926 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 311/ , Αριθμός φακέλου : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ 5026/147907/ ) : 4708/155641/ (3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "926 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 311/ , Αριθμός φακέλου : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ 5026/147907/ ) : 4708/155641/ (3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση T.K. Πληροφορίες Ηλίας Τσεργούλας Τηλέφωνο Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ FAX ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 996/22709 ΠΡΟΣ: ΧΡΙΣΤΟΚΩΣΤΑΣ Α. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. ΣΕΛΛΑΔΕΣ ΑΡΤΑΣ ΤΚ ΑΡΤΑ ΚΟΙΝ: Ως Π.Δ. ΘΕΜΑ: Απένταξη επενδυτικού σχεδίου του φορέα ΧΡΙΣΤΟΚΩΣΤΑΣ Α. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 3 ης Προκήρυξης του Μέτρου 123Α «Αύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων», του Άξονα 1: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης περιόδου ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 311/ , Αριθμός φακέλου : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ 5026/147907/ ) Πρόσκληση : 4708/155641/ (3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) Φορέας : ΧΡΙΣΤΟΚΩΣΤΑΣ Α. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. Διακριτικός Τίτλος : ΧΡΙΣΤΟΚΩΣΤΑΣ Α. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. Τίτλος επενδυτικού σχεδίου : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Τοποθεσία υλοποίησης : ΟΜΒΡΙΑΚΗ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΝΙΑΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις εθνικές διατάξεις: α. το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ) β. το Π.Δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων» (ΦΕK 174/A'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4305/2014 (άρθρο 31 παρ. 3 και άρθρο 45) (ΦΕK 237/A'). γ. το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/A ) περί Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του 1

2 Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.. δ. το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α ) περί Διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών ε. του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο (ΦΕΚ 267/Α ) και ιδίως του άρθρου 37 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 παρ. 22 του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20Π και άλλες διατάξεις»(φεκ 53/Α ) στ. της υπ αρ. 4435/144452/ (ΦΕΚ 3078/Β') Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αρ. 3467/108942/ (ΦΕΚ 2395/Β & διόρθωση σφάλματος 2604/Β ) ΚΥΑ και ιδίως το άρθρο 9 4 ζ. της υπ αρ. 4627/152254/ (ΦΕΚ 3141/Β') Απόφαση του Υπ.Α.Α.Τ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αρ. 3605/113148/ (ΦΕΚ 2483/Β ) ΥΑ και ισχύει. η. της υπ αρ. 2181/ (ΦΕΚ 1147/Β ) Απόφαση Υπ.Α.Α.Τ. «Τροποποίηση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ » θ. του Ν. 2637/1998 περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)...» (ΦΕΚ 200/Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα των άρθρων ι. της υπ αρ / (ΦΕΚ 1205/B ) κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ», όπως αυτή ισχύει. ια. της υπ αρ / (ΦΕΚ 485/B ) κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωμή των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ) περιόδου από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή του» ιβ. του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α ) περί «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της 2

3 υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» ιγ. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ιδ. της υπ. αρ. 3730/117008/ (ΦΕΚ 593/Υ.Ο.Δ.Δ.) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί «Σύσταση & συγκρότηση Επιτροπών Πράξεων (Έργων) α) του Μέτρου 123Α του ΠΑΑ και β) του Μέτρου 2.1 του Ε.Π.Α.Α.Α.Υ.», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αρ. 4355/108595/ (ΦΕΚ 751/Υ.Ο.Δ.Δ.) Απόφαση του Υπουργού Α.Α.Τ.. ιε. Την υπ αρ. 9328/118691/ Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 2366/B'). ιστ. Το άρθρο 20 της από Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 182/A ) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4366/2016 (ΦΕΚ 18/Α ). 2. Τις ενωσιακές διατάξεις: α. του Καν.(Ε.Κ.) 1698/2005 του Συμβουλίου της 20 ης Σεπτεμβρίου 2005 για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως τροποποιημένος ισχύει, καθώς και τους Καν. (Ε.Κ.) 1974/2006 της Επιτροπής της 15 ης Δεκεμβρίου 2006, Καν.(Ε.Κ.) 1975/2006 της Επιτροπής της 7 ης Δεκεμβρίου 2006, Καν.(Ε.Κ.) 1320/2006. β. του Καν.(Ε.Κ.) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 ης Δεκεμβρίου 2013 για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1698/2005 του Συμβουλίου γ. του Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει, καθώς και του Καν. (ΕΚ) 885/2006 της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την τήρηση των λογαριασμών των Οργανισμών Πληρωμών, τις δηλώσεις δαπανών και εσόδων και τους όρους επιστροφής των δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιημένος ισχύει. δ. του Καν. (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του Καν. (ΕΚ) 1782/2003, (ΕΕ L 265 της , σ.1) ε. τη Σύσταση 361/ΕΚ/2003 της Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων στ. την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 1985 για την τροποποίηση της οδηγίας 81/645/ΕΟΚ περί του κοινοτικού καταλόγου των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ (Ελλάδα) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αρ. 94/516/ΕΚ 3

4 Απόφαση της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1994 που τροποποιεί τα όρια των μειονεκτικών περιοχών στην Ελληνική Δημοκρατία στα πλαίσια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα. ζ. την αρ. Ε(2007) 6015/ Απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού , όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τροποποιήσεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν τροποποίησή της 3. την με αρ. 7605/ Απόφαση της ΕΥΔ Π.Α.Α. για ένταξη της πράξης «Αύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων» στο Π.Α.Α α. την με αρ. Πρωτ / κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομίας και Οικονομικών για την έγκριση της "Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΑΑ της Ελλάδας ". 4.β. την υπ' αρ. 4215/ απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Καθορισμό καπνοπαραγωγικών και βαμβακοπαραγωγών περιοχών στο πλαίσιο του Π.Α.Α ». 4γ. το 1803/ έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Α.Α.Τ. για τον ορισμό ημερομηνίας έναρξης εργασιών αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου 123A. 5α. την υπ αρ. 4234/106837/ απόφαση Προέγκρισης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Έγκρισης Αιτήσεων Ενίσχυσης, της υπ αρ /2622/ Κ.Υ.Α. για την κατ αρχήν έγκριση της παραπάνω πράξης, όπως ισχύει κάθε φορά. 5β. την αποδοχή από τον φορέα με το υπ αρ. 4546/113034/ εισερχόμενο έγγραφό του των όρων της υπ αρ. 4234/106837/ απόφασης Προέγκρισης. 5γ. Την υπ αρ. 5012/123385/ απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ένταξη του με τα παραπάνω στοιχεία επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο του Μέτρου 123Α «Αύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων», του Άξονα 1 : «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης περιόδου , με αριθμό φακέλου Την ΣΑΕ 082/8 του Π.Δ.Ε του Υπ.Α.Α.Τ. και ιδιαίτερα του με Κ.Α. 2010ΣΕ έργου αυτής. 7α. Το από Ενημερωτικό Σημείωμά μας και η επισημειωθείσα επ αυτού εντολή του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων. 7β. Το υπ αρ. 1305/ έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α. περί Οδηγιών Κλεισίματος ΠΑΑ γ. Το υπ αρ. 1986/56219/ έγγραφό μας. 7δ. Τα συμπεράσματα της Τεχνικής Σύσκεψης που συγκλήθηκε από το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων και έλαβε χώρα την 10 η ε. Η υπ αρ. 2727/73780/ απόφαση παράτασης ημερομηνιών λόγω τραπεζικής αργίας 7στ. Η υπ αρ. 3286/88084/ απόφαση παράτασης ημεροχρονολογιών ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του Μέτρου 123Α του ΠΑΑ και υποβολής του πλήρους φακέλου Α Μερικής Πληρωμής καταβολής της εγκεκριμένης Δημόσιας Δαπάνης. 4

5 7ζ. Το από Ενημερωτικό Σημείωμά μας και η επισημειωθείσα επ αυτού εντολή Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί καταληκτικών ημεροχρονολογιών και δόσεων πληρωμής. 7η. Η υπ αρ. 4096/104687/ τροποποίηση της υπ αρ. 3286/88084/ απόφασης παράτασης ημεροχρονολογιών ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων. 7θ. Το υπ αρ. 4748/117457/ έγγραφό μας περί δυνατότητας μεταφοράς μη ολοκληρωμένων έργων στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο. 7ι. Το υπ αρ. 4600/ έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α. περί ανειλημμένων υποχρεώσεων Π.Α.Α ια. Το υπ αρ. 524/6369/ έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας. 8. Την από συνεδρίαση της Πρωτοβάθμιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Εξέτασης Επενδυτικών Σχεδίων. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 1) Την απένταξη του με τα παρακάτω στοιχεία επενδυτικού σχεδίου από τις νομικές δεσμεύσεις του Μέτρου 123Α του άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ισχύον άρθρο 8 2 της ΚΥΑ 4435/144452/ Αριθμός φακέλου : 926 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 311/ , ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ 5026/147907/ ) 2 Πρόσκληση : 4708/155641/ (3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 3 Φορέας επενδυτικού Σχεδίου : ΧΡΙΣΤΟΚΩΣΤΑΣ Α. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. 4 Διακριτικός Τίτλος : ΧΡΙΣΤΟΚΩΣΤΑΣ Α. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. 5 Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ. : ΑΡΤΑΣ 7 Τίτλος επενδυτικού σχεδίου : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 8 Τοποθεσία υλοποίησης του ΟΜΒΡΙΑΚΗ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΝΙΑΔΟΣ ΔΗΜΟΥ : επενδυτικού σχεδίου ΔΟΜΟΚΟΥ 9 Αριθμός Λογαριασμού/ GR : Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5

6 Χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου: ΠΟΣΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ % Επιλέξιμος προϋπολογισμός ,00 100,00 Δημόσια Δαπάνη ,00 40,00 Συμμετοχή Δικαιούχου ,00 60,00 Ανάλυση συμμετοχής δικαιούχου Ίδια κεφάλαια ,00 25,00 Δανειακά κεφάλαια ,00 35,00 2) Την ανάκληση της υπ αρ. 5012/123385/ απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1. Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ε. Αποστόλου 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χ. Κασίμη 3. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. Μονάδα Β2, Λεωφ. Αθηνών 58,Τ.Κ Αθήνα 4. Δ/νση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίµων Φυτικής Παραγωγής - Υπ.Α.Α.Τ. 5. Δ/νση Προγραμματισμού και Εφαρμογών Υπ.Α.Α.Τ. Τμήμα Α 6. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, Δομοκού 5, ΤΚ Αθήνα 7. Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Υπόψη Προέδρου Επιτροπής Παρακολούθησης 7