ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 10297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την 117/ πράξη του Πρύτανη του Εθνι εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 25 παρ.1 Ν. 3549/07, διορίζεται η Αλεξάνδρα Σαμουήλ του Σα μουήλ σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία του Τμήματος Φιλολο γίας με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Φιλολογία: 19ος 20ος αιώνας», (ΦΕΚ προκ. 515/ τ.γ ). Με την 72/ πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθη κε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 25 παρ. 1 Ν. 3549/07 διορίζεται η Ευαγγελία Χαρμανδάρη του Γεωργίου σε αυτοδίκαια ιδρυόμενη θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Ανα πληρωτή Καθηγητή με μονιμότητα της Ιατρικής Σχολής με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική Ενδοκρινολογία», (ΦΕΚ προκ. 957/ τ.γ ). Με την 118/ πράξη του Πρύτανη του Εθνι Ν. 3549/07, διορίζεται η Χριστίνα Ντουνιά του Θεοδώρου σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπλη ρωτή Καθηγητή με μονιμότητα του Τμήματος Φιλολο γίας με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Φιλολογία», (ΦΕΚ προκ. 30/ τ.γ ). Με την 18/ πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 25 παρ. 1 Ν. 3549/07 διο ρίζεται η Ίρμγκαρτ Καταρίνα Λέρχ Καλαβρυτινού του Κρίστοφ, σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή με μονιμότητα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Μουσικολογία (Ιστορία της Ευρω παϊκής Μουσικής των Νεοτέρων Χρόνων)», (ΦΕΚ προκ. 1063/ τ.γ ). Με την 39/ πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθη κε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 25 παρ. 1 Ν. 3549/07 διορίζεται ο π. Αδαμάντιος Αυγουστίδης του Γε ωργίου σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπλη ρωτή Καθηγητή με μονιμότητα του Τμήματος Θεολογί ας με γνωστικό αντικείμενο «Ποιμαντική Θεολογία και Ψυχολογία», (ΦΕΚ προκ. 87/ τ.γ ). Με την 74/ πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθη κε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 25 παρ. 1 Ν. 3549/07 διορίζεται ο Στυλιανός Γραφάκος του Ιωάννη σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Κα θηγητή με μονιμότητα της Ιατρικής Σχολής με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική Αιματολογία, Ογκολογία Με ταμοσχεύσεις», (ΦΕΚ προκ. 172/ τ.γ ). Με την 22/ πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 25 παρ. 1 Ν. 3549/07 διο ρίζεται ο Γεώργιος Νάσσης του Παναγιώτη σε κενή ορ γανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητι σμού με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία», (ΦΕΚ προκ. 226/ τ.γ ).

2 10298 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την 87/ πράξη του Πρύτανη του Εθνι Ν. 3549/07 διορίζεται ο Θεόδωρος Μερτζιμέκης του Ιωάν νη σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Επί κουρου Καθηγητή με θητεία του Τμήματος Φυσικής με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Πυρηνική Φυσική», (ΦΕΚ προκ. 1057/ τ.γ ). Με την 17/ πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 25 παρ. 1 Ν. 3549/07 διορίζεται ο Θωμάς Αποστολόπουλος του Κωνσταντί νου, σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Επί κουρου Καθηγητή με θητεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή μουσική και μουσικές παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου», (ΦΕΚ προκ. 263/ τ.γ ). Με την 78/ πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 25 παρ. 1 Ν. 3549/07 διο ρίζεται η Μαρίνα Οικονόμου του Παντελή, σε κενή οργα νική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία της Ιατρικής Σχολής με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική», (ΦΕΚ προκ. 172/ τ.γ ). Με την 50/ πράξη του Πρύτανη του Εθνι Ν. 3549/07, διορίζεται η Θεοδοσία Καζάζογλου του Μι χαήλ σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Λέ κτορα με θητεία της Ιατρικής Σχολής με γνωστικό αντι κείμενο «Κυτταρική και Μοριακή Βιολογία του Νευρικού Συστήματος», (ΦΕΚ προκ. 98/ τ.παρ.). Με την 29/ πράξη του Πρύτανη του Εθνι Ν. 3549/07, διορίζεται ο Κωνσταντίνος Μπλατάνης του Φωτίου, σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με γνωστικό αντικείμενο «Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός με έμφαση στο Αμερικανικό Θέατρο», (ΦΕΚ προκ. 1055/ τ.γ ). Με την 26/ πράξη του Πρύτανη του Εθνι Ν. 3549/07, διορίζεται ο Μιχαήλ Γεωργιαφέντης του Στα ματίου, σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολο γίας με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Γλωσ σολογία: Σύνταξη», (ΦΕΚ προκ.1114/ τ.γ ). Με την 70/ πράξη του Πρύτανη του Εθνι Ν. 3549/07, διορίζεται η Μαρία Αντωνίου του Ιωάννη, σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογί ας με γνωστικό αντικείμενο «Μετάφραση», επειδή έχει τα (ΦΕΚ προκ. 578/ τ.γ ). Με την 115/ πράξη του Πρύτανη του Εθνι Ν. 3549/07, διορίζεται η Μυρτώ Γκαράνη του Τριαντά φυλλου Ηλία σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμί δας του Λέκτορα με θητεία του Τμήματος Φιλολογίας με γνωστικό αντικείμενο «Λατινική Φιλολογία», επειδή (ΦΕΚ προκ. 795/ τ.γ ). Με την 64/ πράξη του Πρύτανη του Εθνι Ν. 3549/07, διορίζεται η Γεωργία Τρακαδά του Περικλή, σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Λέκτο ρα με θητεία της Ιατρικής Σχολής με γνωστικό αντι κείμενο «Θεραπευτική Πνευμονολογία», επειδή έχει τα (ΦΕΚ προκ. 918/ τ.γ ). Ο Πρύτανης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ F ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του να με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/ 2007, διορίζεται η Μαρία Περράκη του Βασιλείου σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προ σωπικού της βαθμίδας του Λέκτορα με Θητεία στον Τομέα Γεωλογικών Επιστημών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο: «Ορυκτολογία», επειδή έχει τα δίκαιας αποχώρησης από την υπηρεσία την (ΦΕΚ 323/ τ.γ ) του τ. Καθηγητή της ανωτέρω Σχολής Ανδρέα Βγενόπουλου.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 (παρ. 1) του Ν 3549/2007, διορίζεται ο Νικόλαος Μοσχόπουλος του Κοσμά σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνη τικού Προσωπικού της βαθμίδας του Λέκτορα με θη τεία, στον Τομέα «Επικοινωνιών Ηλεκτρονικής και Συ στημάτων Πληροφορικής» της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ. Πο λυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδίαση Υλικού: Πληροφοριακά συστήματα βασισμένα σε κατανεμημέ νους μικροελεγκτές. Ικανοποίηση περιορισμών μεγέθους και κατανάλωσης ισχύος. Εφαρμογές», επειδή έχει τα Ο ως άνω διορισμός αφορά πλήρωση κενής οργανικής θέσης από τον ετήσιο προγραμματισμό ακαδημαϊκού έτους σύμφωνα με τα αριθμ. Φ. 121/1/115744/ Β2/ και Φ.121.1/1/115744(2)Β2/ έγγρα φα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 (παρ. 1) του Ν 3549/2007, διορίζεται ο Πέτρος Στεφανέας του Σω τηρίου σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία, στον Τομέα Μαθηματικών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθη ματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο: «Ανάλυση Αλγορίθμων στην Πληροφορική», Ο ως άνω διορισμός αφορά πλήρωση κενής οργανι κής θέσης α) μετά από ανάκληση του διορισμού του Χ. Δουληγέρη λόγω μη προσέλευσής του για ορκωμο σία και ανάληψη των καθηκόντων του και β) μετά από την άγονη διαδικασία κρίσης των υποψηφίων, κατόπιν προκήρυξης εκ νέου της εν λόγω θέσης. Η ως άνω θέση είχε προκηρυχθεί στα πλαίσια του ετή σιου προγραμματισμού ακαδημαϊκού έτους Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 (παρ. 1) του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο Κωνσταντίνος Μπελιμπασά κης του Αντωνίου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της βαθμίδας του Αναπληρω τή Καθηγητή με μονιμότητα στον Τομέα Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής της Σχολής Ναυπηγών Μη χανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, με γνω στικό αντικείμενο: «Κυματικά Φαινόμενα στη Ναυτική και Θαλάσσια Υδροδυναμική, Υδροακουστική», επειδή Η ως άνω κενή οργανική θέση προήλθε λόγω αυτοδί καιης αποχώρησης από την υπηρεσία την , (ΦΕΚ 90/ τ.νπδδ) του τ. Καθηγητή της ανω τέρω Σχολής Θεόδωρου Λουκάκη. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ / ). Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του να με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/ 2007, διορίζεται ο Μιχαήλ Λουλάκης του Μενελάου σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσω πικού της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με Θητεία στον Τομέα Μαθηματικών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ. Πολυτε χνείου, με γνωστικό αντικείμενο: «Στοχαστική Ανάλυση και Εφαρμογές», δίκαιης αποχώρησης από την υπηρεσία την (ΦΕΚ 134/ τ.νπδδ) του τ. Επίκουρου Καθηγητή της ανωτέρω Σχολής Β. Νασόπουλου. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ / ). Με την αριθμ / πράξη του Πρύτα νη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 (παρ. 1) του Ν 3549/2007, διορίζεται ο Σωτήριος Καρέλλας του Γεωργίου σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνη τικού Προσωπικού της βαθμίδας του Επίκουρου Καθη γητή με θητεία, στον Τομέα Θερμότητας της Σχολής Μηχανολόγων του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντι κείμενο: «Βελτιστοποίηση σχεδιασμού και λειτουργίας Θερμοηλεκτρικών Σταθμών και ανάλυση κόστους πα ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Θερμοδυναμικοί κύκλοι παραγωγής ενέργειας». Η ως άνω οργανική κενή θέση προήλθε λόγω αυτο δίκαιης αποχώρησης από την υπηρεσία την του τ. Καθηγητή της Σχολής Ξενοφώντα Κακάτσιου (ΦΕΚ 322/ τ.γ ). Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του να με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/ 2007, διορίζεται ο Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος του Αλέξανδρου σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευ νητικού Προσωπικού της βαθμίδας του Επίκουρου Κα θηγητή με Θητεία στον Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντι κείμενο: «Διοίκηση Έργων» επειδή έχει τα νόμιμα προ σόντα. δίκαιης αποχώρησης από την υπηρεσία την (ΦΕΚ 323/ τ.γ ) του τ. Λέκτορα της ανωτέρω Σχολής Π. Πολύζου. Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 (παρ. 1) του Ν. 3549/2007, διορίζεται η Ειρήνη Μίχα του Αλέξαν δρου σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία, στον Τομέα 2 «Πολεοδομίας Χωροταξίας» της Σχολής Αρχι τεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, με γνωστι κό αντικείμενο: «Θεωρίες, πρακτικές και πολιτικές του σύγχρονου πολεοδομικού σχεδιασμού» επειδή έχει τα Η ως άνω κενή οργανική θέση προήλθε από αυτοδί καιη αποχώρηση της τ. μονίμου Αναπληρώτριας Κα θηγήτριας της ανωτέρω Σχολής Κλείτως Γεράρδη, η

4 10300 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) οποία απεχώρησε από την υπηρεσία την λόγω ορίου ηλικίας (ΦΕΚ αποχώρησης 137/ τ. ΝΠΔΔ). Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του να με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν.3549/2007, διορίζεται ο Βασίλειος Σπιτάς του Αναξαγόρα σε θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της βαθμίδας του Λέκτορα με Θητεία στον Τομέα Μηχανολογικών Κατα σκευών και Αυτομάτου Ελέγχου της Σχολής Μηχανο λόγων Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστικές και Πειραματικές Μέθοδοι Ανάλυσης και Σχεδιασμού Στοιχείων Μηχανών, Συνι στωσών και Συστημάτων Μετάδοσης Κίνησης» επειδή Η ως άνω κενή οργανική θέση προήλθε από τον ετήσιο προγραμματισμό ακαδημαϊκού έτους και η μεταφορά της θέσης από το ΑΕΙ στη Σχολή Μηχανο λόγων Μηχανικών δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθμ. 1653/ τ.β. Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του να με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν.3549/2007, διορίζεται η Ειρήνη Κλαμπατσέα του Σωτηρίου σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της βαθμίδας του Λέκτορα με Θητεία στον Τομέα 2 «Πολεοδομίας Χωροταξίας» της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικεί μενο: «Χωροταξία και Τοπική Ανάπτυξη», επειδή έχει τα δίκαιος αποχώρησης από την υπηρεσία την (ΦΕΚ 90/ τ.νπδδ) του τ. Καθηγητή της ανω τέρω Σχολής Λ. Βασενχόβεν. Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του να με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν.3549/2007, διορίζεται ο Βασίλειος Ριζιώτης του Απόλλωνα σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της βαθμίδας του Λέκτορα με Θητεία στον Τομέα Ρευ στών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο: «Αερομηχανική Ανάλυση και Σχεδιασμός Εναέριων Μεταφορικών Μέ σων» Ο ως άνω διορισμός αφορά πλήρωση κενής ορ γανικής θέσης η οποία προκηρύχθηκε στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού ακαδημαϊκού έτους και η μεταφορά της από το ΑΕΙ στη Σχο λή Μηχανολόγων Μηχανικών δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 13/ , τ.β. Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 (παρ. 1) του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο Αστέριος Καραγιάν νης Μπακόλας του Γεωργίου σε κενή οργανική θέση Διδα κτικού Ερευνητικού Προσωπικού της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία, στον Τομέα III «Επιστήμης και Τε χνικής των Υλικών» της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο: «Επιστή μη και Τεχνική της Φθοράς και Προστασίας των Δο μικών Υλικών Έργων και Μνημείων Πολιτιστικής Κλη ρονομιάς». δίκαιης αποχώρησης από την υπηρεσία την (ΦΕΚ 137/ τ.νπδδ) του τ. Καθηγητή της ανω τέρω Σχολής Γεωργίου Τσαγκάρη. Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 (παρ. 1) του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο Ευστράτιος Μπαδογιάν νης του Γεωργίου σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία, στον Τομέα «Δομοστατικής» της Σχολής Πολι τικών Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογία Σκυροδέματος και Ανθεκτικό τητα», Η ως άνω κενή οργανική θέση προήλθε από αυτο δίκαιη αποχώρηση του τ. Επίκουρου Καθηγητή με μο νιμότητα της ως άνω Σχολής Αλέξανδρου Πλάκα, ο οποίος απεχώρησε από την υπηρεσία την λόγω ορίου ηλικίας (ΦΕΚ αποχώρησης 90/ ΝΠΔΔ). Ο Πρύτανης ΣΙΜΟΣ Ε. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ F ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο Παναγιώτης Κατσινέλος του Ταξιάρχη, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητι κού Προσωπικού της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στον Τομέα Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής, Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Γα στρεντερολογία» με προκήρυξη της θέσης (ΦΕΚ 544/ τ.γ ). Η θέση αυτή προέρχεται από το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων ΔΕΠ των Τμημάτων που μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστήμιο σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5α του Ν. 2817/2000 και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2102/ τ.β (προγραμματισμός ). Με την αριθμ 21605/ πράξη του Πρύτανη του Ν. 3549/2007, διορίζεται η Σουζάνα Μαρία Παλαιολό γου του Γεωργίου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του Επίκουρου

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Καθηγητή με θητεία στον Τομέα Ανάπτυξης και Προ γραμματισμού στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Δημό σια Οικονομική», με προκήρυξη της θέσης (Φ.Ε.Κ. 1055/ τ.γ ). Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Ν.Δ.3974/59. Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με το Ν. 2517/1997 και το άρθρο 25 του Ν. 3549/2007, διο ρίζεται ο Κωνσταντίνος Βαχτσεβάνος του Γεωργίου σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στον Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος της Οδο ντιατρικής Σχολής Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Στο ματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική», με προκή ρυξη της θέσης (Φ.Ε.Κ. 791/ τ.γ ). Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Π.Δ. 795/1975. Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που εκ δόθηκε σύμφωνα με το Ν. 2517/1997 και το άρθρο 25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο Κωνσταντίνος Παλαιο λόγος του Θεοφάνη σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής επειδή έχει τα νό μιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Μετα φρασεολογία» και με ειδικό αντικείμενο την μετάφραση κειμένων από την Ισπανική στην Ελληνική Γλώσσα με προκήρυξη της θέσης (ΦΕΚ 154/ τ.γ ). Ως προς το ιδρυτικό η θέση αυτή προέρχεται από το σύνολο των κενών θέσεων ΔΕΠ των Τμημάτων που μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστήμιο σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5α του Ν. 2817/2000 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1456/ τ.β (προγραμματισμός ). Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του θηκε σύμφωνα με το Ν.2517/1997 και το άρθρο 25 του Ν.3549/2007, διορίζεται ο Ανδρέας Τάκης του Χρήστου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσω πικού, της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στον Τομέα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου στο Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, επειδή έχει τα Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Φιλο σοφία και Μεθοδολογία του Δικαίου», με προκήρυξη της θέσης (Φ.Ε.Κ. 426/ τ.γ ). Ως προς το ιδρυτικό της η θέση αυτή προέρχεται από θέση εντεταλμένου υφηγητή η οποία βάσει του άρθρου 32 του Ν. 1268/82 μετατράπηκε σε αυτοδίκαια ιδρυόμενη θέση ΔΕΠ. Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο Ιωσήφ Κιοσέογλου του Παύ λου σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στον Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών επειδή Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Ηλε κτρονική Μικροσκοπία και Δομικές Ιδιότητες Στε ρεών» με προκήρυξη της θέσης (ΦΕΚ 424/ τ.γ ). Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. 413/71. Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του θηκε σύμφωνα με το Ν.2517/1997 και το άρθρο 25 του Ν.3549/2007, διορίζεται ο Νικόλαος Λαλιώτης του Αγ γέλου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στον Τομέα Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής, Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Ορθο παιδική Ορθοπαιδική Παίδων», με προκήρυξη της θέσης (Φ.Ε.Κ. 357/ τ.γ ). Η θέση αυτή προέρχεται από το σύνολο κενών οργανικών θέσεων ΔΕΠ των Τμημάτων που μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστήμιο σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5α του ν.2817/2000 και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1477/ τ.β (ετήσιος προγραμματισμός ). Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο Αθανάσιος Μαυρομάτης του Γεωργίου σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητι κού Προσωπικού της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγη τή με θητεία στον Τομέα Φυτών Μεγάλης Καλλιέργει ας και Οικολογίας της Γεωπονικής Σχολής επειδή έχει τα Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Γε νετική και Βελτίωση των Φυτών» με προκήρυξη της θέσης (ΦΕΚ 583/ τ.γ ). Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. 413/71. Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με το Ν. 2517/1997 και το άρθρο 25 του Ν. 3549/2007, δι ορίζεται η Μελαχροινή Παϊσίδου του Πολυνείκη σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στον Τομέα Αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντι νή Αρχαιολογία», με προκήρυξη της θέσης (Φ.Ε.Κ. 349/ τ.γ ). Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. 413/71.

6 10302 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Ν. 3549/2007, διορίζεται η Μαρία Αρχιμανδρίτου του Βησσαρίωνα σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευ νητικού Προσωπικού της βαθμίδας του Επίκουρου Κα θηγητή με θητεία στον Τομέα Ποινικών και Εγκλημα τολογικών Επιστημών στο Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών επειδή Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Εγκλη ματολογία Σωφρονιστική» με προκήρυξη της θέσης (ΦΕΚ 621/ τ.γ ). Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που εκ δόθηκε σύμφωνα με το Ν. 2517/1997 και το άρθρο 25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται η Αλεξάνδρα Λιανέρη του Γεωργίου, σε αυτοδίκαια ιδρυόμενη θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του Επίκου ρου Καθηγητή με θητεία στον Τομέα Κλασικών Σπου δών στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία με έμφαση στη μεταφραστική θε ωρία και πράξη», με προκήρυξη της θέσης (Φ.Ε.Κ. 1168/ τ.γ ). Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με το Ν. 2517/1997 και το άρθρο 25 του Ν. 3549/2007, διο ρίζεται ο Χαράλαμπος Σκόκος του Δημητρίου σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στον Τομέα Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών επειδή Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Δυ ναμική», με προκήρυξη της θέσης (Φ.Ε.Κ. 425/ τ.γ ). Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. 413/71. Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με το Ν. 2517/1997 και το άρθρο 25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο Παναγιώτης Σαλαπά τας του Δημητρίου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία στο Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Κα λών Τεχνών, Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Διεύ θυνση Φωτογραφίας Κινηματογράφου», με προκήρυξη της θέσης (Φ.Ε.Κ. 350/ τ.γ ). Η θέση αυτή προ έρχεται από το σύνολο κενών οργανικών θέσεων ΔΕΠ των Τμημάτων που μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστήμιο σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5α του Ν. 2817/2000 και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2102/ τ.β (ετήσιος προγραμματισμός ). Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο Λεωνίδας Παυλίδης του Κων σταντίνου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητι κού Προσωπικού, της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία στον Τομέα Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής επειδή Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Πλαστική Χειρουργική», με προκήρυξη της θέσης (Φ.Ε.Κ. 462/ τ.γ ). Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. 413/71. Ο Πρύτανης ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ F ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Με την αρ / πράξη του Πρύτανη του διορίζεται ο Παναγιώτης Βερίλλης του Αποστόλου, σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία (ΦΕΚ προκήρυξης 1035/ /τ.Γ ), στο γνω στικό αντικείμενο «Χρήση Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Ανάλυσης Εικόνας στην Ιστολογία», του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Με την αρ / πράξη του Πρύτανη του διορίζεται η Μαρία Βροντίση του Κωνσταντίνου, σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Λέκτορα με θη τεία (ΦΕΚ προκήρυξης 933/ /τ.Γ ), στο γνωστικό αντικείμενο «Κατασκευαστικές Δομές και Αρχιτεκτονι κός Σχεδιασμός», του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανι κών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσ σαλίας, Με την αρ / πράξη του Πρύτανη του Πα νεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007, διο ρίζεται η Χρυσή Λασπίδου του Σωτηρίου σε κενή ορ γανική θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Επίκουρου Καθη γητή με θητεία (ΦΕΚ προκήρυξης 929/ /τ.Γ ), στο γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Μηχανική Υδατικών Συστημάτων», του Τμήματος Πολιτικών Μη χανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Με την αρ / πράξη του Πρύτανη του διορίζεται η Ελευθερία Τσέλιου του Αποστόλου σε κενή

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) οργανική θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Επίκουρου Κα θηγητή με θητεία (ΦΕΚ προκήρυξης 498/ / τ.γ ), στο γνωστικό αντικείμενο «Μεθοδολογία Επιστη μονικής Έρευνας στην Εκπαίδευση», του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επι στημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Με την αρ / πράξη του Πρύτανη του διορίζεται ο Βασίλειος Κόλλιας του Παναγιώτη σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Επίκουρου Κα θηγητή με θητεία (ΦΕΚ προκήρυξης 350/ /τ.Γ ), στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσική και συνεργατικά πε ριβάλλοντα μάθησης με υποστήριξη Τεχνολογιών Πλη ροφορίας και Επικοινωνιών», του Παιδαγωγικού Τμήμα τος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα Με την αρ / πράξη του Πρύτανη του διορίζεται ο Δημήτριος Μπόγδανος του Πέτρου σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Επίκουρου Κα θηγητή με θητεία (ΦΕΚ προκήρυξης 433/ /τ.Γ ), στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία», του Τομέα Πα θολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστη μών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα Με την αρ / πράξη του Πρύτανη του διορίζεται η Κλεονίκη Νικονάνου του Νικολάου, σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Επίκουρου Κα θηγητή με θητεία (ΦΕΚ προκήρυξης 476/ τ.γ ), στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Τέχνης και Μου σειακή Εκπαίδευση», του Παιδαγωγικού Τμήματος Προ σχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών του Αν θρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα Με την αρ / πράξη του Πρύτανη του διορίζεται ο Αθανάσιος Λαΐνας του Ιωάννη, σε μόνιμη κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Αναπλη ρωτή Καθηγητή (ΦΕΚ προκήρυξης 498/ /τ.Γ ), στο γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολι κής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών του Ανθρώ που του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα νό μιμα προσόντα. Με την αρ / πράξη του Πρύτανη του διορίζεται ο Ιωάννης Μπιζάκης του Γεωργίου, σε μόνιμη κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγη τή (ΦΕΚ προκήρυξης 1152/ /τ.Γ ), στο γνωστικό αντικείμενο «Ωτορινολαρυγγολογία», του Τομέα Νευρο λογίας και Αισθητηρίων Οργάνων του Τμήματος Ιατρι κής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Με την αρ / πράξη του Πρύτανη του Πα νεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007, διορίζεται η Αικατερίνη Σιδέρη του Ιωάννη, σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία (ΦΕΚ προκή ρυξης 427/ /τ.Γ ), στο γνωστικό αντικείμενο «Χει ρουργική και Αναισθησιολογία των Ζώων», του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπι στημίου Θεσσαλίας, Με την αρ / πράξη του Πρύτανη του διορίζεται η Ευγενία Βασιλάκη του Αντωνίου, σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Λέκτορα με θη τεία (ΦΕΚ προκήρυξης 422/ /τ.Γ ), στο γνωστι κό αντικείμενο «Ελληνική Γλώσσα και η διδακτική της», του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστη μίου Θεσσαλίας, Με την αρ / πράξη του Πρύτανη του διορίζεται ο Αντώνιος Σμυρναίος του Λάμπρου, σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Λέκτορα με θη τεία (ΦΕΚ προκήρυξης 436/ /τ.Γ ), στο γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Ιστορία και Διδακτική της Ιστο ρίας», του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευ σης της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπι στημίου Θεσσαλίας, Με την αρ / πράξη του Πρύτανη του διορίζεται Γεώργιος Σταμπουλής του Αντωνίου, σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Λέκτορα με θη τεία (ΦΕΚ προκήρυξης 359/ /τ.Γ ), στο γνωστι κό αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων», του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστη μίου Θεσσαλίας,

8 10304 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την αρ / πράξη του Πρύτανη του διορίζεται η Αθηνά Οικονόμου του Βησσαρίωνος, σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία (ΦΕΚ προκήρυξης 422/ /τ.Γ ), στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική της Εργασίας», του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Με την αρ / πράξη του Πρύτανη του διορίζεται ο Δημοσθένης Μακρής του Αθανασίου, σε κενή) οργανική θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία (ΦΕΚ προκήρυξης 350/ /τ.Γ ), στο γνωστικό αντικείμενο «Εντατικολογία», του Τομέα Πα θολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστη μών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ / ) Με την αρ / πράξη του Πρύτανη του διορίζεται ο Θεοφάνης Γραμμένος του Γεωργίου, σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία ΦEK προκήρυξης 101/ /τ.παράρτη μα), στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθημα τικά», του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτε χνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επειδή (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ / ) Ο Πρύτανης ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ - Με την αρ. 9186/ πράξη του Πρύτανη του διορίζεται η Βικτώρια Μαρία Μπέλλου του Αντωνίου σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία (ΦΕΚ προκήρυξης 134/ /τ.Γ ), στο γνω στικό αντικείμενο «Διοίκηση (Management)», του Τμήμα τος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσ σαλίας, (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ / ) Ο Αναπληρωτής Πρύτανης ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5755 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 804 26 Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Με την υπ αριθμ. πρωτ. 20134485/2 9 2013 απόφαση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 805 26 Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 13302/23 10 2013 πράξη του Πρύτανη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 728 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 346 26 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...1 Πίνακες Διοριστέων...2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1256 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 197 12 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20373 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1501 6 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.253.1/85022/Β6 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. πρωτ. Φ.253.1/46539/Β6/27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1897 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 124 3 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 84. Μετονομασία Σχολής Μετονομασία Τμήματος Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 502 26 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 203 17 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 70 26 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 768 28 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Βαθμός Προτερ. Φ.253.1/46539/Β6 Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3427 19 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμιών αξιολόγησης, προσαρμογής και θητείας ΔΣ των υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 12 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 459 27 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1143 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Α. Δαίκου 1, Δ. Πινότση 1 1. Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, Κέντρο Τεκμηρίωσης Πληροφόρησης, Αθήνα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 119 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 69. Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτήματος Κατάργηση Τμη μάτων Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 12 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 977 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας............................. 1»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 137 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 104 Μετονομασία Σχολής Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 1 23 Ιανουαρίου 2014 Προκήρυξη (Αριθμός 1Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας διακοσίων πενήντα

Διαβάστε περισσότερα