ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ»"

Transcript

1 E x p e r i e n c e K n o w l e d g e R e l i a b i l i t y ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Institute of CPA Reg. 125 ATHENS - HEAD OFFICE 3, FOKIONOS NEGRI Str., , Athens, Greece TEL.: , FAX: , site: CORFU 7, DIMOKRATIAS Ave., CORFU TEL.: FAX : LARISSA 34, KOUMA STR., LARISSA TEL.: FAX : IOANNINA SALAMANKA 1 Str., IOANNINA TEL.: , , FAX: , THESSALONIKI BALKAN CENTRE (Alexandros Building), 31, YIANNITSON Str & P. KYRILLOU , THESSALONIKI TEL.: /1 - FAX : PATRA 44, AMERIKIS Str., PATRA TEL.: FAX : IRAKLIO - CRETE 47, ETHNIKIS ADISTASEOS Str., IRAKLIO TEL.: FAX : KΑVΑLΑ 8b MITROPOLEOS Str, KΑVΑLΑ TEL.: , FAX : RΟΜΑΝΙΑ BUCHAREST, DRAGOS VODA Str., No. 53, District 2, , camera 1, Tel:

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1 2 Ισολογισμός 3 Κατάσταση Οικονομικής Δραστηριότητας 4 Κατάσταση Χρηματοοικονομικών Ροών 5 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 6 Σημειώσεις Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 7 22 Επισυνάπτονται : Πίνακας 1. Έσοδα χρήσεως 2013 ανά πρόγραμμα Πίνακας 2. Έξοδα χρήσεως 2013 ανά πρόγραμμα Πίνακας 3. Αποτελέσματα διαχείρισης προγραμμάτων 2013

3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τα μέλη της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από τον Ισολογισμό της 30 ης Ιουνίου 2013 και τις καταστάσεις οικονομικής δραστηριότητας, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή. Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το καταστατικό της και τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Σελίδα 1

4 Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα κατωτέρω θέματα: 1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από το ΕΓΛΣ, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 30η Ιουνίου 2013, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ποσό ,00, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά ποσό ,00, τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό ,00 και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά ποσό 6.700,00. 2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2010 έως Ώς εκ τούτου, τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ» κατά την 30η Ιουνίου 2013, την χρηματοοικονομική της επίδοση και τις Ταμειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2013 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Παναγιώτης Ηλ. Μπάρλας Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 Σελίδα 2

5 «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (Ποσά σε Ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 0,02 0,01 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα οικόπεδα , ,05 3. Κτίρια 1,11 1,11 5. Μεταφορικά μέσα 0,04 0,04 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 14,61 14, , ,68 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα , , , ,80 ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες 2.099, ,42 3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 3.845, ,06 11.Χρεώστες διάφοροι 2.135, , , ,53 ΙV. Διαθέσιμα 1. Ταμείο 1.515, ,63 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας , , , ,72 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) , ,05 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,58 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) , ,32 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Εισφορές εταίρων 3.228, ,17 ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις επενδύσεων 2 α.αποθεματικό μετατροπής , ,24 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού , , , ,29 IV. Αποθεματικά κεφάλαια 4. Έκτακτα αποθεματικά ,00 0,00 5 α Αδιάθετα υπόλοιπα ολοκληρωμένων προγραμμάτων , , , ,81 V. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο κερδών εις νέον , ,98 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV) , ,25 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη , ,32 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί , ,46 11.Πιστωτές Διάφοροι , , , ,71 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.Έσοδα επομένων χρήσεων , ,36 2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 2.420, , , ,36 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) , ,32 Καταστάσεων. Οι σημειώσεις στις σελίδες 7-22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Σελίδα 3

6 «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/ /6/2013 (Ποσά σε Ευρώ) ΕΣΟΔΑ Πωλήσεις εμπορευμάτων 1.633, ,35 Παροχή υπηρεσιών , ,96 Έσοδα προγραμμάτων , ,16 Τόκοι καταθέσεων 6.204, ,30 Λοιπά έσοδα 3.346, ,53 Σύνολο Εσόδων , ,30 ΕΞΟΔΑ Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων 3.270, ,40 Έξοδα προγραμμάτων , ,45 Έξοδα διοικήσεως , ,21 Έξοδα διαθέσεως 3.869,86 991,43 Χρηματοοικονομικά έξοδα 1.540,10 608,00 Λοιπά έξοδα 6.013, ,29 Σύνολο Εξόδων , ,78 Έλλειμμα (πλεόνασμα) χρήσεως Μεταφερόμενα εις νέον , ,81 Έλλειμμα (πλεόνασμα) προγραμμάτων χρήσεως μεταφερόμενα σε επομ. Χρήση , ,71 Συνολικό αποτέλεσμα (Έλλειμμα/πλεόνασμα) χρήσης , ,52 Οι σημειώσεις στις σελίδες 7-22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. Σελίδα 4

7 «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (Ποσά σε Ευρώ) Έλλειμμα (πλεόνασμα) χρήσεως ( ,52) ,52 Πλέον/Μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 8.849, ,59 Εσόδων από αποσβέσεις επιχορήγησης παγίων 0,00 0,00 Τόκοι Εισπραχθέντες (4.664,44) (6.920,30) ( ,09) ,81 Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων 4.163, ,92 Μείωση / (Αύξηση) πελατών ,16 (9.865,36) Μείωση / (Αύξηση) επιταγών εισπρακτέων ,06 (20.305,06) Μείωση / (Αύξηση) χρεωστών 387,12 141,92 Αύξηση /(Μείωση) μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού 0,00 0,00 Αύξηση / (Μείωση) βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων (13.458,80) 2.803,15 Αύξηση / (Μείωση) μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού (5.500,25) 7.900,00 Ταμιακές εισροές από δραστηριότητες εκμετάλλευσης ( ,12) ,38 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα - Φόροι (2.406,82) (1.471,45 Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ( ,94) ,93 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αγορές παγίων (8.850,01) ,13 Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων 0,00 0,00 Εισπράξεις επιχορηγήσεων 0,00 0,00 Ταμιακές εκροές από τις επενδυτικές Δραστηριότητες (8.850,01) (52.685,13) Πιστωτικοί τόκοι 6.204, ,30 Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 6.204, ,30 Μείωση (Αύξηση) ταμιακών διαθεσίμων ( ,41) ,10 Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου , ,62 Ταμιακά διαθέσιμα σε μεταφορά , ,72 Οι σημειώσεις στις σελίδες 7-22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. Σελίδα 5

8 «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (Ποσά σε Ευρώ) Εισφορές εταίρων Διαφορές Αναπροσαρμ. Συσσωρευμ. Αποθεματικά Σύνολα Καθαρή Θέση Υπόλοιπο την , , , ,08 Πλεόνασμα χρήσεως , ,36 Αδιάθετα έσοδα Προγρ/των , ,81 Υπόλοιπο την , , , ,25 Καθαρή Θέση Υπόλοιπο την , , , ,44 Έλλειμμα χρήσης (3.244,39) (3.244,39) Έκτακτο αποθεματικό (47.000,00) (47.000,00) Υπόλοιπο σε νέο , ,05 Έκτακτο Αποθεματικό , ,00 Αδιάθετα έσοδα Προγρ/των , ,81 Υπόλοιπο την 3.228, , , ,86 Οι σημειώσεις στις σελίδες 7-22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. Σελίδα 6

9 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ α.ε.ο.ε. ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛ. ΜΠΑΡΛΑΣ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2013 Προς τα μέλη της ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ» Άγιος Γερμανός Πρεσπών Φλώρινα Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ επί των Οικονομικών Καταστάσεων της «Εταιρίας προστασίας Πρεσπών» της χρήσεως 2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Εντολή και αντικείμενο ελέγχου Ο έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων για τη διαχειριστική περίοδο από μέχρι μας ανατέθηκε από τη διαχειρίστρια της εταιρίας την 2/8/2013 με την αποδοχή της σχετικής προσφοράς μας. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε όπως αναλυτικά αναφέρουμε σε επόμενη παράγραφο και η παρούσα αναλυτική Έκθεσή μας συντάχθηκε σε συνέχεια της συνοπτικής Έκθεσης Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων που σας χορηγήσαμε με ημερομηνία 20 Οκτωβρίου Σελίδα 7

