Marathon Data Systems. Καιώο Ήξζαηε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Marathon Data Systems. Καιώο Ήξζαηε"

Transcript

1 Marathon Data Systems Καιώο Ήξζαηε 1

2 2

3 Παγθόζκην Γίθηπν Δπαγγεικαηηώλ GIS 14,000 Δπαγγεικαηίεο ζε GIS 121 Υώξεο Πιεζώξα Αληηθεηκέλσλ θαη ελδηαθεξόλησλ... Αμηνπνηώληαο ηα GIS 3

4 Ζ δνπιεηά ζαο αληηπξνζσπεύεη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ GIS... Βειηηώλνληαο ην πώο νξγαλώλνπκε θαη δεκηνπξγνύκε ην κέιινλ καο 4

5 Υαξηνγξαθία θαη Γξαθήκαηα Σνπνγξαθηθόο Άηιαο Ηζηνξηθή Υαξηνγξαθία Υάξηεο ππνβάζξνπ Άηιαο Πνιηηεηώλ Υάξηεο Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο Βνηαληθόο Άηιαο Αεξνλαπηηθνί Υάξηεο Γηάγξακκα πινήγεζεο Άηιαο Γξόκσλ 5

6 ρεδηαζκόο Καηαιιειόιεηα Υξήζεσλ Γεο Πνιενδνκία Αζηηθόο ρεδηαζκόο Web Based Καηαιιειόηεηα Εώλεο 3D Αζηηθή Αλάπιαζε Δηθνληθή Πόιε Online ρεδηαζκόο Κνηλνηήησλ Πεξηθεξεηαθόο Σρεδηαζκόο 6

7 Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γεο Δθηίκεζε ηδηνθηεζίαο Αλάιπζε ζπλαιιαγώλ Δλζσκαησκέλε Γηαρείξηζε Γεο Adapx ρεδίαζε κε ζηπιό Υαξηνγξάθεζε Φόξσλ Δπηινγή Γεο Ηζαγελώλ Δλεκέξσζε θνξνινγηθώλ εγγξαθώλ 7

8 Γεκόζηα Σάμε & ώκαηα Αζθαιείαο Αλάιπζε Δγθιεκάησλ E911 / CAD Ππξθαγηέο Πξόβιεςε Δγθιεκάησλ NEPA Μνληέιν Υξόλνπ απόθξηζεο Αλάιπζε εγθιεκαηηθόηεηαο Hot Spot Αλάιπζε Δγθιεκάησλ 8

9 Γηαρείξηζε θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ Απεηθόληζε πιεκκύξσλ Πιεκκύξεο εηζκόο ηνπ Wenchuan Ππξθαγηέο Μεηαζεηζκνί Κίλδπλνο Αλεκνζηξόβηινπ Πξνζνκνίσζε πιεκκύξσλ Καηαζηξνθέο από ζεηζκνύο Ηζηνξηθό ππξθαγηώλ Σπθώλαο Κπθιώλαο 9

10 Δζληθή Άκπλα & Αζθάιεηα Γεσγξαθηθή Αζθάιεηα Δηθόλα θνηλήο δξάζεο Παγθόζκηα βηνπαξαθνινύζεζε 10

11 Δπηρεηξήζεηο θνηλήο σθειείαο, Γεκόζηα Έξγα & Σειεπηθνηλσλίεο Απηνθηλεηόδξνκνη Πηλαθίδεο Πεξηνρέο θάιπςεο αζύξκαηνπ δηθηύνπ Σειεθσληθό θέληξν γηα ππνλόκνπο Γηθηπαθή ππνδνκή Γίθηπα Κηίξηα Πύξγνο Δπηθνηλσληώλ WiMax Γηάδνζε Ίρλνο απνκόλσζεο βαιβίδσλ ρεδίαζε ειεθηξηθνύ δηθηύνπ 11

12 Μεηαθνξέο Υξόλνο νδήγεζεο Κίλεζε δξόκσλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν Γηακνίξαζε ΗΥ Οπηηθή πξνζνκνίσζε απηνθηλεηόδξνκνπ Γηαρείξηζε ζηδεξνδξόκσλ Καηαιιειόηεηα Πνδειαηνδξόκσλ ρεδηαζκόο «δηαδξόκσλ» Αλάιπζε κεηαθνξώλ 12

13 Γεσγξαθία Δπηρεηξήζεσλ Γεκνγξαθηθή θαηάηκεζε Ρνή Δκπνξεπκάησλ Υσξνζέηεζε πειαηώλ Αλάιπζε λνζνθνκείσλ/αζζελώλ Αθίλεηα Αζθάιηζε Υσξνζέηεζε Σξάπεδαο Γηαρείξηζε αιιεινγξαθίαο 13

14 Δπηζηήκεο Γεο & Τδάηηλνη πόξνη Online πιεξνθνξίεο ππεδάθνπο Γεσινγηθή απεηθόληζε Τπόγεηα Όδαηα Τγξαζία Δδάθνπο Πξνδηάζεζε γηα θαηνιηζζήζεηο Γεσινγηθή Αλάιπζε Κίλδπλνο ζεηζκνύ Κίλδπλνο πιεκκύξσλ 14

15 Γηαρείξηζε Φπζηθώλ Πόξσλ Γηαδξνκέο κεηάιιεπζεο Παξαγσγή πεγαδηώλ Οξπρεία Γηακαληηώλ Σύπνη Γαζώλ Απνζέκαηα πεηξειαίνπ & θπζηθνύ αεξίνπ Παξαγσγή πεηξειαίνπ Πεγέο θαη αγσγνί Παξάθηηα Αξρείν Γαζώλ Απνζέκαηα πεηξειαίνπ Μηζζώζεηο πεηξειαίνπ & θπζηθνύ αεξίνπ 15

