ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 17903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου στην περιο χή «Χοντρό βουνό» περιφέρειας Παλαιοκάστρου Δήμου Βαθέος Σάμου... 1 Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΜΟ ΪΣΟΒΑ (επώνυμο) ΟΛΓΚΑ (κ. όνομα) Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας του ομογενούς ΜΟ ΪΣΟΒ (επώνυμο) ΓΚΕΟΡΓΚΙΪ (κ. όνομα) Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΓΙ ΑΝΟΥΛΟΒΑ (επώνυμο) ΜΑΡΙΑΣ (κ. όνομα) Τροποποίηση της αριθμ. 9606/ απόφασης Γενικού Γραμματέα Π.Ι.Ν. (ΦΕΚ 1030/97 τ.β ), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 727/ όμοια (ΦΕΚ 310/2002 τ.β )» Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δ. Σάμης με την επωνυμία «Οργανισμός Nεολαίας Άθλησης Πο λιτισμού Δήμου Σάμης (Ο.Ν.Α.Π. Σάμης)» Τροποποίηση της συστατικής πράξης της κοινωφε λούς επιχείρησης του δήμου Μίκρας Ν. Θεσσαλο νίκης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επι χείρηση Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Μίκρας» (ΔΗΚΕΠΑΜ)... 7 Πολιτογράφηση της ομογενούς αλλοδαπής ΛΕΥΤΕ ΡΙΑΣ ΖΗΣΗ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ» στις διατάξεις του Ν. 3299/ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της ΔΑ/σης Αγροτ. Ανάπτ. Νομαρχιακής Αυτ/ σηςχανίων, που ασχολούνται με την εποπτεία κυκλοφορίας ζοωτροφών δηλαδή τον έλεγχο των εισαγωμένων ζοωτροφών από τρίτες χώρες και τον έλεγχο των επιχειρήσεων ζοωτροφών του ΕΤΟΥΣ Μεταφορά προσωπικού της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Αχαΐας (), σε Υπηρεσίες του Δή μου Πατρέων και Σύσταση προσωρινών προσωπο παγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρό νου στο Δήμο Πατρέων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου στην περιοχή «Χοντρό βουνό» περιφέρειας Παλαιοκάστρου Δήμου Βαθέος Σάμου. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρ.7 του Ν. 177/ Τις διατάξεις του αρθ. 6 παρ. 1 της /85 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 757/Β/ ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση Οργάνωση Στελέχωση Περιφέρειας». 4. Την αριθ. 264/ απόφαση Γ.Γ. Περιφ. Βορ. Αιγαίου «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 457/Β/ ). 5. Τη Δ.Υ/ σχετική εισήγηση του γραφείου θήρας για ανάγκη προστασίας και αύξησης του υπάρ χοντος (πτερωτού και τριχωτού) θηράματος στη συ γκεκριμένη περιοχή, αποφασίζουμε: Την απαγόρευση του κυνηγίου, ως ζώνη προσαρμογής και ανάπτυξης των θηραμάτων, στην περιοχή «Χοντρό βουνό» περιφέρειας Παλαιοκάστρου Δήμου Βαθέος για δύο χρόνια. Τα όρια της ζώνης καθορίζονται ως εξής: Από Κέρβελη (θάλασσα) και αμαξωτό δρόμο μέχρι διασταύρωση Κέρβελης Ποσειδωνίου. Από κει συνεχίζει με αμαξωτό δρόμο μέχρι Ποσειδώνιο (θάλασσα). Η εφαρμογή και εκτέλεση ανατίθεται στους υπαλ λήλους της Δασικής Υπηρεσίας, στους θηροφύλακες της Ομοσπονδίας και των Κυνηγ. Συλλόγων καθώς και στην Αγροφυλακή. Οι παραβάτες της παρούσας διάταξης θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι σμού. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσιεύσεως της στην εφημερίδα της

2 17904 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σάμος, 13 Αυγούστου 2010 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Προϊσταμένη ΖΩΗ ΚΙΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (2) Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΜΟΪ ΣΟΒΑ (επώνυμο) ΟΛΓΚΑ (κ. όνομα). Με την Αριθ. Πρωτ / απόφαση της Γε νικής Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α/ ) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας», γίνεται αποδεκτή η από αίτηση της ανωτέρω ομογενούς ΜΟΪΣΟΒΑ (επώνυμο) ΟΛΓΚΑ (κ. όνομα) περί απόκτησης της Ελλη νικής Ιθαγένειας η οποία γεννήθηκε στις στο Γκαλίτσινο του Λεσνιάνσκιϊ, περιοχή του Άντλερ, Σότσι, Περιφέρεια του Κρασνοντάρ της Ρωσίας και εγκρίνεται ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της σε ΜΩΙΣΙΔΟΥ ΟΛΓΑ. Τα στοιχεία της είναι: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΚΑΣΠΑΡΟΒ ΦΕΝΤΟΡ ΜΗΤΡΟΣ (πριν το γάμο) ΣΠΙΡΙΝΤΟΝΟΒΑ ΕΛΙΖΑΒΕΤΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: ΜΟΪΣΟΒ ΓΚΕΟΡΓΚΙΪ Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ (3) Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας του ομογενούς ΜΟΪ ΣΟΒ (επώνυμο) ΓΚΕΟΡΓΚΙΪ (κ. όνομα). Με την Αριθ. Πρωτ / απόφαση της Γε νικής Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α/ ) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας», γίνεται αποδεκτή η από αίτηση του ανωτέρω ομογενούς ΜΟΪΣΟΒ (επώνυμο) ΓΚΕΟΡΓΚΙΪ (κ. όνομα) περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος γεννήθηκε στις στο χ. Λεσνόε, περιοχή του Άντλερ, Σότσι, Περιφέρεια του Κρασνοντάρ της Ρωσίας και εγκρίνεταιο εξελληνι σμός του ονοματεπωνύμου του σε ΜΩΙΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Τα στοιχεία του είναι: ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ: ΜΟΪΣΟΒ ΙΛΙΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ (πριν το γάμο) ΠΑΡΦΙΡΟΒΑ ΕΦΡΟΣΙΝΙΑ Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ (4) Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΓΙΑ ΝΟΥΛΟΒΑ (επώνυμο) ΜΑΡΙΑΣ (κ. όνομα). Με την Αριθ. Πρωτ / απόφαση της Γε νικής Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α/ ) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας», γίνεται αποδεκτή η από αίτηση της ανωτέρω ομογενούς ΓΙΑΝΟΥΛΟ ΒΑ (επώνυμο) ΜΑΡΙΑΣ (κ. όνομα) περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας η οποία γεννήθηκε στις στο Σότσι, Κρασναγια Πολιάνα, περιοχή του Άντλερσκιϊ, Περιφέρεια του Κρασνοντάρ της Ρωσίας και εγκρίνεται ο εξελληνισμός του επωνύμου της σε ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΟΥ. Τα στοιχεία της είναι: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΒΟΡΟΧΙΝΤΙ ΑΛΕΞΕΪ ΜΗΤΡΟΣ (πριν το γάμο) ΚΑΣΠΑΡΟΒΑ ΖΙΝΑΪΝΤΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: ΓΙΑΝΟΥΛΟΒ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ Με την ίδια απόφαση αποκτούν την Ελληνική ιθαγέ νεια και τα ανήλικα τέκνα της ανωτέρω ομογενούς: 1) ΓΙΑΝΟΥΛΟΒΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΙΑΝΟΥΛΟΒ ΚΟΝΣΤΑ ΝΤΙΝ και της ΓΙΑΝΟΥΛΟΒΑ ΜΑΡΙΑΣ (YANULOVA KRISTINA του YANULOV KONSTANTIN και της YANULOVA MARIA) που γεννήθηκε στις στο Σότσι, Περιοχή Άντλερ σκιϊ, Περιφέρεια του Κρασνοντάρ της Ρωσίας και 2) ΓΙΑΝΟΥΛΟΒ ΚΙΡΙΛΛ του ΓΙΑΝΟΥΛΟΒ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ και της ΓΙΑΝΟΥΛΟΒΑ ΜΑΡΙΑΣ (YANULOV KIRILL του YANULOV KONSTANTIN και της YANULOVA MARIA) που γεννήθηκε στις στο Σότσι, Περιοχή Άντλερ σκιϊ, Περιφέρεια του Κρασνοντάρ της Ρωσίας και εγκρί νουμε τον εξελληνισμό των ονοματεπωνύμων τους από ΓΙΑΝΟΥΛΟΒΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ σε ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ και από ΓΙΑΝΟΥΛΟΒ ΚΙΡΙΛΛ σε ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ. Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ Αριθμ (5) Τροποποίηση της αριθμ. 9606/ απόφασης Γε νικού Γραμματέα Π.Ι.Ν. (ΦΕΚ 1030/97 τ.β ), όπως τρο ποποιήθηκε με την αριθμ. 727/ όμοια (ΦΕΚ 310/2002 τ.β ). Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 16 Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθμιση Θε μάτων για την Τοπ. Αυτ/ση κ άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, και 240 του Ν. 3463/06 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». ΦΕΚ 114/2006 τ.α, σε συνδυασμό με την αριθμ. 5236/ (εγκ.8) του ΥΠΕΣΔΔΑ. 3. Την αριθ. 9606/ απόφασης Γενικού Γραμ ματέα Π.Ι.Ν. με την οποία συστάθηκε στην Κοινότητα Φαρσών και (νυν Δημοτικό Διαμέρισμα Δήμου Αργοστο λίου) Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία, Κοινοτική Βιβλιοθήκη Φάρσων «Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ», (ΦΕΚ 1030/97 τ.β ), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 727/ όμοια και μετονομάσθηκε σε Δημοτική Βιβλιοθήκη Δημ. Διαμ/ τος Φάρσων «Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ» (ΦΕΚ 310/2002 τ.β )».

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την αριθμ. 57/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Δ. Αργοστολίου με την οποία αποφασίζεται η τροποποίηση της ανωτέρω Βιβλιοθήκης και συγκεκριμέ να: ως προς το άρθρο που αφορά την Διοίκηση του εν λόγω Ν.Π. ΘΗΤΕΙΑ Δ.Σ., προκειμένου να προσαρμοστεί στις διατάξεις του Ν. 3463/06 νέο (Δ.Κ.Κ.). 5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» π.δ. 63/2002 (Α 98), αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθμ. 9606/ απόφασης Γενικού Γραμματέα Π.Ι.Ν. με την οποία συστάθηκε στην Κοινότητα Φαρσών και (νυν Δημοτικό Διαμέρισμα Δή μου Αργοστολίου) Ν.ΠΑ.Δ. με την επωνυμία, Κοινοτική Βιβλιοθήκη Φαρσών «Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ», (ΦΕΚ 1030/97 τ.β ), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 727/ όμοια και μετονομάσθηκε σε Δημοτική Βιβλι οθήκη Δημ. Διαμ/τος Φάρσων «Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ» (ΦΕΚ 310/2002 τ.β )», και συγκεκριμένα: τροποποιείται το άρθρο 3 που αφορά τη Διοίκηση του Ν.Π. προκειμένου να προσαρμοστεί στις διατάξεις του Ν. 3463/06 νέο (Δ.Κ.Κ.) ως κατωτέρω: Άρθρο 3 Διοίκηση του Ν.Π. ΘΗΤΕΙΑ Δ.Σ. Το Νομικό πρόσωπο θα διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ως εξής: Α) Ένα (1) μέλος που ορίζεται από τη μειοψηφία με τον αναπληρωτή του. Β) Ένα (1) μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Φάρσων, Γ) Τρεις (3) δημότες, χρήστες των υπηρεσιών του Ν.Π. με ειδικές γνώσεις και ανάλογη επαγγελματική και κοινωνική δράση. Μετά τον ορισμό των μελών, το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Α/Πρό εδρο του Δ.Σ. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. θα είναι διετής. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 3.000,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Δήμου Αργοστολίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν οι αριθμ. 9606/ (ΦΕΚ 1030/97 τ.β ) και 727/ (ΦΕΚ 310/2002 τ.β ) αποφάσεις μας. Η ισχύς των διατάξεων της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αργοστόλι, 2 Αυγούστου 2010 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΗΣ Αριθμ (6) Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δ. Σάμης με την επω νυμία «Οργανισμός Nεολαίας Άθλησης Πολιτισμού Δήμου Σάμης (Ο.Ν.Α.Π. Σάμης)». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 1. Tις διατάξεις των άρθρων 1 6 Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθμιση Θε μάτων για την Τοπ. Αυτ/ση κ άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, και 240 του Ν. 3463/06 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». ΦΕΚ 114/2006 τ.α, σε συνδυασμό με την αριθμ. 5236/ (εγκ.8) του ΥΠΕΣΔΔΑ. 3. Την αριθ. 62/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβου λίου Δ. Σάμης σχετικά με σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Νεο λαίας Άθλησης Πολιτισμού Δήμου Σάμης (Ο.Ν.Α.Π. Σάμης)». 4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» π.δ. 63/2002 (Α 98), αποφασίζουμε: 1. Συνιστούμε: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου στο Δ. Σάμης με την επωνυμία «Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης Πολιτισμού Δήμου Σάμης (O.N.A.Π Σάμης)», το οποίο θα διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 239 κ 240 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.). 2. Έδρα του Ν.Π. θα είναι το Δημ. Διαμέρισμα Σάμης. 3. Σκοπός του Ν.Π. θα είναι: 1. Η καλλιέργεια και διάδοση του αθλητικού πνεύμα τος σε όλους τους δημότες, η ανάδειξη και αξιοποίηση ταλαντούχων αθλητών και η συνεργασία με όλους τους αθλητικούς φορείς για την ανάπτυξη και πρόοδο του αθλητισμού του Δήμου, ώστε ο αθλητισμός να γίνει τρόπος ζωής των δημοτών. 2. Η δημιουργία, λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση αθλητικών κέντρων, γυμναστηρίων, γηπέδων, κολυμβη τηρίων, χώρων αθλοπαιδιών και γυμναστικής και γενικά χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων των οποίων η χρήση ανήκει ή έχει παραχωρηθεί στον Δήμο Σάμης, η εξασφά λιση της υλικοτεχνικής υποδομής και του απαραίτητου εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών ελεύθερης και οργανωμένης άθλησης των δημοτών και κατοίκων του Δήμου Σάμης και ιδιαίτερα των νέων. Ειδικότερος σκο πός είναι η δημιουργία αθλητικού κέντρου στο αγρο τεμάχιο ιδιοκτησίας του Δήμου Σάμης που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Γριζάτων, επιφανείας τ.μ., το οποίο αγροτεμάχιο αποκτήθηκε από τον Δήμο Σάμης για τον σκοπό αυτό. 3. Η ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού με τη δημιουρ γία ευκαιριών άθλησης για όλους τους δημότες. 4. Η συμβολή στην επιστημονική αναβάθμιση της γνώ σης για τον αθλητισμό και τα διάφορα αγωνίσματα, με τη διοργάνωση σεμιναρίων διαλέξεων αθλητικών ακαδημιών κ.α. 5. Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και η συμ μετοχή σε εκδηλώσεις μαζικού αθλητισμού που οργα νώνονται από ανάλογους φορείς. 6. Η συντήρηση και φροντίδα αθλητικών εγκαταστά σεων που παραχωρούνται στο Ν.Π. ή που είναι δικής του ιδιοκτησίας, καθώς και η ανέγερση νέων. 7. Η συμμετοχή σε αγώνες (πρωταθλήματα, ημερίδες κ.α.). 8. Η προσπάθεια διατήρησης και προβολής της αθλη τικής παράδοσης της περιοχής. 9. Η δημιουργία δυνατοτήτων ανάπτυξης αθλητικού τουρισμού σε συνεργασία με κρατικούς ή ιδιωτικούς παράγοντες και φορείς.

4 17906 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. Η ψυχαγωγία και η αναβάθμιση του πολιτιστικού επιπέδου όλων των δημοτών και κυρίως των νέων. 11. Η καλλιέργεια του πνεύματος της φυσιολατρίας στα πλαίσια της προστασίας του φυσικού περιβάλλο ντος και της βελτίωσης της φυσικής κατάστασης του σώματος από την επαφή με τη φύση. 12. Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη του αθλητισμού για όλους, η αξιοποίηση των σχετικών προγραμμάτων και η λειτουργία ειδικών τμημάτων για τη συμμετοχή και άθληση ατόμων με ειδικές ανάγκες. 13. Η παροχή κάθε υλικής και τεχνικής βοήθειας και η συνεργασία με τους καθηγητές φυσικής αγωγής και τα σχολεία του Δήμου για την ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού. 14. Η οργάνωση, ανάπτυξη και υποστήριξη κάθε εί δους αθλητικής δραστηριότητας για την καλλιέργεια φίλαθλου, συναγωνιστικού πνεύματος, απαλλαγμένου από φανατισμό, ανταγωνισμούς και κερδοσκοπικούς στόχους καθώς και η ανάπτυξη της κοινωνικότητας των δημοτών. 15. Η συνεργασία με όλους τους φορείς κρατικούς ή μη και αθλητικούς παράγοντες (κρατικούς, αθλητικούς συλλόγους, ενώσεις σχολεία κ.λπ.) και ο συντονισμός τους για την προώθηση του συνολικού αθλητικού ιδε ώδους. 16. Η ανάληψη πρωτοβουλιών σε συνεργασία με φο ρείς, που θα αποσκοπούν στην προώθηση του αθλητι σμού και την βελτίωση του επιπέδου του. 17. Η δημιουργία και λειτουργία επιτροπών για την αξιοποίηση του συνολικού αθλητικού δυναμικού του Δήμου. 18. Η ανάπτυξη συνεργασίας, ο συντονισμός δραστη ριοτήτων με άλλους Δήμους του Νομού Κεφαλληνίας, με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλληνίας, με την Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Κεφαλληνίας και Ιθάκης, με άλλους Δή μους ή Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και με την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., με σκοπό την προ ώθηση και ανάπτυξη των αθλητικών υποδομών στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. 19. Η μίσθωση αιθουσών και εν γένει χώρων. 20. Η εν γένει ανάπτυξη του λαϊκού αθλητισμού, με πρόσληψη κατάλληλου προσωπικού αποτελουμένου από γυμναστές, προπονητές κ.λπ. 21. Η δημιουργία σχολών κατά τομέα αθλητισμού, κα θώς και η ίδρυση τμημάτων κατ άθλημα, όπως και η δημιουργία Ακαδημιών για την παιδική κι εφηβική ηλικία, ομάδων με ελεύθερη συμμετοχή δημοτών σε διάφορα προγράμματα. 22. Η καλλιέργεια και η διάδοση του τοπικού παραδο σιακού πολιτισμού σε όλους τους δημότες, η πολιτιστική ανάδειξη της περιοχής και η εν γένει εξύψωση του πολιτισμού στην περιοχή της Σάμης. 23. Η δημιουργία, λειτουργία, διαχείριση και συντή ρηση πολιτιστικού κέντρου, πνευματικού κέντρου, η εξασφάλιση της υλικοτεχνικής υποδομής και του απα ραίτητου εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της πολιτιστικής ανάπτυξης και της ακώλυτης πρόσβασης στα προϊόντα του πνευματικού πολιτισμού των δημοτών και κατοίκων του Δήμου Σάμης και ιδιαίτερα των νέων. Ειδικότερος σκοπός είναι η δημιουργία πολιτιστικού κέντρου στο οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Σάμης, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Σάμης (πρώην Κτίριο Προσκόπων), το οποίο αποκτήθηκε από το Δήμο Σάμης προς τον σκοπό αυτό. 24. Η δημιουργία σχολών κατά τομέα πολιτισμού κα θώς και η ίδρυση τμημάτων κατά τομέα αθλητισμού για την παιδική και εφηβική ηλικία καθώς και τμήματα ενηλίκων με ελεύθερη συμμετοχή δημοτών σε διάφορα προγράμματα. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, μπορούν να δημιουργηθούν και να λειτουργούν τα παρακάτω τμή ματα: α. Τμήμα ποδοσφαίρου. β. Τμήμα κλασικού αθλητισμού. γ. Τμήμα καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης. δ. Τμήμα ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής. ε. Τμήμα αεροβικής γυμναστικής. στ. Τμήμα κολύμβησης. ζ. Τμήμα αντισφαίρισης. η. Τμήμα πινγκ πονγκ. θ. Τμήμα χορού (παραδοσιακού μπαλέτου). ι. Τμήμα πυγμαχίας, καράτε, ταε κβο ντο. ια. Τμήμα Ιστιοπλοΐας. ιβ. Τμήμα Φιλαρμονικής. ιγ. Τμήμα Θεάτρου. ιδ. Τμήμα Παραδοσιακής Μουσικής. ιε. Μουσικό Τμήμα. ιστ. Τμήμα Παραδοσιακών Χορών. ιζ. Τμήμα Κινηματογράφου. ιη. Τμήμα ζωγραφικής, γλυπτικής, αγγειοπλαστικής. ιθ. κ.α. Οι υπηρεσίες του νέου Νομικού Προσώπου απευθύνο νται σε όλους τους δημότες του Δήμου Σάμης. 4. Διοίκηση του Ν.Π. Το Ν.Π.Δ.Δ. διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από: τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο τέσσερις Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων δύο τουλάχιστον ορίζονται από τη μειοψηφία του Δη μοτικού Συμβουλίου δύο μέλη τα οποία κατέχουν ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ. 5. Θητεία του Ν.Π. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και λήγει με τη λήξη αυτής. 6. Πόροι του Ν.Π. είναι: 1. Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Σάμης ύψους ευρώ τουλάχιστον, η οποία θα αναπροσαρμό ζεται προς τα πάνω σύμφωνα με τις ανάγκες του Νο μικού Προσώπου, κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 2. Κρατικές επιχορηγήσεις ή κάθε άλλη νόμιμη πρό σοδος, είτε απευθείας από το Νομικό Πρόσωπο, είτε προς το Δήμο Σάμης για το Νομικό Πρόσωπο. 3. Οι κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κλη ροδοσίες ή συνδρομές ιδιωτών, οργανισμών σω ματείων κ.λπ. 4. Εισπράξεις από το αντίτιμο πραγμάτων, θεαμάτων ή υπηρεσιών που παρέχονται από το Νομικό Πρόσωπο. 5. Οι πρόσοδοι από την ίδια περιουσία του Οργανι σμού. 6. Ποσοστά από εισπράξεις αγώνων που γίνονται από αθλητικούς συλλόγους στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εισπράξεις από διαφημίσεις στο χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου. 8. Ποσοστά από καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που γίνο νται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου. 9. Μισθώματα από παραχώρηση αθλητικών εγκατα στάσεων του Δήμου για καλλιτεχνικές ή αθλητικές εκ δηλώσεις. 10. Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος μη κατονομαζόμενη παραπάνω. 7. Περιουσία του Ν.Π. είναι: 1. Ως περιουσία του Νομικού Προσώπου ορίζεται κάθε περιουσιακό στοιχείο που θα περιέλθει στην κυριότητα του κατά την διάρκεια της λειτουργίας του. 2. Οι κάθε είδους εγκαταστάσεις, χώροι άθλησης και γενικά ακίνητα που θα περιέλθουν στην κυριότητα του Οργανισμού από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία. 3. Το δικαίωμα διηνεκούς χρήσης και εκμετάλλευ σης όλων των αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων (γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, ποδοσφαίρου, γυμναστήρια) που υπάρχουν στον Δήμο ή που θα δημιουργηθούν στο μέλλον και κάθε άλλος χώρος ή εγκατάσταση που θα παραχωρηθεί στον Δήμο, καθώς και το δικαίωμα διηνε κούς χρήσης και εκμετάλλευσης του τουριστικά αξιοποι ημένου λιμνοσπήλαιου Μελισσάνης και του τουριστικά αξιοποιημένου σπηλαίου Δρογκαράτης. Ο Δήμος Σάμης ευθύς μετά την σύσταση του Οργα νισμού ως νομικού προσώπου, θα προβεί στην παρα χώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης των πιο πάνω ακινήτων καθώς και στην παραχώρηση του ενοχικού δικαιώματος χρήσης των σπηλαίων με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 8. Εκπροσώπηση του Ν.Π. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στα Δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή και σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο. Ακροτελεύτιο άρθρο: Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κ.Α του προυπολο γισμού οικ. έτους 2010 του Δήμου Σάμης με ποσό ύψους ,00 Ευρώ. Η ισχύς των διατάξεων της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως. Αργοστόλι, 2 Αυγούστου 2010 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΗΣ Αριθ (7) Τροποποίηση της συστατικής πράξης της κοινωφελούς επιχείρησης του δήμου Μίκρας Ν. Θεσσαλονίκης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πο λιτισμού Αθλητισμού Δήμου Μίκρας» (ΔΗΚΕΠΑΜ). Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 252, 254 και 269 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/ ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», β) της παρ.10 του άρθρου 6 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/ ) «Διοίκηση, οργάνω ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», γ) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που αφορούν τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις». 2. Την αριθ /09/2009 (Φ.Ε.Κ. 155/Β/2010) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο νίας που αφορούσε τη μετατροπή της αμιγούς δημοτι κής επιχείρησης του δήμου Μίκρας Ν. Θεσσαλονίκης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης Δήμου Μίκρας» (ΔΕΤΑΜ) σε κοινωφελή με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Αθλητι σμού Δήμου Μίκρας» (ΔΗΚΕΠΑΜ). 3. Την αριθ. 122/ απόφαση του δημοτικού συμ βουλίου του δήμου Μίκρας. 4. Το αριθ. 7848/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης. 5. Την αριθ. 8063/ (ΦΕΚ 2317/Β/ ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κε ντρικής Μακεδονίας, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξε ων στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως διορθώθηκε και ισχύει στο Φ.Ε.Κ. 167/Β/ , αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την παράγραφο 7 (Λύση της Επιχεί ρησης) της αριθ /09/2009 (Φ.Ε.Κ. 155/Β/2010) από φασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που αφορούσε τη μετατροπή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης του δήμου Μίκρας Ν. Θεσσαλο νίκης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης Δήμου Μίκρας» (ΔΕΤΑΜ) σε κοινωφελή με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πο λιτισμού Αθλητισμού Δήμου Μίκρας» (ΔΗΚΕΠΑΜ), ως εξής: 7. Λύση της επιχείρησης: Η επιχείρηση λύεται όταν: 1. Παρέλθει η διάρκεια της 2. Πριν την πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών. 3. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα πε ριουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο ή την Κοινότητα που την είχε συστήσει. 4. Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Από την παραπάνω απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του δήμου Μίκρας Ν. Θεσσαλονίκης.

6 17908 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ /09/2009 (Φ.Ε.Κ. 155/ Β/2010) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη, 17 Αυγούστου 2010 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ (8) Πολιτογράφηση της ομογενούς αλλοδαπής ΛΕΥΤΕΡΙ ΑΣ ΖΗΣΗ. Με την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ Α 49/2010), γίνεται δεκτή η από 16/10/2009 αίτηση της ομογενούς υπο στοιχεία: Επώνυμο: ΖΗΣΗ. Όνομα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ. Όνομα Πατρός: ΔΗΜΟ, γεν στην Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας. Την ελληνική ιθαγένεια αποκτά η ανωτέρω ομογενής από της δόσεως του όρκου του Έλληνα πολίτη εντός έτους από της δημοσιεύσεώς της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ (9) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ /5116/Π08/5/368/Ε/Ν.3299/04/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου εγκρίθηκε το αίτημα της επιχείρησης «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ» για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04, επένδυσης που αναφέ ρεται στην μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμό ελαι ουργείου στην θέση «Αλωνάκι» του Δ.Δ. Γκοριτσάς του Δήμου Θεραπνών του Νομού Λακωνίας, συνολικού κό στους ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ ( ,00 ) με ποσοστό επιχορήγησης 60% επί της ενισχυόμενης δαπάνης για την αρχική επένδυση ύψους ενός εκατομμυρίου πεντακο σίων μίας χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ ( ,00 ) δηλαδή ποσό εννιακοσίων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ ( ) & ποσοστό επιχορήγησης 50% επί της ενισχυόμενης δαπάνης για αμοιβές συμβού λων και δαπάνες μελετών ύψους επτά χιλιάδων πεντα κοσίων ευρώ (7.500,00 ) δηλαδή ποσό τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (3.750,00 ). Το τραπεζικό δάνειο θα ανέλθει στο ύψος των διακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων σαράντα έξη ευρώ ( ). Μετά την υλοποίηση της επένδυσης δεν θα δημιουρ γηθούν νέες θέσεις μόνιμης απασχόλησης. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ Αριθμ (10) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της ΔΑ/σης Αγροτ. Ανάπτ. Νομαρχιακής Αυτ/σηςΧανίων, που ασχολούνται με την εποπτεία κυκλοφορίας ζο ωτροφών δηλαδή τον έλεγχο των εισαγωμένων ζο ωτροφών από τρίτες χώρες και τον έλεγχο των επι χειρήσεων ζοωτροφών του ΕΤΟΥΣ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Έ χοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 Ν. 3205/2003 «Μισθο λογικές ρυθμίσεις λειτουργιών υπαλλήλων του Δημο σίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ κ.λπ.» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 297/τ.Α / Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2592/98 «Αναπρο σαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημο σίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες δια τάξεις που δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 57. τ.α / ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2732/99 «Διε παγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρ μοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας» που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 154 τ.a / ). 4. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 25 του Ν. 2738/99 «Περί συλλογικών διαπραγματεύσεων στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύ τηκε στο (ΦΕΚ 180 τ. Α /9 9 99). 5. Το Π.Δ. 30/96 ΦΕΚ 21 τ.α / που αφορά Νομαρ χιακές Αυτοδιοικήσεις. 6. Την αριθμ. Οικ / έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα Υπερωρίες και οδοτπορικά ΕΤΟΥΣ 2010 για τους υπαλ λήλους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που ασχο λούνται με τον έλεγχο των εισαγωμένων ζοωτροφών από τρίτες χώρες και τον έλεγχο των επιχειρήσεων ζωοτροφών. 7. Τη διαπίστωση της ανάγκης για καθιέρωση υπερω ριακής με αμοιβή εργασίας σε υπαλλήλους γεωπόνους επόπτες κυκλοφορίας ζοωτροφών, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή εγρασίας απογευματινών ωρών, Κυριακών και εξαιρέ σιμων ημερών στους υπαλλήλους επόπτες κυκλοφο ρίας ζοωτροφών της ΔΛ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Χανίων, κατά το ΕΤΟΥΣ 2010 ως ακολούθως: ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΟΩΤΡΟΦΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΥΠΕΡ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΥΧΤ. ΩΡΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡ. ΗΜΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΖΟΩΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΧΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΖΟΩΤΡΟΦΩΝ 2. Με απόφαση του οικείου Δντής Αγροτικής Ανάπτυ ξης θα καθορίζονται οι μήνες και ο αριθμός των ωρών κατά μήνα για τον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες εφαρμογής του προγράμματος. 3. Για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγ ματικής προσφοράς της προαναφερόμενης εργασίας, υπεύθυνος θα είναι ο Προϊστάμενος της Δνσης στην οποία ανήκουν οι υπάλληλοι.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η δαπάνη της υπερωριακής εργασίας ύψους 2.600,00 ευρώ, θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προ ϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων οικ. Έτους 2010, Φορέας 291, Υποφορέας Ε, και ΚΑΕ 0511 και Οι ώρες απογευματινής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις σαράντα (40) ώρες ανα υπάλληλο μη νιαίως και τις δέκα έξι (16) κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. 6. Η παρούσα απόφαση δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ πέραν του μηνός από την δημοσίευσής της. Χανιά, 12 Αυγούστου 2010 Ο Νομάρχης ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Αριθμ. 460 (11) Μεταφορά προσωπικού της Εταιρείας Τουριστικής Ανά πτυξης Αχαΐας (), σε Υπηρεσίες του Δήμου Πα τρέων και Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέ σεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Δήμο Πατρέων. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΤΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 4,5 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/ ) περί Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων σχετικά με τη μεταφορά προσωπικού στο Δήμο μας, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (Ν. 3613/2007). 2) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 περί σύστασης θέσεων και τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. 3) Τους υπηρεσιακούς φακέλους των εργαζομένων. 4) Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Πατρέων (ΦΕΚ 1648 Β /99) έτσι όποις έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει μέχρι σήμερα. (ΦΕΚ 646/ , 982/ , 319/ , 629/ και 865/ ) από τον οποίο προκύ πτει ότι δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις διαφό ρων ειδικοτήτων για την κατάταξη του μεταφερόμενου προσωπικού της στο Δήμο. 5) Το 26/ Πρακτικό του Δ.Σ της ETTA. 6) Το 109/ εισηγητικό έγγραφο της. 7) Την από 24/9/2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευ σης της με την οποία αποφασίστηκαν οι ενέρ γειες για τη λύση της Εταιρείας και την από 24/10/2008 τροποποίηση του καταστατικού της με τη οποία μετά τη αποχώρηση των μη αυτοδιοικητικών μελών της απο τέλεσε Δημοτική Επιχείρηση( Κ.Δ.Κ άρθρο 267 παρ. 1 εδ.γ). 8) Το 23/ Πρακτικό του Δ.Σ της. 9) Την προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης Περί μεταφοράς του προσωπικού της στην κατηγορία του Προσωπικού αορίστου χρόνου του Δήμου, είναι ο υπολογισμός στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2010 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 1/8/2010 έως 31/12/2010 του ποσού που αναλογεί στη μισθοδοσία τους. 10) Το αριθμ. 208/ εισηγητικό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης, από το οποίο προκύ πτει ότι έχει υπολογισθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογι σμιό του Δήμου για το έτος 2010 η δαπάνη μισθοδοσίας των προσώπων που θα μεταφερθούν από την στο Δήμο. 11) Το γεγονός ότι για τη μεταφορά του εν λόγω προ σωπικού δεν παρεμβάλλεται το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, γιατί πρόκειται για μεταφορά και δημιουργία θέσεων, ανάλογα με τις περιπτώσεις και όχι μετάταξη. 12) Το γεγονός ότι η αρμοδιότητα κατάταξης σε προ σωρινές προσωποπαγείς θέσεις ανήκει στο Δήμαρχο και η σχετική πράξη θα πρέπει να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ». Α. Εγκρίνει τη μεταφορά του με σχέση εργασίας ιδι ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού από την στη Δ/νση Προγραμματισμού, Τμήμα Τουριστικής Προβολής, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Δήμου Πα τρών, ως εξής: A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & ΠΑΤΡΩ ΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1 ΔΕΛΛΕΡΜΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ Π.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ / Πρακτικό Δ.Σ 2 ΤΣΙΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ 3 ΓΚΟΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 4 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 5 ΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6 ΧΡΥΣΑΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 7 ΚΑΡΝΑΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Π.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ / & 26/ Πρακτικό Δ.Σ Τ. Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / Πρακτικό Δ.Σ / & 26/ Πρακτικά Δ.Σ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ / &. 26/ Πρακηκά Δ.Σ Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ / & 26/ Πρακτικά Δ.Σ Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ / Πρακτικό Δ.Σ

8 17910 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8 ΤΟΓΑΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 9 ΘΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ / Πρακτικό Δ.Σ Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ / Πρακτικό Δ.Σ Β. Εγκρίνει τη σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου και σύμβασης Αορίστου Χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου Πατρέων ως εξής: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕ 1 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΕ 1 1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TE 1 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TE 1 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΕ 1 5 Διευκρινίζεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη ποσού ,00 έχει προβλεφθεί στους Κ.Α και των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων, οικονομικού έτους 2010, και θα προβλέπεται και για τα επόμενα έτη. Πάτρα, 19 Αυγούστου 2010 Η Πρόεδρος ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 77 29 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο γραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1190 9 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων των πρώην Δήμων που συνέστησαν το Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2439 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 182 25 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού, Ανάπτυξης και Πρόνοιας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 9 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/13967/2631/50037/ 12 7 2006 απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 614 18 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Αε ροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2143 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της Δ6/Φ1/οικ. 8684/24.4.2007 (ΦΕΚ Β 694) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16959 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1354 8 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και Κοινοτήτων για το έτος 2007.... 1 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 5 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 935 23 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Μα κεδονίας».... 1 Κατάργηση Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1125 3 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδι ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2067 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή δωρεάς κινητών πραγμάτων προς το Ελ ληνικό Δημόσιο χωρίς όρο....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 984 26 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άδεια κατοχής Β θέσης μέλους Δ.Ε.Π. Σοφοκλή Μπρισίμη.... 1 Άδεια κατοχής Β θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3857 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 321 16 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10082/Β431 (ΦΕΚ 377 Β/ 23.3.2005) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 623 3 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΚΙΩΤΗ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΣ», στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 12 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική τροποποίηση της υπ αριθμ. 4296/24.2.2006 (ΦΕΚ 292/10.3.2006) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1656 15 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση τροποποίησης των διατάξεων του Οργανι σμού του Ιδρύματος με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3489 Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 723 2 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κριτήρια και διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων (ΣΑΤΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2444 14 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης Επιστημονικής Διασύνδε σης.... 1 Καθορισμός του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 90 18 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4146 Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 30 Ιανουαρίου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4115 Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 102 20 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου στον KOCTOV KOSTA MIHAYLOV για το αδίκημα της παράνομης

Διαβάστε περισσότερα