(Ν.3852/2010):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2011-2014(Ν.3852/2010):"

Transcript

1 ΔΗΑΓΩΓΖ Γεληθά Με ηα άξζξα ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά, ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ηνπο πξσηνβάζκηνπο Ο.Σ.Α. Με ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε 18183, ΦΔΚ 534, Β, 13/4/2007 θαζνξίζηεθε ε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Ο.Σ.Α. Με ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 185/2007 «Όξγαλα θαη δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθώλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) α βαζκνύ» θαζνξίζηεθε ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ. Οη πξνεγνχκελεο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο απνζθνπνχλ ζηελ εηζαγσγή κφληκσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ ζηνπο ΟΣΑ. ηφρνο είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ ησλ Ο.Σ.Α., λα απνηειέζεη κηα ζηαζεξή εζσηεξηθή ιεηηνπξγία, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο θάζεηο, κε ζπγθεθξηκέλν ξφιν, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο. Δηδηθά γηα ηε δεκνηηθή πεξίνδν (Ν.3852/2010): α. Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα έρεη ηξηεηή δηάξθεηα. β. Ζ πξνζεζκία θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ 30ε επηεκβξίνπ (άξζξν 267 παξ.6 Ν.3852/2010) γ. Γηα ην έηνο 2011, Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο απνηειεί ν νηθνλνκηθφο πξνυπνινγηζκφο θαη ην Σερληθφ Πξφγξακκα. δ. Σν Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ην 2012 ζπληάζζεηαη καδί κε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα. ε. Καηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν δελ ζπληάζζεηαη ελδηάκεζε έθζεζε αμηνιφγεζεο Γηαδηθαζία - Βήκαηα γηα ηελ θαηάξηηζε Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 1. Δηζήγεζε ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνηάζεσλ θνηλσληθψλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο) ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, γηα ηηο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ δήκνπ θαη ηα έξγα πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ. Δάλ ην ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο δελ ππνβάιιεη εηζήγεζε εκπξφζεζκα ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή, ην ζρέδην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ θαη ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ δήκνπ θαηαξηίδεηαη ρσξίο απηήλ. (άξζξν 86 παξ.5 Ν. 3852/2010) 2. Καηάξηηζε θαη εηζήγεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή (άξζξν 63β Ν.3852/10) (Ζ εθηειεζηηθή επηηξνπή παξαθνινπζεί θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο) 3. Γλσκνδφηεζε δεκνηηθήο επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζρεηηθά κε ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαη ην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ δήκνπ. (άξζξν 76 παξ.2α Ν. 3852/2010) 4. Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ςήθηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ 5. Απνζηνιή Απφθαζεο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζηνλ Διεγθηή λνκηκφηεηαο Σελίδα 1 από 179

2 Μεζνδνινγηθή Πξνζέγγηζε ηνπ Έξγνπ Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, πξαθηηθά, επηδηψθεη λα απνηειέζεη έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα βηψζηκεο αλάπηπμεο, εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ θαη πξνψζεζεο ησλ ζπλεξγαζηψλ, δειαδή έλα πξφγξακκα κε άμνλεο: ηελ πξνψζεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ ηνπηθψλ επελδχζεσλ. ηε βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ, ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη ησλ Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. ηελ αλάπηπμε ησλ ζπλεξγαζηψλ κε ΟΣΑ θαη άιινπο θνξείο. Πξαθηηθά, είλαη έλα ζπλεθηηθφ ηερληθφ έγγξαθν κε ζαθή ζθνπφ θαη ζηφρεπζε. χκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, απφ ηελ εκέξα έγθξηζεο ηνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη σο βαζηθφ θείκελν αλαθνξάο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ θαη ζα ιεηηνπξγεί θαζνδεγεηηθά (πξνυπνινγηζηηθά θαη απνινγηζηηθά) πξνο απηφλ. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, δελ απνηειεί έλα ζηαηηθφ πξντφλ πνπ εμαξηάηαη απφ ην ρξφλν πνπ εθπνλήζεθε, αιιά θαηά πεξίζηαζε θαη εθφζνλ απαηηείηαη πξνζαξκφδεηαη δπλακηθά ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ Δπεηδή απνηειεί έλα δεκφζην έγγξαθν, ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ζπληάζζεηαη θαη δεκνζηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ πιεξνθφξεζεο θαη ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά. Γηα ην ιφγν απηφ θαη παξά ηελ ηερληθή ηνπ θχζε, ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε φζν ην δπλαηφ θαηαλνεηή δνκή θαη γξαθή, απνθεχγνληαο εμεηδηθεπκέλε ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ νξνινγία, ψζηε λα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε ελδηαθεξφκελν λα δηαηππψζεη πξνηάζεηο βειηίσζεο. Καη εθαξκνγή ησλ αξρψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή), δεκνζηνπνηείηαη κέζσ δηαδηθαζίαο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, ζπκπιεξψλεηαη (εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην) θαη νξηζηηθνπνηείηαη (επηζεκνπνηείηαη) κέζα απφ απνθάζεηο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. 1.3 ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο Οη δήµνη θαη νη πεξηθέξεηεο ζπγθξνηνχλ ηνλ πξψην θαη δεχηεξν βαζµφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη σο έθθξαζε ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο απνηεινχλ ζεµειηψδε ζεζµφ ηνπ δεµφζηνπ βίνπ ησλ Διιήλσλ, φπσο απηφο θαηνρπξψλεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ πληάγµαηνο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε Σνπηθήο Απηνλνµίαο πνπ θπξψζεθε µε ην λ. 1850/1989 (ΦΔΚ 144 Α ). Οη Απνθεληξσµέλεο ηνηθήζεηο ζπγθξνηνχληαη σο εληαίεο µνλάδεο γηα ηηο απνθεληξσµέλεο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο θαη αζθνχλ γεληθή απνθαζηζηηθή αξµνδηφηεηα ζηηο θξαηηθέο ππνζέζεηο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο, ζχµθσλα µε ην άξζξν 101 ηνπ πληάγµαηνο. Με ηνλ Ν. 3852/2010 (Ν. Καιιηθξάηε) νη δήµνη είλαη απηνδηνηθνχµελα θαηά ηφπν λνµηθά πξφζσπα δεµνζίνπ δηθαίνπ θαη απνηεινχλ ηνλ πξψην βαζµφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Σελίδα 2 από 179

3 ην Ννκφ Ησαλλίλσλ ζπζηάζεθε ν λένο Γήκνο Ησαλληηψλ κε έδξα ηα Ησάλληλα, απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ησαλληηψλ β. Αλαηνιήο γ. Πεξάκαηνο δ. Πακβψηηδαο ε. Μπηδαλίνπ θαη ηελ θνηλφηεηα Νήζνπ Ησαλλίλσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα θαηά θχξην ιφγν πξνζδηνξίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα εθηειέζεη ν Γήκνο ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ζεζκηθφ ηνπ ξφιν, κε ζηφρνπο : Σελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Γήκνπ ζηνπο ηνκείο ησλ ηερληθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ δηθηχσλ εμππεξέηεζεο, ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο αεηθφξνπ δηαρείξηζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ρσξνηαμίαο θαη πνιενδνκίαο. Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Γήκνπ ζηνπο πξνεγνχκελνπο ηνκείο γίλεηαη θπξίσο κέζσ ηεο θαηαζθεπήο ηερληθψλ έξγσλ, ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ησλ ηερληθψλ ππνδνκψλ θαη ηεο ζέζπηζεο θαλνληζηηθψλ φξσλ θαη ξπζκίζεσλ. Οη απνδέθηεο ησλ δξάζεσλ απηψλ είλαη νη δηάθνξεο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο ηνπ Γήκνπ (Γεκνηηθά δηακεξίζκαηα, ζπλνηθίεο ή γεηηνληέο). Σε βειηίσζε ηεο επεκεξίαο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ κέζσ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζε πνηθίινπο ηνκείο (Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ, Κνηλσληθήο πνιηηηθήο, Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θαη Απαζρφιεζεο θ.α.). Οη απνδέθηεο ησλ δξάζεσλ απηψλ είλαη νη δηάθνξεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο νκάδεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ. Δζσηεξηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ σο Οξγαληζκνχ Δθηφο απφ ηηο δξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ππνπξνγξάκκαηα γηα ηε βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Γήκνπ σο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ κε ζθνπνχο ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο λνκηκνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Δηδηθφηεξα νη ζρεηηθέο δξάζεηο απνζθνπνχλ : ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Γήκνπ κέζσ ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ, ηεο αλάπηπμεο ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ, ηεο κεραλνξγάλσζεο, ηεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ θαη ηεο εμαζθάιηζεο γεο θαη θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ, κέζσ ηνπ κεζνπξφζεζκνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ θφζηνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηεο νξζνινγηθφηεξεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο Σελίδα 3 από 179

4 1.4 ΚΤΡΗΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ απνηειεί εξγαιείν γηα ηελ άζθεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ηνπ ξφινπ, κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 1. Δίλαη νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ: Απνηειεί πξφγξακκα αλαπηπμηαθψλ ππνδνκψλ θαη ηνπηθψλ επελδχζεσλ, αιιά θαη πξφγξακκα γηα ηε βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ Ννκηθψλ πξνζψπσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Γήκν. Δίλαη πξφγξακκα, πνιπηνκεαθνχ ραξαθηήξα, κε εχξνο ζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ αληίζηνηρνπ ηνπ θάζκαηνο ησλ ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. Καιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γήκνπ θαη ελ δπλάκεη ην ζχλνιν ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ. 2. Απνηειεί ην κεζνπξφζεζκν πξφγξακκα δξάζεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ: ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αληαλαθιάηαη ε βνχιεζε θαη ην φξακα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαζψο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Σν φξακα η απνηππψλεηαη ζηε ζηξαηεγηθή θαη αλαιχεηαη ζε κεζνπξφζεζκν (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δηεηέο) πξφγξακκα δξάζεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ θαη ηέινο ζε εηήζην πξφγξακκα δξάζεο ηεο θάζε ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ. 3. Δίλαη νξγαληθφ ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ θαη κέξνο ηνπ πξνγξακκαηηθνχ ηνπ θχθινπ: Ζ ζχληαμε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αξρηθή θάζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο δξάζεο ηνπ Γήκνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή απνηειεί ην δηαξθέο αληηθείκελν ελαζρφιεζεο ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ, ησλ πξντζηακέλσλ θαη ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ. 4. Τινπνηείηαη κέζσ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ : θνπφο ηεο ζχληαμεο ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο είλαη ε εμεηδίθεπζε ηνπ ζπλνιηθνχ κεζνπξφζεζκνπ πνιπεηνχο επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζε εηήζην πξφγξακκα ησλ ππεξεζηψλ. Ο εηήζηνο πξνγξακκαηηζκφο ζηνρεχεη ζηνλ επηκεξηζκφ ησλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηηο ππεξεζίεο, νη νπνίεο πινπνηνχλ ηκήκαηα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 5. Δθπνλείηαη κε ηε ζπκκεηνρή πνιιψλ εκπιεθφκελσλ: Καηά ηε δηαδηθαζία ζχληαμήο ηνπ ζπκκεηέρνπλ κε ζαθψο θαζνξηζκέλν ηξφπν ακέζσο ή εκκέζσο πνιινί θνξείο (αηξεηά φξγαλα, ππεξεζηαθά ζηειέρε, ηνπηθνί θνξείο θαη νκάδεο δεκνηψλ κε ζεκαληηθφ βαζκφ ζπκβνιήο ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε ή/θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ, θνξείο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο) Ζ ιήςε ησλ απνθάζεσλ πξνγξακκαηηζκνχ δελ ζηεξίδεηαη κφλν ζηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, αιιά θαη ζηηο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ησλ θαηνίθσλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ, φπσο απηέο δηαηππψλνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζπκκεηνρήο. Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα απνηειεί ην βαζηθφ πιαίζην θαηεχζπλζεο, πξνζδηνξηζκνχ θαη ζπληνληζκνχ ησλ ελεξγεηψλ φισλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη ππεξεζηψλ θαη είλαη επξχηεξα γλσζηφ ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ ΟΣΑ, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ νη ζηφρνη ηνπ. Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο εξγαζίαο φισλ ησλ δνκψλ ηνπ Γήκνπ θαη νδεγεί ζηελ αλάιεςε δεζκεχζεσλ κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ ηεξαξρηθψλ Σελίδα 4 από 179

5 επηπέδσλ, ζε φηη αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο εθείλνπ ζην νπνίν απηά εκπιέθνληαη. 6. Αμηνπνηεί δείθηεο επίδνζεο : Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα δηαηππψλεη κεηξήζηκνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο ζηφρνπο, ε επίηεπμε ησλ νπνίσλ παξαθνινπζείηαη κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ζπζηήκαηνο δεηθηψλ επίδνζεο. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο ηηκήο ησλ δεηθηψλ αμηνπνηνχληαη ηα ζηνηρεία (εζφδσλ / δαπαλψλ, πφξσλ, εθξνψλ, απνηειεζκάησλ ζηνπο απνδέθηεο) πνπ ηεξνχληαη απφ ηνλ Γήκν. 2. ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ Γεληθά ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΘΔΩΡΖΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΗΩΑΝΝΗΣΩΝ Σα Ησάλληλα είλαη ε έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ-Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Βξίζθνληαη ζην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο, ζην θέληξν ηνπ νκψλπκνπ ιεθαλνπεδίνπ θαη ζε πςφκεηξν 480κ. πεξίπνπ. Ο Γήκνο Ησαλληηψλ κε ηνλ Ν. 3852/2010 («Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο») είλαη ν πιένλ αζηηθνπνηεκέλνο θαη πνιππιεζήο ηεο Ζπείξνπ θαη απνηειείηαη απφ ηηο Γεκνηηθέο ελφηεηεο Ησαλληηψλ, Αλαηνιήο, Μπηδαλίνπ, Πακβψηηδνο, Πεξάκαηνο θαη Νήζνπ Ησαλλίλσλ. Ο πιεζπζκφο ηνπ αλέξρεηαη ζηνπο θαηνίθνπο (πξνζσξηλά απνηειέζκαηα απνγξαθήο 2011) ελψ κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 ήηαλ θάηνηθνη. Ζ απφζηαζε απφ ηελ Αζήλα, δηακέζνπ Ρίνπ, είλαη 435 ρικ. θαη δηακέζνπ Σξηθάισλ-Μεηζφβνπ 533ρικ. Απφ ηελ Πάηξα απέρνπλ 261 ρικ. ελψ κε ηελ νινθιήξσζε ηεο Δγλαηίαο Οδνχ ην ιηκάλη ηεο Ζγνπκελίηζαο απέρεη κφιηο 45 ιεπηά θαη ε Θεζζαινλίθε πιένλ κφλν 2 ψξεο θαη 15 1 (πεξίπνπ 260 ρικ). Σέινο, ε απφζηαζε απφ ηα ειιελναιβαληθά ζχλνξα είλαη 65 ρικ. Πιεζπζκφο λένπ Γήκνπ Ησαλληηψλ (ΔΤΔ, απνγξαθή 2001) ΗΧΑΝΝΗΝΑ ΔΞΟΥΖ ΜΑΡΜΑΡΑ 641 ΑΜΜΟ 161 ΚΑΡΓΑΜΗΣΗΑ ΚΑΣΧ ΜΑΡΜΑΡΑ 154 ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ 54 ΝΔΟΥΧΡΟΠΟΤΛΟ ΚΑΣΧ ΝΔΟΥΧΡΟΠΟΤΛΟ Σελίδα 5 από 179

6 ΣΑΤΡΑΚΗ ΒΔΛΗΑΡΗΟ 233 ΠΔΝΣΔΛΖ 417 ΣΗΦΛΗΚΟΠΟΤΛΟ ΑΝΑΣΟΛΖ ΜΠΑΦΡΑ 671 ΝΔΟΚΑΗΑΡΔΗΑ ΠΔΓΗΝΖ ΦΣΔΡΖ 180 ΥΗΟΝΗΑ 154 ΑΜΠΔΛΗΑ 289 ΦΗΛΟΘΔΖ 35 ΑΒΔΣΟΥΧΡΗ 312 ΚΟΝΣΗΚΑ 266 ΤΝΟΗΚΗΜΟ ΚΟΝΣΗΚΑ 37 ΚΟΜΖΡΑ 497 ΜΑΝΟΛΗΑΑ 307 ΝΈΟ ΜΠΗΕΑΝΗ 313 ΚΟΛΧΝΗΑΣΗ ΚΑΣΗΚΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 109 ΚΟΣΟΜΗΣΑ 38 ΒΑΗΛΗΚΖ 493 ΜΑΒΗΛΖ 0 ΓΑΦΝΟΤΛΑ 287 ΓΟΤΛΑ 87 ΓΡΟΟΥΧΡΗ 815 ΖΛΗΟΚΑΛΖ 422 ΚΑΣΡΗΣΑ 668 ΚΟΤΣΔΛΗΟ ΓΟΡΗΣΑ 295 ΚΡΑΦΖ 76 ΓΡΗΚΟ 23 ΛΔΡΟΤΚΟ 54 ΛΟΓΓΑΓΔ 874 ΜΟΤΕΑΚΑΗΟΗ 346 ΚΤΠΑΡΗΗΑ 104 ΠΛΑΣΑΝΗΑ 434 ΓΔΡΑΚΑΡΗ 50 ΚΑΡΑΓΖΜΑ 214 ΠΛΑΣΑΝΟ 215 Σελίδα 6 από 179

7 ΥΑΡΟΚΟΠΗ ΠΔΡΑΜΑ ΑΜΦΗΘΔΑ 555 ΚΡΑΝΟΤΛΑ 301 ΑΓΗΟΗ ΑΠΟΣΟΛΟΗ 116 ΛΤΚΟΣΟΜΟ 183 ΚΡΤΑ 358 ΑΓΗΑ ΜΑΡΗΝΑ (ΛΤΚΟΣΡΗΥΗ) 331 ΚΡΤΟΒΡΤΖ 153 ΛΗΓΓΗΑΓΔ 204 ΜΑΕΗΑ 210 ΚΖΠΟΗ 120 ΠΔΡΗΒΛΔΠΣΟ 509 ΠΟΘΟΗ ΝΖΗ 314 χκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ, ηα Ησάλληλα σο πξσηεχνπζα Πεξηθέξεηαο ραξαθηεξίδνληαη νηθηζκφο 1νπ επηπέδνπ. Με δεδνκέλε ηε γεσγξαθία θαη ηε ρσξνηαμία ηεο Ζπείξνπ θαη ηνπ Ν. Ησαλλίλσλ, ηα Ησάλληλα παίδνπλ ξφιν θέληξνπ ηφζν πεξηθεξεηαθνχ φζν θαη ηνπηθνχ επηπέδνπ θαιχπηνληαο εμππεξεηήζεηο θαη ησλ δχν επηπέδσλ. Δπίζεο ηα Ησάλληλα είλαη ε έδξα Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο, ηκεκάησλ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο, Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ, Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ θαη βεβαίσο φισλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν έδξαο Πεξηθέξεηαο θαη Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. ιεο απηέο νη ιεηηνπξγίεο είλαη ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο θαη επεξεάδνπλ ρσξηθά ην ζχλνιν ηνπ νηθηζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. 2.2 πλνπηηθή Παξνπζίαζε ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά Ζ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ θαηαιακβάλεη ην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο Διιάδαο, ζπλνξεχνληαο εζσηεξηθά µε ηελ Γπηηθή Μαθεδνλία (βνξεηναλαηνιηθά), ηε Θεζζαιία (λνηηναλαηνιηθά), ηε Γπηηθή Διιάδα (λφηηα) θαη ηα Ηφληα λεζηά (δπηηθά). Σν βνξεηνδπηηθφ ηεο ηκήκα ζπλνξεχεη µε ηελ Αιβαλία, ελψ απφ ηα δπηηθά γεηηληάδεη, µέζσ ηνπ ιηκαληνχ ηεο Ζγνπκελίηζαο, µε ηελ Ηηαιία. Σελίδα 7 από 179

8 Ζ Πεξηθέξεηα έρεη έθηαζε 9.203η.ριµ.θαηαιακβάλνληαο ην 6,97% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο Διιάδαο.Πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο: Άξηαο, Θεζπξσηίαο, Ησαλλίλσλ θαη Πξεβέδεο. Σα Ησάλληλα απνηεινχλ ηελ έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη πξσηεχνπζα ηνπ νκψλπκνπ Ννκνχ Ζ γεσκνξθνινγία ηεο Ζπείξνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην έληνλν νξεηλφ αλάγιπθν θαη ηελ αθζνλία ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ. Οη κφλεο πεδηλέο εθηάζεηο είλαη ησλ Ννκψλ Άξηαο θαη Πξεβέδεο, θαζψο θαη νη θνηιάδεο ησλ πνηακψλ Αρέξνληα θαη Καιαµά. Οη νξεηλέο πεξηνρέο θαιχπηνπλ ην 74,2% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο θαη ζπγθεληξψλνπλ ην 33,4% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο. Ζ νξνζεηξά ηεο Πίλδνπ, ζπλέρεηα ησλ Αιβαληθψλ Άιπεσλ, απνηειεί ην θπζηθφ γεσγξαθηθφ ζχλνξν ηεο Πεξηθέξεηαο µε ηε Γπηηθή Μαθεδνλία (βφξεην ηκήκα), θαη ηε Θεζζαιία (Νφηην ηκήκα). Απφ γεσκνξθνινγηθήο άπνςεο ε Πεξηθέξεηα ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) δψλεο: α) ε παξάθηηα δψλε ησλ Ννκψλ Πξεβέδεο θαη Θεζπξσηίαο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη ηελ αιηεία, θαη ζπγθεληξψλεη ζεκαληηθέο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο, β) ε δψλε ησλ νξεηλψλ φγθσλ πνπ εθηείλεηαη θαηά κήθνο ηνπ αλαηνιηθνχ νξίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ζηνπο Ννκνχο Ησαλλίλσλ (Εαγφξη, Μέηζνβν, Κφληηζα, βφξεηα Σδνπµέξθα) θαη Άξηαο (θεληξηθά θαη λφηηα Σδνπµέξθα) θαη παξνπζηάδεη δπλαηφηεηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, βάζεη ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ δηαζέηεη (παξαδνζηαθνί νηθηζµνί, ηζηνξηθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, πεξηνρέο θπζηθνχ θάιινπο), γ) ε δψλε γεσξγηθήο γεο µε δπλαηφηεηα πςειήο απφδνζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ην λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηεο Πεξηθέξεηαο (ηκήκαηα ησλ Ννκψλ Πξέβεδαο θαη Άξηαο) θαη ζηελ νπνία ζπγθεληξψλεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αξδεπηηθψλ έξγσλ, θαη δ) ε επξχηεξε δψλε ησλ νξεηλψλ θαη εµηνξεηλψλ πεξηνρψλ. Ζ ηειεπηαία απηή δψλε, πνπ είλαη θαη ε πιένλ εθηεηακέλε, παξνπζηάδεη πεξηνξηζκέλεο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο, ιφγσ ηεο νξεηλφηεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ηεο γεσγξαθηθήο απνκφλσζεο. Οη κφλεο πεδηλέο εθηάζεηο είλαη ησλ Ννκψλ Άξηαο θαη Πξεβέδεο, θαζψο θαη νη θνηιάδεο ησλ πνηακψλ Αρέξνληα θαη Θχαµε. Οη θπξηφηεξνη πνηακνί είλαη ν Αψνο, ν Θχαµηο, ν Αρέξνληαο, ν Λνχξνο θαη ν Άξαρζνο, θαη ζεκαληηθφηεξε ιίκλε απηή ησλ Ησαλλίλσλ. Ο πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο αλέξρεηαη ζε (πξνζσξηλά απνηειέζκαηα απνγξαθήο 2011) ελψ ζηελ απνγξαθή 2001 ήηαλ θάηνηθνη. Ζ πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα κφληκνπ πιεζπζκνχ αλά ηεηξ. Υηιηφκεηξν είλαη 36,58, Ζ θαηά θχιν ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ παξνπζηάδεη ζρεδφλ ίζε θαηαλνκή αλδξψλ ( ) θαη γπλαηθψλ ( ). Απφ άπνςε θαηαλνκήο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο ζηηο ελφηεηέο ηεο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ζπγθεληξψλεηαη ζηελ ΠΔ Ησαλλίλσλ µε πιεζπζκφ θαηνίθνπο. 2.3 Σάζεηο θαη Πξνζδηνξηζηηθνί Παξάγνληεο Αλάπηπμεο Καηά ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ε Ήπεηξνο βξίζθεηαη θάησ απφ ζεκαληηθέο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πνπ ηείλνπλ λα κεηαβάιινπλ ζεκαληηθά ηελ εηθφλα ηεο. Οη γεσπνιηηηθέο αλαθαηαηάμεηο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο νδήγεζαλ α) ζε αχμεζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο ζηηο ρψξεο θαη ζηηο Πεξηθέξεηεο πνπ γεηηληάδνπλ κε απηή θαη β) ζε επέθηαζε ησλ αγνξψλ γηα ηα πξντφληα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ζε επηβάξπλζε ηεο θνηλσληθήο Σελίδα 8 από 179

9 ππνδνκήο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο απφ εηζξνέο πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ, νη νπνίεο απνδείρηεθαλ ιηγφηεξν ζεκαληηθέο απφ φηη αξρηθά είρε εθηηκεζεί. Πξνβιήκαηα ελδερνκέλσο κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηελ ζπλέρηζε ηεο αζηάζεηαο ζηελ πεξηνρή ησλ ΝΓ Βαιθαλίσλ. Ζ δηεζλνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ σο ηψξα ελέηεηλε ηνλ ραξαθηήξα ηεο απνκφλσζεο ηεο Ζπείξνπ, είλαη δπλαηφλ λα αληηκεησπηζζεί κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ απνηεινχλ θαη πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δ.Δ., ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Ληζζαβφλαο. Ζ πξφζθαηε δηεχξπλζε ηεο Δ.Δ. δηεπξχλεη κελ ηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, επηβάιινληαο ηελ ζηξνθή πξνο πνηνηηθά αγξνηηθά πξντφληα θαη αλάπηπμε ηεο αγνξάο ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ, αλακέλεηαη λα επηθέξεη φκσο κείσζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία ζην πιαίζην ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ Ζ Ήπεηξνο θαιείηαη λα αμηνπνηήζεη ηελ λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζε έλα πεξηβάιινλ πξνθιήζεσλ, ιφγσ ηεο κεγάιεο αχμεζεο ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ ζηελ Δ.Δ. κεηά ηελ δηεχξπλζε, ηεο πηζαλήο επηηάρπλζεο ηνπ ξπζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ ιφγσ ηνπ κεγαιχηεξνπ αληαγσληζκνχ εμαηηίαο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, θαζψο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο επαλάζηαζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο. Πξνθεηκέλνπ ε Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ λα ζπλερίζεη ηελ αλαπηπμηαθή ηεο πνξεία θαη λα γίλεη αληαγσληζηηθή, ηφζν ζηελ ειιεληθή, φζν θαη ζηελ μέλε αγνξά, νθείιεη αθελφο λα εθκεηαιιεπηεί φια ηα ζπγθξηηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα θαη αθεηέξνπ λα εμαιείςεη ηα αλαπηπμηαθά θελά θαη αληζφηεηεο πνπ εληνπίδνληαη ζηελ Πεξηθέξεηα. Σα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα αθνξνχλ: ζηε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε σο πχιε γηα ηελ Γπηηθή Δπξψπε θαη ηα Βαιθάληα ζην πινχζην θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηελ χπαξμε βαζηθψλ πξνυπνζέζεσλ αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζηηο ππνδνκέο ιηκέλαο Ζγνπκελίηζαο, Δγλαηία Οδφο, Ηφληα Οδφο ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή πξντφληα θπξίσο δσηθήο πξνέιεπζεο θαη δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πνηνηηθψλ θαη βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηελ χπαξμε αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ φπσο ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ θαη ην ΣΔΗ Ζπείξνπ ηα νπνία απνηεινχλ βαζηθνχο θνξείο παξαγσγήο Δ&Σ θαζψο θαη θαηλνηνκίαο 2.4 πλνπηηθή Παξνπζίαζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ησαλλίλσλ Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά 1. Γεωγξαθηθά ηνηρεία Ζ ΠΔ Ησαλλίλσλ έρεη έθηαζε 4.990,4 km 2, πνπ αληηζηνηρεί ζην 54,22% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο Πεξηθέξεηαο. Σν 85% ηεο έθηαζήο ηεο είλαη νξεηλφ, πνζνζηφ αξθεηά πςειφηεξν ηνπ αληίζηνηρνπ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη πνιχ κεγαιχηεξν απηνχ ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν θπζηθφο ηνπ πινχηνο θαη ε πνιηηηζηηθή ηνπ θιεξνλνκηά Σελίδα 9 από 179

10 δελ έρνπλ αιινηξησζεί απφ ηελ αιφγηζηε θαη θαηαζηξνθηθή αλζξψπηλε παξέκβαζε, ηελ εθβηνκεράληζε θαη ηε ιαλζαζκέλε ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε. ε φιε ηελ εηθνζαεηία αχμεζε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ πιεζπζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο απφ 45% ην 1981 ζε 48% ην 2001, θαζψο απμάλεηαη ηαρχηεξα απφ ην ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπζηθά ζην δπλακηζκφ ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ ησλ Ησαλλίλσλ. Ζ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο δχν δεθαεηίεο, θαη , ήηαλ πεξίπνπ ίδηα θαη ηεο ηάμεο ηνπ 7,5%. Καη ζηηο δχν δεθαεηίεο ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ήηαλ, επίζεο, κεγαιχηεξε ηνπ κέζνπ ρψξαο. 2.5 Σάζεηο θαη Πξνζδηνξηζηηθνί Παξάγνληεο Αλάπηπμεο Σν 2003 ην ΑΔΠ ηνπ Ν. Ησαλλίλσλ αλεξρφηαλ ζε 2.112,7 εθ. (ζηνηρεία Eurostat, Ηνχληνο 2006), κέγεζνο πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 54% ηνπ ΑΔΠ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ην 1,4% ηεο Υψξαο. ην δηάζηεκα ην ΑΔΠ απμήζεθε ζε πνζνζηφ αξθεηά πςειφηεξν απφ ην κέζν Υψξαο. Σν 2003 ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ήηαλ ,8, πςειφηεξν ηνπ κέζνπ ηεο Πεξηθέξεηαο. Έηζη, ην πνζνζηφ ζχγθιηζεο ηνπ λνκνχ ζε ζρέζε κε ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν ήηαλ 73,1% ην ίδην έηνο, πνζνζηφ επίζεο πςειφηεξν ηνπ κέζνπ ηεο Πεξηθέξεηαο. χκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδίνπ Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ 2, ν Ννκφο Ησαλλίλσλ παξνπζηάδεη δπζκελή θιαδηθή δηάξζξσζε θαη αξλεηηθνχο ηνπηθνχο παξάγνληεο ζηνλ πξσηνγελή θαη ηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα, ελψ ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα παξνπζηάδεη επλντθή θιαδηθή δηάξζξσζε αιιά αξλεηηθνχο ηνπηθνχο παξάγνληεο. Παξάιιεια, εκθαλίδεη πςειή ρσξηθή δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηα αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ πεξηνρψλ φπσο ην ιεθαλνπέδην ησλ Ησαλλίλσλ (φπνπ ζπγθεληξψλνληαη νη ππεξεζίεο, ε κεηαπνίεζε θαη νη δπλακηθνί θιάδνη ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα φπσο ε πηελνηξνθία), νξεηλψλ πεξηνρψλ κε πινχζηνπο ηνπξηζηηθνχο πφξνπο θαη νξεηλψλ πεξηνρψλ κε ραξαθηεξηζηηθά θζίλνπζαο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Σα Ησάλληλα απνηεινχλ βεβαίσο ην θέληξν ηνπ λνκνχ, ελψ άιινη δπλακηθνί νηθηζκνί φπσο ε Αλαηνιή, ε Διενχζα, ν Καηζηθάο θαη ην Πέξακα απνηεινχλ νπζηαζηηθά κέξνο ηεο επξχηεξεο αζηηθήο πεξηνρήο ησλ Ησαλλίλσλ θαη είλαη εληαγκέλνη ζην νηθηζηηθφ ζπγθξφηεκα Ησαλλίλσλ. εκαληηθά νηθηζηηθά θέληξα πνπ παξέρνπλ αζηηθέο ιεηηνπξγίεο ζην λνκφ είλαη ε Κφληηζα θαη ην Μέηζνβν. Έλα αθφκα αλαδπφκελν θέληξν κε δπλακηθή αλάπηπμε ππεξεζηψλ ζεσξνχληαη ηα Πξάκαληα, ην νπνίν εμππεξεηεί κία επξχηεξε πεξηνρή (Σδνπκέξθα) πνπ ζηεξείηαη ππεξεζηψλ θαη θαιήο πξφζβαζεο ζε αζηηθά θέληξα. Σέινο, γηα ηνλ Ννκφ Ησαλλίλσλ έρεη εθπνλεζεί κειέηε Υσξνηαμηθνχ ρεδίνπ, ε νπνία ζηελ αμηνιφγεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνβιεκάησλ θαη πξννπηηθψλ επηζεκαίλεη φηη ν Ννκφο Ησαλλίλσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ έληνλν δηπινχ επηπέδνπ δπτζκφ: Σν πξψην επίπεδν δπτζκνχ αλαθέξεηαη ζηελ νηθνλνκηθή δηάξζξσζε θαη αλάπηπμε ηνπ λνκνχ Ησαλλίλσλ ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο λνκνχο ηεο πεξηθέξεηαο, νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα δηαθνξεηηθφ αλαπηπμηαθφ πξφηππν θαη βαζκφ αλάπηπμεο. Σν δεχηεξν επίπεδν δπτζκνχ αλαθέξεηαη ζην εζσηεξηθφ αλαπηπμηαθφ πξφηππν ηνπ λνκνχ θαη ηηο έληνλεο ελδνλνκαξρηαθέο αληζφηεηεο, κε ππξήλεο έληνλεο αλάπηπμεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ 2 ΤΠΔΥΩΓΔ, Γηεύζπλζε Υσξνηαμίαο, Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Πεξηβάιινλ», Μειέηε Υσξνηαμηθνύ ρεδίνπ Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ, Γ θάζε, Μειέηε: Φ. Παπαγεσξγίνπ, Αζήλα 2000, ζει Σελίδα 10 από 179

11 δεπηεξνγελνχο ηνκέα πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζε έλα δπλακηθφ κεγάιν αζηηθφ θέληξν θαη ζε δχν-ηξία άιια κηθξφηεξα εκηαζηηθά θέληξα, ζηεξηδφκελα θπξίσο ζηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, αιιά θαη ζε άιιεο ζπκπιεξσκαηηθέο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. χκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδίνπ Ννκνχ Ησαλλίλσλ ηα θέληξα απηά δεκηνπξγνχλ ρσξηθά θιεηζηνχο ππξήλεο αλάπηπμεο, δελ δηαρένπλ ηα αλαπηπμηαθά απνηειέζκαηά ηνπο ζε επξχηεξεο πεξηνρέο θαη ιεηηνπξγνχλ «αληαγσληζηηθά» γηα ηελ αλάπηπμε φισλ ησλ ππφινηπσλ γχξσ απφ απηά ηα θέληξα πεξηνρψλ. Ζ ελ ιφγσ κειέηε επηζεκαίλεη νξηζκέλεο πξννπηηθέο θαη θαηεπζχλζεηο αλάπηπμεο ηνπ Ννκνχ, νη νπνίεο θαηά θχξην ιφγν πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ χπαξμε θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ, ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θαη κεγέζπλζεο ηεο θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο κε ελίζρπζε ησλ δηαζπλδέζεψλ ηεο κε ηε θπηηθή παξαγσγή, ηε κεηαπνίεζε θαη ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ, θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηξηηνβάζκησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ππνζηήξημε ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ηνπ Ννκνχ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ππνζηήξημεο θαη ελίζρπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ γηα αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 2.6 Ζ Θέζε θαη ν Ρφινο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ ζηελ ΠΔ Ησαλλίλσλ θαη ζηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ Ο Γήκνο Ησαλληηψλ θαηαιακβάλεη κηθξφ κέξνο ζην θεληξηθφ ηκήκα ηεο ΠΔ Ησαλλίλσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα πεξηνρή πεδηλή θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο. Με βάζε ηελ απoγξαθή ηνπ 2001, ν πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ αλεξρφηαλ ζε θαηνίθνπο, πνπ αληηπξνζψπεπε ην 65% ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Λεθαλνπεδίνπ, 41,2% ηνπ Ννκνχ θαη 19,8% ηεο Πεξηθέξεηαο. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3852/10 (Ν. Καιιηθξάηε) ν λένο Γήκνο Ησαλληηψλ έρεη πιεζπζκφ θαηνίθνπο (πξνζσξηλά. απνη. Απνγξ. 2011) Ο Γήκνο θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε φζνλ αθνξά ζην πιεζπζκηαθφ κέγεζνο φισλ ησλ δήκσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ν Γήκνο Ησαλληηψλ θαζίζηαηαη αζηηθφ θέληξν κε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ ηνπηθφ αιιά θαη επξχηεξα εζληθφ θαη δηαζπλνξηαθφ ρψξν. Σελίδα 11 από 179

12 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 3.1 Ηζηνξηθά ηνηρεία Αξραηόηεηα θαη πξώηνη ρξηζηηαληθνί ρξόλνη Οη πξψηεο ελδείμεηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή ησλ Ησαλλίλσλ εληνπίδνληαη απφ ηελ Παιαηνιηζηθή Δπνρή (πξηλ ρξφληα). Απηφ έρεη απνδεηρζεί απφ ηα ιίζηλα εξγαιεία πνπ βξέζεθαλ ζην ζπήιαην ηεο Καζηξίηζαο. Ζ πφιε ηδξχζεθε πηζαλφλ ηνλ 6ν αηψλα απφ ην Βπδαληηλφ Απηνθξάηνξα Ηνπζηηληαλφ. Ζ νλνκαζία ηεο πηζαλφηαηα πξνέξρεηαη, επεηδή ήηαλ ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ Αγίνπ Ησάλλε, ηελ πξσηνρξηζηηαληθή πεξίνδν θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ην 510 κ.υ.. Ζ πφιε αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά ην 527 κ.υ. απφ ηνλ ηζηνξηθφ Πξνθφπην κε ηελ νλνκαζία Δπξνία. Ζ αλεχξεζε ειιεληζηηθψλ ζηνηρείσλ θαηαδεηθλχεη φηη ζηε ζέζε ηνπ ζεκεξηλνχ θάζηξνπ ππήξρε θαηνηθεκέλε πεξηνρή. Μεζνβπδαληηλνί θαη Τζηεξνβπδαληηλνί ρξόλνη Αθνινχζεζε ην δηάζηεκα ησλ ζιαβηθψλ επηδξνκψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαηά ην ηέινο ηνπ 6νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 7νπ αη. κ.υ.. ην δηάζηεκα απηφ δελ δηαζψδνληαη ζηνηρεία γηα ηελ ηχρε ηεο πφιεο αλ θαη ζεσξείηαη πηζαλή ε θαηάιεςή ηεο απφ ηνπο επηδξνκείο γηα νξηζκέλεο δεθαεηίεο. Σν 879 ε πφιε αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά κε ην ζεκεξηλφ ηεο φλνκα θαη ήηαλ έδξα Δπηζθφπνπ. Ζ πφιε θαηειήθζε επί ηζάξνπ ακνπήι πξνζσξηλά απφ ηνπο Βνπιγάξνπο. Σν 1082 ε πφιε θαηειήθζε απφ ηνπο Ννξκαλδνχο, ππφ ηνλ Βνεκνχλδν ηνπ Σάξαληα, πνπ επηδηφξζσζε ηα ηείρε ηεο πφιεο γηα λα απσζήζεη αληεπίζεζε ηνπ απηνθξάηνξα Αιέμηνπ Κνκλελνχ. Σνλ 13ν αη., κε ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ Γεζπνηάηνπ ηεο Ζπείξνπ, ηα Ησάλληλα ήηαλ ην δεχηεξν ζεκαληηθφηεξν αζηηθφ θέληξν ηεο Ζπείξνπ, κεηά ηελ Άξηα. Ο ηδξπηήο ηνπ Γεζπνηάηνπ Μηραήι Α Κνκλελφο Γνχθαο ζπλέβαιε ζηελ εγθαηάζηαζε ζηελ πφιε επηθαλψλ νηθνγελεηψλ απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε πνπ είραλ θχγεη ιφγσ ηεο Άισζεο ηνπ 1204 απφ ηνπο ηαπξνθφξνπο. Μέρξη ηελ θαηάθηεζε απφ ηνπο Σνχξθνπο ην 1430, παξφιν πνπ ε πφιε πεξηήιζε ππφ ζεξβηθφ θαη ηηαιηθφ (νηθνγέλεηα Σφθθσλ) έιεγρν, γλψξηζε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή θαη πλεπκαηηθή άλζηζε. Σνπξθνθξαηία Σν 1430 νη Οζσκαλνί, ππφ ηνλ ηλάλ Παζά, κε ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ πφιε δεζκεχηεθαλ κε έγγξαθε ζπκθσλία (νξηζκφο) λα γίλνπλ ζεβαζηά πνιιά πξνλφκηα ησλ θαηνίθσλ. Σν 1611 ν Γηνλχζηνο ν Φηιφζνθνο, Δπίζθνπνο Λάξηζαο εγήζεθε εθηεηακέλεο εμέγεξζεο ζηελ πεξηνρή. Ζ εμέγεξζε φκσο θαηαπλίγεθε απφ ηηο νζσκαληθέο αξρέο. Απφξξνηα ηνπ μεζεθσκνχ απηνχ ήηαλ θαη ε θαηάξγεζε ησλ πξνλνκίσλ. Σελ επνρή εθείλε εγθαηαζηάζεθαλ νηθνγέλεηεο Σνχξθσλ θαη Δβξαίσλ ζην θάζηξν ηεο πφιεο. Παξφιε ηελ αλαηαξαρή, ε πφιε επαλέθακςε, νη Γηαλληψηεο ζπλέρηζαλ ηηο εκπνξηθέο θαη ρεηξνηερληθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Οη εκπνξηθέο ζρέζεηο κε ζεκαληηθά θέληξα ηεο Δπξψπεο (Βελεηία θαη Ληβφξλν) ήηαλ έληνλε, φπνπ έκπνξνη απφ ηα Ησάλληλα ίδξπαλ εκπνξηθνχο θαη ηξαπεδηθνχο νίθνπο. Σαπηφρξνλα, δηαηεξνχζαλ ηελ επαθή ηνπο κε ηελ παηξίδα θαη ρξεκαηνδνηνχζαλ ηελ θαηαζθεπή Σελίδα 12 από 179

13 εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Απηνί νη έκπνξνη ππήξμαλ θαη νη πην ζεκαληηθνί εζληθνί επεξγέηεο. Ζ ζεκαληηθφηαηε πλεπκαηηθή θαη εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηελ επνρή εθείλε ήηαλ απφξξνηα ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο πνπ ε πφιε γλψξηζε. Καηά ηνλ 17ν θαη 18ν αηψλα ηδξχζεθαλ πνιιά ζεκαληηθά ζρνιεία (Δπηθαλείνπ, Γθηνχκα, Μαξνπηζαία θ.α.) ζπλερίδνληαο ηελ Βπδαληηλή παξάδνζε θαη ζπκβάιινληαο απνθαζηζηηθά ζηελ αθχπληζε ησλ ππφδνπισλ Διιήλσλ. Σα Ησάλληλα απνηέιεζαλ ην ζεκαληηθφηεξν θέληξν ηνπ Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ καδί κε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηα θέληξα ηνπ απφδεκνπ Διιεληζκνχ ζηελ Βηέλλε θαη ζην Βνπθνπξέζηη. εκαληηθνί θνξείο ησλ Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ πνπ γελλήζεθαλ ζηελ πφιε θαη δίδαμαλ ζηηο ζρνιέο ηεο ππήξμαλ ν Αζαλάζηνο Φαιίδαο, ν Μπαιάλνο Βαζηιφπνπινο, ν Κνζκάο Μπαιάλνο θαη ν Νεφθπηνο Γνχθαο. Σα Ηωάλληλα ζην απόγεην ηνπ Νενειιεληθνύ Γηαθωηηζκνύ Σν 1789 ε πφιε έγηλε έδξα ηεο πεξηνρήο (παζαιίθη) πνπ ήιεγρε ν Αιή παζάο, κνπζνπικάλνο αιβαληθήο θαηαγσγήο απφ ην Σεπειέλη, ν νπνίνο είρε ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ φιε ηελ πεξηνρή ηεο βνξεηνδπηηθήο Διιάδαο, ηελ Θεζζαιία, ηκήκα ηεο Δχβνηαο θαη ηελ Πεινπφλλεζν. Καηά ην δηάζηεκα απηφ ε πφιε γλψξηζε ην απφγεην ηεο αθκήο ηεο. Απφ ηφηε έρεη κείλεη γλσζηή ε έθθξαζε φηη ηα Ησάλληλα είλαη «πξψηα ζηα άξκαηα, ζηα γξφζηα θαη ζηα γξάκκαηα». Ο Νεφθπηνο Γνχθαο, ιφγηνο θαη θιεξηθφο ηεο επνρήο, κε ππέξνγθν έξγν, αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά, κε κηα κηθξή δφζε ππεξβνιήο: «Όζνη ερξεκάηηζαλ Έιιελεο ζπγγξαθείο ππήξμαλ ή Ηωαλλίηαη ή καζεηαί ηεο ηωλ Ηωαλλίλωλ ζρνιήο» Σν έηνο πνπ μέζπαζε ε Δπαλάζηαζε (1821), ν νπιηάλνο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ζνξπβεκέλνο απφ ηελ ζπλερψο απμαλφκελε επηξξνή ηνπ Αιή παζά θαη απφ πιεξνθνξίεο γηα πηζαλή απφζρηζή ηνπ απφ ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, δηέηαμε ηνλ απνθεθαιηζκφ ηνπ γηα πξνδνζία ελάληηα ζηελ Τςειή Πχιε. Γνινθνλήζεθε απφ αμησκαηνχρνπο ηνπ νπιηάλνπ ζην λεζί ηεο ιίκλεο ησλ Ησαλλίλσλ φπνπ θαηέθπγε γηα λα απνθχγεη ηελ ζαλαηηθή θαηαδίθε. Μεηά ηελ Δπαλάζηαζε Σν 1828 ηδξχεηαη ε Εσζηκαία ρνιή κε ρνξεγία ησλ αδειθψλ Εσζηκά ζε πεξίνδν δχζθνιε γηα ηελ πφιε. Σα Ησάλληλα δελ πεξηήιζαλ εληφο ηεο επηθξάηεηαο ηνπ λενζχζηαηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο (1832). Σν 1869 κεγάιν κέξνο ηεο πφιεο θαηαζηξάθεθε απφ ππξθαγηά, φκσο αλαθαηαζθεπάζηεθε γξήγνξα. Δηδηθά, ε αγνξά θαηαζθεπάζηεθε κε ζρέδηα ηνπ Γεξκαλνχ αξρηηέθηνλα Υνιηο, γεληθφ ππήξμε θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ απφδεκσλ Γηαλλησηψλ πνπ ζπλέβαιιαλ ζηελ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αλέγεξζε πνιιψλ λαψλ (Αγίνπ Νηθνιάνπ, Αγηάο Μαξίλαο θ.α.), ζρνιείσλ θαη άιισλ θνηλσθειψλ ηδξπκάησλ. ηηο 21 Φεβξνπαξίνπ 1913, ηα Ησάλληλα απειεπζεξψζεθαλ θαηά ηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο θαη ελζσκαηψζεθαλ ζην Διιεληθφ Κξάηνο. Μεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή (1922) θαη ηελ αληαιιαγή πιεζπζκψλ, νη πεξηζζφηεξεο ηνχξθηθεο νηθνγέλεηεο απνρψξεζαλ γηα ηελ Σνπξθία θαη ηαπηφρξνλα ππνδέρηεθε αξθεηνχο πξφζθπγεο. Σν 1944, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηνρήο, ζρεδφλ ην ζχλνιν ηεο Δβξατθήο θνηλφηεηαο ηεο πφιεο (Ρσκαληψηεο), Σελίδα 13 από 179

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 ΥΔΓΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 Δλφηεηα 1: ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν. 3852/10 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/06 «Κψδηθαο Γήκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014

ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014 ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014 Α ΦΑΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ Νοέμβριος 2011 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ... 4 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ:... 4 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ... 4 1. Ο.Σ.Α

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΝΟΜΟ ΏΣΣΕΚΔ ΑΔΜΟ ΚΤΘΔΡΧΝ ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΚΤΘΔΡΧΝ 2011-2014. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο

ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΝΟΜΟ ΏΣΣΕΚΔ ΑΔΜΟ ΚΤΘΔΡΧΝ ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΚΤΘΔΡΧΝ 2011-2014. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΝΟΜΟ ΏΣΣΕΚΔ ΑΔΜΟ ΚΤΘΔΡΧΝ ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΚΤΘΔΡΧΝ 2011-2014 ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Ννέκβξηνο 2011 ΠΒΡΕΒΥΟΜΒΝΏ ΒΕΏΓΧΓΔ. 1. Θεζκηθφ πιαίζην Βπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα