(Ν.3852/2010):

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2011-2014(Ν.3852/2010):"

Transcript

1 ΔΗΑΓΩΓΖ Γεληθά Με ηα άξζξα ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά, ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ηνπο πξσηνβάζκηνπο Ο.Σ.Α. Με ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε 18183, ΦΔΚ 534, Β, 13/4/2007 θαζνξίζηεθε ε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Ο.Σ.Α. Με ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 185/2007 «Όξγαλα θαη δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθώλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) α βαζκνύ» θαζνξίζηεθε ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ. Οη πξνεγνχκελεο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο απνζθνπνχλ ζηελ εηζαγσγή κφληκσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ ζηνπο ΟΣΑ. ηφρνο είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ ησλ Ο.Σ.Α., λα απνηειέζεη κηα ζηαζεξή εζσηεξηθή ιεηηνπξγία, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο θάζεηο, κε ζπγθεθξηκέλν ξφιν, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο. Δηδηθά γηα ηε δεκνηηθή πεξίνδν (Ν.3852/2010): α. Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα έρεη ηξηεηή δηάξθεηα. β. Ζ πξνζεζκία θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ 30ε επηεκβξίνπ (άξζξν 267 παξ.6 Ν.3852/2010) γ. Γηα ην έηνο 2011, Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο απνηειεί ν νηθνλνκηθφο πξνυπνινγηζκφο θαη ην Σερληθφ Πξφγξακκα. δ. Σν Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ην 2012 ζπληάζζεηαη καδί κε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα. ε. Καηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν δελ ζπληάζζεηαη ελδηάκεζε έθζεζε αμηνιφγεζεο Γηαδηθαζία - Βήκαηα γηα ηελ θαηάξηηζε Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 1. Δηζήγεζε ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνηάζεσλ θνηλσληθψλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο) ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, γηα ηηο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ δήκνπ θαη ηα έξγα πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ. Δάλ ην ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο δελ ππνβάιιεη εηζήγεζε εκπξφζεζκα ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή, ην ζρέδην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ θαη ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ δήκνπ θαηαξηίδεηαη ρσξίο απηήλ. (άξζξν 86 παξ.5 Ν. 3852/2010) 2. Καηάξηηζε θαη εηζήγεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή (άξζξν 63β Ν.3852/10) (Ζ εθηειεζηηθή επηηξνπή παξαθνινπζεί θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο) 3. Γλσκνδφηεζε δεκνηηθήο επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζρεηηθά κε ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαη ην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ δήκνπ. (άξζξν 76 παξ.2α Ν. 3852/2010) 4. Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ςήθηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ 5. Απνζηνιή Απφθαζεο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζηνλ Διεγθηή λνκηκφηεηαο Σελίδα 1 από 179

2 Μεζνδνινγηθή Πξνζέγγηζε ηνπ Έξγνπ Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, πξαθηηθά, επηδηψθεη λα απνηειέζεη έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα βηψζηκεο αλάπηπμεο, εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ θαη πξνψζεζεο ησλ ζπλεξγαζηψλ, δειαδή έλα πξφγξακκα κε άμνλεο: ηελ πξνψζεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ ηνπηθψλ επελδχζεσλ. ηε βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ, ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη ησλ Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. ηελ αλάπηπμε ησλ ζπλεξγαζηψλ κε ΟΣΑ θαη άιινπο θνξείο. Πξαθηηθά, είλαη έλα ζπλεθηηθφ ηερληθφ έγγξαθν κε ζαθή ζθνπφ θαη ζηφρεπζε. χκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, απφ ηελ εκέξα έγθξηζεο ηνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη σο βαζηθφ θείκελν αλαθνξάο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ θαη ζα ιεηηνπξγεί θαζνδεγεηηθά (πξνυπνινγηζηηθά θαη απνινγηζηηθά) πξνο απηφλ. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, δελ απνηειεί έλα ζηαηηθφ πξντφλ πνπ εμαξηάηαη απφ ην ρξφλν πνπ εθπνλήζεθε, αιιά θαηά πεξίζηαζε θαη εθφζνλ απαηηείηαη πξνζαξκφδεηαη δπλακηθά ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ Δπεηδή απνηειεί έλα δεκφζην έγγξαθν, ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ζπληάζζεηαη θαη δεκνζηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ πιεξνθφξεζεο θαη ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά. Γηα ην ιφγν απηφ θαη παξά ηελ ηερληθή ηνπ θχζε, ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε φζν ην δπλαηφ θαηαλνεηή δνκή θαη γξαθή, απνθεχγνληαο εμεηδηθεπκέλε ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ νξνινγία, ψζηε λα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε ελδηαθεξφκελν λα δηαηππψζεη πξνηάζεηο βειηίσζεο. Καη εθαξκνγή ησλ αξρψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή), δεκνζηνπνηείηαη κέζσ δηαδηθαζίαο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, ζπκπιεξψλεηαη (εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην) θαη νξηζηηθνπνηείηαη (επηζεκνπνηείηαη) κέζα απφ απνθάζεηο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. 1.3 ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο Οη δήµνη θαη νη πεξηθέξεηεο ζπγθξνηνχλ ηνλ πξψην θαη δεχηεξν βαζµφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη σο έθθξαζε ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο απνηεινχλ ζεµειηψδε ζεζµφ ηνπ δεµφζηνπ βίνπ ησλ Διιήλσλ, φπσο απηφο θαηνρπξψλεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ πληάγµαηνο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε Σνπηθήο Απηνλνµίαο πνπ θπξψζεθε µε ην λ. 1850/1989 (ΦΔΚ 144 Α ). Οη Απνθεληξσµέλεο ηνηθήζεηο ζπγθξνηνχληαη σο εληαίεο µνλάδεο γηα ηηο απνθεληξσµέλεο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο θαη αζθνχλ γεληθή απνθαζηζηηθή αξµνδηφηεηα ζηηο θξαηηθέο ππνζέζεηο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο, ζχµθσλα µε ην άξζξν 101 ηνπ πληάγµαηνο. Με ηνλ Ν. 3852/2010 (Ν. Καιιηθξάηε) νη δήµνη είλαη απηνδηνηθνχµελα θαηά ηφπν λνµηθά πξφζσπα δεµνζίνπ δηθαίνπ θαη απνηεινχλ ηνλ πξψην βαζµφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Σελίδα 2 από 179

3 ην Ννκφ Ησαλλίλσλ ζπζηάζεθε ν λένο Γήκνο Ησαλληηψλ κε έδξα ηα Ησάλληλα, απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ησαλληηψλ β. Αλαηνιήο γ. Πεξάκαηνο δ. Πακβψηηδαο ε. Μπηδαλίνπ θαη ηελ θνηλφηεηα Νήζνπ Ησαλλίλσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα θαηά θχξην ιφγν πξνζδηνξίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα εθηειέζεη ν Γήκνο ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ζεζκηθφ ηνπ ξφιν, κε ζηφρνπο : Σελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Γήκνπ ζηνπο ηνκείο ησλ ηερληθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ δηθηχσλ εμππεξέηεζεο, ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο αεηθφξνπ δηαρείξηζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ρσξνηαμίαο θαη πνιενδνκίαο. Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Γήκνπ ζηνπο πξνεγνχκελνπο ηνκείο γίλεηαη θπξίσο κέζσ ηεο θαηαζθεπήο ηερληθψλ έξγσλ, ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ησλ ηερληθψλ ππνδνκψλ θαη ηεο ζέζπηζεο θαλνληζηηθψλ φξσλ θαη ξπζκίζεσλ. Οη απνδέθηεο ησλ δξάζεσλ απηψλ είλαη νη δηάθνξεο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο ηνπ Γήκνπ (Γεκνηηθά δηακεξίζκαηα, ζπλνηθίεο ή γεηηνληέο). Σε βειηίσζε ηεο επεκεξίαο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ κέζσ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζε πνηθίινπο ηνκείο (Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ, Κνηλσληθήο πνιηηηθήο, Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θαη Απαζρφιεζεο θ.α.). Οη απνδέθηεο ησλ δξάζεσλ απηψλ είλαη νη δηάθνξεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο νκάδεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ. Δζσηεξηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ σο Οξγαληζκνχ Δθηφο απφ ηηο δξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ππνπξνγξάκκαηα γηα ηε βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Γήκνπ σο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ κε ζθνπνχο ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο λνκηκνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Δηδηθφηεξα νη ζρεηηθέο δξάζεηο απνζθνπνχλ : ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Γήκνπ κέζσ ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ, ηεο αλάπηπμεο ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ, ηεο κεραλνξγάλσζεο, ηεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ θαη ηεο εμαζθάιηζεο γεο θαη θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ, κέζσ ηνπ κεζνπξφζεζκνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ θφζηνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηεο νξζνινγηθφηεξεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο Σελίδα 3 από 179

4 1.4 ΚΤΡΗΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ απνηειεί εξγαιείν γηα ηελ άζθεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ηνπ ξφινπ, κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 1. Δίλαη νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ: Απνηειεί πξφγξακκα αλαπηπμηαθψλ ππνδνκψλ θαη ηνπηθψλ επελδχζεσλ, αιιά θαη πξφγξακκα γηα ηε βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ Ννκηθψλ πξνζψπσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Γήκν. Δίλαη πξφγξακκα, πνιπηνκεαθνχ ραξαθηήξα, κε εχξνο ζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ αληίζηνηρνπ ηνπ θάζκαηνο ησλ ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. Καιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γήκνπ θαη ελ δπλάκεη ην ζχλνιν ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ. 2. Απνηειεί ην κεζνπξφζεζκν πξφγξακκα δξάζεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ: ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αληαλαθιάηαη ε βνχιεζε θαη ην φξακα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαζψο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Σν φξακα η απνηππψλεηαη ζηε ζηξαηεγηθή θαη αλαιχεηαη ζε κεζνπξφζεζκν (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δηεηέο) πξφγξακκα δξάζεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ θαη ηέινο ζε εηήζην πξφγξακκα δξάζεο ηεο θάζε ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ. 3. Δίλαη νξγαληθφ ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ θαη κέξνο ηνπ πξνγξακκαηηθνχ ηνπ θχθινπ: Ζ ζχληαμε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αξρηθή θάζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο δξάζεο ηνπ Γήκνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή απνηειεί ην δηαξθέο αληηθείκελν ελαζρφιεζεο ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ, ησλ πξντζηακέλσλ θαη ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ. 4. Τινπνηείηαη κέζσ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ : θνπφο ηεο ζχληαμεο ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο είλαη ε εμεηδίθεπζε ηνπ ζπλνιηθνχ κεζνπξφζεζκνπ πνιπεηνχο επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζε εηήζην πξφγξακκα ησλ ππεξεζηψλ. Ο εηήζηνο πξνγξακκαηηζκφο ζηνρεχεη ζηνλ επηκεξηζκφ ησλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηηο ππεξεζίεο, νη νπνίεο πινπνηνχλ ηκήκαηα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 5. Δθπνλείηαη κε ηε ζπκκεηνρή πνιιψλ εκπιεθφκελσλ: Καηά ηε δηαδηθαζία ζχληαμήο ηνπ ζπκκεηέρνπλ κε ζαθψο θαζνξηζκέλν ηξφπν ακέζσο ή εκκέζσο πνιινί θνξείο (αηξεηά φξγαλα, ππεξεζηαθά ζηειέρε, ηνπηθνί θνξείο θαη νκάδεο δεκνηψλ κε ζεκαληηθφ βαζκφ ζπκβνιήο ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε ή/θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ, θνξείο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο) Ζ ιήςε ησλ απνθάζεσλ πξνγξακκαηηζκνχ δελ ζηεξίδεηαη κφλν ζηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, αιιά θαη ζηηο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ησλ θαηνίθσλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ, φπσο απηέο δηαηππψλνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζπκκεηνρήο. Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα απνηειεί ην βαζηθφ πιαίζην θαηεχζπλζεο, πξνζδηνξηζκνχ θαη ζπληνληζκνχ ησλ ελεξγεηψλ φισλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη ππεξεζηψλ θαη είλαη επξχηεξα γλσζηφ ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ ΟΣΑ, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ νη ζηφρνη ηνπ. Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο εξγαζίαο φισλ ησλ δνκψλ ηνπ Γήκνπ θαη νδεγεί ζηελ αλάιεςε δεζκεχζεσλ κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ ηεξαξρηθψλ Σελίδα 4 από 179

5 επηπέδσλ, ζε φηη αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο εθείλνπ ζην νπνίν απηά εκπιέθνληαη. 6. Αμηνπνηεί δείθηεο επίδνζεο : Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα δηαηππψλεη κεηξήζηκνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο ζηφρνπο, ε επίηεπμε ησλ νπνίσλ παξαθνινπζείηαη κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ζπζηήκαηνο δεηθηψλ επίδνζεο. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο ηηκήο ησλ δεηθηψλ αμηνπνηνχληαη ηα ζηνηρεία (εζφδσλ / δαπαλψλ, πφξσλ, εθξνψλ, απνηειεζκάησλ ζηνπο απνδέθηεο) πνπ ηεξνχληαη απφ ηνλ Γήκν. 2. ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ Γεληθά ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΘΔΩΡΖΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΗΩΑΝΝΗΣΩΝ Σα Ησάλληλα είλαη ε έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ-Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Βξίζθνληαη ζην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο, ζην θέληξν ηνπ νκψλπκνπ ιεθαλνπεδίνπ θαη ζε πςφκεηξν 480κ. πεξίπνπ. Ο Γήκνο Ησαλληηψλ κε ηνλ Ν. 3852/2010 («Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο») είλαη ν πιένλ αζηηθνπνηεκέλνο θαη πνιππιεζήο ηεο Ζπείξνπ θαη απνηειείηαη απφ ηηο Γεκνηηθέο ελφηεηεο Ησαλληηψλ, Αλαηνιήο, Μπηδαλίνπ, Πακβψηηδνο, Πεξάκαηνο θαη Νήζνπ Ησαλλίλσλ. Ο πιεζπζκφο ηνπ αλέξρεηαη ζηνπο θαηνίθνπο (πξνζσξηλά απνηειέζκαηα απνγξαθήο 2011) ελψ κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 ήηαλ θάηνηθνη. Ζ απφζηαζε απφ ηελ Αζήλα, δηακέζνπ Ρίνπ, είλαη 435 ρικ. θαη δηακέζνπ Σξηθάισλ-Μεηζφβνπ 533ρικ. Απφ ηελ Πάηξα απέρνπλ 261 ρικ. ελψ κε ηελ νινθιήξσζε ηεο Δγλαηίαο Οδνχ ην ιηκάλη ηεο Ζγνπκελίηζαο απέρεη κφιηο 45 ιεπηά θαη ε Θεζζαινλίθε πιένλ κφλν 2 ψξεο θαη 15 1 (πεξίπνπ 260 ρικ). Σέινο, ε απφζηαζε απφ ηα ειιελναιβαληθά ζχλνξα είλαη 65 ρικ. Πιεζπζκφο λένπ Γήκνπ Ησαλληηψλ (ΔΤΔ, απνγξαθή 2001) ΗΧΑΝΝΗΝΑ ΔΞΟΥΖ ΜΑΡΜΑΡΑ 641 ΑΜΜΟ 161 ΚΑΡΓΑΜΗΣΗΑ ΚΑΣΧ ΜΑΡΜΑΡΑ 154 ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ 54 ΝΔΟΥΧΡΟΠΟΤΛΟ ΚΑΣΧ ΝΔΟΥΧΡΟΠΟΤΛΟ Σελίδα 5 από 179

6 ΣΑΤΡΑΚΗ ΒΔΛΗΑΡΗΟ 233 ΠΔΝΣΔΛΖ 417 ΣΗΦΛΗΚΟΠΟΤΛΟ ΑΝΑΣΟΛΖ ΜΠΑΦΡΑ 671 ΝΔΟΚΑΗΑΡΔΗΑ ΠΔΓΗΝΖ ΦΣΔΡΖ 180 ΥΗΟΝΗΑ 154 ΑΜΠΔΛΗΑ 289 ΦΗΛΟΘΔΖ 35 ΑΒΔΣΟΥΧΡΗ 312 ΚΟΝΣΗΚΑ 266 ΤΝΟΗΚΗΜΟ ΚΟΝΣΗΚΑ 37 ΚΟΜΖΡΑ 497 ΜΑΝΟΛΗΑΑ 307 ΝΈΟ ΜΠΗΕΑΝΗ 313 ΚΟΛΧΝΗΑΣΗ ΚΑΣΗΚΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 109 ΚΟΣΟΜΗΣΑ 38 ΒΑΗΛΗΚΖ 493 ΜΑΒΗΛΖ 0 ΓΑΦΝΟΤΛΑ 287 ΓΟΤΛΑ 87 ΓΡΟΟΥΧΡΗ 815 ΖΛΗΟΚΑΛΖ 422 ΚΑΣΡΗΣΑ 668 ΚΟΤΣΔΛΗΟ ΓΟΡΗΣΑ 295 ΚΡΑΦΖ 76 ΓΡΗΚΟ 23 ΛΔΡΟΤΚΟ 54 ΛΟΓΓΑΓΔ 874 ΜΟΤΕΑΚΑΗΟΗ 346 ΚΤΠΑΡΗΗΑ 104 ΠΛΑΣΑΝΗΑ 434 ΓΔΡΑΚΑΡΗ 50 ΚΑΡΑΓΖΜΑ 214 ΠΛΑΣΑΝΟ 215 Σελίδα 6 από 179

7 ΥΑΡΟΚΟΠΗ ΠΔΡΑΜΑ ΑΜΦΗΘΔΑ 555 ΚΡΑΝΟΤΛΑ 301 ΑΓΗΟΗ ΑΠΟΣΟΛΟΗ 116 ΛΤΚΟΣΟΜΟ 183 ΚΡΤΑ 358 ΑΓΗΑ ΜΑΡΗΝΑ (ΛΤΚΟΣΡΗΥΗ) 331 ΚΡΤΟΒΡΤΖ 153 ΛΗΓΓΗΑΓΔ 204 ΜΑΕΗΑ 210 ΚΖΠΟΗ 120 ΠΔΡΗΒΛΔΠΣΟ 509 ΠΟΘΟΗ ΝΖΗ 314 χκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ, ηα Ησάλληλα σο πξσηεχνπζα Πεξηθέξεηαο ραξαθηεξίδνληαη νηθηζκφο 1νπ επηπέδνπ. Με δεδνκέλε ηε γεσγξαθία θαη ηε ρσξνηαμία ηεο Ζπείξνπ θαη ηνπ Ν. Ησαλλίλσλ, ηα Ησάλληλα παίδνπλ ξφιν θέληξνπ ηφζν πεξηθεξεηαθνχ φζν θαη ηνπηθνχ επηπέδνπ θαιχπηνληαο εμππεξεηήζεηο θαη ησλ δχν επηπέδσλ. Δπίζεο ηα Ησάλληλα είλαη ε έδξα Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο, ηκεκάησλ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο, Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ, Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ θαη βεβαίσο φισλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν έδξαο Πεξηθέξεηαο θαη Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. ιεο απηέο νη ιεηηνπξγίεο είλαη ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο θαη επεξεάδνπλ ρσξηθά ην ζχλνιν ηνπ νηθηζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. 2.2 πλνπηηθή Παξνπζίαζε ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά Ζ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ θαηαιακβάλεη ην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο Διιάδαο, ζπλνξεχνληαο εζσηεξηθά µε ηελ Γπηηθή Μαθεδνλία (βνξεηναλαηνιηθά), ηε Θεζζαιία (λνηηναλαηνιηθά), ηε Γπηηθή Διιάδα (λφηηα) θαη ηα Ηφληα λεζηά (δπηηθά). Σν βνξεηνδπηηθφ ηεο ηκήκα ζπλνξεχεη µε ηελ Αιβαλία, ελψ απφ ηα δπηηθά γεηηληάδεη, µέζσ ηνπ ιηκαληνχ ηεο Ζγνπκελίηζαο, µε ηελ Ηηαιία. Σελίδα 7 από 179

8 Ζ Πεξηθέξεηα έρεη έθηαζε 9.203η.ριµ.θαηαιακβάλνληαο ην 6,97% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο Διιάδαο.Πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο: Άξηαο, Θεζπξσηίαο, Ησαλλίλσλ θαη Πξεβέδεο. Σα Ησάλληλα απνηεινχλ ηελ έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη πξσηεχνπζα ηνπ νκψλπκνπ Ννκνχ Ζ γεσκνξθνινγία ηεο Ζπείξνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην έληνλν νξεηλφ αλάγιπθν θαη ηελ αθζνλία ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ. Οη κφλεο πεδηλέο εθηάζεηο είλαη ησλ Ννκψλ Άξηαο θαη Πξεβέδεο, θαζψο θαη νη θνηιάδεο ησλ πνηακψλ Αρέξνληα θαη Καιαµά. Οη νξεηλέο πεξηνρέο θαιχπηνπλ ην 74,2% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο θαη ζπγθεληξψλνπλ ην 33,4% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο. Ζ νξνζεηξά ηεο Πίλδνπ, ζπλέρεηα ησλ Αιβαληθψλ Άιπεσλ, απνηειεί ην θπζηθφ γεσγξαθηθφ ζχλνξν ηεο Πεξηθέξεηαο µε ηε Γπηηθή Μαθεδνλία (βφξεην ηκήκα), θαη ηε Θεζζαιία (Νφηην ηκήκα). Απφ γεσκνξθνινγηθήο άπνςεο ε Πεξηθέξεηα ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) δψλεο: α) ε παξάθηηα δψλε ησλ Ννκψλ Πξεβέδεο θαη Θεζπξσηίαο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη ηελ αιηεία, θαη ζπγθεληξψλεη ζεκαληηθέο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο, β) ε δψλε ησλ νξεηλψλ φγθσλ πνπ εθηείλεηαη θαηά κήθνο ηνπ αλαηνιηθνχ νξίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ζηνπο Ννκνχο Ησαλλίλσλ (Εαγφξη, Μέηζνβν, Κφληηζα, βφξεηα Σδνπµέξθα) θαη Άξηαο (θεληξηθά θαη λφηηα Σδνπµέξθα) θαη παξνπζηάδεη δπλαηφηεηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, βάζεη ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ δηαζέηεη (παξαδνζηαθνί νηθηζµνί, ηζηνξηθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, πεξηνρέο θπζηθνχ θάιινπο), γ) ε δψλε γεσξγηθήο γεο µε δπλαηφηεηα πςειήο απφδνζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ην λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηεο Πεξηθέξεηαο (ηκήκαηα ησλ Ννκψλ Πξέβεδαο θαη Άξηαο) θαη ζηελ νπνία ζπγθεληξψλεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αξδεπηηθψλ έξγσλ, θαη δ) ε επξχηεξε δψλε ησλ νξεηλψλ θαη εµηνξεηλψλ πεξηνρψλ. Ζ ηειεπηαία απηή δψλε, πνπ είλαη θαη ε πιένλ εθηεηακέλε, παξνπζηάδεη πεξηνξηζκέλεο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο, ιφγσ ηεο νξεηλφηεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ηεο γεσγξαθηθήο απνκφλσζεο. Οη κφλεο πεδηλέο εθηάζεηο είλαη ησλ Ννκψλ Άξηαο θαη Πξεβέδεο, θαζψο θαη νη θνηιάδεο ησλ πνηακψλ Αρέξνληα θαη Θχαµε. Οη θπξηφηεξνη πνηακνί είλαη ν Αψνο, ν Θχαµηο, ν Αρέξνληαο, ν Λνχξνο θαη ν Άξαρζνο, θαη ζεκαληηθφηεξε ιίκλε απηή ησλ Ησαλλίλσλ. Ο πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο αλέξρεηαη ζε (πξνζσξηλά απνηειέζκαηα απνγξαθήο 2011) ελψ ζηελ απνγξαθή 2001 ήηαλ θάηνηθνη. Ζ πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα κφληκνπ πιεζπζκνχ αλά ηεηξ. Υηιηφκεηξν είλαη 36,58, Ζ θαηά θχιν ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ παξνπζηάδεη ζρεδφλ ίζε θαηαλνκή αλδξψλ ( ) θαη γπλαηθψλ ( ). Απφ άπνςε θαηαλνκήο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο ζηηο ελφηεηέο ηεο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ζπγθεληξψλεηαη ζηελ ΠΔ Ησαλλίλσλ µε πιεζπζκφ θαηνίθνπο. 2.3 Σάζεηο θαη Πξνζδηνξηζηηθνί Παξάγνληεο Αλάπηπμεο Καηά ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ε Ήπεηξνο βξίζθεηαη θάησ απφ ζεκαληηθέο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πνπ ηείλνπλ λα κεηαβάιινπλ ζεκαληηθά ηελ εηθφλα ηεο. Οη γεσπνιηηηθέο αλαθαηαηάμεηο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο νδήγεζαλ α) ζε αχμεζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο ζηηο ρψξεο θαη ζηηο Πεξηθέξεηεο πνπ γεηηληάδνπλ κε απηή θαη β) ζε επέθηαζε ησλ αγνξψλ γηα ηα πξντφληα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ζε επηβάξπλζε ηεο θνηλσληθήο Σελίδα 8 από 179

9 ππνδνκήο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο απφ εηζξνέο πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ, νη νπνίεο απνδείρηεθαλ ιηγφηεξν ζεκαληηθέο απφ φηη αξρηθά είρε εθηηκεζεί. Πξνβιήκαηα ελδερνκέλσο κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηελ ζπλέρηζε ηεο αζηάζεηαο ζηελ πεξηνρή ησλ ΝΓ Βαιθαλίσλ. Ζ δηεζλνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ σο ηψξα ελέηεηλε ηνλ ραξαθηήξα ηεο απνκφλσζεο ηεο Ζπείξνπ, είλαη δπλαηφλ λα αληηκεησπηζζεί κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ απνηεινχλ θαη πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δ.Δ., ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Ληζζαβφλαο. Ζ πξφζθαηε δηεχξπλζε ηεο Δ.Δ. δηεπξχλεη κελ ηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, επηβάιινληαο ηελ ζηξνθή πξνο πνηνηηθά αγξνηηθά πξντφληα θαη αλάπηπμε ηεο αγνξάο ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ, αλακέλεηαη λα επηθέξεη φκσο κείσζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία ζην πιαίζην ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ Ζ Ήπεηξνο θαιείηαη λα αμηνπνηήζεη ηελ λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζε έλα πεξηβάιινλ πξνθιήζεσλ, ιφγσ ηεο κεγάιεο αχμεζεο ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ ζηελ Δ.Δ. κεηά ηελ δηεχξπλζε, ηεο πηζαλήο επηηάρπλζεο ηνπ ξπζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ ιφγσ ηνπ κεγαιχηεξνπ αληαγσληζκνχ εμαηηίαο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, θαζψο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο επαλάζηαζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο. Πξνθεηκέλνπ ε Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ λα ζπλερίζεη ηελ αλαπηπμηαθή ηεο πνξεία θαη λα γίλεη αληαγσληζηηθή, ηφζν ζηελ ειιεληθή, φζν θαη ζηελ μέλε αγνξά, νθείιεη αθελφο λα εθκεηαιιεπηεί φια ηα ζπγθξηηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα θαη αθεηέξνπ λα εμαιείςεη ηα αλαπηπμηαθά θελά θαη αληζφηεηεο πνπ εληνπίδνληαη ζηελ Πεξηθέξεηα. Σα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα αθνξνχλ: ζηε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε σο πχιε γηα ηελ Γπηηθή Δπξψπε θαη ηα Βαιθάληα ζην πινχζην θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηελ χπαξμε βαζηθψλ πξνυπνζέζεσλ αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζηηο ππνδνκέο ιηκέλαο Ζγνπκελίηζαο, Δγλαηία Οδφο, Ηφληα Οδφο ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή πξντφληα θπξίσο δσηθήο πξνέιεπζεο θαη δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πνηνηηθψλ θαη βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηελ χπαξμε αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ φπσο ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ θαη ην ΣΔΗ Ζπείξνπ ηα νπνία απνηεινχλ βαζηθνχο θνξείο παξαγσγήο Δ&Σ θαζψο θαη θαηλνηνκίαο 2.4 πλνπηηθή Παξνπζίαζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ησαλλίλσλ Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά 1. Γεωγξαθηθά ηνηρεία Ζ ΠΔ Ησαλλίλσλ έρεη έθηαζε 4.990,4 km 2, πνπ αληηζηνηρεί ζην 54,22% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο Πεξηθέξεηαο. Σν 85% ηεο έθηαζήο ηεο είλαη νξεηλφ, πνζνζηφ αξθεηά πςειφηεξν ηνπ αληίζηνηρνπ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη πνιχ κεγαιχηεξν απηνχ ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν θπζηθφο ηνπ πινχηνο θαη ε πνιηηηζηηθή ηνπ θιεξνλνκηά Σελίδα 9 από 179

10 δελ έρνπλ αιινηξησζεί απφ ηελ αιφγηζηε θαη θαηαζηξνθηθή αλζξψπηλε παξέκβαζε, ηελ εθβηνκεράληζε θαη ηε ιαλζαζκέλε ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε. ε φιε ηελ εηθνζαεηία αχμεζε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ πιεζπζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο απφ 45% ην 1981 ζε 48% ην 2001, θαζψο απμάλεηαη ηαρχηεξα απφ ην ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπζηθά ζην δπλακηζκφ ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ ησλ Ησαλλίλσλ. Ζ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο δχν δεθαεηίεο, θαη , ήηαλ πεξίπνπ ίδηα θαη ηεο ηάμεο ηνπ 7,5%. Καη ζηηο δχν δεθαεηίεο ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ήηαλ, επίζεο, κεγαιχηεξε ηνπ κέζνπ ρψξαο. 2.5 Σάζεηο θαη Πξνζδηνξηζηηθνί Παξάγνληεο Αλάπηπμεο Σν 2003 ην ΑΔΠ ηνπ Ν. Ησαλλίλσλ αλεξρφηαλ ζε 2.112,7 εθ. (ζηνηρεία Eurostat, Ηνχληνο 2006), κέγεζνο πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 54% ηνπ ΑΔΠ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ην 1,4% ηεο Υψξαο. ην δηάζηεκα ην ΑΔΠ απμήζεθε ζε πνζνζηφ αξθεηά πςειφηεξν απφ ην κέζν Υψξαο. Σν 2003 ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ήηαλ ,8, πςειφηεξν ηνπ κέζνπ ηεο Πεξηθέξεηαο. Έηζη, ην πνζνζηφ ζχγθιηζεο ηνπ λνκνχ ζε ζρέζε κε ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν ήηαλ 73,1% ην ίδην έηνο, πνζνζηφ επίζεο πςειφηεξν ηνπ κέζνπ ηεο Πεξηθέξεηαο. χκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδίνπ Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ 2, ν Ννκφο Ησαλλίλσλ παξνπζηάδεη δπζκελή θιαδηθή δηάξζξσζε θαη αξλεηηθνχο ηνπηθνχο παξάγνληεο ζηνλ πξσηνγελή θαη ηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα, ελψ ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα παξνπζηάδεη επλντθή θιαδηθή δηάξζξσζε αιιά αξλεηηθνχο ηνπηθνχο παξάγνληεο. Παξάιιεια, εκθαλίδεη πςειή ρσξηθή δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηα αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ πεξηνρψλ φπσο ην ιεθαλνπέδην ησλ Ησαλλίλσλ (φπνπ ζπγθεληξψλνληαη νη ππεξεζίεο, ε κεηαπνίεζε θαη νη δπλακηθνί θιάδνη ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα φπσο ε πηελνηξνθία), νξεηλψλ πεξηνρψλ κε πινχζηνπο ηνπξηζηηθνχο πφξνπο θαη νξεηλψλ πεξηνρψλ κε ραξαθηεξηζηηθά θζίλνπζαο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Σα Ησάλληλα απνηεινχλ βεβαίσο ην θέληξν ηνπ λνκνχ, ελψ άιινη δπλακηθνί νηθηζκνί φπσο ε Αλαηνιή, ε Διενχζα, ν Καηζηθάο θαη ην Πέξακα απνηεινχλ νπζηαζηηθά κέξνο ηεο επξχηεξεο αζηηθήο πεξηνρήο ησλ Ησαλλίλσλ θαη είλαη εληαγκέλνη ζην νηθηζηηθφ ζπγθξφηεκα Ησαλλίλσλ. εκαληηθά νηθηζηηθά θέληξα πνπ παξέρνπλ αζηηθέο ιεηηνπξγίεο ζην λνκφ είλαη ε Κφληηζα θαη ην Μέηζνβν. Έλα αθφκα αλαδπφκελν θέληξν κε δπλακηθή αλάπηπμε ππεξεζηψλ ζεσξνχληαη ηα Πξάκαληα, ην νπνίν εμππεξεηεί κία επξχηεξε πεξηνρή (Σδνπκέξθα) πνπ ζηεξείηαη ππεξεζηψλ θαη θαιήο πξφζβαζεο ζε αζηηθά θέληξα. Σέινο, γηα ηνλ Ννκφ Ησαλλίλσλ έρεη εθπνλεζεί κειέηε Υσξνηαμηθνχ ρεδίνπ, ε νπνία ζηελ αμηνιφγεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνβιεκάησλ θαη πξννπηηθψλ επηζεκαίλεη φηη ν Ννκφο Ησαλλίλσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ έληνλν δηπινχ επηπέδνπ δπτζκφ: Σν πξψην επίπεδν δπτζκνχ αλαθέξεηαη ζηελ νηθνλνκηθή δηάξζξσζε θαη αλάπηπμε ηνπ λνκνχ Ησαλλίλσλ ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο λνκνχο ηεο πεξηθέξεηαο, νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα δηαθνξεηηθφ αλαπηπμηαθφ πξφηππν θαη βαζκφ αλάπηπμεο. Σν δεχηεξν επίπεδν δπτζκνχ αλαθέξεηαη ζην εζσηεξηθφ αλαπηπμηαθφ πξφηππν ηνπ λνκνχ θαη ηηο έληνλεο ελδνλνκαξρηαθέο αληζφηεηεο, κε ππξήλεο έληνλεο αλάπηπμεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ 2 ΤΠΔΥΩΓΔ, Γηεύζπλζε Υσξνηαμίαο, Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Πεξηβάιινλ», Μειέηε Υσξνηαμηθνύ ρεδίνπ Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ, Γ θάζε, Μειέηε: Φ. Παπαγεσξγίνπ, Αζήλα 2000, ζει Σελίδα 10 από 179

11 δεπηεξνγελνχο ηνκέα πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζε έλα δπλακηθφ κεγάιν αζηηθφ θέληξν θαη ζε δχν-ηξία άιια κηθξφηεξα εκηαζηηθά θέληξα, ζηεξηδφκελα θπξίσο ζηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, αιιά θαη ζε άιιεο ζπκπιεξσκαηηθέο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. χκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδίνπ Ννκνχ Ησαλλίλσλ ηα θέληξα απηά δεκηνπξγνχλ ρσξηθά θιεηζηνχο ππξήλεο αλάπηπμεο, δελ δηαρένπλ ηα αλαπηπμηαθά απνηειέζκαηά ηνπο ζε επξχηεξεο πεξηνρέο θαη ιεηηνπξγνχλ «αληαγσληζηηθά» γηα ηελ αλάπηπμε φισλ ησλ ππφινηπσλ γχξσ απφ απηά ηα θέληξα πεξηνρψλ. Ζ ελ ιφγσ κειέηε επηζεκαίλεη νξηζκέλεο πξννπηηθέο θαη θαηεπζχλζεηο αλάπηπμεο ηνπ Ννκνχ, νη νπνίεο θαηά θχξην ιφγν πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ χπαξμε θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ, ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θαη κεγέζπλζεο ηεο θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο κε ελίζρπζε ησλ δηαζπλδέζεψλ ηεο κε ηε θπηηθή παξαγσγή, ηε κεηαπνίεζε θαη ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ, θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηξηηνβάζκησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ππνζηήξημε ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ηνπ Ννκνχ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ππνζηήξημεο θαη ελίζρπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ γηα αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 2.6 Ζ Θέζε θαη ν Ρφινο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ ζηελ ΠΔ Ησαλλίλσλ θαη ζηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ Ο Γήκνο Ησαλληηψλ θαηαιακβάλεη κηθξφ κέξνο ζην θεληξηθφ ηκήκα ηεο ΠΔ Ησαλλίλσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα πεξηνρή πεδηλή θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο. Με βάζε ηελ απoγξαθή ηνπ 2001, ν πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ αλεξρφηαλ ζε θαηνίθνπο, πνπ αληηπξνζψπεπε ην 65% ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Λεθαλνπεδίνπ, 41,2% ηνπ Ννκνχ θαη 19,8% ηεο Πεξηθέξεηαο. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3852/10 (Ν. Καιιηθξάηε) ν λένο Γήκνο Ησαλληηψλ έρεη πιεζπζκφ θαηνίθνπο (πξνζσξηλά. απνη. Απνγξ. 2011) Ο Γήκνο θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε φζνλ αθνξά ζην πιεζπζκηαθφ κέγεζνο φισλ ησλ δήκσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ν Γήκνο Ησαλληηψλ θαζίζηαηαη αζηηθφ θέληξν κε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ ηνπηθφ αιιά θαη επξχηεξα εζληθφ θαη δηαζπλνξηαθφ ρψξν. Σελίδα 11 από 179

12 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 3.1 Ηζηνξηθά ηνηρεία Αξραηόηεηα θαη πξώηνη ρξηζηηαληθνί ρξόλνη Οη πξψηεο ελδείμεηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή ησλ Ησαλλίλσλ εληνπίδνληαη απφ ηελ Παιαηνιηζηθή Δπνρή (πξηλ ρξφληα). Απηφ έρεη απνδεηρζεί απφ ηα ιίζηλα εξγαιεία πνπ βξέζεθαλ ζην ζπήιαην ηεο Καζηξίηζαο. Ζ πφιε ηδξχζεθε πηζαλφλ ηνλ 6ν αηψλα απφ ην Βπδαληηλφ Απηνθξάηνξα Ηνπζηηληαλφ. Ζ νλνκαζία ηεο πηζαλφηαηα πξνέξρεηαη, επεηδή ήηαλ ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ Αγίνπ Ησάλλε, ηελ πξσηνρξηζηηαληθή πεξίνδν θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ην 510 κ.υ.. Ζ πφιε αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά ην 527 κ.υ. απφ ηνλ ηζηνξηθφ Πξνθφπην κε ηελ νλνκαζία Δπξνία. Ζ αλεχξεζε ειιεληζηηθψλ ζηνηρείσλ θαηαδεηθλχεη φηη ζηε ζέζε ηνπ ζεκεξηλνχ θάζηξνπ ππήξρε θαηνηθεκέλε πεξηνρή. Μεζνβπδαληηλνί θαη Τζηεξνβπδαληηλνί ρξόλνη Αθνινχζεζε ην δηάζηεκα ησλ ζιαβηθψλ επηδξνκψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαηά ην ηέινο ηνπ 6νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 7νπ αη. κ.υ.. ην δηάζηεκα απηφ δελ δηαζψδνληαη ζηνηρεία γηα ηελ ηχρε ηεο πφιεο αλ θαη ζεσξείηαη πηζαλή ε θαηάιεςή ηεο απφ ηνπο επηδξνκείο γηα νξηζκέλεο δεθαεηίεο. Σν 879 ε πφιε αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά κε ην ζεκεξηλφ ηεο φλνκα θαη ήηαλ έδξα Δπηζθφπνπ. Ζ πφιε θαηειήθζε επί ηζάξνπ ακνπήι πξνζσξηλά απφ ηνπο Βνπιγάξνπο. Σν 1082 ε πφιε θαηειήθζε απφ ηνπο Ννξκαλδνχο, ππφ ηνλ Βνεκνχλδν ηνπ Σάξαληα, πνπ επηδηφξζσζε ηα ηείρε ηεο πφιεο γηα λα απσζήζεη αληεπίζεζε ηνπ απηνθξάηνξα Αιέμηνπ Κνκλελνχ. Σνλ 13ν αη., κε ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ Γεζπνηάηνπ ηεο Ζπείξνπ, ηα Ησάλληλα ήηαλ ην δεχηεξν ζεκαληηθφηεξν αζηηθφ θέληξν ηεο Ζπείξνπ, κεηά ηελ Άξηα. Ο ηδξπηήο ηνπ Γεζπνηάηνπ Μηραήι Α Κνκλελφο Γνχθαο ζπλέβαιε ζηελ εγθαηάζηαζε ζηελ πφιε επηθαλψλ νηθνγελεηψλ απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε πνπ είραλ θχγεη ιφγσ ηεο Άισζεο ηνπ 1204 απφ ηνπο ηαπξνθφξνπο. Μέρξη ηελ θαηάθηεζε απφ ηνπο Σνχξθνπο ην 1430, παξφιν πνπ ε πφιε πεξηήιζε ππφ ζεξβηθφ θαη ηηαιηθφ (νηθνγέλεηα Σφθθσλ) έιεγρν, γλψξηζε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή θαη πλεπκαηηθή άλζηζε. Σνπξθνθξαηία Σν 1430 νη Οζσκαλνί, ππφ ηνλ ηλάλ Παζά, κε ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ πφιε δεζκεχηεθαλ κε έγγξαθε ζπκθσλία (νξηζκφο) λα γίλνπλ ζεβαζηά πνιιά πξνλφκηα ησλ θαηνίθσλ. Σν 1611 ν Γηνλχζηνο ν Φηιφζνθνο, Δπίζθνπνο Λάξηζαο εγήζεθε εθηεηακέλεο εμέγεξζεο ζηελ πεξηνρή. Ζ εμέγεξζε φκσο θαηαπλίγεθε απφ ηηο νζσκαληθέο αξρέο. Απφξξνηα ηνπ μεζεθσκνχ απηνχ ήηαλ θαη ε θαηάξγεζε ησλ πξνλνκίσλ. Σελ επνρή εθείλε εγθαηαζηάζεθαλ νηθνγέλεηεο Σνχξθσλ θαη Δβξαίσλ ζην θάζηξν ηεο πφιεο. Παξφιε ηελ αλαηαξαρή, ε πφιε επαλέθακςε, νη Γηαλληψηεο ζπλέρηζαλ ηηο εκπνξηθέο θαη ρεηξνηερληθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Οη εκπνξηθέο ζρέζεηο κε ζεκαληηθά θέληξα ηεο Δπξψπεο (Βελεηία θαη Ληβφξλν) ήηαλ έληνλε, φπνπ έκπνξνη απφ ηα Ησάλληλα ίδξπαλ εκπνξηθνχο θαη ηξαπεδηθνχο νίθνπο. Σαπηφρξνλα, δηαηεξνχζαλ ηελ επαθή ηνπο κε ηελ παηξίδα θαη ρξεκαηνδνηνχζαλ ηελ θαηαζθεπή Σελίδα 12 από 179

13 εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Απηνί νη έκπνξνη ππήξμαλ θαη νη πην ζεκαληηθνί εζληθνί επεξγέηεο. Ζ ζεκαληηθφηαηε πλεπκαηηθή θαη εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηελ επνρή εθείλε ήηαλ απφξξνηα ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο πνπ ε πφιε γλψξηζε. Καηά ηνλ 17ν θαη 18ν αηψλα ηδξχζεθαλ πνιιά ζεκαληηθά ζρνιεία (Δπηθαλείνπ, Γθηνχκα, Μαξνπηζαία θ.α.) ζπλερίδνληαο ηελ Βπδαληηλή παξάδνζε θαη ζπκβάιινληαο απνθαζηζηηθά ζηελ αθχπληζε ησλ ππφδνπισλ Διιήλσλ. Σα Ησάλληλα απνηέιεζαλ ην ζεκαληηθφηεξν θέληξν ηνπ Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ καδί κε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηα θέληξα ηνπ απφδεκνπ Διιεληζκνχ ζηελ Βηέλλε θαη ζην Βνπθνπξέζηη. εκαληηθνί θνξείο ησλ Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ πνπ γελλήζεθαλ ζηελ πφιε θαη δίδαμαλ ζηηο ζρνιέο ηεο ππήξμαλ ν Αζαλάζηνο Φαιίδαο, ν Μπαιάλνο Βαζηιφπνπινο, ν Κνζκάο Μπαιάλνο θαη ν Νεφθπηνο Γνχθαο. Σα Ηωάλληλα ζην απόγεην ηνπ Νενειιεληθνύ Γηαθωηηζκνύ Σν 1789 ε πφιε έγηλε έδξα ηεο πεξηνρήο (παζαιίθη) πνπ ήιεγρε ν Αιή παζάο, κνπζνπικάλνο αιβαληθήο θαηαγσγήο απφ ην Σεπειέλη, ν νπνίνο είρε ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ φιε ηελ πεξηνρή ηεο βνξεηνδπηηθήο Διιάδαο, ηελ Θεζζαιία, ηκήκα ηεο Δχβνηαο θαη ηελ Πεινπφλλεζν. Καηά ην δηάζηεκα απηφ ε πφιε γλψξηζε ην απφγεην ηεο αθκήο ηεο. Απφ ηφηε έρεη κείλεη γλσζηή ε έθθξαζε φηη ηα Ησάλληλα είλαη «πξψηα ζηα άξκαηα, ζηα γξφζηα θαη ζηα γξάκκαηα». Ο Νεφθπηνο Γνχθαο, ιφγηνο θαη θιεξηθφο ηεο επνρήο, κε ππέξνγθν έξγν, αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά, κε κηα κηθξή δφζε ππεξβνιήο: «Όζνη ερξεκάηηζαλ Έιιελεο ζπγγξαθείο ππήξμαλ ή Ηωαλλίηαη ή καζεηαί ηεο ηωλ Ηωαλλίλωλ ζρνιήο» Σν έηνο πνπ μέζπαζε ε Δπαλάζηαζε (1821), ν νπιηάλνο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ζνξπβεκέλνο απφ ηελ ζπλερψο απμαλφκελε επηξξνή ηνπ Αιή παζά θαη απφ πιεξνθνξίεο γηα πηζαλή απφζρηζή ηνπ απφ ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, δηέηαμε ηνλ απνθεθαιηζκφ ηνπ γηα πξνδνζία ελάληηα ζηελ Τςειή Πχιε. Γνινθνλήζεθε απφ αμησκαηνχρνπο ηνπ νπιηάλνπ ζην λεζί ηεο ιίκλεο ησλ Ησαλλίλσλ φπνπ θαηέθπγε γηα λα απνθχγεη ηελ ζαλαηηθή θαηαδίθε. Μεηά ηελ Δπαλάζηαζε Σν 1828 ηδξχεηαη ε Εσζηκαία ρνιή κε ρνξεγία ησλ αδειθψλ Εσζηκά ζε πεξίνδν δχζθνιε γηα ηελ πφιε. Σα Ησάλληλα δελ πεξηήιζαλ εληφο ηεο επηθξάηεηαο ηνπ λενζχζηαηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο (1832). Σν 1869 κεγάιν κέξνο ηεο πφιεο θαηαζηξάθεθε απφ ππξθαγηά, φκσο αλαθαηαζθεπάζηεθε γξήγνξα. Δηδηθά, ε αγνξά θαηαζθεπάζηεθε κε ζρέδηα ηνπ Γεξκαλνχ αξρηηέθηνλα Υνιηο, γεληθφ ππήξμε θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ απφδεκσλ Γηαλλησηψλ πνπ ζπλέβαιιαλ ζηελ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αλέγεξζε πνιιψλ λαψλ (Αγίνπ Νηθνιάνπ, Αγηάο Μαξίλαο θ.α.), ζρνιείσλ θαη άιισλ θνηλσθειψλ ηδξπκάησλ. ηηο 21 Φεβξνπαξίνπ 1913, ηα Ησάλληλα απειεπζεξψζεθαλ θαηά ηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο θαη ελζσκαηψζεθαλ ζην Διιεληθφ Κξάηνο. Μεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή (1922) θαη ηελ αληαιιαγή πιεζπζκψλ, νη πεξηζζφηεξεο ηνχξθηθεο νηθνγέλεηεο απνρψξεζαλ γηα ηελ Σνπξθία θαη ηαπηφρξνλα ππνδέρηεθε αξθεηνχο πξφζθπγεο. Σν 1944, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηνρήο, ζρεδφλ ην ζχλνιν ηεο Δβξατθήο θνηλφηεηαο ηεο πφιεο (Ρσκαληψηεο), Σελίδα 13 από 179

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΡΓΟ ΔΠΔΑ-Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΠΙ Τπεχζπλνο έξγνπ ΔΠΔΑ-Θ/ΚΡΗΠΙ: Καζ. Ηιίαο Υνχζηεο, Γ/ληήο ΙΔΣΔΘ/ΔΚΔΣΑ ΒΟΛΟ, ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ ΚΔΙΜΔΝΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΠΔΡΙ ΤΓΑΣΟΡΔΜΑΣΩΝ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΙΟΡΘΩΔΙ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΑΤΣΗ ΚΑΙ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΜΑΝΧΛΖ. ΥΡΗΣΟΦΑΚΖ ΠΟΤΓΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ.

ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ. Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ. Δπηβιέπσλ: Γξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΝΖΟ ΚΤΘΝΟ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Δ ΑΤΣΖ. πνπδαζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ζεζκόο ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο, ωο κέζν ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ Μειέηε πξνο ηε Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ - ΜΟΓ ΑΔ Γηάλλεο Καινγήξνπ, Αλ. Καζεγεηήο Σερλνινγηθήο Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

«πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ Καβάιαο»

«πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ Καβάιαο» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βαιάζεο 1. "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ

Βαιάζεο 1. Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα Εαθ Λαθαξηέξ Βαιάζεο 1 "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ Βαιάζεο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ 6 ΔΗΑΓΧΓΖ 11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 - ΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα