ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ"

Transcript

1 Αζήλα, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ. Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (e-εθαπμογέρ) ΣΜΖΜΑ Β ΠΟΛ : 1214 ΠΡΟ: Ωρ Π.Γ. Σασ. Γ/νζη : ίλα 2-4 Σασ. Κωδ. : Αζήλα Πληποθοπίερ:. Καξαράιηνπ, Δ. Οξθαλάθε Σηλέθωνο : Fax : ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39.β ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ. 2859/2000 ΦΔΚ 248 Α ), φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 185 ηνπ λ. 4261/2014 (ΦΔΚ 107 Α ). 2. Σηο δηαηάμεηο ηεο Απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ ΠΟΛ 1022/2014 (ΦΔΚ 179 Β ), φπσο ηζρχεη. 3. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Δ2 ηεο παξ. Δ ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ λ.4093/2012 πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΦΔΚ Α 222) φπσο ηζρχεη. 1

2 4. Σελ ππ αξηζ. 20/ (Τ.Ο.Γ.Γ. 360) Πξάμε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ «Δπηινγή θαη Γηνξηζκφο Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ». 5. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ Καζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαζψο θαη ηα ινηπά ζέκαηα εθαξκνγήο ηνπ πξναηξεηηθνχ θαζεζηψηνο θαηαβνιήο ΦΠΑ θαηά ην ρξφλν είζπξαμεο ηεο αληηπαξνρήο. Άπθπο 1 Όπιο κύκλος επγαζιών για ηην επιλογή ένηαξηρ ζηο ειδικό καθεζηώρ 1. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 39.β, δηθαίσκα επηινγήο έληαμεο ζην εηδηθφ θαζεζηψο έρνπλ νη ππνθείκελνη ζην θφξν, ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν δελ ππεξβαίλεη ηηο πεληαθφζηεο ρηιηάδεο ( ) επξψ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θαη θαηά ηελ ηξέρνπζα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν κέρξη ηελ άζθεζε ηεο επηινγήο δελ έρνπλ ππεξβεί ην αλσηέξσ φξην. Γηα ηνπο ππνθείκελνπο ησλ νπνίσλ ε πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο είλαη κηθξφηεξε ησλ δψδεθα (12) κελψλ, ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ππνινγίδεηαη κε αλαγσγή ηνπ πξαγκαηνπνηεζέληνο θχθινπ εξγαζηψλ ζε δσδεθάκελε πεξίνδν. 2. Γηα ππνθείκελνπο ζην θφξν πνπ θάλνπλ έλαξμε εληφο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, ιακβάλεηαη ππφςε ν εθηηκψκελνο θχθινο εξγαζηψλ πνπ ζα επηηεπρζεί εληφο ηεο πεξηφδνπ απηήο. Άπθπο 2 Σπόπορ ένηαξηρ ζηο ειδικό καθεζηώρ 1. Γηα ηελ έληαμε ζην εηδηθφ θαζεζηψο απαηηείηαη ε ππνβνιή δήισζεο, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα Η.Α ηεο παξνχζαο. 2. Ζ αλσηέξσ δήισζε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο TAXISNET ζε εηδηθή γηα ηνλ ζθνπφ απηφ εθαξκνγή, πξηλ απφ ηε θνξνινγηθή πεξίνδν, απφ ηελ έλαξμε ηεο νπνίαο δεηείηαη ε έληαμε ζην εηδηθφ θαζεζηψο. 3. Δηδηθά γηα ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο, ε δήισζε έληαμεο ζην θαζεζηψο γίλεηαη δεθηή έσο θαη ε έληαμε ηζρχεη απφ ηελ πεξίπησζε απηή ν ππνθείκελνο ζην θφξν, πνπ έρεη ήδε εθδψζεη θνξνινγηθά ζηνηρεία ρσξίο ηελ έλδεημε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε β) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηνπο πειάηεο ηνπ φηη έρεη εληαρζεί ζην εηδηθφ θαζεζηψο απφ Άπθπο 3 Τποσπεώζειρ ειδικού καθεζηώηορ 1. Οη ππνθείκελνη πνπ επηιέγνπλ λα εληαρζνχλ ζην εηδηθφ θαζεζηψο ππνρξενχληαη: α) Να ηεξνχλ αξρείν εηζπξάμεσλ/πιεξσκψλ, ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη φιεο νη εηζπξάμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ απφ ηνπο πειάηεο ηνπο, γηα ζπλαιιαγέο πνπ εκπίπηνπλ ζην εηδηθφ θαζεζηψο, θαζψο θαη φιεο νη πιεξσκέο πνπ απηνί πξαγκαηνπνηνχλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο. 2

3 Σν ελ ιφγσ αξρείν ηεξείηαη κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ελ ιφγσ εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο απνδεηθλχνληαη δεφλησο. β) Να αλαγξάθνπλ ζηα θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ εθδίδνπλ ηελ έλδεημε «Δηδηθφ θαζεζηψο θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ θαηά ην ρξφλν είζπξαμεο ηεο αληηπαξνρήο άξζξν α. Οδεγίαο 2006/112/ΔΚ Άξζξν 39.β Κψδηθα ΦΠΑ». γ) Να ελεκεξψλνπλ ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε γηα ηηο εηζπξάμεηο/πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ, κε ηελ ππνβνιή ησλ θαηαζηάζεσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ άξζξνπ 14 παξάγξαθνη 3 θαη 4 λ. 4174/2013, ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηνπ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ ΠΟΛ 1022/2014 θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο. 2. Οη ππνθείκελνη ζην θφξν πνπ δελ εληάζζνληαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο, ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη ιήπηεο θνξνινγεηέσλ πξάμεσλ απφ ππνθείκελνπο ζην θφξν πνπ εληάζζνληαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο, ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε αξρείνπ πιεξσκψλ θαη ηελ ελεκέξσζε ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο, γηα ηηο ελ ιφγσ πξάμεηο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο πεξηπηψζεηο α) θαη γ) ηεο παξαγξάθνπ 1. Άπθπο 4 Απαιηηηό ηος θόπος και έκπηωζη ηος θόπος ειζποών για ζςναλλαγέρ πος διενεπγούνηαι ζηα πλαίζια ηος ειδικού καθεζηώηορ 1. Γηα ηηο πξάμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ππνθείκελνπο εληαγκέλνπο ζην εηδηθφ θαζεζηψο ν θφξνο θαζίζηαηαη απαηηεηφο ηνλ ρξφλν, θαηά ηνλ νπνίν εηζπξάηηεηαη ε αληηπαξνρή. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο σο είζπξαμε λννχληαη φινη νη ηξφπνη πιεξσκήο (κεηξεηά, επηηαγέο, ηαρπδξνκηθέο επηηαγέο, εκβάζκαηα, πηζησηηθέο θάξηεο, ζπκςεθηζκφο ή εθρψξεζε απαηηήζεσλ, πιεξσκέο ζε είδνο, πάγηεο εληνιέο, θιπ.), κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεηαη επαξθψο ε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο 2. ηελ πεξίπησζε είζπξαμεο πποκαηαβολήρ πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε θνξνινγεηέαο ζπλαιιαγήο ν θφξνο θαζίζηαηαη απαηηεηφο ηνλ ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν εηζπξάηηεηαη ε πξνθαηαβνιή. Καηά ηνλ ίδην ρξφλν ππάξρεη ππνρξέσζε έθδνζεο ηνπ εηδηθνχ ζηνηρείνπ πξνθαηαβνιήο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο. 3. ηελ πεξίπησζε εμφθιεζεο κε επιηαγή ν θφξνο θαζίζηαηαη απαηηεηφο ηνλ ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ιακβάλεηαη ε επηηαγή. ε πεξίπησζε κε είζπξαμεο ηεο επηηαγήο, ε θνξνινγεηέα αμία κεηψλεηαη θαηά ην ρξφλν πνπ ζθξαγίζηεθε ε επηηαγή. 4. Καηά ηνλ ίδην σο άλσ ρξφλν πθίζηαηαη θαη ην δηθαίσκα έθπησζεο γηα ζπλαιιαγέο πνπ εκπίπηνπλ ζην εηδηθφ θαζεζηψο, ηφζν γηα ηνλ ππνθείκελν πνπ εληάζζεηαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ ιακβάλεη απφ άιινπο ππνθείκελνπο ζην θφξν, φζν θαη γηα ηνλ ππνθείκελν πνπ δελ εληάζζεηαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ ιακβάλεη απφ ππνθείκελνπο ζην θφξν πνπ εληάζζνληαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο. 5. Ωο ρξφλνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο είζπξαμεο ή πιεξσκήο, ζεσξείηαη ε εκεξνκελία πνπ θέξεη ην παξαζηαηηθφ είζπξαμεο ή πιεξσκήο ή ζε πεξίπησζε κε χπαξμεο παξαζηαηηθνχ, ε εκεξνκελία πίζησζεο ηεο είζπξαμεο ή πιεξσκήο ζηα βηβιία ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ε νπνία πξέπεη λα είλαη ηαπηφζεκε θαη γηα ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. 3

4 6. ηελ πεξίπησζε πνπ απφ ηα ζηνηρεία ηεο είζπξαμεο/πιεξσκήο δελ πηζηνπνηνχληαη κε ζαθήλεηα ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ αθνξά, ζεσξείηαη φηη εμνθινχληαη ηα αξραηφηεξα αλεμφθιεηα θνξνινγηθά ζηνηρεία. 7. ε πεξίπησζε κεξηθήο εμφθιεζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ζπληειεζηέο ΦΠΑ, ην πνζφ ηεο πιεξσκήο εμνθιεί θαηά πξνηεξαηφηεηα ην κέξνο ηνπ ηηκνινγίνπ πνπ αθνξά ζηελ αμία θαη ζηνλ θφξν ηνπ κεγαιχηεξνπ ζπληειεζηή. Άπθπο 5 Έξοδορ από ηο ειδικό καθεζηώρ 1. Ζ έμνδνο απφ ην εηδηθφ θαζεζηψο πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: α) Ο ππνθείκελνο ζην θφξν επηιέγεη ηελ έμνδφ ηνπ απφ ην εηδηθφ θαζεζηψο, κε ππνβνιή δήισζεο, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα Η.Β ηεο παξνχζαο. Ζ δήισζε απηή ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο TAXISNET ζε εηδηθή γηα ηνλ ζθνπφ απηφ εθαξκνγή, πξηλ απφ ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν απφ ηελ έλαξμε ηεο νπνίαο δεηείηαη ε έμνδνο απφ ην εηδηθφ θαζεζηψο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε επηρείξεζε έρεη παξακείλεη ζην εηδηθφ θαζεζηψο ηνπιάρηζηνλ γηα κία νιφθιεξε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. β) Δθφζνλ ζε κηα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πξαγκαηνπνηεζεί ππέξβαζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ νξίνπ ησλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ ( ) επξψ. ηελ πεξίπησζε απηή ε έληαμε ζην θαλνληθφ θαζεζηψο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ έλαξμε ηεο επφκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Ο ππνθείκελνο ζην θφξν ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ζηελ εηδηθή εθαξκνγή ηνπ TAXISNET, ηε δήισζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα Η.Β ηεο παξνχζαο, κέρξη ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε ππέξβαζε ηνπ νξίνπ. γ) Δθφζνλ ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δηαπηζηψζεη φηη ν εληαγκέλνο ζην εηδηθφ θαζεζηψο ππνθείκελνο δελ εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ έληαμή ηνπ ζην θαζεζηψο απηφ, ή έρεη ππνπέζεη ζε παξαβάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 39.β ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ. ηελ πεξίπησζε απηή ε έληαμε ζην θαλνληθφ θαζεζηψο ηζρχεη απφ ηε θνξνινγηθή πεξίνδν πνπ αθνινπζεί ηελ απνζηνιή ζηνλ ππνθείκελν ζρεηηθήο ελεκέξσζεο απφ ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε, κε ηελ νπνία αηηηνινγείηαη ε ππνρξέσζε έληαμεο ζην θαλνληθφ θαζεζηψο. 2. ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο νη ππνθείκελνη πνπ απεληάζζνληαη απφ ην εηδηθφ θαζεζηψο, ππνρξενχληαη, κε ηελ δήισζε ΦΠΑ ηεο ηειεπηαίαο πξηλ ηελ έμνδφ ηνπο απφ ην εηδηθφ θαζεζηψο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ, λα θαηαβάιινπλ ηνλ θφξν γηα φια ηα αλεμφθιεηα θνξνινγηθά ζηνηρεία. Με ηελ ίδηα δήισζε αζθείηαη θαη ην δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ εηζξνψλ πνπ αθνξά αλεμφθιεηα θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ πξνκεζεπηέο, νη νπνίνη δελ είλαη εληαγκέλνη ζην εηδηθφ θαζεζηψο. Καηά ηνλ ίδην ρξφλν αζθείηαη ην δηθαίσκα έθπησζεο ησλ ππνθεηκέλσλ πειαηψλ ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ γηα αλεμφθιεηα θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ ιάβεη απφ ηα πξφζσπα απηά. Άπθπο 6 Διδικό ζηοισείο πποκαηαβολήρ ζηα πλαίζια ηος ειδικού καθεζηώηορ 1. ηηο πεξηπηψζεηο είζπξαμεο πξνθαηαβνιήο ζηα πιαίζηα ζπλαιιαγψλ ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο, εθδίδεηαη εηδηθφ ζηνηρείν πξνθαηαβνιήο. Σν εηδηθφ ζηνηρείν επέρεη ζέζε ηηκνινγίνπ 4

5 θαη απνηειεί ην απνδεηθηηθφ έγγξαθν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πιεξσκήο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. 2. Σν εηδηθφ ζηνηρείν πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν "Δηδηθφ ζηνηρείν πξνθαηαβνιήο γηα ζθνπνχο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο ΦΠΑ ηνπ άξζξ. 39β" εθδίδεηαη θαηά ην ρξφλν είζπξαμεο ηεο πξνθαηαβνιήο. Σν ίδην ζηνηρείν, κε αξλεηηθφ πξφζεκν, εθδίδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε επηζηξνθήο ηεο πξνθαηαβνιήο ή κέξνπο απηήο. 3. ην νξηζηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν, πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, αλαγξάθεηαη ε ζπλνιηθή αμία ηεο ζπλαιιαγήο θαη επηπξφζζεηε αλάιπζε φζνλ αθνξά ηελ αμία ηνπ εηδηθνχ ζηνηρείνπ θαζψο θαη ηελ ηπρφλ δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη. ηελ πεξίπησζε απηή, επί ηνπ πνζνχ ηεο δηαθνξάο θαη κφλν γελλάηαη ππνρξέσζε απφδνζεο θφξνπ θαζψο θαη αληίζηνηρν δηθαίσκα έθπησζεο, θαηά ην ρξφλν εμφθιεζεο. 4. Σν πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο ζα θαηαρσξείηαη ηφζν ζην αξρείν πιεξσκψλ φζν θαη ζηηο θαηαζηάζεηο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηελ ΑΓΓΓΔ ΠΟΛ 1022/2014. Άπθπο 7 Δνημέπωζη Φοπολογικήρ Γιοίκηζηρ με ζηοισεία ειζππάξεων/πληπωμών ζηα πλαίζια ηος ειδικού καθεζηώηορ 1. Οη ππνθείκελνη πνπ εληάζζνληαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο, θαζψο θαη νη κε εληαγκέλνη ζην εηδηθφ θαζεζηψο ππνθείκελνη πειάηεο ησλ πξνζψπσλ απηψλ, ππνρξενχληαη θαηά ηελ ππνβνιή ησλ θαηαζηάζεσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ ΠΟΛ 1022/2014, λα θαηαρσξνχλ επηπιένλ θαη ηα εμήο ζηνηρεία: α) Οη ππνθείκελνη πνπ εληάζζνληαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο: i. ηηο θαηαζηάζεηο πειαηψλ, ηηο ζπλνιηθέο εηζπξάμεηο πνπ έιαβαλ, αλά ΑΦΜ πειάηε, κε δηάθξηζε ηεο θαζαξήο θνξνινγεηέαο αμίαο θαη ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ. ii. ηηο θαηαζηάζεηο πξνκεζεπηψλ, ηηο ζπλνιηθέο πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ, αλά ΑΦΜ πξνκεζεπηή, κε δηάθξηζε ηεο θαζαξήο θνξνινγεηέαο αμίαο θαη ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ. β) Οη ππνθείκελνη πνπ δελ είλαη εληαγκέλνη ζην εηδηθφ θαζεζηψο αιιά είλαη ιήπηεο θνξνινγεηέσλ πξάμεσλ απφ εληαγκέλνπο ζην εηδηθφ θαζεζηψο πξνκεζεπηέο, ζηηο θαηαζηάζεηο πξνκεζεπηψλ, αλά ΑΦΜ πξνκεζεπηή, ηηο ζπλνιηθέο πιεξσκέο πξνο ηνπο ελ ιφγσ πξνκεζεπηέο, κε δηάθξηζε ηεο θαζαξήο θνξνινγεηέαο αμίαο θαη ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ. Ζ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε: Άπθπο 8 Δνέπγειερ θοπολογικήρ διοίκηζηρ α) ηελ πεξίπησζε δήισζεο έληαμεο ζην εηδηθφ θαζεζηψο, δηαπηζηψλεη εάλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ην λφκν θαη ελεκεξψλεη ειεθηξνληθά άκεζα ηνλ θνξνινγνχκελν γηα ηελ απνδνρή ηεο δήισζεο έληαμεο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεη φηη δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο, ελεκεξψλεη ειεθηξνληθά άκεζα ηνλ θνξνινγνχκελν γηα ηελ απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο έληαμεο, αηηηνινγψληαο ηελ απφθαζε απηή. 5

6 β) ηελ πεξίπησζε νηθεηνζεινχο εμφδνπ απφ ην εηδηθφ θαζεζηψο, δηαπηζηψλεη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ην άξζξν 39.β θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε ελεκεξψλεη άκεζα ηνλ ππνθείκελν φηη ην αίηεκά ηνπ δελ γίλεηαη απνδεθηφ. γ) Γηαπηζηψλεη ηελ ππέξβαζε ηνπ νξίνπ θχθινπ εξγαζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 1, θαη απεληάζζεη ηνλ ππνθείκελν ζην θφξν απφ ην εηδηθφ θαζεζηψο, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ππνβιεζεί ε δήισζε ηνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 5.1.β) ελεκεξψλνληαο άκεζα ηνλ ππνθείκελν ζην θφξν. Δάλ ε δηαπίζησζε γίλεη εληφο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε ππέξβαζε ε έληαμε ζην θαλνληθφ θαζεζηψο ηζρχεη απφ ηελ επφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. Δάλ φκσο ε δηαπίζησζε απφ ηελ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε γίλεη ηελ επφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν απφ απηή εληφο ηεο νπνίαο μεπεξάζηεθε ην φξην, ε έληαμε ζην θαλνληθφ θαζεζηψο ηζρχεη απφ ηε θνξνινγηθή πεξίνδν πνπ έπεηαη ηεο αλσηέξσ ελεκέξσζεο. δ) ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο κε πιήξσζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ παξακνλήο ζην εηδηθφ θαζεζηψο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 39.β απεληάζζεη ηνλ ππνθείκελν ζην θφξν απφ ην εηδηθφ θαζεζηψο, ελεκεξψλνληαο άκεζα ηνλ ππνθείκελν ζην θφξν. ηελ πεξίπησζε απηή ε έληαμε ζην θαλνληθφ θαζεζηψο ηζρχεη απφ ηε θνξνινγηθή πεξίνδν πνπ έπεηαη ηεο αλσηέξσ ελεκέξσζεο. ε) δηαζέηεη εθαξκνγή κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο TAXISΝΔΣ ζηελ νπνία νη ελδηαθεξφκελνη πηζαλνί ζπλαιιαζζφκελνη ζα κπνξνχλ λα επηβεβαηψζνπλ φηη ζπγθεθξηκέλν ΑΦΜ είλαη εληαγκέλν ζην εηδηθφ θαζεζηψο. Άπθπο 9 Ζ παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΑΗΚ. ΑΒΒΑΪΓΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 1. Απνδέθηεο Πίλαθα Β, αξηζ. 1 θαη Απνδέθηεο Πίλαθα Σ, κφλν νη αξηζ. 1 θαη Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e-εθαξκνγέο). 4. Τπεξεζία TAXISNET γηα θαηαρψξεζε ζην INTERNET. ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 1. Απνδέθηεο Πίλαθα Α εθηφο ηνπ αξηζ »» Σ κφλν νη αξηζ. 2 θαη 6. 6

7 3.»» Ε κφλν νη αξηζ. 1 θαη 2. 4.»» Ζ. 5.»» Θ κφλν νη αξηζ. 3 θαη »» ΗΑ εθηφο έκκηζζα ππνζεθνθπιαθεία θαη θηεκαηνινγηθά γξαθεία. 7.»» ΗΒ. 8.»» ΗΓ. 9.»» ΗΔ. 10.»» ΗΣ. 11.»» ΗΕ. 12.»» ΗΖ. 13.»» ΗΘ εθηφο ησλ αξηζ. 20, 21, 22, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 37, »» Κ. 15.»» ΚΑ. 16.»» ΚΒ. 17.»» ΚΓ. 18. Πεξηνδηθφ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ». ΗΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 1. Γξαθείν Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 2. Γξαθείν Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 3. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 4. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ 5. Γξαθείν Γελ. Γξακ. Πιεξ. πζη. 6. Γξαθείν Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγίαο. 7. Γξαθεία θ. θ. Γεληθψλ Γηεπζπληψλ. 8. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ. 9. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ. 10. Γ/λζε Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ (5) ε Γ/λζε ΦΠΑ - Γξαθείν Πξντζηακέλεο ηεο Γ/λζεο, - Σκήκαηα Α (10), Β (10), Γ (2), Δ (2). 7

8 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η Α. ΓΖΛΩΖ ΔΝΣΑΞΖ ΣΟ ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΘΔΣΩ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ Με ηην παπούζα δηλώνω ςπεύθςνα όηι πληπώ ηιρ πποϋποθέζειρ και επιθςμώ ηην ένηαξή μος ζηο ειδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ηος θόπος καηά ηην είζππαξη, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ. 1. Ονομαηεπώνςμο/Δπωνςμία: 2. ΑΦΜ: 3. Ζμεπομηνία Έναπξηρ Δπγαζιών: 4. Ζμεπομηνία Γήλωζηρ: 5. Ζμεπομηνία ένηαξηρ ζηο ειδικό καθεζηώρ: 6. Δηήζιορ κύκλορ πποηγούμενηρ διασ/κήρ πεπιόδος (ζε εςπώ): 7. Κύκλορ επγαζιών ηπέσοςζαρ διασ/κήρ πεπιόδος μέσπι ηην ημεπομηνία ένηαξηρ (ζε εςπώ): 8. Δκηιμώμενορ κύκλορ επγαζιών ηπέσοςζαρ διασ/κήρ πεπιόδος (ζςμπληπώνεηαι μόνο από νέερ επισειπήζειρ): Β. ΓΖΛΩΖ ΔΞΟΓΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΘΔΣΩ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ Με ηην παπούζα δηλώνω όηι (επιλέξηε με (Υ) [α] ή [β] καηωηέπω): α) επιθςμώ ηην έξοδό μος από ηο ειδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ηος θόπος καηά ηην είζππαξη, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ β) δεν πληπώ ηιρ πποϋποθέζειρ παπαμονήρ ζηο ειδικό καθεζηώρ, λόγω ςπέπβαζηρ ηος πποβλεπόμενος οπίος ακαθαπίζηων εζόδων. 1. Ονομαηεπώνςμο/Δπωνςμία: 2. ΑΦΜ: 3. Ζμεπομηνία ένηαξηρ ζηο ειδικό καθεζηώρ: 4. Ζμεπομηνία Γήλωζηρ απένηαξηρ: 5. Ζμεπομηνία εξόδος από ηο καθεζηώρ: 8

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ).

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ). ΠΟΛ.1052/17.2.2014 Τύπος θαη περηετόκελο ηες δήιωζες ζηοητείωλ αθηλήηωλ (Ε9) θσζηθώλ θαη λοκηθώλ προζώπωλ έηοσς 2014,ηρόπος αλαγραθής ηωλ αθηλήηωλ, δηθαηοιογεηηθά ποσ ζσλσποβάιιοληαη θαη δηαδηθαζία σποβοιής

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2013.

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2013. Έντυπο 42/ Ιαλνπάξηνο 2014 Τν έληππν απηφ αλαθέξεηαη ζηηο πξφζθαηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία ΦΠΑ πνπ ςήθηζε ε Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ζθνπφ έρνπλ ηελ ελαξκφληζε ηεο Ννκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

O λένο Αγνξαλνκηθόο Κώδηθαο γηα ηα θξενπσιεία

O λένο Αγνξαλνκηθόο Κώδηθαο γηα ηα θξενπσιεία O λένο Αγνξαλνκηθόο Κώδηθαο γηα ηα θξενπσιεία Καλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.) Αξηζκ. Α2 861 (ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ ΕΔΩΔΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες»

ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες» ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες» ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ 'Έρνληαο ππφςε : 1.Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΑΠΟΦΑΗ ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ

ΚΟΘΝΗ ΑΠΟΦΑΗ ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 28 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Αξηζκ. Πξση.: ΓΕΝΘΚΗ Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚ.ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ ΤΠΠΟΣ/ΓΟΔΠΤ/ΣΟΠΤΝ/ 126463 Δ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ, ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ ΚΑΘ ΠΟΘΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη :

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη : 1 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη : 1. Σν Δργαζηήρηο Βηοϊαηρηθής Σετλοιογίας ηοσ Δζληθού Μεηζόβηοσ Ποισηετλείοσ ΔΠΙΔΤ πνπ εδξεχεη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα