ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ"

Transcript

1 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ

2 139 ÊÅÖÁËÁÉÏ ÅÍÁÔÏ ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

3 140 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής Σýã ñïíåò õðçñåóßåò υποστήριξης της κλινικής πράξης Η ιατρική πληροφορική και η τηλεϊατρική είναι ένας σύγχρονος τομέας υποστήριξης της êëéíéêþς éáôñéêþς ο ïðïßος óõíäõüæåé ìå ðïëëáðëáóéáóôéêü áðïôåëýóìáôá ôçí éáôñéêþ ãíþóç, ðïõ Ý åé áðïêôçèåß êáôü ôçí ðüñïäï ôùí ñüíùí, ôçí ôå íïëïãßá ôçò ðëçñïöïñßáò (Information Technology) êáé ôá äßêôõá, ìå áðþôåñï óôü ï ôçí âåëôéóôïðïßçóç ôùí äéáãíùóôéêþí äéáäéêáóéþí, ôùí ìåèüäùí êáé êáô åðýêôáóç ôçò ßäéáò éáôñéêþò. Οé õðçñåóßåò του τομέα, αναμένεται óôáäéáêü νá õðïóôçñßîïõí, ìå ôçí ñþóç ôùí åðéêïéíùíéáêþí êáíáëéþí êáé ôçò äéáäéêôýùóçò (inter-networking), ôçí ïëïêëþñùóç áíïìïéïãåíþí êëéíéêþí óõóôçìüôùí και äåäïìýíùí ðëçñïöïñßáò ìå äéüöáíï ôñüðï, áíåîüñôçôá áðü ôçí öõóéêþ ôïðïèåóßá ôïõò êáé ôçí ëåéôïõñãéêþ õðüóôáóç τους. Αναμένεται επίσης να õðïóôçñßîïõí ãíùóôéêýò áðáéôþóåéò ôïõ éáôñéêïý, íïóçëåõôéêïý êáé åðéóôçìïíéêïý ðñïóùðéêïý ãéá óõììåôï Þ óå óõíåñãáôéêýò äñáóôçñéüôçôåò óõíå éæüìåíçò åêðáßäåõóçò êáé ðñüóâáóç óå ðçãýò ðëçñïöïñéþí êáé ãíþóçò. Όμως παρά ôéò åõïßùíåò ðñïïðôéêýò, ïé åöáñìïãές ðïõ Ý ïõí áíáðôõ èåß äéåèíþò ìý ñé και σήμερα, åíþ åßíáé ðïëëýò êáé ðïéêßëåò äåí Ý ïõí ðüñåé áêüìá ôç ìïñöþ ôùí ðñáãìáôéêþí õðçñåóéþí. ΒáóéêÞ áéôßá αποτελεί η απουσία ενός êïéíού ðëáισίου äñüóçò, ó åäßáóçò êáé áíüðôõîçò ôýôïéùí õðçñåóéþí ìå άμεσο áðïôýëåóìá ïé ðñïóåããßóåéò íá êñßíïíôáé συνήθως ùò áðïóðáóìáôéêýò êáé íá ðáñáìýíïõí óå πιλοτικό åðßðåäï. Ïé êïéíýò äéåñãáóßåò στον τομέα áíáìýíåôáé íá ïäçãþóïõí óýíôïìá óå äéåèíåßò ðñïäéáãñáöýò êáé ðëáßóéá προτυποποίησης. Ç ýðáñîç êïéíü áðïäåêôþí ðñοτύπων êáé ðñïäéáãñáöþí áíáìýíåôáé åðßóçò íá åðéôá ýíåé óå ìåãüëï âáèìü ôçí ïõóéáóôéêþ óýíèåóç ôùí åñåõíçôéêþí ðñïóðáèåéþí όσον αφορά óôçí σχεδίαση ôων υπηρεσίων και óôçí åðßëõóç του ìåãüëïõ áñéèìïý ðñïâëçìüôùí ðïõ ó åôßæïíôáé με την εγκαθίδρυση τους σε πραγματικά κλινικά περιβάλλοντα. Óôçí ÅëëÜäá, ïé õðçñåóßåò ιατρικής πληροφορικής και τηλεϊατρικής, êáèþò äéáöáßíåôáé ìå ôçí ðüñïäï ôïõ ñüíïõ, ìðïñïýí íá âñïõí ðñüóöïñï Ýäáöïò åîáéôßáò êõñßùò ôùí ãåùãñáöéêþí êáé äçìïãñáöéêþí éäéïìïñöéþí. Με γνώμονα τις σύγχρονες προοπτικές στα επόμενα κεφάλαια θα αναλυθούν ζητήματα που σχετίζονται με τις κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό των υπηρεσιών και θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα αναμενόμενα οφέλη.

4 ÊåöÜëáéï 9 - ÂáóéêÝò Êáôåõèýíóåéò 141 Οι υπηρεσίες ιατρικής πληροφορικής και τηλεϊατρικής εξετάζονται μαζί μιάς και ο διαχωρισμός τους είναι πολύ δύσκολος όσον αφορά στις σχεδιαστικές απαιτήσεις, στις συνθήκες ανάπτυξης και στους στόχους τους. ÂáóéêÝò êáôåõèýíóåéò ãéá ôï ó åäéáóìü õðçñåóéþí Åßíáé êïéíü ðáñáäåêôü üôé, ïé ôå íïëïãßåò ôçò ðëçñïöïñßáò õéïèåôïýíôáé ðëýïí óå üëïõò ôïõς èåìáôéêïýò ôïìåßò ôçò êáèçìåñéíþò ðñáêôéêþò. 33 Στον τομέα της ιατρικής ï êýñéïò óôü ïò ôùí óýã ñïíùí åñåõíçôéêþí ðñïóðáèåéþí της ιατρικής πληροφορικής και της τηλείατρικής åßíáé ç âåëôéóôïðïßçóç ôùí υπηρεσιών, þóôå íá åðéôõã Üíåôáé ç êáëýôåñç ñþóç ôçò κλινικής ðëçñïöïñßáò και των πόρων. 34 Ïé õðçñåóßåò της αυτές ðáñïõóéüæïíôáé óþìåñá ùò êáéíïôïìßá ç ïðïßá ìðïñåß åýêïëá íá åéóá èåß êáé íá ãßíåé áðïäåêôþ áðü üëïõò üóïõò äýíáôáé íá õðïóôçñßîïõí éáôñéêýò êëéíéêýò äéáäéêáóßåò. Ç åìðåéñßá ðïõ Ý åé óõóóùñåõôåß ìý ñé óþìåñá, ôüóï óôçí ÅëëÜäá üóï êáé óôï åîùôåñéêü, áñêåß ãéá íá ðåßóåé êüèå ðáñáôçñçôþ ãéá ôçí áíáãêáéüôçôü ôïõò, áíáãíùñßæïíôáò üìùò ðáñüëëçëá üôé ç åéóáãùãþ ôïõò óôá óýã ñïíá êëéíéêü ðåñéâüëëïíôá óå ìåãüëç êëßìáêá, åßíáé Ýíá ðåñßðëïêï êáé äõó åñýò Ýñãï. ΒáóéêÞ äéáðßóôùóç áðïôåëåß üôé ïé ðåñéóóüôåñåò ðñïóðüèåéåò åóôéüæïõí μόνο óôçí âåëôéóôïðïßçóç ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ ëïãéóìéêïý ùñßò íá ðñïóìåôñïýíôáé ïé åéäéêýò áðáéôþóåéò ôçò åêüóôïôå èåìáôéêþò υποðåñéï Þò Η óôáäéáêü áõîáíüìåíç áðáßôçóç ãéá τη βελτίωση ôïõ âéïôéêïý åðéðýäïõ, ï ìåãüëïò áñéèìüò åðéóêåðôþí óôá íïóïêïìåßá, ç äéáóêïñðéóìýíç ãíþóç êáé ç õøçëç ðïëõðëïêüôçôá ôùí êëéíéêþí ðñïâëçìüôùí, ðáñý ïõí óõíå Þ ðßåóç ãéá ôçí ãåíéêåõìýíç áíüðôõîç ôων υπηρεσιών υποστήριξης. Έíá ôõðéêü ðëáßóéï õðçñåóéþí ðïõ áðáéôåßôáé íá υποστηρίζονται από ένα κλινικό ðëýãìá ðåñéëáìâüíåé: õðçñåóßåò äéüóêåøçò, õðçñåóßåò áðïóôïëþò, ëþøçò êáé äéá åßñéóçò των êëéíéêþí äåäïìýíùí ðëçñïöïñßáò,

5 142 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής õðçñåóßåò ðñüóâáóçς óå äéáóêïñðéóìýíåò ðçãýò ðëçñïöïñéþí êáé âüóåéò äåäïìýíùí, και õðçñåóßåò õðïóôþñéîçò óõíåñãáôéêþí äñüóåùí. Η ó åäßáóç υπηρεσιών ãéá ôçí õðïóôþñéîç μιας συγκεκριμένης êëéíéêþò διαδικασίας ðñýðåé íá ãßíåôáé πάντοτε ìå ãíþìïíá ôéò áðáéôþóåéò, ôá åéäéêü ðñïâëþìáôá ðïõ ðñýðåé íá åðéëõèïýí καθώς και τις υπάρχουσες υποδομές. Ìå ãíþìïíá ôïí ðñïóáíáôïëéóìü αυτό, ç åêüóôïôå ðñïóýããéóç áíüðôõîçò μιας õðçñåóίας ðñýðåé íá óôçñßæåôáé óå äýï âáóéêýò êáôåõèýíóåéò, ôçí èåùñçôéêþ êáé ôçí ó åäéáóôéêþ: Ç èåùñçôéêþ êáôåýèõíóç ó åôßæåôáé ìå ôçí ìåèïäïëïãéêþ áíüëõóç ôùí áðáéôþóåùí ôçò êëéíéêþò διαδικασίας. Èåìåëéþäåò æþôçìá σε αυτήν την κατεύθυνση áðïôåëåß ç áíüëõóç óõìâüíôùí óτη óõãêåêñéìýíη ðåñéï ή êáèþò êáé ç áíüëõóç ôùí παραγόντων åðéôõ ßáò ή áðïôõ ßáò ôùí éáôñéêþí ðëçñïöïñéáêþí óõóôçìüôùí ðïõ πιθανά είχαν áíáðôõ èåß πιο πριν. Ç ó åäéáóôéêþ êáôåýèõíóç, ó åôßæåôáé αμιγώς ìå ôïí ó åäéáóìü êáé ôçí áíüðôõîç μιας υπηρεσίας έτσι ώστε το τελικό προιόν να υποστηρίζει áõîçìýíï ñõèìü áðüäïóçò.

6 ÊåöÜëáéï 9 - ÂáóéêÝò Êáôåõèýíóåéò 143 Επιδιωκόμενοι στόχοι ÌÝ ñé óþìåñá, οι õðçñåóßåò με βάση τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των δικτύων õðïóôþñéæáí ôçí ìåôüäïóç δεδομένων êáé ôçí åäñáßùóç διάσκεψης ìåôáîý äýï κόμβων. Με την βοήθεια ôùí óýã ñïíùí τεχνολογιών (π.χ. γλώσσες προγραμματισμού, ðñùôόκολλα, äίκτυα κ.α) ìðïñïýí ðëýïí íá õðïóôçñé èïýí σύνθετες õðçñåóßåò (π.χ. ìåôáöïñü åíäïóêïðéêþí âßíôåï óå ðñáãìáôéêïýò ñüíïõò, συνεργατικές διαδικασίες ê.á.), ìå ðåñéïñéóìïýò ðïõ ó åôßæïíôáé μόνο ìå ôéò ôá ýôçôåò ìåôáöïñüò êáé ôçí áêåñáéüôçôá ôùí äåäïìýíùí. Το êñßóéìο åñώôçìá ðïõ ôßèåôáé, ëáìâüíïíôáò õðüøç ìáò üëá áõôü ðïõ áíáöýñèçêáí óôá ðñïçãïýìåíá êåöüëáéá, σχετίζεται με το ðùò ìðïñïýìå íá ó åäéüóïõìå ìéá ðñïóôéèýìåíçò áîßáò õðçñåóßá που θα είναι αποδεκτή από τους κλινικούς ιατρούς. Ìéá ðïëý êáëþ μελέτη ãýñù áðü áõôü ôá æçôþìáôá åßíáé áõôþ ôïõ Doolittle. 52 ΚáôÜ ôï ó åäéáóìü ìιαò õðçñåóßáò õðïóôήριξης ìιας êëéíéêþς äéáäéêáóßáς, ôï ðñþôï âþìá åßíáé íá êáèïñéóôïýí åðáêñéâþò ïé óôü ïé ãéá ôïõò ïðïßïõò ç õðçñåóßá ðñüêåéôáé íá áíáðôõ èåß. Αρχικά ðñýðåé íá áðáíôçèåß ôé ðñüêåéôáé õðïóôçñιχθεί και αν η õðü õéïèýôçóç óýã ñïíç õðçñåóßá åßíáé ðñüãìáôé ï êáëýôåñïò ôñüðïò åðßôåõîçò ôùí áπαιτήσεων. Óõíåðþò, είναι απαραίτητο íá ãßíåé ìια åðéóôáìýíç áíüëõóç Ýôóé þóôå íá êáèïñéóôïýí ôá åéäéêü áñáêôçñéóôéêü του περιβάλλοντος. 9 Γενικότερα μια υπηρεσία πρέπει: Íá õðïóôçñßæåé ôçν αιτούμενη ðïéüôçôá όσον αφορά στη äéáãíùóôéêþ êáé èåñáðåõôéêþ äéáäéêáóßáò. Íá åðåêôåßíåé êáé íá äéåõêïëýíåé ôçí ðñüóâáóç óôá êëéíéêü äåäïìýíá. Íá ìåéþíåé ôá êüóôç. Íá õðïóôçñßæåé äõíáìéêü ôçí óõíåñãáóßá êáé ôçí ïëïêëþñùóç. Êáé ôåëéêü, íá õðïóôçñßæåé ôçí óõíå éæüìåíç åêðáßäåõóç. Óôéò åðüìåíåò ðáñáãñüöïõò áíáëýïíôáé εκτενέστερα οι παράμετροι ðïõ ðñýðåé íá ëáìâüíïíôáé óïâáñü õðüøç êáôü ôï ó åäéáóìü ìéáò τέτοιας õðçñåóßáò.

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 579,69 + 0,67% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 31,80 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 499,56 + 2,09% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 33,10 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 0 σελίδα 02 03 04 05 0608 095 67 8 9 2 22 23 263 39 57 58 5960 6 62 65 6623 0 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ 02 ÃÅÍÉKÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏ ANDOM 03 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÕËÇÓ ÔÏÕ AQUAPU 04 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓÐËÅÏÍÅKÔÇÌÁÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 16ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ ÊÙÄÉÊÏÓ ÃÉÁ ÅËÔÁ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 912,70 + 1,76% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 45,97 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 1.338,68-0,19% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 118,09 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 26 Freshen up your smile! ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), πρόκειται να πραγματοποιήσει το 1 ον Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης με θέμα «Ελλήνων γεύσεις» και παράλληλα την

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας στέλνουμε το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου για τις Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ s60-64.qxd 16/4/2007 11:43 Page 60 Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÉäéùôéêÞ ñçìáôïïéêïíïìéêþ ðñùôïâïõëßá Þ äçìüóéá ñçìáôïäüôçóç éäéùôéêïý êýñäïõò; Οι ΣΔΙΤ σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να αντικαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

www.orosimo.com Ãéá åðéôõ ßá óôéò êáëýôåñåò ó ïëýò. Για Θεωρητική Για Θετική Για Τεχνολογική ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

www.orosimo.com Ãéá åðéôõ ßá óôéò êáëýôåñåò ó ïëýò. Για Θεωρητική Για Θετική Για Τεχνολογική ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Ãéá åðéôõ ßá óôéò êáëýôåñåò ó ïëýò. ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΠΑΝΟΣ 19282 ΜΟΡΙΑ Νομικής Αθήνας ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19.624 Μόρια Ιατρική ΣΣΑΣ ΠΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ 19.700 Μόρια Οδοντιατρική Αθήνα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΗΣ 19388 ΜΟΡΙΑ Ηλεκτ.Μηχ.&Μηχ.Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ www.giannoulis.com.gr ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ & ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ILSA Ipura 200N / 440S / 440N / 640 04 05 ILSA Mec

Διαβάστε περισσότερα

1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W

1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ EMKATEX - ΓΕΜΗ ΑΕ Λεωφόρος Αθηνών 124 104 42 Αθήνα Τηλ.: (210) 5 12 64 05, 5 12 09 65 Fax: (210) 5 12 93 47 E-mail: ziagosg@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

HVAC Τιμοκατάλογος προϊόντων

HVAC Τιμοκατάλογος προϊόντων HVAC Τιμοκατάλογος προϊόντων 202 Answersforinfrastructure. Ενεργειακή αποδοτικότητα Περίπου 40% της ενέργειας καταναλώνεται από τα κτίρια καθώς και το 2% των εκπομπών που ευθύνονται για το φαινόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ Α ΕΚΔΟΣΗ 2008 ΙSBN: (SET) 978-960-337-077-2 978-960-337-078-9 Copyright 2008 Áðáãïñåýåôáé ç ïëéêþ Þ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Chicco, ασφάλεια για το παιδί σας εδώ και 50 χρόνια... ΚΕΠΑ - Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχηµάτων Τα παιδιά µας.. οι µικροί «θησαυροί» µας. Σκεφτόµαστε µόνο το καλό τους και

Διαβάστε περισσότερα

Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò

Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÍÝåò äçìáñ éáêýò õðïøçöéüôçôåò åîáããýëèçêáí ãéá ôïõò Êáëëéêñáôéêïýò äþìïõò. ÃéÜííçò Ãéáííüðïõëïò óôï äþìï Ãïñôõíßáò, Ãéþñãïò ÄáëéÜíçò óôç Â. Êõíïõñßá, ÃéÜííçò ÖïõóÝêçò óôç Ìåãáëüðïëç

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 635 13 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.: 1051 1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσι κών προσώπων οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

CONTENTS. ISOTUBE Pre-Insulated copper tubes BANNINGER Χάλκινα εξαρτήματα

CONTENTS. ISOTUBE Pre-Insulated copper tubes BANNINGER Χάλκινα εξαρτήματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS Περιεχόμενα Contents Παρουσίαση της εταιρείας και των προϊόντων της Presentation of company and products BANNINGER ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ, BANNINGER FITTING, ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ COPPER TUBE TALOS

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Σ ο. 20-23 Νοεμβρίου ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ. ί σ. ε ρη. Π ί. π α. αρηγο. σ ι. τική. γής. Περ. ο Πανε. με διεθνή σ υμμ ετο χή. Ξενοδοχείο Ηilton Cyprus

Σ ο. 20-23 Νοεμβρίου ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ. ί σ. ε ρη. Π ί. π α. αρηγο. σ ι. τική. γής. Περ. ο Πανε. με διεθνή σ υμμ ετο χή. Ξενοδοχείο Ηilton Cyprus ο ι ρ www.local δ έ ν υ ESRAme Σ ο ι eting2 ν ή λ 008. λ ο Πανε gr ν ο ό υ Π & ς α Π ί ε αρηγο 10 π α ρ ε ρη ς,θ γής γω ση πρ ώτ η αν ακ οί νω τική με διεθνή σ ςα υμμ ετο χή α ί σ η θ σ ι α ν Α ς ή κ ι

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL ADVISORY BOARD H. Ghodse (UK) G. Ikkos (UK) M. Kastrup (Denmark) K. Kirby (Australia) D. Lecic-Tosevski (Serbia) C.

INTERNATIONAL ADVISORY BOARD H. Ghodse (UK) G. Ikkos (UK) M. Kastrup (Denmark) K. Kirby (Australia) D. Lecic-Tosevski (Serbia) C. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας Διονυσίου Αιγινήτου 17, 3oς όροφος, 115 28 Αθήνα Τηλ.: 210-77 58 410, Fax: 210-77 58 405 Εκδότης: Βασίλης Κονταξάκης E-mail: editor@psych.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κράτιστον δέ είναι εν τοίς. των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία). -Θουκυδίδης. κοινωνικό τσουνάμι - Έδρασε ως χασάπης

Κράτιστον δέ είναι εν τοίς. των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία). -Θουκυδίδης. κοινωνικό τσουνάμι - Έδρασε ως χασάπης Η ΕΓΚΥΡΟΤΕΡΗ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΚΑΝΑ ΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α Κράτιστον δέ είναι εν τοίς αναγκαίοις παιδεύεσθαι. (Αριστος τρόπος ανατροφής των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία).

Διαβάστε περισσότερα

Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ µ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ µ ν η ς : ΣΠΗΛΙ σελίδα 2 3. Η Κρήτη µίλησε

Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ µ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ µ ν η ς : ΣΠΗΛΙ σελίδα 2 3. Η Κρήτη µίλησε Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ µ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ µ ν η ς : ΣΠΗΛΙ σελίδα 2 3 O Νοµάρχης Ρεθύµνου σχολιάζει την επικαιρότητα Η εµπορική παρα βατικότητα στις παραλίες Ρεθύµνου.

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διοργανωτών

Χαιρετισμός Διοργανωτών ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Χαιρετισμός Διοργανωτών Με πολύχρονη εμπειρία στη διοργάνωση εκθέσεων κάθε κλάδου, με επισκέψεις σε διάσημες εκθέσεις του εξωτερικού αλλά και με συνεχή ενημέρωση πάνω στις ευρωπαϊκές τάσεις ως

Διαβάστε περισσότερα