10 Στην παρούσα Έκθεσή μας θέτουμε υπόψη σας χρήσιμες, κατά τη γνώμη μας, πληροφορίες και διευκρινήσεις για τα κονδύλια του Ισολογισμού της Εταιρίας της και του Πίνακα Αποτελεσμάτων της περιόδου Επίσης, θέτουμε υπόψη σας και ορισμένα θέματα που προέκυψαν από τον έλεγχό μας αναφορικά, κυρίως, με τις λογιστικές αρχές που ακολουθούνται από την εταιρία, θέματα για τα οποία παραθέτουμε και σχετικές υποδείξεις, με σκοπό την παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης της εταιρίας στο τέλος της χρήσεως σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. 2. Σύντομο Ιστορικό Η «Εταιρία Προστασίας Πρεσπών» συστάθηκε το 1990 ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με σκοπό την προστασία της ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος του Εθνικού Δρυμού Πρέσπας. Ιδρυτές είναι: 1. Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας με έδρα τη Αθήνα. 2. Η Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού με έδρα την Αθήνα. 3. Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης με έδρα την Αθήνα. 4. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία με έδρα την Αθήνα. 5. Η αστική μη κερδοσκοπική Εταιρία, «Φίλοι των Πρεσπών» με έδρα την Αθήνα. 6. Το Κέντρο Πρεσπών για τη Φύση και τον Άνθρωπο με έδρα τις Πρέσπες. 7. Το ίδρυμα με την επωνυμία «FONDATION TOUR DU VALAT» με έδρα την Άρλ της Γαλλίας. 8. Η Danish Ornothological Society με έδρα την Δανία. 9. Η Royal Society for the Protection of Birds με έδρα την Αγγλία. Με το ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης του καταστατικού της 6/12/1994 αποχώρησε ο εταίρος «Κέντρο Πρεσπών για τη Φύση και τον Άνθρωπο» και εισήλθαν οι κάτωθι νέοι εταίροι : - Το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF HELLAS) με έδρα την Αθήνα. Σελίδα 8

11 - Η Εταιρία Προστασίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Άγριας Ζωής με τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ». 3. Σκοπός Πόροι Σκοποί της εταιρίας σύμφωνα με το ιδρυτικό συμφωνητικό είναι: 1. Η συμβολή στην προστασία του μοναδικού χαρακτήρα της περιοχής Πρεσπών όπως αναπτύχθηκε από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση. 2. Η συμβολή και συμπλήρωση της δραστηριότητας των δημοσίων και μη κρατικών υπηρεσιών για την ορθή διαχείριση της περιοχής. Ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνει : - Ανάληψη και εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. - Η προώθηση επιστημονικών μελετών που υποστηρίζουν τους σκοπούς της Εταιρίας. - Ο εντοπισμός και η αποτροπή απειλών της κληρονομιάς της περιοχής. - Διασφάλιση της προστασίας της περιοχής με κάθε κατάλληλο τρόπο, όπως ενδεικτικά με μίσθωση ή με κτήση εδαφικών εκτάσεων ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο χρήση και διαχείριση αυτών. 3. Η διερεύνηση πιθανών μορφών συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρίας. 4. Η προώθηση της ευαισθητοποίησης των επισκεπτών και των κατοίκων για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρίας. 5. Η ανάληψη προγραμμάτων προστασίας σπανίων ειδών φυτών και ζώων που ευρίσκονται στην περιοχή. 6. Η συλλογή οικονομικών πόρων για την Εταιρία και τους σκοπούς της. 4. Όργανα Διοικήσεως Όργανα Διοικήσεως, σύμφωνα με το Ιδρυτικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό είναι ο Πρόεδρος και ο διαχειριστής της Εταιρίας. Σελίδα 9

12 5. Βιβλία και στοιχεία Η εταιρία, για τη λογιστική αποτύπωση των οικονομικών συναλλαγών της, εφαρμόζει προαιρετικά τη Διπλογραφική Μέθοδο και τηρεί Βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Τα βιβλία αυτά είναι τα εξής : - Γενικό Ημερολόγιο - Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού - Ημερολόγιο Διαφόρων Πράξεων - Τιμολόγιο Πώλησης Δελτίο Αποστόλης - Δελτίο Αποστόλης - Τιμολόγιο Πώλησης - Τιμολόγιο Αγοράς αγροτικών προϊόντων - Αποδείξεις πληρωμής είσπραξης - Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων Εταίρων - Τιμολόγιο Παροχή Υπηρεσιών - Απόδειξη Δαπάνης Β. ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Επισημαίνεται ότι ο έλεγχός μας περιέλαβε όλους του λογαριασμούς του Ενεργητικού και Παθητικού των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως Επίσης ελέγξαμε τους λογαριασμούς Εσόδων και Εξόδων της αντίστοιχης Κατάστασης Αποτελεσμάτων της χρήσεως αυτής. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Επίσης, ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Περαιτέρω, ο έλεγχος περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, Σελίδα 10

13 των εκτιμήσεων της διοίκησης της εταιρίας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις. Στη συνέχεια σχολιάζουμε τα κονδύλια των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως, κατά κατηγορίες λογαριασμών, με τις απαραίτητες κατά την κρίση μας αναλύσεις και διευκρινήσεις καθώς και τις παρατηρήσεις που προέκυψαν από τον έλεγχό μας. 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Σχετικά με τους λογαριασμούς Ενεργητικού σημειώνονται τα εξής: 1.1α Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Αξία κτήσεως Προσθήκες Αξία κτήσεως Αποσβέσεις έως την Αναπόσβ. Αξία την - Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 158, , , ,00 0,02 Σύνολο 158, , , ,00 0,02 Οι προσθήκες της χρήσεως 2013 αφορούν αγορά λογισμικού προγράμματος λήψης συντεταγμένων πληθυσμού πτηνών από μηχανή αεροφωτογράφισης. 1.1 β Ενσώματες ακινητοποιήσεις Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων ανέρχεται κατά την σε ποσό ,81 και αναλύεται ως εξής: Αξία κτήσεως Προσθήκες Χρήσεως Αξία κτήσεως Αποσβέσεις έως την Αναπόσβ. Αξία την - Εδαφικές εκτάσεις , , ,05 - Κτίρια Εγκατ/σεις Κτιρίων , , ,54 1,11 - Μεταφορικά μέσα , , ,85 0,04 - Έπιπλα & λοιπός Εξοπλ , , , ,89 14,61 Σύνολο , , , , ,81 Σελίδα 11

14 Οι προσθήκες της χρήσεως 2013 ποσού 4.793,11 αφορούν κυρίως εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, αγορά φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή, εξοπλισμού φωτογράφισης και λοιπού εξοπλισμού. Οι αποσβέσεις παγίων των προγραμμάτων διενεργούνται, με πάγια τακτική, στο 100% της αξίας τους. 1.2 Αποθέματα Τα αποθέματα ανέρχονται κατά την σε ποσό ,13 και περιλαμβάνουν την αξία κτήσεως εμπορευμάτων (βιβλίων, έντυπων και τοπικών γεωργικών προϊόντων). 1.3 Πελάτες Το υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού ανέρχεται κατά την σε ποσό 2.099,27 και αναλύεται ως εξής: ΠΕΛΑΤΕΣ Υπόλοιπα Αρκτούρος 812,07 Πολιτιστικό τρίγωνο Πρεσπών 1.257,13 Παπαφώτης Χρήστος 30,07 Σύνολο 2.099,27 Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ποσά εισπράχθηκαν μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου μας. Για την επιβεβαίωση του υπολοίπου των απαιτήσεων από πελάτες, η εταιρία μετά από υπόδειξή μας, έστειλε δύο (2) επιστολές με τις οποίες ζητούσε να επιβεβαιώσουν, με αλληλογραφία απ ευθείας σε μας, χρεωστικά υπόλοιπα συνολικού ύψους 2.069,20 ή σε ποσοστό 99%, του συνόλου των υποχρεώσεων αυτών. Μέχρι τη σύνταξη της παρούσης λάβαμε μία (1) απαντητική επιστολή η οποία δεν παρουσίαζε καμία διαφορά. 1.4 Χρεώστες διάφοροι Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού κατά την ανέρχεται σε ποσό 2.135,93 και αναλύεται ως εξής: Σελίδα 12

15 Χρεώστες Διάφοροι Υπόλοιπα Φορέας διαχείρισης Πρεσπών 2.135,93 Σύνολο 2.135,93 Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο ποσού 2.135,93 του «Φορέα διαχείρισης Πρεσπών», παραμένει ακίνητο από προηγούμενες χρήσεις. Έγιναν προσπάθειες από μέρους της εταιρίας να διευκρινιστεί η προέλευση και η αιτία δημιουργίας του υπολοίπου, αλλά μέχρι και σήμερα παραμένει αδιευκρίνιστο. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποφασιστεί από τη Διαχείριση της εταιρίας η τακτοποίηση του κατά την επόμενη χρήση. 1.5 Διαθέσιμα Τα διαθέσιμα της εταιρίας ανέρχονται κατά την σε ποσό ,31 και αναλύονται ως εξής: Υπόλοιπα Υπόλοιπα Ταμείο ,63 EUROBANK λογ.όψεως , ,78 ΑΓΡΟΤΙΚΗ λογ.όψεως , ,91 ΠΕΙΡΑΙΩΣ λογ.όψεως 8.984, ,01 ΕUROBANK κατ.προθεσμίας , ,29 EUROBANK προθ. σε $ , ,68 EUROBANK λογ.όψεως σε $ 545,07 169,42 Σύνολο , ,72 Την, στα πλαίσια του ελέγχου μας, διενεργήσαμε καταμέτρηση των διαθεσίμων που βρίσκονταν στο Ταμείο της εταιρίας, από την οποία δεν προέκυψε διαφορά σε σχέση με το αντίστοιχο λογιστικό υπόλοιπο. Επίσης, τα υπόλοιπα των καταθέσεων επιβεβαιώθηκαν με βάση τα αντίστοιχα extraits και τις απαντητικές επιστολές των Τραπεζών. Σελίδα 13

16 1.6 Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού Οι μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού εμφανίζονται στον Ισολογισμό της με υπόλοιπο ποσού ,47 το οποίο αναλύεται ως εξής: Υπόλοιπα Υπόλοιπα Έξοδα επομένων χρήσεων , ,58 Σύνολο , ,58 Τα έξοδα επομένων χρήσεων αντιπροσωπεύουν την αρνητική διαφορά, εσόδων και πραγματοποιηθέντων δαπανών προγραμμάτων, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν σε επόμενες χρήσεις. Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά τα εξής προγράμματα: Πρόγραμμα LIFE +09/INF/GR/ , ,58 MAVA FOUNDATION /WWF HELLAS ,49 - Επιχορηγήσεις Πρασίνου ταμείου ,89 - Επιχορηγήσεις Ιδρύματος Μποδοσάκη 1.334,00 - Σύνολο , ,58 Θα πρέπει να αναφερθεί ότι έγινε αναμόρφωση του κονδυλίου του Ισολογισμού προηγούμενης χρήσης (Ε.1.) «Έξοδα επομένων χρήσεων» καθώς εμφανίζονταν συμψηφισμένο στο κονδύλι Ισολογισμού (Δ.1.) «Έσοδα επομένων χρήσεων», προκειμένου να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσης. 2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Σχετικά με τους λογαριασμούς Παθητικού σημειώνονται τα εξής: 2.1 Ίδια Κεφάλαια Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρίας ανέρχονται κατά την σε ποσό ,86 έναντι ποσού ,25 της προηγούμενης χρήσεως ( ) και διαμορφώθηκαν ως εξής: Σελίδα 14

17 Αρχικό κεφάλαιο Υπόλοιπο Μεταβολές Χρήσεως Υπόλοιπο Εισφορές εταίρων 3.228, ,17 Διαφορές αναπροσαρμογήςεπιχορηγήσεις επενδύσεων Διαφορές αναπροσαρμογής , ,24 Επιχορηγήσεις επενδύσεων , ,05 Αποθεματικά κεφάλαια , ,29 Έκτακτο αποθεματικό 0, , Αδιάθετα υπόλοιπα προγραμμάτων , ,81 Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο , , ,81 Συσσωρευμένο πλεόνασμα ,98 (3.244,39) ,59 Δημιουργία εκτάκτου αποθεματικού - (47.000,00) (47.000,00) Σύνολο ,98 (50.244,39) ,59 Σχετικά με τους ανωτέρω λογαριασμούς των Ιδίων Κεφαλαίων σημειώνουμε τα εξής: -Οι διαφορές αναπροσαρμογής ποσού ,24 δημιουργήθηκαν κατά την αποτίμηση και τη λογιστική αποτύπωση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας την 1/1/2001, στα πλαίσια της μετατροπής της μεθόδου τήρησης των βιβλίων της, από απλογραφική μέθοδο σε διπλογραφική. -Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων ποσού ,05 αντιπροσωπεύουν εισπραχθείσες επιχορηγήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά των εδαφικών εκτάσεων της εταιρίας. -Tο αποθεματικό από αδιάθετα υπόλοιπα προγραμμάτων ποσού ,81 δημιουργήθηκε (αρχικά στη χρήση ,94) με την μεταφορά αδιάθετων ποσών από το λογαριασμό «Έσοδα επομένων χρήσεων» προγραμμάτων τα οποία έχουν ήδη ολοκληρωθεί και αναλύεται ως εξής: Σελίδα 15

18 Προγράμματα Ποσό Στρατηγικό σχέδιο αειφόρου ανάπτυξης πάρκου Πρεσπών ,61 Αδιάθετα έσοδα από τόκους καταθέσεων ,06 Αδιάθετα έσοδα από δωρεές ιδιωτών 2.523,08 Πρόγρ. «Περιβάλλον» σε συνεργασία με ΑΝΑΠΤ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 4.468,81 Λοιπά αδιάθετα έσοδα διαφόρων προγραμμάτων 303, ,94 Αδιάθετα έσοδα από επιδοτήσεις Βουβαλιών ,08 Τόκοι Προγράμματος LIFE (5.751,53) Επιδοτήσεις ΟΑΕΔ ,32 Σύνολο ,51 Λαμβανομένου υπόψη ότι τα προγράμματα αυτά, όπως προαναφέρουμε, έχουν ήδη ολοκληρωθεί χωρίς να αναζητηθούν τα αδιάθετα υπόλοιπά τους, το ανωτέρω αποθεματικό ουσιαστικά αποτελεί πλεόνασμα της εταιρίας και θα πρέπει να θεωρηθεί ως προσαύξηση του υπολοίπου του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις νέο». Από το υπόλοιπο εις νέον προηγούμενης χρήσης ποσού ,98 δημιουργήθηκε στην τρέχουσα χρήση έκτακτο αποθεματικό ποσού ,00 που αφορά «Δωρεές από μέλη» που είχαν γίνει σε προηγούμενες χρήσεις και περιλαμβάνονταν στο ποσό του υπολοίπου εις νέον προηγούμενης χρήσης. Ο διαχωρισμός αυτός έγινε για την ορθότερη εμφάνιση και διαχείριση των δωρεών αυτών. Οι δωρεές αναλύονται ως εξής: Δωρεές Μελών Ποσό WWF ΕΛΛΑΣ ,00 Φίλοι των Πρεσπών 1.000,00 Ελληνική Εταιρία Προστασίας της φύσης 1.000,00 Σύνολο , Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού ανέρχεται κατά την σε ποσό ,38 και αντιπροσωπεύει, τρέχουσες οφειλές που αποδίδονται κανονικά στο Δημόσιο μετά την. Οι οφειλές αυτές, αναλύονται ως εξής: Σελίδα 16

19 Υπόλοιπα Υπόλοιπα Φ.Μ.Υ , ,18 - Λογαριασμός Εκκαθάρ. Φόρου Εισοδήματος 0,00 (356,00) - Φ.Π.Α. 612,07 24,60 - Φόροι τέλη αμοιβών Ελεύθ. επαγγελματιών 4.486, ,18 - Φόροι αμοιβών τρίτων 354, ,36 Σύνολο , , Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Οι υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς ανέρχονται κατά την σε ποσό ,33 και αναλύονται ως εξής: Υπόλοιπα Υπόλοιπα Ι. Κ. Α , ,79 - ΤΣΜΕΔΕ 698,69 981,42 Σύνολο , ,87 Τα υπόλοιπα των ανωτέρω λογαριασμών αφορούν μισθοδοσία Ιουνίου και επίδομα αδείας 2013 τα οποία και αποδόθηκαν εμπρόθεσμα μετά τις. Στα πλαίσια του ελέγχου μας συμφωνήσαμε το σύνολο των εισφορών της χρήσεως με τις Μισθοδοτικές Καταστάσεις και επιβεβαιώσαμε, την εμπρόθεσμη απόδοση των εισφορών αυτών. 2.4 Πιστωτές διάφοροι Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού κατά την ποσού ,21 αντιπροσωπεύει υποχρεώσεις της εταιρίας σε πιστωτές ή προμηθευτές. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: Σελίδα 17

20 Επωνυμία Ποσό Ιωάννου Χρήστος & Σια ΟΕ 169,45 Πλαίσιο Computers AEBE 7,52 Γεωργιάδης Αθανάσιος 658,00 Μέρτζιου Ευαγγελία 4.186,99 Γενική Ταχυδρομικη Α.Ε. 30,14 Ακτίνα Α.Ε. 260,00 ΚΕΘΕΑ 5.153,70 Archer Dom Marie Emilie 3.391,46 ΤΝΤ Σκάιπακ Ελλας 316,05 Πολίτης Γεώργιος 1.648,00 Ντάγιος Γ.Σταύρος 424,35 HETZNER 10,00 BWARE 6.012,21 Γρηγ.& Κοσμάς Βιάρος 196,80 Ε-OBS ,00 Α.NOBLE 500,00 Eurobank Πιστωτική κάρτα 1.524,54 Σύνολο ,21 Μέχρι την ημερομηνία ελέγχου μας (Οκτώβριος 2013) είχε τακτοποιηθεί το 99% περίπου των παραπάνω υποχρεώσεων. Για την επιβεβαίωση των υποχρεώσεων προς πιστωτές, που ανέρχονταν κατά την σε ποσό ,21 η εταιρία, μετά από υπόδειξή μας, έστειλε έξι (6) επιστολές στους κυριότερους πιστωτές της, με τις οποίες ζητούσε να επιβεβαιώσουν, με αλληλογραφία απ ευθείας σε μας, πιστωτικά υπόλοιπα συνολικού ύψους ,36 ήτοι ποσοστού 98% επί του συνόλου των υποχρεώσεων αυτών. Μέχρι τη σύνταξη της παρούσας είχαμε λάβει πέντε (5) απαντητικές επιστολές οι οποίες δεν παρουσίασαν καμία διαφορά. 2.5 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού Οι μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού εμφανίζονται στον Ισολογισμό της με υπόλοιπο ποσού ,16 το οποίο αναλύεται ως εξής: Σελίδα 18

21 Έσοδα επομένων χρήσεων , ,36 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 2.420, ,00 Σύνολο , ,36 Θα πρέπει να αναφερθεί ότι έγινε αναμόρφωση του κονδυλίου του Ισολογισμού προηγούμενης χρήσης (Δ.1). «Έσοδα επομένων χρήσεων» καθώς εμφάνιζε συμψηφισμένα και τα έξοδα επομένων χρήσεων. Η αναμόρφωση έγινε προκειμένου να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσης. Τα έσοδα επομένων χρήσεων αντιπροσωπεύουν την θετική διαφορά, αδιάθετων εσόδων και πραγματοποιηθέντων δαπανών προγραμμάτων, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν σε επόμενες χρήσεις. Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά τα εξής προγράμματα: Έξοδα προγράμματος WWF HELLAS 0, Πρόγραμμα LIFE +09/INF/GR/ ,00 0,00 MAVA TRUST FUND (WWF Hellas) , ,00 Τράπεζα Πειραιώς 9.000, ,01 Πρόγραμμα VODAFONE WoD 0, ,90 Σύνολο , ,36 Τα έξοδα χρήσεως δουλευμένα ποσού 2.420,15 αφορούν πρόβλεψη επιδόματος αδείας, χρήσης 1/7/ /6/2013, του προσωπικού που εργάστηκε για το πρόγραμμα «LIFE 09/INF/GR/00319» για τη περίοδο 1/7/ /3/2013. Το επίδομα πληρώθηκε τον μήνα Ιούλιο Η πρόβλεψη αυτή πραγματοποιήθηκε λόγω της ολοκλήρωσης του προγράμματος κατά την και της υποβολής του για έλεγχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σελίδα 19

22 3. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Οι αποτελεσματικοί λογαριασμοί (έσοδα έξοδα) της υπό έλεγχο χρήσεως ( ) αναλύονται, συγκριτικά με τους αντίστοιχους λογαριασμούς της προηγούμενης χρήσης ( ), ως εξής: ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΕΣΟΔΑ Πωλήσεις Εμπορευμάτων Παροχή Υπηρεσιών 1.633, ,28` , ,96 Επιχορηγήσεις και έσοδα προγραμμάτων , ,16 Τόκοι καταθέσεων 6.204, ,30 Λοιπά έσοδα 3.346, ,53 Σύνολο Εσόδων , ,30 ΕΞΟΔΑ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,33 Αμοιβές και έξοδα τρίτων , ,12 Παροχές τρίτων , ,95 Φόροι τέλη 1.137, ,85 Διάφορα έξοδα , ,97 Τόκοι 1.173,10 608,00 Αποσβέσεις 8.849, ,87 Κόστος πωληθέντων 3.270, ,40 Έκτακτα έξοδα 6.013, ,29 Σύνολο Εξόδων , ,78 Σελίδα 20

23 Τα ανωτέρω έξοδα κατανέμονται ως ακολούθως: ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων 3.270, ,40 - Έξοδα προγραμμάτων , ,45 - Έξοδα Διοικήσεως , ,21 - Έξοδα Διαθέσεως 3.869,86 991,43 - Χρηματοοικονομικά έξοδα 1.540,10 608,00 - Λοιπά έξοδα 6.013, ,29 Σύνολο Εξόδων , ,78 Στα πλαίσια του ελέγχου μας ελέγξαμε έσοδα συνολικού ύψους ,45, ήτοι ποσοστό 99% περίπου επί του συνόλου αυτών. Στους συνημμένους Πίνακες Νο.1, 2 και 3 παραθέτονται αναλυτικά τα Έσοδα, τα Έξοδα και η Εκμετάλλευση των προγραμμάτων για τη χρήση ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Η εταιρία, με πάγια τακτική, δεν σχηματίζει πρόβλεψη για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκύψει για αποζημίωση του προσωπικού της λόγω συνταξιοδότησης. Αν σχηματιζόταν σχετική πρόβλεψη, το ελάχιστο ύψος της κατά την (ποσοστό 40%) θα ανερχόταν σε ποσό ,00 περίπου, με ισόποση επιβάρυνση των Ιδίων Κεφαλαίων και των αποτελεσμάτων προηγούμενων και της παρούσης χρήσης. Οι χρήσεις, από 1/7/ /6/2010, 1/7/ /6/2011, 1/7/ /6/2012 έως και την κλειόμενη χρήση 1/7/ /6/2013, δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Σελίδα 21

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ActionAid Ελλάς. Απολογιστική Έκθεση για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013

ActionAid Ελλάς. Απολογιστική Έκθεση για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 ActionAid Ελλάς Απολογιστική Έκθεση για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 Απρίλιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Συνοδευτική επιστολή Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3 Έκθεση Ελέγχου 4 Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α. ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΝΟΣ Α.Ε. Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525. Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484

ΞΥΝΟΣ Α.Ε. Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525. Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525 Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3 ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις

Οικονομικές Καταστάσεις ΤΕΜΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10332/31/B/86/100 Έδρα: 14ο ΧΛΜ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΓΙΑΣ www.temka.gr Οικονομικές Καταστάσεις Της Εταιρείας ΤΕΜΚΑ Α.Ε για την περίοδο 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Οι συνημμένες ετήσιες εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ Α.Ε. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτήριο 14 Β, Τ.Κ. 190 19, Σπάτα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ Α.Ε. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτήριο 14 Β, Τ.Κ. 190 19, Σπάτα Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» «ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31. 12. 2006 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6816701000 (πρώην ΑP. Μ.Α.Ε.

NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6816701000 (πρώην ΑP. Μ.Α.Ε. NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6816701000 (πρώην ΑP. Μ.Α.Ε. 60186/06/Β/06/23) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2008 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Σελίδα 1 από 40 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 ης Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα

Διαβάστε περισσότερα