Αντοχή στα β-λακταμικά. Ευαγγελία Λεμπέση Αν. Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Ν. Παίδων Αθηνών Π. & Α. Κυριακού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντοχή στα β-λακταμικά. Ευαγγελία Λεμπέση Αν. Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Ν. Παίδων Αθηνών Π. & Α. Κυριακού"

Transcript

1 Αντοχή στα β-λακταμικά Ευαγγελία Λεμπέση Αν. Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Ν. Παίδων Αθηνών Π. & Α. Κυριακού

2 β-λακταμικά a) Penicillins c) Monobactams

3 Σύνθεση πεπτιδογλυκάνης

4 Μηχανισμοί αντοχής στα β-λακταμικά Τροποποίηση του στόχου δράσης PBPs Συχνή στα Gram (+) βακτήρια Παραγωγή β-λακταμασών Συχνή στα Gram (-) βακτήρια Μειωμένη διαπερατότητα απώλεια πορινών Συστήματα αντλιών ενεργητικής αποβολής του αντιβιοτικού

5 Μηχανισμοί αντοχής στα β-λακταμικά Τροποποίηση του στόχου δράσης PBPs Υπερπαραγωγή PBP (σχετικά σπάνια) Απόκτηση νέων ξένων PBPs Τροποποίηση PBPs με μεταμόρφωση Τροποποίηση PBPs με σημειακές μεταλλαγές

6 Υπερπαραγωγή PBP Οι Εντερόκοκκοι διαθέτουν την χαμηλής συγγένειας με τα β-λακταμικά PBP5, με συνέπεια: Ενδογενή αντοχή σε: κεφαλοσπορίνες, αντισταφυλοκοκκικές πενικιλλίνες (OXA) και αντιψευδομοναδικές πενικιλλίνες (TIC, CARB) Σχετικά υψηλές MICs, σε σχέση με τους στρεπτοκόκκους, σε: AMP και PIP Υπερπαραγωγή PBP5, συχνή στον Enterococcus faecium Αντοχή σε όλα τα β-λακταμικά

7 Απόκτηση νέων ξένων PBPs Συχνή στον S. aureus PBP2a: νέα ΡΒΡ με μειωμένη τάση σύνδεσης με όλες τις β-λακτάμες και τους αναστολείς Κωδικοποιείται από το meca γονίδιο και τα ρυθμιστικά meci και mecr1, τα οποία εδράζονται σε μια μεταθετή περιοχή μέσα στο χρωμόσωμα, που ονομάζεται σταφυλοκοκκική κασέτα (Staphylococcal Cassette Chromosome, SCCmec) Ανίχνευση: meca γονιδίου με μοριακή μέθοδο PBP2a με latex test φαινοτυπική ανίχνευση με δίσκο FOX ή OXA (CLSI)

8 Τροποποίηση PBPs με μεταμόρφωση Ανασυνδυασμός των φυσικών pbp γονιδίων με ξένα pbp γονίδια από συγγενή είδη μωσαϊκά γονίδια S. pneumoniae (PBPs: 1a, 1b, 2a, 2b, 2x, 3) PBP2x, PBP2b, PBP1a: Penicillin R PBP2x, PBP1a: Cephalosporin R Ανίχνευση με: δίσκο ΟΧΑ 1μg (S>19mm) Προσδιορισμό MICs (S 0.06μg/ml, IS:0.1-1μg/ml, R>1μg/ml) N. meningitidis (PBP2, 3): Penicillin IS (σπάνια) N. gonorrhoeae (PBP2b): Penicillin IS (συχνή)

9 Τροποποίηση PBPs με σημειακές μεταλλαγές E. faecium: PBP5 Αντοχή σε όλα τα β-λακταμικά αντιβιοτικά H. influenzae: PBP3a, PBP3b BLNAR (β-lactamase Negative Ampicillin Resistant) Αντοχή σε αμπικιλίνη, αναστολείς και α, β γενιάς κεφαλοσπορίνες

10 β-λακταμάσες Βακτηριακά ένζυμα πρωτεϊνικής φύσης Αδρανοποιούν τις β- λακτάμες, υδρολύοντας τον αμιδικό δεσμό O=C- N του β-λακταμικού δακτυλίου

11 Μηχανισμός δράσης β-λακταμασών Η υδρόλυση επιτυγχάνεται με μια αντίδραση ακυλίωσης μεταξύ του καρβονυλίου του β- λκταμικού δακτ. και του υδροξυλίου της σερίνης, με συνέπεια τον σχηματισμό εστέρα, ο οποίος στη συνέχεια υδρολύεται αφήνοντας το ένζυμο ενεργό και το αντιβιοτικό ανενεργό.

12 β-λακταμάσες Εκκρίνονται στον εξωκυττάριο χώρο του μικροβίου [Gram(+)βακτήρια] ή στον περιπλασμικό χώρο [Gram(-) βακτήρια] Κωδικοποιούνται από γονίδια που φέρονται στο χρωμόσωμα ή σε πλασμίδια

13 Διάκριση των β-λακταμασών Χρωμοσωματικές ή Πλασμιδιακές Ενδογενείς ή Επίκτητες Ιδιοσυστασιακές ή επαγώγιμες Σερινο-τρανσφεράσες (εστέρας σερίνης) ή Μεταλλο-β-λακταμάσες (ιόν Zn 2+ )

14 Ταξινόμηση των β-λακταμασών Λειτουργική ταξινόμηση (1995) κατά Bush-Jacoby-Medeiros σε ομάδες (groups) 1, 2, 3, 4 και υποομάδες (subgroups) 2a, 2b, 2be, 2br, 2c, 2d, 2e, 2f Μοριακή ταξινόμηση (1980) κατά Ambler σε τάξεις (classes) A, B, C, D

15 Bush et al Ambler Αναστολή Clav/EDTA Βασικά χαρακτηριστικά 1 C - Κεφαλοσπορινάσες - AmpC 2a A Clav Πενικιλλινάσες (Σταφυλοκοκκικές/Εντεροκοκ) 2b A Clav TEM-1,-2 & SHV-1 2be A Clav ESBL (TEM- & SHV-) 2br A Clav μικρή Inhibitor Resistant TEM (IRT) 2c A Clav Καρμπενικιλλινάσες PSE- 2e A Clav Κεφουροξιμάσες 2f A Clav Καρβαπενεμάσες 2d D Clav ποικίλη Οξακιλ/άσες ESBL-Καρβ/σες 3 B EDTA Μεταλλο-Καρβαπενεμάσες A, C, D: Σερινοτρανσφεράσες B: Μεταλλοένζυμα (Zn)

16 Ευρέος φάσματος (broad spectrum) β-λακταμάσες (group 2b κατά Bush et al) Οι αρχικές TEM-1, -2 και SHV-1 και ορισμένες τύπου ΟΧΑ Πλασμιδιακές (E. coli, H. influenzae, N. gonorrhoeae) Xρωμοσωματικές (SHV-1 K.pneumoniae) Η πρώτη πλασμιδιακή (ΤΕΜ-1) βρέθηκε στην Ελλάδα (1965) Ευθύνονται για την επίκτητη αντοχή στις broad-spectrum πενικιλλίνες Αναστέλλονται από τους αναστολείς

17 E. coli παραγωγή ΤΕΜ-1 (broad spectrum β- lactamase)

18 Εκτεταμένου φάσματος β-λακταμάσες (Extended Spectrum B-Lactamases, ESBL) group 2be Προέρχονται από τις αρχικές TEM-1, -2 (>160 ένζυμα) και SHV-1 (100 ένζυμα) Εμφανίστηκαν το 1983 παγκόσμια διασπορά Συχνότερες σε K. pneumoniae και E. coli Κωδικοποιούνται από γονίδια που φέρονται σε πλασμίδια, μαζί με άλλα γονίδια αντοχής Υδρολύουν πενικιλλίνες, κεφαλοσπορίνες (πλήν κεφοξιτίνης), μονοβακτάμες Δεν υδρολύουν τις καρβαπενέμες (IMP, MEM, ERT) Αναστέλλονται από τους αναστολείς (CLAV, TAZ)

19 Νεότερες ESBLS τύπου CTX-M CTX-M-1 έως CTX-M-69 (>65 ένζυμα) Προέρχονται από τις χρωμοσωματικές β-λακταμάσες τάξης Α του γένους Kluyvera Mετά το 1995 διαδόθηκαν δραματικά, και στην Ελλάδα Συχνότερες σε στελέχη E. coli της κοινότητας Ταξινομούνται σε 5 υποομάδες (CTX-M-1, CTX-M-2, CTX- M-8, CTX-M-9, CTX-M-25) Υδρολύουν περισσότερο την CTX και την FEP, σε σχέση με την CAZ (εξαιρούνται οι CTX-M-15, -16, -27) Αναστέλλονται πολύ καλά από την ΤΑΖ και μέτρια από το CLAV

20 Άλλες ESBLS GES-1, -3, -7, -8, -9 Πλασμιδιακές Τα αντίστοιχα γονίδια φέρονται σε ιντεγκρόνια τάξης 1 Υδρολύουν καλύτερα την CAZ, σε σχέση με την CTX και την AZT Δεν αναστέλλονται ικανοποιητικά από το CLAV PER-1,-2, -3 Χρωμοσωματικές ή πλασμιδιακές VEB-1 έως -6 Χρωμοσωματικές ή πλασμιδιακές Τα αντίστοιχα γονίδια φέρονται σε ιντεγκρόνια τάξης 1 TLA-1 και -2 BES-1 BEL-1 SFO-1

21 Ανίχνευση των ESBLs Αρχικός διαχωρισμός (screening test) Μέτρηση των ζωνών αναστολής CAZ (<23mm), CTX (<28mm), AZT (<28mm) Επιβεβαίωση (confirmatory test) Δοκιμή συνέργειας των δύο δίσκων (DDST) CAZ, CTX, AZT και AMC Δοκιμή δίσκων (combined discs) CAZ/CAZ+CLAV, CTX/CTX+CLAV, FEP/FEP+CLAV: >4mm Etest (CAZ/CAZ+CLAV=8) ή (>3 log αραιώσεις) * Οι 2 & 3 είναι προτυπωμένες για K. pneumoniae E. coli -P. mirabilis (CLSI)

22 Έλεγχος παραγωγής ESBL Δοκιμή συνέργειας των δύο δίσκων (DDST) Επιβεβαιωτική δοκιμή με δίσκους ctx-ctx/clav και caz-caz/clav (NCCLS)

23 Ανίχνευση ESBLs σε E. cloacae Δοκιμή συνέργειας των δίσκων (DDST) Επιβεβαιωτική δοκιμή με δίσκους ctx/ctx+clav και caz/caz+clav (CLSI)

24 K. pneumoniae 276E ESBL positive by TZ/TZL and negative by CT/CTL

25 K. pneumoniae (South America) TZ/TZL >32/0.094 = >340 = ESBL+ CT phantom zone = ESBL +

26 P. mirabilis ESBL(+) Deformation of TZ ellipse, CT/CTL phantom zone

27 AmpC β-λακταμάσες Κεφαλοσπορινάσες Ανήκουν στην τάξη C κατά Ambler ήστηνομάδα-1 κατά Bush et al CIT-, ENT-, FOX-, MOX-, DHA-, ACC- Η έκφραση τους είναι: Iδιοσυστασιακή (constitutive) Επαγώγιμη (inducible) αναστρέψιμη κατάσταση Aποκατεσταλμένη (derepressed) μόνιμη υπερπαραγωγή Η σύνθεση και παραγωγή τους ελέγχεται από ένα σύστημα γονιδίων ampc-ampg-ampd-ampr

28 AmpC β-λακταμάσες (group-1 κατά Bush et al) Χρωμοσωματικές και επαγώγιμες C. freundii Enterobacter spp M. morganii Providencia spp Serratia spp P. aeruginosa Acinetobacter spp Aeromonas spp Y. enterocolitica H. alvei και άλλα Χρωμοσωματικές και μη επαγώγιμες E. coli Shigella spp Πλασμιδιακές E. coli Klebsiella spp P. mirabilis Salmonella spp

29 AmpC β-λακταμάσες Φάσμα υδρόλυσης Υδρολύουν όλα τα β-λακταμικά, πλην κεφεπίμης (!) και καρβαπενεμών Είναι ανθεκτικές στις κεφαμυκίνες (FOX) Δεν αναστέλλονται από τους αναστολείς Όταν συνυπάρχει απώλεια πορινών προκαλείται αντοχή στις καρβαπενέμες

30 Φαινότυπος αντοχής παραγωγής β- λακταμασών AmpC Επαγώγιμες AMP, AMC, CEF, FOX Αποκατεσταλμένες (σε σταθερή επαγωγή) AMP, AMC, CEF, FOX, CAZ, CTX, PIP, TIC, TCC ESAC: Expanded Spectrum AmpC AMP, AMC, CEF, FOX, CAZ, CTX, PIP, TIC, TCC, FEP

31 E. cloacae AmpC υπερπαραγωγή IMP FEP

32 P. aeruginosa Παραγωγή AmpC (άγριο στέλεχος) Φαινόμενο Επαγωγής IMP PIP Υπερπαραγωγή AmpC PIP TIC TCC CAZ R: TIC, PIP, TCC, CAZ

33 Ανίχνευση των AmpC Δεν υπάρχει προτυποποιημένη μέθοδος Προτείνονται τα παρακάτω: Φαινότυπος αντοχής (AMP, CEF, AMC, FOX) Επαγωγή παρουσία CLAV (Μείωση των ζωνών αναστολής με δίσκους CAZ/CAZ-CLAV ή TIC/TCC) Επαγωγή παρουσία FOX (Μείωση της ζώνης της CAZ) Αναστολή παρουσία βορονικού οξέος (ΑΡΒ) ή κλοξακιλλίνης Εtest Cefotetan/Cefotetan+Cloxacillin Έλεγχος ESBL: Αρνητικός

34 Etest για ανίχνευση AmpC Etest CN/CNI (cefotetan ± cloxacillin) Σχεδιασμός ίδιος με ESBL & MBL Κλινές cefotetan (7 αραιώσεις) ± cloxacillin Τα αποτελέσματα ΔΕΝ ΕΠΗΡΡΕΑΖΟΝΤΑΙ από την παραγωγή ESBL

35 Ανάγνωση αποτελεσμάτων Etest AmpC Ίδια κριτήρια όπως στα Etest ESBL & MBL: CNI 3 αραιώσεις πιο κάτω από το CN ή CN/CNI 8 Αποδόμηση της έλλειψης ή ζώνη φάντασμα ΑmpC + CN/CNI :>32/<0.5μg/ml CN/CNI : 6/<0.5μg/ml

36 ΟΧΥ-β-λακταμάσες (Κ1) Χρωμοσωματική Κ1 β-λακταμάση στην K. oxytoca Φυσική Αντοχή: ΑΜΡ, TIC, PIP Υπερπαραγωγή χρωμοσωματικής Κ1 β- λακταμάσης Αντοχή: AMP, AMC, TZP, TCC, CFX, AZT Ευαισθησία: FOX, CAZ, CTX Πιθανόν να διαφύγει σαν ESBL

37 K.oxytoca - Υπερπαραγωγή Κ1

38 Καρβαπενεμάσες Ταξινόμηση καρβαπενεμασών Τάξης Β (μεταλλο-ένζυμα) Τάξης Α Τάξης D (OXA- καρβαπενεμάσες)

39 Καρβαπενεμάσες τάξης Α Ταξινόμηση Χρωμοσωματικές SME NMC/ΙΜΙ Πλασμιδιακές KPC GES SFC-1 SHV-38 Πρωτοεμφανίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 80, πριν την κλινική χρήση της ιμιπενέμης Είναι όλες επίκτητες

40 Καρβαπενεμάσες τάξης A Χρωμοσωματικές και επαγώγιμες Σπάνιες SME-1,-2, -3 S. marcescens Λονδίνο (1982), ΗΠΑ (1992), Ελβετία (2006) IMI-1, -2 E. cloacae ( σε ΗΠΑ και Κίνα) NMC-A E. cloacae ( σε Γαλλία, Αργεντινή και ΗΠΑ) Υδρολύουν σημαντικά AMP, CEF, IMP, μέτρια PIP, AZT, MEM και λιγότερο την ERT Δεν υδρολύουν CTX, CAZ, FEP, FOX Αναστέλλονται εν μέρει από τους αναστολείς

41 SME και IMI / NMC Φαινοτυπική ανίχνευση Δεν υπάρχει προτυποποιημένη μέθοδος Βασίζεται στα παρακάτω: Το είδος του βακτηρίου Χαρακτηριστικός φαινότυπος αντοχής ΙΜΙ R /CAZ S Αναστολή από το κλαβουλανικό οξύ ERT MEM IMP

42 Καρβαπενεμάσες τάξης A Πλασμιδιακές KPC-1,-2,-3,-4 (1996) K. pneumoniae, K.oxytoca, Salmonella spp, Enterobacter spp, C.freundii, S.marcescens, E.coli ΗΠΑ, Κίνα, Γαλλία, Ισραήλ, Κολομβία, Σκωτία GES/IBC (2000) K. pneumoniae, E. coli, P. aeruginosa Ελλάδα, Ν. Αφρική, Κορέα, Ιαπωνία Υδρολύουν και τις CTX, CAZ, FEP Αναστέλλονται από το κλαβουλανικό οξύ Έχουν 1000 φορές μικρότερη δραστικότητα σε σχέση με τις χρωμοσωματικές

43 KPC καρβαπενεμάσες Διαθέτουν τη μεγαλύτερη ικανότητα διασποράς Συχνά τα KPC στελέχη είναι πολυανθεκτικά (FQs, AMGs, COL) Εύκολα χαρακτηρίζονται σαν ESBLs Η ανίχνευση των KPCs είναι δύσκολη, λόγω των χαμηλών MICs στις καρβαπενέμες

44 Φαινότυπος αντοχής της KPC-2 K. pneumoniae T. Naas

45 Ανίχνευση των KPCs Ιδιαιτερότητες - δυσκολίες Οι MICs της ΙΜΡ και λιγότερο της ΜΕΜ επηρεάζονται σημαντικά από την πυκνότητα του εναιωρήματος inoculum effect Το φαινόμενο αυτό δεν επηρεάζει την ΕΤΡ Τα αυτόματα μηχανήματα δεν μπορούν να τις ανιχνεύσουν To Etest δίνει καλύτερα αποτελέσματα Δοκιμή συνέργειας: Αύξηση της ζώνης αναστολής της ΙΜΡ ή FEP σε γειτνίαση με CLAV

46 Δοκιμή συνέργειας με κλαβουλανικό KPC-2 TCC IMP TCC FEP T. Naas

47 Συνοψίζοντας Οι καρβαπενεμάσες τάξης Α είναι προς το παρόν περιορισμένες και εμφανίζονται σποραδικά ή σε μικρές επιδημίες Μπορεί να φανούν κλινικά σημαντικές σε είδη, που φυσικά κατέχουν ή μπορεί να αποκτήσουν πρόσθετους μηχανισμούς αντοχής στις καρβαπενέμες Την τελευταία 5ετία οι πλασμιδιακές και ιδιαίτερα οι τύπου KPC ανησυχούν πολύ

48 β-λακταμάσες τάξης D ή ΟΧΑ β-λακταμάσες ή Οξακιλλινάσες Συνιστούν την ομάδα 2d κατά Bush-Jacoby- Medeiros, η οποία περιλαμβάνει 119 ένζυμα Ασυνήθεις β-λακταμάσες, χαρακτηρίζονται από ετερογένεια (δομή και βιοχημικές ιδιότητες) Τα περισσότερα μέλη υδρολύουν ταχύτερα την ΟΧΑ σε σχέση με την PEN Στα τέλη της δεκαετίας του 70 και αρχές της δεκαετίας του 80 ήταν από τις πιο συχνές πλασμιδιακές β-λακταμάσες Το 1993 περιγράφτηκε η πρώτη ΟΧΑ τύπου ESBL και η πρώτη ΟΧΑ καρβαπενεμάση

49 ΟΧΑ-καρβαπενεμάσες ή CHDLs Carbapenem Hydrolysing D Lactamases Αποτελούν τον βασικότερο μηχανισμό αντοχής του A. baumannii στις καρβαπενέμες Συνήθως είναι χρωμοσωματικές Σήμερα έχουν περιγραφτεί 45 ένζυμα Ταξινομούνται σε 9 υποομάδες

50 Ταξινόμηση OXA - καρβαπενεμασών OXA-23-27, -49 A.baumannii OXA-24-25, -26, -40, -72 OXA έως -71, -75 έως -78, -83, -84, -86 έως -89, -91, -92, OXA-58-94, -95 OXA-55 OXA-48 OXA-50 OXA-SHE -54, -SAR2-50a έως -50d (PoxB oxacillinases) Shwanella spp P.aeruginosa *OXA-60-60a έως -60d *OXA-62 R.pickettii P.promenusa *species - specific OXA enzymes

51 Ιδιότητες OXA - καρβαπενεμασών Το φάσμα υδρόλυσης ποικίλλει Υδρολύουν τις πενικιλλίνες [ΑΜΡ, TIC, (ΡΙΡ)] και την κεφαλοθίνη Ενώ ελάχιστα ή καθόλου τις εκτεταμένου φάσματος κεφαλοσπορίνες και την ΑΖΤ Διακρίνονται από χαμηλή υδρολυτική δράση έναντι των καρβαπενεμών, σε σχέση με τις MBLs Αναστέλλονται: Καλύτερα από την ταζοβακτάμη, ελάχιστα από το κλαβουλανικό, καθόλου από το EDTA

52 Φαινότυπος Αντοχής A.baumannii Ευαίσθητο σε ΙΜΡ A.baumannii με ΟΧΑ-23 A.baumannii με ΟΧΑ-58

53 A.baumannii Παραγωγή OXA 58 καρβαπενεμάσης TZP FEP MEM MBL:Negative AZT IMP IP/IPI:16 / 16mg/L=1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ν. Παίδων Π. & Α. Κυριακού

54 Ανίχνευση των OXA- καρβαπενεμασών Δεν υπάρχει προτυποιημένη φαινοτυπική μέθοδος ανίχνευσης Το Etest μπορεί να δώσει ψευδώς θετικά αποτελέσματα Η αντοχή δεν είναι πάντα ανιχνεύσιμη Το clover-leaf test είναι χρήσιμο για στελέχη με πολύ χαμηλή υδρολυτική ικανότητα Τα νοσοκομειακά στελέχη χαρακτηρίζονται από υψηλού επιπέδου αντοχή στις καρβαπενέμες (MIC>8mg/L), που οφείλεται στην παρουσία πολλών μηχανισμών αντοχής

55 Μεταλλο-β-λακταμάσες (τάξης AmpΒ) Ταξινομούνται σε 4 τύπους: IMP-1, -2, -4, -7, -9, -10, -11, -13, -16, -18 VIM-1, -2, -3, -4, -5, -7, -11 SPM-1 GIM-1 Ευρεία διασπορά - Ελλάδα: VIM-1, -2, -4 Υδρολύουν όλα τα β-λακταμικά, πλην ΑΖΤ Αναστέλλονται από το EDTA Κωδικοποιούνται από γονίδια που φέρονται συνήθως σε ιντεγκρόνια τάξης 1

56 Ιντεγκρόνια τάξης 1 με γονιδιακές κασέττες που κωδικοποιούν μεταλλοένζυμα σε P. aeruginosa Clin Microbiol Infect (2002);8:321

57 Καρβαπενεμάσες τάξης Β Επιδημιολογία IMP-1: 1991 Ιαπωνία S.marcescens, A.baumannii, P.aeruginosa, A.xylosoxidans, P.putida, P.stutzeri, K.pneumoniae, S.flexneri, C.youngae, E.cloacae Ιαπωνία, Ταϊβάν, Σιγκαπούρη, Ιταλία, Χονγκ- Κονγκ, Κίνα, Πορτογαλλία, Καναδάς VIM-1: 1997 Βερόνα Ιταλίας P.aeruginosa, A.baumannii, A. xylosoxidans, E.cloacae, S.marcescens, P.putida, Acinetobacter spp, P.stutzeri, C.freundii, E.coli, P.mirabilis Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Κορέα, Ταϊβάν, Πορτογαλλία, Πολωνία,ΗΠΑ Κροατία, Βέλγιο, Ν.Αμερική SPM-1: 2001 Βραζιλία P.aeruginosa GIM-1: 2002 Γερμα νία P. aeruginosa

58 Ανίχνευση καρβαπενεμασών τάξης Β EDTA disk synergy test Lee K. et al, CMI (2001),7, Ενοφθαλμισμός των ΙΜΡ R στελεχών σε ΜΗ Τοποθέτηση δίσκων IMP(10μg) και EDTA (500mM-10μL) σε απόσταση 15-20mm Επώαση 18h και Ερμηνεία IMP MBLs(+) IMP MBLs(-) EDTA EDTA 15mm IMP EDTA MBLs(+) 20mm

59 P. aeruginosa Παραγωγή μεταλλοενζύμου (VIM) EDTA-Disk synergy test TMP IMP MEM TB EDTA SUL CAZ FOX NT PIP AMC AZT AK TZP FEP CIP GN Π. Γιακούπη Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 18 th ESCMID Postgraduate Education Course

60 Ανίχνευση μεταλλοενζύμων -καρβαπενεμασών τάξης Β Etest - MBL IMP/EDTA IMP MIC ratio of IP/IPI of 8 or 3 log dilutions indicates MBLs Phantom zone between IP/IPI indicates MBLs Deformation of the IP or IPI ellipse indicates MBLs

61 Βακτήρια με ενδογενή παραγωγή μεταλλοενζύμων DDST: AMC+CTX/AZT TCC S TCC TZP CF TC TB AN S. maltophilia Chryseobacterium spp Myroides Flavobacterium Aeromonas hydrophila B. cereus GN OF CP IMP S. maltophilia IMP R

Καρβαπενεμάσες τάξης Α - Ταξινόμηση

Καρβαπενεμάσες τάξης Α - Ταξινόμηση Καρβαπενεμάσες τάξης Α - Ταξινόμηση Χρωμοσωματικές SME NMC/ΙΜΙ Πλασμιδιακές KPC!!! GES SFC-1 SHV-38 Οι χρωμοσωματικές πρωτοεμφανίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 80, πριν την κλινική χρήση της ιμιπενέμης

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί Αντοχής των Gram-θετικών και Gram-αρνητικών βακτηρίων στα β-λακταμικά αντιβιοτικά

Μηχανισμοί Αντοχής των Gram-θετικών και Gram-αρνητικών βακτηρίων στα β-λακταμικά αντιβιοτικά Μηχανισμοί Αντοχής των Gram-θετικών και Gram-αρνητικών βακτηρίων στα β-λακταμικά αντιβιοτικά Ευαγγελία Λεμπέση Διευθύντρια ΕΣΥ Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ν. Παίδων Αθηνών Π. & Α. Κυριακού Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί Αντοχής των Gram-θετικών και Gramαρνητικών. στα β-λακταμικά αντιβιοτικά

Μηχανισμοί Αντοχής των Gram-θετικών και Gramαρνητικών. στα β-λακταμικά αντιβιοτικά Μηχανισμοί Αντοχής των Gram-θετικών και Gramαρνητικών βακτηρίων στα β-λακταμικά αντιβιοτικά Ευαγγελία Λεμπέση Διευθύντρια ΕΣΥ Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ν. Παίδων Αθηνών Π. & Α. Κυριακού Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ INTERPRETATION OF ANTIBIOGRAM, PHENOTYPIC TESTS AND RESISTANCE MECHANISMS

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ INTERPRETATION OF ANTIBIOGRAM, PHENOTYPIC TESTS AND RESISTANCE MECHANISMS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ INTERPRETATION OF ANTIBIOGRAM, PHENOTYPIC TESTS AND RESISTANCE MECHANISMS Kωνσταντίνα Τζανέτου Konstantina Tzanetou

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί αντοχής των μικροβίων στα αντιβιοτικά

Μηχανισμοί αντοχής των μικροβίων στα αντιβιοτικά Μηχανισμοί αντοχής των μικροβίων στα αντιβιοτικά Λεμπέση Ευαγγελία Αν. Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Ν. Παίδων Αθηνών Π.. & Α. Κυριακού Ταξινόμηση αντιβιοτικών β-λακταμικά Πενικιλλίνες Κεφαλοσπορίνες

Διαβάστε περισσότερα

Κριτική ανάγνωση του αντιβιογράμματος. Μάμαλη Βασιλική Page 1

Κριτική ανάγνωση του αντιβιογράμματος. Μάμαλη Βασιλική Page 1 Κριτική ανάγνωση του αντιβιογράμματος Μάμαλη Βασιλική 2/6/2010 Page 1 Κριτική ανάγνωση αντιβιογράμματος Νοητική άσκηση για λίγους από εμάς; ή Αναγκαιότητα εκ μέρους όλων μας; 2/6/2010 Page 2 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κριτική ανάγνωση του αντιβιογράμματος. Μάμαλη Βασιλική Page 1

Κριτική ανάγνωση του αντιβιογράμματος. Μάμαλη Βασιλική Page 1 Κριτική ανάγνωση του αντιβιογράμματος Μάμαλη Βασιλική 26/6/2012 Page 1 Κριτική ανάγνωση αντιβιογράμματος Νοητική άσκηση για λίγους από εμάς; ή Αναγκαιότητα εκ μέρους όλων μας; 26/6/2012 Page 2 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Genus Klebsiella. Ταξινόμηση. Λοιμογόνοι παράγοντες 3/12/2014

Genus Klebsiella. Ταξινόμηση. Λοιμογόνοι παράγοντες 3/12/2014 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΕΣ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ KLEBSIELLA PNEUMONIAE ΜΠΑΚΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Ειδικευόμενη Ιατρικής Βιοπαθολογίας Αλεξανδρούπολη Ιούνιος 2014 Kingdom: Phylum: Class: Order:

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαιότητα για όλους; Μάμαλη Β. Επιμ.Β ΕΣΥ «Τζάνειο» Νοσ.Πειραιά

Αναγκαιότητα για όλους; Μάμαλη Β. Επιμ.Β ΕΣΥ «Τζάνειο» Νοσ.Πειραιά «Ερμηνευτικό» ιάβασμα του Αντιβιογράμματος: Νοητική Άσκηση για λίγους ή Κλινική Αναγκαιότητα για όλους; Μάμαλη Β. Επιμ.Β ΕΣΥ «Τζάνειο» Νοσ.Πειραιά «Ερμηνεία» αντιβιογράμματος Από το φαινότυπο Στο μηχανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Ε. ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί μηχανισμοί αντοχής βακτηρίων στα αντιβιοτικά

Γενικοί μηχανισμοί αντοχής βακτηρίων στα αντιβιοτικά Γενικοί μηχανισμοί αντοχής βακτηρίων στα αντιβιοτικά Αλκιβιάδης Βατόπουλος Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 1 Μικροβιακή Αντοχή Βασικοί ορισμοί Δραστικότητα αντιβιοτικού Αντοχή Μικροοργανισμού Μικροβιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμικροβιακά Χαρακτηριστικά

Αντιμικροβιακά Χαρακτηριστικά ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΕΣ Αντιμικροβιακά Χαρακτηριστικά Εξαιρετικά υψηλή ενδογενής δραστικότητα έναντι των εντεροβακτηριακών: Δεν είναι εξ ορισμού δραστικές: - στους εντεροκόκκους - στους MRSA και MRSE - στα αναερόβια

Διαβάστε περισσότερα

20/11/2013. Παλαιότερα αντιβιοτικά για πολυανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια. Παλαιότερα αντιβιοτικά για πολυανθεκτικά. Πολυανθεκτικά Gram( ) βακτήρια

20/11/2013. Παλαιότερα αντιβιοτικά για πολυανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια. Παλαιότερα αντιβιοτικά για πολυανθεκτικά. Πολυανθεκτικά Gram( ) βακτήρια Παλαιότερα αντιβιοτικά για πολυανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια Αθανάσιος Γ. Μίχος Eπίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας Α Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Παλαιότερα αντιβιοτικά για

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος Σεπτέμβριος 2011 May September 2011 Τόμος 56 / Τεύχος 3 Volume 56 / Issue 3

Μάιος Σεπτέμβριος 2011 May September 2011 Τόμος 56 / Τεύχος 3 Volume 56 / Issue 3 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ äåëôßï åëëçíéêþò ÌéêñïâéïëïãéêÞò åôáéñåßáò ACTA MICROBIOLOGICA HELLENICA Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ PSEUDOMONAS AERUGINOSA ΣΤΙΣ ΚΑΡΜΠΑΠΕΝΕΜΕΣ ΜΕ ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ PSEUDOMONAS AERUGINOSA ΣΤΙΣ ΚΑΡΜΠΑΠΕΝΕΜΕΣ ΜΕ ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΧΕΠΑ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΩΤΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜ ΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΓΓΕΛΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΠΡΟΝΟΙΣ ΤΜΗΜ ΙΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΓΟΝΤΕΣ ΠΘΟΓΕΝΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Klebsiella pneumoniae ΠΟΥ ΠΡΓΟΥΝ ΚΡΒΠΕΝΕΜΣΕΣ. ΜΠΟΥΛΗ ΤΤΙΝ-ΛΗΤΩ ΕΙΣΗΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Το Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας στη διερεύνηση της μικροβιακής αντοχής και των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

Το Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας στη διερεύνηση της μικροβιακής αντοχής και των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Το Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας στη διερεύνηση της μικροβιακής αντοχής και των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Ημερίδα με θέμα: «Παρεμβάσεις στη Δημόσια Υγεία» Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014 Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Ιn vitro και in vivo μελέτη της βακτηριοκτόνου δράσεως των καρβαπενεμών έναντι εντεροβακτηριακών που παράγουν μεταλλοένζυμα της ομάδας VIM

Ιn vitro και in vivo μελέτη της βακτηριοκτόνου δράσεως των καρβαπενεμών έναντι εντεροβακτηριακών που παράγουν μεταλλοένζυμα της ομάδας VIM ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντής: Καθηγητής Αθανάσιος Ζ. Τσακρής Διατελέσαντες πρώην Διευθυντές: Καθηγητής Νικόλαος Ι. Λεγάκης 1996 2006 Αν.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΓΑΡ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΓΑΡ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΓΑΡ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΛΕΝΗ ΒΑΓΙΑΚΟΥ Αναπληρώτρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Γ.Γεννηματάς» CLSI (Clinical Laboratory Standards

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του μικροβιολογικού εργαστηρίου στον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Παναγέα Θεοφανώ Βιοπαθολόγος Λέκτορας ΕΚΠΑ

Η συμβολή του μικροβιολογικού εργαστηρίου στον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Παναγέα Θεοφανώ Βιοπαθολόγος Λέκτορας ΕΚΠΑ Η συμβολή του μικροβιολογικού εργαστηρίου στον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων Παναγέα Θεοφανώ Βιοπαθολόγος Λέκτορας ΕΚΠΑ Ορισμός νοσοκομειακών λοιμώξεων Οι λοιμώξεις που εκδηλώνονται 48h μετά την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Γ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Γ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Γ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Αριθμός: 3116 ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιβιοτικά Μηχανισμοί δράσης και μηχανισμοί αντοχής

Αντιβιοτικά Μηχανισμοί δράσης και μηχανισμοί αντοχής Αντιβιοτικά Μηχανισμοί δράσης και μηχανισμοί αντοχής Ιωσήφ Παπαπαρασκευάς Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ipapapar@med.uoa.gr Ομάδες αντιβιοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογική Επιτήρηση Μικροβιακής Αντοχής στα νοσοκομεία

Επιδημιολογική Επιτήρηση Μικροβιακής Αντοχής στα νοσοκομεία Επιδημιολογική Επιτήρηση Μικροβιακής Αντοχής στα νοσοκομεία Αλκ Βατόπουλος Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ιατρική) Μικροβιολογία Κλινική Μικροβιολογία: Απαντά στα ερωτήματα: Ποιό είναι το (μικροβιακό) αίτιο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός και Εξωτερικός Ποιοτικός έλεγχος αντιβιογράμματος. Μάμαλη Βασιλική Επιμ. Β ΕΣΥ «Τζάνειο» Νοσ. Πειραιά

Εσωτερικός και Εξωτερικός Ποιοτικός έλεγχος αντιβιογράμματος. Μάμαλη Βασιλική Επιμ. Β ΕΣΥ «Τζάνειο» Νοσ. Πειραιά Εσωτερικός και Εξωτερικός Ποιοτικός έλεγχος αντιβιογράμματος Μάμαλη Βασιλική Επιμ. Β ΕΣΥ «Τζάνειο» Νοσ. Πειραιά ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (QUALITY CONTROL) Καταγραφή, έλεγχος, διασφάλιση : Ακρίβεια & επαναληψιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

οκιμασία ευαισθησίας Μηχανισμοί αντοχής Ι. Παπαπαρασκευάς, Λέκτορας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ipapapar@med.uoa.

οκιμασία ευαισθησίας Μηχανισμοί αντοχής Ι. Παπαπαρασκευάς, Λέκτορας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ipapapar@med.uoa. οκιμασία ευαισθησίας Μηχανισμοί αντοχής Ι. Παπαπαρασκευάς, Λέκτορας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ipapapar@med.uoa.gr Ερωτήματα για τον έλεγχο ευαισθησίας Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος ευαισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιακή αντοχή και τρόποι πρόληψης. Ιωσηφίδης Ηλίας Εξειδικευόμενος λοιμωξιολογίας Γ Παιδιατρική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Μικροβιακή αντοχή και τρόποι πρόληψης. Ιωσηφίδης Ηλίας Εξειδικευόμενος λοιμωξιολογίας Γ Παιδιατρική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Μικροβιακή αντοχή και τρόποι πρόληψης Ιωσηφίδης Ηλίας Εξειδικευόμενος λοιμωξιολογίας Γ Παιδιατρική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Αντοχή: πού βρισκόμαστε σήμερα Νεαρός ασθενής εμφανίζει επίμονη μικροβιακή

Διαβάστε περισσότερα

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate)

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ PA-257606.02 Αναθ.: Ιαν. 2016 BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖONTAI Το BBL CHROMagar ESBL (Biplate) είναι ένα επιλεκτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογική μελέτη Ευρωπαϊκή Ένωση 6,1-9,9 % των νοσηλευομένων ασθενών έχουν ενδονοσοκομειακή λοίμωξη

Επιδημιολογική μελέτη Ευρωπαϊκή Ένωση 6,1-9,9 % των νοσηλευομένων ασθενών έχουν ενδονοσοκομειακή λοίμωξη Επιδημιολογική μελέτη Ευρωπαϊκή Ένωση 6,1-9,9 % των νοσηλευομένων ασθενών έχουν ενδονοσοκομειακή λοίμωξη α ί τ ι ο Πολυανθεκτικά στελέχη Ανοσοκαταστολή Πολυανθεκτικά παθογόνα βακτήρια: MRSA / CA-MRSA MR-CNS

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Αντοχής στις Αντιμικροβιακές Ουσίες Ζωονοσογόνων & Συμβιωτικών Βακτηρίων του ΥΠΑΑΤ, για τα έτη

Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Αντοχής στις Αντιμικροβιακές Ουσίες Ζωονοσογόνων & Συμβιωτικών Βακτηρίων του ΥΠΑΑΤ, για τα έτη Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Αντοχής στις Αντιμικροβιακές Ουσίες Ζωονοσογόνων & Συμβιωτικών Βακτηρίων του ΥΠΑΑΤ, για τα έτη -2015 Ελένη Βαλκάνου Κτηνίατρος Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας ΥΠΑΑΤ Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

n-s,ithmic ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ I

n-s,ithmic ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ I ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ n-s,ithmic ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ I. SXOAJi cmtrmins υγείας I ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-ΕΚΟΤΕΧΝΟΛΟΠΑΣ ΑρΛ Πρωτ...Λ.λ, Ο... ;],γημερομηνία... \*> ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Εργαστήριο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Λάμπρου Μαρία, M.Sc., Ph.D. Βιοχημικός & Βιοτεχνολόγος ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΧΟΙ: 1. Τεχνικές αντιβιογράμματος

Διαβάστε περισσότερα

BD BBL TM CHROMagar TM CPE

BD BBL TM CHROMagar TM CPE ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ PA-257681.02 Αναθ.: Ιανουάριος 2017 BD BBL TM CHROMagar TM CPE ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Το BD BBL CHROMagar CPE είναι ένα επιλεκτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΡΜΠΑΠΕΝΕΜΑΣΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Pseudomonas aeruginosa ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΡΜΠΑΠΕΝΕΜΑΣΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Pseudomonas aeruginosa ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΡΜΠΑΠΕΝΕΜΑΣΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Pseudomonas

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ GRAM ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ «ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ GRAM ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ «ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ GRAM ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ «ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αύξηση της μικροβιακής αντοχής στα αντιβιοτικά και η εκτεταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακολογία Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.

Φαρμακολογία Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α.Π.Θ. Ενότητα 6: Αντιμικροβιακά χημειοθεραπευτικά φάρμακα Μαρία Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Τούμπα Ίλντικο, Ζούνη Παναγιώτα 3, Δημοπούλου Ειρήνη 4, Λεμονή Αλεξάνδρα 4, Χριστοπούλου Ανδρονίκη 5, Μπακόλα Δήμητρα Δντρια Βιοπαθολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά»

«Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά» Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία «Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά» Προτάσεις για όρια Ευαισθησίας στις Καρμπαπενέμες. Θεραπευτικές Οδηγίες Πρόταση Απόφαση: Με βάση

Διαβάστε περισσότερα

συγκέντρωσης αντιμυκητιακών για τον έλεγχο αντοχής των μυκήτων σε αντιμυκητιακά και

συγκέντρωσης αντιμυκητιακών για τον έλεγχο αντοχής των μυκήτων σε αντιμυκητιακά και ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ MIC Ταινίες από ειδικό χαρτί υψηλών προδιαγραφών με κλινές διαβαθμισμένης συγκέντρωσης αντιβιοτικού για τον έλεγχο της αντοχής των βακτηρίων σε αντιβιοτικά και τον προσδιορισμό Μ.Ι.C.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 'ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ' με κατεύθυνση: «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΥΔΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Διευθύντρια: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ευθυμία ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ Διδακτορική Διατριβή ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Gram-αρνητικά αναερόβια Bacteroides Prevotella - Fusobacterium

Gram-αρνητικά αναερόβια Bacteroides Prevotella - Fusobacterium Gram-αρνητικά αναερόβια Bacteroides Prevotella - Fusobacterium Ι. Παπαπαρασκευάς, Επ. Καθηγητής ΕΚΠΑ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ipapapar@med.uoa.gr Gram-αρνητικά αναερόβια παθογόνα Αρνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΛΑΜΙΑ 21 22 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ BPharm, MPH, PhD ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΤΥΠΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ESCHERICHIA COLI ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΑ Β-ΛΑΚΤΑΜΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ1 ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΓΙΗ ΚΑΙ ΝΟΣΟΥΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ. Άγγελος Πεφάνης ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ. Άγγελος Πεφάνης ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ Άγγελος Πεφάνης ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» Αντιμικροβιακή θεραπεία Τι θέλει ο κλινικός ; Αντιβιοτικό Το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα STOP Όχι τοξική δράση STOP Όχι ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµικροβιακά Φάρµακα

Αντιµικροβιακά Φάρµακα Αντιµικροβιακά Φάρµακα ΚΤ 2007 Κατερίνα Τυλιγάδα Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρµακολογίας Αναστολείς σύνθεσης τοιχώµατος ΚΤ 2007 β-λακτάµες β-λακτάµη Penicillium chrysogenum Αναστολείς σύνθεσης τοιχώµατος β-λακτάµες

Διαβάστε περισσότερα

Αντιβιοτικά. Ίρις Σπηλιοπούλου Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών

Αντιβιοτικά. Ίρις Σπηλιοπούλου Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών Αντιβιοτικά Ίρις Σπηλιοπούλου Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών Αντι-βιοτικό ή αντι-μικροβιακό φάρμακο ποιος είναι ο καταλληλότερος όρος??? Τι είναι αντιβιοτικό;;; Αντιβιοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΝΝ ΛΑΜΙΑΣ

ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΝΝ ΛΑΜΙΑΣ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΙΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΗ ΑΣΘΕΝΗ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΝΝ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γονίδια E. coli που κωδικοποιούν την αντοχή στις ευρέως φάσματος β- λακταμάσες (ESBL ή/και AmpC) σε παραγωγικά ζώα & τρόφιμα Νίκη Κ.

Γονίδια E. coli που κωδικοποιούν την αντοχή στις ευρέως φάσματος β- λακταμάσες (ESBL ή/και AmpC) σε παραγωγικά ζώα & τρόφιμα Νίκη Κ. Γονίδια E. coli που κωδικοποιούν την αντοχή στις ευρέως φάσματος β- λακταμάσες (ESBL ή/και AmpC) σε παραγωγικά ζώα & τρόφιμα Νίκη Κ. Μουττωτού Κτηνίατρος - Επιδημιολόγος Η εμφάνιση της αντοχής στα αντιβιοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός MIC, MBC

Προσδιορισμός MIC, MBC Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία Προσδιορισμός MIC, MBC Γεωργία Βρυώνη Ιατρός Βιοπαθολόγος, Λέκτορας Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών gvrioni@med.uoa.gr 1 Έλεγχος ευαισθησίας με τη μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός MIC, MBC. Γεωργία Βρυώνη

Προσδιορισμός MIC, MBC. Γεωργία Βρυώνη Προσδιορισμός MIC, MBC Γεωργία Βρυώνη Έλεγχος ευαισθησίας με τη μέθοδο αραιώσεων των αντιβιοτικών Αρχή: Έκθεση μικροβιακού εναιωρήματος σε διαφορετικές συγκεντρώσεις αντιβιοτικού Η μικρότερη συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μικροβιακής αντοχής. Ν.Κομιτόπουλος Διευθυντής Β Παθολογικής Κλινικής

Προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μικροβιακής αντοχής. Ν.Κομιτόπουλος Διευθυντής Β Παθολογικής Κλινικής Προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μικροβιακής αντοχής Ν.Κομιτόπουλος Διευθυντής Β Παθολογικής Κλινικής ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ Αριθμός 5Χ10 31 6Χ 10 9 Χρόνος αναπαραγωγής Παρουσία στη γή (χρόνια)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ Ελένη Α. Βαγιάκου Αν/τρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ 17/03/2010 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» Δ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» Δ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» Δ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ K. Ε. ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ (21/11/1997-31/08/2009) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ Ε. Ε. Πετεινάκη Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γλυκοπεπτίδια βανκομυκίνη Streptomyces orientalis Nocardia orientalis τεικοπλανίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ: ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ: ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2015 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ: ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Διευθύντρια: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ευθυμία ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ Διδακτορική Διατριβή ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ (Μεταφορά γενετικού υλικού στους προκαρυωτικούς οργανισμούς) Μαντώ Κυριακού 2015 Γενετικό υλικό των βακτηρίων Αποτελείται από ένα μόριο DNA σε υπερελιγμένη μορφή και τα άκρα του είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β Α ΜΕΘ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β Α ΜΕΘ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β Α ΜΕΘ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Am J Respir Crit Care Med 2005 Ενδονοσοκομειακή πνευμονία (HAP): ηπνευμονία που εκδηλώνεται σε >48 ώρες από την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πενικιλλίνες Κ.Κανελλακοπούλου

Πενικιλλίνες Κ.Κανελλακοπούλου Πενικιλλίνες Κ.Κανελλακοπούλου Ποιό εκ των κάτωθι είναι σωστό 1. Η αζιθρομυκίνη ανήκει στις τετρακυκλίνες 2. Η κλαριθρομυκίνη στις β λακτάμες 3. Η πενικιλλίνη V στις β λακτάμες 4. Η ερυθρομυκίνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΕΣ. Ντοξυκυκλίνη Μινοκυκλίνη

ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΕΣ. Ντοξυκυκλίνη Μινοκυκλίνη ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΕΣ Ντοξυκυκλίνη Μινοκυκλίνη Tetracycline Mechanism of Action and Mechanism of Resistance Uptake and Ribosome Binding Ribosome Ribosomal Protection Efflux Pump 50S 30S Protein Mechanism of Action

Διαβάστε περισσότερα

Αµινογλυκοσίδες. Ι. Παπαπαρασκευάς, Λέκτορας Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ ipapapar@med.uoa.gr

Αµινογλυκοσίδες. Ι. Παπαπαρασκευάς, Λέκτορας Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ ipapapar@med.uoa.gr Αµινογλυκοσίδες Ι. Παπαπαρασκευάς, Λέκτορας Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ ipapapar@med.uoa.gr 1 2 Αµινογλυκοσίδες Ιστορικά στοιχεία Πρώτη αµινογλυκοσίδη στην θεραπευτική Στρεπτοµυκίνη (1944)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ MΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ

ΝΕΕΣ MΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΕΕΣ MΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ (M.Sc, Ph.D) Επιδημίες μολυσματικών ασθενειών συχνά οφείλονται σε έκθεση σε μία κοινή πηγή ενός αιτιολογικού παράγοντα.

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιόπη Ζάχου Παθολόγος Παθολογική Κλινική & Ερευνητικό Εργαστήριο Παν/μίου Θεσσαλίας

Καλλιόπη Ζάχου Παθολόγος Παθολογική Κλινική & Ερευνητικό Εργαστήριο Παν/μίου Θεσσαλίας Καλλιόπη Ζάχου Παθολόγος Παθολογική Κλινική & Ερευνητικό Εργαστήριο Παν/μίου Θεσσαλίας ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑÏΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 79% 89% 32% 10% Πολυανθεκτικά στελέχη 22% 20% 24%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Φαρμακολογία ΙI. Χημειοθεραπεία. Διδάσκοντες: Μ. Μαρσέλος, Μ. Κωνσταντή, Π. Παππάς, Κ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Φαρμακολογία ΙI. Χημειοθεραπεία. Διδάσκοντες: Μ. Μαρσέλος, Μ. Κωνσταντή, Π. Παππάς, Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Φαρμακολογία ΙI Χημειοθεραπεία Διδάσκοντες: Μ. Μαρσέλος, Μ. Κωνσταντή, Π. Παππάς, Κ. Αντωνίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, 3-4-2008 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ Ε. Πετεινάκη Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γλυκοπεπτίδια βανκομυκίνη

Διαβάστε περισσότερα

Αντιβιοτικά Αρχές αντιμικροβιακής θεραπείας. Χ. Ανταχόπουλος

Αντιβιοτικά Αρχές αντιμικροβιακής θεραπείας. Χ. Ανταχόπουλος Αντιβιοτικά Αρχές αντιμικροβιακής θεραπείας Χ. Ανταχόπουλος Εμπειρική αντιμικροβιακή εξωνοσοκομειακή θεραπεία για εμπύρετη πνευμονία της κοινότητας σε υγιή, μη καπνιστή, άνδρα 45 ετών που δεν έχει πάρει

Διαβάστε περισσότερα

Αντιβιοτικά Αρχές αντιμικροβιακής θεραπείας. Χ. Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Αντιβιοτικά Αρχές αντιμικροβιακής θεραπείας. Χ. Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Αντιβιοτικά Αρχές αντιμικροβιακής θεραπείας Χ. Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Εμπειρική αντιμικροβιακή εξωνοσοκομειακή θεραπεία για εμπύρετη πνευμονία της κοινότητας σε υγιή άνδρα 45 ετών που

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες

Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες Κατσιαφλάκα Άννα Τεχνική Υπεύθυνος Μικροβιολογικού τομέα Ιατρός Βιοπαθολόγος,Msc στη Δημόσια Υγεία Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία Αναεροβίων Λοιμώξεων Βασικές Αρχές

Θεραπεία Αναεροβίων Λοιμώξεων Βασικές Αρχές Θεραπεία Αναεροβίων Λοιμώξεων Βασικές Αρχές Η εντόπιση της λοιμώξεως π.χ. ενδοκοιλιακή - μαλακών μορίων κλπ Ο προσδιορισμός ή η εμπειρική γνώση των παθογόνων αιτίων Η γνώση της αντοχής και κυρίως του Β.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ» για τη λήψη άμεσων μέτρων

«ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ» για τη λήψη άμεσων μέτρων ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΟΚΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ Gram ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ: για τη λήψη άμεσων μέτρων Χρ. Παπανικολάου Διοικητής Β Υ.Π.Ε Πειραιά κ Αιγαίου Βιοπαθολόγος Πειραιάς 19-10-2010 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολυμπία: 20 Οκτωβρίου 2017

Ολυμπία: 20 Οκτωβρίου 2017 20 ό Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Λοιμώξεις και Αντιμικροβιακή Θεραπεία στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη» Ολυμπία: 20 Οκτωβρίου 2017 Ελένη Γιαμαρέλλου Ο Κόσμος Χωρίς Αντιβιοτικά Ο Χρυσούς Αιών του Περικλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής» Μοριακή τυποποίηση ενδονοσοκομειακών στελεχών του Acinetobacter baumannii

Διαβάστε περισσότερα

V G III MIC. Table 1. Methods and reporting values of antimicrobial susceptibility testing and their interpretations

V G III MIC. Table 1. Methods and reporting values of antimicrobial susceptibility testing and their interpretations Key words in vitro I II Table 1. Methods and reporting values of antimicrobial susceptibility testing and their interpretations Method Report Interpretation Difusion method Disk method Sensitive (S), Intermediate

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Eφη. Πετεινάκη

ΟΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Eφη. Πετεινάκη ΟΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Eφη Πετεινάκη ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΕΝΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ταυτοποίηση κάποιων βακτηρίων ο έλεγχος ευαισθησίας διάγνωση λοιμώξεων από μικροοργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Otospon, ωτικές σταγόνες, διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml του διαλύματος περιέχει: Ciprofloxacin

Διαβάστε περισσότερα

«Λοιμώξεις και Αντιμικροβιακη Θεραπεία στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη» Πενικιλλίνες Αρχαία Ολυμπία 2017 Κ.Κανελλακοπούλου

«Λοιμώξεις και Αντιμικροβιακη Θεραπεία στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη» Πενικιλλίνες Αρχαία Ολυμπία 2017 Κ.Κανελλακοπούλου «Λοιμώξεις και Αντιμικροβιακη Θεραπεία στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη» Πενικιλλίνες Αρχαία Ολυμπία 2017 Κ.Κανελλακοπούλου Η χημική δομή της πενικιλλίνης G. 1. Δακτύλιος β-λακτάμης 2. Δακτύλιος θειαζολιδίνης.

Διαβάστε περισσότερα

Απομόνωση και χαρτογράφηση ιντεγκρονΐων που φέρουν μέταλλο -β-λακταμάσες σε νοσοκομειακά στελέχη Gramαρνητικών

Απομόνωση και χαρτογράφηση ιντεγκρονΐων που φέρουν μέταλλο -β-λακταμάσες σε νοσοκομειακά στελέχη Gramαρνητικών jl ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ^ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Απομόνωση και χαρτογράφηση ιντεγκρονΐων που φέρουν μέταλλο -β-λακταμάσες σε νοσοκομειακά στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SANTAMER 500 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα προς έγχυση SANTAMER 1000 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα προς

Διαβάστε περισσότερα

3/12/2014. Περιγραφή- Καλλιεργητικοί χαρακτήρες. βιοχηµικές ιδιότητες

3/12/2014. Περιγραφή- Καλλιεργητικοί χαρακτήρες. βιοχηµικές ιδιότητες ιαπανεπιστηµιακό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Κλινική Φαρµακολογία-Θεραπευτική" Ταξινόµηση ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Kingdom Phylum

Διαβάστε περισσότερα

Äßóêïé åîýôáóçò áíôéìéêñïâéáêþò åõáéóèçóßáò BBL Sensi-Disc

Äßóêïé åîýôáóçò áíôéìéêñïâéáêþò åõáéóèçóßáò BBL Sensi-Disc Äßóêïé åîýôáóçò áíôéìéêñïâéáêþò åõáéóèçóßáò BBL Sensi-Disc 8840621 2007/11 Ôï ðñïúüí åßíáé äéáèýóéìï åüí ç åôéêýôá öýñåé ôç óþìáíóç CE ÑÇÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÏÐÏÉÁ ÐÑÏÏÑÉÆÏÍÔÁÉ Οι δίσκοι αυτοί χρησιμοποιούνται για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ GRAM-ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογική Ποιότητα Υδάτων και Δημόσια Υγεία

Μικροβιολογική Ποιότητα Υδάτων και Δημόσια Υγεία Μικροβιολογική Ποιότητα Υδάτων και Δημόσια Υγεία Κατσιαφλάκα Άννα Τεχνική Υπεύθυνος Μικροβιολογικού τομέα Ιατρός Βιοπαθολόγος,MSc στη Δημόσια Υγεία Διάσκεψη Ηνωμένων Εθνών 1977 Όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Βερανζέρου 50 Αθήνα ΤΚ10438 Φ. Καλύβα (210) 5236948 (210) 5233563 ddy@yyka.gov.gr fkaliva@yyka.gov.gr ΠΡΟΣ :

Βερανζέρου 50 Αθήνα ΤΚ10438 Φ. Καλύβα (210) 5236948 (210) 5233563 ddy@yyka.gov.gr fkaliva@yyka.gov.gr ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 18/ 4/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθ.Πρωτ.Υ1/Γ.Π.οικ. 35566 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιακή αντοχή σαλµονελλών που αποµονώνονται από άνθρωπο ελληνικά δεδοµένα

Μικροβιακή αντοχή σαλµονελλών που αποµονώνονται από άνθρωπο ελληνικά δεδοµένα Μικροβιακή αντοχή σαλµονελλών που αποµονώνονται από άνθρωπο ελληνικά δεδοµένα Γεωργία Μανδηλαρά Βιολόγος,PhD Επιστηµονική Υπεύθυνος του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Σαλµονελλών, Σιγκελλών, βερο-τοξινογόνων

Διαβάστε περισσότερα

CEVAXEL 50 mg/ml κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους

CEVAXEL 50 mg/ml κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους CEVAXEL 50 mg/ml κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους ΣΥΝΘΕΣΗ Κόνις: Ceftiofur (as sodium) 1 g Ceftiofur (as sodium) 4 g ιαλύτης: Water for injections Ανασυσταµένο διάλυµα: Ceftiofur

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Μικροβιολογίας, Βιοχημείας και Μικροοργανισμών Βιομηχανικών Ζυμώσεων: Έννοιες Μικροβιολογίας(3/3), 1.5ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ Ε. Ε. Πετεινάκη Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 3-3-2010 Γλυκοπεπτίδια βανκομυκίνη Streptomyces orientalis Nocardia orientalis τεικοπλανίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ Διδάσκουσα: Κουτσούλη Παναγιώτα Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών

ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ Διδάσκουσα: Κουτσούλη Παναγιώτα Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ Χαρακτηριστικά των αγροτικών ζώων με οικονομική σημασία Διδάσκουσα: Κουτσούλη Παναγιώτα Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών 1. Μονογονιδιακά χαρακτηριστικά στους πληθυσμούς

Διαβάστε περισσότερα

Πανδής Σ., Αραμπατζής Μ. & Α. Βελεγράκη. Ειδικό Εργαστήριο Μυκητολογίας (Κ.Α 70/4/5905, Κ.Α 70/3/6915)

Πανδής Σ., Αραμπατζής Μ. & Α. Βελεγράκη. Ειδικό Εργαστήριο Μυκητολογίας (Κ.Α 70/4/5905, Κ.Α 70/3/6915) Αξιολόγηση της in vitro αποτελεσματικότητας υφασμάτων οξειδωτικού καταλύτη επί της επιβίωσης παθογόνων βακτηρίων και ευκαιριακά παθογόνων μυκήτων του νοσοκομειακού περιβάλλοντος Πανδής Σ., Αραμπατζής Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Ceftriaxone Kabi 1 g, κόνις για την παρασκευή ενέσιμου διαλύματος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Ceftriaxone Kabi 1 g, κόνις για την παρασκευή ενέσιμου διαλύματος. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ceftriaxone Kabi 1 g, κόνις για την παρασκευή ενέσιμου διαλύματος. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιαλίδιο σκόνης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ Χ. Κούτσια Καρούζου Βιοπαθολόγος Κλινικός Μικροβιολόγος Δ/ντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν. «Ασκληπιείου Βούλας» ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ: Αντικατάσταση μέρους ή ολόκληρης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Εργαστηριακή αξιολόγηση της αξιοπιστίας του strep testστη διάγνωση και τον καθορισμό της κατάλληλης αντιβιοτικής αγωγής σε ασθενείς με οξεία πυώδη αμυγδαλίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΕΣ. Αικατερίνη Κ. Μασγάλα. Επιμελήτρια Α Α Παθολογικής Κλινικής

ΠΝΕΥΜΟΝΙΕΣ. Αικατερίνη Κ. Μασγάλα. Επιμελήτρια Α Α Παθολογικής Κλινικής ΠΝΕΥΜΟΝΙΕΣ Αικατερίνη Κ. Μασγάλα Επιμελήτρια Α Α Παθολογικής Κλινικής Ορισμοί Πνευμονία της κοινότητας: Λοίμωξη του πνευμονικού παρεγχύματος που αποκτήθηκε στην κοινότητα. Ενδονοσοκομειακή πνευμονία: Η

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτοποίηση βακτηρίων: συμβατικές και αυτοματοποιημένες μέθοδοι

Ταυτοποίηση βακτηρίων: συμβατικές και αυτοματοποιημένες μέθοδοι Ταυτοποίηση βακτηρίων: συμβατικές και αυτοματοποιημένες μέθοδοι Γεωργία Βρυώνη Βιοπαθολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Μικροβιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Αναστασία Πάγκαλη Βιοπαθολόγος Κλινικός Μικροβιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

c Key words: cultivation of blood, two-sets blood culture, detection rate of germ Vol. 18 No

c Key words: cultivation of blood, two-sets blood culture, detection rate of germ Vol. 18 No 2008 245 2 1) 1) 2) 3) 4) 1) 1) 1) 1) 1), 2) 1) 2) 3) / 4) 20 3 24 20 8 18 2001 2 2 2004 2 59.0 2002 1 2004 12 3 2 22.1 1 14.0 (CNS), Bacillus c 2 p 0.01 2 1 31.3 41.9 21.4 1 2 80 CNS 2 1 74.3 2 Key words:

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση κλινικών προβλημάτων σε κιρρωτικούς ασθενείς με ΛΟΙΜΩΞΗ. Δρ. Νικόλαος Παπαδόπουλος παθολόγος-ηπατολόγος Α παθολογική 401 Γ.Σ.Ν.

Αντιμετώπιση κλινικών προβλημάτων σε κιρρωτικούς ασθενείς με ΛΟΙΜΩΞΗ. Δρ. Νικόλαος Παπαδόπουλος παθολόγος-ηπατολόγος Α παθολογική 401 Γ.Σ.Ν. Αντιμετώπιση κλινικών προβλημάτων σε κιρρωτικούς ασθενείς με ΛΟΙΜΩΞΗ Δρ. Νικόλαος Παπαδόπουλος παθολόγος-ηπατολόγος Α παθολογική 401 Γ.Σ.Ν.Α Disclosures: none Βακτηριακές λοιμώξεις: επιδημιολογικά δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ Ιωάννης Π.Κιουμής Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Για την καλύτερη κατανόηση της δέουσας αντιμικροβιακής θεραπείας στις λοιμώξεις της Ορθοπαιδικής ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Viridans-group Streptococci Streptococcus pneumoniae Ιωσήφ Παπαπαρασκευάς, Αν. Καθηγητής

Viridans-group Streptococci Streptococcus pneumoniae Ιωσήφ Παπαπαρασκευάς, Αν. Καθηγητής Viridans-group Streptococci Streptococcus pneumoniae Ιωσήφ Παπαπαρασκευάς, Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ ipapapar@med.uoa.gr Παθογόνα υπό εξέταση Streptococcus pneumoniae

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ Φλώρα Κοντοπίδου Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος (Phd) Υπεύθυνη Γραφείου Μικροβιακής Αντοχής ΚΕΕΛΠΝΟ

Διαβάστε περισσότερα