Δείκηηρ Πολιηικών Ένηαξηρ ηυν Μεηαναζηών Migrant Integration Policy Index - MIPEX 2007 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δείκηηρ Πολιηικών Ένηαξηρ ηυν Μεηαναζηών Migrant Integration Policy Index - MIPEX 2007 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 16.10.2007"

Transcript

1 Δείκηηρ Πολιηικών Ένηαξηρ ηυν Μεηαναζηών Migrant Integration Policy Index - MIPEX 2007 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα Μίληος Παύλοσ Miltos Pavlou Διεσθσνηής HLHR-KEMO Εθνικό Παραηηρηηήριο για ηο Ραηζιζμό και ηην Ξενοθοβία Ελληνική Ένωζη για ηα Δικαιώμαηα ηοσ Ανθρώποσ Κένηρο Ερεσνών Μειονοηικών Ομάδων

2 MIPEX 2007 Τη είλαη; To MIPEX 2007 (Migrant Integration Policy Index) είλαη κηα ζπγθξηηηθή έξεπλα γηα ηηο πνιηηηθέο έληαμεο ησλ κεηαλαζηώλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Τν 2004 είρε πινπνηεζεί κηα πξώηε πηινηηθή ηνπ εθδνρή γηα 15 ρώξεο ηεο ΔΔ θαη 80 δείθηεο πνιηηηθήο. Γηα ηελ Διιάδα ην 2004 είρε ζπκβάιιεη κε ηελ ηερλνγλσζία ηεο ε Διιεληθή Έλσζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ. Τν MIPEX 2007 είλαη ε κεγαιύηεξε έξεπλα ηνπ είδνπο. Αθνξά: 28 σώπερ 140 δείκηερ πολιηικήρ και νομοθεζίαρ όια ηα πεδία άζθεζήο ηεο: καθξά δηακνλή (long-term residence), πξόζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο (labour market access), νηθνγελεηαθή επαλέλσζε (family re-union), πνιηηηθή ζπκκεηνρή (political participation), πξόζβαζε ζηελ ηζαγέλεηα/πνιηηνγξάθεζε (access to nationality) θαη πξνζηαζία θαηά ησλ δηαθξίζεσλ (anti-discrimination). Μεζνδνινγία: γηα θάζε δείθηε από ηνπο 140 (λνκνζεηηθή πξόβιεςε, δηάηαμε, πνιηηηθή) ε θάζε ρώξα θαηαηάζζεηαη ζε κηα θιίκαθα (3 2-1) αλάινγα κε ην πόζν επλντθή είλαη γηα ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηώλ. Country X Country Y 33 Eligibility for the sponsor s spouse and registered partner Both. No conditions apply Spouse only Age limits and/or integration or other conditions apply x

3 MIPEX 2007 Πνηνο ζπκκεηείρε; Τν MIPEX 2007 πινπνηήζεθε από ην British Council (δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ/logistics project management) ζε ζύκπξαμε κε από ην Migration Policy Group (MPG) (επηζηεκνληθή επζύλε ζπγθξόηεζε δηθηύνπ experts από όιε ηελ Δπξώπε). Σηελ πινπνίεζε ηνπ MIPEX ζπκκεηείραλ πεξηζζόηεξεο από 21 επηζηεκνληθά θέληξα, ζεζκνί, δεκόζηεο αξρέο θαη νξγαλώζεηο κε 56 experts από 25 ρώξεο ηεο ΔΔ, ηελ Διβεηία, ηε Ννξβεγία θαη ηνλ Καλαδά, εμεηδηθεπκέλα ζηε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή θαη λνκνζεζία. Γηα ηελ Διιάδα, ηα δεδνκέλα παξαζρέζεθαλ από ηελ Διιεληθή Έλσζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ θαη ειέγρζεθαλ γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπο από ην Σπλήγνξν ηνπ Πνιίηε

4 Κύξηνο ζηόρνο ηνπ MIPEX 2007 Σηόρνο ηνπ MIPEX 2007 είλαη παξέρνληαο ζαθή, πεξηεθηηθά αμηόπηζηα θαη ζπγθξηηηθά δεδνκέλα: λα θαηαγξάςεη εάλ νη θπβεξλήζεηο πινπνηνύλ ηηο ππνζρέζεηο ηνπο γηα πνιηηηθέο έληαμεο, αληηπαξαηάζζνληαο ζηνπο κύζνπο ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία λα θαηαζηήζεη ζαθέο ην ράζκα αλάκεζα ζε βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη ζε ηηο πξαγκαηηθέο πνιηηηθέο λα μεθηλήζεη έλαλ επξύ δηάινγν γηα ηηο πνιηηηθέο έληαμεο ζηελ Δπξώπε λα πξνσζήζεη ηα πςειόηεξα standards θαιώλ πξαθηηθώλ γηα ηελ έληαμε Τν MIPEX δελ έρεη ζηόρν ηε ζύγθξηζε ησλ ρσξώλ γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο ζε θαιύηεξεο θαη ρεηξόηεξεο, αιιά γηα ηε βειηίσζε ησλ πνιηηηθώλ γηα ηελ έληαμε.

5 Σηόρνη ηνπ MIPEX 2007 Δηδηθόηεξα ην MIPEX 2007 ζηνρεύεη: ζηνλ εληνπηζκό ησλ θαιύηεξσλ πξαθηηθώλ πνπ κπνξνύλ λα αθνινπζήζνπλ νη ρώξεο κε αδπλακίεο ζηελ πνιηηηθή γηα ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηώλ ζηνλ εληνπηζκό ησλ αδπλακηώλ όπνπ κπνξεί λα ππάξμεη αξθεηή πξόνδνο αθόκα, όπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο. ζηελ πξνώζεζε ησλ πνιηηηθώλ γηα ηελ έληαμε πξνο ηελ ελαξκόληζε ησλ ζρεηηθώλ πνιηηηθώλ, ηδηαίηεξα κεηά ηελ πξόζθαηε ελζσκάησζε νδεγηώλ ηεο ΔΔ γηα ηελ έληαμε (καθξά δηακνλή, νηθνγ.επαλέλσζε, θαηά ησλ δηαθξίζεσλ) θαη αλάινγεο πνιηηηθέο πξνησβνπιίεο (Κνηλέο Βαζηθέο Αξρέο). Γη απηό ην ιόγν ην MIPEX ρξεκαηνδνηείηαη, αιιά θαη ελζαξξύλεηαη σο πξνο ηνπο ζηόρνπο ηνπ από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Τνπο ζηόρνπο ηνπ MIPEX 2007 ζπλππνγξάθνπλ πεξηζζόηεξεο από 100 πξνζσπηθόηεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, επηζηήκνλεο, πνιηηηθνί, επξσβνπιεπηέο από όιεο ηηο παξαηάμεηο.

6 Η έληαμε ησλ κεηαλαζηώλ Από ηον πρόλογο ηοσ MIPEX 2007 Migrants need opportunities to participate in the life of their country of residence fully, without fear of discrimination. They also need clear legal pathways to full national citizenship. Έληαμε ησλ κεηαλαζηώλ ζεκαίλεη δπλαηόηεηα γηα πιήξε ζπκκεηνρή ρσξίο θόβν δηαθξίζεσλ θαη πξόζβαζε ζηελ πιήξε ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηελ εζληθή ηζαγέλεηα. Τη ρξεηάδεηαη λα γίλεη: As European populations become more diverse, each country needs to constantly rethink the meaning of citizenship to find new ways of living together in a welcoming society. Οη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν εζλνπνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθνί επξσπατθνί ιανί ρξεηάδεηαη λα λα αλαζηνραζηνύλ ηελ έλλνηα ηεο ηδηόηεηαο ηνπ πνιίηε θαη λα βξνπλ λένπο ηξόπνπο ζπκβίσζεο ζε θηιόμελεο θνηλσλίεο.

7 ζςμβιώνονηαρ ζηην Εςπώπη MIPEX ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2,52 2,35 2,48 2,32 2,30 2,20 2,35 2,43 2,35 2,39 2,23 2,26 1,95 1,96 2,19 2,19 2,06 1,78 2,03 2,26 2,22 1,93 2,35 2,33 2,13 2,30 2,02 2,19 2,09 1,94 2,01 2,84 2,68 2,21 2,19 2,37 2,51 2,58 2,32 2,21 2,32 2,18 2,42 1,89 2,16 2,15 2,21 1,87 2,16 2,21 2,37 2,32 1,72 2,10 2,32 1,75 1,82 1,68 1,63 1,84 2,43 2,38 2,43 2,01 1,88 2,34 1,67 1,78 2,24 1,81 1,96 1,82 2,09 1,90 1,88 1,87 1,77 2,24 1,87 1,72 1,51 1,77 1,90 1,65 1,73 1,59 1,79 1,50 1,44 1,71 1,50 2,88 2,73 2,50 2,62 2,50 2,69 2,38 2,08 2,62 2,32 2,58 2,62 2,12 2,17 2,18 2,15 1,65 2,69 1,54 1,46 1,96 1,92 1,65 1,97 1,77 1,88 2,15 1,85 2,19 1,65 2,86 2,57 2,14 2,61 2,62 1,64 2,11 2,71 1,93 2,21 1,31 2,04 2,68 1,92 1,89 2,32 2,18 2,11 1,57 1,82 1,59 1,23 1,29 2,11 1,40 1,38 1,29 1,29 1,68 1,36 1,21 3,00 2,80 2,50 2,40 2,40 2,60 2,70 2,40 2,20 2,80 2,28 2,20 1,90 2,17 2,13 2,50 1,80 2,50 2,10 1,50 1,80 1,90 1,60 2,10 1,80 1,90 1,80 1,40 Sweden Portugal Belgium Netherlands Finland Canada Italy Norway United Kingdom Spain EU-15 Slovenia France Luxembourg All 28 EU 25 Germany Ireland Switzerland Hungary Czech Republic Estonia Lithuania Poland Denmark EU-10 Malta Slovakia Greece Austria Cyprus Latvia LONG TERM RESIDENCE FAMILY REUNION NATIONALITY ANTI-DISCRIMINATION POLITICAL PARTICIPATION LABOUR MARKET STATUS

8 Γεληθή εηθόλα ΣΟΥΗΓΙΑ: ε θαιύηεξε επίδνζε

9 Γεληθή εηθόλα ΛΔΤΤΟΝΙΑ: ε ρεηξόηεξε επίδνζε

10 Γεληθή εηθόλα: ΔΛΛΑΓΑ

11 Μαθξά Γηακνλή / Long Term Residence Sweden Belgium Norway Spain Poland Italy Portugal United Kingdom Denmark Netherlands Malta Finland Czech Republic Slovenia EU-15 Estonia Canada Greece All 28 EU 25 EU-10 Austria Germany Switzerland Slovakia Latvia Hungary Luxembourg France Cyprus Lithuania Ireland 1,78 2,52 2,48 2,43 2,39 2,35 2,35 2,35 2,35 2,33 2,32 2,30 2,30 2,26 2,26 2,23 2,22 2,20 2,19 2,19 2,19 2,13 2,09 2,06 2,03 2,02 2,01 1,96 1,95 1,94 1,93

12 Μαθξά Γηακνλή / Long Term Residence - ΔΛΛΑΓΑ Conditions for long-term residence have worsened - Better eligibility and rights for long term residence holders The procedure costs 900 euros - Involves a mandatory course whose numbers are capped by a maximum quota (some 500 per year). Applicants must pass a high-level test on Greek language, culture and history. Migrants who have studied in Greece are exempt.

13 Οηθνγελεηαθή επαλέλσζε / Family Reunion Sw eden 2,84 Portugal Italy Canada Slovenia Lithuania Finland Norw ay Malta Poland Spain Estonia Belgium Germany United Kingdom Netherlands EU-15 All 28 Czech Republic EU 25 EU-10 Hungary Ireland Luxembourg France Sw itzerland Latvia Greece Slovakia Denmark Austria Cyprus 1,89 1,87 1,84 1,82 1,75 1,72 1,68 1,63 2,21 2,21 2,21 2,21 2,19 2,18 2,16 2,16 2,15 2,10 2,58 2,51 2,42 2,37 2,37 2,32 2,32 2,32 2,32 2,68

14 Οηθνγελεηαθή επαλέλσζε / Family Reunion -ΔΛΛΑΓΑ Migrants must wait at least two years to be eligible to sponsor their families. Applicants must prove they have sufficient accommodation and income through an expensive procedure. However, Greece does not force family members to pass an integration test as a condition for family reunion. Rights associated would attain best practice if migrants could obtain an autonomous residence permit after three years or less.

15 Ιζαγέλεηα-πνιηηνγξάθεζε / Nationality Belgium Sweden Portugal Canada United Kingdom Ireland France Netherlands Czech Republic EU-15 Poland Luxembourg All 28 Finland Switzerland EU 25 Slovenia Spain Slovakia Norway Lithuania Germany EU-10 Hungary Cyprus Italy Denmark Malta Estonia Latvia Greece Austria 2,09 2,01 1,96 1,90 1,90 1,88 1,88 1,87 1,87 1,82 1,81 1,79 1,78 1,77 1,77 1,73 1,72 1,71 1,67 1,65 1,59 1,51 1,50 1,50 1,44 2,43 2,43 2,38 2,34 2,24 2,24

16 Ιζαγέλεηα-πνιηηνγξάθεζε / Nationality - ΔΛΛΑΓΑ To be eligible for citizenship, migrants must haved lived in Greece for ten of the previous twelve years. Their descendants face additional requirements to naturalise. To naturalise, migrants must fulfill conditions involving much administrative discretion and pay a high fee ( 1500 for submitting an application) Decisions to refuse or withdraw do not take into account many important aspects of their personal circumstances such as links with Greece.

17 Καηά ησλ δηαθξίζεσλ / anti-discrimination Sw eden Portugal Canada Hungary France Netherlands United Kingdom Slovenia Belgium Finland Italy EU-15 Cyprus EU 25 All 28 Greece Ireland Luxembourg Norw ay Germany Spain EU-10 Lithuania Poland Slovakia Austria Malta Sw itzerland Latvia Denmark Czech Republic Estonia 1,46 1,54 1,65 1,65 1,65 2,19 2,18 2,17 2,15 2,15 2,12 2,08 1,97 1,96 1,92 1,88 1,85 1,77 2,32 2,38 2,73 2,69 2,69 2,62 2,62 2,62 2,58 2,50 2,50 2,88

18 Καηά ησλ δηαθξίζεσλ / anti-discrimination - ΔΛΛΑΓΑ Better definitions and concepts, fields of application, and enforcement mechanisms Exclusion of nationality as a ground allows for unequal access to employment Equality policies would improve if the specialised equality agency covered nationality and could take up cases on behalf of complainants or lead investigations and proceedings in its own name. The state would also have to introduce positive action measures and mainstream equality policies into legislation, the delivery of public services, public contracting, grants and loans.

19 Πνιηηηθή ζπκκεηνρή / political participation Sw eden Norw ay Luxembourg Finland Netherlands Portugal Germany EU-15 Ireland Belgium Sw itzerland Denmark Italy France Spain United Kingdom All 28 EU 25 Czech Republic Austria Canada Estonia Hungary EU-10 Malta Cyprus Slovenia Poland Slovakia Greece Lithuania Latvia 1,40 1,38 1,36 1,31 1,29 1,29 1,29 1,23 1,21 1,68 1,64 1,59 1,57 2,21 2,18 2,14 2,11 2,11 2,11 2,04 1,93 1,92 1,89 1,82 2,32 2,71 2,68 2,62 2,61 2,57 2,86

20 Πνιηηηθή ζπκκεηνρή / political participation - ΔΛΛΑΓΑ Greece attains best practice on political liberties as do 21 other MIPEX countries. Electoral rights, consultative bodies and implementation policies, however, are critically weak, as in CY and PL. Migrants are not barred from forming associations, but they do not receive specific funding or support and are not consulted in decision-making processes by any level of government. Migrants can join political parties, but they cannot stand as candidates or vote in any elections.

21 Αγνξά εξγαζίαο / Labour market status Sw eden Spain Portugal Italy Canada Sw itzerland Estonia Belgium Norw ay Finland Netherlands EU-15 Slovenia United Kingdom All 28 EU 25 Lithuania Slovakia Czech Republic France Germany Ireland EU-10 Austria Luxembourg Cyprus Hungary Denmark Greece Malta Poland Latvia 1,40 1,50 1,60 2,28 2,20 2,20 2,17 2,13 2,10 2,10 1,90 1,90 1,90 1,80 1,80 1,80 1,80 2,80 2,80 2,70 2,60 2,50 2,50 2,50 2,40 2,40 2,40 3,00

22 Αγνξά εξγαζίαο / Labour market status - ΔΛΛΑΓΑ Migrants are only partially secure since they lose their residence permit if made unemployed, no matter how long they have worked in Greece. Migrants are not supported by extesnive labour market integration measures to facilitate the recognition of their skills and qualifications, to reduce their unemployment, improve their level of Greek for work, or promote their training. Migrants would enjoy even more favourable workers' rights if they could change their employer, job or industry sooner.

23 MIPEX 2004 / ΔΛΛΑΓΑ - EU Greece EU-15 (2004) 120 Best 100 Belgium Netherlands Finland France Belgium Spain TOTAL long term residence family reunion nationality anti-discrimination labour market status Greece ,73 81,56 86,96 84,47 79,02 81,63 EU-15 (2004) Best 117,25 113,4 115,94 113,59 133,51 127,55

24 MIPEX 2007 / ΔΛΛΑΓΑ - EU-25 3,5 Greece 2007 EU-25 (2007) Best 3 2,5 2 Sweden Sweden Sweden Belgium Sweden Sweden Sweden 1,5 1 0,5 0 TOTAL long term residence family reunion nationality anti-discrimination labour market status political participation Greece ,79 2,19 1,82 1,5 2,15 1,8 1,29 EU-25 (2007) 2,07 2,19 2,15 1,87 2,18 2,13 1,89 Best 2,76 2,52 2,84 2,43 2,88 2,86 3

25 Δημόζιορ Λόγορ - Δπξσθνηλνβνύιην (παιαηόηεξε έξεπλα ηνπ Migration Policy Group) Θεηικέρ τήθοι ηυν εςπυβοςλεςηών για πολιηικέρ ένηαξηρ και δικαιώμαηα ζηοςρ μεηανάζηερ ανά Κπάηορ-Μέλορ ( ) Σνπεδία Γαλία Διιάδα Βέιγην Οιιαλδία Λνπμεκβνύξγν Φηλιαλδία Ιζπ αλία Γαιιία Πνξηνγαιία Απζηξία Δλσκέλν Βαζίιεην Ιηαιία Γεξκαλία Ιξιαλδία

26 ζςμβιώνονηαρ ζηην Ελλάδα ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Τα αζζελέζηεξα ζεκεία ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο θαη πνιηηηθήο γηα ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηώλ είλαη: ε θιεηζηή θαη πεξηνξηζηηθή πνιηηηθή ηζαγέλεηαο θαη ε απνπζία επλντθώλ όξσλ πνιηηνγξάθεζεο γηα ηνπο κεηαλάζηεο πνπ έρνπλ γελλεζεί ζηελ Διιάδα. Τν παξάβνιν γηα ππνβνιή αίηεζεο γηα πνιηηνγξάθεζε είλαη ην πην αθξηβό ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (1500 ), ελώ ε δηνίθεζε δελ έρεη ππνρξέσζε απάληεζεο ή πξνζεζκία γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο. [Η Ελλάδα και η Ασζηρία μοιράζονηαι ηις δύο ηελεσηαίες θέζεις.] ε αλύπαξθηε πνιηηηθή ζπκκεηνρή θαη ν απνθιεηζκόο ησλ κεηαλαζηώλ από ηε δηακόξθσζε πνιηηηθήο θαη ηεο λνκνζεζίαο πνπ ηνπο αθνξνύλ, θαζώο θαη από ηε ζπκκεηνρή ζηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο θαη ηελ ηνπηθή πνιηηηθή δσή ηόζν ζπκβνπιεπηηθά, όζν θαη σο πξνο ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη. [Η Ελλάδα είναι 3η από ηο ηέλος πριν από ηη Λιθοσανία και ηη Λεηονία]

27 ζςμβιώνονηαρ ζηην Ελλάδα ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Αζζελέζηεξα ζεκεία επίζεο είλαη: ε δπζκελήο πξόζβαζε θαη ηα πεξηνξηζκέλα δηθαηώκαηα ησλ κεηαλαζηώλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θάηη πνπ ζπκβάιιεη ζηελ άηππή ηνπο απαζρόιεζε θαη ζηελ εμώζεζή ηνπο ζε αληίζηνηρα άηππν («παξάλνκν») θαζεζηώο δηακνλήο. [Η Ελλάδα μοιράζεηαι μαζί με ηη Μάληα, ηην Πολωνία και ηη Λεηονία ηις 4 ηελεσηαίες θέζεις] ε δπζρεξήο νηθνγελεηαθή ζπλέλσζε ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο ησλ λόκηκσλ κεηαλαζηώλ, κε πεξηνξηζηηθνύο όξνπο όπσο ην ύςνο ηνπ εηζνδήκαηνο, θάηη πνπ απεηιεί θαη δηαζπά ηελ νηθνγελεηαθή ελόηεηα ελώ νδεγεί ζε παξάδνμα, όπσο ηε λόκηκε δηακνλή ησλ γνλέσλ, αιιά ηελ παξάλνκε ησλ παηδηώλ θαη ησλ αληόλησλ (παππνύδσλ). [Η Ελλάδα είναι 5η από ηο ηέλος, ζε μια καηηγορία όποσ ηη τειρόηερη επίδοζη έτει η Κύπρος]

28 ζςμβιώνονηαρ ζηην Ελλάδα ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Η Διιεληθή πνιηηηθή γηα ηελ έληαμε ησλ βξίζθεηαη ζην κέζν όξν ησλ ρσξώλ ηεο ΔΔ: Σηε λνκνζεζία θαηά ησλ δηαθξίζεσλ, όπνπ ην λνκηθό νπινζηάζην είλαη θαηαξρήλ επαξθέο, παξά ηελ εγγελή αδπλακία ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο πνπ εμαηξεί ηηο δηαθξίζεηο ιόγσ ηζαγέλεηαο Ωζηόζν, νη ζρεηηθέο ππνζέζεηο εηεζίσο δελ ππεξβαίλνπλ ηηο 10-20, ελώ γηα ηελ πξνζηαζία από ηηο δηαθξίζεηο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα ν αξηζκόο είλαη ζρεδόλ κεδεληθόο θαη νη αξκόδηνη θνξείο εθηόο ηνπ Σπλεγόξνπ ηνπ Πνιίηε δελ εκθαλίδνπλ ηθαλνπνηεηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη δελ είλαη αλεμάξηεηνη από ηε δηνίθεζε. Ωο πξνο ηα δηθαηώκαηα ησλ κεηαλαζηώλ πνπ απνξξένπλ από ην θαζεζηώο καθξάο δηακνλήο. Γπζηπρώο όκσο, έσο ζήκεξα ε ζρεηηθή δηαδηθαζία δελ έρεη μεθηλήζεη θαη θακία άδεηα καθξάο δηακνλήο δελ έρεη εθδνζεί, ελώ ν αξηζκόο δηθαηνύρσλ γηα λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε είλαη κηθξόο ( εηεζίσο) θαη ην παξάβνιν είλαη ην πην αθξηβό ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (900 ).

29 Σχολιασμός της ΕΕΔΑΠ Η Ένυζη για ηα Δικαιώμαηα ηος Ανθπώπος πποηείνει 4 άμεζα μέηπα: πξόβιεςε επλντθώλ όξσλ πνιηηνγξάθεζεο κεηαλαζηώλ πνπ έρνπλ γελλεζεί ζηελ Διιάδα ηνπο νπνίνπο ε Έλσζε ζα εθζέζεη αλαιπηηθά ζε ζρέδην λόκνπ ζρεηηθά κε έλα λέν θώδηθα ειιεληθήο ηζαγέλεηαο άκεζε εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηε καθξά δηακνλή ησλ κεηαλαζηώλ κε απαιιαγή από ην παξάβνιν γηα όζνπο ελειηθηώζεθαλ ζηε ρώξα, απνζύλδεζε από ηελ άδεηα δηακνλήο γηα εξγαζία θαη από ηε θνίηεζε ζε καζήκαηα ηνπ θέληξνπ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ρσξίο πεξηνξηζκό αξηζκνύ. ηζόηηκε ζπκκεηνρή ζηελ αγνξά εξγαζίαο ρσξίο πεξηνξηζκνύο ζηνλ ηύπν (εμαξηεκέλε-αλεμάξηεηε απαζρόιεζε) θαη ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή απαζρόιεζεο θαη κε ίζα δηθαηώκαηα κε ηνπο έιιελεο εξγαδόκελνπο. Πξνζηαζία ηνπ εξγαδόκελνπ ζηελ άηππε απαζρόιεζε κε δπλαηόηεηα λνκηκνπνίεζεο αληί γηα απέιαζε. ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηώλ ζηε δεκόζηα δσή κε δηθαίσκα εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη ζε ηνπηθό επίπεδν θαη ζηε δεκόζηα δηαβνύιεπζε γηα ηε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή θαη λνκνζεζία.

30 MIPEX Καη ηώξα; Δζληθόο Γηάινγνο 2/2008 Τα απνηειέζκαηα ηνπ MIPEX είλαη δηαζέζηκα ζηνπο θνηλσληθνύο εηαίξνπο θαη ζηε δηνίθεζε γηα λα ζθεθηνύκε θαη λα ζπδεηήζνπκε πνύ κπνξεί λα ππάξμεη βειηίσζε Φεβξνπάξηνο ηνπ 2008: Δζληθόο Γiάινγνο γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ MIPEX Γνκή δηαιόγνπ ζην πξόηππν ησλ 2 πξώησλ ζπλαληήζεσλ Δζληθνύ Γηαιόγνπ πνπ δηνξγάλσζε ε Έλσζε ην 2005: Σπκκεηνρή θεληξηθώλ κειεηεηώλ ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ζπδήηεζε εθπξνζώπσλ θνηλνβνπιεπηηθώλ θνκκάησλ θαη κεηαλαζηώλ

31 Εςσαπιζηώ για ηην πποζοσή ζαρ Thank you for your attention Μίληος Παύλοσ Miltos Pavlou Διεσθσνηής HLHR-KEMO Εθνικό Παραηηρηηήριο για ηο Ραηζιζμό και ηην Ξενοθοβία Ελληνική Ένωζη για ηα Δικαιώμαηα ηοσ Ανθρώποσ Κένηρο Ερεσνών Μειονοηικών Ομάδων

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Η Φπκαηίσζε σο παγθόζκην πξόβιεκα. Δρ Νικόλαος Γαλάνης Διεσθσντής Α Πνεσμονολογικού τμήματοςγπν «Γ. Παπανικολάοσ»

Η Φπκαηίσζε σο παγθόζκην πξόβιεκα. Δρ Νικόλαος Γαλάνης Διεσθσντής Α Πνεσμονολογικού τμήματοςγπν «Γ. Παπανικολάοσ» Η Φπκαηίσζε σο παγθόζκην πξόβιεκα Δρ Νικόλαος Γαλάνης Διεσθσντής Α Πνεσμονολογικού τμήματοςγπν «Γ. Παπανικολάοσ» -Σν Μπθνβαθηεξίδην έρεη ζθνηώζεη πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο απ νπνηνδήπνηε άιιν κηθξόβην ζε

Διαβάστε περισσότερα

FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY

FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY ΓΗΛΩΗ ΓΙΑ ΜΔΣΑΒΟΛΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY Αύγουστος 2009 ΔΣΟΙΜΑΣΗΚΔ ΑΠΟ ΣΟ FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Βοςδαπέζηηρ - Βιέννηρ 2010: Ένα νέο βήμα ζηη διακςβέπνηζη ηηρ ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ζηην Εςπώπη

Διακήπςξη Βοςδαπέζηηρ - Βιέννηρ 2010: Ένα νέο βήμα ζηη διακςβέπνηζη ηηρ ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ζηην Εςπώπη 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 03 / Μάιος 2010 Διακήπςξη Βοςδαπέζηηρ - Βιέννηρ 2010: Ένα νέο βήμα ζηη διακςβέπνηζη ηηρ ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ζηην Εςπώπη ηεο Γέζπνηλαο Σαξαληίδνπ Μεηαπηπρηαθήο Φνηηήηξηαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

4. ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, λφκηκα εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θ. Γεψξγην Αινγνζθνχθε, Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, (ε "Κπβέξλεζε"),

4. ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, λφκηκα εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θ. Γεψξγην Αινγνζθνχθε, Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, (ε Κπβέξλεζε), ρέδην Νφκνπ «Κχξσζε πκθσλίαο ηξαηεγηθήο πλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ησλ Δηαηξεηψλ Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation Limited θαη Μάηθξνζνθη Διιάο Αλψλπκε Βηνκεραληθή

Διαβάστε περισσότερα

Subject: Regulatory policy and assessment of the quality and effectiveness of regulations

Subject: Regulatory policy and assessment of the quality and effectiveness of regulations Athens, July the 18th 2006 Register Number: Υ190 HELLENIC REPUBLIC PRIME MINISTER TO: 1. All Ministers and Deputy Ministers 2. The Secretary General of the Government 3. All Secretaries General of the

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΠΡΑΚΣΙΚΑ. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ολοκληρωμένη και βιώζιμη διαχείριζη ζηερεών αποβλήηων»

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΠΡΑΚΣΙΚΑ. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ολοκληρωμένη και βιώζιμη διαχείριζη ζηερεών αποβλήηων» ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ολοκληρωμένη και βιώζιμη διαχείριζη ζηερεών αποβλήηων» 2 και 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ &

Διαβάστε περισσότερα

ICT Adoption and Digital Growth in Greece

ICT Adoption and Digital Growth in Greece ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο

Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο Welcome to the March 2008 edition (Issue 1) of the ECDL Hellas Group of Companies Newsletter. Σε αυτό το τεύχος...

Διαβάστε περισσότερα

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning WP1 1 Ιανουαρίου 2010 [LEARNING COMMUNITY - IMMIGRANTS AS EDUCATIONAL FACILITATORS PAVE THE WAY FOR IMMIGRANTS TO ACCESS LIFELONG LEARNING] Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ πφ ηελ Δπνπηεία ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο Άξζξα θαη Κειέηεο 5/2012 Ηνχιηνο 2012 ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ EΝ MΔΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Νιπκπία Θακηληψηε Γηεπζχληξηα ΔΗΔΑΓ, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Country Report for Greece March 2008 Panagiotis Altanis, Charalambos Economou, Mary Geitona, Susan Gregory, Elizabeth Mestheneos, Judy Triantafillou,

Διαβάστε περισσότερα

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter February 2012

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter February 2012 The Hellenic Society Prometheas Σθ γλϊςςα μου ζδωςαν Ελλθνικι Σο ςπίτι φτωχικό ςτισ αμμουδιζσ του Ομιρου. Μονάχθ ζγνοια θ γλϊςςα μου ςτισ αμμουδιζσ του Ομιρου. www.prometheas.org Οδυςςέασ Ελύτησ Prometheas

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS

Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ & Σαρπδξνκείσλ Ηκεξίδα «Σν κέιινλ ηεο Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο: Ρπζκηζηηθέο Πξνθιήζεηο θαη Δξγαιεία Αλάπηπμεο» 21 Απξηιίνπ 2010, Ξελνδνρείν Divani Caravel Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Migrants and the Right to Equal Treatment in Cyprus

Migrants and the Right to Equal Treatment in Cyprus Migrants and the Right to Equal Treatment in Cyprus WORKSHOP REPORT Οι μετανάστες και το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης στην Κύπρο Sincere thanks to all of the organisations and individuals who contributed

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2011/2012

The PASCAL Chronicle 2011/2012 The PASCAL Chronicle 2011/2012 The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page...2 Editor s message. 2 Director s message..3 Principal s message.4 Headmistress message. 4 School Calendar... 5 Message

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Η Διιάδα είλαη ρώξα δηέιεπζεο θαη πξννξηζκνύ γπλαηθώλ θαη παηδηώλ, ζπκάησλ εκπνξίαο γηα ζεμoπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη παηδηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL

ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL The After School Program is a program which extends beyond the school day and provides a supportive environment

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα