Μία θεωρητική προσέγγιση του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μία θεωρητική προσέγγιση του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς"

Transcript

1 ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΟ AΡΘΡΟ Μία θεωρητική προσέγγιση του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς Ιωάννης Μαντάς 1, Βασιλική Μπλέτσα 1 1. Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίο Αθηνών Περίληψη Η είσοδος της πληροφορικής στη ζωή μας ήταν καθοριστική. Kαθένας από εμάς διαθέτει έναν υπολογιστή στην οικία του, σε όλες τις επιχειρήσεις είτε δημόσιες, είτε ιδιωτικές η πληροφορική έχει την δική της θέση, ενώ οι εφαρμογές της τεχνολογίας των πληροφοριών στον τομέα της υγείας είναι πλέον γεγονός. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να περιγράψει τον ρόλο και την σημασία της εφαρμογής του ηλεκτρονικού φακέλου στα ημόσια Νοσοκομεία. Ο ηλεκτρονικός φάκελος ελαττώνει τα πιθανά λάθη των χειρόγραφων διαγνώσεων, παράγει μακροχρόνια ιστορικά ασθενών και εξασφαλίζει συγκρίσιμα και περιεκτικά δεδομένα για διαφορετικούς πληθυσμούς. Επίσης, γίνεται μία σύντομη αναφορά στον ορισμό του ιατρικού φακέλου, στη γέννηση του ηλεκτρονικού φακέλου κατά το παρελθόν, το μέλλον και το παρόν, επιπλέον περιγράφεται η προσπάθεια κωδικοποίησης της ιατρικής πληροφορίας ενώ τέλος παρατίθενται τα εμπόδια που συναντά ο ηλεκτρονικός φάκελος (ΗΦ) στην εφαρμογή του. Ωστόσο υπάρχει δυσκολία στη διατύπωση σαφών και συγκεκριμένων κανόνων, οι οποίοι θα ήταν εύλογο να προσδιοριστούν κατά την έναρξη εφαρμογής του ηλεκτρονικού φακέλου, αφού αφενός τα πληροφοριακά νοσοκομειακά συστήματα πρέπει να εξασφαλίζουν συνεπή, συνεχή και διακριτική εισαγωγή δεδομένων και αφετέρου τα δεδομένα πρέπει να ανταποκρίνονται πιστά στην ιατρική ορολογία σύμφωνα όμως με διεθνώς αποδεκτές κωδικοποιήσεις. Λέξεις-κλειδιά: Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείου, Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς, Νοσηλευτική - ιατρική πληροφορία, κωδικοποίηση, ανασταλτικοί παράγοντες Υπεύθυνος Αλληλογραφίας: Μπλέτσα Βασιλική, ΤΚ Λάρισα, Κεφαλοβρύσου 18-20, Τηλ: , 42 ISSN:

2 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ REVIEW ARTICLE Α theoritical approach to the electronic file Ioannis Mantas 1, Vasiliki Mpletsa 1 1. Faculty of Nursing, National and Kapodistrian University of Athens Abstract The entry of information into our lives was decisive. Everyone of us have a computer at home, all companies either public or private computer science has its place, while the applications of information technology in health is a fact. This paper describes the role and importance of implementing the electronic file to the Public Hospitals after reduces the potential errors of manual diagnosis, produces long history of patients and ensures comparable and comprehensive data for different populations. Also made a brief reference to the definition of medical records, birth of the computer file in the past, future and present, also described the effort of coding medical information and finally out the obstacles to the electronic file (EF) in the application. However there is difficulty in formulating clear and precise rules, which could reasonably be determined upon implementation of the electronic file, after the first hospital information systems must ensure consistent, continuous and discrete input and other data should correspond closely to medical terminology, but according to internationally accepted encodings. Keywords: hospital Information systems, electronic file hospital patient, hospital - medical information, codification, effective factors. Corresponding author: Mpletsa Vasiliki, ΤΚ Larissa Τel: , Εισαγωγή Η υγεία αποτελεί χώρο που προοδεύει, εξελίσσεται ολοένα και τροποποιείται για τις εκάστοτε ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Η πληροφορική της υγείας στοχεύει στη συγκέντρωση, αποθήκευση και ανάλυση κλινικών δεδομένων σε όλες τις μορφές καθώς και την ανταλλαγή αυτών ανάμεσα στους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας. Η σύλληψη της ιδέας του ηλεκτρονικού φακέλου έγινε από τον Dr William Hammond II το Σύμφωνα με τον Hammond, ο ηλεκτρονικός φάκελος αποτελεί το χώρο αποθήκευσης όλων των πληροφοριών ενός ασθενή, καθόλη τη διάρκεια της ζωής του, προσφέροντας έτσι σφαιρική αντίληψη του ιστορικού του ασθενούς από τους επαγγελματίες υγείας. 1 Το ιστορικό αυτό περιλαμβάνει όλες τις ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ.2012;1(2) 43

3 εξετάσεις, τα φάρμακα που λαμβάνει καθώς και τις διαγνώσεις των προβλημάτων υγείας του. Με άλλα λόγια, ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς χρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό με τον χειρόγραφο, με τη διαφορά ότι εξασφαλίζει ανάκληση των πληροφοριών του ασθενούς κάθε χρονική στιγμή. Ο πρώτος ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος δημιουργήθηκε μέσω της διασύνδεσης ενός σκάνερ και ενός προσωπικού υπολογιστή, με ένα πρόγραμμα σε γλώσσα assembly και έκανε εκτύπωση του ιστορικού ενός ασθενούς στο Health Department του Πανεπιστημίου Duke. Οπότε από το 1973 οι πληρωμές των ασθενών που επισκέπτονται τα εξωτερικά ιατρεία καθώς και το κλείσιμο των ραντεβού γινόντουσαν μέσω του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου. Λίγο μετέπειτα, μία ομάδα επαγγελματιών υγείας δημιούργησε το GEMISCH, μία γλώσσα των λειτουργικών συστημάτων της τότε εποχής. 2,3 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προτυποποίησης δίνει τον ορισμό για τον Ιατρικό Φάκελο και αναφέρει ότι o ιατρικός φάκελος είναι η αποθήκη όλων των πληροφοριών που αφορούν στο ιατρικό ιστορικό του ασθενούς και αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της διάγνωσης, της θεραπευτικής αντιμετώπισης, των επιδημιολογικών ερευνών, της διαχείρισης διοικητικών πληροφοριών, των οικονομικών ζητημάτων, της στατιστικής επεξεργασίας αλλά και του ποιοτικού ελέγχου. 4 Συνοψίζοντας τα παραπάνω, ο ιατρικός φάκελος είναι η οργανωμένη συλλογή ιατρικών δεδομένων για την πορεία της υγείας του ασθενούς. ημιουργός αυτού είναι το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, οι διοικητικοί υπάλληλοι του νοσηλευτικού ιδρύματος ή του ιδιωτικού ιατρείου και αποθηκεύεται από τις οργανωμένες μονάδες υγείας και από τους επαγγελματίες υγείας.τα είδη του ιατρικού φακέλου σκιαγραφούνται ανάλογα με το περιεχόμενο, το σκοπό, το μέσο και τη δομή των φακέλων 5 (Πίνακας 1). Η πορεία του ιατρικού φακέλου του ασθενή στο χθες στο σήμερα και στο αύριο. Στο παρελθόν ο κύριος τρόπος καταγραφής των πληροφοριών που αφορούν τον φάκελο του ασθενούς ήταν η χειρόγραφη μορφή. Με το πέρας των χρόνων όμως διαπιστώθηκαν τα σημαντικά μειονεκτήματα του χειρόγραφου φακέλου ασθενούς τα οποία είναι τα εξής : α) το χαρτί που καταστρέφεται εύκολα β) η διαδικασία που είναι χρονοβόρα και δαπανηρή η δημιουργία αντιγράφων του αλλά και αντιγράφων ασφαλείας γ) ο χρόνος που καταστρέφει πολλές φορές και τον φάκελο του ασθενή δ) η διάθεση του σε ένα μόνο σημείο και δ) η απουσία οργάνωσης της δομής του φακέλου. 6 Το Το σκοπό Το μέσο για Τη δομή περιεχόμενο την καταγραφή Ενδο νοσοκομειακοί Φαρμακευτικός Χειρόγραφος στο πρόβλημα εξωνοσοκομειακοί Ακτινολογικός στο χρόνο Φροντίδας Υγείας Νοσηλευτικός στην εργασία στην αντιμετώπισ η του ασθενή 44 ISSN:

4 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Σήμερα η υγεία βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο μεταξύ του χειρόγραφου φάκελου και του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς. Η εμφάνιση της πληροφορικής στα ελληνικά νοσοκομεία έγινε πρώτα στο οικονομικό τμήμα των νοσοκομείων με ελάχιστο εξειδικευμένο προσωπικό. Στις μέρες μας το προσωπικό των νοσοκομείων είναι πλέον ειδικευμένο στην χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε σχέση με τα περασμένα χρόνια. Αλλά και τα νοσηλευτικά ιδρύματα ανέπτυξαν τα τοπικά δίκτυα, με σκοπό τη διασύνδεση, επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ υπολογιστών που βρίσκονται στο άλλο άκρο του νοσοκομείου. Παράλληλα, δημιουργούνται και ενδυναμώνονται βάσεις δεδομένων που πολλαπλασιάζουν την αξία της παραγόμενης πληροφορίας αλλά δυστυχώς μόνο σε διοικητικό επίπεδο. 7.Σιγάσιγά αναπτύσσονται και δημιουργούνται βάσεις δεδομένων και λογισμικά που έχουν ως επίκεντρο τον ασθενή και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Αυτά τα προγράμματα κερδίζουν συνεχώς έδαφος στον χώρο της υγείας. 8 Σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη όλων των υπηρεσιών είναι η διασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κύριο όπλο στη μάχη διασφάλισης της ποιότητας είναι η χρήση της τεχνολογίας και ιδιαίτερα η πληροφορική της υγείας. Η πληροφορική της υγείας γεννά λογισμικά τα οποία αντλούν, επεξεργάζονται και συνδυάζουν πληροφορίες από άλλα λογισμικά του συστήματος και προτείνουν νέους τρόπους θεραπείας και νοσηλείας. Τα απαραίτητα υλικά για την πιο σωστή αντιμετώπιση της παθολογίας του ασθενή καθώς και περαιτέρω εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις, βοηθούν με την συλλογή και αυτόματη επεξεργασία των δεδομένων, στην πρόοδο των ιατρικών επιστημών υγείας αλλά και προτείνουν την ποιοτικότερη περίθαλψη των ασθενών. 9,10,11 Το οικοδόμημα των πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων Οι πυλώνες των πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων είναι τρείς 12 : ο κεντρικός, ο αρθρωτός και ο κατανεμημένος. Αναλυτικά: Τα κεντρικά συστήματα (central systems): όπως το επεξηγεί και η ίδια η λέξη, το κεντρικό αποτελείται από έναν κεντρικό Η/Υ το οποίο επεξεργάζεται τις πληροφορίες από όλο το νοσοκομείο. Τα αρθρωτά συστήματα είναι συνδεδεμένα με το κεντρικό σύστημα και έχουν άμεση σύνδεση μεταξύ τους, σε αυτόν τον τομέα γίνεται μεγαλύτερη επεξεργασία τις πληροφορίας Τα κατανεμημένα συστήματα είναι ανεξάρτητα συστήματα Η/Υ τα οποία μοιράζονται τα δεδομένα τους και επεξεργάζονται την πληροφορία μόνα τους 12. Το πληροφοριακό σύστημα που θα εφαρμοστεί σε ένα νοσοκομείο για να μπορέσει να είναι αποδοτικό πρέπει να εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα του δηλαδή να υπάρξουν οι κατάλληλες εφαρμογές έτσι ώστε να μπορεί το σύστημα να υποστηρίξει την ορθολογιστική διακίνηση τις πληροφορίας. Ακόμη, απαραίτητο κρίνεται να διασφαλιστεί η ανταπόκριση, με άλλα λόγια να διασφαλιστεί η ταχύτατη και ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ.2012;1(2) 45

5 αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις του νοσοκομείου. Φυσικά, η αξιοπιστία στον χώρο των πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων είναι απαραίτητη για την διατήρηση και προαγωγή σύγχρονων λογισμικών που στόχο έχουν την υποστήριξη της φροντίδας υγείας. Για να είναι λειτουργικό το σύστημα πρέπει να υπάρχει επαγγελματισμός από τους υπευθύνους του προγράμματος και να υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης των συστημάτων, τα οποία πρέπει να είναι ευέλικτα, να αξιολογούν και να επεξεργάζονται μεγάλο όγκο πληροφοριών και να είναι διαθέσιμα σε όλες τις υπηρεσίες των νοσοκομείων τόσο στους διοικητικό όσο και ιατρονοσηλευτικό και παραιατρικό προσωπικό. Στο πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου πρέπει τα δεδομένα τα οποία διαχειρίζεται να μην μπορούνε να διαρρεύσουν αλλά και ούτε να είναι προσβάσιμα από το ευρύ κοινό. Το μυστικό για την αποδοχή από τους εργαζομένους είναι να μπορεί να διαχειρίζεται τα προβλήματα που προκύπτουν και να εξασφαλιστεί η δυνατότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης ανεξαρτήτων αλλά λογικά σχετιζόμενων εφαρμογών. 13,14 Η γλώσσα των πληροφοριακών συστημάτων υγείας Για τη μέγιστη διασφάλιση της ποιότητας σχετικά με την χρήση των πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομείου είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα σχετικά με την εισαγωγή των δεδομένων στο σύστημα. Τα δεδομένα πρέπει να έχουν την έξης μορφή: α)να είναι τυποποιημένα β) να έχουν διακριτή μορφή και γ) το λογισμικό να μπορεί να επεξεργαστεί την πληροφορία. Η καταχώριση των δεδομένων με αυτόν τον τρόπο είναι απαραίτητη γιατί βοηθά στην πιο εύκολη αναζήτηση των αποτελεσμάτων και στην εξαγωγή συμπερασμάτων για την διάγνωση και την θεραπεία των νόσων. 15 Για το σκοπό αυτό απαιτείται συνεργασία μεταξύ δύο διαφορετικών ομάδων επιστημόνων των επιστημόνων της πληροφορικής και των ιατρών. Η συνεργασία τους έχει ως στόχο την κωδικοποίηση της πληροφορίας από τους πρώτους τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σωστή και αποδεκτή από τους υγειονομικούς. 16 Ο κοινός στόχος των δύο συνεργαζόμενων ομάδων είναι η δημιουργία ενός λογισμικού το οποίο θα προσφέρει υλικό για έρευνα και θα ενδείκνυται για την επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων έτσι ώστε να προκύψουν οι δείκτες υγείας. Οι πρώτες ταξινομήσεις και κωδικοποιήσεις που έχουν γίνει αφoρούν τις ταξινομήσεις των νοσημάτων και των αιτιών θανάτου. Οι ερευνητές μεταξύ τους έχουν έναν δικό τους κώδικα επικοινωνίας για αυτό και οι κωδικοποιήσεις που δημιούργησαν παραπέμπουν σε ένα κωδικό, ο οποίος αντιστοιχεί σε κάποια φαρμακευτική ουσία, σε κάποια αιτία νόσου, ή σε κάποιο σύμπτωμα. Σημαντικό κριτήριο επιτυχίας ενός ΠΣΥ είναι η αποδοχή αυτού του λογισμικού από όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες και η μόνη παρέμβαση στο σύστημα να είναι η μετάφραση των «ετικετών» του κάθε κωδικού στη γλώσσα κάθε χώρας που χρησιμοποιεί το λογισμικό. Αυτό δημιουργεί καινούργια δεδομένα στον χώρο της υγείας και δημιουργεί μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των υγειονομικών. 17,18,19, ISSN:

6 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Στο πρώτο παγκόσμιο συνέδριο στατιστικής έγινε η πρώτη προσπάθεια για την ταξινόμηση των νοσημάτων αλλά και των αίτιων θανάτου και ονομάστηκε International Classification of Diseases ICD. Τα μειονεκτήματά τους έγκεινται στο ότι : δεν περιείχαν στην κωδικοποίησή τους τον διαχωρισμό των νοσημάτων με βάση την κλινική τους σημασία και την πρόγνωση. Η ICD στην πρώτη της έκδοση ξεκίνησε το 1853, στα πλαίσια του πρώτου παγκόσμιου συνεδρίου στατιστικής, στις Βρυξέλλες και ο λόγος δημιουργίας της ήταν η στατιστική μελέτη της ιατρικής πληροφορίας και η εξαγωγή δεικτών κυρίως για τις αιτίες θανάτου. 17 Τα αδύνατα της σημεία συμπεριελάμβαναν μεταξύ άλλων και την αδυναμία να εμπεριέχουν στην κωδικοποίηση τον διαχωρισμό νοσημάτων με διαφορετική κλινική σημασία και πρόγνωση. 21 Έκτοτε, οι επόμενες εκδόσεις, δημοσιεύονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περιλαμβάνουν όλο περισσότερους και πιο λεπτομερείς κωδικούς και σήμερα έχει φτάσει στην δέκατη έκδοση όπου, πλην των νοσημάτων και των αιτιών θανάτου, περιέχει συμπτώματα και παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία. Εξακολουθεί όμως να παραμένει μια ταξινόμηση για στατιστικές μελέτες και συχνά στον ίδιο κωδικό συνυπάρχουν περισσότερες από μια κλινικές οντότητες. 22 Από το 1853 έγιναν πολλές αναθεωρήσεις του International Classification of Diseases ICD και φτάσαμε να χρησιμοποιούμε στις μέρες μας το International Classification of Diseases ICD-9 ενώ είναι έτοιμο και το International Classification of Diseases ICD- 10. Το ICD-9 γνώρισε μεγάλη επιτυχία και το χρησιμοποιούν περισσότερο οι ασφαλιστικές εταιρίες τις Αμερικής. 18,19 Το ICD-10 περιέχει πλην των νοσημάτων και των αιτιών θανάτου, τα συμπτώματα και τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία και καλύπτει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια το φάσμα των συμπτωμάτων και νοσολογικών καταστάσεων που συναντά ο κλινικός ιατρός. 23 Ο χώρος της υγείας είναι ευρύτατος με πολλαπλές ειδικότητες και εξειδικεύσεις και η μεγάλη επιτυχία του International Classification of Diseases ICD είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν και άλλες κωδικοποιήσεις όπως η ICPC, η SNOMED, η Read Codes και άλλες λιγότερο διαδεδομένες όπως οι Veska (Switzerland), TNM (Austria), NANDA (Iceland), CMBS και ATC (Australia), PSK (Denmark). Οι επιπλέον αυτές κωδικοποιήσεις δημιουργήθηκαν για να καλύψουν την ευρεία γκάμα όλης της ιατρικής, δηλαδή των ειδικοτήτων και των ειδικεύσεων που προαναφέραμε. 18,19 Αξίζει στο σημείο αυτό να κάνουμε μια αναφορά στις τρεις πιο γνωστές κωδικοποιήσεις: την ICD, την SNOMED (Systematized Nomenclature of Human and Veterinary Medicine) και την ICPC. 24,25,26 Η νοσηλευτική και τα ΠΣΝ Τα ανωτέρω ενισχύονται από μία συγκριτική μελέτη η οποία έλαβε χώρα στη Γερμανία και σύγκρινε το ηλεκτρονικό σύστημα σε σχέση με τη χειρόγραφη καταχώρηση. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η ηλεκτρονική τεκμηρίωση υπερέχει έναντι της χειρόγραφης καταχώρησης. 27,28 Η βελτίωση της νοσηλευτικής επιστήμης ενισχύεται από τη χρήση της τεχνολογίας. Οι νοσηλευτές έχουν σαν στόχο τη βελτίωση της νοσηλευτικής επιστήμης και της ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ.2012;1(2) 47

7 παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας. Ο στόχος αυτός με την βοήθεια των ΠΣΝ φαίνεται να είναι υλοποιήσιμος λόγω της πληρότητας και της ακρίβειας των ηλεκτρονικά καταχωρημένων στοιχείων, αλλά και της ευαναγνωστικότητας των δεδομένων που παρέχει η χρήση της τεχνολογίας. 29 Τα χαρακτηριστικά της νοσηλευτικής τεκμηρίωσης είναι η πληρότητα των στοιχείων, η ακρίβεια, η ευαναγνωσιμότητα, η επικαιρότητα και η μικρή μεταβλητότητα. 30,31 Όλα τα παραπάνω διασφαλίζουν την ποιότητα στα στοιχεία τα οποία θα καταχωρηθούν στο λογισμικό και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη εγκυρότητα της πληροφορίας η οποία αντλείται από το νοσηλευτικό αρχείο. Τα ηλεκτρονικά συστήματα νοσοκομείων απέκτησαν δυνατούς συμμάχους τους νοσηλευτές οι οποίοι αναφέρουν ότι βελτιώνεται η ποιότητα της τεκμηρίωσης με τη χρήση αυτών. 32 Με τη χρήση όλο και πιο εξειδικευμένων νοσοκομειακών πληροφοριακών συστημάτων οι νοσηλευτές αποκτούν έναν δυνατό σύμμαχο γιατί προστατεύουν το άπειρο προσωπικό από κάποια λανθασμένη πράξη αλλά και τους έμπειρους νοσηλευτές από μία απροσεξία πάνω στη δουλειά τους η οποία μπορεί να προέλθει εξαιτίας της επαγγελματικής κόπωσης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη χρήση των εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομείων γιατί προορίζονται για να επεξεργάζονται τα δεδομένα και να προτείνουν λύσεις για τις νοσηλευτικές διεργασίες αλλά και τις νοσηλευτικές διαγνώσεις. Έτσι μειώνεται και ο χρόνος ενασχόλησης των νοσηλευτών, με τη νοσηλευτική διάγνωση και τη νοσηλευτική διεργασία. Οι αυτοματοποιημένες συμβουλές που παρέχει το πληροφοριακό σύστημα υγείας δεν είναι μόνο χρήσιμες για τη βελτίωση της νοσηλευτικής φροντίδας αλλά και για την πρόληψη λαθών καθώς και άλλων δυσμενών επιπτώσεων από την παροχή της φροντίδας υγείας, όπως για παράδειγμα οι πιθανές ενέργειες μετά τη χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων 33,34,35,36. ιασφάλιση της ποιότητας. Η έκβαση της πορείας της νόσου των ασθενών καθώς και η ποιότητα της παρεχομένης φροντίδας υγείας έχουν συσχετιστεί άμεσα με τη νοσηλευτική τεκμηρίωση. Σε μια έρευνα η οποία διεξήχθη στο New Jersey κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η τεκμηρίωση είναι πολύ χρήσιμη για τη φροντίδα υγείας των ασθενών για το λόγο ότι καθορίζει τους νοσηλευτικούς στόχους με ακρίβεια. Ακόμη, η νοσηλευτική τεκμηρίωση προάγει την ποιότητα της παρεχομένης φροντίδας. 37 Η βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας υγείας του ασθενούς αλλά και η ασφάλειά τους αποτελεί θεμέλιο λίθο κάθε νοσηλευτικού ιδρύματος. Για αυτό και νοσηλευτές που χρησιμοποίησαν την πληροφορική της υγείας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ηλεκτρονική τεκμηρίωση αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο για την καθημερινή τους εργασία. Σύμφωνα με στοιχεία, το 76% των νοσηλευτών υποστηρίζει θερμά τη νοσηλευτική τεκμηρίωση. 36,38 Τα οφέλη από τη ηλεκτρονική τεκμηρίωση δε σταματούν μόνο στους ασθενείς που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο αλλά και στους εξωτερικούς ασθενείς που χρειάζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εξειδικευμένη φροντίδα. Η τεκμηρίωση έχει οργανωμένη 48 ISSN:

8 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ δομή και μπορεί να διαχειριστεί μεγάλο όγκο κλινικών και μη πληροφοριών τις οποίες οι χρήστες της μπορούνε να διαχειριστούν συμβάλλοντας στην καλύτερη έκβαση της πορείας των ασθενών. 39,40,41 Η αυτοματοποίηση μέσω της αξιολόγησης και της ατομικής διαχείρισης της υγείας των ασθενών διασφαλίζει την ποιότητα της παρεχομένης νοσηλευτικής φροντίδας. Για παράδειγμα το ηλεκτρονική σύστημα παρουσιάζει τους παράγοντες κινδύνου που διατρέχουν οι ασθενείς και τα μέτρα πρόληψης. Όλες αυτές οι συμβουλές είναι τεκμηριωμένες. Επίσης εκμεταλλεύεται τους κλινικούς οδηγούς που διαθέτει γιατί αυτοί είναι ένα άριστο εργαλείο σχετικά με τη λήψη αποφάσεων για το σχεδιασμό της νοσηλευτικής φροντίδας. Τα αυτοματοποιημένα συστήματα διαθέτουν : συστήματα διαγνώσεων, συστήματα υπενθύμισης και συστήματα διαχείρισης των ασθενειών. Ως Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να βελτιώνεται η πορεία των νόσων καθώς και η απόδοση των επαγγελματιών υγείας. 42,43,44 Τα οφέλη από την χρήση Π.Σ.Ν Εξοικονόμηση χρόνου Ένας νοσηλευτής καταναλώνει το 25% του ημερήσιου χρόνου εργασίας του για να ασχοληθεί με την έντυπη τεκμηρίωση. Σύμφωνα με μία μελέτη η οποία σύγκρινε την έντυπη με την ηλεκτρονική τεκμηρίωση παρατηρήθηκε ότι η έντυπη τεκμηρίωση είναι πιο χρονοβόρα ενώ η ηλεκτρονική τεκμηρίωση είναι πιο σύντομη παρόλο που καταγράφει περισσότερες παραμέτρους. 45 Ακόμη, με την ηλεκτρονική τεκμηρίωση, η αναζήτηση κάποιων πληροφοριών είναι πολύ εύκολη, αλλά και η ευαναγνωσιμότητα των καταχωρημένων πληροφοριών, όπως τα εργαστηριακά αποτελέσματα και οι ακτινογραφίες. 46 Ο επαγγελματίας υγείας στο χώρο εργασίας του έχει έναν αμείλικτο εχθρό, την έλλειψη χρόνου. Η ηλεκτρονική τεκμηρίωση με τη σειρά της χαρίζει στον επαγγελματία νοσηλευτή κάποιον πολύτιμο χρόνο τον οποίο ο νοσηλευτής μπορεί να τον εκμεταλλευτεί περνώντας τον με τον ασθενή. 47 Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την καλύτερη αξιολόγηση των αναγκών του ασθενούς και ως συνέπεια την καλύτερη παροχή νοσηλευτικής φροντίδας αλλά και το αίσθημα ικανοποίησης τόσο του νοσηλευτή όσο και του ασθενή. 48,49 Οργάνωση πληροφορίας εύκολη ανάκτηση πληροφοριών πληρότητα στοιχείων Ένα σημαντικό μειονέκτημα της έντυπης συλλογής πληροφοριών είναι ο μεγάλος όγκος χαρτιού η απώλεια των εγγράφων η σύγχυση των στοιχείων του ασθενούς η ύπαρξη του αρχείου σε ένα μέρος κάθε φορά η αδύνατη χρήση του φακέλου από πολλά άτομα ταυτόχρονα Στον αντίποδα η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί το αύριο των νοσηλευτικών ιδρυμάτων γιατί τα δεδομένα αποθηκεύονται με οργανωμένο τρόπο. Η ανάκληση των πληροφοριών είναι πολύ γρήγορη και εύκολη. Η πληροφορία είναι ταυτόχρονα διαθέσιμη από πολλούς χρήστες οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται σε ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ.2012;1(2) 49

9 διαφορετικούς χώρους του νοσοκομείου. Βοηθά στην επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας. Εξυψώνει την ποιότητα παροχής υγείας γιατί σε πραγματικό χρόνο γίνεται ανταλλαγή ιατρικών δεδομένων και ανταλλαγή απόψεων από τη θεραπευτική ομάδα. 40 Μεγάλη προσοχή χρειάζεται στην πληρότητα και την ακρίβεια των εισαγομένων στο σύστημα στοιχείων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και οι χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων υγείας πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί γιατί τα λανθασμένα ή τα ελλιπή δεδομένα έχουν σαν αποτέλεσμα την λανθασμένη ανάκτηση πληροφοριών ή και τη μη εκτέλεση της εντολής. Είναι γεγονός ότι η χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος απαιτεί μεγαλύτερη πληρότητα από ότι η έντυπη καταγραφή. Για το λόγο αυτό, για να ευδοκιμήσουν τα θετικά προιόντα της ηλεκτρονικής νοσηλευτικής τεκμηρίωσης πρέπει η σχεδίαση των δεδομένων να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η έγκυρη πρόσβαση σε ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών σχετικά με τους ασθενείς. 51,52 Εύκολη συλλογή στοιχείων για έρευνα πρόσβαση στη γνώση Η διεξαγωγή μίας αναδρομικής έρευνας στο χώρο του νοσοκομείου μπορεί να γίνει εύκολη ή πολύ δύσκολη έως αδύνατη. Εύκολη είναι όταν το ιστορικό του ασθενούς βρίσκεται αποθηκευμένο σε ηλεκτρονική μορφή γιατί τότε ο ερευνητής με τη βοήθεια της τεχνολογίας μπορεί εύκολα να επεξεργαστεί τα δεδομένα και να βγάλει το επιθυμητό του αποτέλεσμα. Αντίθετα, όταν το ιστορικό του ασθενούς είναι σε έντυπη μορφή τότε, ο πήχης δυσκολίας ανεβαίνει κατά πολύ, όχι γιατί υπάρχει κάποια διαφορά στην επεξεργασία των δεδομένων, αλλά η μεγάλη δυσκολία βρίσκεται στον εντοπισμό και στη συλλογή ενός τεράστιου όγκου χαρτιού. 53 Το οικονομικό όφελος Η είσοδος των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο νοσοκομείο έχει πολλαπλά θετικά αποτελέσματα. Ένα από αυτά είναι η εξοικονόμηση χρημάτων. Α) οι ημέρες νοσηλείας των ασθενών μειώνονται Β) μειώνεται δραστικά το κόστος των παραγγελιών ενός νοσοκομείου Αυτό επιβεβαιώνεται μέσω της βιβλιογραφίας, όπου σε ένα Πανεπιστημιακό νοσοκομείο υπήρξε δραστική μείωση του λειτουργικού του κόστους Τα εμπόδια για την εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων υγείας Τα αγκάθια στο δρόμο για τη μεταβίβαση από τη χειρόγραφη τεκμηρίωση στην ηλεκτρονική είναι πολλά. Οι παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στη χρήση, την εφαρμογή αλλά και την αποδοχή των πληροφοριακών συστημάτων υγείας στο ελληνικό σύστημα υγείας χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τους παράγοντες που αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον ή μικροπεριβάλλον και τους παράγοντες που αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον ή μακροπεριβάλλον. Παράγοντες που αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον ή μικροπεριβάλλον 50 ISSN:

10 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, δηλαδή το μικροπεριβάλλον, ενάντια στην εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων υγείας τάσσεται το μεγαλύτερο κομμάτι του ιατρικού προσωπικού γιατί θεωρεί βάρος την ηλεκτρονική καταχώρηση δεδομένων στο ήδη βεβαρυμένο τους ιατρικό έργο. Ακόμη η ιατρική ομάδα δε δέχεται την αλλαγή των διαδικασιών αλλά και τη θέσπιση κανόνων για τη σωστή εφαρμογή της πληροφορικής. Σύμφωνα με την Wittgestein η εργασιακή πλευρά της συμπεριφοράς ενός εργαζομένου δεν μπορεί να εξηγηθεί με συγκεκριμένους κανόνες, διότι αυτή επηρεάζεται από μία αλληλουχία συμβάντων που δεν καθορίζονται από κανέναν κανόνα. Η αλληλουχία όμως των συμβάντων μπορεί να σκιαγραφηθεί με οδηγό ορισμένους κανόνες. Οι κανόνες αυτοί καθορίζονται από τη συνήθεια, τα έθιμα και την εργασιακή ρουτίνα του κάθε εργαζομένου. Τα εμπόδια για την αποδοχή αλλά και την ενσωμάτωση στην καθημερινή φύση της εργασίας της ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό παρατίθενται παρακάτω 58 Α)οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας δεν αποδέχονται τις καινούριες καινοτομίες και στην περίπτωσή μας είναι αρνητικός στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος στην υγεία και αυτό γιατί βγάζει αυτή την ομάδα ανθρώπων από την καθημερινή τους ρουτίνα Β)οι νέες τεχνολογίες είναι περισσότερο αποδεκτές από την νεαρή ηλικία. Ένας νεαρός επαγγελματίας υγείας στερείται της εμπειρίας και την ολότητα (της ιατρικής γνώσης) που διαθέτει ένας έμπειρος επαγγελματίας υγείας, πράγμα που αποδεικνύει ότι τον πρώτο λόγο στο σύστημα υγείας τον έχει ο αρχαιότερος υπάλληλος που δεν είναι όμως και τόσο φιλικός απέναντι στις νέες τεχνολογίες. Γ)η απουσία επαγγελματισμού και αφοσίωσης από τους εργαζομένους, οι οποίοι δε θέλουν και αρνούνται ν αποδεχθούν τις επιταγές της νέας εποχής )η έλλειψη της δια βίου εκπαίδευσης των εργαζομένων και η επανάπαυσή τους στον καθιερωμένο τρόπο εργασίας τους Ε)με τη χρήση των τεχνολογιών απαιτείται περισσότερη εξειδίκευση από μεγάλη ομάδα εργαζομένων 59 Σύμφωνα με τον Freidson στο ιατρικό επάγγελμα κρύβεται μία από τις πάμπολλες ομάδες συμφερόντων που δρουν μέσα στην κοινωνία, αφού οι ηθικοί κώδικες και οι νόμοι που ρυθμίζουν την άσκηση της ιατρικής είναι επίσης μηχανισμοί προστατευτικοί του επαγγέλματος από τις παρεμβάσεις του κοινού και τον ανταγωνισμό. Επειδή όμως το πρόβλημα στην εφαρμογή αλλά και την αποδοχή της πληροφορικής της υγείας είναι πολυδιάστατο η ευθύνη δεν επιβαρύνει μόνο τους επαγγελματίες υγείας. Για να λειτουργήσει σωστά ένα πληροφοριακό σύστημα υγείας είναι απαραίτητο να διαθέτει και τις απαραίτητες ευκολίες για τους χρήστες του. Όπως για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της ιατρικής επίσκεψης των γιατρών μιας κλινικής από άρρωστο σε άρρωστο προκύπτουν κάποια νέα στοιχεία που αφορούν την κατάσταση του ασθενούς. Στις μέρες μας αυτά τα δεδομένα καταγράφονται χειρόγραφα. Στη συνέχεια ο γιατρός, εφόσον το νοσοκομείο διαθέτει ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καλείται να ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ.2012;1(2) 51

11 ξοδέψει κάποιο χρόνο για την καταχώρηση αυτών των στοιχείων στον υπολογιστή. Ο χρόνος όμως αυτός που χάνεται είναι πολύτιμος. Για αυτό, κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή ασύρματου δικτύου με κομπιουτεράκια τσέπης, ή τερματικά που μεταφέρονται και με την παλάμη του χεριού, έτσι ώστε τα δεδομένα να καταγράφονται κατά την ώρα της ιατρικής επίσκεψης απευθείας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, χωρίς να υπάρξει απώλεια σημαντικού χρόνου. Εμπόδιο όμως στην απόκτηση τέτοιων τεχνολογιών είναι φυσικά το κόστος και αυτό είναι απαγορευτικό για τον προϋπολογισμού ενός νοσοκομείου. 60 Παράγοντες που αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον ή μακροπεριβάλλον. Α)Ένα σημαντικότατο πρόβλημα που υψώνεται σαν τείχος και εμποδίζει την εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος στα νοσοκομεία σε εθνικό επίπεδο, είναι η έλλειψη ταυτοποίησης των ασθενών. Τι εννοούμε μ αυτό; Εννοούμε ότι δεν υπάρχει ένας ενιαίος αριθμός μητρώου για κάθε ασθενή σε εθνικό επίπεδο και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κάθε φορά που εισέρχεται ο ίδιος ασθενής σε ένα άλλο νοσοκομείο να αποκτά καινούριο αριθμό μητρώου. Έτσι, δημιουργείται σημαντικό σφάλμα στη δομή του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας σε περίπτωση εφαρμογής του. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός ενιαίου μητρώου ασθενών, σε εθνικό επίπεδο. Β)Επιπλέον εμπόδιο αποτελεί η μη εφαρμογή των διεθνών κωδικοποιήσεων και προτύπων για τη συστηματική καταγραφή των ιατρικών δεδομένων και των διεθνώς αποδεκτών προτύπων. Εδώ το πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι πολλοί γιατροί διαφωνούν σχετικά με τη μετάφραση αυτών των κωδικοποιήσεων και άλλοι πιστεύουν ότι δεν επαρκεί. 55 Γ)Κατά την εφαρμογή ενός προγράμματος πληροφορικής της υγείας πρέπει να καθορίζονται κάποιοι σαφείς στόχοι, έτσι ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η αποδοτικότητα του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς σε σχέση με την υλοποίηση αυτών των στόχων. )Η μειωμένη εισροή κονδυλίων για την ενίσχυση της πληροφορικής στο χώρο της υγείας καθώς και την απόκτηση όλων των απαραίτητων πληροφοριών έτσι ώστε να διευκολυνθεί η χρήση τους από τους επαγγελματίες υγείας έχει σαν αποτέλεσμα τη μη αναμενόμενη αποδοτικότητα του συστήματος. Τα ελλιπή δημοσιευμένα στοιχεία για την αξιολόγηση των πληροφορικών συστημάτων στην υγεία ίσως κάνουν ακόμη πιο δύσκολη την αποδοχή τους από πλευράς δύσπιστη των επαγγελματιών υγείας. Ε)η τεχνολογία αναπτύσσεται με γεωμετρική πρόοδο. Για αυτό πρέπει να την παρακολουθούμε συνέχεια και να συμπορευόμαστε με αυτή έτσι ώστε να προάγουμε την εφαρμογή νέων τεχνολογιών. 59 ΣΤ)Η απουσία της συνεργασίας μεταξύ των νοσοκομείων αλλά και της στενής επικοινωνίας τους έχει σαν αποτέλεσμα να σπαταλάται χρόνος για το σχεδιασμό δομών που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε άλλα νοσοκομεία. Στη χώρα μας βρίσκεται σε εμβρυική κατάσταση η ανάπτυξη της πληροφορικής της υγείας στα δημόσια νοσοκομεία, σε αντίθεση με τον ιδιωτικό 52 ISSN:

12 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ τομέα όπου βρίσκεται στην πλήρη ανάπτυξή της. Ζ) Η έλλειψη ανταγωνισμού μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής υγείας οδηγεί σε αποτυχία την εφαρμογή των πληροφορικών συστημάτων αφού δεν υπάρχει κίνητρο για την υλοποίηση των στόχων από το προσωπικό. 60 Συζήτηση -Συμπεράσματα Η προσπάθεια ευρύτερης εφαρμογής της τεκμηρίωσης στο νοσηλευτικό χώρο αποτελεί επιταγή της εποχής. Και αυτό γιατί μόνο μέσα από τη νοσηλευτική τεκμηρίωση θα αναπτυχθεί η επιστήμη της νοσηλευτικής, θα αναβαθμιστεί η φροντίδα υγείας και το νοσηλευτικό επάγγελμα γενικότερα. Κάθε καινοτομία χρειάζεται το χρόνο της για να γίνει αρχικά αποδεκτή από τους χρήστες της και στη συνέχεια να εδραιωθεί. Όπως είχε πει και ο Hooker Richard, δεν μπορεί μία αλλαγή να γίνει δίχως να υπάρχουν αντιδράσεις από κάποιους. Κατά αντίστοιχο τρόπο λοιπόν, η μετατροπή του χειρόγραφου τρόπου τεκμηρίωσης σε ηλεκτρονικό, δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά θέλει το χρόνο της. Η πληροφορική της υγείας έχοντας πλέον σαν σύμμαχο τους επαγγελματίες υγείας, μέρα με τη μέρα αναπτύσσεται και εδραιώνεται στο χώρο της υγείας στα ιδιωτικά νοσοκομεία και σύντομα και στα δημόσια. Σημαντικό εργαλείο της πληροφορικής είναι η εύκολη αποθήκευση αναζήτηση και επεξεργασία των δεδομένων των ασθενών από τους επαγγελματίες υγείας και η εύκολη πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα από άλλους οργανισμούς και άλλες κλινικές με σκοπό την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων για την αποτελεσματικότερη παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας στους ασθενείς. Ένα ακόμη εφόδιο που παρέχει η πληροφορική στη φαρέτρα των επαγγελματιών υγείας είναι η χρήση του παγκοσμίου ιστού. Οι επαγγελματίες υγείας μπορούνε να ανατρέξουν οποιαδήποτε στιγμή σε αυτόν για να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία καθώς και τα νέα δεδομένα για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων προβλημάτων υγείας. Επομένως μονόδρομος για την ανάπτυξη και την αποτελεσματικότερη και πιο ποιοτική φροντίδα στους ασθενείς είναι να στραφούν οι επαγγελματίες υγείας προς τα νέα προιόντα της πληροφορικής. Η πληροφορική της υγείας όπως και η πληροφορική γενικά αναπτύσσεται ραγδαία, γι αυτό πρέπει ο επαγγελματίας υγείας όχι μόνο να στέκεται απλός θεατής στη ραγδαία ανάπτυξή της αλλά να συμβάλλει με την χρήση πληροφορικής της στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη των δομών της υγείας. Κανείς δεν αμφισβητεί την καλύτερη οργάνωση, την πιο εύκολη και σε πολύ λιγότερο χρόνο επεξεργασία και διακίνηση των δεδομένων υγείας των ασθενών. Όμως, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι όλα αυτά αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα για αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους χρήστες αυτών των δεδομένων. Τα πληροφοριακά συστήματα υγείας έχουν αναπτύξει δικλείδες ασφαλείας έτσι ώστε να εμποδίζουν τους κακόβουλους καθώς και δευτερεύοντες χρήστες που θα είχαν προσωπικό όφελος από την γνωστοποίηση προς αυτούς των δεδομένων των ασθενών, όπως π.χ. είναι διάφορες ασφαλιστικές και φαρμακευτικές εταιρείες. Για αυτό και η πολιτεία έχει καθορίσει νομικό πλαίσιο για τη ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ.2012;1(2) 53

13 διασφάλιση αυτών των δεδομένων. Στην αντίθετη περίπτωση αν δεν τηρείται η απόρρητη αυτή διαδικασία στον ιατρικό φάκελο ασθενούς τότε τα πληροφοριακά συστήματα υγείας τίθενται σε μεγάλο κίνδυνο, αφού τόσο οι χρήστες τους, δηλαδή οι επαγγελματίες υγείας, όσο και το αντικείμενο μελέτης, δηλαδή οι ασθενείς, θα βλέπουν με καχυποψία την εφαρμογή των πληροφορικών συστημάτων στην υγεία. Η διαρροή ιατρικών δεδομένων υποβιβάζει το έργο των επαγγελματιών υγείας και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη διατήρηση της δημόσιας υγείας. Τέλος, οι επαγγελματίες υγείας αλλά και οι επαγγελματίες πληροφορικής της υγείας γνωρίζουν αυτούς τους κινδύνους και αφού έχουν ως στόχο την προαγωγή της υγείας έχουν δημιουργήσει ασφαλή πληροφοριακά συστήματα με σκοπό να μην τίθενται σε κίνδυνο η αυτονομία και αυτοδιάθεση των ασθενών. 61,62 Βιβλιογραφία 1. Μούρτου Ε. Ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία. Επιθεώρηση Υγείας, Τόμος 101, Ιούλιος-Αύγουστος Μάτσης Π. Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος, Ιατρικό Βήμα, Ιούνιος-Αύγουστος Fernandez EB, Larrondo PM. Security Models for Medical and Genetic Information Systems: Requirements for Access Control. LACCET 04. Proceedings of the 2nd International Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology "Challenges and Opportunities for Engineering Education, Research and Development" 2004 Jun 2 4, Miami, Florida, USA Computer-based Patient Record Institute. 4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προτυποποίησης, CEN/TC25/WG1/N8. Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος ευτεραίος/lsd_pc/telemed/docs/heat H/VARIOUS/HIF.DOC [accessed 2005 Oct 27] 5. ιαδικτυακή σελίδα: Electronic Health Records, i. Πρόσβαση : ιαδικτυακή σελίδα: Guide of Medical Informatics, The Internet and Telemedicine by ENRICO COIERA, 1997] 7. Paul C. Tang and W. Ed Hammond, "A Progress Report on Computer-Based Patient Records in the United States" in the Computer-Based Patient Record: An Essential Technology for Health Care, Institute of Medicine, (Washington, D.C.: National Academy Press, 1997), pp Hendrickson G, Anderson RK, Clayton PD, et al. The integrated academic information management system at Columbia-Presbyterian Medical Center. MD Comput. 1992;9: Erb PS, Coble D. Vital signs measured with nursing system. Comput Health 1995; 10: Kirkley D, Johnson AP, Anderson MA. Technology support of nursing excellence: The magnet connection. Nurs Econom 2004; 22: Johnson DS, Burkes M, Sittig D, et al. Evaluation of the effects of computerized nurse charting. In Proceedings of the Eleventh Annual Symposium on Computer Applications in Medical Care. Washington, IEEE Computer Society Press, Τσαλουκίδης Ν, Παπαγεωργίου. Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων υγείας στην οργάνωση και διεκπεραίωση της νοσηλευτικής πρακτικής, Νοσηλευτική. 2008; 47(3) : Zielstorff RD. Why aren t there more significant automated nursing information systems? J Nurs Adm 1984;14: Swansburg RL, Swansburg RJ. Εισαγωγή στη Νοσηλευτική ιοίκηση και Ηγεσία. 2η έκδοση, Εκδ., Λαγός, Αθήνα, Makoul G, Curry RH, Tang PC.The use of electronic medical records: communication patterns in outpatient encounters.j Am Med Inform Assoc.2001;8: ασκαλάκης Στ. Ολοκλήρωση εφαρμογών και διαλειτουργικότητα πληροφοριακού συστήματος φροντίδας υγείας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Νοσηλευτικής, 54 ISSN:

14 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, Hippisley-Cox J Ringle M, Cater R, et al. The electronical record in primary cre-regression or progression? A cross sectional study. BMJ. 2003;326: OkkesIM, Groen A, Oskam SK, Lambert H. Advantages of long obsevation in episode-oriented elonic patient records in family practice. Metho Inform Med.2001; 40: Isacsson A, Kouis A Cedervall M, et al. Patient-numer-based computerized medal records n Crete. A tool for planning and assessment of primary health care. Meth Prog Biomed. 1992;37: ιαδικτυακή σελίδα: MedInf-Euromed/html/euromed.html.Πρόσβαση : Donaldson M, Yordy K, Lohr NL, Vanelow N, editors. Primary Care: Amerιca's Health in a New Era. Reprt of the IOM Committee on the future of Primary Care, Washington DC National Academy Press, Κουναλάκης. Ανάπτυξη και εφαρμογή λογισμικού κατάλληλου για χρήση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ιδακτορική ιατριβή Πανεπιστήμιο Κρήτης 2009 Ηράκλειο Κρήτης Τομέας Κοινωνικής Ιατρική 23. ιαδικτυακή σελίδα: Health. onehtp://www.mednet.gr/greek/depts/ plomari/ehcr_top_englih.htm. Πρόσβαση: Antonakis N, Lionis C. Development of an electronic database in Healh Center of Anogia in Rethymno. Iatriki, 1998; 74: ιαδικτυακή σελίδα: Hygeia Net URL CIS/phccis.html)(case sensitive). Πρόσβαση : Rector AL, Glowinski AJ, Nowlan WA, Rossi-Mori A. Medical-concept models and medical records: an approach based on GALEN and PEN&PAD. J Am Med Inform Assoc. 1995;2(1): Evans DA, Cimino JJ, Hersh WR, Huff SM, Bell DS. Toward a medical-concept representation language. The Canon Group. J Am Med Inform Assoc. 1994;1(3): Simpson RL. The softer side of technology: how IT helps nursing care. Nurs Adm Q. 2004; 28: Menke JA, Broner CW, Campbell DY, et al. Computerized clinical documentation system in the pediatric intensive care unit. BMC Med Inform Decis Mak. 2001; 1: Πασχάλη Κ. Εισαγωγή και εφαρμογή του ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού φακέλου υγείας στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας με εκτενέστερη αναφορά στους επαγγελματίες υγείας που συνδέονται άμεσα με την εφαρμογή και τα αποτελέσματά του στις μονάδες υγείας και με ειδικότερη μνεία στο ρόλο του νοσηλευτή, Πανεπιστήμιο Πάτρας Πληροφορική Επιστημών Υγεία, Πάτρα, Shine KI. Health care quality and how to achieve it. Acad Med. 2002;77: Hammond J, Johnson HM, Varas R, et al. A qualitative comparison of paper flowsheets vs a computerbased clinical information system. Chest. 1991; 99: Ammenwerth E, Eichstadter R, Kochenburger L, et al. Systematic evaluation of a computer-based nursing documentation system. Medinfo 2001; 10: Nahm R, Poston I. Measurement of the effects of an integrated, point-of-care computer system on quality of nursing documentation and patient satisfaction. Comput Nurs. 2000; 18: Rinkus SM, Chitwood A. Cognitive analyses of a paper medical record and electronic medical record on the documentation of two nursing tasks: patient education and adherence assessment of insulin administration. Proc AMIA Symp. 2002; Moody LE, Slocumb E, Berg B, Jackson D. Electronic health records documentation in nursing: nurses perceptions, attitudes, and preferences. Comput Inform Nurs. 2004; 22: Hendrickson G, Kovner CT, Knickman JR, Finkler SA. Implementation of a variety of computerized bedside nursing information systems in 17 New Jersey hospitals. Comput Nurs. 1995;13: Κίκα Ι, Μπροκαλάκη Η. Ηλεκτρονική Νοσηλευτική Τεκμηρίωση Νοσηλευτική. 2007; 46 (1): Valenti WM. Errors in medicine: problems and solutions for managed care. AIDS Read. 2000; 10: Mantas J. Electronic heath record. In: Mantas J, Hasman A (eds) Τextbook in health informatics: a nursing perspective. Amsterdam, IOS Press, 2002; Detmer DE, Steen EB, Dick RS, Steen EB, Detmer E (eds) The computer-based patient record: An ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ.2012;1(2) 55

15 essential technology for health care. Revised edition (1997). Institute of Medicine (IOM). National Academies Press. [online] Available from: URL: etop. Accessed October 10, Swansburg RC, Swansburg RJ. Εισαγωγή στη νοσηλευτική διοίκηση και ηγεσία. 2η έκδοση. Εκδ., Λαγός, Αθήνα, 1999: Gardner RM, Evans RS. Using computer technology to detect, measure, and prevent adverse drug events. J Am Med Inform Assoc. 2004; 11: Amit GX, Neill AK, McDonald H, et al. Effects of computerized clinical decision support systems on practitioner performance and patient outcomes: a systematic review. JAMA. 2005;293: Saarinen K, Aho M. Does the implementation of a clinical information system decrease the time intensive care nurses spend on documentation of care? Acta Anaesthesiol Scand.2005; 49: Smeltzer CH, Hines PA, Beebe H, Keller B. Streamlining documentation: an opportunity to reduce costs and increase nurse clinicians time with patients. J Nurs Care Qual. 1996;10: Ammenwerth E, Eichstadter R, Haux R, et al. A randomized evaluation of a computer-based nursing documentation system. Methods Inf Med. 2001; 40: Minda S, Brundage DJ. Time differences in handwritten and computer documentation of nursing assessment. Comput Nurs. 1994; 12: Van Bemmel JH, Musen MA (eds). Handbook of medical informatics. Heidelberg, Springer, Verlag. 1997; Wenzel GR. Creating an interactive interdisciplinary electronic assessment. Comput Inform Nurs. 2002; 20: Mikkelsen G, Aasly J. Consequences of impaired data quality on information retrieval in electronic patient records. Int J Med Inform. 2004; 74: Brown A, Remenyi D. Acceptance of information technology in a clinical environment, results of quantitative and qualitative analysis. Proceedings of the 9th European Conference on Information Technology Evaluation (ECITE), Paris, France, Cimino M, Kirschbaum M, Brodsky L, Steven S. Assessing medication prescribing errors in pediatric intensive care units. Pediatr Crit Care Med. 2004;5: Tierney WM, Miller ME, Overhage JM, McDonald CJ. Physician inpatient order writing on microcomputer workstations: effects on resource utilization. JAMA 1993, 269: Available from: URL: =pubmed&pubmedid= Accessed February 8, Glaser J, Teich JM, Kuperman G. Impact of information events on medical care. Proceedings of the 1996 HIMSS Annual Conference. Chicago, Ill, Healthcare Information and Management Systems Society. 1996; Wang SJ, Middleton B, Prosser LA, et al. A costbenefit analysis of electronic medical records in primary care. Am J Med 2003; 114: Kuperman GJ, Gibson RF. Improving patient care: computer physician order entry. Ann Intern Med. 2003; 139: Mounce H O. Wittgenstein's Tractatus: An Introduction, Basil Blackwell, Oxford, Freidson E. La profession médicale, Payot, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Υπουργείο Εσωτερικών ημόσιας διοίκησης κ αποκέντρωσης, επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας, στρατηγικές κ δράσεις, το ρυθμιστικό πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, κεφάλαιο Γκιμπερίτη Α. Η Ηλεκτρονική Υγεία (e health) ως εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής με έμφαση σε ποιοτικές διαχειριστικές και οικονομικές διαστάσεις. Η περίπτωση ελληνικής υπηρεσίας υγείας, ιδακτορική ιατριβή Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, Μαλλιαρού Μ, Λιάσκος Ι. Νομοθετική προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας. Νοσηλευτική 2008; 47(2): ISSN:

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της Ποιότητας και Περιστολή της Δαπάνης Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Χειρόγραφος Ιατρικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Διασφάλιση ποιότητας Εργαλεία πιστοποίησης

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Διασφάλιση ποιότητας Εργαλεία πιστοποίησης Αθήνα, 17 Μαΐου 2012 Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Διασφάλιση ποιότητας Εργαλεία πιστοποίησης Αγγελίνα Κουρούμπαλη Διδάκτωρ Πανεπιστημίου του Cambridge Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια ΙΤΕ-ΙΠ Πρόγραμμα Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 - Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας και Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

Κεφάλαιο 7 - Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας και Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Κεφάλαιο 7 - Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας και Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Σύνοψη Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΗΦΥ) έχει αποτελέσει πεδίο ερευνών τόσο στην ιατρική όσο και στην ιατρική πληροφορική για αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Ιατρική Πληροφορική

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Ιατρική Πληροφορική Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Ιατρική Πληροφορική Σύνοψη Η ιατρική πληροφορική είναι ο κλάδος που περιλαμβάνει όλες τις εφαρμογές της πληροφορικής στην ιατρική. Άμεσα συνυφασμένη με την εξέλιξη της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα. M.G.Koutras,MD.

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα. M.G.Koutras,MD. Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα M.G.Koutras,MD. Τι είναι το ehealth? What Is ehealth (3): A Systematic Review of Published Definitions. Hans Oh et al, J Med Internet Res 2005;7(1).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΚ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΛΛΑΚ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ www.ellak.gr ΕΛΛΑΚ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισηγητής: Ιωάννης Σταμέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ, Μέλος ΔΣ ΕΕΛ/ΛΑΚ Θεσσαλονίκη, 5 Ιουνίου 2014 5η Συνεδρία 1ου Σεμιναρίου Μονάδας Αριστείας ΕΛΛΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το φαρμακείο στην εποχή του internet. Παπαδόπουλος Γιάννης Φαρμακοποιός Οικονομολόγος Υγείας

Το φαρμακείο στην εποχή του internet. Παπαδόπουλος Γιάννης Φαρμακοποιός Οικονομολόγος Υγείας Το φαρμακείο στην εποχή του internet Παπαδόπουλος Γιάννης Φαρμακοποιός Οικονομολόγος Υγείας Χαρακτηριστικά της εποχής μας Χαρακτηριστικά της εποχής μας είναι: η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας η ευρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Η νοσηλευτική διεργασία : Αποτελεί συστηματική μέθοδο που κατευθύνει τον νοσηλευτή και τον ασθενή στον αμοιβαίο: Προσδιορισμό των αναγκών για νοσηλευτική φροντίδα σχεδιασμό και εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...17

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...17 Περιεχόμενα Πρόλογος του συγγραφέα... 11 Αφιερώσεις... 13 Α. Θεωρητικό Μέρος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...17 1.1 Ορισμός... 17 1.2 Οφέλη από τη χρήση ΝΠΣ... 18 1.3 Υποσυστήματα του ΝΠΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Γνώση και στάση νοσηλευτών στη διαχείριση του πόνου καρκινοπαθών που νοσηλεύονται Παναγιώτης Χαραλάμπους Λεμεσός, 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Άσθμα Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Κυριάκος Σουλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Ιατρικό Πληροφοριακό Σύστημα Γενικής Ιατρικής

Ολοκληρωμένο Ιατρικό Πληροφοριακό Σύστημα Γενικής Ιατρικής Ολοκληρωμένο Ιατρικό Πληροφοριακό Σύστημα Γενικής Ιατρικής Πληροφοριακά Συστήματα με όραμα για ένα καλύτερο μέλλον Μεγ. Αλεξάνδρου 10 Λαγκαδάς, Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 572 00 Τηλ: 2394 022964 Φαξ: 2394 020325

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Εργαστήριο 1 ο : Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος (ΗΙΦ) Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗMΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σπύρος Παναγιωτάκης ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2009 Πληροφορική της υγείας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης

Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης 3 η Συνάντηση Ελληνικού Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2014 Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

PHARMA & HEALTH CONFERENCE 17/07/2012

PHARMA & HEALTH CONFERENCE 17/07/2012 PHARMA & HEALTH CONFERENCE 17/07/2012 1 Διεθνώς, με τον όρο «ηλεκτρονική συνταγογράφηση» εννοούμε: «τη δημιουργία, διακίνηση και έλεγχο των ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών, με τη χρήση τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Legal use of personal data to fight telecom fraud

Legal use of personal data to fight telecom fraud Legal use of personal data to fight telecom fraud Dimitris Gritzalis May 2001 Ημερίδα Ελληνικού Φορέα Αντιμετώπισης Τηλεπικοινωνιακής Απάτης (ΕΦΤΑ) Tηλεπικοινωνιακή Απάτη: Μέθοδοι - Πρόληψη - Προεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποφασίζοντας βάσει της αποτελεσματικότητας: η αξιολόγηση της ιατρικής τεχνολογίας

Αποφασίζοντας βάσει της αποτελεσματικότητας: η αξιολόγηση της ιατρικής τεχνολογίας Αποφασίζοντας βάσει της αποτελεσματικότητας: η αξιολόγηση της ιατρικής τεχνολογίας Χρήστος Λιονής Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Κρήτης Η αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φτάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 17

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος του συγγραφέα... 11 Αφιερώσεις & Συνεισφορές... 13 Α. Θεωρητικό Μέρος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 17 1.1 Ορισμός... 17 1.2 Οφέλη από τη χρήση ΝΠΣ... 18 1.3 Υποσυστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υγεία και Εφαρμογή της Πληροφορικής σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ΑΕΜΥ ΑΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ηλεκτρονική Υγεία και Εφαρμογή της Πληροφορικής σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ΑΕΜΥ ΑΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ηλεκτρονική Υγεία και Εφαρμογή της Πληροφορικής σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ΑΕΜΥ ΑΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αποστόλου Νίκος, Αθήνα 2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (EHEALTH) Αφορά τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλοκή Ιατρικής Πράξης - Θεραπευτικός Κίνδυνος Ιατρικό Σφάλμα Lege Artis Ιατρική Πράξη: Χρήσιμες Ιατρικές Έννοιες για τους Εφαρμοστές του Δικαίου

Επιπλοκή Ιατρικής Πράξης - Θεραπευτικός Κίνδυνος Ιατρικό Σφάλμα Lege Artis Ιατρική Πράξη: Χρήσιμες Ιατρικές Έννοιες για τους Εφαρμοστές του Δικαίου Επιπλοκή Ιατρικής Πράξης - Θεραπευτικός Κίνδυνος Ιατρικό Σφάλμα Lege Artis Ιατρική Πράξη: Χρήσιμες Ιατρικές Έννοιες για τους Εφαρμοστές του Δικαίου Βασίλειος Κ. Ταρλατζής Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ Χρυστάλλα, Γεωργίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗMΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α Β C D E F G ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ονοµατεπώνυµό σας Α.Μ.: ΧΧΧΧ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2011 Εισαγωγή στην Πληροφορική - 2 - Εξέταση Εργαστηρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχή των νοσούντων στη λήψη αποφάσεων για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου τους (Shared Decision Making SDM).

Η συμμετοχή των νοσούντων στη λήψη αποφάσεων για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου τους (Shared Decision Making SDM). Η συμμετοχή των νοσούντων στη λήψη αποφάσεων για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου τους (Shared Decision Making SDM). Η συμμετοχή στη θεραπεία είναι πράξη θάρρους Οι πρώτες καταγραφές συμμετοχής νοσούντων

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα από τον Ι.Σ.Α. και την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Β' ΚΥΚΛΟΣ: 2η ενότητα: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα από τον Ι.Σ.Α. και την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Β' ΚΥΚΛΟΣ: 2η ενότητα: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ Μετεκπαιδευτικά μαθήματα από τον Ι.Σ.Α. και την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Β' ΚΥΚΛΟΣ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ 2η ενότητα: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Σωστικές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Ηλεκτρονική υγεία & τηλεϊατρική

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Ηλεκτρονική υγεία & τηλεϊατρική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Ηλεκτρονική υγεία & τηλεϊατρική Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ MSc ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Ν.Α. Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ. 15 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ- «Νοσοκομειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ PERIOPERATIVE NURSING DATA SET

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ PERIOPERATIVE NURSING DATA SET PERIOPERATIVE NURSING (2015), VOLUME 4, ISSUE 2 ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ PERIOPERATIVE NURSING DATA SET Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ρουμπελάκη Μαρία roumb@staff.teicrete.gr Βασικό πτυχίο 24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό 03-04-2008:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ Βασιλική Αλκιβιαδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά επιβλαβών επιπτώσεων

Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά επιβλαβών επιπτώσεων Σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, με στόχο τον εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών, την αναβάθμιση της δυνατότητας διοικητικής παρέμβασης και εν τέλει, μέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας Καθηγητής Ιωάννης Μαντάς Εργαστήριο Πληροφορικής της Υγείας Πανεπιστήµιο Αθηνών Γιατί είναι σηµαντική η Εκπαίδευση στην Ιατρική Πληροφορική; 1. Η ιατρική γνώση

Διαβάστε περισσότερα

Προσβασιμότητα και η οπτική των φαρμακευτικών εταιρειών στα στοιχεία της e-συνταγογράφησης

Προσβασιμότητα και η οπτική των φαρμακευτικών εταιρειών στα στοιχεία της e-συνταγογράφησης Προσβασιμότητα και η οπτική των φαρμακευτικών εταιρειών στα στοιχεία της e-συνταγογράφησης Πασχάλης Αποστολίδης Πρόεδρος ΣΦΕΕ Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2015 ehea;th Forum 2015, Divani Caravel Hotel E- συνταγογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτ μακε ική Φροντίδα : όταν ο ασθενή ασθε ς βρίσκετ ίσκε αι στ αι ο κέντ κέ ρο της επ ε ιχειρ ιχε ηματικότητας

Φαρμακευτ μακε ική Φροντίδα : όταν ο ασθενή ασθε ς βρίσκετ ίσκε αι στ αι ο κέντ κέ ρο της επ ε ιχειρ ιχε ηματικότητας Φαρμακευτική Φροντίδα : όταν ο ασθενής βρίσκεται στο κέντρο της επιχειρηματικότητας 22/1/2012 Dr. Ίνα Πιπεράκη 1 Επιχειρηματικότητα εν μέσω κρίσης Τον κυρίαρχο ρόλο του Φαρμακοποιού Διευκολύνει στη μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÍÁ Å, µ ÆÍı Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ÀÍÁ Å, µ ÆÍı Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ à ¼±Ã ± Ä Â µà¹º ¹½É½ ±Â þÿåà ÁµÃ µâ ųµ ±Â þÿ ÀÍÁ Å, µ ÆÍı

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τ.Ε.Ι Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μανωλούδης Ιωσήφ Ροΐδης Χρήστος 1.Τι είναι η Τηλεϊατρική Η Χρήση Η/Υ και των δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Panel II: «Πλεονεκτήματα και οφέλη για τα νοσοκομεία από την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας»

Panel II: «Πλεονεκτήματα και οφέλη για τα νοσοκομεία από την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας» 1 Panel II: «Πλεονεκτήματα και οφέλη για τα νοσοκομεία από την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας» Συντονιστής: κ. Αιμίλιος Νεγκής, δημοσιογράφος, Pharma & Health Business,Virus.com.gr Ομιλητές: Δρ. Μιλτιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Οστεοαρθρίτιδα την 3 η χιλιετία. Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Ρευματολογική Κλινική - Γ.Ν.Α. «Γιώργος Γεννηματάς»

Οστεοαρθρίτιδα την 3 η χιλιετία. Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Ρευματολογική Κλινική - Γ.Ν.Α. «Γιώργος Γεννηματάς» Η Οστεοαρθρίτιδα την 3 η χιλιετία Δρ Αθανάσιος Γεωργούντζος Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Ρευματολογική Κλινική - Γ.Ν.Α. «Γιώργος Γεννηματάς» Σύγκρουση συμφερόντων Conflict of interest Κανένα για αυτήν την παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â.

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â. Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-02 þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà»

Διαβάστε περισσότερα

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Kλινικές Mελέτες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1Τι είναι οι κλινικές μελέτες είναι σημαντικές; > Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό σας για οποιαδήποτε και άλλη γιατί πληροφορία ή διευκρίνηση χρειάζεστε

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του δείκτη PATH στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Η εφαρμογή του δείκτη PATH στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Η εφαρμογή του δείκτη PATH στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Τραυματισμοί από βελόνα Καλλιτσάρη Σταυρούλα Ειδικός Ιατρός Εργασίας Η ανάγκη λήψης μέτρων για πρόληψη τραυματισμών από αιχμηρά Οι

Διαβάστε περισσότερα

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: MANΩΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών

Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔI.Π.) Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα για Συζήτηση. Παγίδες προς αποφυγή Τελικά.;

Θέματα για Συζήτηση. Παγίδες προς αποφυγή Τελικά.; 4/22/2016 template from www.brainybetty.com copyright 2006 2 Θέματα για Συζήτηση. Όροι και Ορολογία Συμμόρφωση Προσκόλληση Συνεργατική Θεραπεία - Αυτοδιαχείριση Παράγοντες που επιδρούν Πως εκτιμάται η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Κ. Βουρλιώτου Αθ. Λύτρα Αικ. Δαμίγου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Φίλιππος Ταραντίλης, Αναπληρωτής Διοικητής, ΓΝΑ Λαϊκό 15 th Healthworld Conference, Athens, 20-21/9/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε;

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε; 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πληροφορία αποτελεί το βασικό εργαλείο άσκησης της ιατρικής επιστήμης. Η διάγνωση, η θεραπεία, η πρόληψη και η διοίκηση της υγείας βασίζονται στην απόκτηση, διαχείριση και επεξεργασία της

Διαβάστε περισσότερα

SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY

SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY Theodoros Tryfon President, Panhellenic Union of Pharmaceutical Industries MAY 14 2015 Vice president ELPEN Τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΤΥΧΕς ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑς

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΤΥΧΕς ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑς ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΤΥΧΕς ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑς ΠΡΟΤΑΣΕΙς ΕΝΙΣΧΥΣΗς ΤΗς ΔΙΑΦΑΝΕΙΑς ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΡ. ΓΙΩΤΑ ΠΑΣΤΡΑ, FAIA (ACAD), MIOEE ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» «Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» Νίκος Μανιαδάκης, ρ. Οικονοµίας & ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, ιοικητής Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ To Περιβάλλον Εξελίξεις και κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Τιμοκατάλογος Προϊόντων & Υπηρεσιών Software

Γενικός Τιμοκατάλογος Προϊόντων & Υπηρεσιών Software Γενικός Τιμοκατάλογος Προϊόντων & Υπηρεσιών Software 2015 Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείριση Υποθηκοφυλακείου Οργάνωση Συλλόγων Vision Computer Applications 2015 (4 th ed) Εταιρική Παρουσίαση της

Διαβάστε περισσότερα

Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned. Aris Sissouras

Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned. Aris Sissouras Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned Aris Sissouras Το«Υπόδειγµα» Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ενός Συστήµατος Υγείας Λειτουργικό Επίπεδο (Οργάνωση και λειτουργία του συστήµατος)

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409)

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Συντονιστής μαθήματος: Αλέξιος Μπένος, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής. Τηλ. 2310999137, e-mail: benos@med.auth.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Διατύπωση Κλινικού Ερωτήματος

Διατύπωση Κλινικού Ερωτήματος Διατύπωση Κλινικού Ερωτήματος Στέργιος Πολύζος Ενδοκρινολόγος ΠΡΟΜΕΣΙ 2016-2017 - Ιατρική βασισμένη στην τεκμηρίωση Δόγμα: Natural is best Παράδοση: We have always done it that way Σύμβαση: Everyone does

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προστασία ηλεκτροδίων

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θέµα Εργασίας: «Η έννοια της ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας. Αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τα ηµόσια Νοσοκοµεία στην Ελλάδα και προτάσεις για τη

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Γαλάνης, MPH, PhD Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πέτρος Γαλάνης, MPH, PhD Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών Πέτρος Γαλάνης, MPH, PhD Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχέση μεταξύ εμβολίων και αυτισμού Θέση ύπνου των βρεφών και συχνότητα εμφάνισης του

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Τι προβλέπει το μνημόνιο για το 2011

Υγεία: Τι προβλέπει το μνημόνιο για το 2011 2011-01-11 12:28:57 Αυστηρό έλεγχο από κλιμάκια της τρόικας ανά τρίμηνο και εξοικονόμηση 0,5% του ΑΕΠ (πάνω από 1,25 δισεκατομμύριο ευρώ), προβλέπει για το 2011 το αναθεωρημένο μνημόνιο στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC. By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012

ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC. By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012 ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012 AHK ένας Οργανισμός με αξίες: Σεβασμό στους Πελάτες Επένδυση στους ανθρώπους της Συνεχή βελτίωση Εταιρική Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης 2006 2007 Μελέτες χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Υγείας. Ενότητα 3 : Εννοιολογικές Αποσαφηνίσεις.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Υγείας. Ενότητα 3 : Εννοιολογικές Αποσαφηνίσεις. 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Πληροφορική Υγείας Ενότητα 3 : Εννοιολογικές Αποσαφηνίσεις Ευγενία Τόκη 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Λογοθεραπείας Πληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Πληροφορική Επιστημών Ζωής» ΔΙΑΤΡΙΒΗ για την απόκτηση ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Πληροφορική Επιστημών Ζωής» ΔΙΑΤΡΙΒΗ για την απόκτηση ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Πληροφορική Επιστημών Ζωής» ΔΙΑΤΡΙΒΗ για την απόκτηση ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 1. Αθανασοπούλου Μαρία, RN, MSc, PhD, Γ.Ν. «Έλενα Βενιζέλου» 2. Δρ Καλοκαιρινού Αθηνά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινοτικής Νοσηλευτικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΝΗΜΗ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

ΙΑΤΡΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ Το κάπνισμα πήρε διαστάσεις πανδημίας τον 20ο αιώνα, που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 1 δισεκατομμύριο καπνιστές παγκοσμίως, ενώ έως το 2025 ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Η Δ/νση Ποιότητας & Αποδοτικότητας του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Ζωής. Ασθενοκεντρική-Εξατομικευμένη Επιλογή Αντιδιαβητικής αγωγής. Αποτελεσματικότητα Υπογλυκαιμία Βάρος Ανεπιθύμητες ενέργειες Κόστος

Ποιότητα Ζωής. Ασθενοκεντρική-Εξατομικευμένη Επιλογή Αντιδιαβητικής αγωγής. Αποτελεσματικότητα Υπογλυκαιμία Βάρος Ανεπιθύμητες ενέργειες Κόστος Ασθενοκεντρική-Εξατομικευμένη Επιλογή Αντιδιαβητικής αγωγής Ηλικία Ποιότητα Ζωής Αποτελεσματικότητα Υπογλυκαιμία Βάρος Ανεπιθύμητες ενέργειες Κόστος Καρδιαγγ ειακή νόσος Νεφρική νόσος παχυσαρκ ία Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Ο ρόλος του ιατρικού εργαστηρίου στην ομάδα υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Κεφάλαιο 11 Ο ρόλος του ιατρικού εργαστηρίου στην ομάδα υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Κεφάλαιο 11 Ο ρόλος του ιατρικού εργαστηρίου στην ομάδα υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Α. Κριεμπάρδης Στόχοι κεφαλαίου Μετά τη μελέτη του παρόντος κεφαλαίου, ο αναγνώστης θα είναι σε θέση να

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή διαχείρισης παιδικού άσθματος

Εφαρμογή διαχείρισης παιδικού άσθματος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Εφαρμογή διαχείρισης παιδικού άσθματος Μενεσίδης Μιχάλης ΑΕΜ: 228 Επιβλέποντες : Αγγελίδης Παντελής, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα