ΦΙΛΟΠΣΩΥΟ ΑΔΕΛΦΟΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΙΛΟΠΣΩΥΟ ΑΔΕΛΦΟΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ"

Transcript

1

2 ΦΙΛΟΠΣΩΥΟ ΑΔΕΛΦΟΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΒΣΟ ΕΑΡΤΒΧ 1871 Ώγ. νθίαο 38, Σ.Κ Θεζζαινλίθε ηει.: , fax: web site: ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 138 νπ ΑΓΔΛΦΗΚΟΤ ΔΣΟΤ ΠΔΡΗΟΓΟ: 1 Ηαλνπαξίνπ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 Πξόεδξνο: ΘΔΟΓΧΡΟ Η. ΓΑΡΓΑΒΔΖ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ ΜΏΡΣΕΟ 2010

3 -2- Φηιφπησρνο Ώδειθφηεο Ώλδξψλ Θεζζαινλίθεο Ώγίαο νθίαο 38, Θεζζαινλίθε Σει.: , Fax: Web site: ύληαμε θαη επηκέιεηα θεηκέλνπ: Θεφδσξνο Ε. Ααξδαβέζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ζηε Φ.Ώ.Ώ.Θ.

4 -3- ΦΙΛΟΠΣΩΥΟ ΑΔΕΛΦΟΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1871 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΔΡΗΟΓΟ 1 Ηαλνπαξίνπ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 Πξφεδξνο ΘΔΟΓΧΡΟ Η. ΓΑΡΓΑΒΔΖ Γξ. Ιαηξόο Τγηεηλνιόγνο - Βηνπαζνιόγνο, Δπ. Καζεγεηήο Ιαηξηθήο ρνιήο Α.Π.Θ. Ώληηπξφεδξνο ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Ν. ΜΠΟΕΗΝΖ Ννκηθόο, Οηθνλνκνιόγνο, ηέωο Καζεγεηήο Σ.Δ.Ι., ηέωο Γηεπζπληήο Ο..Δ. Γελ. Γξακκαηέαο ΑΥΗΛΛΔΑ Α. ΗΑΣΡΟΤ ηέωο Γηεπζπληήο Γήκνπ Θεζζαινλίθεο Σακίαο ΔΤΑΓΓΔΛΟ Φ. ΡΑΦΣΟΠΟΤΛΟ Ννκηθόο, Οηθνλνκνιόγνο, Τπνδηεπζπληήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Έθνξνο Ώθίλεηεο Πεξηνπζίαο ΘΔΟΦΑΝΖ Γ. ΟΤΓΓΡΗΝΖ Δπηρεηξεκαηίαο Μέιε ΥΡΖΣΟ Β. ΓΑΛΔΖ Ννκηθόο, ηέωο πκβνιαηνγξάθνο ΗΧΑΝΝΖ Ν. ΜΑΓΡΑ Γξ. Κηελίαηξνο, δηαη. Καζεγεηήο Κηεληαηξηθήο ρνιήο Α.Π.Θ. ΓΖΜΟΘΔΝΖ Σ. ΣΟΛΑΚΖ Ναπηηιηαθόο Πξάθηωξ Δηζαγωγέαο ΓΔΧΡΓΗΟ Π. ΦΧΝΟΠΟΤΛΟ πληαμηνύρνο Έκπνξνο ηέωο Δξγνιήπηεο Γεκνζίωλ Έξγωλ Παξαηήξεζε: ηηο 31 Ώπγνχζηνπ 2009 θαηέιαβε ην αμίσκα ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ν Εσάλλεο Ν. Μάγξαο, ιφγσ εθδεκίαο εηο Κχξηνλ ηνπ Ώρηιιέα Εαηξνχ θαη εηζήιζε ζην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην, σο κέινο, ν επηιαρψλ Νηθφιανο Μνπδάθεο, ζπληαμηνχρνο Φνξνηερληθφο. ΔΞΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΘΔΟΓΧΡΟ Η. ΚΑΠΧΝΖ Υεκηθόο Μεραληθόο, ύκβνπινο Πξνέδξνπ Ο.Σ.Α. κείδνλνο Θεζζαινλίθεο ΓΖΜΖΣΡΗΟ Σ. ΠΑΠΑΚΧΣΑ Φπζηθόο, Μαζεκαηηθόο, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο, ηέιερνο Δπηρεηξήζεωλ ΥΡΖΣΟ Α. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ Γξ. Ιαηξόο Υεηξνπξγόο, Γηεπζπληήο Δ..Τ.

5 -4-

6 -5- ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Πεξηερφκελα Πξφινγνο Βηζαγσγή πλεδξηάζεηο Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Γεληθέο πλειεχζεηο Τπαιιειηθφ Πξνζσπηθφ πλεξγάηεο Λεηηνπξγία Βπηηξνπψλ Βξγαζίαο Ώλαζεψξεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ Δ Εζηνζειίδα ηεο Ώδειθφηεηνο Μεραλνξγάλσζε πλαληήζεηο θαη ζπλεξγαζία κε Ώξρέο θαη Φνξείο Βμνξκήζεηο κειψλ ηνπ Α Οξγάλσζε πξνζθπλεκαηηθψλ εθδξνκψλ Βθδνηηθή δξαζηεξηφηεηα Οξγάλσζε θαη εκπινπηηζκφο ΐηβιηνζήθεο πληήξεζε, ηαμηλφκεζε, δηαθχιαμε θαη αλάδεημε ηνπ Εζηνξηθνχ Ώξρείνπ ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ Αεκηνπξγία «Ώίζνπζαο Σέρλεο» θαη εκπινπηηζκφο ηεο Πηλαθνζήθεο ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ πγθξφηεζε, δηαθχιαμε θαη αλάδεημε ηεο Φσηνζήθεο Σαηληνζήθεο ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ Οξγάλσζε Βθδειψζεσλ πλεηζθνξά ζε εζληθά δεηήκαηα ρεδίαζε θαη θαηαζθεπή ζεκαίαο ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ Πξνβνιή ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο Βπηδφκαηα πξνο αλαμηνπαζνχληεο Παξνρή ζπλδξνκήο ζε λένπο πξνο νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο (Τπνηξνθίεο Υνξεγίεο Παξνρή ζηέγεο) Παξνρή νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο θαη ζπλδξνκήο ζε Φνξείο, Εδξχκαηα, Οξγαλψζεηο, σκαηεία θ.ά Ώλνηθνδφκεζε βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ ζην Αήκν Υνξηηάηε Ώλνηθνδφκεζε Οηθηζκνχ Τπεξειίθσλ... 90

7 Ώθίλεηε πεξηνπζία α. Μέγαξν επί ησλ νδψλ Ώγίαο νθίαο 38 θαη Κεξακνπνχινπ β. Πνιπθαηνηθία επί ησλ νδψλ η. Σάηηε 3 θαη Φ. Κνπθνχθιε γ. Πνιπθαηνηθία επί ησλ νδψλ Φηιίππνπ 85 θαη Τπνπξγνχ Φ. Αξαγνχκε δ. Πνιπθαηνηθία (Φνηηεηηθέο Βζηίεο) επί ησλ νδψλ η. Κπξηαθίδε 25, Νανχζεο θαη Ώκπληαίνπ ε. Κηήκα ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. ζην Αήκν Ώγίνπ Παχινπ ζη. Κνηκεηήξηα Βπαγγειίζηξηαο θαη Ώγίαο Παξαζθεπήο Θέκαηα λνκηθήο θχζεσο Αηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ Βθπφλεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη άληιεζε επηδνηήζεσλ απφ θξαηηθέο πεγέο θαη ηελ Β.Β Καηαγξαθή ηεο θηλεηήο πεξηνπζίαο ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ Αηαρείξηζε αλαιψζηκσλ Ασξεέο θαη ρνξεγίεο ππέξ ησλ ζθνπψλ ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ Μέξηκλα γηα ηα κέιε ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ Κίλεζε κειψλ ρφιην Βπίινγνο

8 -7- ΠΡΟΛΟΓΟ Δ «Φηιφπησρνο Ώδειθφηεο Ώλδξψλ Θεζζαινλίθεο» είλαη έλα ηζηνξηθφ ζσκαηείν κε ππεξαησλφβηα παξνπζία θαη πνιπεπίπεδε παξαγσγή έξγνπ ζηα πεδία ηεο εζληθήο, ηαηξνθνηλσληθήο θαη θηιαλζξσπηθήο πξνζθνξάο. Χο εθ ηνχηνπ ε δηνίθεζε ηεο Ώδειθφηεηνο απαηηεί ζνβαξφηεηα, ππεπζπλφηεηα θαη ζπλέπεηα ιφγσλ θαη έξγσλ. Σα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ ηηο πξνγξακκαηηθέο επηινγέο, ηνλ νξγαλσηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην νπνίν ζε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη λα ιεηηνπξγεί αηζζαλφκελν ην βάξνο ηεο ηζηνξηθήο επζχλεο πνπ θέξεη, λα πξνζεγγίδεη κε ηξφπν νξζνινγηθφ ηα ζχγρξνλα ηαηξνθνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη λα επηιέγεη ηηο πιένλ ελδεδεηγκέλεο επηινγέο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Σα πξναλαθεξζέληα απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά θαη πξαθηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ, ελ πνιινίο, απφ ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Ώδειθφηεηνο, ην νπνίν εμειέγε ζηηο 30 Μαξηίνπ 2008 θαη νινθιεξψλεη ηε ζεηεία ηνπ ην Μάξηην ηνπ Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλέπηπμε ην λπλ Αηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηά ην πξψην δσδεθάκελν ηεο δηεηνχο ζεηείαο ηνπ απνηππψζεθαλ ζε εηδηθφ ηεπρίδην 61 ζειίδσλ, ην νπνίν ηαρπδξνκήζεθε ζε φια ηα κέιε θαη έηπρε ζεηηθήο απνδνρήο. Δ πξσηνβνπιία απηή επαλαιακβάλεηαη γηα ην δεχηεξν δσδεθάκελν ηεο ζεηείαο ηνπ Α.. κε ηε ζχληαμε θαη έθδνζε ηνπ παξφληνο ηεπρηδίνπ κε ηίηιν: «ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 138 νπ ΑΓΔΛΦΗΚΟΤ ΔΣΟΤ (πεξίνδνο 1 Ηαλνπαξίνπ - 31 Γεθεκβξίνπ 2009)» θνπφο ηεο έθδνζεο είλαη ε πιήξεο ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο Ώ- δειθφηεηνο, ησλ θίισλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ην έξγν ηεο, θαζψο θαη ησλ Αεκνζίσλ Τπεξεζηψλ θαη άιισλ Φνξέσλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη, επί φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλέπηπμε ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηά ην έηνο Έρνληαο πιήξε ζπλαίζζεζε, φηη θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχρζεθε ζηεξίδεηαη ζην θχξνο, ζηελ παξάδνζε, ζηηο δνκέο θαη ζηηο π- πνδνκέο πνπ πξνυπήξραλ, απνηίνπκε ηε δένπζα ηηκή ζε φια ηα πξφζσπα, ηα νπνία πιαηζίσζαλ σο Πξφεδξνη θαη κέιε ηα πξνεγνχκελα Αηνηθεηηθά πκβνχιηα ηεο Ώδειθφηεηνο.

9 -8- Έρνληαο, επίζεο, πιήξε ζπλαίζζεζε, φηη ε επηηπρήο έθβαζε θάζε δξαζηεξηφηεηαο είλαη απνηέιεζκα ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο θαη αγαζηήο ζπλεξγαζίαο, εθθξάδνπκε ηηο επραξηζηίεο καο: 1. ηα πξφζσπα πνπ πιαηζίσζαλ ην ηξέρνλ Α.. θαη ηα νπνία θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά είλαη νη θχξηνη Υξ. Ααιέζεο, Ε. Μάγξαο, Ν. Μνπδάθεο, Κ. Μπνδίλεο, Θ. Οπγγξίλεο, Β. Ραθηφπνπινο, Α. Σζνιάθεο θαη Ε. Φσλφπνπινο, θαζψο θαη ν αείκλεζηνο Ώρ. Εαηξνχ. 2. ηα κέιε ηεο Βμειεγθηηθήο Βπηηξνπήο, ηελ νπνία απαξηίδνπλ νη θχξηνη Θ. Καπψλεο, Α. Παπαθψζηαο θαη Υξ. Παπαληθνιάνπ. 3. ηελ Πξντζηακέλε ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Ώδειθφηεηνο θ. Π. Σζηηζάλε θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο θ. Ε. Εαηξνχ, θ. Ώηθ. Νεξάληδε, θ. Ώ. Παπαθπξηαδή, θ. Δ. Οπηλγθάξη θαη θ. Νη. Οπηλγθάξη. 4. ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο Ώδειθφηεηνο θ. Ώ. Παπαδφπνπιν Ννκηθφ χκβνπιν, θ. η. Μνπδαθίδε Λνγηζηή, θ. Π. Φσλνπνχινπ - χκβνπιν Μεραλνξγάλσζεο, θ. Ώρ. Καιεχξα Τπεχζπλν ηεο Φνηηεηηθήο Βζηίαο θαη θ. Ώ. Θενδψξνπ Γεληθψλ θαζεθφλησλ. 5. ηελ θ. Β. ΐαζηιεηάδνπ Ννκαξρηαθή χκβνπιν θαη ηελ θ. Κ.Σζηξαλίδνπ Βθπξφζσπν ηεο Ννκαξρίαο, εληεηαικέλε ζε ζέκαηα ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. 6. ηα κέιε ηεο Ώδειθφηεηνο πνπ πιαηζίσζαλ ηηο Βπηηξνπέο Βξγαζίαο θαη ελ γέλεη ζε φια ηα κέιε, ηα νπνία κε ηνλ ηξφπν ηνπο ζπλεηζέθεξαλ ζηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ θαηά ην έηνο ινη νη πξναλαθεξζέληεο εξγάζηεθαλ γηα ην θαιφ ηεο «Φηινπηψρνπ Ώδειθφηεηνο Ώλδξψλ Θεζζαινλίθεο» έρνληαο σο πξνκεησπίδα ην ζχλζεκα: «Γαλείδεη Θεώ ν Διεώλ Πησρόλ» ΘΔΟΓΧΡΟ Η. ΓΑΡΓΑΒΔΖ Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Φ.Α.Α.Θ.

10 -9- ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 138 νπ ΑΓΔΛΦΗΚΟΤ ΔΣΟΤ Πεξίνδνο: 1 Ηαλνπαξίνπ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ΔΗΑΓΧΓΖ Σν πξψην δσδεθάκελν (137 ν Ώδειθηθφ Έηνο) ηεο δηεηνχο ζεηείαο ηνπ λπλ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο «Φηινπηψρνπ Ώδειθφηεηνο Ώλδξψλ Θεζζαινλίθεο», ην νπνίν εμειέγε ζηηο 30 Μαξηίνπ 2008, πεξηιακβάλεη, επηγξακκαηηθά, ηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο: 1. Βπαλαπξνζέγγηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Α.. ζε επίπεδν δηαδηθαζίαο ζπλεδξηάζεσλ, ηήξεζεο ησλ Πξαθηηθψλ, παξνπζίαο ησλ κειψλ ηεο Βμειεγθηηθήο Βπηηξνπήο ζηηο ζπλεδξηάζεηο θ.ά. 2. Οξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Ώδειθφηεηνο κε ηε ζπγθξφηεζε επηά (7) ηκεκάησλ, επηινγή πξντζηακέλεο, πξνζδηνξηζκφ αξκνδηνηήησλ γηα θάζε εξγαδφκελν, ζχληαμε «Βζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Οξγάλσζεο Τπεξεζηψλ θαη Καζεθνληνιφγην Βξγαδνκέλσλ» θ.ά. 3. πγθξφηεζε δεθαηξηψλ (13) Βπηηξνπψλ Βξγαζίαο κε εηδηθφ ζεκαηηθφ αληηθείκελν θαη Βζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο γηα θάζε κία, νη νπνίεο πιαηζηψζεθαλ απφ κέιε ηεο Ώδειθφηεηνο κε εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία επί εηδηθψλ ζεκάησλ, ψζηε λα παξέρνπλ γλσκνδνηήζεηο πξνο ην Α.. 4. Έλαξμε δηαδηθαζίαο αλαζεψξεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ. 5 Αεκηνπξγία ηζηνζειίδαο ηεο Ώδειθφηεηνο ζην Αηαδίθηπν κε ην δηαθξηηηθφ φλνκα 6. Μεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Ώδειθφηεηνο ζηνπο ηνκείο ηεο Γξακκαηείαο, Λνγηζηεξίνπ, Μεηξψνπ κειψλ, Ώθηλήηνπ πεξηνπζίαο, παγίσλ θ.ά. 7. Έλαξμε θαη νξγάλσζε δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο θαη απφθηεζε 691 ηφκσλ βηβιίσλ. 8. Έλαξμε δηαδηθαζίαο ζπζηεκαηηθήο δηαθχιαμεο θαη αλάδεημεο ηνπ Εζηνξηθνχ Ώξρείνπ ηεο Ώδειθφηεηνο. 9. Έλαξμε δηαδηθαζίαο επαλαπφθηεζεο ηεξψλ εηθφλσλ ηδηνθηεζίαο ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. 10. Έλαξμε δηαδηθαζίαο νξγάλσζεο πηλαθνζήθεο θαη θσηνζήθεο ηαηληνζήθεο.

11 Οξγάλσζε πνηνηηθψλ εθδειψζεσλ ιφγνπ θαη πνιηηηζκνχ κεγάιεο εκβέιεηαο. 12. Υνξήγεζε 227 ηαθηηθψλ θαη 66 εθηάθησλ βνεζεκάησλ ζε αληίζηνηρν αξηζκφ αλαμηνπαζνχλησλ. 13. Υνξήγεζε 13 ππνηξνθηψλ ζε θνηηεηέο, ζπνπδαζηέο θαη καζεηέο. 14. Υνξήγεζε δσξεάλ ζηέγεο ζε 5 θνηηεηέο θαη ζηέγεο κε κεησκέλν ελνίθην ζε άιινπο 4, ζηελ Φνηηεηηθή Βζηία ηεο Ώδειθφηεηνο. 15. Υνξήγεζε νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζε 34 Φνξείο, Εδξχκαηα θαη σκαηεία. 16. Ώπνθπιάθηζε 15 θξαηνπκέλσλ ιφγσ νθεηιψλ, κε απνπιεξσκή ηνπ ππνινίπνπ ηεο πνηλήο. 17. Έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο αλνηθνδφκεζεο βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ θαη νηθηζκνχ ππεξειίθσλ. 18. Βθ βάζξσλ αλαθαηαζθεπή ηεο Ώίζνπζαο Βθδειψζεσλ θαη ησλ γξαθείσλ ηεο Ώδειθφηεηνο. 19. Σερληθέο παξεκβάζεηο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ζηα αθίλεηα ηεο Ώδειθφηεηνο. 20. Έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο γηα δεκηνπξγία ζεκαηηθνχ πάξθνπ ζην θηήκα ηεο Ώδειθφηεηνο ζηνλ Αήκν Ώγίνπ Παχινπ. 21. Βπαλαπξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ Κνηκεηεξίσλ ηεο Βπαγγειίζηξηαο θαη Ώγίαο Παξαζθεπήο. 22. Αηεθπεξαίσζε πνηθίισλ ζεκάησλ λνκηθήο θχζεσο. 23. Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. 24. Μέξηκλα γηα ηα κέιε ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. Σα πξναλαθεξζέληα απεηέιεζαλ ην εθαιηήξην γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο αλέπηπμε ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Ώδειθφηεηνο θαηά ην έηνο 2009 θαη νη νπνίεο παξαηίζεληαη, αλαιπηηθά, ζηε ζπλέρεηα.

12 -11- ΤΝΔΓΡΗΑΔΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Σν Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. ζπλεδξίαζε θαηά ηελ πεξίνδν 1 Εαλνπαξίνπ 31 Αεθεκβξίνπ 2009 δεθαηξείο (13) θνξέο, εμεηάδνληαο θαη πξνσζψληαο 239 ζπλνιηθά ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο (πίλαθαο 1). Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ήηαλ ε επηθξάηεζε πλεχκαηνο αγαζηήο ζπλεξγαζίαο, ην νπνίν ζπλδπαζηηθά κε ηε ζπλέπεηα θαη ηελ ππεπζπλφηεηα πνπ επηδεηθλχεην, ζπλεηζέθεξε ζηελ επηινγή πξνγξακκαηηζκψλ, ζρεδηαζκψλ θαη πινπνίεζεο δξαζηεξηνηήησλ κε νκφθσλεο απνθάζεηο. Πίλαθαο 1. Καηαλνκή ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο «Φηινπηψρνπ Ώδειθφηεηνο Ώλδξψλ Θεζζαινλίθεο» ηελ πεξίνδν 1 Εαλνπαξίνπ 31 Αεθεκβξίνπ 2009 θαηά εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο, αξηζκφ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη αξηζκφ παξφλησλ (Π: παξνπζία). Α/Α ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ ΤΝΔΓΡΙΑΖ Γ.. ΑΡΙΘΜΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΖΜΔΡΖΙΑ ΓΙΑΣΑΞΖ ΜΔΛΖ Γ.. ΜΔΛΖ Δ.Δ ΠΑΡΟΝΣΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟ ΝΟΜΑΡΥΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 1 30 Εαλνπαξίνπ Π 2 26 Φεβξνπαξίνπ Π Π 3 5 Μαξηίνπ Μαξηίνπ Π Π 5 6 ΜαΎνπ Π 6 4 Ενπλίνπ Π Π 7 1 Ενπιίνπ Π 8 28 Ενπιίνπ Π 9 31 Ώπγνχζηνπ Π Π 10 9 επηεκβξίνπ Π Οθησβξίνπ Π Π Ννεκβξίνπ Π Π Αεθεκβξίνπ Π Παξαηήξεζε: Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Α.. κε αχμνληεο αξηζκνχο 3, 8 θαη 10 ζπγθιήζεθαλ εθηάθησο.

13 -12- ΓΔΝΗΚΔ ΤΝΔΛΔΤΔΗ Καηά ηελ πεξίνδν 1 Εαλνπαξίνπ 31 Αεθεκβξίνπ 2009 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπγθιήζεηο δχν Γεληθψλ πλειεχζεσλ: 1. Δ πξψηε Γ.. αθνξνχζε ζηελ εηήζηα ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ., ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 22 Μαξηίνπ 2009 θαη ψξα 11:30 ζηελ Ώίζνπζα Βθδειψζεσλ ηεο Ώδειθφηεηνο, κε ηα εμήο ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: α. Ώπνινγηζκφο δηνηθεηηθνχ νξγαλσηηθνχ έξγνπ θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ πεξίνδν απφ 1 Εαλνπαξίνπ 31 Αεθεκβξίνπ β. Οηθνλνκηθφο Ώπνινγηζκφο έηνπο γ. Ώλάγλσζε Έθζεζεο Βμειεγθηηθήο Βπηηξνπήο. δ. Έγθξηζε Πεπξαγκέλσλ θαη Οηθνλνκηθνχ Ώπνινγηζκνχ ρξήζεο ε. Παξνπζίαζε θαη έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο ζη. Πξνγξακκαηηζκφο δξαζηεξηνηήησλ γηα ην έηνο δ. Ώλαθνηλψζεηο Άιια ζέκαηα. Σν Πξνεδξείν ηεο Γ.. απαξηίζηεθε, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Α.. ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. θ. Θ.Ε. Ααξδαβέζε θαη κε νκφθσλε εθινγή απφ ηα παξφληα κέιε, απφ ηνπο θπξίνπο: 1. Κσλζηαληίλν Κνπξνχκαιν, Ννκηθφ Βκπνξηθφ Ώθφινπζν ηνπ Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ θαη ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν Γελ. Γξακκαηέα ηεο Ννκαξρηαθήο Ώπηνδηνίθεζεο Ννκνχ Κνδάλεο, σο Πξφεδξν ηεο Γ.. 2. Κσλζηαληίλν Παπαδφπνπιν, Αηθεγφξν Ννκηθφ χκβνπιν ηνπ Αήκνπ Ππιαίαο, σο Γελ. Γξακκαηέα ηεο Γ.. Δ Γεληθή πλέιεπζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνζέιεπζε ησλ κειψλ, ηελ παξνπζίαζε ησλ ζεκάησλ, ηε γφληκε ζπδήηεζε πνπ δηεμήρζε θαη ηα πνξίζκαηά ηεο ραξαθηεξίδεηαη σο άθξσο επηηπρήο θαη δεκηνπξγηθή, πξνο φθεινο ηεο επφδσζεο ηνπ έξγνπ ηεο Ώδειθφηεηνο. 2. Δ δεχηεξε Γ.. αθνξνχζε ζε έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ., ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 15 Ενπιίνπ 2009 θαη ψξα 18:30 ζηελ Ώίζνπζα Βθδειψζεσλ ηεο Ώδειθφηεηνο, κε ηα εμήο ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: α. Έγθξηζε αλαπξνζαξκνζζέληνο Οηθνλνκηθνχ Ώπνινγηζκνχ έηνπο β. Ώλάγλσζε λέαο Έθζεζεο ηεο Βμειεγθηηθήο Βπηηξνπήο έηνπο 2003.

14 -13- γ. Έγθξηζε Οηθνλνκηθνχ Ώπνινγηζκνχ έηνπο δ. Ώλαθνηλψζεηο Άιια ζέκαηα. Σν Πξνεδξείν ηεο Γ.. απαξηίζηεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Καλνληζκνχ θαη ρσξίο λα ππάξμεη άιιε ππνςεθηφηεηα, απφ ηνπο θπξίνπο: 1. Θεφδσξν Ε. Ααξδαβέζε, Πξφεδξν ηνπ Α.. ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. σο Πξφεδξν ηεο Γ.. 2. Ώρηιιέα Ώ. Εαηξνχ, Γελ. Γξακκαηέα ηνπ Α.. ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. σο Γελ. Γξακκαηέα ηεο Γ.. Δ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε κε ηελ επηηπρή έθβαζή ηεο πεξάησζε κία ζνβαξή δηνηθεηηθή εθθξεκφηεηα ηνπ έηνπο 2003, ε νπνία είρε απαζρνιήζεη φια ηα πξνεγνχκελα Α.. Δ ζπγθεθξηκέλε εθθξεκφηεηα αθνξνχζε ζηε κε έγθξηζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Ώπνινγηζκνχ θαη ηεο Έθζεζεο ηεο Βμειεγθηηθήο Βπηηξνπήο ηνπ έηνπο 2003 απφ ηε Αηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ηεο Ννκαξρηαθήο Ώπηνδηνίθεζεο Θεζζαινλίθεο, νη νπνίεο είραλ ζπληαρζεί ιαλζαζκέλα ιφγσ ινγηζηηθψλ αβιεςηψλ. Σν λπλ Αηνηθεηηθφ πκβνχιην απφ ηηο πξψηεο εκέξεο κεηά ηελ εθινγή ηνπ ζηηο 30 Μαξηίνπ 2008 επειήθζε ηνπ ζέκαηνο κε ηξφπν απνθαζηζηηθφ, ζπλαληήζεθε θαη επαλάιεςε κε εθπξνζψπνπο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ θαη πεξάησζε ηελ ππφζεζε κε ηε ζχγθιηζε Γ.. Βίλαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζεί ε ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ φιε π- πφζεζε ηνπ θνξνηερληθνχ ηεο Ώδειθφηεηνο θ. ηαχξνπ Μνπδαθίδε θαη ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ θ. Ώπφζηνινπ Παπαδφπνπινπ, πξνο ηνπο ν- πνίνπο εθθξάδνληαη ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο. ΤΠΑΛΛΖΛΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΔ Οη δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο ζρέζεηο εξγαζίαο κειψλ ηνπ ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ θαη εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ ηελ πεξίνδν 1 Εαλνπαξίνπ 31 Αεθεκβξίνπ 2009, αθνξνχλ ζηα εμήο: 1. Αξβαληηνδήζε Αζελά (Πνιηηηθφο Μεραληθφο): πκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ κε αληηθείκελα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Σερληθνχ πκβνχινπ γηα έξγα, ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Μέγαξν ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. επί ησλ νδψλ Ώγ. νθίαο 38 θαη Κεξακνπνχινπ θαη αθνξνχλ ζηα εμήο:

15 -14- α. Ώλαθαίληζε φςεσλ ηνπ Μεγάξνπ. β. Βξγνιαβίεο εξγαζίεο ππνγείνπ ρψξνπ (εγθαηάζηαζε λένπ αλειθπζηήξα, ζηήξημε πιάθαο νξνθήο ππνγείνπ θαη πιάθαο ηζνγείνπ θ.ά.). 2. Νεξάληδε Αηθαηεξίλε (Λνγίζηξηα): χκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ σο ινγίζηξηα. 3. Οπηλγθάξπ Νηνιόξεο (Καζαξίζηξηα): χκβαζε εξγαζίαο κεξηθήο απαζρφιεζεο ανξίζηνπ ρξφλνπ, σο ππεχζπλεο θαζαξηφηεηαο θαη πγηεηλήο ησλ γξαθείσλ ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. 4. Παπαδόπνπινο Απόζηνινο (Αηθεγφξνο): Ώλαλέσζε ζχκβαζεο παξνρήο λνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηε Φ.Ώ.Ώ.Θ. 5. Παπαξγύξεο Γεώξγηνο (Σερληθφο Δ/Τ): χκβαζε εξγαζίαο ν- ξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ βηβιίσλ θαη ησλ πεξηνδηθψλ εθδφζεσλ ηεο βηβιηνζήθεο ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. 6. Φσλνπνύινπ Παπιίλα (χκβνπινο Μεραλνξγάλσζεο): χκβαζε παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ινγηζκηθνχ νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ ΔΡΓΑΗΑ Σνλ Ώπξίιην ηνπ 2008 θαη πξνο ελίζρπζε ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ ηνπ, ην λπλ Α.. απνθάζηζε ηε ζπγθξφηεζε δεθαηξηψλ (13) Βπηηξνπψλ Βξγαζίαο. Οη Βπηηξνπέο πιαηζηψζεθαλ απφ κέιε ηεο Ώδειθφηεηνο κε εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία επί εηδηθψλ ζεκάησλ, ψζηε λα παξέρνπλ γλσκνδνηήζεηο πξνο ην Α.. Γηα θάζε κία Βπηηξνπή Βξγαζίαο θαζνξίζηεθαλ κε ζαθήλεηα ηα αληηθείκελα ελαζρφιεζήο ησλ θαη ζπληάρζεθαλ, θαηά πεξίπησζε, Βζσηεξηθνί Καλνληζκνί Λεηηνπξγίαο, κε θξνληίδα θαη επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ θ. Θ.Ε. Ααξδαβέζε. Καηά ηελ πεξίνδν 1 Εαλνπαξίνπ 31 Αεθεκβξίνπ 2009 ιεηηνχξγεζαλ, ππνζηεξίδνληαο ζεηηθά ην έξγν ηνπ Α.., νη εμήο Βπηηξνπέο Βξγαζίαο: 1. Βπηηξνπή Αηνηθεηηθψλ Ννκηθψλ Τπνζέζεσλ: Τπεχζπλνο ν Ώληηπξφεδξνο ηνπ Α.. θ. Κ. Μπνδίλεο (ζπλεδξίαζε ηξεηο θνξέο). 2. Βπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ: Τπεχζπλνο ν Σακίαο ηνπ Α.. θ. Β. Ραθηφπνπινο (ζπλεδξίαζε κία θνξά).

16 Βπηηξνπή Καηαζθεπαζηηθψλ θαη Σερληθψλ Γεηεκάησλ: Τπεχζπλνο ν Έθνξνο Ώθηλήηνπ Πεξηνπζίαο θ. Θ. Οπγγξίλεο (ζπλεδξίαζε δχν θνξέο). 4. Βπηηξνπή Τγεηνλνκηθνχ Βιέγρνπ Ώμηνιφγεζεο ΐνεζεκαηνχρσλ θαη Τπνζηήξημεο Μειψλ ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. κε Πξνβιήκαηα Τγείαο: Τπεχζπλνο ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Α.. θ. Ε. Μάγξαο (ζπλεδξίαζε ηξεηο θνξέο). 5. Βπηηξνπή Τπνηξνθηψλ: Τπεχζπλνο ν Σακίαο ηνπ Α.. θ. Β. Ραθηφπνπινο (ζπλεδξίαζε κία θνξά). 6. Βπηηξνπή Βξεπλεηηθψλ Πξνγξακκάησλ: Τπεχζπλνο ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Α.. θ. Ε. Μάγξαο (ζπλεδξίαζε δχν θνξέο). 7. Βπηηξνπή Αεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Οξγάλσζεο Βθδειψζεσλ: Τπεχζπλνο ν Πξφεδξνο ηνπ Α.. θ. Θ.Ε. Ααξδαβέζεο (ζπλεδξίαζε κία θνξά). 8. Βπηηξνπή Μεραλνξγάλσζεο Εζηνζειίδαο: Τπεχζπλνο ην κέινο ηνπ Α.. θ. Α. Σζνιάθεο (ζπλεδξίαζε κία θνξά). 9. Βπηηξνπή Βθδφζεσλ θαη ΐηβιηνζήθεο: Τπεχζπλνο ν αείκλεζηνο Γελ. Γξακκαηέαο ηνπ Α.. θ. Ώ. Εαηξνχ, ππφ ηνλ νπνίν ε Βπηηξνπή ζπλεδξίαζε κία θνξά. 10. Βπηηξνπή Εζηνξηθήο Έξεπλαο: Τπεχζπλνο ην κέινο ηνπ Α.. θ. Υξ. Ααιέζεο (ζπλεδξίαζε κία θνξά). ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ Καηά ην έηνο 2008 ην λπλ Α.. πξνέβε ζε ζεηξά ελεξγεηψλ, πνπ αθνξνχζαλ ζηε ζχληαμε νινθιεξσκέλεο πξφηαζεο ζρεδίνπ αλαζεψξεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Ώδειθφηεηνο. ηαλ θξίζεθε, φηη ε φιε πξνζπάζεηα είρε σξηκάζεη, ην ζρέδην Ώλαζεψξεζεο ζπδεηήζεθε θαη εγθξίζεθε απφ ην Α.. θαη ζηηο 17/11/2009 ηαρπδξνκήζεθε πξνο φια ηα κέιε θάθεινο, ν νπνίνο πεξηείρε ηα εμήο: 1. Φσηνηππία ηνπ πθηζηάκελνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. (Ώξρηθή έγθξηζε ην έηνο 1914 θαη ηειεπηαία αλαζεψξεζε ην έηνο 1971). 2. Φσηνηππία ηνπ ζρεδίνπ Ώλαζεψξεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ. 3. πλνδεπηηθή επηζηνιή κε αλαθνξέο: α. ηα επηρεηξήκαηα πνπ θαζηζηνχλ ηελ αλαζεψξεζε απαξαίηεηε. β. ηηο δηαδνρηθέο ελέξγεηεο πνπ ζπλεηζέθεξαλ ζηε ζχληαμε ηνπ ζρεδίνπ αλαζεψξεζεο. γ. ηα κείδνλνο ζεκαζίαο ζεκεία ηεο αλαζεψξεζεο.

17 -16- δ. ε πξνηξνπή λα κειεηεζεί ην ζρέδην αλαζεψξεζεο, λα ζπγθξηζεί κε ην πθηζηάκελν Καηαζηαηηθφ θαη εθ φζνλ πξνθχςνπλ παξαηεξήζεηο ή πξνηάζεηο λα θαηαηεζνχλ γξαπηψο πξνο ην Α.. κέρξη ηηο Οη πξνηάζεηο θαη παξαηεξήζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ απφ νξηζκέλα κέιε ηεο Ώδειθφηεηνο, εμεηάζηεθαλ ελδειερψο απφ ην Α.. θαη αξθεηέο εληάρζεθαλ ζην ζρέδην αλαζεψξεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ. Πξνεγνπκέλσο, ην Α.. είρε αλαζέζεη ζην Ννκηθφ χκβνπιν ηεο Ώδειθφηεηνο θ. Ώ. Παπαδφπνπιν λα επηθνηλσλήζεη κε φια ηα κέιε πνπ θαηέζεζαλ πξνηάζεηο ή παξαηεξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα αληαιιάμνπλ απφςεηο θαη λα δηεπθξηλήζνπλ νξηζκέλα δεηήκαηα. Σν Α.. πξνγξακκαηίδεη ηε ζχγθιηζε Γεληθήο πλέιεπζεο ζηηο αξρέο ηνπ λένπ έηνπο 2010, κε ζέκα ηελ Ώλαζεψξεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ., ε νπνία επειπηζηείηαη φηη ζα είλαη επέιηθηε θαη απνηειεζκαηηθή, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε γφληκε πνξεία ηεο Ώδειθφηεηνο ζηε ζχγρξνλε επνρή. Ζ ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΣΖ ΑΓΔΛΦΟΣΖΣΟ Σν λπλ Αηνηθεηηθφ πκβνχιην, επηδηψθνληαο λα αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε ζχγρξνλε ειεθηξνληθή ηερλνινγία απνθάζηζε, ηνλ Ενχλην ηνπ 2008, ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο ηεο Ώδειθφηεηνο ζην δηαδίθηπν κε ην δηαθξηηηθφ φλνκα Σν έξγν πινπνίεζεο ην αλέιαβε, σο ρνξεγία πξνο ηελ Ώδειθφηεηα, ε Βηαηξεία Ottagono, ε νπνία δεκηνχξγεζε κία ηζηνζειίδα ηερληθά άξηηα, κε πεξηερφκελν πιήζνο ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ηζηνξία, ηε δηνίθεζε, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θ.ά. ηεο Ώδειθφηεηνο. Καηά ηελ πεξίνδν 1 Εαλνπαξίνπ 31 Αεθεκβξίνπ 2009 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ώδειθφηεηνο βειηησηηθέο παξεκβάζεηο θαη ζπλερήο εκπινπηηζκφο ηεο κε λέα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, κε θξνληίδα ηεο ππαιιήινπ θ. Ώηθ. Νεξάληδε. Ώπψηεξνο ζηφρνο είλαη λα εμειηρζεί, ζηαδηαθά, ε ηζηνζειίδα ηεο Ώδειθφηεηνο σο έλα ζεκείν αλαθνξάο γηα ην ζχλνιν ησλ θηιαλζξσπηθψλ θαη ηαηξνθνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ αλαπηχζζνληαη ζηε Θεζζαινλίθε.

18 -17- ΜΖΥΑΝΟΡΓΑΝΧΖ Δ πξνζπάζεηα κεραλνξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Ώδειθφηεηνο ζηνπο ηνκείο ηεο Γξακκαηείαο, Λνγηζηεξίνπ, Μεηξψνπ Μειψλ, Ώθηλήηνπ πεξηνπζίαο, Παγίσλ θ.ά., ε νπνία μεθίλεζε ην 2008, ζπλερίζηεθε ην 2009 θαη αθνξά, κεηαμχ άιισλ, ζηα εμήο: 1. Βθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Ώδειθφηεηνο ζην λέν πξφγξακκα ινγηζκηθνχ θαη ηηο θαηλνχξηεο ειεθηξνληθέο ππνδνκέο πνπ απνθηήζεθαλ ην Μεραλνξγάλσζε ηνπ ινγηζηεξίνπ. 3. Διεθηξνληθή θαηαγξαθή αλαιψζηκσλ εηδψλ. 4. Διεθηξνληθή θαηαγξαθή ησλ ηίηισλ βηβιίσλ ηεο δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο. 5. Έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο θαηαγξαθήο ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηεο Ώδειθφηεηνο απφ ην 1871 έσο ην 2009 (Οινθιεξψζεθε ε θαηαγξαθή κέρξη ην γξάκκα Λ). ΤΝΑΝΣΖΔΗ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΦΟΡΔΗ Καηά ηελ πεξίνδν 1 Εαλνπαξίνπ 31 Αεθεκβξίνπ 2009 ν Πξφεδξνο θ. Θ. Ααξδαβέζεο θαη κέιε ηνπ Α.. είραλ ηελ επθαηξία λα ζπλαληήζνπλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε εθπξνζψπνπο Ώξρψλ θαη Φνξέσλ, θαζψο θαη κε δηαθεθξηκέλεο πξνζσπηθφηεηεο, πνπ επηζθέθζεθαλ ηα γξαθεία ηεο Ώδειθφηεηνο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Μεηαμχ απηψλ ζπγθαηαιέγνληαη νη εμήο: 1. Ο Παλαγηψηαηνο Μεηξνπνιίηεο Θεζζαινλίθεο θ.θ. Άλζηκνο. 2. Ο εβαζκηψηαηνο Μεηξνπνιίηεο Βηξελνππφιεσο θαη ευρειιψλ Νήζσλ θ.θ. Αεκήηξηνο. 3. Ο Θενθηιέζηαηνο Βπίζθνπνο Μαδαγαζθάξεο θ.θ. Εγλάηηνο. 4. Ο θ. ηαχξνο Καιαθάηεο, Τπνπξγφο Μαθεδνλίαο Θξάθεο. 5. Ο θ. Κσλζηαληίλνο Γθηνπιέθαο, Τθππνπξγφο Βζσηεξηθψλ. 6. Ο θ. Γηάλλεο Εσαλλίδεο, Τθππνπξγφο Ώζιεηηζκνχ. 7. Ο θ. Νηθφιανο Οξθαλφο, ΐνπιεπηήο, πξ. Τθππνπξγφο Ώζιεηηζκνχ. 8. Ο θ. Παλαγηψηεο Φσκηάδεο, Ννκάξρεο Θεζζαινλίθεο. 9. Ο θ. Γεψξγηνο Ααθήο, Ννκάξρεο Κνδάλεο. 10. Ο θ. Ώλαζηάζηνο Μάλζνο, Πξχηαλεο ηνπ Ώ.Π.Θ. 11. Ο θ. Μηραήι Γεξάλεο, Αήκαξρνο Υνξηηάηε. 12. Ο θ. Νηθφιανο ΐαξζάκεο, Αήκαξρνο Ώγίνπ Παχινπ.

19 Ο θ. ππξίδσλ Κακαιάθεο, Μέγαο Άξρσλ Λνγνζέηεο ηνπ Παηξηαξρείνπ Ώιεμαλδξείαο θαη πάζεο Ώθξηθήο. 14. Ο θ. Θεφδσξνο Παλαγφπνπινο, Μέγαο Άξρσλ Πξσηέθδηθνο θαη Πξφεδξνο ησλ Οθθηθηάισλ ηνπ Παηξηαξρείνπ Ώιεμαλδξείαο θαη πάζεο Ώθξηθήο. 15. Ο θ. Ώληψληνο Μηιάλνο, Κπβεξλήηεο Lions Βιιάδνο Κχπξνπ (District 117 B). 16. Ώθαδεκατθνί, Κνζκήηνξεο ρνιψλ, Καζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ, Πξφεδξνη Οξγαλψζεσλ θαη σκαηείσλ, Βπηρεηξεκαηίεο θ.ά. ΔΞΟΡΜΖΔΗ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ Γ.. ηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Ώδειθφηεηνο πξαγκαηνπνίεζε ηηο παξαθάησ εμνξκήζεηο, εθηφο Θεζζαινλίθεο: 1. ηηο 15 Μαξηίνπ 2009 κέιε ηνπ Α.. επηζθέθζεθαλ ην Αεκνηηθφ ρνιείν Έδεζζαο, πνπ θέξεη ηελ επσλπκία ηνπ αείκλεζηνπ Μαθεδνλνκάρνπ θαη Πξνέδξνπ ηεο Ώδειθφηεηνο Αεκεηξίνπ Ρίδνπ θαη ην νπνίν γηα ην ιφγν απηφ «πηνζεηήζεθε» κε απφθαζε ηνπ Α.. απφ ηε Φ.Ώ.Ώ.Θ. θνπφο ηεο επίζθεςεο ήηαλ ε πξνζθνξά απφ ηελ Ώδειθφηεηα ζην χιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ηνπ ζρνιείνπ δχν πιήξσλ ζπζηεκάησλ Δ/Τ, 121 ηφκσλ βηβιίσλ θαη ε αλαθνίλσζε ηεο ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο ζε απφθνηην ηνπ ζρνιείνπ, πνπ θνηηά ζην Ώ.Π.Θ. Σα κέιε ηνπ Α.. ηεο Ώδειθφηεηνο έηπραλ εγθάξδηαο ππνδνρήο θαη πξνζθσλήζεσλ απφ ην Ννκάξρε Πέιιαο, ηνλ Αήκαξρν Έδεζζαο, ηνλ εθπξφζσπν ηνπ Μεηξνπνιίηε θαη άιινπο επηθαλείο Βδεζζαίνπο, ηνπο νπνίνπο κε ζχληνκν ιφγν επραξίζηεζε ν Πξφεδξνο θ. Θ.Ε. Ααξδαβέζεο. 2. Σνλ Ώπξίιην ηνπ 2009 ν Γελ. Γξακκαηέαο ηνπ Α.. θ. Ε. Μάγξαο επεζθέθζε δήκνπο θαη θνηλφηεηεο ηεο ΐ. Δπείξνπ ζηελ Ώιβαλία, πξνθεηκέλνπ λα έρεη επαθέο κε νκνγελείο θαη λα επηζεκάλεη ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε Ώδειθφηεηα ζα κπνξέζεη λα αζθήζεη, επσθειψο, εζληθφ, θηιαλζξσπηθφ θαη ηαηξνθνηλσληθφ έξγν ζηελ πεξηνρή.

20 -19- ΟΡΓΑΝΧΖ ΠΡΟΚΤΝΖΜΑΣΗΚΧΝ ΔΚΓΡΟΜΧΝ Με ην δεδνκέλν φηη ε νξγάλσζε εθδξνκψλ, εθηφο ηεο αλαςπρήο θαη ησλ πεξηεγήζεσλ, πξνζθέξεη επθαηξίεο ζχζθημεο ησλ δεζκψλ θηιίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ, ην Α.. ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. απνθάζηζε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζθπλεκαηηθψλ επηζθέςεσλ, ζηαδηαθά, ζηα ειιελνξζφδνμα Παηξηαξρεία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηεο Ώιεμαλδξείαο θαη ησλ Εεξνζνιχκσλ. Δ επηινγή απφ ην Α.. ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ πξννξηζκνχ έγηλε, ζπλ ηνηο άιινηο, γηα εηδηθνχο απηνλφεηνπο ιφγνπο πνπ δηέπνπλ, δηαρξνληθά, ην πλεχκα θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Ώδειθφηεηνο. Χο πξψηνο πξννξηζκφο πξνζθπλεκαηηθήο εθδξνκήο επηιέρζεθε ε Ώίγππηνο, ιφγσ ηεο πνιπεπίπεδεο επαθήο θαη ζπλεξγαζίαο ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. κε ην Παηξηαξρείν Ώιεμαλδξείαο, πνπ θαιιηεξγήζεθαλ ηελ πεξίνδν θαη ηεο επγεληθήο πξφζθιεζεο ηεο Ώ.Θ.Μ. Πάπα θαη Παηξηάξρε Ώιεμαλδξείαο θαη πάζεο Ώθξηθήο θ.θ. Θενδψξνπ ΐ λα δερζεί, ν ίδηνο, ην Α.. θαη κέιε ηεο Ώδειθφηεηνο ζηελ έδξα ηνπ. Σν Α.. απνθάζηζε ηελ νξγάλσζε ηεο εθδξνκήο ζηελ Ώίγππην (Κάηξν θαη Ώιεμάλδξεηα) ηελ πεξίνδν Ννεκβξίνπ 2009, επέιεμε ηνπξηζηηθφ γξαθείν (Doukas Tours and Travel) θαη ηαρπδξφκεζε ζε φια ηα κέιε ηεο Ώδειθφηεηνο ην πξφγξακκα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο εθδξνκήο, ψζηε λα ππάξμεη ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή. ηηο ην Α.. ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. δέρζεθε απφ ην Παηξηαξρείν ηελ ελεκέξσζε πεξί έθηαθηεο κεηάβαζεο ηνπ Παηξηάξρε ζηε Νηγεξία ζηηο Ννεκβξίνπ θαη ηε ζχζηαζε λα κεηαηνπηζηεί ν ρξφλνο ηεο εθδξνκήο ηεο Ώδειθφηεηνο ιίγεο κέξεο αξγφηεξα. Σν Α.., αμηνινγψληαο ηα δεδνκέλα πνπ αλέθπςαλ, έθξηλε ζθφπηκν λα επαλαπξνζδηνξίζεη ην ρξφλν ηεο εθδξνκήο ζηελ Ώίγππην, κε επίθεληξν ηελ επίζθεςε ζην Παηξηαξρείν, γηα ηηο Ώπξηιίνπ Σν ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα επειέγε, ψζηε λα ζπκπέζεη ε εθδξνκή κε ηελ ενξηή ηνπ Εδξπηή ηεο Βθθιεζίαο ηεο Ώιεμάλδξεηαο Βπαγγειηζηή Μάξθνπ.

21 -20- ΔΚΓΟΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ Δ αλάγθε ηεο πνιχπιεπξεο αλάδεημεο ηεο ηζηνξηθήο πνξείαο θαη πξνζθνξάο ηεο Ώδειθφηεηνο απφ ηελ ίδξπζή ηεο ην 1871 έσο ηηο κέξεο καο, νδήγεζε ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ απφθαζε γηα αλάπηπμε εθδνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε αλάινγν πεξηερφκελν. Δ ζπγθεθξηκέλε απφθαζε άξρηζε λα κεζνδεχεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2008 θαη λα πινπνηείηαη ζηελ πξάμε ηελ πεξίνδν 1 Εαλνπαξίνπ 31 Αεθεκβξίνπ Δ πξψηε εθδνηηθή πξνζπάζεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ είλαη ε κειέηε ηνπ Πξνέδξνπ θ. Θεφδσξνπ Ε. Ααξδαβέζε ππφ ηνλ ηίηιν «Φηιόπησρνο Αδειθόηεο Αλδξώλ Θεζζαινλίθεο. Σα Γηνηθεηηθά πκβνύιηα θαη νη Γηαηειέζαληεο Πξόεδξνη ( )», ε νπνία εθηππψζεθε απφ ηνλ Βθδνηηθφ Οίθν «University Studio Press» ζε ηφκν 192 ζειίδσλ θαη θπθινθφξεζε ηνλ Μάξηην ηνπ Σν βηβιίν πεξηιακβάλεη κία αδξή αλαθνξά ζηελ ίδξπζε θαη ηηο πνθίιεο ηαηξνθνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Ώδειθφηεηνο θαη επηθεληξψλεηαη ζηα πξφζσπα πνπ πιαηζίσζαλ ηα Αηνηθεηηθά ηεο πκβνχιηα ηα 136 ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηδηψθεηαη λα ν- μπλζεί ε κλήκε ησλ Θεζζαινληθέσλ εθείλσλ, ησλ νπνίσλ νη πξφγνλνη θαη άιινη ζπγγελείο ηνπο ζπλέδεζαλ ην φλνκά ηνπο κε ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο Ώδειθφηεηνο. Βπηδηψθεηαη, επίζεο, λα αλαδεηρζεί ε εκβέιεηα, ε επηξξνή θαη ην πνιχπιεπξν έξγν ηεο Ώδειθφηεηνο κε ζηφρν ηελ ηφλσζε ηνπ θχξνπο ηεο θαη ηελ επαχμεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηάο ηεο. Δ επίζεκε παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ θ. Ώ. Καξαζαλάζε, Καζεγεηή Εζηνξίαο ηνπ Βιιεληζκνχ ηεο Θενινγηθήο ρνιήο Ώ.Π.Θ. θαη ηελ θ. Ώ. Εζκπξιηάδνπ, Αξ. ρνιηθή χκβνπιν Φηινιφγσλ Θεζζαινλίθεο ζε εηδηθή εθδήισζε, πνπ νξγαλψζεθε ζηηο 5 Μαξηίνπ 2009 ζηελ Ώίζνπζα Βθδειψζεσλ ηεο Ώδειθφηεηνο, παξνπζία πιήζνπο θφζκνπ. Σν βηβιίν ηππψζεθε ζε αληίηππα, απφ ηα νπνία έλα κεγάιν κέξνο ηνπο έρεη ήδε δηαλεκεζεί: 1. ε φια ηα παιηά κέιε ηεο Ώδειθφηεηνο θαη ζε θάζε λενεγγξαθέλ κέινο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ε φιεο ηηο κεγάιεο βηβιηνζήθεο ηεο ρψξαο. 3. ε επηιεγκέλα Εδξχκαηα, Οξγαλψζεηο θαη σκαηεία. 4. ε επηιεγκέλνπο Καζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ, Ώθαδεκατθνχο, Πνιηηηθνχο θαη Βπηρεηξεκαηίεο. 5. ε εθπξνζψπνπο ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο.

22 -21- Βλ γέλεη, ε απνδνρή ηνπ βηβιίνπ ππήξμε ζεηηθή, ελψ ε φιε πξνζπάζεηα ραξαθηεξίδεηαη σο επηηπρήο. Δ δεχηεξε εθδνηηθή πξνζπάζεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ αθνξά ζε ηεπρίδην 61 ηππνγξαθηθψλ ζειίδσλ, ην νπνίν ζπλέηαμε θαη επηκειήζεθε ν Πξφεδξνο θ. Θεφδσξνο Ε. Ααξδαβέζεο ζε ζπλεξγαζία κε κέιε ηνπ Α.. θαη εξγαδφκελνπο ηεο Ώδειθφηεηνο, ππφ ηνλ ηίηιν «Απνινγηζκόο Γηνηθεηηθνύ Οξγαλσηηθνύ Έξγνπ θαη Λνηπώλ Γξαζηεξηνηήησλ 137 νπ Αδειθηθνύ Έηνπο, πεξίνδνο 1 Ηαλνπαξίνπ 31 Γεθεκβξίνπ 2008». Σν ηεπρίδην δαθηπινγξαθήζεθε, ηππψζεθε θαη βηβιηνδεηήζεθε απφ ηελ «Βηαηξεία Φσηνηππηψλ Βθδφζεσλ Μνλνρξσκία (Ν. Νηάλνο)» ζε αληίηππα θαη θπθινθφξεζε ην Μάξηην ηνπ 2009, ιίγν πξηλ απφ ηε ζχγθιεζε ηεο εηήζηαο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο. Δ ζπγθεθξηκέλε εθδνηηθή πξσηνβνπιία αθνξά ζηελ ελεξγνπνίεζε κηαο πνιχρξνλεο παξάδνζεο, ε νπνία μεθίλεζε ην 1892 επί Πξνεδξίαο Κ. Σάηηε θαη ζπλερίζηεθε ζε εηήζηα βάζε, κε ιίγεο εμαηξέζεηο, κέρξη ην 1976 επί Πξνεδξίαο Ώ. Κσλζηαληηλίδε. Δ πξσηνβνπιία αθνξνχζε ζε εθηχπσζε ηεπρηδίνπ ηνπ απνινγηζηηθνχ ιφγνπ ηνπ εθάζηνηε Πξνέδξνπ ηεο Ώδειθφηεηνο ζηηο εηήζηεο Γ.., ε νπνία έπνληαλ, ζπλήζσο, θαηά 1-2 ρξφληα ηεο ζχγθιεζήο ηνπο. Δ έθδνζε ηνπ «Ώπνινγηζκνχ Αηνηθεηηθνχ Οξγαλσηηθνχ Έξγνπ θαη Λνηπψλ Αξαζηεξηνηήησλ 137 νπ Ώδειθηθνχ Έηνπο (2008)» είρε δνκή αλαιπηηθήο ελεκέξσζεο επί φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά αληηθείκελν ηφζν ζε επίπεδν ζθεπηηθνχ, φζν θαη ζε επίπεδν πινπνίεζήο ηνπο. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί, φηη ε θπθινθνξία ηνπ ηεπρηδίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ απφ ηε ζχγθιεζε ηεο Γ.. ηφρνο ήηαλ ε έγθαηξε θαη πιήξεο ελεκέξσζε φισλ ησλ κειψλ ηεο Ώδειθφηεηνο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Α.., ψζηε νη εξγαζίεο ηεο Γ.. λα εμειηρζνχλ κε ηξφπν επέιηθην θαη λα ππάξμεη γφληκε ζπδήηεζε θαη θξηηηθή θαηά ηε δηάξθεηά ηεο. Βπηπξφζζεηα, ην ζπγθεθξηκέλν ηεπρίδην εθηππψζεθε κε ζθνπφ λα γίλνπλ απνδέθηεο θαη λα ελεκεξσζνχλ γηα ην έξγν ηεο Ώδειθφηεηνο νη Ώξρέο, νη δεκφζηεο ππεξεζίεο, δηάθνξνη θνξείο θαη νξηζκέλνη πηζαλνί ρνξεγνί ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. Σν ηεπρίδην ηαρπδξνκήζεθε: 1. ε φια ηα κέιε ηεο Ώδειθφηεηνο πξηλ απφ ηε ζχγθιεζε ηεο Γ.. ηνπ Μαξηίνπ ε θάζε λέν κέινο ηνπ νπνίνπ έγηλε απνδεθηή ε αίηεζε εγγξαθήο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009.

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ (Δ -ΜΒΑ) Σ Α Σ Η Σ Η Κ Ζ Α Ν Α Λ Τ Ζ Σ Χ Ν Δ Π Η Υ Δ Η Ρ Ζ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ θαη επεξεάδνπλ ηελ δηακόξθωζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ ζην Γ.Ν. Πεηξαηά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 1,8 ΓΗ. ΜΔ ΔΚΓΟΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ (I) ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΟΛΑΙΑ Δπηβιέπσλ: Γξ. Γεώξγηνο Μηανύιεο πνπδαζηήο: Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ ΚΔΙΜΔΝΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΠΔΡΙ ΤΓΑΣΟΡΔΜΑΣΩΝ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΙΟΡΘΩΔΙ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΑΤΣΗ ΚΑΙ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

2011-06-07 ICS: 03.100.30

2011-06-07 ICS: 03.100.30 2011-06-07 ICS: 03.100.30 ΔΠ ΔΛΟΣ 1437 ΥΔΓΙΟ DRAFT ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Γξακκαηεία Γηνίθεζεο Καζήθνληα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα, νξγάλωζε γξαθείνπ θαη ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία Administrative

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Βάζω Θεοδώροσ, «Από ηον Παηριωηικό Σύνδεζμο ηων Ελληνίδων ζηο Παηριωηικό Ίδρσμα Περιθάλψεως: εθελονηικά δίκησα, πολιηική αλλαγή και κράηος πρόνοιας»

Βάζω Θεοδώροσ, «Από ηον Παηριωηικό Σύνδεζμο ηων Ελληνίδων ζηο Παηριωηικό Ίδρσμα Περιθάλψεως: εθελονηικά δίκησα, πολιηική αλλαγή και κράηος πρόνοιας» «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην ησλ ΔΟ, Ρέζπκλν, 6-7 Ινπλίνπ 2014 Βάζω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623)

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623) ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα