ΚΑΡΔΠΗΓΖ Κ. ΗΩΑΚΔΗΜ - ΚΑΡΔΠΗΓΖ Κ. ΠΑΡΑΚΔΤΑ. Ιζηορία και μοσζικοτορεσηική παράδοζη ηης Βλάζηης Κοζάνης.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΡΔΠΗΓΖ Κ. ΗΩΑΚΔΗΜ - ΚΑΡΔΠΗΓΖ Κ. ΠΑΡΑΚΔΤΑ. Ιζηορία και μοσζικοτορεσηική παράδοζη ηης Βλάζηης Κοζάνης."

Transcript

1 ΚΑΡΔΠΗΓΖ Κ. ΗΩΑΚΔΗΜ - ΚΑΡΔΠΗΓΖ Κ. ΠΑΡΑΚΔΤΑ Ιζηορία και μοσζικοτορεσηική παράδοζη ηης Βλάζηης Κοζάνης. ΑΘΖΝΑ 2015

2 Διζαγωγή Ζ Βιάζηε είλαη έλα ρσξηφ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. ην δηάβα ηνπ ρξφλνπ ε ελ ιφγσ θνηλφηεηα πέξαζε απφ δηάθνξεο θάζεηο θαηαθχγην θαηαδησθφκελσλ, ηφπνο εγθαηάζηαζεο πξνζθχγσλ, θέληξν ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Γηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηα θνηλσληθντζηνξηθά ηεθηαηλφκελα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο (π.ρ. πεξίνδν Οζσκαλνθξαηίαο, Μαθεδνληθφ Αγψλα) απνηειψληαο ζπλάκα εμέρνλ νηθνλνκηθφ θέληξν απηήο. Ζ λεπξαιγηθή, απφ ηζηνξηθν-νηθνλνκηθήο άπνςεο, ζέζε ηεο Βιάζηεο θαη ε εγεκνληθή επηξξνή πνπ αζθνχζε ζηα γεηηληάδνληα ρσξηά, ζηάζεθε απαξρή θαη πεγή έκπλεπζεο πιείζησλ φζσλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ, πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηελ ηζηνξία θαη ζηα έζηκα ηεο. Απφ φζν φκσο είλαη δπλαηφλ λα γλσξίδνπκε, κε ηε ζεκεηνγξαθηθή θαηαγξαθή ησλ ρνξψλ ηεο δελ αζρνιήζεθε θάπνηνο εξεπλεηήο, θάηη πνπ ην επηρεηξεί ην πφλεκα ηνχην. Σν πιηθφ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζπιιέρζεθε κε αθνξκή ηελ έξεπλα ελφο φκνξνπ ρσξηνχ ηεο Βιάζηεο, ηνπ Δκπνξίνπ, ζην πιαίζην εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπ πξψηνπ ζπγγξαθέα. Ζ έξεπλά ηεο θαηέζηε επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ζπλαγσγή νξζψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ θνηλφηεηα ηνπ Δκπνξίνπ, θαζψο ζεβαζηφο αξηζκφο ησλ θαηνίθσλ ηνπ πξνέξρνληαη απφ ηε Βιάζηε. Με αθνξκή ηνπο θαηνίθνπο απηνχο αλαδεηήζακε θαη άιινπο πνπ θαηάγνληαλ απφ ηε Βιάζηε, σο επί ην πιείζηνλ ζηελ πφιε ηεο Πηνιεκαΐδαο, ζπδεηψληαο καδί ηνπο δηάθνξα ιανγξαθηθά θαη ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ην ρσξηφ ηνπο βαζίζηεθε δειαδή ε ζπιινγή ηνπ πιηθνχ ζηελ επηηφπηα έξεπλα κε ηε ρξήζε εκί-δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ. Δπηπξφζζεηα, δεηνχζακε απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα καο δείμνπλ φζνπο βιαηζηψηηθνπο ρνξνχο γλψξηδαλ αλαιχνληάο καο ηαπηφρξνλα ην θνηλσληθφ πιαίζην ηνπ ρνξνχ. Καηφπηλ, νη ρνξνί απηνί ζπγθεληξψζεθαλ, αλαιχζεθαλ κνπζηθά θαη θηλεζηνινγηθά θαη ελ ζπλερεία θσδηθνπνηήζεθαλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ θαιχηεξε δηάζσζή ηνπο απφ ηε ιήζε ηνπ ρξφλνπ. Δπεηδή δεηνχκελν ζηελ εξγαζία ήηαλ ην πψο ρνξεχνληαη νη ρνξνί απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηνίθνπο δελ ζηξαθήθακε ζε εζλνηνπηθνχο ζπιιφγνπο βιαηζησηψλ. Ίζσο ε έξεπλα απηή ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ζην κέιινλ κέξνο άιιεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ή ζπγθξηηηθήο κειέηεο. Σέινο, γηα κηα πιεξέζηεξε εμέηαζε ηεο ηζηνξίαο ηεο Βιάζηεο θξίζεθε αλαγθαία ε

3 ηζηνξηθή έξεπλα κέζσ αξρείσλ, βηβιηνγξαθίαο θαη δηαδηθηπαθψλ πεγψλ ζπλδξάκνληαο ζηελ αλαθάιπςε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηνπ κειεηψκελνπ ηφπνπ.

4 1. Δθνολογικά και ιζηοπικά ζηοισεία Ζ Βιάζηε είλαη έλα ρσξηφ ηνπ θαιιηθξαηηθνχ δήκνπ Δνξδαίαο, ηνπ λνκνχ Κνδάλεο. Δίλαη ρηηζκέλε ζε πςφκεηξν πεξίπνπ κέηξσλ θαη απέρεη 24 ρικ. απφ ηελ έδξα ηνπ δήκνπ, ηελ Πηνιεκαΐδα. Ζ πξψηε καξηπξία γηα ηελ χπαξμε ηνπ νηθηζκνχ απαληάηαη ζηα 1652 κ.υ, φπνπ έλαο απφδεκνο ζηε εξβία, κε ην εθζεξβηζκέλν φλνκα Stojanovic, είρε γελλεζεί ζηε Βιάζηε ην έηνο απηφ. Ζ δεχηεξε ρξνλνινγηθά αλαγξαθή είλαη ην 1771 κ.υ. θαη πξνζδηνξίδεη ηελ εζλνηνπηθή θαηαγσγή θάπνηνπ Μπιαηδηψηε ζηελ Κνδάλε. ηα κεηέπεηηα ρξφληα ε θνηλφηεηα νλνκαηνδνηήζεθε σο Πιάηδη (1790), Μπιάηζε (1796), Βιαηζηνχ (1820), Μπιαηδηνχ (1835), Μπιάηδε (1858), Βιάηδε θαη Βιάηζε (1860), Πνιπλέξη (1927) θαη Βιάζηε (1928). Σν 1997 κε ην ζρέδην Καπνδίζηξηαο δηαηεξήζεθε σο θνηλφηεηα, ελψ ην 2010 κε ην ζρέδην Καιιηθξάηεο θαηαξγήζεθε απφ απηφλνκε θνηλφηεηα θαη ζπλελψζεθε ζηνλ δήκν Δνξδαίαο, κε έδξα ηελ πφιε ηεο Πηνιεκαΐδαο. Καηά ηε βπδαληηλή πεξίνδν, ζηε ζεκεξηλή ηνπνζεζία ηνπ ρσξηνχ, πξνυπήξρε νηθηζκφο. Σνλ 15 ν αη. κ.υ. (πεξίπνπ ην 1480) ζηελ θνηιάδα ησλ Kατιαξίσλ (Πηνιεκαΐδαο) έθαλαλ επηδξνκή Σνχξθνη Κνληάξνη. Σν γεγνλφο απηφ απνηέιεζε ηελ απαξρή ηεο αλάπηπμεο ηεο Βιάζηεο, θαζψο νη ρξηζηηαληθνί πιεζπζκνί πνπ δνχζαλ ζηελ εθεί θνηιάδα αλαγθάζηεθαλ λα κεηνηθήζνπλ ζηα, απξφζηηα ζηνπο θαηαθηεηέο, νξεηλά ηκήκαηα ηεο πεξηνρήο. Αλαιπηηθφηεξα, ππνζηεξίδεηαη φηη ν πξψηνο ππξήλαο ησλ θαηνίθσλ πξνήιζε απφ ηε ηζαλνχπνιε, ζεκεξηλφ ηζάλην, φπνπ ην 1480 κ.υ.,

5 ιφγσ ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ, κέξνο ησλ εθεί δηαβηνχλησλ ήξζε θαη θαηνίθεζε ζε έλα κνλαζηήξη, πνπ ζήκεξα είλαη ε εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. Σν έηνο φκσο, πνπ απνδείρζεθε νξφζεκν ζηελ ηζηνξία ηεο Βιάζηεο, ήηαλ ην 1769 κ.υ. πγθεθξηκέλα, ζηηο 02 επηεκβξίνπ, θαηά ηε δηάξθεηα επεηζνδίσλ 1, θαηαζηξάθεθε ε Μνζρφπνιε θαη κεγάιν θχκα Βιάρσλ αζηψλ θαηεπζχλζεθε πξνο ηε Γπηηθή Μαθεδνλία. Έλα κέξνο απηψλ εγθαηαζηάζεθε ζην ρσξηφ Βιάζηε, ηφηε Μπιάηδη, επηιέγνληαο λα ρηίζεη ηνλ νηθηζκφ ζηελ πξνζήιηα πιεπξά. Δθ ησλ πξαγκάησλ ζηελ θνηλφηεηα ζπλεπξέζεθαλ δπν γισζζηθά ηδηψκαηα ηα γθξαίθηθα θαη ηα βιάρηθα 2, φπνπ απφ ηηο αξρέο ηνπ 19 νπ αη. άξρηζε λα δηαθαίλεηαη ε επηθξάηεζε ησλ πξψησλ εηο βάξνο ησλ δεχηεξσλ. Σελ ίδηα πεξίνδν θαηέθζαζαλ θαη πιεζπζκνί απφ ηε Γξάκκνπζηα, ηε Νηθνιίηζα, ην Ληλνηφπη, ην Μπηζηθνχθη θαη ηε Γάξδα, ρσξηά ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Γξάκκνπ. Σν 1784 κ.υ. ε Βιάζηε δέρηεθε ζνβαξή επηδξνκή, πνπ είρε σο απνηέιεζκα νη πεξηζζφηεξνη ησλ θαηνίθσλ ηεο λα ηελ εγθαηαιείςνπλ. Έλα κέξνο απηψλ επέζηξεςε αξγφηεξα, χζηεξα απφ ζρεηηθφ ζνπιηαληθφ θηξκάλη. Σν 1797 ε Βιάζηε πξνήρζε ζε θσκφπνιε. Αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη ησλ κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκψλ ήηαλ επηηπρεκέλνη έκπνξνη, αξγπξνρφνη, κεγαινθηελνηξφθνη θαη βηνηέρλεο, ππήξρε αλεπάξθεηα πφξσλ. Ζ ηειεπηαία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επηδξνκέο πνπ ιάκβαλαλ ρψξα ηελ πεξίνδν εθείλε, νδήγεζαλ αξθεηνχο λα μεληηεπηνχλ γηα δεχηεξε θνξά κεηαλαζηεχνληαο ζηα κεγάια επξσπατθά αζηηθά θέληξα ηεο επνρήο (Βηέλλε, Βελεηία, Σεξγέζηε, Ληβφξλν, Βνπθνπξέζηη, Οδεζζφ), κε ιεζκνλψληαο ηνλ ηφπν ηνπο. Απφδεημε ηνχηνπ απνηειεί ε πιεζψξα επεξγεηψλ, πνπ αλαγξάθνληαη ζηα βηβιία ηεο θνηλφηεηαο θαη ζηα δεκφζηα-θνηλνηηθά ζεκεία π.ρ. βξχζεο, ζρνιείν θιπ. Σν δχζβαην ηεο πεξηνρήο θαηέζηεζε ηε Βιάζηε ηνπο δπν ηειεπηαίνπο αηψλεο ηεο Οζσκαλνθξαηίαο θξεζθχγεην Αξκαηνιψλ, Κιεθηψλ θαη φζσλ δελ ήζειαλ λα εμσκνηήζνπλ. Σα ηέιε ηνπ 19 νπ αη. θαη νη αξρέο ηνπ 20 νπ αη. κ.υ. βξίζθνπλ ηελ θνηλφηεηα λα εμαθνινπζεί λα απνηειεί αλζεξφ νηθνλνκηθφ θέληξν ηεο πεξηνρήο. Γηα ην ιφγν απηφ ε θνηλφηεηα εμήιζε απφ ηελ πεξίνδν ηεο «Δμαξρίαο» αιψβεηε, θαζψο θαλέλαο απφ ηνπο θαηνίθνπο δελ πξνζρψξεζε ζηελ «Δμαξρία». Σν δπζπξφζηην ηεο ζέζεο ηεο εθκεηαιιεχηεθαλ θαη νη Μαθεδνλνκάρνη ηελ πεξίνδν ηνπ Μαθεδνληθνχ 1 Σα επεηζφδηα μέζπαζαλ κε αθνξκή ηα Οξισθηθά. 2 Σα βιάρηθα ήηαλ γηα πξνθνξηθή ρξήζε, ελψ ηα ειιεληθή γηα γξαπηή.

6 Αγψλα, θαζηζηψληαο ηελ ζεκαληηθφ θέληξν ησλ Διιήλσλ αληαξηψλ θαη Μαθεδνλνκάρσλ. Σν 1870 ε Βιάζηε αξηζκνχζε θαηνίθνπο, νη νπνίνη δνχζαλ απφ ηελ θηελνηξνθία, ην εκπφξην θαη ηε γεσξγία. χκθσλα κε ηελ απνγξαθή πνπ δηελήξγεζε ε Oζσκαληθή Απηνθξαηνξία ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αη. (1904), ε Βιάζηε έρεη θαηνίθνπο θαη 400 θαηνηθίεο, ελψ ην 1912 ν πιεζπζκφο ηεο αλεξρφηαλ ζηνπο θαηνίθνπο. Οη Βαιθαληθνί Πφιεκνη θαη ν Α Π.Π. απνηέιεζαλ ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμε ηεο Βιάζηεο, ε νπνία φκσο εμαθνινπζνχζε λα απνηειεί ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ θέληξν ηεο πεξηνρήο. Σν θαίξην πιήγκα δφζεθε ζηνλ Β Π.Π., φηαλ νη Γεξκαλνί έθαςαλ ην ρσξηφ, θαη νινθιεξψζεθε ζηα ρξφληα ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ, πεξίνδν πνπ φινη εγθαηέιεηςαλ ηελ θνηλφηεηα. Με ην πέξαο απηψλ επέζηξεςαλ ζηηο εζηίεο ηνπο πεξίπνπ 800 θάηνηθνη, νη νπνίνη ζην φλνκα-ηάζε ηεο αζηπθηιίαο άξρηζαλ λα ηίο εγθαηαιείπνπλ κε απνηέιεζκα ν πιεζπζκφο φιν θαη λα ζπξξηθλψλεηαη. Απφ ην 1946, ινηπφλ, παξαηεξείηαη έλα καδηθφ κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα πξνο ηα αζηηθά θέληξα ηεο ελδνρψξαο θαη πξνο ην εμσηεξηθφ (Ακεξηθή, Καλαδά, Απζηξαιία, Γεξκαλία, Διβεηία). Δπηγέλλεκα ηεο πξνξξεζείζαο θαηάζηαζεο ήηαλ απφ ηνπο θαηνίθνπο πνπ είρε ε Βιάζηε πξηλ απφ ην Β Π.Π. λα απέκεηλαλ ην 1958 γχξσ ζηα άηνκα. ήκεξα έρνπλ παξακείλεη ειάρηζηνη θάηνηθνη, νη νπνίνη πεξηκέλνπλ ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο θαη ηδηαίηεξα ηελ πεξίνδν ηεο Παλαγίαο φπνπ ε θνηλφηεηα αλαζπγθξνηείηαη κε αθνξκή ηνλ «Σξαλφ ρνξφ». ηε Βιάζηε δελ ππήξρε ηαμηθφο δηαρσξηζκφο ησλ θαηνίθσλ θξηηήξην θαηάηαμεο ησλ κειψλ απνηεινχζε ην αλ ήηαλ κφληκνη θάηνηθνη ή φρη. Δθ ησλ πξαγκάησλ, δειαδή, δεκηνπξγήζεθαλ δπν θαηεγνξίεο απηή ησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ θαη ησλ πεξηζηαζηαθά δηαβηνχλησλ ζηελ θνηλφηεηα. ηελ πξψηε θαηεγνξία ππάγνληαλ νη αγξφηεο, νη κηθξνθηελνηξφθνη, νη επαγγεικαηίεο θαη νη έκπνξνη, ελψ ζηε δεχηεξε θαηαηάζζνληαλ νη θηελνηξφθνη. Οη ηειεπηαίνη ήηαλ εκη-λνκάδεο, θαζψο πνιιέο θνξέο, ιφγσ ηεο βαξπρεηκσληάο, αλαγθάδνληαλ απφ ηνλ Οθηψβξην θαη γηα 6 πεξίπνπ κήλεο λα κεηαθέξνπλ ηα θνπάδηα ηνπο ζηνλ Σχξλαβν, ζηελ Διαζζφλα, ζηε Νηγξίηα θαη Μαχξε Θάιαζζα εξξψλ, ζηε νπξσηή Υαιθηδηθήο θαη ζην Βφιν. Ζ δηάθξηζε ζπλεπψο, πνπ δηακνξθψζεθε κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ, ήηαλ θαηά κείδνλα ιφγν ζπληερληαθνχ ηχπνπ θαη ηελ επέβαιαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο.

7 2. Η γλώζζα Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ε θνηλφηεηα ηεο Βιάζηεο απαξηίζηεθε αξρηθά απφ θαηνίθνπο ηεο γχξσ πεξηνρήο, πηζαλφηαηα απφ ηε ηζαλνχπνιε, θαη ελ ζπλερεία απφ Βιάρνπο πξφζθπγεο ηεο Μνζρφπνιεο. Δληνχηνηο, ε γιψζζα πνπ νκηινχληαλ ζηελ θνηλφηεηα δελ ήηαλ πάληνηε ε ειιεληθή ήηαλ θαη ηα βιάρηθα. Μάιηζηα, γηα αξθεηφ δηάζηεκα ζηελ θνηλφηεηα γηλφηαλ ρξήζε θαη ησλ δπν γισζζψλ ηα βιάρηθα ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ηα ειιεληθά ζην γξαπηφ. Σνλ 19 ν αη., ιφγσ ηεο επηθξάηεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηνλ θφζκν ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ, επήιζε ε επηθξάηεζε ησλ ειιεληθψλ θαη ζηελ πξνθνξηθή γιψζζα ησλ θαηνίθσλ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη πεξίηξαλα φηη α) ε νκηινχκελε γιψζζα δελ θαηαδεηθλχεη εζληθφηεηα, παξά κφλν ηφπν πξνέιεπζεο θαη β) ε επηινγή ηεο είλαη απφξξνηα γεγνλφησλ ηνπ εθάζηνηε ρσξνρξνληθνχ πιαηζίνπ θαη κφλν κέζα ζ απηφ νθείινπκε λα ηελ κειεηήζνπκε. Γηα λα αληηιεθζνχκε ελαξγέζηεξα ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο, ζα αθνινπζήζεη κηα ζχληνκε, αιιά νπζηαζηηθή, ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηνπο Βιάρνπο. Ζ ιέμε Βιάρνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα πξνζδηνξίζεη ηνπο νκηινχληεο ηελ Βιάρηθε γιψζζα ή ηνπο νκηινχληεο ηελ Βιαρνκνγιελίηηθε, ελψ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο κε ηελ ζηαδηαθή ππνρψξεζε ηεο ελ ιφγσ γιψζζαο ε ιέμε επαλαλνεκαηνδνηήζεθε παξαπέκπνληαο ζε φζνπο πξνέξρνληαη απφ βιαρφθσλεο νηθνγέλεηεο, ρσξίο απαξαίηεηα λα γλσξίδνπλ ή λα κηινχλ ηε βιάρηθε. ε θάπνηεο πεξηνρέο ησλ Βαιθαλίσλ ε ιέμε Βιάρνο ζήκαηλε γεληθά ηνλ Οξζφδνμν Υξηζηηαλφ, αλεμαξηήησο γιψζζαο. χκθσλα κε ηνλ Νηθφιαν Μέξηδν (2001:27) Βιάρνη νλνκάδνληαη νη νξεζίβηνη, αιιά θαη εμ αξρήο αζηηθνί ιαηηλφθσλνη πιεζπζκνί ηνπ Αίκνπ, ηεο Βαιθαληθήο. Γηα ηνλ ελδνθπιεηηθφ δηαρσξηζκφ ηνπο νη Βιάρνη ζπλήζηδαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη άιιεο νλνκαζίεο, θπξίσο ηνπνπξνζδηνξηζηηθέο. πγθεθξηκέλα, απαληψληαη νη φξνη Αξκάλνη ή Αξνκάλνη γηα ηνπο Βιάρνπο ηεο Πίλδνπ, νη Κνπηζφβιαρνη πνπ είλαη ειιεληθή απφδνζε ηεο ηνπξθηθήο ιέμεο Κηνπηζνύθ βαιάρ (= Μηθξνβιάρνη),δειαδή θάηνηθνη ηεο Μηθξήο Βιαρίαο (Θεζζαιίαο) ζε αληηδηαζηνιή κε ηνπο Μεγαιφβιαρνπο ηεο Βιαρίαο, Μπνπγηνύθ βαιάρ. Δπηπξφζζεηα, απαληάηαη γηα ηνπο Βιάρνπο ηεο πεξηνρήο ηεο εξβίαο θαη ησλ θνπίσλ ν φξνο Σζηληάξν απφ ην ιαηηληθφ quinqarius, πνπ ζεκαίλεη ιεγεσλάξηνο ηεο 5 εο ξσκατθήο ιεγεψλαο. Οη Βιάρνη ηεο Αιβαλίαο 3 νλνκάδνληαη Αξβαληηφβιαρνη ή Σζνκπάλ, ιφγσ ηεο 3 Ο φξνο Αιβαλία ρξεζηκνπνηείηαη κε έλλνηα ηνπηθή θαη φρη, φπσο εζθαικέλα θάπνηνη ζεσξνχλ, κε εζληθή ρξνηά.

8 ελαζρφιεζήο ηνπο κε ηελ θηελνηξνθία. Άιιεο θαηεγνξίεο είλαη νη Φαξζαξηψηεο (απφ ηα Φάξζαια), νη Γξακκνπζηηάλνη (απφ ηελ νξνζεηξά ηνπ Γξάκκνπ), νη Καξάβιαρνη, νη Σζίπαλε, νη Μνγιελίηεο, νη Μαπξφβιαρνη (απφ ην Μαπξνβνχλην), νη Μπηηνπιηάλνη, νη Μνπδηθηάξνη, νη νπξκαληψηεο θαη νη Πξηηζφβιαρνη (απφ ηε ιέμε πξηηδηά πνπ ζεκαίλεη δπζνζκία). Ωο πξνο ην έηπκνλ ηεο ιέμεο Βιάρνο ε επηθξαηέζηεξε άπνςε είλαη φηη πξνέξρεηαη απφ ην ζιάβηθν Vlahi. Βέβαηα, θη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ είλαη δάλεην ηεο πξσην-γεξκαληθήο (κε θέιηηθε ξίδα) ιέμεο «Walha», αξγφηεξα «Walch» ή «Welsch», κε ηελ νπνία νη αξραίνη γεξκαλνί πξνζδηφξηδαλ ηνπο Ρσκαίνπο θαη γεληθφηεξα ηνπο ιανχο πνπ είραλ ελζσκαησζεί ζηνλ ξσκατθφ θφζκν, πνιηηεηαθά θαη πνιηηηζκηθά. Δπίζεο, ζήκαηλε ηνλ κε Γεξκαλφ, ηνλ ιαηηλφθσλν μέλν θαη αθνξνχζε φινπο ηνπο ιαηηλνπνηεκέλνπο απηφρζνλεο πιεζπζκνχο (ζπλήζσο Κέιηεο) ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο. Μεηέπεηηα, ε ιέμε πηνζεηήζεθε απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ιανχο πνπ γεηηλίαδαλ κε ιαηηλφθσλνπο πιεζπζκνχο, θη έηζη πξνέθπςε ε αληίζηνηρε εηπκνινγία απφ ηελ παιαηνζιαβηθή ιέμε vlah, πνπ ζεκαίλεη μέλνο ιαηηλφθσλνο. αθψο, αλαπηχρζεθαλ θαη άιιεο απφςεηο γηα ηελ εηπκνινγία ηεο ιέμεο φπσο φηη α) πξνέξρεηαη απφ ηνλ αηγππηηαθφ φξν «θειάρ» πνπ ζεκαίλεη ηνλ αγξφηε, β) απνηειεί κεηεμέιημε ηεο ιέμεο Βιερή (δσξηθά βιαρά) πνπ ζεκαίλεη βέιαζκα, γ) νξκάηαη απφ ηε ζχδεπμε ησλ ιέμεσλ valles (=θνηιάδα) θαη aqua (=λεξφ), σο δείγκα ηεο ελαζρφιεζεο ησλ Βιάρσλ κε ηελ θηελνηξνθία θαη ηελ θξνληίδα ησλ δψσλ θαη δ) έιθεη ηελ θαηαγσγή ηεο απφ ην ιαηηληθφ villicus πνπ ήηαλ γηα ηνπο Ρσκαίνπο ν αγξφηεο. Ωο πηζαλή θνηηίδα ησλ Βιάρσλ ζεσξείηαη ε πεξηνρή ηεο Ρσκατθήο Δγλαηίαο νδνχ, φπνπ θαη ζπγθεληξψλνληαη νη πεξηζζφηεξνη βιαρφθσλνη πιεζπζκνί αθφκε θαη ζήκεξα. Ωο πξνο ηελ θαηαγσγή ηνπο παξνπζηάδνληαη σο απηφρζνλεο Έιιελεο, γισζζηθψο εθιαηηληζκέλνη απφ ηνπο Ρσκαίνπο. Ζ αλάγθε αιιαγήο ηεο έσο ηφηε νκηινχκελεο γιψζζαο ηνπο θαηέζηε επηηαθηηθή ην 229 κ.υ., ρξνληά πνπ νη Ηιιπξηνί πνιηνξθνχζαλ ην λεζί ηεο Κέξθπξαο. Οη θάηνηθνη ηεο ηειεπηαίαο, κε έρνληαο ηη άιιν λα θάλνπλ, ζηξάθεθαλ ζηνπο Ρσκαίνπο θαιψληαο ηνπο ζε βνήζεηα. Οη Ρσκαίνη εθείλνλ ηνλ θαηξφ βξίζθνληαλ ζε πφιεκν κε ηνπο Καξρεδφληνπο σο εθ ηνχηνπ δελ ήηαλ δπλαηφ λα ζηείινπλ ζηξαηφ ζηελ Κέξθπξα. Γη απηφ ζηξάθεθαλ ζηνπο πιεζηέζηεξνπο πξνο ηελ Κέξθπξα πιεζπζκνχο, απηνχο ηεο Βφξεηαο Ζπείξνπ θαη ηεο

9 Αδξηαηηθήο. Όξηζαλ, ινηπφλ, ηνπο Βιάρνπο θχιαθεο ησλ ζπλφξσλ ηεο Απηνθξαηνξίαο κε ην λα ππεξεηνχλ σο κηζζνθφξνη ζηηο ηάμεηο ησλ ξσκατθψλ ιεγεψλσλ ( Έμαξρνο, 2001: 37). Γηα λα επέιζεη φκσο ε ζπλελλφεζε θαη λα έξζεη εηο πέξαο ε εθπαίδεπζε, έπξεπε λα ππεξπεδήζνπλ έλαλ ζθφπειν, ν νπνίνο δελ ήηαλ άιινο απφ ηελ γιψζζα. Όπσο αλαθέξεη θαη ν Λαδάξνπ (2005, ζ. 66) «ζεκεηώζεθε θάπνηα ζηνηρεηώδεο θαη απιή κύεζε ησλ Διιήλσλ ζηε Λαηηληθή γιώζζα θαηά ηελ αλαγθαζηηθή ζπζηξάηεπζε Διιήλσλ-Ρσκαίσλ πξνο αλαραίηηζε ηιιπξηθώλ επηδξνκώλ θαη απνθαηάζηαζε ηεο ζαιάζζηαο επηθνηλσλίαο Διιάδνο-Ιηαιίαο. Δπήιζε δε θαη επαύμεζε ηεο ιαηηλνκάζεηαο θαηά ηελ εζεινληηθή βνεζεηηθή ππεξεζία, ηδίσο Ηπεηξσηώλ». Μεηά ην πέξαο ηνπ πνιέκνπ νη Βιάρνη ζηξάθεθαλ ζηελ θηελνηξνθία αθνινπζψληαο ηα ξσκατθά ζηξαηεχκαηα θαη ηξνθνδνηψληαο ηα κε ηα πξντφληα ηνπο. Ζ θαηάζηαζε ηνχηε ζπλέβαιε ηφζν ζηελ επηθξάηεζε ηεο λνκαδηθήο δσήο ζηνπο Βιάρνπο φζν θαη ζηελ παξαηεηακέλε ρξήζε ηεο ιαηηληθήο γιψζζαο. 3. Σο κλίμα Σν θιίκα ηεο Βιάζηεο είλαη επεηξσηηθφ. Σν ρεηκψλα ε ζεξκνθξαζία ζπρλά πέθηεη ππφ ην κεδέλ θαη ρηνλίδεη γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν θαινθαίξη επηθξαηεί ζρεηηθή δέζηε ην πξσί θαη δξνζηά απφ ην απφγεπκα θαη πέξα. Λνγηθφ είλαη φηη ηα θιηκαηνινγηθά απηά δεδνκέλα επεξέαζαλ θαη δηακφξθσζαλ ηα ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπο ρνξνχο θαη ηελ ελδπκαζία ησλ εθεί δηαβηνχλησλ. 4. Η Δνδςμαζία 4.1 Ζ γπλαηθεία. Ζ ελδπκαζία ησλ γπλαηθψλ ηεο Βιάζηεο ήηαλ αξρνληηθή θαη εληππσζηαθή. Δζσηεξηθά ξνχρα θνξνχζαλ έλα βεινχδηλν κεηαμσηφ θφξεκα (απφ πεινχδη ή γπαιηζκέλε Βηελλέδηθε κεηαμφζηνθα) κε καληθσηφ κπνχζην θαη θαξδηά καθξηά θνχζηα. Απφ πάλσ θνξνχζαλ ηελ πφιθα, ζπλήζσο ρξπζνθέληεηε, φπνπ ζηελ πιάηε απεηθνλίδνληαλ ν δηθέθαινο αεηφο ηνπ Γπλαηθεία ελδπκαζία ββββθδζαθβββιάζηβιάζηε ο.

10 Βπδαληίνπ. Πάλσ απφ ην θφξεκα δψλνληαλ ηελ πνδηά, ζηελ νπνία θεληνχζαλ γηα ινπινχδηα ή δηάθνξα βπδαληηλά ζέκαηα. ηε κέζε θνξνχζαλ δψλε είηε ζπνλδπισηή κε θιεηδψκαηα ρξπζά ή καιακαηέληα είηε ρξπζνθέληεηε κε ρξπζή ή αζεκέληα πφξπε. Σέινο, ππήξρε ν θεθαιφδεζκνο, κεηαμσηφο κε Σπξλαβίηηθα θνπθάθηα. Ζ γπλαηθεία φκσο ελδειέρεηα, δελ ζηακαηνχζε εθεί. Αληηζέησο, θξφληηδαλ επηκειψο θαη γηα ην ηη ζα θξεκάζνπλ ζην ζηήζνο ηνπο, θαζψο απηφ απνηεινχζε έλαλ αθφκε ηξφπν επίδεημεο ηνπ πινχηνπ ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ θνξνχζαλ θινπξηά, θαηά πξνηίκεζε δπζεχξεηα, θαη πνηθηιία ρξπζαθηθψλ. Ζ γπλαηθεία ελδπκαζία ηεο ειηθησκέλεο αξρφληηζζαο ήηαλ δηαθνξεηηθή. Απνηεινχληαλ απφ α) ην καθξχ βακβαθεξφ θφξεκα (ρξψκαηνο καχξνπ), β) ην «ηζηπνύλη», ακάληθν κάιιηλν καχξν επελδχηε κε βπζζηλί θεληήκαηα ζην γηαθά, γ) ηελ πνδηά, πνπ ήηαλ κεηαμσηή, καχξε θαη ζην ηειείσκά ηεο έθεξε δαληέια θαη δ) ηελ ακάληθε θάπα κε θιφθν εζσηεξηθά θαη θεληήκαηα απφ θφθθηλα ζηξίηηα ζηελ πιάηε, ε νπνία ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ήηαλ κάιιηλε θαη ρνληξή. Σν θεθάιη ηνπο θαιππηφηαλ απφ ηε «ζηνχξθα», έλα δηπιφ καληήιη φπνπ ην δεχηεξν (καχξνπ ρξψκαηνο, κεγάιν θαη κε θξφζζηα) ηπιηγφηαλ ζε ζρήκα πχξγνπ πάλσ απφ ην πξψην. 4.2 Ζ αληξηθή Ζ αληξηθή ελδπκαζία ηεο Βιάζηεο απνηεινχληαλ απφ ιεπθφ βακβαθεξφ ή κάιιηλν ιεπηφ ζψβξαθν θαη πάλσ απ απηφ έκπαηλαλ, ζην χςνο ηνπ γνλάηνπ απφ ηελ έμσ πιεπξά ηεο θλήκεο, θαιηζνδέηεο καχξεο κε θνχληεο. Δζσηεξηθά θνξνχζαλ ακάληθν πνπθάκηζν πνπ θαηέιεγε ζε πνιχπηπρε θνληή θνπζηαλέια. Πάλσ απφ απηφ θνξνχζαλ καχξν βεινχδηλν πνπθάκηζν θαη απφ πάλσ ην Αλδξηθή ελδπκαζία. «ηζηπνύλη», έλα ιεπθφ πθαληφ πνπ θαηέιεγε ζε πηέηεο. ηε κέζε έθεξαλ δσλάξη απφ καχξν αηιάδη θαη ζην θεθάιη ζθνχθν καχξν απφ κάιιηλν ιεπηφ χθαζκα ή απφ καχξν βεινχδν. Σέινο, ζηα πφδηα θνξνχζαλ ηζαξνχρηα καχξα κε θνχληεο.

11 5. Μελωδίερ και όπγανα. Οη κεισδίεο ησλ ρνξψλ ηεο Βιάζηεο είλαη αξγφζπξηεο, κε βαξχ χθνο, απφξξνηα φζκσζεο νξηζκέλσλ παξαγφλησλ: ηνπ πςνκέηξνπ, κηαο θαη πάλσ απφ κέηξα ε πξφζιεςε νμπγφλνπ είλαη ρακειφηεξε, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη επηβάξπλζε γηα ηνλ νξγαληζκφ ζε πεξηπηψζεηο έληνλεο δξαζηεξηφηεηαο, ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ, θαζψο ιφγσ ςχρνπο αλαγθάδνληαλ νη θάηνηθνη λα ληχλνληαη κε ξνχρα πνπ ηα πιηθά ηνπο ήηαλ βαξηά θαη ρνληξά, ηεο ιαβήο ησλ πεξηζζφηεξσλ ρνξψλ (αγθαδέ), ηνπ ηξαρέσο εδάθνπο. Σα φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ, θαη εμαθνινπζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα γιέληηα ηνπο, είλαη ηα ράιθηλα δειαδή ην θιαξίλν, νη ηξνκπέηεο, ην(ηα) ηξνκπφλη(α) θαη ηα θξνπζηά. Με ηελ εκθάληζή ηνπο νη κπάληεο απηέο αθνκνίσζαλ ην ήδε ππάξρνλ παξαδνζηαθφ κνπζηθφ ξεπεξηφξην πξνζδίδνληάο ηνπ ηαπηφρξνλα κηα λέα εληνπηφηεηα. Αλαιπηηθφηεξα, νη ζθνπνί πνπ κέρξη πξφηηλνο είραλ ηξαγνχδη, µε ηελ επηθξάηεζε ησλ ράιθηλσλ ζηελ πεξηνρή ζηακάηεζαλ λα ηξαγνπδηνχληαη, δηφηη ηα ράιθηλα παξήγαγαλ πνιχ δπλαηφ ήρν θαη δελ κπνξνχζε λα ζπλππάξμεη ε αλζξψπηλε θσλή. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ φινη ζθνπνί ηεο Βιάζηεο δελ έρνπλ ιφγηα. Δπηπξφζζεηα, ε ρξήζε ησλ ράιθηλσλ επεξέαζε ηε ζχλζεζε-δεκηνπξγία ησλ λέσλ κεισδηψλ. Δπεηδή ηα ζπγθεθξηκέλα φξγαλα θαιχπηνπλ κφλν κηα νθηάβα δελ κπνξνχζαλ πιένλ νη έρνληεο ην ράξηζκα ηεο δεκηνπξγίαο λα ζπλζέζνπλ κνπζηθά θνκκάηηα πνπ ρξεηάδνληαλ πεξηζζφηεξεο νθηάβεο. Οη θνκπαλίεο ησλ ράιθηλσλ πλεπζηψλ είλαη έλα κνπζηθφ θαηλφκελν, πνπ έθαλε ηελ εκθάληζε ηνπ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ λενζχζηαηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Δηδηθφηεξα, κε ηε ζπγθξφηεζε ηαθηηθνχ ζηξαηνχ ζην Ναχπιην ηδξχζεθε θαη ζηξαηησηηθή κπάληα ράιθηλσλ πλεπζηψλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ γεξκαληθήο θαηαγσγήο Ernst Μangel. Πψο φκσο εηζήρζεζαλ ηα ράιθηλα ζην ρψξν ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηξνπνπνίεζαλ ηε ζχλζεζε ησλ πξνυπαξρφλησλ κνπζηθψλ ζπλφισλ; Ο ίκσλαο Καξάο πηζηεχεη φηη ηα φξγαλα απηά «μεπήδεζαλ» κέζα απφ ηηο ειιεληθέο κπάληεο πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη νη ειιεληθέο αζηηθέο θνηλφηεηεο ηεο Μαθεδνλίαο γηα ιφγνπο γνήηξνπ έλαληη ησλ αιινγελψλ θαη αιιφζξεζθσλ. Δηέξα άπνςε ζέιεη ε

12 δηάδνζή ηνπο λα έγηλε δηα κέζνπ ησλ πινπζίσλ Διιήλσλ κεηαλαζηψλ ζηε Βηέλλε, νη νπνίνη γηα ηα γιέληηα ηνπο ζηε ζεηή ηνπο παηξίδα θαινχζαλ κνπζηθνχο απφ ηελ Διιάδα νδεγψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηε γλσξηκία ησλ Διιήλσλ κνπζηθψλ µε ηα ράιθηλα πλεπζηά, ηα νπνία θαη εηζήγαγαλ ελ ηέιεη ζηε ρψξα µαο. Άιινη πάιη ηζρπξίδνληαη φηη πέξαζαλ ζηε Μαθεδνλία απφ ηηο ηνπξθηθέο µπάληεο γχξσ ζην Οι σοποί 1. Νπθηάηηθνο: Δίλαη ρνξφο ηνπ γάκνπ θαη ρνξεχεηαη απφ ηε λχθε ακέζσο κεηά ηε ζηέςε. Τπήξρε πεξίπησζε λα ρνξεπηεί θαη ζηα παλεγχξηα απφ ηε λχθε, φηαλ ζε κηα νηθνγέλεηα έλαο γάκνο έρεη γίλεη πξφζθαηα. ΓΑΓΑΓΑΓΑ Λαβή ΑΚ Μνπζηθφ Μέηξν ( ζην εμήο Μ.Μ.) 4/4 (2/4+2/4) θαη (2/4+1/4+1/4) Σαρχηεηα εθηέιεζεο ( ζην εμήο Σ.Δ.) 44 (L) δ~ α ~ α ~ δ ~ δ ~ α~ α~ δ~ α~ δ ~ α~ δ~ α~ δ~ α~ -/- -/- -/- 2. Λνχθαο ή Καπεηάλ Λνχθαο: Ο ρνξφο πξνέξρεηαη απφ ην ηζηνξηθφ ηξαγνχδη πνπ αλαθεξφηαλ ζηε δξάζε ηνπ Καπεηάλ-Λνχθα (Λνχθαο Κφθθηλνο) απφ ην ρσξηφ Αγ. Γεψξγηνο Γξεβελψλ ζηε δηάξθεηα ηνπ Μαθεδνληθφ Αγψλα. ΑΑΑ/ΓΓΓ Λαβή W

13 ΑΚ Μ.Μ.: 4/4 (2/4+2/4) θαη (2/4+1/4+1/4) Σ.Δ.: 45 (L) W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W δ ~ α~ 14 δ~ α~ δ~ α~ δ~ α~ /δ8 δ~ α ~ δ v 14 Επανάληψη Επανάληψη του W 3 του W 4 -/- 3. Σεο Πεζεξάο ή Μπεξάηη ηεο Πεζεξάο: Δίλαη ρνξφο ηνπ γάκνπ, ζηνλ νπνίν ε πεζεξά ρνξεχεη πξψηε. πλήζσο αθνινπζνχζε ακέζσο κεηά ηνλ ρνξφ ηεο Νχθεο. ΓΑΓΑΓΑΓΑ Λαβή W ΑΚ Μ.Μ. 7/8 (3/8+1/4+1/4) Σ.Δ. 44 (L) W 1 W δ ~ α~ δ~ α~ δ~ α~ 4. Βαξχ Σζάκηθν: Δίλαη αληξηθφο ρνξφο, φπνπ ν πξσηνρνξεπηήο εληφο ηνπ κνπζηθνχ κέηξνπ ησλ 3/4 πξαγκαηνπνηεί δηάθνξεο θηγνχξεο (ζηξνθέο, ρηππήκαηα, άξζεηο, πεηάγκαηα). Οη ππφινηπνη αθνινπζνχλ ηνλ πξψην φηαλ απηφο εθηειεί πξνρσξεηηθέο θηλήζεηο. Ο ζθνπφο είλαη αξγφο θαη γη απηφ πξνθαλψο νλνκάζηεθε έηζη ν ρνξφο. Πνιχ

14 ζεκαληηθή είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ θιαξηηδή, ν νπνίνο αλάινγα κε ηα παηήκαηα ηνπ πξσηνρνξεπηή αιιάδεη ην παίμηκφ ηνπ. 5. Μνπξίθη (Σζάκηθν): Ο ρνξφο πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ην νκψλπκν βνπλφ, ζην νπνίν είλαη ρηηζκέλν ην ρσξηφ ηεο Βιάζηεο, ην Μνπξίθη. ΑΑΑΓΓΓ Λαβή W ΑΚ Μ.Μ. 3/4 (3/16+1/16+1/4+1/4) θαη (2/4+1/4) Σ.Δ. 56 (L) W 1 W 2 W 3 W 4 W5 W α ~ δ v 14 α ~ δ~ Όπως το W1 Όπως το W1 (δ~)α1 α~ (α~) δ1 δ~ Όπως το W4 W 7 W δ ~ δ~ v /α8 α ~ δ~ 15 α ~ δ~ 6. Κσζηαληάθεο: Δίλαη ην γλσζηφ επεηξψηηθν ηξαγνχδη «Ο Κσλζηαληάθεο», πνπ ρνξεχεηαη κε ηηο θηλήζεηο ηνπ Εαγνξίζηνπ.

15 7. Μπεξάηη: Δίλαη ζθνπφο επξέσο δηαδεδνκέλνο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Ζπείξνπ, ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. ΑΑΑΓΓΓ Λαβή W ΑΚ Μ.Μ. 7/8 (3/8+1/4+1/4) Σ.Δ. 47 (L) W 1 W δ ~ α~ δ~ α~ δ~ α~ 8. Μάεο: Δίλαη γπλαηθείνο ρνξφο, πνπ ηνλ ρφξεπαλ ηελ εκέξα ηεο Πξσηνκαγηάο. ζπλείδεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο Βιάζηεο ήηαλ ν ρνξφο ήηαλ άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε πεξηερφκελν ηεο πξσηνκαγηάηηθεο γηνξηήο ζεσξψληαο φηη νη θηλήζεηο ηνπ παξηζηάλνπλ ηε δσληάληα θαη ηνλ παικφ ηεο θχζεο. ΓΓΓ Λαβέο Μ,, ΑΚ Μ.Μ.: 4/4 (2/4+1/4+1/4) Σ.Δ.: 74 (Ad) Μ 1 Μ Μ 5 Μ δ ~ α~ δ~ α~ δ~ α~ δ~ α~ /δ2 δ~ α~ δ~ /α8 α~ δ ~ α~ δ~ α~ δ~ /α8 α~ ηε

16 9. Υαζάπηθνο: Δίλαη δηκεξήο δηαδνρήο θφξκα ρνξνχ, δειαδή απνηειείηαη απφ δπν κέξε φπνπ ην έλα δηαδέρεηαη ην άιιν ρσξίο φκσο λα ελαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπο, θαη ρνξεχεηαη κφλν απφ άληξεο. Ο ρνξφο μεθηλά αξγά ελψ ζην δεχηεξν κέξνο ν ξπζκφο γίλεηαη πην γξήγνξνο. ΑΑΑ Λαβή Σ ΑΚ Μ.Μ. ά κέξνο 4/4 (2/4+2/4), β κέξνο 2/4 (1/4+1/4) θαη (1/4+1/8+1/8) Σ.Δ. α κέξνο 44 (L), β κέξνο 65 (Ad) Α Μέρος Τ 1 Τ 2 Τ δ~ α ~ δ ~ (δ~ )α3 α ~ (α~ ) δ3 Β Μέρος Τ 1 Τ 2 Τ δ~ α~15 δ:α δ/α8 α ~ δ~ 15 α -/- -//- 10. Οη πληξφθηζζεο: Γπλαηθείνο ρνξφο πνπ ηνλ ρφξεπαλ νη ειεχζεξεο θνπέιεο. Δίλαη ίδηνο κε ην Μπεξάηη ηεο Πεζεξάο κε κφλε δηαθνξά φηη ε ιαβή είλαη. ΓΓΓ Λαβή

17 ΑΚ Μ.Μ. 7/8 (3/8+1/4+1/4) Σ.Δ. 47 (L) δ ~ /α8 α~/δ2 δ~ α~ δ~ α~ 11. Σξαλφο Υνξφο: Δζηκηθφο ρνξφο πνπ ρνξεχεηαη ζε ηξεηο πεξηπηψζεηο ζην γάκν, ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλνο θαη ζηηο 15 Απγνχζηνπ. Θεσξείηαη ν αληηπξνζσπεπηηθφηεξνο ρνξφο ηεο Βιάζηεο, θαζψο ε πξαγκαηνπνίεζή ηνπ ζηεθφηαλ, θαη εμαθνινπζεί λα ζηέθεηαη, αθνξκή λα ζπγθεληξσζνχλ νη απαληαρνχ Βιαηζηψηεο ζην ρσξηφ γηα λα ηνλ ρνξέςνπλ. Ο Σξαλφο ρνξφο δειαδή αλαζπγθξνηνχζε θαη εμαθνινπζεί λα ην πξάηηεη, έζησ θαη πξνζσξηλά, ηελ θνηλφηεηα ηεο Βιάζηεο. Λφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηάο ηνπ απηήο, ηνπ απνδφζεθε ηειεηνπξγηθφο ξφινο, πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλεο εζηκνηππίαο. Σνχην απεηθνλίδεηαη ζηε δηάηαμε ησλ ρνξεπηψλ. Πξψηνη κπαίλνπλ νη άληξεο κε ζεηξά ειηθηαθή, νπνχ θη εθεί πάιη ππάξρεη εζσηεξηθφο δηαρσξηζκφο πξνεγνχληαη απηνί πνπ ζεσξνχληαη «δηαθεθξηκέλνη» απφ ην ζχλνιν ηεο θνηλφηεηαο. ΑΑΑΓΓΓ Λαβή ΑΚ Μ.Μ. 7/8 (3/8+1/4+1/4) Σ.Δ. 40 (L) α~ δ~ α~ δ~/α8 α~/δ5 δ~

18 Δλαιιαθηηθά ζην 2 κπνξνχκε δ~ α v 12. Μάλα κνπ ηα ινπινχδηα κνπ: Παηηλάδα γάκνπ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Κνδάλεο. Αθνχγεηαη ζην ζπίηη ηεο λχθεο, θαηά ηνλ απνραηξεηηζκφ ησλ ζπγγελψλ ηεο θαη ζαλ ζπλνδεπηηθφ φηαλ πεγαίλεη ε λχθε ζηελ εθθιεζία. 13. Υνξηαξάθηα: ΑΑΑ/ΓΓΓ Λαβή Μ ζην α κέξνο θαη W ζην β κέξνο. ΑΚ Μ.Μ.: α κέξνο 7/8 (3/8 + 1/4+ 1/4), β κέξνο 3/4 (2/4+1/4) Σ.Δ. 44 (L) Α κέξνο (* 4 θνξέο) Μ 1 Μ 2 Μ 3 Μ δ ~ α~ δ~ α~ δ~ α~ δ~ α~ /δ2 δ~ α~ δ~ /α2 α~

19 Β κέξνο (* 2 θνξέο) W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6 W 7 W δ ~ α ~ (α~) δ3 δ~ (δ~ )α v α~ δ (δ~)α3 α~ δ~ α~ (α ~)δ3 δ ~ α~ (α~) δ1 ( α~ ) δ4 v -/- 14. Εαραξνχια: Δίλαη ειεχζεξνο ρνξφο. Ζ νλνκαζία ηνπ πξνήιζε απφ ην νκψλπκν ηξαγνχδη. ΑΓ Διεχζεξα ζην ρψξν. Μ.Μ.: 2/4 (1/8+1/8+1/4) Σ.Δ. 68 (Αd) δ ~ α v 15 δ~ α~ δ v 15 α~

20 Δπεξηγημαηικόρ Πίνακαρ Λαβέο M = Υέξηα θάησ. W =Λαβή απφ ηηο παιάκεο κε ιπγηζκέλνπο ηνπο αγθψλεο. = Λαβή αγθαδέ. = Σα ρέξηα πεγαίλνπλ πξνο ηα πίζσ. = Σα ρέξηα έξρνληαη ζηελ πξφηαζε. Σαρχηεηα εθηέιεζεο Gr = (grave) L = (largo) La = (lento) Ad = (Adagio) An = ( andante) Mo = (Moderato) χκβνια γηα ηηο θηλήζεηο δ = Γεμί πφδη. α = Αξηζηεξφ πφδη. Αξηζκνί θηλήζεσλ 1= Άξζε ηνπ πνδηνχ εκπξφο ςειά, κε ιπγηζκέλν γφλαην. 2= Άξζε ηνπ πνδηνχ εκπξφο ρακειά, κε ην γφλαην ιπγηζκέλν. 3= Άξζε ηνπ πνδηνχ εκπξφο ςειά ζηαπξσηά, κε ην γφλαην ιπγηζκέλν. 4= Άξζε ηνπ πνδηνχ εκπξφο ρακειά ζηαπξσηά, κε ην γφλαην ιπγηζκέλν. 5 = Άξζε ηνπ πνδηνχ εκπξφο ρακειά κε ην γφλαην ηελησκέλν. 6= Άξζε ηνπ πνδηνχ ζην πιάη, κε ην γφλαην ηελησκέλν.

21 7= Άξζε ηνπ πνδηνχ ζην πιάη, κε ην γφλαην ιπγηζκέλν. 8= Άξζε ηνπ πνδηνχ πίζσ, ιπγηζκέλν, ζην χςνο ηνπ άιινπ γφλαηνο ή θλήκεο. 9= Άξζε ηνπ πνδηνχ πίζσ, ζηαπξσηά, ζην χςνο ηνπ άιινπ γφλαηνο ή θλήκεο.10 10= Δθβνιή ζηα δάρηπια, ρσξίο βάξνο, δίπια ζηα δάρηπια ηνπ άιινπ πνδηνχ. 11= Δθβνιή ζηα δάρηπια, ρσξίο βάξνο, δίπια ζηελ πηέξλα ηνπ άιινπ πνδηνχ. 12= Υηχπεκα ηνπ πνδηνχ θάησ ζην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη. 13= Πάηεκα ηνπ πνδηνχ ζηελ πξνεγνχκελε ζέζε ζηήξημεο. 14= χκθσλα κε ηελ θαηεχζπλζε θίλεζεο πάηεκα ηνπ πνδηνχ πίζσ απφ ηελ πηέξλα ηνπ πνδηνχ ζηήξημεο. 15= χκθσλα κε ηελ θαηεχζπλζε θίλεζεο πάηεκα ηνπ πνδηνχ πίζσ ζηελ θακάξα ηνπ πνδηνχ ζηήξημεο. δ : α = Σαπηφρξνλε ζηήξημε θαη ζηα δχν πφδηα. (δ) α?= Πάηεκα δεμηνχ θαη κε ζηήξημε ζ απηφ άξζε αξηζηεξνχ αλάινγα κε ην λνχκεξν πνπ αλαγξάθεηαη. (α) δ?= Πάηεκα αξηζηεξνχ θαη κε ζηήξημε ζ απηφ άξζε δεμηνχ αλάινγα κε ην λνχκεξν πνπ αλαγξάθεηαη. Πνηφηεηα θίλεζεο ~ = νπζηάξηζκα. = Πεδψ. \/ = Πάηεκα κε κχηε. = Πάηεκα κε φιν ην πέικα. /\ = Πάηεκα κε θηέξλα. = Κάκςε γφλαηνο.

22 Καηεπζχλζεηο = Πξνο ηα δεμηά. = Πξνο η αξηζηεξά. -//- = Δπί ηφπνπ. -/- = Κιείζηκν. = Γηαγψληα εκπξφο δεμηά. = Γηαγψληα πίζσ δεμηά. = Γηαγψληα εκπξφο αξηζηεξά. = Γηαγψληα πίζσ αξηζηεξά. = Μπξνζηά. = Πίζσ. = ηαχξσκα ηνπ αξηζηεξνχ πνδηνχ πξνο ηα δεμηά πάλσ απφ ην δεμί. = ηαχξσκα ηνπ αξηζηεξνχ πνδηνχ πξνο ηα δεμηά πίζσ απφ ην δεμί. = ηαχξσκα ηνπ δεμηνχ πνδηνχ πξνο η αξηζηεξά πάλσ απφ ην αξηζηεξφ. = ηαχξσκα ηνπ δεμηνχ πνδηνχ πξνο η αξηζηεξά πίζσ απφ ην αξηζηεξφ. Καηεπζχλζεηο ζψκαηνο = Μέησπν ζην θέληξν ηνπ θχθινπ. = Μέησπν κε ινμή θαηεχζπλζε πξνο ηε θνξά ηνπ θχθινπ (πξνο ηα δεμηά). = Μέησπν κε θαηεχζπλζε πξνο ηε θνξά ηνπ θχθινπ (πξνο ηα δεμηά). = Μέησπν κε ινμή θαηεχζπλζε αληίζεηα ηεο θνξάο ηνπ θχθινπ (πξνο η αξηζηεξά) = Μέησπν κε θαηεχζπλζε αληίζεηα ηεο θνξάο ηνπ θχθινπ (πξνο η αξηζηεξά). χκβνια γηα ην θχιν θαη ηε ζρεκαηηθή δηάηαμε ησλ ρνξεπηψλ ΑΑΑ = Μφλν απφ άλδξεο. ΓΓΓ = Μφλν απφ γπλαίθεο. ΑΑΑΓΓΓ= ηελ αξρή νη άληξεο θαη ζηε ζπλέρεηα νη γπλαίθεο. ΑΑΑ/ΓΓΓ= ηελ αξρή νη άληξεο θαη ζηε ζπλέρεηα νη γπλαίθεο ρσξίο λα πηάλεηαη ν ηειεπηαίνο άληξαο κε ηελ πξψηε γπλαίθα. ΑΚ= Αλνηθηφο θχθινο.

23 Βιβλιογπαθία Ελληνόγλωζζη Αιεμάθεο Διεπζέξηνο, , Σαπηόηεηεο θαη εηεξόηεηεο: ύκβνια, ζπγγέλεηα, θνηλόηεηα ζηελ Διιάδα-Βαιθάληα, εθδ. Γσδψλε, Αζήλα , Οη Βιάρνη ηνπ Μεηδηηηέ θαη ε εηξσλεία ηεο ηζηνξίαο: Μηα εζλνγξαθία ηνπ κε πξνβιέςηκνπ, εθδ. Γσδψλε, Αζήλα. Βαξβαξνχζεο Ησάλεο, 2006, Μπιάηζε: Η ηζηνξηθή θνηλόηεηα Βιάζηεο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, εθδ. Δξσδηφο, Αζήλα. Βαθαιφπνπινο Απφζηνινο, 1989, Πεγέο ηεο ηζηνξίαο ηεο Μαθεδνλίαο , εθδ. Δηαηξεία Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, Θεζ/θε. Βέιθνο Γξεγφξηνο, 2005, Η ειίηζα θαη ε πεξηνρή ηεο ζην Μαθεδνληθό Αγώλα, εθδ.,θεζ/θε. Βίηηε Δπαγγειία, 1999, Βιάηζη (ή Βιάηζε): Σόπνο θαηαθπγήο θαη αθεηεξία Μνζρνπνιηηώλ, εθδ. Δηαηξεία Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, Θεζ/θε. Βίηηεο Φψηηνο, 1981, ηαρπνινγήκαηα: ιανγξαθηθά, παξαδνζηαθά, ζξπιηθά, εθθιεζηαζηηθά, αξραηνινγηθά, ηζηνξηθά ηεο Βιάζηεο θαη ηεο Δπαξρίαο Δνξδαίαο, εθδ. ηδίνπ, Πηνιεκαΐδα. Βνχξε νθία, 1994, Πεγέο γηα ηελ ηζηνξία ηεο Μαθεδνλίαο: πνιηηηθή θαη εθπαίδεπζε , εθδ. Παξαζθήλην, Αζήλα. Έμαξρνο Γηψξγνο, , Παξακχζηα ησλ Βιαρφθσλσλ Διιήλσλ, εθδ. Αξγνλάπηεο, Αζήλα , Μπιάηζη,: Ζ εχαλδξνο πνιίρλε ηεο Μαθεδνλίαο, εθδ. Π.Υ. Μπαζδάξαο Α.Δ., Θεζ/θε. Λαδάξνπ Αρηιιέαο, 2005, Οη Βιάρνη ηεο Διιάδνο δηαρξνληθά θαη δηεπηζηεκνληθά, ζην Ρ. Λ.-Π. Αρ. Λαδάξνπ Οη Διιελνγελείο Βιάρνη (ζζ ), εθδ. Λνγνζέηεο, Αζήλα. Μέξηδνο Νηθφιανο, 2001, Αξκάλνη, νη Βιάρνη: Πξώηνη ζη άξκαηα θαη ζηα ηάκαηα ζηα γξόζηα θαη ζηα γξάκκαηα, εθδ. Ρέθνο, Θεζ/θε. αθειιάξεο Σξχθσλαο, 1983, Αξραία ηζηνξία ηεο πεξηνρήο Δνξδαίαο, Πηνιεκαΐδα. Διαδικησακές πηγές https://www.google.gr/ ελδπκαζία Βιάζηεο.

24 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ολνκαηεπψλπκν : Καξεπίδεο Ησαθείκ Ζκεξνκελία γέλλεζεο : 16/03/81 Σφπνο θαηαγσγήο Σφπνο δηακνλήο : Πηνιεκαΐδα : Αξγπξνχπνιε Αηηηθήο Οδφο : Αλαμαγφξα 7 T. K : Σει. Δπηθνηλσλίαο : ΠΟΤΓΔ 2012-ήκεξα Μεηαπηςσιακό Παλεπηζηήκην: Δ.Κ.Π.Α. ρνιή: Φηινζνθηθή Σκήκα: Φηινινγία Σνκέαο: Βπδαληηλήο Φηινινγίαο θαη Λανγξαθίαο Τπνηνκέαο: Λαννγξαθία Πηςσίο Παλεπηζηήκην: Δ.Κ.Π.Α. ρνιή: Σ.Δ.Φ.Α.Α. Βαζκφο : Λίαλ Καιψο Δηδηθφηεηα: Διιεληθνί Παξαδνζηαθνί Υνξνί. Βαζκφο : Άξηζηα

25 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ σο γπκλαζηήο Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Αξγπξνχπνιεο, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Μαδηθφο Αζιεηηζκφο ηεο Γ.Γ.Α Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Ζιηνχπνιεο, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Μαδηθφο Αζιεηηζκφο ηεο Γ.Γ.Α. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ σο Υνξνδηδάζθαινο ζήκεξα Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Αξγπξνχπνιεο «Ζ ΥΟΡΟΔΚΦΡΑΖ» ζήκεξα ηνλ Η.Ν. Αγίαο Βαξβάξαο Αξγπξνχπνιεο Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Αξγπξνχπνιεο, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Μαδηθφο Αζιεηηζκφο ηεο Γ.Γ.Α Έλσζε Πνληίσλ Αξγπξνχπνιεο Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Ζιηνχπνιεο, κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μαδηθφο Αζιεηηζκφο ηεο Γ.Γ.Α ν δεκνηηθφ ζρνιείν Αξγπξνχπνιεο. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 2003, Χνξεπηηθέο θόξκεο ζηνλ Πόλην: Μνξθνινγηθή Πξνζέγγηζε Μνξθνινγηθή Αλάιπζε, Αζήλα. Βαζκφο: 100 (Άξηζηα) ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΔΛΛΗΝΟΓΛΩΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ 1. Καπεπίδηρ Ιωακείμ, Δζηκηθή Απνθξηά, Αζηπλνκηθή Αλαζθόπεζε ηεύρνο 283 (Ηαλνπάξηνο 2014), ζει Καπεπίδηρ Ιωακείμ, Λανγξαθία Καζαξνδεπηέξαο, Αζηπλνκηθή Αλαζθόπεζε ηεύρνο 283 (Ηαλνπάξηνο 2014), ζει. 113.

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σούλι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν πνπθάκηζν, ρξπζνθέληεηε θακληδέια, γηιέθν από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πθαληή

Σούλι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν πνπθάκηζν, ρξπζνθέληεηε θακληδέια, γηιέθν από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πθαληή 3 Θωάννινα: Φνξεζηά αξρόληηζζαο 18 νπ αη. Απνηειείηαη από: ρξπζνθέληεην κεηαμωηό πνπθάκηζν, θαβάδη από κεηαμωηό ύθαζκα ζηνιηζκέλν εζωηεξηθά ζηηο πνδηέο, γηιέθν, πηξπηξί θεληεκέλα κε ρξπζό λήκα, δώλε κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Με ηo Γηάηαγκα ησλ Μεδηνιάλσλ : α. κεηαθέξζεθε ε πξσηεύνπζα ηνπ Ρσκατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα