ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-ΥΑΥ. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-ΥΑΥ. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις:"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : Μαρούσι Ιστοσελίδα : Πληροφορίες Τηλέφωνα : : : Αργυρώ-Άννα Τσώκου Ευτυχία Χαλβαντζή Παναγιώτα Σκάλκου Φαξ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Μαρούσι,21/ 11/ 2013 Αρ.πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Υποέργου 1 των υπ αρ. πρωτ. 9088/ , 9092/ , 9101/ Αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα και των υπ αρ. πρωτ. 9091/ , 9100/ και 9102/ Οδηγών Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3» αντίστοιχα του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» όπως τροποποιήθηκαν με τις υπ αρ. πρωτ / , 16845/ , 16846/ αποφάσεις Γενικού Γραμματέα και τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις υπ αριθμ. πρωτ. 9725/ και 3283/ αποφάσεις Γενικού Γραμματέα και με την υπ αριθμ. πρωτ. 4333/ Υπουργική Απόφαση. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 1. Του Ν. 3614/2007 (267Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΥΕ) και ειδικότερα το άρθρο 6 του Ν. 3027/2002 (152Α) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.12 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (141Α) και ισχύει. 3. Του άρθρου 11, παρ. 2 του Ν. 2640/98 (206Α). 4. Του άρθρου 50 του Ν. 2413/96 (124/Α) με το οποίο συστήθηκε ο Ειδικός Λογαριασμός ΕΥΕ. 5. Του άρθρου 13 του Ν. 2690/99 (45Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 1

2 6. Του Ν. 3861/2010 (112Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 7. Του άρθρου 90 του ΠΔ 63/2005 (98Α) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα». 8. Το υπ αρ. Π.Δ. 118/2013 (152Α) περί τροποποίησης του π.δ. 85/2012 (Α 141) Μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 9. Του Π.Δ. 119/2013 (153Α) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 10. Του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 11. Του άρθρου 26 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις». 12. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α) «Θεσμικό πλαίσιο των πρότυπων Πειραματικών σχολείων, ίδρυση Ινστιτούτου εκπαιδευτικής πολιτικής, οργάνωση του Ινστιτούτου τεχνολογίας υπολογιστών και εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις». Β. Τις αποφάσεις: ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-ΥΑΥ 1. Με αριθμό πρωτ / (ΦΕΚ 2126/Β ) (ΑΔΑ: 4Α9Σ9-9Ξ) ΚΥΑ τροποποίησης της με αρ.πρωτ /2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2665/Β/ ) «Τροποποποίηση της υπ αριθ /2002 (ΦΕΚ 1343/Β/ ) ΚΥΑ «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΑΙΘ», όπως ισχύει, με σκοπό την αναδιάρθρωση της σύμφωνα με το εδάφιο ζ της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 2665/Β/2008). 2. Με αριθμό πρωτ. 141/2004 (269Β) ΥΑ «Έγκριση Οδηγού Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού ΥΠΑΙΘ», όπως ισχύει. 3. Με αριθμό πρωτ. 329/2005 ΚΥΑ (210Β) η οποία τροποποίησε και αντικατέστησε την ΚΥΑ με αριθμό 845/2003 (1222Β) «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο ΥΠΑΙΘ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ με αριθμό 4327/ (1387/Β) περί «Τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 329/2005 (210 Β/2005) Κοινής Υπουργικής Απόφασης». 4. Με αριθμό πρωτ. Φ908/90508/Η/ κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (322/ΥΟΔΔ./ ) περί διορισμού του κου Αθανάσιου Κυριαζή στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 5. Με αριθμό 92811/ΣΤ5/ ΥΑ «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Γ. Το υπ αρ. αρ. πρωτ. 33/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» περί επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων ΕΣΠΑ κατά τη μεταβατική περίοδο και το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας της Ειδικής Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠΑΙΘ, όπως ισχύει. Δ. Το υπ αρ. πρωτ / έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ με Θέμα: «Υποδείγματα Συμβάσεων του Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους ΑΠ 1,2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»». Ε. Την υπ αρ. πρωτ / , 19834/ και 19835/ η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Άξονας Προτεραιότητας 1», «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για 2

3 ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Άξονας Προτεραιότητας 3» στον Άξονα Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και κάθε τροποποίηση αυτής. ΣΤ. Τα Τεχνικά Δελτία των ανωτέρω εγκεκριμένων Πράξεων. ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-ΥΑΥ Θ. Την ανάγκη τροποποίησης του Υποέργου 1 των υπ αρ. πρωτ. 9088/ , 9092/ , 9101/ Αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα και των υπ αρ. πρωτ. 9091/ , 9100/ και 9102/ Οδηγών Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3» αντίστοιχα του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» όπως τροποποιήθηκαν με τις υπ αρ. πρωτ / , 16845/ , 16846/ αποφάσεις Γενικού Γραμματέα και τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις υπ αριθμ. πρωτ. 9725/ και 3283/ αποφάσεις Γενικού Γραμματέα και με την υπ αριθμ. πρωτ. 4333/ Υπουργική Απόφαση. Ι. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται καμία δαπάνη. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Την τροποποίηση των υπ αρ. πρωτ. 9088/ , 9092/ , 9101/ Αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα και των υπ αρ. πρωτ. 9091/ , 9100/ και 9102/ Οδηγών Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3» αντίστοιχα του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» όπως τροποποιήθηκαν με τις υπ αρ. πρωτ / , 16845/ , 16846/ αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα και τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις υπ αριθμ. πρωτ. 9725/ και 3283/ αποφάσεις Γενικού Γραμματέα και με την υπ αριθμ. πρωτ. 4333/ Υπουργική Απόφαση ως προς το Υποέργο 1 «Οργάνωση, Διοίκηση, Εφαρμογή και παρακολούθηση υλοποίησης Πράξης». Ο Γενικός Γραμματέας Αθανάσιος Κυριαζής Συνημμένα: Οδηγός υλοποίησης και εφαρμογής φυσικού αντικειμένου και διαχείρισης οικονομικού αντικειμένου (Σχολικό έτος ) του Υποέργου 1 «Οργάνωση, Διοίκηση, Εφαρμογή & Παρακολούθηση Υλοποίησης Πράξης» της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΑΠ 1, ΑΠ 2 και ΑΠ 3» Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠΑΙΘ 2. Γραφείο Προϊσταμένου της ΕΥΕ ΕΔ του ΥΠΑΙΘ 3. Μονάδα Β3 4. Μονάδα Γ 5. Μονάδα Δ Πίνακας Αποδεκτών: 1. Δ/νση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ 2. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης 3

4 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης των 8 Περιφερειών Σύγκλισης του Άξονα Προτεραιότητας 1: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης των 3 Περιφερειών Σταδιακής Εξόδου του Άξονα Προτεραιότητας 2: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης των 2 Περιφερειών Σταδιακής Εισόδου του Άξονα Προτεραιότητας 3: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 3. Δ/νσεις Π/θμιας Εκπ/σης Δ/νσεις Π/θμιας Εκπ/σης των 8 Περιφερειών Σύγκλισης του Άξονα Προτεραιότητας 1: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 4

5 ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΑΜΟΥ ΧΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/νσεις Π/θμιας Εκπ/σης των 3 Περιφερειών Σταδιακής Εξόδου του Άξονα Προτεραιότητας 2: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ/νσεις Π/θμιας Εκπ/σης των 2 Περιφερειών Σταδιακής Εισόδου του Άξονα Προτεραιότητας 3: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 4. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης των 8 Περιφερειών Σύγκλισης του Άξονα Προτεραιότητας 1: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 5

6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΒΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΑΜΟΥ ΧΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης των 3 Περιφερειών Σταδιακής Εξόδου του Άξονα Προτεραιότητας 2: ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 6

7 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης των 2 Περιφερειών Σταδιακής Εισόδου του Άξονα Προτεραιότητας 3: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 5. Δ/ντές Σχολικών Μονάδων που υλοποιούν την Πράξη (μέσω των Δ/νσεων) 7

8 Οδηγός υλοποίησης και εφαρμογής φυσικού αντικειμένου και διαχείρισης οικονομικού αντικειμένου (Σχολικό έτος ) ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-ΥΑΥ Υποέργου 1 «Οργάνωση, Διοίκηση, Εφαρμογή & Παρακολούθηση Υλοποίησης Πράξης» της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των 3 Αξόνων Προτεραιότητας ΑΠ 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΠ 2: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθησης της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» ΑΠ 3: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ ) 8

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Αναλυτική περιγραφή συστήματος υλοποίησης & διαχείρισης Υποέργου 1 «Οργάνωση, Διοίκηση, Εφαρμογή & Παρακολούθηση Υλοποίησης Πράξεων» Περιγραφή φυσικού αντικειμένου Υποέργου Αρμοδιότητες - Υποχρεώσεις Εμπλεκομένων στην υλοποίηση του Υποέργου...20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...20 ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...20 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕ & ΔΕ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕ & ΔΕ...22 ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ...22 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ...22 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ...23 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΣ...23 ΕΥΕ ΕΔ Οικονομική διαχείριση Υποέργου 1 «Οργάνωση, Διοίκηση, Εφαρμογή & Παρακολούθηση Υλοποίησης Πράξεων» Γενικές επισημάνσεις & υποχρεώσεις σχετικά με το Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Διαδικασία καταβολής έναντι και εκκαθάρισης μισθοδοσίας Εκπαιδευτικών και ΕΒΠ Οδοιπορικά έξοδα συμπλήρωσης ωραρίου σε άλλη σχολική μονάδα Ενέργειες επιτάχυνσης καταβολών έναντι και οδοιπορικών εξόδων συμπλήρωσης ωραρίου σε άλλη σχολική μονάδα Αμοιβή μελών Ομάδων Εργασίας ή Επιστημόνων/Στελεχών Δαπάνες δημοσιεύσεων διαγωνισμών και προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μετακινούμενοι στο πλαίσιο του Υποέργου Κάλυψη λειτουργικών δαπανών Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης...31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης (ΟΠΣΔ) Δημοσιότητα Τήρηση αρχείου των Πράξεων...38 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

10 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: 1.1 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ) ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ :1.2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ) ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: 1.3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ) ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: 1.4 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ)...46 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1.5: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Π /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΩΝ & ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ) (ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ )...48 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1.6: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Δ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΩΝ & ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ /ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ) (ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ )...49 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1.7: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΗ ΣΕ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...50 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1.7.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΗ ΣΕ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...53 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1.8: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΗ ΣΕ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...56 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1.8.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΗ ΣΕ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...59 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1.9: ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/ΕΒΠ...62 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: 1.10 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: 1.11 ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1.12: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΒΠ...67 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1.13: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΗ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...70 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΗ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...73 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ :1.14 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ) ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: 1.15 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ) ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.1: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ...80 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.2: ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ...81 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.3: ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΑΞΗΣ...82 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.4: ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΑΝHΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ...83 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.5: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

11 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.6: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...87 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.7: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ...88 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.8: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ...90 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.9: ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ...91 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.10: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ...94 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.11: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ...96 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.12: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ...99 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.13: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.14: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.15: ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.16: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.17: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.18: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΓΑΘΩΝ

12 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑμεΑ ΑΔΑ ΑΔΑΜ ΑΠΔ ΔΑ ΔΔΕ ΔΕ ΔΕΑ ΔΕΠ ΔΟΥ ΔΠΕ ΕΒΠ ΕΚ ΕΚΤ ΕΛΚΕ ΕΠ ΕΣΠΑ ΕΥΕ ΕΔ ΚΕΔΔΥ ΙΔΟΧ ΙΚΑ ΚΒΣ ΚΕ.Π.Υ.Ο ΚΠΣ ΚΥΑ ΜΚ ΟΑΕΔ ΟΠΣΔ ΠΕ ΠΔΕ ΠΕΚ ΣΜΕΑ ΤΙΜ ΤΠΥ ΥΑ ΥΠΑΙΘ ΦΠΑ Άτομα με Αναπηρία Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις Δελτίο Αποστολής Διεύθυνση Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής Διδακτικό και Επιστημονικό Προσωπικό Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό Ευρωπαϊκός Κανονισμός Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠΑΙΘ Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων Κέντρο Πληροφορικής Υπουργείου Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινή Υπουργική Απόφαση Μισθολογικό Κλιμάκιο Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης οικονομικών και στατιστικών στοιχείων της Πράξης Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφερειακά Κέντρα Εκπαίδευσης Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής Τιμολόγιο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών Υπουργική Απόφαση Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠΑΙΘ ως δικαιούχος του ΕΠ «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» υλοποιεί την Πράξη «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», των Αξόνων Προτεραιότητας: ΑΠ 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», ΑΠ 2: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και ΑΠ 3: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» του ΕΠ «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ ) με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση/ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Φορέας λειτουργίας της Πράξης είναι η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ. Οι 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (ΑΠ1) είναι: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη. Οι 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου(ΑΠ2) είναι: Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία και Αττική. Οι 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου(ΑΠ3) είναι: Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο. ΟΙ Πράξεις αφορούν στην στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η οποία υλοποιήθηκε το και και παρατάθηκε για να υλοποιηθεί δύο επιπλέον συνολικά σχολικά έτη, ήτοι τα σχολικά έτη και Στόχος των Πράξεων είναι η υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης των ΑμεΑ (παράλληλη στήριξη, συνεκπαίδευση, κ.λπ.) στα σχολεία γενικής αγωγής από κατάλληλα επιμορφωμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο θα υποστηρίζει τους μαθητές στη σχολική τάξη παράλληλα με τον εκπαιδευτικό. Το προσωπικό αυτό θα προσληφθεί, θα επιμορφωθεί και θα υποστηρίζεται επιστημονικά και συμβουλευτικά, από κατάλληλες δομές. Επίσης, στο πλαίσιο εξειδικευμένης υποστήριξης παρέχεται η κατάλληλη βοήθεια στους μαθητές ΑμεΑ (π.χ με κινητικά προβλήματα) από ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Σύμφωνα με το Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α) η παράλληλη στήριξη συνεκπαίδευση μπορεί να παρέχεται και μέσω προγραμμάτων εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τα οποία εντάσσονται σε Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Δημόσιο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να παρέχουν συμπληρωματικά και: α) ενισχυτική διδασκαλία στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στους οποίους παρέχεται παράλληλη στήριξη συνεκπαίδευση, μετά το πέρας των μαθημάτων τους, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, ύστερα από πρόταση του οικείου ΚΕΔΔΥ και με τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα των μαθητών, β) εξατομικευμένο υποστηρικτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης και σε άλλους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που καθορίζεται κατά περίπτωση, ως προς την αναγκαιότητα και τις ώρες υποστήριξης, από το οικείο ΚΕΔΔΥ. Οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν πρόγραμμα επιμόρφωσης. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του προγράμματος αυτού, οι επιμορφούμενοι θεωρείται ότι τελούν σε διατεταγμένη υπηρεσία και ο χρόνος επιμόρφωσης προσμετράται στην προϋπηρεσία τους. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.3699/2008, όπως έχει αντικατασταθεί από την παρ. 5β του άρθρου 56 του Ν.3966/2011 (118 Α) «για θέματα αυτοεξυπηρέτησης, καθημερινής διαβίωσης και λειτουργικών διευκολύνσεων, καθώς και για την παράλληλη εκπαίδευση σε θέματα κοινωνικής προσαρμογής, αυτόνομης διαβίωσης και δημιουργικών δραστηριοτήτων των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα γενικά σχολεία προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ΕΑΕ ή που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ, προσλαμβάνεται ΕΒΠ. Το ΕΒΠ ασκεί καθήκοντα φροντίδας των μαθητών και βοηθητικά εκπαιδευτικά καθήκοντα». Η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των ΑμΕΑ αυτού του τύπου είναι μία έμπρακτη εφαρμογή προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ΑμεΑ στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου και κατ επέκταση 13

14 στη σχολική κοινότητα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να βελτιώσει την προσβασιμότητα των ΑμεΑ στο κοινωνικό γίγνεσθαι και να αντιμετωπίσει τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η υλοποίηση των Πράξεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις Αποφάσεις Ένταξης, τα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία των Πράξεων, τις Αποφάσεις υλοποίησης με ίδια μέσα (Αυτεπιστασίες), την εθνική νομοθεσία, τη νομοθεσία που διέπει τον Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠΑΙΘ, τον παρόντα Οδηγό, και το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας της ΕΥΕ ΕΔ. Οι Πράξεις απαρτίζονται από τα παρακάτω Υποέργα. Υποέργο 1: Υποέργο 2: Υποέργο 3: Υποέργο 4: Υποέργο 5: Υποέργο 6: Υποέργο 7: Υποέργο 8: «Οργάνωση, διοίκηση, εφαρμογή και παρακολούθηση υλοποίησης πράξης» «Επιμόρφωση προσωπικού» «Αναπαραγωγή και διανομή επιμορφωτικού εκπαιδευτικού υλικού» «Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας» «Διοργάνωση σεμιναρίων για στελέχη» «Εκτυπώσεις υλικού» «Αξιολόγηση πράξης» «Εκκαθάριση δαπανών της πράξης» Υποέργο 9: «Αξιολόγηση πράξης για τα σχολικά έτη και » ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-ΥΑΥ 14

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Αναλυτική περιγραφή συστήματος υλοποίησης & διαχείρισης Υποέργου 1 «Οργάνωση, Διοίκηση, Εφαρμογή & Παρακολούθηση Υλοποίησης Πράξεων» Περιγραφή φυσικού αντικειμένου Υποέργου Σκοπός του Υποέργου είναι η υποστήριξη της υλοποίησης των Πράξεων και η παρακολούθηση και διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Ενδεικτικά, στο πλαίσιο του παρόντος Υποέργου συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες ενέργειες: Οργάνωση και διαχείριση των Πράξεων, όπως σύνταξη του Οδηγού υλοποίησης και εφαρμογής φυσικού αντικειμένου και διαχείρισης οικονομικού αντικειμένου του Έργου, Αποφάσεις εκτέλεσης έργου με ίδια μέσα, σύσταση επιτροπής παραλαβής Υποέργου, σύσταση επιτροπών παραλαβής έργου των Υποέργων των Πράξεων κ.λπ. Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας παιδαγωγικής και επιστημονικής τεκμηρίωσης (επανασυγκρότηση). Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Υποστήριξης του προγράμματος (επανασυγκρότηση). Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας εργασίας για την εσωτερική αξιολόγηση του προγράμματος. Σύνταξη και έκδοση Αποφάσεων μετακινήσεων (μελών επιτροπών, στελεχών για επιτόπιους ελέγχους, καταχωριστών, στελεχών εκπαίδευσης, κλπ) που αφορούν στο Υποέργο 1. Έκδοση ΥΑ πρόσληψης και σύναψη συμβάσεων με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους και μειωμένου ωραρίου καθώς και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς που απασχολούνται στην εκπαιδευτική υποστήριξη και καταβολή των μηνιαίων αποδοχών τους για τα σχολικά έτη , , και Έκδοση αποφάσεων πρόσληψης και σύναψη συμβάσεων με το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και καταβολή των μηνιαίων αποδοχών τους για τα σχολικά έτη και Ορισμός καταχωριστών από τους Δ/ντές των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Καταστάσεις μισθοδοσίας, οδοιπορικών εξόδων και αποζημιώσεων των εκπαιδευτικών και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών του Υποέργου (Καταστάσεις μισθοδοσίας, οδοιπορικών εξόδων, αποζημιώσεων των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και του Ειδικού Βοηθητικού Εκπαιδευτικού (ΕΒΠ) κλπ). Σύνταξη τευχών προκηρύξεων και σύσταση και συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης και διενέργειας Διαγωνισμών, επιτροπών προσφυγών και ενστάσεων, επιτροπών παραλαβής Υποέργων των Πράξεων κλπ. Σύνταξη προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ανακοινώσεων, αξιολόγηση υποψηφιοτήτων, σύνταξη συμβάσεων και παρακολούθηση της παραλαβής των προβλεπόμενων παραδοτέων. Σύνταξη, έκδοση και διεκπεραίωση διοικητικών εγγράφων και υποχρεώσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΥΕ ΕΔ) ως Δικαιούχου του ΕΠ «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση». Εσωτερική αξιολόγηση των Πράξεων κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους. Εκθέσεις επιτόπιων επισκέψεων-ελέγχων που δύναται να πραγματοποιηθούν για την παρακολούθηση των Πράξεων. 15

16 Μετακινήσεις των καταχωριστών και στελεχών της εκπαίδευσης στο ΥΠΑΙΘ για την παρακολούθηση σεμιναρίων για την απρόσκοπτη υλοποίηση των Πράξεων, στελεχών για επιτόπιες επαληθεύσεις, μελών ομάδων εργασίας ή/και επιτροπών. Κάλυψη λειτουργικών δαπανών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών των Πράξεων. Ενέργειες δημοσιότητας (δημοσιεύσεις προκηρύξεων, ενημερωτικές εγκύκλιοι κ.λπ.). Ενέργειες υποστήριξης των Πράξεων (ανάρτηση του επιμορφωτικού-εκπαιδευτικού υλικού στον ιστοχώρο της ΕΥΕ ΕΔ και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ, διαχείριση της πλατφόρμας ασύγχρονης επικοινωνίας κ.λπ.). Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 1, το οποίο εκτελείται με ίδια μέσα (Αυτεπιστασία) χωρίς προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο και περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών: μηνιαίες αποδοχές και αποζημιώσεις των εκπαιδευτικών και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που απασχολούνται στο πρόγραμμα, αμοιβή μελών Ομάδας Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Τεκμηρίωσης, αμοιβή μελών Ομάδας Υποστήριξης του Προγράμματος, αμοιβή μελών Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης του Προγράμματος, κόστος δημοσίευσης των περιλήψεων των Προκηρύξεων, Ανακοινώσεων και των Διαγωνισμών που διενεργούνται στο πλαίσιο των Πράξεων κ.ά, έξοδα μετακίνησης (οδοιπορικά έξοδα και αποζημιώσεις, οδοιπορικά έξοδα και αποζημιώσεις για συμπλήρωση ωραρίου σε άλλη σχολική μονάδα) εκπαιδευτικών, έξοδα μετακίνησης (μετακινήσεις, διαμονή και ημερήσιες αποζημιώσεις) των στελεχών της ΕΥΕ ΕΔ, μελών επιτροπών, Ομάδων/επιστημόνων και στελεχών, στελεχών της εκπαίδευσης, καταχωριστών και άλλων εμπλεκόμενων κ.λπ., λειτουργικές δαπάνες Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, αμοιβές τρίτων (ταχυδρομικά), έμμεσες δαπάνες (δαπάνες που αφορούν στον Φορέα Υλοποίησης). ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-ΥΑΥ Η επιλεξιμότητα των δαπανών θα καλύπτεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ και του αντίστοιχου εθνικού νομοθετικού πλαισίου. Οι αποζημιώσεις των μελών των Ομάδων εργασίας, επιστημόνων κ.λπ. προσδιορίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτει υποχρέωση διενέργειας διαγωνισμού στο πλαίσιο του Υποέργου, θα εφαρμοστεί η εθνική νομοθεσία και οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διενέργεια διαγωνισμών και τη σύναψη συμβάσεων. Στο πλαίσιο του Υποέργου έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν οι ακόλουθες Ομάδες: Ομάδα παιδαγωγικής και επιστημονικής τεκμηρίωσης Το έργο τους αναλύεται ενδεικτικά στον ακόλουθο πίνακα: ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠ 43900/ ΦΕΚ 298/ΥΟΔΔ/ Καθορισμός του περιεχομένου του ενημερωτικού υλικού για τους μαθητές γενικής αγωγής ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Ενημερωτικό υλικό για τους μαθητές ειδικής αγωγής 16

17 ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2. Καθορισμός κατευθύνσεων για την υλοποίηση του συνόλου του έργου 3. Καθορισμός των απαιτήσεων του προγράμματος της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού 4. Επανεξέταση του προγράμματος επιμόρφωσης 5. Σχεδιασμός προγράμματος επιμόρφωσης των Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής και των Στελεχών των ΚΕΔΔΥ 6. Σεμινάριο, ημερίδες και διημερίδες ενημέρωσης και ανατροφοδότησης Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής και των στελεχών των ΚΕΔΔΥ 7. Συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους Ειδικής Αγωγής και τα στελέχη των ΚΕΔΔΥ καθ όλη τη διάρκεια των Πράξεων 8. Καθορισμός της δομής των ερωτηματολογίων για την εσωτερική αξιολόγηση των ομάδων στόχων στο πλαίσιο των Πράξεων ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Κατευθύνσεις για την υλοποίηση του συνόλου του έργου Τροποποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης του προσωπικού της εκπαιδευτικής υποστήριξης των ΑμεΑ (παράλληλη στήριξησυνεκπαίδευση, κλπ) Πρόγραμμα επιμόρφωσης των Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής και των Στελεχών των ΚΕΔΔΥ Εισηγήσεις μελών Ομάδας/ στελεχών παιδαγωγικής και επιστημονικής τεκμηρίωσης σε σεμινάριο, ημερίδες και διημερίδες Έκθεση συμπερασμάτων από την επεξεργασία των εκθέσεων των Σχολικών Συμβούλων και των στελεχών των ΚΕΔΔΥ καθώς και των πρωτοκόλλων παρατήρησης που συμπληρώνονται από τους εκπαιδευτικούς καθ όλη τη διάρκεια των Πράξεων Ερωτηματολόγια για την εσωτερική αξιολόγηση των ομάδων στόχων στο πλαίσιο των Πράξεων ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 1. Επιστημονικές Κατευθύνσεις για το σύνολο των Πράξεων 2. Προτάσεις για ανασχεδιασμό των Πράξεων εάν απαιτηθεί 3. Μελέτη παραδοτέων και διαρκής επιστημονική υποστήριξη των ομάδων επιμόρφωσης Γ Φάσης και διαρκούς υποστήριξης των εκπαιδευτικών καθώς και επιμόρφωσή τους σε σεμινάρια ανατροφοδότησης 4. Άλλα παραδοτέα που θα προσδιοριστούν στην Υπουργική Απόφαση σύστασης και συγκρότησης Τα παραδοτέα θα αποτυπωθούν πλήρως με την απόφαση σύστασης και συγκρότησης Ομάδα / στελέχη Υποστήριξης του Προγράμματος Το έργο της Ομάδας αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα: ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠ 10930/ ΦΕΚ 415/ΥΟΔΔ/ Ανάρτηση στο διαδίκτυο του επιμορφωτικούεκπαιδευτικού υλικού που θα επιλεγεί από την Ομάδα /στελέχη παιδαγωγικής και επιστημονικής τεκμηρίωσης ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Αναρτημένο στο διαδίκτυο επιμορφωτικό- εκπαιδευτικό υλικό που θα επιλέγεται από την Ομάδα παιδαγωγικής και επιστημονικής τεκμηρίωσης 17

18 ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2. Συντονισμός των προγραμμάτων επιμόρφωσης: αρχική επιμόρφωση (Α, Β φάση) και Γ φάση επιμόρφωσης 3. Επικοινωνία με τα ΠΕΚ για την υλοποίηση της αρχικής επιμόρφωσης (Α και Β φάσης) και τις Ομάδες/ στελέχη εργασίας επιμόρφωσης Γ Φάσης και διαρκούς υποστήριξης των εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα: υποστήριξη και συντονισμός του κάθε ΠΕΚ για την υλοποίηση της αρχικής επιμόρφωσης (Α και Β Φάσης) καθώς και των ομάδων στελεχών επιμόρφωσης Γ Φάσης και διαρκούς υποστήριξης του προγράμματος, Αναλυτικότερα: Συγκέντρωση ωρών επιμορφωτών και επιμορφούμενων στα ΠΕΚ Σύνταξη και διανομή βεβαιώσεων παρακολούθησης επιμόρφωσης στα ΠΕΚ Σύνταξη βεβαιώσεων παρακολούθησης επιμόρφωσης Γ Φάσης Επιμόρφωσης Συγκέντρωση παραστατικών δαπανών μετακίνησης και διανυκτέρευσης Συγκέντρωση ερωτηματολογίων από τα ΠΕΚ μετά την ολοκλήρωση της Α και Β φάσης επιμόρφωσης Συγκέντρωση ερωτηματολογίων από κάθε ομάδα μετά την ολοκλήρωση της Γ φάσης επιμόρφωσης 4. Δημιουργία Επιμέλεια και έλεγχος της πλατφόρμας ασύγχρονης επικοινωνίας, η οποία θα έχει ως στόχο την ηλεκτρονική διασύνδεση και επικοινωνία του συμμετέχοντος εκπαιδευτικού προσωπικού 5. Παροχή υποστήριξης στην Ομάδα Πράξης καθώς και την Ομάδα παιδαγωγικής και επιστημονικής τεκμηρίωσης 6. Επικοινωνία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και συλλογή στοιχείων για τις ώρες διδασκαλίας των εκπαιδευτικών αναφορικά με τις ανάγκες των μαθητών στο πλαίσιο υλοποίησης της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Μηνιαίες εκθέσεις για το συντονισμό των προγραμμάτων επιμόρφωσης Μηνιαίες Εκθέσεις για την επικοινωνία με τα ΠΕΚ (αρχική επιμόρφωση, Α και Β Φάση), τους Σχολικούς Συμβούλους και τα στελέχη των ΚΕΔΔΥ (Γ φάση επιμόρφωσης) σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού Μηνιαίες εκθέσεις για την επιμέλεια και τον έλεγχο της πλατφόρμας ασύγχρονης επικοινωνίας, με επισυναπτόμενα τα s απαντήσεων σε ερωτήματα του εκπαιδευτικού προσωπικού και ότι επιπλέον παράγεται στο πλαίσιο εργασιών της Ομάδας Έκθεση για την παροχή υποστήριξης στην Ομάδα Πράξης καθώς και την Ομάδα παιδαγωγικής και επιστημονικής τεκμηρίωσης Πίνακες στοιχείων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 1. Συντονισμός και υποστήριξη υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης Α, Β και Γ Φάσης 2. Υποστήριξη των ΠΕΚ σε τεχνικά θέματα για την υλοποίηση της αρχικής επιμόρφωσης (Α, Β Φάσης) 3. Υποστήριξη των Ομάδων εργασίας Γ Φάσης επιμόρφωσης και διαρκούς υποστήριξης των εκπαιδευτικών σε τεχνικά Τα παραδοτέα θα αποτυπωθούν πλήρως με την απόφαση συγκρότησης 18

19 ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ θέματα για την διεκπεραίωση του έργου τους 4. Επαναδημιουργία της πλατφόρμας ασύγχρονης επικοινωνίας, επιμέλεια και έλεγχος της ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας του συμμετέχοντος εκπαιδευτικού προσωπικού και των μελών των Ομάδων Γ Φάσης Επιμόρφωσης και διαρκούς υποστήριξης των εκπαιδευτικών 5. Επικοινωνία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και συλλογή στοιχείων για τους εκπαιδευτικούς και το ΕΒΠ 6. Συγκέντρωση παραδοτέων και Πρακτικών Ομάδων Εργασίας των Πράξεων 7. Άλλα παραδοτέα που θα προσδιοριστούν στην Υπουργική Απόφαση σύστασης και συγκρότησης ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Ομάδα / στελέχη Εσωτερικής Αξιολόγησης - ΕΥΕ Εκπ/κων Δράσεων Το έργο της Ομάδας αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα: ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Σύνταξη μεθοδολογίας και εργαλείων αξιολόγησης 2. Καθορισμός δείγματος έρευνας 3. Εκπόνηση έρευνας πεδίου 4. Επεξεργασία ερωτηματολογίων κλπ. 5. Επεξεργασία ερωτηματολογίων προηγούμενων σχολικών ετών (Α, Β και Γ φάσης επιμόρφωσης) 6. Αναφορά αποτελεσμάτων 7. Άλλα παραδοτέα που θα προσδιοριστούν στην Υπουργική Απόφαση σύστασης και συγκρότησης ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Μελέτη εσωτερικής αξιολόγησης Στο πλαίσιο του Υποέργου απασχολείται το παρακάτω προσωπικό: Εκπαιδευτικό προσωπικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πλήρους και μειωμένου ωραρίου και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί) με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Παροχή εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Υπουργικές αποφάσεις πρόσληψης ή αποφάσεις των Δ/ντών Εκπ/σης για τους ωρομίσθιους εκπ/κούς Μισθοδοτικές Καταστάσεις Συμβάσεις Οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται από Ενιαίους Πίνακες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία: Α) με πλήρες ωράριο διδασκαλίας ή/και Β) με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας. 19

20 Επίσης, προσλαμβάνονται και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-ΥΑΥ Σε περίπτωση που δεν συμπληρώνουν το ωράριο διδασκαλίας στο ίδιο σχολείο, τότε οι εκπαιδευτικοί διατίθενται για συμπλήρωση ωραρίου και σε άλλα σχολεία μόνο για την Πράξη «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Άξονας Προτεραιότητας 1, Άξονας Προτεραιότητας 2 και Άξονας Προτεραιότητας 3». Επίσης, οι εκπαιδευτικοί δύναται να παρέχουν και: α) ενισχυτική διδασκαλία και β) υποστήριξη άλλου/ων μαθητή/των με εξατομικευμένο υποστηρικτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με το Ν. 3966/2011, άρθρο 56 και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό Αποφάσεις πρόσληψης Περιφερειακών Δ/ντών Πρωτ/θμιας & Δευτ/θμιας Εκπ/σης Μισθοδοτικές Καταστάσεις Συμβάσεις Η πρόσληψη των αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), κλάδου ΔΕ1, για το σχολικό έτος πραγματοποιείται με τη χρήση Πινάκων που τηρούν οι κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που συντάσσεται από το τμήμα Β -Προσωπικού της Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ και διέπεται από τις διατάξεις 2,3,4 του μέρους Β του άρθρου 4 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78Α) και τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 23 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α). Το νομικό πλαίσιο των προσλήψεων ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που συντάσσεται από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ, η οποία καθορίζει και την κατανομή των πιστώσεων/ατόμων ΕΒΠ. Οι αποφάσεις πρόσληψης και οι συμβάσεις του ΕΒΠ, υπογράφονται με τις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρμοδιότητες - Υποχρεώσεις Εμπλεκομένων στην υλοποίηση του Υποέργου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Έκδοση Αποφάσεων Πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1.12 και Πρόσληψη και υπογραφή Συμβάσεων με το ΕΒΠ (Υποδείγματα 1.10 και 1.11), ενώ η παρακολούθηση και τήρηση των φακέλων του ΕΒΠ (υπηρεσιακές μεταβολές, εξελίξεις, κ.λπ.), καθώς και η έκδοση της μισθοδοσίας και η καταβολή των αποδοχών τους πραγματοποιείται από τις οικείες Δ/νσεις ΠΕ και ΔΕ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μισθοδοσία αναπληρωτών και ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών και ΕΒΠ Υπεύθυνοι μισθοδοσίας και εκκαθάρισης μηνιαίων αποδοχών των εκπαιδευτικών και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 1. 1 Υπεύθυνοι μισθοδοσίας και εκκαθάρισης των μηνιαίων αποδοχών των εκπαιδευτικών, έως την ημερομηνία λήξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των Πράξεων, ορίζονται οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την υπ αρ. πρωτ. 6381/ (Ανακοινοποίηση στο ορθό ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΥΠΑΙΘ (ΑΔΑ : 4ΙΞΟ9-ΑΗ) και οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας 20

21 Τήρηση βεβαίωσης (παρουσιολόγιο) για την/τις ημέρα/ες που παραμένουν οι εκπαιδευτικοί στην ΔΠΕ ή ΔΔΕ ή στο Συντονιστικό Γραφείο μειονοτικών σχολείων ΠΕ και ΔΕ μέχρι να τοποθετηθούν στις σχολικές μονάδες. Ορίζονται υπόλογοι και υποχρεούνται να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της ΔΠΕ ή ΔΔΕ αποκλειστικά και μόνο για τις Πράξεις «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Άξονας Προτεραιότητας 1, 2 και 3». Ο λογαριασμός αυτός θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς των συγκεκριμένων Πράξεων. Σε περίπτωση που έχει ήδη ανοιχτεί λογαριασμός από τα προηγούμενα έτη εξακολουθεί να χρησιμοποιείται και για την επέκταση των Πράξεων έως το Αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ, το αργότερο έως και την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών/εβπ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Υπογραφή Συμβάσεων Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με τους Eκπαιδευτικούς σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1.1, 1.2, 1.3 και 1.4. Καταγγελία των Συμβάσεων και μείωση των αποδοχών των εκπαιδευτικών ή του ΕΒΠ, σε περίπτωση που απουσιάσουν αδικαιολογήτως από τις σχολικές μονάδες μετά τη λήξη των μαθημάτων (μέχρι 21η/06 για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και μέχρι 30η/06 για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση). Έκδοση μισθοδοσίας και αποστολή της στην ΕΥΕ ΕΔ. Κατάθεση μηνιαίων αποδοχών στο λογαριασμό που κάθε εκπαιδευτικός/εβπ έχει δηλώσει. Συγκέντρωση και πληρότητα στατιστικών στοιχείων Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Έλεγχος στοιχείων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που καταχωρούνται (μέσω των καταχωριστών) στο ΟΠΣΔ των Πράξεων και ειδικότερα: o έλεγχος της κατάστασης καταβολών έναντι, έτσι ώστε τυχόν μεταβολές σε μισθολογικά στοιχεία εκπαιδευτικών/εβπ, που δεν υπήρχαν κατά την έκδοσή της, να αντιμετωπίζονται αναλόγως από τη Διεύθυνση (π.χ. εάν έχει εκδοθεί η κατάσταση έναντι, στις 20 του μηνός και στις 22 αποχώρησε ο εκπαιδευτικός, το ποσό που θα καταβληθεί έναντι να προσαρμοστεί αναλόγως) Επικοινωνία με την ΕΥΕ ΕΔ για θέματα των εκπαιδευτικών που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των Πράξεων. Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) σύμφωνα με τις οδηγίες και μέσα στις προθεσμίες που θέτει το ΙΚΑ. Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών για όλους τους εκπαιδευτικούς και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό που μισθοδοτούνται στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης (31/12). Αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου στο ΚΕ.Π.Υ.Ο σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του ΚΒΣ για τη μισθοδοσία κάθε διαχειριστικής χρήσης. Έκδοση οποιασδήποτε άλλης βεβαίωσης ζητηθεί από τον εκπαιδευτικό ή από το ΕΒΠ σε σχέση με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα, καθώς είναι υπεύθυνος και για τις λοιπές υποχρεώσεις προς ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Εκπαιδευτικούς, ΕΒΠ κλπ. Καταχώριση δεδομένων Πράξεων ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-ΥΑΥ Εκπαίδευσης με την υπ αρ. πρωτ. 7170/ (Ανακοινοποίηση στο ορθό ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΥΠΑΙΘ (ΑΔΑ : 4ΙΞΟ9-ΦΙ). Υπεύθυνοι μισθοδοσίας και εκκαθάρισης των μηνιαίων αποδοχών του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, έως την ημερομηνία λήξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των Πράξεων, ορίζονται οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την υπ αρ. πρωτ. 3279/ (Ανακοινοποίηση στο ορθό ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ (ΑΔΑ: ΒΕΖΔ9-ΙΦΨ) και οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την υπ αρ. πρωτ. 3280/ (Ανακοινοποίηση στο ορθό ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΥΠΑΙΘ (ΑΔΑ: ΒΕΖΔ9-Κ5Χ). 21

22 Υπεύθυνοι για τον ορισμό του καταχωριστή για τις ανάγκες των Πράξεων (Υποδείγματα 1.7 και 1.8) ή την αντικατάσταση κάποιου καταχωριστή για διάφορους λόγους (αποχώρηση από την Υπηρεσία κλπ.) (Υποδείγματα και ). Οδοιπορικά έξοδα εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου Συμπλήρωση και υπογραφή εντύπων, τα οποία είναι διαθέσιμα στο ΟΠΣΔ (Ατομική κατάσταση οδοιπορικών εξόδων μηνός 201., Συγκεντρωτική Κατάσταση Οδοιπορικών Εξόδων μηνός 201.) (Σημειώνεται ότι καταργείται η ωριαία αποζημίωση σύμφωνα με το υπ αριθμ. πρωτ. 2/41412/0022/ έγγραφο του Γ.Λ.Κ). Αποστολή παραστατικών που αναφέρονται την ενότητα « Οδοιπορικά έξοδα συμπλήρωσης ωραρίου σε άλλη σχολική μονάδα» στην ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων, έτσι ώστε αφού ελεγχθούν, να καταβληθούν τα αντίστοιχα ποσά στους λογαριασμούς των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Κατάθεση οδοιπορικών εξόδων για συμπλήρωση ωραρίου στο λογαριασμό που κάθε εκπαιδευτικός έχει δηλώσει. Λειτουργικά έξοδα Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-ΥΑΥ Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζεται υπεύθυνος για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών και υπηρεσιών για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕ & ΔΕ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕ & ΔΕ Για την ΠΕ: η Διεύθυνση του σχολείου διαβιβάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις (με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στη σχετική εγκύκλιο της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής) στη ΔΠΕ της περιοχής του. Κατόπιν, οι αιτήσεις διαβιβάζονται στο Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων ΠΕ και ΔΕ το οποίο τις αποστέλλει στη Δ/νση Εδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που διατίθενται για την παράλληλη στήριξη και τη στήριξη με ΕΒΠ γίνεται από το Συντονιστή Μειονοτικών Σχολείων ΠΕ και ΔΕ, ενώ η παρακολούθηση και η τήρηση των φακέλων των εκπαιδευτικών (υπηρεσιακές μεταβολές, εξελίξεις, κ.λπ.), καθώς και η καταβολή των αποδοχών τους γίνεται από τη ΔΠΕ της περιοχής στην οποία βρίσκεται στο σχολείο. Για την ΔΕ: η Διεύθυνση του σχολείου διαβιβάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις (με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στη σχετική εγκύκλιο της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής) στο Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων ΠΕ και ΔΕ το οποίο τις διαβιβάζει στη Δ/νση Εδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών και του ΕΒΠ, η παρακολούθηση και τήρηση των φακέλων τους (υπηρεσιακές μεταβολές, εξελίξεις, κ.λπ.), καθώς και η καταβολή των αποδοχών τους γίνεται από το Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων ΠΕ και ΔΕ. Ο Συντονιστής υπογράφει τις συμβάσεις με τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Υποδείγματα 1.14 και 1.15) καθώς και τις αποφάσεις ορισμού των καταχωριστών και τυχόν τροποποιήσεων αυτών (Υποδείγματα 1.13 και ). ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τήρηση, σύνταξη και έγκαιρη διαβίβαση της βεβαίωσης (παρουσιολόγιο), Υποδείγματα 1.5 και 1.6 για τον προηγούμενο μήνα στην οικεία ΔΠΕ και ΔΔΕ και στο Συντονιστικό Γραφείο μειονοτικών σχολείων ΠΕ και ΔΕ. Έγκαιρη και έγκυρη αποστολή των στοιχείων που ζητούνται, καθώς και την ενημέρωση του Διευθυντή της Εκπαίδευσης για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την υλοποίηση των Πράξεων. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Υπογραφή βεβαίωσης (Υποδείγματα 1.5 και 1.6). 22

23 Παραμονή των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες στις εργάσιμες ημέρες, πέραν από τις ώρες διδασκαλίας για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο σύμφωνα με το άρθ. 13 παράγρ. 8 και το άρθ. 14 παράγρ. 20 και 21 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 617/Α), το άρθ. 39 παρ. 5β του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α), το άρθ. 48 παρ. 2 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α) και την υποπ. θ1, παρ. 2 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α). Παραμονή των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί μετά τη λήξη των μαθημάτων της σχολικής χρονιάς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μέχρι 21 Ιουνίου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 30 Ιουνίου για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υπογραφή βεβαίωσης (Υποδείγματα 1.5 και 1.6). Υποχρεωτική παραμονή στο σχολείο του στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες υποστήριξης των μαθητών ΑμεΑ για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο έργο της σχολικής μονάδας. Παραμονή, μετά τη λήξη των μαθημάτων της σχολικής χρονιάς, στις σχολικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μέχρι 21 Ιουνίου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 30 Ιουνίου για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΣ Ηλεκτρονική καταχώριση σε καθορισμένη ιστοσελίδα b-glossa του ΥΠΑΙΘ όλων των στοιχείων που προβλέπονται στο ΟΠΣΔ και αφορούν στην υλοποίηση των Πράξεων στην οικεία ΔΠΕ και ΔΔΕ και στο Συντονιστικό Γραφείο μειονοτικών σχολείων ΠΕ και ΔΕ (στοιχεία εκπαιδευτικών/ ΕΒΠ, στοιχεία συμβάσεων εκπαιδευτικών/ ΕΒΠ, άδειες κ.λπ.) και ειδικότερα: o να καταχωρούνται πλήρως και με ακρίβεια τα μισθολογικά στοιχεία κάθε εκπαιδευτικού/εβπ (σχέση απασχόλησης πλήρους μειωμένου ωραρίου, ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, λήξης της σύμβασης, ΜΚ, επιδόματα κλπ) Καταχώριση στο ΟΠΣΔ των εργάσιμων ημερών και των ωρών των εκπαιδευτικών και του ΕΒΠ προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση των μισθοδοτικών καταστάσεων, δεδομένου πως οι εκπαιδευτικοί και το ΕΒΠ παραμένουν, μετά τη λήξη των μαθημάτων της σχολικής χρονιάς, στις σχολικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί ή και διατεθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μέχρι 21 Ιουνίου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 30 Ιουνίου για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης. Άμεση ενημέρωση του συστήματος σε περιπτώσεις αδειών, αποχωρήσεων, μη ανάληψης υπηρεσίας, αδειών κύησης των εκπαιδευτικών ή ΕΒΠ (λόγω της ενεργοποίησης της καταβολής της μισθοδοσίας έναντι η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να γίνεται την ίδια ημέρα που λαμβάνει γνώση η ΔΠΕ ή ΔΔΕ). Συμπλήρωση του εντύπου «Ατομική Κατάσταση Οδοιπορικών Εξόδων μηνός 201.» των εκπαιδευτικών και του ΕΒΠ στο ΟΠΣΔ. Μηχανογραφική έκδοση του εντύπου «Συγκεντρωτική Κατάσταση Οδοιπορικών Εξόδων μηνός 201.» από το ΟΠΣΔ. Μηχανογραφική έκδοση του εντύπου «Αποζημίωση Οδοιπορικών» από το ΟΠΣΔ, Μηχανογραφική έκδοση των μισθοδοτικών καταστάσεων των εκπαιδευτικών και του ΕΒΠ που συμμετέχουν στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων στην οικεία ΔΠΕ ή ΔΔΕ ή στο Συντονιστικό Γραφείο μειονοτικών σχολείων ΠΕ και ΔΕ, καθώς και τις αντίστοιχες αναφορές προς την Τράπεζα για πίστωση των λογαριασμών τους με τα κατάλληλα ποσά. 23

24 Ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) στο ΙΚΑ μέσα σε ημερομηνίες που προβλέπονται, μέσω των οικείων ΔΠΕ ή ΔΔΕ ή του Συντονιστικού Γραφείου μειονοτικών σχολείων ΠΕ και ΔΕ. Έκδοση σχετικών βεβαιώσεων αποδοχών των εκπαιδευτικών και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που συμμετέχουν στην υλοποίηση των Πράξεων, τουλάχιστον σε τρία (3) αντίγραφα, (ένα για τη ΔΟΥ, ένα για τον Εκπαιδευτικό ή το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, ένα για το Αρχείο της ΔΠΕ ή ΔΔΕ ή Συντονιστικού Γραφείου μειονοτικών σχολείων ΠΕ και ΔΕ). Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου με τη μισθοδοσία που καταβλήθηκε σε κάθε εκπαιδευτικό/εβπ, που συμμετέχει στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, στην οικεία ΔΠΕ ή ΔΔΕ ή στο Συντονιστικό Γραφείο μειονοτικών σχολείων ΠΕ και ΔΕ, προκειμένου να το υποβάλει η τελευταία στο ΚΕ.Π.Υ.Ο., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 20 του ΚΒΣ. Έκδοση κάθε άλλης αιτούμενης βεβαίωσης από εκπαιδευτικό ή Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό που συμμετέχει στην υλοποίηση των Πράξεων της οικείας ΔΠΕ ή ΔΔΕ ή του Συντονιστικού Γραφείου μειονοτικών σχολείων ΠΕ και ΔΕ (π.χ. αποφάσεων απόλυσης, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας κ.λπ.), εφόσον το απαιτούμενο έντυπο προβλέπεται στο ΟΠΣΔ. Τήρηση για όλα τα ανωτέρω σε αρχείο στην οικεία ΔΠΕ ή ΔΔΕ ή στο Συντονιστικό Γραφείο μειονοτικών σχολείων ΠΕ και ΔΕ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απαραίτητη διαδρομή ελέγχου. ΕΥΕ ΕΔ Έκδοση εντολής καταβολής έναντι βάσει του πληρωτέου ποσού για τους εκπαιδευτικούς και το ΕΒΠ. Κατάθεση στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της ΔΠΕ ή της ΔΔΕ ή του Συντονιστικού Γραφείου μειονοτικών σχολείων ΠΕ και ΔΕ του συνολικού πληρωτέου ποσού των εκπαιδευτικών και του ΕΒΠ. Κατάθεση στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της ΔΠΕ ή της ΔΔΕ του υπολειπόμενου ποσού της εκκαθάρισης (ασφαλιστικές εισφορές κλπ), αφού ελέγξει τις μισθοδοτικές καταστάσεις και τα παραστατικά. Απόδοση φόρων. Εκκαθάριση δαπανών μετακινήσεων και οδοιπορικών εξόδων συμπλήρωσης ωραρίου. Κατάθεση στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της ΔΠΕ ή της ΔΔΕ ή του Συντονιστικού Γραφείου μειονοτικών σχολείων ΠΕ και ΔΕ του συνολικού ποσού των οδοιπορικών συμπλήρωσης ωραρίου των εκπαιδευτικών. Κατάθεση στο λογαριασμό του δικαιούχου του ποσού των μετακινήσεων. 24

Ο Γενικός Γραμματέας τουυπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας τουυπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr/

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 1/68 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. Μαρούσι, 07-10-2015 Αρ.πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. Μαρούσι, 07-10-2015 Αρ.πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/ 1 223858/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/30.12.2016 Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΜΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΜΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β3, Δ Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών etwinning για τα σχ. έτη 2015-2016, 2016-2017

Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών etwinning για τα σχ. έτη 2015-2016, 2016-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Αυγούστου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 24689 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.ΔΕΚΤ 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Υ9-Ω1Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ1Υ9-Ω1Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β1, Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας. και Θρησκευμάτων

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας. και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Μαρούσι,9-9-2016 Αρ. πρωτ.:2841 Ταχ. Δ/νση : Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΑ9-ΤΥΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΑ9-ΤΥΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας. και Θρησκευμάτων

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας. και Θρησκευμάτων ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Μαρούσι, 07-09-2016

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. Πράξεις: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Σχετ. Πράξεις: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β1, Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν 2012-13 Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που στοχεύει στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας. και Θρησκευμάτων

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας. και Θρησκευμάτων ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Μαρούσι, 07-09-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/07/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 177170 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Μαρούσι, 22/09/2016 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 0 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 27760 & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου. και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου. της Πράξης

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου. και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου. της Πράξης ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β1 & Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Τ. Σεχιώτη 38-40 Τ.Κ. Πόλη: 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Ιστοσελίδα: http://pelop.pde.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.16 15:16:40 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Β8Γ09-895 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΜ9-Τ1Φ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛΜ9-Τ1Φ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 534 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» «ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Αφορά Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης και της υπόδησης, καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ : 9INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.08 12:26:14 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής:

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής: Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 18/4/2014 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2014 Τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης και εφαρμογής φυσικού αντικειμένου και διαχείρισης οικονομικού αντικειμένου

Οδηγός υλοποίησης και εφαρμογής φυσικού αντικειμένου και διαχείρισης οικονομικού αντικειμένου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Α, Β1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: 1.1 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ) ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΣΤΟΧΟΣ Ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών προς την μεταποίηση υπηρεσιών ( logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΗ9-ΡΝΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΣΗ9-ΡΝΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

O Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

O Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.22 11:57:15 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΚΥΜ9-ΛΟΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 08.01.2014 Αρ. πρωτ.: 99

Μαρούσι, 08.01.2014 Αρ. πρωτ.: 99 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ6Μ9-ΠΤΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-04-2010. Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε.

Δελτίο Τύπου 19-04-2010. Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Δελτίο Τύπου 19-04-2010 Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε. Το Σ.ΕΠ.Ε., ο κατεξοχήν ελεγκτικός μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020. Ως προς τον Δικαιούχο και την ημερ/νια λήξης υποβολής προτάσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020. Ως προς τον Δικαιούχο και την ημερ/νια λήξης υποβολής προτάσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813-404529 Fax: 2810-335040

Διαβάστε περισσότερα