ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 17903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου στην περιο χή «Χοντρό βουνό» περιφέρειας Παλαιοκάστρου Δήμου Βαθέος Σάμου... 1 Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΜΟ ΪΣΟΒΑ (επώνυμο) ΟΛΓΚΑ (κ. όνομα) Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας του ομογενούς ΜΟ ΪΣΟΒ (επώνυμο) ΓΚΕΟΡΓΚΙΪ (κ. όνομα) Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΓΙ ΑΝΟΥΛΟΒΑ (επώνυμο) ΜΑΡΙΑΣ (κ. όνομα) Τροποποίηση της αριθμ. 9606/ απόφασης Γενικού Γραμματέα Π.Ι.Ν. (ΦΕΚ 1030/97 τ.β ), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 727/ όμοια (ΦΕΚ 310/2002 τ.β )» Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δ. Σάμης με την επωνυμία «Οργανισμός Nεολαίας Άθλησης Πο λιτισμού Δήμου Σάμης (Ο.Ν.Α.Π. Σάμης)» Τροποποίηση της συστατικής πράξης της κοινωφε λούς επιχείρησης του δήμου Μίκρας Ν. Θεσσαλο νίκης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επι χείρηση Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Μίκρας» (ΔΗΚΕΠΑΜ)... 7 Πολιτογράφηση της ομογενούς αλλοδαπής ΛΕΥΤΕ ΡΙΑΣ ΖΗΣΗ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ» στις διατάξεις του Ν. 3299/ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της ΔΑ/σης Αγροτ. Ανάπτ. Νομαρχιακής Αυτ/ σηςχανίων, που ασχολούνται με την εποπτεία κυκλοφορίας ζοωτροφών δηλαδή τον έλεγχο των εισαγωμένων ζοωτροφών από τρίτες χώρες και τον έλεγχο των επιχειρήσεων ζοωτροφών του ΕΤΟΥΣ Μεταφορά προσωπικού της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Αχαΐας (), σε Υπηρεσίες του Δή μου Πατρέων και Σύσταση προσωρινών προσωπο παγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρό νου στο Δήμο Πατρέων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου στην περιοχή «Χοντρό βουνό» περιφέρειας Παλαιοκάστρου Δήμου Βαθέος Σάμου. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρ.7 του Ν. 177/ Τις διατάξεις του αρθ. 6 παρ. 1 της /85 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 757/Β/ ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση Οργάνωση Στελέχωση Περιφέρειας». 4. Την αριθ. 264/ απόφαση Γ.Γ. Περιφ. Βορ. Αιγαίου «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 457/Β/ ). 5. Τη Δ.Υ/ σχετική εισήγηση του γραφείου θήρας για ανάγκη προστασίας και αύξησης του υπάρ χοντος (πτερωτού και τριχωτού) θηράματος στη συ γκεκριμένη περιοχή, αποφασίζουμε: Την απαγόρευση του κυνηγίου, ως ζώνη προσαρμογής και ανάπτυξης των θηραμάτων, στην περιοχή «Χοντρό βουνό» περιφέρειας Παλαιοκάστρου Δήμου Βαθέος για δύο χρόνια. Τα όρια της ζώνης καθορίζονται ως εξής: Από Κέρβελη (θάλασσα) και αμαξωτό δρόμο μέχρι διασταύρωση Κέρβελης Ποσειδωνίου. Από κει συνεχίζει με αμαξωτό δρόμο μέχρι Ποσειδώνιο (θάλασσα). Η εφαρμογή και εκτέλεση ανατίθεται στους υπαλ λήλους της Δασικής Υπηρεσίας, στους θηροφύλακες της Ομοσπονδίας και των Κυνηγ. Συλλόγων καθώς και στην Αγροφυλακή. Οι παραβάτες της παρούσας διάταξης θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι σμού. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσιεύσεως της στην εφημερίδα της

2 17904 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σάμος, 13 Αυγούστου 2010 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Προϊσταμένη ΖΩΗ ΚΙΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (2) Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΜΟΪ ΣΟΒΑ (επώνυμο) ΟΛΓΚΑ (κ. όνομα). Με την Αριθ. Πρωτ / απόφαση της Γε νικής Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α/ ) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας», γίνεται αποδεκτή η από αίτηση της ανωτέρω ομογενούς ΜΟΪΣΟΒΑ (επώνυμο) ΟΛΓΚΑ (κ. όνομα) περί απόκτησης της Ελλη νικής Ιθαγένειας η οποία γεννήθηκε στις στο Γκαλίτσινο του Λεσνιάνσκιϊ, περιοχή του Άντλερ, Σότσι, Περιφέρεια του Κρασνοντάρ της Ρωσίας και εγκρίνεται ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της σε ΜΩΙΣΙΔΟΥ ΟΛΓΑ. Τα στοιχεία της είναι: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΚΑΣΠΑΡΟΒ ΦΕΝΤΟΡ ΜΗΤΡΟΣ (πριν το γάμο) ΣΠΙΡΙΝΤΟΝΟΒΑ ΕΛΙΖΑΒΕΤΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: ΜΟΪΣΟΒ ΓΚΕΟΡΓΚΙΪ Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ (3) Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας του ομογενούς ΜΟΪ ΣΟΒ (επώνυμο) ΓΚΕΟΡΓΚΙΪ (κ. όνομα). Με την Αριθ. Πρωτ / απόφαση της Γε νικής Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α/ ) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας», γίνεται αποδεκτή η από αίτηση του ανωτέρω ομογενούς ΜΟΪΣΟΒ (επώνυμο) ΓΚΕΟΡΓΚΙΪ (κ. όνομα) περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος γεννήθηκε στις στο χ. Λεσνόε, περιοχή του Άντλερ, Σότσι, Περιφέρεια του Κρασνοντάρ της Ρωσίας και εγκρίνεταιο εξελληνι σμός του ονοματεπωνύμου του σε ΜΩΙΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Τα στοιχεία του είναι: ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ: ΜΟΪΣΟΒ ΙΛΙΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ (πριν το γάμο) ΠΑΡΦΙΡΟΒΑ ΕΦΡΟΣΙΝΙΑ Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ (4) Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΓΙΑ ΝΟΥΛΟΒΑ (επώνυμο) ΜΑΡΙΑΣ (κ. όνομα). Με την Αριθ. Πρωτ / απόφαση της Γε νικής Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α/ ) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας», γίνεται αποδεκτή η από αίτηση της ανωτέρω ομογενούς ΓΙΑΝΟΥΛΟ ΒΑ (επώνυμο) ΜΑΡΙΑΣ (κ. όνομα) περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας η οποία γεννήθηκε στις στο Σότσι, Κρασναγια Πολιάνα, περιοχή του Άντλερσκιϊ, Περιφέρεια του Κρασνοντάρ της Ρωσίας και εγκρίνεται ο εξελληνισμός του επωνύμου της σε ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΟΥ. Τα στοιχεία της είναι: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΒΟΡΟΧΙΝΤΙ ΑΛΕΞΕΪ ΜΗΤΡΟΣ (πριν το γάμο) ΚΑΣΠΑΡΟΒΑ ΖΙΝΑΪΝΤΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: ΓΙΑΝΟΥΛΟΒ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ Με την ίδια απόφαση αποκτούν την Ελληνική ιθαγέ νεια και τα ανήλικα τέκνα της ανωτέρω ομογενούς: 1) ΓΙΑΝΟΥΛΟΒΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΙΑΝΟΥΛΟΒ ΚΟΝΣΤΑ ΝΤΙΝ και της ΓΙΑΝΟΥΛΟΒΑ ΜΑΡΙΑΣ (YANULOVA KRISTINA του YANULOV KONSTANTIN και της YANULOVA MARIA) που γεννήθηκε στις στο Σότσι, Περιοχή Άντλερ σκιϊ, Περιφέρεια του Κρασνοντάρ της Ρωσίας και 2) ΓΙΑΝΟΥΛΟΒ ΚΙΡΙΛΛ του ΓΙΑΝΟΥΛΟΒ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ και της ΓΙΑΝΟΥΛΟΒΑ ΜΑΡΙΑΣ (YANULOV KIRILL του YANULOV KONSTANTIN και της YANULOVA MARIA) που γεννήθηκε στις στο Σότσι, Περιοχή Άντλερ σκιϊ, Περιφέρεια του Κρασνοντάρ της Ρωσίας και εγκρί νουμε τον εξελληνισμό των ονοματεπωνύμων τους από ΓΙΑΝΟΥΛΟΒΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ σε ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ και από ΓΙΑΝΟΥΛΟΒ ΚΙΡΙΛΛ σε ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ. Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ Αριθμ (5) Τροποποίηση της αριθμ. 9606/ απόφασης Γε νικού Γραμματέα Π.Ι.Ν. (ΦΕΚ 1030/97 τ.β ), όπως τρο ποποιήθηκε με την αριθμ. 727/ όμοια (ΦΕΚ 310/2002 τ.β ). Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 16 Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθμιση Θε μάτων για την Τοπ. Αυτ/ση κ άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, και 240 του Ν. 3463/06 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». ΦΕΚ 114/2006 τ.α, σε συνδυασμό με την αριθμ. 5236/ (εγκ.8) του ΥΠΕΣΔΔΑ. 3. Την αριθ. 9606/ απόφασης Γενικού Γραμ ματέα Π.Ι.Ν. με την οποία συστάθηκε στην Κοινότητα Φαρσών και (νυν Δημοτικό Διαμέρισμα Δήμου Αργοστο λίου) Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία, Κοινοτική Βιβλιοθήκη Φάρσων «Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ», (ΦΕΚ 1030/97 τ.β ), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 727/ όμοια και μετονομάσθηκε σε Δημοτική Βιβλιοθήκη Δημ. Διαμ/ τος Φάρσων «Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ» (ΦΕΚ 310/2002 τ.β )».

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την αριθμ. 57/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Δ. Αργοστολίου με την οποία αποφασίζεται η τροποποίηση της ανωτέρω Βιβλιοθήκης και συγκεκριμέ να: ως προς το άρθρο που αφορά την Διοίκηση του εν λόγω Ν.Π. ΘΗΤΕΙΑ Δ.Σ., προκειμένου να προσαρμοστεί στις διατάξεις του Ν. 3463/06 νέο (Δ.Κ.Κ.). 5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» π.δ. 63/2002 (Α 98), αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθμ. 9606/ απόφασης Γενικού Γραμματέα Π.Ι.Ν. με την οποία συστάθηκε στην Κοινότητα Φαρσών και (νυν Δημοτικό Διαμέρισμα Δή μου Αργοστολίου) Ν.ΠΑ.Δ. με την επωνυμία, Κοινοτική Βιβλιοθήκη Φαρσών «Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ», (ΦΕΚ 1030/97 τ.β ), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 727/ όμοια και μετονομάσθηκε σε Δημοτική Βιβλι οθήκη Δημ. Διαμ/τος Φάρσων «Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ» (ΦΕΚ 310/2002 τ.β )», και συγκεκριμένα: τροποποιείται το άρθρο 3 που αφορά τη Διοίκηση του Ν.Π. προκειμένου να προσαρμοστεί στις διατάξεις του Ν. 3463/06 νέο (Δ.Κ.Κ.) ως κατωτέρω: Άρθρο 3 Διοίκηση του Ν.Π. ΘΗΤΕΙΑ Δ.Σ. Το Νομικό πρόσωπο θα διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ως εξής: Α) Ένα (1) μέλος που ορίζεται από τη μειοψηφία με τον αναπληρωτή του. Β) Ένα (1) μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Φάρσων, Γ) Τρεις (3) δημότες, χρήστες των υπηρεσιών του Ν.Π. με ειδικές γνώσεις και ανάλογη επαγγελματική και κοινωνική δράση. Μετά τον ορισμό των μελών, το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Α/Πρό εδρο του Δ.Σ. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. θα είναι διετής. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 3.000,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Δήμου Αργοστολίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν οι αριθμ. 9606/ (ΦΕΚ 1030/97 τ.β ) και 727/ (ΦΕΚ 310/2002 τ.β ) αποφάσεις μας. Η ισχύς των διατάξεων της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αργοστόλι, 2 Αυγούστου 2010 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΗΣ Αριθμ (6) Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δ. Σάμης με την επω νυμία «Οργανισμός Nεολαίας Άθλησης Πολιτισμού Δήμου Σάμης (Ο.Ν.Α.Π. Σάμης)». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 1. Tις διατάξεις των άρθρων 1 6 Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθμιση Θε μάτων για την Τοπ. Αυτ/ση κ άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, και 240 του Ν. 3463/06 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». ΦΕΚ 114/2006 τ.α, σε συνδυασμό με την αριθμ. 5236/ (εγκ.8) του ΥΠΕΣΔΔΑ. 3. Την αριθ. 62/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβου λίου Δ. Σάμης σχετικά με σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Νεο λαίας Άθλησης Πολιτισμού Δήμου Σάμης (Ο.Ν.Α.Π. Σάμης)». 4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» π.δ. 63/2002 (Α 98), αποφασίζουμε: 1. Συνιστούμε: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου στο Δ. Σάμης με την επωνυμία «Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης Πολιτισμού Δήμου Σάμης (O.N.A.Π Σάμης)», το οποίο θα διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 239 κ 240 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.). 2. Έδρα του Ν.Π. θα είναι το Δημ. Διαμέρισμα Σάμης. 3. Σκοπός του Ν.Π. θα είναι: 1. Η καλλιέργεια και διάδοση του αθλητικού πνεύμα τος σε όλους τους δημότες, η ανάδειξη και αξιοποίηση ταλαντούχων αθλητών και η συνεργασία με όλους τους αθλητικούς φορείς για την ανάπτυξη και πρόοδο του αθλητισμού του Δήμου, ώστε ο αθλητισμός να γίνει τρόπος ζωής των δημοτών. 2. Η δημιουργία, λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση αθλητικών κέντρων, γυμναστηρίων, γηπέδων, κολυμβη τηρίων, χώρων αθλοπαιδιών και γυμναστικής και γενικά χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων των οποίων η χρήση ανήκει ή έχει παραχωρηθεί στον Δήμο Σάμης, η εξασφά λιση της υλικοτεχνικής υποδομής και του απαραίτητου εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών ελεύθερης και οργανωμένης άθλησης των δημοτών και κατοίκων του Δήμου Σάμης και ιδιαίτερα των νέων. Ειδικότερος σκο πός είναι η δημιουργία αθλητικού κέντρου στο αγρο τεμάχιο ιδιοκτησίας του Δήμου Σάμης που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Γριζάτων, επιφανείας τ.μ., το οποίο αγροτεμάχιο αποκτήθηκε από τον Δήμο Σάμης για τον σκοπό αυτό. 3. Η ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού με τη δημιουρ γία ευκαιριών άθλησης για όλους τους δημότες. 4. Η συμβολή στην επιστημονική αναβάθμιση της γνώ σης για τον αθλητισμό και τα διάφορα αγωνίσματα, με τη διοργάνωση σεμιναρίων διαλέξεων αθλητικών ακαδημιών κ.α. 5. Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και η συμ μετοχή σε εκδηλώσεις μαζικού αθλητισμού που οργα νώνονται από ανάλογους φορείς. 6. Η συντήρηση και φροντίδα αθλητικών εγκαταστά σεων που παραχωρούνται στο Ν.Π. ή που είναι δικής του ιδιοκτησίας, καθώς και η ανέγερση νέων. 7. Η συμμετοχή σε αγώνες (πρωταθλήματα, ημερίδες κ.α.). 8. Η προσπάθεια διατήρησης και προβολής της αθλη τικής παράδοσης της περιοχής. 9. Η δημιουργία δυνατοτήτων ανάπτυξης αθλητικού τουρισμού σε συνεργασία με κρατικούς ή ιδιωτικούς παράγοντες και φορείς.

4 17906 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. Η ψυχαγωγία και η αναβάθμιση του πολιτιστικού επιπέδου όλων των δημοτών και κυρίως των νέων. 11. Η καλλιέργεια του πνεύματος της φυσιολατρίας στα πλαίσια της προστασίας του φυσικού περιβάλλο ντος και της βελτίωσης της φυσικής κατάστασης του σώματος από την επαφή με τη φύση. 12. Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη του αθλητισμού για όλους, η αξιοποίηση των σχετικών προγραμμάτων και η λειτουργία ειδικών τμημάτων για τη συμμετοχή και άθληση ατόμων με ειδικές ανάγκες. 13. Η παροχή κάθε υλικής και τεχνικής βοήθειας και η συνεργασία με τους καθηγητές φυσικής αγωγής και τα σχολεία του Δήμου για την ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού. 14. Η οργάνωση, ανάπτυξη και υποστήριξη κάθε εί δους αθλητικής δραστηριότητας για την καλλιέργεια φίλαθλου, συναγωνιστικού πνεύματος, απαλλαγμένου από φανατισμό, ανταγωνισμούς και κερδοσκοπικούς στόχους καθώς και η ανάπτυξη της κοινωνικότητας των δημοτών. 15. Η συνεργασία με όλους τους φορείς κρατικούς ή μη και αθλητικούς παράγοντες (κρατικούς, αθλητικούς συλλόγους, ενώσεις σχολεία κ.λπ.) και ο συντονισμός τους για την προώθηση του συνολικού αθλητικού ιδε ώδους. 16. Η ανάληψη πρωτοβουλιών σε συνεργασία με φο ρείς, που θα αποσκοπούν στην προώθηση του αθλητι σμού και την βελτίωση του επιπέδου του. 17. Η δημιουργία και λειτουργία επιτροπών για την αξιοποίηση του συνολικού αθλητικού δυναμικού του Δήμου. 18. Η ανάπτυξη συνεργασίας, ο συντονισμός δραστη ριοτήτων με άλλους Δήμους του Νομού Κεφαλληνίας, με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλληνίας, με την Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Κεφαλληνίας και Ιθάκης, με άλλους Δή μους ή Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και με την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., με σκοπό την προ ώθηση και ανάπτυξη των αθλητικών υποδομών στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. 19. Η μίσθωση αιθουσών και εν γένει χώρων. 20. Η εν γένει ανάπτυξη του λαϊκού αθλητισμού, με πρόσληψη κατάλληλου προσωπικού αποτελουμένου από γυμναστές, προπονητές κ.λπ. 21. Η δημιουργία σχολών κατά τομέα αθλητισμού, κα θώς και η ίδρυση τμημάτων κατ άθλημα, όπως και η δημιουργία Ακαδημιών για την παιδική κι εφηβική ηλικία, ομάδων με ελεύθερη συμμετοχή δημοτών σε διάφορα προγράμματα. 22. Η καλλιέργεια και η διάδοση του τοπικού παραδο σιακού πολιτισμού σε όλους τους δημότες, η πολιτιστική ανάδειξη της περιοχής και η εν γένει εξύψωση του πολιτισμού στην περιοχή της Σάμης. 23. Η δημιουργία, λειτουργία, διαχείριση και συντή ρηση πολιτιστικού κέντρου, πνευματικού κέντρου, η εξασφάλιση της υλικοτεχνικής υποδομής και του απα ραίτητου εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της πολιτιστικής ανάπτυξης και της ακώλυτης πρόσβασης στα προϊόντα του πνευματικού πολιτισμού των δημοτών και κατοίκων του Δήμου Σάμης και ιδιαίτερα των νέων. Ειδικότερος σκοπός είναι η δημιουργία πολιτιστικού κέντρου στο οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Σάμης, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Σάμης (πρώην Κτίριο Προσκόπων), το οποίο αποκτήθηκε από το Δήμο Σάμης προς τον σκοπό αυτό. 24. Η δημιουργία σχολών κατά τομέα πολιτισμού κα θώς και η ίδρυση τμημάτων κατά τομέα αθλητισμού για την παιδική και εφηβική ηλικία καθώς και τμήματα ενηλίκων με ελεύθερη συμμετοχή δημοτών σε διάφορα προγράμματα. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, μπορούν να δημιουργηθούν και να λειτουργούν τα παρακάτω τμή ματα: α. Τμήμα ποδοσφαίρου. β. Τμήμα κλασικού αθλητισμού. γ. Τμήμα καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης. δ. Τμήμα ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής. ε. Τμήμα αεροβικής γυμναστικής. στ. Τμήμα κολύμβησης. ζ. Τμήμα αντισφαίρισης. η. Τμήμα πινγκ πονγκ. θ. Τμήμα χορού (παραδοσιακού μπαλέτου). ι. Τμήμα πυγμαχίας, καράτε, ταε κβο ντο. ια. Τμήμα Ιστιοπλοΐας. ιβ. Τμήμα Φιλαρμονικής. ιγ. Τμήμα Θεάτρου. ιδ. Τμήμα Παραδοσιακής Μουσικής. ιε. Μουσικό Τμήμα. ιστ. Τμήμα Παραδοσιακών Χορών. ιζ. Τμήμα Κινηματογράφου. ιη. Τμήμα ζωγραφικής, γλυπτικής, αγγειοπλαστικής. ιθ. κ.α. Οι υπηρεσίες του νέου Νομικού Προσώπου απευθύνο νται σε όλους τους δημότες του Δήμου Σάμης. 4. Διοίκηση του Ν.Π. Το Ν.Π.Δ.Δ. διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από: τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο τέσσερις Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων δύο τουλάχιστον ορίζονται από τη μειοψηφία του Δη μοτικού Συμβουλίου δύο μέλη τα οποία κατέχουν ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ. 5. Θητεία του Ν.Π. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και λήγει με τη λήξη αυτής. 6. Πόροι του Ν.Π. είναι: 1. Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Σάμης ύψους ευρώ τουλάχιστον, η οποία θα αναπροσαρμό ζεται προς τα πάνω σύμφωνα με τις ανάγκες του Νο μικού Προσώπου, κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 2. Κρατικές επιχορηγήσεις ή κάθε άλλη νόμιμη πρό σοδος, είτε απευθείας από το Νομικό Πρόσωπο, είτε προς το Δήμο Σάμης για το Νομικό Πρόσωπο. 3. Οι κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κλη ροδοσίες ή συνδρομές ιδιωτών, οργανισμών σω ματείων κ.λπ. 4. Εισπράξεις από το αντίτιμο πραγμάτων, θεαμάτων ή υπηρεσιών που παρέχονται από το Νομικό Πρόσωπο. 5. Οι πρόσοδοι από την ίδια περιουσία του Οργανι σμού. 6. Ποσοστά από εισπράξεις αγώνων που γίνονται από αθλητικούς συλλόγους στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εισπράξεις από διαφημίσεις στο χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου. 8. Ποσοστά από καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που γίνο νται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου. 9. Μισθώματα από παραχώρηση αθλητικών εγκατα στάσεων του Δήμου για καλλιτεχνικές ή αθλητικές εκ δηλώσεις. 10. Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος μη κατονομαζόμενη παραπάνω. 7. Περιουσία του Ν.Π. είναι: 1. Ως περιουσία του Νομικού Προσώπου ορίζεται κάθε περιουσιακό στοιχείο που θα περιέλθει στην κυριότητα του κατά την διάρκεια της λειτουργίας του. 2. Οι κάθε είδους εγκαταστάσεις, χώροι άθλησης και γενικά ακίνητα που θα περιέλθουν στην κυριότητα του Οργανισμού από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία. 3. Το δικαίωμα διηνεκούς χρήσης και εκμετάλλευ σης όλων των αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων (γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, ποδοσφαίρου, γυμναστήρια) που υπάρχουν στον Δήμο ή που θα δημιουργηθούν στο μέλλον και κάθε άλλος χώρος ή εγκατάσταση που θα παραχωρηθεί στον Δήμο, καθώς και το δικαίωμα διηνε κούς χρήσης και εκμετάλλευσης του τουριστικά αξιοποι ημένου λιμνοσπήλαιου Μελισσάνης και του τουριστικά αξιοποιημένου σπηλαίου Δρογκαράτης. Ο Δήμος Σάμης ευθύς μετά την σύσταση του Οργα νισμού ως νομικού προσώπου, θα προβεί στην παρα χώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης των πιο πάνω ακινήτων καθώς και στην παραχώρηση του ενοχικού δικαιώματος χρήσης των σπηλαίων με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 8. Εκπροσώπηση του Ν.Π. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στα Δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή και σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο. Ακροτελεύτιο άρθρο: Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κ.Α του προυπολο γισμού οικ. έτους 2010 του Δήμου Σάμης με ποσό ύψους ,00 Ευρώ. Η ισχύς των διατάξεων της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως. Αργοστόλι, 2 Αυγούστου 2010 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΗΣ Αριθ (7) Τροποποίηση της συστατικής πράξης της κοινωφελούς επιχείρησης του δήμου Μίκρας Ν. Θεσσαλονίκης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πο λιτισμού Αθλητισμού Δήμου Μίκρας» (ΔΗΚΕΠΑΜ). Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 252, 254 και 269 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/ ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», β) της παρ.10 του άρθρου 6 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/ ) «Διοίκηση, οργάνω ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», γ) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που αφορούν τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις». 2. Την αριθ /09/2009 (Φ.Ε.Κ. 155/Β/2010) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο νίας που αφορούσε τη μετατροπή της αμιγούς δημοτι κής επιχείρησης του δήμου Μίκρας Ν. Θεσσαλονίκης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης Δήμου Μίκρας» (ΔΕΤΑΜ) σε κοινωφελή με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Αθλητι σμού Δήμου Μίκρας» (ΔΗΚΕΠΑΜ). 3. Την αριθ. 122/ απόφαση του δημοτικού συμ βουλίου του δήμου Μίκρας. 4. Το αριθ. 7848/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης. 5. Την αριθ. 8063/ (ΦΕΚ 2317/Β/ ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κε ντρικής Μακεδονίας, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξε ων στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως διορθώθηκε και ισχύει στο Φ.Ε.Κ. 167/Β/ , αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την παράγραφο 7 (Λύση της Επιχεί ρησης) της αριθ /09/2009 (Φ.Ε.Κ. 155/Β/2010) από φασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που αφορούσε τη μετατροπή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης του δήμου Μίκρας Ν. Θεσσαλο νίκης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης Δήμου Μίκρας» (ΔΕΤΑΜ) σε κοινωφελή με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πο λιτισμού Αθλητισμού Δήμου Μίκρας» (ΔΗΚΕΠΑΜ), ως εξής: 7. Λύση της επιχείρησης: Η επιχείρηση λύεται όταν: 1. Παρέλθει η διάρκεια της 2. Πριν την πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών. 3. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα πε ριουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο ή την Κοινότητα που την είχε συστήσει. 4. Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Από την παραπάνω απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του δήμου Μίκρας Ν. Θεσσαλονίκης.

6 17908 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ /09/2009 (Φ.Ε.Κ. 155/ Β/2010) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη, 17 Αυγούστου 2010 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ (8) Πολιτογράφηση της ομογενούς αλλοδαπής ΛΕΥΤΕΡΙ ΑΣ ΖΗΣΗ. Με την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ Α 49/2010), γίνεται δεκτή η από 16/10/2009 αίτηση της ομογενούς υπο στοιχεία: Επώνυμο: ΖΗΣΗ. Όνομα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ. Όνομα Πατρός: ΔΗΜΟ, γεν στην Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας. Την ελληνική ιθαγένεια αποκτά η ανωτέρω ομογενής από της δόσεως του όρκου του Έλληνα πολίτη εντός έτους από της δημοσιεύσεώς της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ (9) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ /5116/Π08/5/368/Ε/Ν.3299/04/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου εγκρίθηκε το αίτημα της επιχείρησης «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ» για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04, επένδυσης που αναφέ ρεται στην μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμό ελαι ουργείου στην θέση «Αλωνάκι» του Δ.Δ. Γκοριτσάς του Δήμου Θεραπνών του Νομού Λακωνίας, συνολικού κό στους ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ ( ,00 ) με ποσοστό επιχορήγησης 60% επί της ενισχυόμενης δαπάνης για την αρχική επένδυση ύψους ενός εκατομμυρίου πεντακο σίων μίας χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ ( ,00 ) δηλαδή ποσό εννιακοσίων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ ( ) & ποσοστό επιχορήγησης 50% επί της ενισχυόμενης δαπάνης για αμοιβές συμβού λων και δαπάνες μελετών ύψους επτά χιλιάδων πεντα κοσίων ευρώ (7.500,00 ) δηλαδή ποσό τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (3.750,00 ). Το τραπεζικό δάνειο θα ανέλθει στο ύψος των διακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων σαράντα έξη ευρώ ( ). Μετά την υλοποίηση της επένδυσης δεν θα δημιουρ γηθούν νέες θέσεις μόνιμης απασχόλησης. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ Αριθμ (10) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της ΔΑ/σης Αγροτ. Ανάπτ. Νομαρχιακής Αυτ/σηςΧανίων, που ασχολούνται με την εποπτεία κυκλοφορίας ζο ωτροφών δηλαδή τον έλεγχο των εισαγωμένων ζο ωτροφών από τρίτες χώρες και τον έλεγχο των επι χειρήσεων ζοωτροφών του ΕΤΟΥΣ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Έ χοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 Ν. 3205/2003 «Μισθο λογικές ρυθμίσεις λειτουργιών υπαλλήλων του Δημο σίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ κ.λπ.» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 297/τ.Α / Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2592/98 «Αναπρο σαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημο σίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες δια τάξεις που δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 57. τ.α / ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2732/99 «Διε παγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρ μοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας» που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 154 τ.a / ). 4. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 25 του Ν. 2738/99 «Περί συλλογικών διαπραγματεύσεων στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύ τηκε στο (ΦΕΚ 180 τ. Α /9 9 99). 5. Το Π.Δ. 30/96 ΦΕΚ 21 τ.α / που αφορά Νομαρ χιακές Αυτοδιοικήσεις. 6. Την αριθμ. Οικ / έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα Υπερωρίες και οδοτπορικά ΕΤΟΥΣ 2010 για τους υπαλ λήλους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που ασχο λούνται με τον έλεγχο των εισαγωμένων ζοωτροφών από τρίτες χώρες και τον έλεγχο των επιχειρήσεων ζωοτροφών. 7. Τη διαπίστωση της ανάγκης για καθιέρωση υπερω ριακής με αμοιβή εργασίας σε υπαλλήλους γεωπόνους επόπτες κυκλοφορίας ζοωτροφών, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή εγρασίας απογευματινών ωρών, Κυριακών και εξαιρέ σιμων ημερών στους υπαλλήλους επόπτες κυκλοφο ρίας ζοωτροφών της ΔΛ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Χανίων, κατά το ΕΤΟΥΣ 2010 ως ακολούθως: ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΟΩΤΡΟΦΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΥΠΕΡ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΥΧΤ. ΩΡΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡ. ΗΜΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΖΟΩΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΧΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΖΟΩΤΡΟΦΩΝ 2. Με απόφαση του οικείου Δντής Αγροτικής Ανάπτυ ξης θα καθορίζονται οι μήνες και ο αριθμός των ωρών κατά μήνα για τον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες εφαρμογής του προγράμματος. 3. Για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγ ματικής προσφοράς της προαναφερόμενης εργασίας, υπεύθυνος θα είναι ο Προϊστάμενος της Δνσης στην οποία ανήκουν οι υπάλληλοι.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η δαπάνη της υπερωριακής εργασίας ύψους 2.600,00 ευρώ, θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προ ϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων οικ. Έτους 2010, Φορέας 291, Υποφορέας Ε, και ΚΑΕ 0511 και Οι ώρες απογευματινής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις σαράντα (40) ώρες ανα υπάλληλο μη νιαίως και τις δέκα έξι (16) κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. 6. Η παρούσα απόφαση δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ πέραν του μηνός από την δημοσίευσής της. Χανιά, 12 Αυγούστου 2010 Ο Νομάρχης ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Αριθμ. 460 (11) Μεταφορά προσωπικού της Εταιρείας Τουριστικής Ανά πτυξης Αχαΐας (), σε Υπηρεσίες του Δήμου Πα τρέων και Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέ σεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Δήμο Πατρέων. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΤΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 4,5 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/ ) περί Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων σχετικά με τη μεταφορά προσωπικού στο Δήμο μας, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (Ν. 3613/2007). 2) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 περί σύστασης θέσεων και τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. 3) Τους υπηρεσιακούς φακέλους των εργαζομένων. 4) Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Πατρέων (ΦΕΚ 1648 Β /99) έτσι όποις έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει μέχρι σήμερα. (ΦΕΚ 646/ , 982/ , 319/ , 629/ και 865/ ) από τον οποίο προκύ πτει ότι δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις διαφό ρων ειδικοτήτων για την κατάταξη του μεταφερόμενου προσωπικού της στο Δήμο. 5) Το 26/ Πρακτικό του Δ.Σ της ETTA. 6) Το 109/ εισηγητικό έγγραφο της. 7) Την από 24/9/2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευ σης της με την οποία αποφασίστηκαν οι ενέρ γειες για τη λύση της Εταιρείας και την από 24/10/2008 τροποποίηση του καταστατικού της με τη οποία μετά τη αποχώρηση των μη αυτοδιοικητικών μελών της απο τέλεσε Δημοτική Επιχείρηση( Κ.Δ.Κ άρθρο 267 παρ. 1 εδ.γ). 8) Το 23/ Πρακτικό του Δ.Σ της. 9) Την προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης Περί μεταφοράς του προσωπικού της στην κατηγορία του Προσωπικού αορίστου χρόνου του Δήμου, είναι ο υπολογισμός στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2010 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 1/8/2010 έως 31/12/2010 του ποσού που αναλογεί στη μισθοδοσία τους. 10) Το αριθμ. 208/ εισηγητικό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης, από το οποίο προκύ πτει ότι έχει υπολογισθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογι σμιό του Δήμου για το έτος 2010 η δαπάνη μισθοδοσίας των προσώπων που θα μεταφερθούν από την στο Δήμο. 11) Το γεγονός ότι για τη μεταφορά του εν λόγω προ σωπικού δεν παρεμβάλλεται το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, γιατί πρόκειται για μεταφορά και δημιουργία θέσεων, ανάλογα με τις περιπτώσεις και όχι μετάταξη. 12) Το γεγονός ότι η αρμοδιότητα κατάταξης σε προ σωρινές προσωποπαγείς θέσεις ανήκει στο Δήμαρχο και η σχετική πράξη θα πρέπει να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ». Α. Εγκρίνει τη μεταφορά του με σχέση εργασίας ιδι ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού από την στη Δ/νση Προγραμματισμού, Τμήμα Τουριστικής Προβολής, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Δήμου Πα τρών, ως εξής: A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & ΠΑΤΡΩ ΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1 ΔΕΛΛΕΡΜΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ Π.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ / Πρακτικό Δ.Σ 2 ΤΣΙΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ 3 ΓΚΟΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 4 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 5 ΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6 ΧΡΥΣΑΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 7 ΚΑΡΝΑΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Π.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ / & 26/ Πρακτικό Δ.Σ Τ. Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / Πρακτικό Δ.Σ / & 26/ Πρακτικά Δ.Σ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ / &. 26/ Πρακηκά Δ.Σ Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ / & 26/ Πρακτικά Δ.Σ Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ / Πρακτικό Δ.Σ

8 17910 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8 ΤΟΓΑΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 9 ΘΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ / Πρακτικό Δ.Σ Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ / Πρακτικό Δ.Σ Β. Εγκρίνει τη σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου και σύμβασης Αορίστου Χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου Πατρέων ως εξής: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕ 1 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΕ 1 1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TE 1 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TE 1 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΕ 1 5 Διευκρινίζεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη ποσού ,00 έχει προβλεφθεί στους Κ.Α και των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων, οικονομικού έτους 2010, και θα προβλέπεται και για τα επόμενα έτη. Πάτρα, 19 Αυγούστου 2010 Η Πρόεδρος ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ».

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 29-12 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 71197/20783 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τσαμαδού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 12.03.2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: Τηλέφωνο: 2132038305 ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη σύστασης Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11993 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 954 8 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2299 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Νομικών Προσώπων σε ένα νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 215 14 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 30957/ΓΠ8601 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: «Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07.04.2011 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ Αριθ. Πρωτ.:29107/ΓΠ7939 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: Λύση Οργανισμού Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του νησιού της Ρόδου και σύσταση της ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου Καθορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου. Νομικό Πλαίσιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση Νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1335 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 109 4 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπο γραφής σε Διοικητικά και Οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: «Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 43/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος 5 ο από 7/ έως /) 3-0 ) 4 Δεκεμβρίου 0 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010). ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡ1Υ-462 Κατερίνη: 7 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74570 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 175 3 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 174 3 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 1.916 τ.μ., στη θέση «Βαθύ» περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 085/2011 ΘΕΜΑ Συγκρότηση των ΝΠΔΔ του Δήμου Ιλίου «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου» και «Κ.Α.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 104 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ 3549/12 6 2002 (ΦΕΚ. 717/τ.Δ/ 22 08 2002) απόφασης κήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1284 25 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΥΔΡΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός των ορίων της χερσαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος ο από 0/9 έως /9) -0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σεπτεμβρίου 0 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 240 9 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε δύο (2) υπαλλήλους που υπηρετούν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

6. Την 055/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η

6. Την 055/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 56123 Τηλ: 2310 727210 Email: depkaa@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 18 3 2009. Αριθμ. Αποφ: 8-88

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 18 3 2009. Αριθμ. Αποφ: 8-88 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 18 3 2009. Αριθμ. Αποφ: 8-88 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 27-340 Δ / 13-10- 08 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265 ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης για ένταξη του πλεονάζοντος προσωπικού της Επιχείρησης Δήμου Κερκυραίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΘΕΜΑ: «Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Απόφαση αρ. 249 /2011 Ο Δήμαρχος Πετρούπολης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΘΕΜΑ: «Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Απόφαση αρ. 249 /2011 Ο Δήμαρχος Πετρούπολης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη 20 Μαίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ.πρωτ. 7748 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ------------------------------------------ Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου ------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 43886/07 (ΦΕΚ 1574 Β/17-8-2007) ΘΕΜΑ : «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σύνθεση : Συνεδρίαση της 11-12-2012 Πρόεδρος : Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 170 14 Φεβρουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Δ3Α 5005307 ΕΞ 2012 Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07.04.2011 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ Αριθ. Πρωτ.: 29172/ΓΠ7970 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ Θέμα: Κατάργηση του ΚΑΠΗ Δήμου Αρτέμιδας Με τις παρ.3,

Διαβάστε περισσότερα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74608 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1188 9 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 653/1977 για την τρο ποποίηση της χάραξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:45720/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:45720/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:45720/21.10.2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 41 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 20.10.2016 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 292 14 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή έκδοσης οικοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 14 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 8986 Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζο νται στις γραμματείες των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 07 12-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Πληροφορίες κ. Κουτσονικόλας Αθ. Τηλ. (23743) 50 122 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /8-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /8-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /8-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2012 ΘΕΜΑ: 2 ο Τροποποίηση Οργανισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας, λόγω μεταφοράς στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 10 ο.- Κατάργηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 729 21 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 398τ.μ. που βρίσκεται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3365 4 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 281 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανάκληση της υπ αριθμ. 1325/12-5-1992 (ΦΕΚ Δ 551/26-5-1992) απόφασης Νομάρχη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15/12/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/668/5. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

Αθήνα 15/12/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/668/5. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανομής ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 18 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1188 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.941/ΨΣ6173 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10945 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 901 4 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5745 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ορειβατικά

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 203 (Τεύχος 48 ο από 25//203 έως 29//203) 3 0 ) 2 Δεκεμβρίου 203 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων γίνεται με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελόκηποι, 20/11/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 446 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5/2015

Αμπελόκηποι, 20/11/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 446 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 56123 Τηλ: 2310556202/727210 Email: dekpaa@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Κοινωφελής δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Κοινωφελής δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 56123 Τηλ: 2310556202/727210 Email: dekpam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 22 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών στον «MAΝANA ΔΗΜΗ ΤΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν. Πειραιάς, 10/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν.» CPV: 79211000-6

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:47286/16.10.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:47286/16.10.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:47286/16.10.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 39 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 15.10.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74513 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 105 12 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 0,863 στρεμ. στη θέση «Παλαιοχώρι» περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2962 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4802/142588 Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύ νησης της Γρίπης των

Διαβάστε περισσότερα

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. Έχοντας υπόψη: ********** - Το άρθρο 76 του ΠΔ 30/1996, σύμφωνα με το οποίο: 1. Η σύσταση αμιγούς επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα