Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. Αθόνα Powered by MagiCircle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle"

Transcript

1 Άρησ Γιαβρόσ Περύληψη Κεύμενα για την Περύληψη 1 Κεύμενα για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου Αθόνα Powered by MagiCircle

2 2 Άρησ Γιαβρόσ Κεύμενα για την Περύληψη Β και Γ Λυκεύου

3 Επιμζλεια εξωφφλλου: MagiCircle Φωτογραφία εξωφφλλου: Ζκτορασ Γιαβρισ ΔΕΤΣΕΡΗ ΕΚΔΟΗ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2011 Άρθσ Γιαβρισ Κείμενα για την Περίληψη Β και Γ Λυκείου 3

4 4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 4 Ειςαγωγι... 7 Σαυτότθτα των κειμζνων... 8 Κείμενο H εταιρεία που «πουλάει» όνειρα Κείμενο Αντιρρθςίεσ μνιμθσ Κείμενο Πατϊντασ ζνα κουμπί Κείμενο Η τηλεοπτικό καθοδόγηςη των ςυνειδόςεων Κείμενο Ηλικιωμζνων εγκϊμιο Κείμενο Οι αξίεσ που παραμζνουν ακλόνθτεσ Κείμενο Σο παιδί τθσ φανταςίασ ι θ φανταςία του παιδιοφ Κείμενο Οι παχουλζσ, κφματα ενόσ νζου ρατςιςμοφ Κείμενο Η προτίμθςθ ςτθν τθλεόραςθ και θ ανάγνωςθ Κείμενο Η κακθμερινότθτα ωσ τοτζμ Κείμενο Οι μακθτζσ ςτα SMS δεςμά τουσ Κείμενο Θα φτιάχνουμε μόνοι μασ το μζλλον Κείμενο Οι καμικάηι Κείμενο Σθλεόραςθ και θ διαπαιδαγϊγθςθ των παιδιϊν... 34

5 5 Κείμενο Σο κζαμα τθσ βίασ Κείμενο Η μουςικι ωσ φάρμακο Κείμενο Ποιοι φταίνε; Κείμενο Μανιφζςτο για ζνα νζο «εμείσ» Κείμενο Σι είναι ηωι; Κείμενο Η ανκρωπιά ςε δοκιμαςία Κείμενο Παιχνίδια που... αποβλακϊνουν! Κείμενο Σο αντίδοτο ςτθ βαρβαρότθτα Κείμενο Σα αδιάβαςτα Κείμενο Η ιςτορία και θ μυκοπλαςία Κείμενο O Εμφφλιοσ δεν είναι ςτα SOS Κείμενο Περί ζρωτοσ Κείμενο Ο «επαγγελματικόσ κίνδυνοσ» των δθμοςίων προςϊπων Κείμενο Αλλοτρύωςη Κείμενο Αναλφαβθτιςμόσ Κείμενο Ευγενείσ αναχρονιςμοί Κείμενο Οι ςυνζπειεσ των μικρϊν πραγμάτων Κείμενο

6 6 H ζννοια τθσ Πολιτικισ ςτο ςθμερινό γίγνεςκαι Κείμενο Μϊτια παγιδευμϋνα ςτο διαδύκτυο Κείμενο «Ενιλικα παιδιϊ» Κείμενο Η κιβδθλοποιόσ διαφιμιςθ Κείμενο Ανκρϊπινα δικαιϊματα, φτϊχεια και κοινωνικόσ αποκλειςμόσ Κείμενο «Εκνικιςτικοί» προβλθματιςμοί Κείμενο Μια φορά και ζναν καιρό Κείμενο Υποπτοι... από κοφνια Κείμενο Η τζχνθ τθσ επιβράδυνςθσ

7 7 Ειςαγωγό Σα Κείμενα για τθν Περίλθψθ [1], αποτελοφν το πρϊτο μζροσ μιασ ςειράσ κειμζνων που ζχουν ςκοπό να μασ προςφζρουν ςτθν κακθγιτρια ι ςτον κακθγθτι δοκιμαςμζνο και ζτοιμο υλικό, προκειμζνου να το αξιοποιιςουμε κατά τθ διδαςκαλία μασ ςτθ Βϋ ι ςτθν Γϋ Λυκείου. Σα κείμενα αυτοφ του βιβλίου ζχουν υποςτεί τθν κατάλλθλθ επεξεργαςία, ϊςτε να μθν απαιτοφν περεταίρω ςυντομεφςεισ ι διευκζτθςθ των παραγράφων που τα ςυγκροτοφν. το τζλοσ, μάλιςτα, κάκε κειμζνου παρατίκεται ςε αγκφλθ (* +) ο αρικμόσ των λζξεων, ϊςτε να επιλζξουμε εφκολα τον αρικμό των λζξεων τθσ περίλθψθσ που κα ηθτιςουμε από τουσ μακθτζσ μασ. Πρόκειται για διαφορετικά είδθ κειμζνων που χαρακτθρίηονται από ποικιλότροπθ οργάνωςθ των παραγράφων και λεξιλόγιο ανάλογο του κειμενικοφ είδουσ ςτο οποίο ανικουν. Ακολουκϊντασ τα διεκνι πρότυπα, επιλζξαμε τθ γραμματοςειρά Times New Roman 12 για να αποτυπϊςουμε τα κείμενα, ϊςτε να είναι ευανάγνωςτα τόςο για τουσ μακθτζσ, όςο και τουσ κακθγθτζσ. Επιπλζον, για να ζχουμε εφκολθ πρόςβαςθ ςτα 40 κείμενα, παρατίκεται ζνασ πίνακασ τθσ Ταυτότθτασ κάκε κειμζνου, ςτον οποίο παρουςιάηονται ο αρικμόσ του κειμζνου, το είδοσ και το κζμα του. Οπότε, μποροφμε να προςαρμόςουμε τα κείμενα ςτθ διδαςκαλία μασ και τθσ απαιτιςεισ τθσ. Για να εντοπίςουμε ευκολότερα τα κείμενα, μποροφμε να διαβάςουμε τα περιεχόμενα ςτα οποία υπάρχουν ενεργοί δεςμοί και ςτθ ςυνζχεια τθν Σαυτότθτά τουσ.

8 8 Ταυτότητα των κειμϋνων Κείμενο Είδοσ Θζμα 1 Άρκρο Επικυμία, καταναλωτιςμόσ 2 Άρκρο Νζοι, μνιμθ, ιςτορία 3 Άρκρο Ανκρωπιά, αλλθλεγγφθ 4 Άρκρο Σθλεόραςθ, κακοδιγθςθ 5 Άρκρο Ηλικιωμζνοι, νεοκρατία 6 Άρκρο Ελλάδα, οικογζνεια, κοινωνικι ςυνοχι 7 Άρκρο Παιδιά, μαγικόσ κόςμοσ, φανταςία 8 Δοκίμιο Ρατςιςμόσ, πρότυπα ομορφιάσ 9 Άρκρο Σθλεόραςθ και ανάγνωςθ 10 Άρκρο Κακθμερινότθτα, προβλιματα 11 Άρκρο Νζοι, ψθφιακι τεχνολογία 12 Άρκρο Σρομοκρατία 13 Άρκρο Άνκρωποσ, μζλλον 14 Δοκίμιο Σθλεόραςθ, διαπαιδαγϊγθςθ 15 Άρκρο Βία 16 Άρκρο Σζχνθ, μουςικι, κεραπεία 17 Άρκρο Νζοι, αξίεσ 18 Μανιφζςτο / δοκίμιο Ιςλάμ, οικουμενικι ςυνείδθςθ 19 Επιςτθμονικό κείμενο Σι είναι ηωι 20 Ομιλία / δοκίμιο Ανκρωπιά, ρατςιςμόσ 21 Άρκρο Ηλεκτρονικά παιχνίδια, αποβλάκωςθ 22 υνζντευξθ Βαρβαρότθτα, ανεκτικότθτα 23 Άρκρο Βιβλίο, ανάγνωςθ 24 Άρκρο / δοκιμιακζσ παράγραφοι Ιςτορία, τζχνθ, μυκοπλαςία 25 Άρκρο Νζοι, άγνοια τθσ ιςτορίασ 26 Άρκρο Ζρωτασ, ελευκερία 27 Δοκίμιο Πολιτικοί, ΜΜΕ, ιδιωτικι ηωι 28 Δοκίμιο Αλλοτρίωςθ 29 Άρκρο Αναλφαβθτιςμόσ 30 Άρκρο Μελζτθ κλαςικϊν ςυγγραφζων 31 Άρκρο / δοκιμιακζσ παράγραφοι Ιςτορία, κακθμερινι ηωι, αδιαφορία 32 Άρκρο Πολιτικι 33 Άρκρο Διαδίκτυο, επιπτϊςεισ ςτθν όραςθ 34 Δοκίμιο Διαφιμιςθ, τθλεόραςθ, παιδικι θλικία 35 Δοκίμιο Διαφιμιςθ, αξίεσ 36 Άρκρο Ανκρϊπινα δικαιϊματα, φτϊχεια 37 Δοκίμιο Εκνικιςμόσ 38 Άρκρο Ιςτορικόσ αναλφαβθτιςμόσ 39 Άρκρο Δικαιϊματα, επιτιρθςθ, ελευκερία 40 Άρκρο Αργόσ ρυκμόσ ηωισ

9 9 Κεύμενο 1 1 H εταιρεύα που «πουλϊει» όνειρα... Θέιεηε λα πάηε ζηελ επφκελε απνλνκή Γθξάκη ή Οζθαξ; ην γθξαλ πξη ηνπ Μνλαθφ; Πψο ζα ζαο θαηλφηαλ λα αθηεξψλαηε ζηελ αγαπεκέλε ζαο κηα παξάζηαζε ζην Μπξφληγνπετ θαη λα είλαη φινη, εζνπνηνί, ζεαηέο, κνπζηθνί ζην θφιπν; Οινη καο νλεηξεπφκαζηε θάπνηεο αθξαίεο απνιαχζεηο. πσο θαη ε Σδίλα Πειίλη, ε θπξία πνπ ήζειε λα νξγαλψζεη θάηη καγηθφ γηα ηα γελέζιηα ηνπ ζπδχγνπ ηεο θαη απνθάζηζε λα ηειεθσλήζεη ζε κηα εηαηξεία πνπ αλαιακβάλεη ζεφηξειεο εθπιήμεηο. Με ην αδεκίσην θπζηθά. Ζ πνιπηειήο εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ θέξεη ηνλ... θσδηθφ Bluefish κε πειάηεο εχπνξνπο, δηάζεκνπο θαη πξνπαληφο αλήζπρνπο κε δηάζεζε γηα πεξηπέηεηα. Ο ζχδπγνο ηεο θ. Πειίλη ζα κπνξνχζε λα επηβηβαζηεί ζε έλα ππεξερεηηθφ αεξνζθάθνο θαη λα ηαμηδέςεη πάλσ απφ ηα βνπλά θαη ηηο αθηέο ηνπ Κέηπ Σάνπλ ή, αθφκε θαιχηεξα, λα πάξεη έλα MIG 25 απφ ηε Ρσζία θαη λα θηάζεη ζηα φξηα ηεο αηκφζθαηξαο, ηαμηδεχνληαο δπφκηζη θνξέο πην γξήγνξα απφ ηελ ηαρχηεηα ηνπ ήρνπ. Θα κπνξνχζε φκσο λα θάλεη θαη ην πξψην ηνπ κάζεκα πινήγεζεο κε έλαλ επαγγεικαηία πηιφην πνιεκηθνχ αεξνζθάθνπο. Γηα θαιή ηνπ ηχρε, ε ζχδπγφο ηνπ δηάιεμε ην ηειεπηαίν. Έρνπλ πεξάζεη ηξεηο βδνκάδεο απφ ηελ εκέξα ησλ γελεζιίσλ ηνπ θη εθείλνο ζπλερίδεη λα αθεγείηαη ηελ απίζηεπηε εκπεηξία ηνπ. «Πάληα ήζειε λα θάλεη θάηη ζαλ θη απηφ, αιιά δελ είρα ηδέα πψο ζα κπνξνχζα λα ην νξγαλψζσ. Μνπ είπε φηη δελ έρεη μαλαληψζεη ηφζν ππέξνρα...». Ζ εηαηξεία αλαιακβάλεη λα εθπιεξψζεη θαη ηελ πην ηξειή επηζπκία. Αθφκε θη αλ ν πειάηεο δελ έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε εηθφλα ζην κπαιφ ηνπ, νη ππεχζπλνη αλαιακβάλνπλ λα ηε ζπγθεθξηκελνπνηήζνπλ. Ο ηδηνθηήηεο ηεο Bluefish, ηηβ ηκο, κε ηελ νκάδα ηνπ, κπνξνχλ λα ζαο θιείζνπλ ζέζε ζε έλα ππνβξχρην πξνθεηκέλνπ λα ζπλαληήζεηε ηνλ Σηηαληθφ ή λα θάλεηε θαηάδπζε θάησ απφ ηνλ πάγν ζε ιίκλε ηεο Απζηξίαο. Θα πξνηηκήζνπκε κάιινλ λα καο θιείζνπλ κηα ζέζε ζηελ απνλνκή ησλ ζθαξ, εθεί φπνπ θξνληίδνπλ νη ίδηνη θαη γηα ηελ εκθάληζή καο ζην θφθθηλν ραιί κε έλα θφξεκα πςειήο ξαπηηθήο θαη έλα θνζηνχκη ζρεδηαζηή γηα ηνλ ζπλνδφ καο! ξηα ζηηο επηζπκίεο δελ ππάξρνπλ. «Σα έρνπκε θάλεη φια ηφζν πνιιέο θνξέο πνπ δελ θνβφκαζηε ηίπνηα, αξθεί λα είλαη λφκηκν», ιέεη ν ηδηνθηήηεο ηεο εηαηξείαο, πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ζηε Φιφξηληα θαη 18 παξαξηήκαηα ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Ο ίδηνο κηιάεη γηα ηελ θάζε εμφξκεζε κε ηφζν ελζνπζηαζκφ ζαλ λα έρεη πάεη ν ίδηνο θη αο πξσηνμεθίλεζε ηε δνπιεηά αηχπσο αξρηθά πξηλ απφ 11

10 10 ρξφληα. Γηα ηνλ παηέξα πνπ θαλφληζε λα πεξπαηήζεη ε θφξε ηνπ ζηελ παζαξέια καδί κε επαγγεικαηίεο κνληέια ή γηα ηελ 37ρξνλε γπλαίθα πνπ νλεηξεπφηαλ απφ παηδί λα κείλεη ζε έλα έξεκν λεζί, κε ηνλ αξξαβσληαζηηθφ ηεο... Πφζν θνζηίδεη θάζε... επηζπκία; Δμαξηάηαη. Αλ ζέιεηε λα γίλεηε Σδέηκο Μπνλη γηα κία εβδνκάδα, νη ηηκέο μεθηλνχλ απφ δνιάξηα. Σν πνζφ ζα αλέβεη αξθεηά αλ πξνζηεζεί θαη ην γηνη απφ ηελ ηαηλία «Octopussy»... κσο πξνζνρή. πσο δηαβάδνπκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο δελ ζα πξέπεη λα γίλεη θακία παξαλφεζε... «αο παξαθαινχκε λα κε καο ηειεθσλείηε γηα λα πάξνπκε ηα ξνχρα ζαο απφ ην θαζαξηζηήξην. Γελ είλαη απηφ πνπ θάλνπκε. Αλη απηνχ πξνζθέξνπκε ηελ πςειφηεξε κνξθή ππεξεζηψλ γηα ηαμίδηα θηηαγκέλα ζηα κέηξα ζαο, κεηαθνξέο θαη ςπραγσγία γηα ζηειέρε, δηαζεκφηεηεο, αζιεηέο θαη φινπο φζνη ζέινπλ λα δνπλ φζν θαιχηεξα κπνξνχλ». Γηαηί, φπσο ιέεη θαη ν «θίινο» Σδέηκο Μπνλη, δεηο κνλάρα δπν θνξέο. [512] Άξεο Γηαβξήο άληπ Σζαληάθε, Ζ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, 15/10/2005 (δηαζθεπαζκέλν θείκελν)

11 11 Κεύμενο 2 2 Αντιρρηςύεσ μνόμησ «Ση έκαζεο ζήκεξα ζην ζρνιείν, Κσζηάθε;» Ο κηθξφο Κσζηάθεο μέξεη εθαηνληάδεο νλφκαηα δηαζηεκηθψλ εξψσλ θαη ηεξάησλ, πξντφλησλ, αζιεηηθψλ παπνπηζηψλ θαη ζπλζεηηθψλ ρπκψλ, φκσο νχηε απηφο νχηε νη γνλείο ηνπ δελ μέξνπλ θαη δελ ζέινπλ λα κάζνπλ πψο ιέλε ην ρσξηφ ηεο θνπέιαο απφ ηε Μνιδαβία πνπ θαζαξίδεη ην ζπίηη ή ην γξαθείν, πνηα είλαη ε ηζηνξία ηνπ ρσξηνχ θαη ηεο ρψξαο ηεο, δελ μέξνπλ θαλ ην επψλπκφ ηεο. Αξθεί ην κηθξφ ηεο φλνκα, ζπλήζσο δηζχιιαβν γηα εχθνιε απνκλεκφλεπζε, αθνχ νη μέλνη πνπ δνπιεχνπλ γχξσ καο δελ έρνπλ επψλπκν, δελ ην ρξεηάδνληαη, φπσο δελ ην ρξεηάδνληαη θαη ηα ζθπιηά καο. Άξεο Γηαβξήο Οη γνλείο ηνπ Κσζηάθε μέξνπλ απέμσ ηνλ αξηζκφ ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπο, ην ΑΦΜ, ην ΡΗΝ ηνπ θηλεηνχ θαη ηεο cashcard (ή θαζθαξδίηζαο) ηνπο, μέξνπλ λα δηνηθνχλ έλα κηθξφ ζηξαηφ απφ ηειεθνληξφι θαη ζπζθεπέο. Γελ μέξνπλ απφ πνχ θξαηάεη ε ζθνχθηα ησλ γεηηφλσλ ηνπο, φκσο θαζεκεξηλά καζαίλνπλ θαηλνχξγηα νλφκαηα: πνδνζθαηξηζηψλ, κνληέισλ, ηειεζηάξ, πξαθηφξσλ θαη πξαθηνξίζθσλ, κεηξνπνιηηψλ, «επίνξθσλ» δηθαζηψλ θαη δεκνζηνγξάθσλ θηι. Θέινληαο θαη κε, καζαίλνπλ ηνπο ζηίρνπο αλφεησλ ηξαγνπδηψλ, ελψ φιν θαη ζακπψλνπλ ηα ιηγνζηά πνηήκαηα ηεο πξψηεο ληφηεο ηνπο. Ζ απνκλεκφλεπζε δελ είλαη κηα ρακέλε ηέρλε απιψο αιιάδεη ν θαηάινγνο ησλ πξαγκάησλ πνπ αλαγθαδφκαζηε λα ζπκφκαζηε. Αλάινγα κε ην εηζφδεκά καο, μέξνπκε πφζν πάεη ην θηιφ ην ςσκί ή πφζεο ζεξκίδεο έρεη έλα κήιν, πφζν ζηνηρίδνπλ ην γάια, ην γηανχξηη, ε ζαξδέια θαη ην κπφηνμ, ην εηζηηήξην ηνπ ιεσθνξείνπ θαη ηνπ ζηλεκά, ηα δίδαθηξα ζην θξνληηζηήξην, πφζα γπξεχνπλ ν νξζνδνληηθφο θαη ν θνπξέαο, πφζν θάλεη ην αεξνπνξηθφ εηζηηήξην γηα ηε Θεζζαινλίθε, ζηα πφζα επξψ γεκίδεη ν εζσηεξηθφο θνπβάο ζην απηνθίλεην. Σν ζρήκα ησλ βνπλψλ θαη ησλ αζηεξηζκψλ ρξεζηκεχεη κφλν ζηνπο βνζθνχο θαη ζηνπο παιηνχο ζαιαζζνπφξνπο, άιιεο είλαη νη ππμίδεο πνπ ζήκεξα καο νδεγνχλ. Σν ζέκα δελ είλαη ην πφζν ρξεζηηθά ή άρξεζηα είλαη ηα νλφκαηα πνπ καζαίλνπκε, αιιά ην πφζν ζηεγλέο θαη κάηαηεο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απηά θνπβαινχλ θαη ηηο ζπζζσξεχνπκε ρσξίο λα ηηο δηαιέγνπκε. Απηέο καο δηαιέγνπλ, καο πνιηνξθνχλ θαη καο θπξηεχνπλ. Άζηαηε θαη επηιεθηηθή ε κλήκε, αιιά ε επηιεθηηθφηεηά ηεο δελ είλαη πάληα ζπλεηδεηή. Μπαίλεη θαλείο ζηνλ πεηξαζκφ λα γίλεη αληηξξεζίαο κλήκεο. Να γπξίζεη ηελ πιάηε ζηελ άραξε επηθαηξφηεηα, λα κελ θξαηήζεη ηίπνηα, κφλν ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ πνπ πεζαίλνπλ θάζε κέξα, φια καδί θαη ιίγν ιίγν. Να δξαπεηεχζεη απφ ην ζχκπαλ ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο ηερλεηήο ειηζηφηεηαο, λα κάζεη ηα αιεζηλά, ηα πιήξε νλφκαηα ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ επνρψλ.

12 12 απηή ηελ εθπιεθηηθή επνρή πνπ δνχκε ηε κηθξφςπρε θαη θαηαξακέλε, ηελ ειπηδνθφξα θαη ζθνηεηλή, ηελ εξσηθή θαη ζαζηηζκέλε, ίζσο καο αμίδεη λα καζαίλνπκε θαη λα ζπκφκαζηε πην φκνξθα νλφκαηα, πην γνεηεπηηθά ζεσξήκαηα. [436] Άξεο Γηαβξήο Mαξηάλλα Tδηάληδε, Ζ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, 17/4/2005 (δηαζθεπαζκέλν θείκελν)

13 13 Κεύμενο 3 3 Πατώντασ ϋνα κουμπύ... Γελ ζπκάκαη πνηνο απφ ηνπο κεγάινπο καο επζπκνγξάθνπο έγξαςε πξηλ απφ αξθεηά ρξφληα έλα ρξνλνγξάθεκα, κε ην νπνίν έζεηε ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ ην εμήο εξψηεκα: Αλ, ρσξίο λα ην γλσξίδεη θαη λα ην κάζεη θαλείο, κπνξνχζεο κε ηελ πίεζε ελφο θνπκπηνχ λα γίλεηο ν πινπζηφηεξνο άλζξσπνο ηεο Γεο, πξνθαιψληαο, φκσο, ηαπηφρξνλα θη έλα κεγάιν ζεηζκφ ζηελ Κίλα, κε άγλσζην αξηζκφ ζπκάησλ, ζα ην παηνχζεο; Καη ν επζπκνγξάθνο καο πεξηέγξαθε ζηε ζπλέρεηα ηηο αηέιεησηεο ψξεο ακθηηαιαληεχζεσο θαη αγσλίαο πνπ πεξλνχζε ζηα φλεηξά ηνπ ν πξνβιεκαηηδφκελνο, έρνληαο κπξνζηά ηνπ ην αδπζψπεην δίιεκκα. Σν θνπκπί ηεο επηπρίαο γηα ηνλ ίδην ηνπ ρακνχ θαη ηεο δπζηπρίαο γηα ηνπο «αγλψζηνπο» ζπλαλζξψπνπο ηνπ ηεο «καθξηλήο» Κίλαο. Σηο εκέξεο απηέο έλα άιιν θνπκπί κάο πξνθάιεζε ηα εληειψο αληίζεηα ζπλαηζζήκαηα. Έρνπλ θαηαινγηζζεί ηα κχξηα φζα ζηελ ηειεφξαζε, δηεζλψο αιιά θαη επηρσξίσο. Καη φρη κφλν γηα ηελ πνηφηεηα ηεο ελεκεξψζεσο θαη ηεο ςπραγσγίαο πνπ παξέρεη κε βαζηθφ γλψκνλα ηε κεγάιε ζεακαηηθφηεηα, ε νπνία, δπζηπρψο, βαζίδεηαη ζην ζπκηθφ θαη φρη ζηελ ςχρξαηκε θξίζε ηνπ θνηλνχ. Οη θαηαινγηζκνί είλαη θαη γεληθφηεξνη. πσο π.ρ. φηη ε ηειεφξαζε βιάπηεη ζνβαξψο ηελ πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή πγεία, πξνθαιψληαο λσζξφηεηα, θαρεμία, απνραχλσζε, αθξηζία. Άξεο Γηαβξήο Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε ηειεφξαζε, ακέζσο κεηά ηελ εκθάληζή ηεο σο ΜΜΔ, ζεσξήζεθε σο έληνλα αληαγσληζηηθή ησλ εθεκεξίδσλ θαη ηεο γξαπηήο δεκνζηνγξαθίαο, απφ ηελ νπνία δέρζεθε θαη δέρεηαη ηηο δξηκχηεξεο επηθξίζεηο. Τπφ ηελ έλλνηα απηή, ν ππνγξάθσλ αηζζάλεηαη ζήκεξα ηελ αλάγθε λα παξαδερζεί φηη κφλνλ ε ηειεφξαζε κπνξνχζε θαη θαηφξζσζε λα πξνθαιέζεη απηήλ ηελ παγθφζκηα έθξεμε ζπγθηλήζεσο, αιιειεγγχεο θαη ζπλδξνκήο ζηα ζχκαηα ηνπ ζεηζκνχ θαη ησλ ηζνπλάκη ηεο N.A. Αζίαο. Οπδείο δηάζεκνο ζπγγξαθεχο, θαλέλαο κεγάινο δεκνζηνγξάθνο δελ ζα κπνξνχζε λα ζπλεγείξεη θαη λα κεηαδψζεη αλά ηελ Τθήιην απηά ηα ζπλαηζζήκαηα αλζξσπηάο, πνπ πξνθάιεζε ε ηειενπηηθή εηθφλα. Άιισζηε, απηή ε αδηακθηζβήηεηε ππεξνρή ηεο ηειενξάζεσο έλαληη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ δελ θαηαδείρζεθε ζε επίπεδν νξγαλψζεσο, εηνηκφηεηνο, επηδεμηφηεηνο. Οη ζπγθινληζηηθφηεξεο ζηηγκέο ηεο ηξαγσδίαο, απαζαλαηίζζεθαλ απφ εξαζηηερληθέο θάκεξεο, πνπ ηπραία βξέζεθαλ εθεί γηα λα θαηαγξάςνπλ απιέο νηθνγελεηαθέο ζθελέο δηαθνπψλ, ραξάο θαη ακεξηκλεζίαο. Δηθφλεο, ρσξίο δαθξχβξερηεο πεξηγξαθέο, πνπ ζπλνδεχνληαλ κφλνλ απφ επηθσλήκαηα εθπιήμεσο, απφ θξαπγέο αγσλίαο, απφ εθθιήζεηο γηα βνήζεηα. Πιάλα πνπ αλεβνθαηέβαηλαλ ζπαζκσδηθά θαη ράλνληαλ μαθληθά, θαζψο ην θχκα ζπκπαξέζπξε ηνλ αλχπνπην εηθνλνιήπηε. Σηο ζηηγκέο απηέο ε εηθφλα έπαςε λα είλαη μέλε θαη απφκαθξε. Γελ ήηαλ αλάξκνζηνο ειιελνθεληξηζκφο ην φηη αγσληνχζακε ζην ελδερφκελν απψιεηαο ειαρίζησλ ζπκπαηξησηψλ καο, κέζα ζηηο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ησλ ζπλαλζξψπσλ

14 14 καο πνπ βιέπακε κηζνζακκέλνπο ζηελ άκκν. Οχηε αλεμήγεηνο ν θφβνο πνπ καο θπξίεπζε γηα ηελ απίζαλε πεξίπησζε λα ζπκβεί ην ίδην θαηλφκελν ζηηο ειιεληθέο αθηέο. Αληηδξάζακε, έηζη, γηαηί ζπλεηδεηνπνηήζακε φηη κηα ηέηνηα ζενκελία θαζηζηά φινπο ηνπο αλζξψπνπο ην ίδην αλήκπνξνπο θαη κνηξφγξαθηνπο κπξνζηά ζην αηθλίδην, ην βίαην, ην καξηπξηθφ ηέινο. Γηαηί ε δχλακε ηεο εηθφλαο κάο κεηέηξεςε απφ ζεαηέο ηεο ηξαγσδίαο, ζε ζπκκεηέρνληεο, ζε ζπκπάζρνληεο, ζε νκνηνπαζείο. [448] Άξεο Γηαβξήο ηάκνο Ενχιαο, Ζ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, 5/1/2005 (δηαζθεπαζκέλν θείκελν)

15 15 Κεύμενο 4 4 Η τηλεοπτικό καθοδόγηςη των ςυνειδόςεων χκθσλα κε ηνλ Απζηξηαθφ θηιφζνθν Karl Popper, ε ηειεφξαζε ελζηαιάδεη ηε βία ζηνπο θφιπνπο ηεο θνηλσλίαο. Μάιηζηα ν Popper ηε ζπγθξίλεη κε ηνλ πφιεκν, ιέγνληαο άηη θαη ην έλα θαη ην άιιν κέζσ δηαθνξεηηθψλ νδψλ επηθέξνπλ θαηαζηξνθηθέο δηαηαξάμεηο ζην θπζηνινγηθφ ξπζκφ ηεο θνηλσληθήο δσήο. Πξνθαινχλ ηελ «απψιεηα ησλ θπζηνινγηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ είλαη απνηέιεζκα ελφο νξζά δηεπζεηεκέλνπ θφζκνπ, απηνχ ζηνλ νπνίνλ ην έγθιεκα δελ είλαη παξά κηα αμηνζεκείσηε εμαίξεζε». Άξεο Γηαβξήο Σφζν ν πφιεκνο φζν θαη ε ηειεφξαζε θάλνπλ ην έγθιεκα λα κνηάδεη ζπλήζεο πξάμε. Καζεκεξηλή. Με ζνθαξηζηηθή. πλεπψο ην κέζνλ απνθηά αλεμέιεγθηε εμνπζία, ζε ηέηνην βαζκφ πνπ λα αληίθεηηαη ζηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο. Έρεηε ζθεθηεί πνηέ πσο ζηελ ηειεφξαζε, ν βαζκφο εζηθφηεηαο κηαο πξάμεο εμαξηάηαη απφ ην πνηνο ηελ θάλεη; Μηα πξάμε θξίλεηαη εζηθή ή αλήζηθε αλάινγα κε ην αλ απηφο πνπ ηελ θάλεη είλαη πξφζσπν ην νπνίν ην θνηλφ ζαπκάδεη ή αγαπά ή αληίζεηα αληηπαζεί θαη ην αληηκεησπίδεη κε δπζπηζηία. Ο θαζέλαο απφ καο ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο εζηθφηεηαο, αλάινγα κε ην αλ ηα πξφζσπα κάο είλαη νηθεία απφ ην κέζνλ ή φρη. Αλαινγηζηείηε πφζν επηθίλδπλν γηα ηελ θνηλσλία είλαη απηφ! Έρνληαο καθξά ζεηεία ζηε Γεκφζηα Σειεφξαζε, ζέισ λα θαηαζέζσ ηα εμήο: ηελ επνρή ηεο έθξεμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ ΜΜΔ, ζηελ επνρή πνπ ηα ηδησηηθά δίθηπα θαηαθηνχλ θάζε λέα κέζνδν ελεκέξσζεο θαη πνπ ην πεξηερφκελφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπο δηακνξθψλεηαη απφ ηα θνηλσληθά target group ησλ δηαθεκηζηηθψλ εηαηξηψλ, ε Γεκφζηα ηειεφξαζε νθείιεη λα απνηειεί ηελ ελαιιαθηηθή επηινγή. Σνλ αληίινγν θαη ηελ αληηπξφηαζε. Οθείιεη λα μεθνιιάεη απφ ην γθξίδν ηνπίν ηεο νκνηφκνξθεο ηξνκνιαγλείαο, ηεο αθαηάζρεηεο ζθαλδαινινγίαο, ηεο κπζνπνίεζεο ηνπ επηεινχο, ηεο πεξηθξφλεζεο ηνπ νπζηαζηηθνχ θαη ηεο ιαηξείαο ησλ θαηαζθεπαζκέλσλ εηδήζεσλ. ρη λα θαζνδεγεί ζπλεηδήζεηο αιιά λα κπνξεί λα πεηπραίλεη εθείλν πνπ είλαη ε νπζία θαη ν ζθνπφο ηεο ηειενπηηθήο δεκνζηνγξαθίαο: λα θάλεη ειθπζηηθφ ην ζεκαληηθφ αληί λα αλαγάγεη ην ειθπζηηθφ ζε ζεκαληηθφ. Βέβαηα, ππάξρεη κηα ζεκειηψδεο δπζθνιία απφ ηελ νπνία μεθηλά ε έθπησζε ηεο ηειεφξαζεο ελ γέλεη. Γελ κπνξνχκε λα έρνπκε ηελ απαίηεζε ηεο παξαγσγήο πςεινχ επηπέδνπ πξνγξακκάησλ απφ φια ηα θαλάιηα ζε ζπλερή βάζε. Πξψηνλ γηαηί θάηη ηέηνην είλαη πάξα πνιχ δαπαλεξφ. Καη δεχηεξνλ, γηαηί επηπιένλ, δελ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά άηνκα ηθαλά λα παξάγνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη γηα είθνζη ζπλερφκελεο ψξεο, εθπνκπέο πξαγκαηηθήο αμίαο.

16 16 Δίλαη πνιχ πην εχθνιν, αληίζεηα, λα βξεζνχλ άλζξσπνη ηθαλνί λα παξάγνπλ είθνζη ψξεο κέηξησλ ή θαθψλ εθπνκπψλ, καδί κε θάπνηα πνηνηηθή εθπνκπή δηάξθεηαο κηαο ή δχν σξψλ. Καη φζν πνιιαπιαζηάδνληαη ηα θαλάιηα, ηφζν πεξηζζφηεξν απνκαθξχλεηαη ην δεηνχκελν ηεο πνηφηεηαο. Θα θιείζσ κε κηα ελδηαθέξνπζα ζθέςε ηνπ Πηέξ Μπνπξληηέ, πνπ δίλεη αθνξκή γηα πξνβιεκαηηζκφ ζε φινπο εκάο ηνπο δεκνζηνγξάθνπο ηεο Γεκφζηαο ή ηδησηηθήο ηειεφξαζεο, πνπ ζπρλά απηναλαγνξεπφκαζηε ζε δηθαζηέο, εηζαγγειείο θαη εζηθνπιάζηεο: «Θα έπξεπε λα πξνβιεκαηηζηνχκε φζνλ αθνξά ηελ εζηθνθξαηία ησλ αλζξψπσλ ηεο ηειεφξαζεο: ζπλήζσο θπληθνί, θάλνπλ παξαηεξήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ππέξκεηξν εζηθφ θνκθνξκηζκφ. Οη παξνπζηαζηέο ησλ ηειενπηηθψλ εηδήζεσλ, νη εκςπρσηέο ησλ ζπδεηήζεσλ, νη αζιεηηθνί ζρνιηαζηέο έρνπλ γίλεη κηθξνί θαζνδεγεηέο ζπλείδεζεο, πνπ απηναλαγνξεχνληαη, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα πηεζηνχλ ππεξβνιηθά, ζε θεξέθσλα κηαο ηππηθά κηθξναζηηθήο εζηθήο, πνπ ιέλε ηη πξέπεη λα ζθεθηνχκε, γηα φ,ηη απνθαινχλ πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο». [492] Διηζάβεη Φηιηππνχιε, Άξζξν ζην πεξηνδηθφ Μνλφπνιε, ert.gr, 10/12/2004 (δηαζθεπαζκέλν θείκελν)

17 17 Κεύμενο 5 5 Ηλικιωμϋνων εγκώμιο Φηιφζνθνο, επηθνηλσληνιφγνο θαη πξψελ επαλαζηάηεο, ν Ρεδίο Νηεκπξαί αζρνιείηαη κε ηελ ηξίηε ειηθία ζην ηειεπηαίν ηνπ δνθίκην («Le plan vermeil», εθδ. Gallimard). ' απηφ ην «ζρέδην γηα ηελ ηξίηε ειηθία», γξακκέλν κε κνξθή... δηνηθεηηθήο αλαθνξάο, πξνηείλεη ιίγν-πνιχ ηε ζπγθέληξσζε ησλ ειηθησκέλσλ πνιηηψλ ζε κηα απηφλνκε πεξηνρή ηελ νπνία νλνκάδεη «Bioland» (βηνρψξα). Υξεζηκνπνηεί απηή ηελ πξφηαζε-πξφθιεζε, γηα λα ππνρξεψζεη ηνπο αλαγλψζηεο λα αληηκεησπίζνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα: φηη ζηηο ππεξζχγρξνλεο θνηλσλίεο καο νη ξπηίδεο απαγνξεχνληαη θαη ηα ληάηα δνμάδνληαη, ειέσ ησλ δηαθεκηζηψλ. Πξφθεηηαη γηα έλα θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη ζηε Γχζε, εδψ θαη κφλνλ έλαλ ή δχν αηψλεο. «Δπί ρηιηεηίεο, κηα ηδέα ήηαλ αιεζηλή φηαλ ήηαλ παιηά, έλα δφγκα ήηαλ αμηφπηζην φηαλ κπνξνχζε θαλείο λα ην αλαγάγεη ζηελ Αίγππην γηα ηνπο Έιιελεο, ζηελ Διιάδα γηα ηνπο Ρσκαίνπο θαη ζηνλ Μαζνπζάια γηα ηνπο Υξηζηηαλνχο» επηζεκαίλεη ν Νηεκπξαί. Σψξα φκσο έρνπκε πεξάζεη απφ ηελ θνηλσλία ηεο κεηάδνζεο ηεο γλψζεο ζηελ θνηλσλία ηεο άκεζεο επηθνηλσλίαο απφ ηελ επνρή ηεο ειπίδαο ζηελ επνρή ηεο αλππνκνλεζίαο. «ε κηα θνηλσλία φπνπ ν θαζέλαο πξέπεη λα είλαη "ηνπ", "ηλ", δπλακηθφο θαη απνδνηηθφο, ηα γεξαηεηά δελ πξέπεη λα θαίλνληαη, νχηε θαλ λα νκνινγνχληαη», ηνλίδεη ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζην πεξηνδηθφ «Λε Πνπέλ», κε αθνξκή ηελ θπθινθνξία ηνπ δνθηκίνπ ηνπ. H θνηλσλία ηεο εηθφλαο δνμάδεη ηα ληάηα θαη θαιεί ηνπο ειηθησκέλνπο λα «καθηγηαξηζηνχλ ζε λένπο»: έλαο νιφθιεξνο πνιηηηζκφο θηλδπλεχεη λα ράζεη ηε κλήκε ηνπ ιέεη ν Ρεδίο Νηεκπξαί. Άξεο Γηαβξήο Γελ ην έγξαςε επεηδή έθηαζε ηα 63. «Αλέθαζελ ήκνπλ ρξφληνο γεξνληφθηινο, κε ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηνπο λένπο άλσ ησλ 80» εμεγεί. «Πξψηα, επεηδή έρνπλ πξάγκαηα λα δηεγεζνχλ. Μεηά, επεηδή είλαη ειεχζεξνη. Οη λένη έρνπλ ηελ ηάζε λα γίλνληαη αληίγξαθα ηνπ θπξίαξρνπ κνληέινπ». Αιιά φηαλ δελ λνηάδεζαη πηα γηα ηελ εηθφλα ή ηελ θαξηέξα, απνθηάο κηα πεξίεξγε απηνλνκία ζθέςεο, γίλεζαη απζάδεο, πξνθιεηηθφο, εζθεκκέλα απξνζάξκνζηνο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη πσο είζαη... λαπάγην ηεο δσήο. Ο άλζξσπνο ρξεηάδεηαη ρξφλν γηα λα απηνπξνζδηνξηζηεί. Άξα, είλαη θπζηθφ λα κελ κπνξεί λα ην θάλεη φηαλ είλαη λένο. ηελ θνηλσλία καο, «δνμάδνπκε ην γπκλαζηήξην, ηνλ ζφξπβν, ην δάπηλγθ, ηελ ηαρχηεηα, ηε βία, ηελ απφδνζε. Δλψ εθείλν πνπ έρνπκε αλάγθε είλαη ηειεηνπξγίεο, γηα λα μαλακάζνπκε ηε βξαδχηεηα, ηε ζησπή θαη ηνλ ζάλαην... Αο δηεθδηθήζνπκε ην δηθαίσκα λα είκαζηε άζρεκνη (φπσο ήηαλ ν σθξάηεο), αζζκαίλνληεο, αζζελείο θαη άλαξζξνη...». «Ο θαζηζκφο ήηαλ ν πξψηνο πνπ θαιιηέξγεζε ηε ιαηξεία ηεο λεφηεηαο, θαη ηψξα έξρεηαη λα ην θάλεη ε θεξδνζθνπηθή θνηλσλία καο» επηζεκαίλεη ν Νηεκπξαί ζην «Λε Πνπέλ». «Γελ εγθσκηάδσ ηε γεξνληνθξαηία ηνπ ηχπνπ ηεο νβηεηηθήο

18 18 Έλσζεο ηνπ 1970 ή ηεο Απζηξννπγγαξίαο ηνπ Αξλνχκαη φκσο θαη λα θιείζσ ηα κάηηα κπξνζηά ζηε λενθξαηία! Γηαηί λα κελ πξνζπαζήζνπκε λα γίλνπκε ελήιηθνη;». [435] Άξεο Γηαβξήο Γηψξγνο Αγγειφπνπινο, ΣΑ ΝΔΑ, 19/10/2004 (δηαζθεπαζκέλν θείκελν).

19 19 Κεύμενο 6 6 Οι αξύεσ που παραμϋνουν ακλόνητεσ H απφξξηςε ησλ παξαδνζηαθψλ αμηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παηξηαξρηθφ ξφιν θαη ζηε δχλακε ηνπ παηέξα φπσο θαη ζηελ πεξηνξηζκέλε ζέζε ηεο κεηέξαο κέζα ζην ζπίηη πξνθχπηεη ζαθψο απφ έξεπλεο ζε δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο (παηδηά, εθήβνπο, θνηηεηέο, δαζθάινπο, κεηέξεο θαη παηέξεο, κεηαλάζηεο θ.α.) θαη απφ δηαθνξεηηθά κέξε ηεο Διιάδαο. Πξφθεηηαη γηα ηεξαξρηθνχο ξφινπο ηνπ παηέξα θαη ηεο κεηέξαο πνπ πεξηιακβάλνπλ αμίεο πνπ θηλνχληαη ζαθψο ζην πιαίζην ηεο παξαδνζηαθήο αγξνηηθήο εθηεηακέλεο νηθνγέλεηαο. Άξεο Γηαβξήο Αληηζέησο, νη αμίεο πνπ αθνξνχλ ηηο επζχλεο ησλ γνλέσλ πξνο ηα παηδηά θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ παηδηψλ πξνο ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο ζπγγελείο θάλεθαλ ζαθψο λα πηνζεηνχληαη απφ έθεβνπο θαη θνηηεηέο. «Οη έθεβνη θαη νη θνηηεηέο δελ απνξξίπηνπλ ζπιιήβδελ φιεο ηηο παξαδνζηαθέο αμίεο ηεο εθηεηακέλεο νηθνγέλεηαο αιιά κφλν απηέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ απζηεξή ηεξάξρεζε ησλ ξφισλ ηνπ παηέξα θαη ηεο κεηέξαο, κε ηνλ απφιπην έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ ζπηηηνχ απφ ηνλ άλδξα/παηέξα, ηνλ απηαξρηθφ ξφιν ηνπ παηέξα θαη ηελ ππνδεέζηεξε ζέζε ηεο κεηέξαο. Σα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ απηψλ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ζχγρξνλνη έθεβνη θαη λένη ζπκθσλνχλ, ηφζν ζηελ Αζήλα φζν θαη ζηελ επαξρία, κε αξθεηέο παξαδνζηαθέο αμίεο ηεο εθηεηακέλεο αγξνηηθήο νηθνγέλεηαο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ αιιεινβνήζεηα, ην ζεβαζκφ, ηηο ππνρξεψζεηο πξνο γνλείο θαη ζπγγελείο θ.ά.» Σε δηαπίζησζε απηή νη ζπγγξαθείο ραξαθηεξίδνπλ «έλδεημε ζπλαηζζεκαηηθήο ζπλνρήο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαζψο θαη φηη ε ειιεληθή νηθνγέλεηα εμειίζζεηαη ζ' έλα ζεζκφ πνπ ίζσο θαιχπηεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζπλαηζζεκαηηθέο πξαθηηθέο αλάγθεο ησλ κειψλ ηεο ζην πιαίζην ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πνπ απφ ην 1960 θαη κεηά εμειίζζεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο». χκθσλα κε ζεηξά εξεπλψλ πνπ κειέηεζε ηα ζηνηρεία ηνπ νηθνγελεηαθνχ δηθηχνπ -δειαδή ηε γεσγξαθηθή εγγχηεηα αλάκεζα ζηνπο ζπγγελείο, ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο, ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία πξνθχπηεη θαη' αξράο φηη ην πνζνζηφ ησλ παππνχδσλ πνπ θαηνηθνχλ θνληά ζηελ ππξεληθή νηθνγέλεηα ζηελ Αζήλα είλαη 29,9%, ζηα ρσξηά 39,3% θαη ζηηο ππφινηπεο πφιεηο 39,7%. Φαίλεηαη δειαδή φηη ζηελ Αζήλα, πεξίπνπ έλαο ζηνπο ηέζζεξηο παππνχδεο θαηνηθεί είηε καδί είηε πνιχ θνληά ζηελ ππξεληθή νηθνγέλεηα -θάηη πνπ απνηειεί ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηελ Αζήλα, νηθνγέλεηεο πνπ θαηλνκεληθά παξνπζηάδνληαη σο ππξεληθέο επεηδή ζην ίδην δηακέξηζκα θαηνηθνχλ κφλν νη γνλείο θαη ηα παηδία ηνπο, ζπκβαίλεη ζην δηπιαλφ δηακέξηζκα ή ζε δηπιαλφ ζπίηη είηε ζηελ ίδηα γεηηνλία λα έρνπλ ζηελνχο ζπγγελείο -παππνχδεο, ζείνπο, μαδέιθηα θ.ά. Μηα έλδεημε φηη «θαη ρσξνηαμηθά ε ειιεληθή νηθνγέλεηα δηαηεξεί πνιιά απφ ηα παξαδνζηαθά ζηνηρεία ηεο».

20 20 Χζηφζν, ε γεηηλίαζε απφ κφλε ηεο δελ απνηειεί έλδεημε ζηελψλ νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ αιιά ε ζπρλφηεηα ηεο πξνζσπηθήο επαθήο. ηελ Αζήλα, ηα πνζνζηά ησλ «ζπρλψλ επηζθέςεσλ είλαη ρακειφηεξα απφ φ,ηη ζηηο άιιεο πφιεηο θαη ζηα ρψξηα. Κάηη, πνπ δηθαηνινγείηαη θαη απφ ηηο κεγάιεο απνζηάζεηο θαη ην θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα. Χζηφζν, ζηελ Αζήλα ζπρλφηεξεο είλαη νη επηζθέςεηο ζε ζείνπο απφ φ,ηη ζηηο άιιεο πφιεηο. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ηα κέιε ηεο ππξεληθήο νηθνγέλεηαο ζηελ Αζήλα επηζθέπηνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ ζπρλά κε ηνπο ζπγγελείο θαη φηη ε ππξεληθή νηθνγέλεηα δελ είλαη θαζφινπ απνκνλσκέλε απφ απηνχο» φπσο πξνέβιεπαλ αληίζηνηρεο έξεπλεο. [492] Άξεο Γηαβξήο Υξηζηίλα Γακνπιηάλνπ, Ζ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, 14/5/2005

21 21 Κεύμενο 7 7 Το παιδύ τησ φανταςύασ ό η φανταςύα του παιδιού Οξηζκέλνη ππνζηεξίδνπλ φηη ν Υάξη Πφηεξ είλαη θαληαζηηθφ πξφζσπν. Πξνθαλψο αγλννχλ ηε δχλακε ηεο ζέιεζεο εθαηνκκπξίσλ κειψλ ηεο παλίζρπξεο θπιήο ησλ παηδηψλ. Ο Υάξη θνξάεη γπαιηά κπσπίαο, είλαη γελλαίνο, έμππλνο θαη πάληα πξφζπκνο λα βνεζήζεη ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ. Μάιηζηα ε κεηέξα ηνπ, ε ηξηαληανρηάρξνλε ζπγγξαθέαο Σδφαλ Ρφνπιηλγθ απφ ην Μπξίζηνι, ηνπ ράξηζε κηα πξσηνθαλή δχλακε γηα λα κπνξεί λα θάλεη ην θαιφ: ν Υάξη Πφηεξ είλαη κάγνο! Μάιηζηα κάγνο, κέινο ηεο παγθφζκηαο θνηλσλίαο ησλ κάγσλ, πνπ επηθνηλσλνχλ κε ηαρπδξνκηθέο θνπθνπβάγηεο, ηππεχνπλ θηεξσηά άινγα θαη πεηνχλ κε κεγάιε ηαρχηεηα θαβάια ζε ζθνππφμπια ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. Έλαο νιφθιεξνο καληθφο θφζκνο κε ηνπο θαινχο θαη ηνπο θαθνχο ηνπ, ηνπο αζηείνπο θαη ηνπο ζνβαξνχο ηνπ, ηνπο αιηξνπηζηέο θαη ηνπο εγσηζηέο ηνπ θηλείηαη δίπια καο κε ηνπο δηθνχο ηνπ θαλφλεο, πξνζέρνληαο λα κε γίλεηαη αληηιεπηφο θαη λα κελ ελνριεί κε ηα μφξθηα ηνπ ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, ηνπο κε πξνλνκηνχρνπο καγθι, εκάο φινπο δειαδή. Άξεο Γηαβξήο Δζείο κπνξεί λα κελ πηζηεχεηε ζηε καγεία. Φαίλεηαη φκσο φηη εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα παηδηά ζ' φιν ηνλ θφζκν πηζηεχνπλ ζ απηή ζηε καγεία ηνπιάρηζηνλ πνπ ηνπο ραξίδεη έλα θαιφ, ρνξηαζηηθφ, παξακχζη. Απφδεημε φηη ηα βηβιία ηεο Ρφνπιηλγθ κε ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ Υάξη Πφηεξ έρνπλ πνπιήζεη πεξηζζφηεξα απφ δηαθφζηα πελήληα εθαηνκκχξηα αληίηππα ζε φιν ηνλ θφζκν θπθινθνξνχλ ζε δηαθφζηεο ρψξεο θαη έρνπλ κεηαθξαζηεί ζε εμήληα γιψζζεο. Δλψ νη δπν πξψηεο ηαηλίεο κε ήξσα ηνλ Υάξη Πφηεξ έρνπλ θάλεη ξεθφξ εηζηηεξίσλ παληνχ φπνπ πξνβιήζεθαλ. Δλλνείηαη φηη ζε έλα θφζκν θζφλνπ, ν Υάξη έρεη λα αληηκεησπίζεη πνιινχο ερζξνχο θαη φρη κφλν ηνλ ηξνκεξφ Βφιληεκνξη, ηνπο Παξάθξνλεο θαη ηνπο Θαλαηνθάγνπο ησλ πεξηπεηεηψλ ηνπ. Τπεξζπληεξεηηθνί ζε πνιιέο ρψξεο, ζξεζθεπφκελνη θαη καρεηηθνί, αιιά φρη θαη πνιχ έμππλνη, ρξηζηηαλνί, είδαλ ζην πξφζσπν απηνχ ηνπ κηθξνχ κάγνπ ην πξφζσπν ηνπ ζαηαλά θαη ζηηο πεξηπέηεηεο ηνπ ηηο ζπλσκνζίεο ηνπ ζαηαλά ελαληίνλ ηεο αζάλαηεο ςπρήο καο. Απνθαίλνληαη φηη ε Ρφνπιηλγθ έρεη γελλήζεη απηφ ην ζπκπαζεηηθφ αγφξη, πνπ δελ αλέρεηαη ηελ αδηθία, ηε βιαθεία θαη ηελ αλζξψπηλε θαθία, αθξηβψο γηα λα παξαπιαλήζεη ηα παηδηά θαη λα ηα εζίζεη ζηε καγεία θαη ζην ζθνηεηλφ θφζκν ηεο! Σν επφκελν βήκα απηήο ηεο θηινινγίαο, πνπ επηπρψο κηθξή απήρεζε βξίζθεη κέρξη ηψξα, ζα είλαη λα δεηήζνπλ λα θαεί ε κάγηζζα θαη ηα βηβιία ηεο ζε κηα κεγαινπξεπή θαη ζσθξνληζηηθή ππξά. Δλλνείηαη φηη έλαο ήξσαο ηφζν αγαπεηφο δελ είλαη δπλαηφ λα κελ απνθέξεη, ελ αγλνία ηνπ βέβαηα, ηεξάζηηα θέξδε φρη κφλν ζηε δεκηνπξγφ ηνπ αιιά θαη ζάο εηαηξείεο παξαγσγήο ησλ ηαηληψλ ηνπ θαη ζηηο εηαηξίεο πνπ

22 22 παξάγνπλ ξνχρα, θαζθφι, απηνθφιιεηα, πνηήξηα, θιηηδάληα θαη φ,ηη άιιν κπνξείηε λα θαληαζηείηε, κε ηε θσηνγξαθία ηνπ. «Δκείο φινη νη θαινί ζνπ θίινη ζε ζαπκάδνπκε πνιχ θη αλ πνηέ ζνπ θάπνηνπο θίινπο ρξεηαζηείο ζ έλα γξάκκα κέζα ζα ηνπο βξεηο», γξάθνπλ ηξία παηδηά ζε κηα επηζηνιή ηνπο πνπ θηινμελείηαη ζην ηειεπηαίν, ην πέκπην, βηβιίν κε ήξσεο ην ραξηζκαηηθφ αγφξη θαη ηνπο θίινπο ηνπ. Να πνπ ηα παηδηά, αθφκε θαη ζηελ ειεθηξνληθή καο επνρή, έρνπλ αλάγθε ην γνεηεπηηθφ παξακχζη θαη ηελ παξακπζία ησλ εξψσλ ηνπ. Ξέξνπλ αθφκε θαη ζήκεξα λα αλαθαιχπηνπλ έλαλ θφζκν καγείαο θαη λα δνπλ ζ' απηφλ κε πξάμεηο γελλαηφηεηαο, θαινζχλεο θαη αιιειεγγχεο ηφζν ζπάληεο ζηνλ αιεζηλφ θφζκν. Μήπσο ζα πξεπε λα δνθηκάζνπλ θαη νη γνλείο ηελ ηχρε ηνπο ζηνλ καγηθφ θφζκν ηνπ Υάξη Πφηεξ; [499] Άξεο Γηαβξήο Θαλάζεο Καξηεξφο, ΖΜΔΡΖΗΑ, 10/1/2004 (δηαζθεπαζκέλν θείκελν)

23 23 Κεύμενο 8 8 Οι παχουλϋσ, θύματα ενόσ νϋου ρατςιςμού Σν κέγεζνο κεηξάεη. Σν πψο ληψζνπκε κε ην ζψκα καο έρεη λα θάλεη κε ηηο εηθφλεο πνπ πξνβάιινληαη απφ ηα πεξηνδηθά, ηελ ηειεφξαζε, ηε δηαθήκηζε, ηηο εηθφλεο πνπ βιέπνπκε θάζε κέξα, φπνπ θη αλ ζηξέςνπκε ην βιέκκα καο. Αλ πηζηέςνπκε κάιηζηα φζα δηαβάζακε ζε πξφζθαηε έξεπλα, γπλαίθεο θαη άληξεο πηζηεχνπλ φηη ε βηνκεραλία κφδαο θαη παξαγσγήο πξνηχπσλ θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ εκκνλή πνπ έρνπκε κε ηε δπγαξηά θαη ηηο ελνρέο πνπ ληψζνπκε γηα θάζε παξαπαλίζην θηιφ. ηελ Αγγιία, γηα παξάδεηγκα, ην 63% ησλ εξσηεζέλησλ ππνζηεξίδεη φηη νη γπλαίθεο πνπ πάζρνπλ απφ αλνξεμία ή βνπιηκία, «θφιιεζαλ» ην... κηθξφβην απφ ηηο πξσηαγσλίζηξηεο ζηηο αγαπεκέλεο ηνπο ηειενπηηθέο ζεηξέο θαη ηαηλίεο. ηαλ κάιηζηα έλαο ζηνπο πέληε πάζρνληεο πεζαίλεη, ηφηε ηα πξάγκαηα κάιινλ ζνβαξεχνπλ, γη απηφ θαη θαηαηέζεθε επηζήκσο πξφηαζε πξνθεηκέλνπ ηα πεξηνδηθά λα κε δεκνζηεχνπλ θσηνγξαθίεο κε αλνξεμηθά κνληέια, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ην ξαδηνηειενπηηθφ ζπκβνχιην ζα ζέηεη ηνπο δηθνχο ηνπ πεξηνξηζκνχο. Σν κφληκν άγρνο φισλ είλαη πψο ζα αδπλαηίζνπλ γξήγνξα θαη αλψδπλα. «Φπζηνινγηθέο γπλαίθεο αγρψλνληαη γηα ην βάξνο ηνπο ζε θαζεκεξηλή βάζε, έρνληαο θαηά λνπ εηθφλεο πνπ πξνβάιινληαη απφ ηα MME σο ηδεψδεηο», ιέεη κηα 28ρξνλε θνπέια, πνπ πέθηεη ζε θαηάζιηςε θάζε θνξά πνπ πεγαίλεη ζηα καγαδηά γηαηί θνξάεη 16 λνχκεξν θαη νη πσιήηξηεο ηελ αληηκεησπίδνπλ ζαλ ιεπξή. Δίκαη ρνληξή κε απηφ ην παληειφλη; Σνλίδεη ηελ πεξηθέξεηα; Με παραίλεη απηφ ην θφξεκα; Απηέο είλαη κφλν κεξηθέο απφ ηηο θιαζηθέο εξσηήζεηο πνπ θαξθψλνληαη ζην κπαιφ. Δίηε ην παξαδερφκαζηε είηε φρη, έρνπκε απνθηήζεη εκκνλέο κε ηε κέηξεζε ησλ ζεξκίδσλ. Σν κήλπκα ησλ δηαθεκηζηψλ είλαη ζαθέο: αλ είζαη αδχλαηνο είζαη επηπρηζκέλνο θαη πεηπρεκέλνο. Αθφκε θαη ηα παηδηά αληηκεησπίδνπλ ηα ζρφιηα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο αλ έρνπλ θάπνηα παξαπαλίζηα θηιά. Μηα κεηέξα δήισζε ζηελ έξεπλα πσο ε κφιηο ηεζζάξσλ ρξφλσλ θφξε ηεο δηακαξηχξεηαη γηα ην πάρνο ηεο θαη ζέιεη απεγλσζκέλα λα θάλεη δίαηηα. Μηα θίιε ηεο, κάιηζηα, ηεο πξφηεηλε λα ξίμεη κηα καηηά ζηα βηβιία καγεηξηθήο πνπ θπθινθνξνχλ κε ηίηιν φπσο «Cooking to make kids slim»(!) H δσή δελ είλαη εχθνιε γηα ηηο γπλαίθεο πνπ δελ γελλήζεθαλ ή δελ εμειίρζεθαλ ζε ζπιθίδεο. Tα εηδηθά θαηαζηήκαηα κε ξνχρα γηα εχζσκεο είλαη ζπρλά εμαηξεηηθά θαθφγνπζηα, κε πεξηνξηζκέλα ζρέδηα, κνλφρξσκα θαη βαξεηά ζχλνια. Aπηφο είλαη ν λένο θνηλσληθφο ξαηζηζκφο: ηα θαηαζηήκαηα κε ξνχρα ζρεδηαζηψλ θαη πξνηάζεηο γηα... θπζηνινγηθέο γπλαίθεο θαιχπηνπλ κέρξη ην λνχκεξν 14, ελψ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια [ يوناين Greek ] Ελληνικά Σεΐχης Μωχάμμαντ μπιν Σάλιχ Αλ-Μουνάτζιντ Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 -

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 - Η είδεζε έξρεηαη απφ ηνλ Βφιν. Μεξίδα γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ 2νπ ΓΔΛ Νέαο Ισλίαο πξνηείλνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάγθεια αλάκεζα ζην 2ν ΓΔΛ Ν. Ισλίαο θαη ην 2ν ΔΠΑΛ Ν. Ισλίαο, πνπ ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

εξοςαλική ανάπηςξη και αγωγή ηος παιδιού

εξοςαλική ανάπηςξη και αγωγή ηος παιδιού εξοςαλική ανάπηςξη και αγωγή ηος παιδιού - ηάδια εξέλιξηρ ηηρ ζεξοςαλικήρ ανάπηςξηρ Μηιψληαο γηα ζεμνπαιηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, ζα πξέπεη λα πάκε ζε πνιχ πξψηκα ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηνπ, ζα πξέπεη δειαδή

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ

Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ Έλα πξόγξακκα γηα λα κάζνπκε λα θπθινθνξνύκε κε αζθάιεηα. Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ Υπεύζπλνη πξνγξάκκαηνο : Θωκάο Σηκόπνπινο -Τξύθωλ Γθνπληέιηαο Δκέλα Αιίθε. Με ιέλε Αιέμε. Κη εκέλα Σηέθαλν.

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο)

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΧΚΡΑΣΗ Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) (ην γξαθείν, ζην ζπίηη ηνπ θαζεγεηή) ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Καιψο ηνπο Β: Σα θαζίθηα Αιιά ηη πεξηκέλεηο απφ θαζηζηφκνπηξα Ννκίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα