ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013"

Transcript

1 ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α ΒΑΘΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

2 ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α ΒΑΘΜΟΥ 1. Παρατηρητήριο εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ Στοχοθεσία Έλεγχος επίτευξης των στόχων Ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (ΟΠΔ) Παρατηρητήριο Υποχρεωτική αναμόρφωση των στόχων Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους Έλεγχος των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικά θέματα για τις αναθέσεις υπηρεσιών και εργασιών Νομικό καθεστώς Μελέτες εργασιών και υπηρεσιών Επίβλεψη Δημοσίευση διακηρύξεων Α. Ανοικτός διαγωνισμός Β. Πρόχειρος διαγωνισμός Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης Προθεσμίες Κριτήρια κατακύρωσης Διεξαγωγή και κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού Ενστάσεις Πρόχειρος διαγωνισμός Απ ευθείας ανάθεση από το δήμαρχο Απ ευθείας ανάθεση από το δημοτικό συμβούλιο Σύμβαση Προκαταβολές Υποκατάσταση του αναδόχου Παραλαβή εργασιών (βεβαίωση καλής εκτέλεσης) Επέκταση των διατάξεων του Ν 4024/2011 (μισθολόγιο βαθμολόγιο δημοσίου) στο προσωπικό των δημοτικών επιχειρήσεων και λοιπών ΝΠΙΔ των ΟΤΑ Τρόποι καθορισμού των αποδοχών των κοινωφελών και λοιπών δημοτικών επιχειρήσεων ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Οι μισθολογικοί περιορισμοί του άρθρου 31 του Ν 4024/ Επέκταση του βαθμολογικού και μισθολογικού καθεστώτος του δημοσίου (Ν 4024/2011) στο προσωπικό των δημοτικών επιχειρήσεων Ασφαλιστικές ρυθμίσεις αιρετών Μισθολογικές ρυθμίσεις δημοσίου τομέα Κατάργηση των επιδομάτων εορτών και άδειας Διατήρηση της προσωπικής διαφοράς αποδοχών (αναστολή περικοπής της υπερβάλλουσας μείωσης) Αντιμισθία προέδρων των δημοτικών συμβουλίων Κατάργηση της αποζημίωσης για τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων Μείωση των εξόδων παράστασης και των αποζημιώσεων των οργάνων διοίκησης των δημοτικών ΝΠΔΔ και επιχειρήσεων Ανώτατο όριο απολαβών Αντιμισθία δημάρχων και αντιδημάρχων

3 7.7 Αποδοχές γενικών γραμματέων δήμων Αποδοχές ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών Κατάργηση του χρονοεπιδόματος των δικηγόρων με πάγια αντιμισθία Αποδοχές άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης Αποδοχές καλλιτεχνικού προσωπικού Νομολογία έτους 2013 του Ελεγκτικού Συνεδρίου

4 ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α ΒΑΘΜΟΥ 1. Παρατηρητήριο εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ. 1.1 Στοχοθεσία. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης Οκτωβρίου 2012 αρχικά (ΦΕΚ 210/Α) και στη συνέχεια με την όμοιου τίτλου («Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις») Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Νοεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 228/Α), καθιερώθηκε η υποχρέωση επίτευξης ποσοτικών στόχων στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του κράτους, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ καθώς και όλων γενικά των φορέων της γενικής κυβέρνησης που περιλαμβάνονται στο σχετικό Μητρώο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΜΦΓΚ). Τις ίδιες διατάξεις συμπεριέλαβε αργότερα ο νόμος 4111/2013, ΦΕΚ 18/Α (άρθρα 2 και 4). Για τους δήμους και τα δημοτικά ΝΠΔΔ ως «στόχος» νοείται το άθροισμα επί μέρους κωδικών αριθμών των εσόδων και των εξόδων του προϋπολογισμού, οι οποίοι αποτυπώνονται στον «πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων δήμων και ΝΠΔΔ» της ΚΥΑ 7261/2013 (ΦΕΚ 450/Β). Για τις δημοτικές επιχειρήσεις και τα λοιπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ, που περιλαμβάνονται στο ΜΦΓΚ, ως «στόχος» νοείται το ύψος κάθε επί μέρους κατηγορίας εσόδων ή δαπανών, όπως τα έσοδα και οι δαπάνες αυτές ταξινομούνται στον «πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ΝΠΙΔ ΟΤΑ» της ΚΥΑ 7261/2013. Οι στόχοι είναι ετήσιοι, τριμηνιαίοι και μηνιαίοι. Ο ετήσιος στόχος ταυτίζεται με το προϋπολογιζόμενο συνολικό ποσό κάθε παρακολουθούμενης κατηγορίας εσόδου ή εξόδου. Οι τριμηνιαίοι και οι μηνιαίοι στόχοι δεν κατανέμονται υποχρεωτικά με απόλυτη χρονική αναλογία, δεν αντιστοιχεί δηλαδή αναγκαίως ο καθένας στο 1/4 ή στο 1/12 αντίστοιχα του προϋπολογιζόμενου ποσού (ετήσιου στόχου), αλλά προσδιορίζονται κατά την κρίση του δήμου με βάση την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο στοιχείο (άρθρο 1 παρ. Β.3 ΚΥΑ 7261/2013). 3

5 Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των ετησίων εσόδων και των εξόδων (σύνολο δωδεκαμήνου) πρέπει να ταυτίζονται με το σύνολο των εσόδων και των εξόδων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο κατάρτισης και ψήφισης του ΟΠΔ. Ως εκ τούτου για την συμπλήρωση της στήλης «Εγκεκριμένος Π/Υ έτους» λαμβάνεται υπ όψη ο τελευταίος εγκεκριμένος και διαμορφωμένος ετήσιος προϋπολογισμός (Εγκ. Υπ. Εσωτ /Εγκ. 5/ ). Το πρόγραμμα στοχοθεσίας των δήμων και των δημοτικών ΝΠΔΔ καταρτίζεται σύμφωνα με τον κανόνα της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι, τόσο κατά τη σύνταξη όσο και κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού (διαρκούντος του έτους), το συνολικό άθροισμα των εξόδων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο άθροισμα των εσόδων, συμπεριλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου (άρθρα 1 και 2 ΚΥΑ 7261/2013). Για τις δημοτικές επιχειρήσεις και τα λοιπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ, όπου ο προϋπολογισμός δεν αναπτύσσει την ίδια δεσμευτικότητα με τον προϋπολογισμό των δήμων και των ΝΠΔΔ, τα αθροίσματα του στόχου των εσόδων και του στόχου των εξόδων πρέπει να ισούνται με τα αντίστοιχα ποσά του ετήσιου προϋπολογισμού του νομικού προσώπου (άρθρο 1 παρ. Γ ΚΥΑ 7261/2013). Στις στήλες του πίνακα στοχοθεσίας της ΚΥΑ 7261/2013 γράφονται, όσον αφορά μεν τα έσοδα, αυτά που έχουν εισπραχθεί κατά μήνα, τρίμηνο και ετησίως, όσον αφορά δε τα έξοδα, αυτά που έχουν πληρωθεί κατά την ίδια χρονική περίοδο, λαμβανομένης υπ όψη και της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με τις απλήρωτες υποχρεώσεις της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Για την τελευταία αυτή κατηγορία υποχρεώσεων, οι δήμοι και τα ΝΠΔΔ αναγράφουν σε ειδική στήλη του πίνακα στοχοθεσίας το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και θέτουν ως στόχο την ελάττωση του ποσού αυτού σε επίπεδο τουλάχιστον μέσου όρου κάθε τριμήνου (άρθρο 1 παρ. Β.3 ΚΥΑ 7261/2013). Για τις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ δεν προβλέπεται τέτοια υποχρέωση. Οι μηνιαίοι, τριμηνιαίοι και ετήσιοι στόχοι των δήμων και των δημοτικών ΝΠΔΔ απεικονίζουν τις προβλέψεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Οι τυχόν αναμορφώσεις του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους δεν 4

6 μεταβάλλουν τους δημοσιονομικούς στόχους και δεν απαιτούν αντίστοιχη προσαρμογή του πίνακα στοχοθεσίας, εκτός αν πρόκειται ειδικά για τις αναμορφώσεις που υπαγορεύονται από τους λόγους του άρθρου 3 της ΚΥΑ 7261/2013, δηλαδή για τη διόρθωση των διαπιστωμένων αρνητικών αποκλίσεων ή για τη συμμόρφωση προς τις εκάστοτε οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού (άρθρο 3 περίπτ. β ΚΥΑ 7261/2013). Στον πίνακα στοχοθεσίας εσόδων των δήμων και των δημοτικών ΝΠΔΔ, οι στήλες της γραμμής 5 «Έσοδα ΠΟΕ προηγούμενων ετών» συμπληρώνονται ως προς τους επί μέρους κωδικούς αριθμούς που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή ως εξής: - Ο ΚΑ 32 «Εισπράξεις από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» συμπληρώνεται μόνο ως προς τη στήλη 1 που αφορά τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους (στήλη 1 «Εκτέλεση Π/Υ προηγούμενου έτους»), ενώ οι λοιπές στήλες δεν συμπληρώνονται. - Η εγγραφή ΚΑ 32-ΚΑ 85 (Εκτίμηση εισπράξεων) συμπληρώνεται σε όλες τις στήλες, με εξαίρεση τη στήλη 1 που αφορά τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους. - Ο ΚΑ 32 «Βεβαιωθέντα» παρακολουθείται μόνο στις τρεις πρώτες στήλες του πίνακα (1 έως 3), που αναφέρονται στον προηγούμενο και στον τρέχοντα προϋπολογισμό. Το ποσό του ΚΑ 32 δεν αθροίζεται στο σύνολο των εσόδων της γραμμής 5, αφού αφ ενός μεν δεν συνιστά εισπράξεις, αφ ετέρου δε στη γραμμή αυτή το ποσό που αθροίζεται είναι η διαφορά μεταξύ ΚΑ 32 και ΚΑ 85 (άρθρο 2Α ΚΥΑ 7261/2013). Αντίστοιχα, ο ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» δεν αθροίζεται στο σύνολο εξόδων, αφού ελήφθη ήδη υπ όψη για να προσδιορισθούν τα έσοδα, αφαιρούμενος από τον ΚΑ 32. Αυτονόητο είναι ότι τα ποσοστά εισπραξιμότητας της γραμμής 5 των εσόδων επίσης δεν αθροίζονται στο σύνολο των εσόδων. - Για τους κωδικούς αριθμούς εσόδων της γραμμής 6 (Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων, επιστροφές χρημάτων, εισπράξεις από δάνεια, χρηματικό υπόλοιπο), δεν τίθενται μηνιαίοι και τριμηνιαίοι στόχοι. - Για τους κωδικούς αριθμούς 674 «Προνοιακά επιδόματα» και 65 «Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης» καθώς και για όλους τους κωδικούς αριθμούς της γραμμής 8 των εξόδων (83 «Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ», 82 «Λοιπές αποδόσεις», 9 «Αποθεματικό» 5

7 και 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων»), δεν τίθενται μηνιαίοι και τριμηνιαίοι στόχοι. Στη γραμμή ΣΤ του πίνακα στοχοθεσίας των εξόδων συμπληρώνεται το μηνιαίο εκτιμώμενο ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων και όχι το ποσό κατά το οποίο αυτές μεταβλήθηκαν, έτσι ώστε σε κάθε μήνα να εμφανίζεται το ποσό που εκτιμάται ότι θα υπάρχει στο μήνα αυτόν και όχι το ποσό κατά το οποίο αυξήθηκε ή μειώθηκε, δηλαδή η μεταβολή, των απλήρωτων υποχρεώσεων (Εγκ. Υπ. Εσωτ /Εγκ. 5/ ). 1.2 Έλεγχος επίτευξης των στόχων. Για τον έλεγχο της επίτευξης των στόχων λαμβάνονται υπ όψη οι ακόλουθες παράμετροι: α. Η ισοσκέλιση του προϋπολογισμού κατά την κατάρτιση και την εκτέλεσή του. Η αδυναμία ισοσκέλισης του προϋπολογισμού ή του προσωρινού απολογισμού του δήμου ή του ΝΠΔΔ κατά το κλείσιμο του προηγούμενου οικονομικού έτους, συνιστά αυτοδικαίως αδυναμία επίτευξης των ετήσιων στόχων του έτους στο οποίο αφορά ο ετήσιος προϋπολογισμός και συνεπάγεται την άμεση υπαγωγή του δήμου στο πρόγραμμα εξυγίανσης. Το ίδιο ισχύει και όταν αποτυπώνεται μη ισοσκελισμένη εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους. β. Για τους δήμους και τα δημοτικά ΝΠΔΔ, αναλογικώς γι αυτά εφαρμοζομένων όσων ισχύουν για τους δήμους, η πορεία είσπραξης: α) των υποομάδων εσόδων των γραμμών 3 (Επιχορηγήσεις για επενδύσεις), 4 (Ίδια έσοδα από φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα και προσόδους περιουσίας) και 5 (Έσοδα ΠΟΕ και συγκεκριμένα ΚΑ 32-ΚΑ 85), β) το επίπεδο των εξόδων των γραμμών 1 (Κόστος προσωπικού), 4 (Δαπάνες για επενδύσεις), 5 (Πληρωμές ΠΟΕ), 6 (Μεταβιβάσεις σε τρίτους) και 7 (Λοιπές λειτουργικές δαπάνες) του πίνακα στοχοθεσίας. Η πορεία είσπραξης των λοιπών εσόδων ή το επίπεδο των λοιπών εξόδων δεν αποτελούν παράμετρο αξιολόγησης. γ. Για τους δήμους και τα δημοτικά ΝΠΔΔ η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με τις απλήρωτες υποχρεώσεις της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (άρθρο 2 παρ. Α ΚΥΑ 7261/2013). 6

8 Για τον εντοπισμό των αρνητικών αποκλίσεων η πορεία είσπραξης των εσόδων συσχετίζεται με το βαθμό της προσαρμογής των εξόδων στην πιθανή υστέρηση των εσόδων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η αναγκαία εξισορρόπηση. Συσχετίζεται επίσης με την εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της λήξης του προηγούμενου έτους (άρθρο 2Α ΚΥΑ 7261/2013). Για τον προσδιορισμό των αποκλίσεων τα εισπραττόμενα έσοδα (εκτέλεση) συγκρίνονται με τα προϋπολογιζόμενα έσοδα (στόχος) και εάν το ποσό της αφαίρεσης «εκτέλεση-στόχος» έχει αρνητικό πρόσημο, η απόκλιση είναι αρνητική και δηλώνει υστέρηση εσόδων. Στο σκέλος των εξόδων συγκρίνονται τα ποσά που προϋπολογίσθηκαν (στόχος) με τα ποσά που πληρώθηκαν (εκτέλεση) και εάν το ποσό της αφαίρεσης «στόχος-εκτέλεση» έχει αρνητικό πρόσημο, η απόκλιση είναι αρνητική και δηλώνει υπέρβαση δαπανών. Ως προς τις απλήρωτες υποχρεώσεις, συγκρίνεται το ύψος αυτών κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους με το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων κάθε μήνα και εάν το τελευταίο αυτό ποσό είναι μεγαλύτερο, η απόκλιση είναι αρνητική και δηλώνει αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεων (άρθρο 2Α ΚΥΑ 7261/2013). Το ποσοστό της αρνητικής απόκλισης υπολογίζεται ως εξής: - Αθροίζονται οι διαφορές «εκτέλεση-στόχος» στα έσοδα, «στόχοςεκτέλεση» στα έξοδα και η τυχόν αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεων της 31/12. Εάν οι απλήρωτες υποχρεώσεις εμφανίζουν μείωση ή παραμένουν σταθερές, δεν λαμβάνονται υπ όψη. - Το άθροισμα διαιρείται με το ποσό που αποτελεί το στόχο των εσόδων και το πηλίκο αποτελεί το ποσοστό απόκλισης (άρθρο 2Α ΚΥΑ 7261/2013). Παράδειγμα (από την ΚΥΑ 7261/2013): Α τρίμηνο έτους 2013 ΕΣΟΔΑ Στόχος τριμήνου: Εκτέλεση (εισπραχθέντα ποσά): 900 Διαφορά α : = -200 ΕΞΟΔΑ Στόχος τριμήνου:

9 Εκτέλεση (πληρωθέντα ποσά): 900 Διαφορά β : = 100 ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Απλήρωτες υποχρεώσεις της 31/12/2012: 800 Απλήρωτες υποχρεώσεις τριμήνου (μέσος όρος): 830 Διαφορά γ : = -30 Άθροισμα διαφορών Α τριμήνου 2013 (α +β +γ ): (-200) (-30) = -130 Ποσοστιαία απόκλιση Α τριμήνου 2013: (-130) : = -11,8 Σε περίπτωση που από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού προκύπτει αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους, ο δήμος ή το ΝΠΔΔ υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές παρεμβάσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου των ΟΤΑ (άρθρα 1 παρ. 5 και 3 παρ. 5 ΠΝΠ της 18/11/ άρθρο 4 παρ. 5 Ν 4111/2013, άρθρο 2Α ΚΥΑ 7261/2013). Το ίδιο ισχύει και όταν διαπιστώνονται αποκλίσεις στα οικονομικά αποτελέσματα των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ (άρθρο 2Β ΚΥΑ 7261/2013). 1.3 Ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (ΟΠΔ). Ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (ΟΠΔ) είναι η σύνοψη του πενταετούς (για την περίοδο μικρότερης διάρκειας) επιχειρησιακού προγράμματος του δήμου καθώς και του ετήσιου προγράμματος δράσης και του ετήσιου προϋπολογισμού του δήμου και των νομικών προσώπων αυτού, που αποτελούν φορείς της γενικής κυβέρνησης. Η σύνοψη του επιχειρησιακού προγράμματος του δήμου και των ετησίων προγραμμάτων δράσης και του προϋπολογισμού του δήμου και των νομικών του προσώπων, υλοποιείται με τη συμπλήρωση των πινάκων προγραμματισμού και στοχοθεσίας της ΚΥΑ 7261/2013 (άρθρο 3 παρ. 4 ΠΝΠ της 18/11/ άρθρο 4 παρ. 4 Ν 4111/2013, άρθρο 1 ΚΥΑ 7261/2013). Το ΟΠΔ καταρτίζεται από την οικονομική επιτροπή, ψηφίζεται από το δημοτικό συμβούλιο και υποβάλλεται για έλεγχο στην εποπτεύουσα αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Το ΟΠΔ δεν 8

10 μεταβάλλει τη διαδικασία κατάρτισης ή τροποποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος του δήμου, το οποίο ψηφίζεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις (ΠΔ 185/2007 και ΥΑ 18183/2007, όπως ισχύουν) και προσαρτάται στο ΟΠΔ (άρθρο 6 παρ. 1 ΚΥΑ 7261/2013, Εγκ. Υπ. Εσωτ /Εγκ. 5/ ). Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της εποπτεύουσας αρχής διαπιστωθεί ότι ο προϋπολογισμός έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες, αλλά το ΟΠΔ δεν πληροί τους όρους της ΚΥΑ 7261/2013, τότε ο προϋπολογισμός εγκρίνεται και επιστρέφεται στον οικείο ΟΤΑ μόνο το ΟΠΔ προς διόρθωση και επανυποβολή έως την 10η Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αυτό αναφέρεται (άρθρο 6 παρ. 2 ΚΥΑ 7261/2013). Η εποπτεύουσα αρχή ελέγχει: α) την πληρότητα των νομικών προσώπων του ΟΤΑ που πρέπει να περιέχονται στο ΟΠΔ σύμφωνα με το ΜΦΓΚ, β) την πληρότητα του ΟΠΔ ως προς τα μέρη που οφείλει να περιέχει, γ) την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχουν οι πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, σε σχέση με τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΟΤΑ και των νομικών του προσώπων, δ) την πληρότητα του περιεχομένου των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και ε) την εν γένει κατάρτιση του ΟΠΔ σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 7261/2013. Η εποπτεύουσα αρχή εγκρίνει το ΟΠΔ έως την 31η Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αυτό αναφέρεται (άρθρο 6 παρ. 3 ΚΥΑ 7261/2013). Το ΟΠΔ αποστέλλεται στο Παρατηρητήριο σε έντυπη μορφή καθώς και ηλεκτρονικά στη μορφή και κατά τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό (άρθρο 6 παρ. 4 ΚΥΑ 7261/2013). Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής του ΟΠΔ προς έλεγχο επιβάλλεται ως κύρωση σε βάρος του δήμου η παρακράτηση της μηνιαίας επιχορήγησης από τους ΚΑΠ (άρθρο 7 ΚΥΑ 7261/2013). Ειδικά για το οικονομικό έτος 2013, είναι δυνατό το τμήμα του ΟΠΔ που αφορά το δήμο να ψηφίζεται από το οικείο συμβούλιο και να υποβάλλεται προς έγκριση στην αρμόδια αρχή εντός 20 ημερών από το χρόνο έγκρισης του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης ή από το χρόνο έναρξης ισχύος της ΚΥΑ 7261/2013 (σε περίπτωση που αυτά ήδη είχαν εγκριθεί κατά τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης), χωριστά από το τμήμα αυτού που αφορά στα νομικά πρόσωπα του δήμου. Στην περίπτωση αυτή η εποπτεύουσα αρχή αποστέλλει στο Παρατηρητήριο πρώτα το τμήμα 9

11 που αφορά το δήμο, και στη συνέχεια ενοποιεί και το δεύτερο τμήμα αυτού, αποστέλλοντας εκ νέου το ολοκληρωμένο ΟΠΔ στο Παρατηρητήριο. Επίσης, για το έτος 2013 οι ΟΤΑ, στο πλαίσιο του ΟΠΔ, μαζί με τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, οφείλουν κατ ελάχιστον να υποβάλλουν το στρατηγικό σχεδιασμό, όπως αυτός αποτυπώνεται στον πίνακα 1 του Παραρτήματος της ΚΥΑ 7261/2013, και το τεχνικό τους πρόγραμμα. Το Παρατηρητήριο μπορεί, αν κρίνει απαραίτητο, να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία (άρθρο 8 ΚΥΑ 7261/2013). Εάν ενταχθεί στο ΜΦΓΚ νομικό πρόσωπο του δήμου μετά την κατάρτιση και την έγκριση του ΟΠΔ, τούτο αναμορφώνεται υποχρεωτικά μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την αρχή του μήνα ένταξης στο Μητρώο και πάντως μέχρι την έναρξη του ημερολογιακού τριμήνου που έπεται της προθεσμίας αυτής (άρθρο 1Α ΚΥΑ 7261/2013). 1.4 Παρατηρητήριο. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων (δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου), τα οποία εντάσσονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και απολογισμών και η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρο 3 παρ. 1 ΠΝΠ της 18/11/2012 άρθρο 4 παρ /2013). Το Παρατηρητήριο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από ένα Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως πρόεδρο, το γενικό διευθυντή οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, τον αρμόδιο διευθυντή της γενικής διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, έναν εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ ή της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, εάν πρόκειται για έλεγχο δήμων ή περιφερειών αντίστοιχα, έναν εμπειρογνώμονα εγνωσμένου κύρους, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών και το γενικό διευθυντή θησαυροφυλακίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η σύμφωνη γνώμη 10

12 του οποίου απαιτείται για την έκδοση αποφάσεων από το Παρατηρητήριο (άρθρο 3 παρ. 2 ΠΝΠ της 18/11/2012- άρθρο 4 παρ. 2 Ν 4111/2013). Το Παρατηρητήριο συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 1288/2013 (ΦΕΚ 31/Β). Το Παρατηρητήριο ελέγχει την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού και την εν γένει πορεία των οικονομικών και της επιχειρησιακής δράσης των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων (φορέων γενικής κυβέρνησης), όπως αποτυπώνονται στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (άρθρο 3 παρ. 4 ΠΝΠ της 18/11/ άρθρο 4 παρ. 4 Ν 4111/2013). Το Παρατηρητήριο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων που παρουσιάζουν οι ΟΤΑ και προτείνει την τροποποίησή τους, όπου κρίνεται αναγκαίο. Το Παρατηρητήριο αξιολογεί και ελέγχει την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού με βάση τα μηνιαία στοιχεία που παρακολουθεί η γενική διεύθυνση οικονομικών του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και με βάση πρόσθετα στοιχεία που παρέχει ο οικείος ΟΤΑ, εφόσον ζητηθούν. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται απόκλιση από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους σε ποσοστό ανώτερο του 10%, το Παρατηρητήριο ενημερώνει τον οικείο ΟΤΑ και την αρμόδια για την εποπτεία του αρχή, παρέχοντας οδηγίες και υποδεικνύοντας μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης. Ο οικείος ΟΤΑ οφείλει να συμμορφωθεί άμεσα και να ενημερώσει το Παρατηρητήριο σχετικά με τα μέτρα που έλαβε (άρθρο 3 παρ. 6 ΠΝΠ της 18/11/ άρθρο 4 παρ. 5 Ν 4111/2013). Εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισμού εξακολουθεί να παρουσιάζει για δύο συνεχόμενα τρίμηνα απόκλιση άνω του 10% από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους και διαπιστωθεί παράλληλα ότι δεν έχουν ληφθεί τα προσήκοντα μέτρα, ο οικείος ΟΤΑ υπάγεται υποχρεωτικά σε πρόγραμμα εξυγίανσης, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται με βάση αιτιολογημένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου (άρθρο 3 παρ. 6 ΠΝΠ της 18/11/ άρθρο 4 παρ. 6 Ν 4111/2013). Ο τρόπος υλοποίησης του προγράμματος εξυγίανσης καθορίζεται από το Παρατηρητήριο, ενώ η ένταξη σε αυτό συνεπάγεται την υποχρέωση εφαρμογής όλων ή ορισμένων, κατά περίπτωση, από τις ακόλουθες παρεμβάσεις: 11

13 α) Άμεση εφαρμογή των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία μέτρων που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων του φορέα. β) Αναστολή των προσλήψεων. γ) Επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού. δ) Διάθεση πόρων του «Λογαριασμού Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης» του άρθρου 263 του Ν 3852/2010, με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση του προγράμματος εξυγίανσης. ε) Αύξηση των ιδίων πόρων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές. στ) Αύξηση του ανώτατου συντελεστή του ΤΑΠ μέχρι και 3 και υποχρεωτική διατήρηση του συντελεστή αυτού μέχρι την ολοκλήρωση της εξυγίανσης του δήμου. ζ) Αύξηση του τέλους παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των εστιατορίων κ.λ.π. μέχρι το συντελεστή 2%. η) Περιορισμός των δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και λοιπές απολύτως ανελαστικές υποχρεώσεις (άρθρο 3 παρ. 6 ΠΝΠ της 18/11/2012- άρθρο 4 παρ. 6 Ν 4111/2013). Το Παρατηρητήριο αντλεί μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας τα απαιτούμενα στοιχεία από τη βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων» της Υπουργικής Απόφασης 74712/2010. Εάν ο οικείος ΟΤΑ δεν υποβάλλει τα απαιτούμενα στοιχεία στον κόμβο, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 7 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης (άρθρο 4 ΚΥΑ 7261/2013). Η εκτέλεση του προϋπολογισμού εξετάζεται ανά τρίμηνο και σωρευτικά από την αρχή του έτους. Σε περίπτωση που κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους η εκτέλεση του προϋπολογισμού αποδώσει για πρώτη φορά αρνητική απόκλιση άνω του 10%, η απόκλιση αυτή συνυπολογίζεται κατά την εξέταση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του επόμενου οικονομικού έτους. Εάν αντίστοιχα καταγραφεί απόκλιση κατά το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του έτους, τότε ο ΟΤΑ καταρτίζει τον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου ή εφόσον κρίνεται αναγκαίο, υπάγεται απευθείας σε πρόγραμμα εξυγίανσης. 12

14 Σε πρόγραμμα εξυγίανσης εντάσσονται σε κάθε περίπτωση και οι ΟΤΑ που εμφανίζουν μη ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς είτε κατά την κατάρτισή τους είτε κατά τη διάρκεια του έτους (άρθρο 5 ΚΥΑ 7261/2013). Κατά τη διάρκεια της υπαγωγής του στο πρόγραμμα εξυγίανσης ο προϋπολογισμός του ΟΤΑ καταρτίζεται, αναμορφώνεται και εκτελείται σύμφωνα με τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, οι δαπάνες του μπορεί να περιορίζονται στις απολύτως ανελαστικές, μη περιλαμβανομένων σε αυτές αναγκαστικά του συνόλου των υποχρεωτικών δαπανών. Για την αξιολόγηση της απόδοσης των ανωτέρω παρεμβάσεων και του βαθμού εφαρμογής αυτών από τον ΟΤΑ, το Παρατηρητήριο μπορεί να παραγγέλλει την πραγματοποίηση ανάλογων ελέγχων από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και να καθορίζει μικτά κλιμάκια ελέγχου, απαρτιζόμενα από υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου του Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 5 ΚΥΑ 7261/2013). 1.5 Υποχρεωτική αναμόρφωση των στόχων. Οι στόχοι εσόδων και εξόδων αναμορφώνονται υποχρεωτικά, με την ανάλογη τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού και του προγράμματος εκτέλεσής του, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Εφόσον με βάση τα στοιχεία του υποβαλλόμενου ΟΠΔ, διαπιστωθεί από το Παρατηρητήριο απόκλιση από τις οδηγίες που παρασχέθηκαν για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του αντίστοιχου έτους με την κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. Στην περίπτωση αυτή το Παρατηρητήριο υποδεικνύει την απόκλιση στην αρμόδια για την εποπτεία του ΟΤΑ αρχή, η οποία υποχρεούται να τον καλέσει για να προβεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του και του ΟΠΔ εντός 15 ημερών. β) Ανεξαρτήτως της απόδοσης των στόχων των συνολικών εσόδων, εάν καταγραφεί αρνητική απόκλιση σε ποσοστό άνω του 10% για κάποια από 13

15 τις υποομάδες εσόδων των γραμμών 3, 4 και 5 του ενοποιημένου πίνακα των δήμων (Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις, Ίδια Έσοδα, Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών), κατά το κλείσιμο του πρώτου τριμήνου του έτους, ο ΟΤΑ υποχρεούται να προβαίνει άμεσα σε μέτρα και παρεμβάσεις για τη διόρθωση της απόκλισης προς διασφάλιση του σωρευτικού στόχου του επόμενου τριμήνου (στόχος για την περίοδο Ιανουάριος-Ιούνιος), γνωστοποιώντας αυτά με ειδική έκθεση που συντάσσεται από τον προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών του (Έκθεση Δράσεων Επίτευξης Στόχων) στο Παρατηρητήριο, στον οικείο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην αρμόδια για την εποπτεία του αρχή. Στην έκθεση περιγράφονται λεπτομερώς τα μέτρα, ο χρόνος λήψης τους και τεκμηριώνονται με στοιχεία οι αναμενόμενες οικονομικές αποδόσεις τους. Κατά την ίδια περίοδο το Παρατηρητήριο παρέχει προς τον ΟΤΑ οδηγίες και εισηγείται μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης, αξιολογεί τους στόχους εσόδων και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, διατυπώνει πρόταση για την τροποποίηση αυτών σε συγκεκριμένα επίπεδα μέσω ανάλογης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του. Στην περίπτωση που διαφαίνεται αδυναμία διόρθωσης της ανωτέρω απόκλισης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού και αντίστοιχα των ετήσιων στόχων, μειώνοντας σε ρεαλιστικό ύψος τις επιμέρους ομάδες εσόδων και προσαρμόζοντας κατά το αντίστοιχο ποσό το σκέλος των εξόδων και ιδίως των υποομάδων αυτών που αναγράφονται στις γραμμές 1, 4, 5, 6 και 7 (Κόστος προσωπικού, Δαπάνες για επενδύσεις, Πληρωμές ΠΟΕ, Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπές λειτουργικές δαπάνες) του πίνακα στοχοθεσίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού. Για την εφαρμογή των ανωτέρω λαμβάνονται υποχρεωτικά υπ όψη οι σχετικές υποδείξεις του Παρατηρητηρίου προς τον ΟΤΑ και την αρμόδια για την εποπτεία του αρχή. Ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ αναμορφώνονται από το δημοτικό συμβούλιο υποχρεωτικά μέχρι το τέλος Μαΐου και η αναθεώρηση των ετήσιων στόχων συντελείται με την τροποποίηση των στόχων που αναλογούν στην απομένουσα χρονική περίοδο (μήνες που απομένουν από τη λήξη του μήνα αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, δηλαδή εάν η αναμόρφωση συντελεσθεί εντός Απριλίου, για τους μήνες Μάιο-Δεκέμβριο). 14

16 Για τον έλεγχο εφαρμογής των ανωτέρω, οι προϋπολογισμοί και τα ΟΠΔ των ΟΤΑ που υποδεικνύει το Παρατηρητήριο επανυποβάλλονται προς έλεγχο και έγκριση στην αρμόδια για την εποπτεία τους αρχή μέχρι το τέλος Μαΐου και πρέπει να έχουν εγκριθεί εντός ενός μήνα από το χρόνο υποβολής τους. Οι στόχοι δεν επιδέχονται άλλης τροποποίησης, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού. γ) Τα οριζόμενα στην ανωτέρω περίπτωση β ισχύουν και για τις περιπτώσεις που η αρνητική απόκλιση διαφαίνεται (από τη μηνιαία εκτέλεση του δεύτερου τριμήνου) ότι θα σημειωθεί για πρώτη φορά στο κλείσιμο του δεύτερου τριμήνου του έτους. Στην περίπτωση αυτή οι προϋπολογισμοί και τα ΟΠΔ των ΟΤΑ επανυποβάλλονται προς έλεγχο και έγκριση στην αρμόδια για την εποπτεία τους αρχή μέχρι το τέλος Ιουλίου και πρέπει να έχουν εγκριθεί εντός ενός μήνα από το χρόνο υποβολής τους. Τα παραπάνω υπό στοιχεία α, β και γ αναφερόμενα εφαρμόζονται ανάλογα και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ. Στην περίπτωση αυτή για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την αναθεώρηση της στοχοθεσίας λαμβάνεται υπ όψη η αρνητική απόκλιση που προκύπτει από το σύνολο των εσόδων (άρθρο 3 ΚΥΑ 7261/2013). 2. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους. Με τις Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών 2/21967/0094/2012 και του Υπουργείου Εσωτερικών 9866/Εγκ. 10/2012, γνωστοποιήθηκε στους δήμους και σε όλους γενικά τους φορείς της γενικής κυβέρνησης η πρόθεση της πολιτείας, να καλύψει με πρόσθετη (ειδική) κρατική χρηματοδότηση τις ληξιπρόθεσμες μέχρι την 31/12/2011 υποχρεώσεις όλων των φορέων της γενικής κυβέρνησης, έτσι ώστε να τακτοποιηθούν οι συσσωρευμένες δημοσιονομικές εκκρεμότητες, να αρθεί το αδιέξοδο στο οποίο περιήλθαν πολλοί πιστωτές του δημοσίου, να αποτραπούν άσκοπες δικαστικές διενέξεις, να αποκατασταθεί η πιστωτική αξιοπιστία του δημοσίου και να τονωθεί με την παροχή ανάλογης ρευστότητας η δοκιμαζόμενη λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας αγορά (βλέπε την αιτιολογική έκθεση του νόμου 4093/2012). Για το σκοπό αυτό εκλήθησαν οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα ή 15

17 οι επιχειρήσεις τους που αποτελούν φορείς της γενικής κυβέρνησης, να υποβάλουν ηλεκτρονικά «αίτηση χρηματοδότησης» και «πίνακα υφιστάμενων υποχρεώσεων», μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 10/ ). Ακολούθησε ο νόμος 4071/2012 (άρθρο 1 παρ. 6), με τον οποίο ορίσθηκε ότι τα ποσά με τα οποία θα επιχορηγηθούν οι δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων χρεών, θα παρακρατηθούν τμηματικά από τους ΚΑΠ του άρθρου 27 του Ν 3756/2009 ή του άρθρου 259 του Ν 3852/2010, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών έως πέντε ετών. Αντίστοιχη υποχρέωση επιστροφής για τους λοιπούς φορείς της γενικής κυβέρνησης δεν προβλέφθηκε. Στη συνέχεια η ανωτέρω χρηματοδότηση ρυθμίσθηκε νομοθετικά με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.2 του άρθρου πρώτου του Ν 4093/2012 και την Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 2/86954/ΔΠΓΚ/2012 «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» (ΦΕΚ 3396/Β). Οι διατάξεις αυτές προβλέπουν τα ακόλουθα: α. Σκοπός και ύψος της χρηματοδότησης. Αποκλειστικός σκοπός της χρηματοδότησης είναι η εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (άρθρο πρώτο υποπαρ. Γ.2 περίπτ. 2 Ν 4093/2012), οπότε οι φορείς που δεν είχαν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις την 30/09/2012 δεν μπορεί να επιχορηγηθούν (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 54/ ). Η αποκλειστικότητα της χρηματοδότησης διασφαλίζεται με προσωπική ευθύνη των προϊσταμένων των οικονομικών υπηρεσιών, οι οποίοι υποχρεούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε η επιχορήγηση να μη χρησιμοποιηθεί για διαφορετικούς σκοπούς. Τυχόν αχρησιμοποίητα υπόλοιπα της έκτακτης χρηματοδότησης επιστρέφονται στον κρατικό προϋπολογισμό, με την κατάθεση του σχετικού ποσού στη ΔΟΥ ή στην Τράπεζα της Ελλάδας (Απόφ. Υπ. Οικον. 2/86954/ΔΠΓΚ/2012). Το ύψος της επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό στο οποίο ανέρχονται οι ληξιπρόθεσμες κατά την 31/12/2011 υποχρεώσεις κάθε φορέα (άρθρο πρώτο υποπαρ. Γ.2 περίπτ. 2 Ν 4093/2012). Οι επιχορηγούμενοι φορείς δηλώνουν το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά την τελευταία ημέρα κάθε μήνα της χρονικής περιόδου 31/12/ /09/2012 και μπορούν να διαθέσουν το ποσό της 16

18 χρηματοδότησης και για την πληρωμή υποχρεώσεων του έτους 2012, προτάσσοντας όμως υποχρεωτικά τις παλαιότερες οφειλές έναντι των νεοτέρων (Απόφ. Υπ. Οικον. 2/86954/ΔΠΓΚ/2012, Εγκύκλιοι Υπ. Εσωτ. 54/ και 3007/ ). Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις θεωρούνται οι απλήρωτες υποχρεώσεις προς τρίτους, για τις οποίες έχουν παρέλθει ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου παραστατικού, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στα μηνιαία οικονομικά στοιχεία που υποχρεούνται να υποβάλλουν περιοδικά οι δήμοι, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Υποχρεώσεις προς τρίτους οι οποίοι αποτελούν φορείς της γενικής κυβέρνησης δεν χρηματοδοτούνται. Συνεπώς, υποχρεώσεις προς τρίτους οι οποίοι μετά τη δημοσίευση του νόμου 4093/2012, συμπεριελήφθησαν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, δεν συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του ύψους των υποχρεώσεων της 31/12/2011 (Απόφ. Υπ. Οικον. 2/86954/ΔΠΓΚ/2012, Έγγρ. Υπ. Εσωτ. 3007/ ). β. Δικαιούχοι φορείς. Δικαιούχοι της χρηματοδότησης είναι οι δήμοι και όσα νομικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις τους συμπεριελήφθησαν μέχρι την 12/11/2012 στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και υπέβαλαν «αίτηση χρηματοδότησης» βάσει της Εγκυκλίου 10/ του Υπουργείου Εσωτερικών, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Έχουν ορίσει προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών. β. Τηρούν πλήρως λειτουργικό Μητρώο Δεσμεύσεων και γνωστοποιούν, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, τα στοιχεία του μητρώου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τρεις τουλάχιστον συνεχόμενους μήνες. «Πλήρως λειτουργικό μητρώο» σημαίνει ότι δεν αναλαμβάνονται υποχρεώσεις οι οποίες δεν μπορούν να πληρωθούν και ότι παρέχονται αξιόπιστες πληροφορίες για τις αναληφθείσες δεσμεύσεις και τις απλήρωτες υποχρεώσεις στα διάφορα στάδια ωρίμανσής τους. γ. Παρακολουθούν σε μηνιαία βάση την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και προσαρμόζουν τα όρια των πιστώσεων ανάλογα με την πορεία είσπραξης των εσόδων, έτσι ώστε οι υστερήσεις στο σκέλος των εσόδων να μετατρέπονται σε μειώσεις του σκέλους των εξόδων. 17

19 δ. Δεσμεύονται μέσω της υπογραφής «συμφώνου αποδοχής όρων» να μη σωρεύουν νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. «Μη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» είναι η μη αύξηση του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που υφίστανται στο τέλος κάθε μήνα. Το συνολικό υπόλοιπο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων πρέπει να απομειώνεται, σε ύψος ίσο τουλάχιστον με το ποσό των πληρωμών που πραγματοποιούνται από την ειδική χρηματοδότηση (άρθρο πρώτο υποπαρ. Γ2 περίπτ. 1β Ν 4093/2012, Απόφ. Υπ. Οικον. 2/86954/ΔΠΓΚ/2012). Ο ορισμός προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών ή υπεύθυνου οικονομικών σε κάθε φορέα της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται από το άρθρο 3Β του Ν 2362/95, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του Ν 3871/2010 και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Η πλήρωση της συγκεκριμένης προϋπόθεσης για τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα βεβαιώνεται στον ειδικό πίνακα (Έντυπο 4 Αίτηση έκτακτης χρηματοδότησης για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΟΤΑ), ο οποίος εστάλη στο Υπουργείο Εσωτερικών βάσει της Εγκυκλίου 10/ του υπουργείου αυτού. Οι λοιπές προϋποθέσεις της επιχορήγησης πιστοποιούνται από την καταχώρηση των οικονομικών στοιχείων των φορέων στην ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου Εσωτερικών και βεβαιώνονται από τον ίδιο τον επιχορηγούμενο φορέα με την υπογραφή του «συμφώνου αποδοχής όρων εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων». Ειδικά για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων λαμβάνονται υπ όψη και οι εκθέσεις ελέγχου των κλιμακίων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Εγκ. Υπ. Εσωτ /Εγκ. 54/ ). γ. Σύμφωνο αποδοχής όρων. Για την καταβολή της επιχορήγησης προς εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων υπογράφεται κατ αρχήν μνημόνιο κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και του οικείου υπουργείου. Με το μνημόνιο αναλαμβάνεται ρητά η υποχρέωση από τον οικονομικά υπεύθυνο για την εφεξής πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων και την αποφυγή της δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Αντίστοιχα μνημόνια υπογράφονται μεταξύ των υπουργείων 18

20 και των εποπτευόμενων από αυτά φορέων (άρθρο πρώτο υποπαρ. Γ2 περίπτ. 1 Ν 4093/2012, Απόφ. Υπ. Οικον. 2/86954/ΔΠΓΚ/2012). Στο πλαίσιο της ανωτέρω ρύθμισης, υπογράφεται μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και κάθε επιχορηγούμενου φορέα της τοπικής αυτοδιοίκησης το «σύμφωνο αποδοχής όρων εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων», το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 48667/Εγκ. 54/ δ. Διαδικασία και όροι της χρηματοδότησης. δ.1. Οριστικοποίηση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Όλοι οι φορείς οριστικοποιούν το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2012 και καταρτίζουν με ευθύνη του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών αναλυτική κατάσταση των υποχρεώσεων αυτών, κατά χρονολογική σειρά, συμπληρώνοντας τον πίνακα Ε1 της Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 2/86954/ΔΠΓΚ/2012. Η κατάσταση υπογράφεται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο του νομικού προσώπου και τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας, φυλάσσεται από το φορέα και τίθεται στη διάθεση οποιουδήποτε ελεγκτικού οργάνου (Εγκ. Υπ. Εσωτ /Εγκ. 54/ ). Στις ανωτέρω ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μπορεί να συμπεριλαμβάνονται υποχρεώσεις από δάνεια που έχουν συναφθεί μέσα στο έτος 2012, για να εξοφληθούν υφιστάμενες κατά την 31/12/2011 οφειλές, με την προϋπόθεση ότι οι πόροι των δανείων χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Η έκτακτη χρηματοδότηση στην προκειμένη περίπτωση διατίθεται υποχρεωτικά για την εξόφληση του ποσού του δανείου, το οποίο εκταμιεύθηκε για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (Απόφ. Υπ. Οικον. 2/86954/ΔΠΓΚ/2012). δ.2 Πρόταση χρηματοδότησης. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών αξιολογεί τα αιτήματα χρηματοδότησης των δήμων και των νομικών τους προσώπων και διαμορφώνει αναλυτική πρόταση χρηματοδότησης ανά φορέα την οποία υποβάλλει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, συνοδευόμενη από χρονοδιάγραμμα απορρόφησης της αιτούμενης χρηματοδότησης. Η αξιολόγηση των αιτημάτων διενεργείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 19

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΠ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΠ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΠ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ορισµός ΟΠ 2. Περιεχόµενο του Ολοκληρωµένου Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. ΣΧΕΤ: Η υπ αριθμ.2/86954/δπγκ/29.11.12 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. ΣΧΕΤ: Η υπ αριθμ.2/86954/δπγκ/29.11.12 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 48667 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

3. Την απόφαση µε αριθ. Υ48/ (ΦΕΚ 2105/Β) «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα».

3. Την απόφαση µε αριθ. Υ48/ (ΦΕΚ 2105/Β) «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα». Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2012 Αριθ. πρωτ.:2/86954/ ΠΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από το Πρόεδρο συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγούµενος το αναφερόµενο

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από το Πρόεδρο συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγούµενος το αναφερόµενο ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασµα από το 36o Πρακτικό Αριθµ. Αποφ. 940 Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ιάταξη

Διαβάστε περισσότερα

! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΥ ΡΔΙΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 2013.» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Σχέδιο Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Σχέδιο Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Σχέδιο Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2012 Εξέλιξη ληξιπρόθεσμων οφειλών Εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 3614/2007: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:Διαχείριση,έλεγχος κλπ (437667) Αρθρο :25 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: α) Η υπ αριθμ. 2/86954/ΔΠΓΚ/ απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

ΣΧΕΤ: α) Η υπ αριθμ. 2/86954/ΔΠΓΚ/ απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Αποστολή με e-mail και fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 08 Οκτωβρίου 03 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 39739 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

3. Προϋπολογισμός Γενικής Κυβέρνησης : Κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης 3.2 Προϋπολογισμός O.T.A. Τμήμα: ΟΕΥ - ΔΕΥ

3. Προϋπολογισμός Γενικής Κυβέρνησης : Κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης 3.2 Προϋπολογισμός O.T.A. Τμήμα: ΟΕΥ - ΔΕΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3. Προϋπολογισμός Γενικής Κυβέρνησης : Κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης 3.2 Προϋπολογισμός O.T.A. Τμήμα: ΟΕΥ - ΔΕΥ Εισηγητής: Γ. Γιαννακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ΥΠΕΣ Mάρτιος 2013 Η Πολιτική μας Η συρρίκνωση κατά 60% της κρατικής χρηματοδότησης για τους ΟΤΑ τα τελευταία χρόνια, καθώς και η ανάγκη για τη στήριξη, τον

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος υπ αρίθμ.: 5

Εγκύκλιος υπ αρίθμ.: 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015 ΘΕΜΑ: 3 ο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης(ΟΠΔ)» ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016»

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜ. ΔΙΑΤ. :1ο

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜ. ΔΙΑΤ. :1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ 12 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜ. ΔΙΑΤ. :1ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 12ης/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 40 ης / 2015 ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 40 ης / 2015 ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 385 / 2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 40

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί στόχοι κατάρτισης προϋπολογισμού

Βασικοί στόχοι κατάρτισης προϋπολογισμού Βασικοί στόχοι κατάρτισης προϋπολογισμού Οι βασικοί στόχοι για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2013, είναι: η ορθολογική και ρεαλιστική κατάρτισή του, με εγγραφή εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της με αριθ. 17 η / 19-11-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της με αριθ. 17 η / 19-11-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ» Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Ο.Ν.Α.Π ΘΕΣΠΙΣ Πλ.Μικράς Ασίας 49, Κρυονέρι Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθ. 17 η / 19-11-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ )

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ 2014-2020) Υποχρεώσεις (μακροχρόνιες και μη) Δικαιούχων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΑΡΓΥΡΩ ΦΑΛΑΓΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΔΑΛΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ Οι Δήμοι της Χώρας, σε σχέση με όλους τους άλλους φορείς της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Γενικά Άρθρο 1.Γενικές Διατάξεις Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ως και το Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΟΔΗΓΟΣ για τον υπολογισμό χρηματοδότησης του μη επιλέξιμου ΦΠΑ συγχρηματοδοτουμένων πράξεων και της επιστροφής του Μάιος 2016 Εθνική Αρχή Συντονισμού (Ε.Α.Σ.) Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (Ε.Υ.Θ.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ (ΒΑΚΧΕΠ)

ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ (ΒΑΚΧΕΠ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ (ΒΑΚΧΕΠ) ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000 2006 ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ΣΕΛΙΔΑ 1 η ΑΡΧΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αποστολή και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚ/ΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74301 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 105 63 Πληροφορίες: Δ. Γρουζής Τηλ. : 210-3332990 Ε-mail:dgrouzis@mnec.gr ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 411 / 2015. Π ε ρ ί λ η ψ η Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων Εξόδων & Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για ΔΗΜΟΥ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2015 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ 27-6-2016 ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 1035 ΤΑΧ. Δ/νση: Θεραπευτηρίου 27- Μελισσόκηποι Σούδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 18. του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή, και

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 18. του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή, και ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 13672 Αχαρνές ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 18/12/2015 Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Σ.Α. Πληροφορίες: Φ. Κουτσιανάς Τηλέφωνα: Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Σ.Α. Πληροφορίες: Φ. Κουτσιανάς Τηλέφωνα: Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 22 Μαΐου 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 20678 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σ.Α. Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Τηλέφωνα: 213 1364817 ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 22 Α του ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ L 200/140 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310 586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43623/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43623/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43623/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 24.09.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

VΙΙ. Απευθείας ανάθεση

VΙΙ. Απευθείας ανάθεση VΙΙ. Απευθείας ανάθεση Ι. Ορισμός Ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 1 Μηνιαίως Υποβάλλεται έως από τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης στην εποπτεύουσα αρχή τους, έως την 12 η ημέρα του επόμενου μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων

συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων ΕΣΠΑ 2014 2020 συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων Κοσμάς Σιδηρόπουλος ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΥΘΥ) Απρίλιος 2014 Αντικείμενο της εισήγησης: εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Διαχειριστικός Έλεγχος των χρήσεων 2000-2014 της Ανώνυμης Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΕ- ΑΕ ΟΤΑ όπως μετονομάστηκε σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2 Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Έδρες τους

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Έδρες τους ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ.Πρωτ.:11543 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ:1.Περιφέρειες της Χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 40 o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 27/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 27/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 27/30-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 496/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση σχεδίου του πίνακα 5Α περί Σ οικονομικών αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Ιουνίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Ιουνίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Ιουνίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. T2341/39/Δ0019 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΡΟΣ : Π.Δ. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 01.ΑΙΤΗMA ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 01.ΑΙΤΗMA ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 01.ΑΙΤΗMA ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Ονομασία Φορέα:.. Προϊστάμενος Οικ. Υπηρεσιών:.. Τηλέφωνο:... E-mail:.... Προς: Υπουργείο Εσωτερικών & Δ. Α. Γενική Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ορεστιάδας για το οικονομικό έτος 2014.

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ορεστιάδας για το οικονομικό έτος 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 20 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης «ΚΑΛΥΨΩ»

Σελίδα 1 από 6 Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης «ΚΑΛΥΨΩ» Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΚΑΛΥΨΩ» ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ Αριθ. Αποφ. 8/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 1 ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226055518 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 29 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 40069/04.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 35 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 40069/04.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 35 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 0069/0.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 35 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 03.09.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών Σπήλι 20/1/2014 Αρ.Πρωτ.732 ΠΡΟΣ 1) ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2) ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4 ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 6ΧΝΟΩΡΜ-ΕΚΤ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 18ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Φορέας Οργανισμός Περιβάλλοντος, Παιδείας, Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ( 6 ο ) «Απολογισμός Ισολογισμός Δήμου Τεμπών οικ. έτους 2014» Αριθμός Απόφασης ( 23 )

ΘΕΜΑ ( 6 ο ) «Απολογισμός Ισολογισμός Δήμου Τεμπών οικ. έτους 2014» Αριθμός Απόφασης ( 23 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι 29-02-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 1636 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 5/2016 πρακτικό συνεδρίασης Σήμερα στις 22 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 3ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 3ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 3ης/ 20-01-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. απόφ. 07/2016 Περίληψη: «Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 201 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 23 o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους».

ΘΕΜΑ : «Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Με τις παρ 1 έως 3 του άρθρου 52 του ν. 4186/2013 ορίζονται τα εξής:

ΠΡΟΣ. Με τις παρ 1 έως 3 του άρθρου 52 του ν. 4186/2013 ορίζονται τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 20-12-2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 42332 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ τον κ. Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Αποδοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Ερώτηση: Η Μονάδα Διαχείρισης Έργων (Οργανική Μονάδα Δικαιούχων) κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο (Π.Π.) υφίσταται ως τέτοια στη Νέα Π.Π. 2014-2020; Ο συντονιστικός της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ. Γραφείο

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ. Γραφείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Γραφείο : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ Ταχ. Δ/νση : Mεσογείων 14-18 Αθήνα, 7-10-2010 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα