ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε."

Transcript

1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου , είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε. κατά την συνεδρίαση αυτού της 25ης Μαΐου 2011 και είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση όπου και θα παραμείνει στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς της. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ IΙ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4. ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 5. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΔΟΛ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 9. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 11. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 12. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ 13. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 14. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 15. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 16. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 17. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 18. ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 19. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (συνέχεια) 20. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 21. ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 22. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 23. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 24. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 25. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 26. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 27. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 28. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 29. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 30. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 31. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 32. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 33. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 34. ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 35. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 36. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 37. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 38. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 39. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 40. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 41. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 3

4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προς τους μετόχους της Ανώνυμης εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕ» Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕ» (η Εταιρεία) και των θυγατρικών της, της 31ης Μαρτίου 2011 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της τρίμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος Επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. Συμπέρασμα Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. Αθήνα, 25 Μαίου 2011 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Χαράλαμπος Πετρόπουλος Αρ Μ ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 4

5 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ο Ομιλος Σημει ώσεις Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Διακοπείσες Δραστηριότητες Σύνολο Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Διακοπείσες Δραστηριότητες Σύνολο Πωλήσεις , , , , , ,12 Κόστος πωληθέντων προ αποσβέσεων , , , , , ,70 Μικτό κέρδος προ αποσβέσεων , , , , , ,42 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , , , , , ,27 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως , , , , , ,94 Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως ,74 0, , ,81 0, ,81 Έσοδα συμμετοχών κύριας δραστηριότητας 11 0,00 0,00 0, ,64 0, ,64 Έξοδα συμμετοχών κύριας δραστηριότητας ,36 0, , ,38 0, ,38 Λοιπά λειτουργικά έσοδα έξοδα , , , , , ,44 Λειτουργικές ζημίες προ αποσβέσεων , , , , , ,90 Αποσβέσεις περιόδου ενσωματωμένες στο κόστος πωληθέντων Αποσβέσεις περιόδου ενσωματωμένες στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας Αποσβέσεις περιόδου ενσωματωμένες στα έξοδα λειτουργίας διάθεσης , , , , , , , , , , , , ,25 0, , ,95 0, ,95 Λειτουργικές ζημίες , , , , , ,48 Έσοδα συμμετοχών και χρεογράφων ,53 0, ,53 593,80 0,00 593,80 Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων ,90 0,00-296,90 0,00 0,00 0,00 Έσοδα χρηματοοικονομικά ,34 833, , ,08 967, ,36 Έξοδα χρηματοοικονομικά , , , , , ,55 Ζημίες προ φόρων , , , , , ,87

6 Φόρος εισοδήματος , , , , , ,72 Καθαρές ζημίες μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α) Καθαρές ζημίες μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β) ,99 0, , ,86 0, ,86 0, , ,32 0, , ,73 ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (α)+(β) , , , , , ,59 Λοιπά συνολικά εισοδήματα Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία Μερίδιο συνολικού εισοδήματοs απο συγγενείs επιχειρήσειs Φόροs εισοδήματοs που σχετίζεται με στοιχεία συνολικού εισοδήματοs Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου καθαρά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ , , , , , ,59 Η ζημιά τηs περιόδου αποδίδεται ως εξής : Στους μετόχους της μητρικής εταιρείας , , , , , ,72 Σε μη ελέγχουσες συμμετοχές , , , , , ,87 Σύνολο , , , , , ,59 Το συνολικό εισόδημα τηs περιόδου αποδίδεται ως εξής : Στους μετόχους της μητρικής εταιρείας , , , , , ,72 Σε μη ελέγχουσες συμμετοχές , , , , , ,87 Σύνολο , , , , , ,59 Ζημίες μετά από φόρους ανά σταθμισμένη μετοχή 19-0,1097-0,0091-0,1188-0,0989-0,0045-0,1035 Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών Οι συνημμένες σημειώσεις 1 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 6

7 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημει ώσεις Πωλήσεις , ,36 Κόστος πωληθέντων , ,88 Μικτό κέρδος προ αποσβέσεων , ,48 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,44 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως , ,00 Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως 0,00 0,00 Έσοδα συμμετοχών κύριας δραστηριότητας 11 0,00 0,00 Έξοδα συμμετοχών κύριας δραστηριότητας 11 0,00 0,00 Λοιπά λειτουργικά έσοδα έξοδα , ,28 Λειτουργικές ζημίες προ αποσβέσεων , ,68 Αποσβέσεις περιόδου ενσωματωμένες στο κόστος πωληθέντων , ,12 Αποσβέσεις περιόδου ενσωματωμένες στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,88 Αποσβέσεις περιόδου ενσωματωμένες στα έξοδα λειτουργίας διάθεσης , ,95 Λειτουργικές ζημίες , ,63 Έσοδα συμμετοχών και χρεογράφων ,53 593,80 Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων ,90 0,00 Έσοδα χρηματοοικονομικά ,77 33,73 Έξοδα χρηματοοικονομικά , ,40 Ζημίες προ φόρων , ,50 Φόρος εισοδήματος , ,00 Καθαρές ζημίες μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α) , ,50 Καθαρές ζημίες / κέρδη μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β) 0,00 0,00 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (α)+(β) , ,50 Λοιπά συνολικά εισοδήματα Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 0,00 0,00 Μερίδιο συνολικού εισοδήματοs της συγγενείs επιχειρήσειs 0,00 0,00 Φόροs εισοδήματοs που σχετίζεται με στοιχεία συνολικού εισοδήματοs 0,00 0,00 Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου καθαρά από φόρους 18 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,50 Η ζημιά τηs περιόδου αποδίδεται ως εξής : Στους μετόχους της μητρικής εταιρείας , ,50 Σύνολο , ,50 Το συνολικό εισόδημα τηs περιόδου αποδίδεται ως εξής : Στους μετόχους της μητρικής εταιρείας , ,50 Σύνολο , ,50 Ζημίες μετά από φόρους ανά σταθμισμένη μετοχή 19-0,0584-0,0634 Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών Οι συνημμένες σημειώσεις 1 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων

8 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Σημειώσεις Ο 'Ομιλος Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία , , , ,91 Επενδύσεις σε ακίνητα , , , ,00 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία , , , ,24 Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 22 0,00 0, , ,19 Επενδύσεις σε από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες 22 0,00 0, , ,94 Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες , , , ,21 Επενδύσεις σε λοιπές εταιρείες , ,14 0,00 0,00 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση , , , ,20 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις , , , ,00 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , , , ,23 Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού , , , ,92 Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα , , , ,77 Εμπορικές απαιτήσεις , , , ,39 Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις , , , ,35 Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις , , , ,60 Εμπορικό χαρτοφυλάκιο , , , ,30 Χρηματικά διαθέσιμα , , , ,07 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού , , , ,48 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , , ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο , , , ,00 Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο , , , ,10 Αποθεματικά κεφάλαια , , , ,92 Αποτελέσματα εις νέο , , , ,64 Αποτέλεσμα καταχωρημένο απευθείαs στην καθαρή θέση Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής , , , , , , , ,28 Μη ελέγχουσες συμμετοχές , ,76 0,00 0,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , , , ,28 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμα δάνεια τραπεζών , , , ,00 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις απο χρηματοδοτικέs μισθώσειs Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία , ,09 0,00 0, , , , ,00 Λοιπές προβλέψεις , , , ,00 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις , ,40 0,00 0,00 Έσοδα επομένων χρήσεων , ,50 0,00 0,00 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων , , , ,00 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εμπορικές υποχρεώσεις , , , ,99 Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός , , , ,74 Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 0,00 0, , ,61 Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα , , , ,78 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων , , , ,12 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ , , , ,40 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι συνημμένες σημειώσεις 1 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων

9 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Σημειώσεις Ο 'Ομιλος Λειτουργικές δραστηριότητες Ζημιές προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες , , , ,50 Ζημιές προ φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες , ,93 0,00 0,00 Πλέον / µείον προσαρµογές αποτελεσμάτων για: Αποσβέσεις , , , ,95 Αποτελέσματα από συμμετοχές 11, , , ,63-593,80 Προβλέψεις , , , ,45 Συναλλαγματικές διαφορές , , ,57 676,78 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (χρεωστικοί μείον πιστωτικοί τόκοι) , , , ,67 Προσαρµογές για μεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Αύξηση (-) / μείωση (+) αποθεµάτων , , , ,73 Αύξηση (-) / μείωση (+) απαιτήσεων , , , ,66 Αύξηση (+) / μείωση (-) υποχρεώσεων πλην δανειακών , , , ,80 Μείον Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα , , , ,40 Φόροι πληρωθέντες ,55 0, ,99 0,00 Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες , ,15 0,00 0,00 Σύνολο εισροών (+) / εκροών (-) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) , , , ,16 Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0, ,00 0, ,00 Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών συμμετοχών και χρεογράφων κλπ 0,00 0,00 0,00 0,00 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων , , , ,29 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 1.600,00 0, , ,00 Τόκοι εισπραχθέντες , ,08 140,77 33,73 Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00 0,00 0,00 Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες , ,27 0,00 0,00 Σύνολο εισροών (+) / εκροών (-) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) , , , ,56 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0, ,66 0, ,19 Εξοφλήσεις δανείων , , ,93 0,00 Εξοφλήσειs υποχρεώσεων απο χρηματοδοτικέs μισθώσειs (χρεολύσια) , ,15 0,00 0,00 Μερίσµατα πληρωθέντα (συν μερίσματα μειοψηφίας) 0,00 0,00 0,00 0,00 Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες , ,15 0,00 0,00 Σύνολο εισροών (+) / εκροών (-) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) , , , ,19 Καθαρή μείωση (-) / αύξηση(+) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της περιόδου (α)+(β)+(γ) , , , ,53 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου , , , ,98 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου , , , ,45 Οι συνημμένες σημειώσεις 1 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 9

10 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ο Ομιλος Μετοχικό κεφάλαιο καταβεβλημένο Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Τακτικό αποθεματικό Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα καταχωρημένα απ ευθείας στην καθαρή θέση Αποτελέσματα εις νέο Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο καθαρής θέσης 1η Ιανουαρίου , , , , , , , ,19 Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα μετά από 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,59 φόρουs Μεταβολές στην ενοποίηση 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,73 31η Μαρτίου , , , , , , , ,87 Μετοχικό κεφάλαιο καταβεβλημένο Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Τακτικό αποθεματικό Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα καταχωρημένα απ ευθείας στην καθαρή θέση Αποτελέσματα εις νέο Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο καθαρής θέσης 1η Ιανουαρίου , , , , , , , ,01 Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα μετά από 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,31 φόρουs Διανομή κερδών προηγούμενης περιόδου 0,00 0,00 Μεταβολές στην ενοποίηση 0,00 0, , , , , ,82 31η Μαρτίου , , , , , , , ,88 10

11 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Μετοχικό κεφάλαιο καταβεβλημένο Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Τακτικό αποθεματικό Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο Αποτελέσματα καταχωρημένα απ ευθείας στην καθαρή θέση Σύνολο καθαρής θέσης 1η Ιανουαρίου , , , , , , ,05 Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρουs 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, ,50 31η Μαρτίου , , , , , , ,55 Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβεβλημένο Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Τακτικό αποθεματικό Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο Αποτελέσματα καταχωρημένα απ ευθείας στην καθαρή θέση Σύνολο καθαρής θέσης 1η Ιανουαρίου , , , , , , ,28 Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρουs Τακτικό αποθεματικό / Πληρωθέντα μερίσματα στους μετόχους της εταιρείας 0,00 0,00 0,00 0, ,85 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31η Μαρτίου , , , , , , ,43 11

12 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η εταιρεία Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη ΑΕ (εφεξής Μητρική Εταιρεία ή ΔΟΛ ΑΕ ή Εταιρεία) με το διακριτικό τίτλο ΔΟΛ ΑΕ ιδρύθηκε το 1970 και προήλθε από τη μετατροπή ατομικής εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία. Μετά την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών του Ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης, η ΔΟΛ ΑΕ έχει αριθμό μητρώου 1410/06/Β/86/40. Η διάρκεια της έχει οριστεί σε 50 έτη από την ημερομηνία καταχώρισής της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και η έδρα της βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων, επί της Χρήστου Λαδά 3. Τα Γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται στην οδό Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα Η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το Η Μητρική Εταιρεία λειτουργεί στη βάση 5 επιχειρηματικών μονάδων, οι οποίες είναι αυτοτελείς, και οι επικεφαλής τους είναι υπεύθυνοι για την πορεία των εργασιών, τις απαιτούμενες επενδύσεις και τα οικονομικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων που ανήκουν στη μονάδα τους: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟ ΒΗΜΑ με αντικείμενο την έκδοση των εφημερίδων ΤΟ ΒΗΜΑ (ψηφιακή έκδοση) και ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ και των ένθετων εντύπων του. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΑ ΝΕΑ με αντικείμενο την έκδοση των εφημερίδων ΤΑ ΝΕΑ και ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ και των ένθετων εντύπων τους. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ με αντικείμενο την έκδοση των περιοδικών της Εταιρείας και του Ομίλου. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ με αντικείμενο την ανάπτυξη των ψηφιακών προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνολογιών που αφορούν στο χώρο του διαδικτύου και των ΜΜΕ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΜΕ με αντικείμενο την εποπτεία των υφιστάμενων θυγατρικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αγορά των μέσων μαζικής επικοινωνίας καθώς και συναφών μελλοντικών επενδύσεων. Οι επιχειρηματικές μονάδες συνεπικουρούνται από 2 κέντρα ως ακολούθως : ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ με ευθύνη τη συνολική επιχειρηματική ανάπτυξη του Ομίλου και των Επιχειρηματικών Μονάδων του. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ το οποίο έχει την εποπτεία των οικονομικών και διοικητικών λειτουργιών του Ομίλου καθώς και της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Στο Εταιρικό Κέντρο έχει ανατεθεί και η εποπτεία των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου που δεν δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ΜΜΕ. 12

13 Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν τη Μητρική Εταιρεία, τις θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόμενες και τις συγγενείς εταιρείες που αναφέρονται στις σημειώσειs 5.α 5.γ (εφεξής ο Όμιλος ΔΟΛ ή ο Όμιλος). ΔΟΛ: Εκδίδει τις κορυφαίες πολιτικές εφημερίδες ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ και ΤΑ ΝΕΑ, TA NEA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ,τη ψηφιακή εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ (www.tovima.gr), την αθλητική εφημερίδα ΕΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ και περιοδικά, που καλύπτουν ιδιαίτερα ευρύ φάσμα θεμάτων και αναγνωστικού κοινού και κατέχουν κορυφαίες θέσεις στο χώρο τους από πλευράς κυκλοφορίας, αναγνωσιμότητας και απορρόφησης διαφημιστικής δαπάνης. Λειτουργεί και αναπτύσσει - μέσω της θυγατρικής εταιρείας ΔΟΛ DIGITAL AE - τη μακροβιότερη και μεγαλύτερη ελληνική πύλη στο διαδίκτυο Συμμετέχει στο ραδιοφωνικό σταθμό ΒΗΜΑ FM. Συμμετέχει στην εταιρεία ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΙΡΙΣ ΑΕΒΕ, η οποία διαθέτει μία καθετοποιημένη βιομηχανική εκτυπωτική μονάδα και καλύπτει όλο το φάσμα της εκτύπωσης, από την εισαγωγή και την εμπορία χάρτου μέχρι την ολοκλήρωση του εντύπου και τη συσκευασία του. Δραστηριοποιείται - μέσω της θυγατρικής εταιρείας STUDIO ATA AE - στην παραγωγή τηλεοπτικών εκπομπών, συμμετέχει στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA CHANNEL, στο δίκτυο διανομής τύπου ΑΡΓΟΣ ΑΕ και στο ηλεκτρονικό κατάστημα GET IT NOW. 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕNΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2.α. Πλαίσιο Κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων: Οι οικονομικές καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Μαρτίου 2011 της Μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου (εφεξής αναφερόμενες από κοινού ως ενδιάμεσεs οικονομικές καταστάσεις) έχουν συνταχθεί με βάση: την αρχή της ακριβοδίκαιης παρουσίασης και συμμόρφωσης προς τα Δ.Π.Χ.Α. την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογες αξίες, κυρίως εμπορικό χαρτοφυλάκιο χρεογράφων και ακίνητα. Ειδικότερα τα γήπεδα και τα κτίρια, κατά την ημερομηνία της μετάβασης στα ΔΠΧΠ (1 η Ιανουαρίου 2004) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους και αυτή η εύλογη αξία χρησιμοποιήθηκε ως τεκμαρτό κόστος κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία. την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας, την αρχή των δεδουλευμένων, την αρχή αυτοτέλειας των χρήσεων, την ομοιομορφία παρουσίασης, τη σημαντικότητα των στοιχείων, και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και τις ερμηνείες τους, που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 13

14 ΔΟΛ εφάρμοσε τις ίδιες αρχές λογιστικής καταχώρησης και αποτίμησης στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της οι οποίες εφαρμόσθηκαν και στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της , εκτός από την υιοθέτηση των νέων προτύπων, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις χρήσεις μετά την 1 η Ιανουαρίου Οι λογιστικές αρχές έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται. 2.β. Χρήση εκτιμήσεων: Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και κρίσεων κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών από τον Όμιλο. Οι σημαντικότερες από τις παραδοχές που έγιναν αναφέρονται στις σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων, όπου κρίνεται σκόπιμο. Σημειώνεται ότι, παρά το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης της Εταιρείας και του Ομίλου, σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτές. 2.γ. Αναμορφώσεις κονδυλίων χρήσεως: Δεν υπήρξαν αναμορφώσεις κονδυλίων που αφορούσαν στην περίοδο έως εκτός της περίπτωσης ανακατάταξης ποσών από συνεχιζόμενες σε διακοπείσες δραστηριότητες ( βλέπε σημ. 6 των οικονομικών καταστάσεων ). 2.δ. Μεταβολές στις εκτιμήσεις των κονδυλίων και ποσών: Δεν υπήρξαν μεταβολές στις εκτιμήσεις κονδυλίων και ποσών. 2.ε. Συγκρισιμότητα των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου την και την Στις η ΔΟΛ ΑΕ συμμετείχε με ποσοστό 40% στο μετοχικό κεφάλαιο της νεοϊδρυθείσας εταιρείας Digital Shopping A.E καταβάλλοντας ευρώ. Στη συνέχεια η ΔΟΛ ΑΕ το α εξάμηνο του 2010 κατέβαλλε επιπλέον ευρώ, συμμετέχοντας σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μερικό περιορισμό του δικαιώματοs προτίμησηs των παλαιών μετόχων, διαμορφώνονταs έτσι το ποσοστό συμμετοχήs στο 38%. Επίσηs το β εξάμηνο του 2010 η εταιρεία ΔΟΛ ΑΕ κατέβαλλε επιπλέον ,00 για νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου χωρίs να μεταβληθεί το ποσοστό συμμετοχήs τηs. Από τις και εντεύθεν η Digital Shopping AE ενοποιείται με την μέθοδο τηs αναλογικήs ενοποίησηs. Επιπλέον η θυγατρική εταιρεία Ίρις Εκτυπώσεις ΑΕΒΕ απο την συμμετέχει στην εκτυπωτική και βιβλιοδετική εταιρεία Ν. Λιάπης ΑΕ με ποσοστό 51,00% (έμμεσο ποσοστό ΔΟΛ ΑΕ: 25,50%) καταβάλοντας ευρώ και κατέχοντας μετοχές. Επίσης από την συμμετέχει στην εταιρεία Συσκευασίες Ίρις ΑΕΒΕ με ποσοστό 51,00% (έμμεσο ποσοστό ΔΟΛ ΑΕ: 25,50%) καταβάλοντας ,00 ευρώ και κατέχοντας μετοχές. 14

15 2στ. Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφισταμένων προτύπων Τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις έχουν ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν από την χρήση 2011 αν συντρέξει περίπτωση. Η εκτίμηση της Εταιρίας σχετικά με την επίδραση αυτών των νέων προτύπων και ερμηνειών έχει ως εξής: Αλλαγές που έχουν επίπτωση σε χρήσεις που ξεκινούν την Τροποποιήσεις Προτύπων ΔΛΠ 32(Τροποποίηση) Παρουσίαση δικαιωμάτων προαίρεσης έναντι ενός καθορισμένου ποσού σε ξένο νόμισμα. Εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2009 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την Βάσει της εν λόγω τροποποίησης, δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης, ή δικαιώματα αγοράς μετοχών, για απόκτηση ενός σταθερού αριθμού ιδίων μετοχών μιας οντότητας έναντι ενός σταθερού ποσού οποιουδήποτε νομίσματος, είναι συμμετοχικός τίτλος αν η οντότητα τα προσφέρει αναλογικά σε όλους του υπάρχοντες ιδιοκτήτες της ίδιας κατηγορίας των μη παράγωγων συμμετοχικών τίτλων της. Η εν λόγω τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στην εταιρεία. ΔΠΧΑ 1 ((Τροποποίηση) Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ- Περιορισμένη εξαίρεση από τις συγκριτικές γνωστοποιήσεις βάσει του ΔΠΧΑ 7 για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά. Εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2010 και έχει ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την Η εν λόγω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. Αναθεωρημένα Πρότυπα. ΔΛΠ 24 (Αναθεωρημένο) Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών. Τον Νοέμβριο του 2009 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την Το νέο πρότυπο απλοποίησε τον ορισμό των συνδεδεμένων μερών και έδωσε κάποιες εξαιρέσεις γνωστοποιήσεων για τις οντότητες που συνδέονται με το κράτος. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Νέες Διερμηνείες ΕΔΔΠΧΑ 19 Εξόφληση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους. Εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2009 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την η μετά την , η οποία καθορίζει το λογιστικό χειρισμό κατά την αντικατάσταση υποχρεώσεων μιας οντότητας με συμμετοχικούς τίτλους της. Βάσει της εν λόγω Διερμηνείας, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας της υποχρέωσης και εύλογης αξίας των συμμετοχικών τίτλων, αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Η εν λόγω Διερμηνεία δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 15

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α. ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (τροποποιημένες) Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2003 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε.

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με το Ν.. 3556/ /2007) INTERTECH SA (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Διαβάστε περισσότερα

TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ

TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2012 έως 31/12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 (σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 Netmed Α.Ε. Αριθμός ΓΕ.Μ.Η2135101000 Οδός Μάνης Θέση Κάντζα Παλλήνη Αττικής 153 51

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της εξάμηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2005 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 1 Μήνυμα της Διοίκησης Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6816701000 (πρώην ΑP. Μ.Α.Ε.

NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6816701000 (πρώην ΑP. Μ.Α.Ε. NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6816701000 (πρώην ΑP. Μ.Α.Ε. 60186/06/Β/06/23) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ Α.Ε. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτήριο 14 Β, Τ.Κ. 190 19, Σπάτα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ Α.Ε. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτήριο 14 Β, Τ.Κ. 190 19, Σπάτα Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.) Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.) Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.) Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Για τη χρήση που έληξε την ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Οι συνημμένες ετήσιες εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τ H Σ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Στύλος Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3 ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα