Επιχειρησιακή Νοημοσύνη με τη χρήση τεχνολογιών Aνοικτού Lογισμικού(Eclipse BIRT) και παραδείγματα από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιχειρησιακή Νοημοσύνη με τη χρήση τεχνολογιών Aνοικτού Lογισμικού(Eclipse BIRT) και παραδείγματα από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

Transcript

1 Επιχειρησιακή Νοημοσύνη με τη χρήση τεχνολογιών Aνοικτού Lογισμικού(Eclipse BIRT) και παραδείγματα από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Γιώργος Κούζας, Παν. Αιγαίου(ΤΜΟΔ) Γιώργος Αραβανής, Παν. Αιγαίου(ΤΜΟΔ) Γρηγόρης Τζίλας, Παν. Αιγαίου(ΤΜΟΔ) Βούλα Χριστοπούλου(Δήμος Κοζάνης& ΑΠΘ/ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών) Πέτρος Καβάσαλης Παν. Αιγαίου(ΤΜΟΔ) & ΙΤΥ(ATLANTIS Group) ΕΛΛΑΚ 20/6/2009

2 Workshop Overview 2

3 Data, data, data Κάποτελέγαμεμαςέλειπανταδεδομένα... Τώραέχουμετόσαdata πουδενξέρουμετινατακάνουμε! ΤοΊντερνετμόνο, περιέχεισίγουρα3 τρισεκατομμύρια σελίδες και περισσότερες Κάποιοιλένεότιταδεδομέναπουείναιπροσβάσιμααπότο Ίντερνετθαέκανα12 στήλεςσεσελίδες, πουηκάθεμίααπό αυτέςθαείχεύψος2 φορέςτηναπόστασηανάμεσαστονήλιο και τον Πλούτωνα!... καιηάπόστασηανάμεσαστονήλιοκαιστονπλούτωνα είναι περίπου 3.5 δισεκατομμύρια μίλια! 3

4 γιααυτό Ηεποχήμας, ηκοινωνίαμας, λέγεταιτης... Πληροφορίας! Πολλοί λένε και της Γνώσης... Ηκαθημερινήζωήμας, ηοργάνωσητηςσύγχρονης επιχείρησης, η λειτουργία του Κράτους απαιτεί τη γρήγορη και αποδοτική διαχείριση τεράστιων όγκων δεδομένων και πληροφοριών... Ηδιαρκώςαυξανόμενηποσότητατωνδεδομένωνζητά οργάνωση ΣκεφτείτετοΊντερνετχωρίςτοGoogle ΜετοGoogle, ηχρήσητουίντερνετγίνεταιπιοαποδοτική! 4

5 Αντίστοιχα... Η επιχειρησιακήνοημοσύνη(business intelligence)μπορεί: Νακάνειπιογρήγορηκαιαποδοτικήτηδιαχείρισητης πληροφορίας που παράγουν και αποθηκεύουν οι επιχειρήσεις και οι δημόσιοι οργανισμοί Ναεπεξεργαστείαυτήτηνπληροφορίακαινατηνφέρειστη μορφή που συμβάλει στη λήψη καλύτερων, πιο δίκαιων, πιο ορθολογικών αποφάσεων Η επιχειρησιακή νοημοσύνη περιλαμβάνει ένα σύνολο από μεθοδους και τεχνικές με αντικείμενο την ανάλυση και την επεξεργασία δεδομένων, αυτών που παράγονται και αποθηκεύονται κατά τη διάρκεια της καθημερινής ζωής των επιχειρήσεων και των δημοσίων οργανισμών... 5

6 Παράδειγμα Ένα ξενοδοχείο, κρατάει στατιστικά στοιχεία για κάθε δωμάτιο: «Καταληψιμότητας» και τιμής ενοικίασης «Κατανάλωσης» Για να προσδιορίζει τα έσοδα που γεννάτοκάθεδωμάτιοκαιαυτάσε μιακλίμακαχρόνου(μήνα, εποχή, έτος...) 6

7 Τιειναιαυτάτα στατιστικά στοιχεία; Είναι αριθμοί που κρύβονται πίσω από εικόνες γραφημάτων Δείχνουν τάσεις, αλλαγές στις τάσεις, αναλογίες μεγεθών Στο ξενοδοχείο μας... Ταδωμάτιαμεένασαλόνι φαίνεται να έχουν σημαντικά μεγαλύτερη απόδοση από τα πιομικρά... 7 Και τι μ αυτό; Αν η τάση επιβεβαιώνεται στηνκλίμακατουχρόνου, σταδιακά, το ξενοδοχείο θα περιορίζει τον αριθμό των «μικρώνδωματίων»...

8 Πίσω από τις γραφικές παραστάσεις και τα ιστογράμματα... Κρύβονταιεπιστημονικέςμέθοδοικαιτεχνολογικές εφαρμογές Πληροφορικής που: 1. Συγκεντρώνουν δεδομένα από διαφορετικές πηγές 2. Συνδυάζουν αυτά τα δεδομένα και μελετούν τις σχέσεις τους 3. Εξάγουν το αποτέλεσμα με τη μορφή«metrics» («μετρησίμων») 4. Αναπροσαρμόζουν αυτόματα τα«metrics» όταν καινούργια δεδομένα προστίθενται.. 8

9 Επιχειρησιακή Νοημοσύνη ΗΕπιχειρηματικήΝοημοσύνησυνδέεταιμετησυλλογή, τη δόμηση, την ανάλυση και την αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων, με σκοπό να μετατραπούν αυτά σε χρήσιμη πληροφορία! 9

10 Ποιά είναι αυτή η χρήσιμη πληροφορία; ΟιΟΤΑ, όπωςκαικάθεάλλοςδημόσιοςοργανισμόςκαι επιχείρηση Χρησιμοποιούνεφαρμογές, συστήματαπληροφορικής ΤοΔημοτολόγιοειναιμιααπόαυτές Γιαναεκτελούνγρήγοραεργασίεςπουκάποτεκάποιοςτιςέκανε μετοχέρι Κάποτε, ηαλλαγήοικογενειακήςμερίδαςσημειωνότανσεένα τετράδιο, τώρα εισάγεται σε έναν υπολογιστή Οιεφαρμογέςαυτέςαποθηκεύουνκάθεενέργειαπουεκτελούν και το αποτέλεσμα της Καιαυτόγιαπολλάχρόνια!...ΟιΟΤΑδημιουργούνκαισυσσωρεύουνδεδομένα 10

11 Πότε και πώς; ΈναςΔήμοςδιαχειρίζεται... Έγγραφα Κάθεαπόφασηείναι1 εισήγηση+ 1 πράξη Έναθέμαξεκινάμεμια επιστολή που έρχεται στο Δήμο και διεκπεραιώνεται με ένα άλλο document Περιεχόμενο ΟικογενειακέςΜερίδες, ΣτοιχείαΥποδομών, Πολεοδομικά Στοιχεία κλπ. ΕξωτερικόΠεριεχόμενο Internet 11 Αιτήματα ΟιΔήμοιδιεκπεραιώνουν αιτήματα πολιτών και επιχειρήσεων για την παροχή Μετρήσαμε: Υπηρεσίες(π.χ. Κτήσηιθαγένειας): 154 Έγγραφα(πολλέςυπηρεσίες συνοδεύονται από έγγραφο): 115+ Δημοτικόέργο(Συνδέσεις): 6 Δικαιολογητικάγιατην ικανοποίησητουαιτήματος: 190 (περίπου) Ενδιάμεσαέγγραφα(αναζητούνται απόάλλεςυπηρεσίες, εκτόςδήμου): 35

12 ... Και αποφάσεις! 12

13 Τεχνολογικά κύματα 13

14 ΕπιχειρησιακήΝοημοσύνη(ΒΙ): ηλογικήτηςχρήσηςτης Παράγει ΑπόταData (πρωτογενέςκαιδευτερογενέςπεριεχόμενο) ΠληροφορίακαιΓνώση! [http://www.systems-thinking.org/dikw/dikw.htm] 14

15 Data Πληροφορία Γνώση Data ΤοΔημοτολόγιοπεριέχειπολλάπεδίαμεεγγραφές(γράμματα και αριθμούς) Η«Πληροφορία»προκύπτει ΌτανπαραχθείτοέγγραφοΠιστοποιητικόΟικογενειακής Κατάστασης που περιέχει την«οικογενειακή μερίδα» του/της δημότη Γνώση Αυτήείναιηλίστατωνδημοτώνμαςμεχαμηλόεισόδημα. Είναι μεγαλύτερη από πέρυσι, απόδειξη ότι η οικονομική κρίση είναι παρούσα. Είναι ώρα να σκεφτούμε ένα πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης, αν δεν θέλουμε να δούμε του χρόνου και την απσχόληση να μειώνεται(εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης) και τους συμπολίτες μας με χαμηλό εισόδημα να αυξάνονται... 15

16 Η Επιχειρησιακή Νοημοσύνη με απλά λόγια Περιλαμβάνει Τησυλλογή, διαχείρισηκαιανάλυσητωνdata Τηνμετατροπήτουςσεχρήσιμηπληροφορίακαιγνώση Τηνοργάνωσηαυτήςτης«μετατροπής»μεσυστηματικότρόπο, με εγκυρότητα, έγκαιρα(σχεδόν αυτόματα) Τηδιαχείρισητης«παραγόμενης»πληροφορίαςκαιτηςγνώσηςώστεναείναι εύκολα προσβάσιμη, επαναχρησιμοποιήσιμη, αξιποιήσιμη Αποφάσειςπουλαμβάνονταιαξιοποιώνταςτηνπληροφορίακαι συγκεντρώνοντας τη γνώση που μπορεί να παράγει η Επιχειρησιακή Νοημοσύνη είναι πιο δίκαιες και ορθολογικές Στηρίζονταιστηναντίληψητηςπραγματικότηταςμέσααπότησυνεχή(καιόχι ευκαιριακή, κάποιοι αριθμοί εδώ κι εκεί) παρακολούθηση των τάσεων κρίσιμων μεγεθών Τροφοδοτούνταιαπότηνεπισήμανσηκαλώνπρακτικώνκαιτην «ανακάλυψη» κρυμμένων δυσλειτουργιών και πηγών αδικαιολόγητου κόστους Δημιουργούντηβάσηγιατηντοποθέτησηστόχωνπουβελτιώνουντις τρέχουσες επιδόσεις και τη λειτουργία του οργανισμού 16

17 [Για αυτό η Επιχειρησιακή Νοημοσύνη...] Έγινε«θέμα»στουςΟΤΑ... Καιαντικείμενο εκπαίδευσης των εργαζομένων ΚΕΔΚΕεκπαιδευθείτε δικτυωθείτε (επιτηευκαιρία) ΗΚΕΔΚΕ, η ΠΕΤΑ, το ΙΤΑ επενδύουν στην ανάπτυξη και τη χρήση του Ανοικτού Λογισμικού στην Ελλάδα! 17

18 ΒΙ: Μια ακόμη εγαρμογή ΤΠΕ 18

19 Ενα απλό παράδειγμα: Region of Peel, Canada [http://www.peelregion.ca/finance/dashboard-eco/labour-market.htm] 19

20 Επιχειρησιακή Νοημοσύνη: βασικά εργαλεία ΗπληροφορίαπουπαράγειηΕπιχειρησιακήΝοημοσύνη Δείκτες, Γραφήματα, Dashboards Είναιησυστηματικήδημιουργίακαιπαρακολούθησηδεικτώνκαι γραφημάτων που δείχνουν την κατάσταση και την εξέλιξη κρίσιμων μεγεθών που θέλει κάποιος να παρατηρεί στενά Είναιεπίσηςηδημιουργία documents / αναφορών/ «δυναμικών επιχειρησιακών αναφορών/ reports» στη γλώσσα της Επιχειρησιακής Νοημοσύνης που ενσωνατώνουν δομημένη πληροφορία(αντλώντας στοιχεία από πολλές πηγές) και φυσικά ό,τι άλλο χρειάζεται(σχόλια κλπ.) για να γίνει αυτή ακόμη σαφέστερη ΗσυνέχειααυτούτουWorkshop 20

21 Eπιχειρησιακή Νοημοσύνη: μέθοδοι Queries Standards Reports Ad hoc Reports Alerts Statistical Analysis Optimization Forecasting Predictive Modeling Πούείναιακριβώςτοπρόβλημα; Σεμόνιμηβάση: Τισυνέβη; το προηγούμενο διάστημα Κάθεφοράπουυπάρχειέναθέμα... Κάθεφοράπου«χτυπά»μιαενέργεια πρέπει να ξεκινήσει Γιατί«αυτό»συνέβη; Ποιόείναι, απόαυτάπουδιακρίνονταιως λύσεις, το«καλύτερο» που μπορεί να συμβεί; Τιθασυμβείανσυνεχιστούναυτέςοι τάσεις; Τιθασυμβείστησυνέχεια; ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη[Bc1.1.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ] 21 21

22 Επιχειρησιακή Νοημοσύνη: οφέλη Ενοποιείσεμιαέγκυρηαντίληψητου«τισυμβαίνει»όλες τις διαφορετικές ματιές που οι εμπλεκόμενοι μπορούν να έχουν(συζητάμε για την πραγματικότητα έχοντας όλοι την ίδιαεικόνα, δενείναιλίγο, οιβρεττανοίλένε: «single version of truth») Αυτήηεικόναείναιδιαθέσιμηκάθεφοράπουτοζητάμεήμε συστηματικό τρόπο(κάθε τρίμηνο κλπ.) Αποτυπώνεταισεέγκυραreports, δημόσιαή«εσωτερικά» Συμβάλειστηβελτίωσητηςυπηρεσίας Αφούτοoutput γίνεταιμετρήσιμοκαιηαπόδοσητωνυπηρεσιών ενός οργανισμού καταγράφεται συστηματικά, ελέγχεται... 22

23 BI Life Cycle ΗΕπιχειρησιακήΝοημοσύνηείναιμιαεφαρμογή Πληροφορικής που αναπτύσσεται σε φάσεις στις οποίες εμπλέκονται αρκετοί, και κυρίως οι δημοτικοί παράγοντες Οιφάσειςαυτέςσυνιστούνένακύκλο Πουεξελίσσεταισε2 μεγάλεςφάσεις Δημιουργία(Creation) Αναλύεταισεπερισσότεραστάδια Χρήση(Use) 23

24 Ένας κύκλος πουξεκινάειεδώ [Planning] ΗΠΑ: Department of Defense 24

25 Τα στάδια της επιχειρησιακής νοημοσύνης 1. Σχεδιασμός(Planning / Tasking) 2. Συγκέντρωση Πληροφορίας (Collection) 3. Επεξεργασία(Processing & Exploitation) 4. Ανάλυση(Analysis) 5. Παραγωγή Reports & Διάχυση Πληροφορίας(Production Dissemination) 6. Χρήση 25

26 Κρίσιμα Προβλήματα(1) : Καλός Σχεδιασμός Ποιάdata θέλουμε; Ποιέςπηγέςdata θααξιοποιήσουμε; ΑπόποιέςΥπηρεσίεςτουοργανισμού, τουδήμου; ΑπόποιέςεφαρμογέςΠληροφορικής; Κάθεπότε; ΑπόποιέςαυτοματοποιημένεςΔιαδικασίες(όταντοέργο LGAF εγκατασταθεί στους Δήμους) - σήμερα από το Πρωτόκολο... Απόάλλεςπηγές, εξωτερικές; Ποιές; Τι«μετρήσιμα»(metrics) θέλουμεναεξαγάγουμε Γιαποιάχρήση; Πόσοσυχνά; Tιμορφής; 26

27 Κρίσιμα Προβλήματα(2) : Επεξεργασία Ταdata πουθαεπιλεγούνναχρησιμοποιηθούνθαπρέπει, αν θέλουμε η εργασία μας να είναι συστηματική, να μεταφερθούν Απότιςπηγέςτους(production databases) Σεένανέοπεριβάλλον(data warehouse), πουθαδημιουργήσειτις «σχεσιακές συνδέσεις» ανάμεσα στα δεδομένα που προέρχονται από διαφορετικές πηγές 27 27

28 Κρίσιμα Προβλήματα(3): Ανάλυση 28

29 Ανάλυση vs Επεξεργασία 29

30 Συνέχεια... 30

Bc1.1.5 Επιχειρησιακές Διαδικασίες στους Δήμους: Εξοικείωση με τη χρήση ΙΙ

Bc1.1.5 Επιχειρησιακές Διαδικασίες στους Δήμους: Εξοικείωση με τη χρήση ΙΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α Επιχειρησιακή Αξιοποίηση Βάσεων Δεδομένων και Υφισταμένων Εφαρμογών Πληροφορικής, εγκατεστημένων στους ΟΤΑ, με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών "Business Intelligence" (Επιχειρησιακή

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β)

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Κινητού Τηλεφώνου για την Ελαχιστοποίηση της Κατανάλωσης Ενέργειας Οικιακών Συσκευών

Εφαρμογή Κινητού Τηλεφώνου για την Ελαχιστοποίηση της Κατανάλωσης Ενέργειας Οικιακών Συσκευών Εφαρμογή Κινητού Τηλεφώνου για την Ελαχιστοποίηση της Κατανάλωσης Ενέργειας Οικιακών Συσκευών Αραμπατζή Αγγελική και Ψάννης Κωνσταντίνος aggeliki.arampatzi@gmail.com, tm0915@uom.gr kpsannis@uom.gr http://users.uom.gr/~kpsannis/

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Αφεντούλη Γραμματική Οκτώβριος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Οι σημερινές επιχειρήσεις έχοντας διαπιστώσει τις ραγδαίες εξελίξεις στις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες ζητούν από τα μηχανογραφικά τους συστήματα να μπορούν να παρακολουθήσουν, να αξιολογήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλος ζωής των συστημάτων

Ο κύκλος ζωής των συστημάτων Ο κύκλος ζωής των συστημάτων Ο κύκλος ζωής συστήματος είναι η πιο παλιά μέθοδος ανάπτυξης συστημάτων πληροφοριών και χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα σε μεγάλα ή μεσαία έργα σύνθετων συστημάτων. Σε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URENIO

Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URENIO Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URENIO Σεπτέμβριος 2005 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Προσδιορισμός του προβλήματος... 5 2.1 Καθορισμός του σκοπού της έρευνας... 5 2.2 Προκαταρτική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής 2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ορισμού του αντικειμένου της Πληροφορικής ώστε να γίνει σαφές τι εννοούμε σήμερα με αυτόν τον όρο, και κατά συνέπεια να γίνει σαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 Εισαγωγή... 3 Τι είναι ένα Business Plan;... 3 Ποιους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΙΤΛΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου για την ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακού Κέντρου Διαχείρισης κρίσεων με σκοπό τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα