ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ"

Transcript

1 ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Φεβξνπάξηνο Μάηνο 2015 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 12/3/2015: Αντιμετώπιση Πόνου (Κυριάκου Αθηνά) ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Γ.Ν. ΑΜΦΙΑ

2 «Ο Υεηξόηεξνο πόλνο πνπ κπνξεί λα αληέμεη έλαο άλζξσπνο είλαη λα έρεη γλώζε γηα πνιιά θαη δύλακε πάλσ ζε ηίπνηα» ΗΡΟΓΟΣΟ

3 ΟΡΙΜΟ Πόλνο είλαη κηα δπζάξεζηε θαη ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία, πξνεξρόκελε από πξαγκαηηθή ή πηζαλή ηζηηθή βιάβε ή ην ίδην βίσκα σο εάλ ή ζαλ λα ππήξρε ε ηζηηθή βιάβε. Η Γηεζλή Δηαηξεία γηα ηε Μειέηε ηνπ Πόλνπ (IASP), απνδέρεηαη ηελ ηζνδύλακε ύπαξμε αηζζεηεξηαθνύ θαη ζπλαηζζεκαηηθνύ ζηνηρείνπ, αιιά θαη ηελ ύπαξμε πόλνπ όηαλ ν αζζελήο πεξηγξάθεη ηελ εκπεηξία ηνπ ζαλ λα ππήξρε ηζηηθή βιάβε.

4 Δίδε Πόλνπ Κεθαιαιγία/ εκηθξαλία Παζήζεηο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο 1. Η απρελαιγία 2. Η νζθπαιγία 3. Η ξηδίηηδα 4. Κάηαγκα ζπνλδύισλ Αξζξαιγία Νεπξνπαζεηηθόο πόλνο Ιζραηκηθόο Πόλνο Καξθηληθόο Πόλνο Πόλνη Σνθεηνύ.

5 Ο Πόλνο κπνξεί λα είλαη : Σαρύο ή βξαδύο Ομύο ή Υξόληνο πλερήο ή δηαθεθνκκέλνο.

6 Ση πξνθαιεί Πόλν; Ο πόλνο κπνξεί λα πξνθαιείηαη από απηό θαζ απηό ην λόζεκα. Αιιά κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζηε ζεξαπεία πνπ αθνινπζείηαη ή ζηηο κεζόδνπο εμέηαζεο ζηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη ν αζζελήο. Αθόκε ν αζζελήο κπνξεί λα ληώζεη πόλν γηα αίηηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηάγλσζε.

7 ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ: Πνηθίιινπλ ζε: Έληαζε Γηάξθεηα. Ο πόλνο θάζε αηόκνπ απνηειεί κηα κνλαδηθή πεξίπησζε. Γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπ ν ηαηξόο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηνλ ηύπν ηνπ λνζήκαηνο πνπ πάζρεη ν αζζελήο, ηελ ζεξαπεία πνπ αθνινπζείηε ή αθνινύζεζε ζην παξειζόλ. Όζν πην εηιηθξηλείο είλαη νη αζζελείο γηα ηελ έληαζε ηνπ πόλνπ, ηόζν πεξηζζόηεξν βνεζάηε ην ηαηξό ζαο γηα ηελ θαηαιιειόηεξε ζεξαπεία, γηα ηνλ πόλν πνπ λνηώζεηε.

8 ΤΜΠΣΧΜΑΣΙΚΗ ΑΓΧΓΗ Δίλαη ε αγσγή πνπ παξέρεη αλαθνύθηζε, αιιά όρη ίαζε.

9 ΑΡΥΔ ΤΜΠΣΧΜΑΣΙΚΗ ΑΓΧΓΗ 1. «Ρεαιηζηηθή» ζπκπησκαηηθή αγσγή 2. Έιεγρνο ηεο παζνγέλεηαο 3. πκβνπιή από εηδηθνύο 4. Πξνθπιαθηηθή αγσγή 5. Υνξήγεζε θαξκάθσλ από ην ζηόκα. 6. πδήηεζε ζεξαπεπηηθώλ επηινγώλ κε ηνλ αζζελή & ην πεξηβάιινλ ηνπ. 7. Αλαζθόπεζε & επαλεμέηαζε. 8. πλέρηζε ησλ επηζθέςεσλ. 9. Απινπνίεζε ησλ επηζθέςεσλ. 10. Πνηέ κελ ιεο «δελ κπνξώ λα θάλσ ΣΙΠΟΣΑ ΠΙΑ».

10 ΔΡΧΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΟΝΟΤ Πνπ πνλάηε; Πσο είλαη ε αίζζεζε ηνπ πόλνπ; Π.ρ. νμεία, δηάρπηε Πόζν δηαξθεί; Ση ζαο αλαθνπθίδεη; Ση ηνλ θάλεη πην έληνλν; Πσο επεξεάδεη ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο; Ση θάξκαθα παίξλεηε γηα ηνλ πόλν θαη εάλ ζαο αλαθνπθίδνπλ;

11

12

13 Ο νμύο πόλνο, είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ηξαπκαηηθήο, ρεηξνπξγηθήο ή κνιπζκαηηθήο εθδήισζεο πνπ μεθηλά απόηνκα, είλαη γεληθά ζύληνκε θαη κπνξεί λα ακβιπλζεί κε αλαιγεηηθά θάξκαθα. ΟΞΤ ΠΟΝΟ

14 ΣΡΟΠΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ πλήζσο ζπζηήλνληαη θάξκαθα πνπ δξνπλ ηαρύηεξα θαη ε δξάζε ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο. Λακβάλνληαη ακέζσο κεηά ηελ εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ.

15 Ο Υξόληνο πόλνο είλαη ν πόλνο πνπ επηκέλεη πέξα από έλα εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα επνύισζεο ηξαύκαηνο, κεηά ηε ζπλήζε δηάξθεηα νμείαο αζζέλεηαο ή ζπλδέεηαη κε κηα ρξόληα παζνινγηθή θαηάζηαζε πνπ δηαξθεί πεξίπνπ 12 εβδνκάδεο. ΥΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ

16 ΣΡΟΠΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ Σα θάξκαθα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηνλ ρξόλην πόλν δηαξθνύλ πεξηζζόηεξν. Παίξλνληαη ζε ζπζηεκαηηθέο δόζεηο, Γηαηήξεζε ηεο έληαζεο ηνπ πόλνπ ζε ρακειά επίπεδα.

17 ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΔΠΙΛΟΓΔ ΥΡΟΝΙΟΤ ΠΟΝΟΤ Πνιινί αζζελείο πξνζέξρνληαη γηα ζεξαπεία ζηα ηειηθά ζηάδηα ηνπ ρξόληνπ πόλνπ, όηαλ είλαη πην δύζθνιν λα αληηκεησπηζζεί. Όζν πην γξήγνξα μεθηλήζεη ε ζεξαπεία, ηόζν κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα ππάξρεη γηα επηηπρή αληηκεηώπηζε ηνπ πόλνπ. Όηαλ ν πόλνο είλαη ζνβαξόο, ηόηε νη γηαηξνί ζηξέθνληαη ζε ηζρπξόηεξα θάξκαθα γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπ.

18 Δίλαη απνηειεζκαηηθά ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ρξόληνπ πόλνπ. Δίλαη αζαθέο ην πώο ειέγρνπλ ηνλ πόλν, αιιά ζεσξείηαη όηη νδεγνύλ ζε πην ήπηεο επηδξάζεηο ηνπ λεπξνπαζεηηθνύ πόλνπ όπσο ε κεζεξπεηηθή λεπξαιγία από έξπεηα δσζηήξα. Με ιηγόηεξεο αλεπηζύκεηεο παξελέξγεηεο. ΑΝΣΙΔΠΙΛΗΠΣΙΚΑ : Pregabalin ( Lyrica) Gabapentin ( Neurontin) Καξβακαδεπίλε (Tegretol)

19 Οη ρακειέο δόζεηο ησλ θνηλώλ αληηθαηαζιηπηηθώλ ζπληαγνγξαθνύληαη ζε πνιιά πξνβιήκαηα ρξόληνπ πόλνπ. Σα θάξκαθα απηά πξνζαξκόδνπλ ηα επίπεδα ησλ ρεκηθώλ νπζηώλ ηνπ εγθεθάινπ, θαη απηόο ζεσξείηαη όηη είλαη ν κεραληζκόο ηνπο ζηνλ έιεγρν ηνπ πόλνπ. Βνεζνύλ όηαλ νη άιιεο ζεξαπείεο δελ νδεγνύλ ζε πιήξε έιεγρν ηνπ πόλνπ. Οδεγνύλ ζε αλαθνύθηζε ηνπ πόλνπ, είηε ην άηνκν πάζρεη από θαηάζιηςε, είηε όρη. Οη δόζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη πνιύ ρακειέο. ΑΝΣΙΚΑΣΑΘΛΙΠΣΙΚΑ : Amitriptyline ( Elavil), Nortriptyline ( Pamelor), Norpramin.

20 Σν Zostrix πνπ πεξηέρεη θαςαηθίλε είλαη ζπρλά ρξήζηκν. Η θαςαηθίλε δξα κεηώλνληαο ηε κεηάδνζε κηαο ρεκηθήο νπζίαο ηνπ πόλνπ, πνπ νλνκάδεηαη νπζία Ρ ζηνλ εγθέθαιν. Πξντόληα κε απηά ηα ζπζηαηηθά έρνπλ παξόκνηα δξάζε. ΚΡΔΜΔ : ζαιπθηιηθό, αληη-εξεζηζηηθέο νπζίεο ( θακθνξά, έιαην επθαιύπηνπ, κηλζόιε).

21 Έλα δηαδεξκηθό επίζεκα πνπ πεξηέρεη ιηδνθαίλε, πξνζθέξεη αλαθνύθηζε από ηνλ ρξόλην πόλν. Σα επηζέκαηα έρνπλ εγθξηζεί ζην λεπξνπαζεηηθό πόλν από έξπεηα δσζηήξα. ΓΔΡΜΑΣΙΚΑ ΔΠΙΘΔΜΑΣΑ: Lidoderm, lidopain, θαςαηθίλε.

22 Δίλαη απνηειεζκαηηθόηαηα ζηνλ έιεγρν ηνπ ζνβαξνύ νμένο ή ρξόληνπ πόλνπ. Η ρξήζε ησλ νπηνεηδώλ ήηαλ πάληα ακθηιεγόκελε. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη πξνζεθηηθά, αιιά θαη καθξνπξόζεζκα. Ο θίλδπλνο εζηζκνύ είλαη κηθξόο, όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζσζηά. ΟΠΙΟΔΙΓΗ : θσδείλε, θαηληαλύιε, κνξθίλε, νμπθσδόλε

23 ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΟΝΟΤ 1. ΝΔΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΙ: έγρπζε ηνπηθνύ αλαηζζεηηθνύ. 2. ΚΑΤΣΗΡΙΑΜΟ ΜΔ ΡΑΓΙΟΤΥΝΟΣΗΣΔ : CT απεηθόληζε, παικηθή εθαξκνγή πςειώλ ζπρλνηήησλ ξεύκαηνο. 3. TENS : δηαδεξκηθή ειεθηξηθή λεπξηθή δηέγεξζε. 4. ΔΓΥΤΗ ΣΑ TRIGGER POINT : έγρπζε ηνπηθνύ αλαηζζεηηθνύ, κέζα ζηα επώδπλα ζεκεία ζηνπο κπο ή ζην ζπλδεηηθό ηζηό (trigger point ). 5. ΒΗΜΑΣΟΓΟΣΔ ΠΟΝΟΤ: ειεθηξηθή δηέγεξζε λσηηαίνπ κπεινύ: ζπζθεπή ηύπνπ βεκαηνδόηε λεπξνδηεγέξηεο πνπ εκθπηεύεηαη ζην ζώκα. 6. ΔΜΦΤΣΔΤΙΜΔ ΑΝΣΛΙΔ: ελδνξαρηαίεο αληιίεο πνπ ζηέιλνπλ αλαιγεηηθά θάξκαθα ζην λσηηαίν κπειό. 7. ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΔΠΔΜΒΑΗ: αθαίξεζε ελόο όγθνπ, ζπξξίθλσζε ελόο όγθνπ κε αθηηλνζεξαπεία, δηαηνκή ησλ λεύξσλ.

24 ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΠΟΝΟΤ ΥΑΛΑΡΧΗ ΑΠΟΠΑΗ ΠΡΟΟΥΗ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΘΙΜΟ ΣΟΝΧΗ ΣΟΤ ΓΔΡΜΑΣΟ

25 ΙΑΣΡΔΙΑ ΠΟΝΟΤ ύγρξνλε κνλάδα πνιππαξαγνληηθήο ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο αζζελώλ κε ρξόληα επώδπλα ζύλδξνκα. Σν Ιαηξείν πόλνπ αληηκεησπίδεη: ρξόλην κεηεγρεηξεηηθό πόλν, ρξόλην κπνζθειεηηθό πόλν, πόλν αζζελώλ κε απνκπειηλσηηθέο παζήζεηο,εγθεθάινπ θαη λσηηαίνπ κπεινύ, θαξθηληθό πόλν, πόλν επί λεπξαιγηώλ & πεξηθεξηθώλ λεπξνπαζεηώλ, ρξόληα θεθαιαγία, πόλνο ( κέινπο θάληαζκα) ζε αθξσηεξηαζκέλα κέιε. ΣΟΥΟΙ: ύθεζε ηνπ ρξόληνπ πόλνπ, απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγηθόηεηαο, βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ηνπ αζζελή.

26 Μπορεί να συνυπάρχουν με τον πόνο : Καηάζιηςε σκαηόκνξθεο δηαηαξαρέο Φύρσζε Νεύξσζε απνδεκίσζεο Πξνζπνίεζε ΦΤΥΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

27 Η ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ Η ζηάζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ θηιηθνύ πεξηβάιινληνο ηνπ πάζρνληνο είλαη έλα εμίζνπ ζεκαληηθό δήηεκα πνπ επεξεάδεη ηνλ ηξόπν πνπ ν αζζελήο βηώλεη ην πξόβιεκα πγείαο ηνπ. Η αληηκεηώπηζε ηνπ αζζελή σο μόνιμα ανίκανο ή σο μη αυτόνομο και αυτάρκη, νδεγεί ζηνλ εγθισβηζκό ηνπ ζηνλ ρόλο του αρρώστου, κε απνηέιεζκα: ηελ κε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο, ( απνθιεηζκόο- απνκόλσζε).

28 1.Πξνζσπηθή επαθή κε ηνλ αζζελή. 2.Δπηζθόπεζε. 3.Θέζε ηνπ αζζελή. 4.Αλάπαπζε & ραιάξσζε. 5.Μείσζε θόβνπ & άγρνπο. 6.Δθηξνπή ηεο πξνζνρήο ηνπ αζζελή. 7.Φαξκαθεπηηθή αληηκεηώπηζε. ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ

29 ΙΣΟΡΙΚΟ ΤΓΔΙΑ: Ηιηθία, θύιν, ηζηνξηθό, παξνπζία ζρεηηθώλ λόζσλ( θαθνήζεο όγθνο). ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ : Αθηηλνγξαθία, Αμνληθή Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία, ΗΚΓ γηα δηαπίζησζε θαξδηαθώλ κεηαβνιώλ Γεληθή αίκαηνο ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΑΘΔΝΗ

30 ΚΟΠΟΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΑΜΔΟΙ : 1. ηαζεξνπνίεζε θαη δηαηήξεζε θαιήο θαηάζηαζεο πγείαο ηνπ αζζελή. 2. Πξόιεςε επηπινθώλ. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟΙ: 1. Απνθαηάζηαζε πγείαο. 2. Πξόιεςε θπζηθήο, ςπρνινγηθήο θαη θνηλσληθήο εμάξηεζεο. 3. Κάιπςε ςπρνινγηθώλ αλαγθώλ ηνπ αζζελή.

31 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΗ - ΣΡΙΑ Χο θπζηθή παξνπζία. Χο ζπλδεηηθό θξίθν αλάκεζα ζηνπο άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Χο δίαπιν επηθνηλσλίαο. Χο ζπλήγνξν ηνπ αζζελνύο.

32 Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: Σελ παξνπζία ηνπ λνζειεπηή θαη ηελ δηάζεζή ηνπ λα πιεξνθνξεί, λα εμεγεί, λα απαληά ζηηο εξσηήζεηο ηνπ αζζελνύο, λα αθνύεη, ή απιά λα βξίζθεηαη εθεί καδί ηνπ αξσγόο, ζησπεξόο ζπκπαξαζηάηεο ηνπ. Η παξνπζία απηή απνηειεί κηα ζεξαπεπηηθή δύλακε ζηελ εθαξκνγή ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο, ελώ πξνζθέξεη ηελ δπλαηόηεηα γηα εμαηνκηθεπκέλε θξνληίδα θαη επηθνηλσληαθή παξέκβαζε.

33 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΤΝΓΔΣΙΚΟΤ ΚΡΙΚΟΤ ΑΝΑΜΔΑ ΣΟΤ ΑΛΛΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ ΤΓΔΙΑ ΗΜΑΙΝΔΙ: Οη ηθαλόηεηεο επηθνηλσλίαο ηνπ λνζειεπηή θαη ε αλάιεςε ηνπ ξόινπ ηνπ ζπλδεηηθνύ θξίθνπ αλάκεζα ζηνπο άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη σο δηαρεηξηζηήο πιεξνθνξηώλ απνδεηθλύνληαη πνιύηηκεο, εηδηθά ζε πεξηπηώζεηο αδπλακίαο ζπληνληζκνύ ηεο νκάδαο κε απνηέιεζκα λα επηθξαηεί ζηνλ αζζελή ε αίζζεζε όηη ε θξνληίδα δελ είλαη ζπλερήο. Πνιπηηκόηεξε όισλ είλαη ε δηαξθήο ελαζρόιεζε ηνπ λνζειεπηή θαη ε ζπλερήο ελεκέξσζε ηνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελνύο θαζώο θαη ε εθαξκνγή παξεκβάζεσλ, γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαη απνηειεζκαηηθή θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ αζζελνύο πνπ πνλά.

34 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΙΑΤΛΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΗΜΑΙΝΔΙ: Ο λνζειεπηήο είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγεί δηαύινπο επηθνηλσλίαο κε ηνλ αζζελή, λα απνθσδηθνπνηεί ιεθηηθέο θαη κε ιεθηηθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο θαη λα ηηο κεηαβηβάδεη ζηα ππόινηπα κέιε ηεο νκάδαο. Ο λνζειεπηήο αλαιακβάλεη ζπρλά λα κεηαθέξεη θαη λα επεμεγήζεη ζηνλ αζζελή πνιύπινθεο νξνινγίεο ιακβάλνληαο ππόςε ην γλσζηηθό θνηλσληθό επίπεδό ηνπ ρσξίο δηάζεζε απόθξπςεο ή αιινίσζεο ηεο ελλνηνινγηθήο ηνπο ζεκαζίαο.

35 Ο ΡΟΛΟ ΤΝΗΓΟΡΟ ΣΟΤ ΑΘΔΝΟΤ : Η ρξήζε ηαηξηθώλ νξνινγηώλ κε θαηαλνεηώλ πνιιέο θνξέο πξνθαινύλ ζπλαηζζήκαηα θόβνπ, αλεζπρίαο θαη άγρνπο ζηνλ αζζελή ηα νπνία θαηαξξίπηνληαη κόλν κέζα από κηα πιήξε θαηαλνεηή θαη εηιηθξηλή επηθνηλσληαθή πνιηηηθή πνπ ν λνζειεπηήο κπνξεί λα αλαπηύμεη. Η θξνληίδα πνπ παξέρεη ν λνζειεπηήο, νη ζηόρνη πνπ ζέηεη γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ πόλνπ, ε επηινγή ζεξαπεπηηθώλ παξεκβάζεσλ θαη ε αληηκεηώπηζή ηνπ σο πνιπδηάζηαηεο νιόηεηαο παξαπέκπνπλ θαη αλαδεηθλύνπλ κηα άιιε πιεπξά ηεο Ννζειεπηηθήο Δπηζηήκεο.

36 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Ο Ννζειεπηήο / Η Ννζειεύηξηα ελεξγεί : «Με κνλαδηθόηεηα ζηελ αληίιεςε, ζηελ παξνπζία, κνλαδηθόηεηα ζηελ επηθνηλσλία κε ηνλ αζζελή θαζώο θαη κε ηνπο άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο, κνλαδηθόηεηα ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ λα ζπληνλίδεη, λα ζπλεγνξεί ππέξ ηνπ αζζελνύο, λα πξνηείλεη λα αλαζεσξεί, λα πξνγξακκαηίδεη κέζα από κηα δηεξγαζία ηδηαίηεξεο επαγγεικαηηθήο αληηιεπηηθόηεηαο, κε ζηόρν λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελνύο θαη λα αληηκεησπίζεη ηνλ πόλν θαη ηηο επηπηώζεηο πνπ πεγάδνπλ από απηόλ ηόζν γηα ηνλ ίδην ηνλ άξξσζην όζν θαη γηα ην επξύηεξν νηθνγελεηαθό ηνπ πεξηβάιινλ».

37 ΔΠΙΛΟΓΟ Δίλαη μεθάζαξν θαη ζαθέο όηη ε πξνζέγγηζε ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πόλνπ απνηειεί κηα πξόθιεζε γηα ηε Ννζειεπηηθή, θαζήθνλ ινηπόλ θάζε λνζειεπηή είλαη ε θαηαλόεζε θαη απνδνρή απηήο ηεο πξόθιεζεο. Γηαηί: «ηε ρώξα ηνπ πόλνπ ν θαζέλαο καο είλαη κόλνο».may Sarton ( ).

38 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. νιδάηνο Κ., Πόλνο : Κιηληθέο εηθόλεο θαη αληηκεηώπηζε Κιηληθά θξνληηζηήξηα ηαηξηθή Δηαηξεία Αζελώλ, Αζήλα 1991ζει νιδάηνο Κ., αθθαο Π, Μπεξγηαλλάθε Ι, Φπρνινγηθέο αληηδξάζεηο ηνπ θαξθηλνπαζνύο & ε επηθνηλσλία ηνπ γηαηξνύ- αζζελώλ. Διιεληθήο Ογθνινγία : Θεξαπεπηηθά Πξσηόθνιια ΔΟΦ Οθηώβξηνο 2013, Έθδνζε 1:0. 4. Αλαγλσζηόπνπινο Φ & Πνηακηαλόο Γ., Δηζαγσγή ζηελ ςπρνινγία ηεο Τγείαο, 2006, Δθδόζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα. 5. Γηαβαζόπνπινο Δπάγγεινο, Οιηζηηθή Θεώξεζε ηνπ Πόλνπ, Ννζειεπηηθή Πξνζέγγηζε, Σν Βήκα Σνπ Αζθιεπηνύ, Σόκνο 6νο, Σεύρνο 4ν, Οθηώβξηνο Γεθέκβξηνο IASP: Subcommitle ontayonany: Pain terns A list with Definitions and notes on usage Pain 1979, 6:

39 ΔΤΥΑΡΙΣΧ ΠΟΛΤ!!!!!! ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΜΟΝΗ Α

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο 25 o Σπλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Θνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο, Ηζάθε, 29.8-1.9. 2013 «Ζ Θνηλσληθή Παηδηαηξηθή ζην δξόκν γηα ηελ Ηζάθε: αγσγή πγείαο θαη πεξίζαιςε ζηηο απνκνλσκέλεο λεζησηηθέο πεξηνρέο» Οη θνηλσληθέο

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ Γρ. Ιωάννης Γιονσζιώηης Φσζίαηρος Ιαηρός Αποκαηάζηαζης Γιδάκηωρ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Μεηεκπαιδεσθείς ζηη Γερμανία Σηλ. 6946-469759 e-mail: yannis_dionyssiotis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό N o 4: Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ ζαο απνθύγεηε παξεκβάζεηο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηαηξηθνύο ιόγνπο ηεο Judith A. Lothian, RN, PhD, LCCE, FACCE

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245 ΟΞΕΙΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ 10 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ HPV και Δέπμα Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά HPV - Μεηαδίδνληαη εύθνια - Πξνζβάιινπλ δέξκα θαη βιελλνγόλνπο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΕ ΚΑΘ ΠΩ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΖΟΝΣΑΘ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΑ ΟΘ ΚΑΣΕΣΡΑΜΜΕΝΕ ΑΡΘΡΩΕΘ. Μπνπδηθάθνο Μηραήι Οξζνπεδηθόο Γ.Ν.Κεθαινληάο

ΠΟΣΕ ΚΑΘ ΠΩ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΖΟΝΣΑΘ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΑ ΟΘ ΚΑΣΕΣΡΑΜΜΕΝΕ ΑΡΘΡΩΕΘ. Μπνπδηθάθνο Μηραήι Οξζνπεδηθόο Γ.Ν.Κεθαινληάο ΠΟΣΕ ΚΑΘ ΠΩ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΖΟΝΣΑΘ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΑ ΟΘ ΚΑΣΕΣΡΑΜΜΕΝΕ ΑΡΘΡΩΕΘ Μπνπδηθάθνο Μηραήι Οξζνπεδηθόο Γ.Ν.Κεθαινληάο πλεζέζηεξεο αηηίεο θαηαζηξνθήο ησλ αξζξώζεσλ: 1) Δθθπιηζηηθή αξζξίηηδα (νζηεναξζξίηηδα) 2)

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ Δηήζηα Ζκεξίδα ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ Σξίηε 14 Γεθεκβξίνπ 1999 Ακθηζέαηξν 414 ΝΔΝ Πεληέιε 1 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 08:30-09:00 Δγγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΔΥΟ ΜΙΥΑΛΗ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ Επιγοναηιδομηπιαίορ πόνορ Αξιολόγηζη Θεπαπεία Ο επηγνλαηηδνκεξηαίνο πόλνο είλαη έλα από ηα πην ζπρλά εκθαληδόκελα επώδπλα ζύλδξνκα

Διαβάστε περισσότερα