ΘΔΜΑ: «Σοποθέηηζη Γιεςθςνηών σολικών Μονάδυν ηηρ Γιεύθςνζηρ Ππυηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Αναηολικήρ Αηηικήρ».

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ: «Σοποθέηηζη Γιεςθςνηών σολικών Μονάδυν ηηρ Γιεύθςνζηρ Ππυηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Αναηολικήρ Αηηικήρ»."

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α Σασ. Γ/νζη: Αν. Σζόσα 15-17, Αθήνα Πληποθοπίερ: Αμαλία Κολοβού Σηλ : FAX : ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4ΑΜ49-Ε2Ο Αθήνα 8-8- Απ. Ππυη.: Φ.32/13228 ΑΠΟΦΑΗ ΘΔΜΑ: «Σοποθέηηζη Γιεςθςνηών σολικών Μονάδυν ηηρ Γιεύθςνζηρ Ππυηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Αναηολικήρ Αηηικήρ». Ο Πεπιθεπειακόρ Γιεςθςνηήρ Δκπαίδεςζηρ Αηηικήρ Έσονηαρ ςπότη: 1. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 11 ηος Ν. 1566/1985 (Φ.Δ.Κ. 167, η.α / ) «Γομή και λειηοςπγία ηηρ ππυηοβάθμιαρ και δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ και άλλερ διαηάξειρ», 1

2 2. Σιρ διαηάξειρ ηος απ. 14, παπ. 29 ηος Ν. 2817/2000 «Δκπαίδεςζη ηυν αηόμυν με ειδικέρ εκπ/κερ ανάγκερ και άλλερ διαηάξειρ» (Φ.Δ.Κ 78/η. Α / ), 3. Σο Νόμο 2986/2002 (ΦΔΚ 24/η.Α / ) «Οπγάνυζη ηυν Πεπιθεπειακών Τπηπεζιών ηηρ Ππυηοβάθμιαρ και Γεςηεποβάθμιαρ Δκπ/ζηρ κ.λ.π.», 4. Σιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν 8 και 13 ηος Ν. 3205/2003, πεπί μιζθολογικών πςθμίζευν (ΦΔΚ 297,η. Α / ), όπυρ ηποποποιήθηκαν και ιζσύοςν, 5. Σο Ν. 3848/2010 (ΦΔΚ 71/Α/ ) «Αναβάθμιζη ηος πόλος ηος εκπαιδεςηικού καθιέπυζη κανόνυν αξιολόγηζηρ και αξιοκπαηίαρ ζηην εκπαίδεςζη και λοιπέρ διαηάξειρ», όπυρ ηποποποιήθηκε με ηο Ν. 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118/Α/ ), «Θεζμικό πλαίζιο ηυν Ππόηςπυν Πειπαμαηικών σολείυν, Ίδπςζη Ηνζηιηούηος Δκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ, Οπγάνυζη ηος Ηνζηιηούηος Σεσνολογίαρ Τπολογιζηών και εκδόζευν ΓΗΟΦΑΝΣΟ και λοιπέρ διαηάξειρ», 6. Σο Ν. 3699/2008 (ΦΔΚ 199/Α/ ) «Διδική αγυγή και εκπαίδεςζη αηόμυν με αναπηπία ή με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ», όπυρ ηποποποιήθηκε με ηο Ν. 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118/Α/ ), «Θεζμικό πλαίζιο ηυν Ππόηςπυν Πειπαμαηικών σολείυν, Ίδπςζη Ηνζηιηούηος Δκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ, Οπγάνυζη ηος Ηνζηιηούηος Σεσνολογίαρ Τπολογιζηών και εκδόζευν ΓΗΟΦΑΝΣΟ και λοιπέρ διαηάξειρ», 7. Σην ςπ απιθμ /Γ2/ Τποςπγική Απόθαζη με θέμα: «Καθοπιζμόρ ηηρ διαδικαζίαρ ςποβολήρ αιηήζευν ηυν ςποτηθίυν Γιεςθςνηών και Τποδιεςθςνηών όλυν ηυν ηύπυν σολικών Μονάδυν Ππυηοβάθμιαρ και Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ», 8. Σην απιθ. Φ.350.2/1/1500/Γ1/ Απόθαζη ηος Τπ. Παιδείαρ Γ.Β.Μ.Θ., με ηην οποία διοπίζθηκαν οι Πεπιθεπειακοί Γιεςθςνηέρ Δκπαίδεςζηρ, 9. Σην ςπ απιθμ. Φ.351.5/77/165375/Γ1/ εγκύκλιο ηος Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ., 10. Σην ςπ απιθμ. 3311/ Πποκήπςξη ηηρ Γιεύθςνζηρ Ππυηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Αναηολικήρ Αηηικήρ. 11. Σα ςπ απιθμ α/Γ2/ και 83840β/Γ2/ , έγγπαθα ηος Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. 12. Σο ςπ απιθμ β/Γ2/ (Ανακοινοποίηζη ζηο οπθό ), έγγπαθο ηος Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. 13. Σην ςπ απιθμ.φ.32/12549/ Απόθαζη ηος Πεπιθεπειακού Γιεςθςνηή Ππυηοβάθμιαρ και Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Αηηικήρ «Κύπυζη αξιολογικών πινάκυν επιλογήρ ςποτηθίυν Γιεςθςνηών σολικών Μονάδυν ηηρ Γιεύθςνζηρ Ππυηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Αναηολικήρ Αηηικήρ», 14. Σην ςπ απ.25/ Ππάξη ηος ΠΤΠΔ Αναηολικήρ Αηηικήρ με ηην οποία πποηείνεηαι η ηοποθέηηζη Γιεςθςνηών σολικών Μονάδυν ηηρ Γιεύθςνζηρ Ππυηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Αναηολικήρ Αηηικήρ, 15. Σο ςπ απιθμ.φ.21/6581/ έγγπαθο ηηρ Γιεςθύνηπιαρ ηηρ Γιεύθςνζηρ Ππυηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Αναηολικήρ Αηηικήρ, Αποφασίζουμε 2

3 Σοποθεηούμε, για ηο ζςμθέπον ηηρ Τπηπεζίαρ και με δαπάνη ηος Γημοζίος, ζηιρ ανηίζηοισερ θέζειρ Γιεςθςνηών σολικών Μονάδυν ηηρ Γιεύθςνζηρ Ππυηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Αναηολικήρ Αηηικήρ ηοςρ παπακάηυ εκπαιδεςηικούρ με ηεηπαεηή θηηεία, η οποία λήγει ζηιρ , ζύμθυνα με ηον ακόλοςθο πίνακα: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ AM ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΛΣΟΤΔΗ ΚΩΝ/ΝΟ ο Ειδικό Δ.. Αχαρνών ΠΑΣΡΙΝΟΠΟΤΛΟ ΜΑΣΘΑΙΟ ο Δ.. Αχαρνών ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ο Δ.. Βοφλασ ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ο Δ.. Παιανίασ ΚΑΣΑΦΑΡΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ ο Δ.. Αχαρνών ΛΑΖΑΡΙΔΟΤ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ο Δ.. Αχαρνών ΚΡΕΜΟΤ ΕΤΣΕΡΠΗ Δ.. Αυλώνα ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ Ειδικό Δ.. Π.Ν.Α. Ραφινασ ΚΟΤΦΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ο Δ.. Βοφλασ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ο Δ.. Γζρακα ΠΑΣΡΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ο Δ.. Βοφλασ ΚΑΛΛΙΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ο Δ.. Κρυονερίου ΠΑΣΟΤΡΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Δ.. Αγίασ Μαρίνασ Νζασ Μάκρθσ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ο Δ.. Ραφινασ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ Δ.. Παλαιάσ Φώκαιασ 3

4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ ο Δ.. Αγίου τεφάνου ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ Δ.. Δροςιάσ ΣΑΜΟΤΛΗ ΕΤΘΤΜΙΟ ο Δ.. Παιανίασ ΠΟΛΤΖΟ ΝΙΚΟΛΑΟ Δ.. ταμάτασ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ο Δ.. Αχαρνών ΣΑΜΟ ΠΤΡΙΔΩΝ ο Δ.. Νζασ Μάκρθσ ΠΑΤΛΟΤ ΑΓΝΗ ο Δ.. Παλλινθσ ΛΙΟΝΣΟΤ ΕΤΦΡΟΤΝΗ ο Δ.. Αχαρνών ΠΡΟΚΟΠΙΟΤ ΧΡΗΣΟ ο Δ.. Βοφλασ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ο Δ.. Μαρκόπουλου ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΤ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ο Ειδικό Δ.. Παμμακαρίςτου ΜΑΝΔΑΛΕΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ο Δ.. Παλλινθσ ΔΙΑΜΑΝΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Δ.. Ανατολισ Νζασ Μάκρθσ ΣΑΘΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Δ.. Βουλιαγμζνθσ ΧΑΡΙΣΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ο Δ.. Αναβφςςου ΛΙΒΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Δ.. Διλόφου Βάρθσ ΓΚΕΛΑΜΕΡΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ο Δ.. Παιανίασ ΜΠΑΛΙΑΚΟΤ ΑΧΙΛΛΕΙΑ Δ.. Βάρκιηασ ΜΕΝΟΤΔΕΑ ΑΝΔΡΕΑ ο Δ.. Κορωπίου ΖΑΚΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ο Δ.. Παλλινθσ 4

5 ΒΑΣΑΡΟΤΧΑ ΚΩΝ/ΝΟ ο Δ.. Βάρθσ ΚΑΡΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ.. Κιτςίου ΧΕΛΜΗ ΑΡΑΝΣΗ ο Δ.. Ραφινασ ΜΑΝΣΟΤΒΑΛΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ ο Δ.. Κρυονερίου ΜΕΝΣΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ο Δ.. Μαρκόπουλου ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΝΑΣΑΙΑ Δ.. Μαλακάςασ ΓΙΑΝΝΑΡΕΛΗ ΕΤΣΡΑΣΙΟ ο Δ.. Γζρακα ΔΑΛΛΑ ΠΑΡΑΚΕΤΑ ο Δ.. Διονφςου ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗ ο Δ.. Ραφινασ ΔΗΜΟ ΗΛΙΑ ο Δ.. Γζρακα ΧΡΙΣΟΔΟΤΛΟ ΑΝΣΩΝΙΟ Δ.. Πολυδενδρίου ΛΙΒΑ ΑΗΜΟΤΛΑ ο Δ.. Βάρθσ ΣΙΑΚΙΡΗ ΜΑΡΘΑ ο Δ.. Παλλινθσ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ο Δ.. Παλλινθσ ΨΙΛΟΤ ΕΛΕΝΗ ο Δ.. Πόρτο-Ράφτθ ΛΙΟΤΜΠΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ο Δ.. Παλλινθσ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ο Δ.. Παιανίασ ΔΕΜΕΝΕΓΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ο Δ.. Παλλινθσ ΜΑΝΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Δ.. Καλάμου ΣΑΙΝΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ο Δ.. Αχαρνών 5

6 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΤΛΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ο Δ.. πάτων ΣΕΦΑΝΙΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ο Δ.. Γζρακα ΠΕΓΚΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ο Δ.. Νζασ Μάκρθσ ΛΟΤΚΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ο Δ.. Κερατζασ ΚΟΝΣΙΖΑ ΕΛΠΙΔΑ ο Δ.. Μαρκόπουλου ΚΟΚΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ Δ.. Ανκοφςασ ΕΤΣΑΘΙΟΤ ΦΩΣΕΙΝΗ ο Δ.. Γζρακα ΔΟΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ο Δ.. πάτων ΚΑΣΙΟΤΛΗ ΚΑΙΑΝΗ ο Δ.. Αρτζμιδασ ΒΑΚΑΛΟΤΔΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ο Δ.. Γλυκών Νερών ΞΑΡΧΑΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ Δ.. Χαλκουτςίου ΣΖΩΡΣΖΟΠΟΤΛΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ Δ.. Ροδόπολθσ ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΟΛΓΑ ο Δ.. Θρακομακεδόνων ΚΑΚΑΒΑ ΕΤΔΟΚΙΑ Δ.. Αγίασ Μαρίνασ Κορωπίου ΜΑΧΑ ΠΑΝΣΕΛΗ ο Δ.. Διονφςου ΚΡΟΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ο Δ.. Αρτζμιδασ ΒΟΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Δ.. Καπανδριτίου ΠΑΤΛΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ο Δ.. Γζρακα ΧΡΙΣΟΠΟΤΛΟ ΖΗΝΩΝ ο Δ.. Νζων Παλατίων ΓΚΕΛΙΑ ΔΟΝΑΣΟ ο Δ.. Αρτζμιδασ 6

7 ΓΑΡΟΤΦΑΛΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ο Δ.. πάτων ΑΚΟΤΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ο Δ.. Κορωπίου ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ ο Δ.. Αχαρνών ΜΠΑΡΟΤΣΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ο Δ.. Αρτζμιδασ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ο Δ.. Θρακομακεδόνων ΠΕΡΡΗ ΦΩΣΙΟ ο Δ.. Αχαρνών ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟ Δ.. αρωνίδασ ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ο Δ.. Αχαρνών ΛΕΜΠΕΗ ΚΤΡΙΑΚΟ ο Δ.. Καλυβίων ΜΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΗ ο Δ.. Αγίου τεφάνου ΒΑΣΟΤΓΙΟ ΤΜΕΩΝ Δ.. Πικερμίου ΣΟΤΡΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ο Δ.. Αρτζμιδασ ΒΛΑΧΟΤ ΜΑΡΙΕΛΕΝΑ ο Δ.. Καλυβίων ΛΕΚΚΑ ΝΙΚΗ ο Δ.. Καλυβίων ΔΙΑΜΑΝΣΙΔΟΤ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ο Δ.. Κορωπίου ΠΑΓΑΝΟΠΟΤΛΟ ΓΕΡΑΙΜΟ Δ.. Άνοιξθσ ΜΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ο Δ.. Γλυκών Νερών ΚΟΜΕΣΑΣΟ ΠΑΤΛΟ ο Δ.. Αχαρνών ΚΩΝΣΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ο Δ.. Κερατζασ ΠΟΛΤΔΩΡΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ο Δ.. Πικερμίου 7

8 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΤ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ο Δ.. Αχαρνών ΤΚΑΡΑ ΣΑΤΡΟ ο Δ.. Κερατζασ ΣΡΙΚΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ο Δ.. Καλυβίων ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ ο Δ.. Αχαρνών ΠΑΝΑΙΚΑ ΠΑΝΣΕΛΗ ο Δ.. Αχαρνών ΝΙΚΟΛΕΣΟΠΟΤΛΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ο Δ.. Γλυκών Νερών ΕΛΛΗΝΙΑΔΟΤ ΕΛΕΝΑ ο Δ.. Αρτζμιδασ ΚΕΝΣΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ ο Δ.. Αχαρνών ΚΟΡΝΙΩΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ο Δ.. Πόρτο-Ράφτθ ΑΓΓΕΛΑΣΟΤ- ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ο Δ.. Αρτζμιδασ ΚΙΑΧΟΠΟΤΛΟΤ ΟΛΓΑ ο Δ.. Αχαρνών ΧΟΡΜΟΒΙΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Δ.. Αφιδνών ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΙΑ ο Δ.. Αχαρνών ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΜΑΛΙΑ Δ.. Σφμβου Μαρακώνα ΜΑΡΙΝΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΗ Δ.. Βαρνάβα ΚΟΤΛΟΤΡΙΩΣΗ ΦΩΣΕΙΝΗ ο Δ.. Λαυρίου ΦΡΑΓΚΑΛΑ ΘΩΜΑ ο Δ.. Αχαρνών ΧΑΡΑΜΗ ΜΑΡΙΑ ο Δ.. Κορωπίου ΚΤΡΛΙΓΚΙΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ο Δ.. Αχαρνών 8

9 ΝΑΣΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ο Δ.. Αχαρνών ΦΑΡΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟ Δ.. Κουβαρά-Πζτα ΠΑΖΑΡΟΠΟΤΛΟ ΠΤΡΙΔΩΝ ο Δ.. Μαρκόπουλου ΛΑΚΑΦΩΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ο Δ.. Κερατζασ ΚΟΤΜΟΤΣΟ ΙΩΑΝΝΗ ο Δ.. Αχαρνών ΠΑΛΜΟ ΧΡΗΣΟ ο Δ.. Αχαρνών ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ο Δ.. Πόρτο-Ράφτθ ΚΛΕΙΔΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΣΤΧΙΑ ο Δ.. Aναβφςςου ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΗ ο Δ.. Λαυρίου ΚΑΣΟΤΓΚΡΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Δ.. υκαμίνου Ωρωποφ ΛΙΟΛΙΟΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ο Δ.. Αχαρνών ΜΑΛΙΑΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ο Δ.. Αχαρνών ΜΠΡΟΤΚΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ο Δ.. Αχαρνών ΠΑΝΟΤΔΗ ΔΗΜΗΣΡΑ ο Δ.. Αχαρνών ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ ΩΣΗΡΙΟ Δ.. Γραμματικοφ ΧΙΩΣΕΛΗ ΣΡΑΣΟ ο Δ.. Λαυρίου ΒΑΟ ΜΙΧΑΗΛ ο Δ.. Αχαρνών ΚΑΜΠΑΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ο Δ.. Αχαρνών ΠΑΝΣΟ ΠΑΝΣΕΛΗ Δ.. Ωρωποφ ΜΠΡΑΟΤΔΑΚΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ο Δ.. Αχαρνών 9

10 ΜΟΤΡΟΤΝΑ ΑΝΝΑ ο Δ.. Μαρακώνα ΒΑΙΟΤ ΚΛΕΟΠΑΣΡΑ ο Δ.. Αχαρνών ΧΑΣΖΗΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΕΤΣΡΑΣΙΟ ο Δ.. Νζων Παλατίων ΑΚΕΛΛΑΡΟΓΛΟΤ ΜΑΡΑΓΔΑ ο Δ.. Αχαρνών ΚΟΤΡΣΙΝΟ ΒΑΙΛΕΙΟ Δ.. Μαρκόπουλου Ωρωποφ ΣΕΣΡΙΓΓΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Δ.. Αγίων Αποςτόλων ηοςρ Γιεςθςνηέρ σολικών Μονάδυν καηά ηη διάπκεια ηηρ θηηείαρ ηοςρ καηαβάλλονηαι οι αποδοσέρ και ηα επιδόμαηα πος πποβλέπονηαι από ηιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν 8 και 13 ηος Ν. 3205/2003, όπυρ ηποποποιήθηκαν και ιζσύοςν. Οι ηοποθεηούμενοι ςποσπεούνηαι να αναλάβοςν ςπηπεζία από ηην κοινοποίηζη ηηρ παπούζηρ μέσπι και ηην Γεςηέπα , αςηοπποζώπυρ ζηη Γ/νζη ή ζηα Γπαθεία Δκπαίδεςζηρ πος ηοποθεηούνηαι. Ζ ανάλητη ςπηπεζίαρ ηυν ηοποθεηούμενυν από ηοςρ αξιολογικούρ πίνακερ επιλογήρ είναι ςποσπευηική. Όζοι δεν αναλαμβάνοςν ςπηπεζία ζηιρ θέζειρ πος ηοποθεηούνηαι διαγπάθονηαι από ηον οικείο πίνακα επιλογήρ. Κοινοποίηζη: Γ/νζη ΠΔ Αναηολικήρ Αηηικήρ (Με ηην ςποσπέυζη να ανακοινώζει ηην απόθαζη αςηή όπος απαιηείηαι) Ο Πεπιθεπειακόρ Γιεςθςνηήρ Δκπαίδεςζηρ Αηηικήρ Ηυάννηρ Ν. Κοςμένηορ 10

www.syllogosdelmouzos.gr

www.syllogosdelmouzos.gr www.syllogosdelmouzos.gr Οιι νζοιι χολιικοίί φμβουλοιι Δημοττιικήσσ καιι Προςχολιικήσσ Εκπαίίδευςησσ ττησσ Δ//νςησσ Π..Ε.. Αναττολιικήσσ Αττττιικήσσ ανά περιιφζρειια καιι οιι ςχολιικζσσ μονάδεσσ αρμοδιιόττηττάσσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ:ΑΓΑ Αθήνα -09-2014 Απ. Ππυη.: Φ.32/10828 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Κύπυζη ηελικού ενιαίος αξιολογικού πίνακα ςποτηθίυν Γιεςθςνηών Σσολικών Μονάδυν ηηρ Γιεύθςνζηρ Ππυηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Γ Αθηνών».

ΘΔΜΑ: «Κύπυζη ηελικού ενιαίος αξιολογικού πίνακα ςποτηθίυν Γιεςθςνηών Σσολικών Μονάδυν ηηρ Γιεύθςνζηρ Ππυηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Γ Αθηνών». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΓΑ: ΧΑΘΟ4653ΠΣ-ΨΚΓ Αθήνα 24-07 -2017 Απ. Ππυη.: Φ.32/11175 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ ΑΓΑ:60ΕΟ4653Π-1ΑΚ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ ΑΓΑ:60ΕΟ4653Π-1ΑΚ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α Σασ. Γ/νζη: Αν. Σζόσα 15-17, 115 21

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Τοποθέηηζη Γιεςθςνηών Σσολικών Μονάδυν και Δ.Κ ηηρ Γιεύθςνζηρ Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Γςη. Αηηικήρ».

ΘΔΜΑ: «Τοποθέηηζη Γιεςθςνηών Σσολικών Μονάδυν και Δ.Κ ηηρ Γιεύθςνζηρ Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Γςη. Αηηικήρ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α ΑΓΑ: 6ΒΣΕ4653ΠΣ-8ΨΧ Αθήνα, 28-07 -

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πεπιθεπειακόρ Γιεςθςνηήρ Δκπαίδεςζηρ Αηηικήρ

Ο Πεπιθεπειακόρ Γιεςθςνηήρ Δκπαίδεςζηρ Αηηικήρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α ΑΓΑ: 7Γ0Π4653ΠΣ-ΜΦΠ Αθήνα, 28-07 -

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πεπιθεπειακόρ Γιεςθςνηήρ Δκπαίδεςζηρ Αηηικήρ

Ο Πεπιθεπειακόρ Γιεςθςνηήρ Δκπαίδεςζηρ Αηηικήρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α ΑΓΑ: Ω9624653ΠΣ-ΦΓΚ Αθήνα, 28-07-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 3 ε. ΘΔΜΑ :«Αλαδξνκηθή επηζηξνθή αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ επί ηνπ επηδόκαηνο ζέζεο επζύλεο ππέξ θύξηαο ζύληαμεο.»

ΠΡΑΞΗ 3 ε. ΘΔΜΑ :«Αλαδξνκηθή επηζηξνθή αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ επί ηνπ επηδόκαηνο ζέζεο επζύλεο ππέξ θύξηαο ζύληαμεο.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΦ. Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΙΛΚΙ Γ/λζε: Αγίος Γευπγίος 1 Σ.Κ.: 61100 Κιλκίρ Πιεξνθνξίεο: Δςάγγελoρ Ειυνηάκηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Έγθξησε Καταιόγνπ θατάιιειωλ Βηβιίωλ Γεξκαληθήο γηα τηο Δ θαη Σ τάμεηο τνπ Γεκντηθνύ ρνιείνπ

ΘΔΜΑ: Έγθξησε Καταιόγνπ θατάιιειωλ Βηβιίωλ Γεξκαληθήο γηα τηο Δ θαη Σ τάμεηο τνπ Γεκντηθνύ ρνιείνπ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ Κοιν.: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ. Αθήνα, Απ. Ππυη.: Φ.32/18941

ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ. Αθήνα, Απ. Ππυη.: Φ.32/18941 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ ΑΤΣΟΣΕΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗ- ΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Γ Σασ. Γ/νζη: Αν. Σζόσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πεπιθεπειακόρ Γιεςθςνηήρ Δκπαίδεςζηρ Αηηικήρ

Ο Πεπιθεπειακόρ Γιεςθςνηήρ Δκπαίδεςζηρ Αηηικήρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α ΑΓΑ: ΩΓΟ74653ΠΣ-ΩΓΣ Αθήνα 28-07 -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Τοποθέηηζη Γιεςθςνηών Σσολικών Μονάδυν και Δ.Κ ηηρ Γιεύθςνζηρ Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Γ Αθήναρ».

ΘΔΜΑ: «Τοποθέηηζη Γιεςθςνηών Σσολικών Μονάδυν και Δ.Κ ηηρ Γιεύθςνζηρ Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Γ Αθήναρ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α Αθήνα 28-07 - 2017 Απ. Ππυη.: Φ.32/11333

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κατανομή των σχολείων της Π.Ε. Αν. Αττικής σε ομάδες σχολείων και καθορισμός όμορων ομάδων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΘΕΜΑ : Κατανομή των σχολείων της Π.Ε. Αν. Αττικής σε ομάδες σχολείων και καθορισμός όμορων ομάδων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----- ΠΥΣΠΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ ΑΔΑ: Ω6Ε04653Π-ΨΡΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Αθήνα, Απ. Ππυη.: Φ.32/11376 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ ΑΔΑ: Ω6Ε04653Π-ΨΡΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Αθήνα, Απ. Ππυη.: Φ.32/11376 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α ΑΔΑ: Ω6Ε04653Π-ΨΡΦ Αθήνα, 28-07-2017

Διαβάστε περισσότερα

α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε

α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Κοιν.: ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Απιθμ.Ππυη.: Φ.32/19296 ΑΠΟΦΑΗ

Αθήνα, Απιθμ.Ππυη.: Φ.32/19296 ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΑΘΔΕΘΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΘ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ -------- ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΘΑ ΚΑΘ Δ/ΘΜΘΑ ΕΚΠ/Η ΑΣΣΘΚΗ ΑΤΣΟΣΕΛΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΚΑΘ ΠΑΘΔΑΓΩΓΘΚΗ ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ ΣΜΗΜΑ Γ - ΠΡΟΩΠΘΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Κύπυζη ηελικού ενιαίος αξιολογικού πινάκα ςποτηθίυν Γιεςθςνηών Σσολικών Μονάδυν ηηρ Γιεύθςνζηρ Ππυηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Γ Αθήναρ».

ΘΔΜΑ: «Κύπυζη ηελικού ενιαίος αξιολογικού πινάκα ςποτηθίυν Γιεςθςνηών Σσολικών Μονάδυν ηηρ Γιεύθςνζηρ Ππυηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Γ Αθήναρ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α Τασ. Γ/νζη: Αν. Τζόσα 15-17, 115 21

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΑΙΚ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ (151/766) Αλφαβητικά

ΕΠΠΑΙΚ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ (151/766) Αλφαβητικά ΕΠΠΑΙΚ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2015-2016 (151/766) Αλφαβητικά 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 2. ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΗΡΑΚΛΗ 3. ΑΛΙΜΠΑΚΗ ΔΗΜΗΣΡΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 4. ΑΜΠΑΣΖΙΔΟΤ ΕΛΙΑΒΕΣ ΙΩΑΝΝΗ 5. ΑΝΑΣΑΙΑΔΟΤ ΟΦΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πεπιθεπειακόρ Γιεςθςνηήρ Δκπαίδεςζηρ Αηηικήρ

Ο Πεπιθεπειακόρ Γιεςθςνηήρ Δκπαίδεςζηρ Αηηικήρ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α Σασ. Γ/νζη: Πληποθοπίερ: Ψςσοςνηάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΠΟΛ : 1108 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣ.: Y.A. Τπ. Παιδείαρ Γ.Β.Μ.Θ. με απιθμό ππωη. 118355/Γ3/30-9-2010

ΥΔΣ.: Y.A. Τπ. Παιδείαρ Γ.Β.Μ.Θ. με απιθμό ππωη. 118355/Γ3/30-9-2010 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΠΕΙΡΑΙΑ Σασ. Γ/νζη: Αζκληπιού & Παπαζηπάηος 14 Σασ. Κώδικαρ: 185 45 Πειπαιάρ Ηλεκ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ 40 του ΠΕΤΠ ςτη ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ για το

ΟΙ 40 του ΠΕΤΠ ςτη ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ για το ΟΙ 40 του ΠΕΤΠ ςτη ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ για το 2017-2018 1. 299 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ - Κάτοχοι Διδακτορικοφ τίτλου ςπουδών 1 A ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΞΑΡΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2. 300 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ - Κάτοχοι Διδακτορικοφ τίτλου ςπουδών 1 A ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΑΜΠΟΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ημεπίδερ θα ππαγμαηοποιηθούν:

Οι Ημεπίδερ θα ππαγμαηοποιηθούν: ΔΛΛΗΝΙΚΗΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ---- ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Π.E.& Γ.Δ.ΑΣΣΙΚΗ 54 η ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΥΟΛΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ Σατ. Γ/νζη: Ηπώων Πολςηεσνείος 9-11 153 44

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Απιθμ.Ππυη.: Φ.32/15209 ΑΠΟΦΑΖ

Αθήνα, Απιθμ.Ππυη.: Φ.32/15209 ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ -------- ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π/ΘΜΗΑ ΚΑΗ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΑΣΣΗΚΖ ΑΤΣΟΣΔΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΜΖΜΑ Γ - ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΩΚΒΞ4653Π-3ΩΗ. Αθήνα, Απιθμ.Ππυη.: Φ.32/15209 ΑΠΟΦΑΖ

ΑΓΑ: ΩΚΒΞ4653Π-3ΩΗ. Αθήνα, Απιθμ.Ππυη.: Φ.32/15209 ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ -------- ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π/ΘΜΗΑ ΚΑΗ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΑΣΣΗΚΖ ΑΤΣΟΣΔΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΜΖΜΑ Γ - ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένηαξη ππάξεων κπαηικών ενιζσύζεων ζηο Πεπιθεπειακό Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Μακεδονίαρ Θπάκηρ» ηος ΕΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΗ

ΘΕΜΑ: Ένηαξη ππάξεων κπαηικών ενιζσύζεων ζηο Πεπιθεπειακό Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Μακεδονίαρ Θπάκηρ» ηος ΕΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔIEYΘΤΝΗ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Ρασ. Γ/νζη : Θαθ. Ουζζίδη 11 Ρασ. Θώδικαρ : 540 08 Ξληποθοπίερ : K. Ξαπαγευπγίος Ρηλ. : 2313309464 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ89-ΖΙΓ. Ο Δηεσζσληής ηες Δηεύζσλζες Δ.Ε. Ν.Πηερίας. Ιωάλλες Καδηαρίδες. Καηερίλε : Αρηζκ. Πρωη : 5834

ΑΔΑ: ΒΕΖ89-ΖΙΓ. Ο Δηεσζσληής ηες Δηεύζσλζες Δ.Ε. Ν.Πηερίας. Ιωάλλες Καδηαρίδες. Καηερίλε : Αρηζκ. Πρωη : 5834 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ -------- ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ --------- ΓΙΔΤΘΤΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΙΔΡΙΑ Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Ρόδος, Αριθ.Πρωτ.: 5425 ΑΠΟΦΑΗ

Ρόδος, Αριθ.Πρωτ.: 5425 ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ 13/09/2017 ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ Δ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΩΔ/ΟΤ Σαχ. Διεύθυνση: Γεωργίου Μαφρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ. ΑΓΑ: 96Ε14653ΠΣ-Τ87 Αθήνα, Απ. Ππυη.: Φ.32/11170

ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ. ΑΓΑ: 96Ε14653ΠΣ-Τ87 Αθήνα, Απ. Ππυη.: Φ.32/11170 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α Τασ. Γ/νζη: Αν. Τζόσα 15-17, 115 21

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πεπιθεπειακόρ Γιεςθςνηήρ Δκπαίδεςζηρ Αηηικήρ

Ο Πεπιθεπειακόρ Γιεςθςνηήρ Δκπαίδεςζηρ Αηηικήρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α ΑΓΑ: 6ΚΦ84653Π-ΦΓΜ Αθήνα 28-07 - 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 10.07.2015 ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ Απιθμ. Ππυη.: 771 &ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 10.07.2015 ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ Απιθμ. Ππυη.: 771 &ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 10.07.2015 ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ Απιθμ. Ππυη.: 771 & ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΜΗΣΔΙΑ Πληποθοπίερ: Διπήνη Σπικοίλη e-mail: irini@aua.gr Σασ. Γ/νζη: Ιεπά Οδόρ 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Κύπυζη ηελικού ενιαίος αξιολογικού πίνακα ςποτηθίυν Γιεςθςνηών Σσολικών Μονάδυν ηηρ Γιεύθςνζηρ Ππυηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ B Αθήναρ».

ΘΔΜΑ: «Κύπυζη ηελικού ενιαίος αξιολογικού πίνακα ςποτηθίυν Γιεςθςνηών Σσολικών Μονάδυν ηηρ Γιεύθςνζηρ Ππυηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ B Αθήναρ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α Τασ. Γ/νζη: Αν. Τζόσα 15-17, 115 21

Διαβάστε περισσότερα

Διάρ κεια Προγ. Σίτλοσ Προγράμματοσ του ΚΠΕ ΚΤΡΙΕ ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ. 130.000 χρόνια αζναησ ανθρώπινησ παρουςίασ ςτο ςπήλαιο τησ Θεόπετρασ

Διάρ κεια Προγ. Σίτλοσ Προγράμματοσ του ΚΠΕ ΚΤΡΙΕ ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ. 130.000 χρόνια αζναησ ανθρώπινησ παρουςίασ ςτο ςπήλαιο τησ Θεόπετρασ Α/Α ΕΜΒΕΛΕ ΙΑ Όνομα χολικήσ Ομάδασ ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Π.Ε. ΣΟΤ ΚΠΕ ΠΕΡΣΟΤΛΙΟΤ-ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Διεφθυνςη Εκπαίδευςησ Σίτλοσ Προγράμματοσ του ΚΠΕ Διάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΗΓΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΤΗ

ΕΙΗΓΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΝΟΙΞΗ Οδόσ Κανάρη αρ.3 τηλ. 213-2139800 - ΦΑΞ: 2108142421 ΕΙΗΓΗΗ Για την 3 η υνεδρίαςη με αρ. πρωτ. Προςκλήςεωσ 40 Δ.Κ.Α./13-02-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑ Ξ Η 2 8 ε

ΠΡΑ Ξ Η 2 8 ε ΠΡΑ Ξ Η 2 8 ε 2 1-0 9-2017 Σηη Λιβαδειά ζήμεπα 21 επηεμβρίοσ 2017, ημέπα Πέμπηη και ώπα 10:00 π.μ. ζηα γπαθεία ηηρ Γ/νζηρ Π.Δ. Βοιυηίαρ, ηο Π.Υ.Σ.Π.Δ. Βοιυηίαρ, πος αναζςγκποηήθηκε με ηην απιθμ. Φ.Αποθ./4874/12-06-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. H Πεπιθεπειακή Γιεύθςνζη Π.Δ. & Γ.Δ. Κ. Μακεδονίαρ και οι. Γιεςθύνζειρ Ππωηοβάθμιαρ και Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Σεππών

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. H Πεπιθεπειακή Γιεύθςνζη Π.Δ. & Γ.Δ. Κ. Μακεδονίαρ και οι. Γιεςθύνζειρ Ππωηοβάθμιαρ και Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Σεππών ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ H Πεπιθεπειακή Γιεύθςνζη Π.Δ. & Γ.Δ. Κ. Μακεδονίαρ και οι Γιεςθύνζειρ Ππωηοβάθμιαρ και Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Σεππών ππαγμαηοποίηζαν Δκδήλυζη-Ημεπίδα με θέμα ηο Κοινωνικό Σσολείο ηην Τπίηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΤΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΔΑΚΑΛΩΝ (ΠΕ70) ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ

ΠΙΝΑΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΤΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΔΑΚΑΛΩΝ (ΠΕ70) ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 1 604992 ΛΙΛΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΖΩΗ Π.Ε 70 ΔΑΚΑΛΟΤ 1 ΑΘΗΝΩΝ 1 ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ 2 578248 ΨΑΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΟ Π.Ε 70 ΔΑΚΑΛΟΤ 2 ΑΘΗΝΩΝ 2 ΑΘΗΝΩΝ 3 566148 ΛΑΛΙΩΣΗ ΟΤΡΑΝΙΑ ΑΝΔΡΕΑ Π.Ε 70 ΔΑΚΑΛΟΤ 2 ΑΘΗΝΩΝ 2 ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ 4 607059

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκληζη ηυν αποθάζευν ένηαξηρ ππάξευν ζηον άξονα πποηεπαιόηηηαρ 2 ηος Δπισειπηζιακού Ξπογπάμμαηορ «Ξεπιβάλλον και Αειθόπορ Ανάπηςξη» 2007-2013

Ανάκληζη ηυν αποθάζευν ένηαξηρ ππάξευν ζηον άξονα πποηεπαιόηηηαρ 2 ηος Δπισειπηζιακού Ξπογπάμμαηορ «Ξεπιβάλλον και Αειθόπορ Ανάπηςξη» 2007-2013 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΑΡΗΑ ΞΝΓΔΗΝ ΞΔΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΔΛΔΓΔΗΑΠ & ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΗΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΖΠΗΑΘΝ ΞΝΓΑΚΚΑΡΝΠ «ΞΔΗΒΑΙΙΝΛ & ΑΔΗΦΝΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ» ΚΝΛΑΓΑ Α : ΞΝΓΑΚΚΑΡΗΠΚΝ, ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ & ΔΛΡΑΜΖΠ ΞΑΜΔΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΣΕΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Δ/ΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΣΕΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Δ/ΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΙΓΙΑ ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ ΦΟΙΣΗΗ ΣΙΣΛΟ ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ ΦΟΙΣΗΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΟΜΑΓΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ (40%) ΔΣΟ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΟΝ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΟΜΑΓΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ (25%) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΣΕΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Έγθξησε Καταιόγνπ θατάιιειωλ Βηβιίωλ Γεξκαληθήο γηα τηο Δ θαη Σ τάμεηο τνπ Γεκντηθνύ ρνιείνπ

ΘΔΜΑ: Έγθξησε Καταιόγνπ θατάιιειωλ Βηβιίωλ Γεξκαληθήο γηα τηο Δ θαη Σ τάμεηο τνπ Γεκντηθνύ ρνιείνπ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΜΗΜΑ Α ------- Σασ.Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Πιστοποιηµένων Στελεχών Επενδυτικών Υπηρεσιών της Τράπεζας Πειραιώς

Πίνακας Πιστοποιηµένων Στελεχών Επενδυτικών Υπηρεσιών της Τράπεζας Πειραιώς Πίνακας Πιστοποιηµένων Στελεχών Επενδυτικών Υπηρεσιών της Τράπεζας Πειραιώς 1 BUONOCORE STEFANO LICURGO A2 Λήψη & Διαβίβαςη Εντολϊν ςε Παράγωγα Προϊόντα 13/12/2011 2 ΑΒΡΑΜΗ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑ Α1 Λήψη & Διαβίβαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΣΤΠΩΝ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΝΟΜΟΤ ΛΑΡΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΣΤΠΩΝ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΝΟΜΟΤ ΛΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΣΤΠΩΝ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΝΟΜΟΤ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 23/06/2017 9:00 ΑΔΑΜΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ19 9:30 ΑΛΕΣΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ14.05 10:00 ΑΝΑΓΝΩΣΟΠΟΤΛΟ ΩΣΗΡΙΟ ΠΕ08 10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕ ΣΟΜΕΑΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΕ ΣΟΜΕΑΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ υνημμζνος Πίνακας α/α Σομείς Ψυχικής Τγείας Τπαγόμενοι Δήμοι Πρόεδροι ΣΕΨΤ Φορζας τοιχεία Επικοινωνίας 1 1ος ΣοΨΤ Αττικής Χαϊδαρίου, Αιγάλεω, Αγ. Βαρβάρασ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΤΠΑΓΩΓΗ Ε ΣΕΨΤ 2 ου ΣΟΨΤ Χαμογεωργάκθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 2.959 ΔΛΔΓΥΟΙ ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 07.09.2015 ΔΩ 13.09.2015

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 2.959 ΔΛΔΓΥΟΙ ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 07.09.2015 ΔΩ 13.09.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 17 Σεπηεμβπίος 2015 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤ 2.959 ΔΛΔΓΥΟΙ ΑΠΟ ΣΟ ΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 07.09.2015 ΔΩ 13.09.2015 Οι μεπικοί επιηόπιοι έλεγσοι

Διαβάστε περισσότερα

9ο Δ.. ΓΛΤΦΑΔΑ (ΠΤΠΕ Δ ΑΘΗΝΑ) 6ο Δ.. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ (ΠΤΠΕ Γ ΑΘΗΝΑ)

9ο Δ.. ΓΛΤΦΑΔΑ (ΠΤΠΕ Δ ΑΘΗΝΑ) 6ο Δ.. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ (ΠΤΠΕ Γ ΑΘΗΝΑ) ΜΕΙΚΟ (ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΙΟ 12 ΜΕΙΚΟ (ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΙΟ 13 1 ΠΑΤΛΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΠΕ70 581644 6ο Δ.. ΓΕΡΑΚΑ 9,50 12,50 22,00 7,50 29,50 2 ΨΙΛΟΤ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ70 578181 1ο Δ.. ΠΟΡΣΟ ΡΑΦΣΗ 8,90 12,50 21,40 8,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γαλατάς, 14 Νοεμβρίου 2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αριθ. πρωτ: 9203 ΔΗΜΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ- ΜΕΘΑΝΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ Έχοντας υπόψη: 1. Σις διατάξεις του άρθρου 23 & 51 ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α ----- Σασ. Γ/νζη: Ανδπέα Παπανδπέος 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής- Σμήμα Κτηνιατρικής ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ (ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ) ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΑΘΗΝΑ (ΔΤΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΔΤΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση : Στους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας που ακολουθούν προσθέσαμε μία στήλη που δείχνει τις διαφορές περικοπές

Σημείωση : Στους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας που ακολουθούν προσθέσαμε μία στήλη που δείχνει τις διαφορές περικοπές των αιρετού Κώστα Τουλγαρίδη 6977002645, kostoulgaridis@yahoo.gr, και αναπληρωτή αιρετού Μαρκάκη Γιάννη, 6946389589, gmark1965@yahoo.gr εκλεγμένων με το ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ από: τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Π.Ε. Α Αθήνας 1 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής 1 ο Νέας Φιλαδέλφειας 2 ο Νέας Φιλαδέλφειας 3 ο Νέας Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ υπ αρίθμ / ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ: ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΠΛΗΡΟΤ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΗ : 01 ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΕΩΝ : 2 ΑΣΟΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ υπ αρίθμ / ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ: ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΠΛΗΡΟΤ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΗ : 01 ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΕΩΝ : 2 ΑΣΟΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 164, Σ.Κ. 54 248 ΣΗΛ. 2311821722 FAX 2310318334 E mail : info@kedith.gr Θεσσαλονίκη, 07/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 31847 ΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΣΗ ΤΠ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εγκεκριμένων Αιτήσεων Δράσης digi lodge (08/06/2011)

Πίνακας Εγκεκριμένων Αιτήσεων Δράσης digi lodge (08/06/2011) Ημ/νια Τποβολήσ Κωδικόσ Αίτηςησ Επωνυμία Επιχείρηςησ ΑΦΜ ΜΗ.Σ.Ε. Καταλφματοσ Επ. Πρόγρ. Επιχορηγοφμενο Ποςό 15/9/2009 15:09:33 01-001308 ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΟΤΠΑ 063664907 0829Κ012Α0052900 ΕΠ Ψηφιακή φγκλιςη 18.000,00

Διαβάστε περισσότερα

343 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

343 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 1 ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟΤ ΑΦΡΟΔΙΣΗ ΑΘΗΝΑ 9297 2 ΜΠΑΛΑΜΩΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ 9303 3 ΙΩΝΗ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ 9631 4 ΒΟΝΣΙΣΟ ΒΑΙΛΕΙΟ 9660 5 ΓΚΩΓΚΟ ΒΑΙΛΕΙΟ 9681 6 ΛΕΡΗ ΕΛΕΝΑ 9753 7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΙΩΑΝΝΑ ΕΙΡΗΝΗ 9812 8 ΡΙΖΑΚΗ ΑΝΝΑ 9838 9

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ Α ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ Α ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΥΣΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ---

Διαβάστε περισσότερα

5ο ΚΤΠΕΛΛΟ ΕΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ - ΚΤΠΕΛΛΟ ΧΙΟΝΩN 2013 ΠΡΟΩΡΙΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ OPTIMST 11ΧΡΟΝΩΝ

5ο ΚΤΠΕΛΛΟ ΕΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ - ΚΤΠΕΛΛΟ ΧΙΟΝΩN 2013 ΠΡΟΩΡΙΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ OPTIMST 11ΧΡΟΝΩΝ 5ο ΚΤΠΕΛΛΟ ΕΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ - ΚΤΠΕΛΛΟ ΧΙΟΝΩN 2013 ΠΡΟΩΡΙΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ OPTIMST 11ΧΡΟΝΩΝ Rank ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟΝ ΑΡ.ΙΣΙΟΤ CLASS Α.Μ.ΕΙΟ ΟΜΙΛΟ R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett 1st ΠΑΝΑΚΗ ΟΔΤΕΑ 1527 Π 21291 ΙΟΠ 1 1

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Εκπαίδευσης Αττικής

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Εκπαίδευσης Αττικής Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Εκπαίδευσης Αττικής 1 η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής 6ο Αθηνών 7ο Αθηνών 8ο Αθηνών 9ο Αθηνών 10ο Αθηνών 11ο Αθηνών 27ο Αθηνών 39ο Αθηνών 43ο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΣΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΣΩΝ 1 ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΗ ΚΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΣΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΟΧ 18 /2015 Πρόςληψη Προςωπικοφ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ςτισ Τπηρεςιακζσ Λειτουργίεσ Κρήτησ ΚΛΑΔΟ: EΩΣΕΡΙΚΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑ Ξ Η 3 2 ε

ΠΡΑ Ξ Η 3 2 ε ΠΡ Ξ Η 3 2 ε 24-10- 2017 ηη Λιβαδειά ζήμεπα 24 Οκηωβρίοσ 2017, ημέπα Σπίηη και ώπα 13:00 ζηα γπαθεία ηηρ Γ/νζηρ Π.Δ. Βοιυηίαρ, ηο Π.Τ..Π.Δ. Βοιυηίαρ, πος αναζςγκποηήθηκε με ηην απιθμ. Φ.ποθ./4874/12-06-2017

Διαβάστε περισσότερα

Σμήμα Γενικήσ Διοίκηςησ

Σμήμα Γενικήσ Διοίκηςησ ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 25 οσ ΕΙΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ Σμήμα Γενικήσ Διοίκηςησ 1. ΨΤΧΑΛΗ ΜΑΡΙΟ/ΓΕΩΡΓΙΟ - ΞΕΝΟΦΩΝ (ΑΚ618504) 2. ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΡΕΓΓΙΝΑ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

4/12/2018 Κενά-Τοποθετήσεις (Συνδυασμοί Σχολείων) Γενικής Παιδείας ΠΕ01

4/12/2018 Κενά-Τοποθετήσεις (Συνδυασμοί Σχολείων) Γενικής Παιδείας ΠΕ01 Κενά-Τοποθετήσεις (Συνδυασμοί Σχολείων) Γενικής Παιδείας ΠΕ01 1ο ΓΕΛ ΒΟΥΛΑΣ 4 1ο ΓΕΛ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 6 1 Πλήρες ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΛ ΒΑΡΗΣ 5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 7 4ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ 17 1 Πλήρες 1ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΣΙΩΕΩΝ, ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΕΒ) ΖΗΗ ΘΕΟΔΟΣΑ 9768 ΚΑΔΑΓΛΗ ΕΤΣΤΧΙΟ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΕΒ) ΜΑΔΕΜΛΗ ΒΑΙΛΙΚΗ

ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΣΙΩΕΩΝ, ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΕΒ) ΖΗΗ ΘΕΟΔΟΣΑ 9768 ΚΑΔΑΓΛΗ ΕΤΣΤΧΙΟ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΕΒ) ΜΑΔΕΜΛΗ ΒΑΙΛΙΚΗ Α/Α Κατεφθυνση Σπουδών Α.Ε.Μ. Επώνυμο Όνομα 1 ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΑΟ) 10559 ΑΝΑΣΑΙΑΔΟΤ ΕΛΕΝΗ 2 ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΑΟ) 10112 ΖΩΗ ΡΩΜΑΝΟ 3 ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΑΟ) 9453 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΛΕΝΣΙΝΑ 4 ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ANATOΛΙΚΗ 26/06/2017 σελ. 1 /12

ANATOΛΙΚΗ 26/06/2017 σελ. 1 /12 ANATOΛΙΚΗ 26/06/2017 σελ. 1 /12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Πλατεία Αγ. Νικολάου (παλαιό Δημαρχείο) 1ο ΚΑΠΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Κουρμούση και Ορωπού 21 2ο ΚΑΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (ΔΗΚΙΟ-)

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (ΔΗΚΙΟ-) ΑΝΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΕΩΝ ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Η Κενηπική Διοίκηζη ηος Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδαρ (ΟΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΛΑΣΙΟΤ ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ (ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ)

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΛΑΣΙΟΤ ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ (ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ) Μ Δ Λ Δ Σ Η ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ (ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 30.000,00 (με το Φ.Π.Α.) σντάκτης: Κεφαλάς Γημήτριος, Γεωπόνος Π.Δ. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ: 1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 2. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 3, ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ)

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΔΗΛΩΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΝΔΤΑΜΟΤ Οι παρακάτω υπογράφοντεσ καταρτίηουμε ςυνδυαςμό για τον Διμο Σριφυλίασ,ωσ εξισ : ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η Εκπ/κος κλ. ΠΕ70 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (οργανική στο 17 ο ΔΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ) αποσπάται στο 17 ΔΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Τ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η Εκπ/κος κλ. ΠΕ70 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (οργανική στο 17 ο ΔΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ) αποσπάται στο 17 ΔΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 6-9-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ. 1. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 41 ηος Λ.4325/2015 (ΦΔΘ 47/η. Α /11-05-20152) «Δθδεκνθξαηηζκόο

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ. 1. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 41 ηος Λ.4325/2015 (ΦΔΘ 47/η. Α /11-05-20152) «Δθδεκνθξαηηζκόο ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΚΖΚΑ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Θαζηνξηά, 17-08-2015 Αξηζκ.Ξξση.: 22632 Ραρ. Γ/λζε: καπέπδειο Γημοηικό Μέγαπο Ξιεξνθνξίεο:.αμαπά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 70 - ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ Διμοσ ι κοινότθτα εντοπιότθτασ (4)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 70 - ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ Διμοσ ι κοινότθτα εντοπιότθτασ (4) ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ Ειδικότητα: Α/Α Π.Ε.70 ΔΑΚΑΛΩΝ #37 Αρικμόσ μθτρώο υ ΕΙΔ/ΣΗ ΣΑ Ειδ. Κατ. φνολο μορίων Διμοσ ι κοινότθτα εντοπιότθτασ (4) Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρόσ Οργανικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

10. Θέζειρ ηηρ ΔΔΣΣ ζηιρ παπαηηπήζειρ ηυν ζςμμεηεσόνηυν επί ηηρ από 7.12.2012 Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ και έγκπιζη ζσεδίος Πποκήπςξηρ ανοικηού διεθνούρ

10. Θέζειρ ηηρ ΔΔΣΣ ζηιρ παπαηηπήζειρ ηυν ζςμμεηεσόνηυν επί ηηρ από 7.12.2012 Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ και έγκπιζη ζσεδίος Πποκήπςξηρ ανοικηού διεθνούρ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 679ης σνεδρίαζης (21-01-2013) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 1. Υοπήγηζη ζηην Δηαιπεία «COSMOTE - Κινηηέρ Σηλεπικοινυνίερ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΗ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ/ΝΣΡΙΩΝ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. ΣΗ Δ.Δ.Ε ΑΧΑΪΑ

ΠΡΟΣΑΗ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ/ΝΣΡΙΩΝ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. ΣΗ Δ.Δ.Ε ΑΧΑΪΑ ΧΟΛΕΙΟ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΠΡΟΣΑΗ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ/ΝΣΡΙΩΝ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. ΣΗ Δ.Δ.Ε ΑΧΑΪΑ Α/Α ΑΜ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΚΛΑΔΟ Α/Α ΣΕΛΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 1 162822 ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕ04.04 1 28,25 Γ/ΙΟ ΚΑΣΡΙΣΙΟΤ 2 153810

Διαβάστε περισσότερα

5. Σισ διατάξεισ του άρθρου 24 του Ν. 3699/2-10-2008 (ΦΕΚ 199/τ.Αϋ). 6. Ση με αριθμ. Φ.350/42/148986/Δ1/18-9-2014 εγκφκλιο του Τ.ΠΑΙ.Θ.

5. Σισ διατάξεισ του άρθρου 24 του Ν. 3699/2-10-2008 (ΦΕΚ 199/τ.Αϋ). 6. Ση με αριθμ. Φ.350/42/148986/Δ1/18-9-2014 εγκφκλιο του Τ.ΠΑΙ.Θ. Αθήνα, 9-10- 2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.30/13031 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤMAΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΑΣΣΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΜΘΜΑ Αϋ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΑΔΑ: ΑΠΟΦΑΗ. Ο Πεξηθεξεηαθόο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΑΔΑ: ΑΠΟΦΑΗ. Ο Πεξηθεξεηαθόο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε: Αλ. Τζόρα 15-17, 115 21 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Προςωρινόσ ενιαίοσ αξιολογικόσ πίνακασ αντικειμενικϊν μορίων κατα φθίνουςα ςειρά υποψήφιων Διευθυντϊν Α/θμιασ Εκπ/ςησ Μαγνηςίασ

Προςωρινόσ ενιαίοσ αξιολογικόσ πίνακασ αντικειμενικϊν μορίων κατα φθίνουςα ςειρά υποψήφιων Διευθυντϊν Α/θμιασ Εκπ/ςησ Μαγνηςίασ επιπζδου 1 κάθε 2 10 μζχρι 2,5 μζχρι 2 3 κατ 1 565024 ΑΣΙΑ ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΕ70 ΙΩΛΚΟΤ 4 4 2 1,5 0,5 0,8 0,4 9,2 10 10 2,5 2,5 12,5 21,70 2 568866 ΣΑΣΑΡΙΩΣΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΠΕ70 1ο ΒΟΛΟ - ΟΙ ΚΕΝΣΑΤΡΟΙ 3 558719 ΨΑΡΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε:

Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ------ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ Σ.Κ. Πόλθ: 11521 Ακινα Ιςτοςελίδα: http://attik.pde.sch.gr Πλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- Βαθμόρ Αζθαλείαρ: Να διαηηπηθεί μέσπι: Βαθ. Πποηεπαιόηηηαρ:

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- Βαθμόρ Αζθαλείαρ: Να διαηηπηθεί μέσπι: Βαθ. Πποηεπαιόηηηαρ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α ----- Σασ. Γ/νζη: Ανδπέα Παπανδπέος 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

O ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΦΔΚ Β 4385/13-12-2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ: Α Αθήνα, 6 Γεκεμβπίος 2017 ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΩΜΑΣΟ ΔΙΩΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ (.Δ.Ο.Ε.) Δ/ΝΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΕΡΕΤΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΩΜΑΣΟ ΔΙΩΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ (.Δ.Ο.Ε.) Δ/ΝΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΕΡΕΤΝΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΙΓΙΑ Α' ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ ΦΟΙΣΗΗ Β' ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ ΦΟΙΣΗΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ Α' ΟΜΑΓΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ (40%) ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΔΝΟ ΔΣΟ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ Β'

Διαβάστε περισσότερα

A/A Αρ.Μητρώου ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΑΓΑΘΟΤ ΜΑΡΙΑΝΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΧΡΤΗ ΧΑΣΖΗΧΡΗΣΟΤ ΑΓΑΠΑΚΗ

A/A Αρ.Μητρώου ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΑΓΑΘΟΤ ΜΑΡΙΑΝΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΧΡΤΗ ΧΑΣΖΗΧΡΗΣΟΤ ΑΓΑΠΑΚΗ A/A Αρ.Μητρώου ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 1 1567201600001 ΑΓΑΘΟΤ ΜΑΡΙΑΝΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΧΡΤΗ ΧΑΣΖΗΧΡΗΣΟΤ 2 1567201600002 ΑΓΑΠΑΚΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΑΝΣΩΝΙΟ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΧΡΤΗ ΧΑΣΖΗΧΡΗΣΟΤ 3 1567201600003

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΚΛΑΔΟΤΧΟΤ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΚΟΤΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΑΣΟ ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΑΚΑΡΑΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ ΘΟΔΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Γλυκά Νερά Αρ.Πρωτ.: Φ.25/1386

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Γλυκά Νερά Αρ.Πρωτ.: Φ.25/1386 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Γλυκά Νερά 20-01-2016 Η Δ/ντρια Π.Ε. Αν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Θέμα 1o: Οριστικές Τοποθετήσεις εκπ/κων κλ. ΠΕ70, ΠΕ60 Β & Γ Φάση Μεταθέσεων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Θέμα 1o: Οριστικές Τοποθετήσεις εκπ/κων κλ. ΠΕ70, ΠΕ60 Β & Γ Φάση Μεταθέσεων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΘΡΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ, 6-6-2017 ΠΥΠΕ Ταχ. Δ/νση: Λ. Λαυρίου 150 & Ανδρίκου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Εκπαίδευςησ Αττικήσ

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α Σαχ. Δ/νςη: Αν. Σςόχα 15-17, 115 21 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ. 1 ΕΙΔΙΚΟ ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ 9520437 Α 3 Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 2-ΒΟΥΛΑ 8955615 2 ΕΙΔΙΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΑΣΕΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: ,00 ΜΕ ΣΟ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΑΣΕΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: ,00 ΜΕ ΣΟ Φ.Π.Α. Απιθ. Ππωη.: 31604/04-09-2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΑΣΕΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 23.985,00 ΜΕ ΣΟ Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεζη 2. Τεχνικές Προδιαγραθές 3. Ενδεικηικός Προϋπολογιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΕΙΑ Ι.Κ.Τ- SIEMENS ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΣΑΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΚΑΔ. ΕΣΟ (Με αριθμό ΑΔΑ: Ψ8ΦΕ4653Π-9ΞΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΕΙΑ Ι.Κ.Τ- SIEMENS ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΣΑΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΚΑΔ. ΕΣΟ (Με αριθμό ΑΔΑ: Ψ8ΦΕ4653Π-9ΞΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ------ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Τ.) ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ------ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9/8/2017 ΠΡΩΣ.: 11234 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΜΑΓΝΗΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ - ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΜΑΓΝΗΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ - ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ - ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ 1 547377 ΑΛΕΞΙΟΤ ΘΑΛΕΙΑ ΠΕ70 ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑ 2 565024 ΑΣΙΑ ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΕ70 ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ 3 571454 ΒΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο

Ο Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΣΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΟΗΚ. & ΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ TMHMA Α ----- Σαρ. Γ/λζε :Αλ. Σζφρα 15-17 Σ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ. «ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΑΝΑ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΔ ΔΚΛΟΓΔ ΣΗ 7 ηρ και 14 ηρ Νοεμβπίος 2010»

ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ. «ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΑΝΑ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΔ ΔΚΛΟΓΔ ΣΗ 7 ηρ και 14 ηρ Νοεμβπίος 2010» ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ «ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΑΝΑ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΔ ΔΚΛΟΓΔ ΣΗ 7 ηρ και 14 ηρ Νοεμβπίος 2010» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩN ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Έσονηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Aνάθεςη τησ Γενικήσ Παιδαγωγικήσ Ευθφνησ των χολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ςε χολικοφσ υμβοφλουσ Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Aνάθεςη τησ Γενικήσ Παιδαγωγικήσ Ευθφνησ των χολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ςε χολικοφσ υμβοφλουσ Δ.Ε. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΚΑΘΟΔΘΓΘΘ Δ.Ε. ----- Σαχ. Δ/νςθ : Αν. Σςόχα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ ΒΑΕΙ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΚΟΧ 2.101/01/2012

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ ΒΑΕΙ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΚΟΧ 2.101/01/2012 ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 7: «ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΣΗ ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΠΑΧΟΛΗΗ» ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΞΗ: «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΘΕΕΩΝ ΑΠΑΧΟΛΗΗ Ε ΣΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα 19 Ιοςνίος 2018

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα 19 Ιοςνίος 2018 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα 19 Ιοςνίος 2018 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Απιθ.Ππυη. 34004/Γ1/11944 ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΖ 15 Ζ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΖ 15 Ζ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5229167 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΖ 15 Ζ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΤ ΔΡΟΜΟΤ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ

ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΤ ΔΡΟΜΟΤ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΤ ΔΡΟΜΟΤ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΤΚΩΙΑ, 07 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2017 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΝΔΡΕ 1500Μ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΣΩ ΣΩΝ 16 ΕΣΩΝ 1 ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΓΙΩΡΓΟ 03.04.03 ΓΟ 4.17.0 2 ΜΑΧΑΛΕΚΚΙΔΗ ΘΩΜΑ 16.02.02

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΛΝΚΖ ΘΔΠΔΥΛ ΑΛΑ ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ

ΘΑΡΑΛΝΚΖ ΘΔΠΔΥΛ ΑΛΑ ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ Γ. Δαμάσκου, 3677 Αχαρναί τηλ: 0 4 0 000, fax: 0 4 0 00 www.aemy.gr info@aemy.gr Απ. Ππυη. 6/0--07 ΓΔΙΡΗΝ ΡΞΝ ΘΔΚΑ: «ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΗΑ ΞΟΝΠΙΖΤΖ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΚΔ ΠΣΔΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Μεηαθέζεις - Σοποθεηήζεις εκπαιδεσηικών ηης Γιεύθσνζης Β/θμιας Δκπαίδεσζης Λαζιθίοσ»

Θέμα: «Μεηαθέζεις - Σοποθεηήζεις εκπαιδεσηικών ηης Γιεύθσνζης Β/θμιας Δκπαίδεσζης Λαζιθίοσ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ------- ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΡΖΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΜΖΜΑ Α Γ/νζη Τ.Κ. Πληροθορίες Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΖΑΓΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΖΑΓΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΖΑΓΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΑΜΟΪΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΙΔΕΡΗ ΩΣΗΡΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα