ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2008) 868 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας Πρόβλεψη και κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας και των αναγκών σε δεξιότητες {SEC(2008) 3058} EL 1 EL

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Νέες δεξιότητες: το «κλειδί» για περισσότερες και καλύτερες θεσεις εργασίας Αντιµετώπιση της πρόκλησης των δεξιοτήτων Αναβάθµιση των δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα και προώθηση της απασχολησιµότητας Προσαρµογή των δεξιοτήτων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας Βελτίωση της ικανότητας της Ένωσης για αξιολόγηση, πρόβλεψη και προσαρµογή των δεξιοτήτων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας Μια πρώτη αξιολόγηση των αναγκων σε δεξιοτήτες και των αναγκών της αγοράς εργασίας εωσ το Μακροπρόθεσµες τάσεις όσον αφορά τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και την προσφορά εργατικού δυναµικού Επέκταση της αγοράς εργασίας, µε ολοένα και µεγαλύτερη κυριαρχία του τοµέα των υπηρεσιών Κίνδυνος ελλείψεων εργατικού δυναµικού και ανάγκη αύξησης των ποσοστών απασχόλησης Τάσεις όσον αφορά τις ανάγκες για δεξιότητες και τα επαγγέλµατα Απαιτήσεις υψηλότερων δεξιοτήτων σε όλα τα επαγγέλµατα Αυξηµένη δηµιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης και κίνδυνος πόλωσης της αγοράς εργασίας Προβλεψη και αντιστοιχιση: η πρωτοβουλια «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» Αντιµετώπιση των αναντιστοιχιών Ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης για έγκαιρη πρόβλεψη Εµβάθυνση της διεθνούς συνεργασίας Ενεργοποίηση των κοινοτικών µέσων EL 2 EL

4 1. ΝΕΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: ΤΟ «ΚΛΕΙ Ι» ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1. Αντιµετώπιση της πρόκλησης των δεξιοτήτων Η ένταση της χρηµατοοικονοµικής κρίσης δηµιουργεί εξαιρετικά µεγάλη αβεβαιότητα για το βραχυπρόθεσµο µέλλον της παγκόσµιας οικονοµίας. Για να εισέλθει η Ευρώπη σε τροχιά ανάκαµψης, είναι πολύ σηµαντικό να ενισχυθεί το ανθρώπινο δυναµικό της και η απασχολησιµότητά του µέσω της αναβάθµισης των δεξιοτήτων του. Αλλά η αναβάθµιση των δεξιοτήτων δεν είναι αρκετή εξίσου αναγκαία είναι η καλύτερη αντιστοιχία µεταξύ της προσφοράς δεξιοτήτων και των σχετικών αναγκών της αγοράς εργασίας. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο του σχεδίου οικονοµικής ανάκαµψης 1 που πρότεινε για να βοηθήσει την Ευρώπη να µετριάσει τις άµεσες συνέπειες της κρίσης και να προετοιµάσει το έδαφος για την οικονοµική ανασυγκρότηση, εγκαινίασε µια µείζονα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την υποστήριξη της απασχόλησης. Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι να προωθήσει την απασχόληση των απολυόµενων εργαζοµένων και την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας µέσω µέτρων ενεργοποίησης, επανεκπαίδευσης και αναβάθµισης δεξιοτήτων. Η αναβάθµιση των δεξιοτήτων έχει κεφαλαιώδη σηµασία για τη βραχυπρόθεσµη ανάκαµψη και την πιο µακροπρόθεσµη ανάπτυξη και παραγωγικότητα της Ευρώπης, για τις θέσεις εργασίας στην ήπειρό µας και για την ικανότητά της να προσαρµοστεί στην αλλαγή, για τη δικαιοσύνη, για την ισότητα των φύλων και για την κοινωνική συνοχή. Σε όλη την Ευρώπη, η στροφή προς µια οικονοµία µε µειωµένη χρήση άνθρακα και η αυξανόµενη σηµασία της οικονοµίας της γνώσης, και ιδίως η διάδοση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας και των νανοτεχνολογιών, προσφέρουν µεγάλες δυνατότητες για τη δηµιουργία βιώσιµων θέσεων εργασίας. Η παγκοσµιοποίηση, η γήρανση του πληθυσµού, η αστικοποίηση και η εξέλιξη των κοινωνικών δοµών επιταχύνουν επίσης το ρυθµό των αλλαγών στην αγορά εργασίας και τις απαιτήσεις δεξιοτήτων. Η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων ανάκαµψης αποτελεί προτεραιότητα και πρόκληση για την ΕΕ και τις εθνικές δηµόσιες αρχές, για τους παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης, τις επιχειρήσεις, τους εργαζοµένους και τους σπουδαστές. Η κατάσταση που επικρατεί στα κράτη µέλη και τις περιφέρειες της ΕΕ όσον αφορά τις δεξιότητες των διαφόρων οµάδων πληθυσµού ή την τοµεακή κατανοµή της απασχόλησης παρουσιάζει σηµαντικές διαφοροποιήσεις. Η βελτίωση της παρακολούθησης, της αξιολόγησης, της πρόβλεψης και της αντιστοιχίας των δεξιοτήτων µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας έχει κρίσιµη σηµασία τόσο για να αντιµετωπιστούν οι επιπτώσεις της κρίσης στην απασχόληση όσο και για τις µακροπρόθεσµες προοπτικές απασχόλησης του εργατικού δυναµικού της ΕΕ. 1 Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2008) 800. EL 3 EL

5 1.2. Αναβάθµιση των δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα και προώθηση της απασχολησιµότητας Η αναβάθµιση των δεξιοτήτων έχει κρίσιµη σηµασία για τη δίκαιη και ισότιµη αντιµετώπιση των πολιτών, διότι τα άτοµα µε ανεπαρκείς δεξιότητες είναι πιο ευάλωτα στην αγορά εργασίας και ενδέχεται να είναι τα πρώτα που θα πληγούν από την κρίση. Η αναβάθµιση των δεξιοτήτων δεν είναι απλώς πολυτέλεια για τους εργαζοµένους υψηλής ειδίκευσης που απασχολούνται σε τοµείς υψηλής τεχνολογίας είναι ανάγκη για όλους. Οι ενήλικοι χαµηλής ειδίκευσης έχουν επτά φορές λιγότερες πιθανότητες να συµµετάσχουν σε προγράµµατα διά βίου µάθησης απ ό,τι οι ενήλικοι µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο επίσης, ελάχιστα πράγµατα γίνονται για την αύξηση και την προσαρµογή των δεξιοτήτων του γηράσκοντος εργατικού δυναµικού. Οι πολιτικές των κρατών µελών στους τοµείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχόλησης πρέπει να επικεντρωθούν στην αύξηση και την προσαρµογή των δεξιοτήτων και στην παροχή καλύτερων ευκαιριών µάθησης σε όλα τα επίπεδα, ούτως ώστε να δηµιουργηθεί ένα εργατικό δυναµικό που να διαθέτει υψηλά προσόντα και να µπορεί να καλύψει τις ανάγκες της οικονοµίας. Οµοίως, οι επιχειρήσεις έχουν ιδιαίτερο συµφέρον να επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναµικό και να βελτιώσουν τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων τους. Επιπλέον, η ισότητα των φύλων αποτελεί παράγοντα νευραλγικής σηµασίας για την κάλυψη των νέων αναγκών σε δεξιότητες. Η βελτίωση της δικαιοσύνης και της αποδοτικότητας των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕ έχει ουσιαστική σηµασία για την αποτροπή της σπατάλης των ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων της, την αύξηση της απασχολησιµότητας και τη µείωση των ανισοτήτων 2. Ενώ η αναβάθµιση των δεξιοτήτων συνεπάγεται άµεσες δαπάνες και πρέπει να εξεταστεί σε ένα πλαίσιο οικονοµικής βιωσιµότητας, ωστόσο, τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα ιδιωτικά, δηµοσιονοµικά και κοινωνικά οφέλη αναµένεται να αντισταθµίσουν τις αρχικές δαπάνες. Το ειδικευµένο εργατικό δυναµικό δεν συµβάλλει απλώς στην παραγωγικότητα η επένδυση σε καλά σχεδιασµένα συστήµατα διά βίου µάθησης µπορεί, κατά µεγάλο µέρος, να αντισταθµίσει το οικονοµικό κόστος των ελλείψεων και των ανεπαρκειών δεξιοτήτων. Καθώς η οικονοµική ύφεση αυξάνει τις πιέσεις στις δηµόσιες και τις ιδιωτικές δαπάνες, δεν είναι η κατάλληλη στιγµή για µείωση των επενδύσεων στην εκπαίδευση, στις δεξιότητες ή στα ενεργητικά µέτρα προώθησης της απασχόλησης. Τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να παραγάγουν νέες δεξιότητες που να ανταποκρίνονται στη φύση των νέων θέσεων εργασίας που αναµένεται να δηµιουργηθούν και να βελτιώνουν την προσαρµοστικότητα και την απασχολησιµότητα των ενηλίκων που ανήκουν ήδη στο εργατικό δυναµικό. Η παροχή προσχολικής και βασικής εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας για όλους, η βελτίωση του µορφωτικού επιπέδου και η αποτροπή της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου είναι παράγοντες κρίσιµης σηµασίας για τον εφοδιασµό των πολιτών µε βασικές ικανότητες, περιλαµβανοµένων των βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων που αποτελούν προϋπόθεση για την περαιτέρω επικαιροποίηση των δεξιοτήτων Ανακοίνωση της Επιτροπής «Αποδοτικότητα και ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης», COM(2006) 481 της «Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς σχετικά µε τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου µάθηση», σύσταση 2006/962/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της EL 4 EL

6 1.3. Προσαρµογή των δεξιοτήτων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας Για να αντιµετωπιστεί η αύξηση της ανεργίας, πρέπει να ληφθεί µέριµνα για την καλύτερη ανταπόκριση των δεξιοτήτων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η αναντιστοιχία δεξιοτήτων και αναγκών της αγοράς εργασίας προκαλεί αυξανόµενη ανησυχία στα περισσότερα κράτη µέλη. Λόγω της ανεπαρκούς πληροφόρησης και των διαρθρωτικών ακαµψιών, δεν παρέχεται στους εργαζοµένους και τις επιχειρήσεις το σωστό επίπεδο δεξιοτήτων στους σωστούς τοµείς, πράγµα που πλήττει την ανταγωνιστικότητα, ιδίως των µικρότερων επιχειρήσεων. Οι δεξιότητες που παρέχονται από τα πανεπιστήµια και τα συστήµατα κατάρτισης της ΕΕ δεν υποστηρίζουν πλήρως µια οικονοµία προσανατολισµένη πραγµατικά προς την καινοτοµία. Οι εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές των νεαρών ανδρών και γυναικών εξακολουθούν να επηρεάζονται από παραδοσιακά στερεότυπα που συνδέονται µε το φύλο. Η µείωση των ανισορροπιών που υπάρχουν σε ορισµένους τοµείς και επαγγέλµατα µεταξύ ανδρών και γυναικών θα µπορούσε να αντιµετωπίσει εν µέρει τις µελλοντικές ελλείψεις δεξιοτήτων, π.χ. στα τεχνικά και διευθυντικά επαγγέλµατα 4. Η άρση των εµποδίων που παρακωλύουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων στην ΕΕ (περιλαµβανοµένων των διοικητικών εµποδίων), καθώς επίσης η διαφανέστερη πληροφόρηση για τις τάσεις της αγοράς εργασίας και τις ανάγκες σε δεξιότητες, θα συνέβαλλαν στην προώθηση της επαγγελµατικής, τοµεακής και γεωγραφικής κινητικότητας και στην καλύτερη αντιστοιχία µεταξύ των δεξιοτήτων των πολιτών και των ευκαιριών απασχόλησης. Οι περίοδοι κινητικότητας κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (π.χ. µέσω των προγραµµάτων Erasmus και Leonardo) κάνουν τους ανθρώπους πιο πρόθυµους για κινητικότητα αργότερα, κατά την επαγγελµατική ζωή τους. Η αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη αναζήτηση εργασίας απαιτεί καλύτερο συντονισµό των διαφόρων τοµέων πολιτικής και φορέων της αγοράς εργασίας, και ιδίως των δηµόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο τονίζουν ότι η απασχόληση και η γεωγραφική κινητικότητα των εργαζοµένων που προέρχονται από τρίτες χώρες µπορούν να συµβάλουν στη µείωση των προβληµάτων αναντιστοιχίας δεξιοτήτων και να εξασφαλίσουν την αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους στο βέλτιστο επίπεδο 5. Η επιτυχής ενσωµάτωση των µεταναστών και των απογόνων τους έχει µεγάλη σηµασία για τις οικονοµίες και τις κοινωνίες της ΕΕ Βελτίωση της ικανότητας της Ένωσης για αξιολόγηση, πρόβλεψη και προσαρµογή των δεξιοτήτων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας Η καλύτερη παρακολούθηση και πρόβλεψη των αναγκών της αγοράς εργασίας και των αναγκών σε δεξιότητες είναι απαραίτητη για την υποβοήθηση της επιστροφής των ατόµων στην αγορά εργασίας, για τη διευκόλυνση της αντιστοιχίας των 4 5 Έκθεση 2009 της Επιτροπής σχετικά µε την ισότητα µεταξύ των ανδρών και των γυναικών (θα δηµοσιευθεί προσεχώς). Ανακοίνωση της Επιτροπής «Για την προαγωγή της πλήρους συµµετοχής των νέων στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνία» COM(2007) 498 της Ανακοίνωση της Επιτροπής «Μια κοινή µεταναστευτική πολιτική για την Ευρώπη», COM(2008) 359 της EL 5 EL

7 δεξιοτήτων µε τις υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας και για το σωστό προσανατολισµό των προσπαθειών απόκτησης δεξιοτήτων, ούτως ώστε να βελτιωθούν οι µακροπρόθεσµες προοπτικές απασχόλησης του κάθε πολίτη. Η ουσιαστική βελτίωση της ικανότητας των κρατών µελών και της Ένωσης να προβλέπουν έγκαιρα και να συνδυάζουν τις µελλοντικές δεξιότητες µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας αποτελεί προϋπόθεση για το σχεδιασµό αποτελεσµατικών πολιτικών απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και για την πραγµατοποίηση σωστών ατοµικών επιλογών σταδιοδροµίας. Η αύξηση της ικανότητας αυτής µπορεί να διαδραµατίσει καίριο ρόλο στη χάραξη και την επιτυχή εφαρµογή ολοκληρωµένων πολιτικών ευελιξίας µε ασφάλεια στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ανάπτυξη και απασχόληση, όπως τονίζεται από την Αποστολή της ΕΕ για την ευελιξία µε ασφάλεια 6. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τόνισε το Μάρτιο του 2008 ότι η επένδυση στον άνθρωπο και ο εκσυγχρονισµός των αγορών εργασίας είναι ένας από τους τέσσερις τοµείς προτεραιότητας της στρατηγικής της Λισαβόνας και κάλεσε την Επιτροπή «να υποβάλει συνολική εκτίµηση των µελλοντικών αναγκών όσον αφορά τις δεξιότητες στην Ευρώπη έως το 2020, λαµβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις των τεχνολογικών αλλαγών και της γήρανσης του πληθυσµού, και να προτείνει µέτρα για την προληπτική αντιµετώπιση των µελλοντικών αναγκών». Ανταποκρινόµενη στην εντολή του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, η Επιτροπή παρουσιάζει στο κεφάλαιο 2 της παρούσας ανακοίνωσης µια πρώτη αξιολόγηση των µελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες έως το Αλλά αυτή η ανάλυση δεν µπορεί να είναι µια εφάπαξ διαδικασία. Πρέπει να συνοδεύεται από µια συνεχή, στρατηγική προσπάθεια, διότι, καθώς αυξάνεται η δυνατότητα διαφόρων νέων τοµέων να συµβάλουν στην ανάπτυξη και στη δηµιουργία θέσεων εργασίας, οι αξιολογήσεις πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά, για να ενσωµατώνουν αυτές τις νέες εξελίξεις. Ως εκ τούτου, το κεφάλαιο 3 προτείνει τρόπους για τη βαθµιαία βελτίωση των ικανοτήτων και εντάσσει την αξιολόγηση των αναγκών σε δεξιότητες και των αναγκών της αγοράς εργασίας στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Παράλληλα µε την πρωτοβουλία αυτή, η Επιτροπή προτείνει επίσης ένα επικαιροποιηµένο στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ούτως ώστε να υποστηριχθούν τα κράτη µέλη στην προσπάθεια βελτίωσης των επιπέδων δεξιοτήτων µέσω της διά βίου µάθησης. 2. ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2020 Η απρόβλεπτη χρηµατοοικονοµική κρίση του δεύτερου εξαµήνου του 2008 καταδεικνύει τους περιορισµούς στους οποίους υπόκειται κάθε διαδικασία προβλέψεων. Πολλές από τις δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας που θα φαίνονται αυτονόητες για τους ευρωπαίους πολίτες το 2020 π.χ. εξαιτίας των αλλαγών στη χρήση των «καθαρών» τεχνολογιών δεν µπορούµε καν να τις φανταστούµε 6 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Για τη θέσπιση κοινών αρχών όσον αφορά την ευελιξία µε ασφάλεια», COM(2007) 359 της Έκθεση της «Αποστολής για την ευελιξία µε ασφάλεια» στο Συµβούλιο, εκέµβριος EL 6 EL

8 σήµερα. Αλλά ενώ µια πρόβλεψη δεν µπορεί να παράσχει ακριβή εικόνα του µέλλοντος, µπορεί να δώσει µια ένδειξη των γενικών τάσεων και να τονίσει την ανάγκη για πολιτικές απαντήσεις 7. Από την αξιολόγηση της Επιτροπής προκύπτουν τρία βασικά συµπεράσµατα: πρώτον, υπάρχουν µεσοµακροπρόθεσµα µεγάλες δυνατότητες δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη τόσο για νέες θέσεις εργασίας όσο και για θέσεις αντικατάστασης. εύτερον, οι απαιτήσεις για δεξιότητες, ικανότητες και προσόντα θα αυξηθούν σηµαντικά και σε όλα τα είδη και επίπεδα επαγγελµάτων. Τρίτον, υπάρχει ανάγκη να εξασφαλιστεί µακροπρόθεσµα καλύτερη αντιστοιχία µεταξύ προσφοράς δεξιοτήτων και σχετικής ζήτησης στην αγορά εργασίας. Αυτή η πρώτη αξιολόγηση βασίζεται σε µεγάλο βαθµό σε µια διεξοδική πρόβλεψη των µελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες, την οποία πραγµατοποίησε τον Ιούνιο του 2008 το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Cedefop) 8. Περισσότερες λεπτοµέρειες, ανάλυση της µεθοδολογίας και περιγραφή των προβλέψεων των κρατών µελών υπάρχουν στο έγγραφο εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής που συνοδεύει την παρούσα ανακοίνωση Μακροπρόθεσµες τάσεις όσον αφορά τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και την προσφορά εργατικού δυναµικού Επέκταση της αγοράς εργασίας, µε ολοένα και µεγαλύτερη κυριαρχία του τοµέα των υπηρεσιών Σύµφωνα µε την ανάλυση του Cedefop, θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν στην ΕΕ- 25, κατά τη διάρκεια της περιόδου από το 2006 ως το 2020, περίπου 100 εκατοµµύρια νέες θέσεις εργασίας 9. Επιπλέον της δηµιουργίας 19,6 εκατοµµυρίων πρόσθετων θέσεων εργασίας, θα µπορούσαν να υπάρξουν άλλα 80,4 εκατοµµύρια θέσεις που θα αντικαταστήσουν τις θέσεις που κατείχαν εργαζόµενοι οι οποίοι συνταξιοδοτούνται ή αποσύρονται από την αγορά εργασίας. Η αργή αλλά σταθερή µετατόπιση που παρατηρείται στην τοµεακή κατανοµή της απασχόλησης στην ΕΕ από τη γεωργία και τις παραδοσιακές µεταποιητικές βιοµηχανίες προς τις υπηρεσίες είναι πιθανό να συνεχιστεί, παρά την πρόσφατη µείωση. Το 2020 σχεδόν τα τρία τέταρτα των θέσεων εργασίας θα είναι στις υπηρεσίες. Η δηµιουργία θέσεων εργασίας στον τοµέα των υπηρεσιών θα είναι πιθανώς αυξηµένη έως το 2020, ειδικά στις επιχειρηµατικές υπηρεσίες. Ο πρωτογενής τοµέας ενδέχεται να χάσει 2,9 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας, ενώ ο τοµέας των κατασκευών αναµένεται να παρουσιάσει τάσεις σταθεροποίησης. Στον µεταποιητικό τοµέα αναµένεται να υπάρξει καθαρή απώλεια θέσεων εργασίας παρά την αύξηση των θέσεων στον µηχανολογικό τοµέα ωστόσο, λαµβανοµένου υπόψη του αντικτύπου της ισχυρής ζήτησης για θέσεις αντικατάστασης, πιστεύεται ότι θα Σχετικά µε τους περιορισµούς και τη µεθοδολογία των προβλέψεων, βλ. το έγγραφο εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής (SWD). Cedefop, Ανάγκες σε δεξιότητες στην Ευρώπη του 2020, Λουξεµβούργο, Αυτή η προκαταρκτική εκτίµηση δεν περιλαµβάνει τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία. Οι χώρες αυτές θα περιληφθούν στην πρώτη επικαιροποίηση των σχετικών προβολών. EL 7 EL

9 εξακολουθήσει να υπάρχει σηµαντικός αριθµός νέων θέσεων εργασίας στον µεταποιητικό τοµέα, ο οποίος, κατά συνέπεια, θα παραµείνει τοµέας καίριας σηµασίας για τις οικονοµίες των χωρών της ΕΕ. Σε πιο βραχυπρόθεσµη προοπτική µπορεί να γίνει λεπτοµερέστερη πρόβλεψη των τάσεων στον τοµέα των υπηρεσιών. Μέχρι το 2015 τις καλύτερες προοπτικές δηµιουργίας θέσεων εργασίας αναµένεται να παρουσιάσουν οι εξής τοµείς: επιχειρηµατικές υπηρεσίες (π.χ. τεχνολογία της πληροφορίας, ασφάλειες ή παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών), υγειονοµική περίθαλψη και κοινωνική εργασία, διανοµή, προσωπικές υπηρεσίες, ξενοδοχεία και υπηρεσίες εστίασης και, σε µικρότερο βαθµό, εκπαίδευση (σχήµα 1). Οι προοπτικές του τοµέα των επιχειρηµατικών υπηρεσιών και άλλων τοµέων ίσως χρειαστεί να αναπροσαρµοστούν σε συνάρτηση µε τις συνέπειες της χρηµατοοικονοµικής κρίσης. Η µετάβαση προς µια οικονοµία µε µειωµένη χρήση άνθρακα θα ασκήσει επίσης σηµαντική επίδραση στην απασχόληση, ιδίως στους τοµείς της ενέργειας, της επεξεργασίας ύδατος και αποβλήτων, των κατασκευών, των µεταφορών, της βιοµηχανίας, της γεωργίας και της δασοκοµίας. Σύµφωνα µε τη ιεθνή Οργάνωση Εργασίας ( ΟΕ), η παγκόσµια αγορά οικολογικών υπηρεσιών και προϊόντων αναµένεται να διπλασιαστεί και να φτάσει τα δισεκατοµµύρια δολάρια το Κίνδυνος ελλείψεων εργατικού δυναµικού και ανάγκη αύξησης των ποσοστών απασχόλησης Οι δηµογραφικές εξελίξεις θα ασκήσουν σηµαντική επίδραση στην προσφορά εργατικού δυναµικού, αν και για αρκετά χρόνια το φαινόµενο αυτό θα αντισταθµιστεί εν µέρει από την αύξηση των ποσοστών του ενεργού πληθυσµού 11. Η Eurostat υπολογίζει ότι ο ενεργός πληθυσµός της ΕΕ (15-64 έτη) θα κορυφωθεί το 2012 και στη συνέχεια θα αρχίσει να συρρικνώνεται, καθώς οι εργαζόµενοι της γενιάς του «baby-boom» θα συνταξιοδοτούνται. Καθώς το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών και των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας θα εξακολουθήσει να ενισχύεται, αναµένεται ότι έως το 2020 το ενεργό εργατικό δυναµικό θα εξακολουθήσει να αυξάνεται µε βραδείς ρυθµούς. Στη συνέχεια, το «φαινόµενο της γήρανσης» θα ξεπεράσει την αύξηση των ποσοστών συµµετοχής, µε συνέπεια µια µικρή αλλά συνεχή πτώση της συνολικής προσφοράς εργατικού δυναµικού στην ΕΕ. Αυτό θα επηρεάσει τα κράτη µέλη µε διάφορους τρόπους. Τα µεταναστευτικά ρεύµατα θα µπορούσαν ίσως να αντισταθµίσουν εν µέρει τη µείωση του ποσοστού γεννήσεων, αλλά δεν θα λύσουν το δηµογραφικό έλλειµµα ιδίως επειδή µακροπρόθεσµα οι µεταναστευτικοί πληθυσµοί τείνουν να υιοθετήσουν τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά της χώρας στην οποία διαµένουν. Συνεπώς, είναι πολύ πιθανόν οι ποιοτικές αναντιστοιχίες στην αγορά εργασίας της ΕΕ να επιδεινωθούν από ποσοτικές ελλείψεις: η ταύτιση των αναγκών σε δεξιότητες µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας θα έχει ουσιώδη σηµασία για την αποτελεσµατική χρήση του ανθρώπινου δυναµικού ΟΕ, Green gobs: facts and figures, Βλ. πρώτη έκθεση της Επιτροπής για τις δηµογραφικές εξελίξεις, SEC(2007) 638 της EL 8 EL

10 2.2. Τάσεις όσον αφορά τις ανάγκες για δεξιότητες και τα επαγγέλµατα Απαιτήσεις υψηλότερων δεξιοτήτων σε όλα τα επαγγέλµατα Αρκετοί αλληλένδετοι παράγοντες θα τονώσουν τη ζήτηση για καλύτερες και προσαρµοσµένες δεξιότητες: παγκοσµιοποίηση και αύξηση του διεθνούς εµπορίου στροφή προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα εφαρµογή τεχνολογιών, και ιδίως τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας και αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας, που µε τη σειρά τους αποτελούν εν µέρει συνέπεια των τεχνολογικών αλλαγών και της αναβάθµισης των δεξιοτήτων 12. Κατά την επόµενη δεκαετία θα αυξηθεί η ζήτηση για ευπροσάρµοστο και υψηλής ειδίκευσης εργατικό δυναµικό καθώς και για θέσεις εργασίας που θα απαιτούν σε µεγαλύτερο βαθµό την κατοχή συγκεκριµένων δεξιοτήτων. Η γενική ανοδική τάση στη ζήτηση δεξιοτήτων µπορεί να διαπιστωθεί µε την εξέταση των απαιτούµενων επιπέδων εκπαίδευσης, αν και από τα επίπεδα αυτά µόνο κατά προσέγγιση µπορούν να συναχθούν συµπεράσµατα για τα επίπεδα δεξιοτήτων. Στην ΕΕ-25, µεταξύ 2006 και 2020, το ποσοστό των θέσεων εργασίας που απαιτούν υψηλό µορφωτικό επίπεδο αναµένεται να αυξηθεί από 25,1% σε 31,3% του συνόλου οι θέσεις εργασίας που απαιτούν µέσα προσόντα θα αυξηθούν επίσης ελαφρώς, από 48,3% σε 50,1%. Συνολικά αναµένεται να δηµιουργηθούν, αντιστοίχως, 38,8 και 52,4 εκατοµµύρια νέες θέσεις εργασίας υψηλού και µέσου επιπέδου. Συγχρόνως, το ποσοστό των θέσεων εργασίας για τις οποίες θα αρκεί χαµηλό µορφωτικό επίπεδο αναµένεται να µειωθεί από 26,2% σε 18,5%, παρά την αναµενόµενη δηµιουργία 10 εκατοµµυρίων νέων θέσεων εργασίας (σχήµα 2). Οι περισσότερες θέσεις εργασίας στα µη χειρωνακτικά ειδικευµένα επαγγέλµατα θα απαιτούν εργαζοµένους υψηλής ειδίκευσης οι εργαζόµενοι µε µέσο µορφωτικό επίπεδο θα ασκούν ολοένα και περισσότερο ειδικευµένα επαγγέλµατα. Καθώς τα γενικά επίπεδα εκπαίδευσης αυξάνουν ταχύτερα από τις αλλαγές στην αγορά εργασίας, µόνο οι µισές θέσεις εργασίας χαµηλής ειδίκευσης θα κατέχονται από εργαζοµένους χαµηλού µορφωτικού επιπέδου (σχήµα 3). Στον τοµέα των υπηρεσιών υπάρχει σαφής τάση για διεύρυνση των απαιτούµενων δεξιοτήτων σε όλα τα επαγγελµατικά επίπεδα για εκτέλεση µη συνήθων καθηκόντων. Για παράδειγµα, οι επαγγελµατίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας πρέπει να αποκτήσουν δεξιότητες στους τοµείς του µάρκετινγκ και του µάνατζµεντ οι εργαζόµενοι του τοµέα των υπηρεσιών πρέπει να αναπτύξουν δεξιότητες που αφορούν τις σχέσεις µε τους πελάτες καθώς και δεξιότητες ψηφιακού γραµµατισµού. Σε πολλούς τοµείς έντασης γνώσης, χρειάζονται τόσο διαχειριστικές δεξιότητες όσο και επιστηµονικές γνώσεις. Στους τοµείς της κοινωνικής µέριµνας και της εκπαίδευσης, χρειάζεται περαιτέρω αναβάθµιση δεξιοτήτων ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αυξανόµενη ζήτηση των εργοδοτών για εγκάρσιες βασικές ικανότητες, όπως η επίλυση προβληµάτων και οι αναλυτικές δεξιότητες, οι 12 SWD, σελίδα 18. EL 9 EL

11 «αυτοδιαχειριστικές» και επικοινωνιακές δεξιότητες, οι γλωσσικές δεξιότητες και, γενικότερα, για «µη συνήθεις δεξιότητες» Αυξηµένη δηµιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης και κίνδυνος πόλωσης της αγοράς εργασίας Οι προβολές σχετικά µε την καθαρή δηµιουργία θέσεων απασχόλησης δείχνουν πόλωση της ανάπτυξης της απασχόλησης µεταξύ των διαφόρων επαγγελµάτων, µε ισχυρή τάση υπέρ των θέσεων υψηλής ειδίκευσης. Μέχρι το 2020 θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν στην ΕΕ-25 17,7 εκατοµµύρια πρόσθετες θέσεις εργασίας σε µη χειρωνακτικά επαγγέλµατα υψηλής ειδίκευσης, όπως διοικητικά στελέχη, στελέχη µάρκετινγκ, στελέχη εφοδιαστικής και πωλήσεων, χειριστές συστηµάτων τεχνολογίας της πληροφορίας, εκπαιδευτικοί και τεχνικοί. Συγχρόνως, οι προβλέψεις δείχνουν χαµηλές ή ακόµη και αρνητικές προοπτικές δηµιουργίας θέσεων εργασίας για µερικά ειδικευµένα επαγγέλµατα, αλλά επίσης σηµαντική καθαρή δηµιουργία ανειδίκευτων θέσεων εργασίας (5 εκατοµµύρια), ιδίως στον τοµέα των υπηρεσιών π.χ. προσωπικό ασφάλειας, οικιακοί βοηθοί, ταµίες ή εργαζόµενοι στον τοµέα της καθαριότητας (σχήµα 4). Οι νέες τεχνολογίες και οι εξελίξεις στην οργάνωση της εργασίας φαίνεται να οδηγούν σε σηµαντική ανάπτυξη της απασχόλησης στα άκρα του φάσµατος απασχόλησης (ιδίως στο υψηλότερο επίπεδο). Οι νέες τεχνολογίες δεν µπορούν να αντικαταστήσουν ούτε τα «µη συνήθη» καθήκοντα που χαρακτηρίζουν τα επαγγέλµατα υψηλής ειδίκευσης (π.χ. εργασίες γνώσεων και επικοινωνίας), ούτε τις θέσεις εργασίας χαµηλής ειδίκευσης, ιδίως στον τοµέα των υπηρεσιών (π.χ. φροντίδα ατόµων ή οδήγηση φορτηγών). Ωστόσο, οι συνήθεις εργασίες µέσης ειδίκευσης και οι επαναλαµβανόµενες εργασίες µπορούν να αντικατασταθούν από συστήµατα αυτοµατοποίησης και µηχανοργάνωσης ή να ανατεθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες. Η πόλωση αυτή είναι αισθητή σε ορισµένα κράτη µέλη. Ωστόσο, δεν είναι απόλυτη κατάσταση, καθώς η τάση για πόλωση όσον αφορά την καθαρή δηµιουργία θέσεων εργασίας αναµένεται να αντισταθµιστεί σε µεγάλο βαθµό από την υψηλή ζήτηση θέσεων αντικατάστασης για εργαζόµενους µέσης ειδίκευσης, µολονότι η ζήτηση για θέσεις αντικατάστασης θα εντείνει επίσης την ανοδική τάση όσον αφορά τη ζήτηση δεξιοτήτων. Μετατοπίσεις αυτού του είδους στη ζήτηση εργατικού δυναµικού προκαλούν ήδη ανησυχίες για διαφορές αµοιβών µεταξύ των διαφόρων θέσεων εργασίας. Η τάση όσον αφορά τα µερίδια του εισοδήµατος από την εργασία στην ΕΕ από το 1980 και µετά είναι σαφώς ανοδική για τους εργαζοµένους υψηλής ειδίκευσης και καθοδική για τους εργαζοµένους χαµηλής ειδίκευσης, ενώ τα επίπεδα αµοιβών των εργαζοµένων χαµηλής και µέσης ειδίκευσης τείνουν να συγκλίνουν 13. Στον τοµέα των υπηρεσιών οι θέσεις εργασίας χαµηλής ειδίκευσης περιλαµβάνουν ολοένα και περισσότερο πιο απαιτητικά µη συνήθη καθήκοντα. Ωστόσο, σε µισθολογικό επίπεδο, η οικονοµική αναγνώριση των νέων ικανοτήτων και προσόντων που απαιτούνται για τις εν λόγω θέσεις εργασίας είναι ακόµη χαµηλή. Το στοιχείο αυτό επηρεάζει επίσης την ανισότητα µεταξύ των δύο φύλων, δεδοµένου 13 SWD, σελίδα 30. EL 10 EL

12 ότι οι γυναίκες, και ιδίως οι διακινούµενες, κατέχουν δυσανάλογα µεγάλο αριθµό θέσεων εργασίας του τοµέα των υπηρεσιών 14. Σχήµα 1. Τάσεις όσον αφορά τα επίπεδα απασχόλησης στον τοµέα των υπηρεσιών µέχρι το 2015, ΕΕ ιανοµή 30 Άλλες επιχ. υπηρεσίες 25 Υγεία και κοινων. εργασία Εκατ. θέσεις εργασίας ηµ. διοίκηση και άµυνα Εκπαίδευση Μεταφορές & τηλεπικοινωνίες ιάφορες υπηρεσίες Ξενοδοχεία και εστίαση 5 Προβλέψεις Τράπεζες και ασφάλειες Πηγή: Cedefop, 2008 Σχήµα 2. Προηγούµενη και µελλοντική διάρθρωση των θέσεων εργασίας κατά µορφωτικό επίπεδο, ΕΕ SWD, σελίδα 31. EL 11 EL

13 100% 80% 60% 40% Υψηλή Μέση Χαµηλή 20% 0% Πηγή: Cedefop, 2008 Σχήµα 3. Προβλεπόµενα επίπεδα απασχόλησης το 2020, κατά ευρείες κατηγορίες επαγγελµάτων και µορφωτικό επίπεδο, ΕΕ-25 Χαµηλό µορφωτικό επίπεδο Υψηλό µορφωτικό επίπεδο Μέσο µορφωτικό επίπεδο Επαγγέλµατα χαµηλής ειδίκευσης Ειδικευµένα χειρωνακτικά επαγγέλµατα Ειδικευµένα µη χειρωνακτικά επαγγέλµατα Μη χειρωνακτικά επαγγέλµατα υψηλής ειδίκευσης Εκατ. θέσεις εργασίας Πηγή: Cedefop, 2008 Σχήµα 4. Νέες θέσεις εργασίας µεταξύ 2006 και 2020 κατά ευρείες κατηγορίες επαγγελµάτων, ΕΕ-25 EL 12 EL

14 Καθαρή δηµιουργία θέσεων εργασίας Άλλες νέες θέσεις εργασίας αντικατάστασης Εκατ. θέσεις εργασίας Μη χειρωνακτικά επαγγέλµατα υψηλής ειδίκευσης Ειδικευµένα µη χειρωνακτικά επαγγέλµατα Ειδικευµένα χειρωναkτικά επαγγέλµατα Επαγγέλµατα χαµηλής ειδίκευσης Πηγή: Cedefop (2008). 3. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ: Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «ΝΕΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» Για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των προκλήσεων που περιγράφηκαν, είναι εξαιρετικά σηµαντικό να προωθηθεί η παροχή αναλυτικότερων πληροφοριών για τις µελλοντικές απαιτήσεις της Ένωσης σε δεξιότητες και θέσεις εργασίας και να διευκολυνθεί η αντιστοίχιση µεταξύ τους και η έγκαιρη πραγµατοποίηση σχετικών προβλέψεων. Τοποθετεί στο επίκεντρο της στρατηγικής της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση την ανάγκη να αναβαθµιστούν οι δεξιότητες του πληθυσµού της ΕΕ και να εξασφαλιστεί η καλύτερη ανταπόκριση των δεξιοτήτων αυτών στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ούτως ώστε να αντιµετωπιστούν οι άµεσες εργασιακές και κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης και να υποστηριχθεί µακροπρόθεσµα η ανταγωνιστικότητα και η δικαιοσύνη στην Ένωση. Στηριζόµενη στους υπάρχοντες προϋπολογισµούς και προγράµµατα της ΕΕ, η πρωτοβουλία χωρίζεται σε τέσσερα σκέλη Αντιµετώπιση των αναντιστοιχιών Οι δηµόσιες αρχές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, οι επιχειρήσεις, οι κοινωνικοί εταίροι, οι πάροχοι υπηρεσιών εκπαίδευσης και τα µεµονωµένα άτοµα θα ωφεληθούν από την τακτική παροχή πληροφοριών για τις βραχυπρόθεσµες αλλαγές στην αγορά εργασίας της ΕΕ, για τις κενές θέσεις εργασίας που υπάρχουν σε ολόκληρη την ΕΕ και για τις προβολές σχετικά µε τις απαιτήσεις δεξιοτήτων. Η Επιτροπή, για να προωθήσει την επαγγελµατική και γεωγραφική κινητικότητα: EL 13 EL

15 θα δηµιουργήσει από το 2009 ένα «Παρατηρητήριο για την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας», µε περιοδικές, ενηµερωµένες πληροφορίες για τις βραχυπρόθεσµες τάσεις της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Το Παρατηρητήριο θα συλλέγει, θα αναλύει και θα διαδίδει στοιχεία για τις κενές θέσεις εργασίας και για τα εγγεγραµµένα άτοµα που αναζητούν εργασία µέσω του δικτύου δηµόσιων υπηρεσιών απασχόλησης της ΕΕ και, έγκαιρα, από ευρύτερες πηγές όπως τοµείς, επιχειρήσεις και γραφεία προσλήψεων θα αναπτύξει από το 2009 ένα τυποποιηµένο πολύγλωσσο λεξικό των επαγγελµάτων και των δεξιοτήτων, για να βελτιώσει την ποιότητα και τη διαφάνεια των πληροφοριών για τις κενές θέσεις εργασίας και για να βελτιώσει τη συσχέτιση µεταξύ των ατόµων που αναζητούν εργασία και των διαθέσιµων κενών θέσεων θα δηµιουργήσει το 2009 το «Match and Map», µια φιλική προς το χρήστη, διαφανή ηλεκτρονική υπηρεσία για τους πολίτες, που θα παρέχει ποιοτικές πληροφορίες για τα επαγγέλµατα, τις δεξιότητες και τις ευκαιρίες µάθησης και κατάρτισης σε όλη την ΕΕ. Στο πλαίσιο του EURES, και σε σύνδεση µε τις πύλες PLOTEUS και EURAXESS 15, η υπηρεσία αυτή θα παρέχει, σε κοινοτικό επίπεδο, σαφή γεωγραφική «χαρτογράφηση» των προσφορών εργασίας που ταιριάζουν µε τα χαρακτηριστικά του κάθε χρήστη, ανατροφοδότηση σχετικά µε τους λόγους για τους οποίους οι θέσεις εργασίας και οι δεξιότητες δεν ταιριάζουν και πληροφορίες για ευκαιρίες µάθησης Ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης για έγκαιρη πρόβλεψη Τα περισσότερα κράτη µέλη αναπτύσσουν ήδη εργαλεία έγκαιρης πρόβλεψης 16. Ωστόσο, αυτές οι πρωτοβουλίες ποικίλλουν σηµαντικά από πλευράς εµβέλειας και µεθοδολογίας και πρέπει να ενταχθούν σε ένα συντονισµένο πλαίσιο. Για το σκοπό αυτό πρέπει να χρησιµοποιηθούν οι πόροι και η πείρα του Cedefop και του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για τη Βελτίωση των Συνθηκών ιαβίωσης και Εργασίας. Η Επιτροπή: θα καθιερώσει µια τακτική, συστηµατική αξιολόγηση της µακροπρόθεσµης προσφοράς και ζήτησης στις αγορές εργασίας της ΕΕ µέχρι το 2020, που θα κατανέµεται ανά τοµείς, επαγγέλµατα, επίπεδα προσόντων και χώρες. Κάθε δύο χρόνια, µε αφετηρία το 2010, θα δηµοσιεύονται επικαιροποιηµένες προβολές, µαζί µε έγκαιρες ad hoc προειδοποιήσεις για πιθανές ανισορροπίες στην αγορά εργασίας Η EURES, η δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης, (http://eures.europa.eu), περιλαµβάνει σήµερα 1,2 εκατοµµύρια κενές θέσεις εργασίας, πάνω από βιογραφικά σηµειώµατα και εγγεγραµµένους εργοδότες. Παρέχει επίσης πληροφορίες που χρειάζονται για την επαγγελµατική κινητικότητα στην Ευρώπη. Η PLOTEUS, η δικτυακή πύλη για τις ευκαιρίες µάθησης σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο, (http://ec.europa.eu/ploteus/), δέχεται πάνω από επισκέψεις ετησίως. Ο EURAXESS, ο ιστότοπος του δικτύου διακινούµενων ερευνητών, περιλαµβάνει µια δικτυακή πύλη για τις θέσεις εργασίας (http://ec.europa.eu/euraxess/jobs), ειδικά αφιερωµένη στους εργοδότες και τους εργαζοµένους µε ερευνητικό προφίλ δηµοσιεύει κενές θέσεις ετησίως. Για συνολική επισκόπηση των εθνικών πρωτοβουλιών, βλ. SWD, κεφάλαιο 3. EL 14 EL

16 θα αυξήσει τις µεθοδολογικές και αναλυτικές ικανότητες, καθώς και τις ικανότητες αµοιβαίας µάθησης της ΕΕ, για την πραγµατοποίηση έγκαιρων προβλέψεων σχετικά µε τις δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας. Από το 2009 η Επιτροπή θα συγκεντρώσει τις προσπάθειες που καταβάλλονται στο πλαίσιο των προγραµµάτων PROGRESS και διά βίου µάθησης, για να αναπτύξει νέους τρόπους µέτρησης των ικανοτήτων θα αυξήσει την ικανότητα της ΕΕ να αξιολογεί τις συνέπειες που θα έχει στην απασχόληση η µετάβαση σε µια οικονοµία µε µειωµένη χρήση άνθρακα. Οι επιχειρήσεις θα κληθούν να διαδραµατίσουν νευραλγικό ρόλο στην αξιολόγηση των αναγκών σε δεξιότητες και πρέπει να συµµετάσχουν δραστήρια σ αυτή την πρωτοβουλία. Η Επιτροπή: θα προωθήσει το διάλογο µεταξύ επιχειρήσεων και παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης, µε σκοπό την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων για την αντιµετώπιση των µεσοπρόθεσµων αναγκών σε δεξιότητες, και θα παράσχει στοιχεία σχετικά µε τις προσδοκίες των εργοδοτών από τους φοιτητές και τους πτυχιούχους µέσω ποιοτικών διερευνητικών µελετών όπως το σχέδιο «Συντονισµός των εκπαιδευτικών δοµών στην Ευρώπη» θα ενισχύσει τις γνώσεις των επιχειρήσεων, την ενηµέρωσή τους και τη συµµετοχή τους στη διαδικασία πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες µέσω ενός εργαλείου διερεύνησης των αναγκών των εργοδοτών και µέσω ποιοτικών µελετών για τις ανάγκες των επιχειρήσεων, και ιδίως των ΜΜΕ, σε δεξιότητες θα υποστηρίξει τις «πλατφόρµες» επιχειρήσεων, παρόχων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και ειδικών σε θέµατα προσλήψεων για τον από κοινού σχεδιασµό στοχοθετηµένων εκπαιδευτικών µαθηµάτων και την οργάνωση µιας ετήσιας εκδήλωσης µε θέµα τη «Σύµπραξη για τις δεξιότητες και την απασχόληση», µε στόχο την προβολή των πιο καινοτόµων συµπράξεων αντιστοίχισης της προσφοράς µε τη ζήτηση δεξιοτήτων. Το τοµεακό επίπεδο έχει ιδιαίτερα µεγάλη σηµασία για το ζήτηµα της προσαρµογής στην αλλαγή. Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα όργανα της ΕΕ, τους κοινωνικούς εταίρους και τις κοινοτικές υπηρεσίες Eurofound και Cedefop, έχει ήδη αναπτύξει µια διατοµεακή µεθοδολογία για την έγκαιρη πρόβλεψη των αναγκών των διαφόρων τοµέων σε δεξιότητες, µεθοδολογία η οποία διατυπώνει σενάρια για την εξέλιξη των τοµέων και τον αντίκτυπο στα επαγγέλµατα και την απασχόληση. Η Επιτροπή: θα προβεί σε ανάλυση των απαιτούµενων δεξιοτήτων και των αναγκών της αγοράς εργασίας σε βασικούς τοµείς. Στα µέσα του 2009 θα είναι διαθέσιµα τα συνολικά αποτελέσµατα για 16 τοµείς, που καλύπτουν το 75% των συνολικών θέσεων εργασίας του ιδιωτικού τοµέα της ΕΕ, και έτσι θα σχηµατιστεί πλήρης εικόνα για τη ζήτηση εργατικού δυναµικού και για τις συνέπειές της από πλευράς αναδιαρθρώσεων EL 15 EL

17 θα συζητήσει µε τους παράγοντες του τοµέα, και ιδίως µε τις υπάρχουσες τοµεακές επιτροπές κοινωνικού διαλόγου, τη δυνατότητα σύστασης «τοµεακών συµβουλίων για την απασχόληση και τις δεξιότητες» σε επίπεδο ΕΕ, µε στόχο τη συγκέντρωση των πληροφοριών που υπάρχουν στα κράτη µέλη και τις περιφέρειες και τη χάραξη σχετικών κατευθύνσεων και προσανατολισµών εκπορευόµενων από τους εµπλεκόµενους παράγοντες και από τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η Επιτροπή, για να αξιοποιήσει την πείρα των κρατών µελών, των επιχειρήσεων και των κοινωνικών εταίρων, των παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης, των πανεπιστηµιακών παραγόντων και των διεθνών ιδρυµάτων, θα δηµιουργήσει µια µικρή οµάδα εµπειρογνωµόνων που θα υποστηρίζουν την πρωτοβουλία «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας». Κατά τη διάρκεια ενός έτους, η οµάδα θα παρέχει πείρα και συµβουλές για θέµατα αναλύσεων, κοινών µεθοδολογιών και πολιτικών απαντήσεων Εµβάθυνση της διεθνούς συνεργασίας Η οικονοµία της ΕΕ και οι άλλες οικονοµίες επηρεάζονται από τις παγκόσµιες τάσεις και προκλήσεις, οι οποίες µε τη σειρά τους ασκούν άµεση επίδραση στις αγορές εργασίας της ΕΕ. Ο πολιτικός διάλογος και η ανταλλαγή εµπειριών µε τους εταίρους µας σε παγκόσµιο επίπεδο µπορούν να συµβάλουν στην αντιµετώπιση των προκλήσεων του σήµερα και του αύριο. Πέραν της τρέχουσας συνεργασίας µε τις 46 χώρες-µέλη της διαδικασίας της Μπολόνιας για τη µεταρρύθµιση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, η Επιτροπή θα εντείνει τη συνεργασία µε τρίτες χώρες και διεθνείς φορείς. Ειδικότερα, η Επιτροπή: θα συµµετάσχει δραστήρια στο νέο πρόγραµµα του ΟΟΣΑ για την αξιολόγηση των ικανοτήτων των ενηλίκων (PIAAC), παράλληλα µε τα τρέχοντα προγράµµατα PISA και AHELO, που αφορούν την αξιολόγηση των επιδόσεων των µαθητών και της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί επίσης µε τον ΟΟΣΑ στην ανάπτυξη ποιοτικών µελετών για την εξέλιξη της ζήτησης δεξιοτήτων και την κατάρτιση δεικτών για τις σχετικές αναντιστοιχίες θα συνεργαστεί µε τη ιεθνή Οργάνωση Εργασίας, ιδίως µε στόχο την ανάπτυξη µιας πλατφόρµας ανταλλαγής γνώσεων και την αξιολόγηση του παγκόσµιου αντικτύπου της κλιµατικής αλλαγής στις δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας θα ενισχύσει τους εν εξελίξει διµερείς διαλόγους µε τρίτες χώρες, ιδιαίτερα µε την Κίνα, την Ινδία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά, µε στόχο την ανάπτυξη κοινών σχεδίων έρευνας και συνεργασίας σε θέµατα προβλέψεων και µεθοδολογίας θα αναπτύξει τον πολιτικό διάλογο µε τις γειτονικές χώρες, καθώς και το διάλογο στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και της Ένωσης για τη Μεσόγειο, που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, ιδίως µε στόχο την ανάπτυξη του τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των εθνικών πλαισίων για τα προσόντα. EL 16 EL

18 3.4. Ενεργοποίηση των κοινοτικών µέσων Η προετοιµασία της ανάκαµψης µέσω της ριζικής αναβάθµισης των δεξιοτήτων θα τελεσφορήσει µόνο µέσω της κοινής προσπάθειας όλων των εµπλεκόµενων παραγόντων στα κράτη µέλη, µε τη συµβολή των κοινοτικών πολιτικών, χρηµατοδοτικών µέσων και διαδικασιών: Η στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση και τα προγράµµατα αµοιβαίας µάθησης, στο πλαίσιο της ανοικτής µεθόδου συντονισµού, παρέχουν ένα γενικό πολιτικό πλαίσιο για την πρωτοβουλία «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας». Στο σχέδιο που εκπόνησε η Επιτροπή µε στόχο την ανάκαµψη υπογραµµίζεται ότι η ισχυρότερη έµφαση στις πολιτικές ευελιξίας µε ασφάλεια, µε επίκεντρο τα µέτρα ενεργοποίησης, την επανεκπαίδευση και την αναβάθµιση των δεξιοτήτων, έχει καθοριστική σηµασία για την προώθηση της απασχολησιµότητας των πολιτών και της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας Το επικαιροποιηµένο στρατηγικό πλαίσιο συνεργασίας στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης µπορεί να υποκινήσει καινοτόµες συµπράξεις µεταξύ των παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των κοινωνικών και οικονοµικών παραγόντων και να προωθήσει πιο ευέλικτα και προσανατολισµένα προς τη ζήτηση συστήµατα. Η εφαρµογή του ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων αναµένεται να αυξήσει τη διαφάνεια των προσόντων και να διευκολύνει την πρόσβαση στην περαιτέρω µάθηση. Η διαδικασία της Κοπεγχάγης για τη συνεργασία στον τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα περιλάβει µια νέα προτεραιότητα, που θα αφορά τη βελτίωση των σχέσεων µε την αγορά εργασίας Η «πέµπτη ελευθερία» η ελεύθερη κυκλοφορία της γνώσης την οποία χαιρέτισε το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2008, θα υποστηρίξει την υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας». Η ελευθερία αυτή θα διευκολύνει τη διασυνοριακή και διατοµεακή κινητικότητα των «εργαζοµένων της γνώσης» και, µε τον τρόπο αυτόν, θα συµβάλει στην καλύτερη αντιστοίχιση µεταξύ προσφοράς και ζήτησης στο υψηλό επίπεδο προσόντων Η πρωτοβουλία «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» εντάσσεται απόλυτα στο πεδίο εφαρµογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ). ιάφορα κράτη µέλη έχουν ήδη προσδιορίσει ως προτεραιότητα στον προγραµµατισµό που κατάρτισαν για το ΕΚΤ για την περίοδο την ανάπτυξη πολιτικών και υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών σε δεξιότητες και την αντιµετώπιση των αναντιστοιχιών στην αγορά εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της εκτέλεσης ενεργειών που αποσκοπούν στην καλύτερη ισορροπία µεταξύ των δύο φύλων και στην καθοδήγηση σχετικά µε τις εκπαιδευτικές επιλογές. Η Επιτροπή θα παράσχει στα κράτη µέλη πολιτική καθοδήγηση σχετικά µε τη βέλτιστη χρήση των κονδυλίων του ΕΚΤ Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) µπορεί επίσης να συµβάλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των σχετικών προβλέψεων, προωθώντας την τεχνολογική πρόβλεψη, την καινοτοµία, την έρευνα και την ανάπτυξη και την επικοινωνιακή υποδοµή και διευκολύνοντας τη διασυνοριακή συνεργασία των οργανισµών εκπαίδευσης και κατάρτισης EL 17 EL

19 5 Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) επενδύει στην καινοτοµία, τις νέες τεχνολογίες, την έρευνα και την ανάπτυξη και υποστηρίζει την αναβάθµιση των δεξιοτήτων των αγροτών, των δασοκόµων και των µεταποιητών τροφίµων, καθώς και του ευρύτερου αγροτικού πληθυσµού, µέσω δραστηριοτήτων κατάρτισης, ενηµέρωσης και διάδοσης γνώσεων. Η πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ) θα επιτρέψει την ενίσχυση των δραστηριοτήτων αναβάθµισης των δεξιοτήτων Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών µπορεί επίσης να συµβάλει συµπληρωµατικά προς το ΕΚΤ στην αναβάθµιση και την προσαρµογή των δεξιοτήτων των µεταναστών, ιδίως µε την υποστήριξη µέτρων προετοιµασίας (π.χ. επαγγελµατική και γλωσσική κατάρτιση) στη χώρα προέλευσης και µαθηµάτων γλώσσας στο κράτος µέλος κατοικίας. Ο ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος αποτελεί βασικό µέσο παρότρυνσης των κοινωνικών εταίρων να επενδύσουν στις σωστές δεξιότητες µέσω της εκπαίδευσης και της διά βίου µάθησης. Η Επιτροπή θα καλέσει τους κοινωνικούς εταίρους να αναπτύξουν κοινές πρωτοβουλίες, για να προωθήσουν την πρόβλεψη και την αναβάθµιση των δεξιοτήτων και να λάβουν µέτρα για να πλαισιώσουν τη βραχυπρόθεσµη αναδιάρθρωση. *** Η αναβάθµιση των δεξιοτήτων, όπως και ιδίως σήµερα η καλύτερη αντιστοιχία µεταξύ δεξιοτήτων και αναγκών της αγοράς εργασίας, έχουν νευραλγική σηµασία για το µέλλον της Ευρώπης. Η πρωτοβουλία «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» υπογραµµίζει την ανάγκη για αποτελεσµατικότερες πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης και για εκσυγχρονισµό των αγορών εργασίας µέσω πολιτικών που συνδυάζουν την ευελιξία µε την ασφάλεια. Προτείνει να αναληφθεί συντονισµένη προσπάθεια για τη συνολική αξιολόγηση των µελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες και των αναγκών της αγοράς εργασίας, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, τις επιχειρήσεις και άλλους σχετικούς παράγοντες. Η πρωτοβουλία επιδιώκει να συµβάλει στην οικονοµική ανάκαµψη και στη στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση, να αµβλύνει τις επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης στις θέσεις εργασίας και τις δεξιότητες και να ενισχύσει τη µακροπρόθεσµη ανταγωνιστικότητα και δικαιοσύνη. Σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, η Επιτροπή θα αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα των µέτρων σε συνεχή βάση, αρχίζοντας µε µια πρώτη έκθεση το EL 18 EL

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας;

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας; Απαντήσεις της ΕΤΕπ στις μικρομεσαίες για το πρόγραμμα απασχόλησης νέων Αναλυτική ενημέρωση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση των νέων, «Δεξιότητες και

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο.

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2014 (OR. en) 10463/14 SAN 220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την κοινωνική Καινοτομία (EaSI) Συνοπτική περιγραφή προγράμματος

Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την κοινωνική Καινοτομία (EaSI) Συνοπτική περιγραφή προγράμματος Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την κοινωνική Καινοτομία (EaSI) Συνοπτική περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα για την Απασχόληση και την κοινωνική Καινοτομία (EaSI) είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Άτυπη Σύνοδος Υπουργών Παιδείας Λευκωσία, 4-5 Οκτωβρίου 2012

Άτυπη Σύνοδος Υπουργών Παιδείας Λευκωσία, 4-5 Οκτωβρίου 2012 Άτυπη Σύνοδος Υπουργών Παιδείας Λευκωσία, 4-5 Οκτωβρίου 2012 Έγγραφο συζήτησης Προεδρίας Για να παραμείνει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται περισσότερους πολίτες με τις

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ EL Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μετά τη Λισσαβόνα: προς μια κοινωνία της γνώσης Η δομή των επαγγελματικών προσόντων αλλάζει Από τη μεσοπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ιδρύθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης με σκοπό τη βελτίωση της κινητικότητας των εργαζόμενων και των ευκαιριών απασχόλησης στην κοινή αγορά.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2015/2088(INI) 26.6.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας (2015/2088

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2002 για ένα κοινό ευρωπαϊκό υπόδειγµα βιογραφικού σηµειώµατος (ΒΣ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 516]

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2002 για ένα κοινό ευρωπαϊκό υπόδειγµα βιογραφικού σηµειώµατος (ΒΣ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 516] L 79/66 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.3.2002 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2002 για ένα κοινό ευρωπαϊκό υπόδειγµα βιογραφικού σηµειώµατος (ΒΣ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του «3ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επιχειρήσεων (Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2014)»

Συμπεράσματα του «3ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επιχειρήσεων (Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2014)» Συμπεράσματα του «3ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επιχειρήσεων (Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2014)» «Οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την Ευρώπη, αλλά η Ευρώπη δεν ενδιαφέρεται πάντα για τις επιχειρήσεις». Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 Έως 5 εκατοµµύρια άτοµα, σχεδόν διπλάσιος αριθµός απ ό,τι σήµερα, θα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020 Structural Funds Περιφερειακός Σύµβουλος Ν Αγαίου Ευρωβουλευτής Οµάδα των Πράσινων Πολυετές Οικονοµικό Πλαίσιο (Multi-annual

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική απασχόλησης

Πολιτική απασχόλησης Πολιτική απασχόλησης Η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση, που περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 334 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

15564/15 ΣΙΚ/γπ/ΧΓ 1 DGG 1A

15564/15 ΣΙΚ/γπ/ΧΓ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιανουαρίου 2016 (OR. en) 15564/15 ECOFIN 1009 UEM 437 SOC 725 EMPL 471 COMPET 573 ENV 812 EDUC 326 RECH 313 ENER 440 JAI 1027 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2020 Η "Ευρώπη 2020" είναι μια πολυδιάστατη στρατηγική για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση την επόμενη δεκαετία, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου 2013. Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 2 η Συνεδρία με θέμα:

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου 2013. Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 2 η Συνεδρία με θέμα: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα Αναγνωριση Ποιοτητα Κινητικοτητα Εκπαιδευση Προτυπα Απασχολησιµοτητα Ανάπτυξη της Αγοράς Εργασίας Σχετικά Προσόντα και κατάρτιση Η VSPORT + Έργο Ο βασικός στόχος του VSPORT είναι να αναπτυχθεί ένα διατομεακό

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση Σταδιοδροµίας: Εγχειρίδιο για τους ιαµορφωτές Πολιτικής

Καθοδήγηση Σταδιοδροµίας: Εγχειρίδιο για τους ιαµορφωτές Πολιτικής Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Greek Καθοδήγηση Σταδιοδροµίας: Εγχειρίδιο για τους ιαµορφωτές Πολιτικής Περίληψη στα ελληνικά Οι άρτια οργανωµένες υπηρεσίες καθοδήγησης σταδιοδροµίας

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ 1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Στόχοι: Ενηµέρωση των αρµόδιων φορέων σχεδιασµού για το υπό διαπραγµάτευση προτεινόµενο νέο πλαίσιο της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 Έναρξη προετοιµασίας

Διαβάστε περισσότερα

10133/1/09 REV 1 ΓΣΓ/γλε 1 DG G

10133/1/09 REV 1 ΓΣΓ/γλε 1 DG G ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Mαΐου 2009 (04.06) (OR. en) 10133/1/09 REV 1 SOC 362 ECOFIN 392 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γραμματείας του Συμβουλίου προς : το Συμβούλιο (Απασχόληση, Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές''

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' ''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' Άρης Περουλάκης Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα Τμήμα Επικοινωνίας / Εταιρικών

Διαβάστε περισσότερα

«Προώθηση. της ανταγωνιστικότητας. Γεωργία Σιµάτου Στέλεχος ΠΑΣΕΓΕΣ. Κλειστό Στάδιο Βλαχιώτη. Ευρώτα Λακωνίας,

«Προώθηση. της ανταγωνιστικότητας. Γεωργία Σιµάτου Στέλεχος ΠΑΣΕΓΕΣ. Κλειστό Στάδιο Βλαχιώτη. Ευρώτα Λακωνίας, «Προώθηση της ανταγωνιστικότητας & της καινοτοµίας στο πλαίσιο της ΚΑΠ µετά το 2013» Γεωργία Σιµάτου Στέλεχος ΠΑΣΕΓΕΣ Κλειστό Στάδιο Βλαχιώτη. Ευρώτα Λακωνίας, 2.03.2013 ΚΑΠµετάτο 2013 Στρατηγική Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 1. Από την έναρξη της προσφυγικής κρίσης το 2013, τα κράτη μέλη της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη Η τελευταία μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) διατήρησε την διάρθρωση σε δύο πυλώνες της εν λόγω πολιτικής ενώ η αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. Τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσαν τη συνεργασία τους το 2009 με το Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 Θεματικοί Στόχοι (ΘΣ) Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 1. «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος.

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2013 (19.07) (OR. en) 11151/13 ENV 578 SAN 226 AGRI 395 FORETS 32 ENER 298 TRANS 336 ECOFIN 574 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας προς: τις αντιπροσωπείες

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση/ συζήτηση στο 5o Φόρουμ Αυτοδιοίκησης Βίλια 15/6/20013 με θέμα: "Ανάπτυξη Αυτοδιοίκηση η Ευρωπαϊκή πρόταση"

Εκδήλωση/ συζήτηση στο 5o Φόρουμ Αυτοδιοίκησης Βίλια 15/6/20013 με θέμα: Ανάπτυξη Αυτοδιοίκηση η Ευρωπαϊκή πρόταση Εκδήλωση/ συζήτηση στο 5o Φόρουμ Αυτοδιοίκησης Βίλια 15/6/20013 με θέμα: "Ανάπτυξη Αυτοδιοίκηση η Ευρωπαϊκή πρόταση" Άρης Περουλάκης : Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας, Εταιρικών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Γενικού ιευθυντή του ΣΕΒ κ. ιονύση Νικολάου. Στο 1 ο Συνέδριο του ΙΕΠΑΣ µε θέµα : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ»

Χαιρετισµός του Γενικού ιευθυντή του ΣΕΒ κ. ιονύση Νικολάου. Στο 1 ο Συνέδριο του ΙΕΠΑΣ µε θέµα : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ» Χαιρετισµός του Γενικού ιευθυντή του ΣΕΒ κ. ιονύση Νικολάου Στο 1 ο Συνέδριο του ΙΕΠΑΣ µε θέµα : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ» Τετάρτη 5 Νοεµβρίου 2008 1 Κυρίες και κύριοι, Η σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Απριλίου 2013 για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία

Διαβάστε περισσότερα

Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη

Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη Μέχρι το 2025 προβλέπονται σημαντικές διαφορές στην προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων μεταξύ κρατών μελών Το 2020 η απασχόληση στην ΕΕ εκτιμάται

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Βαλέτα, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Μεσογείου 1. Χαιρετίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου

Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου Ιστιαία, 25 Οκτωβρίου 2012 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Γιάννενα, 21 Σεπτεμβρίου 2012 Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 27.3.2013 2012/2295(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Tamás Deutsch (PE506.093v01-00) σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια

Διαβάστε περισσότερα