ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S.C.A.D.A., H.M.I.). - CITECT, ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S.C.A.D.A., H.M.I.). - CITECT, ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ."

Transcript

1 ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S.C.A.D.A., H.M.I.). - CITECT, ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Στέφανος Ι. Βαβούρας, ΑΣΤΡΟΝ Μελέτες Εφαρµογές Η/Υ. Εποπτικά συστήµατα (Sypervisory Control And Data Aquisition, καί Human Machine Interface.) καλούνται τά συστήµατα εκείνα τά οποία παρέχουν τήν δυνατότητα απεικονίσεως καταστάσεων, συνθηκών λειτουργίας καί µεταβλητών, καθώς καί τήν δυνατότητα παρεµβάσεων καί αλλαγής τών µεταβλητών τού εποπτευοµένου συστήµατος από απόστασι. Σχεδόν πάντοτε δέ, καταγράφουν σέ µαγνητικά µέσα τίς συλλεγόµενες καί απεικονιζόµενες πληροφορίες. Τά εποπτικά συστήµατα αποτελούνται από ηλεκτρονικά εξαρτήµατα - διατάξεις (αισθητήρια, διακόπτες, "ρελέ", καλώδια - δίκτυα - PLCs, οθόνες αφής, οπτικούς ή µαγνητικούς αναγνώστες, ποµποδέκτες, Η/Υ, εκτυπωτές) καί από τό κατάλληλο λογισµικό. Ως πρώτα συστήµατα εποπτείας θεωρούνται οι απλοί καταµετρητές (βολτόµετρα, αµπερόµετρα, θερµόµετρα, πιεσόµετρα), τά "µιµικά" διαγράµµατα, οι ηλεκτρικοί πίνακες καί ηλεκτρονικά όργανα ενδείξεων. Μέ τήν πρόοδο τήν τεχνολογίας καί τήν εξωφρενική ανάπτυξι τής µικροηλεκτρονικής, έχουµε πλέον τούς ψηφιακούς καταµετρητές, τά PLCs, τίς οθόνες, τούς Η/Υ. Τοµείς εφαρµογών τών εποπτικών συστηµάτων απαντώνται εις τήν βιοµηχανία, βιοτεχνία, βιολογικούς σταθµούς, διαχείρισι αποθηκών, δίκτυα µεταφορών, δίκτυα υδρεύσεως-αποχετεύσεως, παροχής φυσικού αερίου - πετρελαίου, έλεγχο κυκλοφορίας, οπλικά συστήµατα, ιατρική, αεροδιαστηµική, έξυπνα κτίρια, καί αλλού. Τά εποπτικά συστήµατα αποτελούν τόν ενδιάµεσο κρίκο γιά τήν µεταφορά πληροφοριών από τήν παραγωγή καί τό πεδίον τών διεργασιών εις τήν διοίκησι καί συντελούν εις τήν δηµιουργία τών ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων (E.R.P.). Citect Τό Citect είναι ένα από τά πλέον γνωστά εποπτικά συστήµατα τής παγκοσµίου αγοράς. Υποστηρίζει τήν αρχιτεκτονική "client-server", είναι εύκολο στήν εκµάθησι, γρήγορο στήν ανάπτυξι τής εφαρµογής ("στήσιµο"), γρήγορο στήν λειτουργία, πλήρως τεκµηριωµένο, κλιµακωτής αρχιτεκτονικής καί ευκόλως επεκτάσιµο, ευέλικτο, "προγραµµατιζόµενο" από οποιονδήποτε υπολογιστή τού δικτύου, επιτρέποντας πολλούς µηχανικούς νά εργασθούν ταυτοχρόνως επάνω στό ίδιο έργο. Υποστηρίζει λειτουργία µέσω τού διαδικτύου (Internet), διαθέτει 130 "οδηγούς" (drivers), καί έχει ελεγχθεί έως (τετρακόσιες χιλιάδες) σηµεία ελέγχου καί 60 σταθµούς εργασίας. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ποιότητα:Τό Citect προσφέρει τήν µέγιστη ευελιξία, αποδεδειγµένη αξιοπιστία, γρήγορη εγκατάστασι καί εύκολοδιαχείριστη λειτουργικότητα. Ευελιξία: Σχεδιασµένο εξ αρχής γιά πραγµατική αρχιτεκτονική client-server (πελάτου εξυπηρετητή), τό Citect είναι ένα σύστηµα πραγµατικού χρόνου, τό οποίο διαβεβαιώνει υψηλή απόδοσι ανταποκρίσεως καί εξασφάλισι τών συλλεγοµένων δεδοµένων.

2 Κλιµακωτή αρχιτεκτονική: Επιτρέπει τήν αυξοµείωσι τού συστήµατος χωρίς νά απαιτήται η τροποποίησις οποιουδήποτε υπάρχοντος εξοπλισµού ή λογισµικού, ικανοποιώντας τήν απαίτησι γιά ανάπτυξι συµφώνως πρός τίς ανάγκες. Τό όλον σύστηµα µπορεί νά είναι είτε συγκεντρωτικό (Centralized processing), είτε κατανεµηµένο (Distributed processing). Αξιοπιστία: Στούς βιοµηχανικούς αυτοµατισµούς καί σέ άλλες κρίσιµες εφαρµογές, βλάβες καί προβλήµατα εξοπλισµού οδηγούν σέ απώλεια τής παραγωγής καί µπορεί νά οδηγήσουν σέ δυσάρεστες καταστάσεις. Το Citect «ανέχεται» βλάβες οπουδήποτε µέσα εις τό σύστηµα, χωρίς καθόλου απώλεια τής λειτουργικότητος, ή τής αποδόσεως, προσφέροντας σταθερή καί διαρκή «διαθεσιµότητα τού συστήµατος» (Redundancy). Ταχύτητα: Η λήψις καί η αποστολή δεδοµένων γρήγορα καί αξιόπιστα, από καί πρός τά ελεγχόµενα συστήµατα, είναι ο βασικός ρόλος κάθε Εποπτικού συστήµατος (SCADA, HMI). Ένα σύστηµα εις τό οποίο η µεταφορά τών δεδοµένων είναι αργή, εξ αιτίας «συµφωρήσεων», εγκυµονεί κινδύνους απωλείας δεδοµένων πληροφοριών. Τό Citect, χρησιµοποιώντας ειδικές τεχνικές, βελτιστοποιεί εις τό µέγιστο τήν απόδοσιν τού συστήµατος. Τό Citect διαθέτει: Ι ΙΟΤΗΤΕΣ Πρόγραµµα δηµιουργίας γραφικών (Rapid Application Development RAD), γιά τήν διευκόλυνσι τής κατανοήσεως τών λειτουργιών καί γιά ευκολία εις τήν χρήσι. Βιβλιοθήκη ετοίµων «σχηµάτων», «συµβόλων», «σχεδίων», γιά τήν δηµιουργία τών γραφικών. Η βιβλιοθήκη αυτή µπορεί νά εµπλουτισθή µέ νέα «σύµβολα» από τόν χρήστη. Ευελιξία γιά πρόσβασι καί χρήσι µέσω τού ιαδικτύου (Internet) σέ αποµεµακρυσµένους σταθµούς εγκαταστάσεις. Υποστήριξι πολλαπλών γλωσσών. Κάθε χρήστης µπορεί νά τρέχη τήν εφαρµογή, σέ όποια γλώσσα επιθυµεί, νά αλλάζη γλώσσα, ή νά προσθέτη νέα γλώσσα, χωρίς «επανεκκίνησι» τού συστήµατος. Ενσωµατεµένο πρόγραµµα δηµιουργίας εκτυπώσεων αναφορών γιά τήν δηµιουργία «λειτουργικών» καί ευχρήστων απεικονίσεων τών συλλεγοµένων πληροφοριών. Σύστηµα διαρκούς γραφικής απεικονίσεως τών δεδοµένων ως πρός τόν χρόνον, γιά δήλωσι τής «τάσεως» τών διαδικασιών.

3 Ικανό, γρήγορο καί αξιόπιστο σύστηµα συναγερµών (Alarms), µέ λεπτοµερή, κατατοπιστικά καί ευανάγνωστα προειδοποιητικά µηνύµατα, τό οποίο επιτρέπει τήν ταχεία αποµόνωσι καί επιβεβαίωσι σφαλµάτων βλαβών, µειώνοντας τοιουτοτρόπως τίς διακοπές λειτουργίας τού ελεγχοµένου συστήµατος. Ενσωµατωµένες ιδιότητες δικτυώσεως. Τό Citect ανακαλύπτει όλους τούς οδηγούς δικτυώσεως τύπου NetBIOS, οι οποίοι υπάρχουν στόν Η/Υ καί κάνει τούς απαραιτήτους ελέγχους γιά τήν επικοινωνία. Παρέχει τήν δυνατότητα, σέ ένα τοπικό (LAN), ή ευρείας περιοχής δίκτυο (WAN), τής εποπτείας αυτονόµων περιοχών µέσα στήν υπό έλεγχο περιοχή, χρησιµοποιώνταςκάθε Η/Υ τού δικτύου. Επιπροσθέτως, η δικτύωσις παρέχει επίσης «διαθεσιµότητα τού συστήµατος» καί κατανεµηµένη επεξεργασία. Ασφάλεια από ανεπιθύµητους χρήστες, µέ ευέλικτο σύστηµα ασφαλείας, βασισµένο στό επίπεδο τού χειριστού, τό οποίο επιτρέπει συγκεκριµµένου είδους πρόσβασι, σέ συγκεκριµµένους χρήστες, σέ συγκεκριµµένη «ελεγχόµενη» περιοχή, επιτρέποντας ή όχι τήν έξοδο από τήν εφαρµογή καί τήν χρήσιν άλλων προγραµµάτων, στά Windows! Αξιόπιστη διεπικοινωνία (interfacing) µεταξύ τών χειριστών καί τών ελεγχοµένων συσκευών. ιαθέτει περισσοτέρους από 130 οδηγούς (drivers), 32 bit, γιά συσκευές Εισόδου/Εξόδου (I/O Devices), επιτρέποντας τήν σύνδεσι µέ περίπου 300 διαφορετικού τύπου συσκευών (PLCs, RTUs, µικροελεγκτών, στοιχείων DCS, ζυγών, αναγνωστών γραµµωτού κώδικος, «επιστηµονικών» αναλυτών, κ.τ.λ.) Η φύλαξις τών δεδοµένων γίνεται σέ αρχεία τύπου dbase III, γιά µεγάλη ταχύτητα κατά τήν αποθήκευσι, ενώ µπορεί νά λειτουργήση καί ως ODBC server, ώστε µέ SQL εντολές νά αποδώση αποθηκευµένα δεδοµένα, σέ άλλες εφαρµογές. Αποτελεσµατική µέθοδο επικοινωνίας, γιά σύνδεσι χαµηλού κόστους καί έλεγχο αποµεµακρυσµένων σηµείων, µέ τήν χρήσι απλών modems. Εξασφαλισµένη συλλογή τών επιθυµητών δεδοµένων, στήν επιθυµητή µορφή, χωρίς περιορισµούς στήν απεικόνισί των. Επιτρέπει τήν απεικόνισι τής αποδόσεως τών ελεγχοµένων σηµείων (π.χ. µηχανών), ή λεπτοµερειών τής παραγωγής, σέ διαγράµµατα, σέ ορθογώνιο σύστηµα συντεταγµένων (Χ,Υ), καθώς καί στατιστικό έλεγχο διαδικασιών (Statistical Process Control). Ευκολόχρηστες εντολές, µέ τήν χρήσι τού πληκτρολογίου, ή τού ποντικιού, γιά τόν έλεγχο, ή τήν µεταβολή παραµέτρων τού συστήµατος.

4 Αθροιστές, γιά εµφάνισι αθροιστικών τιµών, παραµέτρων λειτουργίας διαφόρων συσκευών (π.χ. ώρες λειτουργίας κινητήρων). Ειδικές λειτουργίας (Events), οι οποίες είναι δυνατόν νά καθορισθούν έτσι, ούτως ώστε, συγκεκριµένες εντολές νά εκτελούνται αυτοµάτως, όταν συµβή κάποιο προκαθορισµένο συµβάν, ή όταν ικανοποιηθούν κάποιες συνθήκες. ική του γλώσσα προγραµµατισµού, τήν Cicode, γιά τήν κάλυψι ειδικών απαιτήσεων συγκεκριµένων εφαρµογών. Σχεδιασµένη ειδικώς γιά τήν εποτπικά συστήµατα, η Cicode επεκτείνει τήν λειτουργικότητα τού Citect, ώστε νά καλύπτη ειδικές, επιµέρους ανάγκες. ιαθέτει καί δικό της περιβάλλον γιά αποσφαλµάτωσι (debugger). Εξερευνητή πλοηγό (explorer), γιά τήν απλοποίησι τών τροποποιήσεων καί τού ελέγχου τής κάθε εφαρµογής, η οποία αναπτύσσεται µέ τό Citect, καθώς καί διαδικασίες ευκόλου αντιγραφής καί επαναφοράς, πρός καί από οποιοδήποτε µαγνητικό µέσο καί περιοχή, τού διατιθεµένου δικτύου. υνατότητα προσθήκης ενσωµατώσεως, εικόνων, κώδικος σέ C++, Visual Basic καί Active X controls. εδοµένα µπορούν νά «χρησιµποιηθούν» από τά Active X objects, µέσω OPC, Citect API, DDE.

5 Άµεση βοήθεια (on-line help), µέ 4000 (τέσσερεις χιλιάδες) σελίδες πληροφοριών καί οδηγιών, οι οποιες είναι λογικώς δοµηµένες µέ ευκολία εις τήν αναζήτησι καί εις τήν κατανόησι. Έτοιµο, πλήρες παράδειγµα, γιά κατανόησι τών ιδιοτήτων τού Citect. Τό παράδειγµα προσφέρει ιδέες καί εµπειρίες, οι οποίες µπορούν νά συµπεριληφθούν καί σέ νέα εφαρµογή. ιατίθεται στήν Αγγλική, Γαλλική, Γερµανική, Ισπανική, Ρωσική καί Σουηδική γλώσσα. Οδηγό εγκαταστάσεως τών συσκευών επικοινωνίας εισόδων / εξόδων (I/O device communication), µέ χρόνο εγκαταστάσεως ανά συσκευή, µικρότερο τών 60 δεπτερολέπτων, καθώς, φυσικά, καί «οδηγό» γιά τήν εγκατάστασι ολοκλήρου τού περιβάλοντος. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Η τιµή πωλήσεώς του εξαρτάται από τόν αριθµό τών ελεγχοµένων σηµείων (ψηφιακών, ή αναλογικών). Υπάρχουν «πακέτα» τών: -75, 150, 500, 1.500, 5.000, , , , απεριορίστου αριθµού ελεγχοµένων σηµείων. Η αδειοδότησις σχετίζεται µέ τόν αριθµό τών χρηστών οι οποίοι χρησιµοποιούν ταυτοχρόνως τό Citect καί όχι µέ τον αριθµό τών εγκαταστάσεων. Έτσι εάν τό Citect εγκατασταθή σέ 100 Η/Υ, αλλά µόνον 15 τό χρησιµοποιούν κάθε φορά, τότε απαιτούνται µόνον 15 άδειες χρήσεως. ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ) ABB, ABB Instrumentation, Action Controls, Advantech, Alfa Laval Automation, Alsthom, Allen Bradley, Ampcontrol, April, B&R, Baker Hughes, Beckhoff, Bosch, Bristol Babcock, Cegelec, CJ International, Clipsal Integrated Systems, Control Microsystems, Control Techniques, Data Electronics, Detroit Diesel Corporation, Eberle, Echelon, Elpro Technologies, Elsag - Bailey, , Emerson, Enraf, Eurotherm International, Fischer & Porter, Fischer and Paykel, Fischer Controls, Fluke, Foxboro, Fuji Electric, Gantner, GE, GE Fanuc, GEC, GEC Alsthom, Giddings & Lewis, Harris Controls, Hewlett Packard, Hitachi,

6 Honeywell, HWT(formerly Hunter Watertech), Hyundai heavy Industries, Icon Controls, Systems, Idec Izumi, Innotech, Intelligent Instrumentation, Intuitive Technologh, Johnson Controls, Keyence, Kaye Instruments, Klockner Moeller, Leeds & Northrup, LG Industrial Systems, Matsushita, Mauell, Measurex, Microwave Networks, Mindata, Mitsubishi, Moore Industries, Moore Products, Motorola, MTL Instruments, National Instruments, Nematron, Omnitronics, Omron, Opto 22, Philmac, Phoenix Contact, PLC Direct (Koyo), Reliance Electric, Rosemount, RTP, SAAB, SAIA, Samsung, Schneider Automation (Modicon), Schneider Automation (Square D), Schneider Automation (Telemecanique), Siemens, SIXNET, Softing GMBH, Sprecher & Schuh, SS Technologies, Steeplechase, TANO Automation, Telefrang, Toshiba, Transmitton, Triconex Corporation, Unidata, Universal Instruments Corporation, Weidmuller, Westinghouse, Woojin, Yokogawa, Zworld! Τό Citect χρησιµοποιείται σήµερα σέ µεγάλο πλήθος εφαρµογών σέ πολλούς τοµείς (Έλεγχο κτιρίων, βιοµηχανίες τροφίµων, ποτών, αλουµινίου, αυτοκινήτου, τσιµέντου, χηµικών, µετάλλου, µεταλλείων, φαρµάκων, πλαστικών, χαρτιού, συσκευασίας, ξύλου, παραγωγής καί διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεπικοινωνίες, κλωστοϋφαντουργία, δίκτυα υδρεύσεως, αερίου, µεταφορών, άµυνα, αεροπλοΐα, γεωργία, κ.τ.λ.). ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τό Plant2Business σύστηµα, είναι ένα σύνολο προγραµµάτων καί υπηρεσιών, πού µετατρέπουν πληροφορίες καί δεδοµένα τής παραγωγής, σέ σοβαρά «επιχειρηµατικά πλεονεκτήµατα». Τό Citect µπορεί νά πλαισιωθή µέ κάποιο από τά Plant2SQL, Plant2NET, Plant2Pocket, ώστε τά πλεονεκτήµατα τά οποία παρέχει νά διευρυνθούν. Αυτές οι λύσεις επιτρέπουν πληροφορίες από τήν παραγωγή νά είναι διαθέσιµες, από οποιοδήποτε σηµείο τής επιχειρήσεως, επιτρέποντας εις τούς διευθυντές τµηµάτων νά παίρνουν κρίσιµες αποφάσεις, βασισµένες σέ ακριβείς καί σοβαρές πληροφορίες. (Γιά τήν σύνταξιν τού ανωτέρω κειµένου εχρησιµοποιήθη η ορθότερη, κατά τήν άποψίν µας, Ελληνική, η απλή «καθαρεύουσα», η οποία είναι καί πλησιέστερη πρός τήν αρχαίαν Ελληνικήν, τήν τελειωτέραν τών γλωσσών καί µητέρα όλων τών «δυτικών» γλωσσών. «Καθαρεύουσα» ωνοµάσθη η γλώσσα πού προέκυψε µετά τήν αφαίρεσιν όλων τών ξενικών λέξεων, όπως µινίστρος, γκουβέρνο, πολισµάνος κ.ά., αµέσως µετά τήν απελευθέρωσι τού Ελληνικού έθνους από τόν οθωµανικό ζυγό). Περισότερες πληροφοφρίες γιά τήν γλώσσα θά βρήτε εις τήν ιστοσελίδα

Ανάλυση δικτύων ηλεκτρονικών µετατροπέων ισχύος σε σύνθετα βιοµηχανικά ηλεκτροκινητήρια συστήµατα Κ. Κοντογιάννης Α. Σαφάκας Υποψήφιος ιδάκτορας Καθηγητής Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΜΕΡΟΣ II - TEXNIKΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 Αρχιτεκτονική Επίπεδα (Tiers) Λειτουργίας... 2 Πρώτο Επίπεδο (First Tier) Database

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ, A&D Τοµέας Προϊόντων & Συστηµάτων Βιοµηχανίας

ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ, A&D Τοµέας Προϊόντων & Συστηµάτων Βιοµηχανίας Πρόλογος Γιατί η Siemens εκδίδει ένα ακόµα εισαγωγικό εγχειρίδιο αυτοµατισµών. Χρειάζονται ακόµα στην εποχή µας, το 2005, τέτοια κείµενα; Η απάντηση είναι: οπωσδήποτε ναι! Για πολλούς λόγους. Γιατί ο αυτοµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η Π ρ ο μ ή θ ε ι α Ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ γ ι α τ η ν Α υ τ ο μ α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ : Ανάπτυξη µηχανισµών για συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου βασισµένων στο Web Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ορυφορικό σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων 2013 Edition

ορυφορικό σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων 2013 Edition ορυφορικό σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων 2013 Edition «Περιεχόµενα www.mobilefleet.gr «03 Εισαγωγή Γιατί Mobile Fleet 04 Oφέλη Επένδυση στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 05 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Περιεχόµενα Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών...1 Κεφάλαιο 1 ο...3 Γενική Επισκόπηση Των Εφαρµογών Πληροφορικής...3 Εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συστηµάτων. Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές

Οδηγός Συστηµάτων. Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές Οδηγός Συστηµάτων Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύστηµα µόνο ψύξης Σύστηµα αντλίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IBCALLCENTER

Περιεχόμενα. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IBCALLCENTER Περιεχόμενα Μεθοδολογία Υλοποίησης... 3 Φάση 1: Ανάλυση Απαιτήσεων... 4 Φάση 2: Σχεδιασμός της Εφαρμογής (Εμφάνιση, Λειτουργικότητα, Περιεχόμενο)... 6 Φάση 3: Τεχνικός Σχεδιασμός... 7 Φάση 4: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα Εταιρείας: URL: Entersoft S.A. www.entersoft.gr Τίτλος Case-Study Entersoft Business Suite και Entersoft Profit - ERP δεύτερης γενιάς για µεγάλες, µεσαίες και µικρές επιχειρήσεις βασισµένο εξ ολοκλήρου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SCADA

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SCADA Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ. Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΝΤΕΛΗΣ Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

NRG Security Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

NRG Security Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Fleet Management) Ο Εντοπισµός Θέσης ή ιαχείριση Στόλου Οχηµάτων (Fleet Management), ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισµών, που επιθυµούν

Διαβάστε περισσότερα

LOGISTICS VISION SUITE III

LOGISTICS VISION SUITE III www.mantis.gr www.mantis-international.com www.mantis.com.cy MANTIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε. LOGISTICS VISION SUITE III Copyright 2006 by Mantis SA. All rights reserved. No part of this document may be reproduced

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΕΤΣΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙI. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΙI. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γενικά χαρακτηριστικά Σχεδίασης Συστήµατος ΙI. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙI.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η αρχιτεκτονική του συστήµατος [9] το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί: σε περιπτώσεις επειγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα