Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : 02/07/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθ. Πρωτ. : 12370 Ηµεροµηνία : 02/07/2014"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: & FAX: Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : 02/07/2014 Πληροφορίες : κα Τζουρµ άκη Τηλέφωνο : ,194 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την ανάθεση των εργασιών καθαρισµού στους σταθµούς Μοναστηράκι, Οµόνοια και Αττική της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (Τ - 105/14). Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός : εκαέξι χιλιάδες Ευρώ (16.000,00 ) λέον ΦΠΑ. Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόµενους (φυσικά και νοµικά ρόσω α καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισµούς κ.λ.. ου α ό το καταστατικό τους ροκύ τει ότι η αροχή των ζητουµένων υ ηρεσιών στον αρόντα διαγωνισµό εντάσσεται στον εταιρικό τους σκο ό) να υ οβάλουν την ροσφορά τους για τις εργασίες καθαριότητας στους σταθµούς και α οβάθρες Μοναστηράκι, Οµόνοια και Αττική της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., για χρονικό διάστηµα ενός (1) µήνα, µε δικαίωµα αράτασης µέχρι ένα (1) ε ι λέον µήνα. Η ροσφορά θα είναι σύµφωνη µε τους όρους και τις ροδιαγραφές ου εριγράφονται στο συνηµµένο Παράρτηµα ΙΙ των Τεχνικών ροδιαγραφών. εν ε ιτρέ εται η υ οβολή ροσφοράς για µέρος των ζητούµενων υ ηρεσιών ή η υ οβολή εναλλακτικής ροσφοράς για τις ζητούµενες υ ηρεσίες. Η αρούσα διακήρυξη διατίθεται ηλεκτρονικά και στην ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ Στην ιδία ιστοσελίδα θα αναρτούνται ο οιεσδή οτε τυχόν ενηµερωτικές ε ιστολές, βελτιώσεις, συµ ληρώσεις, ή διευκρινίσεις ου αφορούν τον συγκεκριµένο διαγωνισµό. Πληροφορίες τεχνικής φύσεως αρέχονται καθηµερινά σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες α ό τη /νση Λειτουργίας Γραµµής 1 στο τηλέφωνο Τ

2 1. Υ οβολή Προσφοράς Οι ροσφορές θα υ οβληθούν σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι και την 11/07/2014 και ώρα στο Γραφείο της Κεντρικής Γραµµατείας της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, Αθήνας 67, Αθήνα. Στο φάκελο της ροσφοράς να αναγράφεται : ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ -105/14 «Για την ανάθεση εργασιών καθαρισµού στους σταθµούς Μοναστηράκι, Οµόνοια και Αττική της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.» Προς: ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Αθηνάς 67 Τ.Κ Αθήνα Υ όψη Ε ιτρο ής ιαγωνισµού ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Σηµειώνουµε: 1. Με ευθύνη των συµµετεχόντων, γίνονται δεκτές και ροσφορές ου θα σταλούν ταχυδροµικά, µε την ροϋ όθεση ότι αυτές θα έχουν αραληφθεί α οδεδειγµένα ριν την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα. 2. Οι ροσφορές θα έχουν ισχύ για ενενήντα (90) ηµέρες. Η α οσφράγιση των φακέλων θα γίνει την 11/07/2014 και ώρα µ.µ., στην αίθουσα ηµο ρασιών «Αθηνά» της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, Αθηνάς 67, 2 ος όροφος. 2. Περιεχόµενα Φακέλου Προσφοράς 2.1. Νοµιµο οιητικά Έγγραφα Οι ενδιαφερόµενοι θα ρέ ει να εσωκλείσουν στο φάκελό τους τα αρακάτω νοµιµο οιητικά έγγραφα: α) Πιστο οιητικό ου εκδίδεται α ό Αρµόδια Αρχή, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι είναι ενήµεροι ως ρος τις υ οχρεώσεις τους ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και το ο οίο να είναι σε ισχύει κατά την τελική ηµεροµηνία κατάθεσης των ροσφορών. β) Πιστο οιητικό ου εκδίδεται α ό αρµόδια Αρχή, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι είναι ενήµεροι ως ρος τις φορολογικές τους υ οχρεώσεις, το ο οίο να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των ροσφορών. 2/7

3 γ) Πιστο οιητικό, έκδοσης τελευταίου 3µήνου α ό το οικείο Ε ιµελητήριο µε το ο οίο θα ιστο οιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό ε άγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης ε αγγέλµατος α ό άλλη αρµόδια Αρχή, έκδοσης τελευταίου τριµήνου. δ) Ε ίσηµο αντίγραφο της α όφασης µε την ο οία συγκροτήθηκε σε σώµα το εν ενεργεία ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και ΦΕΚ ό ου έγινε η αντίστοιχη δηµοσίευση, α ό το ο οίο θα ροκύ τει το ρόσω ο ου εκ ροσω εί την εταιρία. ε) Υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ου θα υ ογράφεται α ό το νόµιµο εκ ρόσω ο του διαγωνιζοµένου, στην ο οία θα δηλώνεται : ότι έχει µελετήσει λε τοµερώς τα στοιχεία του έργου και έχει λάβει γνώση όλων των στοιχείων της αρούσας Πρόσκλησης καθώς και των συνθηκών ου αφορούν το έργο (τό ος έργου, συνθήκες ροσ έλασης, και µεταφοράς υλικών κλ.) µετά α ό λε τοµερή εξέταση και ότι αναλαµβάνει την εκτέλεση του έργου υ ό τους όρους του ιαγωνισµού αυτού. ότι τα υ οβαλλόµενα στοιχεία και ληροφορίες ου υ οβάλλει µε την ροσφορά του είναι ακριβή. ότι έχει µελετήσει ε ακριβώς του όρους του αρόντος ιαγωνισµού και τα Τεύχη αυτού και τους α οδέχεται. ότι κατά τη σύνταξη της ροσφοράς του αλλά και κατά την εκτέλεση της σύµβασης θα τηρεί α αρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή των νόµιµων α οδοχών, οι ο οίες σε καµία ερί τωση δε µ ορεί να είναι κατώτερες των ροβλε οµένων α ό την οικεία εφαρµοστέα για τον κάθε διαγωνιζόµενο συλλογική ρύθµιση εργασίας (Συλλογική Σύµβαση Εργασίας/ ιαιτητική Α όφαση), ό ως εκάστοτε ισχύει, (τήρηση νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής κι ασφάλειας των εργαζοµένων κλ ). ότι δεν έχουν α οκλειστεί α ό ηµόσιους ιαγωνισµούς εξαιτίας του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010. στ) Oι διαγωνιζόµενοι ροσκοµίζουν ένορκη βεβαίωση των νόµιµων εκ ροσώ ων τους ενώ ιον συµβολαιογράφου, η ο οία θα έχει ε ί οινή α οκλεισµού το κάτωθι εριεχόµενο: «Για το χρονικό διάστηµα ου δεν καλύ τεται α ό το Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υ ηρεσιών Καθαρισµού ή/ και Φύλαξης, δεν έχει ε ιβληθεί σε βάρος της εταιρείας την ο οία εκ ροσω ώ ράξη ε ιβολής ροστίµου για αραβιάσεις της εργατικής νοµοθεσίας υψηλής ή ολύ υψηλής σοβαρότητας 2.2. Ουσιαστικά Προσόντα: Ο κάθε διαγωνιζόµενος, θα ρέ ει να έχει, ε ί οινή α οκλεισµού, µία (1) τουλάχιστον σύµβαση αροµοίου αντικειµένου, τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας, µε ελάχιστο ετήσιο συνολικό συµβατικό αντικείµενο εκατόν είκοσι χιλιάδων ( ,00) Ευρώ, άνευ ΦΠΑ και µε ηµεροµηνία υ ογραφής µετά την Το κριτήριο αυτό ικανο οιείται και µε συµβάσεις αροµοίου αντικειµένου, τουλάχιστον τετράµηνης διάρκειας εκάστη, µε ελάχιστο συνολικό συµβατικό αντικείµενο τριάντα χιλιάδων (30.000,00) Ευρώ έκαστη, 3/7

4 άνευ ΦΠΑ, των ο οίων το άθροισµα των συµβατικών τιµηµάτων τους υ ερβαίνει τις εκατόν είκοσι χιλιάδες ( ,00) Ευρώ άνευ ΦΠΑ. Ως συµβάσεις αροµοίου αντικειµένου νοούνται οι συµβάσεις καθαρισµού σε εγκαταστάσεις µεγάλης κλίµακας, ε ικίνδυνους χώρους, χώρους µε µεγάλη διακίνηση κοινού, βιοµηχανίες, νοσοκοµεία κλ. Οι διαγωνιζόµενοι ρος α όδειξη των ανωτέρω θα ρέ ει να ροσκοµίσουν ίνακα στον ο οίο θα αναγράφονται: Τον ελάτη, Το όνοµα και τηλέφωνο του ροσώ ου ε ικοινωνίας (Η ΣΤΑΣΥ AE ε ιφυλάσσεται, εάν το ε ιθυµεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους ε αλήθευσης των στοιχείων ου θα υ οβληθούν) Το είδος και το µέγεθος των εγκαταστάσεων ου αφορούν αυτές οι συµβάσεις, Την αξία των συµβάσεων Τη διάρκεια των συµβάσεων, Την τυχόν ειδική εκ αίδευση ου έλαβε το ροσω ικό στα λαίσια εκτέλεσης των συµβάσεων. Βεβαίωση του ελάτη για την καλή εκτέλεση της Σύµβασης Σε ερί τωση, ου στη σύµβαση, ου ε ικαλείται ο διαγωνιζόµενος για την α όδειξη της εµ ειρίας του, συµµετείχε σε κοινο ραξία, θα ρέ ει η ζητούµενη α ό τη διακήρυξη εµ ειρία να καλύ τεται α ό το οσοστό συµµετοχής του διαγωνιζόµενου στη κοινο ραξία. Σε ερί τωση ου ο διαγωνιζόµενος είναι σύµ ραξη/κοινο ραξία, θα ρέ ει η ζητούµενη α ό τη διακήρυξη εµ ειρία να καλύ τεται τουλάχιστον α ό ένα µέλος αυτής Οικονοµική Προσφορά Στην Οικονοµική Προσφορά θα εριέχονται όλα τα στοιχεία ου α αιτούνται, σύµφωνα µε το Συνηµµένο Παράρτηµα (Ι) του τεύχους διακήρυξης, µε τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3863/2010. Οι διαγωνιζόµενοι, ε ί οινή α οκλεισµού, ρέ ει να συντάξουν την ροσφορά τους µε τυ ο οιηµένο τρό ο ε ί τη βάσει των συνηµµένων ινάκων του Παραρτήµατος (I) της αρούσας, µε τίτλο «Πίνακας (Ι) του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010» και «Πίνακας (ΙΙ ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εν ροκειµένω οι υ οψήφιοι θα συµ ληρώσουν όλα τα ρος συµ λήρωση κενά των ανωτέρω ινάκων, ή θα συντάξουν όµοιους ακριβώς ίνακες. Οι ροσφέροντες ρέ ει να συµ ληρώσουν το συνηµµένο ίνακα I, σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010, αναφέροντας: Ηµεροµίσθιο Βάση Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας Τον αριθµό των εργαζοµένων (και για κάλυψη ρε ό) 4/7

5 Τις ηµέρες και ώρες εργασίας Μικτές α οδοχές ροσω ικού (και για κάλυψη ρε ό) ώρο Χριστουγέννων, Πάσχα Κάλυψη κανονικής αδείας- ε ίδοµα αδείας Το ύψος του ροϋ ολογισµένου οσού ου αφορά τις άσης φύσεως νόµιµες α οδοχές των εργαζοµένων. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα ροϋ ολογισθέντα οσά Α οζηµίωση κανονικής αδείας Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο Οι ροσφέροντες ρέ ει να συµ ληρώσουν το συνηµµένο ίνακα II συµ εριλαµβάνοντας τα «Γενικά Έξοδα», το «Εργολαβικό όφελος» και το «Κόστος χρήσης υλικών & µηχανικών µέσων, α ορρυ αντικών κ.λ..», τα ο οία θα δοθούν ως οσοστό ε ί τοις εκατό για κάθε ερί τωση και θα είναι σταθερά καθόλη τη διάρκεια της σύµβασης. Σε κάθε ερί τωση στις κατά µήνα ιστο οιήσεις τα ροκύ τοντα οσά ε ί τη βάσει των οσοστών αυτών θα α οδίδονται στον Ανάδοχο. Στην ροσφορά ρέ ει να υ ολογίζουν εύλογο οσοστό διοικητικού κόστους αροχής των υ ηρεσιών τους, των αναλώσιµων, και του εργολαβικού τους κέρδους και των νοµίµων υ έρ δηµοσίου και τρίτων κρατήσεων. Ε ι ροσθέτως, οφείλουν να ε ισυνά τουν στην ροσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην ο οία υ άγονται οι εργαζόµενοι. Οι τιµές της Οικονοµικής Προσφοράς ου θα δοθούν α ό τους διαγωνιζοµένους, α οτελούν την λήρη α οζηµίωσή τους για την λήρη, ε ιτυχή και εµ ρόθεσµη εκτέλεση των εργασιών της Σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους του συνηµµένου (ΙΙ) τεύχους µε τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ» και τεκµαίρεται ότι για τον ροσδιορισµό τους έχουν συνυ ολογισθεί και ληφθεί υ όψη όλες οι δα άνες για τις αµοιβές του ροσω ικού και των συνεργατών ου θα α ασχοληθούν και κάθε µορφής έξοδα ου θα α αιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, όλες οι δα άνες για φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης και λοι ά κόστη µε τα ο οία βαρύνεται ο ανάδοχος σύµφωνα µε τη Σύµβαση, ό ως ε ίσης και τα γενικά έξοδα και το όφελός του. Οι διαγωνιζόµενοι ρέ ει να λάβουν υ όψη τους ότι κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης θα ρέ ει να τηρούν την κείµενη εργατική, ασφαλιστική και ερί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και ρόληψης του ε αγγελµατικού κινδύνου νοµοθεσία, όρος ο ο οίος θα συµ εριληφθεί στη σύµβαση µεταξύ της ΣΤΑΣΥ και του Αναδόχου. 3. Κριτήριο ανάθεσης Η ε ιλογή του Αναδόχου θα γίνει µεταξύ των διαγωνιζοµένων ου ληρούν τους όρους συµµετοχής στο διαγωνισµό και δεν συντρέχει λόγος α οκλεισµού τους µε βάση τον έλεγχο των υ οβληθέντων Νοµιµο οιητικών εγγράφων και Ουσιαστικών Προσόντων. 5/7

6 Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί εκείνος ου θα υ οβάλλει τη χαµηλότερη τιµή, η ο οία δεν θα υ ερβαίνει την ροϋ ολογιζόµενη δα άνη. Εφόσον α ό την ροσφορά δεν ροκύ τει µε σαφήνεια η ροσφερόµενη τιµή, η ροσφορά α ορρί τεται ως α αράδεκτη. 4. Υ ογραφή Σύµβασης Ο Ανάδοχος θα υ ογράψει σύµβαση µε την ΣΤΑΣΥ διάρκειας ενός (1) µήνα µε ηµεροµηνία έναρξης εκτέλεσης των ζητούµενων υ ηρεσιών την 3 η Αυγούστου Ο Ανάδοχος ριν την υ ογραφή της σύµβασης θα ροσκοµίσει: Εγγυητική ε ιστολή για οσό ου αντιστοιχεί στο 10% του ρο ΦΠΑ συµβατικού τιµήµατος. Η εγγυητική ε ιστολή θα εκδίδεται α ό αναγνωρισµένη Τρά εζα ου λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή στις χώρες µέλη της ΕΕ και του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου και έχει το δικαίωµα έκδοσης εγγυητικών ε ιστολών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και σύµφωνα µε το συνηµµένο υ όδειγµα (Παράρτηµα ΙΙΙ του τεύχους διακήρυξης). Εγγυητική ε ιστολή ου δεν εκδίδεται σύµφωνα µε το υ όδειγµα δεν γίνεται α οδεκτή. Σε ερί τωση ου ο διαγωνιζόµενος είναι κοινο ραξία / σύµ ραξη, η εγγυητική ε ιστολή αυτή ρέ ει να εκδοθεί υ έρ όλων των µελών της κοινο ραξίας / σύµ ραξης και όχι υ έρ µεµονωµένων µελών ξεχωριστά. Γίνονται δεκτές και εγγυητικές ε ιστολές α ό το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ή α ό το ΤΣΜΕ Ε. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύει και αραµένει σε ισχύ και ενέργεια, µέχρι να ολοκληρωθούν ικανο οιητικά όλες οι α αιτήσεις της Σύµβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ε ιστρέφεται άτοκα στον Ανάδοχο µετά την λύση ή λήξη της Σύµβασης µε την ροϋ όθεση ότι δεν εκκρεµούν αξιώσεις της ΣΤΑΣΥ για ο οιαδή οτε υ αίτια ή ανυ αίτια αθέτηση των όρων της Σύµβασης και δεν έχει υ άρξει λόγος για κατά τωση της εγγυητικής ε ιστολής καλής εκτέλεσης ή για αρακράτηση του κατατεθέντος οσού, ολικά ή µερικά. Ασφαλιστήριο συµβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων σύµφωνα µε τα όρια α οζηµίωσης και τους όρους, ό ως αυτά αναλυτικά εριγράφονται στο συνηµµένο υ όδειγµα (Παράρτηµα ΙV). 4. Τρό ος Πληρωµής Το µηνιαίο τίµηµα α οδίδεται α ολογιστικά κατό ιν ιστο οίησης των εργασιών α ό την ε ιβλέ ουσα υ ηρεσία της ΣΤΑΣΥ. Η ληρωµή θα γίνει εξήντα (60) ηµέρες µετά α ό την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου του ροµηθευτή. Σε ερί τωση ου η αραλαβή του τιµολογίου καθυστερήσει έραν των έντε (5) ηµερών α ό την ηµεροµηνία έκδοσης του, η ληρωµή θα γίνεται εξήντα (60) ηµέρες µετά την αραλαβή του. 6/7

7 Για ροµήθεια αξίας άνω των 1467,40, είναι α αραίτητη η ροσκόµιση των κάτωθι δικαιολογητικών: Τιµολόγιο θεωρηµένο α ό την αρµόδια Οικονοµική Υ ηρεσία. Πιστο οιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας. Βεβαίωση Πληρωµής Ασφαλιστικών Εισφορών (ΙΚΑ, ΤΣΜΕ Ε, κλ ) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 4013/2011 ε ιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% στην Σύµβαση ου θα υ ογραφεί, υ έρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων η ο οία θα αρακρατηθεί α ό την ληρωµή του Αναδόχου. Το τιµολόγιο θα ροσκοµισθεί στην Κεντρική Γραµµατεία της ΣΤΑΣΥ ΑΕ και θα έχει τα αρακάτω στοιχεία: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Λειτουργία Μέσων Σταθερής Τροχιάς Αθηνάς 67, ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: , ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Για ληροφορίες σχετικά µε την εξόφληση του τιµολογίου µ ορείτε να ε ικοινωνείτε µε το Λογιστήριο. Νικόλαος Χ. Πα αθανάσης Πρόεδρος.Σ. & ιευθύνων Σύµβουλος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ι) Οικονοµική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΙΙ) Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΙΙΙ) Υ όδειγµα Εγγυητικής Ε ιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΙV) Όροι Ασφάλισης 7/7

8 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ - 105/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΟΜΟΝΟΙΑ και ΑΤΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ι) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

9 ΠΙΝΑΚΑΣ (I) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ Ν. 3863/2010 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθµός Εργαζοµένων (και για κάλυψη ρε ό) Ηµέρες και ώρες Εργασίας Μικτές α οδοχές ροσω ικού και για κάλυψη ρε ό 8 ωρη βάρδια 4,5 ωρη βάρδια ώρο Χριστουγέννων ώρο Πάσχα Κάλυψη κανονικής άδειας Ε ίδοµα Αδείας Ύψος ροϋ ολογισµένου οσού ου αφορά της άσης φύσεως νόµιµες α οδοχές των εργαζοµένων Ύψος ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη µε βάση τα ροϋ ολογισθέντα οσά Α οζηµίωση κανονικής αδείας Συνολικό κόστος Τετραγωνικά µέτρα ανά άτοµο Π(Ι)-1/2

10 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ( ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 105 /14 ΠΙΝΑΚΑΣ (II) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ & ΑΞΙΩΝ (ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΣ) ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ( ευτέρα έως και Σάββατο) ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ ΣΥΝΟΛΑ ΗΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ ΗΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ Ι. 8ώρες ΒΑΡ ΙΕΣ 1016 ΩΡΕΣ ΠΡΟΣ Ι. 8ώρες ΒΑΡ ΙΕΣ 210 ΩΡΕΣ ΠΡΟΣ Ι. 8ώρες ΒΑΡ ΙΕΣ 136 ΩΡΕΣ ΠΡΟΣ Ι. 8ώρες ΒΑΡ ΙΕΣ 34 ΩΡΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ (Ε)*... (Ε = Α+Β+Γ+ ) (ολογράφως:..) ΠΛΕΟΝ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α (ΣΤ)**...%.. /ΩΡΑ =. /ΩΡΑ =. /ΩΡΑ =. /ΩΡΑ = ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒ. ΟΦΕΛΟΣ (Ζ)*** %.... (Α1) (ΑΡΙΘΜ. &ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΙΙ. ΒΑΡ ΙΕΣ ΤΩΝ 4.5 ΩΡΩΝ 0 ΩΡΕΣ ΠΡΟΣ. (Β1) (ΑΡΙΘΜ. &ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΙΙ. ΒΑΡ ΙΕΣ ΤΩΝ 4.5 ΩΡΩΝ 591 ΩΡΕΣ ΠΡΟΣ. (Γ1) (ΑΡΙΘΜ. &ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΙΙ. ΒΑΡ ΙΕΣ ΤΩΝ 4.5 ΩΡΩΝ 0 ΩΡΕΣ ΠΡΟΣ. ( 1) (ΑΡΙΘΜ. &ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΙΙ. ΒΑΡ ΙΕΣ ΤΩΝ 4.5 ΩΡΩΝ 96 ΩΡΕΣ ΠΡΟΣ ΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ& ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΑΠΟΡ/ΚΩΝ Κ.Λ.Π. (Η)****....%.... ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΓΣ).... (ΓΣ) = (Ε+ΣΤ+Ζ+Η) (ολογράφως..). /ΩΡΑ =. (Α2) (ΑΡΙΘΜ. &ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) Α = Α1 + Α2. /ΩΡΑ =. (Β2) (ΑΡΙΘΜ. &ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) Β= Β1 + Β2. /ΩΡΑ =. (Γ2) (ΑΡΙΘΜ. &ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) Γ = Γ1 + Γ2. /ΩΡΑ =. ( 2) (ΑΡΙΘΜ. &ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) = ΣΥΝΟΛΟ ΙΜΗΝΟΥ : 2 Χ (ΓΣ) (ολογράφως..) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ * ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ε = Α+Β+Γ+ ) : Το νόµιµο κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού στο οποίο περιλαµβάνονται τα ειδικά επιδόµατα λόγω της φύσης της εργασίας (ανθυγιεινά κ.λ.π), η συµµετοχή του εργοδότη σε ασφαλιστικές εισφορές σε κύριους ή και επικουρικούς ασφαλιστικούς φορείς υπέρ του προσωπικού, κόστη νόµιµων δώρων και επιδοµάτων. ** ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α (ΣΤ) : Όλα τα υπόλοιπα που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι στολές εργασίας-κόστος χρήσης µεταφορικών µέσων-ασφάλιστρα -φόρος επιτηδεύµατος τέλη που ισχύουν ή µέλλουν να ισχύσουν τα οποία θα δοθούν ως ποσοστό επί τοις εκατό στο σύνολο Ε. *** ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (Ζ) : Θα δοθεί ως ποσοστό επί τοις εκατό στο σύνολο Ε. **** ΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ& ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΑΠΟΡ/ΚΩΝ Κ.Λ.Π. (Η) : Θα δοθεί ως ποσοστό επί τοις εκατό στο σύνολο Ε. Ηµεροµηνία Π(Ι)-2/2

11 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ - 105/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

12 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Το σύστηµα των γραµµών 1 Πειραιάς- Κηφισιά του συστήµατος της γραµµής 1 της ΣΤΑΣΥ ΑΕ εριλαµβάνει 24 σταθµούς. Η ηµερήσια κίνηση στην γραµµή 1 της ΣΤΑΣΥ ΑΕ υ ολογίζεται σε Α οστολή της Εταιρείας είναι να αρέχει οιοτικές υ ηρεσίες στον ολίτη / ε ιβάτη ( οιοτική µεταφορά των ολιτών/ε ιβατών) µέσω ενός σύγχρονου και ασφαλούς µέσου σταθερής τροχιάς της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, το ο οίο θα α οτελεί βασικό αράγοντα αύξησης της ικανο οίησης των ολιτών/ε ιβατών α ό τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Η αρούσα ροδιαγραφή καθορίζει τις α αιτήσεις όσον αφορά τον καθαρισµό των σταθµών, των κοινόχρηστων χώρων και των χώρων εργασίας του ροσω ικού, στους σταθµούς Μοναστηράκι, Οµόνοια και Αττική της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. Ο Ανάδοχος θα είναι υ εύθυνος για τις αρακάτω εργασίες: Καθαριότητα σταθµών και α οβαθρών στους Στ. Μοναστηράκι, Οµόνοια και Αττική. Τον καθαρισµό των σταθµών, κοινόχρηστων χώρων και χώρων ροσω ικού (ανα αυτήρια, εκδοτήρια, σταθµαρχεία w.c., κλ ) στους αρα άνω 3 σταθµούς της ΣΤΑ.ΣΥ A.E. Την α οµάκρυνση χρωµατικών αραστάσεων (graffiti) α ό τους ανωτέρω χώρους. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΒΑΘΡΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.1 ΕΙ Η ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Το είδος των α αιτούµενων υ ηρεσιών καθαρισµού εµ ί τει σε µία α ό τις αρακάτω κατηγορίες. Προγραµµατισµένες Ε αναλαµβανόµενες καθηµερινές Εργασίες, οι ο οίες α οτελούν τον κύριο όγκο των εργασιών. Αντα όκριση σε Έκτακτες Ανάγκες Καθαρισµού, οι ο οίες α ορρέουν α ό διάφορα εριστατικά κατά τη διάρκεια της ηµέρας ό ως : Το ικός καθαρισµός α ό αναψυκτικά, οτά, αγωτά, καφέδες, εµετούς, κ.λ.. στις α οβάθρες. Π(ΙΙ)-1/20

13 Έκτακτοι καθαρισµοί γραφηµάτων άνω σε εξο λισµό ου διαθέτει η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. στις α οβάθρες ό ως: οθόνες - καθρέ τες - µεταλλικές ε ιφάνειες κλ. Έκτακτες εργασίες Καθαρισµού µετά α ό ατυχήµατα. Έκτακτες εργασίες Καθαρισµού, εξαιτίας ρογραµµατισµένων κοινωνικών & αθλητικών εκδηλώσεων. Έκτακτες εργασίες λόγο καιρικών συνθηκών.χ. χιονό τωση ληµµύρες κ.α. Έκτακτες εργασίες εξαιτίας το ικών ρύ ων ό ου αφορούν τον συρµό ου εκτελεί δροµολόγιο, ό ως αναψυκτικά, οτά, αγωτά, καφέδες, εµετούς, εριττώµατα κ.λ.. 2. Όλες οι ρογραµµατισµένες ε αναλαµβανόµενες εργασίες καθαρισµού, καθώς ε ίσης και η αντα όκριση σε έκτακτες ανάγκες καθαρισµού θα ελέγχονται α ό τον εν υ ηρεσία Υ εύθυνο της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. βάσει του εντύ ου αξιολόγησης της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. το ο οίο ε ισυνά τεται ή άλλο έντυ ο ου θα εκδοθεί α ό την ΣΤΑΣΥ Α.Ε.. Προκειµένου να γίνεται ο έλεγχος των εργασιών καθαρισµού, ο Ανάδοχος είναι υ οχρεωµένος να υ οβάλει ηµερήσιο ρόγραµµα εργασιών των α οβάθρων, στο ο οίο θα αναγράφεται η ακριβής ώρα εράτωσης και το ε ί εδο εργασιών καθαρισµού σε κάθε α οβάθρα ροκειµένου να ελέγχεται και ιστο οιείται η οιότητα των εργασιών σε κάθε α οβάθρα ή δειγµατολη τικά (ανάλογα ως θα κρίνει η υ ηρεσία) εντός δύο ωρών α ό το έρας των εργασιών. Το ρόγραµµα εργασιών θα υ οβάλλεται στις 20 κάθε µήνα για τις εργασίες ου ρόκειται να διεκ εραιωθούν τον ακόλουθο µήνα. Εφόσον η ε ίδοση των εργασιών κριθεί ικανο οιητική, οι εργασίες θα εγκρίνονται ρος α οζηµίωση. Μη ικανο οιητικές εργασίες θα διορθώνονται εντός δύο ωρών α ό την ειδο οίηση και άνευ ε ι λέον αµοιβής. 3. Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλει κατά την κρίση της το ρόγραµµα εργασιών στο δίκτυο χωρίς ρόσθετη α οζηµίωση, εφόσον ο αριθµός των εργασιών αυτών δεν ξε ερνά τον ροβλε όµενο στη σύµβαση. 4. Όλες οι ρόσθετες ρογραµµατισµένες και µη ρογραµµατισµένες εργασίες καθαρισµού, θα ελέγχονται α ό τον εν υ ηρεσία Υ εύθυνο της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.. Εφόσον το ε ί εδο καθαριότητας κριθεί ικανο οιητικό, οι εργασίες αυτές θα εγκρίνονται ρος α οζηµίωση, σύµφωνα µε την καθορισµένη τιµή α ό την οικονοµική ροσφορά του Αναδόχου για το συγκεκριµένο ε ί εδο καθαρισµού. Μη ικανο οιητικές εργασίες θα διορθώνονται ριν α ό την α οχώρηση του Αναδόχου α ό τις εγκαταστάσεις και άνευ ε ι λέον αµοιβής. Π(ΙΙ)-2/20

14 1.2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Οι εγκαταστάσεις της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. α οτελούν εριβάλλον εκτεθειµένο σε κινδύνους και ο Ανάδοχος οφείλει να διασφαλίσει ότι το ροσω ικό του το ο οίο α ασχολείται στις α οβάθρες συµ εριφέρεται άντοτε µε ασφάλεια και τηρεί τους κανόνες ασφαλείας (Τεύχος Α - Οροι ασφαλείας). 2. Ο Ανάδοχος θα ρέ ει να ορίζει Υ εύθυνο Καθαριότητας των α οβάθρων, όσο το ροσω ικό καθαρισµού εργάζεται εκεί. Τα καθήκοντα αυτού θα είναι: Να ε ικοινωνεί µε τον Υ εύθυνο Καθαριότητας της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. για ενηµέρωση σε σχέση µε τα το ικά ζητήµατα καθαριότητας. Να εξασφαλίζει ότι οι εργασίες εκτελούνται µε ασφάλεια α ό την οµάδα καθαριστών και σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες ροδιαγραφές και διαδικασίες της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. Ο υ εύθυνος καθαριότητας του Αναδόχου θα ρέ ει να έχει αρακολουθήσει την κατάλληλη εκ αίδευση σε θέµατα ασφαλείας για α όκτηση ιστο οίησης του Υ ευθύνου Ασφάλειας του Αναδόχου. 3. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει να διασφαλίσει ότι όλα τα µέλη του ροσω ικού του: Θα ολοκληρώσουν ε ιτυχώς την κατάλληλη υ οχρεωτική εκ αίδευση σε θέµατα ασφαλείας ριν τους ανατεθεί ο οιαδή οτε εργασία. Θα έχουν εξοικειωθεί µε τις α οβάθρες και γενικότερα µε το δίκτυο και την λειτουργία του συστήµατος της γραµµής 1 της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.. Θα γνωρίζουν και θα συµµορφώνονται ρος τις α αιτήσεις των κανονισµών της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.. Θα έχουν καταρτισθεί α ό τον Ανάδοχο στην διαδικασία της κάθε εργασίας καθαρισµού και στην χρήση του εξο λισµού και των υλικών ου α αιτείται για την εκτέλεση αυτής, διαδικασία η ο οία θα έχει εγκριθεί α ό την ΣΤΑΣΥ Α.Ε.. Θα φορούν µόνο φόρµες (στολές), µε αναρτηµένη ειδική ετικέτα µε το ονοµατε ώνυµο και τη φωτογραφία του ή της δικαιούχου. Θα είναι σύµφωνα µε τις ροδιαγραφές της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., ου αφορούν τις ενδυµασίες της Καθαριότητας και θα διασφαλίζουν ότι οι φόρµες Π(ΙΙ)-3/20

15 αυτές είναι καθαρές και εµφανίσιµες. Σε ορισµένες εργασίες θα ρέ ει να φορούν ανακλαστικό γιλέκο. Θα φορούν υ οδήµατα υ οχρεωτικά µε αντιολισθητική σόλα για λόγους ασφαλείας. 4. Ο Ανάδοχος είναι υ οχρεωµένος να αράσχει αντίγραφα όλων των αρχείων εκ αίδευσης του ροσω ικού του εφόσον αυτά ζητηθούν. 5. Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να α οµακρύνει αµέσως α ό το χώρο της α οβάθρας ο οιοδή οτε µέλος του ροσω ικού του Αναδόχου, το ο οίο δεν συµµορφώνεται ρος τις α αιτήσεις των Κανονισµών της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.. 6. Ο οιοδή οτε µέλος του ροσω ικού του Αναδόχου ροβαίνει σε σηµαντική αραβίαση των Κανονισµών θα α οκλείεται α ό ο οιαδή οτε α ασχόληση σε χώρους της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.. Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. έχει το δικαίωµα, εάν δια ιστώσει την ο οιαδή οτε αράληψη στα µέσα ατοµικής ροστασίας ή στα µέτρα ασφάλειας ου λαµβάνει ο Ανάδοχος (χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. είναι υ εύθυνη για την τήρηση των µέτρων αυτών), να ε ιβάλλει την άµεση αναστολή των εργασιών ροκειµένου να εξασφαλιστεί ότι θα λαµβάνονται τα ατοµικά µέσα ροστασίας και τα ροβλε όµένα µέτρα ασφαλείας α ό λευράς του Αναδόχου. 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος στα λαίσια των συµβατικών του υ οχρεώσεων είναι υ οχρεωµένος να ροµηθεύεται και να το οθετεί µε δικές του δα άνες τα αρακάτω αναλώσιµα είδη, τα ο οία θα είναι α ολύτως κατάλληλα α ό ά οψη υγιεινής και θα έχουν εγκριθεί α ό την ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. ριν α ό την χρήση τους: Σακούλες α ορριµµάτων Ρολά µε χαρτί υγείας για τους χώρους υγιεινής Υγρό σα ούνι για τους χώρους υγιεινής Χειρο ετσέτες για τους χώρους υγιεινής Χηµικά Καθαριστικά για όλες τις χρήσεις 2. Η εξασφάλιση ε άρκειας των αναλώσιµων υλικών θα γίνεται µε συνεχή έλεγχο α ό άτοµο του Αναδόχου. Π(ΙΙ)-4/20

16 3. Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να υ οβάλει ρος έγκριση στην ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. ριν την χρήση τους όλα τα υλικά καθαρισµού ου ροτίθεται να χρησιµο οιήσει. Τα υλικά αυτά θα είναι οικολογικά και µη τοξικά κατάλληλα για τις διάφορες ε ιφάνειες. Ο Ανάδοχος θα διασφαλίσει ότι όλο το ροσω ικό καθαριότητας θα χρησιµο οιεί µόνο αυτά κατά τις εργασίες καθαρισµού των σχετικών ε ιφανειών. 4. Σε ερί τωση ου δεν κριθεί α οτελεσµατικός ο καθαρισµός µε τα καθαριστικά υλικά, ου θα ροτείνει ο Ανάδοχος η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε δύναται να ζητήσει α ό τον Ανάδοχο να τα αντικαταστήσει µε άλλα καλύτερης α όδοσης, τα ο οία θα ρέ ει να εγκριθούν ριν τη χρήση τους. 5. εν ε ιτρέ εται καµία αλλαγή ή ροσθήκη στα εγκεκριµένα υλικά καθαρισµού χωρίς την έγγραφη έγκριση της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. 6. Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να α οδεχτεί ότι η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. έχει το δικαίωµα συστηµατικού ή/και τυχαίου δειγµατολη τικού ελέγχου των υλικών, για να διασφαλίσει ότι χρησιµο οιούνται τα εγκεκριµένα υλικά και στην εγκεκριµένη σύσταση. Ο Ανάδοχος είναι υ οχρεωµένος να συνεργάζεται µε το ροσω ικό της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. και να αρέχει αντίγραφα των τιµολογίων των αραγγελιών, να ροσκόµιση το σχετικό ιστο οιητικό, καθώς και δείγµατα των υλικών ό ου α αιτηθεί για εξέταση. Ε ίσης η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να κάνει έλεγχο στους χώρους στους ο οίους α οθηκεύονται µε ευθύνη του Ανάδοχου τα υλικά ου χρησιµο οιεί για την καθαριότητα. 7. Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να µην α οθηκεύει σκου ίδια σε κανένα τµήµα της Α οβάθρας. Τα συγκεντρωµένα σκου ίδια θα το οθετούνται σε σακούλες δεµένες µε σφικτήρες και θα ενα οτίθενται εκτός της α οβάθρας ε ί καθηµερινής βάσης στον λησιέστερο χώρο ενα όθεσης σκου ιδιών του οικείου δήµου, και ριν α ό την α οχώρηση του ροσω ικού καθαριότητας α ό την α οβάθρας. 8. Ο µηχανικός-ηλεκτρολογικός εξο λισµός ου θα χρησιµο οιεί ο Ανάδοχος θα ρέ ει να βρίσκεται σε αρίστη κατάσταση και να µη δηµιουργεί ροβλήµατα στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ (βραχυκυκλώµατα, φθορές σε ε ιφάνειες, κλ.). Εάν ζητηθεί α ό την ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. ο Ανάδοχος είναι υ οχρεωµένος να ροσκοµίσει το Βιβλίο Συντήρησης στο ο οίο θα φαίνονται οι ρογραµµατισµένες συντηρήσεις α ό τον κατασκευαστή και η ηµεροµηνία εκτέλεσης των συντηρήσεων αυτών. 9. Κατά τον καθαρισµό, ο Ανάδοχος είναι υ οχρεωµένος να ροβαίνει σε τακτικές αλλαγές νερού και ισό οσης δόσης των υγρών καθαρισµού έτσι ώστε να µην δηµιουργούνται δυσοσµίες και να µη γίνεται µεταφορά των ακαθαρσιών. 10. Σε ερί τωση ρόκλησης ζηµιών στην ιδιοκτησία της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ή σε τρίτους, ο Ανάδοχος είναι υ οχρεωµένος να ροβαίνει σε α οκατάσταση των ζηµιών. Σε ερί τωση ου α αιτείται Π(ΙΙ)-5/20

17 εξειδικευµένο ροσω ικό για την α οκατάσταση των ζηµιών, η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. µε δική της µέριµνα θα ροβαίνει σε α οκατάσταση των ζηµιών και θα χρεώνει τον Ανάδοχο για τα υλικά και τα εργατικά. 11. Ο Ανάδοχος είναι υ οχρεωµένος να α οζηµιώσει την ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. στη ερί τωση ου µε υ αιτιότητά του ροξενήσει δυσφήµηση στην ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. Όλες οι ενέργειες ου θα α αιτηθούν ροκειµένου να αρθεί η δυσφήµιση θα ε ιβαρύνουν οικονοµικά τον Ανάδοχο. 12. Ο Ανάδοχος είναι υ οχρεωµένος να καταγράφει σε ειδικό Βιβλίο Παρουσιών, τις ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών καθαρισµού σε κάθε α οβάθρα της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. 13. Στο Βιβλίο Παρουσιών θα φαίνονται αναλυτικά οι ώρες έναρξης και λήξης της εργασίας του ροσω ικού του Αναδόχου. 14. Σε ερί τωση ου το ροσω ικό του Αναδόχου δηµιουργήσει ροβλήµατα στην ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. µετά α ό έγγραφη ειδο οίηση της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ο Ανάδοχος είναι υ οχρεωµένος να αντικαταστήσει το εν λόγω ροσω ικό την ε οµένη ηµέρα. 15. Ο Ανάδοχος είναι υ οχρεωµένος να ροβαίνει στην έκδοση των α αραίτητων αδειών εργασίας σύµφωνα µε την διαδικασία της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. ου αναφέρεται στο τεύχος όροι ασφαλείας. 16. Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. θα αρέχει στον Ανάδοχο χωρίς καµία οικονοµική ε ιβάρυνση τα αρακάτω: Κρύο νερό (σε συγκεκριµένα σηµεία του δικτύου ου θα υ οδειχθούν α ό την ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. Ρευµατοδότες τάσης στα v AC (σε κάθε α οβάθρα του δικτύου) Α οθηκευτικό χώρο για αναλώσιµα και µηχανήµατα στην κάθε α οβάθρα. 17. Όλα τα υλικά, ο εξο λισµός και η εργασία θα αρέχονται α ό τον ανάδοχο. 18. Ο Υ εύθυνος της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. µ ορεί να δώσει εντολή σε καθαριστή ου εργάζεται σε α οβάθρα, να εκτελέσει εργασία καθαρισµού η ο οία έγκειται στις υ οχρεώσεις του και η ο οία, κατά την ά οψη του Υ ευθύνου της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε., έχει ροτεραιότητα έναντι άλλων εργασιών καθαρισµού. 2.2 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ GRAFFITI - ΑΠΟΒΑΘΡΩΝ 1. Η αφαίρεση µικρών γραφηµάτων (µεµονωµένων αραστάσεων των ο οίων η ε ιφάνεια είναι µικρότερη του ενός (1) τετραγωνικού µέτρου) ρέ ει να ραγµατο οιείται χωρίς εντολή, ως µέρος του καθηµερινού ρογραµµατισµένου καθαρισµού των α οβάθρων. Π(ΙΙ)-6/20

18 2. Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να είναι έτοιµος και ικανός να αφαιρεί µεγάλα γραφήµατα (µεµονωµένες αραστάσεις των ο οίων η ε ιφάνεια είναι µεγαλύτερη του ενός (1) τετραγωνικού µέτρου). 3. Ο Ανάδοχος ρέ ει να αντα οκρίνεται και να α οκαθιστά την ροσβεβληµένη ε ιφάνεια σε λιγότερο α ό 12 ώρες α ό την στιγµή ου θα ειδο οιηθεί, ανεξάρτητα µε το εάν ρόκειται για εργάσιµη ηµέρα ή αργία, διότι όσο ενωρίτερα ραγµατο οιηθούν οι εργασίες τόσο ιο εύκολη είναι η διαδικασία α οµάκρυνσης των χρωµατικών αραστάσεων - γραφηµάτων, και η ζηµιά ου ροκαλείται στα τοιχώµατα είναι µικρότερη. 4. Η εργασία µ ορεί να γίνει είτε κατά την διάρκεια της ηµέρας είτε κατά την διάρκεια της νύχτας, σε συνεργασία µε τους εκ ροσώ ους της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.. 5. Ο Ανάδοχος είναι υ οχρεωµένος να υ οβάλει στην ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. για έγκριση τη µεθοδολογία και τα υλικά - µηχανήµατα ου ροτίθεται να χρησιµο οιήσει για την αφαίρεση γραφηµάτων έτσι ώστε να µη ροκαλείται αλλοίωση ή καταστροφή των ε ιφανειών ου καλύ τονται α ό αυτά. Οι ε ιφάνειες αυτές µ ορεί να είναι α ό: Ανοξείδωτο χάλυβα (inox) Βαµµένη ε ιφάνεια Ξύλο Πλακίδια Ε ιγραφές Γυαλί Φορµάικα Ο οιοδή οτε άλλο υλικό 1. Η µορφή των ε ιφανειών ενδέχεται να οικίλει : ε ί εδες, καµ ύλες, κυµατοειδείς, λείες ή µε κόκκους (σαγρέ) κτλ. Ε ίσης οι εξωτερικές ε ιφάνειες ενδέχεται να είναι καλυµµένες µε διαφηµιστικές ε ενδύσεις. 2. Για την αφαίρεση graffiti α αιτείται τεχνογνωσία και ειδικά υλικά. Με την συµµετοχή του στον διαγωνισµό, ο διαγωνιζόµενος α οδέχεται ότι διαθέτει την α αραίτητη τεχνογνωσία για την αφαίρεση graffiti. 3. Ο Ανάδοχος θα διαθέτει διαλύτες κάθε είδους, αλοιφαδόρους και ειδικές κρέµες για την αφαίρεση ε ίµονων graffiti. 4. Τα χρησιµο οιούµενα χηµικά αφαιρετικά ρέ ει να είναι α οτελεσµατικά αλλά να µην ροξενούν ζηµιά στις διάφορες ε ιφάνειες των α οβάθρων. 5. Τα χηµικά αφαιρετικά εριέχουν ή συµ εριλαµβάνουν έντονα δραστικές ουσίες η χρήση των ο οίων α αιτεί µεγάλη ροσοχή. Ο Ανάδοχος ρο της ανάληψης των καθηκόντων του, θα συντάξει και θα καταθέσει στην ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. ρος έγκριση τη διαδικασία ου Π(ΙΙ)-7/20

19 ροτίθεται να ακολουθήσει για την σωστή και ασφαλή χρήση, α οθήκευση, εξουδετέρωση και τυχόν α όρριψη όλων των χρησιµο οιούµενων χηµικών. 6. Ο Ανάδοχος είναι υ εύθυνος και για την διάθεση και χρήση α ό το ροσω ικό του, των ενδεδειγµένων µέτρων ατοµικής ροστασίας ανάλογα µε τα χρησιµο οιούµενα χηµικά. 7. Α οφεύγεται η εφαρµογή ε ιζήµιων αφαιρετικών σε ε ιφάνειες ( λαστικά, ελαστικά, διακοσµητικές λωρίδες) ό ου ροξενούν ζηµιές. Εκεί ο καθαρισµός θα γίνεται µε τα η ιότερα καθαριστικά αλλά µε ερισσότερες ε αναλήψεις. Αν κατά τη χρήση των καθαριστικών ροξενηθούν ζηµιές, αυτές ρέ ει να αναφέρονται αµέσως στον Ε ιβλέ οντα της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.. 8. Μετά α ό κάθε εφαρµογή αφαιρετικών χηµικών α αιτείται ολύ καλό λύσιµο- ξέ λυµα της κάθε ε ιφάνειας. 2.3 ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι αρακάτω ταξινοµήσεις εριλαµβάνουν τις ώρες εργασίας κατά τις ο οίες ο Ανάδοχος θα εκτελεί τις ρογραµµατισµένες ε αναλαµβανόµενες εργασίες καθαρισµού, ό ως καθορίζεται στο κεφάλαιο ΤΠ-2.6 της αρούσας ροδιαγραφής. 1. Ώρες Μη Λειτουργίας (ΩΜΛ):Προσδιορίζονται µεταξύ έως (ΤΙΜΕ 1) 2. Ώρες Λειτουργίας (ΩΛ):Το µεγαλύτερο µέρος του ρογραµµατισµένου ε αναλαµβανόµενου καθαρισµού θα ραγµατο οιείται όταν οι σταθµοί είναι σε λειτουργία στο ε ιβατικό κοινό. Αυτό το χρονικό διάστηµα είναι γνωστό ως Ώρες Λειτουργίας (ΩΛ) και ροσδιορίζεται µεταξύ και ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΑΘΡΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Στο αρόν κεφάλαιο εριγράφονται οι χώροι και οι α οβάθρες ου ρέ ει να καθαρίζονται (ενδεικτικά, η οιότητα των χώρων ρος καθαρισµό σε κάθε α οβάθρα), η συχνότητα του α αιτούµενου καθαρισµού, καθώς ε ίσης και οι ώρες ρόσβασης των χώρων αυτών για κάθε εργασία καθαρισµού. Πρόσθετα µε το έργο καθαρισµού ου α αιτείται για κάθε χώρο, όλοι οι χώροι ρέ ει να καθαρίζονται καθηµερινά (ή µε την ελάχιστη συχνότητα καθαρισµού ου αφορά το χώρο),α ό γραφήµατα. 2.4 ΕΠΙΠΕ Α ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΑΘΡΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. Π(ΙΙ)-8/20

20 Ο καθαρισµός των α οβάθρων κοινόχρηστων χώρων και χώρων ροσω ικού ε ιµερίζεται σε τέσσερις οµάδες - ε ί εδα καθαρισµού (Ε1 Ε2 Ε3) τα ο οία είναι τα εξής: Η κάθε οµάδα αναλύεται σε ε ί µέρους κατηγορίες εργασιών : Π(ΙΙ)-9/20

21 Α/ Α ΕΠΙΠΕ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ Υ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1. Σκού ισµα α οβάθρας - χώρων διακίνησης ε ιβατών χώρων ροσω ικού σταθµού, εζοδρόµια σταθµών. Σφουγγάρισµα δα έδου α οβάθρας - χώρων διακίνησης ε ιβατών - χώρων ροσω ικού (εκδοτήρια αίθουσες ροσω ικού - γραφεία - σταθµαρχεία ε ο τεία κ.λ..) Το ικό Σφουγγάρισµα όλων των χώρων Κάδοι Τουαλέτες Το ικό καθάρισµα µε νω ό ανί µικροινων Αυτόµατα εκδοτήρια Α ό 06:00 Έως 22:00 εκδοτήρια Ακυρωτικά Οθόνες Κάµερες Πίνακες ανακοινώσεων - Ε1 χάρτες ιαφηµιστικά άνελ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝ Α Καθίσµατα Ανελκυστήρες Κυλιόµενες κλίµακες - Κλίµακες Θυρίδες φύλαξης α οσκευών Πεζογέφυρες Π(ΙΙ)-10/20

22 κιγκλιδώµατα - Παρά λευρες ε ενδυµένες και µη κάθετες ε ιφάνειες σταθµών -Ανοξείδωτες (inox) ε ιφάνειες- Υάλινες ε ιφάνειες. Έλεγχος & καθαρισµός υδροροών και φρεατίων Καθρέ τες α οβάθρων Καθηµερινά και ανά εβδοµάδα GRAFITI - αφίσεςαυτοκόλλητα τσίχλες Φίλτρα εξαερισµού ( Οµόνοια Βικτώρια) Κάµερες Οθόνες Ρολόγια Μεγάφωνα Φωτιστικά 2. Ε2 Ρολά Υαλο ίνακες Κλίµακες κυλιόµενες Τοίχοι λακάκια κλ Ανελκυστήρες ε ενδυµένοι ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ ΟΜΑ Α ή ΤΟ ΜΗΝΑ 06:00 22:00 ή 00:00 06:00 ιαφηµιστικά άνελ Εκδοτήρια Αυτόµατα εκδοτήρια Π(ΙΙ)-11/20

23 3. Ε3 Πλύσιµο α οβάθρων και χώρων διακίνησης ε ιβατών ιαδρόµων Εισόδων εξόδων Υ όγειων διαβάσεων υ έργειες διαβάσεις Σκού ισµα α ό α οτσίγαρα και διάσ αρτα α ορρίµµατα α ό τις γραµµές ΑΠΟ 00:00 ΕΩΣ 06:00 ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ε ί εδο καθαρισµού Ε1 Σκού ισµα α οβάθρας χώρων διακίνησης ε ιβατών χώρων ροσω ικού σταθµού- εζοδρόµια εριµετρικά, ( α οβάθρα, χώροι διακίνησης ε ιβατών, εκδοτήρια, ανα αυτήρια, σταθµαρχεία, κ.λ..)- κυλιόµενες και σταθερές κλίµακες ανελκυστήρες διάδροµοι εζοδρόµια εριµετρικά σταθµών, εισόδου εξόδου α οβάθρας υ όγειες διαβάσεις γεφυρών κ.λ.. Σκού ισµα µε κοινή σκού α ή χρήση ηλεκτρικής ξηρής αναρρόφησης για την συλλογή διάσ αρτων σκου ιδιών, σκόνης, ακαθαρσιών,χαλικιών,κ.λ.. Το οθέτηση τους σε σακούλες (ό ου ενδείκνυται),α οκοµιδή και α οµάκρυνση α ό το χώρο. Κατά τον καθαρισµό της α οβάθρας τα υ ολείµµατα µικρών σκου ιδιών,,κ.λ.. δεν θα ρίχνονται στο ε ί εδο των γραµµών κίνησης των συρµών. Σφουγγάρισµα δα έδου α οβάθρας χώρων διακίνησης ε ιβατών, ά εδα α οβάθρας : συχνό έρασµα µε χειροκίνητο σάρωθρο µικροϊνών ώστε να διατηρείται καθ όλη την διάρκεια της ηµέρας το δά εδο και τα ε ί εδα διακίνησης ε ιβατών της α οβάθρας καθαρά χωρίς λεκέδες & στίγµατα. Π(ΙΙ)-12/20

24 Πριν το σφουγγάρισµα ροηγείται υ οχρεωτικά σάρωση των δα έδων όλων των χώρων. Σφουγγάρισµα δα έδων µε διάλυµα νερού και κατάλληλου α ορρυ αντικού µε την χρήση σφουγγαρίστρας για την α οµάκρυνση ρύ ων και ε ικαθίσεων, έτσι ώστε να α οµακρύνονται στίγµατα και λεκέδες. Ε ιβάλλεται το συχνό ξέ λυµα της σφουγγαρίστρας σε ξεχωριστό κάδο και συνε ώς η χρήση συσκευής σφουγγαρίσµατος µε δύο κάδους. Α αιτείται ροσοχή για να α οφευχθεί η ε ιβάρυνση των κάθετων ε ιφανειών µε τους αρασυρόµενους ρύ ους του δα έδου. ίδεται ιδιαίτερη ροσοχή ώστε να α οφεύγεται συσσώρευση ρύ ων στις γωνίες. Κάθε ρύ ανση των κάθετων ε ιφανειών και των δα έδων ου ροκαλείται α ό µεταφορά συσσωρευµένης α ό την σφουγγαρίστρας κατά το σφουγγάρισµα, καθιστά το έργο α αράδεκτο. Μετά το σφουγγάρισµα τα δά εδα ρέ ει να στεγνώνουν, ώστε να µ ορούν να χρησιµο οιηθούν αµέσως. Πλύσιµο εριµετρικά των εζοδροµίων ό οτε κρίνεται α αραίτητο. Το ικό Σφουγγάρισµα όλων των χώρων ό ου χρήζει άµεσης ανάγκης, α οµάκρυνση εριστασιακών λεκέδων και α ορριµµάτων µε σφουγγαρίστρα καθαρό νερό και α ορρυ αντικό κατάλληλης χηµικής σύνθεσης για την αφαίρεση ακαθαρσιών και συσσωρευµένης βρώµιας των χώρων του σταθµού. Κάθε ρύ ανση των δα έδων καθιστά το έργο α αράδεχτο. Εκκένωση κάδων των α οβάθρων και κοινόχρηστων χώρων και έρασµα των ε ιφανειών τους και των δοχείων τους για την α αλοιφή στιγµάτων, κηλίδων oσµών και αντικατάσταση των λαστικών σάκων ερισυλλογής α ορριµµάτων. Α οκοµιδή όλων των εριεχοµένων και α οµάκρυνση α ό τον χώρο. Πλύσιµο και α ολύµανση τουαλετών σταθµού ( ηµόσιες, ΑΜΕΑ και Προσω ικού).όλες οι ε ιφάνειες των χώρων τουαλετών θα ρέ ει να λένονται και να καθαρίζονται µε α ολυµαντικά καθαριστικά υγρά κατ ελάχιστον 3 φορές ηµερησίως και να ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Το ικό καθάρισµα µε νω ό ανί µικροϊνών Αυτόµατα εκδοτήρια ακυρωτικά ίνακες ανακοινώσεων - χάρτες ιαφηµιστικά άνελ καθίσµατα Ανελκυστήρες Κυλιόµενες κλίµακες - εζογέφυρες - αρά λευρες ε ενδυµένες κάθετες ε ιφάνειες σταθµών, ανοξείδωτες (inox) ε ιφάνειες. Αφαίρεση κηλίδων και στιγµάτων α ό τις αρα άνω ε ιφάνειες µε νω ό καθαρό ανί και α ορρυ αντικό κατάλληλης χηµικής σύνθεσης. (Οι ε ιφάνειες δεν θα ρέ ει να έχουν στίγµατα δαχτυλιές σκόνες συσσωρευµένη βρωµιά )ή διάφορους ρύ ους ου ροκαλούν ανοµοιοµορφίες στις ε ιφάνειες. Π(ΙΙ)-13/20

25 Καθαρισµός Υαλο ινάκων & (καθρε τών) Α οµάκρυνση ρύ ων και ε ικαθίσεων αλάτων µε ψεκασµό κατάλληλου για γυάλινες ε ιφάνειες α ορρυ αντικού και στέγνωµα µε τη χρήση υφάσµατος ή άλλου υλικού,έτσι ώστε να µην αραµένουν στίγµατα και λεκέδες. Ιδιαίτερη ροσοχή στους καθρέ τες των σταθµών. Α οκόλληση τσίχλας ή αρόµοιων κολλωδών ουσιών - GRAFITI Α οµάκρυνση τσίχλας και αροµοίων κολλωδών ουσιών και κηλίδων µε χρήση κατάλληλων χηµικών υγρών (σ άτουλα µε ροσοχή για την χάραξη ε ιφανειών). Αφαίρεση αυτοκόλλητων, GRAFITI και αφισών α ό κάθε ε ιφάνεια της α οβάθρας. Έλεγχος - ( καθαρισµός ) υδροροών και φρεατίων, και καθαρισµός όταν κρίνεται α αραίτητο. Ο καθαρισµός συνιστάτε να γίνεται µια φορά την εβδοµάδα µε συνεχή αρακολούθηση για την α οφυγή ροβληµάτων. Συγκεκριµένα : ο καθαρισµός των υδροροών θα γίνεται µε λυστικό µηχάνηµα µε κατάλληλη εφαρµογή ίεσης ώστε να διανοίγονται οι τυχόν φραγµένες οδεύσεις χωρίς να ροκαλούνται ζηµίες στο ερίβληµα. Ο καθαρισµός φρεατίων α ορροής θα γίνεται µε κατάλληλο α ορροφητικό µηχάνηµα για την εργασία αυτή και στην συνέχεια θα γίνεται λύσιµο των φρεατίων µε λυστικό µηχάνηµα. Ε ί εδο καθαρισµού Ε2 Πέρασµα και λύσιµο όλων των ε ιφανειών, υαλο ινάκων, λακιδίων, βαµµένων ε ιφανειών,κιγκλιδώµατα κλ & αντικειµένων µε νω ό ανί µικροϊνων το ο οίο να αφήνει την ε ιφάνεια καθαρή χωρίς στίγµατα και συσσωρευµένη βρωµιά, χρησιµο οιώντας κατάλληλα χηµικά καθαριστικά ό ως ενδείκνυται για κάθε ε ιφάνεια. Γυάλισµα ανοξείδωτων ε ιφανειών µε στεγνό ανί και υγρό γυαλιστικό κατάλληλης χηµικής σύνθεσης. Ε ί εδο καθαρισµού Ε3 Πλυστικός καθαρισµός δα έδων και χώρων όλων των ε ι έδων διακίνησης ε ιβατών µε χρήση µηχανήµατος δα έδου ( µονάδα λύσης στέγνωσης µε ε οχούµενο ή εζό χειριστή ) ή µηχανήµατος ψεκασµού υψηλής ιέσεως στους αρά λευρους χώρους. Χρησιµο οιείται α ορρυ αντικό υγρό κατάλληλης χηµικής σύνθεσης για την αφαίρεση δύσκολων ρύ ων. Σκού ισµα µε αναρροφητική ηλεκτρική σκού α και α οκοµιδή α οτσίγαρων και διάσ αρτων α ορριµµάτων α ό τις γραµµές ου βρίσκονται µ ροστά στους σταθµούς για την συγκεκριµένη εργασία θα ρέ ει να υ άρχει συνεννόηση µε τον υ εύθυνο της ΣΤΑΣΥ. ΠΡΟΣΟΧΗ : κατά το λύσιµο των δα έδων α αγορεύεται η διάχυση υγρών στις γραµµές. Π(ΙΙ)-14/20

26 Τα ρογράµµατα ου αρουσιάζονται στον αρακάτω ίνακα είναι ενδεικτικά και η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα τρο ο οίησης τους σύµφωνα µε τις ανάγκες της. ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Καθαρίστριες και καθαριστές καθαρίστριες (ΣΚ) ευτ - Πέµ & Κυρ Παρα, Σαββ & Αργ 00:30 05:00 EΠΟΠ 06:00 14:00 14:00 22:00 06:00 14:00 14:00 22:00 00:30 05:00 ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 1 0,5 0,5 0,5 3 ΟΜΟΝΟΙΑ 1 0,5 0,5 0, ΑΤΤΙΚΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ :00 06:00 Π(ΙΙ)-15/20

27 1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1. Η ροµήθεια µεταφορά & φύλαξη του κατάλληλου εξο λισµού, µηχανηµάτων και υλικών (αναλώσιµων ή µη), ου α αιτούνται για την ραγµατο οίηση των ρογραµµάτων καθαρισµού ου εριγράφονται στις ε όµενες αραγράφους, α οτελεί υ οχρέωση και ευθύνη του αναδόχου. 2. Ο Ανάδοχος έρα α ό τον κανονικό του εξο λισµό υ οχρεούται να διαθέτει µε λήρη εξάρτηση όλα ανεξαιρέτως τα αρακάτω είδη εξο λισµού: ύο βενζινοκίνητες ή ετρελαιοκίνητες λυστικές µονάδες άνω των 190 bar η καθεµία. Μία βενζινοκίνητη ή ετρελαιοκίνητη λυστική µονάδα ζεστού νερού άνω των 190 bar. Μονάδες λύσης στέγνωσης δα έδων µε εζό ή ε οχούµενο χειριστή σε κάθε σταθµό. Ηλεκτροκίνητες λυστικές µονάδες για γωνίες και σκαλο άτια. Μία µαγνητική σκού α για συλλογή µεταλλικών γρεζιών. Τρόλεϊ καθαρίστριας και καρότσια σφουγγαρίσµατος σε κάθε σταθµό. Αναρροφητικές ηλεκτρικές σκού ες υγρών & στερεών. Αναρροφητικές ηλεκτρικές σκού ες για ( α οτσίγαρα και διάσ αρτα α ορρίµµατα α ό τις γραµµές ). Καλαθοφόρο ανυψωτικό ύψους 20 µέτρων για τον καθαρισµό των στεγάστρων Σκαλωσιά αλουµινίου ύψους εργασίας 8 µέτρων. Φορητές τυσσόµενες σκάλες αλουµινίου ύψους 5 µέτρων. Φορητές τυσσόµενες σκάλες αλουµινίου ύψους 2 µέτρων σε κάθε σταθµό. Ατµοκαθαριστές. 3. Ανάδοχος υ οχρεούται να χρησιµο οιεί εξο λισµό αρίστης οιότητας, λήρως συντηρηµένο και σε κατάσταση καλής λειτουργίας. 4. Ο Ανάδοχος, είναι υ οχρεωµένος να τηρεί τις ροδιαγραφές λειτουργίας και συντήρησης του κατασκευαστή του εξο λισµού και όλες τις Νόµιµες ιατάξεις και τους κανόνες της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. ώστε να α οφεύγεται κάθε κίνδυνος µόλυνσης, όχλησης, αρεµ όδισης άλλων λειτουργιών ή ρόκλησης κινδύνου και συγκεκριµένα: 5. Είναι υ οχρεωµένος να εφοδιαστεί µε όλες τις ροβλε όµενες α ό την Νοµοθεσία άδειες, έγγραφα, ιστο οιητικά και λοι ά δικαιολογητικά ου α αιτούνται κατά την χρησιµο οίηση του εξο λισµού. 6. Είναι υ οχρεωµένος να συµµορφώνεται και να τηρεί ιστά τόσο τους κανόνες ασφαλείας της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. σύµφωνα µε το σχετικό Π(ΙΙ)-16/20

28 Παράρτηµα των Γενικών Όρων Σύµβασης, όσο και γενικά όλες τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας. 7. Είναι υ οχρέωση του αναδόχου να ροµηθεύεται τα µέσα ατοµικής ροστασίας για το ροσω ικό καθαρισµού, τις ινακίδες και τα λοι ά υλικά σήµανσης, τα α ορρυ αντικά, σα ούνια και άλλα χηµικά υλικά, τους ρόλους χαρτιού υγείας, τις σακούλες α οκοµιδής α ορριµµάτων, τις ετσέτες ου το οθετούνται λάι σε νι τήρες και τους σχετικούς µηχανισµούς, αυτόµατες συσκευές ψεκασµού α οσµητικού ή άλλα κατάλληλα υλικά για των αρωµατισµό των τουαλετών, τα καύσιµα και ορυκτέλαια ου α αιτούνται για την λειτουργία των µηχανών καθαρισµού, κ.λ.. καθώς και ο οιαδή οτε υλικά α αραίτητα για τον καθαρισµό ου δεν αναφέρονται εδώ. Υ οχρέωση του αναδόχου είναι και η ροµήθεια, εγκατάσταση, σωστή λειτουργία και συντήρηση των συσκευών ου χρησιµο οιεί για την διάθεση των αναλωσίµων αλλά και των ό οιων συσκευών χρησιµο οιήσει για των αρωµατισµό των τουαλετών. 8. Τα χρησιµο οιούµενα εργαλεία, µηχανήµατα και υλικά τελούν υ ό την έγκριση της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.. Η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε δικαιούται να ζητήσει την αλλαγή τους εφόσον συντρέχουν λόγοι για αυτό, ακόµη και αν ρογενέστερα είχε εγκρίνει την χρήση τους, ο δε ανάδοχος δεν δικαιούται την αλλαγή τους χωρίς την ροηγούµενη έγκριση α ό την ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ. 9. Ο Ανάδοχος ρέ ει να καταθέσει στον υ εύθυνο της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. ριν την έναρξη του έργου, κατάλογο µε όλα ανεξαιρέτως τα χηµικά και α ορρυ αντικά ου α οθηκεύει ή α λώς χρησιµο οιεί στους χώρους των σταθµών. Μαζί µε τον κατάλογο καταθέτει και φύλλα ασφαλείας (material safety data sheets) για κάθε υλικό. 10. Ρητά συµφωνείται ότι η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε διατηρεί το δικαίωµα του ελέγχου της οιότητας των υλικών ου χρησιµο οιεί ο Ανάδοχος, ο δε Ανάδοχος υ οχρεούται να α οµακρύνει τα υλικά γενικά ου κρίνονται ακατάλληλα µόλις δοθεί σχετική εντολή, έγγραφη ή ροφορική εκ µέρους του ε ιβλέ οντος ροσω ικού της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. Ο Ανάδοχος στερείται οιουδή οτε δικαιώµατος α οζηµίωσης, α αίτησης, αξίωσης κ.λ.. ου θα ροέρχεται α ό αυτή την αιτία. 11. Η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. χορηγεί µόνο την α αιτούµενη για την ραγµατο οίηση των ρογραµµάτων καθαρισµού ηλεκτρική ενέργεια (µέσω των υφιστάµενων ηλεκτρικών αροχών 220 και 380 Volt) και νερό δικτύου όλης (µέσω των υφιστάµενων αροχών). 12. Για την συντήρηση και ε ισκευή του εξο λισµού του ο ανάδοχος θα χρησιµο οιεί τεχνικούς τους ο οίους θα έχει µεριµνήσει να εκ αιδεύσει σε θέµατα ασφαλείας των σταθµών & αµαξοστασίων. Εάν οι τεχνικοί αυτοί δεν είναι εκ αιδευµένοι σε θέµατα ασφαλείας των σταθµών & Π(ΙΙ)-17/20

29 αµαξοστασίων τότε θα συνοδεύονται α ό εκ αιδευµένο σε τέτοια θέµατα ροσω ικό του αναδόχου διαφορετικά δεν θα τους ε ιτρέ εται η είσοδος στους χώρους. Σηµειώσεις 1. Κατά τον καθαρισµό των σταθµών µε χρήση νερού και α ορρυ αντικού α αγορεύεται η ρίψη υ ολειµµάτων στον τροχιόδροµο, διότι µ ορεί να ροκαλέσουν διάβρωση των σιδηροτροχιών. 2. Οι κατακόρυφες ε ιφάνειες ρέ ει να λένονται µε οσότητες νερού τέτοιες ου να µην αρατηρείται διάχυση του νερού στο δά εδο. Ανα λήρωση Αναλώσιµων Η συνεχής εξασφάλιση ε άρκειας αναλώσιµων υλικών (σα ούνια, χειρο ετσέτες, χαρτιά τουαλέτας κτλ.) µε συνεχή έλεγχο α ό άτοµο του αναδόχου στο ο οίο αυτός διαθέτει συσκευή ε ικοινωνίας. Π(ΙΙ)-18/20

30 ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΤΑΘΜΟΣ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ: ΩΡΑ: ΗΜΕΡ./ΩΡΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ: - ΗΜΕΡ./ΩΡΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ: - Χώρος Είδος Εκκένωση Κάδων Συλλογή Απορριµµάτων Πλύσιµο απέδων Πλύσιµο Τοίχων & Υαλοπινάκων Αφαίρεση Γραφηµάτων Συντήρηση Τουαλετών Σκούπισµα & Γυάλισµα Εξοπλισµού & Εξαρτηµάτων Απλός Έκτακτος Καθαρισµός Κοινόχρηστοι Χώροι ηµόσιες Τουαλέτες Χώροι Προσωπικού Χώρος Απο-βαθρών Σχόλια Σύνολο Βαθµολογίας ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΑ 100 = ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΗΣΑΠ ΑΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Επανέλεγχος: ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΩΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Π(ΙΙ)-19/20

31 Περιγραφή Κατηγοριών Βαθµολογίας Καλή (3): εν υπάρχουν διάσπαρτα σκουπίδια και ο χώρος είναι τακτοποιηµένος. Ο χώρος είναι καθαρός και απαλλαγµένος από ακαθαρσίες, στίγµατα από λιπαρές ουσίες, σκόνη, δακτυλιές, και λεκέδες. εν υπάρχουν ενδείξεις ανεπάρκειας στην πρακτική καθαρισµού. Όλα τα αντικείµενα έχουν απολυµανθεί. Έχουν αντικατασταθεί οι πετσέτες για τα χέρια, τα χαρτιά υγείας και τα/το σαπούνια/καθαριστικό χεριών. Ικανοποιητική (2): Ο χώρος έχει λίγα διάσπαρτα σκουπίδια. Παρόλο ότι ο χώρος είναι καθαρός και χωρίς σκόνες, στίγµατα από λιπαρές ουσίες, δακτυλιές, και λεκέδες, υπάρχουν µικρές ενδείξεις κακής πρακτικής καθαρισµού. Όλα τα αντικείµενα έχουν απολυµανθεί. Έχουν αντικατασταθεί οι πετσέτες για τα χέρια, τα χαρτιά υγείας και τα/το σαπούνια/καθαριστικό χεριών. Μη Ικανοποιητική (1): Ο χώρος έχει διάσπαρτα σκουπίδια. Ύπαρξη ακαθαρσιών, στιγµάτων από λιπαρές ουσίες, σκόνης, δαχτυλιών και λεκέδων ή ύπαρξη ενδείξεων κακής πρακτικής καθαρισµού. Υπάρχουν ενδείξεις ότι µερικά από τα αντικείµενα δεν έχουν απολυµανθεί. Έχουν αντικατασταθεί οι πετσέτες για τα χέρια, τα χαρτιά υγείας και τα/το σαπούνια/καθαριστικό χεριών. Επανάληψη της Εργασίας (0): Ύπαρξη πολλών διάσπαρτων σκουπιδιών στον χώρο. Ύπαρξη πολλών ακαθαρσιών, στιγµάτων από λιπαρές ουσίες, δαχτυλιών και λεκέδων. Υπάρχουν ενδείξεις κακής πρακτικής καθαρισµού και ενδείξεις ότι τα αντικείµενα δεν έχουν απολυµανθεί. Μερικές από τις πετσέτες χεριών, τα χαρτιά υγείας και τα/το σαπούνια/καθαριστικό χεριών δεν έχουν αντικατασταθεί. Επιτυχία/Αποτυχία 1. Εργασία που έχει χαρακτηριστεί ως Καλή ή Ικανοποιητική θα εγκρίνεται για πληρωµή. 2. Εργασία που έχει χαρακτηριστεί ως Μη Ικανοποιητική θα εγκρίνεται για πληρωµή µόνον εάν δεν έχει υπάρξει παρόµοιος χαρακτηρισµός για τον ίδιο σταθµό, µέσα στις δύο προηγούµενες εβδοµάδες. 3. Εργασία που έχει χαρακτηριστεί ως Μη Ικανοποιητική, πλέον της µίας φοράς σε δύο εβδοµάδες, ή ως Επαναλαµβανόµενη, δε θα εγκρίνεται για πληρωµή. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ασχοληθεί µε τους χώρους τους οποίους αυτή αφορά και να εκτιµηθεί εκ νέου η Επίδοση Καθαρισµού από τον Υπεύθυνο του Σταθµού. Εάν το επιθυµητό αποτέλεσµα δεν επιτευχθεί µέσα σε 4 ώρες, δε θα εγκρίνεται για πληρωµή η συγκεκριµένη εργασία της ηµέρας. Π(ΙΙ)-20/20

32 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ - 105/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

33 Προς την: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Αθηνάς ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΓΙΑ ΠΟΣΟ Ευρώ ( ) Με την ε ιστολή αυτή σας γνωστο οιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και ανε ιφύλακτα, ευθυνόµενοι α έναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υ έρ.. για οσό.ευρώ. Στο ως άνω οσό εριορίζεται η ευθύνη µας για την καλή εκτέλεση των όρων της µεταξύ της ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. και της ως άνω εταιρείας Σύµβασης για της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (Τ -105 /14). 1. Παραιτούµαστε ρητά και ανε ιφύλακτα α ό την ένσταση του ευεργετήµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, α ό το δικαίωµα ροβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του ρωτοφειλέτη ακόµη και των µη ροσω ο αγών και ιδιαίτερα ο οιασδή οτε άλλης ένστασης των άρθρων , και του Αστικού Κώδικα, ό ως και α ό τα δικαιώµατά µας ου τυχόν α ορρέουν α ό τα υ όψη άρθρα. 2. Σε ερί τωση ου, α οφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την ο οία θα µας γνωστο οιήσετε ότι η υ έρ ης η αρούσα εγγύηση εταιρεία δεν εκ λήρωσε την υ οχρέωσή της για την καλή εκτέλεση της σύµβασης ου αναφέρεται ανωτέρω, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την αρούσα ε ιστολή, τη ρητή υ οχρέωση να σας καταβάλουµε αυθηµερόν, µε την κοινο οίηση στην Τρά εζά µας της σχετικής ειδο οίησής σας, χωρίς ο οιαδή οτε αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος του οσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας. 3. Για την καταβολή της υ όψη εγγύησης δεν α αιτείται καµία εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση της υ έρ ης η αρούσα εγγύηση εταιρείας ούτε θα ληφθεί υ όψη ο οιαδή οτε τυχόν ένσταση ή ε ιφύλαξη ή ροσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα τη µη κατά τωση της εγγυητικής ε ιστολής ή τη θέση αυτής υ ό δικαστική µεσεγγύηση. 4. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υ όψη εγγύησή µας θα αραµείνει σε λήρη ισχύ µέχρι να ε ιστραφεί σ εµάς η αρούσα εγγυητική ε ιστολή. Μέχρι τότε, θα αραµείνουµε υ εύθυνοι για την άµεση καταβολή σ εσάς του οσού της εγγύησης. 5. Σε ερί τωση ου ανακύψει διαφωνία ως ρος την εγγύηση αυτή η τις σχετικές ληρωµές, η διαφορά θα ε ιλύεται στα καθ ύλη αρµόδια δικαστήρια των Αθηνών. Βεβαιούµε ε ίσης ότι, µε την έκδοση της αρούσας εγγυητικής ε ιστολής, δεν υφίσταται αράβαση των διατάξεων ου αφορούν το καθορισµό ανώτατου ορίου για την έκδοση εγγυητικών ε ιστολών α ό την Τρά εζα µας Π(ΙΙΙ)-1/1

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 5 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 2-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού και ροµήθεια φιαλών, σε χώρους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού και ροµήθεια φιαλών, σε χώρους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρωτ.:22727 Ηµεροµηνία:21.11.2014 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής.

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός) Αριθ. Πρωτ.:25117 Ηµεροµηνία:22/12/2014 Πληροφορίες: Νικόλαος Σοφιανός Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :13448 Ηµεροµηνία :15.07.2015. Πληροφορίες : Χ. Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. :13448 Ηµεροµηνία :15.07.2015. Πληροφορίες : Χ. Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :13448

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 214-4141369 &214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :20652 Ηµεροµηνία :20.10.2015

Αριθ. Πρωτ. :20652 Ηµεροµηνία :20.10.2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214 4141138 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :22896 Ηµεροµηνία :18/11/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339

Αριθ. Πρωτ. :22896 Ηµεροµηνία :18/11/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214-4141138 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 12344 Ηµεροµηνία :23/06/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339

Αριθ. Πρωτ. : 12344 Ηµεροµηνία :23/06/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214-4141369& 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Αναλωσίµων Πέδησης Συρµών.(Τακάκια).(MR-267294).

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :5282 Ηµεροµηνία :18.03.2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :214-4141339

Αριθ. Πρωτ. :5282 Ηµεροµηνία :18.03.2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :214-4141339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214-4141369 & 214-4141138 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :18871 Ηµεροµηνία :29/09/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339

Αριθ. Πρωτ. :18871 Ηµεροµηνία :29/09/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια κατασκευών α ό plexiglass ΣΧΕΤΙΚΑ: Αρ. Αίτησης: ΜR 204026 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/32/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :13082 Ηµεροµηνία :06.09.2013

Αριθ. Πρωτ. :13082 Ηµεροµηνία :06.09.2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :2915 Ηµεροµηνία :12.02.2014. Πληροφορίες :Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. :2915 Ηµεροµηνία :12.02.2014. Πληροφορίες :Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214 414 1138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :12488 Ηµεροµηνία :03.07.2014

Αριθ. Πρωτ. :12488 Ηµεροµηνία :03.07.2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:15616 Ηµεροµηνία:11/08/2015 Πληροφορίες:. Ζαφαράνα Τηλέφωνο: 214-4141207 E-mail: dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων ΣΧΕΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :13094 Ηµεροµηνία : 14/07/2016. Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. :13094 Ηµεροµηνία : 14/07/2016. Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 210-3248311-17 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 21252 Ηµεροµηνία :27/10/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339

Αριθ. Πρωτ. : 21252 Ηµεροµηνία :27/10/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: ΤΗΛ. 214-4141138-214-4141369 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 414 1171 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 8829 Ηµεροµηνία :

Αριθ. Πρωτ. : 8829 Ηµεροµηνία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :19172 Ηµεροµηνία :12/12/2013. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339

Αριθ. Πρωτ. :19172 Ηµεροµηνία :12/12/2013. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 4893 Ηµεροµηνία :

Αριθ. Πρωτ. : 4893 Ηµεροµηνία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :16036 Ηµεροµηνία :21.08.2015. Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. :16036 Ηµεροµηνία :21.08.2015. Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

(MR-166059,204056-423651,Αιτ:112447,111540,114033,114571)

(MR-166059,204056-423651,Αιτ:112447,111540,114033,114571) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρωτ.: 17279 Ηµεροµηνία: 9/9/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -069/15 για την ροµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :13300 Ηµεροµηνία :19/07/2016. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. :13300 Ηµεροµηνία :19/07/2016. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: ΤΗΛ. 214-4141138-214-4141369

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :2499 Ηµεροµηνία :11.02.2015

Αριθ. Πρωτ. :2499 Ηµεροµηνία :11.02.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛEΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935, 210-3220705

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ Ηµεροµηνία :19/02/2016. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ Ηµεροµηνία :19/02/2016. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: ΤΗΛ. 214-4141138-214-4141369

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 16-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ Ηµεροµηνία :17/06/ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -126/16 για την φύλαξη του αµαξοστασίου Ελαιώνα της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Αριθ. Πρωτ Ηµεροµηνία :17/06/ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -126/16 για την φύλαξη του αµαξοστασίου Ελαιώνα της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: ΤΗΛ. 214-4141138-214-4141369

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :15049

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :9291 Ηµεροµηνία :20/05/2014

Αριθ. Πρωτ. :9291 Ηµεροµηνία :20/05/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ. :1313 Ηµεροµηνία :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ. :1313 Ηµεροµηνία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214 414 1138

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004545719 2016-06-08 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: ΤΗΛ. 214-4141138-214-4141369

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004813076 2016-07-20 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: ΤΗΛ. 214-4141138-214-4141369

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 7354 Ηµεροµηνία :

Αριθ. Πρωτ. : 7354 Ηµεροµηνία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 21492 Ηµεροµηνία :05.11.2014

Αριθ. Πρωτ. : 21492 Ηµεροµηνία :05.11.2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/31/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: E-mail: 7140 15/05/2013 Γ. Νικολακάκης 210 5194605 gnikolakakis@ametro.gr ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ: MR-267032 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :22357 Ηµεροµηνία :

Αριθ. Πρωτ. :22357 Ηµεροµηνία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :1296 Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. :1296 Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: ΤΗΛ. 214-4141138-214-4141369

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ Ηµεροµηνία : 05/12/2016

Αριθ. Πρωτ Ηµεροµηνία : 05/12/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: ΤΗΛ. 214-4141138-214-4141369

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :13692 Ηµεροµηνία :

Αριθ. Πρωτ. :13692 Ηµεροµηνία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 18874 Ηµεροµηνία : 29.09.2015

Αριθ. Πρωτ. : 18874 Ηµεροµηνία : 29.09.2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 18874 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε.

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:οικ.43352/6768/8-05-2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.:267-14/30-04-2015 «ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 19-11-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -040/16 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -040/16 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -040/16 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11366 Ηµεροµηνία:10/6/2015 Πληροφορίες: Χ.Πανταζή Τηλέφωνο: 214-414-1365 E-mail: cpantazi@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 16-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση Μεταλλικών Ραφιών και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR 271747)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση Μεταλλικών Ραφιών και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR 271747) Αριθ. Πρωτ.:22480 Ηµεροµηνία:13/11/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :1394 Ηµεροµηνία :17.07.2015

Αριθ. Πρωτ. :1394 Ηµεροµηνία :17.07.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 18873 Ηµεροµηνία : 29.09.15. Πληροφορίες: E. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο : 214 414 1192

Αριθ. Πρωτ. : 18873 Ηµεροµηνία : 29.09.15. Πληροφορίες: E. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο : 214 414 1192 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 18873 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 28.06.2012 Αρ. ρωτ. 826

Διαβάστε περισσότερα