ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2006) 251 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Στρατηγική για ασφαλή κοινωνία της πληροφορίας «διάλογος, πνεύµα συνεργασίας και ενίσχυση των ικανοτήτων» {SEC(2006) 656} EL EL

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Βελτίωση της ασφάλειας στην κοινωνία της πληροφορίας: Οι βασικές προκλήσεις Προς µια δυναµική προσέγγιση της κοινωνίας της πληροφορίας µε ασφάλεια ιάλογος Εταιρική σχέση Ενίσχυση των ικανοτήτων Συµπεράσµατα EL 2 EL

3 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Στρατηγική για ασφαλή κοινωνία της πληροφορίας «διάλογος, πνεύµα συνεργασίας και ενίσχυση των ικανοτήτων» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην ανακοίνωση «Η στρατηγική i2010 Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση» 1, υπογραµµίστηκε η σηµασία της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών για τη δηµιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου πληροφοριών. Η δυνατότητα διάθεσης, η αξιοπιστία και η ασφάλεια των δικτύων και των συστηµάτων πληροφοριών αποκτούν διαρκώς περισσότερο κεντρική σηµασία για τις οικονοµίες µας και για τον κοινωνικό ιστό. Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι η αναζωογόνηση της στρατηγικής που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το 2001, µε την ανακοίνωση Ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών: Πρόταση ευρωπαϊκής πολιτικής 2. Πραγµατοποιείται επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά τις επιβουλές εναντίον της ασφάλειας της κοινωνίας της πληροφορίας και προσδιορίζονται τα πρόσθετα βήµατα που πρέπει να πραγµατοποιηθούν για τη βελτίωση της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών (NIS). Με έµπνευση από την εµπειρία των κρατών µαλών και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, επιδιώκεται η περαιτέρω εξέλιξη µιας δυναµικής, σφαιρικής στρατηγικής στην Ευρώπη, βασιζόµενης στην ανάπτυξη κλίµατος ασφάλειας και στηριζόµενης στο διάλογο, σε πνεύµα συνεργασίας και στην ενίσχυση των ικανοτήτων. Κατά την αντιµετώπιση των προκλήσεων που αφορούν την ασφάλεια της κοινωνίας της πληροφορίας, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει αναπτύξει µια τριµερή προσέγγιση που καλύπτει: ειδικά µέτρα ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, πλαίσιο κανονιστικών ρυθµίσεων για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (το οποίο περιλαµβάνει θέµατα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και προστασίας των δεδοµένων), καθώς και καταπολέµηση αξιόποινων πράξεων στον κυβερνοχώρο. Μολονότι οι τρεις αυτές πτυχές µπορούν, σε ορισµένο βαθµό, να αναπτυχθούν χωριστά, οι πολυάριθµες µεταξύ τους αλληλεξαρτήσεις επιβάλλουν την εκπόνηση συντονισµένης στρατηγικής. Στην παρούσα ανακοίνωση καθορίζεται η στρατηγική και παρέχεται το πλαίσιο για τη συνέχιση και λεπτοµερέστερη επεξεργασία συνεκτικής µεθόδου για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών. Στην ανακοίνωση του 2001, η ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών ορίζεται ως ικανότητα ενός δικτύου ή ενός συστήµατος πληροφοριών να προβάλλει αντίσταση, σε δεδοµένο επίπεδο εµπιστοσύνης, σε τυχαία συµβάντα ή σε κακόβουλη δράση. Παρόµοια συµβάντα ή δράσεις µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη διάθεση, την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα και την εµπιστευτικότητα (τήρηση του απορρήτου) αποθηκευµένων ή µεταδιδόµενων δεδοµένων, καθώς επίσης και συναφών υπηρεσιών που παρέχονται µέσω των εν λόγω δικτύων και συστηµάτων. 1 2 COM(2005) 229 τελικό 05. COM(2001) 298 τελικό της EL 3 EL

4 Κατά τα τελευταία έτη, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει προχωρήσει στην υλοποίηση σειράς δράσεων για τη βελτίωση της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών. Το πλαίσιο κανονιστικών ρυθµίσεων για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η ανασκόπηση του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη, περιλαµβάνει διατάξεις που αφορούν την ασφάλεια. Συγκεκριµένα, στην οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) 3 περιλαµβάνεται η υποχρέωση, για τους παρόχους δηµόσια διαθεσίµων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να διασφαλίζουν την ασφάλεια των υπηρεσιών τους. Προβλέπονται διατάξεις εναντίον των ανεπίκλητων µηνυµάτων 4 και του κατασκοπευτικού λογισµικού 5. Η εµπιστοσύνη και ασφάλεια αποτελούν επίσης σηµαντικό σκέλος των προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αφορούν την έρευνα και την ανάπτυξη. Ευρύ φάσµα έργων του 6ου προγράµµατος πλαισίου έρευνας πραγµατεύεται τα εν λόγω θέµατα. Η έρευνα που αφορά την ασφάλεια θα ενισχυθεί στο 7ο πρόγραµµα πλαίσιο, µε την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού προγράµµατος έρευνας στον τοµέα της ασφάλειας (ESRP) 6. Περαιτέρω, στο πρόγραµµα Safer Internet Plus, υποστηρίζεται η δικτύωση έργων και η ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής για την καταπολέµηση επιβλαβούς περιεχοµένου που κυκλοφορεί σε δίκτυα πληροφοριών. Ως µέρος της απόκρισης της σε επιβουλές εναντίον της ασφάλειας, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποφάσισε το 2004 να δηµιουργήσει τον ευρωπαϊκό οργανισµό ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών (ENISA). Ο ENISA συµβάλλει στην ανάπτυξη και εµπέδωση ενός κλίµατος ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών προς όφελος των πολιτών, των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα, σε όλη την έκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η ΕΕ έχει επίσης ενεργό ρόλο στα διεθνή fora που εξετάζουν τα θέµατα αυτά, όπως ο ΟΟΣΑ, το Συµβούλιο της Ευρώπης ή τα Ηνωµένα Έθνη. Κατά την παγκόσµια διάσκεψη κορυφής για την κοινωνία της πληροφορίας, στην Τύνιδα, η ΕΕ υποστήριξε ένθερµα τις συζητήσεις γύρω από τη διάθεση, την αξιοπιστία και την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών. Το θεµατολόγιο της Τύνιδας 7, που µαζί µε τη δεσµευτική δήλωση της Τύνιδας καθορίζει τα περαιτέρω βήµατα για τη συζήτηση των πολιτικών που αφορούν την παγκόσµια κοινωνία της πληροφορίας, όπως υιοθετήθηκαν από τους ηγέτες του κόσµου, υπογραµµίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η καταπολέµηση των αξιόποινων πράξεων στον κυβερνοχώρο και των ανεπιθύµητων µηνυµάτων, µε παράλληλη διασφάλιση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της ελευθερίας της έκφρασης. Αναγνωρίζεται η ανάγκη συναντίληψης στα θέµατα που αφορούν την ασφάλεια του ιαδικτύου, καθώς και περαιτέρω συνεργασίας για τη διευκόλυνση της συλλογής και διάδοσης πληροφοριών που αφορούν την ασφάλεια, και της ανταλλαγής ορθής πρακτικής µεταξύ όλων των ενδιαφεροµένων σχετικά µε µέτρα καταπολέµησης των επιβουλών εναντίον της ασφάλειας Οδηγία 2002/58/EΚ. Ή ανεπίκλητα µηνύµατα εµπορικού χαρακτήρα Το κατασκοπευτικό λογισµικό είναι λογισµικό ιχνηλάτησης που εγκαθίσταται χωρίς σχετική υπόµνηση, συναίνεση ή έλεγχο του χρήστη. Tο ESPR καταρτίζεται κατά τη διάρκεια προκαταρκτικής δράσης έρευνας στον τοµέα της ασφάλειας κατά τη χρονική περίοδο Προς µια παγκόσµια εταιρική συνεργασία στην κοινωνία της πληροφορίας: Η συνέχεια στη δεύτερη φάση (Τύνιδα)της Παγκόσµιας ιάσκεψης Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS), COM(2006) 181 τελικό της EL 4 EL

5 2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, η ασφάλεια συνεχίζει να παρουσιάζει προβλήµατα που ισοδυναµούν µε αντίστοιχες προκλήσεις. Κατά πρώτο, οι επιθέσεις εναντίον των συστηµάτων πληροφορικής έχουν ως κίνητρο διαρκώς περισσότερο το κέρδος και όχι την πρόκληση διαταραχής και µόνο. Πραγµατοποιείται παράνοµη εξόρυξη δεδοµένων, διαρκώς περισσότερο εν αγνοία του χρήστη, ενώ αυξάνεται µε ταχείς ρυθµούς ο αριθµός των παραλλαγών (και ο ρυθµός εξέλιξης) του κακόβουλου λογισµικού 8. Τα ανεπίκλητα µηνύµατα αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγµα της εξέλιξης αυτής: καθίστανται το όχηµα για επιθέσεις ιών και για δόλιες και αξιόποινες δραστηριότητες, όπως κατασκοπευτικό λογισµικό, ηλεκτρονικό ψάρεµα 9 και άλλες µορφές κακόβουλου λογισµικού. Η ευρύτατη διάδοση των ανεπίκλητων µηνυµάτων βασίζεται διαρκώς περισσότερο σε δίκτυα ροµπότ (botnets) 10, δηλαδή σε εκτεθειµένους εξυπηρετητές και προσωπικούς υπολογιστές, οι οποίοι χρησιµοποιούνται ως αναµεταδότες εν αγνοία των ιδιοκτητών τους. Η αυξανόµενη ανάπτυξη και εγκατάσταση κινητών συσκευών (συµπεριλαµβανοµένων των κινητών τηλεφώνων τρίτης γενιάς, των φορητών βιντεοπαιχνιδιών κλπ.), καθώς και των δικτυακών υπηρεσιών που βασίζονται σε κινητά, θα αποτελέσουν νέες προκλήσεις, δεδοµένης της ταχείας ανάπτυξης των υπηρεσιών που βασίζονται στο πρωτόκολλο διαδικτύου (IP). Οι διατάξεις αυτές θα µπορούσαν τελικά να αποβούν η συνηθέστερη δίοδος για πραγµατοποίηση επιθέσεων από ό,τι οι προσωπικοί υπολογιστές, δεδοµένου ότι οι τελευταίοι παρουσιάζουν ήδη σηµαντικό επίπεδο ασφάλειας. Πράγµατι, κάθε νέα µορφή πλατφόρµας επικοινωνίας και συστήµατος πληροφοριών παρέχει αναπόφευκτα νέες ευκαιρίες για δόλιες προσβολές. Μια άλλη σηµαντική εξέλιξη είναι η εµφάνιση της «περιβάλλουσας νοηµοσύνης», όπου σηµειώνεται γενικευµένη παρουσία ευφυών συσκευών, µε την υποστήριξη της υπολογιστικής τεχνολογίας και της δικτύωσης (π.χ. µέσω RFID 11, IPv6 και δικτύων από αισθητήρες). Η ολικά διασυνδεδεµένη και δικτυωµένη καθηµερινή ζωή επαγγέλλεται σηµαντικές ευκαιρίες. Ωστόσο, θα προκύψουν επίσης πρόσθετοι κίνδυνοι όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Ενώ οι κοινές πλατφόρµες και εφαρµογές έχουν θετική συµβολή στη διαλειτουργικότητα και την αφοµοίωση τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), µπορούν επίσης να αυξήσουν τους κινδύνους. Όσο µεγαλύτερη είναι, παραδείγµατος χάρη, η χρήση ετοιµοπαράδοτου λογισµικού, τόσο µεγαλύτερος ο αντίκτυπος σε περίπτωση εκµετάλλευσης του εύτρωτου χαρακτήρα ή της εµφάνισης ανεπαρκειών/βλαβών. Η εµφάνιση ορισµένων περιπτώσεων «µονοκαλλιέργειας» σε πλατφόρµες και εφαρµογές λογισµικού µπορεί να διευκολύνει κατά πολύ την αύξηση και διάδοση επιβουλών κατά της ασφάλειας, όπως το κακόβουλο λογισµικό και οι ιοί. Η «Malware» Το ηλεκτρονικό ψάρεµα («phishing») είναι µια µορφή απάτης στο ιαδίκτυο, που αποβλέπει στην κλοπή πολύτιµων πληροφοριών, όπως πιστωτικές κάρτες, αριθµοί τραπεζικών λογαριασµών, ταυτότητες χρηστών και κωδικοί πρόσβασης. Τα botnet είναι δίκτυα προγραµµάτων ροµπότ, δηλαδή εφαρµογές που εκτελούν δράσεις για λογαριασµό χειριστή εξ αποστάσεως, οι οποίες εγκαθίστανται µυστικά στη µηχανή του θύµατος. Ραδιοσυχνοτική αναγνώριση (Radio Frequency Identification). EL 5 EL

6 διαφοροποίηση, ο ανοιχτός χαρακτήρας και η διαλειτουργικότητα είναι αναπόσπαστες συνιστώσες της ασφάλειας και πρέπει να προωθούνται. Η σηµασία του τοµέα των ΤΠΕ για την ευρωπαϊκή οικονοµία και για την ευρωπαϊκή κοινωνία ως σύνολο είναι αναµφισβήτητη. Οι ΤΠΕ αποτελούν καθοριστικής σηµασίας συνιστώσα καινοτοµίας και σε αυτές οφείλεται ποσοστό περίπου 40% της αύξησης της παραγωγικότητας. Επιπλέον, ο ιδιαίτερα καινοτοµικός αυτός τοµέας συµβάλλει κατά περισσότερο από ένα τέταρτο στη συνολική ευρωπαϊκή προσπάθεια Ε&Α και διαδραµατίζει καίριο ρόλο στη δηµιουργία οικονοµικής ανάπτυξης και απασχόλησης σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας. ιαρκώς περισσότεροι ευρωπαίοι ζουν σε µια γνήσια κοινωνία της πληροφορίας όπου η χρήση ΤΠΕ έχει αυξηθεί µε ταχείς ρυθµούς, ως βασική λειτουργία στις κοινωνικές και οικονοµικές επαφές των ανθρώπων. Σύµφωνα µε την Eurostat, 89% των κοινοτικών επιχειρήσεων χρησιµοποιούσαν ενεργά το ιαδίκτυο κατά το 2004, ενώ περίπου 50% των καταναλωτών το είχαν πρόσφατα χρησιµοποιήσει 12. Μια παραβίαση της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών (NIS) µπορεί να προκαλέσει επιπτώσεις που υπερβαίνουν την οικονοµική διάσταση. Πράγµατι, υπάρχει γενικότερη ανησυχία ότι τα προβλήµατα ασφάλειας µπορούν να αποθαρρύνουν και να περιορίσουν την αφοµοίωση των ΤΠΕ, ενώ η διάθεση, η αξιοπιστία και η ασφάλεια αποτελούν προϋποθέσεις για την εγγύηση των θεµελιωδών δικαιωµάτων στις επιγραµµικές επικοινωνίες. Εξάλλου, εξαιτίας της αυξηµένης συνδετικότητας µεταξύ δικτύων, και άλλες υποδοµές καθοριστικής σηµασίας (όπως οι µεταφορές, η ενέργεια κλπ.) καθίστανται επίσης διαρκώς περισσότερο εξαρτηµένες από την ακεραιότητα των αντίστοιχων συστηµάτων πληροφοριών τους. Τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι πολίτες στην Ευρώπη συνεχίζουν να υποτιµούν τους κινδύνους. Τούτο οφείλεται σε διάφορους λόγους, ο σηµαντικότερος όµως, στην περίπτωση των επιχειρήσεων, είναι µάλλον ότι δεν προκύπτει σαφώς η απόδοση των επενδύσεων στον τοµέα της ασφάλειας, ενώ στην περίπτωση των πολιτών το γεγονός ότι δεν είναι ενήµεροι για το µερίδιο ευθύνης που τους αντιστοιχεί στην παγκόσµια αλυσίδα της ασφάλειας. Πράγµατι, δεδοµένης της γενικευµένης παρουσίας των ΤΠΕ και των συστηµάτων πληροφοριών, η ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών συνιστά πρόκληση για όλους ανεξαιρέτως: Οι δηµόσιες διοικήσεις πρέπει να αντιµετωπίσουν το ζήτηµα της ασφάλειας των συστηµάτων τους, όχι απλώς για την προστασία των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα, αλλά και για να αποτελέσουν υπόδειγµα βέλτιστης πρακτικής για άλλους παράγοντες Οι επιχειρήσεις πρέπει να αντιµετωπίσουν την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (ΝΙS) µάλλον ως µέρος του ενεργητικού τους και στοιχείο ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, παρά ως «αρνητικό κόστος» Οι µεµονωµένοι χρήστες πρέπει να αντιληφθούν ότι τα οικιακά συστήµατά τους είναι καθοριστικής σηµασίας για το σύνολο της «αλυσίδας της ασφάλειας». 12 Eurostat, Internet activities in the European Union, 40/2005. EL 6 EL

7 Για την επιτυχή αντιµετώπιση των προβληµάτων που περιγράφονται παραπάνω, πρέπει όλοι οι ενδιαφερόµενοι να διαθέτουν αξιόπιστα δεδοµένα αναφορικά µε συµβάντα και τάσεις στον τοµέα της ασφάλειας. Ωστόσο, είναι δύσκολη η συγκέντρωση αξιόπιστων και σφαιρικών δεδοµένων για συµβάντα αυτού του είδους, και τούτο για πολλούς λόγους, από την ταχύτητα µε την οποία µπορούν να εµφανιστούν συµβάντα ασφαλείας, έως την έλλειψη προθυµίας ορισµένων οργανισµών όσον αφορά την αποκάλυψη και δηµοσίευση παραβιάσεων που αφορούν την ασφάλεια. Ωστόσο, ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους για την ανάπτυξη της κλίµατος ασφάλειας είναι η βελτίωση των γνώσεών µας σχετικά µε το πρόβληµα. Προγράµµατα ευαισθητοποίησης, που προορίζονται να υπογραµµίσουν τις επιβουλές σε βάρος της ασφάλειας, είναι σηµαντικό να µην υποσκάπτουν την εµπιστοσύνη των καταναλωτών και των χρηστών εστιαζόµενα αποκλειστικά στις αρνητικές πτυχές της ασφάλειας. Θα πρέπει κατά συνέπεια, οπότε δίδεται η ευκαιρία, η ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών να παρουσιάζεται ως αξία και ως ευκαιρία, και όχι ως βάρος και ως κόστος. Πρέπει να θεωρείται ως ένα προσόν για την οικοδόµηση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών, ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν συστήµατα πληροφοριών, καθώς και ως θέµα που αφορά την ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών για παρόχους του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα. Η βασική πρόκληση την οποία αντιµετωπίζουν οι ιθύνοντες χάραξης πολιτικής είναι η επίτευξη µιας ολιστικής προσέγγισης. Στην προσέγγιση αυτή θα πρέπει να αναγνωρίζονται οι αντίστοιχοι ρόλοι των διαφόρων ενδιαφεροµένων. Πρέπει να εξασφαλίζεται κατάλληλος συντονισµός των διαφόρων διατάξεων που αφορούν τη δηµόσια πολιτική και τις κανονιστικές ρυθµίσεις και που έχουν άµεσο ή έµµεσο αντίκτυπο στην NIS. Από τις διαδικασίες ελευθέρωσης, κατάργησης των κανονιστικών ρυθµίσεων και σύγκλισης προέκυψε πλήθος πρωταγωνιστών µεταξύ των διάφορων οµάδων εµπλεκόµενων παραγόντων, γεγονός που δυσχεραίνει περαιτέρω το εν λόγω έργο. Η συµβολή του ENISA στην επίτευξη αυτού του στόχου µπορεί να είναι σηµαντική. Ο οργανισµός θα µπορούσε να λειτουργήσει ως κέντρο ανταλλαγής πληροφοριών, συνεργασίας µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων παραγόντων, καθώς και ανταλλαγής συνιστώµενης πρακτικής, τόσο µέσα στην Ευρώπη όσο και µε τον υπόλοιπο κόσµο, ώστε να συµβάλει στην ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου ΤΠΕ και στην εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 3. ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η κοινωνία της πληροφορίας µε ασφάλεια πρέπει να βασίζεται σε βελτιωµένη ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών και σε ευρύτατα διαδεδοµένο κλίµα ασφάλειας. Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει µια δυναµική και ολοκληρωµένη προσέγγιση που περιλαµβάνει όλους τους εµπλεκόµενους παράγοντες και βασίζεται στο διάλογο, σε πνεύµα συνεργασίας και στην ενίσχυση των ικανοτήτων. Με δεδοµένους τους συµπληρωµατικούς ρόλους του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα για τη δηµιουργία ενός κλίµατος ασφάλειας, οι πρωτοβουλίες πολιτικής στο εν λόγω πεδίο πρέπει να βασίζονται σε ανοιχτό και περιεκτικό πολυµερή διάλογο. Η εν λόγω προσέγγιση και οι συνδεδεµένες µε αυτήν δράσεις θα συµπληρώσουν και θα εµπλουτίσουν το σχέδιο της Επιτροπής για τη συνέχιση της ανάπτυξης ενός περιεκτικού και δυναµικού πλαισίου πολιτικής µέσα από σειρά πρωτοβουλιών κατά το 2006: EL 7 EL

8 (1) Ενασχόληση µε τις εξελίξεις στα ανεπίκλητα µηνύµατα και τις επιβουλές, όπως το κατασκοπευτικό λογισµικό και άλλες µορφές κακόβουλου λογισµικού, σε ανακοίνωση που θα αφορά τα συγκεκριµένα αυτά θέµατα. (2) Υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ των αρχών επιβολής του νόµου και αντιµετώπιση νέων µορφών αξιόποινων δράσεων που εκµεταλλεύονται το ιαδίκτυο και υποσκάπτουν τη λειτουργία νευραλγικών υποδοµών. Τούτο θα αποτελέσει αντικείµενο ειδικής ανακοίνωσης σχετικά µε τις αξιόποινες πράξεις στον κυβερνοχώρο. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες πολιτικής συµπληρώνουν επίσης την προγραµµατιζόµενη δραστηριότητα για την επίτευξη των στόχων της πράσινης βίβλου της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Προστασίας των Υποδοµών Ζωτικής Σηµασίας (EPCIP) 13, που εκπονήθηκε σε ανταπόκριση αιτήµατος του Συµβουλίου του εκεµβρίου Η διαδικασία της πράσινης βίβλου αναµένεται ότι θα καταλήξει σε σχέδιο δράσης που θα συνδυάζει συνολική προσέγγιση πλαισίου αναφορικά µε την προστασία νευραλγικών υποδοµών µε τις απαραίτητες κλαδικές πολιτικές, συµπεριλαµβανοµένης και µιας για τον κλάδο των ΤΠΕ. Στην κλαδική πολιτική για τις ΤΠΕ θα εξεταστούν, µέσω πολυµερούς διαλόγου, οι σχετικές οικονοµικές, επιχειρηµατικές και κοινωνικές κινητήριες δυνάµεις αποβλέποντας στη βελτίωση της ασφάλειας και την ανθεκτικότητα των δικτύων και των συστηµάτων πληροφοριών. Επίσης, στην ανασκόπηση του 2006 του πλαισίου των κανονιστικών ρυθµίσεων για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, θα εξεταστούν και στοιχεία βελτίωσης των NIS, όπως µέτρα τεχνικού και οργανωτικού χαρακτήρα που πρέπει να ληφθούν από παρόχους υπηρεσιών, διατάξεις που αφορούν την κοινοποίηση παραβιάσεων ασφαλείας, καθώς και συγκεκριµένα επανορθωτικά µέτρα και κυρώσεις αναφορικά µε παραβάσεις υποχρεώσεων. Η παροχή λύσεων, υπηρεσιών και προϊόντων ασφαλείας στους τελικούς χρήστες είναι σε µεγάλο βαθµό έργο του ιδιωτικού τοµέα. Έχει εποµένως στρατηγική σηµασία να είναι η ευρωπαϊκή βιοµηχανία απαιτητικός χρήστης προϊόντων και υπηρεσιών ασφαλείας, καθώς και ανταγωνιστικός προµηθευτής προϊόντων και υπηρεσιών NIS. Οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίζουν και να υλοποιούν βέλτιστη πρακτική κατά τη χάραξη πολιτικών, καθώς επίσης να επιδεικνύουν τη δέσµευσή τους στους εν λόγω στόχους πολιτικής µέσω της ασφαλούς διαχείρισης των δικών τους συστηµάτων πληροφοριών. Οι δηµόσιες αρχές, στα κράτη µέλη και σε κοινοτικό επίπεδο, θα έχουν καίριο ρόλο στην ορθή ενηµέρωση των χρηστών ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να συµβάλουν στη δική τους ασφάλεια. Η αύξηση της ευαισθητοποίησης σε θέµατα NIS και η παροχή κατάλληλης και έγκαιρης πληροφόρησης µέσα από αποκλειστικές δικτυακές πύλες ηλεκτρονικής ασφάλειας για θέµατα επιβουλών, κινδύνων και προειδοποιήσεων, καθώς και σχετικά µε περιπτώσεις βέλτιστης πρακτικής θα πρέπει να αντιµετωπιστούν κατά προτεραιότητα. Για το σκοπό αυτό, µείζων στόχος για τον ENISA θα µπορούσε να είναι η εξέταση της σκοπιµότητας δηµιουργίας ευρωπαϊκού πολυγλωσσικού συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών και έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο θα βασίζεται και θα συνδέει υφιστάµενες ή προγραµµατιζόµενες εθνικές, δηµόσιες και ιδιωτικές πρωτοβουλίες. 13 COM(2005) 576 τελικό της EL 8 EL

9 Η παγκόσµια διάσταση των προκλήσεων όσον αφορά την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών συνιστά πρόκληση για την Επιτροπή, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, να αυξήσει της προσπάθειες που καταβάλλει για την προώθηση της παγκόσµιας συνεργασίας στην ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, ιδίως εφαρµόζοντας το θεµατολόγιο που εγκρίθηκε κατά την παγκόσµια διάσκεψη κορυφής για την κοινωνία της πληροφορίας, το Νοέµβριο του Τέλος, η έρευνα και ανάπτυξη, ιδίως σε κοινοτικό επίπεδο, θα συµβάλουν στην εξέλιξη νέων και καινοτόµων εταιρικών σχέσεων για την προώθηση της ανάπτυξης του ευρωπαϊκού κλάδου ΤΠΕ γενικότερα, και του ευρωπαϊκού κλάδου ΤΠΕ εν προκειµένω. Προς τούτο, η Επιτροπή θα επιδιώξει να εξασφαλίσει κατάλληλους οικονοµικούς πόρους για έρευνα σε θέµατα NIS και τεχνολογιών αξιοπιστίας στο 7ο κοινοτικό πρόγραµµα πλαίσιο ιάλογος Ως πρώτο βήµα για τη βελτίωση του διαλόγου µεταξύ των δηµόσιων αρχών, η Επιτροπή προτείνει τη δροµολόγηση συγκριτικής αξιολόγησης εθνικών πολιτικών που αφορούν NIS, συµπεριλαµβανοµένων ειδικών πολιτικών ασφάλειας για το δηµόσιο τοµέα. Τούτο θα συµβάλει στον προσδιορισµό των πλέον αποτελεσµατικών πρακτικών, ώστε να µπορούν στη συνέχεια να αναπτύσσονται, όπου αυτό είναι δυνατό, σε ευρύτερη βάση και σε κοινοτική κλίµακα, συµβάλλοντας ώστε η δηµόσια διοίκηση της να καταστεί κινητήρια δύναµη όσον αφορά βέλτιστη πρακτική σε θέµατα ασφάλειας. Σηµαντικό ρόλο από την άποψη αυτή µπορεί, π.χ., να έχουν οι εργασίες για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση, ως µέρος του πρόσφατου σχεδίου δράσης ηλεκυβέρνηση (egovernment). Με την κατάλληλη διάρθρωση, στα αποτελέσµατα της εν λόγω συγκριτικής αξιολόγησης θα προσδιοριστούν περιπτώσεις βέλτιστης πρακτικής για τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης µεταξύ ΜΜΕ και πολιτών όσον αφορά τις ανάγκες τους να αντιµετωπίσουν τις εκάστοτε συγκεκριµένες προκλήσεις και απαιτήσεις σε NIS, καθώς και τις σχετικές δυνατότητές τους. Θα πρέπει να κληθεί ο ENISA να αναλάβει ενεργό ρόλο στο διάλογο αυτό, καθώς και στην παγίωση και ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής Απαιτείται διαρθρωµένη πολυµερής συζήτηση µε καλύτερο τρόπο αξιοποίησης των υφιστάµενων εργαλείων και ρυθµίσεων για την επίτευξη της ενδεδειγµένης κοινωνικής ισορροπίας µεταξύ ασφάλειας και προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Ως συµβολή στη συζήτηση αυτή θεωρείται η προγραµµατισµένη διάσκεψη i2010 Towards a Ubiquitous European Information Society (γενικευµένη παρουσία της κοινωνίας της πληροφορίας) που διοργανώνεται από την προσεχή φινλανδική προεδρία, καθώς και η διαβούλευση για τον αντίκτυπο της RFID στην ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής, η οποία αποτελεί µέρος της ευρύτερης διαβούλευσης που δροµολογήθηκε πρόσφατα από την Επιτροπή. Εξάλλου, η Επιτροπή θα διοργανώσει: Επιχειρηµατική εκδήλωση για την ενθάρρυνση της συµµετοχής του κλάδου στην υιοθέτηση αποτελεσµατικών µεθόδων για την υλοποίηση παιδείας ασφάλειας στον κλάδο. EL 9 EL

10 Σεµινάριο προβληµατισµού σχετικά µε τρόπους αύξησης της ευαισθητοποίησης σε θέµατα ασφάλειας και ενίσχυσης της εµπιστοσύνης των τελικών χρηστών στη χρήση ηλεκτρονικών δικτύων και συστηµάτων πληροφοριών Εταιρική σχέση Για την αποτελεσµατική χάραξη πολιτικής απαιτείται σαφής αντίληψη του χαρακτήρα και της έκτασης των προκλήσεων. Προς τούτο δεν αρκούν µόνο αξιόπιστα και επικαιροποιηµένα στατιστικά και οικονοµικά δεδοµένα σχετικά µε συµβάντα στην ασφάλεια πληροφοριών και µε το επίπεδο της εµπιστοσύνης καταναλωτών και χρηστών, αλλά επίσης και επικαιροποιηµένα δεδοµένα αναφορικά µε το µέγεθος και τις τάσεις του κλάδου ασφαλείας ΤΠΕ στην Ευρώπη. Η Επιτροπή προτίθεται να ζητήσει από τον ENISA να αναπτύξει εταιρική σχέση εµπιστοσύνης µε τα κράτη µέλη και µε τους ενδιαφερόµενους για την εκπόνηση ενδεδειγµένου πλαισίου συλλογής δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών και των µηχανισµών συλλογής και ανάλυσης δεδοµένων σε ευρωπαϊκή κλίµακα αναφορικά µε συµβάντα σχετικά µε την ασφάλεια και την εµπιστοσύνη των καταναλωτών. Παράλληλα, λόγω της ιδιαίτερα κατακερµατισµένης αγοράς στην ΕΕ και του µάλλον ειδικού χαρακτήρα της, η Επιτροπή θα καλέσει τα κράτη µέλη, τον ιδιωτικό τοµέα και την ερευνητική κοινότητα να συµπήξουν στρατηγική εταιρική σχέση για την εξασφάλιση της διάθεσης δεδοµένων σχετικά µε τον κλάδο ασφαλείας ΤΠΕ και µε τις εξελισσόµενες τάσεις της αγοράς για προϊόντα και υπηρεσίες στην ΕΕ Αποβλέποντας στην βελτίωση των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων απόκρισης σε επιβουλές κατά της ασφάλειας, η Επιτροπή θα ζητήσει από τον ENISA να εξετάσει τη σκοπιµότητα ενός ευρωπαϊκού συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών και έγκαιρης προειδοποίησης µε σκοπό τη διευκόλυνση αποτελεσµατικής απόκρισης σε υφιστάµενες και µελλοντικές επιβουλές εναντίον ηλεκτρονικών δικτύων. Μια από τις απαιτήσεις ενός τέτοιου συστήµατος θα είναι µια πολυγλωσσική κοινοτική δικτυακή πύλη που θα παρέχει προσαρµοσµένες στη ζήτηση πληροφορίες αναφορικά µε επιβουλές, κινδύνους και προειδοποιήσεις Ενίσχυση των ικανοτήτων Η ενίσχυση των ικανοτήτων κάθε οµάδας ενδιαφεροµένων αποτελεί προϋπόθεση για την καλύτερη επίδοση των αναγκών ασφάλειας και των κινδύνων µε σκοπό την προώθηση της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών Από την άποψη αυτή, η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη : να έχουν ενεργό συµµετοχή στην προτεινόµενη συγκριτική αξιολόγηση εθνικών πολιτικών NIS να προωθήσουν, σε στενή συνεργασία µε τον ENISA, εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα, τα οφέλη και την ανταµοιβή από την υιοθέτηση αποτελεσµατικών τεχνολογιών, πρακτικών και συµπεριφοράς ασφάλειας EL 10 EL

11 να υποβοηθήσουν την εγκατάσταση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την προβολή και προώθηση ορθής πρακτικής αναφορικά µε την ασφάλεια, που θα µπορούσε στη συνέχεια να επεκταθεί και σε άλλους τοµείς να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη προγραµµάτων ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών ως τµήµα της διδακτέας ύλης στην ανώτερη εκπαίδευση Η Επιτροπή καλεί επίσης τους εµπλεκόµενους παράγοντες του ιδιωτικού τοµέα να αναλάβουν πρωτοβουλίες: να εκπονήσουν κατάλληλο ορισµό των αρµοδιοτήτων και της ευθύνης παραγωγών λογισµικού και παρόχων υπηρεσιών ιαδικτύου σε σχέση µε την παροχή επαρκών και ελέγξιµων επιπέδων ασφάλειας. Εν προκειµένω, απαιτείται υποστήριξη τυποποιηµένων διαδικασιών που θα ανταποκρίνονται σε κοινά συµφωνηµένα πρότυπα ασφάλειας και σε κανόνες βέλτιστης πρακτικής να προωθήσουν την ποικιλοµορφία, τον ανοιχτό χαρακτήρα, τη διαλειτουργικότητα, τη χρηστικότητα και τον ανταγωνισµό ως καίριες κινητήριες δυνάµεις για την ασφάλεια, καθώς επίσης να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και εγκατάσταση προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών βελτιωµένης ασφαλείας για την αποτροπή και καταπολέµηση της κλοπής ταυτότητας και άλλων επιθέσεων κατά της ιδιωτικής ζωής να διαδώσουν ορθή πρακτική ασφαλείας για φορείς εκµετάλλευσης δικτύου, παρόχους υπηρεσιών και ΜΜΕ, υπό µορφή βασικού επιπέδου όσον αφορά την ασφάλεια και τη συνέχεια της επιχειρηµατικής δραστηριότητας να προωθήσουν προγράµµατα κατάρτισης στον επιχειρηµατικό τοµέα, ιδίως για τις ΜΜΕ, ώστε οι απασχολούµενοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσµατική εφαρµογή πρακτικών σχετικών µε την ασφάλεια να εργαστούν για την εκπόνηση οικονοµικά προσιτών προγραµµάτων πιστοποίησης της ασφάλειας για προϊόντα, διεργασίες και υπηρεσίες που θα αναφέρονται σε ιδιαίτερες κοινοτικές ανάγκες (ιδίως όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής) να συµπεριλάβουν τον ασφαλιστικό τοµέα στην κατάρτιση των κατάλληλων εργαλείων για τη διαχείριση των κινδύνων και για τις µεθόδους αντιµετώπισης των κινδύνων σχετικά µε ΤΠΕ και να καλλιεργήσουν παιδεία διαχείρισης κινδύνων σε οργανισµούς και επιχειρήσεις (ιδιαιτέρως στις ΜΜΕ). 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Για τον προσδιορισµό και την αντιµετώπιση των σχετικών µε την ασφάλεια προκλήσεων όσον αφορά συστήµατα και δίκτυα πληροφοριών στην ΕΕ απαιτείται πλήρης συστράτευση όλων των εµπλεκόµενων παραγόντων. Η µεθοδολογική προσέγγιση πολιτικής που σκιαγραφείται στην παρούσα ανακοίνωση αποβλέπει στην επίτευξη του στόχου αυτού, µε την ενίσχυση µιας πολυµερούς προσέγγισης, η οποία θα βασίζεται σε κοινά συµφέροντα, στον EL 11 EL

12 προσδιορισµό των αντίστοιχων ρόλων και στην εκπόνηση ενός πλαισίου για την προώθηση αποτελεσµατικής χάραξης δηµόσιας πολιτικής και πρωτοβουλιών του ιδιωτικού τοµέα. Στα µέσα του 2007, η Επιτροπή θα υποβάλει στο Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά µε τις πρωτοβουλίες που θα έχει δροµολογήσει, µε τα αρχικά πορίσµατα και µε την επισκόπηση της εξέλιξης κάθε πρωτοβουλίας, συµπεριλαµβανοµένων αυτών του ENISA και όσων θα έχουν αναληφθεί σε επίπεδο κράτους µέλους ή από τον ιδιωτικό τοµέα. Εφόσον κρίνει ενδεδειγµένο, η Επιτροπή θα υποβάλει σύσταση σχετικά µε την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (NIS). EL 12 EL

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 30.3.2009 COM(2009) 149 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.7.2007 SEC(2007) 936 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Συνοδευτικό έγγραφο της Λευκής Βίβλου για τον

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 211,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 211, ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006 ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΑΦΥΛΑΞΗ (2006/585/ΕΚ) (ΕΕ L 236 της 31.8.2006, σ. 28 έως

Διαβάστε περισσότερα

Bρυξέλλες, 11 εκεµβρίου 2001 (19.12) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 15152/10 LIMITE ECO 389 JAI 171 PESC 537 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Bρυξέλλες, 11 εκεµβρίου 2001 (19.12) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 15152/10 LIMITE ECO 389 JAI 171 PESC 537 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες, 11 εκεµβρίου 2001 (19.12) (OR. en) 15152/10 LIMITE ECO 389 JAI 171 PESC 537 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ τoυ : ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ µε ηµεροµηνία : 6 εκεµβρίου 2001 αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2014 COM(2014) 527 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: η κα Γεννηµατά Πρόεδρος ιευρυµένης Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς Πρόεδρος ENAE (EL/PES)

Εισηγήτρια: η κα Γεννηµατά Πρόεδρος ιευρυµένης Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς Πρόεδρος ENAE (EL/PES) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EDUC - 043 Επιτροπή των Περιφερειών Βρυξέλλες, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της Επιτροπής "Πολιτισµός και Παιδεία" για την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αθήνα, 11 Μαΐου 2015 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος.

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2013 (19.07) (OR. en) 11151/13 ENV 578 SAN 226 AGRI 395 FORETS 32 ENER 298 TRANS 336 ECOFIN 574 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας προς: τις αντιπροσωπείες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2008/0047(COD) 30.6.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2151(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2151(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2014/2151(INI) 5.2.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την επιδίωξη ανανεωμένης συναίνεσης όσον αφορά την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

12359/16 ΔΛ/μκ 1 DGE 2B

12359/16 ΔΛ/μκ 1 DGE 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12359/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες TELECOM 176 COMPET 498 MI

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.2.2013 SWD(2013) 31 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γιάννης Σταµατίου Επιστηµονικός Σύµβουλος σε θέµατα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ., Επίκουρος ΚαθηγητήςΤµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες στο

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι,

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία του κ. Philippe Μaystadt, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008 Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του : Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 29ης και 30ής Μαΐου 2008 αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία)

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία) Σύσταση CM/Rec(2010)7 Της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη-μέλη για το Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Υιοθετήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 00393/08/EL WP 146 Πρόγραµµα εργασίας 2008-2009 Οµάδα εργασίας του άρθρου 29 18 Φεβρουαρίου 2008 Η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Cities E-services for Inclusion

Cities E-services for Inclusion Cities E-services for Inclusion Η Ευγηρία στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ageing Well in the Information Society EU Action Plan EUROPEAN KNOWLEDGE SOCIETY FORUM 23 rd 25 th October 2008 AMAROUSSION - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 8.1.2014 A7-0430/1 1 Παράγραφος -1 (νέα) -1. θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να δοθεί δηµόσια στήριξη για την ανάπτυξη της CCS στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας 8.1.2014 A7-0430/2 2 Παράγραφος 1 1. αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.2.2013 COM(2013) 48 final 2013/0027 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με μέτρα για την εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2008/2173(INI) 11.11.2008 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-19 Ivo Belet (PE414.337v01-00) H προστασία των καταναλωτών, ιδιαίτερα των ανηλίκων, όσον αφορά τη

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2013/0027(COD) 2.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων.

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13413/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου EDUC 331 SOC 630 EMPL 426 MI 646 ECOFIN 913 JEUN 78 SPORT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

9073/15 ΠΧΚ/νικ 1 DG E2b

9073/15 ΠΧΚ/νικ 1 DG E2b Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9073/15 ENER 185 CLIMA 56 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προστασία των πληροφοριακών συστημάτων είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία οργανισμών και επιχειρήσεων. Πριν από λίγα χρόνια, η ασφάλεια των δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η πολυπολιτισµική βιβλιοθήκη - µια πύλη σε µία πολιτιστικά ποικιλόµορφη κοινωνία ανοιχτή στο διάλογο Translation in Greek: Antonia Arahova Librarian

Διαβάστε περισσότερα

ΤοδιαδίκτυοστηνΕλλάδα: Εµπόδια και Προοπτικές

ΤοδιαδίκτυοστηνΕλλάδα: Εµπόδια και Προοπτικές Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα,, TηλT ηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou sou

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια ικτύων και Πληροφοριών (ENISA)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια ικτύων και Πληροφοριών (ENISA) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.9.2010 COM(2010) 521 τελικό 2010/0275 (COD) C7-0302/10 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κανονισμός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜμΕ)

Ο Κανονισμός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜμΕ) Ο Κανονισμός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜμΕ) Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Αλέξανδρος Παπαδόπουλος 13 Μαρτίου 2013 Τί είναι Πρότυπα;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα Το Συμβούλιο (ECOFIN, 10-11-2015) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ εκ νέου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 22.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο Επιτροπή Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

15349/16 ΔΙ/νικ 1 DG D 2A

15349/16 ΔΙ/νικ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Συμπερασμάτων & Προτάσεις της Ομάδας Εργασίας Ε2

Σύνοψη Συμπερασμάτων & Προτάσεις της Ομάδας Εργασίας Ε2 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε2 : «Ηλεκτρονικές Υπογραφές & Ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά Ταυτοποίησης» (Τεχνική & Νομική Ανάλυση) Μέρος ΣΤ: Σύνοψη Συμπερασμάτων & Προτάσεις της Ομάδας Εργασίας Ε2 Παρουσίαση Δρακούλης Μαρτάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή βάση δεικτών επιστήµης, τεχνολογίας και καινοτοµίας Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: IHP-CBSTII-01-1

Κοινή βάση δεικτών επιστήµης, τεχνολογίας και καινοτοµίας Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: IHP-CBSTII-01-1 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έµµεσες δράσεις Ε&ΤΑ στο πλαίσιο του ειδικού προγράµµατος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης µε αντικείµενο τη "βελτίωση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας

Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας Πρότυπο κοινωνικής και περιβαλλοντολογικής έκθεσης της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας κατεργασίας δερµάτων Επιτροπή κοινωνικού διαλόγου για τη κατεργασία δερµάτων 1. Εισαγωγή (εγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη για τον καταναλωτή από την απελευθέρωση της ταχυδροµικής αγοράς στην Ελλάδα

Οφέλη για τον καταναλωτή από την απελευθέρωση της ταχυδροµικής αγοράς στην Ελλάδα Οφέλη για τον καταναλωτή από την απελευθέρωση της ταχυδροµικής αγοράς στην Ελλάδα Οµιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελου Ζερβέα, στην ηµερίδα της ΕΕΤΤ µε θέµα: «Προς την απελευθέρωση της Ταχυδροµικής

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.3.2006 COM(2006) 136 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Για το 2014, η ΑΔΑΕ έχει προγραμματίσει να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 960 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δεύτερη έκθεση προόδου: Πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

127η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

127η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2011 127η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΣΗΜΕΙΟ 6 ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ () Υποβάλλεται από τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 27.3.2013 2012/2295(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Tamás Deutsch (PE506.093v01-00) σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση των επιστημονικών επιδόσεων για βελτιωμένη χάραξη πολιτικής

Μέτρηση των επιστημονικών επιδόσεων για βελτιωμένη χάραξη πολιτικής Ενημερωτικό σημείωμα Μέτρηση των επιστημονικών επιδόσεων για βελτιωμένη χάραξη πολιτικής Ενημερωτικό σημείωμα επιλογών Βασικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση της σκοπιμότητας και της εφικτότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 7.10.2010 2010/2088(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το ΑΕΠ και πέρα από αυτό - Η μέτρηση της προόδου σε

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13645/16 SPORT 72 FREMP 170 RELEX 884 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα