ΦΙΛΟΠΣΩΥΟ ΑΔΕΛΦΟΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΙΛΟΠΣΩΥΟ ΑΔΕΛΦΟΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ"

Transcript

1

2 ΦΙΛΟΠΣΩΥΟ ΑΔΕΛΦΟΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΒΣΟ ΕΑΡΤΒΧ 1871 Ώγ. νθίαο 38, Σ.Κ Θεζζαινλίθε ηει.: , fax: web site: ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 138 νπ ΑΓΔΛΦΗΚΟΤ ΔΣΟΤ ΠΔΡΗΟΓΟ: 1 Ηαλνπαξίνπ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 Πξόεδξνο: ΘΔΟΓΧΡΟ Η. ΓΑΡΓΑΒΔΖ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ ΜΏΡΣΕΟ 2010

3 -2- Φηιφπησρνο Ώδειθφηεο Ώλδξψλ Θεζζαινλίθεο Ώγίαο νθίαο 38, Θεζζαινλίθε Σει.: , Fax: Web site: ύληαμε θαη επηκέιεηα θεηκέλνπ: Θεφδσξνο Ε. Ααξδαβέζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ζηε Φ.Ώ.Ώ.Θ.

4 -3- ΦΙΛΟΠΣΩΥΟ ΑΔΕΛΦΟΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1871 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΔΡΗΟΓΟ 1 Ηαλνπαξίνπ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 Πξφεδξνο ΘΔΟΓΧΡΟ Η. ΓΑΡΓΑΒΔΖ Γξ. Ιαηξόο Τγηεηλνιόγνο - Βηνπαζνιόγνο, Δπ. Καζεγεηήο Ιαηξηθήο ρνιήο Α.Π.Θ. Ώληηπξφεδξνο ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Ν. ΜΠΟΕΗΝΖ Ννκηθόο, Οηθνλνκνιόγνο, ηέωο Καζεγεηήο Σ.Δ.Ι., ηέωο Γηεπζπληήο Ο..Δ. Γελ. Γξακκαηέαο ΑΥΗΛΛΔΑ Α. ΗΑΣΡΟΤ ηέωο Γηεπζπληήο Γήκνπ Θεζζαινλίθεο Σακίαο ΔΤΑΓΓΔΛΟ Φ. ΡΑΦΣΟΠΟΤΛΟ Ννκηθόο, Οηθνλνκνιόγνο, Τπνδηεπζπληήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Έθνξνο Ώθίλεηεο Πεξηνπζίαο ΘΔΟΦΑΝΖ Γ. ΟΤΓΓΡΗΝΖ Δπηρεηξεκαηίαο Μέιε ΥΡΖΣΟ Β. ΓΑΛΔΖ Ννκηθόο, ηέωο πκβνιαηνγξάθνο ΗΧΑΝΝΖ Ν. ΜΑΓΡΑ Γξ. Κηελίαηξνο, δηαη. Καζεγεηήο Κηεληαηξηθήο ρνιήο Α.Π.Θ. ΓΖΜΟΘΔΝΖ Σ. ΣΟΛΑΚΖ Ναπηηιηαθόο Πξάθηωξ Δηζαγωγέαο ΓΔΧΡΓΗΟ Π. ΦΧΝΟΠΟΤΛΟ πληαμηνύρνο Έκπνξνο ηέωο Δξγνιήπηεο Γεκνζίωλ Έξγωλ Παξαηήξεζε: ηηο 31 Ώπγνχζηνπ 2009 θαηέιαβε ην αμίσκα ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ν Εσάλλεο Ν. Μάγξαο, ιφγσ εθδεκίαο εηο Κχξηνλ ηνπ Ώρηιιέα Εαηξνχ θαη εηζήιζε ζην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην, σο κέινο, ν επηιαρψλ Νηθφιανο Μνπδάθεο, ζπληαμηνχρνο Φνξνηερληθφο. ΔΞΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΘΔΟΓΧΡΟ Η. ΚΑΠΧΝΖ Υεκηθόο Μεραληθόο, ύκβνπινο Πξνέδξνπ Ο.Σ.Α. κείδνλνο Θεζζαινλίθεο ΓΖΜΖΣΡΗΟ Σ. ΠΑΠΑΚΧΣΑ Φπζηθόο, Μαζεκαηηθόο, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο, ηέιερνο Δπηρεηξήζεωλ ΥΡΖΣΟ Α. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ Γξ. Ιαηξόο Υεηξνπξγόο, Γηεπζπληήο Δ..Τ.

5 -4-

6 -5- ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Πεξηερφκελα Πξφινγνο Βηζαγσγή πλεδξηάζεηο Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Γεληθέο πλειεχζεηο Τπαιιειηθφ Πξνζσπηθφ πλεξγάηεο Λεηηνπξγία Βπηηξνπψλ Βξγαζίαο Ώλαζεψξεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ Δ Εζηνζειίδα ηεο Ώδειθφηεηνο Μεραλνξγάλσζε πλαληήζεηο θαη ζπλεξγαζία κε Ώξρέο θαη Φνξείο Βμνξκήζεηο κειψλ ηνπ Α Οξγάλσζε πξνζθπλεκαηηθψλ εθδξνκψλ Βθδνηηθή δξαζηεξηφηεηα Οξγάλσζε θαη εκπινπηηζκφο ΐηβιηνζήθεο πληήξεζε, ηαμηλφκεζε, δηαθχιαμε θαη αλάδεημε ηνπ Εζηνξηθνχ Ώξρείνπ ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ Αεκηνπξγία «Ώίζνπζαο Σέρλεο» θαη εκπινπηηζκφο ηεο Πηλαθνζήθεο ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ πγθξφηεζε, δηαθχιαμε θαη αλάδεημε ηεο Φσηνζήθεο Σαηληνζήθεο ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ Οξγάλσζε Βθδειψζεσλ πλεηζθνξά ζε εζληθά δεηήκαηα ρεδίαζε θαη θαηαζθεπή ζεκαίαο ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ Πξνβνιή ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο Βπηδφκαηα πξνο αλαμηνπαζνχληεο Παξνρή ζπλδξνκήο ζε λένπο πξνο νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο (Τπνηξνθίεο Υνξεγίεο Παξνρή ζηέγεο) Παξνρή νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο θαη ζπλδξνκήο ζε Φνξείο, Εδξχκαηα, Οξγαλψζεηο, σκαηεία θ.ά Ώλνηθνδφκεζε βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ ζην Αήκν Υνξηηάηε Ώλνηθνδφκεζε Οηθηζκνχ Τπεξειίθσλ... 90

7 Ώθίλεηε πεξηνπζία α. Μέγαξν επί ησλ νδψλ Ώγίαο νθίαο 38 θαη Κεξακνπνχινπ β. Πνιπθαηνηθία επί ησλ νδψλ η. Σάηηε 3 θαη Φ. Κνπθνχθιε γ. Πνιπθαηνηθία επί ησλ νδψλ Φηιίππνπ 85 θαη Τπνπξγνχ Φ. Αξαγνχκε δ. Πνιπθαηνηθία (Φνηηεηηθέο Βζηίεο) επί ησλ νδψλ η. Κπξηαθίδε 25, Νανχζεο θαη Ώκπληαίνπ ε. Κηήκα ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. ζην Αήκν Ώγίνπ Παχινπ ζη. Κνηκεηήξηα Βπαγγειίζηξηαο θαη Ώγίαο Παξαζθεπήο Θέκαηα λνκηθήο θχζεσο Αηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ Βθπφλεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη άληιεζε επηδνηήζεσλ απφ θξαηηθέο πεγέο θαη ηελ Β.Β Καηαγξαθή ηεο θηλεηήο πεξηνπζίαο ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ Αηαρείξηζε αλαιψζηκσλ Ασξεέο θαη ρνξεγίεο ππέξ ησλ ζθνπψλ ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ Μέξηκλα γηα ηα κέιε ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ Κίλεζε κειψλ ρφιην Βπίινγνο

8 -7- ΠΡΟΛΟΓΟ Δ «Φηιφπησρνο Ώδειθφηεο Ώλδξψλ Θεζζαινλίθεο» είλαη έλα ηζηνξηθφ ζσκαηείν κε ππεξαησλφβηα παξνπζία θαη πνιπεπίπεδε παξαγσγή έξγνπ ζηα πεδία ηεο εζληθήο, ηαηξνθνηλσληθήο θαη θηιαλζξσπηθήο πξνζθνξάο. Χο εθ ηνχηνπ ε δηνίθεζε ηεο Ώδειθφηεηνο απαηηεί ζνβαξφηεηα, ππεπζπλφηεηα θαη ζπλέπεηα ιφγσλ θαη έξγσλ. Σα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ ηηο πξνγξακκαηηθέο επηινγέο, ηνλ νξγαλσηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην νπνίν ζε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη λα ιεηηνπξγεί αηζζαλφκελν ην βάξνο ηεο ηζηνξηθήο επζχλεο πνπ θέξεη, λα πξνζεγγίδεη κε ηξφπν νξζνινγηθφ ηα ζχγρξνλα ηαηξνθνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη λα επηιέγεη ηηο πιένλ ελδεδεηγκέλεο επηινγέο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Σα πξναλαθεξζέληα απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά θαη πξαθηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ, ελ πνιινίο, απφ ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Ώδειθφηεηνο, ην νπνίν εμειέγε ζηηο 30 Μαξηίνπ 2008 θαη νινθιεξψλεη ηε ζεηεία ηνπ ην Μάξηην ηνπ Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλέπηπμε ην λπλ Αηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηά ην πξψην δσδεθάκελν ηεο δηεηνχο ζεηείαο ηνπ απνηππψζεθαλ ζε εηδηθφ ηεπρίδην 61 ζειίδσλ, ην νπνίν ηαρπδξνκήζεθε ζε φια ηα κέιε θαη έηπρε ζεηηθήο απνδνρήο. Δ πξσηνβνπιία απηή επαλαιακβάλεηαη γηα ην δεχηεξν δσδεθάκελν ηεο ζεηείαο ηνπ Α.. κε ηε ζχληαμε θαη έθδνζε ηνπ παξφληνο ηεπρηδίνπ κε ηίηιν: «ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 138 νπ ΑΓΔΛΦΗΚΟΤ ΔΣΟΤ (πεξίνδνο 1 Ηαλνπαξίνπ - 31 Γεθεκβξίνπ 2009)» θνπφο ηεο έθδνζεο είλαη ε πιήξεο ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο Ώ- δειθφηεηνο, ησλ θίισλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ην έξγν ηεο, θαζψο θαη ησλ Αεκνζίσλ Τπεξεζηψλ θαη άιισλ Φνξέσλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη, επί φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλέπηπμε ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηά ην έηνο Έρνληαο πιήξε ζπλαίζζεζε, φηη θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχρζεθε ζηεξίδεηαη ζην θχξνο, ζηελ παξάδνζε, ζηηο δνκέο θαη ζηηο π- πνδνκέο πνπ πξνυπήξραλ, απνηίνπκε ηε δένπζα ηηκή ζε φια ηα πξφζσπα, ηα νπνία πιαηζίσζαλ σο Πξφεδξνη θαη κέιε ηα πξνεγνχκελα Αηνηθεηηθά πκβνχιηα ηεο Ώδειθφηεηνο.

9 -8- Έρνληαο, επίζεο, πιήξε ζπλαίζζεζε, φηη ε επηηπρήο έθβαζε θάζε δξαζηεξηφηεηαο είλαη απνηέιεζκα ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο θαη αγαζηήο ζπλεξγαζίαο, εθθξάδνπκε ηηο επραξηζηίεο καο: 1. ηα πξφζσπα πνπ πιαηζίσζαλ ην ηξέρνλ Α.. θαη ηα νπνία θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά είλαη νη θχξηνη Υξ. Ααιέζεο, Ε. Μάγξαο, Ν. Μνπδάθεο, Κ. Μπνδίλεο, Θ. Οπγγξίλεο, Β. Ραθηφπνπινο, Α. Σζνιάθεο θαη Ε. Φσλφπνπινο, θαζψο θαη ν αείκλεζηνο Ώρ. Εαηξνχ. 2. ηα κέιε ηεο Βμειεγθηηθήο Βπηηξνπήο, ηελ νπνία απαξηίδνπλ νη θχξηνη Θ. Καπψλεο, Α. Παπαθψζηαο θαη Υξ. Παπαληθνιάνπ. 3. ηελ Πξντζηακέλε ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Ώδειθφηεηνο θ. Π. Σζηηζάλε θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο θ. Ε. Εαηξνχ, θ. Ώηθ. Νεξάληδε, θ. Ώ. Παπαθπξηαδή, θ. Δ. Οπηλγθάξη θαη θ. Νη. Οπηλγθάξη. 4. ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο Ώδειθφηεηνο θ. Ώ. Παπαδφπνπιν Ννκηθφ χκβνπιν, θ. η. Μνπδαθίδε Λνγηζηή, θ. Π. Φσλνπνχινπ - χκβνπιν Μεραλνξγάλσζεο, θ. Ώρ. Καιεχξα Τπεχζπλν ηεο Φνηηεηηθήο Βζηίαο θαη θ. Ώ. Θενδψξνπ Γεληθψλ θαζεθφλησλ. 5. ηελ θ. Β. ΐαζηιεηάδνπ Ννκαξρηαθή χκβνπιν θαη ηελ θ. Κ.Σζηξαλίδνπ Βθπξφζσπν ηεο Ννκαξρίαο, εληεηαικέλε ζε ζέκαηα ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. 6. ηα κέιε ηεο Ώδειθφηεηνο πνπ πιαηζίσζαλ ηηο Βπηηξνπέο Βξγαζίαο θαη ελ γέλεη ζε φια ηα κέιε, ηα νπνία κε ηνλ ηξφπν ηνπο ζπλεηζέθεξαλ ζηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ θαηά ην έηνο ινη νη πξναλαθεξζέληεο εξγάζηεθαλ γηα ην θαιφ ηεο «Φηινπηψρνπ Ώδειθφηεηνο Ώλδξψλ Θεζζαινλίθεο» έρνληαο σο πξνκεησπίδα ην ζχλζεκα: «Γαλείδεη Θεώ ν Διεώλ Πησρόλ» ΘΔΟΓΧΡΟ Η. ΓΑΡΓΑΒΔΖ Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Φ.Α.Α.Θ.

10 -9- ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 138 νπ ΑΓΔΛΦΗΚΟΤ ΔΣΟΤ Πεξίνδνο: 1 Ηαλνπαξίνπ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ΔΗΑΓΧΓΖ Σν πξψην δσδεθάκελν (137 ν Ώδειθηθφ Έηνο) ηεο δηεηνχο ζεηείαο ηνπ λπλ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο «Φηινπηψρνπ Ώδειθφηεηνο Ώλδξψλ Θεζζαινλίθεο», ην νπνίν εμειέγε ζηηο 30 Μαξηίνπ 2008, πεξηιακβάλεη, επηγξακκαηηθά, ηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο: 1. Βπαλαπξνζέγγηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Α.. ζε επίπεδν δηαδηθαζίαο ζπλεδξηάζεσλ, ηήξεζεο ησλ Πξαθηηθψλ, παξνπζίαο ησλ κειψλ ηεο Βμειεγθηηθήο Βπηηξνπήο ζηηο ζπλεδξηάζεηο θ.ά. 2. Οξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Ώδειθφηεηνο κε ηε ζπγθξφηεζε επηά (7) ηκεκάησλ, επηινγή πξντζηακέλεο, πξνζδηνξηζκφ αξκνδηνηήησλ γηα θάζε εξγαδφκελν, ζχληαμε «Βζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Οξγάλσζεο Τπεξεζηψλ θαη Καζεθνληνιφγην Βξγαδνκέλσλ» θ.ά. 3. πγθξφηεζε δεθαηξηψλ (13) Βπηηξνπψλ Βξγαζίαο κε εηδηθφ ζεκαηηθφ αληηθείκελν θαη Βζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο γηα θάζε κία, νη νπνίεο πιαηζηψζεθαλ απφ κέιε ηεο Ώδειθφηεηνο κε εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία επί εηδηθψλ ζεκάησλ, ψζηε λα παξέρνπλ γλσκνδνηήζεηο πξνο ην Α.. 4. Έλαξμε δηαδηθαζίαο αλαζεψξεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ. 5 Αεκηνπξγία ηζηνζειίδαο ηεο Ώδειθφηεηνο ζην Αηαδίθηπν κε ην δηαθξηηηθφ φλνκα 6. Μεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Ώδειθφηεηνο ζηνπο ηνκείο ηεο Γξακκαηείαο, Λνγηζηεξίνπ, Μεηξψνπ κειψλ, Ώθηλήηνπ πεξηνπζίαο, παγίσλ θ.ά. 7. Έλαξμε θαη νξγάλσζε δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο θαη απφθηεζε 691 ηφκσλ βηβιίσλ. 8. Έλαξμε δηαδηθαζίαο ζπζηεκαηηθήο δηαθχιαμεο θαη αλάδεημεο ηνπ Εζηνξηθνχ Ώξρείνπ ηεο Ώδειθφηεηνο. 9. Έλαξμε δηαδηθαζίαο επαλαπφθηεζεο ηεξψλ εηθφλσλ ηδηνθηεζίαο ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. 10. Έλαξμε δηαδηθαζίαο νξγάλσζεο πηλαθνζήθεο θαη θσηνζήθεο ηαηληνζήθεο.

11 Οξγάλσζε πνηνηηθψλ εθδειψζεσλ ιφγνπ θαη πνιηηηζκνχ κεγάιεο εκβέιεηαο. 12. Υνξήγεζε 227 ηαθηηθψλ θαη 66 εθηάθησλ βνεζεκάησλ ζε αληίζηνηρν αξηζκφ αλαμηνπαζνχλησλ. 13. Υνξήγεζε 13 ππνηξνθηψλ ζε θνηηεηέο, ζπνπδαζηέο θαη καζεηέο. 14. Υνξήγεζε δσξεάλ ζηέγεο ζε 5 θνηηεηέο θαη ζηέγεο κε κεησκέλν ελνίθην ζε άιινπο 4, ζηελ Φνηηεηηθή Βζηία ηεο Ώδειθφηεηνο. 15. Υνξήγεζε νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζε 34 Φνξείο, Εδξχκαηα θαη σκαηεία. 16. Ώπνθπιάθηζε 15 θξαηνπκέλσλ ιφγσ νθεηιψλ, κε απνπιεξσκή ηνπ ππνινίπνπ ηεο πνηλήο. 17. Έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο αλνηθνδφκεζεο βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ θαη νηθηζκνχ ππεξειίθσλ. 18. Βθ βάζξσλ αλαθαηαζθεπή ηεο Ώίζνπζαο Βθδειψζεσλ θαη ησλ γξαθείσλ ηεο Ώδειθφηεηνο. 19. Σερληθέο παξεκβάζεηο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ζηα αθίλεηα ηεο Ώδειθφηεηνο. 20. Έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο γηα δεκηνπξγία ζεκαηηθνχ πάξθνπ ζην θηήκα ηεο Ώδειθφηεηνο ζηνλ Αήκν Ώγίνπ Παχινπ. 21. Βπαλαπξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ Κνηκεηεξίσλ ηεο Βπαγγειίζηξηαο θαη Ώγίαο Παξαζθεπήο. 22. Αηεθπεξαίσζε πνηθίισλ ζεκάησλ λνκηθήο θχζεσο. 23. Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. 24. Μέξηκλα γηα ηα κέιε ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. Σα πξναλαθεξζέληα απεηέιεζαλ ην εθαιηήξην γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο αλέπηπμε ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Ώδειθφηεηνο θαηά ην έηνο 2009 θαη νη νπνίεο παξαηίζεληαη, αλαιπηηθά, ζηε ζπλέρεηα.

12 -11- ΤΝΔΓΡΗΑΔΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Σν Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. ζπλεδξίαζε θαηά ηελ πεξίνδν 1 Εαλνπαξίνπ 31 Αεθεκβξίνπ 2009 δεθαηξείο (13) θνξέο, εμεηάδνληαο θαη πξνσζψληαο 239 ζπλνιηθά ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο (πίλαθαο 1). Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ήηαλ ε επηθξάηεζε πλεχκαηνο αγαζηήο ζπλεξγαζίαο, ην νπνίν ζπλδπαζηηθά κε ηε ζπλέπεηα θαη ηελ ππεπζπλφηεηα πνπ επηδεηθλχεην, ζπλεηζέθεξε ζηελ επηινγή πξνγξακκαηηζκψλ, ζρεδηαζκψλ θαη πινπνίεζεο δξαζηεξηνηήησλ κε νκφθσλεο απνθάζεηο. Πίλαθαο 1. Καηαλνκή ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο «Φηινπηψρνπ Ώδειθφηεηνο Ώλδξψλ Θεζζαινλίθεο» ηελ πεξίνδν 1 Εαλνπαξίνπ 31 Αεθεκβξίνπ 2009 θαηά εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο, αξηζκφ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη αξηζκφ παξφλησλ (Π: παξνπζία). Α/Α ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ ΤΝΔΓΡΙΑΖ Γ.. ΑΡΙΘΜΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΖΜΔΡΖΙΑ ΓΙΑΣΑΞΖ ΜΔΛΖ Γ.. ΜΔΛΖ Δ.Δ ΠΑΡΟΝΣΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟ ΝΟΜΑΡΥΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 1 30 Εαλνπαξίνπ Π 2 26 Φεβξνπαξίνπ Π Π 3 5 Μαξηίνπ Μαξηίνπ Π Π 5 6 ΜαΎνπ Π 6 4 Ενπλίνπ Π Π 7 1 Ενπιίνπ Π 8 28 Ενπιίνπ Π 9 31 Ώπγνχζηνπ Π Π 10 9 επηεκβξίνπ Π Οθησβξίνπ Π Π Ννεκβξίνπ Π Π Αεθεκβξίνπ Π Παξαηήξεζε: Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Α.. κε αχμνληεο αξηζκνχο 3, 8 θαη 10 ζπγθιήζεθαλ εθηάθησο.

13 -12- ΓΔΝΗΚΔ ΤΝΔΛΔΤΔΗ Καηά ηελ πεξίνδν 1 Εαλνπαξίνπ 31 Αεθεκβξίνπ 2009 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπγθιήζεηο δχν Γεληθψλ πλειεχζεσλ: 1. Δ πξψηε Γ.. αθνξνχζε ζηελ εηήζηα ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ., ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 22 Μαξηίνπ 2009 θαη ψξα 11:30 ζηελ Ώίζνπζα Βθδειψζεσλ ηεο Ώδειθφηεηνο, κε ηα εμήο ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: α. Ώπνινγηζκφο δηνηθεηηθνχ νξγαλσηηθνχ έξγνπ θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ πεξίνδν απφ 1 Εαλνπαξίνπ 31 Αεθεκβξίνπ β. Οηθνλνκηθφο Ώπνινγηζκφο έηνπο γ. Ώλάγλσζε Έθζεζεο Βμειεγθηηθήο Βπηηξνπήο. δ. Έγθξηζε Πεπξαγκέλσλ θαη Οηθνλνκηθνχ Ώπνινγηζκνχ ρξήζεο ε. Παξνπζίαζε θαη έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο ζη. Πξνγξακκαηηζκφο δξαζηεξηνηήησλ γηα ην έηνο δ. Ώλαθνηλψζεηο Άιια ζέκαηα. Σν Πξνεδξείν ηεο Γ.. απαξηίζηεθε, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Α.. ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. θ. Θ.Ε. Ααξδαβέζε θαη κε νκφθσλε εθινγή απφ ηα παξφληα κέιε, απφ ηνπο θπξίνπο: 1. Κσλζηαληίλν Κνπξνχκαιν, Ννκηθφ Βκπνξηθφ Ώθφινπζν ηνπ Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ θαη ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν Γελ. Γξακκαηέα ηεο Ννκαξρηαθήο Ώπηνδηνίθεζεο Ννκνχ Κνδάλεο, σο Πξφεδξν ηεο Γ.. 2. Κσλζηαληίλν Παπαδφπνπιν, Αηθεγφξν Ννκηθφ χκβνπιν ηνπ Αήκνπ Ππιαίαο, σο Γελ. Γξακκαηέα ηεο Γ.. Δ Γεληθή πλέιεπζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνζέιεπζε ησλ κειψλ, ηελ παξνπζίαζε ησλ ζεκάησλ, ηε γφληκε ζπδήηεζε πνπ δηεμήρζε θαη ηα πνξίζκαηά ηεο ραξαθηεξίδεηαη σο άθξσο επηηπρήο θαη δεκηνπξγηθή, πξνο φθεινο ηεο επφδσζεο ηνπ έξγνπ ηεο Ώδειθφηεηνο. 2. Δ δεχηεξε Γ.. αθνξνχζε ζε έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ., ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 15 Ενπιίνπ 2009 θαη ψξα 18:30 ζηελ Ώίζνπζα Βθδειψζεσλ ηεο Ώδειθφηεηνο, κε ηα εμήο ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: α. Έγθξηζε αλαπξνζαξκνζζέληνο Οηθνλνκηθνχ Ώπνινγηζκνχ έηνπο β. Ώλάγλσζε λέαο Έθζεζεο ηεο Βμειεγθηηθήο Βπηηξνπήο έηνπο 2003.

14 -13- γ. Έγθξηζε Οηθνλνκηθνχ Ώπνινγηζκνχ έηνπο δ. Ώλαθνηλψζεηο Άιια ζέκαηα. Σν Πξνεδξείν ηεο Γ.. απαξηίζηεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Καλνληζκνχ θαη ρσξίο λα ππάξμεη άιιε ππνςεθηφηεηα, απφ ηνπο θπξίνπο: 1. Θεφδσξν Ε. Ααξδαβέζε, Πξφεδξν ηνπ Α.. ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. σο Πξφεδξν ηεο Γ.. 2. Ώρηιιέα Ώ. Εαηξνχ, Γελ. Γξακκαηέα ηνπ Α.. ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. σο Γελ. Γξακκαηέα ηεο Γ.. Δ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε κε ηελ επηηπρή έθβαζή ηεο πεξάησζε κία ζνβαξή δηνηθεηηθή εθθξεκφηεηα ηνπ έηνπο 2003, ε νπνία είρε απαζρνιήζεη φια ηα πξνεγνχκελα Α.. Δ ζπγθεθξηκέλε εθθξεκφηεηα αθνξνχζε ζηε κε έγθξηζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Ώπνινγηζκνχ θαη ηεο Έθζεζεο ηεο Βμειεγθηηθήο Βπηηξνπήο ηνπ έηνπο 2003 απφ ηε Αηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ηεο Ννκαξρηαθήο Ώπηνδηνίθεζεο Θεζζαινλίθεο, νη νπνίεο είραλ ζπληαρζεί ιαλζαζκέλα ιφγσ ινγηζηηθψλ αβιεςηψλ. Σν λπλ Αηνηθεηηθφ πκβνχιην απφ ηηο πξψηεο εκέξεο κεηά ηελ εθινγή ηνπ ζηηο 30 Μαξηίνπ 2008 επειήθζε ηνπ ζέκαηνο κε ηξφπν απνθαζηζηηθφ, ζπλαληήζεθε θαη επαλάιεςε κε εθπξνζψπνπο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ θαη πεξάησζε ηελ ππφζεζε κε ηε ζχγθιηζε Γ.. Βίλαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζεί ε ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ φιε π- πφζεζε ηνπ θνξνηερληθνχ ηεο Ώδειθφηεηνο θ. ηαχξνπ Μνπδαθίδε θαη ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ θ. Ώπφζηνινπ Παπαδφπνπινπ, πξνο ηνπο ν- πνίνπο εθθξάδνληαη ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο. ΤΠΑΛΛΖΛΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΔ Οη δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο ζρέζεηο εξγαζίαο κειψλ ηνπ ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ θαη εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ ηελ πεξίνδν 1 Εαλνπαξίνπ 31 Αεθεκβξίνπ 2009, αθνξνχλ ζηα εμήο: 1. Αξβαληηνδήζε Αζελά (Πνιηηηθφο Μεραληθφο): πκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ κε αληηθείκελα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Σερληθνχ πκβνχινπ γηα έξγα, ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Μέγαξν ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. επί ησλ νδψλ Ώγ. νθίαο 38 θαη Κεξακνπνχινπ θαη αθνξνχλ ζηα εμήο:

15 -14- α. Ώλαθαίληζε φςεσλ ηνπ Μεγάξνπ. β. Βξγνιαβίεο εξγαζίεο ππνγείνπ ρψξνπ (εγθαηάζηαζε λένπ αλειθπζηήξα, ζηήξημε πιάθαο νξνθήο ππνγείνπ θαη πιάθαο ηζνγείνπ θ.ά.). 2. Νεξάληδε Αηθαηεξίλε (Λνγίζηξηα): χκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ σο ινγίζηξηα. 3. Οπηλγθάξπ Νηνιόξεο (Καζαξίζηξηα): χκβαζε εξγαζίαο κεξηθήο απαζρφιεζεο ανξίζηνπ ρξφλνπ, σο ππεχζπλεο θαζαξηφηεηαο θαη πγηεηλήο ησλ γξαθείσλ ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. 4. Παπαδόπνπινο Απόζηνινο (Αηθεγφξνο): Ώλαλέσζε ζχκβαζεο παξνρήο λνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηε Φ.Ώ.Ώ.Θ. 5. Παπαξγύξεο Γεώξγηνο (Σερληθφο Δ/Τ): χκβαζε εξγαζίαο ν- ξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ βηβιίσλ θαη ησλ πεξηνδηθψλ εθδφζεσλ ηεο βηβιηνζήθεο ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. 6. Φσλνπνύινπ Παπιίλα (χκβνπινο Μεραλνξγάλσζεο): χκβαζε παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ινγηζκηθνχ νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ ΔΡΓΑΗΑ Σνλ Ώπξίιην ηνπ 2008 θαη πξνο ελίζρπζε ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ ηνπ, ην λπλ Α.. απνθάζηζε ηε ζπγθξφηεζε δεθαηξηψλ (13) Βπηηξνπψλ Βξγαζίαο. Οη Βπηηξνπέο πιαηζηψζεθαλ απφ κέιε ηεο Ώδειθφηεηνο κε εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία επί εηδηθψλ ζεκάησλ, ψζηε λα παξέρνπλ γλσκνδνηήζεηο πξνο ην Α.. Γηα θάζε κία Βπηηξνπή Βξγαζίαο θαζνξίζηεθαλ κε ζαθήλεηα ηα αληηθείκελα ελαζρφιεζήο ησλ θαη ζπληάρζεθαλ, θαηά πεξίπησζε, Βζσηεξηθνί Καλνληζκνί Λεηηνπξγίαο, κε θξνληίδα θαη επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ θ. Θ.Ε. Ααξδαβέζε. Καηά ηελ πεξίνδν 1 Εαλνπαξίνπ 31 Αεθεκβξίνπ 2009 ιεηηνχξγεζαλ, ππνζηεξίδνληαο ζεηηθά ην έξγν ηνπ Α.., νη εμήο Βπηηξνπέο Βξγαζίαο: 1. Βπηηξνπή Αηνηθεηηθψλ Ννκηθψλ Τπνζέζεσλ: Τπεχζπλνο ν Ώληηπξφεδξνο ηνπ Α.. θ. Κ. Μπνδίλεο (ζπλεδξίαζε ηξεηο θνξέο). 2. Βπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ: Τπεχζπλνο ν Σακίαο ηνπ Α.. θ. Β. Ραθηφπνπινο (ζπλεδξίαζε κία θνξά).

16 Βπηηξνπή Καηαζθεπαζηηθψλ θαη Σερληθψλ Γεηεκάησλ: Τπεχζπλνο ν Έθνξνο Ώθηλήηνπ Πεξηνπζίαο θ. Θ. Οπγγξίλεο (ζπλεδξίαζε δχν θνξέο). 4. Βπηηξνπή Τγεηνλνκηθνχ Βιέγρνπ Ώμηνιφγεζεο ΐνεζεκαηνχρσλ θαη Τπνζηήξημεο Μειψλ ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. κε Πξνβιήκαηα Τγείαο: Τπεχζπλνο ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Α.. θ. Ε. Μάγξαο (ζπλεδξίαζε ηξεηο θνξέο). 5. Βπηηξνπή Τπνηξνθηψλ: Τπεχζπλνο ν Σακίαο ηνπ Α.. θ. Β. Ραθηφπνπινο (ζπλεδξίαζε κία θνξά). 6. Βπηηξνπή Βξεπλεηηθψλ Πξνγξακκάησλ: Τπεχζπλνο ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Α.. θ. Ε. Μάγξαο (ζπλεδξίαζε δχν θνξέο). 7. Βπηηξνπή Αεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Οξγάλσζεο Βθδειψζεσλ: Τπεχζπλνο ν Πξφεδξνο ηνπ Α.. θ. Θ.Ε. Ααξδαβέζεο (ζπλεδξίαζε κία θνξά). 8. Βπηηξνπή Μεραλνξγάλσζεο Εζηνζειίδαο: Τπεχζπλνο ην κέινο ηνπ Α.. θ. Α. Σζνιάθεο (ζπλεδξίαζε κία θνξά). 9. Βπηηξνπή Βθδφζεσλ θαη ΐηβιηνζήθεο: Τπεχζπλνο ν αείκλεζηνο Γελ. Γξακκαηέαο ηνπ Α.. θ. Ώ. Εαηξνχ, ππφ ηνλ νπνίν ε Βπηηξνπή ζπλεδξίαζε κία θνξά. 10. Βπηηξνπή Εζηνξηθήο Έξεπλαο: Τπεχζπλνο ην κέινο ηνπ Α.. θ. Υξ. Ααιέζεο (ζπλεδξίαζε κία θνξά). ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ Καηά ην έηνο 2008 ην λπλ Α.. πξνέβε ζε ζεηξά ελεξγεηψλ, πνπ αθνξνχζαλ ζηε ζχληαμε νινθιεξσκέλεο πξφηαζεο ζρεδίνπ αλαζεψξεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Ώδειθφηεηνο. ηαλ θξίζεθε, φηη ε φιε πξνζπάζεηα είρε σξηκάζεη, ην ζρέδην Ώλαζεψξεζεο ζπδεηήζεθε θαη εγθξίζεθε απφ ην Α.. θαη ζηηο 17/11/2009 ηαρπδξνκήζεθε πξνο φια ηα κέιε θάθεινο, ν νπνίνο πεξηείρε ηα εμήο: 1. Φσηνηππία ηνπ πθηζηάκελνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. (Ώξρηθή έγθξηζε ην έηνο 1914 θαη ηειεπηαία αλαζεψξεζε ην έηνο 1971). 2. Φσηνηππία ηνπ ζρεδίνπ Ώλαζεψξεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ. 3. πλνδεπηηθή επηζηνιή κε αλαθνξέο: α. ηα επηρεηξήκαηα πνπ θαζηζηνχλ ηελ αλαζεψξεζε απαξαίηεηε. β. ηηο δηαδνρηθέο ελέξγεηεο πνπ ζπλεηζέθεξαλ ζηε ζχληαμε ηνπ ζρεδίνπ αλαζεψξεζεο. γ. ηα κείδνλνο ζεκαζίαο ζεκεία ηεο αλαζεψξεζεο.

17 -16- δ. ε πξνηξνπή λα κειεηεζεί ην ζρέδην αλαζεψξεζεο, λα ζπγθξηζεί κε ην πθηζηάκελν Καηαζηαηηθφ θαη εθ φζνλ πξνθχςνπλ παξαηεξήζεηο ή πξνηάζεηο λα θαηαηεζνχλ γξαπηψο πξνο ην Α.. κέρξη ηηο Οη πξνηάζεηο θαη παξαηεξήζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ απφ νξηζκέλα κέιε ηεο Ώδειθφηεηνο, εμεηάζηεθαλ ελδειερψο απφ ην Α.. θαη αξθεηέο εληάρζεθαλ ζην ζρέδην αλαζεψξεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ. Πξνεγνπκέλσο, ην Α.. είρε αλαζέζεη ζην Ννκηθφ χκβνπιν ηεο Ώδειθφηεηνο θ. Ώ. Παπαδφπνπιν λα επηθνηλσλήζεη κε φια ηα κέιε πνπ θαηέζεζαλ πξνηάζεηο ή παξαηεξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα αληαιιάμνπλ απφςεηο θαη λα δηεπθξηλήζνπλ νξηζκέλα δεηήκαηα. Σν Α.. πξνγξακκαηίδεη ηε ζχγθιηζε Γεληθήο πλέιεπζεο ζηηο αξρέο ηνπ λένπ έηνπο 2010, κε ζέκα ηελ Ώλαζεψξεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ., ε νπνία επειπηζηείηαη φηη ζα είλαη επέιηθηε θαη απνηειεζκαηηθή, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε γφληκε πνξεία ηεο Ώδειθφηεηνο ζηε ζχγρξνλε επνρή. Ζ ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΣΖ ΑΓΔΛΦΟΣΖΣΟ Σν λπλ Αηνηθεηηθφ πκβνχιην, επηδηψθνληαο λα αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε ζχγρξνλε ειεθηξνληθή ηερλνινγία απνθάζηζε, ηνλ Ενχλην ηνπ 2008, ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο ηεο Ώδειθφηεηνο ζην δηαδίθηπν κε ην δηαθξηηηθφ φλνκα Σν έξγν πινπνίεζεο ην αλέιαβε, σο ρνξεγία πξνο ηελ Ώδειθφηεηα, ε Βηαηξεία Ottagono, ε νπνία δεκηνχξγεζε κία ηζηνζειίδα ηερληθά άξηηα, κε πεξηερφκελν πιήζνο ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ηζηνξία, ηε δηνίθεζε, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θ.ά. ηεο Ώδειθφηεηνο. Καηά ηελ πεξίνδν 1 Εαλνπαξίνπ 31 Αεθεκβξίνπ 2009 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ώδειθφηεηνο βειηησηηθέο παξεκβάζεηο θαη ζπλερήο εκπινπηηζκφο ηεο κε λέα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, κε θξνληίδα ηεο ππαιιήινπ θ. Ώηθ. Νεξάληδε. Ώπψηεξνο ζηφρνο είλαη λα εμειηρζεί, ζηαδηαθά, ε ηζηνζειίδα ηεο Ώδειθφηεηνο σο έλα ζεκείν αλαθνξάο γηα ην ζχλνιν ησλ θηιαλζξσπηθψλ θαη ηαηξνθνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ αλαπηχζζνληαη ζηε Θεζζαινλίθε.

18 -17- ΜΖΥΑΝΟΡΓΑΝΧΖ Δ πξνζπάζεηα κεραλνξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Ώδειθφηεηνο ζηνπο ηνκείο ηεο Γξακκαηείαο, Λνγηζηεξίνπ, Μεηξψνπ Μειψλ, Ώθηλήηνπ πεξηνπζίαο, Παγίσλ θ.ά., ε νπνία μεθίλεζε ην 2008, ζπλερίζηεθε ην 2009 θαη αθνξά, κεηαμχ άιισλ, ζηα εμήο: 1. Βθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Ώδειθφηεηνο ζην λέν πξφγξακκα ινγηζκηθνχ θαη ηηο θαηλνχξηεο ειεθηξνληθέο ππνδνκέο πνπ απνθηήζεθαλ ην Μεραλνξγάλσζε ηνπ ινγηζηεξίνπ. 3. Διεθηξνληθή θαηαγξαθή αλαιψζηκσλ εηδψλ. 4. Διεθηξνληθή θαηαγξαθή ησλ ηίηισλ βηβιίσλ ηεο δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο. 5. Έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο θαηαγξαθήο ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηεο Ώδειθφηεηνο απφ ην 1871 έσο ην 2009 (Οινθιεξψζεθε ε θαηαγξαθή κέρξη ην γξάκκα Λ). ΤΝΑΝΣΖΔΗ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΦΟΡΔΗ Καηά ηελ πεξίνδν 1 Εαλνπαξίνπ 31 Αεθεκβξίνπ 2009 ν Πξφεδξνο θ. Θ. Ααξδαβέζεο θαη κέιε ηνπ Α.. είραλ ηελ επθαηξία λα ζπλαληήζνπλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε εθπξνζψπνπο Ώξρψλ θαη Φνξέσλ, θαζψο θαη κε δηαθεθξηκέλεο πξνζσπηθφηεηεο, πνπ επηζθέθζεθαλ ηα γξαθεία ηεο Ώδειθφηεηνο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Μεηαμχ απηψλ ζπγθαηαιέγνληαη νη εμήο: 1. Ο Παλαγηψηαηνο Μεηξνπνιίηεο Θεζζαινλίθεο θ.θ. Άλζηκνο. 2. Ο εβαζκηψηαηνο Μεηξνπνιίηεο Βηξελνππφιεσο θαη ευρειιψλ Νήζσλ θ.θ. Αεκήηξηνο. 3. Ο Θενθηιέζηαηνο Βπίζθνπνο Μαδαγαζθάξεο θ.θ. Εγλάηηνο. 4. Ο θ. ηαχξνο Καιαθάηεο, Τπνπξγφο Μαθεδνλίαο Θξάθεο. 5. Ο θ. Κσλζηαληίλνο Γθηνπιέθαο, Τθππνπξγφο Βζσηεξηθψλ. 6. Ο θ. Γηάλλεο Εσαλλίδεο, Τθππνπξγφο Ώζιεηηζκνχ. 7. Ο θ. Νηθφιανο Οξθαλφο, ΐνπιεπηήο, πξ. Τθππνπξγφο Ώζιεηηζκνχ. 8. Ο θ. Παλαγηψηεο Φσκηάδεο, Ννκάξρεο Θεζζαινλίθεο. 9. Ο θ. Γεψξγηνο Ααθήο, Ννκάξρεο Κνδάλεο. 10. Ο θ. Ώλαζηάζηνο Μάλζνο, Πξχηαλεο ηνπ Ώ.Π.Θ. 11. Ο θ. Μηραήι Γεξάλεο, Αήκαξρνο Υνξηηάηε. 12. Ο θ. Νηθφιανο ΐαξζάκεο, Αήκαξρνο Ώγίνπ Παχινπ.

19 Ο θ. ππξίδσλ Κακαιάθεο, Μέγαο Άξρσλ Λνγνζέηεο ηνπ Παηξηαξρείνπ Ώιεμαλδξείαο θαη πάζεο Ώθξηθήο. 14. Ο θ. Θεφδσξνο Παλαγφπνπινο, Μέγαο Άξρσλ Πξσηέθδηθνο θαη Πξφεδξνο ησλ Οθθηθηάισλ ηνπ Παηξηαξρείνπ Ώιεμαλδξείαο θαη πάζεο Ώθξηθήο. 15. Ο θ. Ώληψληνο Μηιάλνο, Κπβεξλήηεο Lions Βιιάδνο Κχπξνπ (District 117 B). 16. Ώθαδεκατθνί, Κνζκήηνξεο ρνιψλ, Καζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ, Πξφεδξνη Οξγαλψζεσλ θαη σκαηείσλ, Βπηρεηξεκαηίεο θ.ά. ΔΞΟΡΜΖΔΗ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ Γ.. ηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Ώδειθφηεηνο πξαγκαηνπνίεζε ηηο παξαθάησ εμνξκήζεηο, εθηφο Θεζζαινλίθεο: 1. ηηο 15 Μαξηίνπ 2009 κέιε ηνπ Α.. επηζθέθζεθαλ ην Αεκνηηθφ ρνιείν Έδεζζαο, πνπ θέξεη ηελ επσλπκία ηνπ αείκλεζηνπ Μαθεδνλνκάρνπ θαη Πξνέδξνπ ηεο Ώδειθφηεηνο Αεκεηξίνπ Ρίδνπ θαη ην νπνίν γηα ην ιφγν απηφ «πηνζεηήζεθε» κε απφθαζε ηνπ Α.. απφ ηε Φ.Ώ.Ώ.Θ. θνπφο ηεο επίζθεςεο ήηαλ ε πξνζθνξά απφ ηελ Ώδειθφηεηα ζην χιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ηνπ ζρνιείνπ δχν πιήξσλ ζπζηεκάησλ Δ/Τ, 121 ηφκσλ βηβιίσλ θαη ε αλαθνίλσζε ηεο ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο ζε απφθνηην ηνπ ζρνιείνπ, πνπ θνηηά ζην Ώ.Π.Θ. Σα κέιε ηνπ Α.. ηεο Ώδειθφηεηνο έηπραλ εγθάξδηαο ππνδνρήο θαη πξνζθσλήζεσλ απφ ην Ννκάξρε Πέιιαο, ηνλ Αήκαξρν Έδεζζαο, ηνλ εθπξφζσπν ηνπ Μεηξνπνιίηε θαη άιινπο επηθαλείο Βδεζζαίνπο, ηνπο νπνίνπο κε ζχληνκν ιφγν επραξίζηεζε ν Πξφεδξνο θ. Θ.Ε. Ααξδαβέζεο. 2. Σνλ Ώπξίιην ηνπ 2009 ν Γελ. Γξακκαηέαο ηνπ Α.. θ. Ε. Μάγξαο επεζθέθζε δήκνπο θαη θνηλφηεηεο ηεο ΐ. Δπείξνπ ζηελ Ώιβαλία, πξνθεηκέλνπ λα έρεη επαθέο κε νκνγελείο θαη λα επηζεκάλεη ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε Ώδειθφηεηα ζα κπνξέζεη λα αζθήζεη, επσθειψο, εζληθφ, θηιαλζξσπηθφ θαη ηαηξνθνηλσληθφ έξγν ζηελ πεξηνρή.

20 -19- ΟΡΓΑΝΧΖ ΠΡΟΚΤΝΖΜΑΣΗΚΧΝ ΔΚΓΡΟΜΧΝ Με ην δεδνκέλν φηη ε νξγάλσζε εθδξνκψλ, εθηφο ηεο αλαςπρήο θαη ησλ πεξηεγήζεσλ, πξνζθέξεη επθαηξίεο ζχζθημεο ησλ δεζκψλ θηιίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ, ην Α.. ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. απνθάζηζε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζθπλεκαηηθψλ επηζθέςεσλ, ζηαδηαθά, ζηα ειιελνξζφδνμα Παηξηαξρεία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηεο Ώιεμαλδξείαο θαη ησλ Εεξνζνιχκσλ. Δ επηινγή απφ ην Α.. ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ πξννξηζκνχ έγηλε, ζπλ ηνηο άιινηο, γηα εηδηθνχο απηνλφεηνπο ιφγνπο πνπ δηέπνπλ, δηαρξνληθά, ην πλεχκα θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Ώδειθφηεηνο. Χο πξψηνο πξννξηζκφο πξνζθπλεκαηηθήο εθδξνκήο επηιέρζεθε ε Ώίγππηνο, ιφγσ ηεο πνιπεπίπεδεο επαθήο θαη ζπλεξγαζίαο ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. κε ην Παηξηαξρείν Ώιεμαλδξείαο, πνπ θαιιηεξγήζεθαλ ηελ πεξίνδν θαη ηεο επγεληθήο πξφζθιεζεο ηεο Ώ.Θ.Μ. Πάπα θαη Παηξηάξρε Ώιεμαλδξείαο θαη πάζεο Ώθξηθήο θ.θ. Θενδψξνπ ΐ λα δερζεί, ν ίδηνο, ην Α.. θαη κέιε ηεο Ώδειθφηεηνο ζηελ έδξα ηνπ. Σν Α.. απνθάζηζε ηελ νξγάλσζε ηεο εθδξνκήο ζηελ Ώίγππην (Κάηξν θαη Ώιεμάλδξεηα) ηελ πεξίνδν Ννεκβξίνπ 2009, επέιεμε ηνπξηζηηθφ γξαθείν (Doukas Tours and Travel) θαη ηαρπδξφκεζε ζε φια ηα κέιε ηεο Ώδειθφηεηνο ην πξφγξακκα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο εθδξνκήο, ψζηε λα ππάξμεη ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή. ηηο ην Α.. ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. δέρζεθε απφ ην Παηξηαξρείν ηελ ελεκέξσζε πεξί έθηαθηεο κεηάβαζεο ηνπ Παηξηάξρε ζηε Νηγεξία ζηηο Ννεκβξίνπ θαη ηε ζχζηαζε λα κεηαηνπηζηεί ν ρξφλνο ηεο εθδξνκήο ηεο Ώδειθφηεηνο ιίγεο κέξεο αξγφηεξα. Σν Α.., αμηνινγψληαο ηα δεδνκέλα πνπ αλέθπςαλ, έθξηλε ζθφπηκν λα επαλαπξνζδηνξίζεη ην ρξφλν ηεο εθδξνκήο ζηελ Ώίγππην, κε επίθεληξν ηελ επίζθεςε ζην Παηξηαξρείν, γηα ηηο Ώπξηιίνπ Σν ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα επειέγε, ψζηε λα ζπκπέζεη ε εθδξνκή κε ηελ ενξηή ηνπ Εδξπηή ηεο Βθθιεζίαο ηεο Ώιεμάλδξεηαο Βπαγγειηζηή Μάξθνπ.

21 -20- ΔΚΓΟΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ Δ αλάγθε ηεο πνιχπιεπξεο αλάδεημεο ηεο ηζηνξηθήο πνξείαο θαη πξνζθνξάο ηεο Ώδειθφηεηνο απφ ηελ ίδξπζή ηεο ην 1871 έσο ηηο κέξεο καο, νδήγεζε ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ απφθαζε γηα αλάπηπμε εθδνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε αλάινγν πεξηερφκελν. Δ ζπγθεθξηκέλε απφθαζε άξρηζε λα κεζνδεχεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2008 θαη λα πινπνηείηαη ζηελ πξάμε ηελ πεξίνδν 1 Εαλνπαξίνπ 31 Αεθεκβξίνπ Δ πξψηε εθδνηηθή πξνζπάζεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ είλαη ε κειέηε ηνπ Πξνέδξνπ θ. Θεφδσξνπ Ε. Ααξδαβέζε ππφ ηνλ ηίηιν «Φηιόπησρνο Αδειθόηεο Αλδξώλ Θεζζαινλίθεο. Σα Γηνηθεηηθά πκβνύιηα θαη νη Γηαηειέζαληεο Πξόεδξνη ( )», ε νπνία εθηππψζεθε απφ ηνλ Βθδνηηθφ Οίθν «University Studio Press» ζε ηφκν 192 ζειίδσλ θαη θπθινθφξεζε ηνλ Μάξηην ηνπ Σν βηβιίν πεξηιακβάλεη κία αδξή αλαθνξά ζηελ ίδξπζε θαη ηηο πνθίιεο ηαηξνθνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Ώδειθφηεηνο θαη επηθεληξψλεηαη ζηα πξφζσπα πνπ πιαηζίσζαλ ηα Αηνηθεηηθά ηεο πκβνχιηα ηα 136 ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηδηψθεηαη λα ν- μπλζεί ε κλήκε ησλ Θεζζαινληθέσλ εθείλσλ, ησλ νπνίσλ νη πξφγνλνη θαη άιινη ζπγγελείο ηνπο ζπλέδεζαλ ην φλνκά ηνπο κε ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο Ώδειθφηεηνο. Βπηδηψθεηαη, επίζεο, λα αλαδεηρζεί ε εκβέιεηα, ε επηξξνή θαη ην πνιχπιεπξν έξγν ηεο Ώδειθφηεηνο κε ζηφρν ηελ ηφλσζε ηνπ θχξνπο ηεο θαη ηελ επαχμεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηάο ηεο. Δ επίζεκε παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ θ. Ώ. Καξαζαλάζε, Καζεγεηή Εζηνξίαο ηνπ Βιιεληζκνχ ηεο Θενινγηθήο ρνιήο Ώ.Π.Θ. θαη ηελ θ. Ώ. Εζκπξιηάδνπ, Αξ. ρνιηθή χκβνπιν Φηινιφγσλ Θεζζαινλίθεο ζε εηδηθή εθδήισζε, πνπ νξγαλψζεθε ζηηο 5 Μαξηίνπ 2009 ζηελ Ώίζνπζα Βθδειψζεσλ ηεο Ώδειθφηεηνο, παξνπζία πιήζνπο θφζκνπ. Σν βηβιίν ηππψζεθε ζε αληίηππα, απφ ηα νπνία έλα κεγάιν κέξνο ηνπο έρεη ήδε δηαλεκεζεί: 1. ε φια ηα παιηά κέιε ηεο Ώδειθφηεηνο θαη ζε θάζε λενεγγξαθέλ κέινο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ε φιεο ηηο κεγάιεο βηβιηνζήθεο ηεο ρψξαο. 3. ε επηιεγκέλα Εδξχκαηα, Οξγαλψζεηο θαη σκαηεία. 4. ε επηιεγκέλνπο Καζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ, Ώθαδεκατθνχο, Πνιηηηθνχο θαη Βπηρεηξεκαηίεο. 5. ε εθπξνζψπνπο ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο.

22 -21- Βλ γέλεη, ε απνδνρή ηνπ βηβιίνπ ππήξμε ζεηηθή, ελψ ε φιε πξνζπάζεηα ραξαθηεξίδεηαη σο επηηπρήο. Δ δεχηεξε εθδνηηθή πξνζπάζεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ αθνξά ζε ηεπρίδην 61 ηππνγξαθηθψλ ζειίδσλ, ην νπνίν ζπλέηαμε θαη επηκειήζεθε ν Πξφεδξνο θ. Θεφδσξνο Ε. Ααξδαβέζεο ζε ζπλεξγαζία κε κέιε ηνπ Α.. θαη εξγαδφκελνπο ηεο Ώδειθφηεηνο, ππφ ηνλ ηίηιν «Απνινγηζκόο Γηνηθεηηθνύ Οξγαλσηηθνύ Έξγνπ θαη Λνηπώλ Γξαζηεξηνηήησλ 137 νπ Αδειθηθνύ Έηνπο, πεξίνδνο 1 Ηαλνπαξίνπ 31 Γεθεκβξίνπ 2008». Σν ηεπρίδην δαθηπινγξαθήζεθε, ηππψζεθε θαη βηβιηνδεηήζεθε απφ ηελ «Βηαηξεία Φσηνηππηψλ Βθδφζεσλ Μνλνρξσκία (Ν. Νηάλνο)» ζε αληίηππα θαη θπθινθφξεζε ην Μάξηην ηνπ 2009, ιίγν πξηλ απφ ηε ζχγθιεζε ηεο εηήζηαο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο. Δ ζπγθεθξηκέλε εθδνηηθή πξσηνβνπιία αθνξά ζηελ ελεξγνπνίεζε κηαο πνιχρξνλεο παξάδνζεο, ε νπνία μεθίλεζε ην 1892 επί Πξνεδξίαο Κ. Σάηηε θαη ζπλερίζηεθε ζε εηήζηα βάζε, κε ιίγεο εμαηξέζεηο, κέρξη ην 1976 επί Πξνεδξίαο Ώ. Κσλζηαληηλίδε. Δ πξσηνβνπιία αθνξνχζε ζε εθηχπσζε ηεπρηδίνπ ηνπ απνινγηζηηθνχ ιφγνπ ηνπ εθάζηνηε Πξνέδξνπ ηεο Ώδειθφηεηνο ζηηο εηήζηεο Γ.., ε νπνία έπνληαλ, ζπλήζσο, θαηά 1-2 ρξφληα ηεο ζχγθιεζήο ηνπο. Δ έθδνζε ηνπ «Ώπνινγηζκνχ Αηνηθεηηθνχ Οξγαλσηηθνχ Έξγνπ θαη Λνηπψλ Αξαζηεξηνηήησλ 137 νπ Ώδειθηθνχ Έηνπο (2008)» είρε δνκή αλαιπηηθήο ελεκέξσζεο επί φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά αληηθείκελν ηφζν ζε επίπεδν ζθεπηηθνχ, φζν θαη ζε επίπεδν πινπνίεζήο ηνπο. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί, φηη ε θπθινθνξία ηνπ ηεπρηδίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ απφ ηε ζχγθιεζε ηεο Γ.. ηφρνο ήηαλ ε έγθαηξε θαη πιήξεο ελεκέξσζε φισλ ησλ κειψλ ηεο Ώδειθφηεηνο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Α.., ψζηε νη εξγαζίεο ηεο Γ.. λα εμειηρζνχλ κε ηξφπν επέιηθην θαη λα ππάξμεη γφληκε ζπδήηεζε θαη θξηηηθή θαηά ηε δηάξθεηά ηεο. Βπηπξφζζεηα, ην ζπγθεθξηκέλν ηεπρίδην εθηππψζεθε κε ζθνπφ λα γίλνπλ απνδέθηεο θαη λα ελεκεξσζνχλ γηα ην έξγν ηεο Ώδειθφηεηνο νη Ώξρέο, νη δεκφζηεο ππεξεζίεο, δηάθνξνη θνξείο θαη νξηζκέλνη πηζαλνί ρνξεγνί ηεο Φ.Ώ.Ώ.Θ. Σν ηεπρίδην ηαρπδξνκήζεθε: 1. ε φια ηα κέιε ηεο Ώδειθφηεηνο πξηλ απφ ηε ζχγθιεζε ηεο Γ.. ηνπ Μαξηίνπ ε θάζε λέν κέινο ηνπ νπνίνπ έγηλε απνδεθηή ε αίηεζε εγγξαθήο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009.

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΓΡΤΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΦΡΑΓΙΓΑ Άξζξν 1ν Ίδξπζε, επσλπκία θαη έδξα ηνπ σκαηείνπ. Ιδξχεηαη ζσκαηείν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 204/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:30 χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 4. Δήκαο Υαξάιακπνο Πξόεδξνο Υξηζηάθεο Δεκήηξηνο Κνπηζνπκπνύ ηακαηηθή

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 4. Δήκαο Υαξάιακπνο Πξόεδξνο Υξηζηάθεο Δεκήηξηνο Κνπηζνπκπνύ ηακαηηθή ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 4 ήκεξα ηελ 23 ε επηεκβξίνπ 2012, εκέξα Κπξηαθή θαη ώξα 19:30 κ.κ. ζπλήιζε ην Σνπηθό πκβνύιην ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Απηδεαο ηεο Δεκνηηθήο Ελόηεηαο Νηάησλ ηνπ Δήκνπ Επξώηα ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα