Interview with Mrs Smita Purushottam, Senior Fellow of the IDSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Interview with Mrs Smita Purushottam, Senior Fellow of the IDSA"

Transcript

1 Russia between East and West: An insightful perspective from New Delhi CERENE interview with Mrs Smita Purushottam. Monday, February 28,. Η Ρυζία μεηαξύ Αναηολήρ και Δύζηρ: Μια οξςδεπκήρ άποτη από ηο Νέο Δελσί Σςνένηεςξη ηηρ κ. Smita Purushottam ζηο ΚΕΡΕΝΕ. Δεςηέπα, 28 Φεβποςαπίος. In accordance with our consistent efforts to provide the Greek public with original and in-depth analysis on the international developments, we inaugurate a series of interviews in order to bring our readers the views of renowned experts from around the globe. The power shift that takes place in Asia, as China and India rise to world power status, is probably the most important current trend in world politics. What are Russia s relations with the two Asian giants? And what kind of interactions develop between Russia s Asian strategy and the recent Russian-Western rapprochement? In the interview published below, Mrs Smita Purushottam, Joint Secretary (Ministry of External Affairs, India), on loan to the Indian Institute for Defence Studies & Analyses (IDSA) and Senior Fellow of the IDSA Eurasia Research Cluster, gives her insightful views. πλερίδνληαο ηηο πξνζπάζεηέο καο λα πξνζθέξνπκε ζην ειιεληθό θνηλό πξσηόηππεο θαη εηο βάζνο αλαιύζεηο ησλ δηεζλώλ εμειίμεσλ, εγθαηληάδνπκε κηα ζεηξά ζπλεληεύμεσλ κε ζθνπό λα θέξνπκε ηνπο αλαγλώζηεο καο ζε επαθή κε ηηο απόςεηο δηαθεθξηκέλσλ εηδηθώλ από όιν ηνλ θόζκν. Η κεηαβνιή ζην ηζνδύγην ηζρύνο πνπ ιακβάλεη ρώξα ζηελ Αζία, θαζώο ε Κίλα θαη ε Ιλδία αλέξρνληαη ζην ζηάηνπο δπλάκεσλ παγθόζκηαο εκβέιεηαο, είλαη ίζσο ε ζεκαληηθόηεξε ζύγρξνλε ηάζε ζηελ παγθόζκηα πνιηηηθή. Πνηεο είλαη, όκσο, νη ζρέζεηο ηεο Ρσζίαο κε ηνπο δύν «γίγαληεο» ηεο Αζίαο; Καη ηη είδνπο αιιειεπηδξάζεηο αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ηεο αζηαηηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο Ρσζίαο θαη ηεο πξόζθαηεο πξνζέγγηζήο ηεο κε ηε Γύζε; ηε ζπλέληεπμε πνπ αθνινπζεί, ε θ. Smita Purushottam, Joint Secretary ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ ηεο Ιλδίαο θαη Senior Fellow ηεο Δξεπλεηηθήο Οκάδαο Δπξαζίαο ηνπ ηλδηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Ακπληηθώλ πνπδώλ θαη Αλαιύζεσλ (IDSA Institute of Defence Studies and Analyses) καο δίλεη ηηο απαληήζεηο ηεο. 1

2 The interview was granted to Ioannis Vlastaris (Research Associate, CERENE). Η ζπλέληεπμε παξαρσξήζεθε ζηνλ Ισάλλε Βιαζηάξε (Γόθηκνο Δξεπλεηήο, ΚΔΡΔΝΔ). I.V.: Mrs Purushottam, the Russian President D. Medvedev visited India last December and had a quite warm welcome there. Did his visit constitute just another routine event in the course of the longstanding friendship between Russia and India or did it landmark a quality leap in bilateral cooperation? Was it any different this time? S.P.: President Medvedev s visit represented a landmark event not only in bilateral relations, but also from the point of view of changing international alignments. Indo- Russian summits are invariably marked with great warmth, much of it infused by mutual respect and recognition that this is an enduring, decades-old friendship. It is also not widely realised how wideranging our existing cooperation in the space, nuclear energy, and defence sectors continues to be. Russia has and continues to contribute to building India s strategic capabilities in various sectors. On the Indian side, there is gratitude that the Soviet Union / Russia has always stood by India in difficult times, particularly in 1971 when India was forced to intervene to prevent genocide in Bangladesh, and also before and after this landmark event. Ι.Β.: Κπξία Purushottam, ν Ρώζνο πξόεδξνο D. Medvedev επηζθέθζεθε ηελ Ιλδία ηνλ πεξαζκέλν Γεθέκβξην θαη είρε εθεί έλα ζεξκό θαισζόξηζκα. Η επίζθεςή ηνπ είλαη έλα αθόκε πεξηζηαηηθό ξνπηίλαο κέζα ζηελ πνξεία ηεο καθξόρξνλεο θηιίαο αλάκεζα ζηε Ρσζία θαη ηελ Ιλδία ή απνηέιεζε ην νξόζεκν ελόο πνηνηηθνύ άικαηνο ζηε δηκεξή ζπλεξγαζία; Ήηαλ θαζόινπ δηαθνξεηηθά απηή ηε θνξά;.π. : Η επίζθεςε ηνπ πξόεδξνπ Μεληβέληεθ απνηέιεζε έλα γεγνλόο νξόζεκν όρη κόλν γηα ηηο δηκεξείο ζρέζεηο, αιιά επίζεο θαη από ηελ άπνςε ησλ κεηαβαιιόκελσλ δηεζλώλ ζπζρεηηζκώλ. Οη ηλδν-ξσζηθέο ζύλνδνη θνξπθήο ραξαθηεξίδνληαη πάληνηε από ηελ ύπαξμε ζεξκνύ θιίκαηνο, ζεκαληηθό κέξνο ηνπ νπνίνπ είλαη εκπνηηζκέλν από ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκό θαη ηελ αλαγλώξηζε κηαο αλζεθηηθήο θηιίαο πνιιώλ δεθαεηηώλ. Δπίζεο, δελ είλαη γεληθά γλσζηό πόζν επξεία ζπλερίδεη λα είλαη ε ππάξρνπζα ζπλεξγαζία καο ζηνπο ηνκείο ηνπ δηαζηήκαηνο, ηεο ππξεληθήο ηερλνινγίαο θαη ηεο άκπλαο. Η Ρσζία έρεη ζπλεηζθέξεη, θαη ζπλερίδεη λα ζπλεηζθέξεη, ζηελ νηθνδόκεζε ησλ ζηξαηεγηθώλ ηθαλνηήησλ ηεο Ιλδίαο ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Από ηελ ηλδηθή 2

3 Thus despite the Soviet Union s comradely and so-called brotherly relations with Communist China, the Soviet Union helped bourgeois India with industrialization and with other strategic concerns ever since the 1950s. Even after the disintegration of the Soviet Union, Russia continued its multifaceted cooperation with India in strategic spheres, including in the nuclear energy sector, even when sanctions were imposed on India by the West. India has also been crucial for the continued viability of the Russian defence industrial sector. Both sides thus harbor good memories of their partnership and closer relations can serve as a conduit for modernising impulses in both directions. An Indo- Russian partnership should be welcomed by the rest of Asia as the two countries believe in modernisation, democracy and promoting, peace, progress and development in Eurasia. Both countries are strengthening their relations with the West and the possibilities of Russia-India-Western partnerships in developing and stabilizing Eurasia should be considered. πιεπξά, ππάξρεη επγλσκνζύλε σο πξνο ην όηη ε νβηεηηθή Έλσζε / Ρσζία έρεη πάληνηε ζπκπαξαζηαζεί ζηελ Ιλδία ζε δύζθνιεο ζηηγκέο, εηδηθά ην 1971 όηαλ ε ηειεπηαία αλαγθάζηεθε λα επέκβεη ώζηε λα απνθεπρζεί γελνθηνλία ζην Μπαγθιαληέο. Σν ίδην θαη πξηλ θαη κεηά από απηό ην γεγνλόο νξόζεκν. Έηζη, παξά ηηο ζπληξνθηθέο θαη ηηο ιεγόκελεο αδειθηθέο ζρέζεηο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο κε ηελ θνκκνπληζηηθή Κίλα, ε πξώηε βνεζνύζε ηελ «bourgeois» Ιλδία γηα ηελ εθβηνκεράληζε θαη γηα ηηο άιιεο ζηξαηεγηθέο επηδηώμεηο ηεο, αδηάθνπα κεηά ην Αθόκε θαη κεηά ηε δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, ε Ρσζία ζπλέρηζε ηελ πνιύπιεπξε ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ Ιλδία ζε ζηξαηεγηθνύο ηνκείο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο, αθόκε θαη όηαλ επηβιήζεθαλ θπξώζεηο ζηελ Ιλδία από ηε Γύζε. Η Ιλδία, επίζεο, έρεη δσηηθή ζεκαζία γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βησζηκόηεηαο ηνπ ξσζηθνύ ακπληηθνύ βηνκεραληθνύ ηνκέα. Καη νη δύν πιεπξέο, επνκέλσο, δηαηεξνύλ θαιέο αλακλήζεηο από ηε ζπλεξγαζία ηνπο θαη ε πεξαηηέξσ ζύζθημε ησλ ζρέζεσλ κπνξεί λα ρξεζηκεύζεη ζαλ δίαπινο εθζπγρξνληζηηθώλ σζήζεσλ θαη πξνο ηηο δύν θαηεπζύλζεηο. Μηα ηλδνξσζηθή ζπλεξγαζία ζα πξέπεη λα ραηξεηηζηεί από ηελ ππόινηπε Αζία, θαζώο νη δύν ρώξεο πηζηεύνπλ ζηνλ εθζπγρξνληζκό, ηε δεκνθξαηία θαη ηελ πξνώζεζε ηεο εηξήλεο, ηεο πξνόδνπ θαη ηεο αλάπηπμεο ζηελ Δπξαζία. Καη 3

4 νη δύν εληζρύνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηε Γύζε θαη ζα πξέπεη λα εμεηαζηνύλ πεξαηηέξσ νη δπλαηόηεηεο γηα ζπλεξγαζίεο αλάκεζα ζηε Ρσζία ηελ Ιλδία θαη ηε Γύζε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζηαζεξόηεηα ηεο Δπξαζίαο. I.V.: Amidst the agreements that were inked during Mr Medvedev s visit, a contract for the preliminary design of the Indo-Russian fifth generation fighter aircraft was probably the key one. It s a well-known fact that Moscow and Delhi have a deep military-technology cooperation. But has this cooperation some serious modernizing effects upon their economies? S.P.: Russia and India have a long standing cooperation in the militarytechnological spheres, in space technology and other key areas. Most recently, Russian assistance in developing the Arihant nuclearpowered submarine and the Brahmos cruise missile - have contributed to upgradation of technological capabilities in India. Technology transfers have taken place in the course of military-technical cooperation. But in neither economy have the high-tech achievements of their nuclear, space and defence sectors percolated into the civilian sector. The task before both countries is to ensure that their technological cooperation does not remain confined only to the defence Ι.Β.: Αλάκεζα ζηηο ζπκθσλίεο πνπ ππεγξάθεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ηνπ θ. Medvedev, πηζαλόηαηα ε ζεκαληηθόηεξε ήηαλ εθείλε γηα ην πξνθαηαξθηηθό ζρέδην ηνπ ηλδν-ξσζηθνύ καρεηηθνύ αεξνζθάθνπο πέκπηεο γεληάο. Δίλαη επξέσο γλσζηό όηη Μόζρα θαη Γειρί έρνπλ βαζηά ζηξαηησηηθήηερλνινγηθή ζπλεξγαζία. Έρεη, όκσο, απηή ε ζπλεξγαζία θάπνηεο ζνβαξέο εθζπγρξνληζηηθέο επηδξάζεηο ζηηο νηθνλνκίεο ηνπο;.π.: Η Ρσζία θαη ε Ιλδία έρνπλ κηα καθξά ζπλεξγαζία ζηνλ ζηξαηησηηθόηερλνινγηθό ηνκέα, ζηνλ ηνκέα ηεο δηαζηεκηθήο ηερλνινγίαο θαη ζε άιινπο θξίζηκνπο ηνκείο. Πην πξόζθαηα, ε ξσζηθή ζπλδξνκή ζηελ αλάπηπμε ηνπ ππξελνθίλεηνπ ππνβξπρίνπ Arihant θαη ησλ ππξαύισλ Brahmos έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ ηερλνινγηθώλ ηθαλνηήησλ ζηελ Ιλδία. Οη κεηαθνξέο ηερλνινγίαο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δηά ηεο νδνύ ηεο ζηξαηησηηθήοηερλνινγηθήο ζπλεξγαζίαο. ε θακία από ηηο δύν νηθνλνκίεο, όκσο, ηα επηηεύγκαηα πςειήο ηερλνινγίαο ζηνλ 4

5 sector but can spill over to have modernizing effects on the rest of their economies. While both have to work hard to establish conducive national innovation ecosystems, one way to do it is to marry Russian R & D with Indian entrepreneurship to produce world class technologies and products. To this end it would be ideal if the two countries took early action on their intention to launch high-technology cooperation initiatives, which figured prominently at the last Summit meeting in December 2010 (please see: ). The two countries will have to launch concrete projects, possibly with financial support from other partners in order to implement projects aimed at diffusing technologies in both their civilian and defence industry sectors. ππξεληθό, δηαζηεκηθό θαη ακπληηθό ηνκέα δελ έρνπλ δηαρπζεί ζηνλ πνιηηηθό (κε ζηξαηησηηθό) ηνκέα. Σν έξγν πνπ έρνπλ κπξνζηά ηνπο νη δύν ρώξεο είλαη λα δηαζθαιίζνπλ όηη ε ηερλνινγηθή ζπλεξγαζία ηνπο δελ ζα παξακείλεη πεξηνξηζκέλε ζηνλ ακπληηθό ηνκέα, αιιά ζα δηαρπζεί ώζηε λα έρεη εθζπγρξνληζηηθά απνηειέζκαηα θαη ζην ππόινηπν ησλ νηθνλνκηώλ ηνπο. Δλώ θαη νη δύν πξέπεη λα εξγαζηνύλ ζθιεξά γηα λα εγθαζηδξύζνπλ απνδνηηθά εζληθά νηθνζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο, ν έλαο ηξόπνο είλαη λα «παληξεπηεί» ε ξσζηθή R & D [Έξεπλα θαη Αλάπηπμε] κε ηελ ηλδηθή επηρεηξεκαηηθόηεηα ώζηε λα παξαρζνύλ ηερλνινγίεο θαη πξντόληα παγθόζκηαο θιάζεο. Θα ήηαλ ηδαληθό αλ γη απηό ην ζθνπό νη δύν ρώξεο αλαιάκβαλαλ έγθαηξε δξάζε ζρεηηθά κε ηελ πξόζεζή ηνπο λα δώζνπλ ώζεζε ζηηο πξσηνβνπιίεο γηα ζπλεξγαζία ζηνπο ηνκείο πςειήο ηερλνινγίαο, ε νπνία απνηέιεζε έλα από ηα θπξηόηεξα ζέκαηα θαηά ηελ ηειεπηαία ζπλάληεζε θνξπθήο ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010 (βιέπε ζρεηηθά: mystart.php?id = ). Οη δύν ρώξεο ζα πξέπεη λα δξνκνινγήζνπλ ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα, ελδερνκέλσο κε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε θαη από άιινπο εηαίξνπο, γηα ηελ πινπνίεζε ζρεδίσλ κε ζηόρν ηε δηάρπζε ησλ ηερλνινγηώλ ηόζν ζηνλ πνιηηηθό όζν θαη ζηνλ ζηξαηησηηθό ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. 5

6 I.V.: Cooperation between Russia and China seems to have been boosted too. During Russia-China Summit and also during Wen Jiabao s visit to Russia the two sides signed a great number of agreements in the fields of energy, trade and nuclear cooperation. What do you think is the difference between the Sino-Russian partnership and the Indo-Russian one? What are the distinctive features of each case? S.P.: There are very obvious differences between the Sino-Russian partnership and the Indo-Russian one. The Indo-Russian partnership is a truly strategic partnership in which both countries share similar views on many international issues and genuinely desire each other well. Both India and Russia seek peace and cooperation on the Eurasian landmass. The interests of the two countries have never clashed and there is no instance of friction on strategic issues between the two (pl. see answer above). In terms of differences between the two sets of relationships, apart from the size of the Chinese and Indian economies, there is the issue of geographical contiguity between China and Russia. This enables a greater frequency of exchange, cross-border trade, and the construction of energy pipelines and even transportation networks which bind the two economies together, clearly not Ι.Β.: Η ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηε Ρσζία θαη ηελ Κίλα θαίλεηαη επίζεο λα έρεη εληζρπζεί. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πλόδνπ Ρσζίαο Κίλαο θαη, επίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ηνπ Wen Jiabao ζηελ Ρσζία νη δύν πιεπξέο ππέγξαςαλ κεγάιν αξηζκό ζπκθσληώλ ζηα πεδία ηεο ελέξγεηαο, ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο ππξεληθήο ζπλεξγαζίαο. Πνηα λνκίδεηε είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηε ζηλν-ξσζηθή θαη ηελ ηλδν-ξσζηθή ζπλεξγαζία; Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θάζε πεξίπησζεο;.π.: Τπάξρνπλ πξνθαλείο δηαθνξέο κεηαμύ ηεο ζηλν-ξσζηθήο θαη ηεο ηλδνξσζηθήο ζπλεξγαζίαο. Η ηλδν-ξσζηθή είλαη κηα πξαγκαηηθά ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο νη δύν ρώξεο κνηξάδνληαη παξόκνηεο απόςεηο ζε πνιιά δηεζλή δεηήκαηα θαη ππάξρεη γλήζηα επηζπκία γηα ζπλεξγαζία αλάκεζά ηνπο. Σόζν ε Ρσζία όζν θαη ε Ιλδία επηδηώθνπλ ηελ εηξήλε θαη ηε ζπλεξγαζία ζηελ επξαζηαηηθή επεηξσηηθή κάδα. Σα ζπκθέξνληα ησλ δύν ρσξώλ δελ έρνπλ ζπγθξνπζηεί πνηέ θαη δελ ππάξρεη πεξηζηαηηθό ηξηβήο ζε ζηξαηεγηθά δεηήκαηα αλάκεζά ηνπο (βι. θαη ηελ πξνεγνύκελε απάληεζε). Αλαθνξηθά κε ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δύν ζπλόισλ ζρέζεσλ, εθηόο από ην κέγεζνο ησλ νηθνλνκηώλ Ιλδίαο θαη Κίλαο, ππάξρεη θαη ην δήηεκα ηεο γεσγξαθηθήο ζπλέρεηαο αλάκεζα ζηελ Κίλα θαη ηε Ρσζία. Απηό επηηξέπεη 6

7 possible in the Indo-Russian case. But it has also led to border disputes and minor clashes in the past. Also, it would be surprising if Russia was not concerned over the growing power differentials and demographic chasm between the two countries. A good description of the forces at work in the Russian-Chinese partnership is given in Bobo Lo s book Axis of Convenience. Then, there have been instances of reverse engineering of Russian weapons systems by China causing a lot of concern to the Russians. There is also a huge imbalance in the composition of trade between Russia and China. Russia does not have these kinds of problems with India. At the same time, this is not a zero sum game and India respects the fact that the Chinese-Russian partnership could bring great benefits to Asia, which is why India has joined the India-Russia-China trilateral cooperation format. κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ζηελ αληαιιαγή, ζην δηαζπλνξηαθό εκπόξην θαη ηελ θαηαζθεπή ελεξγεηαθώλ αγσγώλ, αθόκε θαη δηθηύσλ κεηαθνξώλ, πνπ νδεγνύλ ζε ζύγθιηζε ηηο δύν νηθνλνκίεο, θάηη πνπ πξνθαλώο δελ είλαη δπλαηό ζηελ ηλδν-ξσζηθή πεξίπησζε. Έρεη, σζηόζν, νδεγήζεη ζε ζπλνξηαθέο δηαθνξέο θαη πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο ζπγθξνύζεηο ζην παξειζόλ. Δπίζεο, ζα απνηεινύζε έθπιεμε εάλ ε Ρσζία δελ αλεζπρνύζε γηα ηελ απμαλόκελε δηαθνξά ηζρύνο θαη γηα ην δεκνγξαθηθό ράζκα αλάκεζα ζηηο δύν ρώξεο. Μηα θαιή πεξηγξαθή ησλ δπλάκεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία ζηελ ξσζνθηλεδηθή ζπλεξγαζία δίλεηαη ζην βηβιίν ηνπ Bobo Lo, «Axis of Convenience». Δπίζεο, ππήξμαλ πεξηπηώζεηο αληίζηξνθεο κεραληθήο ησλ ξσζηθώλ νπιηθώλ ζπζηεκάησλ από ηελ Κίλα πνπ πξνθαιεί κεγάιε αλεζπρία ζηνπο Ρώζνπο. Τπάξρεη, επίζεο, ηεξάζηηα αληζνξξνπία ζηε ζύλζεζε ηνπ εκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Κίλαο. Η Ρσζία δελ έρεη ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα κε ηελ Ιλδία. Σελ ίδηα ζηηγκή βέβαηα, δελ πξόθεηηαη γηα θάπνην παίγλην κεδεληθνύ αζξνίζκαηνο θαη ε Ιλδία ζέβεηαη ην γεγνλόο όηη ε ζηλν-ξσζηθή ζπλεξγαζία ζα κπνξνύζε λα απνθέξεη κεγάια νθέιε ζηελ Αζία, θαη απηόο είλαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ε Ιλδία πξνζρώξεζε ζην κόξθσκα ηεο ηξηκεξνύο ζπλεξγαζίαο Ιλδίαο Ρσζίαο Κίλαο. 7

8 I.V.: After the Lisbon Summit Russia- NATO relations seem to be in their honeymoon phase. In your latest article you call this shift historic. Why it s so important? S.P.: For the better part of the last century the United States has had huge reservations about the Soviet Union. Many American strategic thinkers such as George Kennan, Henry Kissinger, and Zbigniew Brzezinski, more recently followed by many Neoconservative thinkers like Robert Kagan - have emphasized the need to contain Russia at some point or the other. Despite the disintegration of the Soviet Union, the reservations about Russia did not vanish overnight. The United States wasted the first decade of this century utterly distracted by the Global War on Terror (GWOT) which legitimised its attack on Iraq. It was only recently, under President Obama, that the United States began to realise - the futility of the single-minded focus on the GWOT to the exclusion of other game changing developments in the rest of the world, including China s rise, and the fact that Russia no longer constituted an existential threat to it. But the misplaced emphasis on the GWOT prevented the United States from consolidating its advantage as the biggest and most successful superpower in the world, and from ushering in an era of peace and prosperity the likes of which the world had never witnessed before. On the Russian side also, there is a palpable Ι.Β.: Μεηά ηε ύλνδν ηεο Ληζαβόλαο νη ζρέζεηο ΝΑΣΟ Ρσζίαο θαίλεηαη πσο βξίζθνληαη ζηε θάζε ηνπ «κήλα ηνπ κέιηηνο». ην ηειεπηαίν άξζξν ζαο απνθαιείηαη απηή ηελ κεηαβνιή «ηζηνξηθή». Γηαηί είλαη ηόζν ζεκαληηθή;.π.: Γηα ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο είραλ ηεξάζηηεο επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ηε νβηεηηθή Έλσζε. Πνιινί Ακεξηθαλνί ζηξαηεγηζηέο όπσο νη George Kennan, Henry Kissinger θαη Zbigniew Brzezinski, ηνπο νπνίνπο, πην πξόζθαηα, αθνινύζεζαλ πνιινί λενζπληεξεηηθνί ζηνραζηέο, όπσο ν Robert Kagan, ηόληζαλ ηελ αλάγθε ηεο αλάζρεζεο ηεο Ρσζίαο κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξόπν. Παξά ηε δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, νη επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ηε Ρσζία δελ εμαθαλίζηεθαλ ελ κία λπθηί. Οη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο μόδεςαλ ηελ πξώηε δεθαεηία ηνπ αηώλα κε ηελ πξνζνρή ηνπο απνιύησο ζηξακκέλε ζηνλ Παγθόζκην Πόιεκν θαηά ηεο Σξνκνθξαηίαο (GWOT), ν νπνίνο «λνκηκνπνίεζε» ηελ επίζεζή ηνπο θαηά ηνπ Ιξάθ. Μόιηο πξόζθαηα, ππό ηνλ πξόεδξν Οκπάκα, νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο άξρηζαλ λα ζπλεηδεηνπνηνύλ ηε καηαηόηεηα ηεο απνθιεηζηηθήο πξνζήισζεο ζηνλ GWOT εηο βάξνο άιισλ εμειίμεσλ ζηνλ ππόινηπν θόζκν πνπ αιιάδνπλ ηνπο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ, όπσο ε άλνδνο ηεο Κίλαο, θαζώο θαη ην γεγνλόο όηη ε Ρσζία δελ απνηειεί πιένλ κηα ππαξμηαθή απεηιή γηα ηηο ίδηεο. Η άζηνρε έκθαζε, όκσο, 8

9 striving for modernization and democracy as Russia reclaims its European heritage and re-joins the democratic world. So these developments open up the possibility of partnership between the United States, Europe and Russia, which is truly historic. They also contain the potential to rapidly modernize Russia and anchor it firmly within the group of democracies. This would be a great gain to the cause of peace, stability and progress in this world if all parties firmly and irrevocably realise that their common good lies not in waging war but in encouraging the human civilisation to reach for new heights. It is extremely important because this would set an example for other developing countries. A brilliant example is the way these countries have supported the democratic upheavals in the Arab world which no one had anticipated, and which could lay to rest the bogey of the clash of civilizations once and for all. No country refused to support the UN Security Council censure of repressive regimes bent on killing their own people. Would this have been possible if the democracies had been divided amongst themselves? And has it not been established that the march to democracy as the next highest stage for mankind - is indeed inevitable? ζηνλ GWOT εκπόδηζε ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο λα εδξαηώζνπλ ην πιενλέθηεκά ηνπο σο ε κεγαιύηεξε θαη πην επηηπρεκέλε ππεξδύλακε ζηνλ θόζκν θαη λα εηζάγνπλ κηα επνρή εηξήλεο θαη επεκεξίαο, ηνπ είδνπο εθείλνπ πνπ ν θόζκνο δελ είρε δεη πνηέ πξηλ. Από ηε ξσζηθή πιεπξά, επίζεο, ππάξρεη κηα πξνθαλήο πξνζπάζεηα Από ηελ ξσζηθή πιεπξά, επίζεο, ππάξρεη κηα πξνθαλήο πξνζπάζεηα γηα εθζπγρξνληζκό θαη δεκνθξαηία, θαζώο ε Ρσζία δηεθδηθεί ηελ επξσπατθή θιεξνλνκηά ηεο θαη επαλαζπληάζζεηαη κε ηνλ δεκνθξαηηθό θόζκν. Έηζη, νη εμειίμεηο απηέο δεκηνπξγνύλ ην ελδερόκελν κηαο εηαηξηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ηελ Δπξώπε θαη ηε Ρσζία πνπ είλαη πξαγκαηηθά ηζηνξηθό. Πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηε δπλαηόηεηα γηα ηνλ ηαρύ εθζπγρξνληζκό ηεο Ρσζίαο θαη ηελ αγθπξνβόιεζή ηεο ζηαζεξά εληόο ηεο νκάδαο ησλ δεκνθξαηηώλ. Απηό ζα ήηαλ κεγάιν θέξδνο γηα ηελ ππόζεζε ηεο εηξήλεο, ηεο ζηαζεξόηεηαο θαη ηεο πξνόδνπ ζε ηνύην ηνλ θόζκν, εάλ όια ηα κέιε ζπλεηδεηνπνηνύζαλ όηη ην θνηλό θαιό ηνπο δελ βξίζθεηαη ζηνλ πόιεκν, αιιά ζην λα ελζαξξύλνπλ ηνλ πνιηηηζκό λα θηάζεη ζε λέα ύςε. Δίλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθό, δηόηη ζα απνηειέζεη παξάδεηγκα θαη γηα άιιεο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο. Έλα ιακπξό 9

10 παξάδεηγκα είλαη ν ηξόπνο πνπ νη ρώξεο απηέο ππνζηήξημαλ ηηο δεκνθξαηηθέο αλαζηαηώζεηο ζηνλ αξαβηθό θόζκν πνπ θαλείο δελ είρε πξνβιέςεη, θαη ν νπνίνο ζα κπνξνύζε λα εληαθηάζεη ηνλ «κπακπνύια» ηεο «ζύγθξνπζεο ησλ πνιηηηζκώλ» κηα γηα πάληα. Κακία ρώξα δελ αξλήζεθε λα ππνζηεξίμεη ηελ θαηαδίθε από ην πκβνύιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΗΔ ησλ θαηαπηεζηηθώλ θαζεζηώησλ πνπ είλαη απνθαζηζκέλα λα ζθνηώλνπλ ηνπο δηθνύο ηνπο αλζξώπνπο. Θα ήηαλ, κήπσο, απηό δπλαηό εάλ νη δεκνθξαηίεο ήηαλ δηαηξεκέλεο κεηαμύ ηνπο; Καη αλ δελ είρε εδξαησζεί ε άπνςε όηη ε πνξεία πξνο ηε δεκνθξαηία, σο ην επόκελν αλώηεξν ζηάδην ηεο αλζξσπόηεηαο, είλαη πξάγκαηη αλαπόηξεπηε; I.V.: Do the two Asian giants believe that Moscow seeks to reorder its strategic priorities in favor of the ties with the West? Does China, in particular, believe that triangle diplomacy (USA-Europe-Russia) may work against its interests? And what could be its response? S.P.: India obviously welcomes the rapprochement between Russia and the West. The reasons are apparent in the answer as given above. A modernizing and democratic Russia will present greater economic opportunities for India. Many Indians particularly of the older generation, as can be witnessed from some of the naïve questions Ι.Β.: Οη δύν «γίγαληεο» ηεο Αζίαο πηζηεύνπλ όηη ε Ρσζία επαλαπξνζδηνξίδεη ηηο ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηόηεηεο ηεο πξνο όθεινο ησλ δεζκώλ κε ηε Γύζε; Η Κίλα, εηδηθά, πηζηεύεη πσο ε ηξηγσληθή δηπισκαηία (ΗΠΑ Δπξώπε Ρσζία) ζα ιεηηνπξγήζεη εηο βάξνο ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο; Καη πνηα ζα κπνξνύζε λα είλαη ε απάληεζή ηεο;.π.: Η Ιλδία πξνθαλώο ραηξεηίδεη ηελ πξνζέγγηζε αλάκεζα ζηε Ρσζία θαη ηε Γύζε. Οη ιόγνη είλαη εκθαλείο ζηελ απάληεζε πνπ δίλεηαη παξαπάλσ. Μηα εθζπγρξνληζκέλε θαη δεκνθξαηηθή Ρσζία ζα παξνπζηάδεη κεγαιύηεξεο νηθνλνκηθέο επθαηξίεο γηα ηελ Ιλδία. 10

11 asked at seminars, secretly hope that Russia will reassume its position as a great power since Russia had been a source of security for India. As for China, democratic changes there cannot be ruled out as the Arab revolutions have shown to us that anything is possible. A democratic China would also in my view be a peaceful China which conducts its relations with the rest of the world in a peaceful and mutually beneficial manner. China would of course have liked to have Russia as a close and exclusive strategic partner but it may also not see a U.S.-Europe- Russia entente as necessarily working against its interests. In any case China has set in motion a strategy to penetrate Europe and to acquire strategic beachheads in the European economy so that it is not marginalised by the improvements in relations between the other main major power centres in the world. Apart from its issues with itself, the EU is at present in disarray in the wake of the Euro crisis. China has been looking at diversification of its investment opportunities but has been met with stonewalling in the U.S. economy and I suppose to a lesser degree even in Europe since its investment presence there is surprisingly not very substantial, despite the fact that Europe lacks a CFIUS (Committee on Foreign Investment in the US, which monitors and sometimes rejects foreign acquisitions of strategic assets). This may be because of the lack of initiative Πνιινί Ιλδνί, θπξίσο ηεο παιαηόηεξεο γεληάο, ειπίδνπλ θξπθά, όπσο κπνξεί λα επηβεβαησζεί από θάπνηα αθειή εξσηήκαηα πνπ ηίζεηαη ζηα ζεκηλάξηα, όηη ε Ρσζία ζα αλαθηήζεη ηε ζέζε ηεο σο κεγάιε δύλακε, θαζώο ε ηειεπηαία ήηαλ πάληα κηα πεγή αζθάιεηαο γηα ηελ Ιλδία. Αλαθνξηθά κε ηελ Κίλα, νη δεκνθξαηηθέο αιιαγέο εθεί δελ κπνξνύλ λα απνθιεηζηνύλ, θαζώο, όπσο καο έδεημαλ νη αξαβηθέο εμεγέξζεηο, ηίπνηε δελ είλαη αδύλαην. Μηα δεκνθξαηηθή Κίλα ζα ήηαλ, θαηά ηε γλώκε κνπ, επίζεο κηα εηξεληθή Κίλα, ε νπνία δηαρεηξίδεηαη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνλ ππόινηπν θόζκν κε ηξόπν εηξεληθό θαη ακνηβαία επσθειή. Η Κίλα θπζηθά ζα ήζειε λα έρεη ηε Ρσζία σο ζηελό θαη απνθιεηζηηθό ζηξαηεγηθό εηαίξν ηεο, σζηόζν, κπνξεί θαη λα ζεσξεί πσο ε ζπλελλόεζε ΗΠΑ-Δπξώπεο-Ρσζίαο δελ ζα ιεηηνπξγήζεη αλαγθαζηηθά εηο βάξνο ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε Κίλα έρεη ζέζεη ζε θίλεζε κηα ζηξαηεγηθή γηα λα δηεηζδύζεη ζηελ Δπξώπε θαη λα απνθηήζεη ζηξαηεγηθά πξνγεθπξώκαηα ζηελ επξσπατθή νηθνλνκία, ώζηε λα κελ πεξηζσξηνπνηείηαη από ηηο βειηηώζεηο ζηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ άιισλ κεγάισλ θέληξσλ ηζρύνο ζηνλ θόζκν. Πέξα από ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ίδηα, ε ΔΔ βξίζθεηαη πξνο ην παξόλ ζε ζύγρπζε ζηνλ απόερν ηεο θξίζεο ηνπ επξώ. Η Κίλα έρεη επηδηώμεη ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ επελδπηηθώλ επθαηξηώλ ηεο, αιιά έρεη 11

12 on the Chinese side hitherto, and the difficulty of acquiring profitable assets in the challenging European market, but it could also be because of hidden obstacles to a Chinese presence in Europe. This needs to be further investigated before arriving at conclusions. To a certain extent mutual inter-penetration is beneficial to both sides but it is at the same time important that the EU does not sacrifice its strategic integrity and alliance with the United States just because China is acquiring more and more European assets. έξζεη αληηκέησπε κε δηάζεζε θσιπζηεξγίαο ζηελ ακεξηθαληθή νηθνλνκία θαη ππνζέησ, ζε κηθξόηεξν βαζκό, αθόκε θαη ζηελ Δπξώπε, αθνύ ε επελδπηηθή ηεο παξνπζία εθεί παξαδόμσο δελ είλαη νπζηώδεο, παξά ην γεγνλόο όηη ε Δπξώπε δελ δηαζέηεη κία CFIUS (Committee on Foreign Investment Δπηηξνπή γηα ηηο Ξέλεο Δπελδύζεηο ζηηο ΗΠΑ, ε νπνία επηηεξεί θαη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο απνξξίπηεη ηελ απόθηεζε ζηξαηεγηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ από μέλνπο). Απηό κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ κέρξη ζηηγκήο έιιεηςε πξσηνβνπιίαο από ηελ θηλεδηθή πιεπξά θαη ζηε δπζθνιία απόθηεζεο θεξδνθόξσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηελ απαηηεηηθή επξσπατθή αγνξά, αιιά ζα κπνξνύζε επίζεο λα νθείιεηαη ζε θξπκκέλα εκπόδηα απέλαληη ζε κηα θηλεδηθή παξνπζία ζηελ Δπξώπε. Απηό πξέπεη λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ πξηλ θαηαιήμνπκε ζε ζπκπεξάζκαηα. Ωο έλα βαζκό, ε ακνηβαία αιιεινδηείζδπζε είλαη επσθειήο γηα ηηο δύν πιεπξέο, ηαπηόρξνλα όκσο είλαη ζεκαληηθό ην όηη ε ΔΔ δελ ζπζηάδεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο ελόηεηα θαη ζπκκαρία κε ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο κόλν θαη κόλν επεηδή ε Κίλα απνθηά όιν θαη πεξηζζόηεξα επξσπατθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. I.V.: Finally, let s turn our regard on Russia s policy toward the Asia- Pacific region and especially on Russia-Japan relations. Mr Ι.Β.: Σέινο, αο ζηξέςνπκε ην βιέκκα καο ζηε ξσζηθή πνιηηηθή απέλαληη ζηελ πεξηνρή ηεο Αζίαο-Δηξεληθνύ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ζρέζεηο 12

13 Medvedev s visit to Kuril Islands and his later announcements regarding the strengthening of Russian military presence on them provoked Tokyo s strong reaction and brought back to us a frozen conflict. Will the Russo- Japanese vexed relations continue to constitute an exception to the trend of Russian-Western rapprochement? S.P.: The dispute between Russia and Japan is truly an exception to the trend of Russian and Western rapprochement. It seems that emotions run high on both sides which refuse to contemplate any compromise. Moreover, Russia even went to the extent of making common cause with China on its position on the islands at the last Summit between President Medvedev and President Hu Jintao. In the joint statement the two sides criticized militaristic elements and rejected attempts to revise history which in the Russian case would mean the Second World War settlement which ensured that the Kuril Islands passed under its control. Later attempts at compromise were rejected by Japan. Now neither side is in any mood for compromise. This is a pity as it prevents the two sides from working together. India has excellent relations with both and I am sure would prefer it if the two resolved their differences and arrived at a mutually beneficial accommodation. *The views expressed in the interview are Mrs Purushottam s personal views. Ρσζίαο-Ιαπσλίαο. Η επίζθεςε ηνπ θ. Μεληβέληεθ ζηα λεζηά Kuril θαη νη κεηέπεηηα αλαθνηλώζεηο ηνπ πεξί ελίζρπζεο ηεο ξσζηθήο ζηξαηησηηθήο παξνπζίαο ζε απηά πξνθάιεζαλ ηελ έληνλε αληίδξαζε ηνπ Σόθπν θαη καο ζύκηζαλ κηα «παγσκέλε» ζύγθξνπζε. Θα ζπλερίζνπλ νη επίκαρεο ξσζνηαπσληθέο ζρέζεηο λα ζπληζηνύλ κηα εμαίξεζε ζηελ ηάζε ηεο ξσζνδπηηθήο επαλαπξνζέγγηζεο;.π: Η δηέλεμε αλάκεζα ζηε Ρσζία θαη ηελ Ιαπσλία είλαη πξαγκαηηθά κηα εμαίξεζε ζηελ ηάζε επαλαπξνζέγγηζεο Ρσζίαο θαη Γύζεο. Φαίλεηαη όηη ηα πλεύκαηα είλαη νμπκέλα θαη ζηηο δύν πιεπξέο, πνπ αξλνύληαη λα εμεηάζνπλ θάζε ζπκβηβαζκό. Δπηπιένλ, ε Ρσζία πξνρώξεζε αθόκε πεξηζζόηεξν θαζηζηώληαο ηε ζέζε ηεο ζρεηηθά κε ηα λεζηά θνηλή ππόζεζε κε ηελ Κίλα, θαηά ηελ ηειεπηαία ύλνδν Κνξπθήο κεηαμύ ηνπ πξνέδξνπ Μεληβέληεθ θαη ηνπ πξνέδξνπ Hu Jintao. ηελ θνηλή ηνπο δήισζε νη δύν πιεπξέο επέθξηλαλ ηα κηιηηαξηζηηθά ζηνηρεία θαη απέξξηςαλ ηηο πξνζπάζεηεο αλαζεώξεζεο ηεο Ιζηνξίαο, ε νπνία ζηελ πεξίπησζε ηεο Ρσζίαο αθνξνύζε ηε δηεπζέηεζε ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ πνπ δηαζθάιηζε όηη ηα λεζηά Kuril πεξλνύζαλ ζηνλ έιεγρό ηεο. Καηνπηλέο πξνζπάζεηεο ζπκβηβαζκνύ απνξξίθζεθαλ από ηελ Ιαπσλία. Σώξα θακία πιεπξά δελ βξίζθεηαη θαηά θαλέλα ηξόπν ζε δηάζεζε ζπκβηβαζκνύ. Απηό είλαη θξίκα, 13

14 θαζώο εκπνδίδεη ηηο δύν πιεπξέο λα εξγαζηνύλ από θνηλνύ. Η Ιλδία δηαηεξεί άξηζηεο ζρέζεηο θαη κε ηηο δύν θαη είκαη ζίγνπξε πσο ζα ην πξνηηκνύζε εάλ επέιπαλ ηηο δηαθνξέο ηνπο θαη θαηέιεγαλ ζε κηα ακνηβαία επσθειή δηεπζέηεζε. *Οι απόψειρ πος εκυπάζονται στη σςνέντεςξη είναι πποσωπικέρ απόψειρ τηρ κ. Purushottam. 14

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ 69 Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στην εδραίωση της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας της Ελβετίας σ. 1 Οι νέες ισορροπίες στην Ασία και Μ. Ανατολή Η ινδοϊστραηλινή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 1: The EU as an international (or supranational?) organization Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Σπουδαστές Μαραβελάκης Γρηγόριος Α.Μ. 3553 Μαυρομήτρος Δημήτριος Α.Μ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Σπουδαστές Μαραβελάκης Γρηγόριος Α.Μ. 3553 Μαυρομήτρος Δημήτριος Α.Μ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Επίκουρη καθηγήτρια Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Μια συνολική ρύθμιση: q Bangladesh/Myanmar: ITLOS

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η. Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η. Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες 224 Πέτρου Πατιά Πηγή: Eurostat Pocketbooks, Science, Technology and Innovation in Europe, 2007 edition, ISSN

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

EU-Profiler: User Profiles in the 2009 European Elections

EU-Profiler: User Profiles in the 2009 European Elections ZA5806 EU-Profiler: User Profiles in the 2009 European Elections Country Specific Codebook Cyprus COUNTRY SPECIFIC CODEBOOK: CYPRUS Variable answer_29 answer_30 saliency_29 saliency_30 party_val_49 party_val_50

Διαβάστε περισσότερα

Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας

Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας Mavrozacharakis Emmanouil Political Scientist Abstract Greek Η προσφυγική κρίση που

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΕΡΛΙΓΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. Α. ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ. 2012 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία».

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι- Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100, +30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις»

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ «ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ AM 507 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 2 Πεξηερόκελα Δονεηήνζμ πζκάηςκ... 4 Δονεηήνζμ δζαβναιιάηςκ... 5 Abstract... 6 Πενίθδρδ... 7 Δζζαβςβή... 8 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ... 12 Κεθάθαζμ 1: Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ú à ½ ¼¹Ã¼±Ä¹º  À»¹Ä¹º

þÿ ú à ½ ¼¹Ã¼±Ä¹º  À»¹Ä¹º Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ÅÁÉÀ±Êº šµ½äṺ Á Àµ ± þÿ ú à ½ ¼¹Ã¼±Ä¹º  À»¹Ä¹º þÿº±ä Ä ½ ÀµÁ Ä Â

Διαβάστε περισσότερα

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία.

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡMΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεωργία Χ. Κιάκου ΑΜ : 718 Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωµατική Εργασία Της Φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη,

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη, Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα Αγαπητά Μέλη, ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1148 του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 14 ης Ιουλίου 2015 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ιμπριξή Ελένη. Μαυροπάνου Σοφία (Α.Μ. 13858) Μπαλόπητας Βασίλειος (Α.Μ. 13890)

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ιμπριξή Ελένη. Μαυροπάνου Σοφία (Α.Μ. 13858) Μπαλόπητας Βασίλειος (Α.Μ. 13890) Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008 2012 THE INFLUENCE OF ECONOMIC CRISIS ON GREEK ENTERPRISES DURING THE TIME PERIOD OF 2008 2012 Επιβλέπουσα καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΓΡΑΦΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΓΡΑΦΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η Γεσπνιηηηθή ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ζηελ ςπρξνπνιεκηθή θαη κεηαςπρξνπνιεκηθή επνρή: Ο ξφινο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηεο Ρσζίαο»

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα