ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «G & Ρ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», δ.τ. «G & Ρ SA» Ανακοινώσεις Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «I.ORCE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙ» και δ.τ. «I. ORCE COMMUNICATION S.A»... 2 την επωνυμία «ΠΕΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»... 3 την επωνυμία «DAILY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την Αγγλική «DAILY S.A.»... 4 την επωνυμία «DAILY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την Αγγλική «DAILY S.A.» την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙA» και δ.τ. «ΠΟΡΤΟ ΑΡΤΣΗ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΝΗΣ» την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και δ.τ. «ΑΦΟΙ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ Α.Ε.» την επωνυμία «Κ. ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΙ ΣΠΑΡ ΤΗΣ Α.Ε.» και δ.τ. «Κ. ΧΑΤΖΕΛΗΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΑΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»... 9 την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΑ ΜΟΠΟΪΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ» και δ.τ. «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑ ΡΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» την επωνυμία «ΛΑΝΤΖΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΛΑ ΝΤΖΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» την επωνυμία «ΒΥΘΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟ ΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΒΕΕ» και δ.τ. «ΒΥΘΟΣ ΑΒΕΕ» καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοι χείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙ ΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ARITI S.A.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ENERGA POWER TRADING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΣ», το δ.τ. «ENERGA POWER TRADING Α.Ε.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗ ΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», το δ.τ. «ΑΤΤΙΛΑΣ Α.Ε.» Διορθώσεις Σφαλμάτων Διόρθωση σφάλματος στην ανακοίνωση της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗ ΝΩΝ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ» Διόρθωση σφάλματος στην ανακοίνωση της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «Αλέξανδρος Λια νός Σίδερα Τσιμέντα Δομικά Πλέγματα Ανώ νυμη Εταιρεία»

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «G & Ρ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», δ.τ. «G& Ρ SA». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Υπηρεσίας μας με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 23094/ το πρακτικό No 9/ της αυτόκλητης καθολικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «G & Ρ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛ ΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», δ.τ. «G& Ρ SA» και αριθμό ΓΕΜΗ , που εδρεύει στον Δήμο Λουτρακίου Πε ραχώρας (Γερμανικός δρόμος θέση Καρμπουνάρι), με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού και η μεταφορά της έδρας της εταιαρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και στην οδό Λ. Κηφισίας 86 και Κονίτσης. Άρθρο 2ο ΕΔΡΑ 1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου, (οδός Λεωφ. Κηφισίας 86 και Κονίτσης). 2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην Αλλο δαπή. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθο ρίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα κάθε υπο καταστήματος, πρακτορείου ή γραφείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του δύναται να καταργεί ιδρυ μένα υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία και να μετατρέπει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα αυτών. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της εταιρείας σε άλλο Νομό ή Δήμο, απαιτείται τροποποίηση του κατα στατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Σχετικό έγγραφο ελέγχου Περιφέρειας Πελοποννήσου το με αριθμ. 5094/ Κόρινθος, 12 Δεκεμβρίου 2012 Με εντολή Προέδρου Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α. Η Προϊσταμένη ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΑΜΑΝΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (2) επω νυμία «I.ORCE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙ» και δ.τ. «I. ORCE COMMUNICATION S.A». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «I.ORCE ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚ ΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «I. ORCE COMMUNICATION S.A» και αριθμό Μητρώου 49516/01/Β/01/451 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελε γκτές για την επόμενη χρήση οι εξής: 1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΜΠΑΡΑΣ με αριθμό Μητρώου O.E ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΣΙΩΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΣΧΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ με αριθμό Μητρώου O.E Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2012 Η Τμηματάρχης ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ (3) επωνυμία «ΠΕΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 54071/01/Β/03/593(2005) που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελε γκτές για την επόμενη χρήση οι εξής: 1. ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΤΑΣΟΥ με αριθμό Μητρώ ου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΚΕΣΤΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΜΠΑΓΙΑΡΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2012 Η Τμηματάρχης ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 (4) επωνυμία «DAILY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την Αγ γλική «DAILY S.A.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DAILY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την Αγγλική «DAILY S.A.» και Αρ. Μ.Α.Ε /40/Β/89/002: i) πρακτικό Γ.Σ. με αριθ. 22/ περί: εκλογής ελεγκτών χρήσης 2005 ως κατωτέρω: 1. Θωμάς Ψιλόπουλος του Κων/νου, γεννήθηκε στην Άρτα το 1959, κάτοικος Άρτας 1η πάροδος Οδηγήτριας, Α.Δ.Τ. Τ , πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ. το 1983, αριθμός αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου (Α 23109) 2. Παναγιώτα Παππά του Θεοδώρου λογίστρια, γεν νήθηκε στην Άρτα το 1960,κάτοικος Άρτας Β. Ηπεί ρου 13, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. το 1986, ΑΔΤ Π (ΑΚ / /AT Άρτας) αριθμός αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου (Α 12915). 1. Ευάγγελος Καλοκαίρης του Ηρακλή, λογιστής, έτος γέννησης 1953 στην Άρτα, κάτοικος Άρτας οδός Βα σιλέως Πύρρου 14, με Α.Δ.Τ. ΑΖ / Α.Τ. Άρτας (Α ), πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ. το 1980, και A.M. 0695/ (Α 18693). 2. Θεόδωρος Στάμος του Αγγέλου, γεννηθείς το 1961 στην Άρτα, κάτοικος Άρτας οδός Γώγου Μπακόλα, πτυ χιούχος ΑΣΟΕΕ το 1989, με Α.Δ.Τ. ΑΖ (Κ ) και AM 0695/ (Α 16476). ii) H έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ., η έκθεση ελεγκτών και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός και προσάρτημα) χρήσης έως Άρτα, 30 Νοεμβρίου 2012 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ (5) επωνυμία «DAILY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την Αγ γλική «DAILY S.A.». O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DAILY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την Αγγλική «DAILY S.A.» και Αρ. Μ.Α.Ε /40/Β/89/002: ) πρακτικό Γ.Σ. με αριθ. 23/ περί: εκλογής ελεγκτών χρήσης 2006 ως κατωτέρω: 1. Θωμάς Ψιλόπουλος του Κων/νου, γεννήθηκε στην Άρτα το 1959, κάτοικος Άρτας 1η πάροδος Οδηγήτρι ας, Α.Δ.Τ. Τ , πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ. το 1983, αριθμός αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου (Α 23109). 2. Παναγιώτα Παππά του Θεοδώρου λογίστρια, γεν νήθηκε στην Άρτα το 1960,κάτοικος Άρτας Β. Ηπεί ρου 13, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. το 1986, ΑΔΤ Π (ΑΚ / /AT Άρτας) αριθμός αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου (Α 12915). 1. Ευάγγελος Καλοκαίρης του Ηρακλή, λογιστής, έτος γέννησης 1953 στην Άρτα, κάτοικος Άρτας οδός Βα σιλέως Πύρρου 14, με Α.Δ.Τ. ΑΖ / Α.Τ. Άρτας (Α ), πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ. το 1980, και A.M. 0695/ (Α 18693). 2. Θεόδωρος Στάμος του Αγγέλου, γεννηθείς το 1961 στην Άρτα, κάτοικος Άρτας οδός Γώγου Μπακόλα, πτυ χιούχος ΑΣΟΕΕ το 1989, με Α.Δ.Τ. ΑΖ (Κ ) και AM 0695/ (Α 16476). ii) H έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ., η έκθεση ελεγκτών και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός και προσάρτημα) χρήσης έως Άρτα, 30 Νοεμβρίου 2012 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ (6) επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙA» και δ.τ. «ΠΟΡΤΟ ΑΡΤΣΗ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΝΗΣ». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα παρακάτω στοιχεία: i. το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης και ii. το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλί ου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΠΟΡΤΟ ΑΡΤΣΗ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑ ΝΗΣ» και Αρ.Μ.Α.Ε /25/Β/08/14 που εδρεύει στο Δήμο Ανατολικής Μάνης από το οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής: 1. ΜΑΤΙΝΑ χήρα Μιχαήλ ΜΗΤΣΑΚΟΥ, συνταξιού χος, έτος γέννησης 1927, τόπος Πύργος Διρού Οιτύ λου Λακωνίας, κάτοικος Αρεόπολης Λακωνίας, ΑΔΤ Χ /20074, ΑΦΜ , ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥ ΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. 2. ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ του Χρήστου, συνταξιούχος, έτος γέννησης 1968, τόπος Αθήνα, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, ΑΔΤ ΑΚ /2011, ΑΦΜ , ΜΕΛΟΣ. 3. ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΛΕΔΑΚΗ του Δημητρίου συνταξιού χος, έτος γέννησης 1925, τόπος Δωριές Λασιθίου Κρή της,κάτοικος Δωριών Λασιθίου, ΑΔΤ Γ /1982, ΑΦΜ , ΜΕΛΟΣ. Εκπροσώπηση δικαίωμα υπογραφής. Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπο γραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία η Πρόε δρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος ΜΑΤΙΝΑ χήρα Μιχαήλ ΜΗΤΣΑΚΟΥ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος η τελευταία αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Δ.Σ. και από το

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) μέτοχο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΗΤΣΑΚΟ του Μιχαήλ με εξουσι οδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σπάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2012 (7) επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και δ.τ. «ΑΦΟΙ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ Α.Ε.». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα παρακάτω στοιχεία: i. το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβου λίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕ ΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», δ.τ. «ΑΦΟΙ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 23905/25/Β/95/06, από τα οποία προκύπτει ότι εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την συ γκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής: 1. ΓΕΩΡΓΙΑ συζ. Μιχαήλ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ, κάτοικος Πύργου Διρού Λακωνίας, ΑΔΤ Κ /1977, ΑΦΜ , ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. 2. ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ συζ. Παναγιώτη ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ, κάτοι κος Πύργου Διρού Λακωνίας, ΑΔΤ Τ /1998, ΑΦΜ , ΜΕΛΟΣ. 3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ του Μιχαήλ, κάτοικος Πύργου Διρού Λακωνίας, ΑΔΤ Γ /1998, ΑΦΜ ΜΕΛΟΣ. Εκπροσώπηση δικαίωμα υπογραφής: Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογρα φή της κάτω από την εταιρική επωνυμία η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΑ συζ. Μιχαήλ ΚΟΛΟ ΚΟΥΡΗ, σε όλες τις εξουσίες, δικαιώματα διαχείρισης και οικονομικής δέσμευσης, εκτός από εκείνα που από το νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια. Σε περίπτωση απουσία ή κωλύματος η τελευταία αναπληρώνεται σε όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα από το μέλος Δ.Σ. ΝΙ ΚΟΛΑΟ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ του Μιχαήλ. Σπάρτη, 30 Νοεμβρίου 2012 (8) επωνυμία «Κ. ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ Α.Ε.» και δ.τ. «Κ. ΧΑΤΖΕΛΗΣ Α.Ε.». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ Α.Ε.», δ.τ. «Κ. ΧΑΤΖΕΛΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 10164/25/Β/86/015: 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: 1. ΦΑΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΤΣΕΚΑ ΡΗΓΑΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΣΑΡΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Σπάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2012 (9) ρειών στοιχείων της α.ε. με την επωνυμία «ΑΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα παρακάτω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠΙΑ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΑΠΙΑ Α.Ε.» και Αρ.Μ.Α.Ε / 25/Β/07/11 και Αρ.Μ.Α.Ε /25/Β/99/01: 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση δια χείρισης Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης για τη χρήση 2011 οι εξής: 1. ΦΑΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΣΑΡΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΤΣΕΚΑ ΡΗΓΑΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Σπάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 (10) επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΑΜΟΠΟΪΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ» και δ.τ. «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΑΜΟΠΟΪΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ», δ.τ. «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» και Αρ.Μ.Α.Ε /25/Β/05/02: 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές για την τρέχουσα χρήση οι εξής: 1. ΘΩΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου, οικονομο λόγος, πτυχιούχος του Ν.Y. College, κάτοικος Σπάρτης, οδός Άγιδος 22, ΑΔΤ Λ904205, ελληνικής υπηκοότητας, Αρ. Μητρ. Αδείας ελεγκτή ΟΕΕ ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Σπάρτης, οδός Λεωνίδου 41, ΑΔΤ Π , Αρ. Μητρ. Αδείας ελεγκτή ΟΕΕ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Γεωργίου, οικονομολόγος, πτυχιούχος Ν.Ο.Ε. Θεσσαλονίκης, κάτοικος Σπάρτης, οδός Μενελάου 67Α, ΑΔΤ Χ403030, Αρ. Μητρ. Αδείας ελεγκτή ΟΕΕ ΓΙΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ευαγγέλου, οικονομο λόγος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Παλαιοπαναγιάς Λακωνίας ΑΔΤ Λ901190, Αρ. Μητρ. Αδείας ελεγκτή ΟΕΕ Σπάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2012 (11) επωνυμία «ΛΑΝΤΖΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΛΑΝΤΖΗΣ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑ ΝΤΖΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΛΑΝΤΖΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» και αριθμό Μητρώου 31916/12/Β/04/12: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκω τοί ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικός: ΣΥΡΙΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΜΑΝΔΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Χαλκίδα, 10 Δεκεμβρίου 2012 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ (12) επω νυμία «ΒΥΘΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟ ΪΟΝΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΒΕΕ» και δ.τ. «ΒΥΘΟΣ ΑΒΕΕ». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΥΘΟΣ ΕΠΕ ΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΒΕΕ» και δ.τ. «ΒΥΘΟΣ ΑΒΕΕ» και αριθμό Μητρώου 27697/12/Β/92/24 από το οποίο προκύπτει ότι το Διοι κητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Ε.Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Μαντάς Ιωάννης του Δημητρίου, φοιτητής, κάτοικος Χαλκίδας, οδός Παπαδιαμάντη 1, ΑΔΤ Χ , ΑΦΜ ως Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος. 2. Μαντά Ναταλία του Δημητρίου, φοιτήτρια ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χαλκίδας, οδός Παπαδιαμάντη 1, ΑΦΜ ως Αντιπρόεδρος. 3. Μαντά Κυριακή του Δημητρίου, φοιτήτρια ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χαλκίδας, οδός Παπαδιαμάντη 1, ΑΔΤ Χ , ΑΦΜ ως Μέλος. Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Το Δ.Σ. βάσει των οριζομένων από το καταστατικό αναθέτει στον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο την ενά σκηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων στο σύνολο τους, όπως αυτά προκύπτουν από τα σχετικά άρθρα του καταστατικού. Έτσι στο εξής η εταιρεία θα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβου λο Μαντά Ιωάννη για όλες τις εταιρικές υποθέσεις και αυτός θα είναι ο μόνος αρμόδιος να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη που αφορά την διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εται ρείας εκτός από τα θέματα για τα οποία μόνη αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση. Το Δ.Σ. παρέχει σύμφωνα με το καταστατικό, δικαί ωμα υπογραφής στον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο Μαντά Ιωάννη. Ο ανωτέρω με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία εκτός αυτών που απαιτείται απόφαση της Γε νικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου και Δ/ντα Συμβούλου στην ενάσκηση των καθηκόντων του ανα πληρώνεσαι από την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Χαλκίδα, 7 Δεκεμβρίου 2012 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (13) επωνυμία «ΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕ ΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ARITI S.A.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣ ΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ARITI S.A.» και αριθμό Μητρώου 59040/12/Β/05/11 που εδρεύει στο Δήμο Χαλκιδέων (Πα παδιαμάντη 1 Χαλκίδα) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπά νω Ε.Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Μαντάς Ιωάννης, φοιτητής, κάτοικος Χαλκίδας, οδός Παπαδιαμάντη 1, ΑΔΤ Χ , ΑΦΜ ως Πρό εδρος και Δ/νων Σύμβουλος. 2. Μαντάς Νικόλαος, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χαλκίδας, οδός Παπαδιαμάντη 1, ΑΔΤ ΑΑ , ΑΦΜ ως Αντιπρόεδρος. 3. Μαντά Κυριακή, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χαλκίδας, οδός Παπαδιαμάντη 1, ΑΔΤ Χ , ΑΦΜ ως Μέλος. Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Το Δ.Σ. βάσει των οριζομένων από το καταστατικό αναθέτει στον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο την ενά σκηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων στο σύνολο τους, όπως αυτά προκύπτουν από τα σχετικά άρθρα του καταστατικού. Έτσι στο εξής η εταιρεία θα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβου λο Μαντά Ιωάννη για όλες τις εταιρικές υποθέσεις και αυτός θα είναι ο μόνος αρμόδιος να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη που αφορά την διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εται ρείας εκτός από τα θέματα για τα οποία μόνη αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση. Το Δ.Σ. παρέχει σύμφωνα με το καταστατικό, δικαί ωμα υπογραφής στον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο Μαντά Ιωάννη. Ο ανωτέρω με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία εκτός αυτών που απαιτείται απόφαση της Γε νικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου και Δ/ντα Συμβούλου στην ενάσκηση των καθηκόντων του ανα πληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Χαλκίδα, 6 Δεκεμβρίου 2012 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ (14) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ENERGA POWER TRADING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», το δ.τ. «ENERGA POWER TRADING Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 23061, το από πρακτικό υπ αριθμ. 18 της έκτακτης (Αυ τόκλητης) Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από πρακτικό No. 113 του Διοικητικού Συμ βουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ENERGA POWER TRADING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», δ.τ. «ENERGA POWER TRADING A.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/06/163, από τα οποία προκύπτουν τα εξής: Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία με 5ετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Αλέξανδρος Παπακωνσταντίνου του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας, Καθηγητής, που γεννήθηκε στο Ν. Φάληρο Πειραιά, το έτος 1952, κάτοικος Βαρνάβα, Ατ τικής, οδός ΤΘΓ , Βαρνάβα Αττικής, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, του Τ.Α. Καπανδριτίου Αττικής, και με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Λιδορικίου, ελληνικής υπηκοότη τας, Πρόεδρος. 2. Ιωάννης Καλπούζος του Γεωργίου και της Ειρήνης, Λογιστή, που γεννήθηκε στην Μύκονο, το έτος 1966, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Αριστείδου 205, κάτοχος του με αριθμό Φ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, του Α.Τ. Καλλιθέας, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΣΤ Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας, Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος. 3. Αγγελική Σπυρίδου του Παύλου και της Μαρίνας, Ιδιωτική Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αϋήνα το έτος 1971, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Αριστείδου 205, κάτοχος του με αριθμό Φ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, του Τ.Α. Καλλιθέας, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Β Καλλιθέας, ελληνικής υπηκοότητας, Μέλος. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει βάσει του καταστα τικού, στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ιω άννη Καλπούζο την πλήρη δέσμευση και εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον οποιασδήποτε αρχής, δημόσιας ή ιδιωτικής παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα (Α.Π. ΕΜ 29479/12/ ). Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Με εντολή Προέδρου Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (15) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣ ΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», το δ.τ. «ΑΤΤΙΛΑΣ Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 22973, το από πρακτικό υπ' αριθμ. 1 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΑΤΤΙ ΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», δ.τ. «ΑΤΤΙΛΑΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ , από το οποίο προκύπτει ότι: Α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρεία, η θητεία του οποίου ορίζεται μέχρι την , σύμφωνα με το άρθρο 45 του καταστατικού της εταιρείας, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΠΑΝΑ ΓΙΩΤΗ και της ΕΛΕΝΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, γεννημένος στην Καταβόθρα Ευρυτανίας το έτος 1964, κάτοικος Αθηνών, οδός Φιλοχόρου αριθμός 8 10, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΒ / δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Παγκρατίου, με αριθμό φορολογικού Μητρώ ου της Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, έλληνας υπήκοος, Πρόεδρος του Δ.Σ. 2) ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΕΛΕΝΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός γεννημένος στην Καταβόθρα Ευρυτανίας, το έτος 1963, κάτοικος Γλυφά δας Αττικής οδός Τατάκη αριθμός 4, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΖ / δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Γλυφάδας, με αριθμό φορολογικού Μητρώου της Δ.Ο.Υ. IB Αθηνών, έλληνας υπήκοος, Αντιπρόεδρος. 3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΟΝΤΟΣ του Ιωάννη και της Μα ρίας, Πολιτικός Μηχανικός γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1956, κάτοικος Αθηνών, [Καλλίστης 4], κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΗ δελτίου ταυτότητας του Α. Τ. Εξαρχείων, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Γ Αθηνών έλληνας υπήκοος, Διευθύνων Σύμβουλος. 4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΩΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθή να το έτος 1974, κάτοικος Αθηνών, (Αρχελάου 7), κάτο χος του υπ αριθμ. ΑΗ /2009 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, έλληνας υπήκοος, Μέλος. 5) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός, γεν νημένος στην Αθήνα το έτος 1979 κάτοικος Μελισσίων, (Α. Πηγής 20), κάτοχος του υπ αριθμ. Σ /1998 δελ τίου ταυτότητας του Α.Τ. Βύρωνα, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, έλληνας υπήκοος, Μέλος. 6) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΒΑΣΙΛΚΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στην Αθή να το έτος 1982 κάτοικο Διονύσου, (Ρήγα Φεραίου 38), κάτοχος του υπ αριθμ. Σ /1997 δελτίου ταυτό τητας του Α.Τ. Βύρωνα, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Γ Αθηνών, έλληνας υπήκοος, Μέλος. Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας Αποφασίστηκε ότι την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, με τις πράξεις και τις υπογραφές τους οι κατωτέρω: 1. Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος του Παναγιώτη, Πρόεδρος το Δ.Σ. Μηχανολόγος Μηχανικός, με Α.Φ.Μ της ΔΟ.Υ ΙΖ Αθηνών. 2. Κωνσταντίνος Λιόντος του Ιωάννη και της Μαρίας, Διευθύνων Σύμβουλος, Πολιτικός Μηχανικός, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Γ Αθηνών. Οι ως άνω εκπρόσωποι θα εκπροσωπούν την εταιρεία, δεσμεύοντας την έκαστος μόνος του με την υπογραφή τους. Αναθέτει δε, σε αυτούς την άσκηση όλων των εργασιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. όπως αυτές ανα φέρονται στο καταστατικό της Εταιρείας. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π /12/ ). Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012 Με εντολή Προέδρου Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (16) Στο ΦΕΚ 7899/ ΤΑΕ ΕΠΕ και ΓΕΜΗ δημοσι εύθηκε η ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ» και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 803/01/Β/86/804 διορθώνεται Στη σελίδα 2, στήλη 1, σειρά 22 από την αρχή: το εσφαλμένο: «...ως Μέλος και» στο ορθό: «..., η οποία θα εκπροσωπείται από το μέ λος του ΔΣ της Κυριακή Καυκά του Ορέστη, κάτοικο Πολιτείας Κηφισιάς επί της οδού Παλλάδος αρ. 7, ΑΔΤ Σ ΑΦΜ , ως Μέλος και». (Από την Περιφέρεια Αττικής) (17) Στο ΦΕΚ 8198/ ΤΑΕ ΕΠΕ και ΓΕΜΗ στο οποίο δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αλέξανδρος Λιανός Σίδερα Τσιμέ ντα Δομικά Πλέγματα Ανώνυμη Εταιρεία» και ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/89/1040 επιφέρεται η παρακάτω διόρθωση στη σελίδα 8, στοίχο 19, στήλη 1: από το λανθασμένο: «... με Α.Δ.Τ. ΑΙ » στο ορθό: «... με Α.Δ.Τ. Λ170771». (Από την Περιφέρεια Αττικής)

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ( Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX