ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ»"

Transcript

1 E x p e r i e n c e K n o w l e d g e R e l i a b i l i t y ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Institute of CPA Reg. 125 ATHENS - HEAD OFFICE 3, FOKIONOS NEGRI Str., , Athens, Greece TEL.: , FAX: , site: CORFU 7, DIMOKRATIAS Ave., CORFU TEL.: FAX : LARISSA 34, KOUMA STR., LARISSA TEL.: FAX : IOANNINA SALAMANKA 1 Str., IOANNINA TEL.: , , FAX: , THESSALONIKI BALKAN CENTRE (Alexandros Building), 31, YIANNITSON Str & P. KYRILLOU , THESSALONIKI TEL.: /1 - FAX : PATRA 44, AMERIKIS Str., PATRA TEL.: FAX : IRAKLIO - CRETE 47, ETHNIKIS ADISTASEOS Str., IRAKLIO TEL.: FAX : KΑVΑLΑ 8b MITROPOLEOS Str, KΑVΑLΑ TEL.: , FAX : RΟΜΑΝΙΑ BUCHAREST, DRAGOS VODA Str., No. 53, District 2, , camera 1, Tel:

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1 2 Ισολογισμός 3 Κατάσταση Οικονομικής Δραστηριότητας 4 Κατάσταση Χρηματοοικονομικών Ροών 5 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 6 Σημειώσεις Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 7 22 Επισυνάπτονται : Πίνακας 1. Έσοδα χρήσεως 2013 ανά πρόγραμμα Πίνακας 2. Έξοδα χρήσεως 2013 ανά πρόγραμμα Πίνακας 3. Αποτελέσματα διαχείρισης προγραμμάτων 2013

3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τα μέλη της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από τον Ισολογισμό της 30 ης Ιουνίου 2013 και τις καταστάσεις οικονομικής δραστηριότητας, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή. Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το καταστατικό της και τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Σελίδα 1

4 Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα κατωτέρω θέματα: 1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από το ΕΓΛΣ, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 30η Ιουνίου 2013, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ποσό ,00, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά ποσό ,00, τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό ,00 και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά ποσό 6.700,00. 2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2010 έως Ώς εκ τούτου, τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ» κατά την 30η Ιουνίου 2013, την χρηματοοικονομική της επίδοση και τις Ταμειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2013 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Παναγιώτης Ηλ. Μπάρλας Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 Σελίδα 2

5 «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (Ποσά σε Ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 0,02 0,01 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα οικόπεδα , ,05 3. Κτίρια 1,11 1,11 5. Μεταφορικά μέσα 0,04 0,04 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 14,61 14, , ,68 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα , , , ,80 ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες 2.099, ,42 3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 3.845, ,06 11.Χρεώστες διάφοροι 2.135, , , ,53 ΙV. Διαθέσιμα 1. Ταμείο 1.515, ,63 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας , , , ,72 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) , ,05 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,58 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) , ,32 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Εισφορές εταίρων 3.228, ,17 ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις επενδύσεων 2 α.αποθεματικό μετατροπής , ,24 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού , , , ,29 IV. Αποθεματικά κεφάλαια 4. Έκτακτα αποθεματικά ,00 0,00 5 α Αδιάθετα υπόλοιπα ολοκληρωμένων προγραμμάτων , , , ,81 V. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο κερδών εις νέον , ,98 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV) , ,25 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη , ,32 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί , ,46 11.Πιστωτές Διάφοροι , , , ,71 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.Έσοδα επομένων χρήσεων , ,36 2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 2.420, , , ,36 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) , ,32 Καταστάσεων. Οι σημειώσεις στις σελίδες 7-22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Σελίδα 3

6 «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/ /6/2013 (Ποσά σε Ευρώ) ΕΣΟΔΑ Πωλήσεις εμπορευμάτων 1.633, ,35 Παροχή υπηρεσιών , ,96 Έσοδα προγραμμάτων , ,16 Τόκοι καταθέσεων 6.204, ,30 Λοιπά έσοδα 3.346, ,53 Σύνολο Εσόδων , ,30 ΕΞΟΔΑ Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων 3.270, ,40 Έξοδα προγραμμάτων , ,45 Έξοδα διοικήσεως , ,21 Έξοδα διαθέσεως 3.869,86 991,43 Χρηματοοικονομικά έξοδα 1.540,10 608,00 Λοιπά έξοδα 6.013, ,29 Σύνολο Εξόδων , ,78 Έλλειμμα (πλεόνασμα) χρήσεως Μεταφερόμενα εις νέον , ,81 Έλλειμμα (πλεόνασμα) προγραμμάτων χρήσεως μεταφερόμενα σε επομ. Χρήση , ,71 Συνολικό αποτέλεσμα (Έλλειμμα/πλεόνασμα) χρήσης , ,52 Οι σημειώσεις στις σελίδες 7-22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. Σελίδα 4

7 «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (Ποσά σε Ευρώ) Έλλειμμα (πλεόνασμα) χρήσεως ( ,52) ,52 Πλέον/Μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 8.849, ,59 Εσόδων από αποσβέσεις επιχορήγησης παγίων 0,00 0,00 Τόκοι Εισπραχθέντες (4.664,44) (6.920,30) ( ,09) ,81 Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων 4.163, ,92 Μείωση / (Αύξηση) πελατών ,16 (9.865,36) Μείωση / (Αύξηση) επιταγών εισπρακτέων ,06 (20.305,06) Μείωση / (Αύξηση) χρεωστών 387,12 141,92 Αύξηση /(Μείωση) μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού 0,00 0,00 Αύξηση / (Μείωση) βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων (13.458,80) 2.803,15 Αύξηση / (Μείωση) μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού (5.500,25) 7.900,00 Ταμιακές εισροές από δραστηριότητες εκμετάλλευσης ( ,12) ,38 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα - Φόροι (2.406,82) (1.471,45 Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ( ,94) ,93 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αγορές παγίων (8.850,01) ,13 Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων 0,00 0,00 Εισπράξεις επιχορηγήσεων 0,00 0,00 Ταμιακές εκροές από τις επενδυτικές Δραστηριότητες (8.850,01) (52.685,13) Πιστωτικοί τόκοι 6.204, ,30 Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 6.204, ,30 Μείωση (Αύξηση) ταμιακών διαθεσίμων ( ,41) ,10 Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου , ,62 Ταμιακά διαθέσιμα σε μεταφορά , ,72 Οι σημειώσεις στις σελίδες 7-22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. Σελίδα 5

8 «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (Ποσά σε Ευρώ) Εισφορές εταίρων Διαφορές Αναπροσαρμ. Συσσωρευμ. Αποθεματικά Σύνολα Καθαρή Θέση Υπόλοιπο την , , , ,08 Πλεόνασμα χρήσεως , ,36 Αδιάθετα έσοδα Προγρ/των , ,81 Υπόλοιπο την , , , ,25 Καθαρή Θέση Υπόλοιπο την , , , ,44 Έλλειμμα χρήσης (3.244,39) (3.244,39) Έκτακτο αποθεματικό (47.000,00) (47.000,00) Υπόλοιπο σε νέο , ,05 Έκτακτο Αποθεματικό , ,00 Αδιάθετα έσοδα Προγρ/των , ,81 Υπόλοιπο την 3.228, , , ,86 Οι σημειώσεις στις σελίδες 7-22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. Σελίδα 6

9 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ α.ε.ο.ε. ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛ. ΜΠΑΡΛΑΣ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2013 Προς τα μέλη της ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ» Άγιος Γερμανός Πρεσπών Φλώρινα Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ επί των Οικονομικών Καταστάσεων της «Εταιρίας προστασίας Πρεσπών» της χρήσεως 2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Εντολή και αντικείμενο ελέγχου Ο έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων για τη διαχειριστική περίοδο από μέχρι μας ανατέθηκε από τη διαχειρίστρια της εταιρίας την 2/8/2013 με την αποδοχή της σχετικής προσφοράς μας. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε όπως αναλυτικά αναφέρουμε σε επόμενη παράγραφο και η παρούσα αναλυτική Έκθεσή μας συντάχθηκε σε συνέχεια της συνοπτικής Έκθεσης Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων που σας χορηγήσαμε με ημερομηνία 20 Οκτωβρίου Σελίδα 7

10 Στην παρούσα Έκθεσή μας θέτουμε υπόψη σας χρήσιμες, κατά τη γνώμη μας, πληροφορίες και διευκρινήσεις για τα κονδύλια του Ισολογισμού της Εταιρίας της και του Πίνακα Αποτελεσμάτων της περιόδου Επίσης, θέτουμε υπόψη σας και ορισμένα θέματα που προέκυψαν από τον έλεγχό μας αναφορικά, κυρίως, με τις λογιστικές αρχές που ακολουθούνται από την εταιρία, θέματα για τα οποία παραθέτουμε και σχετικές υποδείξεις, με σκοπό την παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης της εταιρίας στο τέλος της χρήσεως σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. 2. Σύντομο Ιστορικό Η «Εταιρία Προστασίας Πρεσπών» συστάθηκε το 1990 ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με σκοπό την προστασία της ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος του Εθνικού Δρυμού Πρέσπας. Ιδρυτές είναι: 1. Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας με έδρα τη Αθήνα. 2. Η Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού με έδρα την Αθήνα. 3. Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης με έδρα την Αθήνα. 4. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία με έδρα την Αθήνα. 5. Η αστική μη κερδοσκοπική Εταιρία, «Φίλοι των Πρεσπών» με έδρα την Αθήνα. 6. Το Κέντρο Πρεσπών για τη Φύση και τον Άνθρωπο με έδρα τις Πρέσπες. 7. Το ίδρυμα με την επωνυμία «FONDATION TOUR DU VALAT» με έδρα την Άρλ της Γαλλίας. 8. Η Danish Ornothological Society με έδρα την Δανία. 9. Η Royal Society for the Protection of Birds με έδρα την Αγγλία. Με το ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης του καταστατικού της 6/12/1994 αποχώρησε ο εταίρος «Κέντρο Πρεσπών για τη Φύση και τον Άνθρωπο» και εισήλθαν οι κάτωθι νέοι εταίροι : - Το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF HELLAS) με έδρα την Αθήνα. Σελίδα 8

11 - Η Εταιρία Προστασίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Άγριας Ζωής με τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ». 3. Σκοπός Πόροι Σκοποί της εταιρίας σύμφωνα με το ιδρυτικό συμφωνητικό είναι: 1. Η συμβολή στην προστασία του μοναδικού χαρακτήρα της περιοχής Πρεσπών όπως αναπτύχθηκε από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση. 2. Η συμβολή και συμπλήρωση της δραστηριότητας των δημοσίων και μη κρατικών υπηρεσιών για την ορθή διαχείριση της περιοχής. Ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνει : - Ανάληψη και εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. - Η προώθηση επιστημονικών μελετών που υποστηρίζουν τους σκοπούς της Εταιρίας. - Ο εντοπισμός και η αποτροπή απειλών της κληρονομιάς της περιοχής. - Διασφάλιση της προστασίας της περιοχής με κάθε κατάλληλο τρόπο, όπως ενδεικτικά με μίσθωση ή με κτήση εδαφικών εκτάσεων ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο χρήση και διαχείριση αυτών. 3. Η διερεύνηση πιθανών μορφών συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρίας. 4. Η προώθηση της ευαισθητοποίησης των επισκεπτών και των κατοίκων για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρίας. 5. Η ανάληψη προγραμμάτων προστασίας σπανίων ειδών φυτών και ζώων που ευρίσκονται στην περιοχή. 6. Η συλλογή οικονομικών πόρων για την Εταιρία και τους σκοπούς της. 4. Όργανα Διοικήσεως Όργανα Διοικήσεως, σύμφωνα με το Ιδρυτικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό είναι ο Πρόεδρος και ο διαχειριστής της Εταιρίας. Σελίδα 9

12 5. Βιβλία και στοιχεία Η εταιρία, για τη λογιστική αποτύπωση των οικονομικών συναλλαγών της, εφαρμόζει προαιρετικά τη Διπλογραφική Μέθοδο και τηρεί Βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Τα βιβλία αυτά είναι τα εξής : - Γενικό Ημερολόγιο - Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού - Ημερολόγιο Διαφόρων Πράξεων - Τιμολόγιο Πώλησης Δελτίο Αποστόλης - Δελτίο Αποστόλης - Τιμολόγιο Πώλησης - Τιμολόγιο Αγοράς αγροτικών προϊόντων - Αποδείξεις πληρωμής είσπραξης - Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων Εταίρων - Τιμολόγιο Παροχή Υπηρεσιών - Απόδειξη Δαπάνης Β. ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Επισημαίνεται ότι ο έλεγχός μας περιέλαβε όλους του λογαριασμούς του Ενεργητικού και Παθητικού των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως Επίσης ελέγξαμε τους λογαριασμούς Εσόδων και Εξόδων της αντίστοιχης Κατάστασης Αποτελεσμάτων της χρήσεως αυτής. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Επίσης, ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Περαιτέρω, ο έλεγχος περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, Σελίδα 10

13 των εκτιμήσεων της διοίκησης της εταιρίας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις. Στη συνέχεια σχολιάζουμε τα κονδύλια των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως, κατά κατηγορίες λογαριασμών, με τις απαραίτητες κατά την κρίση μας αναλύσεις και διευκρινήσεις καθώς και τις παρατηρήσεις που προέκυψαν από τον έλεγχό μας. 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Σχετικά με τους λογαριασμούς Ενεργητικού σημειώνονται τα εξής: 1.1α Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Αξία κτήσεως Προσθήκες Αξία κτήσεως Αποσβέσεις έως την Αναπόσβ. Αξία την - Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 158, , , ,00 0,02 Σύνολο 158, , , ,00 0,02 Οι προσθήκες της χρήσεως 2013 αφορούν αγορά λογισμικού προγράμματος λήψης συντεταγμένων πληθυσμού πτηνών από μηχανή αεροφωτογράφισης. 1.1 β Ενσώματες ακινητοποιήσεις Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων ανέρχεται κατά την σε ποσό ,81 και αναλύεται ως εξής: Αξία κτήσεως Προσθήκες Χρήσεως Αξία κτήσεως Αποσβέσεις έως την Αναπόσβ. Αξία την - Εδαφικές εκτάσεις , , ,05 - Κτίρια Εγκατ/σεις Κτιρίων , , ,54 1,11 - Μεταφορικά μέσα , , ,85 0,04 - Έπιπλα & λοιπός Εξοπλ , , , ,89 14,61 Σύνολο , , , , ,81 Σελίδα 11

14 Οι προσθήκες της χρήσεως 2013 ποσού 4.793,11 αφορούν κυρίως εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, αγορά φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή, εξοπλισμού φωτογράφισης και λοιπού εξοπλισμού. Οι αποσβέσεις παγίων των προγραμμάτων διενεργούνται, με πάγια τακτική, στο 100% της αξίας τους. 1.2 Αποθέματα Τα αποθέματα ανέρχονται κατά την σε ποσό ,13 και περιλαμβάνουν την αξία κτήσεως εμπορευμάτων (βιβλίων, έντυπων και τοπικών γεωργικών προϊόντων). 1.3 Πελάτες Το υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού ανέρχεται κατά την σε ποσό 2.099,27 και αναλύεται ως εξής: ΠΕΛΑΤΕΣ Υπόλοιπα Αρκτούρος 812,07 Πολιτιστικό τρίγωνο Πρεσπών 1.257,13 Παπαφώτης Χρήστος 30,07 Σύνολο 2.099,27 Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ποσά εισπράχθηκαν μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου μας. Για την επιβεβαίωση του υπολοίπου των απαιτήσεων από πελάτες, η εταιρία μετά από υπόδειξή μας, έστειλε δύο (2) επιστολές με τις οποίες ζητούσε να επιβεβαιώσουν, με αλληλογραφία απ ευθείας σε μας, χρεωστικά υπόλοιπα συνολικού ύψους 2.069,20 ή σε ποσοστό 99%, του συνόλου των υποχρεώσεων αυτών. Μέχρι τη σύνταξη της παρούσης λάβαμε μία (1) απαντητική επιστολή η οποία δεν παρουσίαζε καμία διαφορά. 1.4 Χρεώστες διάφοροι Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού κατά την ανέρχεται σε ποσό 2.135,93 και αναλύεται ως εξής: Σελίδα 12

15 Χρεώστες Διάφοροι Υπόλοιπα Φορέας διαχείρισης Πρεσπών 2.135,93 Σύνολο 2.135,93 Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο ποσού 2.135,93 του «Φορέα διαχείρισης Πρεσπών», παραμένει ακίνητο από προηγούμενες χρήσεις. Έγιναν προσπάθειες από μέρους της εταιρίας να διευκρινιστεί η προέλευση και η αιτία δημιουργίας του υπολοίπου, αλλά μέχρι και σήμερα παραμένει αδιευκρίνιστο. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποφασιστεί από τη Διαχείριση της εταιρίας η τακτοποίηση του κατά την επόμενη χρήση. 1.5 Διαθέσιμα Τα διαθέσιμα της εταιρίας ανέρχονται κατά την σε ποσό ,31 και αναλύονται ως εξής: Υπόλοιπα Υπόλοιπα Ταμείο ,63 EUROBANK λογ.όψεως , ,78 ΑΓΡΟΤΙΚΗ λογ.όψεως , ,91 ΠΕΙΡΑΙΩΣ λογ.όψεως 8.984, ,01 ΕUROBANK κατ.προθεσμίας , ,29 EUROBANK προθ. σε $ , ,68 EUROBANK λογ.όψεως σε $ 545,07 169,42 Σύνολο , ,72 Την, στα πλαίσια του ελέγχου μας, διενεργήσαμε καταμέτρηση των διαθεσίμων που βρίσκονταν στο Ταμείο της εταιρίας, από την οποία δεν προέκυψε διαφορά σε σχέση με το αντίστοιχο λογιστικό υπόλοιπο. Επίσης, τα υπόλοιπα των καταθέσεων επιβεβαιώθηκαν με βάση τα αντίστοιχα extraits και τις απαντητικές επιστολές των Τραπεζών. Σελίδα 13

16 1.6 Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού Οι μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού εμφανίζονται στον Ισολογισμό της με υπόλοιπο ποσού ,47 το οποίο αναλύεται ως εξής: Υπόλοιπα Υπόλοιπα Έξοδα επομένων χρήσεων , ,58 Σύνολο , ,58 Τα έξοδα επομένων χρήσεων αντιπροσωπεύουν την αρνητική διαφορά, εσόδων και πραγματοποιηθέντων δαπανών προγραμμάτων, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν σε επόμενες χρήσεις. Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά τα εξής προγράμματα: Πρόγραμμα LIFE +09/INF/GR/ , ,58 MAVA FOUNDATION /WWF HELLAS ,49 - Επιχορηγήσεις Πρασίνου ταμείου ,89 - Επιχορηγήσεις Ιδρύματος Μποδοσάκη 1.334,00 - Σύνολο , ,58 Θα πρέπει να αναφερθεί ότι έγινε αναμόρφωση του κονδυλίου του Ισολογισμού προηγούμενης χρήσης (Ε.1.) «Έξοδα επομένων χρήσεων» καθώς εμφανίζονταν συμψηφισμένο στο κονδύλι Ισολογισμού (Δ.1.) «Έσοδα επομένων χρήσεων», προκειμένου να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσης. 2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Σχετικά με τους λογαριασμούς Παθητικού σημειώνονται τα εξής: 2.1 Ίδια Κεφάλαια Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρίας ανέρχονται κατά την σε ποσό ,86 έναντι ποσού ,25 της προηγούμενης χρήσεως ( ) και διαμορφώθηκαν ως εξής: Σελίδα 14

17 Αρχικό κεφάλαιο Υπόλοιπο Μεταβολές Χρήσεως Υπόλοιπο Εισφορές εταίρων 3.228, ,17 Διαφορές αναπροσαρμογήςεπιχορηγήσεις επενδύσεων Διαφορές αναπροσαρμογής , ,24 Επιχορηγήσεις επενδύσεων , ,05 Αποθεματικά κεφάλαια , ,29 Έκτακτο αποθεματικό 0, , Αδιάθετα υπόλοιπα προγραμμάτων , ,81 Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο , , ,81 Συσσωρευμένο πλεόνασμα ,98 (3.244,39) ,59 Δημιουργία εκτάκτου αποθεματικού - (47.000,00) (47.000,00) Σύνολο ,98 (50.244,39) ,59 Σχετικά με τους ανωτέρω λογαριασμούς των Ιδίων Κεφαλαίων σημειώνουμε τα εξής: -Οι διαφορές αναπροσαρμογής ποσού ,24 δημιουργήθηκαν κατά την αποτίμηση και τη λογιστική αποτύπωση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας την 1/1/2001, στα πλαίσια της μετατροπής της μεθόδου τήρησης των βιβλίων της, από απλογραφική μέθοδο σε διπλογραφική. -Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων ποσού ,05 αντιπροσωπεύουν εισπραχθείσες επιχορηγήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά των εδαφικών εκτάσεων της εταιρίας. -Tο αποθεματικό από αδιάθετα υπόλοιπα προγραμμάτων ποσού ,81 δημιουργήθηκε (αρχικά στη χρήση ,94) με την μεταφορά αδιάθετων ποσών από το λογαριασμό «Έσοδα επομένων χρήσεων» προγραμμάτων τα οποία έχουν ήδη ολοκληρωθεί και αναλύεται ως εξής: Σελίδα 15

18 Προγράμματα Ποσό Στρατηγικό σχέδιο αειφόρου ανάπτυξης πάρκου Πρεσπών ,61 Αδιάθετα έσοδα από τόκους καταθέσεων ,06 Αδιάθετα έσοδα από δωρεές ιδιωτών 2.523,08 Πρόγρ. «Περιβάλλον» σε συνεργασία με ΑΝΑΠΤ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 4.468,81 Λοιπά αδιάθετα έσοδα διαφόρων προγραμμάτων 303, ,94 Αδιάθετα έσοδα από επιδοτήσεις Βουβαλιών ,08 Τόκοι Προγράμματος LIFE (5.751,53) Επιδοτήσεις ΟΑΕΔ ,32 Σύνολο ,51 Λαμβανομένου υπόψη ότι τα προγράμματα αυτά, όπως προαναφέρουμε, έχουν ήδη ολοκληρωθεί χωρίς να αναζητηθούν τα αδιάθετα υπόλοιπά τους, το ανωτέρω αποθεματικό ουσιαστικά αποτελεί πλεόνασμα της εταιρίας και θα πρέπει να θεωρηθεί ως προσαύξηση του υπολοίπου του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις νέο». Από το υπόλοιπο εις νέον προηγούμενης χρήσης ποσού ,98 δημιουργήθηκε στην τρέχουσα χρήση έκτακτο αποθεματικό ποσού ,00 που αφορά «Δωρεές από μέλη» που είχαν γίνει σε προηγούμενες χρήσεις και περιλαμβάνονταν στο ποσό του υπολοίπου εις νέον προηγούμενης χρήσης. Ο διαχωρισμός αυτός έγινε για την ορθότερη εμφάνιση και διαχείριση των δωρεών αυτών. Οι δωρεές αναλύονται ως εξής: Δωρεές Μελών Ποσό WWF ΕΛΛΑΣ ,00 Φίλοι των Πρεσπών 1.000,00 Ελληνική Εταιρία Προστασίας της φύσης 1.000,00 Σύνολο , Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού ανέρχεται κατά την σε ποσό ,38 και αντιπροσωπεύει, τρέχουσες οφειλές που αποδίδονται κανονικά στο Δημόσιο μετά την. Οι οφειλές αυτές, αναλύονται ως εξής: Σελίδα 16

19 Υπόλοιπα Υπόλοιπα Φ.Μ.Υ , ,18 - Λογαριασμός Εκκαθάρ. Φόρου Εισοδήματος 0,00 (356,00) - Φ.Π.Α. 612,07 24,60 - Φόροι τέλη αμοιβών Ελεύθ. επαγγελματιών 4.486, ,18 - Φόροι αμοιβών τρίτων 354, ,36 Σύνολο , , Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Οι υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς ανέρχονται κατά την σε ποσό ,33 και αναλύονται ως εξής: Υπόλοιπα Υπόλοιπα Ι. Κ. Α , ,79 - ΤΣΜΕΔΕ 698,69 981,42 Σύνολο , ,87 Τα υπόλοιπα των ανωτέρω λογαριασμών αφορούν μισθοδοσία Ιουνίου και επίδομα αδείας 2013 τα οποία και αποδόθηκαν εμπρόθεσμα μετά τις. Στα πλαίσια του ελέγχου μας συμφωνήσαμε το σύνολο των εισφορών της χρήσεως με τις Μισθοδοτικές Καταστάσεις και επιβεβαιώσαμε, την εμπρόθεσμη απόδοση των εισφορών αυτών. 2.4 Πιστωτές διάφοροι Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού κατά την ποσού ,21 αντιπροσωπεύει υποχρεώσεις της εταιρίας σε πιστωτές ή προμηθευτές. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: Σελίδα 17

20 Επωνυμία Ποσό Ιωάννου Χρήστος & Σια ΟΕ 169,45 Πλαίσιο Computers AEBE 7,52 Γεωργιάδης Αθανάσιος 658,00 Μέρτζιου Ευαγγελία 4.186,99 Γενική Ταχυδρομικη Α.Ε. 30,14 Ακτίνα Α.Ε. 260,00 ΚΕΘΕΑ 5.153,70 Archer Dom Marie Emilie 3.391,46 ΤΝΤ Σκάιπακ Ελλας 316,05 Πολίτης Γεώργιος 1.648,00 Ντάγιος Γ.Σταύρος 424,35 HETZNER 10,00 BWARE 6.012,21 Γρηγ.& Κοσμάς Βιάρος 196,80 Ε-OBS ,00 Α.NOBLE 500,00 Eurobank Πιστωτική κάρτα 1.524,54 Σύνολο ,21 Μέχρι την ημερομηνία ελέγχου μας (Οκτώβριος 2013) είχε τακτοποιηθεί το 99% περίπου των παραπάνω υποχρεώσεων. Για την επιβεβαίωση των υποχρεώσεων προς πιστωτές, που ανέρχονταν κατά την σε ποσό ,21 η εταιρία, μετά από υπόδειξή μας, έστειλε έξι (6) επιστολές στους κυριότερους πιστωτές της, με τις οποίες ζητούσε να επιβεβαιώσουν, με αλληλογραφία απ ευθείας σε μας, πιστωτικά υπόλοιπα συνολικού ύψους ,36 ήτοι ποσοστού 98% επί του συνόλου των υποχρεώσεων αυτών. Μέχρι τη σύνταξη της παρούσας είχαμε λάβει πέντε (5) απαντητικές επιστολές οι οποίες δεν παρουσίασαν καμία διαφορά. 2.5 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού Οι μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού εμφανίζονται στον Ισολογισμό της με υπόλοιπο ποσού ,16 το οποίο αναλύεται ως εξής: Σελίδα 18

21 Έσοδα επομένων χρήσεων , ,36 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 2.420, ,00 Σύνολο , ,36 Θα πρέπει να αναφερθεί ότι έγινε αναμόρφωση του κονδυλίου του Ισολογισμού προηγούμενης χρήσης (Δ.1). «Έσοδα επομένων χρήσεων» καθώς εμφάνιζε συμψηφισμένα και τα έξοδα επομένων χρήσεων. Η αναμόρφωση έγινε προκειμένου να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσης. Τα έσοδα επομένων χρήσεων αντιπροσωπεύουν την θετική διαφορά, αδιάθετων εσόδων και πραγματοποιηθέντων δαπανών προγραμμάτων, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν σε επόμενες χρήσεις. Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά τα εξής προγράμματα: Έξοδα προγράμματος WWF HELLAS 0, Πρόγραμμα LIFE +09/INF/GR/ ,00 0,00 MAVA TRUST FUND (WWF Hellas) , ,00 Τράπεζα Πειραιώς 9.000, ,01 Πρόγραμμα VODAFONE WoD 0, ,90 Σύνολο , ,36 Τα έξοδα χρήσεως δουλευμένα ποσού 2.420,15 αφορούν πρόβλεψη επιδόματος αδείας, χρήσης 1/7/ /6/2013, του προσωπικού που εργάστηκε για το πρόγραμμα «LIFE 09/INF/GR/00319» για τη περίοδο 1/7/ /3/2013. Το επίδομα πληρώθηκε τον μήνα Ιούλιο Η πρόβλεψη αυτή πραγματοποιήθηκε λόγω της ολοκλήρωσης του προγράμματος κατά την και της υποβολής του για έλεγχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σελίδα 19

22 3. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Οι αποτελεσματικοί λογαριασμοί (έσοδα έξοδα) της υπό έλεγχο χρήσεως ( ) αναλύονται, συγκριτικά με τους αντίστοιχους λογαριασμούς της προηγούμενης χρήσης ( ), ως εξής: ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΕΣΟΔΑ Πωλήσεις Εμπορευμάτων Παροχή Υπηρεσιών 1.633, ,28` , ,96 Επιχορηγήσεις και έσοδα προγραμμάτων , ,16 Τόκοι καταθέσεων 6.204, ,30 Λοιπά έσοδα 3.346, ,53 Σύνολο Εσόδων , ,30 ΕΞΟΔΑ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,33 Αμοιβές και έξοδα τρίτων , ,12 Παροχές τρίτων , ,95 Φόροι τέλη 1.137, ,85 Διάφορα έξοδα , ,97 Τόκοι 1.173,10 608,00 Αποσβέσεις 8.849, ,87 Κόστος πωληθέντων 3.270, ,40 Έκτακτα έξοδα 6.013, ,29 Σύνολο Εξόδων , ,78 Σελίδα 20

23 Τα ανωτέρω έξοδα κατανέμονται ως ακολούθως: ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων 3.270, ,40 - Έξοδα προγραμμάτων , ,45 - Έξοδα Διοικήσεως , ,21 - Έξοδα Διαθέσεως 3.869,86 991,43 - Χρηματοοικονομικά έξοδα 1.540,10 608,00 - Λοιπά έξοδα 6.013, ,29 Σύνολο Εξόδων , ,78 Στα πλαίσια του ελέγχου μας ελέγξαμε έσοδα συνολικού ύψους ,45, ήτοι ποσοστό 99% περίπου επί του συνόλου αυτών. Στους συνημμένους Πίνακες Νο.1, 2 και 3 παραθέτονται αναλυτικά τα Έσοδα, τα Έξοδα και η Εκμετάλλευση των προγραμμάτων για τη χρήση ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Η εταιρία, με πάγια τακτική, δεν σχηματίζει πρόβλεψη για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκύψει για αποζημίωση του προσωπικού της λόγω συνταξιοδότησης. Αν σχηματιζόταν σχετική πρόβλεψη, το ελάχιστο ύψος της κατά την (ποσοστό 40%) θα ανερχόταν σε ποσό ,00 περίπου, με ισόποση επιβάρυνση των Ιδίων Κεφαλαίων και των αποτελεσμάτων προηγούμενων και της παρούσης χρήσης. Οι χρήσεις, από 1/7/ /6/2010, 1/7/ /6/2011, 1/7/ /6/2012 έως και την κλειόμενη χρήση 1/7/ /6/2013, δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Σελίδα 21

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 10181 Πληροφορίες: Κετεντζιάν Ιωάννης Τηλέφωνο: 2103893519 Fax: 2103838981 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε. 62875/01ΝΤ/Β/07/74 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 123123201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31

Διαβάστε περισσότερα

Marketing and Media Services

Marketing and Media Services Marketing and Media Services Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία - "MnMs" Έδρα: Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 132951402000 Σκουφά 60 Τ.Κ. 10680 Αθήνα ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ : 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κορίνθου 13, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 144 51 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 087054602000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015... 2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 51/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΑ Α.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Λευκόχωμα Λακωνίας. Αρ.Μ.Α.Ε /25/Β/99/12 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Α.Φ.Μ.

ΑΛΕΑ Α.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Λευκόχωμα Λακωνίας. Αρ.Μ.Α.Ε /25/Β/99/12 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Α.Φ.Μ. ΑΛΕΑ Α.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 13 ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης Γυθείου 230 54 Λευκόχωμα Λακωνίας Αρ.Μ.Α.Ε. 44862/25/Β/99/12 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 18389039000 Α.Φ.Μ. 099385025 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ PORTOBELLO S

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ PORTOBELLO S ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ PORTOBELLO S Λυκοβρύσεως 15, Μεταμόρφωση, 14452 Αρ.Μ.Α.Ε. 15230 / 01 / Β / 87 / 210 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 0004746901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006-34η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΣΟΛΩΝΟΣ 130, ΑΘΗΝΑ 106 81 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 2120701000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.

Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 007212301000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2013 Δήμου Στυλίδας.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2013 Δήμου Στυλίδας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 20/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, Αρ. Απόφασης: 217/2014 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μαρούσι, Μάιος 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου.. 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

<HAVEN DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ> ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Αρ. ΜΑΕ : 64121/62/Β/07/0200 ΤΗΣ 25 ης ΜΑΪΟΥ 2015 Στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρτέμιδος 29, Μοσχάτο ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1216233899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ASCOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΣΜΒΡΙΟΥ 2014-20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α Μ Α Ε 28031/01/Β/92/702 Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ : 19,3 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19002, Παιανία ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5305101000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ω.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ω. Δ.Ε.Υ.Α.Ω. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΛ. ΔΗΜ. ΛΙΓΔΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΤΚ-57018 Α.Φ.Μ. 997652781 Δ.Ο.Υ. Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΗΛ. 23940-33171 ΦΑΞ 23940-33008 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 12-2012 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CITIFUND METOXIKO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 108/02.02.1999 ΦEK 191/Β/08.03.1999 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 30/634/08.02.2006 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2010 (ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/04)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 12 ης /2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Απόσπασμα από το πρακτικό της 12 ης /2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 12 ης /2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη, σήμερα 18η του μηνός Ιουλίου, του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Z A C H O S Α. Ε. Ε. Δ. Ανώνυμη Εταιρεία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης

Z A C H O S Α. Ε. Ε. Δ. Ανώνυμη Εταιρεία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης ZACHOS ΑΕΕ (πρώην ΑΕΛ Ε) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Σοφοκλή Βενιζέλου 43, 141 23 Λυκόβρυση Αρ.Μ.Α.Ε.44868/01ΑΤ/Β/99/472 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 3608401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε. Αθήνα, 17/05/2016 Αριθ.Πρωτ.: 423336 Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 )

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων Page 1 of 5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ αξία κτήσεως αποσβέσεις Ποσά σε δραχμές Ποσά κλειομένης χρήσεως 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα