ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013"

Transcript

1 ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α ΒΑΘΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

2 ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α ΒΑΘΜΟΥ 1. Παρατηρητήριο εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ Στοχοθεσία Έλεγχος επίτευξης των στόχων Ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (ΟΠΔ) Παρατηρητήριο Υποχρεωτική αναμόρφωση των στόχων Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους Έλεγχος των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικά θέματα για τις αναθέσεις υπηρεσιών και εργασιών Νομικό καθεστώς Μελέτες εργασιών και υπηρεσιών Επίβλεψη Δημοσίευση διακηρύξεων Α. Ανοικτός διαγωνισμός Β. Πρόχειρος διαγωνισμός Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης Προθεσμίες Κριτήρια κατακύρωσης Διεξαγωγή και κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού Ενστάσεις Πρόχειρος διαγωνισμός Απ ευθείας ανάθεση από το δήμαρχο Απ ευθείας ανάθεση από το δημοτικό συμβούλιο Σύμβαση Προκαταβολές Υποκατάσταση του αναδόχου Παραλαβή εργασιών (βεβαίωση καλής εκτέλεσης) Επέκταση των διατάξεων του Ν 4024/2011 (μισθολόγιο βαθμολόγιο δημοσίου) στο προσωπικό των δημοτικών επιχειρήσεων και λοιπών ΝΠΙΔ των ΟΤΑ Τρόποι καθορισμού των αποδοχών των κοινωφελών και λοιπών δημοτικών επιχειρήσεων ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Οι μισθολογικοί περιορισμοί του άρθρου 31 του Ν 4024/ Επέκταση του βαθμολογικού και μισθολογικού καθεστώτος του δημοσίου (Ν 4024/2011) στο προσωπικό των δημοτικών επιχειρήσεων Ασφαλιστικές ρυθμίσεις αιρετών Μισθολογικές ρυθμίσεις δημοσίου τομέα Κατάργηση των επιδομάτων εορτών και άδειας Διατήρηση της προσωπικής διαφοράς αποδοχών (αναστολή περικοπής της υπερβάλλουσας μείωσης) Αντιμισθία προέδρων των δημοτικών συμβουλίων Κατάργηση της αποζημίωσης για τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων Μείωση των εξόδων παράστασης και των αποζημιώσεων των οργάνων διοίκησης των δημοτικών ΝΠΔΔ και επιχειρήσεων Ανώτατο όριο απολαβών Αντιμισθία δημάρχων και αντιδημάρχων

3 7.7 Αποδοχές γενικών γραμματέων δήμων Αποδοχές ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών Κατάργηση του χρονοεπιδόματος των δικηγόρων με πάγια αντιμισθία Αποδοχές άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης Αποδοχές καλλιτεχνικού προσωπικού Νομολογία έτους 2013 του Ελεγκτικού Συνεδρίου

4 ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α ΒΑΘΜΟΥ 1. Παρατηρητήριο εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ. 1.1 Στοχοθεσία. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης Οκτωβρίου 2012 αρχικά (ΦΕΚ 210/Α) και στη συνέχεια με την όμοιου τίτλου («Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις») Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Νοεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 228/Α), καθιερώθηκε η υποχρέωση επίτευξης ποσοτικών στόχων στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του κράτους, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ καθώς και όλων γενικά των φορέων της γενικής κυβέρνησης που περιλαμβάνονται στο σχετικό Μητρώο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΜΦΓΚ). Τις ίδιες διατάξεις συμπεριέλαβε αργότερα ο νόμος 4111/2013, ΦΕΚ 18/Α (άρθρα 2 και 4). Για τους δήμους και τα δημοτικά ΝΠΔΔ ως «στόχος» νοείται το άθροισμα επί μέρους κωδικών αριθμών των εσόδων και των εξόδων του προϋπολογισμού, οι οποίοι αποτυπώνονται στον «πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων δήμων και ΝΠΔΔ» της ΚΥΑ 7261/2013 (ΦΕΚ 450/Β). Για τις δημοτικές επιχειρήσεις και τα λοιπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ, που περιλαμβάνονται στο ΜΦΓΚ, ως «στόχος» νοείται το ύψος κάθε επί μέρους κατηγορίας εσόδων ή δαπανών, όπως τα έσοδα και οι δαπάνες αυτές ταξινομούνται στον «πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ΝΠΙΔ ΟΤΑ» της ΚΥΑ 7261/2013. Οι στόχοι είναι ετήσιοι, τριμηνιαίοι και μηνιαίοι. Ο ετήσιος στόχος ταυτίζεται με το προϋπολογιζόμενο συνολικό ποσό κάθε παρακολουθούμενης κατηγορίας εσόδου ή εξόδου. Οι τριμηνιαίοι και οι μηνιαίοι στόχοι δεν κατανέμονται υποχρεωτικά με απόλυτη χρονική αναλογία, δεν αντιστοιχεί δηλαδή αναγκαίως ο καθένας στο 1/4 ή στο 1/12 αντίστοιχα του προϋπολογιζόμενου ποσού (ετήσιου στόχου), αλλά προσδιορίζονται κατά την κρίση του δήμου με βάση την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο στοιχείο (άρθρο 1 παρ. Β.3 ΚΥΑ 7261/2013). 3

5 Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των ετησίων εσόδων και των εξόδων (σύνολο δωδεκαμήνου) πρέπει να ταυτίζονται με το σύνολο των εσόδων και των εξόδων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο κατάρτισης και ψήφισης του ΟΠΔ. Ως εκ τούτου για την συμπλήρωση της στήλης «Εγκεκριμένος Π/Υ έτους» λαμβάνεται υπ όψη ο τελευταίος εγκεκριμένος και διαμορφωμένος ετήσιος προϋπολογισμός (Εγκ. Υπ. Εσωτ /Εγκ. 5/ ). Το πρόγραμμα στοχοθεσίας των δήμων και των δημοτικών ΝΠΔΔ καταρτίζεται σύμφωνα με τον κανόνα της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι, τόσο κατά τη σύνταξη όσο και κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού (διαρκούντος του έτους), το συνολικό άθροισμα των εξόδων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο άθροισμα των εσόδων, συμπεριλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου (άρθρα 1 και 2 ΚΥΑ 7261/2013). Για τις δημοτικές επιχειρήσεις και τα λοιπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ, όπου ο προϋπολογισμός δεν αναπτύσσει την ίδια δεσμευτικότητα με τον προϋπολογισμό των δήμων και των ΝΠΔΔ, τα αθροίσματα του στόχου των εσόδων και του στόχου των εξόδων πρέπει να ισούνται με τα αντίστοιχα ποσά του ετήσιου προϋπολογισμού του νομικού προσώπου (άρθρο 1 παρ. Γ ΚΥΑ 7261/2013). Στις στήλες του πίνακα στοχοθεσίας της ΚΥΑ 7261/2013 γράφονται, όσον αφορά μεν τα έσοδα, αυτά που έχουν εισπραχθεί κατά μήνα, τρίμηνο και ετησίως, όσον αφορά δε τα έξοδα, αυτά που έχουν πληρωθεί κατά την ίδια χρονική περίοδο, λαμβανομένης υπ όψη και της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με τις απλήρωτες υποχρεώσεις της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Για την τελευταία αυτή κατηγορία υποχρεώσεων, οι δήμοι και τα ΝΠΔΔ αναγράφουν σε ειδική στήλη του πίνακα στοχοθεσίας το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και θέτουν ως στόχο την ελάττωση του ποσού αυτού σε επίπεδο τουλάχιστον μέσου όρου κάθε τριμήνου (άρθρο 1 παρ. Β.3 ΚΥΑ 7261/2013). Για τις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ δεν προβλέπεται τέτοια υποχρέωση. Οι μηνιαίοι, τριμηνιαίοι και ετήσιοι στόχοι των δήμων και των δημοτικών ΝΠΔΔ απεικονίζουν τις προβλέψεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Οι τυχόν αναμορφώσεις του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους δεν 4

6 μεταβάλλουν τους δημοσιονομικούς στόχους και δεν απαιτούν αντίστοιχη προσαρμογή του πίνακα στοχοθεσίας, εκτός αν πρόκειται ειδικά για τις αναμορφώσεις που υπαγορεύονται από τους λόγους του άρθρου 3 της ΚΥΑ 7261/2013, δηλαδή για τη διόρθωση των διαπιστωμένων αρνητικών αποκλίσεων ή για τη συμμόρφωση προς τις εκάστοτε οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού (άρθρο 3 περίπτ. β ΚΥΑ 7261/2013). Στον πίνακα στοχοθεσίας εσόδων των δήμων και των δημοτικών ΝΠΔΔ, οι στήλες της γραμμής 5 «Έσοδα ΠΟΕ προηγούμενων ετών» συμπληρώνονται ως προς τους επί μέρους κωδικούς αριθμούς που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή ως εξής: - Ο ΚΑ 32 «Εισπράξεις από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» συμπληρώνεται μόνο ως προς τη στήλη 1 που αφορά τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους (στήλη 1 «Εκτέλεση Π/Υ προηγούμενου έτους»), ενώ οι λοιπές στήλες δεν συμπληρώνονται. - Η εγγραφή ΚΑ 32-ΚΑ 85 (Εκτίμηση εισπράξεων) συμπληρώνεται σε όλες τις στήλες, με εξαίρεση τη στήλη 1 που αφορά τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους. - Ο ΚΑ 32 «Βεβαιωθέντα» παρακολουθείται μόνο στις τρεις πρώτες στήλες του πίνακα (1 έως 3), που αναφέρονται στον προηγούμενο και στον τρέχοντα προϋπολογισμό. Το ποσό του ΚΑ 32 δεν αθροίζεται στο σύνολο των εσόδων της γραμμής 5, αφού αφ ενός μεν δεν συνιστά εισπράξεις, αφ ετέρου δε στη γραμμή αυτή το ποσό που αθροίζεται είναι η διαφορά μεταξύ ΚΑ 32 και ΚΑ 85 (άρθρο 2Α ΚΥΑ 7261/2013). Αντίστοιχα, ο ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» δεν αθροίζεται στο σύνολο εξόδων, αφού ελήφθη ήδη υπ όψη για να προσδιορισθούν τα έσοδα, αφαιρούμενος από τον ΚΑ 32. Αυτονόητο είναι ότι τα ποσοστά εισπραξιμότητας της γραμμής 5 των εσόδων επίσης δεν αθροίζονται στο σύνολο των εσόδων. - Για τους κωδικούς αριθμούς εσόδων της γραμμής 6 (Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων, επιστροφές χρημάτων, εισπράξεις από δάνεια, χρηματικό υπόλοιπο), δεν τίθενται μηνιαίοι και τριμηνιαίοι στόχοι. - Για τους κωδικούς αριθμούς 674 «Προνοιακά επιδόματα» και 65 «Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης» καθώς και για όλους τους κωδικούς αριθμούς της γραμμής 8 των εξόδων (83 «Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ», 82 «Λοιπές αποδόσεις», 9 «Αποθεματικό» 5

7 και 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων»), δεν τίθενται μηνιαίοι και τριμηνιαίοι στόχοι. Στη γραμμή ΣΤ του πίνακα στοχοθεσίας των εξόδων συμπληρώνεται το μηνιαίο εκτιμώμενο ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων και όχι το ποσό κατά το οποίο αυτές μεταβλήθηκαν, έτσι ώστε σε κάθε μήνα να εμφανίζεται το ποσό που εκτιμάται ότι θα υπάρχει στο μήνα αυτόν και όχι το ποσό κατά το οποίο αυξήθηκε ή μειώθηκε, δηλαδή η μεταβολή, των απλήρωτων υποχρεώσεων (Εγκ. Υπ. Εσωτ /Εγκ. 5/ ). 1.2 Έλεγχος επίτευξης των στόχων. Για τον έλεγχο της επίτευξης των στόχων λαμβάνονται υπ όψη οι ακόλουθες παράμετροι: α. Η ισοσκέλιση του προϋπολογισμού κατά την κατάρτιση και την εκτέλεσή του. Η αδυναμία ισοσκέλισης του προϋπολογισμού ή του προσωρινού απολογισμού του δήμου ή του ΝΠΔΔ κατά το κλείσιμο του προηγούμενου οικονομικού έτους, συνιστά αυτοδικαίως αδυναμία επίτευξης των ετήσιων στόχων του έτους στο οποίο αφορά ο ετήσιος προϋπολογισμός και συνεπάγεται την άμεση υπαγωγή του δήμου στο πρόγραμμα εξυγίανσης. Το ίδιο ισχύει και όταν αποτυπώνεται μη ισοσκελισμένη εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους. β. Για τους δήμους και τα δημοτικά ΝΠΔΔ, αναλογικώς γι αυτά εφαρμοζομένων όσων ισχύουν για τους δήμους, η πορεία είσπραξης: α) των υποομάδων εσόδων των γραμμών 3 (Επιχορηγήσεις για επενδύσεις), 4 (Ίδια έσοδα από φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα και προσόδους περιουσίας) και 5 (Έσοδα ΠΟΕ και συγκεκριμένα ΚΑ 32-ΚΑ 85), β) το επίπεδο των εξόδων των γραμμών 1 (Κόστος προσωπικού), 4 (Δαπάνες για επενδύσεις), 5 (Πληρωμές ΠΟΕ), 6 (Μεταβιβάσεις σε τρίτους) και 7 (Λοιπές λειτουργικές δαπάνες) του πίνακα στοχοθεσίας. Η πορεία είσπραξης των λοιπών εσόδων ή το επίπεδο των λοιπών εξόδων δεν αποτελούν παράμετρο αξιολόγησης. γ. Για τους δήμους και τα δημοτικά ΝΠΔΔ η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με τις απλήρωτες υποχρεώσεις της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (άρθρο 2 παρ. Α ΚΥΑ 7261/2013). 6

8 Για τον εντοπισμό των αρνητικών αποκλίσεων η πορεία είσπραξης των εσόδων συσχετίζεται με το βαθμό της προσαρμογής των εξόδων στην πιθανή υστέρηση των εσόδων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η αναγκαία εξισορρόπηση. Συσχετίζεται επίσης με την εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της λήξης του προηγούμενου έτους (άρθρο 2Α ΚΥΑ 7261/2013). Για τον προσδιορισμό των αποκλίσεων τα εισπραττόμενα έσοδα (εκτέλεση) συγκρίνονται με τα προϋπολογιζόμενα έσοδα (στόχος) και εάν το ποσό της αφαίρεσης «εκτέλεση-στόχος» έχει αρνητικό πρόσημο, η απόκλιση είναι αρνητική και δηλώνει υστέρηση εσόδων. Στο σκέλος των εξόδων συγκρίνονται τα ποσά που προϋπολογίσθηκαν (στόχος) με τα ποσά που πληρώθηκαν (εκτέλεση) και εάν το ποσό της αφαίρεσης «στόχος-εκτέλεση» έχει αρνητικό πρόσημο, η απόκλιση είναι αρνητική και δηλώνει υπέρβαση δαπανών. Ως προς τις απλήρωτες υποχρεώσεις, συγκρίνεται το ύψος αυτών κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους με το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων κάθε μήνα και εάν το τελευταίο αυτό ποσό είναι μεγαλύτερο, η απόκλιση είναι αρνητική και δηλώνει αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεων (άρθρο 2Α ΚΥΑ 7261/2013). Το ποσοστό της αρνητικής απόκλισης υπολογίζεται ως εξής: - Αθροίζονται οι διαφορές «εκτέλεση-στόχος» στα έσοδα, «στόχοςεκτέλεση» στα έξοδα και η τυχόν αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεων της 31/12. Εάν οι απλήρωτες υποχρεώσεις εμφανίζουν μείωση ή παραμένουν σταθερές, δεν λαμβάνονται υπ όψη. - Το άθροισμα διαιρείται με το ποσό που αποτελεί το στόχο των εσόδων και το πηλίκο αποτελεί το ποσοστό απόκλισης (άρθρο 2Α ΚΥΑ 7261/2013). Παράδειγμα (από την ΚΥΑ 7261/2013): Α τρίμηνο έτους 2013 ΕΣΟΔΑ Στόχος τριμήνου: Εκτέλεση (εισπραχθέντα ποσά): 900 Διαφορά α : = -200 ΕΞΟΔΑ Στόχος τριμήνου:

9 Εκτέλεση (πληρωθέντα ποσά): 900 Διαφορά β : = 100 ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Απλήρωτες υποχρεώσεις της 31/12/2012: 800 Απλήρωτες υποχρεώσεις τριμήνου (μέσος όρος): 830 Διαφορά γ : = -30 Άθροισμα διαφορών Α τριμήνου 2013 (α +β +γ ): (-200) (-30) = -130 Ποσοστιαία απόκλιση Α τριμήνου 2013: (-130) : = -11,8 Σε περίπτωση που από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού προκύπτει αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους, ο δήμος ή το ΝΠΔΔ υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές παρεμβάσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου των ΟΤΑ (άρθρα 1 παρ. 5 και 3 παρ. 5 ΠΝΠ της 18/11/ άρθρο 4 παρ. 5 Ν 4111/2013, άρθρο 2Α ΚΥΑ 7261/2013). Το ίδιο ισχύει και όταν διαπιστώνονται αποκλίσεις στα οικονομικά αποτελέσματα των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ (άρθρο 2Β ΚΥΑ 7261/2013). 1.3 Ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (ΟΠΔ). Ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (ΟΠΔ) είναι η σύνοψη του πενταετούς (για την περίοδο μικρότερης διάρκειας) επιχειρησιακού προγράμματος του δήμου καθώς και του ετήσιου προγράμματος δράσης και του ετήσιου προϋπολογισμού του δήμου και των νομικών προσώπων αυτού, που αποτελούν φορείς της γενικής κυβέρνησης. Η σύνοψη του επιχειρησιακού προγράμματος του δήμου και των ετησίων προγραμμάτων δράσης και του προϋπολογισμού του δήμου και των νομικών του προσώπων, υλοποιείται με τη συμπλήρωση των πινάκων προγραμματισμού και στοχοθεσίας της ΚΥΑ 7261/2013 (άρθρο 3 παρ. 4 ΠΝΠ της 18/11/ άρθρο 4 παρ. 4 Ν 4111/2013, άρθρο 1 ΚΥΑ 7261/2013). Το ΟΠΔ καταρτίζεται από την οικονομική επιτροπή, ψηφίζεται από το δημοτικό συμβούλιο και υποβάλλεται για έλεγχο στην εποπτεύουσα αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Το ΟΠΔ δεν 8

10 μεταβάλλει τη διαδικασία κατάρτισης ή τροποποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος του δήμου, το οποίο ψηφίζεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις (ΠΔ 185/2007 και ΥΑ 18183/2007, όπως ισχύουν) και προσαρτάται στο ΟΠΔ (άρθρο 6 παρ. 1 ΚΥΑ 7261/2013, Εγκ. Υπ. Εσωτ /Εγκ. 5/ ). Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της εποπτεύουσας αρχής διαπιστωθεί ότι ο προϋπολογισμός έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες, αλλά το ΟΠΔ δεν πληροί τους όρους της ΚΥΑ 7261/2013, τότε ο προϋπολογισμός εγκρίνεται και επιστρέφεται στον οικείο ΟΤΑ μόνο το ΟΠΔ προς διόρθωση και επανυποβολή έως την 10η Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αυτό αναφέρεται (άρθρο 6 παρ. 2 ΚΥΑ 7261/2013). Η εποπτεύουσα αρχή ελέγχει: α) την πληρότητα των νομικών προσώπων του ΟΤΑ που πρέπει να περιέχονται στο ΟΠΔ σύμφωνα με το ΜΦΓΚ, β) την πληρότητα του ΟΠΔ ως προς τα μέρη που οφείλει να περιέχει, γ) την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχουν οι πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, σε σχέση με τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΟΤΑ και των νομικών του προσώπων, δ) την πληρότητα του περιεχομένου των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και ε) την εν γένει κατάρτιση του ΟΠΔ σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 7261/2013. Η εποπτεύουσα αρχή εγκρίνει το ΟΠΔ έως την 31η Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αυτό αναφέρεται (άρθρο 6 παρ. 3 ΚΥΑ 7261/2013). Το ΟΠΔ αποστέλλεται στο Παρατηρητήριο σε έντυπη μορφή καθώς και ηλεκτρονικά στη μορφή και κατά τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό (άρθρο 6 παρ. 4 ΚΥΑ 7261/2013). Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής του ΟΠΔ προς έλεγχο επιβάλλεται ως κύρωση σε βάρος του δήμου η παρακράτηση της μηνιαίας επιχορήγησης από τους ΚΑΠ (άρθρο 7 ΚΥΑ 7261/2013). Ειδικά για το οικονομικό έτος 2013, είναι δυνατό το τμήμα του ΟΠΔ που αφορά το δήμο να ψηφίζεται από το οικείο συμβούλιο και να υποβάλλεται προς έγκριση στην αρμόδια αρχή εντός 20 ημερών από το χρόνο έγκρισης του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης ή από το χρόνο έναρξης ισχύος της ΚΥΑ 7261/2013 (σε περίπτωση που αυτά ήδη είχαν εγκριθεί κατά τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης), χωριστά από το τμήμα αυτού που αφορά στα νομικά πρόσωπα του δήμου. Στην περίπτωση αυτή η εποπτεύουσα αρχή αποστέλλει στο Παρατηρητήριο πρώτα το τμήμα 9

11 που αφορά το δήμο, και στη συνέχεια ενοποιεί και το δεύτερο τμήμα αυτού, αποστέλλοντας εκ νέου το ολοκληρωμένο ΟΠΔ στο Παρατηρητήριο. Επίσης, για το έτος 2013 οι ΟΤΑ, στο πλαίσιο του ΟΠΔ, μαζί με τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, οφείλουν κατ ελάχιστον να υποβάλλουν το στρατηγικό σχεδιασμό, όπως αυτός αποτυπώνεται στον πίνακα 1 του Παραρτήματος της ΚΥΑ 7261/2013, και το τεχνικό τους πρόγραμμα. Το Παρατηρητήριο μπορεί, αν κρίνει απαραίτητο, να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία (άρθρο 8 ΚΥΑ 7261/2013). Εάν ενταχθεί στο ΜΦΓΚ νομικό πρόσωπο του δήμου μετά την κατάρτιση και την έγκριση του ΟΠΔ, τούτο αναμορφώνεται υποχρεωτικά μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την αρχή του μήνα ένταξης στο Μητρώο και πάντως μέχρι την έναρξη του ημερολογιακού τριμήνου που έπεται της προθεσμίας αυτής (άρθρο 1Α ΚΥΑ 7261/2013). 1.4 Παρατηρητήριο. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων (δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου), τα οποία εντάσσονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και απολογισμών και η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρο 3 παρ. 1 ΠΝΠ της 18/11/2012 άρθρο 4 παρ /2013). Το Παρατηρητήριο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από ένα Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως πρόεδρο, το γενικό διευθυντή οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, τον αρμόδιο διευθυντή της γενικής διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, έναν εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ ή της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, εάν πρόκειται για έλεγχο δήμων ή περιφερειών αντίστοιχα, έναν εμπειρογνώμονα εγνωσμένου κύρους, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών και το γενικό διευθυντή θησαυροφυλακίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η σύμφωνη γνώμη 10

12 του οποίου απαιτείται για την έκδοση αποφάσεων από το Παρατηρητήριο (άρθρο 3 παρ. 2 ΠΝΠ της 18/11/2012- άρθρο 4 παρ. 2 Ν 4111/2013). Το Παρατηρητήριο συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 1288/2013 (ΦΕΚ 31/Β). Το Παρατηρητήριο ελέγχει την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού και την εν γένει πορεία των οικονομικών και της επιχειρησιακής δράσης των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων (φορέων γενικής κυβέρνησης), όπως αποτυπώνονται στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (άρθρο 3 παρ. 4 ΠΝΠ της 18/11/ άρθρο 4 παρ. 4 Ν 4111/2013). Το Παρατηρητήριο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων που παρουσιάζουν οι ΟΤΑ και προτείνει την τροποποίησή τους, όπου κρίνεται αναγκαίο. Το Παρατηρητήριο αξιολογεί και ελέγχει την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού με βάση τα μηνιαία στοιχεία που παρακολουθεί η γενική διεύθυνση οικονομικών του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και με βάση πρόσθετα στοιχεία που παρέχει ο οικείος ΟΤΑ, εφόσον ζητηθούν. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται απόκλιση από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους σε ποσοστό ανώτερο του 10%, το Παρατηρητήριο ενημερώνει τον οικείο ΟΤΑ και την αρμόδια για την εποπτεία του αρχή, παρέχοντας οδηγίες και υποδεικνύοντας μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης. Ο οικείος ΟΤΑ οφείλει να συμμορφωθεί άμεσα και να ενημερώσει το Παρατηρητήριο σχετικά με τα μέτρα που έλαβε (άρθρο 3 παρ. 6 ΠΝΠ της 18/11/ άρθρο 4 παρ. 5 Ν 4111/2013). Εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισμού εξακολουθεί να παρουσιάζει για δύο συνεχόμενα τρίμηνα απόκλιση άνω του 10% από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους και διαπιστωθεί παράλληλα ότι δεν έχουν ληφθεί τα προσήκοντα μέτρα, ο οικείος ΟΤΑ υπάγεται υποχρεωτικά σε πρόγραμμα εξυγίανσης, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται με βάση αιτιολογημένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου (άρθρο 3 παρ. 6 ΠΝΠ της 18/11/ άρθρο 4 παρ. 6 Ν 4111/2013). Ο τρόπος υλοποίησης του προγράμματος εξυγίανσης καθορίζεται από το Παρατηρητήριο, ενώ η ένταξη σε αυτό συνεπάγεται την υποχρέωση εφαρμογής όλων ή ορισμένων, κατά περίπτωση, από τις ακόλουθες παρεμβάσεις: 11

13 α) Άμεση εφαρμογή των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία μέτρων που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων του φορέα. β) Αναστολή των προσλήψεων. γ) Επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού. δ) Διάθεση πόρων του «Λογαριασμού Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης» του άρθρου 263 του Ν 3852/2010, με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση του προγράμματος εξυγίανσης. ε) Αύξηση των ιδίων πόρων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές. στ) Αύξηση του ανώτατου συντελεστή του ΤΑΠ μέχρι και 3 και υποχρεωτική διατήρηση του συντελεστή αυτού μέχρι την ολοκλήρωση της εξυγίανσης του δήμου. ζ) Αύξηση του τέλους παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των εστιατορίων κ.λ.π. μέχρι το συντελεστή 2%. η) Περιορισμός των δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και λοιπές απολύτως ανελαστικές υποχρεώσεις (άρθρο 3 παρ. 6 ΠΝΠ της 18/11/2012- άρθρο 4 παρ. 6 Ν 4111/2013). Το Παρατηρητήριο αντλεί μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας τα απαιτούμενα στοιχεία από τη βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων» της Υπουργικής Απόφασης 74712/2010. Εάν ο οικείος ΟΤΑ δεν υποβάλλει τα απαιτούμενα στοιχεία στον κόμβο, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 7 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης (άρθρο 4 ΚΥΑ 7261/2013). Η εκτέλεση του προϋπολογισμού εξετάζεται ανά τρίμηνο και σωρευτικά από την αρχή του έτους. Σε περίπτωση που κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους η εκτέλεση του προϋπολογισμού αποδώσει για πρώτη φορά αρνητική απόκλιση άνω του 10%, η απόκλιση αυτή συνυπολογίζεται κατά την εξέταση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του επόμενου οικονομικού έτους. Εάν αντίστοιχα καταγραφεί απόκλιση κατά το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του έτους, τότε ο ΟΤΑ καταρτίζει τον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου ή εφόσον κρίνεται αναγκαίο, υπάγεται απευθείας σε πρόγραμμα εξυγίανσης. 12

14 Σε πρόγραμμα εξυγίανσης εντάσσονται σε κάθε περίπτωση και οι ΟΤΑ που εμφανίζουν μη ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς είτε κατά την κατάρτισή τους είτε κατά τη διάρκεια του έτους (άρθρο 5 ΚΥΑ 7261/2013). Κατά τη διάρκεια της υπαγωγής του στο πρόγραμμα εξυγίανσης ο προϋπολογισμός του ΟΤΑ καταρτίζεται, αναμορφώνεται και εκτελείται σύμφωνα με τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, οι δαπάνες του μπορεί να περιορίζονται στις απολύτως ανελαστικές, μη περιλαμβανομένων σε αυτές αναγκαστικά του συνόλου των υποχρεωτικών δαπανών. Για την αξιολόγηση της απόδοσης των ανωτέρω παρεμβάσεων και του βαθμού εφαρμογής αυτών από τον ΟΤΑ, το Παρατηρητήριο μπορεί να παραγγέλλει την πραγματοποίηση ανάλογων ελέγχων από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και να καθορίζει μικτά κλιμάκια ελέγχου, απαρτιζόμενα από υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου του Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 5 ΚΥΑ 7261/2013). 1.5 Υποχρεωτική αναμόρφωση των στόχων. Οι στόχοι εσόδων και εξόδων αναμορφώνονται υποχρεωτικά, με την ανάλογη τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού και του προγράμματος εκτέλεσής του, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Εφόσον με βάση τα στοιχεία του υποβαλλόμενου ΟΠΔ, διαπιστωθεί από το Παρατηρητήριο απόκλιση από τις οδηγίες που παρασχέθηκαν για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του αντίστοιχου έτους με την κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. Στην περίπτωση αυτή το Παρατηρητήριο υποδεικνύει την απόκλιση στην αρμόδια για την εποπτεία του ΟΤΑ αρχή, η οποία υποχρεούται να τον καλέσει για να προβεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του και του ΟΠΔ εντός 15 ημερών. β) Ανεξαρτήτως της απόδοσης των στόχων των συνολικών εσόδων, εάν καταγραφεί αρνητική απόκλιση σε ποσοστό άνω του 10% για κάποια από 13

15 τις υποομάδες εσόδων των γραμμών 3, 4 και 5 του ενοποιημένου πίνακα των δήμων (Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις, Ίδια Έσοδα, Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών), κατά το κλείσιμο του πρώτου τριμήνου του έτους, ο ΟΤΑ υποχρεούται να προβαίνει άμεσα σε μέτρα και παρεμβάσεις για τη διόρθωση της απόκλισης προς διασφάλιση του σωρευτικού στόχου του επόμενου τριμήνου (στόχος για την περίοδο Ιανουάριος-Ιούνιος), γνωστοποιώντας αυτά με ειδική έκθεση που συντάσσεται από τον προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών του (Έκθεση Δράσεων Επίτευξης Στόχων) στο Παρατηρητήριο, στον οικείο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην αρμόδια για την εποπτεία του αρχή. Στην έκθεση περιγράφονται λεπτομερώς τα μέτρα, ο χρόνος λήψης τους και τεκμηριώνονται με στοιχεία οι αναμενόμενες οικονομικές αποδόσεις τους. Κατά την ίδια περίοδο το Παρατηρητήριο παρέχει προς τον ΟΤΑ οδηγίες και εισηγείται μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης, αξιολογεί τους στόχους εσόδων και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, διατυπώνει πρόταση για την τροποποίηση αυτών σε συγκεκριμένα επίπεδα μέσω ανάλογης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του. Στην περίπτωση που διαφαίνεται αδυναμία διόρθωσης της ανωτέρω απόκλισης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού και αντίστοιχα των ετήσιων στόχων, μειώνοντας σε ρεαλιστικό ύψος τις επιμέρους ομάδες εσόδων και προσαρμόζοντας κατά το αντίστοιχο ποσό το σκέλος των εξόδων και ιδίως των υποομάδων αυτών που αναγράφονται στις γραμμές 1, 4, 5, 6 και 7 (Κόστος προσωπικού, Δαπάνες για επενδύσεις, Πληρωμές ΠΟΕ, Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπές λειτουργικές δαπάνες) του πίνακα στοχοθεσίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού. Για την εφαρμογή των ανωτέρω λαμβάνονται υποχρεωτικά υπ όψη οι σχετικές υποδείξεις του Παρατηρητηρίου προς τον ΟΤΑ και την αρμόδια για την εποπτεία του αρχή. Ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ αναμορφώνονται από το δημοτικό συμβούλιο υποχρεωτικά μέχρι το τέλος Μαΐου και η αναθεώρηση των ετήσιων στόχων συντελείται με την τροποποίηση των στόχων που αναλογούν στην απομένουσα χρονική περίοδο (μήνες που απομένουν από τη λήξη του μήνα αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, δηλαδή εάν η αναμόρφωση συντελεσθεί εντός Απριλίου, για τους μήνες Μάιο-Δεκέμβριο). 14

16 Για τον έλεγχο εφαρμογής των ανωτέρω, οι προϋπολογισμοί και τα ΟΠΔ των ΟΤΑ που υποδεικνύει το Παρατηρητήριο επανυποβάλλονται προς έλεγχο και έγκριση στην αρμόδια για την εποπτεία τους αρχή μέχρι το τέλος Μαΐου και πρέπει να έχουν εγκριθεί εντός ενός μήνα από το χρόνο υποβολής τους. Οι στόχοι δεν επιδέχονται άλλης τροποποίησης, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού. γ) Τα οριζόμενα στην ανωτέρω περίπτωση β ισχύουν και για τις περιπτώσεις που η αρνητική απόκλιση διαφαίνεται (από τη μηνιαία εκτέλεση του δεύτερου τριμήνου) ότι θα σημειωθεί για πρώτη φορά στο κλείσιμο του δεύτερου τριμήνου του έτους. Στην περίπτωση αυτή οι προϋπολογισμοί και τα ΟΠΔ των ΟΤΑ επανυποβάλλονται προς έλεγχο και έγκριση στην αρμόδια για την εποπτεία τους αρχή μέχρι το τέλος Ιουλίου και πρέπει να έχουν εγκριθεί εντός ενός μήνα από το χρόνο υποβολής τους. Τα παραπάνω υπό στοιχεία α, β και γ αναφερόμενα εφαρμόζονται ανάλογα και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ. Στην περίπτωση αυτή για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την αναθεώρηση της στοχοθεσίας λαμβάνεται υπ όψη η αρνητική απόκλιση που προκύπτει από το σύνολο των εσόδων (άρθρο 3 ΚΥΑ 7261/2013). 2. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους. Με τις Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών 2/21967/0094/2012 και του Υπουργείου Εσωτερικών 9866/Εγκ. 10/2012, γνωστοποιήθηκε στους δήμους και σε όλους γενικά τους φορείς της γενικής κυβέρνησης η πρόθεση της πολιτείας, να καλύψει με πρόσθετη (ειδική) κρατική χρηματοδότηση τις ληξιπρόθεσμες μέχρι την 31/12/2011 υποχρεώσεις όλων των φορέων της γενικής κυβέρνησης, έτσι ώστε να τακτοποιηθούν οι συσσωρευμένες δημοσιονομικές εκκρεμότητες, να αρθεί το αδιέξοδο στο οποίο περιήλθαν πολλοί πιστωτές του δημοσίου, να αποτραπούν άσκοπες δικαστικές διενέξεις, να αποκατασταθεί η πιστωτική αξιοπιστία του δημοσίου και να τονωθεί με την παροχή ανάλογης ρευστότητας η δοκιμαζόμενη λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας αγορά (βλέπε την αιτιολογική έκθεση του νόμου 4093/2012). Για το σκοπό αυτό εκλήθησαν οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα ή 15

17 οι επιχειρήσεις τους που αποτελούν φορείς της γενικής κυβέρνησης, να υποβάλουν ηλεκτρονικά «αίτηση χρηματοδότησης» και «πίνακα υφιστάμενων υποχρεώσεων», μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 10/ ). Ακολούθησε ο νόμος 4071/2012 (άρθρο 1 παρ. 6), με τον οποίο ορίσθηκε ότι τα ποσά με τα οποία θα επιχορηγηθούν οι δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων χρεών, θα παρακρατηθούν τμηματικά από τους ΚΑΠ του άρθρου 27 του Ν 3756/2009 ή του άρθρου 259 του Ν 3852/2010, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών έως πέντε ετών. Αντίστοιχη υποχρέωση επιστροφής για τους λοιπούς φορείς της γενικής κυβέρνησης δεν προβλέφθηκε. Στη συνέχεια η ανωτέρω χρηματοδότηση ρυθμίσθηκε νομοθετικά με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.2 του άρθρου πρώτου του Ν 4093/2012 και την Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 2/86954/ΔΠΓΚ/2012 «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» (ΦΕΚ 3396/Β). Οι διατάξεις αυτές προβλέπουν τα ακόλουθα: α. Σκοπός και ύψος της χρηματοδότησης. Αποκλειστικός σκοπός της χρηματοδότησης είναι η εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (άρθρο πρώτο υποπαρ. Γ.2 περίπτ. 2 Ν 4093/2012), οπότε οι φορείς που δεν είχαν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις την 30/09/2012 δεν μπορεί να επιχορηγηθούν (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 54/ ). Η αποκλειστικότητα της χρηματοδότησης διασφαλίζεται με προσωπική ευθύνη των προϊσταμένων των οικονομικών υπηρεσιών, οι οποίοι υποχρεούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε η επιχορήγηση να μη χρησιμοποιηθεί για διαφορετικούς σκοπούς. Τυχόν αχρησιμοποίητα υπόλοιπα της έκτακτης χρηματοδότησης επιστρέφονται στον κρατικό προϋπολογισμό, με την κατάθεση του σχετικού ποσού στη ΔΟΥ ή στην Τράπεζα της Ελλάδας (Απόφ. Υπ. Οικον. 2/86954/ΔΠΓΚ/2012). Το ύψος της επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό στο οποίο ανέρχονται οι ληξιπρόθεσμες κατά την 31/12/2011 υποχρεώσεις κάθε φορέα (άρθρο πρώτο υποπαρ. Γ.2 περίπτ. 2 Ν 4093/2012). Οι επιχορηγούμενοι φορείς δηλώνουν το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά την τελευταία ημέρα κάθε μήνα της χρονικής περιόδου 31/12/ /09/2012 και μπορούν να διαθέσουν το ποσό της 16

18 χρηματοδότησης και για την πληρωμή υποχρεώσεων του έτους 2012, προτάσσοντας όμως υποχρεωτικά τις παλαιότερες οφειλές έναντι των νεοτέρων (Απόφ. Υπ. Οικον. 2/86954/ΔΠΓΚ/2012, Εγκύκλιοι Υπ. Εσωτ. 54/ και 3007/ ). Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις θεωρούνται οι απλήρωτες υποχρεώσεις προς τρίτους, για τις οποίες έχουν παρέλθει ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου παραστατικού, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στα μηνιαία οικονομικά στοιχεία που υποχρεούνται να υποβάλλουν περιοδικά οι δήμοι, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Υποχρεώσεις προς τρίτους οι οποίοι αποτελούν φορείς της γενικής κυβέρνησης δεν χρηματοδοτούνται. Συνεπώς, υποχρεώσεις προς τρίτους οι οποίοι μετά τη δημοσίευση του νόμου 4093/2012, συμπεριελήφθησαν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, δεν συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του ύψους των υποχρεώσεων της 31/12/2011 (Απόφ. Υπ. Οικον. 2/86954/ΔΠΓΚ/2012, Έγγρ. Υπ. Εσωτ. 3007/ ). β. Δικαιούχοι φορείς. Δικαιούχοι της χρηματοδότησης είναι οι δήμοι και όσα νομικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις τους συμπεριελήφθησαν μέχρι την 12/11/2012 στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και υπέβαλαν «αίτηση χρηματοδότησης» βάσει της Εγκυκλίου 10/ του Υπουργείου Εσωτερικών, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Έχουν ορίσει προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών. β. Τηρούν πλήρως λειτουργικό Μητρώο Δεσμεύσεων και γνωστοποιούν, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, τα στοιχεία του μητρώου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τρεις τουλάχιστον συνεχόμενους μήνες. «Πλήρως λειτουργικό μητρώο» σημαίνει ότι δεν αναλαμβάνονται υποχρεώσεις οι οποίες δεν μπορούν να πληρωθούν και ότι παρέχονται αξιόπιστες πληροφορίες για τις αναληφθείσες δεσμεύσεις και τις απλήρωτες υποχρεώσεις στα διάφορα στάδια ωρίμανσής τους. γ. Παρακολουθούν σε μηνιαία βάση την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και προσαρμόζουν τα όρια των πιστώσεων ανάλογα με την πορεία είσπραξης των εσόδων, έτσι ώστε οι υστερήσεις στο σκέλος των εσόδων να μετατρέπονται σε μειώσεις του σκέλους των εξόδων. 17

19 δ. Δεσμεύονται μέσω της υπογραφής «συμφώνου αποδοχής όρων» να μη σωρεύουν νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. «Μη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» είναι η μη αύξηση του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που υφίστανται στο τέλος κάθε μήνα. Το συνολικό υπόλοιπο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων πρέπει να απομειώνεται, σε ύψος ίσο τουλάχιστον με το ποσό των πληρωμών που πραγματοποιούνται από την ειδική χρηματοδότηση (άρθρο πρώτο υποπαρ. Γ2 περίπτ. 1β Ν 4093/2012, Απόφ. Υπ. Οικον. 2/86954/ΔΠΓΚ/2012). Ο ορισμός προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών ή υπεύθυνου οικονομικών σε κάθε φορέα της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται από το άρθρο 3Β του Ν 2362/95, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του Ν 3871/2010 και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Η πλήρωση της συγκεκριμένης προϋπόθεσης για τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα βεβαιώνεται στον ειδικό πίνακα (Έντυπο 4 Αίτηση έκτακτης χρηματοδότησης για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΟΤΑ), ο οποίος εστάλη στο Υπουργείο Εσωτερικών βάσει της Εγκυκλίου 10/ του υπουργείου αυτού. Οι λοιπές προϋποθέσεις της επιχορήγησης πιστοποιούνται από την καταχώρηση των οικονομικών στοιχείων των φορέων στην ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου Εσωτερικών και βεβαιώνονται από τον ίδιο τον επιχορηγούμενο φορέα με την υπογραφή του «συμφώνου αποδοχής όρων εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων». Ειδικά για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων λαμβάνονται υπ όψη και οι εκθέσεις ελέγχου των κλιμακίων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Εγκ. Υπ. Εσωτ /Εγκ. 54/ ). γ. Σύμφωνο αποδοχής όρων. Για την καταβολή της επιχορήγησης προς εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων υπογράφεται κατ αρχήν μνημόνιο κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και του οικείου υπουργείου. Με το μνημόνιο αναλαμβάνεται ρητά η υποχρέωση από τον οικονομικά υπεύθυνο για την εφεξής πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων και την αποφυγή της δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Αντίστοιχα μνημόνια υπογράφονται μεταξύ των υπουργείων 18

20 και των εποπτευόμενων από αυτά φορέων (άρθρο πρώτο υποπαρ. Γ2 περίπτ. 1 Ν 4093/2012, Απόφ. Υπ. Οικον. 2/86954/ΔΠΓΚ/2012). Στο πλαίσιο της ανωτέρω ρύθμισης, υπογράφεται μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και κάθε επιχορηγούμενου φορέα της τοπικής αυτοδιοίκησης το «σύμφωνο αποδοχής όρων εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων», το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 48667/Εγκ. 54/ δ. Διαδικασία και όροι της χρηματοδότησης. δ.1. Οριστικοποίηση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Όλοι οι φορείς οριστικοποιούν το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2012 και καταρτίζουν με ευθύνη του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών αναλυτική κατάσταση των υποχρεώσεων αυτών, κατά χρονολογική σειρά, συμπληρώνοντας τον πίνακα Ε1 της Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 2/86954/ΔΠΓΚ/2012. Η κατάσταση υπογράφεται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο του νομικού προσώπου και τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας, φυλάσσεται από το φορέα και τίθεται στη διάθεση οποιουδήποτε ελεγκτικού οργάνου (Εγκ. Υπ. Εσωτ /Εγκ. 54/ ). Στις ανωτέρω ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μπορεί να συμπεριλαμβάνονται υποχρεώσεις από δάνεια που έχουν συναφθεί μέσα στο έτος 2012, για να εξοφληθούν υφιστάμενες κατά την 31/12/2011 οφειλές, με την προϋπόθεση ότι οι πόροι των δανείων χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Η έκτακτη χρηματοδότηση στην προκειμένη περίπτωση διατίθεται υποχρεωτικά για την εξόφληση του ποσού του δανείου, το οποίο εκταμιεύθηκε για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (Απόφ. Υπ. Οικον. 2/86954/ΔΠΓΚ/2012). δ.2 Πρόταση χρηματοδότησης. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών αξιολογεί τα αιτήματα χρηματοδότησης των δήμων και των νομικών τους προσώπων και διαμορφώνει αναλυτική πρόταση χρηματοδότησης ανά φορέα την οποία υποβάλλει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, συνοδευόμενη από χρονοδιάγραμμα απορρόφησης της αιτούμενης χρηματοδότησης. Η αξιολόγηση των αιτημάτων διενεργείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 19

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΠ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΠ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΠ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ορισµός ΟΠ 2. Περιεχόµενο του Ολοκληρωµένου Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 215 Αυτοτελής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 18 25 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4111 Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης του Μέτρου συγκροτείται Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή έγκρισης αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.)

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 20/1/ 2012 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 1135/390 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) 488 Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) Αριθµ. 179/38/2012 στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος υπ αριθµ... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1

Νόµος υπ αριθµ... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Νόµος υπ αριθµ.... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Μετά το τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3669/2008 προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Πέρασµα από το ΕΓΛΣ στα ΕΛΠ (ελληνικά λογιστικά πρότυπα) Εισήγηση Ζυµωνόπουλος Θεόδωρος Φοροτεχνικός Σύµβουλος 1 Η έλευση και η καθιέρωση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2013.01.28 13:51:59 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 101

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Τομέα Υγείίας καιι Κοιινωνιικής Αλληλεγγύης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 10.01.2013 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων. (Στη Δημοτική)

Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων. (Στη Δημοτική) Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων (Στη Δημοτική) Έχοντες υπόψη: 1) το άρθρο 182 του Ν.Δ. 2888/1954 «περί δημοτικού και κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα