(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS Sony Corporation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3-283-145-71(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39. 2008 Sony Corporation"

Transcript

1 (1) CD/DVD Player Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS Sony Corporation

2 2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην αφήνετε αυτή τη συσκευή εκτεθειµένη σε βροχή ή υγρασία. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, µην ανοίγετε το περίβληµα. Σε περίπτωση επισκευής, απευθυνθείτε αποκλειστικά σε ειδικό τεχνικό προσωπικό. Αλλάζετε το καλώδιο παροχής ρεύµατος µόνο σε εξουσιοδοτηµένο κατάστηµα επισκευών. Οι µπαταρίες ή οι συσκευές µε εγκατεστηµένες µπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερµότητα, όπως το ηλιακό φως, φωτιά ή παρόµοια. Η παρούσα συσκευή έχει καταχωρηθεί ως προϊόν λέιζερ κατηγορίας 1. Στο πίσω µέρος του εξωτερικού της συσκευής υπάρχει η αντίστοιχη ένδειξη. ΠΡΟΣΟΧΗ Η χρήση οπτικών οργάνων σε συνδυασµό µε αυτό το προϊόν αυξάνει τον κίνδυνο τραυµατισµού των µατιών σας. Η δέσµη λέιζερ που χρησιµοποιείται σε αυτήν τη συσκευή αναπαραγωγής CD/ DVD είναι επιβλαβής για τα µάτια, γι αυτό µην επιχειρήσετε να αποσυναρµολογήσετε το περίβληµα. Σε περίπτωση επισκευής, απευθυνθείτε αποκλειστικά σε ειδικό τεχνικό προσωπικό. Αποκοµιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ενωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες µε ξεχωριστά συστήµατα συλλογής) Το σύµβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του σηµαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί µαζί µε τα οικιακά απορρίµµατα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σηµείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόµηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήµου σας ή το κατάστηµα όπου αγοράσατε το προϊόν. Εναλλακτική διαχείριση φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες µε ξεχωριστά συστήµατα συλλογής) Το σύµβολο αυτό επάνω στη µπαταρία ή στη συσκευασία δείχνει ότι η µπαταρία που παρέχεται µε αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται όπως τα οικιακά απορρίµµατα. Με το να βεβαιωθείτε ότι οι συγκεκριµένες µπαταρίες συλλέχτηκαν σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόµηση φυσικών πόρων. Στην περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφαλείας, επιδόσεων, η ακεραιότητας δεδοµένων απαιτούν τη µόνιµη σύνδεση µε µια ενσωµατωµένη µπαταρία, αυτή η µπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται µόνο από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό προσωπικό. Για να εξασφαλίσετε την σωστή µεταχείριση της µπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σηµείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού για ανακύκλωση. Στην περίπτωση όλων των άλλων µπαταριών, παρακαλούµε δείτε το τµήµα που περιγράφει πώς να αφαιρέσετε µε ασφάλεια τη µπαταρία από το προϊόν. Παραδώστε την µπαταρία στο κατάλληλο σηµείο συλλογής των χρησιµοποιηµένων µπαταριών για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της µπαταρίας, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον αρµόδιο φορέα ανακύκλωσης ή το κατάστηµα όπου αγοράσατε το προϊόν.

3 Ο κατασκευαστής του προϊόντος αυτού είναι η Sony Corporation, Konan Minatoku Tokyo, Ιαπωνία. Οι εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποι για ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα και για την ασφάλεια του προϊόντος είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Γερµανία. Για οποιοδήποτε θέµα σέρβις ή εγγύησης, απευθυνθείτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά έγγραφα σέρβις ή εγγύησης. Προφυλάξεις Ασφάλεια Η µονάδα λειτουργεί µε εναλλασσόµενου ρεύµα V AC, 50/60 Hz. Βεβαιωθείτε ότι η τάση λειτουργίας της µονάδας είναι ίδια µε την τάση του τοπικού δικτύου παροχής ρεύµατος. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, µην τοποθετείτε δοχεία γεµάτα µε υγρά, όπως για παράδειγµα ανθοδοχεία, πάνω στη συσκευή. Τοποθέτηση Μην τοποθετείτε τη µονάδα σε κεκλιµένη θέση. Έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί µόνο σε οριζόντια θέση. Φυλάσσετε τη µονάδα και τους δίσκους µακριά από εξοπλισµό µε ισχυρούς µαγνήτες, όπως οι φούρνοι µικροκυµάτων ή τα µεγάλα ηχεία. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα πάνω στη µονάδα. Σηµειώσεις για τους δίσκους Για να διατηρείτε το δίσκο καθαρό πρέπει να τον κρατάτε από την άκρη. Μην αγγίζετε την επιφάνεια. Σκόνη, δακτυλιές ή γδαρσίµατα στο δίσκο ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη. Μην αφήνετε το δίσκο σε χώρους µε άµεση έκθεση στο φως του ήλιου ή κοντά σε πηγές θερµότητας όπως οι αεραγωγοί θερµού αέρα και µην τον αφήνετε µέσα σε σταθµευµένο αυτοκίνητο στον ήλιο διότι η θερµοκρασία στο εσωτερικό του αυτοκινήτου ενδέχεται να αυξηθεί σηµαντικά. Μετά από την αναπαραγωγή φυλάξτε το δίσκο στη θήκη του. Καθαρίστε το δίσκο µε ένα πανί καθαρισµού. Σκουπίστε το δίσκο ξεκινώντας από το κέντρο και συνεχίζοντας προς τα έξω. Μην χρησιµοποιείτε διαλυτικά όπως βενζίνη, νέφτι, καθαριστικά του εµπορίου ή ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για χρήση σε δίσκους βινυλίου. Αν έχετε εκτυπώσει την ετικέτα του δίσκου, αφήστε το µελάνι πάνω στην ετικέτα να στεγνώσει πριν την αναπαραγωγή. Προφυλάξεις Ασφάλεια Σε περίπτωση που πέσει κάποιο αντικείµενο ή χυθεί υγρό µέσα στο περίβληµα, αποσυνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής από την πρίζα και απευθυνθείτε για έλεγχο σε ειδικό τεχνικό προσωπικό προκειµένου να τη χρησιµοποιήσετε ξανά. Πηγές τροφοδοσίας Η συσκευή αναπαραγωγής δεν αποσυνδέεται από την πηγή τροφοδοσίας εναλλασσόµενου ρεύµατος για όσο διάστηµα παραµένει συνδεδεµένη στην πρίζα, ακόµα και όταν είναι κλειστή και δεν λειτουργεί. Εάν δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αποσυνδέστε την από την πρίζα. Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο εναλλασσόµενου ρεύµατος (καλώδιο τροφοδοσίας), κρατήστε και τραβήξτε το βύσµα και όχι το καλώδιο. Τοποθέτηση Τοποθετήστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε θέση µε επαρκή αερισµό ώστε να µην δηµιουργηθεί θερµότητα γύρω της. Μην τοποθετείτε τη συσκευή αναπαραγωγής σε µαλακή επιφάνεια, όπως ένα χαλί, που ενδέχεται να κλείσει τις οπές αερισµού. Μην τοποθετείτε τη συσκευή αναπαραγωγής κοντά σε πηγές θερµότητας ή σε χώρους µε άµεση έκθεση στο φως του ήλιου, σε σκόνη ή µηχανικούς κραδασµούς. Μην εγκαθιστάτε την παρούσα συσκευή αναπαραγωγής σε κλειστό χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή άλλο παρόµοιο. Εγκαταστήστε τη συσκευή αναπαραγωγής έτσι ώστε το καλώδιο εναλλασσόµενου ρεύµατος (καλώδιο τροφοδοσίας) να µπορεί να αποσυνδεθεί από την πρίζα του τοίχου αµέσως σε περίπτωση προβλήµατος.,συνεχίζεται 3

4 Λειτουργία Εάν η συσκευή αναπαραγωγής µεταφερθεί από κρύο περιβάλλον απευθείας σε ζεστό ή εάν τοποθετηθεί σε ένα πολύ υγρό δωµάτιο, ενδέχεται να συγκεντρωθεί υγρασία στους φακούς στο εσωτερικό της. Σε αυτήν την περίπτωση η συσκευή µπορεί να µην λειτουργήσει σωστά. Αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε τη συσκευή ενεργοποιηµένη για µισή ώρα περίπου µέχρι να εξατµιστεί η υγρασία. Όταν µετακινείτε τη συσκευή αναπαραγωγής, αφαιρείτε τους δίσκους. Σε αντίθετη περίπτωση οι δίσκοι ενδέχεται να καταστραφούν. Ρύθµιση της έντασης του ήχου Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου όταν ακούτε κάποιο κοµµάτι µε πολύ χαµηλούς ήχους ή χαµηλά ηχητικά σήµατα. Αν αυξήσετε την ένταση και ακολουθήσει κοµµάτι υψηλής έντασης, ενδέχεται να καταστραφούν τα ηχεία. Καθαρισµός Καθαρίστε το περίβληµα, το πλαίσιο και τα χειριστήρια µε ένα µαλακό πανί το οποίο έχετε βρέξει ελάχιστα µε ένα ήπιο καθαριστικό υγρό. Μην χρησιµοποιείτε σκληρά σφουγγάρια καθαρισµού, σκόνες τριψίµατος ή διαλυτικά υγρά που περιέχουν οινόπνευµα ή βενζίνη. Καθαρισµός δίσκων, καθαριστικά δίσκων/φακών Μην χρησιµοποιείτε δίσκους καθαρισµού ή καθαριστικό δίσκου/φακών (µεταξύ των οποίων υγρός τύπος ή σε σπρέι). Μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής. Σχετικά µε την αντικατάσταση εξαρτηµάτων Σε περίπτωση που η µονάδα αυτή επιδιορθωθεί, τα εξαρτήµατα που επιδιορθώθηκαν µπορούν να συλλεγούν µε σκοπό την εκ νέου χρήση ή την ανακύκλωση. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προσοχή: Η συσκευή αναπαραγωγής έχει τη δυνατότητα να διατηρεί µια ακίνητη εικόνα βίντεο ή µια εικόνα µηνύµατος οθόνης στην οθόνη της τηλεόρασής σας επ' αόριστον. Εάν αφήσετε την ακίνητη εικόνα βίντεο ή την εικόνα µηνύµατος οθόνης να εµφανίζεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα στην τηλεόραση, διακινδυνεύετε να καταστρέψετε την οθόνη της. Οι τηλεοράσεις µε οθόνη πλάσµα και οι τηλεοράσεις προβολής είναι ευπαθείς. Εάν έχετε απορίες ή προβλήµατα µε τη συσκευή αναπαραγωγής, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. 4

5 Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Σηµειώσεις για τους δίσκους Προφυλάξεις Πληροφορίες για το εγχειρίδιο Σε αυτή τη συσκευή είναι δυνατή η αναπαραγωγή των εξής δίσκων... 7 Οδηγός εξαρτηµάτων και χειριστηρίων Οδηγός για την οθόνη µενού ελέγχου (Magic Pad) Συνδέσεις Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής Βήµα 1: Αποσυσκευασία Βήµα 2: Σύνδεση µε την τηλεόραση Βήµα 3: Σύνδεση σε Εξάρτηµα ήχου Βήµα 4: Σύνδεση του καλωδίου ρεύµατος Βήµα 5: Προετοιµασία του τηλεχειριστηρίου Χειρισµός της τηλεόρασης µε το τηλεχειριστήριο της συσκευασίας Βήµα 6: Γρήγορη ρύθµιση Αναπαραγωγή Αναπαραγωγή δίσκων ιάφορες λειτουργίες αναπαραγωγής (αναπαραγωγή προγράµµατος, τυχαία αναπαραγωγή, επανάληψη, επανάληψη Α-Β) Ρύθµιση της εικόνας αναπαραγωγής (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ) Εντονότερες εικόνες (ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ) Κλείδωµα δίσκων (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ) Αναζήτηση σκηνής Αναζήτηση συγκεκριµένου σηµείου σε ένα δίσκο (σάρωση, αναπαραγωγή σε αργή κίνηση, σταθεροποίηση εικόνας) Αναζήτηση τίτλου/κεφαλαίου/κοµµατιού/σκηνής κλπ Αναζήτηση ανά σκηνή (ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ) Ρυθµίσεις ήχου Αλλαγές στον ήχο Ρυθµίσεις εικονικού surround τηλεόρασης (TVS) Αναπαραγωγή ήχου MP3 και προβολή εικόνων JPEG Πληροφορίες για τακοµµάτια ήχου MP3 και τααρχεία εικόνας JPEG. 53 Αναπαραγωγή κοµµατιών ήχου MP3 ή αρχείων εικόνων JPEG Προβολή εικόνων JPEG ως Προβολή ιαφανειών Προβολή DivX Βίντεο Πληροφορίες για Αρχεία Βίντεο DivX Αναπαραγωγή για Αρχεία βίντεο DivX ,συνεχίζεται 5

6 Ρυθµίσεις και προσαρµογή Χρήση της οθόνης ρυθµίσεων Ρύθµιση της γλώσσας της οθόνης ή του ήχου (ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ) Ρυθµίσεις για την οθόνη (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ) Προσωπικές ρυθµίσεις (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) Ρυθµίσεις για τον ήχο (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ) Πρόσθετες πληροφορίες Αντιµετώπιση προβληµάτων Λειτουργία αυτόµατης διάγνωσης (Όταν στην οθόνη εµφανίζονται γράµµατα/αριθµοί) Προδιαγραφές Κατάλογος κωδικών γλώσσας Κατάλογος Κωδικών Περιοχής Ελέγχου Γονέων Ευρετήριο Πληροφορίες για το εγχειρίδιο Οι οδηγίες στο εγχειρίδιο περιγράφουν τα χειριστήρια στο τηλεχειριστήριο. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε τα χειριστήρια της συσκευής εάν έχουν ίδιες ή παρεµφερείς ονοµασίες µε εκείνα στο τηλεχειριστήριο. Η λέξη DVD µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως γενικός όρος για τα DVD του εµπορίου, DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL (λειτουργία +VR) και DVD-RW/DVD-R/ DVD-R DL (λειτουργία VR, λειτουργία βίντεο). Στη συνέχεια περιγράφεται η σηµασία των εικονιδίων που χρησιµοποιούνται στο εγχειρίδιο: 6 Εικονίδιο Σηµασία ιαθέσιµες λειτουργίες για DVD του εµπορίου και DVD+RW/ DVD+R/DVD+R DL σε κατάστασης λειτουργίας +VR ή για DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL σε κατάσταση λειτουργίας βίντεο ιαθέσιµες λειτουργίες για DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL σε κατάσταση λειτουργίας VR (Εγγραφή βίντεο) ιαθέσιµες λειτουργίες για VIDEO CD (συµπεριλαµβανοµένων των Super VCD ή CD-R/CD-RW σε µορφή video CD ή or Super VCD) ιαθέσιµες λειτουργίες για µουσικά CD ή CD-R/CD-RW σε µορφή µουσικού CD ιαθέσιµες λειτουργίες για DATA CD δεδοµένων (CD-ROM/ CD-R/CD-RW που περιέχουν κοµµάτια ήχου MP3 *1, αρχεία εικόνας JPEG και αρχεία βίντεο DivX *2*3 ) ιαθέσιµες λειτουργίες για DATA DVD δεδοµένων (DVD-ROM/ DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL/DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL που περιέχουν κοµµάτια ήχου MP3 *1, αρχεία εικόνας JPEG, και αρχεία βίντεο DivX *2*3 ) *1 Το MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) είναι µια πρότυπη µορφή του MPEG ISO (International Organization for Standardization)/IEC (International Electrotechnical Commission) που χρησιµοποιείται για τη συµπίεση δεδοµένων ήχου. *2 Το DivX είναι τεχνολογία συµπίεσης αρχείων βίντεο που έχει αναπτυχθεί από την DivX, Inc. *3 Τα DivX, DivX Certified και τα σχετιζόµενα λογότυπα είναι εµπορικά σήµατα της DivX, Inc. και χρησιµοποιούνται κατόπιν παραχώρησης άδειας χρήσης.

7 Σε αυτή τη συσκευή είναι δυνατή η αναπαραγωγή των εξής δίσκων Μορφή δίσκων DVD του εµπορίου DVD-RW/-R DVD+RW/+R/ +R DL VIDEO CD/ Μουσικό CD CD-RW/-R Τα λογογράµµατα DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R, DVD VIDEO και CD είναι σήµατα κατατεθέντα. Σηµείωση για CD/DVD Στη συσκευή είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων CD-ROM/CD-R/ CD-RW που έχουν εγγραφεί στις ακόλουθες µορφές: µορφή µουσικού CD µορφή video CD κοµµάτια ήχου MP3, αρχεία εικόνων JPEG, και αρχεία βίντεο DivX µε µορφή που πληροί τις προϋποθέσεις ISO 9660* Επιπέδου 1/Επιπέδου 2, ή της εκτεταµένης µορφής, Joliet µορφή KODAK Picture CD * Λογική µορφή αρχείων και φακέλων σε CD-ROM, ορισµένη κατά ISO (International Organization for Standardization). Στη συσκευή είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων DVD-ROM/ DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL/DVD-RW/ DVD-R/DVD-R DL που έχουν εγγραφεί στις ακόλουθες µορφές: κοµµάτια ήχου MP3, αρχεία εικόνων JPEG, και αρχεία βίντεο DivX µε µορφή που πληροί τις προϋποθέσεις UDF (Universal Disk Format). Παράδειγµα δίσκων των οποίων η αναπαραγωγή δεν είναι δυνατή στη συσκευή Στη συσκευή δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή των εξής δίσκων: Τα CD-ROM/CD-R/CD-RW εκτός από αυτά που καταγράφονται στις µορφές που περιλαµβάνονται σε αυτή τη σελίδα. Τα CD-ROM που εγγράφονται σε µορφή PHOTO CD. Τµήµατος δεδοµένων CD-Extra. DVD Ήχου. Επίστρωση HD σε Super Audio CD. DATA DVD που δεν περιέχουν κοµµάτια ήχου MP3, αρχεία εικόνων JPEG, ή αρχεία βίντεο DivX. BD. HD DVD. ίσκοι που έχουν εγγραφή µε βιντεοκάµερα DVD συµβατή µε AVCHD. Επίσης, στη συσκευή δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή των εξής δίσκων: Ενός DVD του εµπορίου µε διαφορετικό κωδικό περιοχής. Ενός δίσκου που δεν έχει τυποποιηµένο σχήµα (π.χ., κάρτας, καρδιάς). Ενός δίσκου µε κολληµένα χαρτιά ή αυτοκόλλητα. Ενός δίσκου που έχει πάνω του σελοτέιπ ή άλλο αυτοκόλλητο.,συνεχίζεται 7

8 NO Κωδικός περιοχής Στο πίσω µέρος της συσκευής αναπαραγωγής αναγράφεται ένας κωδικός περιοχής και είναι δυνατή η αναπαραγωγή µόνο των DVD του εµπορίου (αποκλειστικά για αναπαραγωγή) που φέρουν ένδειξη µε τους ίδιους κωδικούς περιοχής. Αυτό το σύστηµα χρησιµοποιείται για την προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. Στη συσκευή είναι επίσης δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων DVD του εµπορίου µε την ένδειξη. ALL Αν προσπαθήσετε να εκτελέσετε αναπαραγωγή οποιωνδήποτε άλλων δίσκων DVD του εµπορίου, στην οθόνη της τηλεόρασης θα εµφανιστεί το µήνυµα Η αναπαραγωγή απαγορεύεται λόγω περιορισ µού ζώνης περιοχής. Ανάλογα µε το DVD του εµπορίου, ενδέχεται να µην υπάρχει κωδικός περιοχής, ακόµα και όταν δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του DVD του εµπορίου λόγω περιορισµών ανά περιοχή. 00V 00Hz 00W DVP XXXX X Κωδικός περιοχής Σηµειώσειςώ Σηµειώσεις σχετικά µε τους δίσκους DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL, DVD-RW/ DVD-R/DVD-R DL, ή CD-R/CD-RW Η αναπαραγωγή ορισµένων DVD+RW/ DVD+R/DVD+R DL, DVD-RW/DVD-R/ DVD-R DL, ή CD-R/CD-RW δεν είναι δυνατή σε αυτήν τη συσκευή εξαιτίας της ποιότητας εγγραφής, της κατάστασης του δίσκου ή των χαρακτηριστικών της συσκευής εγγραφής και του λογισµικού σύνταξης. Η αναπαραγωγή του δίσκου δεν είναι δυνατή εάν δεν έχει γίνει σωστή οριστικοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής εγγραφής. Λάβετε υπόψη ότι ορισµένες λειτουργίες αναπαραγωγής ενδέχεται να µην είναι δυνατές σε κάποια DVD+RW/DVD+R/ DVD+R DL, ακόµα και αν έχει γίνει σωστή οριστικοποίηση. Σε αυτήν την περίπτωση, προβάλετε το δίσκο µε κανονική αναπαραγωγή. Επίσης, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισµένων DATA CD/DATA DVD που έχουν δηµιουργηθεί µε µορφή εγγραφής πακέτων. ίσκοι µουσικής που κωδικοποιούνται µε τεχνολογίες προστασίας δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για την αναπαραγωγή δίσκων που πληρούν το πρότυπο των Compact Disc (CD). Πρόσφατα, άρχισαν να κυκλοφορούν από ορισµένες δισκογραφικές εταιρείες διάφοροι δίσκοι µουσικής που κωδικοποιούνται µε τεχνολογίες προστασίας δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. Πρέπει να γνωρίζετε ότι ανάµεσα σε αυτούς υπάρχουν κάποιοι που δεν πληρούν το πρότυπο των CD και η αναπαραγωγή τους σε αυτήν τη συσκευή ενδέχεται να µην είναι δυνατή. Για συσκευή αναπαραγωγής που δεν έχει δυνατότητα αναπαραγωγής εικόνων που περιέχουν προστασία έναντι αντιγραφής µόνον Εικόνες σε λειτουργία DVD-VR µε προστασία CPRM* δεν µπορούν να αναπαραχθούν αν περιέχουν σήµα προστασίας έναντι αντιγραφής. Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη Ασφάλεια πνευµατικής ιδιοκτησίας. * Το CPRM (Content Protection for Recordable Media (Προστασία περιεχοµένου για εγγράψιµα µέσα)) είναι µια τεχνολογία κωδικοποίησης που προστατεύει τα πνευµατικά δικαιώµατα των εικόνων. Παρατήρηση για τα DualDiscs Tο DualDisc είναι ένα προϊόν δίσκου µε δύο πλευρές, το σποίο συνδυάζει υλικό εγγεγραµµένο σε DVD στη µία πλευρά και υλικό ψηφιακού ήχου στην άλλη πλευρά. Όµως, επειδή η πλευρά µε το ηχητικό υλικό δεν ουµµορφώνεται µε το πρότυπο για συµπαγείς δίσκους (CD), δεν είναι εγγυηµένη η αναπαραγωγή του προϊόντος αυτού.

9 Σηµείωση για τις λειτουργίες αναπαραγωγής DVD και VIDEO CD Ενδέχεται κάποιες λειτουργίες αναπαραγωγής DVD και VIDEO CD να έχουν ρυθµιστεί σκοπίµως από τους παραγωγούς του λογισµικού. Επειδή η συσκευή αναπαραγάγει DVD και VIDEO CD σύµφωνα µε τα περιεχόµενα των δίσκων που έχουν σχεδιάσει οι παραγωγοί του λογισµικού, µπορεί να µην είναι διαθέσιµες κάποιες λειτουργίες αναπαραγωγής. Ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες που συνοδεύουν τα DVD ή τα VIDEO CD. ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας Το προϊόν περιλαµβάνει τεχνολογία προστασίας δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, η οποία προστατεύεται από δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας και λοιπής πνευµατικής ιδιοκτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας πρέπει να γίνεται µε την έγκριση της Macrovision και περιορίζεται σε οικιακή χρήση και χρήση περιορισµένης προβολής, εκτός από εξαιρέσεις επίσης κατόπιν έγκρισης από την Macrovision. Απαγορεύεται η αποσυµπίληση (reverse engineering) ή ηανακατασκευή του αντικειµενικού κώδικα (disassembly). 9

10 Οδηγός εξαρτηµάτων και χειριστηρίων Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις σελίδες στις παρενθέσεις. Μπροστινό πλαίσιο A [/1 κουµπί (λειτουργία/αναµονή) (25) B Υποδοχή δίσκου (25) C Οθόνη µπροστινού πλαισίου (11) D (αισθητήρας τηλεχειριστηρίου) (20) E A (άνοιγµα/κλείσιµο) (25) F H (αναπαραγωγή) (25) G x (διακοπή) (26) Πίσω πλαίσιο L CENTER A Υποδοχή DIGITAL OUT (COAXIAL) (Ψηφιακή έξοδος (Οµοαξονική)) (19) B Υποδοχή LINE (RGB) - TV (Γραµµή (RGB) - TV) (17) 10

11 Οθόνη µπροστινού πλαισίου Κατά την αναπαραγωγή ενός DVD Κατάσταση αναπαραγωγής Τρέχων τίτλος/κεφάλαιο ή χρόνος αναπαραγωγής (30) Ανάβει κατά τη διαδικασία της επανάληψης (36) Ανάβει όταν µπορείτε να αλλάξετε τη γωνία (26) Κατά την αναπαραγωγή VIDEO CD µε έλεγχο αναπαραγωγής (PBC) (29) Κατάσταση αναπαραγωγής Τρέχουσα σκηνή ή χρόνος αναπαραγωγής (30) Ανάβει κατά τη διάρκεια της επανάληψης A-B (37) Κατά την αναπαραγωγή CD, DATA CD (MP3 ήχου/divx βίντεο), DATA DVD (MP3 ήχου/divx βίντεο), ή VIDEO CD (χωρίς PBC) Κατάσταση αναπαραγωγής Τρέχον κοµµάτι*(30) Ανάβει κατά τη διαδικασία της επανάληψης (36) Χρόνος αναπαραγωγής (30) * Κατά την αναπαραγωγή αρχείων βίντεο DivX, δεν εµφανίζεται το τρέχον κοµµάτι.,συνεχίζεται 11

12 Τηλεχειριστήριο A Κουµπί TV [/1 (λειτουργία/ αναµονή) (21) B Z (άνοιγµα/κλείσιµο) (26) C Κουµπιά αριθµών (21) Το κουµπί µε τον αριθµό 5 έχει µια ανάγλυφη κουκίδα.* D Κουµπί CLEAR ( ιαγραφή) (34) E Κουµπί TOP MENU (Κύριο µενού) (29) F C/X/x/c (26) G O RETURN (Επιστροφή) (27) H / (επανάληψη/βήµα/ προώθηση/βήµα) (26, 45) I./> (προηγούµενο/ επόµενο) (26) J m/m (σάρωση/αργά) (44) K Κουµπί ZOOM (Ζουµ) (26, 57) L SLOW PLAY/FAST PLAY (αργη αναπαραγωγη/γρηγορη αναπαραγωγη) (27) M Κουµπί (ήχος) (49) N Κουµπί (υπότιτλοι) (26, 57) O Κουµπί [/1 (λειτουργία/ αναµονή) (25) P 2 (ένταση) +/ (21) Το κουµπί + έχει µια ανάγλυφη κουκίδα.* Q Κουµπί t (τηλεόραση/βίντεο) (21) R Κουµπί PICTURE NAVI (περιήγηση εικόνας) (47, 56) S Κουµπί TIME/TEXT (Χρόνος/ Κείµενο) (30) T Κουµπί ΜENU (Μενού) (29) U Κουµπί ENTER (Καταχώρηση) (22) V Κουµπί DISPLAY (Οθόνη) (13) W Kουµπί H (αναπαραγωγή) (25) Το κουµπί H έχει µια ανάγλυφη κουκίδα.* X x (διακοπή) (26) Y X (παύση) (26) Z Κουµπί SUR (ήχος surround) (51) wj Κουµπί (γωνία) (26) * Χρησιµοποιήστε την ανάγλυφη κουκίδα ως σηµείο αναφοράς όταν χειρίζεστε τη συσκευή αναπαραγωγής. 12

13 Οδηγός για την οθόνη µενού ελέγχου (Magic Pad) Χρησιµοποιήστε το µενού ελέγχου για να επιλέξετε µια λειτουργία και να προβάλετε τις σχετικές πληροφορίες. Πατήστε επανειληµµένα το κουµπί DISPLAY για να ενεργοποιήσετε ή να αλλάξετε την οθόνη του µενού ελέγχου ως εξής:, Οθόνη µενού ελέγχου 1 m Οθόνη µενού ελέγχου 2 (Μόνο για DATA CD/DATA DVD χωρίς αρχεία βίντεο DivX) m Απενεργοποίηση οθόνης µενού ελέγχου Οθόνη Μενού ελέγχου Η οθόνες µενού ελέγχου 1 και 2 εµφανίζουν διαφορετικά στοιχεία ανάλογα µε τον τύπο δίσκου. Παράδειγµα: Η οθόνη µενού ελέγχου 1 κατά την αναπαραγωγή DVD VIDEO. Στοιχεία µενού ελέγχου Επιλεγµένο στοιχείο Ονοµασία λειτουργίας του επιλεγµένου στοιχείου του µενού ελέγχου Μήνυµα λειτουργίας 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5 OFF OFF ΡΥΘΜΙΣΗ ON ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ENTER Εξοδος: Ο αριθµός του τρέχοντος κεφαλαίου αναπαραγωγής* 2 Ο αριθµός του τρέχοντος τίτλου αναπαραγωγής* 1 Συνολικός αριθµός τίτλων* 1 Συνολικός αριθµός κεφαλαίων* 2 DISPLAY PLAY DVD VIDEO Κατάσταση αναπαραγωγής (N Αναπαραγωγή, X Παύση, x ιακοπή, κλπ.) Τύπος του δίσκου αναπαραγωγής* 3 Χρόνος αναπαραγωγής* 4 Τρέχουσα ρύθµιση Επιλογές *1 Εµφανίζει τον αριθµό σκηνής για VIDEO CD (µε ενεργοποιηµένη λειτουργία PBC), τον αριθµό κοµµατιού για VIDEO CD/CD και τον αριθµό άλµπουµ για DATA CD/DATA DVD. *2 Εµφανίζει τον αριθµό ευρετηρίου για VIDEO CD, τον αριθµό κοµµατιού ήχου MP3, ή τον αριθµό αρχείου εικόνας JPEG για DATA CD/DATA DVD. Αριθµός αρχείου βίντεο DivX για DATA CD/DATA DVD. *3 Εµφανίζει το Super VCD ως SVCD. *4 Εµφανίζει την ηµεροµηνία για αρχεία JPEG. Για να απενεργοποιήσετε την οθόνη Πατήστε το κουµπί DISPLAY.,συνεχίζεται 13

14 Κατάλογος των στοιχείων του Μενού Ελέγχου Στοιχείο Όνοµα στοιχείου, Λειτουργία ΤΙΤΛΟΣ/ΣΚΗΝΗ/ΚΟΜΜΑΤΙ Επιλέγει τον τίτλο, τη σκηνή ή το κοµµάτι προς αναπαραγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Επιλέγει το κεφάλαιο ή το ευρετήριο προς αναπαραγωγή. ΚΟΜΜΑΤΙ Επιλέγει το κοµµάτι προς αναπαραγωγή. ΧΡΟΝΟΣ/ΚΕΙΜΕΝΟ Ελέγχει το χρόνο που έχει παρέλθει και το χρόνο αναπαραγωγής που αποµένει. Εισαγάγει τον κωδικό χρόνου για την αναζήτηση εικόνας και µουσικής. Εµφανίζει το κείµενο του DVD/CD ή το όνοµα κοµµατιού/αρχείου του DATA CD/DATA DVD. ORIGINAL/PLAY LIST Επιλέγει τον τύπο των τίτλων (λειτουργία DVD-VR) προς αναπαραγωγή, το ORIGINAL ή µια επεξεργασµένη PLAY LIST. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Επιλέγει τον τίτλο, το κεφάλαιο ή το κοµµάτι προς αναπαραγωγή µε τη σειρά που θέλετε. ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΙΡΑ Αναπαραγάγει τον τίτλο, το κεφάλαιο ή το κοµµάτι µε τυχαία σειρά. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αναπαραγάγει συνεχώς ολόκληρο το δίσκο (όλους τους τίτλους/όλα τα κοµµάτια/όλα τα άλµπουµ) ή έναν τίτλο/ένα κεφάλαιο/ κοµµάτι/άλµπουµ/αρχείο. Α-Β ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Καθορίζει τα σηµεία στα οποία θέλετε να επαναληφθεί η αναπαραγωγή. ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Ρυθµίζει το σήµα βίντεο από τη συσκευή αναπαραγωγής. Μπορείτε να επιλέξετε την ποιότητα της εικόνας που ταιριάζει καλύτερα στο πρόγραµµα που παρακολουθείτε. ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ Τονίζει το περίγραµµα της εικόνας για να δηµιουργήσει καθαρότερη εικόνα. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ Απαγορεύει την αναπαραγωγή στη συσκευή. ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΡΗΓΟΡΗ Ρυθµιση Χρησιµοποιήστε τη Γρήγορη Ρύθµιση για να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε για την εικόνα µηνύµατος οθόνης, τη γεωµετρική αναλογία της τηλεόρασης, και το ηχητικό σήµα εξόδου. ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ Ρυθµιση Εκτός από τη γρήγορη ρύθµιση µπορείτε να προσαρµόσετε και διάφορες άλλες ρυθµίσεις. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ Επαναφέρει τις ρυθµίσεις του στοιχείου ΡΥΘΜΙΣΗ στις προεπιλεγµένες τιµές. ΑΛΜΠΟΥΜ Επιλέγει το άλµπουµ που περιέχει το κοµµάτι ήχου MP3 και την εικόνα JPEG προς αναπαραγωγή. ΑΡΧΕΙΟ Επιλέγει το αρχείο εικόνας JPEG προς αναπαραγωγή. ΑΛΜΠΟΥΜ Επιλέξτε το άλµπουµ που περιέχει αρχείο βίντεο DivX προς αναπαραγωγή. ΑΡΧΕΙΟ Επιλέγει το αρχείο βίντεο DivX προς αναπαραγωγή. HMEROMHNIA Εµφανίζει την ηµεροµηνία που ελήφθη η φωτογραφία από µια ψηφιακή φωτογραφική µηχανή. 14

15 ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ Καθορίζει τη διάρκεια κατά την οποία οι διαφάνειες θα εµφανίζονται στην οθόνη. ΕΦΕ Επιλέγει τα εφέ που θα χρησιµοποιηθούν για την αλλαγή κατά την προβολή διαφανειών. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MP3, JPEG) Επιλέγει τον τύπο δεδοµένων, κοµµάτι ήχου MP3 (ΗΧΟΣ), αρχείο εικόνας JPEG (ΕΙΚΟΝΑ), ή και τα δύο (ΑΥΤΟΜΑΤΟ) προς αναπαραγωγή µε δίσκο DATA CD/DATA DVD. z Συµβουλή Η ένδειξη του εικονιδίου του µενού ελέγχου γίνεται πράσινη t όταν επιλέγετε κάποιο στοιχείο εκτός από το OFF. (Ισχύει µόνο για τα στοιχεία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΙΡΑ, ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, Α-Β ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ ). Η ένδειξη ORIGINAL/PLAY LIST γίνεται πράσινη όταν επιλέγετε PLAY LIST (προεπιλεγµένη ρύθµιση). Η ένδειξη ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ανάβει µε πράσινο χρώµα όταν επιλέγεται οποιαδήποτε άλλη ρύθµιση εκτός από ΤΥΠΙΚΟ. 15

16 Συνδέσεις Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής Ακολουθήστε τα βήµατα 1 έως 6 για να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής και να προσαρµόσετε τις ρυθµίσεις. Σηµειώσειςώ Συνδέστε καλά τα καλώδια για να αποφύγετε ανεπιθύµητο θόρυβο. Ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν τα στοιχεία που θα συνδέσετε. Η σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής δεν είναι δυνατή σε τηλεόραση που δεν διαθέτει υποδοχή SCART υποδοχή εισόδου. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος κάθε στοιχείου πριν από τη σύνδεση. Βήµα 1: Αποσυσκευασία Ελέγξτε ότι έχετε τα εξής: Τηλεχειριστήριο (1) Μπαταρίες R6 (µεγέθους AA) (2) 16

17 Βήµα 2: Σύνδεση µε την τηλεόραση Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στην οθόνη της τηλεόρασης, ή σε προβολέα χρησιµοποιώντας καλώδιο audio/video (SCART). Για την αναπαραγωγή ήχου σε αυτή τη συνδεσµολογική διάταξη θα χρησιµοποιηθούν τα ηχεία της τηλεόρασης. Τηλεόραση INPUT Συνδέσεις Καλώδιο SCART (δεν περιλαµβάνεται στη συσκευασία) προς LINE (RGB)-TV L CENTER l : Ροή σήµατος Υποδοχή εισόδου SCART Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις γίνονται καλά ώστε να αποφύγετε ενδεχόµενο βόµβο και θόρυβο. Αν χρησιµοποιήσετε αυτή τη συνδεσµολογική διάταξη, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή τηλεόρασης υποστηρίζει σήµατα S video ή RGB. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που συνοδεύουν την τηλεόραση που θα συνδέσετε. Επίσης, όταν ορίζετε για τη ρύθµιση LINE την τιµή S VIDEO ή RGB στο στοιχείο ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ της οθόνης ρυθµίσεων (σελίδα 68), να χρησιµοποιείτε καλώδιο SCART συµβατό µε κάθε σήµα. Συσκευή αναπαραγωγής CD/DVD Σύνδεση σε οθόνη τηλεόρασης 4:3 Ανάλογα µε το δίσκο που χρησιµοποιείτε, ενδέχεται η εικόνα να µην χωράει στην οθόνη της τηλεόρασης. Για αλλαγή στη γεωµετρική αναλογία της τηλεόρασης, ανατρέξτε στη σελίδα 67. Σηµειώσειςώ Μην συνδέετε συσκευή βίντεο κ.λ.π., µεταξύ της τηλεόρασης και της συσκευής αναπαραγωγής. Εάν µεταφέρετε τα σήµατα της συσκευής αναπαραγωγής µέσω του βίντεο, ενδέχεται η εικόνα που θα λάβετε στην οθόνη της τηλεόρασης να µην είναι καθαρή.,συνεχίζεται 17

18 Βίντεο Συσκευή αναπαραγωγής CD/DVD Άµεση σύνδεση Τηλεόραση Όταν συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής στην τηλεόραση µέσω των υποδοχών SCART, η πηγή εισόδου της τηλεόρασης ρυθµίζεται αυτόµατα στη συσκευή αναπαραγωγής όταν ξεκινά η αναπαραγωγή. Σε αυτήν την περίπτωση πατήστε t (τηλεόραση/βίντεο) στο τηλεχειριστήριο για να επαναφέρετε την είσοδο στην τηλεόραση. Όταν αναπαράγετε έναν δίσκο εγγεγραµµένο στο σύστηµα χρωµάτων NTSC, η συσκευή παράγει το σήµα βίντεο ή την οθόνη ρυθµίσεων κ.τ.λ.στο σύστηµα χρωµάτων NTSC και η εικόνα ίσως να µην εµφανιστεί στις τηλεοράσεις µε σύστηµα χρωµάτων PAL. Σε αυτή την περίπτωση, ανοίξτε την υποδοχή δίσκου και αφαιρέστε το δίσκο. 18

19 Βήµα 3: Σύνδεση σε Εξάρτηµα ήχου Αν το εξάρτηµα ήχου σας όπως ενισχυτής AV (δέκτη) έχει ηχητικό αποκωδικοποιητή Dolby* 1 Digital, DTS* 2, ή MPEG και µια υποδοχή ψηφιακής εισόδου, χρησιµοποιήστε τη σύνδεση αυτή. Μπορείτε να απολαύσετε ηχητικά εφέ Dolby Digital (5.1κανάλ.), DTS (5.1κανάλ.) και ήχου MPEG (5.1κανάλ.) surround. Συνδέσεις L CENTER προς DIGITAL OUT (COAXIAL) Συσκευή αναπαραγωγής CD/DVD COAXIAL DIGITAL OUT Οµοαξονικό ψηφιακό καλώδιο (δεν περιλαµβάνεται στη συσκευασία) [Ηχεία] Πίσω (L) προς οµοαξονική ψηφιακή είσοδο [Ηχεία] Πίσω (R) Μπροστά (L) Κέντρο Ηχοσύστηµα µε αποκωδικοποιητή Μπροστά (R) Subwoofer : Ροή σήµατος z Συµβουλή Για σωστή τοποθέτηση των ηχείων, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που συνοδεύουν τα συνδεδεµένα στοιχεία. *1 Κατασκευάστηκε µε την άδεια της Dolby Laboratories. Οι ονοµασίες Dolby, Pro Logic, και το σύµβολο µε το διπλό D αποτελούν εµπορικά σήµατα της Dolby Laboratories. *2 Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας υπό το ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας U.S. #: 5,451,942 & άλλα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που έχουν εκδοθεί ή/και εκκρεµούν στις ΗΠΑ ή παγκοσµίως. Τα DTS και DTS Digital Out αποτελούν σήµατα κατατεθέντα και τα λογότυπα και το σύµβολο DTS αποτελούν εµπορικά σήµατα της DTS, Inc DTS, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Σηµειώσειςώ Αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση, κάντε τις κατάλληλες ρυθµίσεις στη Γρήγορη Ρύθµιση (σελίδα 22). Αν το ηχοσύστηµά σας διαθέτει λειτουργία αποκωδικοποίησης ήχου MPEG, ορίστε για τη ρύθµιση MPEG τιµή MPEG στη ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ (σελίδα 71). ιαφορετικά δεν θα ακούγεται κανένας ήχος και κανένας δυνατός θόρυβος από τα ηχεία. Τα εφέ TVS αυτής της συσκευής αναπαραγωγής δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε αυτή τη σύνδεση. Για να ακούσετε κοµµάτια ήχου DTS, πρέπει να χρησιµοποιήσετε αυτήν τη σύνδεση. Τα κοµµάτια ήχου DTS δεν παράγονται µέσω των Υποδοχή LINE (RGB) - TV (SCART) ακόµα και αν έχετε ορίσει για τη ρύθµιση DTS την τιµή ON στη γρήγορη ρύθµιση (σελίδα 22). 19

20 Βήµα 4: Σύνδεση του καλωδίου ρεύµατος Συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος της συσκευής αναπαραγωγής και της τηλεόρασης στην πρίζα. Βήµα 5: Προετοιµασία του τηλεχειριστηρίου Μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή αναπαραγωγής µε το τηλεχειριστήριο που τη συνοδεύει. Τοποθετήστε δύο µπαταρίες R6 (µεγέθους AA) αντιστοιχώντας τα άκρα 3 και # των µπαταριών στις ενδείξεις στο εσωτερικό της θήκης. Όταν χρησιµοποιείτε το τηλεχειριστήριο, να το στρέφετε προς τον αισθητήρα στη συσκευή αναπαραγωγής. Σηµειώσειςώ Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο σε χώρο µε πολύ υψηλή θερµοκρασία ή υγρασία. Μην αφήνετε ξένα αντικείµενα πάνω στο περίβληµα του τηλεχειριστηρίου όταν αλλάζετε µπαταρίες. Μην αφήνετε τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου σε σηµείο µε άµεση έκθεση σε τεχνητό φως ή φως του ήλιου. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία. Εάν δεν χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αφαιρέστε τις µπαταρίες για να αποφύγετε ενδεχόµενη βλάβη λόγω διαρροής και διάβρωσης. 20

2-895-898-72(2) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39. 2007 Sony Corporation

2-895-898-72(2) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39. 2007 Sony Corporation 2-895-898-72(2) CD/DVD Player Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39 2007 Sony Corporation 2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην αφήνετε αυτή τη συσκευή εκτεθειµένη

Διαβάστε περισσότερα

2-661-163-71(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS36 DVP-NS37. 2006 Sony Corporation

2-661-163-71(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS36 DVP-NS37. 2006 Sony Corporation 2-661-163-71(1) CD/DVD Player Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS36 DVP-NS37 2006 Sony Corporation 2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην αφήνετε αυτή τη συσκευή εκτεθειµένη

Διαβάστε περισσότερα

2-665-741-72(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS15. 2006 Sony Corporation

2-665-741-72(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS15. 2006 Sony Corporation 2-665-741-72(1) CD/DVD Player Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS15 2006 Sony Corporation 2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην αφήνετε αυτή τη συσκευή εκτεθειµένη σε βροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB www.sony-europe.com 1 Χαρακτηριστικά Αφεθείτε στη μαγεία του ήχου surround 5,1 καναλιών που σας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Portable Media Center. Απολαύστε εύκολα ταινίες, μουσική και φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες αυτοκινήτου της

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

(3) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS76H Sony Corporation

(3) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS76H Sony Corporation 2-666-955-71(3) CD/DVD Player Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS76H 2006 Sony Corporation 2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην αφήνετε αυτή τη συσκευή εκτεθειµένη σε βροχή

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

4-138-184-83(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-83(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-83(1) DVD Writer Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Κανονισµοί ασφαλείας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή εγγραφής DVD RDR-GX210. Οδηγίες λειτουργίας. 2005 Sony Corporation

Συσκευή εγγραφής DVD RDR-GX210. Οδηγίες λειτουργίας. 2005 Sony Corporation Συσκευή εγγραφής DVD Οδηγίες λειτουργίας RDR-GX210 2005 Sony Corporation 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποτραπεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Για να αποτραπεί

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

CD/USB/AM/FM Boombox

CD/USB/AM/FM Boombox CD/USB/AM/FM Boombox ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Πρίν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής σας ταιριάζει με την οικιακή τάση. Σημείωση : Συνδέστε τη

Διαβάστε περισσότερα

(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P Sony Corporation

(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P Sony Corporation 4-138-184-81(1) DVD Writer Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Κανονισµοί ασφαλείας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της αναπαραγωγής ipod

Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Μόλις συνδέσετε ένα ipod, μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής ή βίντεο ipod. Με τη χρήση του δέκτη, μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

BeoSound 9000 Οδηγ ς

BeoSound 9000 Οδηγ ς BeoSound 9000 Οδηγός BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Περιεχόµενα του Οδηγού 3 Υπάρχουν δύο οδηγοί στη διάθεση σας, για να γνωρίσετε τη δική σας συσκευή Bang & Olufsen. Ο οδηγός Το

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER Οδηγίες για την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Σύνδεση (4.2) 2. Χρήση προέκτασης τηλεχειριστηρίου (4.3) 3. Έλεγχος µετά την εγκατάσταση (5) 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προορίζεται για τους χρήστες της

Διαβάστε περισσότερα

Olive_QS_SL.book Page 1 Wednesday, September 25, :10 PM Γρήγορη έναρξη

Olive_QS_SL.book Page 1 Wednesday, September 25, :10 PM Γρήγορη έναρξη Γρήγορη έναρξη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανά μοντέλο και ανά χώρα/περιοχή. Εγκατάσταση του tablet 1 2 3 Αφού φορτίσετε την μπαταρία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TV ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TV ANYWHERE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD 4-262-748-11(1) (GR) Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD Οδηγίες χρήσης DAV-DZ340/DAV-DZ740 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Προσοχή Η χρήση οπτικών οργάνων με το παρόν προϊόν αυξάνει τον κίνδυνο για τα μάτια. Μην τοποθετείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγός έναρξης HT-XT1 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 2 Εγκατάσταση 4 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

DVD player. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

DVD player. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning DVD player ALD1915H AD66U User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 19 FR 38 ES 56 DE 74 EL 93 DA 112 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το μοντέλο διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Αυτό το μοντέλο διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ Αυτό το μοντέλο διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: - Αναπαραγωγή δίσκων DVD/ CD/ CD-R/ CD-RW - Αναπαραγωγή δίσκων VCD (Video CD) - Αναπαραγωγή αρχείων MP3/ MPEG/ MPEG4/ Div X - Αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση) Εισαγωγή Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ιδανικός για κρυφή ασφάλεια και παρατήρηση. Στο περίβλημα PIR υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD) για εγγραφή, ενσωματωμένη με τη μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό χρήσης. 3 5 Απασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Portable DVD player 7

Portable DVD player 7 Portable DVD player 7 ALD1915H ACVDS727 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 20 FR 39 ES 58 DE 77 EL

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση ΠPOΦYΛAΞH Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός και να δίνεται μεγάλη σημασία στην ασφάλεια κατά τη χρήση των χειριστηρίων ήχου ενώ οδηγείτε. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. Επίσης, φροντίστε να ρυθμίσετε

Διαβάστε περισσότερα

www.motorolahome.com www.verve.life RIDER RIDER Διάβασέ με Τα ασύρματα ακουστικά σας Πώς να τα φορέσετε Ενεργοποίηση Λυχνία ένδειξης κατάστασης + _ / / Έλεγχος ήχου & μουσικών κομματιών Κλήσεις, φωνή

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 ΕΛΛΗΝΙΚΆ -ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ -ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ -ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ -ΕΓΓΎΗΣΗ MULTIMEDIA PLAYER

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Συνιστούμε να δημιουργείτε μέσα ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Σχετικά με την ανάκτηση...

Διαβάστε περισσότερα

SC Surround Sound Card (714DX 7.1 SOUND EXPERT)

SC Surround Sound Card (714DX 7.1 SOUND EXPERT) Πληροφορίες προϊόντος A: Αναλογικές είσοδοι και έξοδοι B: Ψηφιακή είσοδος και έξοδος S/PDIF C: Εσωτερικές αναλογικές είσοδοι C A B Εγκατάσταση Πριν την εγκατάσταση: Αν έχετε κάρτα ήχου στο σύστηµά σας,

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Για το MV7230 Θέσεις Κοντρόλ και Παρελκόμενων Λειτουργία Χρήσης Εγκατάσταση Επίλυση προβλημάτων Περισσότερες Εφαρμογές Προσοχή Χαρακτηριστικά Για το

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Ανοίγει η παρουσίαση και εμφανίζεται η διαφάνεια τίτλου, "Πειράματα με αρχεία ήχου". Άσκηση 1: Εισαγωγή ήχου για συνεχή αναπαραγωγή Βήμα 1: Εισαγωγή ήχου Στη διαφάνεια 1, με

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος 3 Αγαπητέ πελάτη, Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας για µελλοντική χρήση ή για τον επόµενο κάτοχο

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Συναρμολόγηση...4 Χρήση του μικροφώνου σας...5 Ηχογράφηση...5 Ηχογράφηση για

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 Βελτιστοποίηση ποιότητας αντιγραφής Διατίθενται οι ακόλουθες ρυθμίσεις ποιότητας αντιγράφων: Αυτόματη επιλογή: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή όταν

Διαβάστε περισσότερα

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 QDT 100SA Δέκτης Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 2 Διαγράμματα τυπικών

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο Φορητά ηχεία Συνοπτικό εγχειρίδιο 1 Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του φορητού συστήματος ηχείων Turbo-X. Αυτά τα ηχεία είναι ιδανικά για τον υπολογιστή σας, το ipod/ iphone, το MP3 player

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα