ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2006) 251 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Στρατηγική για ασφαλή κοινωνία της πληροφορίας «διάλογος, πνεύµα συνεργασίας και ενίσχυση των ικανοτήτων» {SEC(2006) 656} EL EL

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Βελτίωση της ασφάλειας στην κοινωνία της πληροφορίας: Οι βασικές προκλήσεις Προς µια δυναµική προσέγγιση της κοινωνίας της πληροφορίας µε ασφάλεια ιάλογος Εταιρική σχέση Ενίσχυση των ικανοτήτων Συµπεράσµατα EL 2 EL

3 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Στρατηγική για ασφαλή κοινωνία της πληροφορίας «διάλογος, πνεύµα συνεργασίας και ενίσχυση των ικανοτήτων» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην ανακοίνωση «Η στρατηγική i2010 Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση» 1, υπογραµµίστηκε η σηµασία της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών για τη δηµιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου πληροφοριών. Η δυνατότητα διάθεσης, η αξιοπιστία και η ασφάλεια των δικτύων και των συστηµάτων πληροφοριών αποκτούν διαρκώς περισσότερο κεντρική σηµασία για τις οικονοµίες µας και για τον κοινωνικό ιστό. Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι η αναζωογόνηση της στρατηγικής που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το 2001, µε την ανακοίνωση Ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών: Πρόταση ευρωπαϊκής πολιτικής 2. Πραγµατοποιείται επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά τις επιβουλές εναντίον της ασφάλειας της κοινωνίας της πληροφορίας και προσδιορίζονται τα πρόσθετα βήµατα που πρέπει να πραγµατοποιηθούν για τη βελτίωση της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών (NIS). Με έµπνευση από την εµπειρία των κρατών µαλών και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, επιδιώκεται η περαιτέρω εξέλιξη µιας δυναµικής, σφαιρικής στρατηγικής στην Ευρώπη, βασιζόµενης στην ανάπτυξη κλίµατος ασφάλειας και στηριζόµενης στο διάλογο, σε πνεύµα συνεργασίας και στην ενίσχυση των ικανοτήτων. Κατά την αντιµετώπιση των προκλήσεων που αφορούν την ασφάλεια της κοινωνίας της πληροφορίας, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει αναπτύξει µια τριµερή προσέγγιση που καλύπτει: ειδικά µέτρα ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, πλαίσιο κανονιστικών ρυθµίσεων για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (το οποίο περιλαµβάνει θέµατα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και προστασίας των δεδοµένων), καθώς και καταπολέµηση αξιόποινων πράξεων στον κυβερνοχώρο. Μολονότι οι τρεις αυτές πτυχές µπορούν, σε ορισµένο βαθµό, να αναπτυχθούν χωριστά, οι πολυάριθµες µεταξύ τους αλληλεξαρτήσεις επιβάλλουν την εκπόνηση συντονισµένης στρατηγικής. Στην παρούσα ανακοίνωση καθορίζεται η στρατηγική και παρέχεται το πλαίσιο για τη συνέχιση και λεπτοµερέστερη επεξεργασία συνεκτικής µεθόδου για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών. Στην ανακοίνωση του 2001, η ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών ορίζεται ως ικανότητα ενός δικτύου ή ενός συστήµατος πληροφοριών να προβάλλει αντίσταση, σε δεδοµένο επίπεδο εµπιστοσύνης, σε τυχαία συµβάντα ή σε κακόβουλη δράση. Παρόµοια συµβάντα ή δράσεις µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη διάθεση, την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα και την εµπιστευτικότητα (τήρηση του απορρήτου) αποθηκευµένων ή µεταδιδόµενων δεδοµένων, καθώς επίσης και συναφών υπηρεσιών που παρέχονται µέσω των εν λόγω δικτύων και συστηµάτων. 1 2 COM(2005) 229 τελικό 05. COM(2001) 298 τελικό της EL 3 EL

4 Κατά τα τελευταία έτη, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει προχωρήσει στην υλοποίηση σειράς δράσεων για τη βελτίωση της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών. Το πλαίσιο κανονιστικών ρυθµίσεων για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η ανασκόπηση του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη, περιλαµβάνει διατάξεις που αφορούν την ασφάλεια. Συγκεκριµένα, στην οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) 3 περιλαµβάνεται η υποχρέωση, για τους παρόχους δηµόσια διαθεσίµων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να διασφαλίζουν την ασφάλεια των υπηρεσιών τους. Προβλέπονται διατάξεις εναντίον των ανεπίκλητων µηνυµάτων 4 και του κατασκοπευτικού λογισµικού 5. Η εµπιστοσύνη και ασφάλεια αποτελούν επίσης σηµαντικό σκέλος των προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αφορούν την έρευνα και την ανάπτυξη. Ευρύ φάσµα έργων του 6ου προγράµµατος πλαισίου έρευνας πραγµατεύεται τα εν λόγω θέµατα. Η έρευνα που αφορά την ασφάλεια θα ενισχυθεί στο 7ο πρόγραµµα πλαίσιο, µε την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού προγράµµατος έρευνας στον τοµέα της ασφάλειας (ESRP) 6. Περαιτέρω, στο πρόγραµµα Safer Internet Plus, υποστηρίζεται η δικτύωση έργων και η ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής για την καταπολέµηση επιβλαβούς περιεχοµένου που κυκλοφορεί σε δίκτυα πληροφοριών. Ως µέρος της απόκρισης της σε επιβουλές εναντίον της ασφάλειας, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποφάσισε το 2004 να δηµιουργήσει τον ευρωπαϊκό οργανισµό ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών (ENISA). Ο ENISA συµβάλλει στην ανάπτυξη και εµπέδωση ενός κλίµατος ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών προς όφελος των πολιτών, των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα, σε όλη την έκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η ΕΕ έχει επίσης ενεργό ρόλο στα διεθνή fora που εξετάζουν τα θέµατα αυτά, όπως ο ΟΟΣΑ, το Συµβούλιο της Ευρώπης ή τα Ηνωµένα Έθνη. Κατά την παγκόσµια διάσκεψη κορυφής για την κοινωνία της πληροφορίας, στην Τύνιδα, η ΕΕ υποστήριξε ένθερµα τις συζητήσεις γύρω από τη διάθεση, την αξιοπιστία και την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών. Το θεµατολόγιο της Τύνιδας 7, που µαζί µε τη δεσµευτική δήλωση της Τύνιδας καθορίζει τα περαιτέρω βήµατα για τη συζήτηση των πολιτικών που αφορούν την παγκόσµια κοινωνία της πληροφορίας, όπως υιοθετήθηκαν από τους ηγέτες του κόσµου, υπογραµµίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η καταπολέµηση των αξιόποινων πράξεων στον κυβερνοχώρο και των ανεπιθύµητων µηνυµάτων, µε παράλληλη διασφάλιση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της ελευθερίας της έκφρασης. Αναγνωρίζεται η ανάγκη συναντίληψης στα θέµατα που αφορούν την ασφάλεια του ιαδικτύου, καθώς και περαιτέρω συνεργασίας για τη διευκόλυνση της συλλογής και διάδοσης πληροφοριών που αφορούν την ασφάλεια, και της ανταλλαγής ορθής πρακτικής µεταξύ όλων των ενδιαφεροµένων σχετικά µε µέτρα καταπολέµησης των επιβουλών εναντίον της ασφάλειας Οδηγία 2002/58/EΚ. Ή ανεπίκλητα µηνύµατα εµπορικού χαρακτήρα Το κατασκοπευτικό λογισµικό είναι λογισµικό ιχνηλάτησης που εγκαθίσταται χωρίς σχετική υπόµνηση, συναίνεση ή έλεγχο του χρήστη. Tο ESPR καταρτίζεται κατά τη διάρκεια προκαταρκτικής δράσης έρευνας στον τοµέα της ασφάλειας κατά τη χρονική περίοδο Προς µια παγκόσµια εταιρική συνεργασία στην κοινωνία της πληροφορίας: Η συνέχεια στη δεύτερη φάση (Τύνιδα)της Παγκόσµιας ιάσκεψης Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS), COM(2006) 181 τελικό της EL 4 EL

5 2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, η ασφάλεια συνεχίζει να παρουσιάζει προβλήµατα που ισοδυναµούν µε αντίστοιχες προκλήσεις. Κατά πρώτο, οι επιθέσεις εναντίον των συστηµάτων πληροφορικής έχουν ως κίνητρο διαρκώς περισσότερο το κέρδος και όχι την πρόκληση διαταραχής και µόνο. Πραγµατοποιείται παράνοµη εξόρυξη δεδοµένων, διαρκώς περισσότερο εν αγνοία του χρήστη, ενώ αυξάνεται µε ταχείς ρυθµούς ο αριθµός των παραλλαγών (και ο ρυθµός εξέλιξης) του κακόβουλου λογισµικού 8. Τα ανεπίκλητα µηνύµατα αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγµα της εξέλιξης αυτής: καθίστανται το όχηµα για επιθέσεις ιών και για δόλιες και αξιόποινες δραστηριότητες, όπως κατασκοπευτικό λογισµικό, ηλεκτρονικό ψάρεµα 9 και άλλες µορφές κακόβουλου λογισµικού. Η ευρύτατη διάδοση των ανεπίκλητων µηνυµάτων βασίζεται διαρκώς περισσότερο σε δίκτυα ροµπότ (botnets) 10, δηλαδή σε εκτεθειµένους εξυπηρετητές και προσωπικούς υπολογιστές, οι οποίοι χρησιµοποιούνται ως αναµεταδότες εν αγνοία των ιδιοκτητών τους. Η αυξανόµενη ανάπτυξη και εγκατάσταση κινητών συσκευών (συµπεριλαµβανοµένων των κινητών τηλεφώνων τρίτης γενιάς, των φορητών βιντεοπαιχνιδιών κλπ.), καθώς και των δικτυακών υπηρεσιών που βασίζονται σε κινητά, θα αποτελέσουν νέες προκλήσεις, δεδοµένης της ταχείας ανάπτυξης των υπηρεσιών που βασίζονται στο πρωτόκολλο διαδικτύου (IP). Οι διατάξεις αυτές θα µπορούσαν τελικά να αποβούν η συνηθέστερη δίοδος για πραγµατοποίηση επιθέσεων από ό,τι οι προσωπικοί υπολογιστές, δεδοµένου ότι οι τελευταίοι παρουσιάζουν ήδη σηµαντικό επίπεδο ασφάλειας. Πράγµατι, κάθε νέα µορφή πλατφόρµας επικοινωνίας και συστήµατος πληροφοριών παρέχει αναπόφευκτα νέες ευκαιρίες για δόλιες προσβολές. Μια άλλη σηµαντική εξέλιξη είναι η εµφάνιση της «περιβάλλουσας νοηµοσύνης», όπου σηµειώνεται γενικευµένη παρουσία ευφυών συσκευών, µε την υποστήριξη της υπολογιστικής τεχνολογίας και της δικτύωσης (π.χ. µέσω RFID 11, IPv6 και δικτύων από αισθητήρες). Η ολικά διασυνδεδεµένη και δικτυωµένη καθηµερινή ζωή επαγγέλλεται σηµαντικές ευκαιρίες. Ωστόσο, θα προκύψουν επίσης πρόσθετοι κίνδυνοι όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Ενώ οι κοινές πλατφόρµες και εφαρµογές έχουν θετική συµβολή στη διαλειτουργικότητα και την αφοµοίωση τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), µπορούν επίσης να αυξήσουν τους κινδύνους. Όσο µεγαλύτερη είναι, παραδείγµατος χάρη, η χρήση ετοιµοπαράδοτου λογισµικού, τόσο µεγαλύτερος ο αντίκτυπος σε περίπτωση εκµετάλλευσης του εύτρωτου χαρακτήρα ή της εµφάνισης ανεπαρκειών/βλαβών. Η εµφάνιση ορισµένων περιπτώσεων «µονοκαλλιέργειας» σε πλατφόρµες και εφαρµογές λογισµικού µπορεί να διευκολύνει κατά πολύ την αύξηση και διάδοση επιβουλών κατά της ασφάλειας, όπως το κακόβουλο λογισµικό και οι ιοί. Η «Malware» Το ηλεκτρονικό ψάρεµα («phishing») είναι µια µορφή απάτης στο ιαδίκτυο, που αποβλέπει στην κλοπή πολύτιµων πληροφοριών, όπως πιστωτικές κάρτες, αριθµοί τραπεζικών λογαριασµών, ταυτότητες χρηστών και κωδικοί πρόσβασης. Τα botnet είναι δίκτυα προγραµµάτων ροµπότ, δηλαδή εφαρµογές που εκτελούν δράσεις για λογαριασµό χειριστή εξ αποστάσεως, οι οποίες εγκαθίστανται µυστικά στη µηχανή του θύµατος. Ραδιοσυχνοτική αναγνώριση (Radio Frequency Identification). EL 5 EL

6 διαφοροποίηση, ο ανοιχτός χαρακτήρας και η διαλειτουργικότητα είναι αναπόσπαστες συνιστώσες της ασφάλειας και πρέπει να προωθούνται. Η σηµασία του τοµέα των ΤΠΕ για την ευρωπαϊκή οικονοµία και για την ευρωπαϊκή κοινωνία ως σύνολο είναι αναµφισβήτητη. Οι ΤΠΕ αποτελούν καθοριστικής σηµασίας συνιστώσα καινοτοµίας και σε αυτές οφείλεται ποσοστό περίπου 40% της αύξησης της παραγωγικότητας. Επιπλέον, ο ιδιαίτερα καινοτοµικός αυτός τοµέας συµβάλλει κατά περισσότερο από ένα τέταρτο στη συνολική ευρωπαϊκή προσπάθεια Ε&Α και διαδραµατίζει καίριο ρόλο στη δηµιουργία οικονοµικής ανάπτυξης και απασχόλησης σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας. ιαρκώς περισσότεροι ευρωπαίοι ζουν σε µια γνήσια κοινωνία της πληροφορίας όπου η χρήση ΤΠΕ έχει αυξηθεί µε ταχείς ρυθµούς, ως βασική λειτουργία στις κοινωνικές και οικονοµικές επαφές των ανθρώπων. Σύµφωνα µε την Eurostat, 89% των κοινοτικών επιχειρήσεων χρησιµοποιούσαν ενεργά το ιαδίκτυο κατά το 2004, ενώ περίπου 50% των καταναλωτών το είχαν πρόσφατα χρησιµοποιήσει 12. Μια παραβίαση της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών (NIS) µπορεί να προκαλέσει επιπτώσεις που υπερβαίνουν την οικονοµική διάσταση. Πράγµατι, υπάρχει γενικότερη ανησυχία ότι τα προβλήµατα ασφάλειας µπορούν να αποθαρρύνουν και να περιορίσουν την αφοµοίωση των ΤΠΕ, ενώ η διάθεση, η αξιοπιστία και η ασφάλεια αποτελούν προϋποθέσεις για την εγγύηση των θεµελιωδών δικαιωµάτων στις επιγραµµικές επικοινωνίες. Εξάλλου, εξαιτίας της αυξηµένης συνδετικότητας µεταξύ δικτύων, και άλλες υποδοµές καθοριστικής σηµασίας (όπως οι µεταφορές, η ενέργεια κλπ.) καθίστανται επίσης διαρκώς περισσότερο εξαρτηµένες από την ακεραιότητα των αντίστοιχων συστηµάτων πληροφοριών τους. Τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι πολίτες στην Ευρώπη συνεχίζουν να υποτιµούν τους κινδύνους. Τούτο οφείλεται σε διάφορους λόγους, ο σηµαντικότερος όµως, στην περίπτωση των επιχειρήσεων, είναι µάλλον ότι δεν προκύπτει σαφώς η απόδοση των επενδύσεων στον τοµέα της ασφάλειας, ενώ στην περίπτωση των πολιτών το γεγονός ότι δεν είναι ενήµεροι για το µερίδιο ευθύνης που τους αντιστοιχεί στην παγκόσµια αλυσίδα της ασφάλειας. Πράγµατι, δεδοµένης της γενικευµένης παρουσίας των ΤΠΕ και των συστηµάτων πληροφοριών, η ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών συνιστά πρόκληση για όλους ανεξαιρέτως: Οι δηµόσιες διοικήσεις πρέπει να αντιµετωπίσουν το ζήτηµα της ασφάλειας των συστηµάτων τους, όχι απλώς για την προστασία των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα, αλλά και για να αποτελέσουν υπόδειγµα βέλτιστης πρακτικής για άλλους παράγοντες Οι επιχειρήσεις πρέπει να αντιµετωπίσουν την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (ΝΙS) µάλλον ως µέρος του ενεργητικού τους και στοιχείο ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, παρά ως «αρνητικό κόστος» Οι µεµονωµένοι χρήστες πρέπει να αντιληφθούν ότι τα οικιακά συστήµατά τους είναι καθοριστικής σηµασίας για το σύνολο της «αλυσίδας της ασφάλειας». 12 Eurostat, Internet activities in the European Union, 40/2005. EL 6 EL

7 Για την επιτυχή αντιµετώπιση των προβληµάτων που περιγράφονται παραπάνω, πρέπει όλοι οι ενδιαφερόµενοι να διαθέτουν αξιόπιστα δεδοµένα αναφορικά µε συµβάντα και τάσεις στον τοµέα της ασφάλειας. Ωστόσο, είναι δύσκολη η συγκέντρωση αξιόπιστων και σφαιρικών δεδοµένων για συµβάντα αυτού του είδους, και τούτο για πολλούς λόγους, από την ταχύτητα µε την οποία µπορούν να εµφανιστούν συµβάντα ασφαλείας, έως την έλλειψη προθυµίας ορισµένων οργανισµών όσον αφορά την αποκάλυψη και δηµοσίευση παραβιάσεων που αφορούν την ασφάλεια. Ωστόσο, ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους για την ανάπτυξη της κλίµατος ασφάλειας είναι η βελτίωση των γνώσεών µας σχετικά µε το πρόβληµα. Προγράµµατα ευαισθητοποίησης, που προορίζονται να υπογραµµίσουν τις επιβουλές σε βάρος της ασφάλειας, είναι σηµαντικό να µην υποσκάπτουν την εµπιστοσύνη των καταναλωτών και των χρηστών εστιαζόµενα αποκλειστικά στις αρνητικές πτυχές της ασφάλειας. Θα πρέπει κατά συνέπεια, οπότε δίδεται η ευκαιρία, η ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών να παρουσιάζεται ως αξία και ως ευκαιρία, και όχι ως βάρος και ως κόστος. Πρέπει να θεωρείται ως ένα προσόν για την οικοδόµηση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών, ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν συστήµατα πληροφοριών, καθώς και ως θέµα που αφορά την ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών για παρόχους του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα. Η βασική πρόκληση την οποία αντιµετωπίζουν οι ιθύνοντες χάραξης πολιτικής είναι η επίτευξη µιας ολιστικής προσέγγισης. Στην προσέγγιση αυτή θα πρέπει να αναγνωρίζονται οι αντίστοιχοι ρόλοι των διαφόρων ενδιαφεροµένων. Πρέπει να εξασφαλίζεται κατάλληλος συντονισµός των διαφόρων διατάξεων που αφορούν τη δηµόσια πολιτική και τις κανονιστικές ρυθµίσεις και που έχουν άµεσο ή έµµεσο αντίκτυπο στην NIS. Από τις διαδικασίες ελευθέρωσης, κατάργησης των κανονιστικών ρυθµίσεων και σύγκλισης προέκυψε πλήθος πρωταγωνιστών µεταξύ των διάφορων οµάδων εµπλεκόµενων παραγόντων, γεγονός που δυσχεραίνει περαιτέρω το εν λόγω έργο. Η συµβολή του ENISA στην επίτευξη αυτού του στόχου µπορεί να είναι σηµαντική. Ο οργανισµός θα µπορούσε να λειτουργήσει ως κέντρο ανταλλαγής πληροφοριών, συνεργασίας µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων παραγόντων, καθώς και ανταλλαγής συνιστώµενης πρακτικής, τόσο µέσα στην Ευρώπη όσο και µε τον υπόλοιπο κόσµο, ώστε να συµβάλει στην ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου ΤΠΕ και στην εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 3. ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η κοινωνία της πληροφορίας µε ασφάλεια πρέπει να βασίζεται σε βελτιωµένη ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών και σε ευρύτατα διαδεδοµένο κλίµα ασφάλειας. Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει µια δυναµική και ολοκληρωµένη προσέγγιση που περιλαµβάνει όλους τους εµπλεκόµενους παράγοντες και βασίζεται στο διάλογο, σε πνεύµα συνεργασίας και στην ενίσχυση των ικανοτήτων. Με δεδοµένους τους συµπληρωµατικούς ρόλους του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα για τη δηµιουργία ενός κλίµατος ασφάλειας, οι πρωτοβουλίες πολιτικής στο εν λόγω πεδίο πρέπει να βασίζονται σε ανοιχτό και περιεκτικό πολυµερή διάλογο. Η εν λόγω προσέγγιση και οι συνδεδεµένες µε αυτήν δράσεις θα συµπληρώσουν και θα εµπλουτίσουν το σχέδιο της Επιτροπής για τη συνέχιση της ανάπτυξης ενός περιεκτικού και δυναµικού πλαισίου πολιτικής µέσα από σειρά πρωτοβουλιών κατά το 2006: EL 7 EL

8 (1) Ενασχόληση µε τις εξελίξεις στα ανεπίκλητα µηνύµατα και τις επιβουλές, όπως το κατασκοπευτικό λογισµικό και άλλες µορφές κακόβουλου λογισµικού, σε ανακοίνωση που θα αφορά τα συγκεκριµένα αυτά θέµατα. (2) Υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ των αρχών επιβολής του νόµου και αντιµετώπιση νέων µορφών αξιόποινων δράσεων που εκµεταλλεύονται το ιαδίκτυο και υποσκάπτουν τη λειτουργία νευραλγικών υποδοµών. Τούτο θα αποτελέσει αντικείµενο ειδικής ανακοίνωσης σχετικά µε τις αξιόποινες πράξεις στον κυβερνοχώρο. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες πολιτικής συµπληρώνουν επίσης την προγραµµατιζόµενη δραστηριότητα για την επίτευξη των στόχων της πράσινης βίβλου της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Προστασίας των Υποδοµών Ζωτικής Σηµασίας (EPCIP) 13, που εκπονήθηκε σε ανταπόκριση αιτήµατος του Συµβουλίου του εκεµβρίου Η διαδικασία της πράσινης βίβλου αναµένεται ότι θα καταλήξει σε σχέδιο δράσης που θα συνδυάζει συνολική προσέγγιση πλαισίου αναφορικά µε την προστασία νευραλγικών υποδοµών µε τις απαραίτητες κλαδικές πολιτικές, συµπεριλαµβανοµένης και µιας για τον κλάδο των ΤΠΕ. Στην κλαδική πολιτική για τις ΤΠΕ θα εξεταστούν, µέσω πολυµερούς διαλόγου, οι σχετικές οικονοµικές, επιχειρηµατικές και κοινωνικές κινητήριες δυνάµεις αποβλέποντας στη βελτίωση της ασφάλειας και την ανθεκτικότητα των δικτύων και των συστηµάτων πληροφοριών. Επίσης, στην ανασκόπηση του 2006 του πλαισίου των κανονιστικών ρυθµίσεων για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, θα εξεταστούν και στοιχεία βελτίωσης των NIS, όπως µέτρα τεχνικού και οργανωτικού χαρακτήρα που πρέπει να ληφθούν από παρόχους υπηρεσιών, διατάξεις που αφορούν την κοινοποίηση παραβιάσεων ασφαλείας, καθώς και συγκεκριµένα επανορθωτικά µέτρα και κυρώσεις αναφορικά µε παραβάσεις υποχρεώσεων. Η παροχή λύσεων, υπηρεσιών και προϊόντων ασφαλείας στους τελικούς χρήστες είναι σε µεγάλο βαθµό έργο του ιδιωτικού τοµέα. Έχει εποµένως στρατηγική σηµασία να είναι η ευρωπαϊκή βιοµηχανία απαιτητικός χρήστης προϊόντων και υπηρεσιών ασφαλείας, καθώς και ανταγωνιστικός προµηθευτής προϊόντων και υπηρεσιών NIS. Οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίζουν και να υλοποιούν βέλτιστη πρακτική κατά τη χάραξη πολιτικών, καθώς επίσης να επιδεικνύουν τη δέσµευσή τους στους εν λόγω στόχους πολιτικής µέσω της ασφαλούς διαχείρισης των δικών τους συστηµάτων πληροφοριών. Οι δηµόσιες αρχές, στα κράτη µέλη και σε κοινοτικό επίπεδο, θα έχουν καίριο ρόλο στην ορθή ενηµέρωση των χρηστών ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να συµβάλουν στη δική τους ασφάλεια. Η αύξηση της ευαισθητοποίησης σε θέµατα NIS και η παροχή κατάλληλης και έγκαιρης πληροφόρησης µέσα από αποκλειστικές δικτυακές πύλες ηλεκτρονικής ασφάλειας για θέµατα επιβουλών, κινδύνων και προειδοποιήσεων, καθώς και σχετικά µε περιπτώσεις βέλτιστης πρακτικής θα πρέπει να αντιµετωπιστούν κατά προτεραιότητα. Για το σκοπό αυτό, µείζων στόχος για τον ENISA θα µπορούσε να είναι η εξέταση της σκοπιµότητας δηµιουργίας ευρωπαϊκού πολυγλωσσικού συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών και έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο θα βασίζεται και θα συνδέει υφιστάµενες ή προγραµµατιζόµενες εθνικές, δηµόσιες και ιδιωτικές πρωτοβουλίες. 13 COM(2005) 576 τελικό της EL 8 EL

9 Η παγκόσµια διάσταση των προκλήσεων όσον αφορά την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών συνιστά πρόκληση για την Επιτροπή, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, να αυξήσει της προσπάθειες που καταβάλλει για την προώθηση της παγκόσµιας συνεργασίας στην ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, ιδίως εφαρµόζοντας το θεµατολόγιο που εγκρίθηκε κατά την παγκόσµια διάσκεψη κορυφής για την κοινωνία της πληροφορίας, το Νοέµβριο του Τέλος, η έρευνα και ανάπτυξη, ιδίως σε κοινοτικό επίπεδο, θα συµβάλουν στην εξέλιξη νέων και καινοτόµων εταιρικών σχέσεων για την προώθηση της ανάπτυξης του ευρωπαϊκού κλάδου ΤΠΕ γενικότερα, και του ευρωπαϊκού κλάδου ΤΠΕ εν προκειµένω. Προς τούτο, η Επιτροπή θα επιδιώξει να εξασφαλίσει κατάλληλους οικονοµικούς πόρους για έρευνα σε θέµατα NIS και τεχνολογιών αξιοπιστίας στο 7ο κοινοτικό πρόγραµµα πλαίσιο ιάλογος Ως πρώτο βήµα για τη βελτίωση του διαλόγου µεταξύ των δηµόσιων αρχών, η Επιτροπή προτείνει τη δροµολόγηση συγκριτικής αξιολόγησης εθνικών πολιτικών που αφορούν NIS, συµπεριλαµβανοµένων ειδικών πολιτικών ασφάλειας για το δηµόσιο τοµέα. Τούτο θα συµβάλει στον προσδιορισµό των πλέον αποτελεσµατικών πρακτικών, ώστε να µπορούν στη συνέχεια να αναπτύσσονται, όπου αυτό είναι δυνατό, σε ευρύτερη βάση και σε κοινοτική κλίµακα, συµβάλλοντας ώστε η δηµόσια διοίκηση της να καταστεί κινητήρια δύναµη όσον αφορά βέλτιστη πρακτική σε θέµατα ασφάλειας. Σηµαντικό ρόλο από την άποψη αυτή µπορεί, π.χ., να έχουν οι εργασίες για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση, ως µέρος του πρόσφατου σχεδίου δράσης ηλεκυβέρνηση (egovernment). Με την κατάλληλη διάρθρωση, στα αποτελέσµατα της εν λόγω συγκριτικής αξιολόγησης θα προσδιοριστούν περιπτώσεις βέλτιστης πρακτικής για τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης µεταξύ ΜΜΕ και πολιτών όσον αφορά τις ανάγκες τους να αντιµετωπίσουν τις εκάστοτε συγκεκριµένες προκλήσεις και απαιτήσεις σε NIS, καθώς και τις σχετικές δυνατότητές τους. Θα πρέπει να κληθεί ο ENISA να αναλάβει ενεργό ρόλο στο διάλογο αυτό, καθώς και στην παγίωση και ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής Απαιτείται διαρθρωµένη πολυµερής συζήτηση µε καλύτερο τρόπο αξιοποίησης των υφιστάµενων εργαλείων και ρυθµίσεων για την επίτευξη της ενδεδειγµένης κοινωνικής ισορροπίας µεταξύ ασφάλειας και προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Ως συµβολή στη συζήτηση αυτή θεωρείται η προγραµµατισµένη διάσκεψη i2010 Towards a Ubiquitous European Information Society (γενικευµένη παρουσία της κοινωνίας της πληροφορίας) που διοργανώνεται από την προσεχή φινλανδική προεδρία, καθώς και η διαβούλευση για τον αντίκτυπο της RFID στην ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής, η οποία αποτελεί µέρος της ευρύτερης διαβούλευσης που δροµολογήθηκε πρόσφατα από την Επιτροπή. Εξάλλου, η Επιτροπή θα διοργανώσει: Επιχειρηµατική εκδήλωση για την ενθάρρυνση της συµµετοχής του κλάδου στην υιοθέτηση αποτελεσµατικών µεθόδων για την υλοποίηση παιδείας ασφάλειας στον κλάδο. EL 9 EL

10 Σεµινάριο προβληµατισµού σχετικά µε τρόπους αύξησης της ευαισθητοποίησης σε θέµατα ασφάλειας και ενίσχυσης της εµπιστοσύνης των τελικών χρηστών στη χρήση ηλεκτρονικών δικτύων και συστηµάτων πληροφοριών Εταιρική σχέση Για την αποτελεσµατική χάραξη πολιτικής απαιτείται σαφής αντίληψη του χαρακτήρα και της έκτασης των προκλήσεων. Προς τούτο δεν αρκούν µόνο αξιόπιστα και επικαιροποιηµένα στατιστικά και οικονοµικά δεδοµένα σχετικά µε συµβάντα στην ασφάλεια πληροφοριών και µε το επίπεδο της εµπιστοσύνης καταναλωτών και χρηστών, αλλά επίσης και επικαιροποιηµένα δεδοµένα αναφορικά µε το µέγεθος και τις τάσεις του κλάδου ασφαλείας ΤΠΕ στην Ευρώπη. Η Επιτροπή προτίθεται να ζητήσει από τον ENISA να αναπτύξει εταιρική σχέση εµπιστοσύνης µε τα κράτη µέλη και µε τους ενδιαφερόµενους για την εκπόνηση ενδεδειγµένου πλαισίου συλλογής δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών και των µηχανισµών συλλογής και ανάλυσης δεδοµένων σε ευρωπαϊκή κλίµακα αναφορικά µε συµβάντα σχετικά µε την ασφάλεια και την εµπιστοσύνη των καταναλωτών. Παράλληλα, λόγω της ιδιαίτερα κατακερµατισµένης αγοράς στην ΕΕ και του µάλλον ειδικού χαρακτήρα της, η Επιτροπή θα καλέσει τα κράτη µέλη, τον ιδιωτικό τοµέα και την ερευνητική κοινότητα να συµπήξουν στρατηγική εταιρική σχέση για την εξασφάλιση της διάθεσης δεδοµένων σχετικά µε τον κλάδο ασφαλείας ΤΠΕ και µε τις εξελισσόµενες τάσεις της αγοράς για προϊόντα και υπηρεσίες στην ΕΕ Αποβλέποντας στην βελτίωση των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων απόκρισης σε επιβουλές κατά της ασφάλειας, η Επιτροπή θα ζητήσει από τον ENISA να εξετάσει τη σκοπιµότητα ενός ευρωπαϊκού συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών και έγκαιρης προειδοποίησης µε σκοπό τη διευκόλυνση αποτελεσµατικής απόκρισης σε υφιστάµενες και µελλοντικές επιβουλές εναντίον ηλεκτρονικών δικτύων. Μια από τις απαιτήσεις ενός τέτοιου συστήµατος θα είναι µια πολυγλωσσική κοινοτική δικτυακή πύλη που θα παρέχει προσαρµοσµένες στη ζήτηση πληροφορίες αναφορικά µε επιβουλές, κινδύνους και προειδοποιήσεις Ενίσχυση των ικανοτήτων Η ενίσχυση των ικανοτήτων κάθε οµάδας ενδιαφεροµένων αποτελεί προϋπόθεση για την καλύτερη επίδοση των αναγκών ασφάλειας και των κινδύνων µε σκοπό την προώθηση της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών Από την άποψη αυτή, η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη : να έχουν ενεργό συµµετοχή στην προτεινόµενη συγκριτική αξιολόγηση εθνικών πολιτικών NIS να προωθήσουν, σε στενή συνεργασία µε τον ENISA, εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα, τα οφέλη και την ανταµοιβή από την υιοθέτηση αποτελεσµατικών τεχνολογιών, πρακτικών και συµπεριφοράς ασφάλειας EL 10 EL

11 να υποβοηθήσουν την εγκατάσταση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την προβολή και προώθηση ορθής πρακτικής αναφορικά µε την ασφάλεια, που θα µπορούσε στη συνέχεια να επεκταθεί και σε άλλους τοµείς να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη προγραµµάτων ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών ως τµήµα της διδακτέας ύλης στην ανώτερη εκπαίδευση Η Επιτροπή καλεί επίσης τους εµπλεκόµενους παράγοντες του ιδιωτικού τοµέα να αναλάβουν πρωτοβουλίες: να εκπονήσουν κατάλληλο ορισµό των αρµοδιοτήτων και της ευθύνης παραγωγών λογισµικού και παρόχων υπηρεσιών ιαδικτύου σε σχέση µε την παροχή επαρκών και ελέγξιµων επιπέδων ασφάλειας. Εν προκειµένω, απαιτείται υποστήριξη τυποποιηµένων διαδικασιών που θα ανταποκρίνονται σε κοινά συµφωνηµένα πρότυπα ασφάλειας και σε κανόνες βέλτιστης πρακτικής να προωθήσουν την ποικιλοµορφία, τον ανοιχτό χαρακτήρα, τη διαλειτουργικότητα, τη χρηστικότητα και τον ανταγωνισµό ως καίριες κινητήριες δυνάµεις για την ασφάλεια, καθώς επίσης να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και εγκατάσταση προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών βελτιωµένης ασφαλείας για την αποτροπή και καταπολέµηση της κλοπής ταυτότητας και άλλων επιθέσεων κατά της ιδιωτικής ζωής να διαδώσουν ορθή πρακτική ασφαλείας για φορείς εκµετάλλευσης δικτύου, παρόχους υπηρεσιών και ΜΜΕ, υπό µορφή βασικού επιπέδου όσον αφορά την ασφάλεια και τη συνέχεια της επιχειρηµατικής δραστηριότητας να προωθήσουν προγράµµατα κατάρτισης στον επιχειρηµατικό τοµέα, ιδίως για τις ΜΜΕ, ώστε οι απασχολούµενοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσµατική εφαρµογή πρακτικών σχετικών µε την ασφάλεια να εργαστούν για την εκπόνηση οικονοµικά προσιτών προγραµµάτων πιστοποίησης της ασφάλειας για προϊόντα, διεργασίες και υπηρεσίες που θα αναφέρονται σε ιδιαίτερες κοινοτικές ανάγκες (ιδίως όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής) να συµπεριλάβουν τον ασφαλιστικό τοµέα στην κατάρτιση των κατάλληλων εργαλείων για τη διαχείριση των κινδύνων και για τις µεθόδους αντιµετώπισης των κινδύνων σχετικά µε ΤΠΕ και να καλλιεργήσουν παιδεία διαχείρισης κινδύνων σε οργανισµούς και επιχειρήσεις (ιδιαιτέρως στις ΜΜΕ). 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Για τον προσδιορισµό και την αντιµετώπιση των σχετικών µε την ασφάλεια προκλήσεων όσον αφορά συστήµατα και δίκτυα πληροφοριών στην ΕΕ απαιτείται πλήρης συστράτευση όλων των εµπλεκόµενων παραγόντων. Η µεθοδολογική προσέγγιση πολιτικής που σκιαγραφείται στην παρούσα ανακοίνωση αποβλέπει στην επίτευξη του στόχου αυτού, µε την ενίσχυση µιας πολυµερούς προσέγγισης, η οποία θα βασίζεται σε κοινά συµφέροντα, στον EL 11 EL

12 προσδιορισµό των αντίστοιχων ρόλων και στην εκπόνηση ενός πλαισίου για την προώθηση αποτελεσµατικής χάραξης δηµόσιας πολιτικής και πρωτοβουλιών του ιδιωτικού τοµέα. Στα µέσα του 2007, η Επιτροπή θα υποβάλει στο Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά µε τις πρωτοβουλίες που θα έχει δροµολογήσει, µε τα αρχικά πορίσµατα και µε την επισκόπηση της εξέλιξης κάθε πρωτοβουλίας, συµπεριλαµβανοµένων αυτών του ENISA και όσων θα έχουν αναληφθεί σε επίπεδο κράτους µέλους ή από τον ιδιωτικό τοµέα. Εφόσον κρίνει ενδεδειγµένο, η Επιτροπή θα υποβάλει σύσταση σχετικά µε την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (NIS). EL 12 EL

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.10.2009 SEC(2009) 1433 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 30.3.2009 COM(2009) 149 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.7.2007 SEC(2007) 936 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Συνοδευτικό έγγραφο της Λευκής Βίβλου για τον

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 211,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 211, ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006 ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΑΦΥΛΑΞΗ (2006/585/ΕΚ) (ΕΕ L 236 της 31.8.2006, σ. 28 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 6 Ιουλίου 2000 2000/0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2000 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) 6022/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία RECH 19 TECOM 29 COMPET 30 IND 16 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Bρυξέλλες, 11 εκεµβρίου 2001 (19.12) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 15152/10 LIMITE ECO 389 JAI 171 PESC 537 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Bρυξέλλες, 11 εκεµβρίου 2001 (19.12) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 15152/10 LIMITE ECO 389 JAI 171 PESC 537 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες, 11 εκεµβρίου 2001 (19.12) (OR. en) 15152/10 LIMITE ECO 389 JAI 171 PESC 537 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ τoυ : ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ µε ηµεροµηνία : 6 εκεµβρίου 2001 αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

8735/16 ΠΧΚ/μκρ 1 DG G 3 C

8735/16 ΠΧΚ/μκρ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2016 (OR. en) 8735/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: IND 91 RECH 130 TELECOM 73 MI 304 COMPET 213 EDUC 135 EMPL 137 Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2016 COM(2016) 363 final 2013/0027 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2014 COM(2014) 527 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2041(INI) 24.9.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αθήνα, 11 Μαΐου 2015 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 134 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 134 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7791/17 ADD 1 TELECOM 76 COMPET 226 MI 288 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: η κα Γεννηµατά Πρόεδρος ιευρυµένης Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς Πρόεδρος ENAE (EL/PES)

Εισηγήτρια: η κα Γεννηµατά Πρόεδρος ιευρυµένης Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς Πρόεδρος ENAE (EL/PES) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EDUC - 043 Επιτροπή των Περιφερειών Βρυξέλλες, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της Επιτροπής "Πολιτισµός και Παιδεία" για την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2008/0047(COD) 30.6.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6981/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 6 Μαρτίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.11.2015 COM(2015) 572 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό διαδίκτυο και ουδετερότητα του διαδικτύου στην Ευρώπη

Ανοικτό διαδίκτυο και ουδετερότητα του διαδικτύου στην Ευρώπη P7_TA(2011)0511 Ανοικτό διαδίκτυο και ουδετερότητα του διαδικτύου στην Ευρώπη Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Νοεµβρίου 2011 σχετικά µε το ανοιχτό ιαδίκτυο και τη δικτυακή ουδετερότητα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2057(INI) 22.7.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές (2008/2057(INI))

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6626/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου LIMITE DEVGEN 27 CLIMA 45

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15320/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 127 TOUR 24 REGIO 123 RELEX 908 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή 1. Πιθανές ενέργειες:

Αρχή 1. Πιθανές ενέργειες: Η προσδοκία μας Στο επίκεντρο της δραστηριότητας της ασφαλιστικής βιομηχανίας εντοπίζεται η αντίληψη, η διαχείριση και η ανάληψη κινδύνων. Με γνώμονα την πρόληψη και την μείωση της έκθεσης στον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος.

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2013 (19.07) (OR. en) 11151/13 ENV 578 SAN 226 AGRI 395 FORETS 32 ENER 298 TRANS 336 ECOFIN 574 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας προς: τις αντιπροσωπείες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2013/2061(INI) 5.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ηλ-υγεία 2012-2020: καινοτομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 2.7.2014 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 30.3.2012 2011/0411(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

12359/16 ΔΛ/μκ 1 DGE 2B

12359/16 ΔΛ/μκ 1 DGE 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12359/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες TELECOM 176 COMPET 498 MI

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2151(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2151(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2014/2151(INI) 5.2.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την επιδίωξη ανανεωμένης συναίνεσης όσον αφορά την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

6122/15 ΣΠΚ/νικ 1 DG D 1C

6122/15 ΣΠΚ/νικ 1 DG D 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) 6122/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες CYBER 5 RELEX 114 JAIEX

Διαβάστε περισσότερα

Η άποψή σας για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020

Η άποψή σας για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Επιτροπή των Περιφερειών Διαβούλευση Η άποψή σας για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 Βασικές διαπιστώσεις, αξιολόγηση και επιπτώσεις στην πολιτική Μάιος 2010 ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ. : 9181/05 SAN 67 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0273(COD) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0273(COD) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 16.9.2011 2010/0273(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γιάννης Σταµατίου Επιστηµονικός Σύµβουλος σε θέµατα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ., Επίκουρος ΚαθηγητήςΤµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.2.2013 SWD(2013) 31 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2013 (28.05) (OR. en)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2013 (28.05) (OR. en) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2013 (28.05) (OR. en) EUCO 75/1/13 REV 1 CO EUR 7 CONCL 5 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2225(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2225(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 19.10.2016 2016/2225(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις επιπτώσεις των μαζικών δεδομένων στα θεμελιώδη

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 8.1.2014 A7-0430/1 1 Παράγραφος -1 (νέα) -1. θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να δοθεί δηµόσια στήριξη για την ανάπτυξη της CCS στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας 8.1.2014 A7-0430/2 2 Παράγραφος 1 1. αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2008/2173(INI) 11.11.2008 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-19 Ivo Belet (PE414.337v01-00) H προστασία των καταναλωτών, ιδιαίτερα των ανηλίκων, όσον αφορά τη

Διαβάστε περισσότερα

Cities E-services for Inclusion

Cities E-services for Inclusion Cities E-services for Inclusion Η Ευγηρία στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ageing Well in the Information Society EU Action Plan EUROPEAN KNOWLEDGE SOCIETY FORUM 23 rd 25 th October 2008 AMAROUSSION - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11170/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες EF 162 ECOFIN 638 UEM

Διαβάστε περισσότερα

9381/17 ΔΛ/μκρ 1 DG C 1

9381/17 ΔΛ/μκρ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) 9381/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. του κ. Θανάση Λαβίδα. Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής ιεθνών ράσεων ΣΕΒ. στη «ιηµερίδα Πρέσβεων»

Εισήγηση. του κ. Θανάση Λαβίδα. Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής ιεθνών ράσεων ΣΕΒ. στη «ιηµερίδα Πρέσβεων» Εισήγηση του κ. Θανάση Λαβίδα Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής ιεθνών ράσεων ΣΕΒ στη «ιηµερίδα Πρέσβεων» Υπουργείο Εξωτερικών Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 Αξιότιµοι Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις, Η ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.2.2013 COM(2013) 48 final 2013/0027 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με μέτρα για την εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

5776/17 ΚΒ/μκρ/ΔΠ 1 DG G 3 C

5776/17 ΚΒ/μκρ/ΔΠ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5776/17 IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι

Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι Αποστολή Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το θεσμικό όργανο της ΕΕ το οποίο ιδρύθηκε από τη Συνθήκη για τη διενέργεια του ελέγχου των οικονομικών της

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζονται συνημμένως στις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα:

Διαβιβάζονται συνημμένως στις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15508/16 AGRI 676 AGRILEG 197 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

SEC(2010) 1525 τελικό COM(2010) 733 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

SEC(2010) 1525 τελικό COM(2010) 733 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2010 SEC(2010) 1524 τελικό C7-0423/10 PART.2 SEC(2010) 1525 τελικό COM(2010) 733 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 00393/08/EL WP 146 Πρόγραµµα εργασίας 2008-2009 Οµάδα εργασίας του άρθρου 29 18 Φεβρουαρίου 2008 Η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία)

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία) Σύσταση CM/Rec(2010)7 Της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη-μέλη για το Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Υιοθετήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

9526/16 ΔΑ/γομ 1 DG G 3 C

9526/16 ΔΑ/γομ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2016 (OR. en) 9526/16 RECH 208 TELECOM 100 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι,

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία του κ. Philippe Μaystadt, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008 Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προστασία των πληροφοριακών συστημάτων είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία οργανισμών και επιχειρήσεων. Πριν από λίγα χρόνια, η ασφάλεια των δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 22.4.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του : Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 29ης και 30ής Μαΐου 2008 αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

10668/16 ΘΚ/νκ 1 DGG 2B

10668/16 ΘΚ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10668/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες FSTR 36 FC 30 REGIO 43 SOC 435

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά δημόσια μηνύματα

Βασικά δημόσια μηνύματα Παγκόσμια Ημέρα (συν. 1) Κατά του Καπνίσματος_31.05.2015 (W.H.O.) «Εξάλειψη του παράνομου εμπορίου των προϊόντων καπνού» (Stop illicit trade of tobacco products) Κάθε έτος, στις 31 Μάΐου, ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.) (OR. en) 3832/04 EDUC 204 SOC 499 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : το Συµβούλιο και τους Αντιπροσώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Μπάμπης Τσιτλακίδης Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Η ψηφιακή τεχνολογία ως: Καταλύτης για την επίλυση σύγχρονων αστικών ζητημάτων Βασικό εργαλείο για αστικό σχεδιασμό Το μέσο (και όχι αυτοσκοπός) για

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα