Παραδοτέο Α : Στρατηγικός Σχεδιασμός

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παραδοτέο Α : Στρατηγικός Σχεδιασμός"

Transcript

1 ΕΡΓΟ : «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πάρου» ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Δήμος Πάρου ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : Παραδοτέο Α : Στρατηγικός Σχεδιασμός ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

2 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή του Έργου Μεθοδολογία Υλοποίησης Σύντομο Ιστορικό Δήμου Στρατηγικός Σχεδιασμός Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου Μακροοικονομικά Στοιχεία Γεωγραφικά και πληθυσμιακά στοιχεία Κοινωνικά και Οικονομικά στοιχεία Κοινωνική Πολιτική Πολιτική για τον Πολιτισμό, την Παιδεία και τον Αθλητισμό Χωροταξικά - Πολεοδομικά και Κυκλοφοριακά στοιχεία Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά Αναπτυξιακό Προφίλ του Δήμου Πάρου Σχέσεις Συνεργασίες Δήμου Πάρου με άλλους ΟΤΑ Περιγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης - Μικροοικονομικά στοιχεία Οργανωτικά και Οικονομικά Χαρακτηριστικά Παρεχόμενες υπηρεσίες Τμήματα ΟΤΑ Ανθρώπινο Δυναμικό Κανονισμοί Λειτουργίας Οικονομικά Τεχνικά στοιχεία Δήμου Ανάλυση για τα Έτη Ανάλυση Απολογισμών των ετών για τον Δήμο Πάρου Ανάλυση Απολογισμών συγκριτικά με τον Προϋπολογισμό 2008 Έσοδα Ανάλυση Απολογισμών συγκριτικά με τον Προϋπολογισμό 2008 Δαπάνες Δανειακή Κατάσταση Δήμου Πάρου Πάγιο Ενεργητικό Δήμου Συμμετοχές Χρεόγραφα Δήμου από 127

3 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» Υλικοτεχνική υποδομή Δήμου Δημοτικές και λοιπές επιχειρήσεις Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Συμπεράσματα Κρίσιμα Ζητήματα Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Δήμου Πάρου Προσδιορισμός Αναγκών Εξωγενείς παράγοντες Τρέχον Θεσμικό Πλαίσιο (Εθνικό) Ευρωπαϊκή Πολιτική και Χρηματοδοτήσεις Στρατηγικός Σχεδιασμός Αναπτυξιακό Όραμα Δήμου Πάρου Προσδιορισμός γενικών στρατηγικών στόχων προς υλοποίηση του οράματος Προσδιορισμός γενικών στρατηγικών στόχων προς υλοποίηση του οράματος Εθνικές και Περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες Προσδιορισμός Αναπτυξιακών προτεραιοτήτων για το Δήμο Σύνοψη Αναπτυξιακού Οράματος Κοινωνική Αναγκαιότητα Βιβλιογραφία από 127

4 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» 1. Εισαγωγή Το θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώνει τις νέες συνθήκες λειτουργίας για τους ΟΤΑ και ειδικότερα σε ότι αφορά την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθορίζεται από : τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) και τα Άρθρα αυτού, την Υπουργική απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007, όπου καθορίζεται η δομή και το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ, το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα, διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α βαθμού» όπου καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Με τον νόμο 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'), ψηφίστηκε ο νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (εφεξής : ΚΔΚ). Ο ανωτέρω αναφερόμενος νόμος περιλαμβάνει αρκετές σημαντικές ρυθμίσεις, όσον αφορά στην οργάνωση και λειτουργία Δήμων και Κοινοτήτων και ανάμεσα στα άλλα, προβλέπεται από τα Άρθρα , η υποχρέωση εκπόνησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους ΟΤΑ. Σύμφωνα με το ΥΠΕΣΔΔΑ, η υποχρέωση αυτή προβλέπεται «στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μόνιμων δομών προγραμματισμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της δράσης των ΟΤΑ». Ομοίως, η σύνταξη Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους ΟΤΑ, αποσκοπεί «στην εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού στην πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση. Στόχος είναι η διαδικασία προγραμματισμού, παρακολούθησης και μέτρησης των αποτελεσμάτων των δράσεων του ΟΤΑ, να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική λειτουργία και διαδικασία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις και με συγκεκριμένο ρόλο το ανθρώπινο δυναμικό του. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα των ΟΤΑ συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο. Δηλαδή αφορά όχι μόνον στις υποδομές και τις τοπικές επενδύσεις, αλλά και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ, στο πλαίσιο του γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρουν, μεριμνώντας για τη βελτίωση της διαβίωσης των πολιτών και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών». Μέσα σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο η δημιουργία ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου, αποτελεί ουσιαστικό μέσο για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη οργάνωση και διαχείριση των τοπικών αναγκών και προτεραιοτήτων, για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, για την ενδυνάμωση της διαδικασίας του δημοκρατικού προγραμματισμού και της δημοκρατικής συμμετοχής άλλα και για τη βελτίωση μια σειράς άλλων παραμέτρων που θα εξετάσουμε στη συνέχεια. 4 από 127

5 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» 1.1 Συνοπτική Περιγραφή του Έργου Αντικείμενο του Έργου του Συμβούλου, είναι η σύνταξη Επιχειρησιακού Προγράμματος για τον Δήμο Πάρου. Αναλυτικότερα και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και για την εκπλήρωση της αποστολής τους, οι ΟΤΑ και οι Σύνδεσμοι εκπονούν επιχειρησιακά προγράμματα, με βάση τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Κεφάλαιο Ζ, Άρθρα ) και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της 18183/ Υ.Α. του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. Το εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα περιέχει ένα συνεκτικό σύνολο Παραδοτέων - Αξόνων προτεραιότητας και αποσκοπεί στη περιγραφή αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, στην κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού και στην παραμετροποίησή του, δηλαδή στην υλοποίηση του Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός) του Δήμου Πάρου. Οι Φάσεις Υλοποίησης και τα επιμέρους Στάδια υλοποίησης του Έργου, διαρθρώνονται ως εξής : Παραδοτέο Α : Στρατηγικός Σχεδιασμός ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Π-Α.1 Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου Π-Α.2 Στρατηγική του Δήμου και αναπτυξιακές προτεραιότητες Παραδοτέο Β : Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Π-Β.1 Στόχοι και Δράσεις Π-Β.2 Τετραετής προγραμματισμός των Δράσεων Παραδοτέο Γ : Οικονομικός Προγραμματισμός - Δείκτες παρακολούθησης, αξιολόγησης Π-Γ.1 Οικονομικός Προγραμματισμός Συνοπτικά αναφέρεται ότι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, θα καθοριστούν οι Στρατηγικοί Στόχοι, οι προτεραιότητες της Τοπικής Ανάπτυξης, οι διαδικασίες οργάνωσης των υπηρεσιών - Επιχειρήσεών του, με εξειδίκευση των δράσεων έως και το έτος 2010, σε συνεργασία του Συμβούλου με τις Υπηρεσίες και την Δημοτική Αρχή (Διεπιστημονική Ομάδα Έργου, όπως αυτή καθορίσθηκε με απόφαση του Δημάρχου). Επιπροσθέτως, και κατά τη διάρκεια κατάρτισης του Επιχειρησιακού Οικονομικού Προγραμματισμού θα επιχειρηθεί η πρόβλεψη για την χρηματοδότηση όλων των δράσεων που περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό, και σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες και την Δημοτική Αρχή, θα επιχειρηθεί η κωδικοποίηση των δράσεων και η αναφορά σε πηγές χρηματοδότησης και δυνατότητες αξιοποίησής τους. 5 από 127

6 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» 1.2 Μεθοδολογία Υλοποίησης Η Διεπιστημονική Ομάδα Έργου του Δήμου Πάρου, που συμμετέχει ενεργά στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου, συντίθεται ως εξής : 1. Γαβαλάς Στέφανος Αντιδήμαρχος, Υπεύθυνος και Πρόεδρος της Ομάδας Έργου. 2. Αρκουλής Νικόλαος Οικονομολόγος, Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου. 3. Αποστολοπούλου Νικολέτα κλάδου ΔΕ1, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων Δήμου. 4. Ραγκούσης Ιωάννης Κλάδου ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με βαθμό Γ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου. 5. Μαύρη Μαρία Υπάλληλος Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου, κλάδου ΠΕ Χημικών. 6. Κυριαζάνου Ειρήνη Διευθύντρια της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου. 7. Κουζούμης Ιωάννης Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, Επιστημονικός Συνεργάτης του Δημάρχου. Η Διεπιστημονική Ομάδα Έργου η οποία έχει ορισθεί και εποπτεύεται από το Δήμαρχο, αποτελεί το συνδετικό κρίκο των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων με τον Σύμβουλο και συμβάλλει αποφασιστικά στην έγκαιρη και ορθή προετοιμασία του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ενδεικτικά η Διεπιστημονική Ομάδα Έργου, συμμετέχει : 1. στην παροχή κάθε στοιχείου και πληροφορίας απαραίτητη για την υλοποίηση των Δράσεων Π-Α.1 (περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου σε διοικητικό, οικονομικό και τεχνικό επίπεδο). 2. στη οργάνωση, συντονισμό και υλοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών διαβούλευσης που κρίνονται απαραίτητες για τον προσδιορισμό των Στρατηγικών Στόχων, στην επιλογή των Αξόνων Προτεραιότητας και στην διαμόρφωση των Προγραμματικών Δράσεων. 3. στη Μελέτη και στο σχολιασμό της πρότασης του Σχεδίου Ανάπτυξης με τις προτεινόμενες γενικές στρατηγικές επιλογές (άξονες προτεραιότητας, γενικοί και ειδικοί στόχοι, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης) πριν την οριστικοποίηση - κατανομή τους μέχρι το Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, στο τελικό του κείμενο, θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο θα εμπεριέχει τις βασικές αρχές ανάπτυξης του Δήμου, με σκοπό τη βελτίωση της αναπτυξιακής του δομής και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 6 από 127

7 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» 2. Σύντομο Ιστορικό Δήμου Αναζητώντας κανείς την ιστορία του νησιού της Πάρου, όλο και πιο πολύ εντυπωσιάζεται από το γεγονός ότι υπάρχει τόση ιστορία σε ένα τόσο μικρό κομμάτι γης. Όπου και αν πάει κανείς, "σκοντάφτει" στις αρχαίες μνήμες. Από όπου και αν περάσει, θα δει εκκλησίες, πολλές του 16ου αιώνα, αλλά και παλιότερες και μεταγενέστερες, καθώς και περισσότερα από 30 μοναστήρια, εξίσου παλαιά με τις εκκλησίες. Το 4000 π.χ. το νησί κατοικήθηκε πρώτη φορά στη διάρκεια της νεότερης νεολιθικής περιόδου, εποχή Homo sapiens. Το 3000 π.χ. άρχισε η ανάπτυξή του. Το 2000 π.χ. συνδέθηκε με τη μινωική Κρήτη, ονομάστηκε Μινωίς ή Μινώα και έγινε κέντρο του κυκλαδίτικου πολιτισμού. Αργότερα, ονομάστηκε "Πάρος" από τον Αρκάδα Πάρο, ο οποίος εγκαταστάθηκε στο νησί με τους Αρκάδες που τον ακολούθησαν. Τον 8ο αιώνα π.χ., όταν έρχονται οι Ίωνες, το νησί αποκτά μεγάλη εμπορική και οικονομική δύναμη για πολλά χρόνια, ενώ ο πληθυσμός του μεγαλώνει εντυπωσιακά. Αργότερα ήλθαν οι Ρωμαίοι και μετά οι Βυζαντινοί και οι Φράγκοι. Αλλά και οι Ενετοί πέρασαν από την Πάρο το 13ο αιώνα, οπότε το νησί περιήλθε στο διοικητικό έλεγχο του Δουκάτου της Νάξου. Το 1537 ο περιβόητος Μπαρμπαρόσα με τους πειρατές του λεηλάτησε άγρια το νησί και κατεστραμμένη η Πάρος πέφτει στα χέρια των Τούρκων το 1560, για να οδηγηθεί σε πλήρη μαρασμό. Ωστόσο, με τη Μαντώ Μαυρογένους, η Πάρος πήρε ενεργό μέρος στην επανάσταση του Καθ' όλη την ιστορία της Πάρου, στο νησί αναπτύχθηκαν οι τέχνες και τα γράμματα, αναδείχθηκαν μεγάλοι γλύπτες, ζωγράφοι, ποιητές και φιλόσοφοι. Ένας από τους πιο γνωστούς ποιητές της αρχαιότητας, ο Αρχίλοχος, ήταν Παριανός. Σήμερα Αρχίλοχος λέγεται μία από τις κοινότητες του Δήμου. Το περίφημο παριανό μάρμαρο, γνωστό στην αρχαιότητα ως πάριος λίθος, ήταν το υλικό που σμίλεψαν οι μεγάλοι γλύπτες της αρχαιότητας για τα μοναδικά γλυπτά τους, όπως ο Ερμής του Πραξιτέλη, η Αφροδίτη της Μήλου, το άγαλμα της Θεάς Αθηνάς στην Αίγινα, αετώματα ναών, επιτύμβιες πλάκες, ιππείς στην Ακρόπολη των Αθηνών, άγαλμα στη Ραμνούντα, επιτάφια στήλη στην Αμοργό και άλλα πολλά. Ο μεγάλος ποιητής μας Κ. Καβάφης λέει στο ποίημά του "Η συνοδεία του Διονύσου": Ο Δάμων ο τεχνίτης (άλλον πιο ικανό στην Πελοπόννησο δεν έχει) εις παριανό μάρμαρο επεξεργάζεται την συνοδεία του Διονύσου. Ο θεός με θεσπεσία δόξαν εμπρός, με δύναμη στο βάδισμά του... Παροικία ή Παροικιά Πρωτεύουσα του νησιού και έδρα του δήμου, η Παροικία είναι κτισμένη στο ίδιο μέρος με την αρχαία πόλη και αποτελεί ένα τυπικό δείγμα κυκλαδίτικου οικισμού. Στενά δρομάκια, παραδοσιακά σπίτια, πέτρινες καμάρες συνθέτουν το σκηνικό στο οποίο ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να βιώσει το παρόν πλάι στο παρελθόν που κάνει αισθητή την παρουσία του μέσα από τα κάστρα, τις εκκλησίες, τα αρχαία ιερά και τα μουσεία. Κυρίαρχη η Παναγία η Καταπολιανή ή Εκατονταπυλιανή, μεγαλοπρεπής παλαιοχριστιανικός ναός, αποτελεί το 7 από 127

8 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» τρίτο κατά σειρά σπουδαιότητας παλαιοχριστιανικό μνημείο μετά την Αχειροποίητο και τον Άγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης. Στο κέντρο της πόλης ανακαλύφθηκε νεκροταφείο του 3 ου - 4 ου αιώνα π.χ. με σπουδαία κτερίσματα. Νάουσα Είναι ο δεύτερος οικισμός σε πληθυσμό μετά την Παροικία. Έχει διατηρήσει την παραδοσιακή της ομορφιά και αυτό την κάνει ιδιαίτερα προσφιλή ως τόπο διακοπών. Βρίσκεται κτισμένη στο βάθος του φυσικού λιμανιού, του δεύτερου της Πάρου ύστερα από αυτό της Παροικίας. Η ονομαστή πλατεία με τους ευκάλυπτους και το παλιό λιμάνι αποτελούν σημεία αναφοράς για τον επισκέπτη. Τα ιστορικά μνημεία που συναντά κανείς στη Νάουσα του δίνουν την ευκαιρία να επικοινωνήσει με ένα κομμάτι της ιστορίας του τόπου. Σημαντικός ο ρόλος της από το 16ο έως και το 19ο αιώνα, οπότε και γίνεται το επίκεντρο του εμπορικού ενδιαφέροντος. Βυζαντινοί, Γάλλοι και Ρώσοι που περνούν από την πόλη αφήνουν σπουδαία δείγματα της κυριαρχίας τους. Εκκλησίες και μοναστήρια του 12ου, του 13ου και αργότερα του 17ου αιώνα κοσμούν την πόλη και γενικότερα την περιοχή. Βρίσκεται βορειοανατολικά και απέχει 10χλμ. από την Παροικία. Από το 1993 η Νάουσα έχει αδελφοποιηθεί με την ομώνυμή της Νάουσα της Ημαθίας. Ντριός ή Δρυός Παραλιακό χωριό που στην αρχαιότητα χρησιμοποιούταν ως καταφύγιο των πλοίων των αρχαίων Παριανών, τα οποία προφυλάσσονταν στους νεώσοικους (ορύγματα στο βράχο). Η Χρυσή Ακτή είναι μία από τις μεγαλύτερες και ομορφότερες παραλίες του νησιού όπου, λόγω των ανέμων του καλοκαιριού (μελτέμια), οργανώνεται κάθε χρόνο το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Windsurfing. Βρίσκεται νοτιοανατολικά της Παροικίας και απέχει 26χλμ. Μάρπησσα Η Μάρπησσα ή Τσιπίδο είναι χωριό κτισμένο αμφιθεατρικά σε λόφο με πολλές εκκλησίες και μοναστήρια. Βρίσκεται 19 χλμ. νοτιοανατολικά της Παροικιάς. Λεύκες Το ορεινότερο χωριό της Πάρου, κτισμένο αμφιθεατρικά, είναι από τα ομορφότερα του νησιού, πνιγμένο στο πράσινο. Υπήρξε πρωτεύουσα του νησιού και κτίστηκε στην ενδοχώρα για να αποφύγει τις επιδρομές των πειρατών. Στον κεντρικό δρόμο του χωριού βρίσκονται σπίτια και εκκλησίες του 15ου-17ου αιώνα, ενώ γύρω από το χωριό υπάρχουν μοναστήρια του 17ου αιώνα. Στις κορυφές των γύρω λόφων μπορεί κανείς να δει παλιούς ανεμόμυλους και περιστεριώνες. Βρίσκεται 12 χλμ. νοτιοανατολικά της Παροικιάς. 8 από 127

9 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» 3. Στρατηγικός Σχεδιασμός Στο πρώτο κεφάλαιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού θα αποτυπωθούν τα χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου, τα χαρακτηριστικά του ίδιου του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, ως οργανισμών, και θα αξιολογηθεί συνοπτικά η υφιστάμενη κατάσταση. 3.1 Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου Μακροοικονομικά Στοιχεία Γεωγραφικά και πληθυσμιακά στοιχεία Η Πάρος είναι νησί των Κυκλάδων, δυτικά της Νάξου από την οποία τη χωρίζει στενός δίαυλος πλάτους 3 περίπου μιλίων. Έχει έκταση 195 τετραγωνικά χιλιόμετρα και το μήκος των ακτών της είναι 111 χιλιόμετρα. Ο πραγματικός πληθυσμός του νησιού, κατά την απογραφή του 2001, είναι κάτοικοι. Παρατηρείται σημαντική αύξηση του πληθυσμού του Δήμου Πάρου, από το 1991 στο 2001, της τάξεως περίπου 30% (από κατοίκους το 1991 αυξήθηκαν σε κατοίκους το 2001). Διοικητικά η Πάρος πριν από την ένταξή της στο "Σχέδιο Καποδίστριας" ήταν χωρισμένη σε 7 κοινότητες (Αρχιλόχου, Μάρπησσας, Νάουσας, Παροικίας, Κώστου, Αγκαιριάς και Λευκών). Σήμερα βρίσκεται κάτω από την διοίκηση ενός και μόνο Δήμου, Δήμος Πάρου, που έχει έδρα την πρωτεύουσα του νησιού την Παροικία. Στα επόμενα διαγράμματα εμφανίζεται η ηλικιακή κατανομή δημοτών επί του πραγματικού πληθυσμού, στο Δήμο Πάρου, στο Νομό Κυκλάδων καθώς και στο σύνολο της χώρας: ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΤΩΝ Δ. ΠΑΡΟΥ 10,4 19,9 11,6 2, ,5 12,1 24, ετών και άνω Πηγή: ΕΣΥΕ Απογραφή πληθυσμού της 18 ης Μαρτίου από 127

10 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» ΗΛΙKIΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 14,1 3,3 16, ,5 12, , ετών και άνω Πηγή: ΕΣΥΕ Απογραφή πληθυσμού της 18 ης Μαρτίου 2001 ΗΛΙKIΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 13,7 3 15, , ,9 22,9 80ετών και άνω Πηγή: ΕΣΥΕ Απογραφή πληθυσμού της 18 ης Μαρτίου 2001 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΟΥ 47,9 52,1 ΑΡΡΕΝΕΣ ΘΗΛΕΙΣ Πηγή: ΕΣΥΕ Απογραφή πληθυσμού της 18 ης Μαρτίου από 127

11 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» Από την ανάλυση των παραπάνω διαγραμμάτων προκύπτουν τα εξής ποιοτικά συμπεράσματα: Σε σχέση με την πληθυσμιακή σύνθεση του Δήμου ανά φύλο, ο ανδρικός πληθυσμός αποτελεί το 52,1% του συνολικού πραγματικού πληθυσμού, ενώ ο γυναικείος πληθυσμός, αποτελεί το 47,9% του συνολικού πραγματικού πληθυσμού, Από τα δημογραφικά δεδομένα της απογραφής του 2001 ο δείκτης γήρανσης για τον Δήμο Πάρου είναι ικανοποιητικός σε σχέση με τον αντίστοιχο του Νομού αλλά και για το σύνολο της χώρας. Ο δείκτης γήρανσης για τον Δήμο είναι 14,3% (65 ετών+), ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για τον Νομό είναι 17,6% και περίπου 16,7% ο μέσος Εθνικός Δείκτης. Σε γενικές γραμμές δεν παρατηρείται πρόβλημα δημογραφικής γήρανσης στο Δήμο Πάρου. Αντίθετα, η ελαφριά υπεροχή των νεότερων και των μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων, φανερώνει ότι η παράταση των όρων διαβίωσης του πληθυσμού εξαιτίας της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης, αντισταθμίζεται από τις νεότερες ηλικίες. Ο δείκτης εξάρτησης εμφανίζεται να είναι της τάξης του 33% επί των ατόμων εργάσιμης ηλικίας. Αυτό μεταφράζεται ότι στα 100 άτομα εργάσιμης ηλικίας (15-64 ετών) αντιστοιχούν περίπου 33 άτομα που χαρακτηρίζονται ως οικονομικά εξαρτώμενα. Ο αριθμός των ατόμων αυτής της κατηγορίας εμφανίζεται να κινείται στα ίδια επίπεδα για τον Νομό ενώ σε εθνικό επίπεδο εμφανίζεται οριακά υψηλότερος από τον αντίστοιχο. Από τους προαναφερόμενους δείκτες προκύπτει ότι ο πληθυσμός στην Πάρο είναι σχετικά νέος και παραγωγικά δυναμικός πληθυσμός. Οι μεγαλύτερες αριθμητικά ομάδες ηλικιών στον Δήμο είναι μεταξύ ετών και ακολούθως μεταξύ ετών, οι οποίες αποτελούν το κυρίαρχο τμήμα της παραγωγικής βάσης. Το ίδιο παρατηρείται και για το Νομό Κυκλάδων αλλά και για το σύνολο της χώρας. 11 από 127

12 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» Κοινωνικά και Οικονομικά στοιχεία Ι. Κοινωνικά Στοιχεία Το μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων του Νομού Κυκλάδων, συγκριτικά με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με την Έκθεση Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το 2005, εμφανίζεται χαμηλό. Εντούτοις, έχει την 7 η υψηλότερη αναλογία μαθητών Δημοτικού ανά κατοίκους (68 έναντι μέσου Ελλάδας 59). Ειδικότερα, η τεχνικά επαγγελματική εκπαίδευση είναι αμελητέας σημασίας. Κάτι τέτοιο εξαιτίας της ραγδαίας τουριστικής ανάπτυξης, μακροπρόθεσμα ενδεχομένως να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, καθώς το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες ανάπτυξης και παροχής αναβαθμισμένων προϊόντων - υπηρεσιών. Αυτό το γεγονός είναι κρίσιμης σημασίας καθώς οι Κυκλάδες στηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά στον τριτογενή τομέα απασχόλησης και ειδικότερα στον τουρισμό, του οποίου το περιβάλλον είναι διεθνές και ανταγωνιστικό και η ανάπτυξή του στηρίζεται στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει οι οποίες σε μεγάλο βαθμό διαμορφώνονται από τις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού. Σε ότι αφορά το επίπεδο Εκπαίδευσης και τα ποσοτικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του Δήμου Πάρου, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, όπου ακολουθεί παρουσίαση του μόνιμου πληθυσμού 1 ηλικίας 6 ετών και άνω κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και επίπεδο ως εξής : Εκπαιδευτικό Επίπεδο Σύνολο Ποσοστό % Άρρενες Θήλεις Αγράμματοι (μη γνωρίζοντες γραφή και ανάγνωση) Δεν τελείωσαν το Δημοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 430 3,7% ,1% Φοιτούν στο Δημοτικό 925 8% Απόφοιτοι στοιχειώδους εκπαίδευσης ,6% Τέλειωσαν τη Γ τάξη Γυμνασίου ,7% Απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης ,5% Πτυχιούχοι ΤΕΙ (ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ) και Ανωτέρων Σχολών 633 5,5% Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών 649 5,6% Κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διδακτορικού Τίτλου 35 0,3% ΣΥΝΟΛΟ % Πηγή: ΕΣΥΕ Απογραφή πληθυσμού της 18 ης Μαρτίου Ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Πάρου σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της ΕΣΥΕ είναι κάτοικοι 12 από 127

13 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης σε συσχέτιση με το φύλο, μεγαλύτερη διαφοροποίηση παρατηρείται σε αυτούς που δεν έχουν τελειώσει το δημοτικό, όπου οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες. Οι αγράμματοι αποτελούν το 3,7% του υπό μελέτη πληθυσμού και υπάρχει ισοκατανομή μεταξύ ανδρών και γυναικών. Παρατηρείται ότι οι περισσότεροι από τους κατοίκους είναι απόφοιτοι στοιχειώδους Εκπαίδευσης σε ποσοστό 32,6%, ενώ το 22,5% είναι απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδευσης. Τα προαναφερόμενα ποσοστά είναι αποτέλεσμα των κοινωνικών επιπτώσεων της τουριστικής ανάπτυξης στις νησιωτικές περιοχές της χώρας μας, καθώς και με τον ρόλο που διαδραματίζει ο τουρισμός στην κοινωνικοποίηση της ελληνικής νεολαίας, τονίζει ότι τα επαγγελματικά πρότυπα στις τουριστικές περιοχές δεν ταυτίζονται με τα επιστημονικά επαγγέλματα. Αντίθετα, η επαγγελματική επιτυχία φαίνεται να διοχετεύεται, ακριβώς, στην εμπλοκή με τα τουριστικά επαγγέλματα. Έτσι, η μονοκαλλιέργεια του τουριστικού τομέα άλλαξε τη «λογική» αξιολόγησης της κοινωνικής θέσης ιδιαίτερα για εκείνα τα λαϊκά και μικρομεσαία κοινωνικά στρώματα του πληθυσμού που σε άλλα τμήματα της ελληνικής επαρχίας «επενδύουν» τις τελευταίες ελπίδες για «αποκατάσταση-εξασφάλιση» των παιδιών τους, αποκλειστικά, στην εκπαίδευση. Αυτά ακριβώς τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων των νησιών του Αιγαίου τροφοδοτούν, κατά κύριο λόγο, την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου προκειμένου, να προσφέρουν την «εργατική τους δύναμη» στην αυξημένη ζήτηση που δημιουργεί η βιομηχανία του τουρισμού. ΙΙ. Οικονομικά Στοιχεία Η Πάρος δεν είναι τυχαίο ότι αποτελεί έναν από τους γνωστότερους τουριστικούς προορισμούς και μια αγαπημένη επιλογή για πολλούς τουρίστες από όλο τον κόσμο. Διαθέτει άπειρες παραλίες, με εύκολη πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείο του νησιού, μοναδική αρχιτεκτονική η οποία διατηρείται ακόμη, παρά την μεγάλη τουριστική ανάπτυξη και πλήθος ευκαιριών για διασκέδαση. Κυρίαρχή οικονομική δραστηριότητα το νησιού είναι ο τουρισμός. Η τουριστική ανάπτυξη εξακολουθεί να παρουσιάζει δυναμισμό, παρότι υπάρχει εξαιρετικά μεγάλος αριθμός κλινών που φιλοξενεί χιλιάδες τουρίστες κάθε καλοκαίρι και γενικά ποικίλες και αξιόλογες τουριστικές υποδομές. Σε ότι αφορά την αγορά εργασίας, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της απογραφής του 2001, σημειώνονται τα εξής : 13 από 127

14 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» 2001 Μόνιμος Πληθυσμός Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός Απασχολούμενοι Οικονομικώς ενεργοί Άνεργοι Οικονομικώς μη ενεργός πληθυσμός Σύνολο Από αυτούς "νέοι" Πηγή: ΕΣΥΕ Απογραφή πληθυσμού της 18 ης Μαρτίου 2001 Αναλυτικότερα και σε ότι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αναφερόμενων στοιχείων: Το 2001, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, έφθασε τα άτομα, περίπου στο 48% του μόνιμου πληθυσμού. Το ποσοστό ανεργίας, ανέρχεται περίπου στο 9,8% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, δηλαδή στα 515 άτομα, εκ των οποίων τα 158 (31% του συνόλου των ανέργων) είναι νέοι. Ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός αντιστοιχεί στο 52% του συνόλου. Σε σύνολο απασχολούμενων δημοτών, το 70% είναι άντρες, ενώ μόνο το 30% αποτελείται από γυναίκες. Σε ότι αφορά τις παραγωγικές δραστηριότητες αναφέρονται τα εξής : Οι παραγωγικές δραστηριότητες στο Δήμο Πάρου χαρακτηρίζονται από τη κυριαρχία του κλάδου των Κατασκευών και του κλάδου Υπηρεσιών σε Ξενοδοχεία Εστιατόρια, με ποσοστό απασχολούμενων 18% και 16,5% αντίστοιχα, και τρίτο το κλάδο του Εμπορίου (χονδρικό και λιανικό εμπόριο επισκευή αυτοκινήτων μοτοσικλετών και ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης) σε ποσοστό περίπου 14%. Στον κλάδο των Υπηρεσιών κυρίαρχες είναι οι δραστηριότητες σε Ξενοδοχεία Εστιατόρια. Σε ότι αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες (κατανομή του ενεργού πληθυσμού) του Δήμου, αναφέρονται τα εξής : 1. Η επαγγελματική δραστηριότητα των πολιτών του Δήμου επικεντρώνεται ουσιαστικά στο τριτογενή τομέα και κυρίως στον κλάδο Ξενοδοχείων Εστιατορίων καθώς και στο κλάδο του Εμπορίου αφού πρόκειται για ένα κατεξοχήν τουριστικό νησί με μεγάλη προσέλευση τουριστών από όλο τον κόσμο. 2. Σε σύνολο ενεργά οικονομικών δημοτών (4.712 έχοντες εργασία και 515 κατά δήλωσή τους άνεργοι), οι είναι άνδρες και οι γυναίκες. Αναφορικά με την επαγγελματική δραστηριότητα παρατηρούνται τα εξής: 14 από 127

15 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» 944 δημότες απασχολούνται στον κλάδο των Κατασκευών, εκ των οποίων οι 135 είναι εργοδότες, οι 167 αυτοαπασχολούμενοι και οι υπόλοιποι είναι μισθωτοί υπάλληλοι. 865 δημότες απασχολούνται στον κλάδο των Ξενοδοχείων Εστιατορίων, εκ των οποίων οι 280 είναι εργοδότες, οι 24 αυτοαπασχολούμενοι και οι υπόλοιποι είναι μισθωτοί υπάλληλοι. 718 δημότες απασχολούνται με το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, οχημάτων, μοτοσικλετών και ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, εκ των οποίων οι 355 είναι εργοδότες, οι 62 αυτοαπασχολούμενοι και οι υπόλοιποι είναι μισθωτοί υπάλληλοι. 592 δημότες απασχολούνται με την γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκομία, αλιεία εκ των οποίων οι 64 είναι εργοδότες, οι 315 αυτοαπασχολούμενοι και οι υπόλοιποι είναι μισθωτοί υπάλληλοι. 296 δημότες σε μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες, εκ των οποίων οι 29 είναι εργοδότες, οι 57 αυτοαπασχολούμενοι και οι υπόλοιποι είναι μισθωτοί υπάλληλοι. 292 δημότες σε μεταποιητικές βιομηχανίες, εκ των οποίων οι 74 είναι εργοδότες, οι 56 αυτοαπασχολούμενοι και οι υπόλοιποι είναι μισθωτοί υπάλληλοι. Οι υπόλοιποι δημότες από το σύνολο του ενεργά οικονομικά πληθυσμού, είτε απασχολούνται σε άλλες δραστηριότητες από τις προαναφερόμενες, είτε είναι άνεργοι. 15 από 127

16 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» Κοινωνική Πολιτική Ο Δήμος έχει καταβάλει σημαντική προσπάθεια για την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κοινωνικής πολιτικής το οποίο θα προσφέρει βοήθεια και στήριγμα, στις κοινωνικές δομές που είναι απαραίτητο, ώστε να εξαλειφθούν τα συμπτώματα της απομόνωσης, των διακρίσεων και των ανισοτήτων μεταξύ των πολιτών. Στόχος της Δημοτικής Αρχής ήταν και είναι η πόλη της Πάρου να γίνει μια πιο ανθρώπινη πόλη και συγκεκριμένα ως προς την υλοποίησης αυτού του στόχου παρατηρούνται τα εξής : Σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων κοινωνικής πολιτικής που υλοποίησε ο Δήμος, είχε τις ακόλουθες δράσεις: Ι. Κοινωνική Μέριμνα Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Τα μέλη ανέρχονται σήμερα σε 350 περίπου τα οποία έχουν εφοδιασθεί με «ειδική κάρτα μέλους». Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το Κ.Α.Π.Η είναι: Φροντίδα και βοήθεια των μοναχικών και αδύναμων ατόμων που έχουν ανάγκη συντροφιάς. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από την εθελοντική επιτροπή των μελών του Κ.Α.Π.Η που άρχισε το έργο της από τον Φεβρουάριο του Νοσηλευτική και φαρμακευτική υποστήριξη. Παρέχεται από τη νοσηλεύτρια του Δήμου καθημερινά στο χώρο του Κ.Α.Π.Η ή και στα σπίτια μελών που έχουν πρόβλημα μετακίνησης. Εργασιοθεραπεία, που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του Το τμήμα λειτουργεί κάθε Παρασκευή με μεγάλη επιτυχία. Ήδη πραγματοποιήθηκαν δύο εκθέσεις με τις χειροποίητες δημιουργίες των μελών του Κ.Α.Π.Η. Συγκέντρωση και προετοιμασία των δεμάτων με σπιτικά παραδοσιακά εδέσματα, που διανέμονται σε μοναχικά άτομα του Δήμου μας, τις ημέρες των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα. Τα δέματα αυτά συνοδεύονται από χειροποίητες ευχετήριες κάρτες, που φτιάχνουν τα ίδια μέλη, του Κ.Α.Π.Η. του τμήματος εργασιοθεραπείας. Διάθεση βιβλίων στα μέλη από την Δανειστική Βιβλιοθήκη του Κ.Α.Π.Η.. Συγκέντρωση, πλύσιμο, σιδέρωμα και παράδοση των ρούχων, ατόμων που καλύπτει το πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι». Διάφορες ομιλίες από εκλεκτούς - ειδικούς επιστήμονες που αφορούν κυρίως την τρίτη ηλικία. 16 από 127

17 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» Προσφορά ροφημάτων, αναψυκτικών και γλυκών, καθώς και η δυνατότητα ψυχαγωγίας με μουσική, τηλεόραση και με επιτραπέζια παιχνίδια Διοργάνωση εκδρομών τόσο εντός όσο και εκτός Πάρου. Το ΚΑΠΗ Πάρου διοργάνωσε πολλές γιορτές και εκδηλώσεις και φιλοξένησε μέλη Κ.Α.Π.Η. και άλλων περιοχών που επισκέφθηκαν το νησί. Βοήθεια στο Σπίτι Ο Δήμος Πάρου και η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου ευαισθητοποιημένοι απέναντι στα άτομα τρίτης και τέταρτης ηλικίας, στα άτομα με αναπηρία, στα άτομα με χρόνιες παθήσεις ή με προσωρινά προβλήματα υγείας, που είναι περισσότερο πιθανό να αντιμετωπίσουν κινδύνους απομόνωσης και απομάκρυνσης από το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον καθώς και χαμηλό επίπεδο ποιότητας ζωής οι ίδιοι και το οικογενειακό, συγγενικό ή φιλικό τους περιβάλλον, υλοποιούν από το Σεπτέμβριο του 2002 με συγχρηματοδότηση κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από το Ελληνικό Δημόσιο το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι ένας από τους τρόπους απόδειξης του κοινωνικού ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης και του κοινωνικού προσώπου του δήμου. Στόχος μας η όσο το δυνατόν προσφορότερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ιδίων και των συγγενών του. Το πρόγραμμα ξεκίνησε έπειτα από την ένταξη της Δημοτικής Επιχείρησης στο Μέτρο 4.2 «Υπηρεσίες Φροντίδας για την προώθηση ίσων ευκαιριών» του Π.Ε.Π Νοτίου Αιγαίου Σχηματίστηκε μία ομάδα, η οποία αποτελείται από Ψυχολόγο Π.Ε, με χρέη και υπευθύνου της δομής, Νοσηλεύτρια Δ.Ε και δύο οικογενειακές Βοηθούς Υ.Ε, σύνολο 4 άτομα. Στο πρόγραμμα έχει παραχωρηθεί και πολυμορφικό αυτοκίνητο από το Υπουργείο Υγείας για τις μετακινήσεις εντός του δήμου. Προσφέρει υπηρεσίες που εξασφαλίζουν σωματική και ψυχική υγεία, επιβίωση, ποιότητα ζωής. Ειδικότερα: Νοσηλευτική Φροντίδα, με εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων, όπως περιποίηση πληγών, κατακλίσεων, τραυμάτων, ενεσοθεραπείες, εμβολιασμούς, τήρηση φαρμακευτικής αγωγής, ατομική υγιεινή, αγωγή υγείας, κ.α. Οικογενειακή Βοήθεια, με καθαριότητα οικίας, εξωτερικές εργασίες, προετοιμασία φαγητού, συντροφιά, συνοδεία, βοήθεια στην ατομική υγιεινή, κ.α. Ψυχολογική και Κοινωνική Στήριξη, με ψυχοσυναισθηματική στήριξη, συμβουλευτική οικογένειας και ατόμου. Ενημέρωση, Παροχή πληροφοριών και Διασυνδετική με φορείς και υπηρεσίες και διεκπεραίωση κοινωνικοπρονοιακών ζητημάτων. 17 από 127

18 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» Δανειστικό Τμήμα Βοηθημάτων και Λοιπών Υποστηρικτικών Μέσων για τον ασθενή, τον ηλικιωμένο και το άτομο με αναπηρία (αναπηρικά αμαξίδια, στρώματα κατάκλισης, περιπατητήρες κ.α). Το «Βοήθεια στο Σπίτι» από την πρώτη μέρα λειτουργίας του έως και το Φεβρουάριο του 2006 έχει εξυπηρετήσει 234 άτομα σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, εντός των οικισμών αλλά και σε απομακρυσμένες περιοχές. Ο μέσος όρος των εξυπηρετούμενων ατόμων ανέρχεται στα 80 άτομα ανά μήνα με αυξητικές τάσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν στόχο την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των εξυπηρετούμενων ατόμων και για το λόγο αυτό εφαρμόζεται ένα ευέλικτο πρόγραμμα επισκέψεων που επιτρέπει τόσο τη μετακίνηση σε διαφορετικές περιοχές του δήμου καθημερινώς, επισκέψεις σε καθημερινή βάση αλλά και διαθεσιμότητα για την κάλυψη επειγόντων περιστατικών. Το πρόγραμμα συνεργάζεται με το Κ.Η.Φ.Η για το πλύσιμο και σιδέρωμα ρούχων επωφελούμενων του προγράμματος οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή εντός της οικίας τους και δεν είναι σε θέση να την πράξουν οι ίδιοι, με το Εκκλησιαστικό και Δημοτικό Ίδρυμα «Αγία Θεοκτίστη» για τη διανομή φαγητού σε δημότες που έχουν ανάγκη, με το Γραφείο Υγείας Πρόνοιας του Επαρχείου Πάρου για την παροχή υπηρεσιών σε άτομα που απευθύνονται στην κοινωνική λειτουργό, με το Κέντρο Υγείας Πάρου με τη συγκέντρωση και παράδοση φαρμακευτικών σκευασμάτων και υγειονομικού υλικού που δεν χρησιμοποιείται πια από τους εξυπηρετούμενους του προγράμματος. Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Πάρου Κ.Η.Φ.Η. «Η Αγάπη» - Συμπλήρωσε 2 χρόνια λειτουργίας. - Φιλοξενεί 34 ηλικιωμένους ξεπερνώντας τους στόχους του. - Αποδεσμεύει τις αντίστοιχες 34 οικογένειες από την φροντίδα των ηλικιωμένων, επιτρέποντάς τους να αναπτύξουν τις δραστηριότητες που έχουν ανάγκη ή που επιθυμούν. - Προσφέρει καθημερινά «σπιτική φιλοξενία» σε ζεστό περιβάλλον, νοσηλευτική φροντίδα, ψυχοσυναισθηματική στήριξη, κοινωνική φροντίδα και δημιουργική απασχόληση στους ηλικιωμένους που εξυπηρετεί. - Έχουν γίνει περισσότερες από 2000 μετρήσεις αρτηριακής πίεσης, 700 μετρήσεις σακχάρου, 100 μετρήσεις χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων. - Έχουν πραγματοποιηθεί και προγραμματίζονται για το μέλλον, εκδηλώσεις στο χώρο του Κ.Η.Φ.Η με στόχο την ψυχαγωγία, την πληροφόρηση αλλά και την κάλυψη θρησκευτικών αναγκών των φιλοξενούμενων. 18 από 127

19 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» Το Κέντρο λειτουργεί σε 12ωρη βάση και παρέχει: - Νοσηλευτική Φροντίδα (μέτρηση αρτηριακής πίεσης, σακχάρου, χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων, παρακολούθηση φαρμακευτικής αγωγής κ.α.). - Ψυχοσυναισθηματική Στήριξη, Δημιουργική Απασχόληση των Φιλοξενουμένων σε Ευχάριστο και Φιλικό Περιβάλλον. - Ενημέρωση, Παροχή Πληροφοριών και Αγωγή Υγείας στους φιλοξενούμενους και τους συγγενείς τους για την καλύτερη φροντίδα τους και παραπομπή των φιλοξενουμένων, εφόσον χρειαστεί, στις αντίστοιχές ιατρικές υπηρεσίες. - Βοήθεια σε εξωτερικές εργασίες (ψώνια, εξόφληση λογαριασμών, κ.α.). - Ανακούφιση των οικογενειών των φιλοξενουμένων από την ευθύνη της συνεχούς φροντίδας τους. - Το Κέντρο συμμετέχει επίσης ενεργά στην ανακύκλωση. Κέντρο ΑΜΕΑΙ Η πολύ σπουδαία εθελοντική προσπάθεια που εξελίσσεται στο κέντρο ΑΜΕΑΙ στη Νάουσα έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Πάρου από το Με την ίδια απόφαση τα ετήσια λειτουργικά έξοδα του κέντρου, ύψους ευρώ, καλύπτονται από το Δήμο. Ήδη στο κέντρο αυτό προσέρχονται καθημερινώς άτομα, τα οποία τυγχάνουν μια αξιολογότατης φροντίδας από τους εθελοντές του κέντρου. Πολύτεκνες Οικογένειες Σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου οι πολύτεκνες οικογένειες (με τέσσερα παιδιά και πλέον) καταβάλλουν μόνο το 50% των τελών φωτισμού και καθαριότητας για τις οικίες τους. ΙΙ. Απασχόληση Η ΔΕΠΑΠ μέχρι το Φεβρουάριο του 2008 θα συνεχίσει την υλοποίηση της δράσης «Συμβουλευτική» (Συνδυασμένη Τουριστική Ανάπτυξη) στο πλαίσιο ένταξής της στον χρηματοδοτούμενο άξονα 4 του Π.Ε.Π. Ν. Αιγαίου (Μέτρο 1, «Δράσεις προώθησης της απασχόλησης και ενέργειες κατάρτισης»). Η παραπάνω δράση επίλυσε πολλά προβλήματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εντασσόμενοι στο ως άνω Πρόγραμμα, αποκτούν επαγγελματική κατάρτιση και προσλαμβάνονται για δύο χρόνια σε Επιχείρηση, με μεγάλο τμήμα της μισθοδοσίας τους, να καλύπτεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. 19 από 127

20 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» Ο Δήμος Πάρου είναι φορέας υλοποίησης επιδοτούμενων Σεμιναρίων Κατάρτισης ανέργων ενηλίκων, όπου άμεσα ωφελούμενοι είναι άνεργοι, υποαπασχολούμενοι και ΑΜΕΑ. ΙΙΙ. Υγεία Κέντρο Υγείας Πάρου Σημαντική ήταν για το νησί η απόφαση του Α' ΠΕΣΥΠ, το 2003, με την οποία ψηφίστηκε ο Νέος Οργανισμός του Κέντρου Υγείας Πάρου (αποφάσεις 37/ και 38/ του Κέντρου Υγείας Πάρου), που ουσιαστικά μετατρέπει το Κέντρο Υγείας Πάρου σε de facto μικρό Νοσοκομείο. Με τον Οργανισμό αναβαθμίζεται ριζικά το Κέντρο Υγείας. Στο χώρο του Κέντρου Υγείας, λειτουργεί δύο φορές την εβδομάδα, η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας, για την αντιμετώπιση των αναγκών συμπολιτών μας στον ευαίσθητο αυτό τομέα. Στην Πάρο, λειτουργεί ο Σύλλογος Αιμοδοτών Πάρου, οι οποίοι καταβάλλουν αξιόλογη προσπάθεια για να φέρουν εις πέρας το σημαντικό κοινωνικό έργο που διατελούν. Επίσης, λειτουργεί και η «Ομάδα Διάσωσης» του παραρτήματος Δυτ. Κυκλάδων με έδρα τη Νάουσα Πάρου από το ΙV. Εξυπηρέτηση του Πολίτη Πρώτιστο καθήκον του Δήμου Πάρου είναι η εξυπηρέτηση του Δημότη με ισονομία και δικαιοσύνη, χωρίς διακρίσεις, χωρίς κανενός είδους πολιτικές, κομματικές, προσωπικές ή τοπικιστικές προτιμήσεις. Στόχος είναι η στράτευση του στην υπηρεσία των πολιτών με μοναδικό στόχο την αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων τους. Σημειώνεται ότι τα 2 τελευταία χρόνια το ΚΕΠ του Δήμου και το παράρτημα του Δ.Δ Νάουσας έχουν διεκπεραιώσει πάνω από υποθέσεις πολιτών. Για όσους ζουν εκτός Πάρου, η δυνατότητά τους να πληρώνουν πλέον τους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΠ μέσω των υποκαταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς είναι ένα ακόμη βήμα για τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. 20 από 127

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Πάρος, 25 Νοεμβρίου 2015 Αρ. πρωτ.: 17565 ΠΡΟΣ: 1. Σεβ. Μητροπολίτην Παροναξίας κ.κ. Καλλίνικον 2. Έπαρχο Πάρου - Αντιπάρου κ. Κ. Μπιζά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : «Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Πάρου 2011-2014» ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ήµος Πάρου ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : A Στρατηγικός Σχεδιασµός ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 1 από 104 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 2 από 104 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 Κατά το Α Τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.194.429

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει την Έρευνα Εργατικού Δυναμικοί για το Γ Τρίμηνο του 2016. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.); Εργαζόμενοι στα Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.

Τι είναι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.); Εργαζόμενοι στα Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α. Τι είναι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.); - Θεσμός κοινωνικής πρόνοιας συχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 0-0 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Το παρόν ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται σαν συμπλήρωμα του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σίφνου για τα έτη 0 0, το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2014 Δήμου Ναυπακτίας

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2014 Δήμου Ναυπακτίας Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2014 Δήμου Ναυπακτίας 20 14 Δημοτικές Ενότητες: Είσοδος Ελεύθερη Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Χάλκειας Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης Όμορφες βραδιές καλοκαιριού,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΜΑΤΑ IOYNIΟΣ 2014

ΚΑΛΑΜΑΤΑ IOYNIΟΣ 2014 «Φ ΑΡΙΣ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 1/2014 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 20 ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00 με ΦΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 Κατά το Β τρίμηνο του 2010 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.426.992

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 0 1. Προετοιμασία και οργάνωση... 1 2. Στρατηγικός σχεδιασμός... 2 3. Διαδικασίες διαβούλευσης... 4 4. Επιχειρησιακός σχεδιασμός... 4 5. Τεκμηρίωση... 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Αλληλογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Προσαρμογή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Πολιτισμού Ιεράπετρας σε κοινωφελή επιχείρηση σύμφωνα με το ν.3463/2006. Βασικές Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη Εκπαίδευση Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη 18, 19 & 20 Δεκεμβρίου 2015 Μουσικό εργαστήριο για παιδιά που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα. Το εργαστήριο πραγματοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Διεύθυνση Δήμος Πάρου Παροικιά 84400 Πάρος Τηλέφωνα 22843 60100 Fax 22840 22078 WEB Site www.paros.gr e-mail info@paros.gr Έκταση τ.χλμ. 195 τ.χ Πληθυσμός Δήμου 12.853 κατ. Δημοτικά Διαμερίσματα Δ.Δ Πάρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ- ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ- ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL Τα ανωτέρω στοιχεία είναι προαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Σκοπός: Εφαρμογή Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής στους Τομείς της Πρόνοιας, της Παιδείας και της Υγείας. Συντονισμός Συναντήσεις Συνεργασία Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΕΚ & ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΕΚ & ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΕΚ & ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ & ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικά Γεγονότα 2008

Πολιτιστικά Γεγονότα 2008 Πολιτιστικά Γεγονότα 2008 Ρόδος, µια Πόλη Τέχνης και Πολιτισµού Ο Πολιτισµός ήταν πάντα ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωή στην Ρόδο. Ο Δήµος Ροδίων οργανώνει καθ όλη την διάρκεια της χρονιάς, µε έµφαση στους

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική σχολείου που αφορά την παροχή ευκαιριών μάθησης

Πολιτική σχολείου που αφορά την παροχή ευκαιριών μάθησης Πολιτική σχολείου που αφορά την παροχή ευκαιριών μάθησης Δραστηριότητες Υπευθυνότητες Χρονοδιάγραμμα Μέσα / πηγές Αξιολόγηση 1. Αξιοποίηση εκδρομών όχι μόνο για ψυχαγωγικούς σκοπούς αλλά κυρίως για εκπαιδευτικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ Αντιδημαρχία Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού. Σελίδα 1 από 8 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ Πανηγύρι Αξιούπολης / Συναυλίες, χορευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Τμήμα Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός δραστηριοτήτων AYΓΟΥΣΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αντιδημαρχίας ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ

Απολογισμός δραστηριοτήτων AYΓΟΥΣΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αντιδημαρχίας ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ Απολογισμός δραστηριοτήτων AYΓΟΥΣΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αντιδημαρχίας ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ Ευαγγελία Σαρρή Αντιδήμαρχος Βρεφονηπιακών Σταθμών και Μέριμνας Υπερηλίκων Koυντουριώτου 98-100 3ος όροφος τηλ.επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΨΓ-9ΜΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΜΨΓ-9ΜΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος».

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Το ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

«Πρωτοβουλίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γιατηπροώθησητηςαπασχόλησηςκαιτη Στήριξη της Επιχειρηματικότητας. Δήμος Haringey, Λονδίνο»

«Πρωτοβουλίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γιατηπροώθησητηςαπασχόλησηςκαιτη Στήριξη της Επιχειρηματικότητας. Δήμος Haringey, Λονδίνο» «Πρωτοβουλίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γιατηπροώθησητηςαπασχόλησηςκαιτη Στήριξη της Επιχειρηματικότητας. Δήμος Haringey, Λονδίνο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Δημοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Τ.Κ. 10180 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Α.Διαμαντοπούλου(2131364024)

ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Τ.Κ. 10180 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Α.Διαμαντοπούλου(2131364024) ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ.ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας: 101 83 Αθήνα TELEFAX: 210 3744383 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Πρωτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ (Δευτεροβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ. Πάριος»). Ώρα έναρξης 20:00.

ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ. Πάριος»). Ώρα έναρξης 20:00. ΜΑΪΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 02/05: Λεύκες. Παρουσίαση του Βιβλίου της κ. Κυριακής Ραγκούση Κοντογιώργου «Παριανοί Λατόμοι». Κοινοτικό Μέγαρο Λευκών. (Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου Δ/Δ Λευκών Ανθέμιον). Ώρα έναρξης 19:30.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Μελέτης : 124/2015 C P V 8 5 1 2 1 0 0 0-3 (Υπηρεσίες παροχής ιατρικής παρακολούθησης μελών των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΑΦΝΗ 17.070 τ.χ. 179 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Δάφνης είχε 254, 200,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: 1 Ο Αρ. Απόφασης: 4/2011 Περί: Έγκρισης Προγράμματος Δράσης Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής :

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: 1 Ο Αρ. Απόφασης: 4/2011 Περί: Έγκρισης Προγράμματος Δράσης Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΠΔΔ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16 Τ.Κ. 171 21 ΤΗΛ.: 213.2025.922 έως 926 FAX: 210-9310408 e-mail: politistika@0149.syzefxis.gov.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Δημοτικές Ενότητες: Είσοδος Ελεύθερη Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Χάλκειας Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης Ο Δήμος Ναυπακτίας διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Θέρμη, 28 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 204 Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός της Μελέτης... 3 2. Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΜΕΡΟΣ Ι...9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ... 9 Ενότητα 1...10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2016 Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πειραιά Χαραλαμπία Ζηλάκου

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2016 Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πειραιά Χαραλαμπία Ζηλάκου ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2016 Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πειραιά Χαραλαμπία Ζηλάκου ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΖΗΛΑΚΟΥ 1 ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Για δεύτερη χρονιά, διοργανώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 Κατά το Τρίµηνο του 2015 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.641.682 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 Κυριακή 29 Μαΐου Εξόρμηση εθελοντικών καθαρισμών των ακτών της Σίφνου Τόπος Συγκέντρωσης: πλατεία Αρτεμώνα Ώρα: 11:00 Οργάνωση: ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθμ. 10/ πρακτικού έκτακτης συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθμ. 10/ πρακτικού έκτακτης συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθμ. 10/21-11-2016 πρακτικού έκτακτης συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Αρ. Αποφ. 30/2016 «Περί συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Κοινωνικής Προσφοράς

Κέντρο Κοινωνικής Προσφοράς Κέντρο Κοινωνικής Προσφοράς Το Κέντρο Κοινωνικής Προσφοράς είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2004 με πρωτοβουλία του Δήμου Λεμεσού και των Κοινωνικών Υπηρεσιών του κράτους και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2521 / 22.05.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2521 / 22.05.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2521 / 22.05.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν.4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /19-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 802/2012. Έγκριση εκδηλώσεων ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /19-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 802/2012. Έγκριση εκδηλώσεων ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /19-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 802/2012 ΘΕΜΑ: 6 ο Έγκριση εκδηλώσεων ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δήμος Τρίπολης Τρίπολη 8-3-2012 Εισήγηση προς την επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Τρίπολης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Παρουσιάστηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Ηρακλείου και Πρόεδρο του ΔΣ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» κ. Γιάννη Κουράκη και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Οκτωβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Οκτωβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Οκτωβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1. Δραστηριότητες Τεχνικών, Πολεοδομικών και Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών... 177

ΑΞΟΝΑΣ 1. Δραστηριότητες Τεχνικών, Πολεοδομικών και Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών... 177 ΜΕΡΟΣ ΙΙ...174 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ... 174 Ενότητα 6...175 6.1 Πίνακας συνοπτικής περιγραφής του αντικειμένου του Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ Τηλέφωνο : 22513-52000 2271081508

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 28/80, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 12 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: Έτος 11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η έρευνα Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ.Ο.Π.Α.Ρ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2012- ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2013

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ.Ο.Π.Α.Ρ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2012- ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2013 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ.Ο.Π.Α.Ρ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2012- ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2013 ΣΑΒΒΑΤΟ 8/12/2012, 17:00 & 19:00, Αίθουσα Εθιµοτυπίας ήµου Ρόδου Παιδική Θεατρική Παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Χ ΑΙ Ρ ΕΤΙΣΜΟ Σ ΔΗΜ ΑΡ Χ Ο Υ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ ΩΣ Η ΑΛ Λ ΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖ Ι ΜΙ Α ΑΓ Κ ΑΛ Ι Α»

Χ ΑΙ Ρ ΕΤΙΣΜΟ Σ ΔΗΜ ΑΡ Χ Ο Υ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ ΩΣ Η ΑΛ Λ ΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖ Ι ΜΙ Α ΑΓ Κ ΑΛ Ι Α» Χ ΑΙ Ρ ΕΤΙΣΜΟ Σ ΔΗΜ ΑΡ Χ Ο Υ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ ΩΣ Η ΑΛ Λ ΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖ Ι ΜΙ Α ΑΓ Κ ΑΛ Ι Α» 12.04.2014 Κυρίες και κύριοι, Οι μέρες που ζούμε είναι κρίσιμες. Η εποχή που βιώνουμε δεν είναι εύκολη για κανέναν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΑΔΕΠ) ΟΤΑ Α.Ε ( ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017»

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΤΟΧΟΣ 3 ος : Η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου του συνόλου των κατοίκων της Ευρώπης και η ανάδειξη των κοινών στοιχείων και της πολυμορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, μέσα από πολιτιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο: 0-5: 40-54: 6-14: 55-64: 15-24: 65-79: 25-39: 80 ετών και άνω:

Σύνολο: 0-5: 40-54: 6-14: 55-64: 15-24: 65-79: 25-39: 80 ετών και άνω: ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Έκταση (τ.χμ.): Γεωγραφικός Χαρακτήρας: Σύνολο κατοίκων και Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού Σύνολο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Το Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης στόχο έχει: την συλλογή προτάσεων για την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης και την υλοποίηση αυτών, δημιουργώντας μία τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ Κωδ.: 15/1001 ΤΙΤΛΟΣ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των υφιστάμενων επιχειρήσεων που

Διαβάστε περισσότερα