16 Πεξηβαιινληηθή Αμηνιόγεζε Διεπζεξώζεηο Υεκηθώλ Μνληεινπνίεζε ληηξηθώλ Δπηπηώζεηο απηνθηλεηόδξνκσλ ζην θπζηθό πεξηβάιινλ Υάξηεο νξαηόηεηαο Κίλδπλνο πεηξειαηνθειίδαο Κπθινθνξία πινίσλ Αλζξώπηλν απνηύπσκα 16

17 Κνηλσληθά ζέκαηα & πγεία Καιιηέξγεηα νπίνπ Αλαδόκεζε Κίλδπλνη βαξέσλ κεηάιισλ Αλζξσπηζηηθή βνήζεηα Παηδηά εθηόο κόξθσζεο Καηαζρέζεηο θαηνηθηώλ Γελλήζεηο από έθεβεο 17

18 Κιίκα & Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο Πξννπηηθή παξαγσγήο αλέκσλ ρεδηαζκόο αηνιηθώλ πάξθσλ Σξνπηθνί Κπθιώλεο Παξαθνινύζεζε θαηξνύ Μνληεινπνίεζε Αλέκνπ Πξννπηηθέο Ζιηαθήο Δλέξγεηαο 18

19 Δπηπηώζεηο Παγθόζκηαο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Βιάζηεζε Αιιαγή ύςνπο ζηάζκεο ζάιαζζαο Μνληεινπνίεζε αλύςσζεο ζηάζκεο λεξνύ Τθαινθξεπίδα ρεδηαζκόο παξάθηησλ δσλώλ πνπδέο σθεαλνγξαθίαο 19

20 Πξνζηαζία Γηαρείξηζε παξάθηηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο Τγηή Πάξθα & Τγηείο θνηλόηεηεο Γηαρείξηζε ζαιάζζηαο ρισξίδαο Δζληθνί νηθόηνπνη Γε Καηαπιηζκώλ Κάιπςε Γεο Φξάγκαηα ηρζπαθώλ πεξαζκάησλ 20

21 ξακα Γλώζε Γεσγξαθίαο Πξάμε Τν έξγν ζαο είλαη ε γεσγξαθία ζηελ πξάμε αιιά είλαη κόλν ε αξρή 21

22 Δίζηε θνκκάηη ηεο καθξάο ηζηνξίαο ηεο Γεσγξαθίαο ζηελ Πξάμε Warren Manning Βνηαλνιόγνο Αξρηηέθηνλαο εμσηεξηθώλ ρώξσλ Γηαρείξηζε θπζηθώλ πόξσλ Roger Tomlinson Γεσγξάθνο Αλέπηπμε ην πξώην γεσγξαθηθό ζύζηεκα πιεξνθνξηώλ Alexander Von Humboldt Δίδε ηε γεσγξαθία ζαλ κηα νινθιεξσκέλε επηζηήκε Ian McHarg Αξρηηέθησλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ Σρεδηάζηε κε ηε θύζε Waldo Tobler Ο πξώηνο επηζηήκσλ Γεσπιεξνθνξηθήο Carl Steinitz Πνιενδόκνο Γεκηνύξγεζε κεζόδνπο GIS γηα ζρεδηαζκό Καηαλνώληαο θαη δεκηνπξγώληαο λέεο πξνζεγγίζεηο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 22

23 Ο θόζκνο καο κεηαβάιιεηαη ξαγδαία. Καη επεξεάδεηαη από ηελ αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ θαη ηηο αλζξώπηλεο πξάμεηο Δπεξεάδνληαο ην θπζηθό πεξηβάιινλ Κιίκα Βηνπνηθηιόηεηα Φπζηθνί πόξνη Δλέξγεηα Οηθνλνκία Αζθάιεηα Η βησζηκόηεηά ηνπ επεξεάδεηαη.. Γηα όινπο καο 23

24 Σα GIS ηα αιιάδνπλ όια Πώο αληηιακβαλόκαζηε ηνλ θόζκν Πξόηππα Γηαδηθαζίεο πζρεηίζεηο Δπηπηώζεηο Πώο αλαπαξηζηνύκε ηνλ θόζκν Οινθιεξσκέλε Υσξηθή θέςε Γεδνκέλα θαη κνληέια δεδνκέλσλ Μνληέια Ρνέο Γεδνκέλσλ Υάξηεο θαη πδξόγεηνη Μεηαδεδνκέλα Πώο νξγαλώλνπκε θαη επηθνηλσλνύκε πλεξγαζία Place Based πξνζεγγίζεηο GIS Οινθιεξσκέλεο νκάδεο Φεθηαθή Γεσγξαθηθή Γλώζε Γηακνηξαδόκελε Γεσγξαθηθή Γλώζε... Καη... Πσο ελεξγνύκε 24

25 Σα GIS αιιάδνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν εξγαδόκαζηε πζηεκαηηθά Οιηζηηθά Αλαιπηηθά Πνζνηηθά Οπηηθά Αλαιύνληαο Αλαπαξηζηώληαο ρεδηάδνληαο / πξνγξακκαηίδνληαο Geo-Accounting Παίξλνληαο απνθάζεηο Μεηξώληαο Δλεξγώληαο Μηα πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζηελ επηζηήκε... Καη... Πσο ελεξγνύκε 25

26 Σα GIS δεκηνπξγνύλ βηώζηκεο θαη αεηθόξεο ελέξγεηεο Δλεκεξώλνληαο, εμνηθνλνκώληαο πόξνπο, βειηηώλνληαο ηελ απνδνηηθόηεηα & βνεζώληαο ζηε ιήςε νξζόηεξσλ απνθάζεσλ 26

27 ην κέιινλ ηα GIS ζα είλαη αλαπόζπαζην θνκκάηη θάζε αλζξώπηλεο ελέξγεηαο Υπνβνεζνύκελα από αλαπηπζζόκελεο ηερλνινγίεο Σαρύηεξε επεμεξγαζία(100x) Δηθνληθνπνίεζε Απμεκέλν Δύξνο δώλεο(1000x) Μεγαιύηεξε ρσξεηηθόηεηα Κηλεηά Σν Γηαδίθηπν..... Καη ην ινγηζκηθό GIS... Καη ην έξγν ησλ ρξεζηώλ GIS 27

28 Σα GIS δεκηνπξγνύλ ήδε ηζρπξά ζεκέιηα γηα δξάζε Σε δηάθνξα αληηθείκελα θαη νξγαληζκνύο Φηιηάδεο Δθαξκνγέο Δθαηνληάδεο ρηιηάδεο Σπζηήκαηα Δθαηνκκύξηα ρξήζηεο... Καη είλαη κόλν ε αξρή 28

29 3 βαζηθά είδε πινπνηήζεσλ GIS Desktop Server Federated... Δίλαη ην ζεκέιην γηα έλα λέν ηξόπν πινπνίεζεο Οινθιήξσζε βαζηζκέλε ζηνλ Ιζηό Δπαγγεικαηίεο Ad Hoc Δξγαζίεο Αλάιπζε/ Μνληεινπνίεζε Υαξηνγξάθεζε Οκάδεο Δξγαζίαο Κνηλόρξεζηε Βάζε Γεδνκέλσλ πλαιιαγέο ηαζεξέο Δθαξκνγέο Οξγαληζκνί Κνηλόρξεζηα Services Οινθιήξσζε πλεξγαζία Υξήζηεο GIS Υξήζηεο Mobile Υξήζηεο Web GIS Servers Web GIS πγγξαθείο... Γεκηνπξγώληαο λέεο δπλαηόηεηεο γηα δηεπθόιπλζε ηεο εξγαζίαο ζαο 29

30 Σν GIS ζην δηαδίθηπν κόιηο μεθηλάεη WEB GIS Αμηνπνηώληαο ην Γηαδίθηπν Καη ηε δύλακε ησλ GIS GIS Σν Γηαδίθηπν Πεγαίλνληαο έλα βήκα πέξα από ηε Φαξηνγξάθεζε & ηελ Απεηθόληζε Καηαιήγνπλ λα γίλνπλ απαξαίηεηε ππνδνκή 30

31 Οη επαγγεικαηίεο ζε GIS πινπνηνύλ απηήλ ηελ ππνδνκή Δπεμεξγαζηείηε & κνηξάζηε γεσγξαθηθή γλώζε Υάξηεο πςειήο πνηόηεηαο 3D Απεηθνλίζεηο Αλάιπζε & Μνληέια Σξόπνη Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ Δπίζεκν Πεξηερόκελν Δθαξκνγέο Γηδηθηύνπ... Γεκηνπξγώληαο βηβιηνζήθεο από GIS services Πνιίηεο Καηαλεκεκέλεο Web Services Καηαλαισηέο Σππηθνί Υξήζηεο Δξγαδόκελνη ζηνλ ηνκέα γλώζεο Δξγαδόκελνη ζηνλ ηνκέα ησλ θηλεηώλ GIS Δξγαδόκελνη GIS Δπαγγεικαηίεο Δηαηξηθά ζπζηήκαηα Πξνζεγγίδνληαο λέεο νκάδεο ρξεζηώλ..... Αμηνπνηώληαο ζπζηεκαηηθά ηε ζπιινγηθή γλώζε 31

32 ArcGIS OUR WORK Desktop Server Mobile Online Έλα πιήξεο νινθιεξσκέλν ζύζηεκα EXPLORER ArcReader ArcView ArcEditor ArcInfo Engine Work Group Enterprise ArcGIS Mobile ArcPad Πεξηερόκελν Resource Centers Κηλεηό Γηαδηθηπαθό DESKTOP ONLINE SERVER... Γηα ηελ επεμεξγαζία, δηακνίξαζε θαη ρξήζε γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο 32

33 Σν 9.3 βειηηώλεη ην ArcGIS Βειηηώλνληαο ηελ πνηόηεηα & επεθηείλνληαο ηε ιεηηνπξγηθόηεηα Βειηηώζεηο Υαξηνγξάθεζε Υσξηθή αλάιπζε Γηαρείξηζε Γεδνκέλσλ Αζύξκαηε ρξήζε Γηαιεηηνπξγηθόηεηα Δλζσκάησζε ζηελ επηρείξεζε Web Services Online πόξνη & πεξηερόκελν... Σπλεηζθέξνληαο ζηελ επηηπρία ησλ ρξεζηώλ καο 33

34 Σν ζεκέιην ηνπ ArcGIS είλαη ε Geodatabase Οξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ρσξηθώλ δεδνκέλσλ ArcGIS Πεξηεθηηθό Μνληέιν Πιεξνθνξίαο (Κάζε ηύπνο δεδνκέλσλ) ια ηα DBMS Αξρεία 3D Objects Networks Attributes Geodatabase Terrain Topology Vectors Cartography Schematics Surveys Annotation Πεξηβάιινληα θιηκαθνύκελεο ρσξεηηθόηεηαο Cadastral Images Addresses Dimensions... Απαξαίηεηε γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ArcGIS 34

35 ArcGIS DESKTOP ArcInfo ArcEditor ArcView ArcReader Γηα επεμεξγαζία θαη ρξήζε γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ Υαξηνγξαθία & Απεηθόληζε ύλζεζε Γηαρείξηζε δεδνκέλσλ Απεηθόληζε Αλάιπζε Πξνρσξεκέλε γεσεπεμεξγαζία ύλζεζε Γηαρείξηζε πιεξνθνξίαο Απεηθόληζε Απεηθόληζε Υξήζε Υξήζε ύλζεζε & Δπεμεξγαζία Υσξηθή αλάιπζε & Μνληεινπνίεζε Catalog & Μεηαδεδνκέλα 35

36 Απεηθόληζε θαη Πξνζζήθε Δηηθεηώλ Βειηηώλνληαο ηελ πνηόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ArcMap Πνιιαπιέο όςεηο Κακππισκέλνη θάλλαβνη ράξηε Δηηθέηεο πνιπγώλσλ Βειηησκέλε ππνζηήξημε PDF Γεσινγηθά ύκβνια WYSIWYG Δπεμεξγαζία Δηηθέηεο ζην πεξίγξακκα Σνπνζέηεζε αξίζκεζεο δξόκσλ Αζηαηηθνί ραξαθηήξεο... Έλα πιήξεο ζύζηεκα γηα ραξηνγξαθία επηθεληξσκέλε ζηα δεδνκέλα 36

37 Σν ArcGIS Desktop αμηνπνηεί ην Γηαδίθηπν Google KML Γεκνζηεύεη Υάξηεο «Γηαβάδεη» Online Services ArcMap PDF ArcGIS Online ESRI δεδνκέλα Πνιινί ζπλεξγάηεο 37

38 ArcGIS Desktop Extensions Παξέρνληαο εμεηδηθεπκέλε ιεηηνπξγηθόηεηα Άκπλα Υσξηθή Αλάιπζε Αλάιπζε Γηθηύσλ 3D Αλάιπζε & Απεηθόληζε Γηαγξάκκαηα Ηρλειαζηκόηεηα Γεκνζίεπζε Γηαιεηηνπξγηθόηεηα Σνπνγξαθία Business Logistics Απεηθόληζε & Υαξηνγξαθία Workflow Λύζεηο Business Analytics Logistics Μεηαθνξώλ Παξαγσγή ραξηώλ & δεδνκέλσλ Γηαρείξηζε Ρνώλ Γεδνκέλσλ Geospatial Intelligence 38

39 3D Απεηθόληζε & Αλάιπζε Γεκηνπξγώληαο, αλαιύνληαο & απεηθνλίδνληαο 3D δεδνκέλα εκαληηθέο Βειηηώζεηο Απεηθόληζε KML Αλάιπζε 3D Γεσκεηξία Πξνζζήθε εηηθεηώλ Ραληάξ Οξαηόηεηα Έδαθνο 39

40 Βειηηώλνληαο ηε Γεσγξαθηθή Δπηζηήκε Παξέρνληαο απαληήζεηο ζε δύζθνια εξσηήκαηα Οηθόπεδα ζθέδαζεο Gaussian Γεσζηαηηζηηθέο Πξνζνκνηώζεηο Βειηησκέλε Αλάιπζε Δγγύηεηαο Αλάιπζε & κνληεινπνίεζε Γξνκνιόγεζε νρεκάησλ κε ρξνληθά παξάζπξα Πεξηγξάκκαηα από εκπόδηα Υσξηθά ζηαζκηζκέλε παιηλδξόκεζε...βειηηώλεη ηελ απόδνζε, πνηόηεηα θαη δεκηνπξγία scripts 40

41 Survey Analyst Γεκηνπξγώληαο αθξηβή δεδνκέλα αγξνηεκαρίσλ Μηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηε δηαρείξηζε θηεκαηνινγηθώλ δεδνκέλσλ Απιό Workflow Γεσβάζε ρέδην Γηαρσξηζκνύ Οξηζκόο Αγξνηεκαρίσλ Πξνζαξκνγή κε ειάρηζηα ηεηξάγσλα Κηεκαηνιόγην Γεσηεκάρηα Βειηηώλεη ηελ αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ κε ηνλ θαηξό (Αγξνηεκάρηα & GIS)... Φηίδνληαο πάλσ ζηελ ήδε ππάξρνπζα δηαρείξηζε θηεκαηνινγηθώλ δεδνκέλσλ 41

42 Business Analyst Μία ιύζε γηα επηινγή επηρεηξεκαηηθήο ηνπνζεζίαο, marketing & αλάιπζε πεξηνρήο ESRI επηρεηξεζηαθά δεδνκέλα Πξόβιεςε πιεζπζκνύ Γεκνγξαθηθά Καηάηκεζε αγνξάο Πξννπηηθή αγνξάο Καηαρσξήζεηο επηρεηξήζεσλ Δπηινγή ηνπνζεζίαο & Marketing Οηθνλνκηθή αλάπηπμε Αλάιπζε πεξηνρήο Έλα πιήξεο παθέην από επηρεηξεζηαθά δεδνκέλα, workflows & εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθό Γηαζέζηκν ζε Desktop, Server & Online 42

43 ArcLogistics Πινεγόο ArcLogistics Βειηηζηνπνηεί δηαδξνκέο Γξνκνινγεί Υξνλνπξνγξακκαηίδεη δξνκνιόγηα νρεκάησλ.. Μεηώλεη ηελ θαηαλάισζε βελδίλεο, εμνηθνλνκεί % ηνπ θόζηνπο & βειηηώλεη ηηο ππεξεζίεο 43

44 ArcGIS SERVER Basic Standard Advanced Γηαρείξηζε δεδνκέλσλ Αλνηρηόο & θιηκαθνύκελνο GIS Server Υαξηνγξαθία 3D Απεηθόληζε Γηαρείξηζε δεδνκέλσλ Αλάιπζε Mobile Υαξηνγξαθία 3D Απεηθόληζε Γηαρείξηζε δεδνκέλσλ Υξήζε Desktop Web Map Explorer Mobile Αλνηρηά Δλζσκάησζε Standards ζηελ επηρείξεζε Γηακνίξαζε Δπεμεξγαζία Κάλνληαο ηε γεσγξαθηθή πιεξνθνξία δηαζέζηκε ζε όινπο 44

45 ρέδηα ArcGIS Server Distributed (SDI) Σκήκαηα Mobile Replication Enterprise Υαξηνγξάθεζε Enterprise Integration Web GIS Δθαξκνγέο IT System Fusion Center Mashups 45

46 Σν ArcGIS σο θέληξν εξγαζηώλ Υπνζηεξίδνληαο κηα θνηλή γξακκή ιεηηνπξγίαο... Γηαρείξηζε Κξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ Κνηλνηηθή πλεηδεηνπνίεζε Δζληθή Αζθάιεηα ηξαηησηηθή Ννεκνζύλε Γηαδηθαζίεο Υξεζηκόηεηαο Πεξηζηαζηαθή πλεηδεηνπνίεζε Replication/Integration Web Mobile Explorer GIS Γεκόζηα Έξγα...Παξέρεηαη Δλζσκαησκέλε Πεξηζηαζηαθή Σπλεηδεηνπνίεζε 46

47 Ζ πξόνδνο ηνπ ArcGIS Server Βειηηώλνληαο ηελ πνηόηεηα, ηελ απόδνζε θαη ηελ εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο Καιύηεξν Caching Δπθνιόηεξνο ρεδηαζκόο Ηζηνύ Flex SilverLight JavaScript Web 2.0 Βειηησκέλνη Web Υάξηεο & ADF Δθηύπσζε Πινήγεζε Υαξηώλ Map Tips Γπλαηόηεηεο Δηθόλσλ Οινθιεξσκέλεο Γπλαηόηεηεο Δπεμεξγαζίαο Δηθόλσλ Δθηελέζηεξεο Τπεξεζίεο Μεηαδεδνκέλσλ REST GeoPortal Toolkit πκβαηόηεηα κε παιηόηεξεο εθδόζεηο Client Mobile App Γπλακηθή Δπεμεξγαζία SQL Server 2008 PostgreSQL DB2 ZOS Πεξηζζόηεξα DBMS Αζθάιεηα & Logging SOAP WMS SQL WFS-T CSW WCS GML KML REST CAD Standards Support Γηα θάζε πειάηε/ Γηα θάζε ζύζηεκα 9.2 Client... Δλίζρπζε ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Δηνηκόηεηαο 47

48 Ο ArcGIS Server ππνζηεξίδεη πνιιαπιά Πεξηβάιινληα γηα πξνγξακκαηηζκό ηζηνρώξνπ Μεγάιν Πιήζνο Γηαδηθηπαθώλ Δθαξκνγώλ Γηαδηθηπαθέο Δθαξκνγέο κε ράξηεο JavaScript SilverLight Flex Καηλνύξγηα Web ADF (.net/java) REST Web 2.0 ArcGIS Server... Γξήγνξν, Δπέιηθην & Δπθίλεην 48

49 Ο ArcGIS Server Τπνζηεξίδεη Mashups Η δπλαηόηεηα λα Δλζσκαηώζεηε Πνιιαπιά Web Services Δύθνιν Γξήγνξν Δπέιηθην/Δπθίλεην JavaScript Δθαξκνγή Mashups Δλζσκαησκέλνη Υάξηεο Λεηηνπξγηθά ηνηρεία Υάξηεο Τπνβάζξνπ Γεκηνπξγώληαο λένπο ηξόπνπο γηα Sharing, Δλζσκάησζε & Σπλεξγαζία Leveraging Web 2.0 Patterns 49

50 Σν Web GIS καο πεγαίλεη ζε κηα λέα επνρή Πξνβάιινληαο Πξνρσξεκέλα Geo-Services γηα ηα Enterprise & the Open Web Οξγαληζκνί GIS Γεκνζίεπζε Services S1 Δμππεξέηεζε ησλ Τπαξρόλησλ & Σσλ λέσλ Κνηλνηήησλ Υξεζηώλ S1 S2 Mashups S2 + S3 Sn S3 S1 Δμσηεξηθά Services Ο θαζέλαο ζα κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην GIS Δλζσκάησζε GIS Γεδνκέλσλ & Αλάιπζε 50

51 Σν ArcGIS ππνζηεξίδεη Mobile Δθαξκνγέο Πνιιαπιέο Λύζεηο γηα Δξγαζία ζην Πεδίν ArcPad Υαξηνγξάθεζε Δπεμεξγαζία Δξσηήκαηα GPS ArcGIS Desktop & Engine Γεληθνύ ζθνπνύ πγρξνλίδεη κε ηελ Γεσβάζε Πιήξεηο Γπλαηόηεηεο θαη Υαξαθηεξηζηηθά ArcGIS Mobile Desktop Mobile ArcPad Βαζηζκέλα ζηνλ Server... Σύλδεζε & Δλζσκάησζε κε ην Mobile Δξγαηηθό Γπλακηθό 51

52 Ο ArcGIS Server Δλζσκαηώλεη Γπλαηόηεηεο γηα Δηθόλεο Υπνζηεξίδεη Workflows γηα Σπιινγέο, Γηαρείξηζε, Παξαγσγή & Δθκεηάιιεπζε Αλαπαξάζηαζε, Αλάιπζε & Απεηθόληζε Desktop Web Map Κάζε Client Πξνρσξεκέλεο Σερληθέο Αλάιπζεο Δηθόλαο & Δμαγσγή Υαξαθηεξηζηηθώλ Πνιινί πλεξγάηεο ENVI Over Watch BAE ITT VIS PurVIEW Γπλαηόηεηεο Δηθόλσλ Δπεμεξγαζία, Γηαρείξηζε & Γηάδνζε... Πνιιαπιή Αλάιπζε, Πνιπθαζκαηηθά & Temporal Imagery 52

53 Ο ArcGIS Explorer επεθηείλεη ην GIS γηα ηνλ Καζέλα Δλζσκαηώλεη, Απεηθνλίδεη & Αλαιύεη ηηο Γεσγξαθηθέο Πιεξνθνξίεο Γξήγνξν Γηαηζζεηηθό Κεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ζην Web Γίλεη πξόζβαζε ζε Υάξηεο, Μνληέια & Globe Services ArcGIS Online ArcGIS Server... Γεκηνπξγείηαη κηα λέα Κνηλόηεηα Φξεζηώλ 53

54 Σν πεξηερόκελν ηνπ GIS είλαη έλα αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ ArcGIS Πιένλ παξαδίδνληαη σο Online Services Υάξηεο Γξόκσλ Γνξπθνξηθέο Δηθόλεο & Τςνκεηξηθνί Υάξηεο Φάξηεο ππνβάζξνπ & θαίξεο Γεκνγξαθηθά & Μάξθεηηλγθ ηνηρεία Θεκαηηθνί Υάξηεο Τδξνινγία Γεσινγία Παξέρεη Σπλεπείο & Αθξηβείο ράξηεο ππνβάζξνπ, Δηθόλεο & Γεδνκέλα Βνεζάεη ηνπο εηδηθνύο ηνπ GIS λα έρνπλ άκεζε πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα θαη άκεζε παξαγσγή 54

55 ArcGIS ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Σερληθή Τπνζηήξημε Δθπαίδεπζε Δπαγγεικαηηθέο Τπεξεζίεο Βνεζάεη ηνπο Φξήζηεο λα είλαη πην Παξαγσγηθνί Δηαηξηθά Πξνγξάκκαηα πλεξγαζίαο Σειεθσληθώο Μέζσ Internet Κέληξν Τπνζηήξημεο Δθπαηδεπηήο Μέζσ Internet Podcasts Σύπνο ESRI Πξνγξακκαηηζκόο ρεδηαζκόο Αλάπηπμε Δθαξκνγή Τπεξεζίεο Λύζεηο Σερλνινγία Γεδνκέλα Κέληξν Τπνζηήξημεο Δμάζθεζε & Δθπαίδεπζε Τπεξεζίεο 55

56 ESRI Καηάξηηζε & Δθπαίδεπζε Απμάλνληαο ηελ γλώζε θαη ηηο δεμηόηεηεο ζαο Δθπαηδεπηηθόο Οδεγόο Καηάξηηζεο Δθπαίδεπζε κέζσ Internet Δηθνληθέο Αίζνπζεο Γηδαζθαιίαο Απηόλνκε Δθπαίδεπζε Live εκηλάξηα Δθπαίδεπζεο Δθκάζεζε Βαζηθώλ Γλώζεσλ Δθπαηδεπηηθή εηξά Podcasts Δμάζθεζε & Δθπαίδεπζε ζε Web Site Μεγάιν Δλδηαθέξνλ Σπγθεληξώλεηαη ζηελ Πηζηνπνίεζε Τερληθώλ Γεμηνηήησλ... Γεκηνπξγώληαο έλα Δπαγγεικαηηθό GIS Δξγαηηθό Γπλακηθό 56

57 ESRI Σύπνο Αλάπηπμε Δθπαηδεπηηθνύ Υιηθνύ γηα Δπαγγεικαηίεο Φξήζηεο ηνπ GIS Νέα βηβιία Δλεκεξώζεηο γηα ην 9.3 K-12 Δθπαίδεπζε Πάλσ από 100 ηίηινη έρνπλ εθδνζεί 57

58 Ζ Σερληθή Τπνζηήξημε πλερώο Βειηηώλεηαη Κάλνπκε Οπζηαζηηθέο Δπελδύζεηο Πξόζιεςε Πξνζσπηθνύ Απμαλόκελεο Δθπαηδεύζεηο Γεκηνπξγία Νέσλ πζηεκάησλ Δλζσκάησζε Νέσλ Σερλνινγηώλ Υξόλνο Απόθξηζεο Πνηόηεηα 38% Βειηίσζε Η Βνήζεηα είλαη πιένλ πην Γξήγνξε Η πνηόηεηα ησλ Απαληήζεσλ έρεη Βειηησζεί. Γηαηεξείζηε όηη θάλεηε 58

59 Κάλνπκε πνιιά πεξηζζόηεξα Δπελδύνπκε ζηελ Σύγρξνλε Υπνδνκή & ζε Πεξηζζόηεξνπο Αλζξώπνπο Καιύηεξε Πξόζβαζε ζε Πεξηζηαηηθά Βειηίσζε Γηαδηθηπαθήο Τπνζηήξημεο 59

60 ArcGIS Online Κέληξν Τπνζηήξημεο Έλα λένportal γηα Online Υπνζηήξημε Online Υάξηεο & Παγθόζκηα Services Κνηλόηεηεο Υξεζηώλ γηα Τπνζηήξημε... Υπνζηεξίδεη & Φηίδεη ηελ θνηλσλία ηνπ ArcGIS ESRI Παξόλ Online Help Developer SDK s Blogs & Forums Code Galleries Knowledge Base Software Updates Videos Μέιινλ Metadata Catalog of GIS Services 60

61 ESRI Professional Services Δθαξκνγή ησλ Σηξαηεγηθώλ Πξνγξακκάησλ Πξνγξακκαηηζκόο & πκβνπιέο ρεδηαζκόο πζηήκαηνο & Αλάπηπμε Δθαξκνγή Δηδηθά Πξνγξάκκαηα Τπνζηήξημεο... Βνεζάκε ηνπο Φξήζηεο θαη ηνπο Σπλεξγάηεο καο λα είλαη Πεηπρεκέλνη 61

62 ESRI Δηαηξηθνί πλεξγάηεο Φηιηάδεο Δπηρεηξήζεηο Βνεζνύλ ηνπο Φξήζηεο Πξντόληα γηα Λύζεηο Πξνβιεκάησλ Consulting Οινθιήξσζε πζηεκάησλ Data/Web Services Δθπαίδεπζε Σερλνινγία Nvision πζηήκαηα Azteca Avencia Σξηζδηάζηαηεο Πόιεηο GeoComm... Αλάπηπμε, Δπέθηαζε & Υπνζηήξημε ηεο ESRI Πιαηθόξκαο 62

63 ESRI Δζηηάδνπκε ζηελ Υπνζηήξημε ησλ Φξεζηώλ καο ΚΑΝΟΝΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΦΟΡΑ Οη θνπνί καο Δμππεξέηεζε Υξεζηώλ & πλεξγαηώλ Τπνζηήξημε Τπαιιήισλ πκβνιή ζηελ Κνηλσλία Οη ηόρνη καο Τςεινύ Δπηπέδνπ GIS Να εκπεξηέρεη ηηο Δπηζηήκεο ηεο Γεσγξαθίαο Πξνώζεζε Υσξηθήο ρέζεο Αλάπηπμε Δμεηδηθεπκέλνπ Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ GIS Παξνύζα Καηάζηαζε Αλάπηπμε Οηθνλνκηθή Ηζρύο Πνιιέο Γπλαηέο ρέζεηο 63

64 GIS ζηελ Δθπαίδεπζε Βνεζάεη ηνπο Μαζεηέο λα ζθέθηνληαη Γεσγξαθηθά Παξέρεη Λνγηζκηθό Πξόγξακκα πνπδώλ Δθπαίδεπζε από Καζεγεηή Υπάξρνπλ Σπλεξγαζίεο ζε 73 Φώξεο 64

65 Ζ εκέξα ηνπ GIS Μηα επθαηξία λα κνηξαζηείηε ηηο γλώζεηο ζαο 65

66 Σν GIS ζηελ Καζεκεξηλόηεηα Σηε Φύζε Πξνγξακκαηηζκόο Παξάθηησλ Πεξηνρώλ Αιιαγή Κιίκαηνο Τπνινγηζκόο Άλζξαθα ρεδηαζκόο Δπηζηεκνληθή Έξεπλα Αλάιπζε & Μνληεινπνίεζε Data Standards Μέζνδνη Πξνγξακκαηηζκνύ Απόθηεζε & Γηαρείξηζε Γεο Σπληήξεζε ππό Σρεδηαζκό... Καηαλόεζε Πεξηβαιινληηθώλ Σπλζεθώλ & Σπληήξεζε ηεο Φύζεο 66

67 Σν GIS ζηελ πλνκηιία Η θνηλσλία ηεο Σπλνκηιίαο κε GIS Παξέρνπκε Λνγηζκηθό Βνήζεηα Γεδνκέλα Δπηρνξεγήζεηο... Υπνζηεξίδνπκε Φηιηάδεο Πξνζπάζεηεο Σπλνκηιίαο 67

68 Σν Κίλεκα ησλ Πξάζηλσλ Εσλώλ Αληηζηαζκίδεη ην Οηθνινγηθό Απνηύπσκα ηνπ Άλζξαθα Κέλπα ESRI UC Πεξηνρή Φύηεπζεο Γέληξσλ... Φπηεύνληαο έλα Γάζνο γηα Όινπο καο 68

69 Οη Δλέξγεηεο ζαο πκβάιινπλ Βειηίσζε Πιεξνθόξεζεο ώδνληαη Πόξνη Πξνώζεζε ηεο Δπηζηήκεο ρεδηαζκόο κε ηελ Φύζε ην λα κείλνπλ νη Κνηλόηεηεο Εσληαλέο Δλίζρπζε ηεο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Αύμεζε Απνδνηηθόηεηαο Βειηίσζε ηεο Αλζξώπηλεο Τγείαο Μεηώζεηο ζηα Λάζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο... Βειηηώλνπκε ηελ Γηαρείξηζε ηνπ Κόζκνπ καο 69

70 Οη Αλζξώπηλεο Γξαζηεξηόηεηεο Αιιάδνπλ Γξήγνξα ηνλ Κόζκν Θέηνληαο ζε Κίλδπλν ηεο Βησζηκόηεηα Αληηζηξνθή απηώλ ησλ ηάζεσλ... Σν GIS κπνξεί λα θάλεη ηελ δηαθνξά GIS επαγγεικαηίεο, leveraging emerging ηερλνινγίεο Μπνξεί λα αιιάμεη ηελ πνξεία ησλ αλζξώπηλσλ ελεξγεηώλ Αιιά πάλσ από όια απαηηείηαη ε ηερλνινγία Θα πάξεη ην όξακα, ηελ αθηέξσζε, θαη ηε ζθιεξή εξγαζία Δάλ ζεο θάηη πξαγκαηηθά πνιύ, θαη δνπιέςεηο πνιύ ζθιεξά, θαη εθκεηαιιεπηείο ηηο επθαηξίεο, θαη πνηέ δελ εγθαηαιείςεηο, ζα βξεηο ηνλ ηξόπν. Jane Goodall 70

71 Καηεπζύλζεηο ηνπ ArcGIS Απινύζηεπζε, Βειηίσζε & Γηαλνκή ηεο Γλώζεο Αλαπηπμηαθά Έξγα Γςναηόηηηα Χπηζιμοποίηζηρ Απόδοζη Map Scripting Map Series Αναζήηηζη Δνζωμάηωζη CAD Απσείων Python Enhancements Σςνεπγαζία Fuzzy Λογική Γςναμική Μονηελοποίηζη Χηίζιμο Πληποθοπιών Models (BIMs) Δπεξεπγαζία/Ανάλςζη 3D Δπεξεπγαζία Βαζιζμένη ζε Ππόηςπο Sketching Χαπηογπαθία Γενίκεςζη Terrain Editing Rich Web Client Mobile Δξελιγμένα GPS Native Java 64 Bit Multi Core Δικονική Απεικόνιζη Πξνώζεζε ηεο Δπηζηήκεο ηεο Γεσγξαθίαο Υπνζηήξημε ησλ Φξεζηώλ καο 71

72 Ζ Σξέρνπζα ηξαηεγηθή καο Υπνζηήξημε Φξεζηώλ Καηλνηνκία Καζνδήγεζε Υξεζηώλ Δμέιημε πλεξγαζία Πξνώζεζε GIS... Γεκηνπξγώληαο ην Μέιινλ 72

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

OpenScape Office. Customer Presentation

OpenScape Office. Customer Presentation OpenScape Office Customer Presentation Αηδέληα 1 Οη Δπηθνηλσλίεο Αιιάδνπλ 2 Ση Πξνζθέξνπκε 3 Αλάπηπμε ηεο Λύζεο 4 Παξαδείγκαηα Τινπνίεζεο 5 Best practices 6 Δπόκελα Βήκαηα Αηδέληα 1 Οη Δπηθνηλσλίεο Αιιάδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Χεθηαθό πεξηβάιινλ Χεθηαθέο πόιεηο Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Λ ά μ π π ο ρ Μ α κ π ή ρ Δ π. Η λ ε κ τ π ο λ ό γ ο ρ Μ η σ α ν ι κ ό ρ Ε θ ν ι κ ό Κ έ ν τ π ο Έ π

Διαβάστε περισσότερα

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 1 - ΒΑΗΚΔ ΈΝΝΟΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ... 4 ΔΝΟΣΖΣΑ 2 - ΥΡΖΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθή Τγεία: Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα. ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΣΟΤΡΗ Καζεγεηήο ΔΜΠ Δξγαζηήξην Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο

Ηιεθηξνληθή Τγεία: Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα. ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΣΟΤΡΗ Καζεγεηήο ΔΜΠ Δξγαζηήξην Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθή Τγεία: Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΣΟΤΡΗ Καζεγεηήο ΔΜΠ Ηιεθηξνληθή Τγεία Η ειεθηξνληθή πγεία πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ηαηξηθήο πξάμεο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2007 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) ια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί

Διαβάστε περισσότερα

BROADBAND FOR THE DEVELOPMENT OF LOCAL SOCIETIES. ΜΟΥΗΑΝΑΚΖ ΚΧΣΖ Πξντζηάκελνο πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ζξαθιείνπ

BROADBAND FOR THE DEVELOPMENT OF LOCAL SOCIETIES. ΜΟΥΗΑΝΑΚΖ ΚΧΣΖ Πξντζηάκελνο πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ζξαθιείνπ BROADBAND FOR THE DEVELOPMENT OF LOCAL SOCIETIES ΜΟΥΗΑΝΑΚΖ ΚΧΣΖ Πξντζηάκελνο πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ζξαθιείνπ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΗΚΑΡΟ Ηδξύζεθε ηνλ Μάξηην 2009 ηόρνο ηνπ ε ζπλεξγαζία ησλ Γήκσλ Κξήηεο θαη Αηγαίνπ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

@ salmagio Webinar in Internet Marketing

@ salmagio Webinar in Internet Marketing @ salmagio Webinar in Internet Marketing Δηζεγεηήο: αικαηάο Γεώξγηνο Professional Internet Marketer salmagio@iqstudies.gr Ύιε εκηλαξίνπ 1 ε Ηκέξα Δηζαγσγή ζην Internet Marketing Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Designer» (60 ώπερ)

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Designer» (60 ώπερ) Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Designer» (60 ώπερ) Πεπιγπαθή: Σν πξόγξακκα KeyCert - Web Designer απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 60

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν ππνζηεξίδεηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό ΚΔΟΟΔ, 17 Μαξηίνπ 2011 Παξνπζίαζε: Κ. Αξθνπκάλεο a.ξακα θαη απνζηνιή 2 Σν ξακα γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο

Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο Τν Entersoft Retail απνηειεί ηελ πην νινθιεξσκέλε πξόηαζε γηα αιπζίδεο ιηαληθήο θαη franchising θαη είλαη πιήξσο ελνπνηεκέλν κε ERP, CRM θαη E-Commerce. Entersoft Retail Οινθιεξσκέλε

Διαβάστε περισσότερα