ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2006) 251 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Στρατηγική για ασφαλή κοινωνία της πληροφορίας «διάλογος, πνεύµα συνεργασίας και ενίσχυση των ικανοτήτων» {SEC(2006) 656} EL EL

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Βελτίωση της ασφάλειας στην κοινωνία της πληροφορίας: Οι βασικές προκλήσεις Προς µια δυναµική προσέγγιση της κοινωνίας της πληροφορίας µε ασφάλεια ιάλογος Εταιρική σχέση Ενίσχυση των ικανοτήτων Συµπεράσµατα EL 2 EL

3 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Στρατηγική για ασφαλή κοινωνία της πληροφορίας «διάλογος, πνεύµα συνεργασίας και ενίσχυση των ικανοτήτων» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην ανακοίνωση «Η στρατηγική i2010 Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση» 1, υπογραµµίστηκε η σηµασία της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών για τη δηµιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου πληροφοριών. Η δυνατότητα διάθεσης, η αξιοπιστία και η ασφάλεια των δικτύων και των συστηµάτων πληροφοριών αποκτούν διαρκώς περισσότερο κεντρική σηµασία για τις οικονοµίες µας και για τον κοινωνικό ιστό. Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι η αναζωογόνηση της στρατηγικής που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το 2001, µε την ανακοίνωση Ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών: Πρόταση ευρωπαϊκής πολιτικής 2. Πραγµατοποιείται επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά τις επιβουλές εναντίον της ασφάλειας της κοινωνίας της πληροφορίας και προσδιορίζονται τα πρόσθετα βήµατα που πρέπει να πραγµατοποιηθούν για τη βελτίωση της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών (NIS). Με έµπνευση από την εµπειρία των κρατών µαλών και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, επιδιώκεται η περαιτέρω εξέλιξη µιας δυναµικής, σφαιρικής στρατηγικής στην Ευρώπη, βασιζόµενης στην ανάπτυξη κλίµατος ασφάλειας και στηριζόµενης στο διάλογο, σε πνεύµα συνεργασίας και στην ενίσχυση των ικανοτήτων. Κατά την αντιµετώπιση των προκλήσεων που αφορούν την ασφάλεια της κοινωνίας της πληροφορίας, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει αναπτύξει µια τριµερή προσέγγιση που καλύπτει: ειδικά µέτρα ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, πλαίσιο κανονιστικών ρυθµίσεων για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (το οποίο περιλαµβάνει θέµατα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και προστασίας των δεδοµένων), καθώς και καταπολέµηση αξιόποινων πράξεων στον κυβερνοχώρο. Μολονότι οι τρεις αυτές πτυχές µπορούν, σε ορισµένο βαθµό, να αναπτυχθούν χωριστά, οι πολυάριθµες µεταξύ τους αλληλεξαρτήσεις επιβάλλουν την εκπόνηση συντονισµένης στρατηγικής. Στην παρούσα ανακοίνωση καθορίζεται η στρατηγική και παρέχεται το πλαίσιο για τη συνέχιση και λεπτοµερέστερη επεξεργασία συνεκτικής µεθόδου για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών. Στην ανακοίνωση του 2001, η ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών ορίζεται ως ικανότητα ενός δικτύου ή ενός συστήµατος πληροφοριών να προβάλλει αντίσταση, σε δεδοµένο επίπεδο εµπιστοσύνης, σε τυχαία συµβάντα ή σε κακόβουλη δράση. Παρόµοια συµβάντα ή δράσεις µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη διάθεση, την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα και την εµπιστευτικότητα (τήρηση του απορρήτου) αποθηκευµένων ή µεταδιδόµενων δεδοµένων, καθώς επίσης και συναφών υπηρεσιών που παρέχονται µέσω των εν λόγω δικτύων και συστηµάτων. 1 2 COM(2005) 229 τελικό 05. COM(2001) 298 τελικό της EL 3 EL

4 Κατά τα τελευταία έτη, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει προχωρήσει στην υλοποίηση σειράς δράσεων για τη βελτίωση της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών. Το πλαίσιο κανονιστικών ρυθµίσεων για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η ανασκόπηση του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη, περιλαµβάνει διατάξεις που αφορούν την ασφάλεια. Συγκεκριµένα, στην οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) 3 περιλαµβάνεται η υποχρέωση, για τους παρόχους δηµόσια διαθεσίµων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να διασφαλίζουν την ασφάλεια των υπηρεσιών τους. Προβλέπονται διατάξεις εναντίον των ανεπίκλητων µηνυµάτων 4 και του κατασκοπευτικού λογισµικού 5. Η εµπιστοσύνη και ασφάλεια αποτελούν επίσης σηµαντικό σκέλος των προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αφορούν την έρευνα και την ανάπτυξη. Ευρύ φάσµα έργων του 6ου προγράµµατος πλαισίου έρευνας πραγµατεύεται τα εν λόγω θέµατα. Η έρευνα που αφορά την ασφάλεια θα ενισχυθεί στο 7ο πρόγραµµα πλαίσιο, µε την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού προγράµµατος έρευνας στον τοµέα της ασφάλειας (ESRP) 6. Περαιτέρω, στο πρόγραµµα Safer Internet Plus, υποστηρίζεται η δικτύωση έργων και η ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής για την καταπολέµηση επιβλαβούς περιεχοµένου που κυκλοφορεί σε δίκτυα πληροφοριών. Ως µέρος της απόκρισης της σε επιβουλές εναντίον της ασφάλειας, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποφάσισε το 2004 να δηµιουργήσει τον ευρωπαϊκό οργανισµό ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών (ENISA). Ο ENISA συµβάλλει στην ανάπτυξη και εµπέδωση ενός κλίµατος ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών προς όφελος των πολιτών, των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα, σε όλη την έκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η ΕΕ έχει επίσης ενεργό ρόλο στα διεθνή fora που εξετάζουν τα θέµατα αυτά, όπως ο ΟΟΣΑ, το Συµβούλιο της Ευρώπης ή τα Ηνωµένα Έθνη. Κατά την παγκόσµια διάσκεψη κορυφής για την κοινωνία της πληροφορίας, στην Τύνιδα, η ΕΕ υποστήριξε ένθερµα τις συζητήσεις γύρω από τη διάθεση, την αξιοπιστία και την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών. Το θεµατολόγιο της Τύνιδας 7, που µαζί µε τη δεσµευτική δήλωση της Τύνιδας καθορίζει τα περαιτέρω βήµατα για τη συζήτηση των πολιτικών που αφορούν την παγκόσµια κοινωνία της πληροφορίας, όπως υιοθετήθηκαν από τους ηγέτες του κόσµου, υπογραµµίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η καταπολέµηση των αξιόποινων πράξεων στον κυβερνοχώρο και των ανεπιθύµητων µηνυµάτων, µε παράλληλη διασφάλιση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της ελευθερίας της έκφρασης. Αναγνωρίζεται η ανάγκη συναντίληψης στα θέµατα που αφορούν την ασφάλεια του ιαδικτύου, καθώς και περαιτέρω συνεργασίας για τη διευκόλυνση της συλλογής και διάδοσης πληροφοριών που αφορούν την ασφάλεια, και της ανταλλαγής ορθής πρακτικής µεταξύ όλων των ενδιαφεροµένων σχετικά µε µέτρα καταπολέµησης των επιβουλών εναντίον της ασφάλειας Οδηγία 2002/58/EΚ. Ή ανεπίκλητα µηνύµατα εµπορικού χαρακτήρα Το κατασκοπευτικό λογισµικό είναι λογισµικό ιχνηλάτησης που εγκαθίσταται χωρίς σχετική υπόµνηση, συναίνεση ή έλεγχο του χρήστη. Tο ESPR καταρτίζεται κατά τη διάρκεια προκαταρκτικής δράσης έρευνας στον τοµέα της ασφάλειας κατά τη χρονική περίοδο Προς µια παγκόσµια εταιρική συνεργασία στην κοινωνία της πληροφορίας: Η συνέχεια στη δεύτερη φάση (Τύνιδα)της Παγκόσµιας ιάσκεψης Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS), COM(2006) 181 τελικό της EL 4 EL

5 2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, η ασφάλεια συνεχίζει να παρουσιάζει προβλήµατα που ισοδυναµούν µε αντίστοιχες προκλήσεις. Κατά πρώτο, οι επιθέσεις εναντίον των συστηµάτων πληροφορικής έχουν ως κίνητρο διαρκώς περισσότερο το κέρδος και όχι την πρόκληση διαταραχής και µόνο. Πραγµατοποιείται παράνοµη εξόρυξη δεδοµένων, διαρκώς περισσότερο εν αγνοία του χρήστη, ενώ αυξάνεται µε ταχείς ρυθµούς ο αριθµός των παραλλαγών (και ο ρυθµός εξέλιξης) του κακόβουλου λογισµικού 8. Τα ανεπίκλητα µηνύµατα αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγµα της εξέλιξης αυτής: καθίστανται το όχηµα για επιθέσεις ιών και για δόλιες και αξιόποινες δραστηριότητες, όπως κατασκοπευτικό λογισµικό, ηλεκτρονικό ψάρεµα 9 και άλλες µορφές κακόβουλου λογισµικού. Η ευρύτατη διάδοση των ανεπίκλητων µηνυµάτων βασίζεται διαρκώς περισσότερο σε δίκτυα ροµπότ (botnets) 10, δηλαδή σε εκτεθειµένους εξυπηρετητές και προσωπικούς υπολογιστές, οι οποίοι χρησιµοποιούνται ως αναµεταδότες εν αγνοία των ιδιοκτητών τους. Η αυξανόµενη ανάπτυξη και εγκατάσταση κινητών συσκευών (συµπεριλαµβανοµένων των κινητών τηλεφώνων τρίτης γενιάς, των φορητών βιντεοπαιχνιδιών κλπ.), καθώς και των δικτυακών υπηρεσιών που βασίζονται σε κινητά, θα αποτελέσουν νέες προκλήσεις, δεδοµένης της ταχείας ανάπτυξης των υπηρεσιών που βασίζονται στο πρωτόκολλο διαδικτύου (IP). Οι διατάξεις αυτές θα µπορούσαν τελικά να αποβούν η συνηθέστερη δίοδος για πραγµατοποίηση επιθέσεων από ό,τι οι προσωπικοί υπολογιστές, δεδοµένου ότι οι τελευταίοι παρουσιάζουν ήδη σηµαντικό επίπεδο ασφάλειας. Πράγµατι, κάθε νέα µορφή πλατφόρµας επικοινωνίας και συστήµατος πληροφοριών παρέχει αναπόφευκτα νέες ευκαιρίες για δόλιες προσβολές. Μια άλλη σηµαντική εξέλιξη είναι η εµφάνιση της «περιβάλλουσας νοηµοσύνης», όπου σηµειώνεται γενικευµένη παρουσία ευφυών συσκευών, µε την υποστήριξη της υπολογιστικής τεχνολογίας και της δικτύωσης (π.χ. µέσω RFID 11, IPv6 και δικτύων από αισθητήρες). Η ολικά διασυνδεδεµένη και δικτυωµένη καθηµερινή ζωή επαγγέλλεται σηµαντικές ευκαιρίες. Ωστόσο, θα προκύψουν επίσης πρόσθετοι κίνδυνοι όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Ενώ οι κοινές πλατφόρµες και εφαρµογές έχουν θετική συµβολή στη διαλειτουργικότητα και την αφοµοίωση τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), µπορούν επίσης να αυξήσουν τους κινδύνους. Όσο µεγαλύτερη είναι, παραδείγµατος χάρη, η χρήση ετοιµοπαράδοτου λογισµικού, τόσο µεγαλύτερος ο αντίκτυπος σε περίπτωση εκµετάλλευσης του εύτρωτου χαρακτήρα ή της εµφάνισης ανεπαρκειών/βλαβών. Η εµφάνιση ορισµένων περιπτώσεων «µονοκαλλιέργειας» σε πλατφόρµες και εφαρµογές λογισµικού µπορεί να διευκολύνει κατά πολύ την αύξηση και διάδοση επιβουλών κατά της ασφάλειας, όπως το κακόβουλο λογισµικό και οι ιοί. Η «Malware» Το ηλεκτρονικό ψάρεµα («phishing») είναι µια µορφή απάτης στο ιαδίκτυο, που αποβλέπει στην κλοπή πολύτιµων πληροφοριών, όπως πιστωτικές κάρτες, αριθµοί τραπεζικών λογαριασµών, ταυτότητες χρηστών και κωδικοί πρόσβασης. Τα botnet είναι δίκτυα προγραµµάτων ροµπότ, δηλαδή εφαρµογές που εκτελούν δράσεις για λογαριασµό χειριστή εξ αποστάσεως, οι οποίες εγκαθίστανται µυστικά στη µηχανή του θύµατος. Ραδιοσυχνοτική αναγνώριση (Radio Frequency Identification). EL 5 EL

6 διαφοροποίηση, ο ανοιχτός χαρακτήρας και η διαλειτουργικότητα είναι αναπόσπαστες συνιστώσες της ασφάλειας και πρέπει να προωθούνται. Η σηµασία του τοµέα των ΤΠΕ για την ευρωπαϊκή οικονοµία και για την ευρωπαϊκή κοινωνία ως σύνολο είναι αναµφισβήτητη. Οι ΤΠΕ αποτελούν καθοριστικής σηµασίας συνιστώσα καινοτοµίας και σε αυτές οφείλεται ποσοστό περίπου 40% της αύξησης της παραγωγικότητας. Επιπλέον, ο ιδιαίτερα καινοτοµικός αυτός τοµέας συµβάλλει κατά περισσότερο από ένα τέταρτο στη συνολική ευρωπαϊκή προσπάθεια Ε&Α και διαδραµατίζει καίριο ρόλο στη δηµιουργία οικονοµικής ανάπτυξης και απασχόλησης σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας. ιαρκώς περισσότεροι ευρωπαίοι ζουν σε µια γνήσια κοινωνία της πληροφορίας όπου η χρήση ΤΠΕ έχει αυξηθεί µε ταχείς ρυθµούς, ως βασική λειτουργία στις κοινωνικές και οικονοµικές επαφές των ανθρώπων. Σύµφωνα µε την Eurostat, 89% των κοινοτικών επιχειρήσεων χρησιµοποιούσαν ενεργά το ιαδίκτυο κατά το 2004, ενώ περίπου 50% των καταναλωτών το είχαν πρόσφατα χρησιµοποιήσει 12. Μια παραβίαση της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών (NIS) µπορεί να προκαλέσει επιπτώσεις που υπερβαίνουν την οικονοµική διάσταση. Πράγµατι, υπάρχει γενικότερη ανησυχία ότι τα προβλήµατα ασφάλειας µπορούν να αποθαρρύνουν και να περιορίσουν την αφοµοίωση των ΤΠΕ, ενώ η διάθεση, η αξιοπιστία και η ασφάλεια αποτελούν προϋποθέσεις για την εγγύηση των θεµελιωδών δικαιωµάτων στις επιγραµµικές επικοινωνίες. Εξάλλου, εξαιτίας της αυξηµένης συνδετικότητας µεταξύ δικτύων, και άλλες υποδοµές καθοριστικής σηµασίας (όπως οι µεταφορές, η ενέργεια κλπ.) καθίστανται επίσης διαρκώς περισσότερο εξαρτηµένες από την ακεραιότητα των αντίστοιχων συστηµάτων πληροφοριών τους. Τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι πολίτες στην Ευρώπη συνεχίζουν να υποτιµούν τους κινδύνους. Τούτο οφείλεται σε διάφορους λόγους, ο σηµαντικότερος όµως, στην περίπτωση των επιχειρήσεων, είναι µάλλον ότι δεν προκύπτει σαφώς η απόδοση των επενδύσεων στον τοµέα της ασφάλειας, ενώ στην περίπτωση των πολιτών το γεγονός ότι δεν είναι ενήµεροι για το µερίδιο ευθύνης που τους αντιστοιχεί στην παγκόσµια αλυσίδα της ασφάλειας. Πράγµατι, δεδοµένης της γενικευµένης παρουσίας των ΤΠΕ και των συστηµάτων πληροφοριών, η ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών συνιστά πρόκληση για όλους ανεξαιρέτως: Οι δηµόσιες διοικήσεις πρέπει να αντιµετωπίσουν το ζήτηµα της ασφάλειας των συστηµάτων τους, όχι απλώς για την προστασία των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα, αλλά και για να αποτελέσουν υπόδειγµα βέλτιστης πρακτικής για άλλους παράγοντες Οι επιχειρήσεις πρέπει να αντιµετωπίσουν την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (ΝΙS) µάλλον ως µέρος του ενεργητικού τους και στοιχείο ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, παρά ως «αρνητικό κόστος» Οι µεµονωµένοι χρήστες πρέπει να αντιληφθούν ότι τα οικιακά συστήµατά τους είναι καθοριστικής σηµασίας για το σύνολο της «αλυσίδας της ασφάλειας». 12 Eurostat, Internet activities in the European Union, 40/2005. EL 6 EL

7 Για την επιτυχή αντιµετώπιση των προβληµάτων που περιγράφονται παραπάνω, πρέπει όλοι οι ενδιαφερόµενοι να διαθέτουν αξιόπιστα δεδοµένα αναφορικά µε συµβάντα και τάσεις στον τοµέα της ασφάλειας. Ωστόσο, είναι δύσκολη η συγκέντρωση αξιόπιστων και σφαιρικών δεδοµένων για συµβάντα αυτού του είδους, και τούτο για πολλούς λόγους, από την ταχύτητα µε την οποία µπορούν να εµφανιστούν συµβάντα ασφαλείας, έως την έλλειψη προθυµίας ορισµένων οργανισµών όσον αφορά την αποκάλυψη και δηµοσίευση παραβιάσεων που αφορούν την ασφάλεια. Ωστόσο, ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους για την ανάπτυξη της κλίµατος ασφάλειας είναι η βελτίωση των γνώσεών µας σχετικά µε το πρόβληµα. Προγράµµατα ευαισθητοποίησης, που προορίζονται να υπογραµµίσουν τις επιβουλές σε βάρος της ασφάλειας, είναι σηµαντικό να µην υποσκάπτουν την εµπιστοσύνη των καταναλωτών και των χρηστών εστιαζόµενα αποκλειστικά στις αρνητικές πτυχές της ασφάλειας. Θα πρέπει κατά συνέπεια, οπότε δίδεται η ευκαιρία, η ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών να παρουσιάζεται ως αξία και ως ευκαιρία, και όχι ως βάρος και ως κόστος. Πρέπει να θεωρείται ως ένα προσόν για την οικοδόµηση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών, ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν συστήµατα πληροφοριών, καθώς και ως θέµα που αφορά την ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών για παρόχους του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα. Η βασική πρόκληση την οποία αντιµετωπίζουν οι ιθύνοντες χάραξης πολιτικής είναι η επίτευξη µιας ολιστικής προσέγγισης. Στην προσέγγιση αυτή θα πρέπει να αναγνωρίζονται οι αντίστοιχοι ρόλοι των διαφόρων ενδιαφεροµένων. Πρέπει να εξασφαλίζεται κατάλληλος συντονισµός των διαφόρων διατάξεων που αφορούν τη δηµόσια πολιτική και τις κανονιστικές ρυθµίσεις και που έχουν άµεσο ή έµµεσο αντίκτυπο στην NIS. Από τις διαδικασίες ελευθέρωσης, κατάργησης των κανονιστικών ρυθµίσεων και σύγκλισης προέκυψε πλήθος πρωταγωνιστών µεταξύ των διάφορων οµάδων εµπλεκόµενων παραγόντων, γεγονός που δυσχεραίνει περαιτέρω το εν λόγω έργο. Η συµβολή του ENISA στην επίτευξη αυτού του στόχου µπορεί να είναι σηµαντική. Ο οργανισµός θα µπορούσε να λειτουργήσει ως κέντρο ανταλλαγής πληροφοριών, συνεργασίας µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων παραγόντων, καθώς και ανταλλαγής συνιστώµενης πρακτικής, τόσο µέσα στην Ευρώπη όσο και µε τον υπόλοιπο κόσµο, ώστε να συµβάλει στην ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου ΤΠΕ και στην εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 3. ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η κοινωνία της πληροφορίας µε ασφάλεια πρέπει να βασίζεται σε βελτιωµένη ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών και σε ευρύτατα διαδεδοµένο κλίµα ασφάλειας. Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει µια δυναµική και ολοκληρωµένη προσέγγιση που περιλαµβάνει όλους τους εµπλεκόµενους παράγοντες και βασίζεται στο διάλογο, σε πνεύµα συνεργασίας και στην ενίσχυση των ικανοτήτων. Με δεδοµένους τους συµπληρωµατικούς ρόλους του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα για τη δηµιουργία ενός κλίµατος ασφάλειας, οι πρωτοβουλίες πολιτικής στο εν λόγω πεδίο πρέπει να βασίζονται σε ανοιχτό και περιεκτικό πολυµερή διάλογο. Η εν λόγω προσέγγιση και οι συνδεδεµένες µε αυτήν δράσεις θα συµπληρώσουν και θα εµπλουτίσουν το σχέδιο της Επιτροπής για τη συνέχιση της ανάπτυξης ενός περιεκτικού και δυναµικού πλαισίου πολιτικής µέσα από σειρά πρωτοβουλιών κατά το 2006: EL 7 EL

8 (1) Ενασχόληση µε τις εξελίξεις στα ανεπίκλητα µηνύµατα και τις επιβουλές, όπως το κατασκοπευτικό λογισµικό και άλλες µορφές κακόβουλου λογισµικού, σε ανακοίνωση που θα αφορά τα συγκεκριµένα αυτά θέµατα. (2) Υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ των αρχών επιβολής του νόµου και αντιµετώπιση νέων µορφών αξιόποινων δράσεων που εκµεταλλεύονται το ιαδίκτυο και υποσκάπτουν τη λειτουργία νευραλγικών υποδοµών. Τούτο θα αποτελέσει αντικείµενο ειδικής ανακοίνωσης σχετικά µε τις αξιόποινες πράξεις στον κυβερνοχώρο. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες πολιτικής συµπληρώνουν επίσης την προγραµµατιζόµενη δραστηριότητα για την επίτευξη των στόχων της πράσινης βίβλου της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Προστασίας των Υποδοµών Ζωτικής Σηµασίας (EPCIP) 13, που εκπονήθηκε σε ανταπόκριση αιτήµατος του Συµβουλίου του εκεµβρίου Η διαδικασία της πράσινης βίβλου αναµένεται ότι θα καταλήξει σε σχέδιο δράσης που θα συνδυάζει συνολική προσέγγιση πλαισίου αναφορικά µε την προστασία νευραλγικών υποδοµών µε τις απαραίτητες κλαδικές πολιτικές, συµπεριλαµβανοµένης και µιας για τον κλάδο των ΤΠΕ. Στην κλαδική πολιτική για τις ΤΠΕ θα εξεταστούν, µέσω πολυµερούς διαλόγου, οι σχετικές οικονοµικές, επιχειρηµατικές και κοινωνικές κινητήριες δυνάµεις αποβλέποντας στη βελτίωση της ασφάλειας και την ανθεκτικότητα των δικτύων και των συστηµάτων πληροφοριών. Επίσης, στην ανασκόπηση του 2006 του πλαισίου των κανονιστικών ρυθµίσεων για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, θα εξεταστούν και στοιχεία βελτίωσης των NIS, όπως µέτρα τεχνικού και οργανωτικού χαρακτήρα που πρέπει να ληφθούν από παρόχους υπηρεσιών, διατάξεις που αφορούν την κοινοποίηση παραβιάσεων ασφαλείας, καθώς και συγκεκριµένα επανορθωτικά µέτρα και κυρώσεις αναφορικά µε παραβάσεις υποχρεώσεων. Η παροχή λύσεων, υπηρεσιών και προϊόντων ασφαλείας στους τελικούς χρήστες είναι σε µεγάλο βαθµό έργο του ιδιωτικού τοµέα. Έχει εποµένως στρατηγική σηµασία να είναι η ευρωπαϊκή βιοµηχανία απαιτητικός χρήστης προϊόντων και υπηρεσιών ασφαλείας, καθώς και ανταγωνιστικός προµηθευτής προϊόντων και υπηρεσιών NIS. Οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίζουν και να υλοποιούν βέλτιστη πρακτική κατά τη χάραξη πολιτικών, καθώς επίσης να επιδεικνύουν τη δέσµευσή τους στους εν λόγω στόχους πολιτικής µέσω της ασφαλούς διαχείρισης των δικών τους συστηµάτων πληροφοριών. Οι δηµόσιες αρχές, στα κράτη µέλη και σε κοινοτικό επίπεδο, θα έχουν καίριο ρόλο στην ορθή ενηµέρωση των χρηστών ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να συµβάλουν στη δική τους ασφάλεια. Η αύξηση της ευαισθητοποίησης σε θέµατα NIS και η παροχή κατάλληλης και έγκαιρης πληροφόρησης µέσα από αποκλειστικές δικτυακές πύλες ηλεκτρονικής ασφάλειας για θέµατα επιβουλών, κινδύνων και προειδοποιήσεων, καθώς και σχετικά µε περιπτώσεις βέλτιστης πρακτικής θα πρέπει να αντιµετωπιστούν κατά προτεραιότητα. Για το σκοπό αυτό, µείζων στόχος για τον ENISA θα µπορούσε να είναι η εξέταση της σκοπιµότητας δηµιουργίας ευρωπαϊκού πολυγλωσσικού συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών και έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο θα βασίζεται και θα συνδέει υφιστάµενες ή προγραµµατιζόµενες εθνικές, δηµόσιες και ιδιωτικές πρωτοβουλίες. 13 COM(2005) 576 τελικό της EL 8 EL

9 Η παγκόσµια διάσταση των προκλήσεων όσον αφορά την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών συνιστά πρόκληση για την Επιτροπή, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, να αυξήσει της προσπάθειες που καταβάλλει για την προώθηση της παγκόσµιας συνεργασίας στην ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, ιδίως εφαρµόζοντας το θεµατολόγιο που εγκρίθηκε κατά την παγκόσµια διάσκεψη κορυφής για την κοινωνία της πληροφορίας, το Νοέµβριο του Τέλος, η έρευνα και ανάπτυξη, ιδίως σε κοινοτικό επίπεδο, θα συµβάλουν στην εξέλιξη νέων και καινοτόµων εταιρικών σχέσεων για την προώθηση της ανάπτυξης του ευρωπαϊκού κλάδου ΤΠΕ γενικότερα, και του ευρωπαϊκού κλάδου ΤΠΕ εν προκειµένω. Προς τούτο, η Επιτροπή θα επιδιώξει να εξασφαλίσει κατάλληλους οικονοµικούς πόρους για έρευνα σε θέµατα NIS και τεχνολογιών αξιοπιστίας στο 7ο κοινοτικό πρόγραµµα πλαίσιο ιάλογος Ως πρώτο βήµα για τη βελτίωση του διαλόγου µεταξύ των δηµόσιων αρχών, η Επιτροπή προτείνει τη δροµολόγηση συγκριτικής αξιολόγησης εθνικών πολιτικών που αφορούν NIS, συµπεριλαµβανοµένων ειδικών πολιτικών ασφάλειας για το δηµόσιο τοµέα. Τούτο θα συµβάλει στον προσδιορισµό των πλέον αποτελεσµατικών πρακτικών, ώστε να µπορούν στη συνέχεια να αναπτύσσονται, όπου αυτό είναι δυνατό, σε ευρύτερη βάση και σε κοινοτική κλίµακα, συµβάλλοντας ώστε η δηµόσια διοίκηση της να καταστεί κινητήρια δύναµη όσον αφορά βέλτιστη πρακτική σε θέµατα ασφάλειας. Σηµαντικό ρόλο από την άποψη αυτή µπορεί, π.χ., να έχουν οι εργασίες για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση, ως µέρος του πρόσφατου σχεδίου δράσης ηλεκυβέρνηση (egovernment). Με την κατάλληλη διάρθρωση, στα αποτελέσµατα της εν λόγω συγκριτικής αξιολόγησης θα προσδιοριστούν περιπτώσεις βέλτιστης πρακτικής για τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης µεταξύ ΜΜΕ και πολιτών όσον αφορά τις ανάγκες τους να αντιµετωπίσουν τις εκάστοτε συγκεκριµένες προκλήσεις και απαιτήσεις σε NIS, καθώς και τις σχετικές δυνατότητές τους. Θα πρέπει να κληθεί ο ENISA να αναλάβει ενεργό ρόλο στο διάλογο αυτό, καθώς και στην παγίωση και ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής Απαιτείται διαρθρωµένη πολυµερής συζήτηση µε καλύτερο τρόπο αξιοποίησης των υφιστάµενων εργαλείων και ρυθµίσεων για την επίτευξη της ενδεδειγµένης κοινωνικής ισορροπίας µεταξύ ασφάλειας και προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Ως συµβολή στη συζήτηση αυτή θεωρείται η προγραµµατισµένη διάσκεψη i2010 Towards a Ubiquitous European Information Society (γενικευµένη παρουσία της κοινωνίας της πληροφορίας) που διοργανώνεται από την προσεχή φινλανδική προεδρία, καθώς και η διαβούλευση για τον αντίκτυπο της RFID στην ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής, η οποία αποτελεί µέρος της ευρύτερης διαβούλευσης που δροµολογήθηκε πρόσφατα από την Επιτροπή. Εξάλλου, η Επιτροπή θα διοργανώσει: Επιχειρηµατική εκδήλωση για την ενθάρρυνση της συµµετοχής του κλάδου στην υιοθέτηση αποτελεσµατικών µεθόδων για την υλοποίηση παιδείας ασφάλειας στον κλάδο. EL 9 EL

10 Σεµινάριο προβληµατισµού σχετικά µε τρόπους αύξησης της ευαισθητοποίησης σε θέµατα ασφάλειας και ενίσχυσης της εµπιστοσύνης των τελικών χρηστών στη χρήση ηλεκτρονικών δικτύων και συστηµάτων πληροφοριών Εταιρική σχέση Για την αποτελεσµατική χάραξη πολιτικής απαιτείται σαφής αντίληψη του χαρακτήρα και της έκτασης των προκλήσεων. Προς τούτο δεν αρκούν µόνο αξιόπιστα και επικαιροποιηµένα στατιστικά και οικονοµικά δεδοµένα σχετικά µε συµβάντα στην ασφάλεια πληροφοριών και µε το επίπεδο της εµπιστοσύνης καταναλωτών και χρηστών, αλλά επίσης και επικαιροποιηµένα δεδοµένα αναφορικά µε το µέγεθος και τις τάσεις του κλάδου ασφαλείας ΤΠΕ στην Ευρώπη. Η Επιτροπή προτίθεται να ζητήσει από τον ENISA να αναπτύξει εταιρική σχέση εµπιστοσύνης µε τα κράτη µέλη και µε τους ενδιαφερόµενους για την εκπόνηση ενδεδειγµένου πλαισίου συλλογής δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών και των µηχανισµών συλλογής και ανάλυσης δεδοµένων σε ευρωπαϊκή κλίµακα αναφορικά µε συµβάντα σχετικά µε την ασφάλεια και την εµπιστοσύνη των καταναλωτών. Παράλληλα, λόγω της ιδιαίτερα κατακερµατισµένης αγοράς στην ΕΕ και του µάλλον ειδικού χαρακτήρα της, η Επιτροπή θα καλέσει τα κράτη µέλη, τον ιδιωτικό τοµέα και την ερευνητική κοινότητα να συµπήξουν στρατηγική εταιρική σχέση για την εξασφάλιση της διάθεσης δεδοµένων σχετικά µε τον κλάδο ασφαλείας ΤΠΕ και µε τις εξελισσόµενες τάσεις της αγοράς για προϊόντα και υπηρεσίες στην ΕΕ Αποβλέποντας στην βελτίωση των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων απόκρισης σε επιβουλές κατά της ασφάλειας, η Επιτροπή θα ζητήσει από τον ENISA να εξετάσει τη σκοπιµότητα ενός ευρωπαϊκού συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών και έγκαιρης προειδοποίησης µε σκοπό τη διευκόλυνση αποτελεσµατικής απόκρισης σε υφιστάµενες και µελλοντικές επιβουλές εναντίον ηλεκτρονικών δικτύων. Μια από τις απαιτήσεις ενός τέτοιου συστήµατος θα είναι µια πολυγλωσσική κοινοτική δικτυακή πύλη που θα παρέχει προσαρµοσµένες στη ζήτηση πληροφορίες αναφορικά µε επιβουλές, κινδύνους και προειδοποιήσεις Ενίσχυση των ικανοτήτων Η ενίσχυση των ικανοτήτων κάθε οµάδας ενδιαφεροµένων αποτελεί προϋπόθεση για την καλύτερη επίδοση των αναγκών ασφάλειας και των κινδύνων µε σκοπό την προώθηση της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών Από την άποψη αυτή, η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη : να έχουν ενεργό συµµετοχή στην προτεινόµενη συγκριτική αξιολόγηση εθνικών πολιτικών NIS να προωθήσουν, σε στενή συνεργασία µε τον ENISA, εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα, τα οφέλη και την ανταµοιβή από την υιοθέτηση αποτελεσµατικών τεχνολογιών, πρακτικών και συµπεριφοράς ασφάλειας EL 10 EL

11 να υποβοηθήσουν την εγκατάσταση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την προβολή και προώθηση ορθής πρακτικής αναφορικά µε την ασφάλεια, που θα µπορούσε στη συνέχεια να επεκταθεί και σε άλλους τοµείς να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη προγραµµάτων ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών ως τµήµα της διδακτέας ύλης στην ανώτερη εκπαίδευση Η Επιτροπή καλεί επίσης τους εµπλεκόµενους παράγοντες του ιδιωτικού τοµέα να αναλάβουν πρωτοβουλίες: να εκπονήσουν κατάλληλο ορισµό των αρµοδιοτήτων και της ευθύνης παραγωγών λογισµικού και παρόχων υπηρεσιών ιαδικτύου σε σχέση µε την παροχή επαρκών και ελέγξιµων επιπέδων ασφάλειας. Εν προκειµένω, απαιτείται υποστήριξη τυποποιηµένων διαδικασιών που θα ανταποκρίνονται σε κοινά συµφωνηµένα πρότυπα ασφάλειας και σε κανόνες βέλτιστης πρακτικής να προωθήσουν την ποικιλοµορφία, τον ανοιχτό χαρακτήρα, τη διαλειτουργικότητα, τη χρηστικότητα και τον ανταγωνισµό ως καίριες κινητήριες δυνάµεις για την ασφάλεια, καθώς επίσης να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και εγκατάσταση προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών βελτιωµένης ασφαλείας για την αποτροπή και καταπολέµηση της κλοπής ταυτότητας και άλλων επιθέσεων κατά της ιδιωτικής ζωής να διαδώσουν ορθή πρακτική ασφαλείας για φορείς εκµετάλλευσης δικτύου, παρόχους υπηρεσιών και ΜΜΕ, υπό µορφή βασικού επιπέδου όσον αφορά την ασφάλεια και τη συνέχεια της επιχειρηµατικής δραστηριότητας να προωθήσουν προγράµµατα κατάρτισης στον επιχειρηµατικό τοµέα, ιδίως για τις ΜΜΕ, ώστε οι απασχολούµενοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσµατική εφαρµογή πρακτικών σχετικών µε την ασφάλεια να εργαστούν για την εκπόνηση οικονοµικά προσιτών προγραµµάτων πιστοποίησης της ασφάλειας για προϊόντα, διεργασίες και υπηρεσίες που θα αναφέρονται σε ιδιαίτερες κοινοτικές ανάγκες (ιδίως όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής) να συµπεριλάβουν τον ασφαλιστικό τοµέα στην κατάρτιση των κατάλληλων εργαλείων για τη διαχείριση των κινδύνων και για τις µεθόδους αντιµετώπισης των κινδύνων σχετικά µε ΤΠΕ και να καλλιεργήσουν παιδεία διαχείρισης κινδύνων σε οργανισµούς και επιχειρήσεις (ιδιαιτέρως στις ΜΜΕ). 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Για τον προσδιορισµό και την αντιµετώπιση των σχετικών µε την ασφάλεια προκλήσεων όσον αφορά συστήµατα και δίκτυα πληροφοριών στην ΕΕ απαιτείται πλήρης συστράτευση όλων των εµπλεκόµενων παραγόντων. Η µεθοδολογική προσέγγιση πολιτικής που σκιαγραφείται στην παρούσα ανακοίνωση αποβλέπει στην επίτευξη του στόχου αυτού, µε την ενίσχυση µιας πολυµερούς προσέγγισης, η οποία θα βασίζεται σε κοινά συµφέροντα, στον EL 11 EL

12 προσδιορισµό των αντίστοιχων ρόλων και στην εκπόνηση ενός πλαισίου για την προώθηση αποτελεσµατικής χάραξης δηµόσιας πολιτικής και πρωτοβουλιών του ιδιωτικού τοµέα. Στα µέσα του 2007, η Επιτροπή θα υποβάλει στο Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά µε τις πρωτοβουλίες που θα έχει δροµολογήσει, µε τα αρχικά πορίσµατα και µε την επισκόπηση της εξέλιξης κάθε πρωτοβουλίας, συµπεριλαµβανοµένων αυτών του ENISA και όσων θα έχουν αναληφθεί σε επίπεδο κράτους µέλους ή από τον ιδιωτικό τοµέα. Εφόσον κρίνει ενδεδειγµένο, η Επιτροπή θα υποβάλει σύσταση σχετικά µε την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (NIS). EL 12 EL

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2014 COM(2014) 179 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI)) P6_TA(2009)0049 ιεθνές εµπόριο και ιαδίκτυο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΜΕΡΟΣ Ι ΙΙ. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβoύλιο συνήλθε στη Στοκχόλµη στις 23 και 24 Μαρτίου για την πρώτη του

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en)

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO,CL 2 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες Θέµα : ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26/27

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας

Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας Έγγραφο Πολιτικής Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών και Προστασία Κρίσιμων Υποδομών Πληροφορίας Version 1.0 23 Απριλίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραµµατέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010»

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» 30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1 Ι (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κοινή ενδιάµεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα {SEC(2006) 142

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα {SEC(2006) 142 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 8.2.2006 COM(2006) 34 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα {SEC(2006) 142 EL EL ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Μελέτη για τη διαµόρφωση της Στρατηγικής Υλοποίησης της ανάπτυξης και αξιοποίησης Ευρυζωνικών Υποδοµών από τους ήµους

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Μελέτη για τη διαµόρφωση της Στρατηγικής Υλοποίησης της ανάπτυξης και αξιοποίησης Ευρυζωνικών Υποδοµών από τους ήµους ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Βιοµηχανικής και Ενεργειακής Οικονοµίας Οµάδα για την Τεχνολογική, Οικονοµική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τ Μ Η Μ Α Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή EUR/006 Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες Στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΕΒΔΟΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ EL Το 2010 σε όλες τις εκδόσεις της ΕΚΤ απεικονίζεται λεπτομέρεια από το τραπεζογραμμάτιο των 500 ευρώ. ΕΝΙΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα