Einladung. Πρόσκληση. Invitation

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Einladung. Πρόσκληση. Invitation"

Transcript

1 Deutsch-Griechisches Netzwerk: Regionen Städte Bürger Ελληνογερµανικό δίκτυο: Περιφέρειες - ήµοι Πολίτες German-Greek Networking: Regions - Towns - Citizens Einladung Der Bürgermeister der Stadt Thessaloniki, Herr Boutaris, lädt Sie zur Teilnahme an der dritten Deutsch-Griechischen Versammlung ein (DGV III) Πρόσκληση Ο ήµαρχος Θεσσαλονίκης κ. Μπουτάρης σας καλεί να συµµετάσχετε στην τρίτη Ελληνογερµανική Συνέλευση (DGV III) Invitation The Mayor of the City of Thessaloniki, Mr.Boutaris is inviting you to participate in the 3rd Greek German Convention (DGV III) Bürgermeister Thessaloniki Ioannis Boutaris

2 Die Deutsch-Griechische Zivilgesellschaftsinitiative lädt Sie zur Teilnahme an dem ersten Treffen der deutschen und griechischen Zivilgesellschaftsakteure ein Η Ελληνο-Γερµανική Πρωτοβουλία για την Κοινωνία των Πολιτών σας προσκαλεί στη 1 η Συνάντηση 1η Ελληνο- Γερµανική Συνάντηση Κοινωνικών Φορέων The German Greek Civil Society Initiative is inviting you to the 1 st Meeting of German and Greek Civil Society Actors November Νοεµβρίου 2012 Ort/ Venue/ Τόπος: International Exhibition and Congress Centre of HELEXPO in Thessaloniki Exhibition Hall: Pavilion.8 HELEXPO SA 154, Egnatia Street, Thessaloniki (Bus stations: HANTH, Panepistimio, Mussio, Aggelaki, Kamara). ιεθνής Έκθεση και Συνεδριακό Κέντρο HELEXPO Θεσσαλονίκης Περίπτερο 8 HELEXPO SA Εγνατίας 154, Θεσσαλονίκη (Στάσεις λεωφορείων: ΧΑΝΘ, Πανεπιστήµιο, Μουσεία, Αγγελάκι, Καµάρα).

3 Hintergrund und Ziele Jugendarbeitslosigkeit ist ein wachsendes Problem in Europa insbesondere in den Ländern, die stark von der Finanzkrise betroffen sind, so auch in Griechenland. Es ist sehr schwierig für die jungen Menschen dort, ihre ersten Berufserfahrungen zu sammeln, denn der Arbeitsmarkt stagniert gegenwärtig und Menschen mit Berufserfahrung werden deshalb bevorzugt eingestellt. Eine Möglichkeit, die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen sowie jungen Menschen den ersten Kontakt zu einem Arbeitsumfeld zu gewähren ist die Mitarbeit in einer zivilgesellschaftlichen Initiative. Dort finden junge Menschen oft erstmals Berührungen mit informeller Bildung, lernen sich in einem Team zurechtzufinden, machen die ersten Schritte in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und arbeiten mit Fachleuten und Freiwilligen an einem gemeinsamen Projekt. Aber auch die Organisationen der Zivilgesellschaft (CSO) leiden unter der Finanzkrise und viele mussten ihre Arbeit bereits einstellen, was große Lücken in Betätigungsfeldern wie Jugendarbeit, soziale Integration, Umwelt, Kultur und andere hat entstehen lassen. Das erste Treffen deutscher und griechischer Zivilgesellschaftsakteure lädt Akteure aus allen Bereichen der Zivilgesellschaft ein und zielt auf die folgenden Schwerpunkte ab: "Vernetzung und Stärkung von SCOs" "Good practices bezüglich der Zusammenarbeit zwischen den lokalen Behörden und den SCOs" "Chancen für junge Menschen" Das Treffen zielt auf die Zusammenführung von griechischen und deutschen Akteuren der Zivilgesellschaft, lokalen Behörden und anderen Akteuren hin. Es soll diskutiert und entschieden werden, wie es zukünftig, mit Hilfe internationaler und -regionaler Zusammenarbeit zu einer gemeinsamen tragfähigen lokalen Entwicklung kommen kann. Mit Ihrer Teilnahme sichern Sie sich gleichzeitig Ihren Platz im griechisch-deutschen Portal für die Zusammenarbeit von SCOs, welches in Kürze online gehen wird und wo alle Ihre Anregungen und Vorschläge eingearbeitet werden können. Das Treffen wird in englischer Sprache abgehalten, Übersetzung gibt es lediglich für die gemeinsame Sitzung mit den Vertretern aus den Kommunen. Das erste Treffen deutscher und griechischer Zivilgesellschaftsakteure wird organisiert von der Griechisch-Deutschen Zivilgesellschaftsinitiative in Zusammenarbeit mit dem Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland in Thessaloniki, unterstützt von der Stadtverwaltung Thessaloniki sowie dem Büro der Deutsch-Griechischen Versammlung und finanziert durch das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland.

4 Υπόβαθρο και Στόχοι Η ανεργία των νέων αποτελεί ένα διαρκώς εντεινόµενο πρόβληµα στην Ευρώπη και κυρίως στις χώρες που πλήττονται εντονότερα από την οικονοµική κρίση, όπως και η Ελλάδα. Είναι πολύ δύσκολο για τους νέους να εισαχθούν στην αγορά εργασίας, εξαιτίας της επιβράδυνσης της αγοράς εν γένει καθώς και της προτίµησης των εργοδοτών προς το έµπειρο προσωπικό έναντι άπειρων πτυχιούχων. Ένας από τους τρόπους αντιµετώπισης της ανεργίας των νέων και ευκαιρία συνάµα να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή µε το εργασιακό περιβάλλον, είναι η συµµετοχή τους στις πρωτοβουλίες της Κοινωνίας των Πολιτών, εφεξής αναφερόµενες ως Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισµοί. Μέσα από αυτούς, οι νέοι έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή µε την µη τυπική µάθηση, κοινωνική ανάπτυξη και τη διαρκή επιµόρφωση και δουλεύουν για έναν σηµαντικό σκοπό σε ένα περιβάλλον επαγγελµατιών και εθελοντών. Και οι ίδιοι όµως οι Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισµοί (ΜΚΟ) ταλανίζονται από την οικονοµική κρίση, ενώ πολλοί διέκοψαν τη λειτουργία τους αφήνοντας µεγάλα κενά σε ποικίλα πεδία δράσης όπως η νεανική εργασία, ο κοινωνικός αποκλεισµός, το περιβάλλον, ο πολιτισµός, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και λοιπά. Η 1η Ελληνο-Γερµανική Συνάντηση Κοινωνικών Φορέων προσκαλεί τους φορείς που εργάζονται σε οποιοδήποτε τοµέα της Κοινωνίας των Πολιτών να συµµετέχουν στις εργασίες της που αναφέρονται στα ακόλουθα πεδία: ικτύωση και ενίσχυση της δυναµικότητας των ΜΚΟ Καλές πρακτικές για τη συνεργασία µεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνίας των Πολιτών Ευκαιρίες για τους Νέους µέσα από την εργασία σε ΜΚΟ και να δηµιουργήσει γέφυρες µεταξύ Ελληνικών και Γερµανικών Μη Κερδοσκοπικών Οργανισµών, Τοπικών Αυτοδιοικήσεων και λοιπών φορέων προκειµένου να ξεκινήσει συνοµιλία και να ληφθούν αποφάσεις προς την κατεύθυνση της τοπικής ανάπτυξης µε την ενίσχυση της δια-εθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Με τη συµµετοχή σας εξασφαλίζετε τη θέση σας στη διαδικτυακή πύλη Ελληνο- Γερµανικής Συνεργασίας για την Κοινωνία των Πολιτών, που θα ενεργοποιηθεί προσεχώς και θα συµπεριλαµβάνει προτάσεις και ενέργειες των συµµετεχόντων. Η συνάντηση θα πραγµατοποιηθεί στα Αγγλικά. ιερµηνεία θα παράσχεται µόνο για την Κοινή Συνεδρίαση µε Αντιπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η 1η Ελληνο-Γερµανική Συνάντηση Κοινωνικών Φορέων διοργανώνεται από την Ελληνο-Γερµανική Πρωτοβουλία για την Κοινωνία των Πολιτών σε συνεργασία µε το Γενικό Προξενείο της Οµοσπονδιακής ηµοκρατίας της Γερµανίας στη Θεσσαλονίκη, µε την υποστήριξη του ήµου Θεσσαλονίκης και του Γραφείου Ελληνο Γερµανικής Συνεργασίας και χρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερµανίας.

5 Background and Aims Youth unemployment is a rising problem in Europe and foremost in the countries that have been affected heavily by the financial crisis such as Greece. It is very difficult for young people to get their first job experience because of the slow market and the preferences to hire an experienced employee instead of a bachelor with no work experience. One of the potentials of fighting youth unemployment as well as providing opportunity to young people for their first contact with a working environment is their participation in Civil Society Initiatives. There, often young people find their first contact with informal learning, community building, personal development and working for a cause in an environment of professionals and volunteers. But also Civil Society Organisations (CSOs) are suffering under the financial crisis and many have been closing down which left major gaps in the activity fields such as Youth Work, Social Inclusion, Environment, Culture, Human Rights and many others. The 1 st German-Greek Meeting of Civil Society Actors invites actors working in all sectors of Civil Society and aims at addressing the following topics: Networking and strengthening of the CSOs capacity Good practices on cooperation between local authorities and CSOs Opportunities for Young People through engagement in CSO and brings together Greek and German Civil Society Actors, Local Authorities and other actors to discuss and decide on how to proceed together towards viable local development supported by international and interregional collaboration. With your participation you will reserve your spot in the Greek German CS Initiative Portal that will be launched soon and where all your accents and suggestions will be incooperated. The meeting will be held in English, translation will be available only for the Joint Session with representatives from Local Authorities. The 1 st Greek-German Meeting of Civil Society Actors is organized by the Greek German Civil Society Initiative in collaboration with the Consulate General of the Federal Republic of Germany in Thessaloniki, with the support of the Municipality of Thessaloniki and the Office for the German-Greek Cooperation and is financed by the German Foreign Office.

6 Agenda Mittwoch 14/11/2012 Τετάρτη 14/11/2012 Wednesday 14/11/ :30 Eintreffen Anmeldung Προσέλευση Εγγραφές Arrival Registration Speed dating : Aussuchen Ihres potentiellen zukünftigen Partners. Entsprechend der Betätigungsfelder, welche Sie in der Anmeldung angaben, werden Sie 5 Minuten Zeit mit Ihrem Gesprächspartner haben Γνωρίζοντας τον πιθανό µελλοντικό συνεργάτη µέσα από µια συνεδρία ολιγόλεπτων ραντεβού (Speed Dating Session) Αναλόγως των πεδίων δραστηριότητας που θα δηλώσετε στην αίτησή σας, θα έχετε την ευκαιρία να συνοµιλήσετε µε αντίστοιχο παρτενέρ για 5 λεπτά Getting to know your potential future partner in a Speed Dating Session According to the activity field(s) that you state in the application, you will meet your counterpart for 5 minutes Kaffeepause ιάλειµµα για καφέ Coffee break Vorstellung aller beteiligten Vereine Getting to know plenary session Ολοµελής Συνεδρία Γνωριµίας Empfang des Generalkonsuls der Bundesrepublik Deutschland, Herr Wolfgang Hoelscher-Obermaier εξίωση που θα παρατεθεί από τον Γενικό Πρόξενο της Οµοσπονδιακής ηµοκρατίας της Γερµανίας, κύριο Wolfgang Hoelscher-Obermaier Reception given by the General Consul of the Federal Republic of Germany, Mr Wolfgang Hoelscher-Obermaier Konzert Συναυλία Concert

7 Thursday, 15/11/ Jugendbeteiligung: Motivation junger Menschen zur Mitarbeit in CSOs Werkzeuge und Methoden Συµµετοχή των Νέων Τρόποι κινητοποίησης των νέων ανθρώπων προκειµένου να συµµετάσχουν σε εργασίες/δράσεις ΜΚΟ Εργαλεία και Μέθοδοι Youth involvement How to motivate young people to get involved in CSO work Tools and methods Kaffeepause ιάλειµµα για καφέ Coffee break Erstes Treffen mit Ihrem potentiellen Partnerverein Παράλληλες συναντήσεις δηµιουργίας σχέσεων συνεργασίας µεταξύ οργανισµών Individual Matchmaking meetings between organisations Mittagessen Γεύµα Lunch Erfahrungen erfolgreicher Kooperationen zwischen lokalen Verwaltungen und SCOs Gemeinsames Treffen mit Vertretern von lokalen Verwaltungen Επιτυχείς πρακτικές συνεργασίας µεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ΜΚΟ Κοινή Συνεδρία µε εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Good practices on cooperation between local authorities and CSOs Joint Session with representatives from local authorities Teilnahme an der Feier zum 25-jährigen Bestehen des EU-Programms Erasmus Συµµετοχή στον εορτασµό της 25ης Επετείου του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Erasmus Participation in the Celebration of the 25 th Anniversary of the EU Programme Erasmus at the Municipality of Thessaloniki

8 Friday, 16/11/ Die Arbeit griechischer und deutscher Stiftungen Lernen Sie die Arbeit von Stiftungen kennen, die in Griechenland aktiv sind und wie man mit ihnen zusammenarbeiten kann Το έργο των Ελληνικών και Γερµανικών Ιδρυµάτων Εξοικείωση µε το έργο των Ιδρυµάτων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και τρόποι συνεργασίας µαζί τους The work of Greek and German Foundations Get to know the work of the Foundations that are active in Greece and how you can collaborate Kaffeepause ιάλειµµα για καφέ Coffee break Förderrichtlinien der EU , Abteilung Jugend, Kultur und Bildung. Jugendarbeit, Berufsausbildung Προτεραιότητες της προσεχούς χρηµατοδοτικής περιόδου από την ΕΕ, στους τοµείς που αφορούν τους Νέους, τον Πολιτισµό και την Εκπαίδευση Priorities of the new EU Funding Period , Department of Youth, Culture and Education, Youth Employment, Vocational Training Individuelle Treffen von Organisationen Παράλληλες συναντήσεις δηµιουργίας σχέσεων συνεργασίας µεταξύ οργανισµών Individual Matchmaking meetings between organisations Das Deutsch-Griechische Netzwerkportal Ελληνο-Γερµανική ιαδικτυακή Πύλη ικτύωσης Greek German Networking Portal Kaffeepause ιάλειµµα για καφέ Coffee break Fortführung der Diskussion zum Netzwerkportal Soziale Medien Ολοκλήρωση της συζήτησης πάνω στην Ελληνο-Γερµανική ιαδικτυακή Πύλη ικτύωσης Κοινωνική ικτύωση και η αξιοποίησή της

9 Continuation of the Discussion on the Greek German Networking Portal Social Media Kaffeepause ιάλειµµα για καφέ Coffee break Abschlusstreffen Ergebnisse, Beschlüsse, Visionen Συνεδρία λήξης Συµπεράσµατα, Αποφάσεις αναφορικά µε τον µελλοντικό προσανατολισµό Closing session Conclusions, Decisions on how to go from here Während des gesamten Treffens können Sie an einem Informationsstand Hinweise zur Finanzierung durch EU-Programme erhalten. Θα λειτουργεί γραφείο πληροφόρησης πάνω στα ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά εργαλεία καθ όλη τη διάρκεια της Συνάντησης. There will be an info desk on EU funding programmes available throughout the meeting.

10 Anmeldeformular für Ihre Teilnahme an dem ersten Treffen deutscher und griechischer Zivilgesellschaftsakteure, welches von der Griechisch-Deutschen Zivilgesellschaftsinitiative in Zusammenarbeit mit dem Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland in Thessaloniki organisiert, von der Stadtverwaltung Thessaloniki sowie dem Büro der Deutsch-Griechischen Versammlung unterstützt und durch das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland finanziert wird. Titel, Name, Vorname: Organisation / Institution: Ihre Funktion bzw. Stellung: Aktivitäten: Europäisches Bewusstsein Umwelt Anti-Diskriminierung Kunst und Kultur Geschlechtergleichheit Behinderung Jugend Verbraucherrechte Armut Minderheiten Städtische und ländliche Entwicklung Nonformale Bildung Medien und Kommunikation Bildung durch Sport und Outdoor-Aktivitäten Gesundheit Menschenrechte Soziale Einbeziehung Aktivitäten, die Sie in Zukunft planen (bitte anführen): Englischkenntnisse? (5 sehr gut 0 gar nicht) Adresse: Telefon: , Website: Datum: Unterschrift:

11 Veranstaltungsort: International Exhibition and Congress Centre of HELEXPO in Thessaloniki Messehalle: Pavilion 8 HELEXPO SA Egnatia Thessaloniki (Bushaltestelle: HANTH, Panepistimio, Mussio, Aggelaki, Kamara). Organisation: Griechisch-Deutschen Zivilgesellschaftsinitiative Information: Dieses Anmeldeformular bitte unterschreiben, abstempeln (falls möglich) und bis zum senden an: für die Region Athen, für die Region Thessaloniki, für den restlichen Teil Griechenlands (nur für griechische Anmeldungen) und an für deutsche Anmeldungen. Wichtiger Hinweis: Die Kosten für Anreise, Übernachtung und Verpflegung der Teilnehmer werden nicht übernommen. 24. Oktober 2012

12 Αίτηση Εγγραφής για τη συµµετοχή σας στην 1η Ελληνο-Γερµανική Συνάντηση Κοινωνικών Φορέων, που διοργανώνεται από την Ελληνο-Γερµανική Πρωτοβουλία για την Κοινωνία των Πολιτών σε συνεργασία µε το Γενικό Προξενείο της Οµοσπονδιακής ηµοκρατίας της Γερµανίας στη Θεσσαλονίκη, µε την υποστήριξη του ήµου Θεσσαλονίκης και του Γραφείου Ελληνο Γερµανικής Συνεργασίας και χρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερµανίας. Ακαδηµαϊκός τίτλος, Επίθετο, Όνοµα: Οργανισµός / Ίδρυµα: Η θέση σας ή ο ρόλος σας: Πεδία ραστηριότητας Ευρωπαική Ολοκλήρωση Περιβάλλον Κατά των διακρίσεων/του ρατσισµού Τέχνες και Πολιτισµός Ισότητα των φύλων Ειδικές Ανάγκες Νεολαία Προστασία του Καταναλωτή Φτώχεια Μειονότητες Αστική/Περιφερειακή Μη τυπική µάθηση ΜΜΕ και Επικοινωνία Αθλητική Εκπαίδευση και ραστηριότητες στη Φύση Υγεία Ανθρώπινα ικαιώµατα Κοινωνικός Αποκλεισµός Πεδία δραστηριότητας µε τα οποία επιθυµείτε να εµπλακείτε στο µέλλον: Προσδιορίστε το επίπεδο σας των Αγγλικών; (5 άριστο 0 καµία γνώση) ιεύθυνση: Τηλέφωνο: Ηµεροµηνία Υπογραφή Τόπος:

13 ιεθνής Έκθεση και Συνεδριακό Κέντρο HELEXPO Θεσσαλονίκης Περίπτερο 8 HELEXPO SA Εγνατίας 154, Θεσσαλονίκη (Στάσεις λεωφορείων: ΧΑΝΘ, Πανεπιστήµιο, Μουσεία, Αγγελάκι, Καµάρα). ιοργάνωση: Ελληνο-Γερµανική Πρωτοβουλία για την Κοινωνία των Πολιτών Πληροφορίες: Παρακαλείστε υπογράψτε και σφραγίστε (αν είναι δυνατό) και αποστείλετε την αίτηση µέχρι τις στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις αναλόγως της έδρας του φορέα σας: για την Αθήνα, για την Θεσσαλονίκη, για την υπόλοιπη Ελλάδα (για Έλληνες αιτούµενους) και για Γερµανούς αιτούµενους. Σηµαντική υπόµνηση: Μεταφορικά, διαµονή, διατροφή για τους συµµετέχοντες δεν καλύπτονται. 24 Οκτωβρίου 2012

14 Registration Form for your participation in the 1 st Greek-German Meeting of Civil Society Actors, organized by the Greek German Civil Society Initiative in collaboration with the Consulate General of the Federal Republic of Germany in Thessaloniki, with the support of the Municipality of Thessaloniki and the Office for the German-Greek Cooperation and financed by the German Foreign Office. Academic title, Family name, First name: Organisation / Institution: Your function or role: Fields of Activities European awareness Environment Anti-discrimination Art and culture Gender equality Disability Youth Consumers Rights Poverty Minorities Urban/Rural development no formal education Media and communications Education through sport and outdoor activities Health Human Rights Social Inclusion Fields of Activities that you want to get involved in in the future (please state): How comfortable are you with your English? (5 very good 0 not at all) Address: Phone: , website: Date: Signature:

15 Venue: International Exhibition and Congress Centre of HELEXPO in Thessaloniki Exhibition Hall: Pavilion.8 HELEXPO SA 154, Egnatia Street, Thessaloniki (Bus stations: HANTH, Panepistimio, Mussio, Aggelaki, Kamara). Organisation: Greek-German Civil Society Initiative Information: Please sign, stamp (if available) and send the registration form until to for the Athens region, for the Thessaloniki region, for the rest of Greece (for Greek applicants) and to for German applicants. Important note: Expenses for travel, accommodation, food for the participants are not covered. 24th October 2012

Krise und Migration Die neue griechische Migration nach Deutschland DOSSIER

Krise und Migration Die neue griechische Migration nach Deutschland DOSSIER Krise und Migration Die neue griechische Migration nach Deutschland DOSSIER Impressum Herausgeber Heinrich-Böll-Stiftung Schumannstraße 8 10117 Berlin www.boell.de Das Online-Dossier wurde veröffentlicht

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

Research Findings Executive Summary

Research Findings Executive Summary Research Findings Executive Summary D2.03: Research Findings Executive Summary Prepared by CARDET 30/05/2012 Project Title: Digital Latin Quarter for building key competences of youth at risk Project Acronym:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς στο Μέγαρο Μουσικής

Ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς στο Μέγαρο Μουσικής Αθήνα 18 Μαΐου 2012 Ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς στο Μέγαρο Μουσικής Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, Ήρθα σήμερα να σας συναντήσω στην Αθήνα, διότι έχω την αίσθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Düsseldorf, 1 και 2 Νοεµβρίου 2002

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Düsseldorf, 1 και 2 Νοεµβρίου 2002 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Düsseldorf, 1 και 2 Νοεµβρίου 2002 BERICHT ÜBER DEN JAHRESKONGRESS DER DEUTSCH-HELLENISCHEN WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG Düsseldorf, 1. und 2. November

Διαβάστε περισσότερα

European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Leonardo Da Vinci

European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Leonardo Da Vinci European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Tools to support clients self-reliance Leonardo Da Vinci European Project Leonardo Da Vinci partnerships Tools to support clients self-reliance

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ Ελληνική ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡ ΑΑΤΤΙ ΙΙ ΑΑ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙ ΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KK AAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣ ΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣ ΗΗΣΣ HHEELLLLEENNI II CC RREEPPUUBBLLI

Διαβάστε περισσότερα

INDEX. Cyprus Lina Ellina 12 Anna Karyda 13 Artemis Toumazi 14 Alexandra Matsis 15 Pepy Orphanidou 16 Chrystalleni Sozou 17

INDEX. Cyprus Lina Ellina 12 Anna Karyda 13 Artemis Toumazi 14 Alexandra Matsis 15 Pepy Orphanidou 16 Chrystalleni Sozou 17 INDEX Introduction 4 Austria Susanne Lanzerstorfer 6 Ulrike Rabmer-Koller 7 Angelika Winzig 8 Maria Fellner 9 Anna Maria Hochhauser 10 Tina Reisenbichler 11 Cyprus Lina Ellina 12 Anna Karyda 13 Artemis

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΕΤΟΣ 14ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 154 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΔΡΑ DUSSELDORF

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΕΤΟΣ 14ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 154 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΔΡΑ DUSSELDORF .. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΕΤΟΣ 14ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 154 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΔΡΑ DUSSELDORF Επαναλειτουργία Ηπειρωτικού Συλλόγου Ludwigshafen Μιλά στην Ε.Γ. ο κ. Δημήτρης Κούρος, Πότσνταμ: Ο Ανδρέας Στεφανής γράφει για τον

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Π λούσια σε εντυπώσεις, ιδέες και εμπειρίες η φετινή 66η

Π λούσια σε εντυπώσεις, ιδέες και εμπειρίες η φετινή 66η ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA Gnomi Elliniki Η εφημερίδα που διαβάζεται! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ 15ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 173 www.elliniki-gnomi.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Leonardo da Vinci Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNITY ACTION PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION 2002-2006 TRANSNATIONAL EXCHANGE PROGRAMME: PHASE II. 17 th June 2005 Santorini, Greece

COMMUNITY ACTION PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION 2002-2006 TRANSNATIONAL EXCHANGE PROGRAMME: PHASE II. 17 th June 2005 Santorini, Greece COMMUNITY ACTION PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION 2002-2006 TRANSNATIONAL EXCHANGE PROGRAMME: PHASE II 4 T H TRANSNATIONAL WORKSHOP ON "BRIDGING CULTURES" 17 th June 2005 Santorini, Greece FINAL REPORT

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ NATIONAL EXHIBITORS AKTO Αrt & Design Ευελπίδων 11 Α, (Πεδίον Άρεως), 113 62 Αθήνα Evelpidon 11 Α, (Pedion Areos), 113 62 Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.!{lll) Αρ. 4067,10.3.2006. Ν. 3(lll)/2006

Ε.Ε. Παρ.!{lll) Αρ. 4067,10.3.2006. Ν. 3(lll)/2006 Ε.Ε. Παρ.!{lll) Αρ. 4067,10.3.2006 Ν. 3(lll)/2006 Ο περί Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Αμοιβαία Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ATHENS. European Recovery Local Solutions. Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση. 6 th EUROPEAN SUMMIT OF REGIONS AND CITIES 7-8 3 2014

ATHENS. European Recovery Local Solutions. Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση. 6 th EUROPEAN SUMMIT OF REGIONS AND CITIES 7-8 3 2014 EUROPEAN UNION Committee of the Regions 6 th EUROPEAN Πρόγραμμα 6 th European Summit of Regions and Cities European Recovery Local Solutions www.cor.europa.eu/athens2014 6 η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Περιφερειών

Διαβάστε περισσότερα

TO BHMA TOY ΜΕΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

TO BHMA TOY ΜΕΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ TO BHMA TOY ΜΕΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ The Graduate Forum Ένας θεσμός που προάγει την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μεταπτυχιακών φοιτητών και εκπροσώπων του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού κόσμου, από τον Όμιλο

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4.

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4. TABLE OF CONTENTS 1. Services offered to the public 2. Main protection titles and how to obtain them 3. Statistics 4. Financial Data 5. Legislation International relations 6. Various Events Communication

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 TOI ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή σελ. 3 2. Οι δράσεις του Προγράμματος Leonardo da Vinci....σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 110. ΘΕΜΑ : The Academy 2010 - Αθήνα, 26-31 Οκτωβρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 110. ΘΕΜΑ : The Academy 2010 - Αθήνα, 26-31 Οκτωβρίου 2010 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 16/09/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 110 ΑΠΟ ΠΡΟΣ : Εφορεία Διεθνών Σχέσεων Εφορεία Εκπαιδεύσεως : Όλους τους Βαθμοφόρους ΘΕΜΑ : The Academy

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ MUNICIPALITY OF CHANIA

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ MUNICIPALITY OF CHANIA ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ MUNICIPALITY OF CHANIA ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2012 EUROPEAN LOCAL DEMOCRACY WEEK 2012 Τα ανθρώπινα δικαιώματα εδραιώνουν περισσότερο ενσωματωμένες κοινότητες -------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und Arbeiten in Deutschland

Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und Arbeiten in Deutschland Rheinland Westfalen Lippe Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und Arbeiten in Deutschland Oδηγóς Wegweiser www.diakonie-rwl.de Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und Arbeiten in Deutschland 3 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

12η. 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ

12η. 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 12η ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 FENCING CENTRE, HELLINIKON Yπό την Αιγίδα / Under the Aegis

Διαβάστε περισσότερα

Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und Arbeiten in Deutschland

Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und Arbeiten in Deutschland Rheinland Westfalen Lippe Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und Arbeiten in Deutschland Oδηγóς Wegweiser www.diakonie-rwl.de Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und arbeiten in Deutschland 3 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΛΟN ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2003/2004. Πολύτιµοι Καθοδηγητές: Οι γονείς. Θεµέλιο της επιτυχίας: Το σχολικό απολυτήριο

ΜΕΛΛΟN ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2003/2004. Πολύτιµοι Καθοδηγητές: Οι γονείς. Θεµέλιο της επιτυχίας: Το σχολικό απολυτήριο ΜΕΛΛΟN ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΝΕΙΣ Zukunft durch Ausbildung Tipps zur Berufswahl für griechische Eltern 2003/2004 Πολύτιµοι Καθοδηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ATHENS. European Recovery Local Solutions. Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση. 6 th EUROPEAN SUMMIT OF REGIONS AND CITIES 7-8 3 2014

ATHENS. European Recovery Local Solutions. Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση. 6 th EUROPEAN SUMMIT OF REGIONS AND CITIES 7-8 3 2014 EUROPEAN UNION Committee of the Regions 6 th EUROPEAN Πρόγραμμα 6 th European Summit of Regions and Cities European Recovery Local Solutions www.cor.europa.eu/athens2014 6 η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Περιφερειών

Διαβάστε περισσότερα

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 1 2 annual report 3 contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 6 Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας και η χορήγησή τους Main protection titles and how to obtain

Διαβάστε περισσότερα