Ευρετηρίαση των άρθρων του εριοδικού. στο αρχείο Web της Βιβλιοθήκης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρετηρίαση των άρθρων του εριοδικού. στο αρχείο Web της Βιβλιοθήκης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ."

Transcript

1 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ευρετηρίαση των άρθρων του εριοδικού Τουριστική Αγορά του έτους 2002 και εισαγωγή τους στο αρχείο Web της Βιβλιοθήκης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Πτυχιακή εργασία της Αφροδίτης Παρτσιλή ΣΙΝ ΟΣ 2008

2 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ευρετηρίαση των άρθρων του εριοδικού Τουριστική Αγορά του έτους 2002 και εισαγωγή τους στο αρχείο Web της Βιβλιοθήκης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Ε ό τρια Καθηγήτρια Μαργαρίτα Βαγγελάτου-Σαµιώτη Πτυχιακή εργασία της Αφροδίτης Παρτσιλή ΣΙΝ ΟΣ

3 Ευχαριστώ θερµά την κ. Μαργαρίτα Βαγγελάτου-Σαµιώτη, ροϊσταµένη του τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης του ΑΤΕΙΘ και ε ό τρια της αρούσας εργασίας για τη στήριξη και άψογη συνεργασία ου είχαµε καθ όλη τη διάρκεια της εκ όνησης. Ε ίσης, τις κ. Φωτεινή Σταύρου και Κλεονίκη Σκουλαρίκα, βιβλιοθηκονόµους του τµήµατος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ για τη βοήθειά τους και τις ολύ χρήσιµες συµβουλές. Τέλος, ευχαριστώ όλους εκείνους ου µου έδωσαν -µε τον έναν ή τον άλλον τρό ο- την αραµικρή βοήθεια, ληροφορία και έµ νευση για την ραγµατο οίηση αυτής της τυχιακής εργασίας. 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 1 2. Εισαγωγή 4 3. Ευρετήρια 3.1. Θεµατικό ευρετήριο Ευρετήριο συγγραφέων Ευρετήριο ελληνικών τίτλων Ευρετήριο ξένων τίτλων Ευρετήριο τουριστικών εκθέσεων 51 Σελ. Παράρτηµα 52 Βιβλιογραφία 4

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ανέκαθεν οι άνθρω οι ταξίδευαν. Φαγητό, νερό, ασφάλεια ή α όκτηση ηγών (κυνήγι) ήταν τα κίνητρά τους για ταξίδι τότε. Όµως σύντοµα ροέκυψε η ιδέα για ευχαρίστηση ή εξερεύνηση. Τα ταξίδια άντα βασίζονταν στην τεχνολογία αφού αρέχει τα µέσα ή τον τρό ο να ταξιδέψει κανείς. Οι ρώτοι ταξιδευτές χρησιµο οιούσαν τα όδια τους ή οικόσιτα ζώα ως µεταφορικό µέσο. Η εφεύρεση του τροχού και του ιστίου αρείχε νέους τρό ους µεταφοράς. Κάθε µία α ό τις τεχνολογικές ροόδους αύξαναν τις ευκαιρίες για ταξίδι. Όσο οι δρόµοι βελτιώνονταν και οι κυβερνήσεις σταθερο οιούνταν, το ενδιαφέρον για τα ταξίδια µεγάλωνε και είχε ως στόχο την εκ αίδευση, τις αρχαιότητες και τη θρησκεία. Ένας α ό τους ρώτους ταξ ιδιωτικούς οδηγούς γράφτηκε α ό τον Έλληνα ιστορικό και συγγραφέα Παυσανία (2 ο µ.χ.) το 170 µ.χ., µε τον τίτλο Οδηγός για την Ελλάδα για τους Ρωµαίους τουρίστες 1. Οι Mathieson και Wall (1982) δηµιούργησαν ένα ολύ εύχρηστο ορισµό για τον τουρισµό ό ως «η ροσωρινή µετακίνηση ανθρώ ων σε ροορισµούς µακριά α ό τα συνήθη εριβάλλοντα της εργασίας και κατοικίας τους, τις δραστηριότητες ου αναλαµβάνουν κατά τη διάρκεια της διαµονής τους σε αυτούς τους ροορισµούς, και τις αροχές ου δηµιουργούνται για να τροφοδοτήσουν αυτές τους τις ανάγκες» 2. Σύµφωνα µε τους Macintosh και Goeldner (1986) ο τουρισµός είναι «το σύνολο των φαινοµένων και σχέσεων ου ροκύ τουν α ό την ε ικοινωνία µεταξύ των τουριστών, των ε ιχειρηµατιών, των κυβερνήσεων και των κοινοτήτων ου φιλοξενούν στη διαδικασία της ροσέλκυσης και της φιλοξενίας αυτών των τουριστών και άλλων ε ισκε τών» 3. Άλλοι ορισµοί του τουρισµού: Μια σύνθεση δραστηριοτήτων, υ ηρεσιών, και βιοµηχανιών ου δίνουν ταξιδιωτικές εµ ειρίες σε ανθρώ ους ου µόνοι τους ή µε οµάδες ταξιδεύουν 50 ή ερισσότερα µίλια µακριά α ό το µέρος ου µένουν µε σκο ό τη διασκέδαση 4. Μια ολύ µεγάλη οικονοµική δύναµη ου αρέχει τη δυνατότητα εργασίας, συναλλάγµατος, εισοδήµατος και φορολογικών όρων 5. 1 PRM Ecotourism Northern Arizona University. -is-tourismlesson.htm 2 Α ό το ίδιο 3 Α ό το ίδιο 4 Pileus Project Michigan State University. is tourism.htm 5 Goeldner, Charles R. et al. Tourism s economic impact: principles, practices, philosophies. Deutschland: Betreiber, p

6 Η βιοµηχανία αροχής ταξιδιωτικών ευκαιριών και υ ηρεσιών σε τουρίστες 6. Τέλος, σύµφωνα µε τον ιο καταξιωµένο οργανισµό για τον τουρισµό στον κόσµο, τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού, ο τουρισµός τις τελευταίες δεκαετίες γνωρίζοντας συνεχή άνθηση έχει γίνει µία α ό τους ιο γρήγορα οικονοµικά ανα τυσσόµενους τοµείς στον κόσµο. Σήµερα η τουριστική βιοµηχανία είναι εξίσου αντοδύναµη µε τη βιοµηχανία τροφίµων ή τη βιοµηχανία αυτοκινήτων και ενδέχεται έως το 2020 οι διεθνείς αφίξεις τουριστών να υ ερβούν το 1,5 δισεκατοµµύριο ανθρώ ους 7. Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Ε Σ Μ Ο Ρ Φ Ε Σ Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Σ Τ Η Ν Ε Λ Λ Α Α Σύµφωνα µε το Υ ουργείο Τουριστικής Ανά τυξης και τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού, ο τουρισµός στην Ελλάδα διακρίνεται κυρίως σε : Θαλάσσιο του ρισµό (Sea tourism) δηλ. θαλάσσια σ ορ, κρουαζιέρες, σκάφη αναψυχής, µαρίνες-αγκυροβόλια, καταδύσεις, ψάρεµα, ιστιοσανίδα, θαλάσσιο σκι. ιακο ές στο βουνό (Mountain holidays) δηλ. χιονοδροµία, εζο ορίαορειβασία-αναρρίχηση, αιωρο τερισµός-αλεξί τωτο λαγιάς. Παρ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα δεν ενδείκνυται µόνο για διακο ές κλασικού τύ ου ό ως οι αρα άνω, αλλά ροσφέρει στους ταξιδιώτες µια σειρά α ό εναλλακτικές ροτάσεις για διακο ές. Τέτοιες ειδικές µορφές του ρισµού είναι : Ιαµατικός ή θερα ευτικός τουρισµός (Spa or therapeutic tourism) δηλ. ε ίσκεψη σε ιαµατικές ηγές µε σηµαντικές θερα ευτικές ιδιότητες. Αθλητικός τουρισµός (Sports tourism) δηλ. φιλοξενία σε µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες µε αφορµή την διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων σε ε ί εδο εθνικό.χ. Ιστιο λοϊκοί αγώνες ή αγκόσµιο.χ. Ολυµ ιακοί Αγώνες. Οικολογικός τουρισµός ή Οικοτουρισµός (Ecological tourism or Ecotourism) δηλ. ε ίσκεψη σε οικολογικά ευαίσθητες εριοχές ό ου µ ορεί κανείς να γνωρίσει εξαιρετικά φυτά, σ άνια ζώα, να κάνει extreme σ ορ µε την ροϋ όθεση όµως ότι θα σεβαστεί το εριβάλλον και την ισορρο ία του οικοσυστήµατος. Θρησκευτικός τουρισµός (Religious tourism) δηλ. ε ίσκεψη σε θρησκευτικά µνηµεία, ό ως καθεδρικούς ναούς, ξωκλήσια, µοναστήρια. Αγροτουρισµός (Agrotourism) δηλ. γνωριµία µε αγροτικές εριοχές και ε αφή µε αγροτικές ασχολίες, το ικά ροϊόντα και αραδοσιακή κουζίνα. 6 Pickett, Joseph P. et al. The American Heritage Dictionary of the English Language. 4 th ed. Boston: Houghton Mifflin Company, World Tourism Organization United Nations. 6

7 Συνεδριακός τουρισµός (Congress tourism) δηλ. φιλοξενία σε εξειδικευµένους χώρους ή ξενοδοχεία µε ειδικές εγκαταστάσεις µε σκο ό τη διοργάνωση εκδηλώσεων ή συνεδρίων 8. Φορείς Τουρισµού στην Ελλάδα είναι: Υ ουργείο Τουριστικής Ανά τυξης Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού Οργανισµός Τουριστικής Εκ αίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) Ξενοδοχειακό Ε ιµελητήριο της Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) Εταιρεία Τουριστικής Ανά τυξης (ΕΤΑ) Υ ουργείο Τουριστικής Ανά τυξης. 1 Μαρτ Υ ουργείο Τουριστικής Ανά τυξης. Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού. 18 Μαρτ Α ό το ίδιο. 7

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το αντικείµενο της εργασίας ου έχετε στα χέρια σας, είναι η θεµατική ευρετηρίαση των άρθρων του εριοδικού Τουριστική Αγορά του έτους Πρόκειται για ένα ε αγγελµατικό εριοδικό του ο οίου η έκδοση άρχισε το Ανήκει στην ιδιοκτησία της Compupress Α.Ε. και υ εύθυνοι για την έκδοσή της είναι ο Ν. Ο. Μανούσος, µε διευθυντή τον Μ. ασκαλάκη και αρχισυντάκτρια τη Μ. Μανούσου. Έχει ως κύριο στόχο την αροχή ενηµέρωσης µε οιοτικά δεδοµένα για θέµατα τουριστικής ολιτικής και οικονοµίας, οργάνωσης και διοίκησης τουριστικών ε ιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα αρακολουθεί και ενηµερώνει το αναγνωστικό κοινό για τις διεθνείς και ευρω αϊκές εξελίξεις στον τοµέα της τουριστικής βιοµηχανίας. ιανέµεται σε αντίτυ α το µήνα µε τη µέθοδο της ελεγχόµενης κυκλοφορίας και α οστέλλεται σε ονοµαστική λίστα α οδεκτών του ευρύτερου τουριστικού κλάδου, η ο οία υ όκειται σε διαρκή ανανέωση και εριλαµβάνει τις εξής κατηγορίες: Ε ιχειρηµατίες του τουριστικού κλάδου. Γενικοί διευθυντές ξενοδοχειακών και λοι ών τουριστικών ε ιχειρήσεων. Ιδιοκτήτες ενοικιαζόµενων δωµατίων. Πρόεδροι, µέλη.σ. και διευθυντικά στελέχη ε ιµελητηρίων, ε ιχειρηµατικών και ε αγγελµατικών ενώσεων του τουριστικού κλάδου. F & B managers και διευθυντές ροµηθειών ξενοδοχείων. ιευθυντές τουριστικών γραφείων, ακτο λοϊκών ε ιχειρήσεων, αερο ορικών εταιριών, εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων, εταιρειών διαχείρισης κρουαζιερό λοιων, εταιρειών θαλάσσιου τουρισµού, εταιρειών χειµερινού τουρισµού. ιευθυντικά στελέχη τρα εζών, χρηµατιστηριακών εταιρειών και εταιρειών συµβούλων ε ιχειρήσεων. Καθηγητές οικονοµικών και τουριστικών σχολών. Η ολιτική ηγεσία και τα αρµόδια διευθυντικά στελέχη του ΕΟΤ και των Υ ουργείων Ανά τυξης, Εθνικής Οικονοµίας, Μεταφορών, του ΥΠΕΧΩ Ε και άλλων κυβερνητικών υ ηρεσιών µε αρµοδιότητα στους τοµείς οικονοµικής ολιτικής και του τουρισµού. Βουλευτές και ολιτικά στελέχη κοµµάτων µε αρµοδιότητα στους τοµείς της οικονοµικής ολιτικής και του τουρισµού. 8

9 Περιφερειάρχες, νοµάρχες, δήµαρχοι, καθώς ε ίσης και υ εύθυνοι ανα τυξιακών εταιρειών των ΟΤΑ 10. Η ευρετηρίαση καλύ τει 10 τεύχη (µε εξαίρεση το τεύχος Φεβρουαρίου το ο οίο λεί ει α ό τη συλλογή της βιβλιοθήκης). Το εριοδικό εκδίδεται σε µηνιαία βάση και υ άρχει στη συλλογή της βιβλιοθήκης α ό το Τα εργαλεία ου χρησιµο οιήθηκαν για την ραγµατο οίηση της εργασίας είναι: Οι Θεµατικές Ε ικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου 11. Ο κατάλογος της βιβλιοθήκης του ΑΤΕΙΘ για βοήθεια σε σχέση µε τη συνέ εια των θεµατικών όρων στο θεµατικό κατάλογο 12. Οι Αγγλοαµερικανικοί Κανόνες Καταλογογράφησης για την καθιέρωση των κύριων ονοµάτων 13. Το ρότυ ο MLA για τη σύνταξη των αρα οµ ών και της βιβλιογραφίας 14. Λεξικά έντυ α (Pocket Oxford Greek Dictionary 15, Oxford Advanced Learner s Dictionary 16 ). Ηλεκτρονικά λεξικά διαθέσιµα µέσω του αγκόσµιου ιστού (www.in.gr, ηλεκτρονικό λεξικό της Magenta) για την α όδοση των όρων στην ελληνική γλώσσα. Η αρούσα εργασία α οτελείται α ό 2 µέρη. Πρώτο µέρος είναι το θεµατικό ευρετήριο δηλ. οι καθιερωµένοι και µη καθιερωµένοι θεµατικοί όροι µε τις αρα οµ ές τους. Σηµαντικό είναι να ούµε ότι οι όροι ου δόθηκαν σε κάθε άρθρο, είναι α οτέλεσµα µιας διαδικασίας έρευνας έτσι ώστε τα θέµατα να αντι ροσω εύουν όσο το δυνατόν καλύτερα το λήρες κείµενο. εύτερο µέρος α οτελούν τα ευρετήρια συγγραφέων, τίτλων και τουριστικών εκθέσεων. Το ευρετήριο συγγραφέων εριλαµβάνει αλφαβητικά όλες τις µνείες ευθύνης ου κατονοµάζονται για τη συγγραφή των άρθρων. Τα ευρετήρια τίτλων είναι 2: ευρετήριο ελληνόγλωσσων τίτλων και ευρετήριο τίτλων λατινικού αλφαβήτου. Τα αρχικά άρθρα, δεν ελήφθησαν υ όψη κατά την αλφαβητική ταξιθέτηση των τίτλων. Στο τέλος, συναντούµε το 10 Τουριστική Αγορά Τουριστική Αγορά. 24 Μαρτ Classification Web. 1 Μαρ Library of Congress. 12 Κατάλογος της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙΘ ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.< 13 Gorman, Michael και Paul W. Winkler, ε ιµ. Άγγλο-Αµερικανικοί Κανόνες Καταλογογράφησης. Μετάφρ. Μερσίνη Μορερέλη - Κακούρη. Θεσσαλονίκη: Τεχνολογικό Εκ αιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, Gibaldi, Joseph. MLA Handbook for Writers of Research Papers. 5 th ed. New York: Modern Language Association, Pring, J. T., ε ιµ. The Pocket Oxford Greek Dictionary: Greek-English, English-Greek. Oxford: Oxford University Press, Hornby, A. S. Oxford Advanced Learner s Dictionary of Current English. 3η εκδ. Oxford: Oxford University Press,

10 ευρετήριο τουριστικών εκθέσεων, το ο οίο βρίσκουµε συγκεντρωµένες όλες τις εκθέσεις για τις ο οίες γίνεται λόγος σε άρθρα του εριοδικού 17. Τα άρθρα είναι ανακτήσιµα α ό την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του ΑΤΕΙΘ (www.lib.teithe.gr) στο σύνδεσµο Άρθρα ελληνικών εριοδικών. Ο χρήστης µ ορεί να ραγµατο οιήσει α λή ή σύνθετη έρευνα χρησιµο οιώντας τις δυνατότητες ου του ροσφέρονται. Στη συνέχεια, αρουσιάζεται ένα αράδειγµα σχετικά µε τον τρό ο ου λειτουργεί το Αρχείο Web. Εισάγουµε στη σύνθετη αναζήτηση τους όρους ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ AND ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και µας ανακτά άρθρα ελληνικών εριοδικών του ΑΤΕΙΘ, κά οια α ό τα ο οία ανήκουν στην ΤουριστικήΑγορά. Ε ιλέγουµε ένα α ό αυτά και βλέ ουµε τη φόρµα µε όλα τα στοιχεία του άρθρου. 17 Η εµφάνιση των εκθέσεων στο θεµατικό αλλά και στο εν λόγω ευρετήριο αρουσιάζει ανοµοιοµορφίες γιατί δεν υ άρχει συγκεκριµένο ρότυ ο αρουσίασης και καθιερώθηκαν η κάθε µία ξεχωριστά µε τη µορφή ου εµφανίζεται στο άρθρο για την ο οία γίνεται λόγος. 10

11 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΡΘΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΙΚΩΝ ΑΠΛΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΡΘΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΙΚΩΝ Πεδίο Αναζήτησης: Συγγραφέας Εισαγάγετε τη λέξη ή τον όρο που σας ενδιαφέρει. Επιλέξτε το πεδίο αναζήτησης που χαρακτηρίζει τη λέξη ή τον όρο που εισαγάγατε. Επιλέξτε Αναζήτηση για να δείτε τα αποτελέσµατα της έρευνάς σας. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, δείτε τη Βοήθεια. Για περισσότερες επιλογές στην αναζήτηση, επιλέξτε Σύνθετη αναζήτηση. 11

12 ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Θέµατα Παράδειγµα αναζήτησης: Τρόφιµα µεταφορ* AND Τίτλος: Παράδειγµα αναζήτησης: Καρκίν* AND µαστ* Συγγραφέας(είς) Παράδειγµα έρευνας: Παπαδόπουλος Ηµερoµηνία (HH/MM/EEEE) από εώς Περιοδικό Επ ιλέξτε Τόµος από εώς Τεύχος από εώς Θεµατικές Κατηγορίες Επ ιλέξτε Θέση Τεκµηρίου Επιλέξτε Είδος Τεκµηρίου Επ ιλέξτε ISSN Πρόσβαση Επ ιλέξτε Παρατηρήσεις Ταξινόµηση µε Ηµ/νία Περιοδικού (Αύξουσα) Εµφάνιση Εγγραφών 20 Εγγραφές 12

13 Α.T.E.I ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ Ανακτήθηκαν 9 άρθρα από το σύνολο των Συγγραφέας(εις). Έτος Έκδοσης, "Τίτλος άρθρου", Τίτλος Περιοδικού, τόµος, τεύχος, σελίδες άρθρου. Α οτελέσµατα "ΙΤΕΠ: 1,5% ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΠ", ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, τευχ. 228, σσ. 70. Κανελλό ουλος, Χρήστος "Ελληνική οικονοµία και τουρισµός: εκτιµήσεις και ροβλέψεις για το 2001 και το 2002 α ό το ΙΤΕΠ", ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, τευχ. 144, σσ Κακός, Θύµιος "Στρατηγική ανά τυξης του ελληνικού τουρισµού", ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, τευχ. 146, σσ Αµ λιανίτου, Μάνια "Παγκόσµιος τουρισµός: η ορεία της διεθνούς ταξιδιωτικής και τουριστικής ζήτησης το ", ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, τευχ. 148, σσ Μ εµ ονή, Ζάννα "Ε ιµήκυνση τουριστικής εριόδου: ένας στόχος καθοριστικής σηµασίας", ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, τευχ. 151, σσ "Ελληνική οικονοµία & τουρισµός; ανα τυξιακή υστέρηση και ροβλήµατα ανταγωνιστικότητας", ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, τευχ. 149, σσ Παυλό ουλος, Παναγιώτης Γ "Τουριστική οικονοµία: η κακοδαιµονία του τουριστικού τοµέα αντανακλά δική µας αδράνεια και όχι εξωγενή αιτία", ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, τευχ. 154, σσ "Περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας : ολοκληρωµένο ρόγραµµα ανά τυξης", ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, τευχ. 320, σσ Καψή, Νέλλη "Η τουριστική δραστηριότητα των ελληνικών νοικοκυριών", ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, τευχ. 323, σσ Πλήρης Εµφάνιση Σχετικότητα(%) Ηµεροµηνία 8 01/03/ /01/ /03/ /05/ /06/ /06/ /12/ /07/ /11/

14 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 11/9 Τροµοκρατικό χτύ ηµα, 2001 βλέ ε ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ 11ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, η PHILOXENIA (ΕΚΘΕΣΗ) 34η XENIA (ΕΚΘΕΣΗ) 3Μ HELLAS (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) A ALGOSYSTEMS (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ALUMINOX (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) AQUADES-UV & AQUADES-ELECTROLYTE (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ) B BIT 2002 (ΕΚΘΕΣΗ) BUSSEMF (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 14

15 C-D E EPAVLIS (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) EXPRO 2002 (ΕΚΘΕΣΗ) EXPRO AE (ΕΚΘΕΣΗ) F FIAT AUTO HELLAS (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) FUZZY LOGIC (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) G GAUTIER CONTRACT BUSINESS (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) GEBERIT ΚΛΙΜΑΤΕΧΝΙΚΗ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) GOLDEN CHEMICALS (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) H I 15

16 IDEAL STANDARD (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) IN STORE MELODY (ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ) ISDN (Ψηφιακά ίκτυα) βλέ ε ΨΗΦΙΑΚΑ ΙΚΤΥΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ITB 2002 (ΕΚΘΕΣΗ) J K K.A. INTERNATIONAL (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) L LEGIONELLA PNEUMOPHILA (ΙΟΣ) LIFE STROM (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) M MIRZAOGLU, RAMAZAN-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ N 16

17 NEOSET HOTEL FURNITURE (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) NIVAL HELLAS (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) O P PANASONIC (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) PHILOXENIA 2002 (ΕΚΘΕΣΗ) Q-R S SINGULAR HOSPITALITY SOLUTIONS (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) SUNSOFT (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) T TISSUS ΜΕΤΡΙ ΗΣ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) U-W 17

18 X XENIA 2002 (ΕΚΘΕΣΗ) Y-Z Α Α.Μ.Ε.Α. βλέ ε ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Αδρανο οίηση ιού βλέ ε ΙΟΙ-Α ΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Αδρανο οίηση των ιών βλέ ε ΙΟΙ-Α ΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΚΥΠΡΟΣ Αθλήµατα και τουριστικό εµ όριο βλέ ε ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Αθλητικά είδη βλέ ε ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Αθλητικός εξο λισµός βλέ ε ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 18

19 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Αθλητισµός-µηχανήµατα και εξο λισµός βλέ ε ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ-ΕΛΛΑ Α ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ-ΕΛΛΑ Α-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ) ΑΜΕΑ βλέ ε ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ανά ηροι βλέ ε ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ανά ηρα άτοµα βλέ ε ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ανά τυξη λογισµικού υ ολογιστών βλέ ε ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ανά τυξη λογισµικού βλέ ε ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝ ΡΕΑ ΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 19

20 Ανταγωνισµός (Οικονοµολογία) βλέ ε ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α Ανταγωνιστικότητα (Οικονοµολογία) βλέ ε ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Α οµάκρυνση βακτηρίων (καθαρισµός νερού) βλέ ε ΝΕΡΟ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙ Η ΛΟΥΚΙΣΣΑ ΑΦΟΙ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) Αρχιτεκτονική κή ου βλέ ε ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΗΠΩΝ Αρχιτεκτονικός φωτισµός βλέ ε ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ-ΕΛΛΑ Α-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Άτοµα µε φυσικές ανα ηρίες βλέ ε ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Αφαίρεση βιολογικής θρε τικής ουσίας (ε εξεργασία λυµάτων) βλέ ε ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Β Βακτήριο Nόσου Λεγεωνάριων βλέ ε LEGIONELLA PNEUMOPHILA (ΙΟΣ) 20

21 ΒΑΡΑΝΑΚΗΣ Α. &. (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ-ΕΛΛΑ Α Βιοµηχανία διακο ών βλέ ε ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ Υ ΑΤΟΣ- ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΥΠΝΟ ΩΜΑΤΙΩΝ-ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ-ΕΛΛΑ Α Βιοµηχανία κατάδυσης βλέ ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΥΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ- ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ-ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΕΛΛΑ Α Βιοµηχανία ταξιδίου βλέ ε ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ-ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΑΠΗΤΩΝ-ΕΛΛΑ Α 21

22 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΥΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΕΛΛΑ Α-ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΕΛΛΑ Α-ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ Βιοµηχανίες εκµίσθωσης βλέ ε ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Γ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΜΗΤΡΗΣ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΛΛΑ Α-ΘΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΛΛΑ Α-ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ.Α.Κ.Σ.Ε. βλέ ε ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΣΙΜΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ).Ο.Π. βλέ ε ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΣΕ βλέ ε ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΣΙΜΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) 22

23 ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΣΙΜΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ιακοσµητικός φωτισµός βλέ ε ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ-ΕΛΛΑ Α ΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ιαχείριση οιότητας, Ολική βλέ ε ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ιαχείριση των κρίσεων βλέ ε ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΙΕΘΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟ ΡΑΛΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ιεθνής ανταγωνισµός βλέ ε ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΙΕΘΝΗΣ ιεθνής Οργανισµός για την Τυ ο οίηση βλέ ε ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9000 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 23

24 ΟΠ βλέ ε ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΑ(ΕΛΛΑ Α)-ΙΣΤΟΡΙΑ Ω ΕΚΑΝΗΣΑ(ΕΛΛΑ Α)-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙ ΙΑ Ε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ-ΕΛΛΑ Α ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ-ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΑ Α-ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑ Α-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΕΛΛΑ Α ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε ικοινωνιακά συστήµατα βλέ ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΟ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΟ-ΕΛΛΑ Α Ε ίστρωση, µέταλλο βλέ ε ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΕΛΛΑ Α 24

25 Εταιρείες χρηµατοδοτικής ίστωσης βλέ ε ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Εταιρείες, Τηλεφωνικές βλέ ε ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΥΡΩ ΟΜΙΚΗ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) Ζ ΖΑΧΑΡΟΣ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) Η Θ Θαλάσσια ταξίδια βλέ ε ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ Ι Ι.Τ.Ε.Π. βλέ ε ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α ΙΟΙ-Α ΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ-ΕΛΛΑ Α-ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ 25

26 ΙΤΕΠ βλέ ε ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Κ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΛΛΑ Α ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) Καλλυντικά-διαφήµιση βλέ ε ΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Καµαριέρες ξενοδοχείων βλέ ε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ Καταλύµατα κατοικίδιων ζώων σε ξενοδοχεία βλέ ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙ ΙΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΗΠΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ-ΕΛΛΑ Α ΚΟΠΙ ΑΚΗΣ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΚΡΗΤΗ(ΕΛΛΑ Α)-ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΡΗΤΗ(ΕΛΛΑ Α)-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙ ΙΑ 26

27 Κρίσεις-διαχείριση βλέ ε ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΚΤΙΡΙΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Κωδικο οίηση, Ραβδωτή βλέ ε ΡΑΒ ΩΤΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Λ ΛΕΟΝΤΙΑ ΗΣ Β. (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΛΙΜΑΝΙΑ-ΕΛΛΑ Α ΛΙΜΑΝΙΑ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΥΜΑΤΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΛΛΑ Α Μ Μεταλλική ε ίστρωση βλέ ε ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΟ Μέτρα ασφαλείας βλέ ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 27

28 Μηχανογραφηµένα συστήµατα κρατήσεων βλέ ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΠΑΚΛΑΤΣΙ Η ΑΦΟΙ ( ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΜΠΑΝΙΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ν ΝΕΟΧΡΗΜ-HOSPITALITY (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΝΕΡΟ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ)-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙ ΙΑ ΝΗΣΙΑ-ΕΛΛΑ Α-ΑΠΟΨΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Ξ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ- ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΕΛΛΑ Α ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΕΛΛΑ Α ΘΡΑΚΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΕΛΛΑ Α-ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΕΛΛΑ Α-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 28

29 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙ ΙΩΝ ΖΩΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ-ΕΛΛΑ Α ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο Ο.Ε.Ο.Α βλέ ε ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 2004 ΟΕΟΑ 2004 βλέ ε ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 2004 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Οικολογικός τουρισµός βλέ ε ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 29

30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Οικονοµικός ανταγωνισµός βλέ ε ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Οικο-τουρισµός βλέ ε ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (28οι : 2004 : ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α) ΟΛΥΜΠΟΣ, ΒΟΥΝΟ (ΠΙΕΡΙΑ, ΕΛΛΑ Α) Π Π.Ο.Τ. βλέ ε ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΟΤΟΠΟΙ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 30

31 Περιβαλλοντικός τουρισµός βλέ ε ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑ(ΕΛΛΑ Α)-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙ ΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΛΑΪΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΠΛΟΙΑ-ΕΛΛΑ Α Ποιότητα τροφίµων βλέ ε ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΤ βλέ ε ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Πράσινος τουρισµός βλέ ε ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Προγράµµατα εφαρµογών υ ολογιστών βλέ ε ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Προϊόντα ασφαλή για το εριβάλλον βλέ ε ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Προϊόντα φιλικά ρος τη γη βλέ ε ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ- ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Πρόσω α µε ανα ηρίες βλέ ε ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 31

32 Ρ ΡΑΒ ΩΤΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) Σ Σ.Ε.Τ.Ε. βλέ ε ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΜΑΡΑ ΑΦΟΙ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ Ν. (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9000 ΣΕΤΕ βλέ ε ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ-ΤΥΝΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑTA ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συστήµατα ε ικοινωνίας βλέ ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 32

33 Συστήµατα κρατήσεων υ ολογιστών βλέ ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Συστήµατα, ε ικοινωνία βλέ ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τ ΤΑΞΙ ΙΑ-ΠΗΓΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Ταξιδιωτικά γραφεία βλέ ε ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Ταξιδιωτικά ρακτορεία βλέ ε ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ-ΕΛΛΑ Α ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τηλεφωνία βασισµένη στο ιαδίκτυο βλέ ε ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τουρισµός και αθλήµατα βλέ ε ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τουρισµός και ολιτεία βλέ ε ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 33

34 Τουρισµός υγείας βλέ ε ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τουρισµός ως ε άγγελµα βλέ ε ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΛΛΑ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ-ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α-ΑΘΗΝΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α-ΑΘΗΝΑ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α-ΕΥΒΟΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α-ΘΡΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α-ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α-ΚΡΗΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α-ΚΡΗΤΗ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 34

35 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α-ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α-ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α-ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΥΡΩΠΗ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΙΤΑΛΙΑ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΚΙΝΑ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΕΛΛΑ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΗΓΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 35

36 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝ ΙΚΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ, ΕΣΤΙΕΣ ΚΤΛ-ΑΝΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΕΛΛΑ Α ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ-ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΕΛΛΑ Α- Ω ΕΚΑΝΗΣΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΕΛΛΑ Α-ΕΥΒΟΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΕΛΛΑ Α-ΚΡΗΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Τουριστική βιοµηχανία βλέ ε ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τουριστική κίνηση βλέ ε ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τουριστικό εµ όριο και ολιτεία βλέ ε ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τουριστικό εµ όριο βλέ ε ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ 11ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ,

37 ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τρόφιµα-συντήρηση βλέ ε ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΡΟΦΟ ΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ-ΕΛΛΑ Α Υ Υ ηρεσίες εισιτηρίων βλέ ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Υ ηρεσίες εκµίσθωσης βλέ ε ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Υ ηρεσίες κρατήσεων βλέ ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Υ ηρεσίες χρηµατοδοτικής ίστωσης βλέ ε ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Φ ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ Φωτισµός, διακοσµητικός βλέ ε ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ 37

38 Χ Χτύ ηµα στην Αµερική, 2001 βλέ ε ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ 11ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2001 Ψ ΨΗΦΙΑΚΑ ΙΚΤΥΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΛΛΑ Α Ω 38

39 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ A Αγγούρη, Τζίνα Αµ λιανίτου, Μάνια Β Γ Γιώτης, Γιάννης Γκρίµ α, Ελευθερία άφνη, Καλή ιδασκάλου, Ελένη Α. Ε Ελευθερίου, Φωτεινή Ζ Ζουγρής, Σ ύρος Η-Θ 39

40 Ι Ιωαννίδης, ηµήτρης Κ Κακός, Θύµιος Κανελλό ουλος, Χρήστος Καρακώστα, Λιλή Κατερινό ουλος, Άρης Msc. Κατερινο ούλου, Α. Κούης, Λεωνίδας Κουµέλης, Θοδωρής Κυριακάκη, Άννα Λ Λάζαρης, Χρήστος Λάµ ρου, Μάνια Μ Μανιούδης, Γιάννης Μανούσου, Μαργαρίτα Μάρας, Αθανάσιος Μαρούδας, Λεωνίδας Μουζάκη, Καλλιό η 40

41 Μ εµ ονή, Ζάννα. Ν-Ο Π Παυλό ουλος, Παναγιώτης Γ. Πετρέας, Χρήστος Π. Ποταµιάνος, ηµήτρης Ρ Σ Σουρτζή, Παναγιώτα Τ Τερζής, ηµήτριος Χ. Τζένος, Χρήστος Τσουµάνης, Κώστας Υ Φ Φιλι ίδης, ηµήτρης Χ-Ω 41

42 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 11η Σε τεµβρίου: ένα χρόνο µετά: ανακάµ τει ο αγκόσµιος τουρισµός 150 τεύχη στην υ ηρεσία του ελληνικού τουρισµού 18η Philoxenia: ένα σηµαντικό γεγονός για τον τουρισµό της Ν. Α. Μεσογείου 34η Xenia: διεθνής έκθεση τουριστικής βιοµηχανίας 3M Ηellas: ολλα λές λύσεις οικιακών και βιοµηχανικών χρήσεων 84η συνεδρίαση της ECTAA: σχέδιο ροστασίας ε ιβατών ροωθούν ECTAA & HATTA σε ευρω αϊκό και εθνικό ε ί εδο A Α. &. Βαρανάκης Ο.Ε.: µηχανολογικός εξο λισµός ξενοδοχείων Άδηλο µέλλον της ελληνικής ακτο λοΐας: η ε άρκεια των συνδέσεων και η οιότητα των υ ηρεσιών: µεγάλα ερωτηµατικά, Το Αθήνα 2004: Σ ύρος Πα άς, ιευθυντής Φιλοξενίας & ιαµονής ΟΕΟΑ 2004 Αθηναΐς στα Historic Conference Centres of Europe: ο ολυχώρος «Αθηναΐς» στο άνθεον των ιστορικών συνεδριακών κέντρων της Ευρώ ης, Το Αθλητικός τουρισµός στην Κύ ρο: µια νέα ρόκληση, ο χάρτης της ελληνικής ξενοδοχίας: οι διαφορο οιηµένες ανά εριοχή ολιτικές θα αµβλύνουν τη διαφορά, Ο Αθλητικός τουρισµός: εναλλακτική µορφή τουρισµού µε ευοίωνες ροο τικές Αιγαίο Πέλαγος: οι ιστιο λοϊκοί αγώνες ως µοχλός ανά τυξης του αθλητικού τουρισµού Ανακαίνιση τουριστικών καταλυµάτων: αρεµβαίνουµε και βελτιώνουµε για να διαφορο οιήσουµε το ροϊόν µας Ανταγωνιστικό λεονέκτηµα: ρωτοτυ ήστε και ροσθέστε αξία στις υ ηρεσίες σας 42

43 Ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού τοµέα, Η Αντικείµενα µε την υ ογραφή σας: η κινητή διαφήµιση Α οθήκευση & συντήρηση τροφίµων: βασικό βήµα για την οιότητα Α οµονωµένες νησιωτικές εριοχές: σχέσεις και αλληλε ιδράσεις µεταξύ το ικής ανά τυξης και οικοτουρισµού Αφοί Αριστείδη Λουκίσσα Ο.Ε. Αφοί Μ ακλατσίδη: εγγύηση οιότητας στον εξο λισµό µ άνιου και κουζίνας B Β. Λεοντιάδης & ΣΙΑ Ο.Ε.: κοµψότητα και οιότητα κατασκευής στο έ ι λο Βιοκαρ έτ-contract: ο ε ώνυµος ε αγγελµατικός εξο λισµός Βιοµηχανία ε ί λων κο ιδάκης: 80 χρόνια υψηλής οιότητας & αισθητικής Γ ηµήτρης Γεωργακό ουλος: «µε εξέ ληξε η ε ίδραση του τουρισµού στην ελληνική οικονοµία» ηµόσιες σχέσεις: η συµβολή τους στην τουριστική ε ιχείρηση ιακήρυξη της Τυνησίας: οι µεσογειακές χώρες ροσ αθούν α ό κοινού για την α οκατάσταση του τουρισµού ιαφηµιστική δα άνη για τον τουρισµό: όσο ε αρκής και α οτελεσµατική είναι; ιαχείριση κρίσεων: η διαχείριση µειώνει τις ε ι τώσεις ιεθνείς κρουαζιέρες: ε ιβάλλουν τη συνεργασία tour operators και ανα τυσσόµενων χωρών ωδεκάνησα: κολοσσοί & νάνοι της τουριστικής ανά τυξης 43

44 Ε Εθνική λιµενική ολιτική: τα λιµάνια της χώρας εκσυγχρονίζονται Ειδικές & εναλλακτικές µορφές τουρισµού: η συµβολή τους στην ανά τυξη των νησιωτικών εριοχών Ελένη Πα αδο ούλου: υ οψήφια δηµοτική σύµβουλος στο ήµο Αθήνας στο συνδυασµό της Ντόρας Μ ακογιάννη «Αθήνα αύριο» Ελληνικά τουριστικά γραφεία: µια σε βάθος µατιά α ό την ICAP Ελληνική ακτο λοΐα: η α ελευθέρωση των γραµµών Ελληνική οικονοµία & τουρισµός: ανα τυξιακή υστέρηση και ροβλήµατα ανταγωνιστικότητας Ελληνική οικονοµία και τουρισµός: εκτιµήσεις για το 2001 και το 2002 α ό το ΙΤΕΠ Εµ ορική τρά εζα: ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης των κρατικών ενισχύσεων των 13 ΠΕΠ για τις µικροµεσαίες τουριστικές ε ιχειρήσεις Εναλλακτικοί τηλε ικοινωνιακοί φορείς: ένα ευρύ φάσµα υ ηρεσιών δίνει λύσεις σε ιδιώτες και ε ιχειρήσεις Ενοικιαζόµενα δωµάτια: σύγχυση ροκαλεί το νέο σύστηµα κατηγοριο οίησης Εξο λισµός µαζικής εστίασης: η βάση των γαστρονοµικών φαντασιώσεων Ε αγγελµατικό αυτοκίνητο: το α αραίτητο εργαλείο Ε ικοινωνείτε ολυσύνθετα: «έξυ να» τηλεφωνικά κέντρα & σύγχρονες τηλε ικοινωνιακές τεχνολογίες Ε ιµήκυνση τουριστικής εριόδου: ένας στόχος καθοριστικής σηµασίας Εταιρείες τουρισµού Κρήτης: «η ισχύς εν τη ενώσει» Ευρωδοµική Α.Ε.: ολύ λευρες λύσεις τεχνικών έργων Ζ Ζαχαρός: ολυ οίκιλες λύσεις καθαρισµού 44

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΜΠΑΜΠΛΗ ΧΡΥΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :, Α.Μ: 47 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Θεµατική ευρετηρίαση άρθρων του περιοδικού Τουρισµός και Οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής

www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής «Μα τι λες ρε Πολυχρόνη! Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα!» (ύφος µε αγανάκτηση για το τι ακούει άλι σήµερα) α ό γνωστό µου, λογιστή www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

36 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ CRPM

36 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ CRPM CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : + 33 (0)2 99 35 09

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Η.Μ.Μ.Υ. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Για την α όσχιση του κλάδου κατασκευών, και 2. Για τη µεταβολή δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

TO EΡΓΟ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟY ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (1993-2006)

TO EΡΓΟ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟY ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (1993-2006) TO EΡΓΟ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟY ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (1993-2006) Πάντος Α. Πάντος Α ό τον Μάρτιο του 1993, ο ότε ο γράφων εκλήθη και ανέλαβε την διεύθυνση της τότε ιευθύνσεως Αρχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. Μ. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. Μ. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. Μ. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.1) Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Κοινή διακήρυξη του Γ.Γ. Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού Francesco Frangialli και του Προέδρου της ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής Jacques Rogge, µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Τουρισµού, στις 27 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και Αξιολογική Ανάλυση

Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και Αξιολογική Ανάλυση ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Αρπατζάνη Μελίντα ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηρακλείου Σχολή Διοίκησης & Οικονoμίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα Σπουδών Τουριστικών Επιχειρήσεων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηρακλείου Σχολή Διοίκησης & Οικονoμίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα Σπουδών Τουριστικών Επιχειρήσεων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηρακλείου Σχολή Διοίκησης & Οικονoμίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα Σπουδών Τουριστικών Επιχειρήσεων Πτυχιακή Eργασία H Διείσδυση του διαδικτύου στο χώρο των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ελληνικός Τουρισµός- Παρούσα κατάσταση, Προβλήµατα, Προτάσεις. Επιβλέπουσα: ρ.

ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ελληνικός Τουρισµός- Παρούσα κατάσταση, Προβλήµατα, Προτάσεις. Επιβλέπουσα: ρ. Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Ελληνικός Τουρισµός- Παρούσα κατάσταση, Προβλήµατα, Προτάσεις Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ποιότητας η έκθεση xenia

Πρόταση ποιότητας η έκθεση xenia 39η xenia ημέρα 3η, 4η ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΤΕΠ Χρήση φυσικών πόρων Θεσμικό πλαίσιο για την χρήση φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέποντας: Διακομιχάλης Μιχάλης Πρέβεζα, 2009 Επιμέλεια: Ελ Χανούν Χριστίνα Πέρρου Γεωργία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

Aντιλήψεις νη ίων για την οικονοµική κρίση: Μια µελέτη ερί τωσης στην Ελλάδα

Aντιλήψεις νη ίων για την οικονοµική κρίση: Μια µελέτη ερί τωσης στην Ελλάδα Προσχολική & Σχολική Εκ αίδευση, 2013, Τόµος 1, Tεύχος 1, σσ. 108-129 e-issn: 2241-7206 Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών & Εφαρµογών Π.Τ.Π.Ε., Πανε ιστήµιο Κρήτης doi: dx.doi.org/10.12681/ppej.22 Aντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

, 24-12-2012 .: , &

, 24-12-2012 .:   , & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 24-12-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος

ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος Περίληψη Οι νέες τεχνολογίες της Πληροφορικής, του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 15 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 15 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 433 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 15 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-09-2008 Σήµερα τηv 1/09/2008 ηµέρα ευτέρα και ώρα 18:30 µ.µ. στo ηµoτικό Κατάστηµα συvήλθε σε Τακτική Συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Νέο θεσμικό πλαίσιο, που ανοίγει

Νέο θεσμικό πλαίσιο, που ανοίγει Αριθμός φύλλου 25 ΠΕΡΙΟΔΟΣ B ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Πρωτοφανή κίνητρα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορείς Ιωάννης Ρέτσος Ο τουρισμός μπορεί να βγάλει την ελληνική οικονομία από το τέλμα, εφόσον,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚ ΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚ ΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα