ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 28643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για τις δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 11ης Ομάδας «Σταθμοί ανεφοδιασμού οχημάτων με αέρια ή υγρά καύσιμα» που ανήκουν στην υποομάδα «με ταφορά διακίνηση καυσίμων και χημικών ουσιών». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α 209) και ειδικό τερα το άρθρο 8 αυτού. 2. Το Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυ στημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (A 303), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α 289), πιο συγκεκριμένα τα άρθρα 14, 45 60, όπως τροποποι ήθηκαν και ισχύουν. 4. Το Ν. 1734/1987 «Βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με κτηνοτροφική αποκατάσταση και με άλλες παραχωρήσεις καθώς και θεμάτων που αφορούν δασι κές εκτάσεις» (Α 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Το Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτή των και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α 153). 6. Την υπ αριθ. 1958/2012 υπουργική απόφαση «Κατά ταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτή των σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Α 209)» (Β 21). 7. Την υπ αριθ /2012 υπουργική απόφαση «Εξειδί κευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις ΑΕΠΟ της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθε σίας έγκρισης επέμβασης, για τα έργα και δραστηριό τητες κατηγοριών Α και Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β 21), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011» (Β 1077). 8. Το Ν. 2801/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (A 46). 9. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επι κοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων, και άλλες διατάξεις» (A 82), όπως τροποποιήθηκε Ν. 4093/2012 «Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη μοσιονομικής στρατηγικής » (α 222) και ισχύει. 10. Το ΠΔ 595/1984 «Όροι και προϋποθέσεις εγκατά στασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL (LPG)» (A 218). 11. Την υπ αριθ. 5063/184/2000 κοινή υπουργική απ φο αση «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων πεπιεσμένου φυ σικού αερίου (CNG)» (Β 155). 12. Το Π.Δ. 118/2006 «Τροποποίηση του β.δ. 465/70 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουρ γίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφορι ακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α 150) και του Π.Δ. 1224/81 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων σχεδίων οικισμών ή εν γένει κατοικημέ νων περιοχών» (Α 303) όπως τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 509/84 (Α 181), το Π.Δ. 143/89 «Τροποποίηση διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α 69), το Π.Δ. 401/93 (Α 170) και το Π.Δ. 125/92 (Α 56) «τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 143/89 (Α 69)» και κατάργηση διατάξεων του Π.Δ. 327/92 (Α 163)» (A 119). 13. Το Ν. 3534/2007 «Σύσταση αρχής για την κατανο μή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις» (A 40). 14. Το Ν. 3710/2008 «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις» (A 216). 15. Την υπ αριθ /8501/2011 κοινή υπουργική από φαση «Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδι ότητας των τομέων μεταφορών κι επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)» (Β 2663).

2 28644 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 16. Την υπ αριθ /763/Ε103/2012 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα για τη μείωση της ποσότητας των ατμών βενζίνης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/126/ΕΚ «σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτη σης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευ ρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Οκτωβρίου 2009 (Β 1439). 17. Την υπ αριθ /712/1997 κοινή υπουργική από φαση «Μέτρα και όροι για τον έλεγχο εκπομπών πτη τικών οργανικών ουσιών (VOC), που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή τους από τις τερματικές εγκαταστάσεις στους σταθμούς διανομής καυσίμων» (Β 311). 18. Την υπ αριθ. οικ /2038/2009 κοινή υπουργι κή απόφαση «Καθορισμός τρόπου εγκατάστασης και τοποθέτησης δεξαμενών υγραερίου (LPG), με χωρητι κότητα μέχρι 18 m 3 εντός πρατηρίων υγραερίου μικτών ή αμιγών» (Β 1221). 19. Tην υπ αριθ. 329 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλο [ΦΕΚ 1655/Β/13, όπως έχει τροποποιηθεί από την απόφαση με Αριθμό 1208/ (ΦΕΚ 1718Β)]. 20. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Σκοπός 1. Οι διατάξεις της παρούσας καθορίζουν τις Πρό τυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν. 4014/2011 (Α 209) όπως εκάστοτε ισχύει, για δραστηριότητες της κατη γορίας Β, του παραρτήματος XΙ, του πίνακα 1, της 11ης Ομάδας «Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών» (υποομάδα «Μεταφορά διακίνηση καυσίμων και χημικών ουσιών») με α/α 9 «Σταθμοί ανεφοδιασμού οχημάτων με αέρια ή υγρά καύσιμα», της ΥΑ 1958/2012 (Β 21), όπως τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει, συμπε ριλαμβανομένων του λιπαντηρίου ή/και πλυντηρίου που λειτουργεί μαζί με το σταθμό ανεφοδιασμού οχημάτων υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ενιαία άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. 2. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας δεν υπάγονται άλλα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της υπ αριθ. 1958/2012 (Β 21) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που τυχόν απαιτούνται για την κατασκευή ή/και τη λειτουργία των δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Για τα έργα και τις δραστηριότητες αυτές, ο φορέας της δραστηρι ότητας υποχρεούται να ακολουθήσει τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4014/2011 (A 209) και μέχρι την έκδοση των αντίστοιχων σχετικών αποφάσεων της παραγρά φου 3 του άρθρου 8, τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου. 3. Σκοπός της παρούσας είναι η προστασία του φυσι κού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και η διασφά λιση της δημόσιας υγείας με τον προσδιορισμό όλων των αναγκαίων μέτρων και περιορισμών που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία των δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 2 Αρμόδια υπηρεσία για την υπαγωγή σε ΠΠΔ Αρμόδια υπηρεσία για την υπαγωγή σε ΠΠΔ των δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας είναι η υπηρεσία η οποία χορηγεί την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις των β.δ. 465/1970, Π.Δ. 1224/1981, Π.Δ. 595/1984 και υ.α. 5063/1985 όπως ισχύουν, ήτοι η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας εντός των ορίων της οποίας προβλέπεται να υλοποιηθεί το έργο, εκτός των εγκαταστάσεων δεξαμενών καυσίμων που βρίσκονται εντός των Κρατικών Αερολιμένων, προς ανεφοδιασμό των υπηρεσιακών οχημάτων αυτών, οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των οποίων χορηγού νται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΥΠΑ. Άρθρο 3 Διαδικασία υπαγωγής σε ΠΠΔ 1. Ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει στην αρ μόδια υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας, δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ. Το περιεχόμενο της δήλωσης αυτής ορίζεται στο Παράρτημα Α της παρούσας απόφασης. Η δήλωση αυτή συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης. 2. Στην περίπτωση νέων σταθμών ανεφοδιασμού οχη μάτων, η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας ίδρυσης. 3. Η αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 2 συμπληρώνει το έντυπο του Παραρτήματος Β της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι εφαρμογής των οριζόμενων στις παραγράφους 5 και 6 του παρό ντος άρθρου. Εφόσον οι ΠΠΔ προσαρτώνται στην άδεια ίδρυσης με τη συμπλήρωση του εντύπου του Παραρ τήματος Β, ενσωματώνονται στη συνέχεια, με το ίδιο έντυπο, και στην άδεια λειτουργίας χωρίς να απαιτείται εκ νέου δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ. 4. Στην περίπτωση σταθμών ανεφοδιασμού οχημά των, για τους οποίους μετά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης ή άδειας λειτουργίας προβλέπονται αλλαγές σε σχέση με τα αρχικώς εγκριθέντα σχεδιαγράμματα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 18 του β.δ. 465/1970 και του Π.Δ. 1224/1981, στην παράγραφο 4 του άρθρου 26 του Π.Δ. 595/1984 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 22 της υπ αριθ. 5063/1984 υπουργικής απόφασης, όπως ισχύουν, η δήλωση υπαγω γής σε ΠΠΔ υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της τροποποιημένης άδειας λειτουργίας. 5. Σε περιπτώσεις που η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ δεν είναι συμπληρωμένη σε όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα πεδία της ή σε περιπτώσεις που δεν έχουν επισυναφθεί σε αυτή τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της παρούσας, η αρμό δια υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, με έγγραφό της προσδιορίζει στο φορέα της δραστηριότητας τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση πεδία και δικαιολογητικά. 6. Εάν από τα στοιχεία που απαιτούνται για τη χο ρήγηση της κατά περίπτωση άδειας ή τα στοιχεία της Δήλωσης Υπαγωγής, προκύπτει ότι η συγκεκριμένη δρα στηριότητα αντίκειται στις θεσμοθετημένες χρήσεις

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γης ή υπάρχει αρνητικό πόρισμα Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης ή ότι το έργο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, η υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας, εντός 15 εργάσιμων ημερών ενημερώνει εγγράφως το φορέα του έργου ή της δρα στηριότητας και αναστέλλει την έκδοση της κατά πε ρίπτωση σχετικής άδειας. 7. Η κατά τα ανωτέρω δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του φορέα της δρα στηριότητας κατά το ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση ανακριβούς ή ψευδούς δηλώσεως ο φορέας της δραστηριότητας υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (A 75) και η υπαγωγή του έργου σε ΠΠΔ δεν είναι νόμιμη. Στις περιπτώσεις αυτές έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί κυρώσεων του ν. 1650/86 όπως ισχύει. Άρθρο 4 Δικαιολογητικά 1. Η Δήλωση Υπαγωγής της Εγκατάστασης σε ΠΠΔ συνοδεύεται από τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαι ολογητικά: 1.1. Για νέες δραστηριότητες που πρόκειται να υλο ποιηθούν σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών, υποβάλλονται: 1.1.α. Η σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη με τυχόν πρόσθετους όρους στις ΠΠΔ, σύμφωνα με την παρά γραφο 3 του άρθρου 10 του ν. 4014/11, εφόσον η πε ριοχή υλοποίησης της δραστηριότητας εμπίπτει στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, οπότε ακολουθείται η διαδικασία υποβολής Ειδικής Οι κολογικής Αξιολόγησης. 1.1.β. Οι σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες Αρχαιο λογικές Υπηρεσίες, προκειμένου τα τυχόν μέτρα όροι και περιορισμοί που τίθενται σε αυτές να εντάσσονται στις ΠΠΔ, εφόσον το γήπεδο ή το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή που εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ A 153) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως εκάστοτε ισχύει. 1.2 Για υφιστάμενες δραστηριότητες για τις οποίες εκδόθηκε απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, αντί γραφο της ΑΕΠΟ μαζί με τυχόν απόφαση ανανέωσης ή τροποποίησής της. 2. Σε περίπτωση που κάποια από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνο νται στον φάκελο έκδοσης των κατά περίπτωση Αδειών, αναπόσπαστο τμήμα των οποίων θα αποτελούν οι ΠΠΔ, αυτά δεν απαιτείται να συνυποβληθούν με τη Δήλωση Υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια ισχύος 1. Η υπαγωγή σε ΠΠΔ έχει τη χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας, των οποίων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα. 2. Σε περίπτωση μεταβολής των εγκαταστάσεων της δραστηριότητας και εφόσον αυτή εξακολουθεί να υπά γεται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να υποβάλλει νέα δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά η αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 2 της παρού σας. 3. Σε περίπτωση που λόγω μεταβολής των εγκα ταστάσεων της δραστηριότητας αυτή κατατάσσεται πλέον στην κατηγορία Α (υποκατηγορίες Α1 και Α2) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υ.α. 1958/2012, όπως εκάστοτε ισχύει, ακολουθούνται οι αντίστοιχες διαδι κασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης που ορίζονται στον ν. 4014/2011 (Α 209), όπως εκάστοτε ισχύει. Άρθρο 6 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 1. Στο Παράρτημα Γ, το οποίο προσαρτάται στην πα ρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, περι λαμβάνονται οι ΠΠΔ που εφαρμόζονται κατ ελάχιστον στις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ μογής της παρούσας. 2. Τυχόν πρόσθετες ή άλλες ειδικές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που επιβάλλονται στις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας από φασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις (α) και (β) της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της παρούσας κατισχύουν των δεσμεύσεων του Παραρτήματος Γ της παρούσας ως ειδικότεροι, όταν αφορούν στο ίδιο αντικείμενο. 3. Ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να τηρεί τις ΠΠΔ στις οποίες έχει υπαχθεί τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας της δραστηριότητας. 4. Ο φορέας της δραστηριότητας φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των ΠΠΔ έστω και αν μέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής πραγματοποιού νται από τρίτους, ανεξαρτήτως των τυχόν ευθυνών που φέρουν και οι τελευταίοι για κάθε πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει τους όρους της παρούσας απόφασης καθώς και της εκάστοτε ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 5. Σε κάθε περίπτωση ο φορέας του έργου οφείλει να συμμορφώνεται με το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Άρθρο 7 Μεταβατικές διατάξεις 1. Οι φάκελοι περιβαλλοντικών εκθέσεων, καθώς και αντίστοιχοι φάκελοι αιτημάτων για ανανέωση ή τρο ποποίηση ΑΕΠΟ που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας και σύμφωνα με τις μεταβατι κές διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του ν. 4014/2011 (Α 209) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, ολοκληρώνονται ως προς την αξιολό γησή τους και εκδίδονται αντίστοιχα οι ΑΕΠΟ και οι αποφάσεις ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκτός εάν ο φορέας της δραστηριότητας ζητήσει την υπαγωγή του στις διατά ξεις της παρούσας. 2. Δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ μογής της παρούσας και διαθέτουν ΑΕΠΟ, υπάγονται σε ΠΠΔ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα με δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ που υποβάλλεται του λάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της ισχύουσας ΑΕΠΟ. Σε περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες που απαιτούν τροποποίηση της άδειας λειτουργίας, η υπαγωγή σε

4 28646 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΠΔ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης και ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης της ΑΕΠΟ. 3. Δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ μογής της παρούσας και διαθέτουν Περιβαλλοντικούς Όρους ως μέρος της ΑΕΠΟ άλλης εγκατάστασης, η οποία ανήκει και αυτή στην κατηγορία Β, ισχύουν μέχρι τη λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ. Στη συνέχεια οι δραστηριό τητες αυτές θα πρέπει να υπαχθούν ξεχωριστά σε ΠΠΔ, από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Άρθρο 8 Παραρτήματα Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας τα παραρτήματα Α, Β και Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Πε ριβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) δραστηριοτήτων κα τηγορίας Β της ΥΑ 1958/2012 (Β 21), όπως ισχύει. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Κατάλογος εφαρμοζόμενων Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύ σεις.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 28647

6 28648 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 28649

8 28650 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 28651

10 28652 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ Ι.1 Ο φορέας της δραστηριότητας φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των παρόντων Πρότυπων Πε ριβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) έστω και αν μέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας πραγματοποιούνται από τρίτους. ΙΙ. ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΙ.1 ΓΕΝΙΚΑ ΙΙ.1.1 Κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή του σταθ μού να τηρούνται τα ακόλουθα: (α) Στην περίπτωση σταθμού ανεφοδιασμού οχη μάτων με υγρά καύσιμα να τηρούνται οι όροι και οι προδιαγραφές του Β.Δ. 465/1970 (A 150) και του Π.Δ. 1224/1981 (A 303), όπως εκάστοτε ισχύουν. (β) Στην περίπτωση σταθμού ανεφοδιασμού οχημά των με υγραέριο κίνησης (LPG) να τηρούνται οι όροι και οι προδιαγραφές του Π.Δ. 595/1984 (A 218), του Ν. 3710/2008 (A 216) και της υπ αριθ /2038/2009 υπουργικής απόφασης (Β 1221), όπως εκάστοτε ισχύουν. (γ) Στην περίπτωση σταθμού ανεφοδιασμού οχημά των με πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) να τηρούνται οι όροι και οι προδιαγραφές της υπ αριθ. 5063/184/2000 υπουργικής απόφασης (Β 155), όπως εκάστοτε ισχύει. (δ) Στην περίπτωση μικτού σταθμού ανεφοδιασμού οχημάτων να τηρούνται οι ανωτέρω δεσμεύσεις αθροι στικά, ανάλογα με τα αποθηκευμένα και διακινούμενα είδη καυσίμων. ΙΙ.1.2 Η διαμόρφωση του γηπέδου/οικοπέδου των σταθ μών ανεφοδιασμού οχημάτων με υγρά καύσιμα πρέπει να εξασφαλίζει ότι σε περίπτωση διαρροής καυσίμων, αυτά δεν θα διαφύγουν εκτός του γηπέδου/οικοπέδου του σταθμού (π.χ. κατασκευή τοιχίου ασφαλείας, δια μόρφωση εσωτερικών κλίσεων του δαπέδου, εγκατά σταση εσχαρωτών καναλιών). ΙΙ.1.3 Οι χώροι κίνησης των οχημάτων (βυτιοφόρων τροφοδοσίας και ανεφοδιαζόμενων οχημάτων) εντός των ορίων του γηπέδου του σταθμού να είναι ασφαλ τοστρωμένοι ή τσιμεντοστρωμένοι. ΙΙ.1.4 Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να ακο λουθήσει τις διαδικασίες που καθορίζονται στο Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α 153) όπως εκάστοτε ισχύει. Πριν την έναρξη των εργασιών κατα σκευής, ο φορέας της δραστηριότητας, ειδοποιεί τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες, ώστε να μεριμνή σουν για την επίβλεψη των εργασιών. ΙΙ.1.5 Στην περίπτωση σταθμού εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000, η κατασκευή του να είναι σύμφωνη με τους όρους και τις σχετικές πρόνοιες προστασίας που ορίζονται στο προεδρικό διάταγμα ή υπουργική απόφαση προστασίας της συγκεκριμένης περιοχής του δικτύου Natura 2000, εφόσον έχει εκδοθεί. ΙΙ.1.6 Πριν από κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής (π.χ. δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λπ.) να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του μέσω συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς. ΙΙ.1.7 Να γίνει οριοθέτηση της έκτασης επέμβασης του έργου μέσω κατάλληλης περίφραξης, ώστε να μην είναι δυνατή η διέλευση εντός του εργοταξίου αναρμόδιων ατόμων και να διασφαλίζεται η πραγματοποίηση των εργασιών εντός του περιφραγμένου χώρου. ΙΙ.1.8 (α) Να εξασφαλιστεί η αντιπλημμυρική προστασία του εργοταξίου και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διαβρώσεων και εκπλύσεων υλικών κατά την διάρκεια της κατασκευής του. (β) Να κατασκευαστεί το σύνολο των απαιτούμενων τεχνικών έργων ώστε κατά την λειτουργία του έργου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα των όμβριων) και να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών. ΙΙ.1.9 Τα αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου να εξασφαλίζονται από νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών. ΙΙ.1.10 Να μην πραγματοποιείται αποθήκευση, έστω και προσωρινή, υλικών έξω από τον χώρο του έργου. ΙΙ.1.11 Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου να λαμβά νονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας. ΙΙ.1.12 Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργα σιών, απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου του εργοταξίου εργασία συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού και των οχημάτων (εργοταξιακά οχήματα, οχήματα μεταφοράς προσωπικού και υλικών) που χρη σιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου. Οι εργασίες αυτές, εφόσον απαιτηθούν, να πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτημένων επιχειρή σεων. ΙΙ.1.13 Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έρ γου: (α) να απομακρυνθούν άμεσα οι κάθε είδους εργοτα ξιακές εγκαταστάσεις και να αποκατασταθεί πλήρως το σύνολο των εργοταξιακών χώρων. (β) να απομακρυνθεί το σύνολο ενδεχόμενων πλεο ναζόντων υλικών και η περαιτέρω διαχείρισή τους να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (γ) να αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλον χώρος του εργοταξίου. ΙΙ.2 ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ Για τη μείωση των αιωρούμενων σωματιδίων κατά την διάρκεια των εργασιών, κατ ελάχιστον να τηρούνται τα ακόλουθα: Οι σωροί των προϊόντων εκσκαφής και των αποθη κευμένων αδρανών και γενικότερα οι χώροι του εργο ταξίου να διαβρέχονται περιοδικά, ιδιαίτερα κατά τις ξηρές περιόδους. Τα φορτηγά μεταφοράς των αδρανών υλικών και των προϊόντων εκσκαφής να είναι καλυμμένα με κατάλ ληλα μέσα και να αποφεύγεται η υπερπλήρωσή τους. Το ύψος πτώσης κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση χαλαρών δομικών υλικών να είναι το ελάχιστο δυνατό. ΙΙ.3 ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μεί ωση στο ελάχιστο του εκπεμπόμενου θορύβου. Κατ ελάχιστον να τηρούνται τα ακόλουθα: α) Τα μηχανήματα και οι συσκευές εργοταξίου που θα χρησιμοποιηθούν κατά την φάση της κατασκευής του έργου να φέρουν σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπε ται στην υπ αριθ /2003 (Β 1418) κοινή υπουργική απόφαση και στην υπ αριθ. 9272/2007 κοινή υπουργική απόφαση (B 286), όπως εκάστοτε ισχύουν. β) Σε περίπτωση που οι εργασίες κατασκευής λαμβά νουν χώρα κοντά σε ευαίσθητες χρήσεις (όπως νοσοκο μεία, σχολεία, κατοικίες κ.λπ.) να τηρούνται τα κάτωθι:

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β.1) Να μην πραγματοποιούνται εργασίες που προ καλούν υψηλά επίπεδα θορύβου κατά τις ώρες κοινής ησυχίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. β.2) Να γίνεται κατάλληλη χωροθέτηση των μηχανημά των του εργοταξίου με σκοπό τη μείωση του εκπεμπό μενου θορύβου προς ευαίσθητες χρήσεις. Για περαιτέρω ηχοπροστασία από θορυβώδη μηχανήματα ή εργασίες να χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση κατάλληλες ηχο προστατευτικές διατάξεις (ηχοπετάσματα κ.λπ.) β.3) Να αποφεύγεται η παράλληλη χρήση του εξοπλι σμού ή των μηχανημάτων του εργοταξίου και να απε νεργοποιείται ο εξοπλισμός που δεν χρησιμοποιείται. ΙΙ.4 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΙΙ.4.1 Τα απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής του έργου να συλλέγονται σε κατάλληλο χώρο ή/και σε κατάλληλους περιέκτες εντός του εργο ταξίου. Να εφαρμόζεται διαλογή των υλικών στην πηγή, όπου είναι εφικτό. ΙΙ.4.2 Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου, κατά προτεραιό τητα να αξιοποιηθούν για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του έργου, όπως π.χ. γεωμορφολογική εξομά λυνση επιμέρους χώρων/τμημάτων του έργου, στήριξη πρανών κ.λπ., λαμβάνοντας κάθε δυνατή μέριμνα για την ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης της υφιστάμενης μορφολογίας του εδάφους. ΙΙ.4.3 Τυχόν πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών και τα μη επικίνδυνα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων να υφίστανται διαχείριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Κ.Υ.Α /2010 (Β 1312), όπως εκάστοτε ισχύει. ΙΙ.4.4 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αριθ /2727/2003 κοινή υπουργική απόφαση (Β 1909) και στο Ν. 4042/2012 (Α 24), όπως εκάστοτε ισχύουν. ΙΙ.4.5 Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (Α 179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, να πραγ ματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότησή του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΚΑ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. ΙΙ.4.6 Να τοποθετηθούν στον χώρο του εργοταξίου κατάλληλοι κάδοι για την συλλογή των στερεών απο βλήτων αστικού τύπου. Τα απόβλητα αυτά είτε θα πα ραλαμβάνονται από απορριμματοφόρα οχήματα του οικείου ΟΤΑ είτε θα μεταφέρονται στο πλησιέστερο σημείο συλλογής απορριμμάτων του οικείου ΟΤΑ με ευθύνη του φορέα του έργου. ΙΙ.4.7 Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της κεί μενης νομοθεσίας. Ειδικότερα, τα επικίνδυνα απόβλητα να παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθ /725/2006 κοινής υπουργι κής απόφασης (Β 383) και του Ν. 4042/2012 (A 24), όπως εκάστοτε ισχύουν. Στην περίπτωση που τα απόβλητα αυτά πριν την παράδοση τους αποθηκεύονται προσωρινά εντός του εργοταξίου, να αποθηκεύονται σε ειδικά στεγανά δο χεία κατάλληλων προδιαγραφών, τα οποία να φυλάσ σονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του εργο ταξίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο 2 της υπ αριθ /2006 υπουργικής απόφασης (Β 791) και στον Ν. 4042/2012 (A 24), όπως εκάστοτε ισχύουν. ΙΙ.5 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΝΕΦΟΔΙ ΑΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Στην περίπτωση που ο σταθμός ανεφοδιασμού οχη μάτων διαθέτει και εγκατάσταση πλυντηρίου, να εφαρ μόζονται κατά την κατασκευή του επιπροσθέτως και οι κάτωθι δεσμεύσεις: ΙΙ.5.1 Κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή του πλυ ντηρίου να τηρούνται οι όροι και οι προδιαγραφές του Π.Δ. 455/1976 (Α 169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ΙΙ.5.2 Οι χώροι κίνησης/στάθμευσης των οχημάτων εντός των ορίων του πλυντηρίου να είναι ασφαλτο στρωμένοι ή τσιμεντοστρωμένοι. ΙΙ.5.3 Η κατασκευή του πλυντηρίου να είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για ηχομονώσεις. Οι εγκαταστάσεις του πλυντηρίου πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να αποκλείεται η μεταφορά προς τα γειτονικά κτίρια ή τους ορόφους του ίδιου κτιρίου, κραδασμών και θορύβων που προκαλούνται από τη λειτουργία του πλυντηρίου. ΙΙ.5.4 Κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή του πλυ ντηρίου να προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος ανακύκλωσης του νερού που χρησιμοποιείται για την πλύση των οχημάτων. ΙΙ.6 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΝΕΦΟΔΙ ΑΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ Στην περίπτωση που ο σταθμός ανεφοδιασμού οχη μάτων διαθέτει και εγκατάσταση λιπαντηρίου, να εφαρ μόζονται κατά την κατασκευή του επιπροσθέτως και οι κάτωθι δεσμεύσεις: ΙΙ.6.1 Κατά τον σχεδιασμό και την κατασκευή του λι παντηρίου να τηρούνται οι όροι και οι προδιαγραφές του Π.Δ. 455/1976 (Α 169) και του Π.Δ. 78/1988 (Α 34), όπως εκάστοτε ισχύουν. ΙΙ.6.2 Οι χώροι κίνησης/στάθμευσης των οχημάτων εντός των ορίων του λιπαντηρίου να είναι ασφαλτο στρωμένοι ή τσιμεντοστρωμένοι. ΙΙΙ. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΙΙ.1 ΓΕΝΙΚΑ ΙΙΙ.1.1 Στην περίπτωση σταθμού ανεφοδιασμού οχη μάτων με υγρά καύσιμα να τηρούνται οι όροι και οι προδιαγραφές των: Β.Δ. 465/1970 (A 150), Π.Δ. 1224/1981 (A 303), όπως ισχύουν. ΙΙΙ.1.2 Στην περίπτωση σταθμού ανεφοδιασμού οχη μάτων με υγραέριο κίνησης (LPG) να τηρούνται οι όροι και οι προδιαγραφές των: Π.Δ. 595/1984 (A 218), Ν. 3710/2008 (A 216), Υ.Α /2038/2009 (Β 1221), Κ.Υ.Α /330/1999 (Β 987), όπως ισχύουν. ΙΙΙ.1.3 Στην περίπτωση σταθμού ανεφοδιασμού οχημά των με πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) να τηρούνται οι όροι και οι προδιαγραφές της Υ.Α. 5063/184/2000 (Β 155), όπως εκάστοτε ισχύει. ΙΙΙ.1.4 Στην περίπτωση σταθμού που διακινεί καύσιμα περισσότερα του ενός είδους (υγρά καύσιμα, υγραέ ριο κίνησης, πεπιεσμένο φυσικό αέριο) να τηρούνται οι ανωτέρω δεσμεύσεις ΙΙΙ.1.1 έως ΙΙΙ.1.3 αθροιστικά, ανάλογα με τα αποθηκευμένα και διακινούμενα είδη καυσίμων. ΙΙΙ.1.5 Οι μη δομημένοι χώροι του σταθμού να διατηρού νται καθαροί και να μην υπάρχουν διάσπαρτα διάφορα

12 28654 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) άχρηστα υλικά ή απόβλητα (στερεά ή υγρά). Να υπάρχει μέριμνα για την αποψίλωση του γηπέδου/οικοπέδου για τον περιορισμό κινδύνου πυρκαγιάς. ΙΙΙ.1.6 Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επι φανειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα των όμβριων) με την κατάλληλη συντήρηση των σχετικών τεχνικών έργων, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών. ΙΙΙ.1.7 Στην περίπτωση που ο σταθμός διαθέτει μετα σχηματιστή ανύψωσης τάσης: (α) Ο μετασχηματιστής να είναι εγκατεστημένος εντός κατάλληλης λεκάνης ασφαλείας, της οποίας η χωρητι κότητα να είναι τουλάχιστον ίση με τον όγκο των πε ριεχόμενων στον μετασχηματιστή διηλεκτρικών ελαίων. (β) Απαγορεύεται η χρήση διηλεκτρικών ελαίων, τα οποία περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs) και πολυχλωριωμένα τριφαινύλια (PCTs). ΙΙΙ.1.8 Στην περίπτωση που ο σταθμός διαθέτει ηλε κτροπαραγωγό ζεύγος ή εγκατάσταση κεντρικής θέρ μανσης, η δεξαμενή υγρών καυσίμων που υποστηρίζει τα συστήματα αυτά να είναι εγκατεστημένη εντός κα τάλληλης λεκάνης ασφαλείας, της οποίας η χωρητι κότητα να είναι τουλάχιστον ίση με τον ωφέλιμο όγκο της δεξαμενής. ΙΙΙ.1.9 Να γίνεται τακτικός έλεγχος και επιμελής συ ντήρηση βάσει των σχετικών προδιαγραφών τόσο των δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων όσο και του ηλε κτρομηχανολογικού εξοπλισμού του σταθμού ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και βέλτιστη λειτουργία του. ΙΙΙ.1.10 Να γίνεται τακτικός έλεγχος για διαρροές τόσο στις δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων όσο και στον εξοπλισμό μεταφοράς καυσίμων και να πραγματοποι ούνται οι απαιτούμενες βάσει των σχετικών προδιαγρα φών εργασίες συντήρησης/ επισκευής. ΙΙΙ.1.11 Ο καθαρισμός των δεξαμενών αποθήκευσης καυ σίμων να πραγματοποιείται από έμπειρο εξειδικευμέ νο προσωπικό βάσει των σχετικών προδιαγραφών και κανόνων ασφαλείας. ΙΙΙ.1.12 Να υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα πυρόσβε σης και πιστοποιητικό πυρασφάλειας σε ισχύ. ΙΙΙ.1.13 Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τις ΠΠΔ και να τα επιδεικνύει σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του σταθμού. ΙΙΙ.1.14 Οι ποσότητες και το είδος όλων των επικινδύνων αποβλήτων διαβιβάζεται υποχρεωτικά στην αδειοδοτού σα Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4γ της Η.Π 13588/725/06(Β 383) και την Η.Π 24944/1159/06 (Β 791). ΙΙΙ.2 ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΙΙΙ.2.1 Στην περίπτωση σταθμού ανεφοδιασμού οχημά των με υγρά καύσιμα: ΙΙΙ Να εφαρμόζονται τα απαραίτητα μέτρα και όροι για τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης. ΙΙΙ Να λειτουργεί, με την επιφύλαξη των πα ρεκκλίσεων του άρθρου 7, παράγραφος Γ, της Κ.Υ.Α /1997 (Β 311), σύστημα επιστροφής ατμών βεν ζίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος ΙΙΙ της ίδιας Κ.Υ.Α. και του άρθρου 4 του Ν. 2801/2000 (A 46). Απαγορεύεται η πλήρωση των δεξαμενών χωρίς τη χρήση του συστήματος επιστροφής ατμών. ΙΙΙ Να εγκατασταθεί και να λειτουργεί εξοπλισμός επιστροφής των ατμών βενζίνης που εκτοπίζονται από τη δεξαμενή καυσίμων των ανεφοδιαζόμενων οχημάτων (σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης), εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με την υπ αριθ /763/ Ε 103/2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β 1439), όπως εκάστοτε ισχύει. ΙΙΙ.2.2 Να γίνεται τακτικός έλεγχος των εγκαταστά σεων και οι προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού και των δεξαμενών να πραγματοποιούνται από ειδικευμένο προσωπικό. ΙΙΙ.2.3 Η χρήση ουσιών που επηρεάζουν τη στοιβάδα του όζοντος να είναι σύμφωνη: α) με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 «για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος», όπως ανα διατυπώθηκε με τον Κανονισμό 1005/2009 και β) την υπ αριθ /2007 κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύουν. ΙΙΙ.3 ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην περίπτωση που η υδροδότηση του σταθμού γίνεται από γεώτρηση, ο φορέας του έργου να εφο διαστεί με την απαιτούμενη άδεια χρήσης νερού από τη Δ/νση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκη σης και να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της προαναφερθείσας άδειας, σύμφωνα με την υπ αριθ /2005 κοινή υπουργική απόφαση (Β 1784), όπως εκάστοτε ισχύει. III.4 ΘΟΡΥΒΟΣ & ΔΟΝΗΣΕΙΣ Ο θόρυβος κατά την λειτουργία του σταθμού να μην υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στο Π.Δ. 1180/1981 (A 293), όπως εκάστοτε ισχύει, μετρούμενος στα όρια του οικοπέδου/γηπέδου. III.5 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΙΙΙ.5.1 Απαγορεύεται η καθ οιονδήποτε τρόπο διάθεση υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον (έδαφος, υπέδαφος, υδάτινος αποδέκτης). ΙΙΙ.5.2 Η διαχείριση των όμβριων υδάτων να γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κτιριοδομικό κανονισμό, όπως εκάστοτε ισχύει. ΙΙΙ.5.3 Εφόσον στην περιοχή εγκατάστασης της μονά δας υφίσταται δίκτυο αποχέτευσης, τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής να διοχετεύονται σε αυτό, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι που επιβάλλο νται από τον κανονισμό λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα αστικά λύματα να διοχετεύονται είτε σε, κατάλληλων διαστάσεων, σύ στημα σηπτικής δεξαμενής απορροφητικού βόθρου, που λειτουργεί σύμφωνα με την υπ αριθ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 354/Β/2011) όπως ισχύει, είτε σε στεγανή δεξαμενή και στη συνέχεια να διατίθενται σε νομίμως λειτουργούσα εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. ΙΙΙ.5.4 Σε περίπτωση διαρροών καυσίμων και λιπαντι κών το υλικό να επικαλύπτεται άμεσα με κατάλληλο απορροφητικό μέσο, το οποίο πρέπει να απομακρύνεται μετά τον εμποτισμό του και να αντικαθίσταται με νέο. Εναλλακτικά ή επικουρικά η διαρροή να αντιμετωπίζε ται με τη δημιουργία μικρών φραγμάτων. Για το σκοπό αυτό να υπάρχουν πάντα στον χώρο του σταθμού όλα τα απαραίτητα υλικά (πριονίδι, άμμος, στουπιά κ.λπ.) και εξοπλισμός (π.χ. φτυάρια). Τα υλικά που προκύπτουν από την αντιμετώπιση των διαρροών να υφίστανται διαχείριση ως επικίνδυνα απόβλητα.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΙΙΙ.5.5 Ενδεχόμενες διαρροές μεγάλης έκτασης εντός των λεκανών ασφαλείας των δεξαμενών υγρών καυσί μων και μετασχηματιστών να αντλούνται και να συλλέ γονται σε περιέκτες κατάλληλων προδιαγραφών και να υφίστανται διαχείριση ως επικίνδυνα απόβλητα. III.5.6 Να μην απορρίπτονται στο εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης των υγρών αποβλήτων αστικού τύπου του σταθμού οποιουδήποτε άλλου τύπου υγρά απόβλητα ή εκροές (καύσιμα, λιπαντικά, όμβρια ύδατα, κ.λπ.). ΙΙΙ.6 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΙΙΙ.6.1 Τα στερεά απόβλητα αστικού τύπου να συλλέ γονται και αποθηκεύονται προσωρινά σε κατάλληλων προδιαγραφών κάδους απορριμμάτων εντός του χώρου του σταθμού. Η αποκομιδή των αποβλήτων αυτών να γίνεται είτε από τα απορριμματοφόρα οχήματα του οικείου Δήμου είτε από εταιρεία αδειοδοτημένη για την συλλογή και μεταφορά αποβλήτων του συγκεκρι μένου τύπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αριθ / 2727/2003 κοινή υπουργική απόφαση (Β 1909), το Ν. 2939/2001 (A 179) και το Ν. 4042/2012 (A 24), όπως εκάστοτε ισχύουν. ΙΙΙ.6.2 Τα παραγόμενα επικίνδυνα απόβλητα, συμπερι λαμβανομένων: των αποβλήτων από τον καθαρισμό και συντήρηση των δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων των αποβλήτων από διαδικασίες αντιμετώπισης έκτα κτων περιστατικών διαρροών καυσίμων ή λιπαντικών, κ.λπ., να παραδίδονται σε εταιρείες αδειοδοτημένες για τη συλλογή και μεταφορά των συγκεκριμένων επικίνδυ νων αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθ /725/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 383) και του Ν. 4042/2012 (A 24), όπως εκάστοτε ισχύουν. Στην περίπτωση που τα επικίνδυνα απόβλητα πριν την παράδοσή τους αποθηκεύονται προσωρινά εντός του σταθμού, να αποθηκεύονται σε στεγανά δοχεία κατάλληλων προδιαγραφών, τα οποία να φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σύμφωνα με τις προδι αγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο 2 της υπ αριθ /2006 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 791) και στο Ν. 4042/2012 (A 24), όπως εκάστοτε ισχύουν. ΙΙΙ.6.3 Απόβλητα (π.χ. απόβλητα ηλεκτρικού και ηλε κτρονικού εξοπλισμού, συσκευασίες υλικών) που εμπί πτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (Α 179) περί εναλ λακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, να παραδίδονται σε εταιρείες αδειοδοτημένες για την συλλογή και μεταφορά των συγκεκριμένων αποβλήτων και εν γένει η διαχείρισή τους να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (Α 179) και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ εξου σιοδότησή του, όπως εκάστοτε ισχύουν. ΙΙΙ.6.4 Η παραγόμενη ιλύς από τη σηπτική δεξαμενή (παρ. ΙΙΙ.5.3) να παραδίδεται σε αδειοδοτημένη εταιρεία συλλογής και μεταφοράς και να μεταφέρεται σε αδει οδοτημένο χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων ή σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση αξιοποίησής της. ΙΙΙ.6.5 Να τηρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ θρο 20 του Ν. 4042/2012 (A 24), όπως εκάστοτε ισχύει, χρονολογικό αρχείο με τις ποσότητες και το είδος των αποβλήτων, την προέλευσή τους και ανάλογα με την περίπτωση, τον προορισμό, τη συχνότητα συλλογής και τον τρόπο μεταφοράς τους. ΙΙΙ.6.6 Οι ποσότητες και το είδος των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων που θα προκύπτουν εντός έκαστου έτους και ο τρόπος διαχείρισης τους να απο τυπώνονται στην Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλή των, η οποία να υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές κατά τον μήνα Φεβρουάριο έκαστου έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπ αριθ /2006 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 383) και του ν. 4042/2012 (Α 24) όπως εκάστοτε ισχύουν. ΙΙΙ.7 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΝΕΦΟ ΔΙΑΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Στην περίπτωση που ο σταθμός ανεφοδιασμού οχη μάτων διαθέτει και εγκατάσταση πλυντηρίου, να εφαρ μόζονται κατά την λειτουργία του επιπροσθέτως και οι κάτωθι Δεσμεύσεις: ΙΙΙ.7.1 Να τηρούνται οι όροι και οι προδιαγραφές του Π.Δ. 455/1976 (Α 169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ΙΙΙ.7.2 Όλες οι εργασίες πλύσης οχημάτων να πραγμα τοποιούνται αποκλειστικά στους προβλεπόμενους για αυτές ειδικούς χώρους. ΙΙΙ.7.3 Να γίνεται τακτικός έλεγχος και επιμελής συ ντήρηση του εξοπλισμού του πλυντηρίου ώστε να εξα σφαλίζεται η ασφαλής και βέλτιστη λειτουργία του. ΙΙΙ.7.4 Να μην πραγματοποιείται στάθμευση των οχημά των και να μην εκτελείται οποιαδήποτε εργασία πλύσης εκτός του γηπέδου/οικοπέδου του σταθμού. ΙΙΙ.7.5 Να γίνεται παρακολούθηση της κατανάλωσης νερού και τακτικός έλεγχος του δικτύου υδροδότησης του πλυντηρίου και να επιδιορθώνεται άμεσα οιαδήποτε βλάβη προς αποφυγή απωλειών νερού. ΙΙΙ.7.6 Να χρησιμοποιείται εξοπλισμός πλύσης των οχη μάτων που διασφαλίζει τον περιορισμό της κατανάλω σης νερού, η λειτουργία του οποίου να προσαρμόζεται στις ανάγκες πλύσης κάθε οχήματος/μηχανήματος. ΙΙΙ.7.7 Η στάθμη του προκαλουμένου από την λειτουρ γία του πλυντηρίου θορύβου μετρούμενη σε απόσταση περίπου 10 μέτρα περιμετρικά του χώρου του πλυντηρί ου να μην υπερβαίνει τα 70 dba, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Π.Δ. 455/1976 (Α 169), όπως εκάστοτε ισχύει. ΙΙΙ.7.8 Να γίνουν οι απαραίτητες ηχομονώσεις ή/και ο μηχανολογικός εξοπλισμός να τοποθετηθεί σε κατάλ ληλες αντικραδασμικές βάσεις, ώστε ο εκπεμπόμενος θόρυβος να μην υπερβαίνει τα θεσμοθετημένα όρια. ΙΙΙ.7.9 Στην περίπτωση που το πλυντήριο διαθέτει σύ στημα ανακύκλωσης του νερού πλύσης των οχημάτων, το σύστημα αυτό να ελέγχεται, να καθαρίζεται και να συντηρείται σε τακτικά χρονικά διαστήματα ώστε να εξασφαλίζεται η διαρκής και απρόσκοπτη λειτουργία του. ΙΙΙ.7.10 (α) Το πλυντήριο να διαθέτει κατάλληλα δια στασιολογημένο σύστημα συλλογής και επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων από το πλύσιμο των οχημάτων. (β) Το σύστημα επεξεργασίας να περιλαμβάνει κατ ελάχιστον ελαιολασποσυλλέκτη (γ) Το σύστημα συλλογής και επεξεργασίας να ελέγ χεται, να καθαρίζεται και να συντηρείται σε τακτά χρο νικά διαστήματα ώστε να εξασφαλίζεται η διαρκής και απρόσκοπτη λειτουργία του. (δ) Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα εναλλακτικά: να διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης μετά από σχετική έγκριση του φορέα διαχείρισης του δικτύου να οδηγούνται σε στεγανή δεξαμενή, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η τελική διάθεσή τους σε νομίμως λει τουργούντα φορέα ή

14 28656 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) να διατίθενται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής απορροφητικού βόθρου, κατάλληλων διαστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αριθ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 354/Β/2011) όπως ισχύει. (ε) Η λάσπη και η ελαιώδης φάση από το σύστημα επεξεργασίας να παραδίδεται σε αδειοδοτημένη εται ρεία συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων και να οδηγείται σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατά σταση προς περεταίρω διαχείριση. (στ) Το σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων να διαθέτει στην έξοδο του φρεάτιο δειγματοληψίας εφόσον τα επεξεργασμένα απόβλητα διατίθενται σε απορροφητικό βόθρο ή σε δίκτυο αποχέτευσης. ΙΙΙ.8 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΝΕΦΟ ΔΙΑΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ Στην περίπτωση που ο σταθμός ανεφοδιασμού οχη μάτων διαθέτει και εγκατάσταση λιπαντηρίου, να εφαρ μόζονται κατά την λειτουργία του επιπροσθέτως και οι κάτωθι Δεσμεύσεις: ΙΙΙ.8.1 Να τηρούνται οι όροι και οι προδιαγραφές του Π.Δ. 78/1988 (Α 34) και του Π.Δ. 455/1976 (Α 169), όπως εκάστοτε ισχύουν. ΙΙΙ.8.2 Όλες οι εργασίες λίπανσης οχημάτων να πραγ ματοποιούνται αποκλειστικά στους προβλεπόμενους για αυτές ειδικούς χώρους. ΙΙΙ.8.3 Το δάπεδο στον χώρο του λιπαντηρίου να είναι στεγανό. ΙΙΙ.8.4 (α) Στην περίπτωση που ο καθαρισμός του δα πέδου του λιπαντηρίου γίνεται με χρήση νερού, το λι παντήριο να διαθέτει κατάλληλο σύστημα συλλογής των παραγόμενων υγρών αποβλήτων. Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο ΙΙΙ (β) Στην περίπτωση που το λιπαντήριο δεν διαθέτει σύστημα συλλογής υγρών αποβλήτων, ο καθαρισμός του δαπέδου του λιπαντηρίου να γίνεται χωρίς τη χρή ση νερού. ΙΙΙ.8.5 Η διαχείριση των συσκευασιών και των Από βλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ), τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση αυτού και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκε κριμένων από το ΥΠΕΚΑ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδικότερα: Οι συσκευασίες των λιπαντικών ελαίων να παρα δίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Ως εκ τούτου ο φορέας λειτουργίας του σταθμού θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλα κτικής διαχείρισης. Τα ΑΛΕ να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσο νται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική απόφαση Η.Π /1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέ κτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει. IV. ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ IV.1 Να εκκενωθούν πλήρως οι δεξαμενές του σταθμού από τυχόν εναπομείναντα καύσιμα. IV.2 Να πραγματοποιηθεί καθαρισμός των δεξαμενών από έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό βάσει των σχε τικών προδιαγραφών και κανόνων ασφαλείας. IV.3 Να απομακρυνθεί πλήρως το σύνολο του ηλεκτρο μηχανολογικού εξοπλισμού του σταθμού. IV.4 Η διαχείριση (α) υλικών και εξοπλισμού που μετά την παύση λειτουργίας του σταθμού αποτελούν απόβλητα, (β) τυχόν υπολειμματικών ποσοτήτων καυ σίμων, (γ) αποβλήτων καθαρισμού δεξαμενών και (δ) λοιπών αποβλήτων, να πραγματοποιηθεί ανάλογα με την περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Κ.Υ.Α /2727/2003 (Β 1909), Κ.Υ.Α /725/2006 (Β 383), Κ.Υ.Α. 8668/2007 (Β 287) καθώς και στους Ν. 2939/2001 (A 179) και Ν. 4042/2012 (A 24) όπως εκάστοτε ισχύουν. Άρθρο 9 Ηλεκτρονική διαχείριση ΠΠΔ Οι διαδικασίες της παρούσας υπουργικής απόφασης δύνανται να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μετά την εφαρμογή των προβλεπόμενων στο άρθρο 18 του Ν. 4014/2011.» Άρθρο 10 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 9 Αυγούστου.2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

15

16 28658 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 881 9 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 13899 Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστα σης των εκλογικών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο.

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο. Μια ακόμη επιτυχία της Ομοσπονδίας αποτελεί η υπαγωγή των συνεργείων στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ΠΠΔ με αρμόδιο φορέα το Υπουργείο Μεταφορών και διάρκεια ισχύος όσο και ο χρόνος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 485 27 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.Γ.Π./ οικ. 18936 Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα θέσεων (9930) οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2970 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 57098 Έγκριση 1ης Αναθεώρησης του προϋπολογισμού έτους 2015 του φορέα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 92 1 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟ/Ο/6/2/Φ. 2050 Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής της αίτησης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 212 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4017 Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2432 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 137841/Γ2 Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3221 18 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Α20/1835/151212 Τροποποίηση της αριθμ. οικ.8111/α20/1609/14.4.2011 από φασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1348 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 62346/Γ2 Καθορισμός αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγ γραφές στα ΕΠΑ.Λ., των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 357 30 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη αναδάσωσης για έκταση Δ1, Δ2 και Δ3 συνο λικού εμβαδού 6843.17 τ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61 7 Μαρτίου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4133 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 360 17 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 53821 Καθορισμός συμπληρωματικών όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 23 13 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4041 Κύρωση της υπ αριθ. 66 2 απόφασης του Συμβουλί ου Διοικητών του Διεθνούς Νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 265 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4215 Kύρωση της Συμφωνίας σε Επίπεδο Κρατών για τη δη μιουργία του Λειτουργικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 20 28 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4232 Kύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή συνεργασία σε ζη τήματα διοικητικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 57 7 Μαρτίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4243 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας και της Δημοκρατίας του Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2563 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4073 Κύρωση του Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονομικών Απαιτή σεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2661 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1γ/Γ.Π. οικ. 123831 Διεκπεραίωση και μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπη ρέτησης (EKE)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 559 8 Απριλίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.32294 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3309 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2528 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 102724/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος επιλο γής «Βασικές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 365 16 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και τους αντίστοιχους φορείς που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2798 17 Οκτωβρίου 2012 = ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 278/101320 Καθορισμός των Στόχων των Υπηρεσιών του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 435 5 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6439 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 476 25 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/1400/ΔΠΓΚ Κατάρτιση και υποβολή Επιχειρησιακών Σχεδίων των φορέων του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1211 30 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74918/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2893 15 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30355 Κινητικότητα υπαλλήλων, μονίμων και ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 612 15 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ. 1045 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισο δήματος οικον. έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 2 12 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EIΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1290 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Β4/οικ27851/3242 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 16597/2010 (ΦΕΚ Β 2156) κοινής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2506 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 284/2012 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 245/28.06.2012 απόφασης του Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 218 3 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4021 Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πι στω τικών ιδρυμάτων Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 501 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 19 Μαρτίου 2009 Aριθμ. Φ.429.1/4/221568/Σ.136 Καθορισμός Επιπέδου Γραμματικών Γνώσεων των Επαγγελματιών Οπλιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 589 31 Δεκεμβρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 49925 Καθορισμός ειδικών όρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 31 Αυγούστου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 167 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Συντάξεων Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 118 10 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8216/87/13 Τροποποίηση Προμελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 268 8 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2047 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1720/3.7.2009 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα