Αλαθεξζείηε ζην θείκελν, γηα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλαθεξζείηε ζην θείκελν, γηα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο."

Transcript

1 ΜΑΚΟΝΤΟ Εαιηζκέλνη από ηηο πνιιέο ζαπκαζηέο εθεπξέζεηο, νη άλζξσπνη ηνπ Μαθόλην δελ ήμεξαλ πηα από πνύ άξρηδε ε θαηάπιεμή ηνπο. Έκεηλαλ μύπληνη όιε ηε λύθηα θνηηάδνληαο ηνπο ρισκνύο ειεθηξηθνύο γιόκπνπο πνπ έπαηξλαλ ξεύκα από ηελ γελλήηξηα. Τελ είρε θέξεη ν Ανπξειηάλν Τξίζηε, όηαλ ην ηξέλν έθαλε ην δεύηεξν ηαμίδη ηνπ, θαη ρξεηάζηεθε ρξόλνο θαη πξνζπάζεηα, γηα λα ζπλεζίζνπλ ζην αδηάθνπν ηνπκ ηνπκ ηεο γελλήηξηαο. Αγαλάθηεζαλ κε ηηο δσληαλέο εηθόλεο πνπ ν εύπνξνο έκπνξνο Μπξνύλν Κξέζπη πξόβαιε ζην ζέαηξν κε ηα ηακεία ζε ζρήκα ιηνληαξνθεθαιήο, γηαηί θάπνηνο πνπ είρε πεζάλεη θαη θεδεύηεθε ζε κηα ηαηλία, θαη ρύζεθαλ δάθξπα ζπκπόληαο γηα ηελ αηπρία ηνπ, μαλαεκθαληδόηαλ δσληαλόο θαη κεηακθηεζκέλνο ζε Άξαβα ζηελ επνκέλε. Οη ζεαηέο, πνπ πιήξσλαλ δπν δεθάξεο ν έλαο γηα λα ζπκκεξηζηνύλ ηηο δπζθνιίεο ησλ πξσηαγσληζηώλ, δελ αλέρηεθαλ απηή ηελ μελόθεξηε απάηε θη έζπαζαλ ηα θαζίζκαηα. Ο Μπξνύλν Κξέζπη πίεζε ηνλ δήκαξρν λα βγάιεη δηαθήξπμε, ζηελ νπνία εμεγνύζε όηη ν θηλεκαηνγξάθνο είλαη κία κεραλή ςεπδαηζζήζεσλ θη όηη δελ άμηδε ηα ζπλαηζζεκαηηθά μεζπάζκαηα ησλ ζεαηώλ. Ύζηεξα από απηή ηελ απνζαξξπληηθή εμήγεζε, πνιινί ζθέθηεθαλ πσο είραλ πέζεη ζύκαηα λένπ θαη ζεακαηηθνύ γύθηηθνπ θόιπνπ θη απνθάζηζαλ λα κελ μαλαπάλε ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, γηαηί ζθέθηεθαλ όηη είραλ αξθεηά δηθά ηνπο βάζαλα θαη δελ ρξεηαδόηαλ λα θιαίλε γηα ηηο ςεύηηθεο δπζηπρίεο θαληαζηηθώλ πιαζκάησλ. 1

2 Τν θείκελν ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη απόζπαζκα από έλα κπζηζηόξεκα. Σ απηό ην ζεκείν ηεο ηζηνξίαο, ην ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν θαη ε παξνρή ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο έρνπλ κόιηο εηζαρζεί ζηε θαληαζηηθή πόιε ηνπ Μαθόλην θαη έρεη αλνίμεη ν πξώηνο θηλεκαηνγξάθνο. Αλαθεξζείηε ζην θείκελν, γηα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. Δρώτηση 1: ΜΑΚΟΝΤΟ Πνην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ έθαλε ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Μαθόλην λα ζπκώζνπλ; Δρώτηση 2: ΜΑΚΟΝΤΟ Σην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ, γηαηί νη θάηνηθνη ηνπ Μαθόλην απνθαζίδνπλ λα κελ μαλαπάλε ζηνλ θηλεκαηνγξάθν; Κπθιώζηε ηε ζσζηή απάληεζε. Α. Ήζειαλ δηαζθέδαζε θαη ςπραγσγία, αιιά έβξηζθαλ όηη ν θηλεκαηνγξάθνο ήηαλ πνιύ ξεαιηζηηθόο θαη θαηαζιηπηηθόο. Β. Γελ είραλ ρξήκαηα λα πιεξώζνπλ ηα εηζηηήξηα. Γ. Ήζειαλ λα θπιάμνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο γηα πξαγκαηηθέο πεξηζηάζεηο ηεο δσήο. Γ. Αλαδεηνύζαλ ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή, αιιά έβξηζθαλ ηνλ θηλεκαηνγξάθν αληαξό, κε πεηζηηθό θαη ρακειήο πνηόηεηαο. Δρώτηση 3: ΜΑΚΟΝΤΟ Πνηα είλαη ηα «θαληαζηηθά πιάζκαηα» πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηειεπηαία ζεηξά ηνπ θεηκέλνπ; Κπθιώζηε ηε ζσζηή απάληεζε. Α. Φαληάζκαηα. Β. Δπηλνήζεηο παλεγπξηώλ. Γ. Πξόζσπα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Γ. Ζζνπνηνί. 2

3 Δρώτηση 4: ΜΑΚΟΝΤΟ Σπκθσλείηε κε ηελ ηειηθή θξίζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ Μαθόλην γηα ηελ αμία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ; Δμεγήζηε ηελ απάληεζή ζαο ζπγθξίλνληαο ηε δηθή ζαο ζέζε κε ηε δηθή ηνπο. Σεκείσζε 1. Από PISA 2009 Assessment Framework -Key Competencies in Reading, Mathematics and Science (ζει ) από OECD, 2009, Paris: OECD. (πξνζαξκνγή) Σεκείσζε 2. Μεηάθξαζε ζέκαηνο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2009 (πηινηηθή έξεπλα). 3

4 ΜΑΚΟΝΤΟ ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Δρώτηση 1 Αλαθέξεηαη ζην θαληαζηηθό ραξαθηήξα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ή εηδηθόηεξα ζηελ επαλεκθάληζε εζνπνηώλ κεηά ην «ζάλαηό» ηνπο. Μπνξεί λα παξαζέζεη ρσξίν απεπζείαο από ηελ ηξίηε πξόηαζε («γηαηί θάπνηνο πνπ είρε πεζάλεη θαη θεδεύηεθε ζε κία ηαηλία, θαη δάθξπα ζπκπόληαο ρύζεθαλ γηα ηελ αηπρία ηνπ μαλαεκθαληδόηαλ δσληαλόο θαη κεηακθηεζκέλνο ζε Άξαβα ζηε επόκελε»...) ή από ηελ ηειεπηαία θξάζε («δελ ρξεηαδόηαλ λα θιαίλε γηα ηηο ςεύηηθεο δπζηπρίεο (ζπκθνξέο) θαληαζηηθώλ πιαζκάησλ). Άλζξσπνη πνπ ηνπο ζεσξνύζαλ λεθξνύο, επαλέξρνληαλ ζηε δσή. Πξνζδνθνύζαλ νη ηαηλίεο λα είλαη πξαγκαηηθέο θαη απηέο δελ ήηαλ. Έρνπλ ζρεκαηίζεη ηελ εληύπσζε όηη ν εζνπνηόο ζηελ ηαηλία πξνζπνηήζεθε όηη πέζαλε θαη όηη απηνί νη ίδηνη ζεσξνύληαη αλόεηνη. Έλα πξόζσπν πνπ ζηε κηα ηαηλία έρεη πεζάλεη θαη έρεη ζαθηεί, επαλεκθαλίδεηαη δσληαλό ζηελ επόκελε. Δελ θαηαιαβαίλνπλ όηη νη ηαηλίεο έρνπλ θαληαζηηθή ηζηνξία. Επεηδή ηα πξόζσπα πνπ ππνδύνληαλ νη εζνπνηνί θαη ηα νπνία είραλ πεζάλεη ζηελ πξνεγνύκελε ηαηλία, επέζηξεθαλ ζαλ λέα πξόζσπα ζηελ επόκελε ηαηλία. Τν θνηλό έλνησζε όηη ηνπ έθιεςαλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. [Σηνηρεία από ην 2 θαη 1.] Σθέθηεθαλ όηη είραλ αξθεηά δηθά ηνπο πξνβιήκαηα θαη δελ ρξεηάδνληαλ λα παξαθνινπζνύλ αλζξώπνπο πνπ ππνθξίλνληαλ πξνζπνηνύκελνη ςεύηηθα πξνβιήκαηα [Καζαξή θαηαλόεζε ηνπ θνκκαηηνύ ε «κπζνπιαζία» παίδεη κε ην ζπκό ησλ αλζξώπσλ, κνινλόηη πξνρσξεί πεξαηηέξσ.] Επεηδή έλαο από ηνπο εζνπνηνύο ζάθηεθε ζηελ ηαηλία θαη επέζηξεςε ζαλ Άξαβαο. [Οξηαθό πνιύ ζπγθεθξηκέλν.] Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη Αλαθέξεηαη ζε απάηεο, ηερλάζκαηα ή ζε αλαηξεπόκελεο πξνζδνθίεο. Μπνξεί λα αλαθεξζεί απεπζείαο ζε «απηή ηελ μελόθεξηε απάηε» ή ζηα «ζύκαηα ελόο λένπ θαη ζεακαηηθνύ γύθηηθνπ θόιπνπ». Πηζηεύνπλ όηη έρνπλ εμαπαηεζεί. Δηόηη πηζηεύνπλ όηη έρνπλ μνδέςεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο γηα ην ηίπνηε. Σθέθηεθαλ πσο είραλ πέζεη ζύκαηα θάπνηνπ λένπ θαη ζεακαηηθνύ γύθηηθνπ θόιπνπ. Δελ αλέρηεθαλ απηή ηε μελόθεξηε απάηε. Επεηδή πιήξσζαλ δύν δεθάξεο ν έλαο γη απηή ηελ μελόθεξηε απάηε, δελ ην αλερόληνπζαλ. [Ελ κέξεη επζύ απόζπαζκα από ηηο ζεηξέο 10-11, όρη εηδηθή αλαθνξά ζηε θύζε ηεο απάηεο.] Επεηδή αγλννύζαλ ηνπο ππνινγηζκνύο πνπ είραλ γίλεη γη απηό ην πξάγκα. [Να ζεσξεζεί ζαλ έλαο ηξόπνο λα πεη θαλείο «απάηε» (γεληθό).] Γίλεη αλεπαξθή ή αζαθή απάληεζε. Θύκσζαλ κε ηνλ Μπξνύλν Κξέζπη. Δελ ηνπο άξεζαλ νη ηαηλίεο. Θέινπλ λα πάξνπλ πίζσ ηα ρξήκαηά ηνπο. Πίζηεπαλ όηη ππήξμαλ ζύκαηα. Ήηαλ βίαηνη. 4

5 Ήηαλ αλόεηνη. Εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Πιήξσζαλ 2 δεθάξεο θαη δελ πήξαλ απηό πνπ ήζειαλ [«απηό πνπ ήζειαλ» είλαη πνιύ αόξηζην.] Γείρλεη αλαθξηβή θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ ή δίλεη κηα κε αιεζνθαλή ή άζρεηε απάληεζε. Είραλ ηε γλώκε όηη δελ ζα έπξεπε λα ελνριεζνύλ κε ηα πξνβιήκαηα ησλ άιισλ. [Λάζνο: νη άλζξσπνη ζέινπλ λα ελνρινύληαη κε ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ησλ αλζξώπσλ.] Είλαη ν κόλνο ηξόπνο δηακαξηπξίαο ηνπο γηα ην ράζηκν ησλ ρξεκάησλ ηνπο. Θύκσζαλ γηαηί έπξεπε λα δνπλ έλα πξόζσπν πνπ είρε πεζάλεη θαη θεδεπηεί. [Τν παξαηηζέκελν ηκήκα δίλεη ηελ έλλνηα όηη «δελ ηνπο άξεζε λα βιέπνπλ πεζακέλνπο αλζξώπνπο ζηηο ηαηλίεο - ιαλζαζκέλε εξκελεία.] Δρώτηση 2 Γ. Ήζειαλ λα θπιάμνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο γηα πξαγκαηηθέο πεξηζηάζεηο ηεο δσήο. Οπνηαδήπνηε άιιε απάληεζε. Δρώτηση 3 Γ. Πξόζσπα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Οπνηαδήπνηε άιιε απάληεζε. Δρώτηση 4 Αλαθέξεηαη ζηε ζηάζε ηνπ ζεαηή απέλαληη ζηε «πξαγκαηηθόηεηα»ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη/ή ζηε ζπγθηλεζηαθή εκπινθή ηνπ ζηηο ηαηλίεο. Ζ απάληεζε πξέπεη λα είλαη ζύκθσλε κε ηελ ηδέα όηη νη θάηνηθνη ηνπ Μαθόλην δεηνύλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. Σύγθξηζε κεηαμύ ηεο ζηάζεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Μαθόλην θαη ηεο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο/ζηάζεο ππνλνείηαη ή αλαθέξεηαη. Μόιηο ζπλεηδεηνπνηήζεη θαλείο όηη δελ είλαη πξαγκαηηθό (απηό πνπ βιέπεη) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ θηλεκαηνγξάθν σο ηξόπν θπγήο από ηελ πεδή πξαγκαηηθόηεηα. Δελ ππάξρεη ιόγνο λα εκπιαθεί θαλείο ζηε δσή ησλ πξνζώπσλ. Ναη, ζπκθσλώ. Υπάξρεη αξθεηή δπζηπρία ζηνλ θόζκν ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ηελ επηλνήζνπκε. ρη, νη άλζξσπνη θαηαιαβαίλνπλ όηη όηαλ πεγαίλεη θαλείο ζην θηλεκαηνγξάθν ό,ηη βιέπεη ζηελ νζόλε δελ είλαη αιεζηλό. Αληίζεηα από ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Μαθόλην, κπνξεί λα κνπ πξεζηνύλ ηα κάηηα από ην θιάκα, αιιά ηα μερλώ όια όηαλ θύγσ από ηνλ θηλεκαηνγξάθν. 5

6 Σπκθσλώ καδί ηνπο. Γηα πνην ιόγν λα αλαζηαηώλνληαη νη άλζξσπνη κε ηηο ηαηλίεο; Γη απηό αζρνινύκαη κε ηελ επηζηήκε, επεηδή αλαθέξεηαη ζην πξαγκαηηθό γεγνλόο θαη όρη ζην θαληαζηηθό. Απνιακβάλσ ηνλ θηλεκαηνγξάθν, γηαηί κε θάλεη λα ζπγθεληξώλσ ην κπαιό κνπ ζηα πξνβιήκαηα ησλ άιισλ θαη όρη ζηα δηθά κνπ. Εμαξηάηαη. Εάλ ε ηαηλία είλαη θαθή έρσ ηε δηάζεζε λα θύγσ, αιιά εάλ είλαη καδί, απνξξνθηέκαη θαη δελ κε λνηάδεη πνπ δελ είλαη αιήζεηα. ρη, απνιακβάλσ ηνλ θηλεκαηνγξάθν γηα ςπραγσγηθνύο ιόγνπο. Ναη, ν θηλεκαηνγξάθνο είλαη απιά θηηαρηόο, ςεύηηθνο. Είλαη πνιύ θαιύηεξα όηαλ βιέπεη θαλείο αλζξώπνπο λα παίδνπλ ζέαηξν δσληαλά. ρη, ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ηα γεγνλόηα ζπλήζσο κεγαινπνηνύληαη. Δελ ζπκθσλώ κε ηηο αληηδξάζεηο ηνπο, επεηδή ν θηλεκαηνγξάθνο είλαη έλα είδνοδηαζθέδαζεο θαη δελ πξέπεη λα ηνλ παίξλεη θαλείο πνιύ ζηα ζνβαξά. Εληνύηνηο νη θάηνηθνη ηνπ Μαθόλην δελ γλσξίδνπλ ηίπνηε θαιύηεξν θαη έηζη θαηαιαβαίλσ πώο αηζζάλνληαη. Αλαθέξεηαη ζην θνηλσληθό, ηζηνξηθό ή πνιηηηζηηθό πιαίζην π.ρ. από ηελ άπνςε ηεο κεγαιύηεξεο νηθεηόηεηαο κε ηελ ηερλνινγία, ή ησλ αιιαγώλ ζηελ θνηλσληθή δσή. Ζ απάληεζε πξέπεη λα είλαη ζύκθσλε κε ηελ ηδέα όηη νη θάηνηθνη ηνπ Μαθόλην αλαδεηνύλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. Σύγθξηζε αλάκεζα ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηνίθσλ ηνπ Μαθόλην θαη ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία / ζηάζε ππνλνείηαη ή αλαθέξεηαη. Οη θάηνηθνη ηνπ Μαθόλην ήηαλ πξσηόγνλνη θαη αληηδξνύζαλ ζπλαηζζεκαηηθά. Εγώ θαη νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη ζήκεξα είκαζηε πεξηζζόηεξν θαιιηεξγεκέλνη. Άξρηζαλ λα βιέπνπλ ηηο ηαηλίεο από ιάζνο ηνπνζέηεζε. Δελ θαηάιαβαλ όηη δελ επξόθεηην γηα ηηο εηδήζεηο, αιιά γηα δηαζθέδαζε. Από απηή ηελ άπνςε ε αληίδξαζή ηνπο είλαη θαηαλνεηή. Οη ηαηλίεο θπζηθά πξέπεη λα βιέπνληαη γηα δηαζθέδαζε. Απηόο είλαη ν ζθνπόο ηνπο. Οη άλζξσπνη ζηηο κέξεο καο δε δπζαξεζηνύληαη από ηηο ηαηλίεο. Ναη, ζα ζπκθσλνύζα καδί ηνπο, εάλ ήκνπλ έλαο από απηνύο, δηόηη ν θηλεκαηνγξάθνο ήηαλ θάηη πνπ δελ είραλ μαλαδεί. Γίλεη αλεπαξθή ή αζαθή απάληεζε. Είκαη ζαλ ηνπο αλζξώπνπο ηνπ Μαθόλην, δηόηη ζπρλά ζθέπηνκαη όηη ν θηλεκαηνγξάθνο είλαη ράζηκν ρξόλνπ. Αγαπώ ηνλ θηλεκαηνγξάθν. Δελ κπνξώ λα θαηαιάβσ ηελ αληίδξαζή ηνπο. Γείρλεη αλαθξηβή θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ ή δίλεη κηα κε αιεζνθαλή ή άζρεηε απάληεζε. Ναη, θαίλεηαη όηη νη ηαηλίεο αληί λα ήηαλ ραιαξσηηθέο θαη απξνβιεκάηηζηεο (λα κε ζνπ ζέηνπλ εξσηήκαηα, λα είλαη εύθνιεο ηαηλίεο), αληίζεηα ήηαλ ξεαιηζηηθέο (έδεηρλαλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα) θαη πξνθαινύζαλ ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε. Οη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο είλαη έλα είδνο δηαζθέδαζεο, έλα κέζν θπγήο θαη απνηεινύλ έλα ηξόπν λα μερλάεη θαλείο ηα βάζαλα ηεο αιεζηλήο δσήο γηα έλα γέιην. Οη άλζξσπνη ηνπ Μαθόλην απνγνεηεύηεθαλ, γηαηί νη ηαηλίεο πνπ είδαλ δελ ήηαλ ραιαξσηηθέο, αιιά κάιινλ «βαξηέο» (δύζθνιεο, ζνβαξέο) θαη εθείλνη ήζειαλ θάηη πνπ λα ηνπο δηαζθεδάζεη. [Οη πξώηεο δύν πξνηάζεηο από κόλεο ηνπο δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξώηεζε. Η ηειεπηαία πξόηαζε δείρλεη παξαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ.] ρη, ζα έπξεπε λα μνδέςνπλ πεξηζζόηεξα θαη λα έρνπλ εηδηθά ζηεξίγκαηα γηα ηα θύπειια (ηεο θόθα θόιαο ηνπ θαθέ) λα έρνπλ πνπ θνξλ, παγσκέλε θόθα θόια θαη γιεηθηηδνύξηα. Θα έπξεπε λα ζεθώζνπλ ηα κπξάηζα από ηηο πνιπζξόλεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, λα βάινπλ ππνδόξηα (γηα λα μεθνπξάδνληαη ηα πόδηα) θαη ήρν dolby surround. [Ίζσο πξόθεηηαη γηα αζηείν, αιιά εάλ δελ είλαη, ηόηε έρνκε παξεμήγεζε ηνπ θεηκέλνπ.] 6

7 Σήκεξα ππάξρνπλ λόκνη ελαληίνλ ηεο θαηαζηξνθήο ηεο πεξηνπζίαο ζηνπο θηλεκαηνγξάθνπο. [Η απάληεζε εζηηάδεηαη πεξηζζόηεξν ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηνίθσλ παξά ζηε ζηάζε ηνπο (πεπνίζεζή ηνπο) γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν.] Έρνκε θαιύηεξνπο θηλεκαηνγξάθνπο ηώξα. [Άζρεην] Ναη, γηαηί ε ηαηλία δελ ήηαλ πνιύ θαιή θαη ηνπο έθαλε λεπξηθνύο. [Δελ έγηλε θαηαλνεηή ε εξώηεζε.] Σεκείσζε 1. Από PISA 2009 Assessment Framework - Key Competencies in Reading, Mathematics and Science (ζει ) από OECD, 2009, Paris: OECD. (πξνζαξκνγή) Σεκείσζε 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 7

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κεφαλληνού Λουκία Κατάδικος- Κωνσταντίνου Θεοτόκη I N T E R N T I O N A L S C H O O L O F A T H E N S Κσλζηαληίλνο Θενηόθεο Κέξθπξα 1872-1923

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟ Ζήσαµε µε ψέµατα Κάζε επνρή είρε ηα άζρεµα θαη ηα θαιά ηεο. Πνηέ δελ ππήξραλ ηδαληθέs ζπλζήθεο, παξά µόλν ζην µπαιό θάπνησλ. Σν βάξνs ηεο αληζνξξνπίαο πέθηεη µάιινλ ζηε µεζαία ηάμε,

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 1 Ηαλνπάξηνο 2012 www. pagkritio.gr - pagkritio.blogspot.com - e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr - Έηνο δ - αξηζ. θύιινπ 5 ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 Ν ζθελνζέηεο Θεόδσξνο Αγγειόπνπινο πέξαζε ζηελ αζαλαζία

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ηεξνκόλαρνπ ΑΒΑΣΗΔ ΜΠΑΣΟΒΟΪ Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ζ ηέρλε ζπληζηά εθείλν ην νπνίν ν άλζξσπνο θαηάιαβε κεηά ηνλ ρσξηζκό ηνπ από ηνλ Θεό, απνηειεί δε ην δξάκα ηνπ ρσξηζκνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr 15 Γηεζλέο Φεζηηβάι Κνπθινζεάηξνπ θαη Παληνκίκαο ηνπ Κηιθίο. 5ε πλάληεζε Νέσλ ήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr Juanjo Corrales Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο

Διαβάστε περισσότερα