Ευρετηρίαση των άρθρων του εριοδικού. στο αρχείο Web της Βιβλιοθήκης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρετηρίαση των άρθρων του εριοδικού. στο αρχείο Web της Βιβλιοθήκης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ."

Transcript

1 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ευρετηρίαση των άρθρων του εριοδικού Τουριστική Αγορά του έτους 2002 και εισαγωγή τους στο αρχείο Web της Βιβλιοθήκης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Πτυχιακή εργασία της Αφροδίτης Παρτσιλή ΣΙΝ ΟΣ 2008

2 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ευρετηρίαση των άρθρων του εριοδικού Τουριστική Αγορά του έτους 2002 και εισαγωγή τους στο αρχείο Web της Βιβλιοθήκης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Ε ό τρια Καθηγήτρια Μαργαρίτα Βαγγελάτου-Σαµιώτη Πτυχιακή εργασία της Αφροδίτης Παρτσιλή ΣΙΝ ΟΣ

3 Ευχαριστώ θερµά την κ. Μαργαρίτα Βαγγελάτου-Σαµιώτη, ροϊσταµένη του τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης του ΑΤΕΙΘ και ε ό τρια της αρούσας εργασίας για τη στήριξη και άψογη συνεργασία ου είχαµε καθ όλη τη διάρκεια της εκ όνησης. Ε ίσης, τις κ. Φωτεινή Σταύρου και Κλεονίκη Σκουλαρίκα, βιβλιοθηκονόµους του τµήµατος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ για τη βοήθειά τους και τις ολύ χρήσιµες συµβουλές. Τέλος, ευχαριστώ όλους εκείνους ου µου έδωσαν -µε τον έναν ή τον άλλον τρό ο- την αραµικρή βοήθεια, ληροφορία και έµ νευση για την ραγµατο οίηση αυτής της τυχιακής εργασίας. 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 1 2. Εισαγωγή 4 3. Ευρετήρια 3.1. Θεµατικό ευρετήριο Ευρετήριο συγγραφέων Ευρετήριο ελληνικών τίτλων Ευρετήριο ξένων τίτλων Ευρετήριο τουριστικών εκθέσεων 51 Σελ. Παράρτηµα 52 Βιβλιογραφία 4

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ανέκαθεν οι άνθρω οι ταξίδευαν. Φαγητό, νερό, ασφάλεια ή α όκτηση ηγών (κυνήγι) ήταν τα κίνητρά τους για ταξίδι τότε. Όµως σύντοµα ροέκυψε η ιδέα για ευχαρίστηση ή εξερεύνηση. Τα ταξίδια άντα βασίζονταν στην τεχνολογία αφού αρέχει τα µέσα ή τον τρό ο να ταξιδέψει κανείς. Οι ρώτοι ταξιδευτές χρησιµο οιούσαν τα όδια τους ή οικόσιτα ζώα ως µεταφορικό µέσο. Η εφεύρεση του τροχού και του ιστίου αρείχε νέους τρό ους µεταφοράς. Κάθε µία α ό τις τεχνολογικές ροόδους αύξαναν τις ευκαιρίες για ταξίδι. Όσο οι δρόµοι βελτιώνονταν και οι κυβερνήσεις σταθερο οιούνταν, το ενδιαφέρον για τα ταξίδια µεγάλωνε και είχε ως στόχο την εκ αίδευση, τις αρχαιότητες και τη θρησκεία. Ένας α ό τους ρώτους ταξ ιδιωτικούς οδηγούς γράφτηκε α ό τον Έλληνα ιστορικό και συγγραφέα Παυσανία (2 ο µ.χ.) το 170 µ.χ., µε τον τίτλο Οδηγός για την Ελλάδα για τους Ρωµαίους τουρίστες 1. Οι Mathieson και Wall (1982) δηµιούργησαν ένα ολύ εύχρηστο ορισµό για τον τουρισµό ό ως «η ροσωρινή µετακίνηση ανθρώ ων σε ροορισµούς µακριά α ό τα συνήθη εριβάλλοντα της εργασίας και κατοικίας τους, τις δραστηριότητες ου αναλαµβάνουν κατά τη διάρκεια της διαµονής τους σε αυτούς τους ροορισµούς, και τις αροχές ου δηµιουργούνται για να τροφοδοτήσουν αυτές τους τις ανάγκες» 2. Σύµφωνα µε τους Macintosh και Goeldner (1986) ο τουρισµός είναι «το σύνολο των φαινοµένων και σχέσεων ου ροκύ τουν α ό την ε ικοινωνία µεταξύ των τουριστών, των ε ιχειρηµατιών, των κυβερνήσεων και των κοινοτήτων ου φιλοξενούν στη διαδικασία της ροσέλκυσης και της φιλοξενίας αυτών των τουριστών και άλλων ε ισκε τών» 3. Άλλοι ορισµοί του τουρισµού: Μια σύνθεση δραστηριοτήτων, υ ηρεσιών, και βιοµηχανιών ου δίνουν ταξιδιωτικές εµ ειρίες σε ανθρώ ους ου µόνοι τους ή µε οµάδες ταξιδεύουν 50 ή ερισσότερα µίλια µακριά α ό το µέρος ου µένουν µε σκο ό τη διασκέδαση 4. Μια ολύ µεγάλη οικονοµική δύναµη ου αρέχει τη δυνατότητα εργασίας, συναλλάγµατος, εισοδήµατος και φορολογικών όρων 5. 1 PRM Ecotourism Northern Arizona University. -is-tourismlesson.htm 2 Α ό το ίδιο 3 Α ό το ίδιο 4 Pileus Project Michigan State University. is tourism.htm 5 Goeldner, Charles R. et al. Tourism s economic impact: principles, practices, philosophies. Deutschland: Betreiber, p

6 Η βιοµηχανία αροχής ταξιδιωτικών ευκαιριών και υ ηρεσιών σε τουρίστες 6. Τέλος, σύµφωνα µε τον ιο καταξιωµένο οργανισµό για τον τουρισµό στον κόσµο, τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού, ο τουρισµός τις τελευταίες δεκαετίες γνωρίζοντας συνεχή άνθηση έχει γίνει µία α ό τους ιο γρήγορα οικονοµικά ανα τυσσόµενους τοµείς στον κόσµο. Σήµερα η τουριστική βιοµηχανία είναι εξίσου αντοδύναµη µε τη βιοµηχανία τροφίµων ή τη βιοµηχανία αυτοκινήτων και ενδέχεται έως το 2020 οι διεθνείς αφίξεις τουριστών να υ ερβούν το 1,5 δισεκατοµµύριο ανθρώ ους 7. Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Ε Σ Μ Ο Ρ Φ Ε Σ Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Σ Τ Η Ν Ε Λ Λ Α Α Σύµφωνα µε το Υ ουργείο Τουριστικής Ανά τυξης και τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού, ο τουρισµός στην Ελλάδα διακρίνεται κυρίως σε : Θαλάσσιο του ρισµό (Sea tourism) δηλ. θαλάσσια σ ορ, κρουαζιέρες, σκάφη αναψυχής, µαρίνες-αγκυροβόλια, καταδύσεις, ψάρεµα, ιστιοσανίδα, θαλάσσιο σκι. ιακο ές στο βουνό (Mountain holidays) δηλ. χιονοδροµία, εζο ορίαορειβασία-αναρρίχηση, αιωρο τερισµός-αλεξί τωτο λαγιάς. Παρ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα δεν ενδείκνυται µόνο για διακο ές κλασικού τύ ου ό ως οι αρα άνω, αλλά ροσφέρει στους ταξιδιώτες µια σειρά α ό εναλλακτικές ροτάσεις για διακο ές. Τέτοιες ειδικές µορφές του ρισµού είναι : Ιαµατικός ή θερα ευτικός τουρισµός (Spa or therapeutic tourism) δηλ. ε ίσκεψη σε ιαµατικές ηγές µε σηµαντικές θερα ευτικές ιδιότητες. Αθλητικός τουρισµός (Sports tourism) δηλ. φιλοξενία σε µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες µε αφορµή την διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων σε ε ί εδο εθνικό.χ. Ιστιο λοϊκοί αγώνες ή αγκόσµιο.χ. Ολυµ ιακοί Αγώνες. Οικολογικός τουρισµός ή Οικοτουρισµός (Ecological tourism or Ecotourism) δηλ. ε ίσκεψη σε οικολογικά ευαίσθητες εριοχές ό ου µ ορεί κανείς να γνωρίσει εξαιρετικά φυτά, σ άνια ζώα, να κάνει extreme σ ορ µε την ροϋ όθεση όµως ότι θα σεβαστεί το εριβάλλον και την ισορρο ία του οικοσυστήµατος. Θρησκευτικός τουρισµός (Religious tourism) δηλ. ε ίσκεψη σε θρησκευτικά µνηµεία, ό ως καθεδρικούς ναούς, ξωκλήσια, µοναστήρια. Αγροτουρισµός (Agrotourism) δηλ. γνωριµία µε αγροτικές εριοχές και ε αφή µε αγροτικές ασχολίες, το ικά ροϊόντα και αραδοσιακή κουζίνα. 6 Pickett, Joseph P. et al. The American Heritage Dictionary of the English Language. 4 th ed. Boston: Houghton Mifflin Company, World Tourism Organization United Nations. 6

7 Συνεδριακός τουρισµός (Congress tourism) δηλ. φιλοξενία σε εξειδικευµένους χώρους ή ξενοδοχεία µε ειδικές εγκαταστάσεις µε σκο ό τη διοργάνωση εκδηλώσεων ή συνεδρίων 8. Φορείς Τουρισµού στην Ελλάδα είναι: Υ ουργείο Τουριστικής Ανά τυξης Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού Οργανισµός Τουριστικής Εκ αίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) Ξενοδοχειακό Ε ιµελητήριο της Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) Εταιρεία Τουριστικής Ανά τυξης (ΕΤΑ) Υ ουργείο Τουριστικής Ανά τυξης. 1 Μαρτ Υ ουργείο Τουριστικής Ανά τυξης. Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού. 18 Μαρτ Α ό το ίδιο. 7

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το αντικείµενο της εργασίας ου έχετε στα χέρια σας, είναι η θεµατική ευρετηρίαση των άρθρων του εριοδικού Τουριστική Αγορά του έτους Πρόκειται για ένα ε αγγελµατικό εριοδικό του ο οίου η έκδοση άρχισε το Ανήκει στην ιδιοκτησία της Compupress Α.Ε. και υ εύθυνοι για την έκδοσή της είναι ο Ν. Ο. Μανούσος, µε διευθυντή τον Μ. ασκαλάκη και αρχισυντάκτρια τη Μ. Μανούσου. Έχει ως κύριο στόχο την αροχή ενηµέρωσης µε οιοτικά δεδοµένα για θέµατα τουριστικής ολιτικής και οικονοµίας, οργάνωσης και διοίκησης τουριστικών ε ιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα αρακολουθεί και ενηµερώνει το αναγνωστικό κοινό για τις διεθνείς και ευρω αϊκές εξελίξεις στον τοµέα της τουριστικής βιοµηχανίας. ιανέµεται σε αντίτυ α το µήνα µε τη µέθοδο της ελεγχόµενης κυκλοφορίας και α οστέλλεται σε ονοµαστική λίστα α οδεκτών του ευρύτερου τουριστικού κλάδου, η ο οία υ όκειται σε διαρκή ανανέωση και εριλαµβάνει τις εξής κατηγορίες: Ε ιχειρηµατίες του τουριστικού κλάδου. Γενικοί διευθυντές ξενοδοχειακών και λοι ών τουριστικών ε ιχειρήσεων. Ιδιοκτήτες ενοικιαζόµενων δωµατίων. Πρόεδροι, µέλη.σ. και διευθυντικά στελέχη ε ιµελητηρίων, ε ιχειρηµατικών και ε αγγελµατικών ενώσεων του τουριστικού κλάδου. F & B managers και διευθυντές ροµηθειών ξενοδοχείων. ιευθυντές τουριστικών γραφείων, ακτο λοϊκών ε ιχειρήσεων, αερο ορικών εταιριών, εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων, εταιρειών διαχείρισης κρουαζιερό λοιων, εταιρειών θαλάσσιου τουρισµού, εταιρειών χειµερινού τουρισµού. ιευθυντικά στελέχη τρα εζών, χρηµατιστηριακών εταιρειών και εταιρειών συµβούλων ε ιχειρήσεων. Καθηγητές οικονοµικών και τουριστικών σχολών. Η ολιτική ηγεσία και τα αρµόδια διευθυντικά στελέχη του ΕΟΤ και των Υ ουργείων Ανά τυξης, Εθνικής Οικονοµίας, Μεταφορών, του ΥΠΕΧΩ Ε και άλλων κυβερνητικών υ ηρεσιών µε αρµοδιότητα στους τοµείς οικονοµικής ολιτικής και του τουρισµού. Βουλευτές και ολιτικά στελέχη κοµµάτων µε αρµοδιότητα στους τοµείς της οικονοµικής ολιτικής και του τουρισµού. 8

9 Περιφερειάρχες, νοµάρχες, δήµαρχοι, καθώς ε ίσης και υ εύθυνοι ανα τυξιακών εταιρειών των ΟΤΑ 10. Η ευρετηρίαση καλύ τει 10 τεύχη (µε εξαίρεση το τεύχος Φεβρουαρίου το ο οίο λεί ει α ό τη συλλογή της βιβλιοθήκης). Το εριοδικό εκδίδεται σε µηνιαία βάση και υ άρχει στη συλλογή της βιβλιοθήκης α ό το Τα εργαλεία ου χρησιµο οιήθηκαν για την ραγµατο οίηση της εργασίας είναι: Οι Θεµατικές Ε ικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου 11. Ο κατάλογος της βιβλιοθήκης του ΑΤΕΙΘ για βοήθεια σε σχέση µε τη συνέ εια των θεµατικών όρων στο θεµατικό κατάλογο 12. Οι Αγγλοαµερικανικοί Κανόνες Καταλογογράφησης για την καθιέρωση των κύριων ονοµάτων 13. Το ρότυ ο MLA για τη σύνταξη των αρα οµ ών και της βιβλιογραφίας 14. Λεξικά έντυ α (Pocket Oxford Greek Dictionary 15, Oxford Advanced Learner s Dictionary 16 ). Ηλεκτρονικά λεξικά διαθέσιµα µέσω του αγκόσµιου ιστού (www.in.gr, ηλεκτρονικό λεξικό της Magenta) για την α όδοση των όρων στην ελληνική γλώσσα. Η αρούσα εργασία α οτελείται α ό 2 µέρη. Πρώτο µέρος είναι το θεµατικό ευρετήριο δηλ. οι καθιερωµένοι και µη καθιερωµένοι θεµατικοί όροι µε τις αρα οµ ές τους. Σηµαντικό είναι να ούµε ότι οι όροι ου δόθηκαν σε κάθε άρθρο, είναι α οτέλεσµα µιας διαδικασίας έρευνας έτσι ώστε τα θέµατα να αντι ροσω εύουν όσο το δυνατόν καλύτερα το λήρες κείµενο. εύτερο µέρος α οτελούν τα ευρετήρια συγγραφέων, τίτλων και τουριστικών εκθέσεων. Το ευρετήριο συγγραφέων εριλαµβάνει αλφαβητικά όλες τις µνείες ευθύνης ου κατονοµάζονται για τη συγγραφή των άρθρων. Τα ευρετήρια τίτλων είναι 2: ευρετήριο ελληνόγλωσσων τίτλων και ευρετήριο τίτλων λατινικού αλφαβήτου. Τα αρχικά άρθρα, δεν ελήφθησαν υ όψη κατά την αλφαβητική ταξιθέτηση των τίτλων. Στο τέλος, συναντούµε το 10 Τουριστική Αγορά Τουριστική Αγορά. 24 Μαρτ Classification Web. 1 Μαρ Library of Congress. 12 Κατάλογος της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙΘ ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.< 13 Gorman, Michael και Paul W. Winkler, ε ιµ. Άγγλο-Αµερικανικοί Κανόνες Καταλογογράφησης. Μετάφρ. Μερσίνη Μορερέλη - Κακούρη. Θεσσαλονίκη: Τεχνολογικό Εκ αιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, Gibaldi, Joseph. MLA Handbook for Writers of Research Papers. 5 th ed. New York: Modern Language Association, Pring, J. T., ε ιµ. The Pocket Oxford Greek Dictionary: Greek-English, English-Greek. Oxford: Oxford University Press, Hornby, A. S. Oxford Advanced Learner s Dictionary of Current English. 3η εκδ. Oxford: Oxford University Press,

10 ευρετήριο τουριστικών εκθέσεων, το ο οίο βρίσκουµε συγκεντρωµένες όλες τις εκθέσεις για τις ο οίες γίνεται λόγος σε άρθρα του εριοδικού 17. Τα άρθρα είναι ανακτήσιµα α ό την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του ΑΤΕΙΘ (www.lib.teithe.gr) στο σύνδεσµο Άρθρα ελληνικών εριοδικών. Ο χρήστης µ ορεί να ραγµατο οιήσει α λή ή σύνθετη έρευνα χρησιµο οιώντας τις δυνατότητες ου του ροσφέρονται. Στη συνέχεια, αρουσιάζεται ένα αράδειγµα σχετικά µε τον τρό ο ου λειτουργεί το Αρχείο Web. Εισάγουµε στη σύνθετη αναζήτηση τους όρους ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ AND ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και µας ανακτά άρθρα ελληνικών εριοδικών του ΑΤΕΙΘ, κά οια α ό τα ο οία ανήκουν στην ΤουριστικήΑγορά. Ε ιλέγουµε ένα α ό αυτά και βλέ ουµε τη φόρµα µε όλα τα στοιχεία του άρθρου. 17 Η εµφάνιση των εκθέσεων στο θεµατικό αλλά και στο εν λόγω ευρετήριο αρουσιάζει ανοµοιοµορφίες γιατί δεν υ άρχει συγκεκριµένο ρότυ ο αρουσίασης και καθιερώθηκαν η κάθε µία ξεχωριστά µε τη µορφή ου εµφανίζεται στο άρθρο για την ο οία γίνεται λόγος. 10

11 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΡΘΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΙΚΩΝ ΑΠΛΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΡΘΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΙΚΩΝ Πεδίο Αναζήτησης: Συγγραφέας Εισαγάγετε τη λέξη ή τον όρο που σας ενδιαφέρει. Επιλέξτε το πεδίο αναζήτησης που χαρακτηρίζει τη λέξη ή τον όρο που εισαγάγατε. Επιλέξτε Αναζήτηση για να δείτε τα αποτελέσµατα της έρευνάς σας. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, δείτε τη Βοήθεια. Για περισσότερες επιλογές στην αναζήτηση, επιλέξτε Σύνθετη αναζήτηση. 11

12 ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Θέµατα Παράδειγµα αναζήτησης: Τρόφιµα µεταφορ* AND Τίτλος: Παράδειγµα αναζήτησης: Καρκίν* AND µαστ* Συγγραφέας(είς) Παράδειγµα έρευνας: Παπαδόπουλος Ηµερoµηνία (HH/MM/EEEE) από εώς Περιοδικό Επ ιλέξτε Τόµος από εώς Τεύχος από εώς Θεµατικές Κατηγορίες Επ ιλέξτε Θέση Τεκµηρίου Επιλέξτε Είδος Τεκµηρίου Επ ιλέξτε ISSN Πρόσβαση Επ ιλέξτε Παρατηρήσεις Ταξινόµηση µε Ηµ/νία Περιοδικού (Αύξουσα) Εµφάνιση Εγγραφών 20 Εγγραφές 12

13 Α.T.E.I ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ Ανακτήθηκαν 9 άρθρα από το σύνολο των Συγγραφέας(εις). Έτος Έκδοσης, "Τίτλος άρθρου", Τίτλος Περιοδικού, τόµος, τεύχος, σελίδες άρθρου. Α οτελέσµατα "ΙΤΕΠ: 1,5% ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΠ", ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, τευχ. 228, σσ. 70. Κανελλό ουλος, Χρήστος "Ελληνική οικονοµία και τουρισµός: εκτιµήσεις και ροβλέψεις για το 2001 και το 2002 α ό το ΙΤΕΠ", ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, τευχ. 144, σσ Κακός, Θύµιος "Στρατηγική ανά τυξης του ελληνικού τουρισµού", ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, τευχ. 146, σσ Αµ λιανίτου, Μάνια "Παγκόσµιος τουρισµός: η ορεία της διεθνούς ταξιδιωτικής και τουριστικής ζήτησης το ", ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, τευχ. 148, σσ Μ εµ ονή, Ζάννα "Ε ιµήκυνση τουριστικής εριόδου: ένας στόχος καθοριστικής σηµασίας", ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, τευχ. 151, σσ "Ελληνική οικονοµία & τουρισµός; ανα τυξιακή υστέρηση και ροβλήµατα ανταγωνιστικότητας", ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, τευχ. 149, σσ Παυλό ουλος, Παναγιώτης Γ "Τουριστική οικονοµία: η κακοδαιµονία του τουριστικού τοµέα αντανακλά δική µας αδράνεια και όχι εξωγενή αιτία", ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, τευχ. 154, σσ "Περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας : ολοκληρωµένο ρόγραµµα ανά τυξης", ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, τευχ. 320, σσ Καψή, Νέλλη "Η τουριστική δραστηριότητα των ελληνικών νοικοκυριών", ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, τευχ. 323, σσ Πλήρης Εµφάνιση Σχετικότητα(%) Ηµεροµηνία 8 01/03/ /01/ /03/ /05/ /06/ /06/ /12/ /07/ /11/

14 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 11/9 Τροµοκρατικό χτύ ηµα, 2001 βλέ ε ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ 11ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, η PHILOXENIA (ΕΚΘΕΣΗ) 34η XENIA (ΕΚΘΕΣΗ) 3Μ HELLAS (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) A ALGOSYSTEMS (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ALUMINOX (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) AQUADES-UV & AQUADES-ELECTROLYTE (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ) B BIT 2002 (ΕΚΘΕΣΗ) BUSSEMF (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 14

15 C-D E EPAVLIS (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) EXPRO 2002 (ΕΚΘΕΣΗ) EXPRO AE (ΕΚΘΕΣΗ) F FIAT AUTO HELLAS (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) FUZZY LOGIC (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) G GAUTIER CONTRACT BUSINESS (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) GEBERIT ΚΛΙΜΑΤΕΧΝΙΚΗ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) GOLDEN CHEMICALS (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) H I 15

16 IDEAL STANDARD (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) IN STORE MELODY (ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ) ISDN (Ψηφιακά ίκτυα) βλέ ε ΨΗΦΙΑΚΑ ΙΚΤΥΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ITB 2002 (ΕΚΘΕΣΗ) J K K.A. INTERNATIONAL (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) L LEGIONELLA PNEUMOPHILA (ΙΟΣ) LIFE STROM (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) M MIRZAOGLU, RAMAZAN-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ N 16

17 NEOSET HOTEL FURNITURE (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) NIVAL HELLAS (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) O P PANASONIC (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) PHILOXENIA 2002 (ΕΚΘΕΣΗ) Q-R S SINGULAR HOSPITALITY SOLUTIONS (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) SUNSOFT (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) T TISSUS ΜΕΤΡΙ ΗΣ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) U-W 17

18 X XENIA 2002 (ΕΚΘΕΣΗ) Y-Z Α Α.Μ.Ε.Α. βλέ ε ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Αδρανο οίηση ιού βλέ ε ΙΟΙ-Α ΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Αδρανο οίηση των ιών βλέ ε ΙΟΙ-Α ΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΚΥΠΡΟΣ Αθλήµατα και τουριστικό εµ όριο βλέ ε ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Αθλητικά είδη βλέ ε ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Αθλητικός εξο λισµός βλέ ε ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 18

19 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Αθλητισµός-µηχανήµατα και εξο λισµός βλέ ε ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ-ΕΛΛΑ Α ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ-ΕΛΛΑ Α-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ) ΑΜΕΑ βλέ ε ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ανά ηροι βλέ ε ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ανά ηρα άτοµα βλέ ε ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ανά τυξη λογισµικού υ ολογιστών βλέ ε ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ανά τυξη λογισµικού βλέ ε ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝ ΡΕΑ ΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 19

20 Ανταγωνισµός (Οικονοµολογία) βλέ ε ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α Ανταγωνιστικότητα (Οικονοµολογία) βλέ ε ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Α οµάκρυνση βακτηρίων (καθαρισµός νερού) βλέ ε ΝΕΡΟ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙ Η ΛΟΥΚΙΣΣΑ ΑΦΟΙ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) Αρχιτεκτονική κή ου βλέ ε ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΗΠΩΝ Αρχιτεκτονικός φωτισµός βλέ ε ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ-ΕΛΛΑ Α-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Άτοµα µε φυσικές ανα ηρίες βλέ ε ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Αφαίρεση βιολογικής θρε τικής ουσίας (ε εξεργασία λυµάτων) βλέ ε ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Β Βακτήριο Nόσου Λεγεωνάριων βλέ ε LEGIONELLA PNEUMOPHILA (ΙΟΣ) 20

21 ΒΑΡΑΝΑΚΗΣ Α. &. (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ-ΕΛΛΑ Α Βιοµηχανία διακο ών βλέ ε ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ Υ ΑΤΟΣ- ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΥΠΝΟ ΩΜΑΤΙΩΝ-ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ-ΕΛΛΑ Α Βιοµηχανία κατάδυσης βλέ ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΥΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ- ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ-ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΕΛΛΑ Α Βιοµηχανία ταξιδίου βλέ ε ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ-ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΑΠΗΤΩΝ-ΕΛΛΑ Α 21

22 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΥΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΕΛΛΑ Α-ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΕΛΛΑ Α-ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ Βιοµηχανίες εκµίσθωσης βλέ ε ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Γ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΜΗΤΡΗΣ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΛΛΑ Α-ΘΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΛΛΑ Α-ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ.Α.Κ.Σ.Ε. βλέ ε ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΣΙΜΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ).Ο.Π. βλέ ε ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΣΕ βλέ ε ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΣΙΜΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) 22

23 ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΣΙΜΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ιακοσµητικός φωτισµός βλέ ε ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ-ΕΛΛΑ Α ΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ιαχείριση οιότητας, Ολική βλέ ε ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ιαχείριση των κρίσεων βλέ ε ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΙΕΘΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟ ΡΑΛΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ιεθνής ανταγωνισµός βλέ ε ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΙΕΘΝΗΣ ιεθνής Οργανισµός για την Τυ ο οίηση βλέ ε ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9000 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 23

24 ΟΠ βλέ ε ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΑ(ΕΛΛΑ Α)-ΙΣΤΟΡΙΑ Ω ΕΚΑΝΗΣΑ(ΕΛΛΑ Α)-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙ ΙΑ Ε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ-ΕΛΛΑ Α ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ-ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΑ Α-ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑ Α-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΕΛΛΑ Α ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε ικοινωνιακά συστήµατα βλέ ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΟ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΟ-ΕΛΛΑ Α Ε ίστρωση, µέταλλο βλέ ε ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΕΛΛΑ Α 24

25 Εταιρείες χρηµατοδοτικής ίστωσης βλέ ε ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Εταιρείες, Τηλεφωνικές βλέ ε ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΥΡΩ ΟΜΙΚΗ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) Ζ ΖΑΧΑΡΟΣ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) Η Θ Θαλάσσια ταξίδια βλέ ε ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ Ι Ι.Τ.Ε.Π. βλέ ε ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α ΙΟΙ-Α ΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ-ΕΛΛΑ Α-ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ 25

26 ΙΤΕΠ βλέ ε ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Κ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΛΛΑ Α ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) Καλλυντικά-διαφήµιση βλέ ε ΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Καµαριέρες ξενοδοχείων βλέ ε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ Καταλύµατα κατοικίδιων ζώων σε ξενοδοχεία βλέ ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙ ΙΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΗΠΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ-ΕΛΛΑ Α ΚΟΠΙ ΑΚΗΣ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΚΡΗΤΗ(ΕΛΛΑ Α)-ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΡΗΤΗ(ΕΛΛΑ Α)-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙ ΙΑ 26

27 Κρίσεις-διαχείριση βλέ ε ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΚΤΙΡΙΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Κωδικο οίηση, Ραβδωτή βλέ ε ΡΑΒ ΩΤΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Λ ΛΕΟΝΤΙΑ ΗΣ Β. (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΛΙΜΑΝΙΑ-ΕΛΛΑ Α ΛΙΜΑΝΙΑ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΥΜΑΤΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΛΛΑ Α Μ Μεταλλική ε ίστρωση βλέ ε ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΟ Μέτρα ασφαλείας βλέ ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 27

28 Μηχανογραφηµένα συστήµατα κρατήσεων βλέ ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΠΑΚΛΑΤΣΙ Η ΑΦΟΙ ( ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΜΠΑΝΙΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ν ΝΕΟΧΡΗΜ-HOSPITALITY (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΝΕΡΟ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ)-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙ ΙΑ ΝΗΣΙΑ-ΕΛΛΑ Α-ΑΠΟΨΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Ξ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ- ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΕΛΛΑ Α ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΕΛΛΑ Α ΘΡΑΚΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΕΛΛΑ Α-ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΕΛΛΑ Α-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 28

29 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙ ΙΩΝ ΖΩΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ-ΕΛΛΑ Α ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο Ο.Ε.Ο.Α βλέ ε ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 2004 ΟΕΟΑ 2004 βλέ ε ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 2004 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Οικολογικός τουρισµός βλέ ε ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 29

30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Οικονοµικός ανταγωνισµός βλέ ε ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Οικο-τουρισµός βλέ ε ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (28οι : 2004 : ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α) ΟΛΥΜΠΟΣ, ΒΟΥΝΟ (ΠΙΕΡΙΑ, ΕΛΛΑ Α) Π Π.Ο.Τ. βλέ ε ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΟΤΟΠΟΙ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 30

31 Περιβαλλοντικός τουρισµός βλέ ε ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑ(ΕΛΛΑ Α)-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙ ΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΛΑΪΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΠΛΟΙΑ-ΕΛΛΑ Α Ποιότητα τροφίµων βλέ ε ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΤ βλέ ε ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Πράσινος τουρισµός βλέ ε ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Προγράµµατα εφαρµογών υ ολογιστών βλέ ε ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Προϊόντα ασφαλή για το εριβάλλον βλέ ε ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Προϊόντα φιλικά ρος τη γη βλέ ε ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ- ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Πρόσω α µε ανα ηρίες βλέ ε ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 31

32 Ρ ΡΑΒ ΩΤΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) Σ Σ.Ε.Τ.Ε. βλέ ε ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΜΑΡΑ ΑΦΟΙ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ Ν. (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9000 ΣΕΤΕ βλέ ε ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ-ΤΥΝΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑTA ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συστήµατα ε ικοινωνίας βλέ ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 32

33 Συστήµατα κρατήσεων υ ολογιστών βλέ ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Συστήµατα, ε ικοινωνία βλέ ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τ ΤΑΞΙ ΙΑ-ΠΗΓΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Ταξιδιωτικά γραφεία βλέ ε ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Ταξιδιωτικά ρακτορεία βλέ ε ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ-ΕΛΛΑ Α ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τηλεφωνία βασισµένη στο ιαδίκτυο βλέ ε ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τουρισµός και αθλήµατα βλέ ε ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τουρισµός και ολιτεία βλέ ε ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 33

34 Τουρισµός υγείας βλέ ε ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τουρισµός ως ε άγγελµα βλέ ε ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΛΛΑ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ-ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α-ΑΘΗΝΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α-ΑΘΗΝΑ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α-ΕΥΒΟΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α-ΘΡΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α-ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α-ΚΡΗΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α-ΚΡΗΤΗ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 34

35 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α-ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α-ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α-ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΥΡΩΠΗ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΙΤΑΛΙΑ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΚΙΝΑ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΕΛΛΑ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΗΓΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 35

36 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝ ΙΚΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ, ΕΣΤΙΕΣ ΚΤΛ-ΑΝΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΕΛΛΑ Α ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ-ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΕΛΛΑ Α- Ω ΕΚΑΝΗΣΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΕΛΛΑ Α-ΕΥΒΟΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΕΛΛΑ Α-ΚΡΗΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Τουριστική βιοµηχανία βλέ ε ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τουριστική κίνηση βλέ ε ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τουριστικό εµ όριο και ολιτεία βλέ ε ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τουριστικό εµ όριο βλέ ε ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ 11ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ,

37 ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τρόφιµα-συντήρηση βλέ ε ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΡΟΦΟ ΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ-ΕΛΛΑ Α Υ Υ ηρεσίες εισιτηρίων βλέ ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Υ ηρεσίες εκµίσθωσης βλέ ε ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Υ ηρεσίες κρατήσεων βλέ ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Υ ηρεσίες χρηµατοδοτικής ίστωσης βλέ ε ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Φ ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ Φωτισµός, διακοσµητικός βλέ ε ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ 37

38 Χ Χτύ ηµα στην Αµερική, 2001 βλέ ε ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ 11ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2001 Ψ ΨΗΦΙΑΚΑ ΙΚΤΥΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΛΛΑ Α Ω 38

39 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ A Αγγούρη, Τζίνα Αµ λιανίτου, Μάνια Β Γ Γιώτης, Γιάννης Γκρίµ α, Ελευθερία άφνη, Καλή ιδασκάλου, Ελένη Α. Ε Ελευθερίου, Φωτεινή Ζ Ζουγρής, Σ ύρος Η-Θ 39

40 Ι Ιωαννίδης, ηµήτρης Κ Κακός, Θύµιος Κανελλό ουλος, Χρήστος Καρακώστα, Λιλή Κατερινό ουλος, Άρης Msc. Κατερινο ούλου, Α. Κούης, Λεωνίδας Κουµέλης, Θοδωρής Κυριακάκη, Άννα Λ Λάζαρης, Χρήστος Λάµ ρου, Μάνια Μ Μανιούδης, Γιάννης Μανούσου, Μαργαρίτα Μάρας, Αθανάσιος Μαρούδας, Λεωνίδας Μουζάκη, Καλλιό η 40

41 Μ εµ ονή, Ζάννα. Ν-Ο Π Παυλό ουλος, Παναγιώτης Γ. Πετρέας, Χρήστος Π. Ποταµιάνος, ηµήτρης Ρ Σ Σουρτζή, Παναγιώτα Τ Τερζής, ηµήτριος Χ. Τζένος, Χρήστος Τσουµάνης, Κώστας Υ Φ Φιλι ίδης, ηµήτρης Χ-Ω 41

42 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 11η Σε τεµβρίου: ένα χρόνο µετά: ανακάµ τει ο αγκόσµιος τουρισµός 150 τεύχη στην υ ηρεσία του ελληνικού τουρισµού 18η Philoxenia: ένα σηµαντικό γεγονός για τον τουρισµό της Ν. Α. Μεσογείου 34η Xenia: διεθνής έκθεση τουριστικής βιοµηχανίας 3M Ηellas: ολλα λές λύσεις οικιακών και βιοµηχανικών χρήσεων 84η συνεδρίαση της ECTAA: σχέδιο ροστασίας ε ιβατών ροωθούν ECTAA & HATTA σε ευρω αϊκό και εθνικό ε ί εδο A Α. &. Βαρανάκης Ο.Ε.: µηχανολογικός εξο λισµός ξενοδοχείων Άδηλο µέλλον της ελληνικής ακτο λοΐας: η ε άρκεια των συνδέσεων και η οιότητα των υ ηρεσιών: µεγάλα ερωτηµατικά, Το Αθήνα 2004: Σ ύρος Πα άς, ιευθυντής Φιλοξενίας & ιαµονής ΟΕΟΑ 2004 Αθηναΐς στα Historic Conference Centres of Europe: ο ολυχώρος «Αθηναΐς» στο άνθεον των ιστορικών συνεδριακών κέντρων της Ευρώ ης, Το Αθλητικός τουρισµός στην Κύ ρο: µια νέα ρόκληση, ο χάρτης της ελληνικής ξενοδοχίας: οι διαφορο οιηµένες ανά εριοχή ολιτικές θα αµβλύνουν τη διαφορά, Ο Αθλητικός τουρισµός: εναλλακτική µορφή τουρισµού µε ευοίωνες ροο τικές Αιγαίο Πέλαγος: οι ιστιο λοϊκοί αγώνες ως µοχλός ανά τυξης του αθλητικού τουρισµού Ανακαίνιση τουριστικών καταλυµάτων: αρεµβαίνουµε και βελτιώνουµε για να διαφορο οιήσουµε το ροϊόν µας Ανταγωνιστικό λεονέκτηµα: ρωτοτυ ήστε και ροσθέστε αξία στις υ ηρεσίες σας 42

43 Ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού τοµέα, Η Αντικείµενα µε την υ ογραφή σας: η κινητή διαφήµιση Α οθήκευση & συντήρηση τροφίµων: βασικό βήµα για την οιότητα Α οµονωµένες νησιωτικές εριοχές: σχέσεις και αλληλε ιδράσεις µεταξύ το ικής ανά τυξης και οικοτουρισµού Αφοί Αριστείδη Λουκίσσα Ο.Ε. Αφοί Μ ακλατσίδη: εγγύηση οιότητας στον εξο λισµό µ άνιου και κουζίνας B Β. Λεοντιάδης & ΣΙΑ Ο.Ε.: κοµψότητα και οιότητα κατασκευής στο έ ι λο Βιοκαρ έτ-contract: ο ε ώνυµος ε αγγελµατικός εξο λισµός Βιοµηχανία ε ί λων κο ιδάκης: 80 χρόνια υψηλής οιότητας & αισθητικής Γ ηµήτρης Γεωργακό ουλος: «µε εξέ ληξε η ε ίδραση του τουρισµού στην ελληνική οικονοµία» ηµόσιες σχέσεις: η συµβολή τους στην τουριστική ε ιχείρηση ιακήρυξη της Τυνησίας: οι µεσογειακές χώρες ροσ αθούν α ό κοινού για την α οκατάσταση του τουρισµού ιαφηµιστική δα άνη για τον τουρισµό: όσο ε αρκής και α οτελεσµατική είναι; ιαχείριση κρίσεων: η διαχείριση µειώνει τις ε ι τώσεις ιεθνείς κρουαζιέρες: ε ιβάλλουν τη συνεργασία tour operators και ανα τυσσόµενων χωρών ωδεκάνησα: κολοσσοί & νάνοι της τουριστικής ανά τυξης 43

44 Ε Εθνική λιµενική ολιτική: τα λιµάνια της χώρας εκσυγχρονίζονται Ειδικές & εναλλακτικές µορφές τουρισµού: η συµβολή τους στην ανά τυξη των νησιωτικών εριοχών Ελένη Πα αδο ούλου: υ οψήφια δηµοτική σύµβουλος στο ήµο Αθήνας στο συνδυασµό της Ντόρας Μ ακογιάννη «Αθήνα αύριο» Ελληνικά τουριστικά γραφεία: µια σε βάθος µατιά α ό την ICAP Ελληνική ακτο λοΐα: η α ελευθέρωση των γραµµών Ελληνική οικονοµία & τουρισµός: ανα τυξιακή υστέρηση και ροβλήµατα ανταγωνιστικότητας Ελληνική οικονοµία και τουρισµός: εκτιµήσεις για το 2001 και το 2002 α ό το ΙΤΕΠ Εµ ορική τρά εζα: ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης των κρατικών ενισχύσεων των 13 ΠΕΠ για τις µικροµεσαίες τουριστικές ε ιχειρήσεις Εναλλακτικοί τηλε ικοινωνιακοί φορείς: ένα ευρύ φάσµα υ ηρεσιών δίνει λύσεις σε ιδιώτες και ε ιχειρήσεις Ενοικιαζόµενα δωµάτια: σύγχυση ροκαλεί το νέο σύστηµα κατηγοριο οίησης Εξο λισµός µαζικής εστίασης: η βάση των γαστρονοµικών φαντασιώσεων Ε αγγελµατικό αυτοκίνητο: το α αραίτητο εργαλείο Ε ικοινωνείτε ολυσύνθετα: «έξυ να» τηλεφωνικά κέντρα & σύγχρονες τηλε ικοινωνιακές τεχνολογίες Ε ιµήκυνση τουριστικής εριόδου: ένας στόχος καθοριστικής σηµασίας Εταιρείες τουρισµού Κρήτης: «η ισχύς εν τη ενώσει» Ευρωδοµική Α.Ε.: ολύ λευρες λύσεις τεχνικών έργων Ζ Ζαχαρός: ολυ οίκιλες λύσεις καθαρισµού 44

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EVITA ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010 Βασίλειος Πα ανικολάου ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ροσελκύσει «στοχο οιηµένες»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( )

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2005-2010) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 7/07/2005 1 Α οστολή: Η Βιβλιοθήκη, ως α αραίτητη µονάδα στην ε ίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Επιµέλεια : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Ενηµέρωση Υ οψηφίων Φοιτητών ευτέρα Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υ ολογιστών www.ece.tuc.gr Περίγραµµα Τι; Που; Ποιος; Πως; Γιατί; ΗΜΜΥ Υ οδοµές Προσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Υ.ΜΑ.Θ ΙΙ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Υ.ΜΑ.Θ ΙΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο λαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατε ώνυµο Όνοµα ατέρα Όνοµα µητέρας Χρυσάνθη Χ. Μ ορµ ότση Χριστόφορος Χρυσούλα Ηµεροµ. γέννησης 13/02/1958 Αριθµός δελτίου ταυτότητας ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6) (Υ όθεση 6536 & 6537 /2004) ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΕΣΤΩΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΑΗΣ) ΤΗΣ ΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ 16.03.2009 Α. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000 µε την συµµετοχή κατά 51% της ηµόσιας Ε ιχείρησης Αερίου ( ΕΠΑ) και κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. «Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης. ηµιουργία µιας Περιφερειακής Ανα τυξιακής και Συµβουλευτικής Ενεργειακής Οµάδας» της Ευρω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΜΠΑΜΠΛΗ ΧΡΥΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ.

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ. Εισήγηση µε τίτλο: «Παρεµβάσεις ΕΚΤ του Θ.Σ. 9 για την κοινωνική ένταξη των Ροµά» στο λαίσιο της Εναρκτήριας Συνάντησης «Ανά τυξη της Εθνικής λατφόρµας διαβούλευσης και διαλόγου για θέµατα Ροµά» του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Κυρίες και κύριοι Η διεξαγωγή της σηµερινής εκδήλωσης διεξάγεται σε µια ιδιαίτερη κρίσιµη χρονική συγκυρία για το µέλλον της χώρας και την ευρω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Ενηµέρωση Υ οψηφίων Φοιτητών Πέµ τη 23 Ιουνίου 2011 Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υ ολογιστών www.ece.tuc.gr Περίγραµµα Τι; Που; Ποιος; Πως; Γιατί; ΗΜΜΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 2013-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 2013-2014 6 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 2013-2014 Σ Χ Ο Λ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Ω Ν 1. ΕΠΟ: Σ ουδές στον Ευρω αϊκό Πολιτισµό 1. ΕΚΠ: Σ ουδές στην

Διαβάστε περισσότερα

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί.

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί. Χαιρετισµός του Προέδρου Κ.Ε..Ε. & ηµάρχου Αµαρουσίου κ. Γ. Πατούλη στο Συνέδριο µε θέµα : «Βιώσιµη, Οικολογική, Οικονοµική ιαχείριση Α ορριµµάτων στην Αττική». Kυρίες και κύριοι Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος...017 Προλεγόμενα συγγραφέων....019 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 Κεφάλαιο Α : Εισαγωγικές έννοιες για τον τουρισμό...027 1. Γενικά...027 Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω. 892 νοικοκυριά

Άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω. 892 νοικοκυριά Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. Περίοδος διεξαγωγής Η συλλογή των στοιχείων έγινε από 17 έως και 18 Απριλίου 2007 Περιοχή διεξαγωγής Πληθυσμός Δείγμα Τεχνική συλλογής πληροφοριών Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ 2020 ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το αρόν ερωτηµατολόγιο α οτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 381 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τµήµα Νη ιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Αρ. Πρωτ: 1829 Ηµεροµηνία: 30/3/2016 Προκήρυξη Υ οτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Ε ιτρο ής Ερευνών 2016 Αρ. ιακ. 06/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

15PAY003129715 2015-10-07

15PAY003129715 2015-10-07 Πάτρα 06-10 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ Ε Ν ΙΚ Η ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Ρ Χ Α ΙΟ Τ Η Τ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ 06/11/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ρος δυνητικά ωφελούµενους για συµµετοχή στην ράξη «ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ανα τυξιακή Σύµ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σχετικά µε τα ε αγγέλµατα ου ε ηρεάζονται α ό την άρση των αδικαιολόγητων εριορισµών στη ρόσβαση και άσκηση

Ανακοίνωση σχετικά µε τα ε αγγέλµατα ου ε ηρεάζονται α ό την άρση των αδικαιολόγητων εριορισµών στη ρόσβαση και άσκηση Ανακοίνωση σχετικά µε τα ε αγγέλµατα ου ε ηρεάζονται α ό την άρση των αδικαιολόγητων εριορισµών στη ρόσβαση και άσκηση 22. 05. 2011 Με το Ν. 3919/2011 (άρθρο 2) καταργούνται όλοι οι αδικαιολόγητοι εριορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.. 123/2011 (ΦΕΚ Α 255/9.12.2011) Καθορισµός όρων και ροϋ οθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαµεσολαβητών σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

H ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ H ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Περιεχόµενα Ι. Υφιστάµενη κατάσταση...1 Γενικά...1 Αριθµός ε ιχειρήσεων...1 Α ασχολούµενοι Ε ί εδο µισθών...1 υνατότητες χρηµατοδότησης...2 Κύρια ροβλήµατα...3 Συγκριτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρ ενήσι, 22 Οκτωβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 16502 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 31 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 278 /2013 Σήµερα την 27η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) Αρµόδιος : Γκαµούλου Αµαλία Ταχ. /νση : Καραολή ηµητρίου 2 Ταχ. Κώδικας:152-32 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ITS ACTION PLAN Το Σχέδιο ράσης για τις Ευφυείς Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Οκτώβριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ... 4 1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ελληνική Ορθή Ε ανάληψη (ως ρος αλλαγή αριθµού αραγράφου στη σελ. 3 (α ό αρ. 21 σε αρ. 20 α ) Αθήνα, 18-3-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ & ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ DISCOVERGREECE.COM ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 24.447,00 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού

Η Ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού Η Ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 Βελισσαρίου Ευστάθιος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομίας 1 Εξέλιξη του τουριστικού φαινομένου στην Ελλάδα 15ος - 19ος αιώνας: Πολιτιστικός τουρισμός επιστημόνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ, ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο Υ 9 Αυγούστου 2010 ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α. Η ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα * Τίτλος: Το youtube «τρώει» το facebook! Υ ότιτλος: Οι συνήθειες αλλά και οι τάσεις ανάµεσα στους Έλληνες χρήστες των social media

Έρευνα * Τίτλος: Το youtube «τρώει» το facebook! Υ ότιτλος: Οι συνήθειες αλλά και οι τάσεις ανάµεσα στους Έλληνες χρήστες των social media Έρευνα * Τίτλος: Το youtube «τρώει» το facebook! Υ ότιτλος: Οι συνήθειες αλλά και οι τάσεις ανάµεσα στους Έλληνες χρήστες των social media Ολοκληρώθηκε ρόσφατα η ετήσια Έρευνα Κοινωνικής ικτύωσης 2013-2014,

Διαβάστε περισσότερα

!"#"$%&'()*+,-.(( #$"(/"%-0($",(12345(6728(9:;9(( #$<-(=>'-.( 42-44, 161 21.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

!#$%&'()*+,-.(( #$(/%-0($,(12345(6728(9:;9(( #$<-(=>'-.( 42-44, 161 21.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. !"#"$%&'()*+,-.(( #$"(/"%-0($",(12345(6728(9:;9(( #$'-.( 42-44, 161 21.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr ?%#.@A@'(B(C$0D"E($

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ 16-10-2014 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ αρ.πρωτ.32062 ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το ε άγγελµα του ρο ονητή ι ασίας στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 01 / 03 / 2011 Αριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. 733 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. /νση :Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. :541 10 Τηλέφωνο :2313 319606 FAX :2313 319763

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 22-0-202 Αρ.Πρωτ.: 20089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρµοδ.: Ε.Μελαχροινάκη Mail: e.melaxrinaki@almiros.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : ΩΛΞΝΩΛΚ-Ο Σ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 33 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 450 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου της Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην έναρξη του Προσυνεδρίου του Ηρακλείου

Οµιλία Προέδρου της Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην έναρξη του Προσυνεδρίου του Ηρακλείου Οµιλία Προέδρου της Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην έναρξη του Προσυνεδρίου του Ηρακλείου Κυρίες και κύριοι Είµαι ιδιαίτερα χαρούµενος γιατί σήµερα ξεκινάµε α ό τον τό ο καταγωγής µου, την Κρήτη, τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Προσωπικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Απογραφή Προσωπικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 1 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Απογραφή Προσωπικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Επιµέλεια Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 3 Α ογραφή Προσω ικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πλ. Ελευθερίας, Ρόδος, τηλ , φαξ: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πλ. Ελευθερίας, Ρόδος, τηλ , φαξ: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Πλ. Ελευθερίας, 85100 Ρόδος, τηλ. 22413. 60609, φαξ: 22410. 44431 E-mail: press@nad.gr Ρόδος, 5 Φεβρουαρίου 2010 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37400/3461 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΒΕΘ, 27.05.2013

Παρουσίαση ΒΕΘ, 27.05.2013 Παρουσίαση ΒΕΘ, 27.05.2013 H εικόνα της βουλγαρικής αγοράς ξεκινώντας α ό την εριγραφή του µακροοικονοµικού και ε ιχειρηµατικού εριβάλλοντος και ροχωρώντας στη συνέχεια στις διµερείς οικονοµικές και εµ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α οκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης Ενηµέρωση µέχρι το ν. 4361/2016 (Α 10)

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α οκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης Ενηµέρωση µέχρι το ν. 4361/2016 (Α 10) ΝΟΜΟΣ 3852 (ΦΕΚ Α' 87/ 7.6.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α οκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης Ενηµέρωση µέχρι το ν. 4361/2016 (Α 10) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ Χώρα: Κύ ρος CY Τύ ος δείγµατος: είγµα νοικοκυριών µε µέθοδο ε ιλογής τα ιο ρόσφατα γενέθλια

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ Χώρα: Κύ ρος CY Τύ ος δείγµατος: είγµα νοικοκυριών µε µέθοδο ε ιλογής τα ιο ρόσφατα γενέθλια ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ Χώρα: Κύ ρος CY Τύ ος δείγµατος: είγµα νοικοκυριών µε µέθοδο ε ιλογής τα ιο ρόσφατα γενέθλια ΕΙΓΜΑ ΜΟΝΑ Α:ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ Ταυτότητα (αρ. σειράς) ε ιλεγµένου/ης ερωτώµενου/ης: ΕΠΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β2Β ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ: ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΞΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΠΟΛΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΕΩΣ 2007»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΠΟΛΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΕΩΣ 2007» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM Ενηµερωτικό Φυλλάδιο FORECASTING SYSTEM UNIT Ενηµερωτικό Φυλλάδιο ΠΥΘΙΑ 1 Πυθία Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ε ιχειρηµατικών Προβλέψεων Το εδίο των ροβλέψεων έχει σηµειώσει σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός του τουρισµού

Ορισµός του τουρισµού ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα