1. Αλνηρηφ Γηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηψλ γξαθηθήο χιεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ γηα έλα (1) έηνο.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Αλνηρηφ Γηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηψλ γξαθηθήο χιεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ γηα έλα (1) έηνο."

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πάηξα 13 Οθηωβξίνπ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. YΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σκήκα: Πξνκεζεηώλ Γ/λζε: Παλ/πνιε-Πάηξα Σ.Κ. : Αξκνδ : Γ. Γηδηάξε Σειέθωλν: 2610 / , Fax : 2610 / Αξηζκ. Γηαθήξπμεο 4/11 Έρνληαο ππφςε : Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ 19Α/ ). Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ 150/A/ ). Tηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α/ ) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16 εο Ννεκβξίνπ Tνπ Ν. 2328/95 (ΦΔΚ 159/Α/95) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.2372/1996 (ΦΔΚ 29/Α/96) άξζξν 11 θαη ην Ν. 2414/96 (ΦΔΚ 135/Α/96) άξζξν 14 ζε ζπλδπαζκφ κε ην Π.Γ. 82/96 (ΦΔΚ 66/Α/96) «Πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ Α.Δ. πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ». Σελ απφθαζε ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ ζηελ 1006/ ζπλεδξία ηνπ. Π ξ ν θ ε ξ ύ ζ ζ ν π κ ε 1. Αλνηρηφ Γηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηψλ γξαθηθήο χιεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ γηα έλα (1) έηνο. 2. Δίδνο δηαγσληζκνχ : Αλνηθηφο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή. 3. Ζκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ : 8 Γεθεκβξίνπ 2011, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα π.κ. 4. Υξφλνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ : α) Ζκεξνκελία : 8 Γεθεκβξίνπ 2011 β) Ζκέξα : Πέκπηε. Ώξα : π.κ. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη κεηά ηελ παξαπάλω εκεξνκελία θαη ώξα, επηζηξέθνληαη ωο απαξάδεθηεο. 1

2 5. α) Ζκεξνκελία απνζηνιήο ζηελ εθεκεξίδα ηεο Δ.Δ : β) Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζην ΦΔΚ : γ) Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηνλ ειιεληθφ ηχπν : Σφπνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ : Σκήκα πξνκεζεηψλ, Α θηίξην, 1 νο φξνθνο (κηθξή αίζνπζα πγθιήηνπ), Παλεπηζηεκηνχπνιε, Ρίν Πάηξα. 7. Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο : Ο θάζε πξνκεζεπηήο πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο θαη έρεη ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ, θαιείηαη λα δειψζεη ηελ εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν. 8. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο : 1. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνπο δηαγσληζκνχο ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηα εμήο: α. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαη άξζξν 6 παξ.1 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 118/2007. β. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία : η. Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ή δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. ηη. Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, - δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ απηφ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. - δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. - είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. - είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Γηα φζνπο αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα αξρή ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ νηθείνπ ΟΣΑ. - δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (Α'101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). - ηηη. Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ. 118/07. γ. Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 2

3 2. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ.118/07, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην Ν. 2672/1998 (Α 290), νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 παξ.6 ηνπ Π.Γ. 118/07 : α. Οη Έιιελεο πνιίηεο: (1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, ότι δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ απηφ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. (2)Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. (3)Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. (4) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Γηα φζνπο αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα αξρή ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ νηθείνπ ΟΣΑ. β. Οη αιινδαπνί: (1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. (2)Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξ. (2) ηνπ εδ. α ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πεξ. (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. (3)Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ 3

4 Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. γ. Σα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά: (1) Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ εδαθίσλ α θαη β ηεο παξ.2 ηνπ παξφληνο, αληίζηνηρα. (2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηεο παξ. 2, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (Α'101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). (3) Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. (4) Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ Α.Δ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα' θαη 7β.12 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ηo πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο. δ. Οη πλεηαηξηζκνί: (1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. (2) Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. β ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα, θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ, γ ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. (3) Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 4

5 ε. Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά : Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 3. Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά σο εμήο: - Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαγσληζκφ κε πξνυπνινγηζζείζα αμία ίζε ή αλψηεξε ησλ πξνβιεπνκέλσλ νξίσλ, δειαδή , απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ. Δάλ ζηε ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, δχλαηαη απηή λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο. - Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαγσληζκφ κε πξνυπνινγηζζείζα αμία θαηψηεξε ησλ πξνβιεπνκέλσλ νξίσλ, δειαδή , απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο. ηελ θαηά ηα άλσ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 4. Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 5. Ζ απαξίζκεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηα νπνία κπνξνχλ λα δεηεζνχλ, ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν είλαη πεξηνξηζηηθή. Πξνζθνξά ελψζεσλ πξνκεζεπηψλ 1. Ζ έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ. 2. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 3. ε πεξίπησζε πνπ, εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίζνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε. Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Τπνπξγνχ ή ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 9. Κξηηήξην δηαγσληζκνχ : ε ρακειφηεξε ηηκή. 5

6 Όηαλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή θξηηήξην είλαη κφλν ε ρακειφηεξε ηηκή : Απνθιεηζηηθά ε ρακειφηεξε ηηκή. Τπφ ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ακέζσο παξαθάησ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ρακειφηεξε ηηκή, εθ ησλ πξνκεζεπηψλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβψο ηηκή θαη πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο πξφζθιεζεο. ηνπο αλνηθηνχο δηαγσληζκνχο, φηαλ ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07 ή, εθφζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε, ζην άξζξν 8α ηνπ παξφληνο Π.Γ.118/07, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο απηέο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζ' εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ δηαηάγκαηνο ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ε πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 θαη, εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί απφ ηελ δηαθήξπμε, ησλ πεξηπηψζεσλ α, β, θαη δ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε. Δπίζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα ζηε δηαθήξπμε θαζνξηδφκελα ειάρηζηα αλαγθαία φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 8α. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ. Χο απαξάδεθηεο απνξξίπηνληαη, επίζεο, νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. Ζ δηαπίζησζε γηα ηελ ζπκθσλία ή αζπκθσλία κε ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο πνπ νξίδνληαη σο ηέηνηνη απφ ηελ δηαθήξπμε θαη κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο θαηά ην αλσηέξσ άξζξν 3 παξ. 6 θαζψο θαη ε βαζκνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε γλψκε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ νξγάλνπ. 10. Κξίζε απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνχ Σν αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν, κε γλσκνδφηεζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη : 6

7 α) Καηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ, πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. Σν πνζνζηφ απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 30% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζεο αμίαο κέρξη πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη ην 15% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζεο αμίαο απφ θαη άλσ πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ ζηελ πεξίπησζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο ή ην 50% ζηελ πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδνκέλνπ απφ ηε δηαθήξπμε πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή ηνπ πξνκεζεπηή. β) Σελ θαηαλνκή ηεο πξνο πξνκήζεηα πνζφηεηαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαηξεηφ πιηθφ, κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ κεηνδνηψλ κε ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. Δθφζνλ ην πιηθφ δελ είλαη δηαηξεηφ θαη ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ηειηθφο πξνκεζεπηήο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. γ) Υνξήγεζε εμνπζηνδφηεζεο ζηελ ελδηαθεξφκελε Τπεξεζία γηα λα πξνβεί ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν δηαγσληζκφο δηελεξγείηαη απφ θεληξηθή αλαζέηνπζα αξρή. δ. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςε ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. ε. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, φηαλ ζπληξέρεη ιφγνο επείγνληνο πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο. ζη. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ππφ ζηνηρεία I θαη II ησλ πεξ. α θαη β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ παξφληνο. δ. Οξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο : i) Όηαλ ν θνξέαο δε ρξεηάδεηαη πιένλ ην πιηθφ είηε ιφγσ αιιαγψλ ζηελ ηερλνινγία είηε ιφγσ δηαθνπήο ή πεξηνξηζκνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο, γηα ηελ νπνία επξφθεηην λα ρξεζηκνπνηεζεί ην πιηθφ. ίί) Όηαλ ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ ηελ καηαίσζε. 11. Αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο Αλάζεζεο 1. ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πξνκήζεηαο, ζα απνζηαιεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε. 2. Με ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. 3. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο. Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην αξγφηεξν κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. ηελ πεξίπησζε φκσο απηή ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη κεηά απφ 10 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. 4. Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε δελ πξνζήιζε λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ. 12. Δγγπήζεηο 7

8 1. Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ ειιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. 2. Με ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ απνηειεί απηνηειή ζχκβαζε ην πηζησηηθφ ίδξπκα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη νξηζκέλν πνζφ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, ρσξίο λα κπνξεί λα εξεπλά, νχηε αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λφκηκε ε απαίηεζε (θχξηα νθεηιή). 3. Οη εγγπήζεηο αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ πεξηβάιινληαη, πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ απαξαίηεηα θαη ηα αθφινπζα : 1. Σελ εκεξνκελία έθδνζεο 2. Σνλ εθδφηε. 3. Σελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη. 4. Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. 5. Σν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. 6. Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε. 7. Σε ζρεηηθή δηαθήξπμε, ηελ εκεξνκελία δηαγσληζκνχ θαη ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά. 8. Όηη ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο ή ηεο δηδήζεσο. 9. Όηη ην πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ θαη φηη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. 10. Όηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππάγεηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 11. Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 12. Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. α) Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε δηαθήξπμε. β) Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην ζπκβαηηθφ ρξφλν θφξησζεο ή παξάδνζεο, θαηά ην ρξφλν πνπ κε βάζε ηε ζχκβαζε ν αγνξαζηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηα πιηθά, πιένλ δχν (2) κήλεο. 1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ : Ζ εγγχεζε απηή εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, δειαδή επξψ x 5% = επξψ. α. Ζ εγγχεζε απηή εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5%, επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, κε ΦΠΑ. β. Όηαλ ν δηαγσληζκφο αθνξά πιηθά θαη επηηξέπεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε ε πξνζθνξά κεξηθψλ απφ απηά γίλεηαη δεθηή πξνζθνξά θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εγγχεζε δελ θαιχπηεη ην πξνβιεπφκελν πνζνζηφ ηεο αμίαο φισλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθψλ, αξθεί απηή λα θαιχπηεη ην πνζνζηφ πνπ αλαινγεί ζηελ πξνυπνινγηδφκελε αμία ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνχ πιηθψλ πνπ 8

9 πξνβιέπεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε, ε δε θαηαθχξσζε πεξηνξίδεηαη ζηα πιηθά πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ εγγχεζε. γ. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηα αθφινπζα : i. Σελ ζρεηηθή δηαθήξπμε, ηελ εκεξνκελία δηαγσληζκνχ θαη ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά. II. Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. (Ζ εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε δηαθήξπμε}. δ. Αλαγθαία ζηνηρεία ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο κε ηελ πξνζθνξά είλαη: (1)ε αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα λα θαηαβάιεη νξηζκέλν πνζφ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν θαη απεπζχλεηαη (2)ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο (3)ην πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε (4)ε εκεξνκελία έθδνζήο ηεο (5)ηα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη. (6) ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. Σπρφλ ειιείςεηο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο πέξαλ ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη εθ ησλ πζηέξσλ εληφο πξνζεζκίαο 5 εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηελ Τπεξεζία. 2. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο : α) Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ ΦΠΑ. β) Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. γ) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηα αθφινπζα : (Η) Σνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά. (ΗΗ) Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Ο Υξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν θφξησζεο ή παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ κε βάζε ηε ζχκβαζε ν αγνξαζηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηα πιηθά πιένλ δχν (2) κήλεο ή κεγαιχηεξνο εθφζνλ απηφ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. Πξνζθνξέο ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα σο αλσηέξσ εγγχεζε, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 13. Υξφλνο παξάδνζεο : Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα είδε εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαγγειίαο. 14. Σφπνο παξάδνζεο : Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ζηα Σκήκαηα, Δξγαζηήξηα, Τπεξεζίεο θ.ι.π. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξαγγειίεο. 15. Πξνζθνξέο : 1. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθε πξνζθνξά. 9

10 2. Οη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία (Σκήκα Πξνκεζεηψλ) πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 3. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 4. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εθπξφζεζκα, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. 5. ην θάθειν ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο : α) Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ. β) Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. γ) Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. δ) Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ε) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 6. ηνλ θπξίσο θάθειν ζηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο. 7. Σα ηερληθά θαζψο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζε δύν αληίηππα. Ο θάθεινο απηφο ζα πεξηέρεη θαη ηνλ «ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ» κε ζπκπιεξσκέλε ηελ ζηήιε «ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΔΗΓΟ» γηα φζα είδε πξνζθέξνληαη, κε ηελ αληίζηνηρε κάξθα ή επσλπκία θαη φρη απιά κε έλα ΝΑΗ ή ΟΥΗ. Ο πίλαθαο απηόο ζα ππνβιεζεί ππνρξεωηηθά θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε cd ή άιιν κέζν. 8. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη επί πνηλή απνξξίςεσο, ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ζε δύν αληίηππα. Ο θάθεινο απηφο ζα πεξηέρεη θαη ηνλ «ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ» κε ζπκπιεξσκέλε ηηο ζηήιεο «ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΔΗΓΟ» & «ΣΗΜΖ ΥΧΡΗ Φ.Π.Α.». Ο πίλαθαο απηόο ζα ππνβιεζεί ππνρξεωηηθά θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή cd ή άιιν κέζν. 9. Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ, δελ επηηξέπεηαη ζε θακία πεξίπησζε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνο ζπκπιήξσζε «ΠΗΝΑΚΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ» θαη πην ζπγθεθξηκέλα δελ επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε λέσλ ή παξεκθεξψλ εηδψλ ζηε ζηήιε «ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ», ε δηαγξαθή εηδψλ (γξακκψλ ηνπ πίλαθα) ή ε νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηεο πεξηγξαθήο ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ. 10. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε θαη λα κνλνγξάςεη θαη λα ζθξαγίζεη απηή. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 10

11 11. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο, ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π.Γ.118/2007 θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο. Ζ άζθεζε ελζηάζεσο θαηά ηεο δηαθεξχμεσο δελ θσιχεη ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ. ηνπο δηαγσληζκνχο, νη νπνίνη εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, νη ξπζκίζεηο ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ δελ ζίγνπλ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3886/2010. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηφλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 12. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. Όζνη παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ. 13. Ζ επηηξνπή παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ επηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία : α) απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν. β) Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζ έλα θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη παξαδίδεηαη ζηελ Τπεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε ή ηελ πξφζθιεζε. 16. Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ : Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο ηνπιάρηζηνλ, απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηε δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 17. Αληηπξνζθνξέο : ηνπο δηαγσληζκνχο δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 18. Δλζηάζεηο: Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ/ηνο 118/2007 (ΦΔΚ 150/ ). 11

12 19. Πξνζθεξφκελε ηηκή : α. Ζ ηηκή ζα δνζεί κε θξαηήζεηο ρσξίο ΦΠΑ. β. Πνζνζηφ ΦΠΑ επί ηνηο %, ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο. γ. Οηαλ ε δαπάλε βαξχλεη ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ νη παξαθάησ θξαηήζεηο : - Ζ θξάηεζε 3% ππέξ ηνπ ΜΣΠΤ θαη 2% επ απηνχ. - Ζ θξάηεζε 20% ΟΓΑ επί ηνπ ραξηνζήκνπ. δ. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ην Παλεπηζηήκην. Δπίζεο γίλεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 20. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο Λνηπνί φξνη : Δπηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 21. Γηάζεζε δηαθεξχμεσλ: Οη δηαθεξχμεηο ζα δηαηίζεληαη απφ ην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Σει. (2610) , , θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ Πξνυπνινγηζζείζα αμία Πεγή ρξεκαηνδφηεζεο : Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ηελ παξαπάλσ πξνκήζεηα είλαη επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. θαη ζα βαξχλεη ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. 23. Σξφπνο πιεξσκήο : Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ. 24. Πιεξσκή δαπάλεο δεκνζίεπζεο : Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο, ζα θαηαβάιινληαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή πνπ αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο κε ηε δηαδηθαζία, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ ( Ν.3801/2009, άξζξν 46). 25. Δπίιπζε δηαθνξψλ : Ο πξνκεζεπηήο σο πξνο ηε δηαθήξπμε θαη ζχκβαζε ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο Πάηξαο. 26. Λνηπά ζέκαηα : Χο πξνο ηα ινηπά ζέκαηα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ 118/07 θαη 60/2007. O Αληηπξχηαλεο Υξηζηφθνξνο Α. Κξνληεξάο 12

13 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 13

14 ΠΙΝΑΚΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΙΓΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΩΝ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΔΙΓΟ 1 CD-RW KENA 700 MB 8-12Υ-ΚΟΤΣΗ 2 CD-R ΚΔΝΑ 80/700ΜΒ 32Υ ΚΟΤΣΗ 3 DVD-R KENA 4,7GB 4 DVD +/- RW KENA 4,7GB 5 MOUSE PAD ΓΗΑ OPTICAL MOUSE 6 MOUSE ME ΡΟΓΑΚΗ OPTICAL USB 7 ΓΗΑΦΑΝΔΗΔ ΓΗΑ Ζ/Τ ή ΠΡΟΣΕΔΚΣΟΡΑ 8 USB STICK 2 GB 9 USB STICK 4 GB 10 USB STICK 8 GB 11 USB STICK 16 GB 12 ΘHKH ΓΗΑ CD /DVD 30 ΘΔΔΧΝ 13 ΘHKH ΓΗΑ CD/DVD MONH 14 ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΤΓΡΟ ΟΘΟΝΖ 15 ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΔΣ ΤΓΡΟ ΚΑΗ ΠΑΝΑΚΗ ΓΗΑ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ (ΚΟΤΣΑΚΗ) 16 ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΔΣ (ΤΓΡΟ-ΣΔΓΝΟ) ΜΑΝΣΖΛΑΚΗΑ ΓΗΑ ΟΘΟΝΖ Ζ/Τ (ΚΟΤΣΑΚΗ) 17 ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ-ΠΟΝΣΗΚΗ ΔΣ (combo) 14

15 18 ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ ΜΔ 104 ΠΛΖΚΣΡΑ ΤΝΓΔΖ PS/2 19 ΒΗΒΛΗΑ ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΧΖ 200 ΦΤΛΛΑ (H 100) 20 ΒΗΒΛΗΑ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ 300 ΦΤΛΛΑ (25X35) 21 ΒΗΒΛΗΟ ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ 19X ΦΤΛΛΑ ΥΑΡΣΟΓΔΣΟ 22 ΒΗΒΛΗΟ ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ 36X ΦΤΛΛΑ 23 ΒΗΒΛΗΟ ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ 36X ΦΤΛΛΑ 24 ΚΑΡΝΔ ΑΠΟΣΤΠΧΖ 25 KAPNE ΑΤΣΟΥΔΓΗΧΝ (ΣΔΣΡΑΓΗΑ ΥΑΡΣΗ ΚΑΦΔ ΚΛΖΡΟ ΔΞΧΦΤΛΛΟ ΜΔΓΔΘ.1/2 Α 4 50Φ.) ΦΤΛΛΟ 26 ΚΟΛΛΑ ΚΑΡΔ ΦΤΛΛΟ 27 ΚΟΛΛΑ ΚΑΣΡΗΓΔ ΦΤΛΛΟ 28 ΚΟΛΛΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΡΗΓΈ 25X35 ΦΤΛΛΟ 29 ΚΟΛΛΑ ΡΗΓΔ ΦΤΛΛΟ 30 ΚΟΛΛΑ ΡΗΓΔ ΜΗΚΡΖ ΦΤΛΛΟ 31 ΜΠΛΟΚ ΓΗΑΦΑΝΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ ΜΔΓΈΘΟ A3 110 ΓΡ. 32 ΜΠΛΟΚ ΓΗΑΦΑΝΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ ΜΔΓΈ0Ο A4 110 ΓΡ. 33 ΜΠΛΟΚ ΚΑΡΧ 34 ΜΠΛΟΚ ΛΔΤΚΟ 100ΦΤΛΛΑ ME ΦΗΡΜΑ 17X25 (ΜΠΛΟΚ ΣΗΣΛΧΝ) 35 ΜΠΛΟΚ ΛΔΤΚΟ 100ΦΤΛΛΑ ME ΦΗΡΜΑ 21X29 36 ΜΠΛΟΚ ΛΔΤΚΟ 100ΦΤΛΛΑ ΥΧΡΗ ΦΗΡΜΑ 21X15 15

16 37 ΜΠΛΟΚ ΛΔΤΚΟ 100 ΦΤΛΛΑ ΥΧΡΗ ΦΗΡΜΑ 17X25 38 ΜΠΛΟΚ ΛΔΤΚΟ 100 ΦΤΛΛΑ ΥΧΡΗ ΦΗΡΜΑ 21X29 39 ΜΠΛΟΚ ΡΑΝΣΔΒΟΤ ME SPIRAL 40 ΜΠΛΟΚ ΡΗΓΔ 100 ΦΤΛΛΑ ΥΧΡΗ ΦΗΡΜΑ 17X25 41 ΜΠΛΟΚ ΡΗΓΔ 100 ΦΤΛΛΑ ΥΧΡΗ ΦΗΡΜΑ 21X29 42 ΜΠΛΟΚ ΜΗΛΗΜΔΣΡΔ Α4 43 ΣΔΣΡΑΓΗΟ ΥΑΡΣΟΓΔΣΟ 24X ΦΤΛΛΑ 44 ΣΔΣΡΑΓΗΟ ΥΑΡΣΟΓΔΣΟ 32X ΦΤΛΛΑ 45 ΣΔΣΡΑΓΗΟ SPIRAL 200 ΦΤΛΛΑ 46 ΣΔΣΡΑΓΗΟ SPIRAL 100 ΦΤΛΛΑ 47 ΣΔΣΡΑΓΗΟ ΚΟΗΝΑ ME ΠΛΑΣΗΚΟ ΚΑΛΤΜΜΑ 100 ΦΤΛΛΑ 48 ΣΔΣΡΑΓΗΟ ΚΟΗΝΑ ME ΠΛΑΣΗΚΟ ΚΑΛΤΜΜΑ 200 ΦΤΛΛΑ 49 ΣΔΣΡΑΓΗΟ ΜΖΣΡΧΑ 36X25 CM 200ΦΤΛΛΑ 50 ΣΔΣΡΑΓΗΟ ΜΖΣΡΧΑ 36X25 CM 500 ΦΤΛΛΑ 51 ΥΑΡΣΗ ΓΗΑΦΑΝΔ Δ ΦΤΛΛΑ ΜΔΓΔΘΟΤ A3 ΦΤΛΛΟ 52 ΥΑΡΣΗ FΑΥ210/216Υ100ΑΡΗΣΖΠΟΗΟΣΖΣΑ 53 ΥΑΡΣΗ FAX 210/216X30 ΑΡΗΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 54 ΥΑΡΣΗ FAX 210/ 216X50 ΑΡΗΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 55 ΥΑΡΣΗ ΡΗΕΟΥΑΡΣΟ 0,61 x 15κ. 60 γξακ. 16

17 56 XAPTI ΓΗΑΦΑΝΔ Δ ΡΟΛΟ 110 GR. ΠΛΑΣΟΤ 0.70Μ ΡΟΛΟ 57 ΥΑΡΣΗ ΓΗΑΦΑΝΔ Δ ΡΟΛΛΟ 110 GR. ΠΛΑΣΟΤ 1.00Μ. ΡΟΛΟ 58 ΥΑΡΣΗ ΓΗΑΦΑΝΔ Δ ΦΤΛΛΑ 110 GR. 59 ΥΑΡΣΗ ΓΗΑΦΑΝΔ Δ ΦΤΛΛΑ ΜΔΓΔΘΟΤ Α4 60 ΥΑΡΣΗ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟ 11X15» ΛΔΤΚΟ MONO ΥΗΛΗΑΓΑ 61 ΥΑΡΣΗ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟ 11X15» ΡΗΓΔ MONO ΥΗΛΗΑΓΑ 62 ΥΑΡΣΗ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟ 9,5 X 11» ΡΗΓΔ MONO ΥΗΛΗΑΓΑ 63 ΥΑΡΣΗ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟ 9,5 X 11» ΛΔΤΚΟ MONO ΥΗΛΗΑΓΑ 64 ΥΑΡΣΗ ΡΟΛΟ ΠΑ PLOTTER COATED PAPER 610MMX45/7M ΡΟΛΟ 65 ΥΑΡΣΗ ΡΟΛΟ ΠΑ PLOTTER COATED PAPER 914MMX45,7M 98G/M2 ΡΟΛΟ 66 ΥΑΡΣΗ ΦΧΣ/ΦΖ ΞΖΡΟΓΡΑΦΗΚΟ A3 KOYTI ΣΧΝ 5 ΠΑΚΔΣΧΝ ΓΔΜΗΓΑ 67 ΥΑΡΣΗ ΦΧΣ/ΦΖ ΞΖΡΟΓΡΑΦΗΚΟ B3 (257X364) KOYTΗ ΓΔΜΗΓΑ 68 ΥΑΡΣΗ ΦΧΣ/ΦΖ ΞΖΡΟΓΡΑΦΗΚΟ Β4 ΓΔΜΗΓΑ 69 ΥΑΡΣΗ ΡΟΛΟ ΓΗΑ PLOTTER COATED PAPER 914MMX45,7M 98G/M2 ΡΟΛΟ 70 ΥΑΡΣΗ ΡΟΛΟ ΓΗΑ PLOTTER COATED PAPER 610MMX45,7M ΡΟΛΟ 71 ΥΑΡΣΟΝΗ "ΜΑΣ" 35 X 50 ΛΔΤΚΟ 72 ΥΑΡΣΟΝΗ " ΜΑΣ" 50 X 70 ΛΔΤΚΟ 73 ΥΑΡΣΟΝΗ " ΜΑΣ" 70 X 100 ΛΔΤΚΟ 74 ΥΑΡΣΟΝΗ "ΓΤΑΛΗΣΔΡΟ" 35 X 50 ΛΔΤΚΟ 17

18 75 ΥΑΡΣΟΝΗ " ΓΤΑΛΗΣΔΡΟ" 50 X 70 ΛΔΤΚΟ 76 ΥΑΡΣΟΝΗ " ΓΤΑΛΗΣΔΡΟ" 70 X 100 ΛΔΤΚΟ 77 ΥΑΡΣΟΝΗ "ΜΑΣ" 35 X 50 ΥΡΧΜΑΣΗΣΟ 78 ΥΑΡΣΟΝΗ " ΜΑΣ" 50 X 70 ΥΡΧΜΑΣΗΣΟ 79 ΥΑΡΣΟΝΗ " ΜΑΣ" 70 X 100 ΥΡΧΜΑΣΗΣΟ 80 ΥΑΡΣΟΝΗ "ΓΤΑΛΗΣΔΡΟ" 35 X 50 ΥΡΧΜΑΣΗΣΟ 81 ΥΑΡΣΟΝΗ " ΓΤΑΛΗΣΔΡΟ" 50 X 70 ΥΡΧΜΑΣΗΣΟ 82 ΥΑΡΣΟΝΗ " ΓΤΑΛΗΣΔΡΟ" 70 X 100 ΥΡΧΜΑΣΗΣΟ 83 ΥΑΡΣΟΝΗ ΓΗΑΦΑΝΟ 35 x ΥΑΡΣΟΝΗ ΓΗΑΦΑΝΟ 50 x ΥΑΡΣΟΝΗ ΓΗΑΦΑΝΟ 70 x ΥΑΡΣΗ Α4 ΓΤΑΛΗΣΔΡΟ ΓΗΑ ΔΚΣΤΠΧΖ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ 87 ΕΔΛΑΣΗΝΔ ME ΔΛΑΜΑ ΓΗΑΦΑΝΔΗ 88 ΕΔΛΑΣΗΝΑ ΓΗΑΦΑΝΔΗ 23X32 89 ΕΔΛΑΣΗΝΑ ΚΛΑΔΡ ΦΗΛΖ ΥΖΜΑ Π (ΑΝΟΗΓΜΑ ΠΑΝΧ) 90 ΚΛΑΔΡ ME ΜΖΥΑΝΗΜΟ 8/30/45 (ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ) ΠΛΑΣΗΚΟ 91 ΚΛΑΔΡ ME ΜΖΥΑΝΗΜΟ 8/30/40 (ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ) ΠΛΑΣΗΚΟ 92 ΚΛΑΔΡ ME ΜΖΥΑΝΗΜΟ 8/32 ΠΛΑΣΗΚΟ 93 ΚΛΑΔΡ ME ΜΖΥΑΝΗΜΟ 4/30 ΠΛΑΣΗΚΟ 18

19 94 ΚΟΤΣΗ ΚΟΦΣΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΧΝ ΑΠΛΟ ΥΑΡΣΗΝΟ 95 ΚΟΤΣΗ ΚΟΦΣΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΧΝ ΠΛΑΣΗΚΟ 96 ΚΟΤΣΗ ΚΟΦΣΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΧΝ ΠΛΑΣΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟ 97 ΚΟΤΣΗ ME ΛΑΣΗΥΟ KAI PAXH 8CM 98 ΚΟΤΣΗ I ME ΛΑΣΗΥΟ KAI PAXH 3CM 99 ΚΟΤΣΗ ME ΛΑΣΗΥΟ KAI PAXH 5 CM 100 ΦΑΚΔΛΟ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ NO 113 ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ (10,5X22,5) 101 ΦΑΚΔΛΟ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ NO 123 ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ (11,5X23,5) 102 ΦΑΚΔΛΟ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ NO 133 ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ (12,5X29) 103 ΦΑΚΔΛΟ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΔΝΣΤΠΟΗ NO 133 ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ (12,5X29) 104 ΦΑΚΔΛΟ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΚΗΣΡΗΝΟΗ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ (23X32) 105 ΦΑΚΔΛΟ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΚΗΣΡΗΝΟΗ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ (17,5X23,5) 106 ΦΑΚΔΛΟ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΚΗΣΡΗΝΟΗ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ (18,7X26) 107 ΦΑΚΔΛΟ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΚΗΣΡΗΝΟΗ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ (20X28) 108 ΦΑΚΔΛΟ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΚΗΣΡΗΝΟΗ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ (22X30) 109 ΦΑΚΔΛΟ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΚΗΣΡΗΝΟΗ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ (25X31) 110 ΦΑΚΔΛΟ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΚΗΣΡΗΝΟΗ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ (25X35) 111 ΦΑΚΔΛΟ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΚΗΣΡΗΝΟΗ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ (28X38) 112 ΦΑΚΔΛΟ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΚΗΣΡΗΝΟΗ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ (30X40) 19

20 113 ΦΑΚΔΛΟ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΚΗΣΡΗΝΟΗ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ (11X23 ) 114 ΦΑΚΔΛΟ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΚΗΣΡΗΝΟΗ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ (13X33 ) 115 ΦΑΚΔΛΟ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΚΗΣΡΗΝΟΗ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ (14X22 ) 116 ΦΑΚΔΛΟ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΚΗΣΡΗΝΟΗ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ (15X31 ) 117 ΦΑΚΔΛΟ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΚΗΣΡΗΝΟΗ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ (16X22 ) 118 ΦΑΚΔΛΟ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΛΔΤΚΟΗ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ (22X16) 119 ΦΑΚΔΛΟ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΛΔΤΚΟΗ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ (9,5 X 15) 120 ΦΑΚΔΛΟ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΛΔΤΚΟΗ ΜΔ "ΠΑΡΑΘΤΡΟ" (11 x 23) 121 ΦΑΚΔΛΟ ΑΡΥΔΗΟΤ ΜΠΛΔ ΚΟΡΓΟΝΗ-ΡΑΥΖ ΚΑΗ ΑΤΣΗΑ (30X40X7 ) 122 ΦΑΚΔΛΟ ΑΡΥΔΗΟΤ ΜΠΛΔ ΚΟΡΓΟΝΗ-ΡΑΥΖ ΚΑΗ ΑΤΣΗΑ (30X40X8 ) 123 ΦΑΚΔΛΟ ΑΡΥΔΗΟΤ ΜΠΛΔ ΚΟΡΓΟΝΗ-ΡΑΥΖ ΚΑΗ ΑΤΣΗΑ (25X35X14) 124 ΦΑΚΔΛΟ ΑΡΥΔΗΟΤ ΜΠΛΔ ΚΟΡΓΟΝΗ-ΡΑΥΖ ΚΑ! ΑΤΣΗΑ (25X35X7 ) 125 ΦΑΚΔΛΟ ΑΡΥΔΗΟΤ ΜΠΛΔ ΚΟΡΓΟΝΗ-ΡΑΥΖ ΚΑΗ ΑΤΣΗΑ (25X35X8 ) 126 ΦΑΚΔΛΟ ΑΡΥΔΗΟΤ ΜΠΛΔ ΚΟΡΓΟΝΗ ΡΑΥΖ ΚΑΗ ΑΤΣΗΑ (27X37X14) 127 ΦΑΚΔΛΟ ΑΡΥΔΗΟΤ ΜΠΛΔ ΚΟΡΓΟΝΗ-ΡΑΥΖ ΚΑΗ ΑΤΣΗΑ (27X37X8 ) 128 ΦΑΚΔΛΟ ΑΡΥΔΗΟΤ ΜΠΛΔ ΚΟΡΓΟΝΗ-ΡΑΥΖ ΚΑΗ ΑΤΣΗΑ (30X40X14) 129 ΦΑΚΔΛΟ ΑΡΥΔΗΟΤ ΜΠΛΔ ME ΚΟΡΓΟΝΗ ΚΑΗ ΡΑΥΖ (25X35X10 ) 130 ΦΑΚΔΛΟ ΑΡΥΔΗΟΤ ΜΠΛΔ ME ΚΟΡΓΟΝΗ ΚΑΗ ΡΑΥΖ ( 25X35X14 ) 131 ΦΑΚΔΛΟ ΑΡΥΔΗΟΤ ΜΠΛΔ ME ΚΟΡΓΟΝΗ ΚΑΗ ΡΑΥΖ ( 25X35X16 ) 20

21 132 ΦΑΚΔΛΟ ΑΡΥΔΗΟΤ ΜΠΛΔ ME ΚΟΡΓΟΝΗ ΚΑΗ ΡΑΥΖ ( 25X35X7 ) 133 ΦΑΚΔΛΟ ΑΡΥΔΗΟΤ ΜΠΛΔ ME ΚΟΡΓΟΝΗ ΚΑΗ ΡΑΥΖ (25X35X8 ) 134 ΦΑΚΔΛΟ ΑΡΥΔΗΟΤ ΜΠΛΔ ME ΚΟΡΓΟΝΗ ΚΑΗ ΡΑΥΖ( 27X37X10 ) 135 ΦΑΚΔΛΟ ΑΡΥΔΗΟΤ ΜΠΛΔ ME ΚΟΡΓΟΝΗ ΚΑΗ ΡΑΥΖ (27X37X14 ) 136 ΦΑΚΔΛΟ ΑΡΥΔΗΟΤ ΜΠΛΔ ME ΚΟΡΓΟΝΗ ΚΑΗ ΡΑΥΖ( 27X37X16 ) 137 ΦΑΚΔΛΟ ΑΡΥΔΗΟΤ ΜΠΛΔ ME ΚΟΡΓΟΝΗ ΚΑΗ ΡΑΥΖ ( 27X37X8 ) 138 ΦΑΚΔΛΟ ΑΡΥΔΗΟΤ ΜΠΛΔ ME ΚΟΡΓΟΝΗ ΚΑΗ ΡΑΥΖ (30X40X10) 139 ΦΑΚΔΛΟ ΑΡΥΔΗΟΤ ΜΠΛΔ ME ΚΟΡΓΟΝΗ ΚΑΗ ΡΑΥΖ (30X40X14 ) 140 ΦΑΚΔΛΟ ΑΡΥΔΗΟΤ ΜΠΛΔ ME ΚΟΡΓΟΝΗ ΚΑΗ ΡΑΥΖ (30X40X16) 141 ΦΑΚΔΛΟ ΑΡΥΔΗΟΤ ΜΠΛΔ ME ΚΟΡΓΟΝΗ ΚΑΗ ΡΑΥΖ (30X40X7 ) 142 ΦΑΚΔΛΟ ΑΡΥΔΗΟΤ ΜΠΛΔ ME ΚΟΡΓΟΝΗ ΚΑΗ ΡΑΥΖ (30X40X8) 143 ΦΑΚΔΛΟ ΑΡΥΔΗΟΤ ΜΠΛΔ ME ΚΟΡΓΟΝΗ ΚΑΗ ΡΑΥΖ (40X42X8) 144 ΦΑΚΔΛΟΗ ΓΗΚΟΓΡΑΦΗΑ ΚΗΣΡΗΝΟΗ (ΠΑΚΔΣΟ ΣΧΝ 50) ΠΑΚΔΣΟ 145 ΦΑΚΔΛΟ ΚΑΡΔ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ ΠΑΡΑΘΤΡΟ ΓΔΞΗ 11,4X23 ΚΟΤΣΗΑ 146 ΦΑΚΔΛΟ ΚΡΔΜΑΣΟΗ (ΤΡΣΑΡΗΟΤ) 147 ΦΑΚΔΛΟ ΠΛΑΣΗΚΟ ΜΔ ΑΤΣΗΑ ΚΑΗ ΛΑΣΗΥΟ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΥΡΧΜΑΣΧΝ 148 ΦΑΚΔΛΟ ΥΑΡΣΗΝΟ ΑΠΛΟΗ 25X ΦΑΚΔΛΟ ΥΑΡΣΗΝΟ ME ΑΤΣΗΑ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΥΡΧΜΑΣΧΝ 150 ΦΑΚΔΛΟ ΥΑΡΣΗΝΟΗ ME ΔΛΑΜΑ 151 ΦΑΚΔΛΟ ΥΑΡΣΗΝΟ ME ΛΑΣΗΥΟ ΚΗ ΑΤΣΗΑ 21

22 152 ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΒΑΖ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Δ ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΡΧΜΑΣΑ 37X26X31 ΠΔΡΗΠΟΤ 153 ΔΣΗΚΔΣΔ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΔ ΜΔΓΔΘΟ 025 (No 37-ΣΡΟΓΓΤΛΔ) ΠΑΚΔΣΟ 154 ΔΣΗΚΔΣΔ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΔ ΜΔΓΔΘΟ 104X146 (No 32) ΠΑΚΔΣΟ 155 ΔΣΗΚΔΣΔ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΔ ΜΔΓΔΘΟ 36X50 (No 26) ΠΑΚΔΣΟ 156 ΔΣΗΚΔΣΔ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΔ ΜΔΓΔΘΟ 53X82 (No 65) ΠΑΚΔΣΟ 157 ΔΣΗΚΔΣΔ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΔ ΜΔΓΔΘΟ 70X100 (No 29) ΠΑΚΔΣΟ 158 ΔΣΗΚΔΣΔ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΔ ΜΔΓΔΘΖ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΑΚΔΣΟ 159 ΔΣΗΚΔΣΔ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΔ Δ ΥΑΡΣΗ Α4 40mm X72mm (16 ΔΣΗΚΔΣΔ) ΠΑΚΔΣΟ 160 ΔΣΗΚΔΣΔ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΔ Δ ΥΑΡΣΗ Α4 70mm X 37mm (24 ΔΣΗΚΔΣΔ) ΠΑΚΔΣΟ 161 ΔΣΗΚΔΣΔ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΔ Δ ΥΑΡΣΗ Α4 ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΜΔΓΔΘΧΝ ΠΑΚΔΣΟ 162 ΑΠΟΤΡΡΑΠΣΗΚΖ ΣΑΝΑΛΗΑ 163 ΚΛΗΠ (ΠΗΑΣΡΔ) ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ 1 ¼» (32mm) ΚΟΤΣΑΚΗ 164 ΚΛΗΠ (ΠΗΑΣΡΔ) ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ 1 5/8» {40mm) ΚΟΤΣΑΚΗ 165 ΚΛΗΠ (ΠΗΑΣΡΔ) ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ 1» (25mm) ΚΟΤΣΑΚΗ 166 ΚΛΗΠ (ΠΗΑΣΡΔ) ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ 2» (50mm) ΚΟΤΣΑΚΗ 167 ΚΛΗΠ (ΠΗΑΣΡΔ) ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ 4» (100mm) ΚΟΤΣΑΚΗ 168 ΚιίΠ (ΠΗΑΣΡΔ) ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ 8» (200mm) ΚΟΤΣΑΚΗ 169 ΚΛΗΠ (ΠΗΑΣΡΔ) ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ¾ «(19mm) ΚΟΤΣΑΚΗ 170 ΤΝΓΔΣΖΡΔ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟΗ NO 2 ΚΟΤΣΑΚΗ 22

23 171 ΤΝΓΔΣΖΡΔ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟΗ NO 3 ΚΟΤΣΑΚΗ 172 ΤΝΓΔΣΖΡΔ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ! NO 4 ΚΟΤΣΑΚΗ 173 ΤΝΓΔΣΖΡΔ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟΗ NO 5 ΚΟΤΣΑΚΗ 174 ΤΝΓΔΣΖΡΔ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟΗ NO 7 (77mm) ΚΟΤΣΑΚΗ 175 ΤΡΜΑΣΑΚΗΑ ΤΡΡΑΦΖ 12/6, 24/6 ΚΟΤΣΑΚΗ 176 ΤΡΜΑΣΑΚΗΑ ΤΡΡΑΦΖ 23/12 ΚΟΤΣΑΚΗ 177 ΤΡΜΑΣΑΚΗΑ ΤΡΡΑΦΖ 23/6 ΚΟΤΣΑΚΗ 178 ΤΡΜΑΣΑΚΗΑ ΤΡΡΑΦΖ 64 ΚΟΤΣΗ ΚΟΤΣΑΚΗ 179 ΤΡΡΑΠΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΖ ΜΔΓΑΛΖ ΜΔ ΒΑΖ 180 ΤΡΡΑΠΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΜΗΚΡΟ 181 ΤΡΡΑΠΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΜΔΓΑΛΟ 182 ΦΡΑΓΗΓΑ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΑΚΖ 183 ΦΡΑΓΗΓΑ ΚΟΗΝΖ -1 ΔΗΡΑ 184 ΦΡΑΓΗΓΑ ΚΟΗΝΖ -2 ΔΗΡΔ 185 ΦΡΑΓΗΓΑ ΚΟΗΝΖ 3 ΔΗΡΔ 186 ΦΡΑΓΗΓΑ ΚΟΗΝΖ -4 ΔΗΡΔ 187 ΦΡΑΓΗΓΑ ΚΟΗΝΖ -5 ΔΗΡΔ 188 ΦΡΑΓΗΓΑ ΚΟΗΝΖ ΣΡΟΓΓΤΛΖ 189 ΣΑΜΠΟΝ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΚΟΤΣΗ NO 1 23

24 190 ΣΑΜΠΟΝ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΚΟΤΣΗ NO ΣΑΜΠΟΝ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΚΟΤΣΗ NO ΣΑΜΠΟΝ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΚΟΤΣΗ NO ΣΑΜΠΟΝ ΠΛΑΣΗΚΟ ΜΠΛΔ ΓΗΑΣΑΔΗ 13X ΣΑΜΠΟΝ ΠΛΑΣΗΚΟ ΚΟΚΚΗΝΟ ΓΗΑΣΑΔΗ 13X ΜΔΛΑΝΗ ΓΗΑ ΣΑΜΠΟΝ 32 ΓΡ. ΜΠΛΔ 196 ΜΔΛΑΝΗ ΓΗΑ ΣΑΜΠΟΝ 32 ΓΡ. ΚΟΚΚΗΝΟ 197 ΒΑΖ ΜΔ ΣΤΛΟ ΜΠΛΔ 198 ΜΑΡΚΑΓΟΡΟ FINE 0,4 ΜΠΛΔ 199 ΜΑΡΚΑΓΟΡΟ FINE 0,4 ΜΑΤΡΟ 200 ΜΑΡΚΑΓΟΡΟ ΑΝΔΞΗΣΖΛΖ ΓΡΑΦΖ, ΜΠΛΔ ΥΟΝΓΡΟ 201 ΜΑΡΚΑΓΟΡΟ ΑΝΔΞΗΣΖΛΖ ΓΡΑΦΖ, ΜΑΤΡΟ ΥΟΝΓΡΟ 202 ΜΑΡΚΑΓΟΡΟ ΑΝΔΞΗΣΖΛΖ ΓΡΑΦΖ, ΚΟΚΚΗΝΟ ΥΟΝΓΡΟ 203 ΜΑΡΚΑΓΟΡΟ ΑΝΔΞΗΣΖΛΖ ΓΡΑΦΖ, ΛΔΠΣΟ 204 ΜΑΡΚΑΓΟΡΟ ΜΔ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΜΠΗΛΗΑ 205 ΜΑΡΚΑΓΟΡΟ ΤΠΟΓΡΑΜΜΗΈΧΝ ΚΗΣΡΗΝΟ 206 ΜΑΡΚΑΓΟΡΟ ΤΠΟΓΡΑΜΜΗΔΧΝ ΜΠΛΔ 207 ΜΑΡΚΑΓΟΡΟ ΤΠΟΓΡΑΜΜΗΔΧΝ ΠΡΑΗΝΟ 208 ΜΑΡΚΑΓΟΡΟ ΤΠΟΓΡΑΜΜΗΔΧΝ ΡΟΕ 24

25 209 ΜΟΛΤΒΗ ΑΠΛΟ - "ΚΛΑΗΚΟ" 210 ΜΟΛΤΒΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΓΗΑ ΜΤΣΔ 2 ριζη. 211 ΜΟΛΤΒΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΓΗΑ ΜΤΣΔ 5 ριζη. 212 ΜΟΛΤΒΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΓΗΑ ΜΤΣΔ 7 ριζη. 213 ΜΤΣΔ 2 ριζη. ΓΗΑ ΜΖΥΑΝΗΚΑ ΜΟΛΤΒΗΑ ΚΟΤΣΑΚΗ 214 ΜΤΣΔ 5 ριζη. ΓΗΑ ΜΖΥΑΝΗΚΑ ΜΟΛΤΒΗΑ ΚΟΤΣΑΚΗ 215 ΜΤΣΔ 7 ριζη. ΓΗΑ ΜΖΥΑΝΗΚΑ ΜΟΛΤΒΗΑ ΚΟΤΣΑΚΗ 216 ΜΟΛΤΒΗ ΥΔΓΗΟΤ 217 ΡΑΠΗΝΣΟΓΡΑΦΟ ROTRING NO 0,1 218 ΡΑΠΗΝΣΟΓΡΑΦΟ NO 0,2 219 ΡΑΠΗΝΣΟΓΡΑΦΟ NO 0,3-0,6 220 ΡΑΠΗΝΣΟΓΡΑΦΟΤ ΑΜΠΟΤΛΔ NO 0,2 221 ΡΑΠΗΝΣΟΓΡΑΦΟΤ ΑΜΠΟΤΛΔ NO 0,3-0,6 222 ΡΑΠΗΝΣΟΓΡΑΦΟΤ ΑΜΠΟΤΛΔ NO 0,1 223 ΡΑΠΗΝΣΟΓΡΑΦΟΤ ΠΔΝΑΚ1Α NO 0,1 224 ΡΑΠΗΝΣΟΓΡΑΦΟΤ ΠΔΝΑΚΗΑ NO 0,3 225 ΡΑΠΗΝΣΟΓΡΑΦΟΤ ΠΔΝΑΚΗΑ NO 0,4 226 ΡΑΠΗΝΣΟΓΡΑΦΟΤ ΠΔΝΑΚΗΑ NO 0,5 227 ΡΑΠΗΝΣΟΓΡΑΦΟΤ ΠΔΝΑΚΗΑ NO 0,6 25

26 228 ΡΑΠΗΝΣΟΓΡΑΦΟΤ ΠΔΝΑΚΗΑ NO 0,2 229 ΣΤΛΟ ΜΠΛΔ ΝΟ 0,5 (ΜΑΡΚΑΓΟΡΑΚΗ ΜΔ ΚΟΤΜΠΑΚΗ) retractable 230 ΣΤΛΟ ΚΟΚΚΗΝΟ NO 0,5 (ΜΑΡΚΑΓΟΡΑΚΗ ΜΔ ΚΟΤΜΠΑΚΗ) retractable 231 ΣΤΛΟ ΜΑΤΡΟ NO 0,5 (ΜΑΡΚΑΓΟΡΑΚΗ ΜΔ ΚΟΤΜΠΑΚΗ) retractable 232 ΣΤΛΟ ΠΡΑΗΝΟ NO 0,5 (ΜΑΡΚΑΓΟΡΑΚΗ ΜΔ ΚΟΤΜΠΑΚΗ) retractable 233 ΣΤΛΟ ΜΠΛΔ ΝΟ 0,7 (ΜΑΡΚΑΓΟΡΑΚΗ ΜΔ ΚΟΤΜΠΑΚΗ) retractable 234 ΣΤΛΟ ΚΟΚΚΗΝΟ NO 0,7 (ΜΑΡΚΑΓΟΡΑΚΗ ΜΔ ΚΟΤΜΠΑΚΗ) retractable 235 ΣΤΛΟ ΜΑΤΡΟ NO 0,7 (ΜΑΡΚΑΓΟΡΑΚΗ ΜΔ ΚΟΤΜΠΑΚΗ) retractable 236 ΣΤΛΟ ΠΡΑΗΝΟ NO 0,7 (ΜΑΡΚΑΓΟΡΑΚΗ ΜΔ ΚΟΤΜΠΑΚΗ) retractable 237 ΣΤΛΟ ΜΠΛΔ ΝΟ 1 (ΜΑΡΚΑΓΟΡΑΚΗ ΜΔ ΚΟΤΜΠΑΚΗ) retractable 238 ΣΤΛΟ ΚΟΚΚΗΝΟ NO 1 (ΜΑΡΚΑΓΟΡΑΚΗ ΜΔ ΚΟΤΜΠΑΚΗ) retractable 239 ΣΤΛΟ ΜΑΤΡΟ NO 1 (ΜΑΡΚΑΓΟΡΑΚΗ ΜΔ ΚΟΤΜΠΑΚΗ) retractable 240 ΣΤΛΟ ΠΡΑΗΝΟ NO 1 (ΜΑΡΚΑΓΟΡΑΚΗ ΜΔ ΚΟΤΜΠΑΚΗ) retractable 241 ΣΤΛΟ ΓΗΑΡΚΔΗΑ fine ΜΠΛΔ (ΜΔ ΚΟΤΜΠΑΚΗ - retractable) 242 ΣΤΛΟ ΓΗΑΡΚΔΗΑ fine ΚΟΚΚΗΝΟ (ΜΔ ΚΟΤΜΠΑΚΗ - retractable) 243 ΣΤΛΟ ΓΗΑΡΚΔΗΑ fine ΜΑΤΡΟ (ΜΔ ΚΟΤΜΠΑΚΗ - retractable) 244 ΣΤΛΟ ΓΗΑΡΚΔΗΑ fine ΠΡΑΗΝΟ (ΜΔ ΚΟΤΜΠΑΚΗ - retractable) 245 ΣΤΛΟ ΓΗΑΡΚΔΗΑ medium ΜΠΛΔ (ΜΔ ΚΟΤΜΠΑΚΗ - retractable) 246 ΣΤΛΟ ΓΗΑΡΚΔΗΑ medium ΚΟΚΚΗΝΟ (ΜΔ ΚΟΤΜΠΑΚΗ - retractable) 26

27 247 ΣΤΛΟ ΓΗΑΡΚΔΗΑ medium ΜΑΤΡΟ (ΜΔ ΚΟΤΜΠΑΚΗ - retractable) 248 ΣΤΛΟ ΓΗΑΡΚΔΗΑ medium ΠΡΑΗΝΟ (ΜΔ ΚΟΤΜΠΑΚΗ - retractable) 249 ΣΤΛΟ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΓΤΑΛΗΝΟ / ΠΛΑΣΗΚΟ ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ ΜΠΛΔ fine 250 ΣΤΛΟ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΓΤΑΛΗΝΟ / ΠΛΑΣΗΚΟ ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ ΚΟΚΚΗΝΟ fine 251 ΣΤΛΟ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΓΤΑΛΗΝΟ / ΠΛΑΣΗΚΟ ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ ΜΑΤΡΟ fine 252 ΣΤΛΟ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΓΤΑΛΗΝΟ / ΠΛΑΣΗΚΟ ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ ΠΡΑΗΝΟ fine 253 ΣΤΛΟ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΓΤΑΛΗΝΟ / ΠΛΑΣΗΚΟ ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ ΜΠΛΔ medium 254 ΣΤΛΟ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΓΤΑΛΗΝΟ / ΠΛΑΣΗΚΟ ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ ΚΟΚΚΗΝΟ medium 255 ΣΤΛΟ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΓΤΑΛΗΝΟ /ΠΛΑΣΗΚΟ ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ ΜΑΤΡΟ medium 256 ΣΤΛΟ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΓΤΑΛΗΝΟ /ΠΛΑΣΗΚΟ ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ ΠΡΑΗΝΟ medium 257 ΣΤΛΟ ΜΑΡΚΑΓΟΡΑΚΗ ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ ΟΛΑ ΣΑ ΥΡΧΜΑΣΑ - FINE 258 ΣΤΛΟ ΜΑΡΚΑΓΟΡΑΚΗ ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ ΟΛΑ ΣΑ ΥΡΧΜΑΣΑ - MEDIUM 259 ΜΗΚΡΖ ΑΡΗΘΜΟΜΖΥΑΝΖ (ΚΟΜΠΗΟΤΣΔΡΑΚΗ) 10cm x 15 cm πεξίπνπ 260 ΑΡΗΘΜΟΜΖΥΑΝΖ ΜΔΓΑΛΖ ΜΔ ΥΑΡΣΟΣΑΗΝΗΑ 261 ΒΑΖ ΓΗΑ ΔΛΟΣΔΗΠ ΣΑΘΔΡΖ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ 262 ΒΑΖ ΖΜΔΡΟΓΔΗΚΣΖ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ "ΣΤΠΟΤ ΓΔΡΜΑΣΗΝΟΤ" 263 ΒΑΖ ΖΜΔΡΟΓΔΗΚΣΖ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ 264 ΓΟΜΟΛΑΣΗΥΑ ΓΗΠΛΖ (ΜΠΛΔ - ΚΟΚΚΗΝΖ) 265 ΓΟΜΟΛΑΣΗΥΑ ΥΔΓΗΟΤ ΠΡΑΗΝΖ Ζ ΑΠΡΖ 27

28 266 ΓΑΚΣΤΛΟΒΡΔΥΣΖΡΑ ΠΛΑΣΗΚΟ 267 ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΖ ΣΑΗΝΗΑ ΜΔΓΑΛΖ 268 ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΖ ΣΑΗΝΗΑ ΜΗΚΡΖ 269 ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΖ ΣΑΗΝΗΑ ΜΔΓΑΛΖ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ 270 ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΖ ΣΑΗΝΗΑ ΜΗΚΡΖ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ 271 ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΟ ΜΔ ΓΗΑΛΤΣΗΚΟ (ΔΣ) 272 ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΟ ΣΤΛΟ 273 ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ ΠΛΑΣΗΚΟ ΜΔ 10 ΘΔΜΑΣΑ ΑΠΛΟ 274 ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ ΠΛΑΣΗΚΟ ME 10 ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΗΘΜΖΜΔΝΟ (1-10) 275 ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ ΠΛΑΣΗΚΟ ΜΔ 5 ΘΔΜΑΣΑ ΑΠΛΟ 276 ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ ΠΛΑΣΗΚΟ ΜΔ 5 ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΗΘΜΖΜΔΝΟ (1-5) 277 ΖΜΔΡΟΓΔΗΚΣΖ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΟ 278 ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ SPIRAL ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΟ 279 ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΠΛΑΣΊΚΟ ΓΔΜΔΝΟ 11X ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΠΛΑΣΊΚΟ ΓΔΜΔΝΟ 17X ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΑΥΡΖΣΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 282 ΚΑΡΜΠΟΝ ΜΔΓΑΛΑ (ΜΠΛΔ -ΜΑΤΡΟ ) 44X56 ΠΑΚΔΣΟ 283 ΚΑΡΜΠΟΝ ΜΗΚΡΟ (ΜΠΛΔ-ΜΑΤΡΟ) ΠΑΚΔΣΟ 284 ΚΑΡΦΗΓΔ(ΠΗΝΔΕΔ) ΥΡΧΜΑΣΗΣΔ - ΚΟΤΣΗ ΚΟΤΣΑΚΗ 28

29 285 ΚΑΡΦΗΓΔ ΠΑ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ - ΚΟΤΣΗ ΚΟΤΣΑΚΗ 286 ΚΑΡΦΗΣΔ ΑΣΑΛΗΝΔ Δ ΠΛΑΣΗΚΟ ΚΟΤΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΔ ΚΟΤΣΑΚΗ 287 ΚΟΛΛΑ STICK ΜΗΚΡΖ 288 ΚΟΛΛΑ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ ΡΔΤΣΖ (35 γξακκάξηα πεξίπνπ) 289 ΛΑΣΗΥΑ ΤΚΔΤΑΗΑ No 4-45mm 1000 gr. 290 ΛΑΣΗΥΑ ΤΚΔΤΑΗΑ No 5-55mm 1000 gr. 291 ΛΑΣΗΥΑ ΤΚΔΤΑΗΑ No 6-60mm 1000 gr. 292 ΛΑΣΗΥΑ ΤΚΔΤΑΗΑ No 7-72mm 1000 gr. 293 ΛΑΣΗΥΑ ΤΚΔΤΑΗΑ No 8-80mm 1000 gr. 294 ΛΑΣΗΥΑ ΤΚΔΤΑΗΑ No 9-90mm 1000 gr. 295 ΛΑΣΗΥΑ ΤΚΔΤΑΗΑ Νν10-100mm 1000 gr. 296 ΛΑΣΗΥΑ ΤΚΔΤΑΗΑ Νν11-110mm 1000 gr. 297 ΛΑΣΗΥΑ ΤΚΔΤΑΗΑ ΠΛΑΚΔ 10mm X 190mm 1000 gr. 298 ΛΑΣΗΥΑ ΤΚΔΤΑΗΑ ΠΛΑΚΔ 5mm X 130mm 1000 gr. 299 ΛΑΣΗΥΑΚΗΑ ΛΔΠΣΑ #8 (ΑΚΟΤΛΑ ΣΧΝ 250 ΓΡ) 250 gr. 300 ΜΔΜΟΘΖΚΖ 9X9 ΑΠΛΖ ΓΗΑΦΑΝΖ 301 ΜΟΛΤΒΟΘΖΚΖ ΓΡΑΦΔΗΟΤ "ΣΤΠΟΤ ΓΔΡΜΑΣΗΝΟ" 302 ΞΤΣΡΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΑΠΛΖ - ΚΟΤΣΗ 303 ΠΔΡΦΟΡΑΣΔΡ ΜΔ ΓΤΟ ΣΡΤΠΔ ΓΗΓΑ 29

30 304 ΠΔΡΦΟΡΑΣΔΡ ΜΔ ΓΤΟ ΣΡΤΠΔ ΜΔΓΑΛΟ ΜΔΓΔΘΟ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΟ 305 ΠΔΡΦΟΡΑΣΔΡ ΜΔ ΓΤΟ ΣΡΤΠΔ ΜΔΑΗΟ ΜΔΓΔΘΟ 306 ΠΔΡΦΟΡΑΣΔΡ ΜΔ ΓΤΟ ΣΡΤΠΔ ΜΗΚΡΟ ΜΔΓΔΘΟ 307 ΠΔΡΦΟΡΑΣΔΡ ΜΔ ΣΔΔΡΗ ΣΡΤΠΔ 308 ΠΛΑΝΟΡΑΜΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΟ ΔΣΟΤ (ΜΖΝΗΑΗΟ) 309 ΡΟΓΔΛΔ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΔ - ΚΟΤΣΗ ΚΟΤΣΑΚΗ 310 ΔΛΟΣΔΗΠ ΓΑΛΑΚΣΧΓΔ 19X33 mm 311 ΔΛΟΣΔΗΠ ΓΗΑΦΑΝΔ 15X33 mm 312 ΔΣ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΑΠΛΟ ΟΛΟ ΣΟ ΔΣ 313 ΔΣ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΤΠΟΤ "ΓΔΡΜΑΣΗΝΟ" (ΠΛΖΡΔ ΜΟΛΤΒΟΘΖΚΖ ΚΛΠ) ΟΛΟ ΣΟ ΔΣ 314 ΣΑΗΝΗΔ ΑΝΑΡΣΖΔΧ ΥΔΓΗΧΝ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΔ 315 ΣΑΗΝΗΔ ΑΡΗΘΜΟΜΖΥΑΝΖ 316 ΥΑΡΑΚΑ - ΚΛΗΜΑΚΟΜΔΣΡΟ ΑΠΛΟ 30 cm 317 ΥΑΡΑΚΑ - KΛΗMAKOMETPO ΣΡΗΓΧΝΗΚΟ 30 cm 318 ΥΑΡΑΚΑ-ΣΡΗΓΧΝΟ ΑΠΛΟ ΜΗΚΡΟ 319 ΥΑΡΑΚΑ - ΣΡΗΓΧΝΟ ΑΠΛΟ ΜΔΓΑΛΟ 320 ΥΑΡΑΚΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΠΛΑΚΔ 321 ΥΑΡΑΚΑ ΠΛΑΣΗΚΟ ΓΗΑΦΑΝΖ 50 cm 322 ΥΑΡΣΑΚΗΑ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΑ ΜΗΚΡΑ ΓΔΜΗΓΑ 30

31 323 ΥΑΡΣΑΚΗΑ ΚΤΒΟΤ 7,5X7,5 ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΑ ΓΔΜΗΓΑ 324 ΥΑΡΣΑΚΗΑ ΚΤΒΟΤ 9X9 ΛΔΤΚΑ 325 ΥΑΡΣΟΚΟΠΣΖ - ΚΟΠΗΓΗ ΜΗΚΡΟ- ΣΔΝΖ ΛΑΜΑ 326 ΥΑΡΣΟΚΟΠΣΖ - ΚΟΠΗΓΗ ΦΑΡΓΤ 327 ΥΑΡΣΟΚΟΠΣΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ 328 ΥΑΡΣΟΣΑΗΝΗΑ ΑΡΗΘΜΟΜΖΥΑΝΖ ΝΟ57 (57Υ60) 329 ΚΡΔΜΑΣΟ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΜΔ ΦΔΛΛΟ 40x60 cm 330 ΚΡΔΜΑΣΟ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΜΔ ΦΔΛΛΟ 90x120 cm 331 ΚΗΜΧΛΗΔ ΑΠΡΔ ΚΟΤΣΑΚΗ 332 ΚΗΜΧΛΗΔ ΔΓΥΡΧΜΔ ΚΟΤΣΑΚΗ 333 ΥΑΡΑΚΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ 40 cm 334 ΦΑΛΗΓΗ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 335 ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ("Ξαπισηή") ΠΛΑΣΗΚΖ ΜΟΛΤΒΟΘΖΚΖ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΘΔΔΧΝ 12cm x 25 cm (πεξίπνπ) 31

32 ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΩΝ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΔΙΓΟ ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α. 1 CD-RW ΚΔΝΑ700 MB 8-12Υ-ΚΟΤΣΗ 2 CD-R ΚΔΝΑ 80/700ΜΒ 32Υ ΚΟΤΣΗ 3 DVD-R ΚΔΝΑ 4,7GB 4 DVD +/- RW ΚΔΝΑ 4,7GB 5 MOUSE PAD ΓΗΑ OPTICAL MOUSE 6 MOUSE ME ΡΟΓΑΚΗ OPTICAL USB 7 ΓΗΑΦΑΝΔΗΔ ΓΗΑ Ζ/Τ ή ΠΡΟΣΕΔΚΣΟΡΑ 8 USB STICK 2 GB 9 USB STICK 4 GB 10 USB STICK 8 GB 11 USB STICK 16 GB 12 ΘΖΚΖ ΓΗΑ CD / DVD 30 ΘΔΔΧΝ 13 ΘΖΚΖ ΓΗΑ CD/DVD ΜΟΝΖ 14 ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΤΓΡΟ ΟΘΟΝΖ 15 ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΔΣ ΤΓΡΟ ΚΑΗ ΠΑΝΑΚΗ ΓΗΑ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ (ΚΟΤΣΑΚΗ) 16 ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΔΣ (ΤΓΡΟ-ΣΔΓΝΟ) ΜΑΝΣΖΛΑΚΗΑ ΓΗΑ ΟΘΟΝΖ Ζ/Τ (ΚΟΤΣΑΚΗ) 17 ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ-ΠΟΝΣΗΚΗ ΔΣ (combo) 18 ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ ΜΔ 104 ΠΛΖΚΣΡΑ ΤΝΓΔΖ PS/2 19 ΒΗΒΛΗΑ ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΧΖ 200 ΦΤΛΛΑ (H 100) 32

33 20 ΒΗΒΛΗΑ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ 300 ΦΤΛΛΑ (25X35) 21 ΒΗΒΛΗΟ ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ 19X ΦΤΛΛΑ ΥΑΡΣΟΓΔΣΟ 22 ΒΗΒΛΗΟ ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ 36X ΦΤΛΛΑ 23 ΒΗΒΛΗΟ ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ 36X ΦΤΛΛΑ 24 ΚΑΡΝΔ ΑΠΟΣΤΠΧΖ 25 ΚΑΡΝΔ ΑΤΣΟΥΔΓΗΧΝ (ΣΔΣΡΑΓΗΑ ΥΑΡΣΗ ΚΑΦΔ ΚΛΖΡΟ ΔΞΧΦΤΛΛΟ ΜΔΓΔΘ.1/2 Α 4 50Φ.) ΦΤΛΛΟ 26 ΚΟΛΛΑ ΚΑΡΔ ΦΤΛΛΟ 27 ΚΟΛΛΑ ΚΑΣΡΗΓΔ ΦΤΛΛΟ 28 ΚΟΛΛΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΡΗΓΔ 25X35 ΦΤΛΛΟ 29 ΚΟΛΛΑ ΡΗΓΔ ΦΤΛΛΟ 30 ΚΟΛΛΑ ΡΗΓΔ ΜΗΚΡΖ ΦΤΛΛΟ 31 ΜΠΛΟΚ ΓΗΑΦΑΝΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ ΜΔΓΈΘΟ A3 110 ΓΡ. 32 ΜΠΛΟΚ ΓΗΑΦΑΝΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ ΜΔΓΈ0Ο A4 110 ΓΡ. 33 ΜΠΛΟΚ ΚΑΡΧ 34 ΜΠΛΟΚ ΛΔΤΚΟ 100ΦΤΛΛΑ ME ΦΗΡΜΑ 17X25 (ΜΠΛΟΚ ΣΗΣΛΧΝ) 35 ΜΠΛΟΚ ΛΔΤΚΟ 100ΦΤΛΛΑ ME ΦΗΡΜΑ 21X29 36 ΜΠΛΟΚ ΛΔΤΚΟ 100ΦΤΛΛΑ ΥΧΡΗ ΦΗΡΜΑ 21X15 37 ΜΠΛΟΚ ΛΔΤΚΟ 100 ΦΤΛΛΑ ΥΧΡΗ ΦΗΡΜΑ 17X25 38 ΜΠΛΟΚ ΛΔΤΚΟ 100 ΦΤΛΛΑ ΥΧΡΗ ΦΗΡΜΑ 21X29 33

34 39 ΜΠΛΟΚ ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΜΔ SPIRAL 40 ΜΠΛΟΚ ΡΗΓΔ 100 ΦΤΛΛΑ ΥΧΡΗ ΦΗΡΜΑ 17X25 41 ΜΠΛΟΚ ΡΗΓΔ 100 ΦΤΛΛΑ ΥΧΡΗ ΦΗΡΜΑ 21X29 42 ΜΠΛΟΚ ΜΗΛΗΜΔΣΡΔ Α4 43 ΣΔΣΡΑΓΗΟ ΥΑΡΣΟΓΔΣΟ 24X ΦΤΛΛΑ 44 ΣΔΣΡΑΓΗΟ ΥΑΡΣΟΓΔΣΟ 32X ΦΤΛΛΑ 45 ΣΔΣΡΑΓΗΟ SPIRAL 200ΦΤΛΛΑ 46 ΣΔΣΡΑΓΗΟ SPIRAL 100 ΦΤΛΛΑ 47 ΣΔΣΡΑΓΗΟ ΚΟΗΝΑ ME ΠΛΑΣΗΚΟ ΚΑΛΤΜΜΑ 100 ΦΤΛΛΑ 48 ΣΔΣΡΑΓΗΟ ΚΟΗΝΑ ME ΠΛΑΣΗΚΟ ΚΑΛΤΜΜΑ 200 ΦΤΛΛΑ 49 ΣΔΣΡΑΓΗΟ ΜΖΣΡΧΑ 36X25 CM 200ΦΤΛΛΑ 50 ΣΔΣΡΑΓΗΟ ΜΖΣΡΧΑ 36X25 CM 500 ΦΤΛΛΑ 51 ΥΑΡΣΗ ΓΗΑΦΑΝΔ Δ ΦΤΛΛΑ ΜΔΓΔΘΟΤ A3 ΦΤΛΛΟ 52 ΥΑΡΣΗ FΑΥ210/216Υ100ΑΡΗΣΖΠΟΗΟΣΖΣΑ 53 ΥΑΡΣΗ FAX 210/216X30 ΑΡΗΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 54 ΥΑΡΣΗ FAX 210/ 216X50 ΑΡΗΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 55 ΥΑΡΣΗ ΡΗΕΟΥΑΡΣΟ 0,61 x 15κ. 60 γξακ. 56 ΥΑΡΣΗ ΓΗΑΦΑΝΔ Δ ΡΟΛΟ 110 GR. ΠΛΑΣΟΤ 0.70Μ ΡΟΛΟ 57 ΥΑΡΣΗ ΓΗΑΦΑΝΔ Δ ΡΟΛΟ 110 GR. ΠΛΑΣΟΤ 1.00Μ. ΡΟΛΟ 34

35 58 ΥΑΡΣΗ ΓΗΑΦΑΝΔ Δ ΦΤΛΛΑ 110 GR. 59 ΥΑΡΣΗ ΓΗΑΦΑΝΔ Δ ΦΤΛΛΑ ΜΔΓΔΘΟΤ Α4 60 ΥΑΡΣΗ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟ 11X15» ΛΔΤΚΟ ΜΟΝΟ ΥΗΛΗΑΓΑ 61 ΥΑΡΣΗ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟ 11X15» ΡΗΓΔ ΜΟΝΟ ΥΗΛΗΑΓΑ 62 ΥΑΡΣΗ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟ 9,5 X 11» ΡΗΓΔ ΜΟΝΟ ΥΗΛΗΑΓΑ 63 ΥΑΡΣΗ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟ 9,5 X 11» ΛΔΤΚΟ MONO ΥΗΛΗΑΓΑ 64 ΥΑΡΣΗ ΡΟΛΟ ΠΑ PLOTTER COATED PAPER 610MMX45/7M ΡΟΛΟ 65 ΥΑΡΣΗ ΡΟΛΟ ΠΑ PLOTTER COATED PAPER 914MMX45,7M 98G/M2 ΡΟΛΟ 66 ΥΑΡΣΗ ΦΧΣ/ΦΖ ΞΖΡΟΓΡΑΦΗΚΟ A3 ΚΟΤΣΗ ΣΧΝ 5 ΠΑΚΔΣΧΝ ΓΔΜΗΓΑ 67 ΥΑΡΣΗ ΦΧΣ/ΦΖ ΞΖΡΟΓΡΑΦΗΚΟ B3 (257X364) ΚΟΤΣΗΗ ΓΔΜΗΓΑ 68 ΥΑΡΣΗ ΦΧΣ/ΦΖ ΞΖΡΟΓΡΑΦΗΚΟ Β4 ΓΔΜΗΓΑ 69 ΥΑΡΣΗ ΡΟΛΟ ΓΗΑ PLOTTER COATED PAPER 914MMX45,7M 98G/M2 ΡΟΛΟ 70 ΥΑΡΣΗ ΡΟΛΟ ΓΗΑ PLOTTER COATED PAPER 610MMX45,7M ΡΟΛΟ 71 ΥΑΡΣΟΝΗ "ΜΑΣ" 35 X 50 ΛΔΤΚΟ 72 ΥΑΡΣΟΝΗ " ΜΑΣ" 50 X 70 ΛΔΤΚΟ 73 ΥΑΡΣΟΝΗ " ΜΑΣ" 70 X 100 ΛΔΤΚΟ 74 ΥΑΡΣΟΝΗ "ΓΤΑΛΗΣΔΡΟ" 35 X 50 ΛΔΤΚΟ 75 ΥΑΡΣΟΝΗ " ΓΤΑΛΗΣΔΡΟ" 50 X 70 ΛΔΤΚΟ 76 ΥΑΡΣΟΝΗ " ΓΤΑΛΗΣΔΡΟ" 70 X 100 ΛΔΤΚΟ 35

36 77 ΥΑΡΣΟΝΗ "ΜΑΣ" 35 X 50 ΥΡΧΜΑΣΗΣΟ 78 ΥΑΡΣΟΝΗ " ΜΑΣ" 50 X 70 ΥΡΧΜΑΣΗΣΟ 79 ΥΑΡΣΟΝΗ " ΜΑΣ" 70 X 100 ΥΡΧΜΑΣΗΣΟ 80 ΥΑΡΣΟΝΗ "ΓΤΑΛΗΣΔΡΟ" 35 X 50 ΥΡΧΜΑΣΗΣΟ 81 ΥΑΡΣΟΝΗ " ΓΤΑΛΗΣΔΡΟ" 50 X 70 ΥΡΧΜΑΣΗΣΟ 82 ΥΑΡΣΟΝΗ " ΓΤΑΛΗΣΔΡΟ" 70 X 100 ΥΡΧΜΑΣΗΣΟ 83 ΥΑΡΣΟΝΗ ΓΗΑΦΑΝΟ 35 x ΥΑΡΣΟΝΗ ΓΗΑΦΑΝΟ 50 x ΥΑΡΣΟΝΗ ΓΗΑΦΑΝΟ 70 x ΥΑΡΣΗ Α4 ΓΤΑΛΗΣΔΡΟ ΓΗΑ ΔΚΣΤΠΧΖ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ 87 ΕΔΛΑΣΗΝΔ ME ΔΛΑΜΑ ΓΗΑΦΑΝΔΗ 88 ΕΔΛΑΣΗΝΑ ΓΗΑΦΑΝΔΗ 23X32 89 ΕΔΛΑΣΗΝΑ ΚΛΑΔΡ ΦΗΛΖ ΥΖΜΑ Π (ΑΝΟΗΓΜΑ ΠΑΝΧ) 90 ΚΛΑΔΡ ME ΜΖΥΑΝΗΜΟ 8/30/45 (ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ) ΠΛΑΣΗΚΟ 91 ΚΛΑΔΡ ME ΜΖΥΑΝΗΜΟ 8/30/40 (ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ) ΠΛΑΣΗΚΟ 92 ΚΛΑΔΡ ME ΜΖΥΑΝΗΜΟ 8/32 ΠΛΑΣΗΚΟ 93 ΚΛΑΔΡ ME ΜΖΥΑΝΗΜΟ 4/30 ΠΛΑΣΗΚΟ 94 ΚΟΤΣΗ ΚΟΦΣΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΧΝ ΑΠΛΟ ΥΑΡΣΗΝΟ 95 ΚΟΤΣΗ ΚΟΦΣΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΧΝ ΠΛΑΣΗΚΟ 36

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) Αξ. Μ.Α.Δ.: 42807/06/Β/99/30 ΔΓΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σ. Θ : 10467-541.10

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε..

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. 1 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. ΥΑΝΙΑ, 05 Απγνχζηνπ 2014 2 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΔΡΑ : ΑΚΑΔΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Σμήμα : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ (Ν.Π.Γ.Γ) ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπόιεσο 110, Σ.Κ. 546 21 ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α. Αθήνα, 23/12/2011 ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΧΝ Απιθ. Γιακήπςξηρ: 22/2011 Δ.Σ.Α.Α. Απ. Ππυηοκόλλος: 174616/23-12-2011 ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΧΝ ΑΓΑ: 45ΦΡΟΡΔ1-51Τ Γ/ΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΔΓΡΑ : ΑΚΑΓΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Γ/λζε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.05.24 10:15:35 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ066-5Β3 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΚΑΘ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΠΡΟ: 32 ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά, 10 Λνεκβξίνπ 2011 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΡΖΠ ΞΙΠΖΠ ΡΝ ΑΘΑΘΑΟΡΝ ΗΚΑΡΗΠΚΝ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ.

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΡΖΠ ΞΙΠΖΠ ΡΝ ΑΘΑΘΑΟΡΝ ΗΚΑΡΗΠΚΝ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 15.11.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΡΥ/ΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΝΟΣ. ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Αξδεηηνχ 34β 116 36 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Π. Παπιάθε,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Πιεξ.: Μ.Μαξθνύιε Σει.: 2313 32.3115. Γ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νν Π 05/2014

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Πιεξ.: Μ.Μαξθνύιε Σει.: 2313 32.3115. Γ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νν Π 05/2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Πιεξ.: Μ.Μαξθνύιε Σει.: 2313 32.3115 Γ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νν Π 05/2014 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ-ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΟ (1)

Διαβάστε περισσότερα

Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κίζζσζε θιηλψλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Έρνληεο ππφςε:

Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κίζζσζε θιηλψλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Έρνληεο ππφςε: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ Ν.Π.Γ.Γ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπφιεσο 110, Σ.Κ. 546 21, ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ.

ΑΠΟΦΑΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΛΗΔΗΑ ΔΣΑΝΑΛ Α.Δ. ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ Σει.: 210-9233083, 210-9234093 Fax : 210-9221355 e-mail : etanal@otenet.gr ΑΠΟΦΑΖ ΘΔΜΑ: ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 3/2011 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καλπάκι, 19 / 03 / 2012 ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σίηλορ: «Ππομήθεια ςλικών ύδπεςζηρ και αποσέηεςζηρ ΔΗΜΟ ΠΧΓΧΝΙΟΤ για ηην ζςνηήπηζη ηυν δικηύυν» ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ Απιθ. ππυη.: 6249 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Μαπξησηίζζεο Σαρ. Κψδηθαο : 52100 Καζηνξηά Πιεξνθνξίεο : Φψξαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ»

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» Ραρ.Γ/λζε : ΘΔΦΑΙΝΞΝΙΝ 17 Ραρ.Θψδηθαο : 83100 Ρκήκα : ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ρει Fax

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΕΑΚΤΝΘΟΤ Σαρ.Γ/λζε :Γξφκνο αεξνδξνκίνπ Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν : 2695048125 Fax : 2695023004 Ζκεξνκελία 27/11/2012 Αξηζκ. Πξση. : 1367 Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΖΚΝΠ ΑΠΞΟΝΞΟΓΝ ΓΗΔ/ΛΠΖ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΑΠ & Ρ.. Ζμεπομηνία :11/05/2016 Απ. Ξπωη. :14.069 Γ Η Α Θ Ζ Ο Μ Ζ Λ 1927 Πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ΔΣΟΙΜΟΤ ΑΦΑΛΣΟΜΔΙΓΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ Ιάξηζα 2/11/2012 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΘ 2101, Ταχ. Δ/νση: ΤΚ 41110 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών Υπεύθυνος: Μαντούδη

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθή νδφο Θεζζαινλίθεο Νέα Δπθαξπία Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξίεο : Μ. Μαξθνχιε Σειέθσλν : 2313

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ : 28/4/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 4961 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ TΑΚΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθνηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 8 Ματ 15 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ πνπξγείν γείαο & Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε. ΞΔ. ΞΔΗΟΑΗΩΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΑΓΑ:ΩΒΦΜ469073-ΕΦΝ Γεληθφ Λνζνθνκείν Σίνπ «ΠΘΙΗΡΠΔΗΝ» Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθήξπμεο: 8883 Ξιεξνθνξίεο: BAΙΑΛΗΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΖ ΥΔΡΑΗΑ ΕΩΝΖ ΛΗΜΔΝΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΛΗΜΔΝΑ <ΦΗΛΗΠΠΟ Β >

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΖ ΥΔΡΑΗΑ ΕΩΝΖ ΛΗΜΔΝΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΛΗΜΔΝΑ <ΦΗΛΗΠΠΟ Β > 1 Ο.Λ.Κ. Α.Δ. ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΚΑΒΑΛΑ Καβάια 30/10/2013 Α.Π. :1445 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΖ ΥΔΡΑΗΑ ΕΩΝΖ ΛΗΜΔΝΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΛΗΜΔΝΑ Α.' ΜΔΡΟ ΓΔΝΗΚΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΣΟΝ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Υακειόηεξε ηηκή ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ 22/07/ /07/2011

ΑΠΟΦΑΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΣΟΝ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Υακειόηεξε ηηκή ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ 22/07/ /07/2011 ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΛΗΔΗΑ ΔΣΑΝΑΛ Α.Δ. ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ Σει.: 210-9233083, 210-9234093 Fax : 210-9221355 e-mail : etanal@otenet.gr ΑΠΟΦΑΖ ΘΔΜΑ: ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 2/2011 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Ζκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Δ.Δ ΑΠΟΦΑΗ

ΥΔΓΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Ζκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Δ.Δ ΑΠΟΦΑΗ ΥΔΓΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 3/2012 ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ Β ΚΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Αξηζ. πξωη. 31438/9989

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Αξηζ. πξωη. 31438/9989 ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Σξίπνιε 26 Ινπιίνπ 2011 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Αξηζ. πξωη. 31438/9989 ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ******************************************

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ειίδα 1 απφ 65 Σαρ. Γ/λζε :Γεσξγίνπ Γακαζθνχ 1, Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, Αραξλαί

Διαβάστε περισσότερα

Αλνηθηφο Γεκφζηνο Γηαγσληζκφο 015/07/2011/1

Αλνηθηφο Γεκφζηνο Γηαγσληζκφο 015/07/2011/1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ «ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ» ΣΔΡΜΑ ΠΑΣΡ. ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ & ΝΔΑΠΟΛΔΩ,153 10 ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ»

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 ε.ξδ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΔΗΝ» Ραρ. Γ/λζε: ΡΠΑΘΑΙΥΦ 1 Ρ.Θ. 41 221- ΙΑΟΗΠΑ URL: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα