ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ ουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2198 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα» (Journalism and New Media). 2 3 μέλους Ε.Δ.Π. του ΕΚΠΑ μέλους Ε.Δ.Π. του ΕΚΠΑ Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Μουσείου Φυσικής στορίας Κρήτης. 12 Κατανομή εννέα (9) κενών θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ΔΕΠ στα ακαδημαϊκά τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για το έτος ΑΠΟΦΑΣΕΣ Αριθμ. απόφ. 685/ (1) Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα» (Journalism and New Media). Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΚΟΥ ΚΑ 1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 114), και ειδικότερα τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85, 2. την υπ αριθμ /Ζ1/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 3. την υπ αριθμ /Ζ1/ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/ , τ.β ) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών», 4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 του ν.4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 38), 5. τις διατάξεις του ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α 195), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 6. τις διατάξεις του ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

2 23644 ΕΦΗΜΕΡ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2198/ το π.δ. 85/ (ΦΕΚ Α 124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» 8. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α / ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 20/2/2018), 10. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (2η συνεδρίαση, ) 11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ (2η συνεδρία ), 12. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα» (Journalism and New Media) από το ακαδημαϊκό έτος , ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017. Άρθρο 2 Αντικείμενο - Σκοπός Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα έχει ως αντικείμενο την εμβάθυνση, την ερευνητική ενασχόληση και τη συστηματική κατανόηση της θεωρίας και της πρακτικής της δημοσιογραφίας και τη διερεύνηση των ραγδαίων αλλαγών που συντελούνται στο πεδίο των μέσων ενημέρωσης και τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που φέρουν στο χώρο της δημοσιογραφίας. Σκοπός του ΠΜΣ είναι να εφαρμόσει τις γνώσεις για τη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης στις σύγχρονες συνθήκες, καθώς και να προσφέρει εκπαίδευση και κατάρτιση στη διερεύνηση των νέων δεδομένων στο πεδίο της δημοσιογραφίας. Δίνει επίσης έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι εξελίξεις στο πεδίο της τεχνολογίας επηρεάζουν τη δομή και τη λειτουργία του πεδίου των μέσων ενημέρωσης και της δημοσιογραφίας κι αποσκοπεί στην ανάλυση νέων εργαλείων και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, που απαιτούνται στο σύγχρονο πεδίο των μέσων ενημέρωσης. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «.Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα» (M.Sc. in Journalism and New Media). Άρθρο 4 Φοίτηση στο ΠΜΣ Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μασημάτων, την ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Άρθρο 5 Χρηματοδότηση ΠΜΣ Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Δημοσιογραφία και Νέα» θα καλύπτεται από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα οποία ανέρχονται σε 650 ευρώ ανά εξάμηνο ανά φοιτητή, καθώς και από άλλες πιθανές πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ. Η επιβολή τέλους φοίτησης, το οποίο είναι ιδιαίτερα χαμηλό, κρίνεται αναγκαία γιατί το Τμήμα δεν διαθέτει πόρους για τη λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων κι έτσι σε αντίθεση περίπτωση το ΠΜΣ δεν σα έχει τους αναγκαίους πόρους για να καλύψει λειτουργικές ανάγκες, αμοιβές εξωτερικών συνεργατών ή και επισκεπτών καθηγητών από το εξωτερικό. Άρθρο 6 Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν.4485/2017. Άρθρο 7 Μεταβατικές διατάξεις Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ΜΕΛΕΤΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

3 Τεύχος Β 2198/ ΕΦΗΜΕΡ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Αριθμ. πράξης 1134 (2) Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΚΟΥ ΚΑ μετάταξης της Τρισεύγενης Λιόντου σε θέση Ε.Ε.Π. (ΦΕΚ 993/ τ.β και ΦΕΚ 1048/ τ.γ ). 8. Την από αίτηση της ενδιαφερόμενης, Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Τρισεύγενης Λιόντου του ωάννη, μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του δρύματος καθορίζεται σε «Αξιολόγηση στην Ξενόγλωσση Εκπαίδευση». Κυβερνήσεως. Αριθμ. πράξης: 1127 (3) μέλους Ε.Δ.Π. του ΕΚΠΑ. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΚΟΥ ΚΑ 4. Την υπ αριθ / υπουργική απόφαση μετάταξης του Βασιλείου Τρομπούκη σε θέση Ε.Δ.Π (ΦΕΚ 1091/ τ.γ ). 5. Την από απόφαση της Συνέλευσης του Τομέα στορίας και Θεωρίας του Δικαίου. 6. Την από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής. 7. Το υπ αριθ. 3282/ έγγραφο του Τμήματος Νομικής. 8. Την από αίτηση του ενδιαφερόμενου, Ότι το γνωστικό αντικείμενο του Βασιλείου Τρομπούκη του Χρήστου, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Π.) του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του δρύματός μας καθορίζεται σε «Εκκλησιαστικό Δίκαιο». Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αριθμ. πράξης 1132 (4) μέλους Ε.Ε.Π. του ΕΚΠΑ. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΚΟΥ ΚΑ μετάταξης της Διαμαντούλα Κόρδα σε θέση Ε.Ε.Π. (ΦΕΚ 8. Την από αίτηση της ενδιαφερόμενης, Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Διαμαντούλας Κόρδα του Αδάμ, μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του δρύματος καθορίζεται σε «Αγγλική Γλώσσα - Μετάφραση». Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αριθμ. πράξης 1135 (5) μέλους Ε.Ε.Π. του ΕΚΠΑ. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΚΟΥ ΚΑ

4 23646 ΕΦΗΜΕΡ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2198/ μετάταξης της Ευφροσύνης Φράγκου σε θέση Ε.Ε.Π. (ΦΕΚ 8. Την από αίτηση της ενδιαφερόμενης, Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Ευφροσύνης Φράγκου του Αστερίου, μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του δρύματος καθορίζεται σε «Διαγλωσσσική Επικοινωνία και Πολυγλωσσία». Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αριθμ. πράξης 1130 (6) Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΚΟΥ ΚΑ μετάταξης της Αικατερίνης Στεφανάκη σε θέση Ε.Ε.Π. (ΦΕΚ 5. Την από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. 6. Το υπ αριθ. 532/ έγγραφο του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. 7. Την από αίτηση της ενδιαφερόμενης, Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Αικατερίνης Στεφανάκη του Μιχαήλ, μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του δρύματος καθορίζεται σε «Γαλλική και Συγκριτική Λογοτεχνία». Αριθμ. πράξης 1131 (7) Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΚΟΥ ΚΑ μετάταξης της Όλγας Πατεράκη σε θέση Ε.Ε.Π. (ΦΕΚ 5. Την από απόφαση της Συνέλευσης του Τομέα Γαλλικής Γλώσσας-Γλωσσολογίας. 6. Την από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. 7. Το υπ αριθ. 532/ έγγραφο του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. 8. Την από αίτηση της ενδιαφερόμενης, Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Όλγας Πατεράκη του Εμμανουήλ, μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του δρύματος καθορίζεται σε «Αρχές Γλωσσολογίας και Διδασκαλία των Γλώσσων». Αριθμ. πράξης 1136 (8) Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΚΟΥ ΚΑ μετάταξης του Νικόλαος Γογωνάς σε θέση Ε.Ε.Π. (ΦΕΚ 8. Την από αίτηση του ενδιαφερόμενου,

5 Τεύχος Β 2198/ ΕΦΗΜΕΡ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Ότι το γνωστικό αντικείμενο του Νικολάου Γογωνά του Παύλου, μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π)του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του δρύματος καθορίζεται σε «Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Γλωσσική Εκπαίδευση». Αριθμ. πράξης 1129 (9) μέλους Ε.Δ.Π. του ΕΚΠΑ. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΚΟΥ ΚΑ 4. Την υπ αριθ / υπουργική απόφαση μετάταξης της Βασιλικής Νικολοπούλου σε θέση Ε.Δ.Π. (ΦΕΚ 1091/ τ.β ). 5. Την από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας. 6. Το υπ αριθ. 1015/ έγγραφο του Τμήματος Ψυχολογίας. 7. Την από αίτηση της ενδιαφερόμενης, Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Βασιλικής Νικολοπούλου του Αθανασίου, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Π.) του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του δρύματος καθορίζεται σε «Θέματα σχολικής αποτελεσματικότητας». Αριθμ. πράξης 1133 (10) Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΚΟΥ ΚΑ μετάταξης του Κοσμά Βλάχου σε θέση Ε.Ε.Π. (ΦΕΚ 8. Την από αίτηση του ενδιαφερόμενου, Ότι το γνωστικό αντικείμενο του Κοσμά Βλάχου του Γεωργίου, μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του δρύματος καθορίζεται σε «Κατάρτιση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Αγγλικής». Αριθμ (11) Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Μουσείου Φυσικής στορίας Κρήτης. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΣΤΗΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1. Το π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.α /1973) περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, το ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310 τ.α /1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159 τ.α /73) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕ (Α 310), το ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25 τ.α /76) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/ , τ.α ) - Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης. 2. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός στο Πανεπιστήμιο Κρήτης βάσει του άρθρου 7 του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114 τ.α / ) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 3. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 4386/ αναφορικά με τη διαδικασία ίδρυσης, μετονομασίας, κατάργησης, συγχώνευσης Εργαστηρίων, Μουσείων, Κλινικών και λοιπών μονάδων Α.Ε.. και διαδικασία τροποποίησης των εσωτερικών τους κανονισμών, όπως ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114 τ.α / ) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

6 23648 ΕΦΗΜΕΡ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2198/ Το ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 82/ ) και την υπ αριθμ. πρωτ /Ζ1/ (ΑΔΑ: ΨΡ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπου διαπιστώνεται ότι ο Καθηγητής Οδυσσέας Ζώρας έχει εκλεγεί ως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης. 6. Την υπ αριθμ / (ΑΔΑ:9ΖΔ469Β7Γ- ΟΞΛ) Πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, στις σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α / για το ακαδημαϊκό έτος , όπως ισχύει. 7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.α /2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.Α / ), καθώς και την κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ αριθ. ΥΠΟΚ Δ / ΕΞ2010/ απόφαση. 8. Το με αριθ. πρωτ / διαβιβαστικό της Γραμματέως της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης Μαρίας Σμυρνάκη. 9. Το απόσπασμα πρακτικών της 10ης/ Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, σχετικά με την έγκριση ίδρυσης του εν λόγω Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Μουσείου Φυσικής στορίας Κρήτης. 10. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά την υπ αριθμ. 379η/ / τακτική συνεδρίασή της, σχετικά με το παρόν θέμα. 11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, αποφασίζουμε και εγκρίνουμε: Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Μουσείου Φυσικής στορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως ακολούθως: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μουσείου Φυσικής στορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Άρθρο 1 Αντικείμενο - Επωνυμία - Διάρθρωση - Εγκατάσταση α) Το Μουσείο Φυσικής στορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ιδρύθηκε με το π.δ. 1082/1980 (ΦΕΚ Α 274/ ) ανήκει στη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (Σ.Θ.Τ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης και καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της Σχολής αυτής. β) Η επωνυμία του Μουσείου στην ελληνική γλώσσα είναι Μουσείο Φυσικής στορίας Κρήτης και το ακρωνύμιο της επωνυμίας του Μ.Φ..Κ. Στην αγγλική γλώσσα η επωνυμία είναι Natural History Museum of Crete και το ακρωνύμιο N.H.M.C. γ) Το Μουσείο διαρθρώνεται οργανωτικά σε i) Εφορίες, ii) Εργαστηριακές Μονάδες και iii) Μόνιμους Εκθεσιακούς - Εκπαιδευτικούς Χώρους. δ) Το Μουσείο στεγάζεται σε χώρους του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο. Οι μόνιμοι εκθεσιακοί - εκπαιδευτικοί του χώροι στεγάζονται σε κτίριο που έχει παραχωρηθεί για το σκοπό αυτό από το Δήμο Ηρακλείου και τη ΔΕΗ Α.Ε. και βρίσκονται επί της παραλιακής λεωφόρου Σοφοκλή Βενιζέλου στον κόλπο Δερματά Ηρακλείου. Άρθρο 2 Σκοπός - Αποστολή α) Σκοπός του Μουσείου είναι: i) Η διατήρηση και ο εμπλουτισμός συλλογών και αρχείων σχετικών με το περιβάλλον της περιοχής δράσης του. ii) Η έρευνα για το περιβάλλον της Κρήτης, της Ελλάδας και ευρύτερα της ανατολικής Μεσογείου. iii) Η περιβαλλοντική εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μέσω της διάχυσης των περιβαλλοντικών γνώσεων σε μαθητές, φοιτητές και κοινό. iv) Η υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του Πανεπιστημίου Κρήτης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς και της επιστημονικής έρευνας του δρύματος. β) Για την εκπλήρωση του σκοπού του το Μουσείο: i) Δημιουργεί, αναπτύσσει, συντηρεί και ψηφιοποιεί συλλογές (γεωλογικές, παλαιοντολογικές, βοτανικές, ζωολογικές, γενωμικές). ii) Διατηρεί και αναπτύσσει αρχεία τεκμηρίωσης όπως μελέτες, επιστημονικές εργασίες, φωτογραφίες, ηχητικά αρχεία και ότι άλλο υλικό σχετίζεται με τη διαχρονικότητα του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής στην οποία ανήκει. iii) Ερευνά και μελετά α) τη βιολογία και οικολογία ειδών, καθώς και τη δομή και λειτουργία των οικοτόπων και οικοσυστημάτων της περιοχής δράσης του με έμφαση σε περιοχές και είδη που χρειάζονται ιδιαίτερη διαχείριση και προστασία, β) τη γεωποικιλότητα, τα πετρώματα, τα ορυκτά και τα απολιθώματα. Εκτελεί σωστικές ή προγραμματισμένες ανασκαφές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών και σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας, άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης και άλλων Α.Ε.. της ημεδαπής και της αλλοδαπής εκπαιδεύει προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. iv) Μεταδίδει την περιβαλλοντική γνώση μέσω διαλέξεων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, και μέσω της μόνιμης έκθεσης που εδρεύει στο Ηράκλειο και μέσω περιοδικών εκθέσεων. v) Σχεδιάζει και συντηρεί βοτανικούς κήπους και διατηρεί εκτροφεία ζωικών και φυτικών ειδών για τις ανάγκες των εκθέσεων, για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς και την περίθαλψη κινδυευόντων ειδών. vi) Υποβάλλει και εκπονεί ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και μελέτες που συνάδουν με τους σκοπούς και τους στόχους του Μουσείου. Παρέχει υπηρεσίες σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

7 Τεύχος Β 2198/ ΕΦΗΜΕΡ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Άρθρο 3 Εφορίες Εργαστηριακές Μονάδες Μόνιμοι Εκθεσιακοί Εκπαιδευτικοί Χώροι α) Εφορίες: Τις συλλογές του Μουσείου διαχειρίζονται οι εφορίες. Ο αριθμός των εφοριών μπορεί να μεταβληθεί μετά από εισήγηση της επιτροπής Μουσείου και έγκριση από τη Σ.Θ.Τ.Ε. Οι εφορίες έχουν ως υποχρέωση τη διατήρηση της καλής κατάστασης των συλλογών τους, δηλαδή την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών αποθήκευσης και παρουσίασής τους. Για τις συλλογές διατηρούνται αρχεία καταγραφών καθώς και επιπλέον υλικό τεκμηρίωσης. Η τεκμηρίωση αφορά στη συμβατική, ή την ψηφιακή διαδικασία οργάνωσης, αποθήκευσης και διαχείρισης του υλικού που σχετίζεται με την προέλευση και την επιστημονική μελέτη των συλλογών. Από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού λειτουργούν στο Μουσείο οι εφορίες i) Βοτανικής ii) Γεωποικιλότητας iii) Παλαιοντολογίας iv) Σπονδυλωτών v) Ασπονδύλων (εκτός Αρθροπόδων) vi) Αρθροπόδων και vii) Γενωμικής και Γενετικών Πόρων. β) Εργαστηριακές Μονάδες: Καλύπτουν ενότητες δραστηριοτήτων του Μουσείου που υπερβαίνουν τις δραστηριότητες των Εφοριών όπως αυτών της εκπαίδευσης και της μελέτης διαχείρισης περιβάλλοντος και δεν διαθέτουν συλλογές. Από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού λειτουργούν στο Μουσείο δύο Εργαστηριακές μονάδες: i) Εκπαίδευσης ii) Οικολογίας Διαχείρισης Περ/ντος. γ) Μόνιμοι Εκθεσιακοί Εκπαιδευτικοί Χώροι: Το Μουσείο διατηρεί μόνιμους εκθεσιακούς - εκπαιδευτικούς χώρους στο Ηράκλειο Κρήτης. Στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου προβάλλονται οι ιδιαιτερότητες του κρητικού περιβάλλοντος σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο. Η έκθεση έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε μαθητές, φοιτητές και κοινό. Παράλληλα με την έκθεση λειτουργεί και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Κατάρτισης (ΚΕ.ΠΕ.ΚΑ.) με στόχο την περιβαλλοντική εκπαίδευση μαθητών, φοιτητών και διαφόρων κατηγοριών εργαζομένων και ανέργων. Άρθρο 4 Προσωπικό α) Το προσωπικό του Μουσείου αποτελείται από Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες [Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)] του Πανεπιστημίου Κρήτης, που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Μουσείου, από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Π.), του Ειδικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και από διοικητικό, τεχνικό προσωπικό και προσωπικό φύλαξης. β) Οι αρμοδιότητες του προσωπικού του Μουσείου ορίζονται από τον Διευθυντή του Μουσείου. γ) Η λειτουργία του Μουσείου επικουρείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και εθελοντές, οι οποίοι εργάζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις του Διευθυντή του Μουσείου. Άρθρο 5 Διοίκηση - Αρμοδιότητες - Εποπτεία α) Διοίκηση - Αρμοδιότητες: Η Διοίκηση του Μουσείου ασκείται από τον Διευθυντή του Μουσείου. Η διοίκηση των Εφοριών ασκείται από τους Εφόρους και η διοίκηση των Εργαστηριακών μονάδων από τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους. i) Διευθυντής: Ο Διευθυντής του Μουσείου είναι καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης με σχετική με το Μουσείο εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική δραστηριότητα. Ο Διευθυντής εκπροσωπεί το Μουσείο εντός και εκτός Πανεπιστημίου Κρήτης, αποφασίζει για τρέχοντα θέματα λειτουργίας και είναι υπεύθυνος απέναντι στις Πανεπιστημιακές αρχές για τη σωστή λειτουργία, διαχείριση και ανάπτυξη του Μουσείου. Κάθε χρόνο συντάσσει έκθεση πεπραγμένων που υποβάλλει στην Εποπτεύουσα Αρχή. Ο Διευθυντής εκλέγεται από τη Σ.Θ.Τ.Ε. κάθε τρία χρόνια με δυνατότητα επανεκλογής. Ο Διευθυντής δεν αμείβεται για τις υπηρεσίες που παρέχει. Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο ανάμεσα στις θέσεις εφόρου ή υπεύθυνου εργαστηριακής μονάδας και διευθυντή. Ο Διευθυντής προεδρεύει των συνεδριάσεων της Επιτροπής του Μουσείου, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και μεριμνά για την τήρηση πρακτικών. ii) Επιτροπή Μουσείου: Η Επιτροπή του Μουσείου συγκροτείται από τους εφόρους και τους επιστημονικούς υπευθύνους των εργαστηριακών μονάδων. Συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα όποτε συντρέχουν λόγοι. Διαμορφώνει τον ετήσιο και τριετή προγραμματισμό δράσεων του Μουσείου. Συνεπικουρεί τον Διευθυντή στην οικονομική διαχείριση και λειτουργία του Μουσείου και εισηγείται σε αυτόν κάθε θέμα σχετικό με την εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη του Μουσείου. Στην επιτροπή συμμετέχει και εκπρόσωπος της Σχολής. iii) Έφοροι: Οι Έφοροι είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών, σχετικοί με το αντικείμενο της εφορίας που προΐστανται. Οι Έφοροι μπορεί να είναι καθηγητές ή υπηρετούντες λέκτορες ή μέλη του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης (π.χ. Ε.Δ..Π. - Ε.Ε.Π.), ή ακόμα επιστήμονες επί συμβάσει ή αποσπασμένοι από άλλα ιδρύματα. Η επιλογή τους γίνεται από τη Σ.Θ.Τ.Ε. μετά από εισήγηση του Διευθυντή και της Επιτροπής Μουσείου. Η θητεία των εφόρων είναι πενταετής με δικαίωμα ανανέωσης ύστερα από νέα απόφαση της Σ.Θ.Τ.Ε. iv) Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των Εργαστηριακών Μονάδων: Είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών σχετικοί με το γνωστικό αντικείμενο της Εργαστηριακής Μονάδας που προΐστανται. Για τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους ισχύουν ότι και για τους εφόρους. v) Εποπτεία: Την εποπτεία των αποφάσεων του Διευθυντή και της Επιτροπής Μουσείου έχει η Κοσμητεία της Σ.Θ.Τ.Ε..

8 23650 ΕΦΗΜΕΡ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2198/ Άρθρο 6 Λειτουργία α) Οι ημέρες, οι ώρες και οι λοιπές δραστηριότητες του Μουσείου καθορίζονται με απόφαση του Διευθυντή μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Μουσείου. β) Η επιστημονική μελέτη του υλικού του Μουσείου επιτρέπεται σε ερευνητές ή φοιτητές μετά από έγκριση του αρμόδιου Εφόρου ή της Διεύθυνσης του Μουσείου. γ) Οποιαδήποτε μελέτη, δανεισμός ή αξιοποίηση του υλικού του Μουσείου δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τα αντικείμενα και την ποιότητα των συλλογών. δ) Για τη λειτουργία των επιμέρους δραστηριοτήτων του Μουσείου (αρχεία, γραμματεία, εφορίες, εργαστηριακές μονάδες, έκθεση, ΚΕ.ΠΕ.ΚΑ. κ.ά.) συντάσσονται επιμέρους κανονισμοί από τη διοίκηση του Μουσείου που εγκρίνονται από τη Σ.Θ.Τ.Ε. Άρθρο 7 Έσοδα Τα έσοδα για τη λειτουργία του Μουσείου προέρχονται από τις διατιθέμενες από το Πανεπιστήμιο Κρήτης πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, καθώς και από άλλες επιχορηγήσεις από το Δημόσιο εθνικούς, ευρωπαϊκούς, ή διεθνείς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης προέρχονται από παροχή υπηρεσιών, από εκδηλώσεις και παραγωγές - εκδόσεις του Μουσείου, από ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις διεθνών οργανισμών, δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, από νομικά και φυσικά πρόσωπα, από δωρεές, κληροδοτήσεις ή κληρονομιές που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για τους σκοπούς του Μουσείου, από τη λειτουργία της Έκθεσης, από εκμετάλλευση ιδίων περιουσιακών στοιχείων και από προγράμματα, μελέτες και παρεχόμενες υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό διεκδικεί και υλοποιεί προγράμματα που εντάσσονται στους σκοπούς του. Άρθρο 8 Τηρούμενα βιβλία Για τις ανάγκες του Μουσείου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: Πρωτόκολλο εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Άρθρο 9 Σφραγίδα Το Μουσείο διαθέτει στρογγυλή σφραγίδα που στο κέντρο έχει το ελληνικό εθνόσημο, σε εξωτερικό δακτύλιο τις λέξεις Ελληνική Δημοκρατία (με κεφαλαία) και σε εσωτερικό δακτύλιο τις λέξεις Πανεπιστήμιο Κρήτης Μουσείο Φυσικής στορίας (με κεφαλαία). Άρθρο 10 Ειδικές ρυθμίσεις Ο παρόν εσωτερικός κανονισμός τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Ρέθυμνο, 18 Μαΐου 2018 ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ Αριθμ (12) Κατανομή εννέα (9) κενών θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ΔΕΠ στα ακαδημαϊκά τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για το έτος Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΣΤΗΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ (Συνεδρίαη 29/ ) 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5α του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ Α 78), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 22 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 3 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α 195), όπως ισχύει. 3. Την απόφαση με αριθμ. πρωτ. Φ /122/165025/ Ζ2/ και ΑΔΑ: 7ΝΕΛ4653ΠΣ-ΟΩ6 της Αναπληρώτριας Υπουργού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την οποία έχουν διατεθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εννέα (09) θέσεις για την πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού/μελών ΔΕΠ για το έτος Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ούτε του κρατικού προϋπολογισμού. 5. Την προφορική εισήγηση του Πρύτανη, αποφασίζει ομόφωνα: τον καταμερισμό των (9) θέσεων για την πρόσληψη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού/ μελών ΔΕΠ, που κατανέμονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με βάση το υπ αριθμ. πρωτ. Φ.122.1/122/165025/Ζ2/ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως εξής: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μία (1) θέση Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μία (1) θέση Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Μία (1) θέση Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Δύο (2) θέσεις Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μία (1) θέση Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Μία (1) θέση Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Μία (1) θέση Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μία (1) θέση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Θεσσαλονίκη, 17 Μαΐου 2018 ΑΧΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ Καποδιστρίου 34, Τ.Κ , Αθήνα Τηλ. Κέντρο Κείμενα προς δημοσίευση: * *

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19199 17 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1752 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 47673 4 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3802 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28169 2 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2554 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18057 11 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1658 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία: 28310 77970 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36603 19 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2870 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 23945/10-01-2018 (ΦΕΚ 163/Β /26.01.2018) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 46937 31 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3743 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση ίδρυσης Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ρέθυμνο 02 Μαρτίου 2016 Αρ. Πρωτ. Συμβουλίου: 15/02.03.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: «Έγκριση Απόφασης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 48721 10 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3914 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 57385 25 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4768 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας επτά (7) υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19517 21 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1789 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση ως Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τον τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 48889 10 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3929 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19199 17 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1752 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43205 17 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 51321 21 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4150 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 25451 20 ουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2501 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 Ε.Δ.Π του ΕΚΠΑ 8 9 10 11 Άδεια κατοχής Β θέσης στον Αλέξανδρο Μηλιώνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη 22/12/2015 Αριθμ. Απόφασης: 640 Α Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα : Έγκριση ίδρυσης λειτουργίας νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ω Ν Κ Α Ι Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ω Ν Κ Α Ι Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ω Ν Κ Α Ι Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΣ «Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.biology.uoc.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37931 23 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3788 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση ίδρυσης του εργαστηρίου Κυτταρικής Φυσιολογίας, του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39393 31 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3118 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πολιτική Ανάλυση»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Έ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Έ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Τ.Θ. 2208, 70 013 Ηράκλειο, Κρήτη UNIVERSITY OF CRETE DEPARTMENT OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY P.O. Box 2208, GR-700 13, Heraklion, Crete,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43509 21 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3464 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος της Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24079 15 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2245 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση ίδρυσης διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22271 7 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2060 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13325 1 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1070 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Μοριακής Μικροβιολογίας και Ανοσολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 21 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3483

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 21 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3483 E Signature valid Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2018.08.22 12:21:22 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 44017 21 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38521 27 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3037 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22471 7 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2083 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Κείμενα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45309 24 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3605 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19199 17 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1752 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25071 27 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2327 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27129 26 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2431 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28177 2 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2555 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39969 2 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3180 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27701 18 Αυγούστου 201 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 101343/Ε5/7.11.2011 (ΦΕΚ 207/τ.Β 1.9.2011) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες : Ι. Τζανταρολάκη Τηλέφωνο: 28310-77904 & 77907 Τηλεομοιοτυπία: 28310-77909 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28017 22 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1909/14.12.2015 Απόφασης Πρύτανη (ΦΕΚ 2890

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 14843 19 Απριλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1353 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοχημείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 49655 12 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3959 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40753 8 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3245 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Άρθρο 1 Αντικείµενο Το Μουσείο Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12981 24 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1375 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Χρηματοοικονομικών Τεχνολογιών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45007 25 Οκτωβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3756 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Μετονομασία του Εργαστηρίου με τίτλο «Φιλοσοφικό Τεχνολογικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3375 29 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 710 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45755 27 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3644 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου μέλους Ε.ΔΙ.Π. του ΕΚΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9916 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9916 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9916 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

[1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ρέθυμνο, Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου 2017 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: /01.12.

[1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ρέθυμνο, Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου 2017 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: /01.12. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ο.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Πληροφορίες : Φωτεινή Μαμαλάκη Τηλέφωνο:28310.77916

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39877 1 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3165 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 393 31 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3123 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εκπαιδευτική Πολιτική:

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ» Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου»

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 10:05:56 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ649-5ΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39231 9 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3946 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση και θεσμοθέτηση του Εργαστηρίου Μοριακής και Κυτταρικής Πνευμονολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες : Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο:283.77904 Τηλεομοιοτυπία: :283.77909

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Τ.Κ. : 41 110 Λάρισα Πληροφορίες : Μητούση Χρυσή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3631 12 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2774 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21777 4 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1993 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4948 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 41937 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3336 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση τροποποιήσεων στον πίνακα μαθημάτων του άρθρου - Κανονισμός και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 15165 25 Απριλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1397 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ IΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ HELLENICREPUBLIC UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL OF MEDICINE Ηράκλειο 23/07/2018 Αρ. Γεν. Πρωτ. 10239 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30531 12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2890 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 115/2-10-2015 (ΦΕΚ 2297/23-10-2015) πρυτανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 48773 10 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3920 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ

Π Ρ Α Ξ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ο.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Πληροφορίες : Φωτεινή Μαμαλάκη Τηλέφωνο:28310.77916

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35495 11 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2762 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 41181 8 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3280 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας» «Intensive

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 957 14 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 808 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση λειτουργίας Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22233 4 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 23834 Αντικατάσταση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 122009/Β7/31-7-2014 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 41165 8 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3278 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4225 13 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3966 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ των Τμημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45763 27 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3645 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43493 21 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3462 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 48185 6 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3854 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 51931 30 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4189 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Διεθνούς Οικονομικής και Ανάπτυξης»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Δοικητικά Όργανα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Δοικητικά Όργανα [ΣΧΕΔΙΟ] ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ ΔΠΜΣ «Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις» Θέμα: Επανίδρυση του Δι-Ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις», του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Α. Ιωαννίδου Τηλ.: 2321049141,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21103 23 Μαΐου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1812 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Μετατροπή Προσωποπαγών Θέσεων Μελών Δ.Ε.Π (Λεκτόρων Εφαρμογών) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 47233 3 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3766 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39677 1 Αυγούστου 018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 319 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35683 12 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2778 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16595 4 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1525 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Κοινωνιολογία: Θεωρία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 47433 3 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3783 (Επανεκτυπώνεται λόγω σφάλματος, χωρίς την 16841/20-7-2018 Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32615 29 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3116 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27071 12 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2500 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

(με τη φροντίδα της Γραμματείας της οικείου Τμήματος) Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο

(με τη φροντίδα της Γραμματείας της οικείου Τμήματος) Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τ Μ Η Μ Α Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.biology.uoc.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες : Μαρία Σμυρνάκη Τηλέφωνο:2810394401 * FAX:2810394404

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ο Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.sse.uoc.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Πληροφορίες: Μαρία Σμυρνάκη Τηλέφωνο:2810394401

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο A1 Νομική Μορφή 1. Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Τ μήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ο Πρόεδρος του Τ μήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα 20-11-2018 ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ Αρ. Πρωτ. -1898- ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΚ 41110 Πληροφορίες : Μακρίνα Κουτσοπούλου Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38861 27 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3071 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, Κρήτη GR , Heraklion, Crete, GREECE. Προς:

Ηράκλειο, Κρήτη GR , Heraklion, Crete, GREECE. Προς: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ UNIVERSITY OF CRETE ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ DEPARTMENT OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY 70 013 Ηράκλειο, Κρήτη GR-700 13, Heraklion, Crete, GREECE ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4061 31 Αυγούστου 201 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 350 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση και λειτουργία του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα