ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 51125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β της 6ης Ομά δας «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυ χής» του Παραρτήματος VI της υπ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β 21) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποι ήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 και 18 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4014/2011 «Περι βαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία πε ριβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιό τητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι ματικής Αλλαγής» (Α 209). 2. Τις διατάξεις του Ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (Α 118), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98). 4. Την υπ αριθμ. Υ46/ απόφαση Πρωθυπουρ γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη» (Β 2101). 4α. Την υπ αριθμ. οικ /2012 απόφαση του Πρω θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγείας Φωτεινή Σκοπούλη (ΦΕΚ 2105 Β /2012). 5. Τις διατάξεις της υπ αριθμ /2009 «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφό ρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού» (Β 1138) κοινής υπουργικής απόφασης. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 7 του N /2003 (Α 303) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιω μάτων, δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» 7. Τις διατάξεις του άρθρου 237 του Ν.Δ. 86/69 «Δα σικός Κώδιξ» (Α 7). 8. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. 1958/2012 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Α 209)» (Β 21) υπουρ γικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ /2012 (Β 1565) υπουργική απόφαση. 9. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α 87). 10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Σκοπός 1. Οι διατάξεις της παρούσας καθορίζουν τις Πρό τυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σύμφωνα με την πα ράγραφο 3 του άρθρου 8 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209) όπως εκάστοτε ισχύει, για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 6ης Ομάδας «Τουριστικές εγκατα στάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» του Παραρτήματος VΙ της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α: 2 («Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών»), 3 («Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε περιοχές εντός σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οικισμών»), 4 («Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε οικισμούς που έχουν χα ρακτηριστεί ως παραδοσιακοί»), 5 («Οργανωμένες τουρι στικές κατασκηνώσεις, χώροι στάθμευσης τροχόσπιτων και λοιπές κατασκηνώσεις»), 6 («Μη κύρια τουριστικά κα ταλύματα σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών»), 9 («Συνεδριακά κέντρα»), 12 [«Ξενώνες (νεότητας, ειδικών ομάδων ατόμων, γηροκομεία, κ.λπ.)]», 13 («Δασικά χωριά») και 18 [«Πάσης φύσεως θεματικά πάρκα (συμπεριλαμβάνονται τα ψυχαγωγικά θεματι κά πάρκα της υπ αριθμ /2009 κοινής υπουργικής απόφασης, οι ζωολογικοί κήποι, κ.λπ.)]».

2 51126 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας δεν υπάγονται άλλα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της υπ αριθμ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης, όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει, που τυχόν απαιτούνται για την κατασκευή ή/και τη λειτουργία των έργων και δραστη ριοτήτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Για τα έργα και τις δραστηριότητες αυτές, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας υποχρεούται να ακολου θήσει τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4014/2011 και μέχρι την έκδοση των αντίστοιχων σχετικών αποφάσε ων της παραγράφου 3 του άρθρου 8, τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του ίδιου Νόμου. 3. Σκοπός της παρούσας είναι η προστασία του φυσι κού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και η διασφά λιση της δημόσιας υγείας με τον προσδιορισμό όλων των αναγκαίων μέτρων και περιορισμών που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την κατασκευή και λειτουργία των έργων και δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 2 Αρμόδια Υπηρεσία Αρμόδια Υπηρεσία για την υπαγωγή σε ΠΠΔ των έρ γων και δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας είναι: α. για τα έργα και δραστηριότητες που αδειοδοτού νται από τον ΕΟΤ: i) εάν πρόκειται να κατασκευαστούν ή εάν πρόκειται να υλοποιηθούν εργασίες εκσυγχρονισμού ή επέκτα σης με επέκταση γηπέδου ή οικοπέδου, η υπηρεσία που χορηγεί την έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου ή γηπέδου, ή την έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης (για περιπτώσεις που δεν απαιτείται έγκριση καταλληλότη τας γηπέδου ή οικοπέδου). ii) εάν είναι υφιστάμενα ή εάν πρόκειται να υλοποιη θούν εργασίες εκσυγχρονισμού ή επέκτασης χωρίς επέ κταση γηπέδου ή οικοπέδου, η υπηρεσία που χορηγεί το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας. β. Για τα έργα και τις δραστηριότητες που δεν αδειο δοτούνται από τον ΕΟΤ, η κατά περίπτωση Υπηρεσία, η οποία εκδίδει την Άδεια Ίδρυσης προκειμένου για Εγκα ταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση της εν λόγω Άδειας πριν την κατασκευή τους. Στην περίπτωση που για τον εκσυγχρονισμό, επέκταση ή τροποποίηση της υφιστάμενης Εγκατάστασης δεν απαιτείται έκδοση νέας Άδειας Ίδρυσης, αρμόδια Υπηρεσία είναι η κατά περίπτωση Υπηρεσία, η οποία εκδίδει την Άδεια Λει τουργίας ή την Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας. γ. Για έργα και δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στις ως άνω περιπτώσεις α και β, αρμόδια Υπηρεσία είναι η Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδια σμού (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.) της οικείας Περιφέρειας. Άρθρο 3 Διαδικασία υπαγωγής σε ΠΠΔ 1. Ο φορέας του Έργου ή της δραστηριότητας ή ο μελετητής του υποβάλει στην κατά περίπτωση αρμό δια υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη δήλωση Υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ. Το περιεχόμενο της δήλωσης αυτής ορίζεται στο Παράρτημα Α, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Η δήλωση αυτή συνοδεύεται και από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 4 της πα ρούσας απόφασης. 2. Η παραπάνω δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ υποβάλ λεται μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της αντίστοιχης άδειας, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν οι ΠΠΔ. Για τις περιπτώσεις της παραγράφου γ του Άρθρου 2, η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ (και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά της, σύμφωνα με το άρ θρο 4 της παρούσας) υποβάλλονται πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας κατασκευής. 3. Η αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας, μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων, προ βαίνει στην έκδοση της κατά περίπτωση άδειας αναπό σπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν οι ΠΠΔ. Με την αυτοδίκαιη υπαγωγή σε ΠΠΔ συμπληρώνεται το έντυπο του Παραρτήματος Δ το οποίο προσαρτάται στην πα ρούσα απόφαση, στο οποίο παρατίθεται το σύνολο των κατά περίπτωση εφαρμοζόμενων ΠΠΔ, όπως ισχύουν. Το συμπληρωμένο αυτό έντυπο συνοδεύει την κατά περίπτωση χορηγούμενη άδεια. Εφόσον η χορηγούμε νη κατά περίπτωση άδεια έχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ισχύος και για την κατασκευή και λειτουργία του έργου απαιτείται έκδοση και άλλων αδειών, το συ μπληρωμένο έντυπο με τις ΠΠΔ, ενσωματώνεται και στις μετέπειτα χορηγούμενες άδειες. Σε περιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων που αρ μόδια υπηρεσία για την υπαγωγή σε ΠΠΔ είναι η ΔΙ.ΠΕ. ΧΩ.Σ. της οικείας Περιφέρειας η υπαγωγή εκδίδεται εντός 20 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της πα ραπάνω δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠΔ (και των κατά πε ρίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών της, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας). 4.α. Σε περιπτώσεις που η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ δεν είναι συμπληρωμένη σε όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα πεδία της ή σε περιπτώσεις που δεν έχουν προσκομιστεί τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιο λογητικά του άρθρου 4 της παρούσας, η αρμόδια Υπη ρεσία του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης εντός 10 εργάσιμων ημερών με έγγραφό της ζητά τα απαιτούμε να προς συμπλήρωση πεδία και δικαιολογητικά. β. Εάν από τα στοιχεία που απαιτούνται για τη χο ρήγηση της κατά περίπτωση άδειας ή τα στοιχεία της Δήλωσης Υπαγωγής, προκύπτει ότι το συγκεκριμένο έργο δεν είναι συμβατό με τις κατευθύνσεις της χωρικής πολιτικής, ή αντίκειται στις θεσμοθετημένες χρήσεις γης, ή στα στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής (π.χ. αρνητικό πόρισμα Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης) ή ότι το έργο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, η Υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας, εντός 15 εργάσιμων ημερών ενημερώνει εγγράφως το φορέα του έργου ή της δρα στηριότητας και αναστέλλει την έκδοση της κατά πε ρίπτωση σχετικής άδειας. 5. Η κατά τα ανωτέρω Δήλωση Υπαγωγής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του μελετητή ή του φορέα του έργου κατά το Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ισχύει. Σε περίπτωση ανακριβούς ή ψευδούς δηλώσε ως ο μελετητής ή ο φορέας του έργου υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της πα ραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 καθώς και στις ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α 160), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Άρθρο 4 Δικαιολογητικά 1. Η Δήλωση Υπαγωγής της Εγκατάστασης σε ΠΠΔ συνοδεύεται από τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαι ολογητικά: 1.1. Για έργα που πρόκειται να κατασκευαστούν σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικι σμών, υποβάλλονται: 1.1.α. Εφόσον η περιοχή υλοποίησης του έργου εμπί πτει στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, οπότε ακολουθείται η διαδικασία υποβολής Ει δικής Οικολογικής Αξιολόγησης, η σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη με τυχόν πρόσθετους όρους στις ΠΠΔ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του Ν. 4014/11, 1.1.β. Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 998/79 όπως ισχύει. Εφόσον από την πράξη χαρακτηρισμού προκύπτει ότι το γήπεδο ή τμήμα αυτού υπάγεται εντός εκτάσεων της κείμενης δασικής νομοθεσίας και διαχειρίζεται ως δημόσια από την οικεία δασική υπηρεσία, απαιτούνται επιπλέον τα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ Β 1077), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και σχετική γνωμοδότηση για την υλοποίηση του έργου της οικείας Δασικής υπηρεσίας, 1.1.γ. Εφόσον το γήπεδο ή το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή που εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α 153) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως εκάστοτε ισχύουν, οι σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες Αρχαι ολογικές Υπηρεσίες, προκειμένου τα τυχόν μέτρα όροι και περιορισμοί που τίθενται σε αυτές να εντάσσονται στις ΠΠΔ. 1.2 Για υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες ή για υφι στάμενα στα οποία πρόκειται να υλοποιήσουν εργασίες επέκτασης ή εκσυγχρονισμού ή τροποποίησης χωρίς επέκταση γηπέδου/οικοπέδου, υποβάλλεται η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων, εφόσον έχει εκδοθεί. 1.3 Για υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες στα οποία πρόκειται να υλοποιηθούν εργασίες επέκτασης ή εκσυγχρονισμού ή τροποποίησης με επέκταση γη πέδου ή οικοπέδου, υποβάλλεται η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων, εφόσον έχει εκδοθεί και εφόσον τα έργα αυτά βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών, υποβάλλονται επι πρόσθετα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαι ολογητικά της παραγράφου 1.1. του παρόντος άρθρου. 1.4 Ειδικότερα, για νέα έργα που αδειοδοτούνται από τον ΕΟΤ καθώς και για υφιστάμενα έργα στα οποία θα υλοποιηθούν εργασίες επέκτασης (με ή χωρίς επέκταση γηπέδου/οικοπέδου) που αδειοδοτούνται από τον ΕΟΤ εκτός των προαναφερόμενων στα εδάφια 1.1, 1.2 και 1.3, βεβαίωση από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία περί υπαγωγής ή μη της περιοχής του γηπέδου ή οικοπέδου του έργου σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις του χωρικού σχεδιασμού (Ειδικό πλαίσιο Τουρισμού, Περιφερειακά Πλαίσια, ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ, κ.λπ.) 2. Σε περίπτωση που κάποια από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνο νται στον φάκελο έκδοσης των κατά περίπτωση Αδειών ή Εγκρίσεων, αναπόσπαστο τμήμα των οποίων θα απο τελούν οι ΠΠΔ, δεν απαιτείται να συνυποβληθούν με τη Δήλωση Υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια ισχύος Τροποποίηση υπαγωγής σε ΠΠΔ 1. Η Υπαγωγή σε ΠΠΔ για τα έργα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης παραμένει σε ισχύ εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή σε κάποια από τα πεδία Β έως Δ της δήλωσης του Παραρτήματος Α. Δεν θεωρείται μεταβολή η αύξηση της δυναμικότητας/ μεγέθους (σύμφωνα με το αντίστοιχο κριτήριο κατά ταξης στην κατηγορία Β της 6ης Ομάδας «του Παραρ τήματος VI της ΥΑ 1958/2012) του έργου μικρότερη του 10%, εκτός εάν η αύξηση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την κατάταξη στην υποκατηγορία Α2. 2. Εάν κατά τη διάρκεια κατασκευής ή/και λειτουργίας του έργου επέλθουν μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία της αρχικής δήλωσης υπαγωγής, ο φορέας του έργου ή ο μελετητής του υποχρεούται να τις γνωστοποιήσει στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας, προκειμένου να εκτιμηθεί αν απαιτείται και τροποποίηση των ΠΠΔ, με αντίστοιχη τροποποίηση της αδείας, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν οι ΠΠΔ, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1. Άρθρο 6 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 1. Στο Παράρτημα Β, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, περιλαμβάνονται όλες οι ΠΠΔ που εφαρμόζο νται κατά περίπτωση στα έργα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης. Ειδικότερα, και ανάλογα με το είδος του έργου ή δραστηριότητας και τα χαρακτηριστικά του, όπως αυτά δηλώνονται στην δήλωση υπαγωγής του Πα ραρτήματος Α, οι ΠΠΔ για κάθε έργο καθορίζονται από τον Πίνακα του Παραρτήματος Γ το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 2. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας υπο χρεούται να τηρεί τις ΠΠΔ στις οποίες έχει υπαχθεί. Σε κάθε περίπτωση, ο φορέας του έργου ή της δραστηριό τητας οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Άρθρο 7 Μεταβατικές διατάξεις 1. Οι Φάκελοι περιβαλλοντικών εκθέσεων, καθώς και αντίστοιχοι φάκελοι αιτημάτων για ανανέωση ή τρο ποποίηση ΑΕΠΟ που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας και σύμφωνα με τις μεταβατι

4 51128 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κές διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209) για την περιβαλλοντική αδειο δότηση έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, ολοκληρώ νονται ως προς την αξιολόγησή τους και εκδίδονται αντίστοιχα οι ΑΕΠΟ και οι αποφάσεις ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκτός εάν ο φορέας του έργου ή της δρα στηριότητας ζητήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 2. Έργα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πε δίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης και διαθέτουν (ΑΕΠΟ), υπάγονται σε ΠΠΔ σύμφωνα με τα προβλεπόμε να στην παρούσα απόφαση με δήλωση υπαγωγής που υποβάλλεται τουλάχιστον δυο μήνες πριν τη λήξη της ΑΕΠΟ. Σε περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ πρόκειται να υλοποιηθούν εργασίες επέκτασης, εκσυγχρονισμού ή τροποποίησης του έργου, η υπαγωγή σε ΠΠΔ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης της ΑΕΠΟ.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 51129

6 51130 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 51131

8 51132 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 51133

10 51134 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 51135

12 51136 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ Ι.1 Ο φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δε σμεύσεων (ΠΠΔ) έστω και αν μέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας πραγματοποιού νται από τρίτους. Ι.2 Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση που αποτελεί μέρος του έργου, πρέπει προ της υλοποί ησης και λειτουργίας της να έχουν εξασφαλιστεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. Ι.3 Να οριστεί από το φορέα του έργου αρμόδιο πρό σωπο για τη παρακολούθηση της τήρησης των ΠΠΔ και να γνωστοποιηθεί το όνομα του στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 2. ΙΙ. ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΙ.1 ΓΕΝΙΚΑ ΙΙ.1.1 Εφόσον απαιτείται έγκριση κυκλοφοριακής σύν δεσης του έργου με το οδικό δίκτυο, να ληφθεί αυτή από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. ΙΙ.1.2 Ο φορέας του έργου οφείλει να ακολουθήσει τις διαδικασίες που καθορίζονται στο Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτι στικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α 153) όπως εκάστοτε ισχύει. ΙΙ.1.3 Ο φορέας της Έργου, πριν την έναρξη των εργα σιών κατασκευής, ειδοποιεί τις αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, ώστε να μεριμνήσουν για την επίβλεψη των εργασιών ή όπως άλλως ορίζεται στη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. ΙΙ.1.4 Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφι στάμενο έργο υποδομής (π.χ. δίκτυο ύδρευσης, αποχέ τευσης κ.λπ.) να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμό διους φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του. ΙΙ.1.5 Με στόχο την αποφυγή δημιουργίας οποιουδή ποτε κυκλοφοριακού κινδύνου λόγω των πραγματο ποιούμενων εργασιών, να ληφθεί το σύνολο των απαι τούμενων μέτρων, προκειμένου να προειδοποιούνται έγκαιρα και αποτελεσματικά οι πεζοί και οι οδηγοί των διερχόμενων οχημάτων (όπως τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης ορατής και κατά τις βραδινές ώρες, τοπο θέτηση προσωπικού ως παραστάτη με χρήση ερυθρών σημαιών κατά την διάρκεια των εργασιών, κ.λπ..) ΙΙ.1.6 Να γίνει οριοθέτηση των χώρων επέμβασης του έργου με κατάλληλη περίφραξη. ΙΙ.1.7 Να εξασφαλιστεί η αντιπλημμυρική προστασία της έκτασης ανάπτυξης του έργου και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διαβρώσεων και εκπλύσεων υλικών. ΙΙ.1.8 Τα αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου να εξασφαλίζονται από νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών. ΙΙ.1.9 Απαγορεύεται κάθε αποθήκευση, έστω και προ σωρινή, υλικών έξω από τον χώρο του έργου χωρίς προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια αρχή. ΙΙ.1.10 Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου να λαμβάνο νται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς από την λειτουργία μηχανημάτων, συνεργεί ων κ.λπ. και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετά δοσής της σε παρακείμενες εκτάσεις/κτίρια. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας να ελεγχθεί και να εγκριθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπη ρεσία πριν την έναρξη των εργασιών όπου απαιτείται. ΙΙ.1.11 Κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργα σιών, απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου του εργοταξίου εργασία συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού (εργοταξιακά οχήματα και μηχανήματα έργου, οχήματα μεταφοράς προσωπικού και υλικών) που θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του έργου. Οι εργασίες αυτές, εφόσον απαιτηθούν, να πραγματοποι ούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτημένων επιχειρήσεων. ΙΙ.1.12 Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έρ γου: (α) να απομακρυνθούν οι κάθε είδους εργοταξιακές εγκαταστάσεις (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες, περι φράξεις κ.λπ.) και να αποκατασταθεί πλήρως ο εργο ταξιακός χώρος (β) να απομακρυνθεί και να διαχειριστεί κατάλληλα το σύνολο των τυχόντων πλεοναζόντων υλικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (γ) να αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλον χώρος του εργοταξίου. ΙΙ.1.13 Οι κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις να είναι μορφολογικά, αισθητικά και λειτουργικά ενταγμένες στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. ΙΙ.1.14 Η αποψίλωση βλάστησης, να περιοριστεί στον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό και αποκλειστικά για τις ανάγκες κατασκευής του έργου. ΙΙ.1.15 Να διατηρηθούν ανέπαφα από τις κατασκευαστι κές εργασίες, τμήματα της υπάρχουσας βλάστησης και των φυσικών πρανών, σε περιοχές που προορίζονται να αποτελέσουν χώρους πρασίνου. ΙΙ.1.16 Η αφαιρούμενη φυτική γη να διαφυλαχτεί κα τάλληλα ώστε να χρησιμοποιηθεί στις φυτοτεχνικές εργασίες. ΙΙ.1.17 Για τις υγειονομικές ανάγκες του προσωπικού του εργοταξίου να τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες. ΙΙ.2 ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΙΙ.2.1 Για τη μείωση των αιωρούμενων σωματιδίων λόγω των εργασιών, κατ ελάχιστον να τηρούνται τα ακόλουθα: Οι σωροί των προϊόντων εκσκαφής και των αποθη κευμένων αδρανών και γενικότερα οι χώροι του εργο ταξίου να διαβρέχονται περιοδικά, ιδιαίτερα κατά τις ξηρές περιόδους. Τα φορτηγά μεταφοράς των αδρανών υλικών και των προϊόντων εκσκαφής να είναι καλυμμένα με κατάλληλα μέσα και να αποφεύγεται η υπερπλήρωσή τους. Το ύψος πτώσης κατά τη διαχείριση των υλικών να είναι το ελάχιστο δυνατό. ΙΙ.2.2 Τα οχήματα έργου να είναι κατάλληλα συντη ρημένα και να διαθέτουν πιστοποιητικό ελέγχου ΚΤΕΟ. ΙΙ.3 ΘΟΡΥΒΟΣ & ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΙΙ.3.1 Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των ηχητικών εκπομπών. Κατ ελάχιστον να τηρούνται τα ακόλουθα: α) Τα μηχανήματα και οι συσκευές εργοταξίου που θα χρησιμοποιηθούν κατά την φάση της κατασκευής του έργου να φέρουν σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην υπ αριθμ /2003 (ΦΕΚ Β 1418) κοινή υπουργι

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κή απόφαση και στην υπ αριθμ. 9272/2007 (ΦEK Β 286) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύουν. β) Σε περίπτωση που οι εργασίες κατασκευής λαμβά νουν χώρα κοντά σε ευαίσθητες χρήσεις (όπως νοσοκο μεία, σχολεία, κατοικίες κ.λπ..) να τηρούνται τα κάτωθι: Να μην λαμβάνουν χώρα εργασίες που προκαλούν υψηλά επίπεδα θορύβου κατά τις ώρες κοινής ησυχίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Να γίνεται κατάλληλη χωροθέτηση των μηχανημά των του εργοταξίου με σκοπό την μείωση του εκπεμπό μενου θορύβου προς ευαίσθητες χρήσεις. Για περαιτέρω ηχοπροστασία από θορυβώδη μηχανήματα ή εργασίες δέον όπως χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση κατάλ ληλες ηχοπροστατευτικές διατάξεις (noise barriers or enclosures) Να αποφεύγεται η παράλληλη χρήση του εξοπλισμού ή των μηχανημάτων του εργοταξίου και να απενεργο ποιείται ο εξοπλισμός που δεν χρησιμοποιείται. ΙΙ.4 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΙΙ.4.1 Τα απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής του έργου να συλλέγονται σε κατάλληλους χώρους εντός του εργοταξίου ή/και σε κατάλληλους περιέκτες. ΙΙ.4.2 Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου, κατά προτεραιό τητα να αξιοποιηθούν για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του έργου, όπως π.χ. γεωμορφολογική εξομά λυνση επιμέρους χώρων/ τμημάτων του έργου, στήριξη πρανών κ.λπ., λαμβάνοντας κάθε δυνατή μέριμνα για την ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης της υφιστάμενης μορφολογίας του εδάφους της περιοχής. ΙΙ.4.3 Tυχόν πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών και τα μη επικίνδυνα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της υπ αριθμ /2010 (ΦΕΚ Β 1312) κοινής υπουρ γικής απόφασης όπως εκάστοτε ισχύει. ΙΙ.4.4 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών απο βλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμε να στην υπ αριθμ /2727/2003 (ΦΕΚ Β 1909) κοινή υπουργική απόφαση και στο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α 24), όπως εκάστοτε ισχύουν. Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α 179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΚΑ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. ΙΙ.4.5 Να τοποθετηθούν στον χώρο του εργοταξίου κατάλληλοι κάδοι για την συλλογή των αστικού τύ που στερεών απορριμμάτων. Τα απόβλητα αυτά είτε θα παραλαμβάνονται από απορριμματοφόρα οχήματα του οικείου ΟΤΑ, εφόσον εξυπηρετείται η περιοχή του έργου, είτε θα μεταφέρονται στο πλησιέστερο σημείο συλλογής απορριμμάτων του οικείου ΟΤΑ. ΙΙ.4.6 Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να διε ξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθε σίας. Ειδικότερα, τα επικίνδυνα απόβλητα να συλλέγο νται σε κατάλληλα στεγανά δοχεία και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων. Στην περίπτωση που πραγ ματοποιείται προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων αυτών να φυλάσσονται κατάλληλα συσκευασμένα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του εργοταξίου, ο οποίος να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο 2 της υπ αριθμ /2006 (ΦΕΚ Β 791) κοι νής υπουργικής απόφασης όπως εκάστοτε ισχύει. ΙΙΙ. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΙΙ.1 ΓΕΝΙΚΑ ΙΙΙ.1.1 Το έργο να διαθέτει τις κατ ελάχιστον απαιτού μενες θέσεις στάθμευσης οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. ΙΙΙ.1.2 Να εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας (πρόληψη και πυρόσβεση) κα θώς και αποφυγής μετάδοσης της φωτιάς σε παρακεί μενες περιοχές και κτίρια, κατόπιν έγκρισης από της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου απαιτείται. ΙΙΙ.1.3 Στην περίπτωση που το έργο διαθέτει μετασχη ματιστές ανύψωσης τάσης: (α) Έκαστος μετασχηματιστής να είναι εγκατεστημέ νος εντός κατάλληλης λεκάνης ασφαλείας. Ο ενεργός όγκος της λεκάνης ασφαλείας έκαστου μετασχηματι στή να είναι ίσος με τον όγκο των περιεχόμενων στον μετασχηματιστή διηλεκτρικών ελαίων. (β) Απαγορεύεται η χρήση διηλεκτρικών ελαίων, τα οποία περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs) και πολυχλωριωμένα τριφαινύλια (PCTs). ΙΙΙ.1.4 Έκαστη εκ των δεξαμενών υγρών καυσίμων επι μέρους τμημάτων του έργου να είναι εγκατεστημένη εντός κατάλληλης λεκάνης ασφαλείας, ώστε σε περί πτωση σταδιακής διαρροής ή ολικής διάρρηξης των τοιχωμάτων της δεξαμενής τα περιεχόμενα καύσιμα να συγκρατηθούν εντός της λεκάνης ασφαλείας και να μην διαφύγουν. Ο ενεργός όγκος έκαστης λεκάνης ασφαλείας να είναι ίσος με τον όγκο της αντίστοιχης δεξαμενής καυσίμου. ΙΙΙ.1.5 Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου του έργου εργασία συντήρησης οχημάτων, εκτός εάν το έργο διαθέτει κατάλληλη αδειοδότηση για τον σκοπό αυτό. Οι εργασίες αυτές να πραγματοποιούνται σε κα τάλληλα αδειοδοτημένες επιχειρήσεις. ΙΙΙ.1.6 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας του έργου, η διαχείριση υλικών και εξοπλισμού που κατά την οριστική παύση λειτουργίας του έργου αποτελούν απόβλητα, να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ορι ζόμενα στις υπ αριθμ /2727/2003 (ΦΕΚ Β 1909), 13588/2006 (ΦΕΚ Β 383), 8668/2007 (ΦΕΚ Β 287) κοινές υπουργικές αποφάσεις, στον Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α 179) και στον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α 24) όπως εκάστοτε ισχύ ουν. ΙΙΙ.1.7 Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφα νειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα των όμβρι ων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών. ΙΙΙ.2 ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΙΙΙ.2.1 Από τη λειτουργία του έργου να μην προκαλεί ται επιβάρυνση της ποιότητας της ατμόσφαιρας όπως καθορίζεται σύμφωνα με τις οριακές τιμές που δίνονται στις υπ αριθμ. ΗΠ 14122/549/Ε103/2011 (ΦΕΚ Β 488) και ΗΠ 22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ Β 920) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν. ΙΙΙ.2.2 Στην περίπτωση έργων που διαθέτουν λέβητες θέρμανσης νερού ή θέρμανσης κτιριακών εγκαταστά σεων:

14 51138 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΙΙΙ Για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης που χρησιμο ποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, κίνησης ή αέρια καύσιμα: Η λειτουργία των λεβήτων παραγωγής ζεστού νερού και θέρμανσης του κτιρίου να είναι σύμφωνη με την υπ αριθμ /2011 (ΦΕΚ Β 2654) υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, και να πραγματοποιούνται με τρήσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι οριακές τιμές στα καυσαέρια σχετικά με τις εξής πα ραμέτρους: απώλειες θερμότητας, CO, NOx, Ο2, δείκτη αιθάλης. Η συντήρηση της εγκατάστασης του συστήμα τος να γίνεται μια φορά ετησίως για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης των κτιρίων και μια φορά ανά εξάμηνο για τις εγκαταστάσεις παραγωγής ζεστού νερού ή ατμού και να λαμβάνεται φύλλο συντήρησης. ΙΙΙ Για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης που χρη σιμοποιούν καύσιμα στερεής βιομάζας: Να τηρούνται οι οριακές τιμές εκπομπών όπως ορίζονται στην υπ αριθμ /2011 (ΦΕΚ Β 2654) υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, για το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), το ολικό αέριο οργανικό άνθρακα, σωματίδια, τα οξείδια του αζώτου (NOx, εκφρασμένα ως NO2) και να μετράται ο βαθμός απόδοσης. Η συντήρηση της εγκα τάστασης του συστήματος να γίνεται μια φορά ετησίως για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης των κτιρίων και μια φορά ανά εξάμηνο για τις εγκαταστάσεις παραγωγής ζεστού νερού ή ατμού σε συχνότερα χρονικά διαστή ματα εφόσον αυτό προβλέπεται από τις οδηγίες του κατασκευαστή. ΙΙΙ Για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης των κτιρίων με συνολική εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη από 400 KW όπως ορίζεται στην υπ αριθμ /2011 (ΦΕΚ Β 2654) υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει: να πραγματοποιείται έλεγχος και να διενεργούνται με τρήσεις, τουλάχιστον μια φορά το μήνα και τα απο τελέσματα να καταχωρούνται σε βιβλίο μετρήσεων καυσαερίων, θεωρημένο από τις αρμόδιες υπηρεσίες τις Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. ΙΙΙ Για Εγκαταστάσεις εντός της περιοχής του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας: η χρήση καυσίμου για τη θέρμανση νερού και χώρων καθορίζεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις της ΚΥΑ 4241/796/2000 (ΦΕΚ Β 239) όπως εκάστοτε ισχύει. ΙΙΙ Απαγορεύεται η χρήση βαρέως πετρελαίου (μα ζούτ) στις εγκαταστάσεις θέρμανσης νερού και χώρων. ΙΙΙ.2.3 Στην περίπτωση που υπάρχουν εγκαταστάσεις σταθερού εξοπλισμού ψύξεως ή κλιματισμού, οι οποί ες περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες με φορτίο ψυκτικού ρευστού άνω των τριών κιλών, ελέγχονται ετησίως σύμ φωνα με την υπ αριθμ /1829/Ε103/2007 (ΦΕΚ Β 1827) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, και υποβάλλεται στο ΥΠΕΚΑ το Δελτίο Ψυκτικής Εγκα τάστασης. ΙΙΙ.2.4 Στις περιπτώσεις κτιριακών εγκαταστάσεων, να εφαρμόζονται κατά το δυνατό πρακτικές για την βελ τίωση των εσωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών στο κτίριο, όπως ενδεικτικά: Στην περίπτωση ύπαρξης κεντρικής μονάδας αε ρισμού/κλιματισμού, να πραγματοποιηθεί κατάλληλος σχεδιασμός και λειτουργία του συστήματος αερισμού / εισαγωγής νωπού αέρα στο κτίριο λαμβάνοντας υπόψη την επιφάνεια, τον αριθμό ατόμων σε κάθε χώρο, όπως και τις διάφορες πηγές ρύπων. Οργάνωση προγράμμα τος τακτικής συντήρησης και καθαρισμού των φίλτρων της κεντρικής μονάδας αερισμού όπως και των τοπικών στομίων και προγράμματος έλεγχου καλής λειτουργίας του συστήματος. Εγκατάσταση ξεχωριστού συστήματος αερισμού σε χώρους με ρυπαντικό φορτίο ή οσμές (για παράδειγμα χώροι στάθμευσης, κουζίνα, πλυντήριο, καπνιστήριο, κ.λπ..). Οργάνωση ετήσιας επιθεώρησης, συντήρησης και καθαρισμού των τοπικών κλιματιστικών συσκευών και των fan coils, εφόσον υπάρχουν. Χρήση κατασκευαστικών υλικών, προϊόντων επίχρι σης και καθαριστικών προϊόντων που παρουσιάζουν χαμηλές εκπομπές Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (ΠΟΕ). ΙΙΙ.3 ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙΙ.3.1 Εφόσον η υδροδότηση γίνεται από γεώτρηση, ο φορέας του έργου να εφοδιαστεί με την απαιτούμενη άδεια χρήσης νερού από τη Διεύθυνση Υδάτων της οι κείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να τηρεί του όρους και της προϋποθέσεις της προαναφερθείσας άδειας, σύμφωνα με την υπ αριθμ /2005 (ΦΕΚ Β 1784) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει. ΙΙΙ.3.2 Στην περίπτωση υδροδότησης με βυτιοφόρο να εξασφαλίζονται τα κατάλληλα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ύδατος ανάλογα με την χρήση. Ειδικότερα για το πόσιμο νερό θα πρέπει να εφαρμόζεται η Υ2/2600/01 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΙΙΙ.3.3 Να γίνεται τακτικός έλεγχος του δικτύου υδρο δότησης του έργου και να επιδιορθώνεται άμεσα οια δήποτε βλάβη σε αυτό προς αποφυγή απωλειών νερού. ΙΙΙ.3.4 Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία του κτιρίου να λαμβάνουν υπόψη τις ελάχιστες απαι τήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) σύμφωνα με την υπ αριθμ. Δ6/Β/οικ. 5825/2010 (ΦΕΚ Β 407) κοινή υπουργική απόφαση και τις σχετι κές τροποποιήσεις και εγκυκλίους εφαρμογής όπως εκάστοτε ισχύουν, ο οποίος στοχεύει στην μείωση της κατανάλωσης συμβατικής ενέργειας για θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό, φωτισμό και παραγωγή ζεστού νερού χρή σης με την ταυτόχρονη διασφάλιση συνθηκών άνεσης στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων. Ενδεικτικά να λαμβάνονται υπόψη οι κάτωθι παράμετροι: Κατάλληλη χωροθέτηση και προσανατολισμός του κτιρίου για τη μέγιστη αξιοποίηση των τοπικών κλιμα τικών συνθηκών. Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου για τη βελτίωση του μικροκλίματος. Κατάλληλος σχεδιασμός και χωροθέτηση των ανοιγ μάτων ανά προσανατολισμό ανάλογα με τις απαιτήσεις ηλιασμού, φυσικού φωτισμού και αερισμού. Ενσωμάτωση τουλάχιστον ενός εκ των Παθητικών Ηλιακών Συστημάτων όπως νότια ανοίγματα, τοίχος μάζας, θερμοκήπιο κ.α. Ηλιοπροστασία Εξασφάλιση οπτικής άνεσης μέσω τεχνικών και συ στημάτων φυσικού φωτισμού. Να εφαρμόζονται κατά το δυνατό πρακτικές εξοι κονόμησης ενέργειας όπως ενδεικτικά χρήση ηλιακών συλλεκτών για την κάλυψη των αναγκών σε θερμό νερό, χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας, κ.λπ.. III.4 ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ III.4.1 Για τον θόρυβο και τις δονήσεις που προκαλού νται από την λειτουργία του έργου, να τηρούνται τα ακόλουθα:

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) III Όλες οι θορυβώδεις εγκαταστάσεις και λειτουρ γίες (πχ εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, αντλι οστάσια, εξαεριστήρες) σύμφωνα με την παράγραφο Ζ2 του άρθρου 1 του από Π. Δ/τος (ΦΕΚ Δ 61), όπως εκάστοτε ισχύει, να είναι ηχητικά μονωμένες και τοποθετημένες σε ικανή απόσταση από τους χώρους ανάπαυσης των φιλοξενουμένων ώστε η στάθμη θορύ βου μέσα σε αυτούς τους χώρους (με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα) ή στις σκηνές των κατασκηνώσεων πα ραθερισμού (κάμπινγκ) να μην ξεπερνά τα 35 db(α). Σε κάθε περίπτωση για ότι αφόρα τις απαιτούμενες προ διαγραφές άνεσης εντός των χώρων των τουριστικών εγκαταστάσεων και τα απαραίτητα μέτρα ηχομόνωσης και ηχοπροστασίας που πρέπει να λαμβάνονται είτε από τις ίδιες εγκαταστάσεις είτε από εξωτερικούς θορύβους θα πρέπει να τηρούνται κατ ελάχιστον αυτά που ανα φέρονται στο άρθρο 12 του Κτιριοδομικού Κανονισμού. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο της στάθμης θορύβου που εκπέμπεται στο περιβάλλον από τις Τουριστικές Εγκαταστάσεις μετρούμενο στα όρια της ιδιοκτησίας του έργου είναι τα 50dB(Α). ΙΙΙ Για την εγκατάσταση θορυβωδών ψυχαγω γικών δραστηριοτήτων (π.χ. παιχνίδια με νερό (water park)) να τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις από ευ αίσθητες χρήσεις που αναφέρονται στην υπ αριθμ. 7034/1298/2000 (ΦΕΚ Β 368) κοινή υπουργική απόφαση όπως εκάστοτε ισχύει. ΙΙΙ Στην περίπτωση ύπαρξης θορύβου από μου σική από Κέντρα Διασκέδασης ή καταστήματα πώλη σης οινοπνευματωδών ποτών ή άλλα καταστήματα να τηρούνται οι οριακές τιμές θορύβου και οι ελάχιστες αποστάσεις κατά περίπτωση που αναφέρονται στην υπ αριθμ. Α5/3010/1985, (ΦΕΚ Β 593) υπουργική από φαση όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ αριθμ. Υ2/ οικ /2001 (ΦΕΚ Β 1346) ιππουρική απόφαση και εκάστοτε ισχύει ανάλογα με το είδος του Κέντρου και τον χαρακτήρα της περιοχής. Επιπλέον, στην περίπτω ση ύπαρξης κέντρων διασκεδάσεως εντός του έργου, να τηρούνται οι διατάξεις που ισχύουν για την τήρηση της κοινής ησυχίας, τα χρονικά όρια λειτουργίας όπως εκάστοτε ισχύουν και οι διατάξεις για την λειτουργία μουσικής όπως αναφέρονται στα Π.Δ. 457/1990 (ΦΕΚ Α 175), όπως εκάστοτε ισχύει, το οποίο τροποποιεί το ΠΔ 180/1979 (ΦΕΚ Α 46). ΙΙΙ Στις περιπτώσεις Εγκαταστάσεων με μηχανο λογικό εξοπλισμό, ο θόρυβος κατά την λειτουργία της δραστηριότητας να μην υπερβαίνει τα όρια του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ Α 293), όπως εκάστοτε ισχύει, μετρού μενος στα όρια του οικοπέδου. ΙΙΙ.4.2 Να γίνεται τακτική συντήρηση και έλεγχος των μηχανημάτων για την όσο το δυνατόν πιο αθόρυβη λει τουργία τους. Τα μηχανήματα που κατά την λειτουργία τους δύναται να προκαλέσουν δονήσεις να εδράζονται σε αντικραδασμική βάση, κατάλληλα πιστοποιημένη. ΙΙΙ.4.3 Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε εξωτε ρικούς χώρους του έργου (πχ χλοοκοπτικές μηχανές, μη χανές ξακρίσματος χλοοτάπητα, κ.λπ.) για την συντήρη ση φυτών και πρασίνου, να φέρουν τη σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος όπως προβλέπεται στις υπ αριθμ /2028/2003 (ΦΕΚ Β 1418) και 9272/471/2007 (ΦEK Β 286) κοινές υπουργικές αποφάσεις όπως εκάστοτε ισχύουν. III.5 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ III.5.1 Η επεξεργασία και διαχείριση των υγρών απο βλήτων να πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα: ΙΙΙ Στην περίπτωση που τα αστικά υγρά απόβλητα διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο (σηπτική δεξαμενή): III Να τηρούνται τα οριζόμενα στο άρθρο 369 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας 1999 (ΦΕΚ Δ 580) όπως εκάστοτε ισχύει και να έχει εξασφαλιστεί η τελική διάθεσή τους σε μονάδα επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων. ΙΙΙ Οι ωφέλιμες διαστάσεις της σηπτικής δεξα μενής ή των σηπτικών δεξαμενών, να επαρκούν για τις ανάγκες του έργου ΙΙΙ Να πραγματοποιείται τακτική εκκένωση ανά λογα με τις ποσότητες των παραγόμενων αστικών υγρών αποβλήτων και να τηρείται αρχείο με τις πο σότητες και τα παραστατικά που αποστέλλονται σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων ετησίως. ΙΙΙ Στην περίπτωση που τα αστικά υγρά απόβλη τα του έργου διοχετεύονται σε δίκτυο αποχέτευσης αστικών αποβλήτων, να τηρούνται τα οριζόμενα στην υπ αριθμ. 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β 192) κοινή υπουργική απόφαση όπως εκάστοτε ισχύει και οι εκάστοτε όροι του Κανονισμού λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύ ου της περιοχής. Η σύνδεση του έργου με το δίκτυο αποχέτευσης να είναι νόμιμη σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. ΙΙΙ Ειδικά για Τουριστικές Εγκαταστάσεις στην περίπτωση μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων, τα αστι κά υγρά απόβλητα να διοχετεύονται σε εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της παραγράφου Ζ1 του άρθρου 1 του Π.Δ (ΦΕΚ Δ 61), όπως εκάστοτε ισχύει. ΙΙΙ Στην περίπτωση που εφαρμόζεται επαναχρη σιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων με κάποια εκ των μεθόδων που ορίζονται στο άρθρο 3 της υπ αριθμ /2011 (ΦΕΚ Β 354) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, να εφαρμόζονται οι ακόλουθες δεσμεύσεις: ΙΙΙ Τα αστικά υγρά απόβλητα να διοχετεύονται σε εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σύμφω να με τις απαιτήσεις τις υπ αριθμ. 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β 192) και /2011 (ΦΕΚ Β 354) κοινές υπουργικές αποφάσεις όπως εκάστοτε ισχύουν. ΙΙΙ Η εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Άδειας Επαναχρησιμοποίησης Νερού που χορηγείται από την Διεύθυνση Υδάτων σύμφωνα με την υπ αριθμ /2011 (ΦΕΚ Β 354) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει. ΙΙΙ Τα αστικά υγρά απόβλητα μετά την επεξερ γασία τους να διατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ αριθμ /2011 (ΦΕΚ Β 354) και 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β 192) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως εκά στοτε ισχύουν, ανάλογα με τη μέθοδο επαναχρησιμο ποίησης που εφαρμόζει η εγκατάσταση (περιορισμένη ή απεριόριστη άρδευση, τροφοδότηση υπόγειων υδρο φορέων, αστική και περιαστική χρήση, διάθεση σε υδα τικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την απόληψη ύδατος με σκοπό την ανθρώπινη κατανάλωση). ΙΙΙ Να γίνεται συστηματικός έλεγχος της καλής λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, ώστε τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα

16 51140 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) να πληρούν τους όρους σχετικά με τις οριακές τιμές που καθορίζονται στις υπ αριθμ /2011 (ΦΕΚ Β 354) και 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β 192) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι έλεγχοι πέραν των μετρήσεων των ποιοτικών παραμέτρων σύμφωνα με τις ως άνω κοινές υπουργικές αποφάσεις να περιλαμ βάνουν και μακροσκοπικούς ελέγχους σε τακτική βάση (οπτικό έλεγχο, έλεγχο οσμής, λειτουργίας ηλεκτρο μηχανολογικού εξοπλισμού, ροής λυμάτων, στάθμης δεξαμενών, κατάστασης σχάρας, κ.λπ..) και ετήσιους ελέγχους συντήρησης. ΙΙΙ Να πραγματοποιούνται μετρήσεις στα χα ρακτηριστικά των προς διάθεση υγρών αποβλήτων με βάση τις απαιτήσεις της υπ αριθμ /2011 (ΦΕΚ Β 354) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύ ει, για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων ανάλογα με το είδος επαναχρησιμο ποίησης. Ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων αποβλήτων προσδιορίζεται με βάση τις απαιτήσεις της υπ αριθμ /2011 (ΦΕΚ Β 354) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει. ΙΙΙ Για τον έλεγχο της ποιότητας των επεξεργα σμένων υγρών αποβλήτων, να υπάρχει φρεάτιο δειγμα τοληψίας στην έξοδο της εγκατάστασης επεξεργασίας. ΙΙΙ Η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων να δια θέτει εφεδρικό μηχανολογικό εξοπλισμό και δεξαμενές κατάλληλου όγκου για την συγκέντρωση των υγρών αποβλήτων σε περίπτωση βλάβης της μονάδας για μία ημέρα τουλάχιστον και την μεταφορά τους προς τελική διάθεση με βυτιοφόρο μέχρι την επισκευή της. ΙΙΙ Τα στερεά που συλλέγονται στην μονάδα εσχάρωσης της μονάδας βιολογικής επεξεργασίας να συλλέγονται, απομακρύνονται και διαχειρίζονται από τον οικείο Δήμο είτε από αδειοδοτημένη εταιρεία συλ λογής αποβλήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αριθμ /2727/2003 (ΦΕΚ Β 1909) κοινή υπουργική απόφαση και στο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α 24), όπως εκά στοτε ισχύουν. ΙΙΙ Η παραγόμενη ιλύς από την επεξεργασία των αστικών υγρών αποβλήτων να απομακρύνεται από αδειοδοτημένο συλλέκτη ή νόμιμο βυτιοφόρο και να διαχειρίζεται από αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρι σης (ενδεικτικά Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου, ΧΥΤΑ, αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης ιλύ ος κ.λπ..) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αριθμ /2727/2003 (ΦΕΚ Β 1909) κοινή υπουργική απόφαση και του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α 24) όπως εκάστοτε ισχύουν. ΙΙΙ Στην περίπτωση επεξεργασίας των υγρών απο βλήτων και διάθεσης της επεξεργασμένης εκροής τους σε υδάτινο αποδέκτη που δεν εμπίπτει στο ΠΔ 51/2007, να εφαρμόζονται τα ακόλουθα: ΙΙΙ Τα αστικά υγρά απόβλητα να διοχετεύονται σε εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σύμφω να με τις απαιτήσεις της υπ αριθμ. 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β 192) κοινής υπουργικής απόφασης και τις σχετικές Αποφάσεις για τα όρια εκπομπών στους υδάτινους απο δέκτες όπως εκάστοτε ισχύουν. ΙΙΙ Να γίνεται συστηματικός έλεγχος της καλής λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, ώστε τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα να πληρούν τις οριακές τιμές που καθορίζονται στην απόφαση για τα όρια εκπομπών στον συγκεκριμένο αποδέκτη από την αρμόδια Υπηρεσία και τους όρους υπ αριθμ. 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β 192) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι έλεγχοι να περι λαμβάνουν μακροσκοπικούς ελέγχους σε τακτική βάση (οπτικό έλεγχο, έλεγχο οσμής, λειτουργίας ηλεκτρομη χανολογικού εξοπλισμού, ύπαρξης ροής των λυμάτων, στάθμης δεξαμενών, κατάστασης σχάρας, κ.λπ..) και ετήσιους ελέγχους συντήρησης. ΙΙΙ Να πραγματοποιούνται μετρήσεις στα χαρα κτηριστικά των προς διάθεση υγρών αποβλήτων σύμ φωνα με την απόφαση καθορισμού υδάτινου αποδέκτη. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει απόφαση καθορισμού υδάτινου αποδέκτη ή δεν προσδιορίζεται στην απόφα ση αυτή ο αριθμός και το είδος των αναλύσεων που πρέπει να πραγματοποιούντα στα προς διάθεση υγρά απόβλητα, να διενεργούνται κατ ελάχιστον αναλύσεις των παραμέτρων ph, BOD, COD, SS, Ν, P και κολοβακτη ρίδια με συχνότητα για τον πρώτο χρόνο 1 δείγμα ανά μήνα και για τα επόμενο χρόνια, 1 δείγμα ανά τρίμηνο. Επιπλέον στην περίπτωση που εφαρμόζεται χλωρίωση, να μετράται συνεχώς το υπολλειματικό χλώριο. ΙΙΙ Η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων να δια θέτει εφεδρικό μηχανολογικό εξοπλισμό και δεξαμενή κατάλληλου όγκου για την συγκέντρωση των υγρών αποβλήτων σε περίπτωση βλάβης της μονάδας για μία ημέρα τουλάχιστον και την μεταφορά τους προς τελική διάθεση με βυτιοφόρο μέχρι την επισκευή της. ΙΙΙ Τα στερεά που συλλέγονται στην μονάδα εσχάρωσης της μονάδας βιολογικής επεξεργασίας να συλλέγονται, απομακρύνονται και διαχειρίζονται από τον οικείο Δήμο είτε από αδειοδοτημένη εταιρεία συλ λογής αποβλήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αριθμ /2727/2003 (ΦΕΚ Β 1909) κοινή υπουργική απόφαση και στο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α 24), όπως εκά στοτε ισχύουν. ΙΙΙ Η παραγόμενη ιλύς από την επεξεργασία των αστικών υγρών αποβλήτων να απομακρύνεται από αδειοδοτημένο συλλέκτη ή νόμιμο βυτιοφόρο και να διαχειρίζεται από αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρι σης (ενδεικτικά Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου, ΧΥΤΑ, αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης ιλύ ος κ.λπ..) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αριθμ /2727/2003 (ΦΕΚ Β 1909) κοινή υπουργική απόφαση και του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α 24) όπως εκάστοτε ισχύουν. ΙΙΙ Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής του έργου να διοχετεύονται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής απορροφητικού βόθρου, που λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ αριθμ /2011 (ΦΕΚ Β 354) κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύει, στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η κατασκευή απορ ροφητικού βόθρου. (Η δέσμευση δεν εφαρμόζεται σε τουριστικές εγκαταστάσεις). ΙΙΙ.6 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΙΙΙ.6.1 Η προσωρινή αποθήκευση αστικών αποβλήτων του έργου να γίνεται κατά τρόπο υγειονομικά αποδεκτό και οι κάδοι των απορριμμάτων να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση. ΙΙΙ.6.2 Η συλλογή των μη επικίνδυνων στερεών αποβλή των που προσομοιάζουν με τα οικιακά να γίνεται είτε από τον οικείο Δήμο είτε από αδειοδοτημένη εταιρεία για την συλλογή και μεταφορά αποβλήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αριθμ /2727/2003 (ΦΕΚ Β 1909) κοινή υπουργική απόφαση, το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α 179) και το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΙΙΙ.6.3 Εφόσον υπάρχει η κατάλληλη υποδομή στην περιοχή, να τοποθετηθούν κάδοι ανακύκλωσης εντός του έργου για την χωριστή συλλογή των υλικών συσκευ ασίας (χαρτί, γυαλί, πλαστικό μέταλλο) και τα απόβλητα υλικά συσκευασίας να δίνονται για ανακύκλωση είτε στους ειδικούς κάδους του οικείου Δήμου είτε σε αδειο δοτημένες εταιρείες συλλογής και διαχείρισης σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α 179), όπως εκάστοτε ισχύει. ΙΙΙ.6.4 Τα υπόλοιπα ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση (λιπαντικά έλαια, συσσω ρευτές, ηλεκτρικές στήλες, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων, ελαστικά, οχήματα τέλους κύκλου ζωής) να συλλέγονται και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες ή σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α 179) και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση του. ΙΙΙ.6.5 Τα επικίνδυνα απόβλητα, να συλλέγονται και να αποθηκεύονται χωριστά σε ειδικούς χώρους κατάλλη λα συσκευασμένα και να παραδίδονται σε εταιρείες οι οποίες διαθέτουν σχετική άδεια για τη συλλογή, μετα φορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με την υπ αριθμ. ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β 383) κοινή υπουργική απόφαση όπως εκάστοτε ισχύει. ΙΙΙ.6.6 Να τηρείται χρονολογικό αρχείο με τις ποσότη τες των αποβλήτων, τη φύση, την προέλευση και ανά λογα με την περίπτωση, τον προορισμό, τη συχνότητα συλλογής και τον τρόπο μεταφοράς τους και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 4042/12. ΙΙΙ.6.7 Στην περίπτωση που το έργο (γηροκομείο, ξε νώνας ειδικών ομάδων ατόμων κ.λπ.) διαθέτει χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας ή διαγνωστικό εργαστή ριο, να τηρούνται τα μέτρα και οι όροι της υπ αριθμ /2012 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονά δων» (ΦΕΚ Β 1537), όπως εκάστοτε ισχύει. IV. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ IV.1 Δεσμεύσεις που εφαρμόζονται στην περίπτωση ύπαρξης παραλίας σε άμεση γειτνίαση με το έργο: IV.1.1 Για οποιοδήποτε έργο στην ζώνη αιγιαλού πα ραλίας ακολουθούνται οι διαδικασίες του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Α 285) για «παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας» ή «παραχώρηση αιγιαλού, παραλίας για την εκτέλεση έργων», όπως εκάστοτε ισχύει. IV.1.2 Να τοποθετηθεί ο απαιτούμενος αριθμός κάδων απορριμμάτων και να γίνεται τακτική περισυλλογή, ώστε να διασφαλίζεται η καθαρότητα της ακτής. IV.1.3 Να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στην παραλία έμπροσθεν του έργου. IV.2 Δεσμεύσεις που εφαρμόζονται στην περίπτωση έργων εντός εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. IV.2.1 Η υλοτόμηση δασικών δένδρων και θάμνων κα θώς και η διάθεση των υλικών που θα προκύψουν, να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας και τις υποδείξεις της αρμόδιας οικείας Δασικής Υπηρεσίας. IV.2.2 Η κατασκευή και λειτουργία του έργου να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μικρότερη δυνατή επέμβαση στις δασικές εκτάσεις εντός ή πλη σίον των οποίων εγκαθίσταται η το έργο. IV.3 Δεσμεύσεις σε περιπτώσεις έργου εντός περιοχής του Δικτύου Natura 2000 ΙV.3. Να τηρούνται οι τυχόν πρόσθετοι στις παρούσες ΠΠΔ όροι που επιβλήθηκαν με την απόφαση του Περι φερειάρχη (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4014/11), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των χορηγούμενων ΠΠΔ. IV.4 Δεσμεύσεις που εφαρμόζονται στην περίπτωση λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής IV.4.1 Η λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών και η διάθεση του νερού που προκύπτει από το άδεια σμα τους, να γίνεται σύμφωνα με τους όρους της υπ αριθμ. Γ1/443/1973 (ΦΕΚ Β 87) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Γ4/1150/1976 (ΦΕΚ Β 937) υπουργική απόφασ και την υπ αριθμ. ΔΥΓ2/80825/05/2006 (ΦΕΚ Β 120) κοινή υπουργική από φαση, του Ν. 3766/2009 (ΦΕΚ Α 102), του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82), όπως και τις σχετικές εγκυκλίους (ΓΔΥ2/οικ 69553/2006, ΔΥΓ2/99932/2007), όπως εκάστοτε ισχύουν. IV.4.2 Το νερό που θα προκύπτει από το άδειασμα των κολυμβητικών δεξαμενών ή των υδροψυχαγωγικών δραστηριοτήτων δύναται να διατίθεται για άρδευση των φυτευτικών ειδών της μονάδας, εφόσον δεν είναι θαλασσινό και οι συγκεντρώσεις ελεύθερου χλωρίου εί ναι χαμηλές λαμβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (145116/2011 (ΦΕΚ Β 354 κοινή υπουργική απόφαση) όπως εκάστοτε ισχύει). IV.5 Δεσμεύσεις στην περίπτωση ύπαρξης χώρων πα ρασκευής τροφίμων (μαγειρεία και παρασκευαστήρια εστιατορίων κ.λπ.) IV.5.1 Να γίνεται συλλογή των χρησιμοποιημένων βρώ σιμων ελαίων και να διαθέτονται σε αδειοδοτημένες επιχειρήσεις με σκοπό την ενεργειακή αξιοποίηση τους, εφόσον υπάρχει δίκτυο συλλογής στην περιοχή. IV.5.2 Τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από χώ ρους παρασκευής τροφίμων να διέρχονται από φρεάτια λιποσυλλογής πριν την τελική διαχείριση τους μαζί με τα αστικά υγρά απόβλητα. Η λάσπη από τα φρεάτια λιποσυλλογής να απομακρύνονται από αδειοδοτημένο συλλέκτη ή νόμιμο βυτιοφόρο και να διαχειρίζονται από αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης (ενδεικτικά Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου, ΧΥΤΑ, αδειοδοτη μένη μονάδα διαχείρισης ιλύος κ.λπ..) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αριθμ /2727/2003 (ΦΕΚ Β 1909) κοινή υπουργική απόφαση και το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α 24) όπως εκάστοτε ισχύουν. IV.5.3 Nα τοποθετηθούν φίλτρα συγκράτησης οσμών στις καμινάδες απαερίων. IV.5.4 Στις περιπτώσεις μη τακτικής συλλογής των αποβλήτων, τα οργανικά απόβλητα να φυλάσσονται σε ψυκτικούς θαλάμους που θα προορίζονται ειδικά για το σκοπό αυτό. IV.6 Δεσμεύσεις σε περιπτώσεις ύπαρξης χώρων πρα σίνου και φυτεμένων χώρων: IV.6.1 Να εφαρμόζονται πρακτικές διαχείρισης του νερού που να οδηγούν στη μείωση κατά το δυνατόν των χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων ύδατος κατά την άρδευση με εφαρμογή κατάλληλων μέτρων όπως: Πραγματοποίηση άρδευσης με σταλακτοφόρους σωλήνες

18 51142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ορθολογικός προγραμματισμός αρδεύσεων (π.χ.: Η άρδευση του πρασίνου να πραγματοποιείται αργά το απόγευμα ή τη νύχτα ώστε να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες της εξάτμισης, κ.λπ.) Αξιοποίηση δικτύου ομβρίων υδάτων και ανακύκλω ση του νερού των ελευθέρων υδάτινων επιφανειών για άρδευση, όπου αυτό είναι τεχνικά δυνατό υπό τις απαιτήσεις εφαρμογής της υπ αριθμ /2001 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκά στοτε ισχύει. IV.6.2 Να προτιμηθούν φυτά προσαρμοσμένα στο ελ ληνικό τοπίο και τις τοπικές μικροκλιματικές και εδα φολογικές συνθήκες όπως και τις τοπικές συνθήκες διαθεσιμότητας νερού. IV.6.3 Να ακολουθούνται οι Εγκεκριμένοι Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (85167/820/2000 (ΦΕΚ Β 477) υπουργική απόφαση, /568/2004 (ΦΕΚ Β 142) υπουργική απόφαση όπως εκάστοτε ισχύουν όσον αφο ρά στις εφαρμοζόμενες πρακτικές χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. IV.6.4 Η χρήση λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων να περι οριστεί στις απολύτως απαραίτητες και να γίνεται υπό κατάλληλες καιρικές συνθήκες (π.χ. να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων ή όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι). IV.6.5 Η λίπανση των χώρων πρασίνου να γίνεται όσο το δυνατό με οργανικά λιπάσματα. IV.7 Δεσμεύσεις στην περίπτωση που το έργο διαθέτει χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων έως 200 θέσεων ΙV.7.1 Οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων να κατασκευ άζονται και λειτουργούν με βάση τις απαιτήσεις του Π.Δ. 455/1976 (ΦΕΚ Α 169) όπως εκάστοτε ισχύει. ΙV.7.2 Για την λειτουργία στεγασμένων χώρων στάθ μευσης αυτοκινήτων έκτασης μεγαλύτερης των 100 τ.μ., απαιτείται η χορήγηση έγκρισης μελέτης εγκατάστασης του συστήματος εξαερισμού από την αρμόδια υπηρεσία για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Σταθμού Αυτοκινήτων (Π.Δ. 455/1976 (ΦΕΚ Α 169) όπως εκάστοτε ισχύει. ΙV.7.3 Σε όλους τους χώρους του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων να υπάρχει επαρκής ανανέωση του αέρα προς αποφυγή συσσώρευσης μονοξειδίου του άνθρα κα, ατμών βενζίνης και καυσαερίων όπως ορίζεται στο Π.Δ. 455/1976 (ΦΕΚ Α 169), όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ανανέωση του αέρα με φυσικό τρόπο, να υπάρχει μηχανικό σύστημα εξα ερισμού. Ο ρυθμός ανανέωσης του αέρα να είναι του λάχιστον 4 φορές την ώρα. Το σύστημα να λειτουργεί με βάση τις απαιτήσεις της εγκεκριμένης μελέτης και τουλάχιστον να τίθεται αυτόματα σε λειτουργία εφόσον υπάρξει υπέρβαση των ορίων συγκέντρωσης CO όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ 40589/2138/2004 (ΦΕΚ Β 1102) (30 mg/m3), όπως εκάστοτε ισχύει. ΙV.7.4 Για την λειτουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης δημόσιας χρήσης, να ελέγχεται η συγκέντρωση του CO με εγκατάσταση εξοπλισμού ανίχνευσης CO ύστερα από χορήγηση έγκριση της εγκατάστασης του Συστήματος Ανίχνευσης σύμφωνα με την υπ αριθμ /2138/2004 (ΦΕΚ Β 1102) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει. ΙV.7.5 Εντός του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων να υπάρχουν διαθέσιμα απορροφητικά υλικά (άμμος, πριονίδι) ώστε σε περίπτωση διαρροής καυσίμων, λι παντικών ή λοιπών επικίνδυνων ουσιών, να καλύπτεται άμεσα από τα απορροφητικά υλικά. Στη συνέχεια το υλικό που διέρρευσε μαζί με το απορροφητικό υλικό να διατίθεται σε εταιρείες, οι οποίες να διαθέτουν άδεια για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αριθμ. ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β 383) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκά στοτε ισχύει. IV.8 Δεσμεύσεις σε περιπτώσεις έργων που φιλοξε νούν ζώα (π.χ. ζωολογικοί κήποι, θεματικά πάρκα με ζώα) IV.8.1 Να τηρούνται οι συνθήκες υγιεινής κατά τον καθαρισμό των χώρων με στόχο την αποφυγή οσμών. IV.8.2 Τα οργανικά απόβλητα των ζώων να απομακρύ νονται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος. ΙV.8.3 Nα εφαρμόζονται οι υγειονομικοί κανόνες για τα ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο σύμ φωνα με τους κανονισμούς 1069/2009/ΕΕ και 142/2011/ ΕΕ, όπως εκάστοτε ισχύουν και με βάση τις εκάστοτε απαιτήσεις της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας για την δια σφάλιση της δημόσιας υγείας. IV.8.4 Στην περίπτωση που το έργο διαθέτει κτηνια τρική κλινική ή κτηνιατρικά διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια, τα απόβλητα που προκύπτουν να διαχει ρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ αριθμ /2012 (ΦΕΚ Β 1537) κοινής υπουρ γικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει. IV.9 Δεσμεύσεις σε περιπτώσεις έργων που το γή πεδό τους εμπίπτει σε περιοχή των διατάξεων του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α 153) ΙV.9. Να τηρούνται οι τυχόν πρόσθετοι στις παρούσες ΠΠΔ όροι που επιβλήθηκαν με τις εγκρίσεις των αρμό διων αρχαιολογικών υπηρεσιών.

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 51143

20 51144 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 24 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 59845 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο.

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο. Μια ακόμη επιτυχία της Ομοσπονδίας αποτελεί η υπαγωγή των συνεργείων στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ΠΠΔ με αρμόδιο φορέα το Υπουργείο Μεταφορών και διάρκεια ισχύος όσο και ο χρόνος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ Γεν.ΔΝΣΗ Προγρ/σμου-Περ/ντος& Υποδομών ΔΝΣΗ Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δνση : Αρέθα & Παπαδιαμάντη 14 ΤΚ 264 43 - Πάτρα Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3266 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 172425 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Υγειονομικών Μονάδων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 29 /12 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : οικ. 97311 / 985 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1999 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 169810 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2356 20 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 170163 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 e-mail. perivallon@pekorinthias.gr

: 2741-363127.. : 2741363125 e-mail. perivallon@pekorinthias.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 16 /12/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : 85335 / 876 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κοιν Πίνακας Αποδεκτών

Κοιν Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ. 5036 Ταχ. Κώδικας: 261-10 Πληροφορίες: Δ.

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 1.. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

: 2741-363127.. : 2741363125 1.. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 10 /02/ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : 96675 /981 /2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προς : Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2407 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 170544 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2507 7 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.170078 Π ρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τα έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Περιφέρεια Κρήτης Περιφερειακή Ενότητα Χανίων Δ/νση Ανάπτυξης Πολυτεχνείο Κρήτης Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Αδειοδότηση Όροι και προϋποθέσεις για την διάθεση των υγρών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΠΕ. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Περιεχόμενα ΜΠΕ. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Περιεχόμενα ΜΠΕ Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Γενικά στοιχεία σχετικά με τα περιεχόμενα κάθε Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ανεξάρτητα από το είδος του έργου ή της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-9 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. 52891 ΑΠΟΦΑΣΗ Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος, 26/01/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος, 26/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος, 26/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Πρωτ. 2183/22-01-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση Τ. Κ. Πληροφορίες Τηλ Καστρομηνάς 82 100 Σ. Καλλίκη 227103332

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΡΤ7ΛΨ-ΒΝ4

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΡΤ7ΛΨ-ΒΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΡΤ7ΛΨ-ΒΝ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία, 03-02-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 499 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26759 10 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2471 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 229 19 Ιουνίου 2012 ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13275 26 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1412 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.18485 Καθορισμός των κατηγοριών και των προδιαγραφών των Πράσινων Σημείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου : «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για τον προσδιορισµό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για απαλλαγή/έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας µεταποιητικών µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 4: Περιεχόμενα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) - ΙI

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 4: Περιεχόμενα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) - ΙI Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 4: Περιεχόμενα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) - ΙI Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20113

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20113 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις επιχειρήσεις της Κατηγορίας Β περιλαμβάνονται στον Πί νακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΟΜΩΣΕΩΝ vπυροπροστασια - ΜΑΝΩΛΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΕΙΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΟΡΟΛΟΓΙΑ Απόβλητο: κάθε ουσία ή αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν. 4056/2012

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν. 4056/2012 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν. 4056/2012 Εισαγωγή Περίγραμμα παρουσίασης Κωδικοποίηση νομοθεσίας Απαιτούμενα δικαιολογητικά αρμόδιες υπηρεσίες Διάγραμμα ροής διαδικασίας Συχνά εμφανιζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1750 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8592 Απλούστευση της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Άρτα, 18 Μαρτίου 2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου Κοινοτική νομοθεσία: οδηγίες 85/337, 97/11, IPPC, κλπ.. Ο θεσμός των Μελετών περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2014 31.12.2014 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 23 της ΚΥΑ203064/06.09.2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2932 20 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2446 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. 52891 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστη ριότητες «Συνεργεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2001 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 46294 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα : 20-10 - 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8542 / Φ14 / 3238 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ταχ. Δ/νση: Λ. Κηφισίας 241 Ταχ. Κώδικας: 145 61, Κηφισιά Τηλέφωνο : 210 5241919 & 5241903 Fax : 210 5241833 Email: info@prasinotameio.gr Ημερομηνία :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Ταχ. Κωδ.: 311 00 Λευκάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΠΙΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Διπλ. Πολ. Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜΔΕ Α.Σ.Τ.Ε. Α.Π.Θ. Εισαγωγή Περίγραμμα παρουσίασης Κωδικοποίηση νομοθεσίας Απαιτούμενα δικαιολογητικά αρμόδιες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΕΝΙΚΑ Ν.3325/2005 «Ίδρυση. και λειτουργία βιοµηχανικών και βιοτεχνικών

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΕΝΙΚΑ Ν.3325/2005 «Ίδρυση. και λειτουργία βιοµηχανικών και βιοτεχνικών ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ Α ΕΙΩΝ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΕΝΙΚΑ Ν.3325/2005 «Ίδρυση και

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Υδάτων

Ειδική Γραμματεία Υδάτων ΥΠΕΝ Ειδική Γραμματεία Υδάτων Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος Αθήνα 2017 Α.Π. ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Διάθεση υγρών αποβλήτων» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι του υποπρογράμματος «Περιβάλλον», για τον τομέα προτεραιότητας «Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων» & Θέματα έργων

Στόχοι του υποπρογράμματος «Περιβάλλον», για τον τομέα προτεραιότητας «Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων» & Θέματα έργων Στόχοι του υποπρογράμματος «Περιβάλλον», για τον τομέα προτεραιότητας «Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων» & Θέματα έργων Δημήτρης Χωματίδης, Εμπειρογνώμονας Περιβάλλοντος & Αποδοτικότητας Πόρων - GRLTF

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής

Διαβάστε περισσότερα

5585 ' ' Κ.Δ.Π. 511/2002

5585 ' ' Κ.Δ.Π. 511/2002 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 5584 Κ.Δ.Π. 511/2002 Αρ. 3647, 25.10.2002 Αριθμός 511 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Υδραργύρου από Τομείς Εκτός του Βιομηχανικού Τομέα της Ηλεκτρόλυσης των Χλωριούχων

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2425 27 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 170545 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε. 20701-4 : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά, Νοέμβριος 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Χανιά, Νοέμβριος 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98/ΕΚ Ιεράρχηση αποβλήτων Η επαναχρησιμοποίηση λυμάτων στα υψηλότερα επίπεδα της πυραμίδας Ιεράρχηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1793 20 Αυγούστου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Η.Π. 34062/957/Ε103 Έγκριση Μεταβατικού Εθνικού Σχεδίου Μείωσης των Εκ πομπών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 203035 ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν Δ Α Φ Ν Η

Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν Δ Α Φ Ν Η ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΦΝΗ ΜΥΚΟΝΟΣ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΦΝΗ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σχεδιασμός των δράσεων και η διαμόρφωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcompact K παραδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 8592/2017. Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων.

Εγκύκλιος 8592/2017. Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων. Εγκύκλιος 8592/2017 Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων. ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1750 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2002 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 46296 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014)

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : NEO Πατρών Αθηνών 35 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2446 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. 52891 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστη ριότητες «Συνεργεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια από τον ενδιαφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

του 1993 και 2000 και των σχετικών Κανονισμών. 47(Ι) του 200α

του 1993 και 2000 και των σχετικών Κανονισμών. 47(Ι) του 200α Ε.Ε. Παρ. III(I) 5603 ΚΑ.Π. 515/2002 Αρ. 3647, 25.10.2002 Αριθμός 515 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Πρόληψη και Μείωση της Ρύπανσης των Νερών από Αμίαντο) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα