ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ"

Transcript

1 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2819 Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α Τέθηκε σε ισχύ: Ημ.Υπογραφής: Τίτλος Ιδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε." προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις. Προοίμιο Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Θέματα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 2004 Α.Ε, ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΣΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΜΕΤΟΧΟΙ ΟΤΕ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΙ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε., ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ, ΘΕΜΑΤΑ ΕΟΤ, ΑΓΡΟΤΕΣ, ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α, ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Ο.Ε.Κ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΟΦΕΙΛΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΟΚΟΙ, ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, Α.Ε. Ε.Π.Ε, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΤΑΜΕΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΤΑΣ, ΓΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σχόλια - Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 3044/2002 περί μεταφοράς συντελεστή δόμησης και άλλων θεμάτων (Α 197/ ),ο δικαιούχος τίτλου Μ.Σ.Δ. που εκδόθηκε, κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α'), για την κατασκευή χώρων στάθμευσης, μπορεί να επιλέξει ή την υπαγωγή του στο καθεστώς χρηματικής επιχορήγησης των νόμων 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α ) και 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α') και του παρόντος νόμου ή την εξαγορά του τίτλου Μ.Σ.Δ. από το Δημόσιο. -Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 20 του ν. 3227/2004 (Α 31/ ) περί αντιμετωπίσεως της ανεργίας και άλλων διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., οι διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και για δικαιούχους του Ο.Ε.Κ. των οποίων οι κατοικίες επλήγησαν από σεισμούς που έγιναν από το 1993 έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ήτοι μέχρι Με την απόφαση καθορίζονται και το ύψος του ποσού των δανείων, το επιτόκιο, οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης. -Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3227/2004 (Α 31/ ) περί αντιμετωπίσεως της ανεργίας και άλλων διατάξεων, όπου στις διατάξεις του παρόντος νόμου αναφέρεται "Διευθύνων σύμβουλος", νοείται στο εξής "Πρόεδρος - Διευθύνων σύμβουλος".

2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο: 1 Ημ/νία: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ Σύσταση ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε." ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 2004 Α.Ε Σχόλια - Η περ. α) της παρ. 5 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3227/2004 (Α 31/ ), ενώ η παρ. 4α προστέθηκε με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου. - Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 3518/2006 ΦΕΚ Α 272/ =====================================*** Το πρώην τελευταίο εδ. της παρ. 10 (βλ. προηγούμενη μορφή του άρθρου) κ α τ α ρ γ ή θ η κ ε με την παρ. 4 του άρθρου 71 του ν. 3863/2010 (Α 115/ ). 1. Συνιστάται ανώνυμη Εταιρία, με την επωνυμία "Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε." (στο εξής Εταιρία), με έδρα την Αθήνα. 2. Η Εταιρία δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα, λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού και συμπληρωματικώς από τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών. 3. Η εποπτεία της Εταιρίας, πέραν εκείνης που προβλέπεται από τις γενικές διατάξεις περί ανωνύμων εταιριών, ασκείται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής και πέραν των προβλεπομένων στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου:, α) Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και την έκθεση διαχείρισης που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας. β) Καταρτίζει με απόφασή του το καταστατικό αυτής και εγκρίνει τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού. γ) Εγκρίνει τον οργανισμό λειτουργίας της. δ) Ενημερώνεται για την πορεία των εργασιών της. ε) Δικαιούται να προκαλέσει έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο από τριμελή ελεγκτική επιτροπή, αποτελούμενη από δικαστικούς λειτουργούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 4. Σκοπός της Εταιρίας είναι η κατασκευή, η επίβλεψη, η οργάνωση, ο συντονισμός, η συντήρηση και η εν γένει αξιοποίηση του Ολυμπιακού Χωριού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α'), όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και τους όρους της σύμβασης που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 24 του

3 ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α') μεταξύ της "Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε." και του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ). Ειδικότερα, στο σκοπό της Εταιρίας περιλαμβάνονται ιδίως: α) Η εκπόνηση μελετών, η ανάθεση της σύνταξης μελετών ή η συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών που σχετίζονται με την ανέγερση του Ολυμπιακού Χωριού και των συνοδευτικών αυτού εγκαταστάσεων στη θέση Λεκάνες του Δήμου Αχαρνών, Ν. Αττικής, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων και μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων ως πρότυπος οικιστικός πυρήνας και πολεοδομικό κέντρο. β) Η δημοπράτηση και η ανάθεση της κατασκευής του παραπάνω έργου με αυτοχρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση, προκειμένου να κατασκευασθούν σε αυτό κάθε είδους κτιριακά συγκροτήματα, κτίρια ή κτίσματα τα οποία θα εξυπηρετούν τις ανάγκες στέγασης, σίτισης, άθλησης, ιατρικής περίθαλψης, ψυχαγωγίας και εκπλήρωσης θρησκευτικών καθηκόντων τόσο των αθλητών που θα λάβουν μέρος στους Ολυμπιακούς και Παρολυμπιακούς Αγώνες του 2004 όσο και των οικιστώνδικαιούχων του Ο.Ε.Κ., οι οποίοι θα κατοικήσουν το Ολυμπιακό Χωριό μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων. γ) Η διαμόρφωση των ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του Ολυμπιακού Χωριού, η κατασκευή δρόμων πρόσβασης, πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και εν γένει κάθε είδους έργων υποδομής του Ολυμπιακού Χωριού. δ) Η συντήρηση, επισκευή, μετασκευή ή αναδιαρρύθμιση τόσο των κατοικιών του Ολυμπιακού Χωριού όσο και των κτιριακών συγκροτημάτων, κτιρίων, εν γένει κτισμάτων και ελεύθερων χώρων που υπάρχουν σε αυτό, ώστε μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων να εξυπηρετούν τις ανάγκες της μεταολυμπιακής χρήσης του οικισμού. ε) Η σύναψη κάθε είδους συμβάσεων με το Δημόσιο ή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σχετικών με την κατασκευή και επίβλεψη κατασκευής του Ολυμπιακού Χωριού, τη διαχείριση, εκμετάλλευση, μίσθωση και προσωρινή παραχώρηση της χρήσης των οικιών, κτιριακών συγκροτημάτων, κτιρίων και εν γένει κατασκευών του Ολυμπιακού Χωριού, καθώς και των ελεύθερων χώρων αυτού. στ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να διευρύνεται ο σκοπός της Εταιρίας. "4.α. Στους σκοπούς της Εταιρείας ανήκει επίσης η τεχνολογική αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης και ζεστού νερού του πρότυπου οικισμού του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) με την ονομασία ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Πεύκης Αττικής, η επιδίωξη ένταξης του ανωτέρω έργου σε προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εν γένει τεχνική, οικονομική και διοικητική διαχείριση του έργου αυτού." 5. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), τον Πρόεδρό του και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. "α. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και τον Πρόεδρο - Διευθύνοντα Σύμβουλο. Το Δ.Σ. είναι επταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο - Διευθύνοντα Σύμβουλο και έξι μέλη. Ένα μέλος του Δ.Σ. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ένα μέλος με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ. Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να διαθέτουν το απαιτούμενο για τη θέση τους κύρος και εμπειρία, ώστε να μπορούν να εκπληρώσουν το σκοπό της Εταιρείας και να μην συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή συγγένειας μέχρι τέταρτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, με πρόσωπα που είναι συμβεβλημένα με αυτή. Οι αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού

4 και του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., με τις οποίες ορίζονται τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, γνωστοποιούνται στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων." β) Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι πενταετής και σε κάθε περίπτωση παρατείνεται μέχρι τη λύση της Εταιρίας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. γ) Το Δ.Σ. της Εταιρίας συγκροτείται σε σώμα έπειτα από πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού. δ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, καθορίζονται η αποζημίωση του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ., οι αμοιβές και αποζημιώσεις του προσωπικού και των συμβούλων και κάθε άλλο συναφές θέμα. ε) Το Δ.Σ. συνεδριάζει με παρουσία πέντε (5) τουλάχιστον μελών και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών. στ) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρία, συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει των συνεδριάσεών του και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το καταστατικό και τον κ.ν. 2190/ Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε εκατό εκατομμύρια ( ) δρχ., καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον Ο. Ε.Κ. και καταβάλλεται όπως ορίζει το καταστατικό της Εταιρίας. Για τις μετοχές που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο αυτό, κυριότητας του Ο.Ε.Κ., εκδίδεται ένας ονομαστικός τίτλος. Οι μετοχές της Εταιρίας δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Ε.Κ. ενεργεί ως Γενική Συνέλευση της Εταιρίας και έχει όλες τις σχετικές αρμοδιότητες, που προβλέπονται από τον κ.ν. 2190/1920, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο ή στο καταστατικό της Εταιρίας. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μπορεί να αυξηθεί κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και δημοσιεύεται νόμιμα. Για τις μετοχές της αύξησης του κεφαλαίου εκδίδεται επίσης ένας ονομαστικός τίτλος υπέρ του Ο.Ε.Κ., που δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθεί. 7. Οι πόροι της Εταιρίας προέρχονται από τη χρηματοδότηση και την επιχορήγηση του Ο.Ε.Κ., από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και Διεθνών Οργανισμών, από την επιχειρηματική δραστηριότητά της και κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Ο Ο.Ε.Κ. καταβάλλει το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και το κεφάλαιο που αντιστοιχεί σε τυχόν αυξήσεις του, με τον τρόπο που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρίας και αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη δαπάνη για την ίδρυση της Εταιρίας. Τόσο οι χρηματοδοτήσεις όσο και οι επιχορηγήσεις είναι άτοκες και χωρίς παροχή εγγυήσεως εκ μέρους της Εταιρίας και χωρίς υποχρέωση επιστροφής των αντίστοιχων χρηματικών ποσών που διατίθενται από τον Ο.Ε.Κ., με βάση τον προϋπολογισμό του συγκεκριμένου έργου ή τμημάτων του, τον οποίο εγκρίνει το Δ.Σ. της Εταιρίας. Ο προϋπολογισμός αυτός συνοδεύεται και από πρόγραμμα χρηματορροών, που περιλαμβάνουν το ποσό της προκαταβολής και τις τμηματικές πληρωμές μέχρι την εξόφληση του έργου ή των έργων. Σε κάθε περίπτωση τα νόμιμα παραστατικά (τιμολόγια κ.λπ.) εκδίδονται από την Εταιρία προς τον Ο. Ε. Κ.. 8. Ο διαχειριστικός έλεγχος της Εταιρίας ασκείται από ορκωτούς ελεγκτές, κατά τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιριών. 9. Με πρόταση του Δ.Σ. της Εταιρίας και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτής, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καταρτίζεται ο Οργανισμός λειτουργίας της Εταιρίας, καθορίζονται οι επί μέρους τομείς δραστηριότητας και η διάρθρωσή τους, ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού της Εταιρίας, τα προσόντα και ο τρόπος προσλήψεως, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Για την απόσπαση στην Εταιρία προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση σε υπηρεσίες και φορείς του κατ' άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α') δημόσιου τομέα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 15 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α'), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 15 του ν.

5 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α'). Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής τις αρμοδιότητες του Υπουργού Πολιτισμού ασκεί ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για την πρόσληψη ειδικών συμβούλων από την Εταιρία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α'). 10. «Η διάρκεια της εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 2004 Α.Ε. ορίζεται μέχρι την , εφόσον δεν παραταθεί έκτοτε, για ορισμένο πάντοτε χρόνο, με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, έπειτα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ..» Μετά την ημερομηνία αυτή η Εταιρία λύεται με πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έπειτα από προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτής. Μετά τη λύση της Εταιρίας κάθε περιουσιακό της στοιχείο περιέρχεται στον Ο.Ε.Κ..*** (βλ. σχόλια) 11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Διοικητικών Συμβουλίων της "Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε." και του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να εκχωρούνται υπέρ της Εταιρίας του άρθρου αυτού, δικαιώματα και υποχρεώσεις του Ο.Ε.Κ. που απορρέουν από τη σύμβαση που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α') μεταξύ του Οργανισμού αυτού και της "Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε.". 12. Για την εκπόνηση των μελετών της Εταιρίας, την εκτέλεση των έργων και τις συναφείς προμήθειες και εργασίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, εφαρμόζεται η παράγραφος 8 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α'). Τους κανονισμούς που προβλέπονται από την παράγραφο 8 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α') εγκρίνουν οι Υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων. 13. Προς εκπλήρωση του σκοπού της, όσον αφορά τη Διεθνή Ζώνη του Ολυμπιακού Χωριού, η Εταιρία μπορεί να ιδρύει άλλες εταιρείες ή να συμμετέχει σε εταιρείες. Αρθρο: 2 Προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΣΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 3 του ν. 2598/1998 "Οργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004", ΦΕΚ 66 Α', προστίθεται παράγραφος 9). Αρθρο: 4 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ-ΑΘΗΝΑ 2004

6 Συμπλήρωση και τροποποίηση του ν. 2730/1999 και άλλες διατάξεις Σχόλια Σύμφωνα με την παρ. 5 του αρ. 3 του ν. 2833/2000 (Α 150/ ), όπου στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναφέρεται η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων, νοούνται οι εκάστοτε αρμόδιοι για την εκτέλεση των Ολυμπιακών Εργων, φορείς, όπως αυτοί ανακαθορίζονται ειδικότερα κατά τα οριζόμενα στην περ. α' της παρ. 11 του παρόντος άρθρου. 1. (Στο πρώτο εδάφιο της περιπτώσεως στ' της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2730/1999, ΦΕΚ 130 Α', διαγράφονται λέξεις). 2. (Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του ν. 2730/1999, ΦΕΚ 130 Α', αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε). 3. (Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 2730/1999, ΦΕΚ 130 Α', προστίθεται παράγραφος 4). 4. (Το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2730/1999, ΦΕΚ 130 Α', αντικαθίστανται). 5. (Στο τέλος της περιπτώσεως α' της παραγράφου 16 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2730/1999 και την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2741/1999, ΦΕΚ 199 Α', προστίθεται εδάφιο). 6. (Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του ν. 2730/1999, ΦΕΚ 130 Α', προστίθεται παράγραφος 5). 7. (Μετά την παράγραφο 9 του άρθρου 7 του ν. 2730/1999, ΦΕΚ 130 Α', προστίθεται παράγραφος 10). 8. (Στο τέλος του άρθρου 20 του ν. 2730/1999, ΦΕΚ 130 Α', προστίθεται νέο εδάφιο). 9. Επιτρέπεται η κατασκευή από τον Οργανισμό Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (Ο.Δ.Ι.Ε.) του Ολυμπιακού Κέντρου Πολλαπλών Αθλητικών Χρήσεων και των συνοδευτικών του εγκαταστάσεων στο Φάληρο (θέση Ιπποδρόμου). Η "Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α. Ε." παρακολουθεί και έχει την εποπτεία τήρησης των ολυμπιακών προδιαγραφών και του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης του έργου του Ολυμπιακού Κέντρου Πολλαπλών Αθλητικών Χρήσεων, σύμφωνα με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της έναντι της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.) και κατά τους όρους της σύμβασης που καταρτίζεται μεταξύ αυτής και του Ο.Δ.Ι.Ε Επιτρέπεται στην "Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε." να καταβάλλει χρηματικά ποσά για την κάλυψη δαπανών που αφορουν τη διενέργεια αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, καθώς και την κατασκευή έργων και εγκαταστάσεων που εκτελούνται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και εξυπηρετούν τη διεξαγωγή των ολυμπιακών Αγώνων του Για την κάλυψη των δαπανών των ανωτέρω απαλλοτριώσεων, η παραπάνω Εταιρεία δύναται να καταβάλλει τα αναγκαία ποσά με απευθείας κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ των εκάστοτε δικαιούχων της σχετικής αποζημίωσης. Για την κάλυψη των δαπανών των ανωτέρω έργων και εγκαταστάσεων, η παραπάνω Εταιρία δύναται να καταβάλλει τα αναγκαία ποσά στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 11.α. Με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση της Διυπουργικής Επιτροπής "Ολυμπιάδα 2004" και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ανατίθεται σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε υπουργεία και δημόσιες υπηρεσίες, η εκτέλεση Ολυμπιακών έργων και εγκαταστάσεων, καθώς και άλλων τεχνικών έργων, που εξυπηρετούν την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του Η "Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε." παρακολουθεί και έχει την εποπτεία τήρησης των Ολυμπιακών προδιαγραφών και του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης όλων των έργων και εγκαταστάσεων που ανατίθενται με τις πιο πάνω αποφάσεις, σύμφωνα με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της έναντι της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.) και κατά τους όρους συμβάσεων που καταρτίζονται μεταξύ αυτής και των φορέων που αναλαμβάνουν την εκτέλεση των παραπάνω έργων. β. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και Πολιτισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορούν να συστήνονται στα υπουργεία και στις δημόσιες υπηρεσίες που αναλαμβάνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, την υλοποίηση των παραπάνω έργων, Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Εργων (Ε.Υ.Δ.Ε.). Για τον προγραμματισμό, τη μελέτη και την παρακολούθηση των παραπάνω έργων, που χρηματοδοτούνται από οποιαδήποτε πηγή, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 5 και 8 του ν. 679/1977 (ΦΕΚ 245 Α') και των

7 παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α'), όπως αυτές ισχύουν. Οπου στις παραπάνω διατάξεις αναφέρεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων νοείται ο αρμόδιος Υπουργός και τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες του αρμόδιου Υπουργείου. Στην έκδοση των αποφάσεων με τις οποίες καθορίζονται οι αποδοχές και οι πάσης φύσεως αμοιβές του προσωπικού που απασχολείται στις Ε.Υ.Δ.Ε. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, συμπράττει και ο Υπουργός Οικονομικών. 12. (Στο τέλος της περιπτώσεως β.ν της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2598/1998, ΦΕΚ 66 Α', προστίθενται λέξεις). Αρθρο: 5 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΡΓΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημόσιων Εργων στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού ή του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υφυπουργού, μπορεί να συσταθεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων Εργων (Ε.Υ.Δ.Ε.), με αποκλειστική αρμοδιότητα τον προγραμματισμό, τη μελέτη και την εκτέλεση των αθλητικών και λοιπών έργων που έχουν ανατεθεί ή θα ανατεθούν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και θα εξυπηρετήσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Οι διατάξεις των άρθρων 5 και 8 του ν. 679/1977 και του άρθρου 5 του ν. 2229/1994, όπως αυτές ισχύουν, εφαρμόζονται αντίστοιχα για τον προγραμματισμό, τη μελέτη, την κατασκευή και την παρακολούθηση των παραπάνω έργων που χρηματοδοτούνται από οποιαδήποτε πηγή και υλοποιούνται από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Οπου στις παραπάνω διατάξεις αναφέρεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, νοείται ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός ή Υφυπουργός και τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Σχετικά με τις αποδοχές του προσωπικού που ασχολείται στην Ε.Υ.Δ.Ε. εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της περιπτώσεως β' της παρ. 11 του άρθρου 4 του παρόντος. Αρθρο: 6 Τροποποίηση των νόμων 2557/1997 και 2260/1994

8 1. (Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2557/1997, ΦΕΚ 271 Α', καταργείται και προστίθεται νέα παράγραφος 2Α). 2. (Στο ν. 2260/1994, άρθρο πρώτο, παρ. 3 προστίθενται 8 λέξεις μετά τις λέξεις "δημόσια έργα"). Αρθρο: 7 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. (Μετά την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2121/1993, ΦΕΚ 25 Α', προστίθεται παράγραφος 2α). 2. (Στο άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 2121/1993, στον έκτο στίχο, διαγράφονται λέξεις και τίθεται ο σύνδεσμος "και" πριν από τη λέξη "οι ανθολογίες"). 3. (Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 2121/1993 προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 3). 4. (Στο τέλος του τίτλου του έβδομου κεφαλαίου του ν. 2121/1993 προστίθενται λέξεις). 5. (Μετά το άρθρο 45 του ν. 2121/1993 προστίθεται άρθρο 45Α). 6. (Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 2121/1993, όπως έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί με το άρθρο 10 του ν. 2435/1996, ΦΕΚ 189 Α', προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 8). 7. (Στο τέλος του άρθρου 64 του ν. 2121/1993 προστίθεται εδάφιο). 8. (Στο τέλος του άρθρου 65 του ν. 2121/1993, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 3 του ν. 2435/1996, προστίθεται παράγραφος 6). 9. (Στο τέλος του άρθρου 66 του ν. 2121/1993, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 3 του ν. 2435/1996, προστίθενται παράγραφοι 9 και 1Ο). 10. Η προστασία των δημιουργών βάσεων δεδομένων που προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού παρέχεται και στις βάσεις δεδομένων που δημιουργήθηκαν πριν από το χρόνο έναρξης ισχύος του άρθρο υ αυτού του παρόντος νόμου, εφόσον κατά την έναρξη αυτή πληρούνται οι προϋποθέσεις για την προστασία με το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η προστασία αυτή δεν θίγει συμβάσεις που είχαν συναφθεί και δικαιώματα που είχαν κτηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. (άρθρο 14 παρ. 1 και 4 Οδηγίας 96/9) 11. Η προστασία των βάσεων δεδομένων με το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων παρέχεται και στις βάσεις δεδομένων, η κατασκευή των οποίων περατώθηκε το πολύ δεκαπέντε (15) έτη πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εφόσον κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού του παρόντος νόμου πληρούν τις προϋποθέσεις για την προστασία του

9 κατασκευαστή με το δικαίωμα ειδικής φύσης. Η προστασία αυτή δεν θίγει συμβάσεις που έχουν συναφθεί και δικαιώματα που είχαν κτηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. (άρθρο 14 παρ. 3 και 4 Οδηγίας 96/9) 12. (Στο τέλος του άρθρου 71 του ν. 2121/1993, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 8 παρ. 12 του ν. 2557/ 1997, προστίθεται παράγραφος 5). 13. Το άρθρο 6 παρ. 2 περίπτωση α του π.δ. 311/1994 καταργείται. (Το άρθρο 69 παρ. 2 εδ. α' του ν. 2121/1993 τροποποιείται Με προεδρικό διάταγμα ή κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Εθνικής Οικονομίας και τυχόν κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται τα της προσαρμογής και εναρμόνισης προς την Οδηγία για το δικαίωμα παρακολούθησης, καθώς και την Οδηγία σχετικά με την εναρμόνιση ορισμένων θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία των πληροφοριών που εκδίδονται από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αρθρο: 8 1. (Η περίπτωση α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2472/1997 αντικαθίσταται). 2. (Η περίπτωση θ' της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2472/1997 διαγράφεται). 3. (Η περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2472/1997 αντικαθίσταται). 4. (Μετά το άρθρο 7 του ν. 2472/1997 προστίθεται άρθρο 7Α). 5. Οι προθεσμίες των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 24 του ν. 2472/1997 παρατείνονται έως την 21η Ιανουαρίου (Στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται νέο άρθρο 630 Α). Αρθρο: 9 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ρύθμιση θεμάτων μετόχων Ο.Τ.Ε. ΜΕΤΟΧΟΙ ΟΤΕ

10 1. Σε κάθε μέτοχο που απέκτησε μετοχές του Ο.Τ.Ε κατά τη δημόσια εγγραφή που έλαβε χώρα στην Ελλάδα σύμφωνα με την αριθμ. 4386/ απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποίησης και εξακολουθεί να τις κατέχει τουλάχιστον επί έξι (6) μήνες από την ημέρα μεταβίβασης και μέχρι τις , παρέχεται μια δωρεάν μετοχή κυριότητας της Δημόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών Α.Ε. (Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.), ανά δέκα κατεχόμενες κατά τα ανωτέρω μετοχές και μέχρι εκατό συνολικά δωρεάν μετοχές ανά μέτοχο. Η διάθεση των δωρεάν μετοχών παρέχεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών. 2. Οι δικαιούχοι των δωρεάν μετοχών απαλλάσσονται από οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο φόρο ή άλλη εισφορά υπέρ του Δημοσίου, ασφαλιστικών ταμείων ή τρίτων για την αξία των ως άνω μετοχών του Ο.Τ.Ε.. 3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δύναται να έχουν εφαρμογή σε κάθε μέτοχο που αποκτά μετοχές κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου ή της Δημόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών Α.Ε. (Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.) οποιωνδήποτε ανωνύμων εταιριών κατά τη δημόσια εγγραφή που λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα, σύμφωνα με αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποίησης. Αρθρο: 10 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ενημέρωση συνταξιοδοτικών κωδίκων ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Τα μεταγλωττισμένα κείμενα των συνταξιοδοτικών κωδίκων του Δημοσίου, όπως τα κείμενα αυτά θα διαμορφωθούν από την Επιτροπή που συστάθηκε με την απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών

11 αριθμ. 2/36389/ 0004/ (ΦΕΚ 1359 Β'), δημοσιεύονται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών. Ενα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση αυτή το μεταγλωττισμένο κείμενο θα ισχύει ως επίσημη απόδοση στη δημοτική του αντίστοιχου κώδικα και θα χρησιμοποιείται από όλα τα κρατικά όργανα και λειτουργούς για την εφαρμογή του δικαίου των συντάξεων. Σε περίπτωση νοηματικής διαφοράς επικρατεί το αρχικό κείμενο του νόμου που είναι διατυπωμένο στην καθαρεύουσα. Αρθρο: 11 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ) Ρύθμιση καταβολής επιδομάτων πολυτέκνων σε υπηκόους κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ΥΠΗΚΟΟΙ ΚΡΑΤΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ α. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'/ ) της Γ1α/440/91 (ΦΕΚ 90 Β'/ ) κοινής υπουργικής απόφασης που κυρώθηκε με το ν. 2008/1992 (ΦΕΚ 16 Α'/ ) και το άρθρο 3 του ν. 2163/1993 (ΦΕΚ 125 Α'/ ), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α'/ ) έχουν ανάλογη εφαρμογή και στους υπηκόους των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. β. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Ελληνες πολίτες και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης σχετικά με την αναγνώριση πολυτεκνικής ιδιότητας, απονομής πολυτεκνικών επιδομάτων, επιδόματος τρίτου παιδιού και ισόβιας πολυτεκνικής σύνταξης, εφαρμόζονται με τους ίδιους όρους κει προϋποθέσεις και στους υπηκόους των χωρών που εντάσσονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Κυρωτικός Νόμος Συμφωνίας 2155/93/ΦΕΚ 104 Α'). Αρθρο: 12 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Θέματα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ΘΕΜΑΤΑ ΕΟΤ Κατά την αληθή έννοια των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 30 του ν.

12 1558/1985 και του άρθρου 71 του ν. 1943/1991, αυτές εφαρμόζονται και ως προς το Γενικό Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και ε του Γραφείου του. Αρθρο: 13 Αύξηση συντελεστών επιστροφής Φ.Π.Α. στους αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. ΑΓΡΟΤΕΣ, ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α 1. (Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν. 1642/1986, ΦΕΚ 125 Α', αντικαθίσταται). 2. Η παράγραφος 1 ισχύει για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων και παροχή αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν από και εφεξής. Αρθρο: 14 Ημ/νία: Ημ/νία Ισχύος: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ Διαγραφή - αναστολή οφειλών και στεγαστική αποκατάσταση σεισμοπλήκτων δικαιούχων του Ο.Ε.Κ. ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΕΚ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΟΦΕΙΛΩΝ Σχόλια Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 2874/2000 (Α' 286/ ), με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, επιτρέπεται να γίνονται ρυθμίσεις ανάλογες με τις προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο και για δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που έγιναν πυρόπληκτοι λόγω καταστροφής της κατοικίας τους σε περιοχές που κηρύχθηκαν κατά τις κείμενες διατάξεις ως πυρόπληκτες. 1. Επιτρέπεται η διαγραφή των οφειλόμενων δόσεων δανείων που έχουν χορηγηθεί σε δικαιούχους του Ο.Ε.Κ. για αγορά ή ανέγερση κατοικίας με βάση το ν.δ. 1138/1972 (ΦΕΚ 63 Α') και τους νόμους 1641/1986 (ΦΕΚ 122 Α'), 1849/1989 (ΦΕΚ 113 Α') και 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α), καθώς και η διαγραφή των οφειλόμενων δόσεων δανείων που έχουν χορηγηθεί για αποπεράτωση, επέκταση, αναμόρφωση και επισκευή κατοικίας, εφόσον οι κατοικίες για τις οποίες διατέθηκαν τα δάνεια αυτά βρίσκονται σε περιοχές που χαρακτηρίστηκαν με υπουργικές αποφάσεις ή άλλες πράξεις αρμόδιων οργάνων σεισμόπληκτες και επιπλέον οι κατοικίες αυτές υπέστησαν ανεπανόρθωτες βλάβες εξαιτίας

13 σεισμού, με αποτέλεσμα να έχουν καταρρεύσει ή να έχουν κριθεί οριστικά κατεδαφιστέες από τις αρμόδιες Επιτροπές επανελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο διαγραφή επιτρέπεται μόνο για τις οφειλόμενες δόσεις των δανείων, που σύμφωνα με τις δανειακές συμβάσεις ανάγονται στο μετά το σεισμό χρονικό διάστημα και μόνο για τα ποσά που προέρχονται αποκλειστικά από κεφάλαια του Ο.Ε.Κ.. Διαγραφή των οφειλόμενων δόσεων επιτρέπεται και για δόσεις που οφείλονται για το μετά το σεισμό χρονικό διάστημα από τίμημα εργατικών κατοικιών που κατασκευάζει ο Ο.Ε.Κ. ή διαμερισμάτων που αγοράζει, εφόσον οι κατοικίες και τα διαμερίσματα βρίσκονται σε περιοχές που χαρακτηρίστηκαν με υπουργικές αποφάσεις ή άλλες πράξεις αρμόδιων οργάνων σεισμόπληκες και έχουν καταρρεύσει ή έχουν κριθεί οριστικά κατεδαφιστέες από τις αρμόδιες Επιτροπές επανελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας κα: Δημόσιων Εργων. Για τη διαγραφή των οφειλόμενων δόσεων, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, απαιτείται ως προϋπόθεση να έχουν εξοφληθεί όλες οι μέχρι την ημερομηνία του σεισμού ληξιπρόθεσμες οφειλές και σε περίπτωση που οι κατοικίες έχουν κριθεί οριστικά κατεδαφιστέες, πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί προηγουμένως η κατεδάφισή τους. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή στην παραπάνω ρύθμιση, ο τρόπος και η διαδικασία της διαγραφής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων. 2. Επιτρέπεται στους δικαιούχους του Ο.Ε.Κ. στους οποίους έχει χορηγηθεί δάνειο για αγορά η ανέγερση κατοικίας με βάση το ν.δ. 1138/1972 (ΦΕΚ 63 Α') και τους νόμους 1641/1986 (ΦΕΚ 1=72 Α'), 1849/1989 (ΦΕΚ 113 Α'), 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α'), καθώς και σε όσους έχει χορηγηθεί δάνειο για αποπεράτωση, επέκταση, αναμόρφωση και επισκευή κατοικίας, η χορήγηση και δεύτερου δανείου από τον Ο. Ε. Κ. για αγορά, ανέγερση και επισκευή κατοικίας, αποκλειστικά από κεφάλαια του Ο.Ε.Κ., εφόσον οι κατοικίες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν τα δάνεια αυτά βρίσκονται σε περιοχές που χαρακτηρίστηκαν με υπουργικές αποφάσεις ή άλλες πράξεις αρμόδιων οργάνων σεισμόπληκτες και υπέστησαν βλάβες εξαιτίας του σεισμού, με αποτέλεσμα να έχουν καταρρεύσει ή να έχουν κριθεί οριστικά κατεδαφιστέες από τις αρμόδιες Επιτροπές επανελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων ή να κριθούν από τις ίδιες Επιτροπές προσωρινά ακατάλληλες ή επισκευάσιμες. Στους δικαιούχους του Ο.Ε.Κ. στους οποίους έχει παραχωρηθεί εργατική κατοικία ή αγορασμένο διαμέρισμα, εφόσον οι κατοικίες ή τα διαμερίσματα βρίσκονται σε περιοχές που χαρακτηρίσθηκαν με υπουργικές αποφάσεις ή άλλες πράξεις αρμόδιων οργάνων σεισμόπληκτες και υπέστησαν βλάβες εξαιτίας του σεισμού, με αποτέλεσμα να έχουν καταρρεύσει ή έχουν κριθεί οριστικά κατεδαφιστέες από τις αρμόδιες Επιτροπές επανελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων ή να κριθούν από τις ίδιες Επιτροπές προσωρινά ακατάλληλες ή επισκευάσιμες, επιτρέπεται να χορηγείται ανάλογα δάνειο για αγορά ή ανέγερση κατοικίας ή δάνειο για επισκευή της κατοικίας ή του διαμερίσματος αποκλειστικά από κεφάλαια του Ο.Ε.Κ. ή να συμμετέχουν στα προγράμματα παραχώρησης κατοικιών ή διαμερισμάτων με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του Κανονισμού "περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων υπό του Ο.Ε.Κ". Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του δανείου για αγορά ή ανέγερση κατοικίας ή την παραχώρηση κατοικίας ή διαμερίσματος είναι να έχει προηγουμένως πραγματοποιηθεί η κατεδάφιση της κατοικίας που κρίθηκε οριστικά κατεδαφιστέα. Για τη χορήγηση δανείου ή την παραχώρηση κατοικίας σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του Κανονισμού "περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων υπό του Ο.Ε.Κ.". Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από

14 γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Κ., καθορίζεται το ύψος του ποσού των δανείων, το επιτόκιο, οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 3. Αναστέλλεται από και για δύο χρόνια, με αντίστοιχη επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας των δανείων, η πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των οφειλών που γίνονται ληξιπρόθεσμες μετά την ημερομηνία αυτή, οι οποίες αφορούν σε σεισμόπληκτους δικαιούχους του Ο.Ε.Κ και προέρχονται από δάνεια αγοράς ή ανέγερσης κατοικίας που χορηγήθηκαν με βάση τους νόμους 1849/1989 (ΦΕΚ 113 Α'), 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α') και από δάνεια αποπεράτωσης, επισκευής και επέκτασης κατοικίας, τα ποσά των οποίων προέρχονται αποκλειστικά από κεφάλαια του Ο.Ε.Κ.. Η ίδια αναστολή εξόφλησης και η αντίστοιχη επιμήκυνση παρέχεται και για οφειλές σεισμόπληκτων δικαιούχων του Ο.Ε.Κ., που προέρχονται από οφειλόμενο τίμημα εργατικών κατοικιών ή αγορασμένων διαμερισμάτων που παραχωρήθηκαν στους δικαιούχους αυτούς. Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα της αναστολής οι οφειλές δεν επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας. Η ρύθμιση της παραγράφου αυτής αφορά σε οφειλές δικαιούχων των οποίων οι κατοικίες βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες με υπουργικές αποφάσεις ή άλλες πράξεις αρμόδιων οργάνων χαρακτηρίσθηκαν σεισμόπληκτες εξαιτίας του σεισμού της και έχουν κριθεί από τις αρμόδιες Επιτροπές επανελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων προσωρινά ακατάλληλες, με την προϋπόθεση ότι τούτο θα βεβαιώνεται και από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Ο.Ε.Κ.. Στις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου υπάγονται και οι οφειλές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί διαγραφή τους. Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ. ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., επιτρέπεται να γίνονται ανάλογες ρυθμίσεις για δικαιούχους που γίνονται σεισμόπληκτοι εξαιτίας μεταγενέστερων σεισμών. 4. Η ισχύς του άρθρου αρχίζει από τις 7 Σεπτεμβρίου Αρθρο: (Η περίπτωση μ' της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2601/1998 τροποποιείται). 2. (Η περίπτωση η' της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 2601/1998 αντικαθίσταται). 3. (Η περίπτωση ίν της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2601/1998 τροποποιείται). Αρθρο: 16 Ημ/νία: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΟΥΣΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

15 ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Σχόλια - Το εντός " " πρώτο εδάφιο μέχρι το στοιχείο α' της παρ. 1 και η εντός " " παρ. 2 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με τις περ. α και β αντιστοίχως της παρ. 1 του άρθ. 14 του Ν. 2947/2001 (Α 228) και ισχύουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου ( ). "1. Κυρώνεται η κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμό πρωτ / 11400/Α0010/ , με την οποία παραχωρήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο στο "Ίδρυμα Βασίλειος και Ελίζα Γουλανδρή" δωρεάν, κατά κυριότητα, νομή και κατοχή και υπό τους αναφερόμενους στην απόφαση αυτή όρους, το δημόσιο κτήμα Α.Β.Κ και το συνεχόμενο προς αυτό τμήμα του δημόσιου κτήματος Α.Β.Κ. 2543, συνολικού εμβαδού τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων και επί των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ριζάρη και Βασιλίσσης Σοφίας. Το άνω παραχωρηθέν στο Ίδρυμα τούτο όλον ακίνητο:". α. Χαρακτηρίζεται ως χώρος ανέγερσης κτιρίου για τη λειτουργία Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και σχετικών παρεμφερών πολιτιστικών δραστηριοτήτων. β. Καθορίζονται σε αυτό, για την εκπλήρωση του σκοπού της παραγράφου 1, οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης ως εξής: ί. Το μέγιστο συνολικό εμβαδόν του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων και των υπόγειων χώρων οποιασδήποτε χρήσης (κύριας ή βοηθητικής) θα είναι είκοσι πέντε χιλιάδες τετραγωνικά ( μ2) και ο μέγιστος συντελεστής δόμησης των υπέργειων τμημάτων των κτιρίων θα είναι οκτώ δέκατα (Ο,8), ήτοι η μέγιστη συνολική δόμηση υπέργειας επιφάνειας του κτιρίου θα είναι τ.μ.. ίί. Η κάλυψη του οικοπέδου στους υπέργειους χώρους δεν θα υπερβαίνει το 50% και στους υπόγειους το 80% της επιφάνειας του οικοπέδου. Το μέγιστο ύψος του κτιρίου θα είναι 16 μ. με εξαίρεση τμήμα του κτιρίου σε ποσοστό 500 της συνολικής καλυπτόμενης επιφάνειας (5% Χ Ο,80 Χ εμβαδόν οικοπέδου), για το οποίο ορίζεται μέγιστο ύψος 27 μ.. Ως αφετηρία μέτρησης υψών ορίζεται το μέσον της πλευράς του οικοπέδου επί της οδού Ριζάρη, όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο στην παραπάνω απόφαση τοπογραφικό διάγραμμα. ίίί. Κατασκευάζονται τρία υπόγεια ως χώροι κύριας χρήσης οι οποίοι μπορούν να λειτουργούν με τεχνητό φωτισμό και αερισμό, σε οποιαδήποτε στάθμη των κτιρίων. Εντός των πλάγιων ακάλυπτων χώρων μπορούν να τοποθετούνται υπόγεια παραρτήματα μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αγωγών. γ. Σε περίπτωση που τα υπόγεια του κτιρίου επεκταθούν πέραν του περιγράμματος του κυρίως κτιρίου, θα υπάρχει πρόβλεψη ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί χώμα ικανού βάθους για φύτευση μεγάλων δέντρων. δ. Το κτίριο μπορεί να τοποθετηθεί σε ελάχιστη απόσταση 2,5 μ. από το όριο του οικοπέδου προς την οδό Ριζάρη (πλευρά ΜΝ) και 5μ. κατά ελάχιστο από το όριο προς την πλευρά της υφιστάμενης Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου (πλευρά ΑΒΙ), ενώ στα λοιπά όρια αυτού ορίζεται απόσταση ενός μέτρου (1 μ.) το ελάχιστο. ε. Επιβάλλεται η δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης δυναμικότητας είκοσι (20) θέσεων αυτοκινήτων επιβατικής χρήσης (Ι.Χ.) για την εξυπηρέτηση του προσωπικού του κτιρίου. Ουδεμία δε άλλη υποχρέωση απορρέουσα από τις διατάξεις του ν. 960/1979 υφίσταται. "2. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη αντικείμενη στα παραπάνω, δεν εφαρμόζεται για το πιο πάνω

16 παραχωρηθέν ενιαίο ακίνητο". Αρθρο: 17 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΟΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΟΚΟΙ Σχόλια Σύμφωνα με τη παρ. 20 άρθρου 13 Ν.2992/2002 (ΦΕΚ Α 54)Οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α') καταλαμβάνουν και τους τόκους από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2002 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 29 (: τεκμήρια δαπανών διαβίωσης) του ν. 3220/2004 (Α 15/ ), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου καταλαμβάνουν και τους τόκους από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2003 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2004.================================*** Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3470/2006 (Α 132/ ), οι διατάξεις του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου καταλαμβάνουν και τους τόκους από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2005 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου *** (βλ. σχόλια) 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 12 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει σήμερα, οι τόκοι ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι καταβάλλονται από μέχρι και σε κατοίκους της ημεδαπής, φορολογούνται αυτοτελώς στο σύνολό τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 8 του πιο πάνω άρθρου και νόμου. Σε αυτήν την περίπτωση, όταν δικαιούχοι των τόκων είναι τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα, ο φόρος που παρακρατείται εκπίπτει εξ ολοκλήρου από το φόρο που αναλογεί στο φορολογούμενο εισόδημα αυτών των νομικών προσώπων. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπό του δεν επιστρέφεται. 2. Οι τόκοι της προηγούμενης παραγράφου που καταβάλλονται κατά το ως άνω χρονικό διάστημα σε μόνιμους κατοίκους του εξωτερικού απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος στο σύνολό τους. Αρθρο: 18 Ημ/νία: Ημ/νία Ισχύος: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΕΡΑΡΧΙΑ-ΚΡΙΣΕΙΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ-ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

17 1. Οι ετήσιες τακτικές κρίσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων του έτους 2000 θα γίνουν τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του τρέχοντος έτους. Οι ετήσιες τακτικές κρίσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών του Λιμενικού Σώματος του έτους 2000 θα γίνουν τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο του τρέχοντος έτους. 2. Οι ημερομηνίες και προθεσμίες που αναφέρονται στο ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α'), στα ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α'), 139/1969 (ΦΕΚ 57 Α') και 649/1970 (ΦΕΚ 176 Α') και στο ν. 773/1978 (φεκ 59 α ) και στο ν. 2329/1995 (ΦΕΚ 172 Α'), όπως ισχύουν σήμερα, και έχουν σχέση με τη διαδικασία συγκλήσεως των αρμόδιων συμβουλίων κρίσεων και προαγωγών και την κύρωση των πινάκων, μετατίθενται, για τη διενέργεια των κρίσεων της προηγούμενης παραγράφου δύο (2) μήνες αργότερα. 3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η Μαρτίου Αρθρο: 19 Ημ/νία: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Σχόλια - Η εντός " " παρ. 7 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 10 του άρθ. 4 του Ν. 2839/2000 (Α 196/ ), ισχύει δε από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, ήτοι από Η παρ. 2 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3260/2004 ΦΕΚ Α 151/ Μελέτες, ενέργειες και έργα των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) ή άλλων προγραμμάτων δράσης που προβλέπονται από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Κ.Π.Σ.) των Οργανισμών Τοπικής ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή κάθε άλλης υπηρεσίας ή νομικού προσώπου του, κατά το άρθρο 51 του ν. 1892/1990, όπως αυτό κάθε φορά ισχύει, δημόσιου τομέα και αφορούν έργα εκπαιδευτικών υποδομών, μπορούν να εκτελούνται με ανάθεση κατόπιν διαπραγματεύσεων από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων Α.Ε., με την ιδιότητα του ενδιάμεσου φορέα, κατά τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ, εφόσον συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της και μετά από απόφαση των αρμόδιων κατά περίπτωση οργάνων. «2. α) Στην Ακαδημία Αθηνών συνιστάται οργανική θέση Εφόρου εξομοιούμενη ως προς κάθε συνέπεια με θέση Γενικού Διευθυντή. Η πλήρωση της θέσης αυτής γίνεται ύστερα από προκήρυξη που εκδίδεται με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στον Έφορο της Ακαδημίας Αθηνών καταβάλλονται οι εκάστοτε αποδοχές γενικού διευθυντή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. β) Ο Εφορος της Ακαδημίας Αθηνών συντονίζει, ελέγχει και εποπτεύει το έργο όλων των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία τους και την εκτέλεση των αποφάσεων της Συγκλήτου και μπορεί να μετέχει στις συνεδριάσεις της χωρίς ψήφο. γ) Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του Εφόρου έχουν μόνιμοι δημόσιοι διοικητικοί

18 υπάλληλοι, υπάλληλοι της Ακαδημίας Αθηνών ή άλλων Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι που έχουν διατελέσει διευθυντικά στελέχη σε Ν.Π.Ι.Δ. (τράπεζες, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμοί κοινής ωφέλειας κ.λπ.) και διαθέτουν τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: Ι. Είναι κάτοχοι πτυχίου τμήματος νομικών ή οικονομικών επιστημών ή δημόσιας διοίκησης και πολιτικών επιστημών Ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμου αλλοδαπού και έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας. II. Εχουν άρτια επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία διεύθυνσης μεγάλης υπηρεσιακής μονάδας και έχουν επιδείξει ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, ευχέρεια προγραμματισμού και συντονισμού για την επίτευξη των στόχων της Υπηρεσίας. Η επιλογή του Εφόρου γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών. δ) Ο διοριζόμενος διατηρεί την ιδιότητα του εφόσον είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ., διαφορετικά προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. ε) Χρέη υπηρεσιακού συμβουλίου για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του Εφόρου εκτελεί η Σύγκλητος της Ακαδημίας Αθηνών. Η Σύγκλητος μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση της να αποφασίσει τη λήξη της θητείας ή την καταγγελία της σύμβασης εργασίας του Εφόρου, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για το λόγο αυτόν. Μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του, ο Έφορος που είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. επιστρέφει, με επιφύλαξη της διάταξης του έκτου εδαφίου, στην υπηρεσία από την οποία προέρχεται και καταλαμβάνει κενή θέση ομοιόβαθμη εκείνης που κατείχε κατά το διορισμό του ως Εφόρου. Αν δεν υπάρχει κενή θέση συνιστάται προσωποπαγής θέση με πράξη του οικείου Υπουργού. Ο χρόνος υπηρεσίας του στην Ακαδημία Αθηνών λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στο Δημόσιο ή το Ν.Π.Δ.Δ. από το οποίο προέρχεται, για όλες τις έννομες συνέπειες. Η θητεία του Εφόρου που είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. λήγει αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων υποχρεωτικής αποχώρησης από την υπηρεσία του. Η σύμβαση εργασίας του Εφόρου λήγει αυτοδικαίως στο τέλος του ημερολογιακού έτους, εντός του οποίου συμπληρώνει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του.» 3. (Στην παράγραφο 25 του άρθρου 6 του ν. 2240/1994, ΦΕΚ 153 Α', προστίθεται εδάφιο). 4.α) Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α ) παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου Ως σπουδαστές Α.Δ.Σ.Ε.Ν. νοούνται οι σπουδαστές Α. Ε. Ν.. Για τα θέματα της εκπαίδευσης επί πλοίου των σπουδαστών εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία. β) (Στο άρθρο 11 του ν. 2638/1998, ΦΕΚ 204 Α', προστίθεται παράγραφος 8). γ) Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Ε.Π. Α.Ε.Ν. που εκκρεμούν και προβλέπουν ως όριο διορισμού το 45ο έτος ηλικίας δεν θίγονται. δ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 22 του ν. 2638/1998 τροποποιείται. 5. Από τις υφιστάμενες θέσεις διακόνων, που έχουν συσταθεί με το ν.δ. 1398/1973 (ΦΕΚ 112 Α') για την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, μετατρέπονται εκατό (100) σε θέσεις λαϊκών υπαλλήλων με αντίστοιχη μείωση των θέσεων των διακόνων. Η κατανομή των θέσεων αυτών στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις γίνεται κατά κλάδους, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (Δ.Ι.Σ.) και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

19 Για το προσωπικό που θα προσληφθεί στις παραπάνω θέσεις ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 1476/1984 (ΦΕΚ 136 Α'). 6. (Στο άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 2517/1997 προστίθεται εδάφιο γ'). ως εξής: "7. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 1868/1989 (ΦΕΚ 230 Α'), όπως τροποποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α'), εφαρμόζεται αναλόγως, με εξαίρεση τη δεύτερη περίοδο της παρ. 2 του άρθρου 24, από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους για τους δικηγόρους που υπηρετούν ή υπηρέτησαν στο Συνήγορο του Πολίτη ως ειδικοί επιστήμονες ή βοηθοί επιστήμονες και τελούν σε υποχρεωτική αναστολή άσκησης του λειτουργήματός τους". Αρθρο: 20 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΕ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε, Ε.Π.Ε ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Η προθεσμία για την αύξηση του κεφαλαίου των υφιστάμενων ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, που έχουν κεφάλαιο κατώτερο από αυτό που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του κ.ν. 2190/1920 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3190/1955 αντίστοιχα, παρατείνεται, αφότου έληξε, μέχρι και την Για τις υφιστάμενες ανώνυμες εταιρίες και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, που δεν θα προβούν σε αύξηση του κεφαλαίου τους μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράψου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 11 του ν. 2579/1998, αντίστοιχα. Αρθρο: 21 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΟΥΣΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 1. (Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999, ΦΕΚ 138 Α'/ , τροποποιείται). 2. Συστήνεται στο Υπουργείο Εξωτερικών Ειδική Επιτροπή για τη σύνταξη Προξενικού Κώδικα, στην οποία μετέχουν δύο (2) ανώτατοι ή ανώτεροι υπάλληλοι του Διπλωματικού Σώματος, ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών με ειδική επιστημονική εμπειρία στα θέματα αυτά και πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. βαθμίδων Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με

20 συναφές γνωστικό αντικείμενο. Η σύνθεση της Επιτροπής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής. 3. (Μετά την παράγραφο 12 του άρθρου 6 του ν. 2700/1999, ΦΕΚ 130 Α', προστίθεται παράγραφος 13). 4. Για την εξυπηρέτηση του κοινού, τα Μουσεία, οι Αρχαιολογικοί Χώροι, οι Συλλογές, οι Πινακοθήκες που ανήκουν ή εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, λειτουργούν και φυλάσσονται σε ετήσια βάση και με το απαραίτητο προσωπικό ανά κλάδο και ειδικότητα, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Πολιτισμού περί θερινού και χειμερινού ωραρίου λειτουργίας Μουσείων Αρχαιολογικών Χώρων της επικράτειας. Αρθρο: 22 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ Σχόλια - Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 4 του ν. 3139/2003 (Α 100/ ), ακίνητα που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου 2636/1998 (Α 198/ ) χαρακτηρίστηκαν ή χαρακτηρίζονται εφεξής ως «Τουριστικά Δημόσια Κτήματα», σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 12α του νδ 180/1946, περιέρχονται κατά κυριότητα στον Ε.Ο.Τ. και η διοίκηση και διαχείριση τους παραμένει, όπου έχει ήδη ανατεθεί, ή ανατίθεται εφεξής στην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Η διάταξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται και επί των ακινήτων αυτών. 1. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.δ. 4109/1960 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων" (ΦΕΚ 153 Α') ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος και χωρίς καμία άλλη διατύπωση για όλα τα ακίνητα που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, τα οποία μέχρι τη θέση σε ισχύ του ν. 2636/1998 "Σύσταση εταιριών για τη διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τον τουρισμό" (ΦΕΚ 198 Α') είχαν χαρακτηρισθεί ως "Τουριστικά Δημόσια Κτήματα" και η διοίκηση και διαχείρισή τους είχε ανατεθεί στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 12α του ν.δ. 180/1946 "Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν.δ. της 6 Μαϊου περί Τουριστικών Τόπων, οργανώσεως και διοικήσεως αυτών", όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του α.ν. 827/1948. Για τη διοίκηση και τη διαχείριση των ακινήτων αυτών ισχύει η παράγραφος 6 του άρθρου 13 του ν. 2636) Οι μισθώσεις των ακινήτων της παραγράφου 1 ή τμημάτων αυτών δεν υπάγονται στις διατάξεις της νομοθεσίας για τις εμπορικές μισθώσεις, ανεξαρτήτως του χρόνου συνάψεώς τους. 3. Οι μισθώσεις που έχουν συναφθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος μεταξύ του Ελληνικού

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ ΝΟΜΟΣ 2636/1998 ΦΕΚ: Α 198 19980827 Τίτλος: Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

1. (Ν. 2160/1993. ΦΕΚ Α 118) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις.

1. (Ν. 2160/1993. ΦΕΚ Α 118) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1. (Ν. 2160/1993. ΦΕΚ Α 118) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1. Εποπτεία, τουριστική πολιτική, διοίκηση Ε.Ο.Τ. 1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), νομικό πρόσωπο δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. Προοίμιο Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Τίτλος: Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. Προοίμιο Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ 3049/2002 ΦΕΚ: Α 212 20020910 Τίτλος: Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. Προοίμιο Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Σχόλια - Σύμφωνα με την παρ. 13α του

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Τροποποίηση της νοµοθεσίας για τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) και άλλες διατάξεις Εποπτεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2328 Έτος: 1995 ΦΕΚ: Α 159 19950803 Τέθηκε σε ισχύ: 03.08.1995 Ημ.Υπογραφής: 03.08.1995 Τίτλος Νομικό καθεστώς της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 215 Αυτοτελής

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182 14 Οκτωβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3889 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πρά σινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΘ, 10 Απριλίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΘ, 10 Απριλίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΘ, 10 Απριλίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Βελτίωση επιχειρηµατικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ν. 4109/13 (ΦΕΚ 16/23.01.2013 τεύχος Α ) Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α. Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Κεφάλαιο Α. Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κεφάλαιο Α Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Άρθρο 1 Θέματα πρόσβασης στα δίκτυα 1. Η περίπτωση α της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2328/95 (ΦΕΚ-159 Α')

Ν. 2328/95 (ΦΕΚ-159 Α') Ν. 2328/95 (ΦΕΚ-159 Α') : Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' : ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 'Αρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θ.1. ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 432/1981 (Α` 118) προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Νόμος 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 159/3.8.1995) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eθνική Nοµοθεσία 11.

Eθνική Nοµοθεσία 11. Eθνική Nοµοθεσία 11. Νόµος 2328/3-8-95 (ΦΕΚ 159) «Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» και οι τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 90 18 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4146 Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Άρθρο 1 Σύσταση

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Άρθρο 1 Σύσταση Νόµος 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 38/10.02.2004) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις

Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ϟστ, 26 Φεβρουαρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ενιαίος Φορέας

Διαβάστε περισσότερα