Αποτελεσµατικότητα: Έννοιες, Εµπειρική ιερεύνηση και Εφαρµογές στα Ελληνικά Νοσοκοµεία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελεσµατικότητα: Έννοιες, Εµπειρική ιερεύνηση και Εφαρµογές στα Ελληνικά Νοσοκοµεία"

Transcript

1 Αποτελεσµατικότητα: Έννοιες, Εµπειρική ιερεύνηση και Εφαρµογές στα Ελληνικά Νοσοκοµεία Κυριακή Σωτηριάδου, Λοχαγός (ΥΝ), 223 ΚΙΧΝΕ Κοζάνης MSc Οικονοµία και ιοίκηση Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται αρχικά οι έννοιες της τεχνικής αποτελεσµατικότητας, της κατανεµητικής αποτελεσµατικότητας και της αποτελεσµατικότητας κλίµακας. Στη συνέχεια, µετά από µια σύντοµη αναφορά στα σχετικά µε την εµπειρική µέτρηση ζητήµατα, γίνεται συζήτηση για την εφαρµογή των εννοιών αυτών στο χώρο της υγείας και παρέχονται συνοπτικά τα κύρια συµπεράσµατα των σχετικών εµπειρικών µελετών για τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας στα ελληνικά νοσοκοµεία. Λέξεις κλειδιά: τεχνική αποτελεσµατικότητα, κατανεµητική αποτελεσµατικότητα αποτελεσµατικότητα κλί- µακας, αποτελεσµατικότητα στα Ελληνικά νοσοκοµεία 1. Εισαγωγή Η έννοια της αποτελεσµατικότητας είναι ευρύτατα χρησιµοποιούµενη στα οικονοµικά και αναφέρεται στην άριστη χρήση των πόρων σε µια παραγωγική διαδικασία. Με άλλα λόγια, µια παραγωγική διαδικασία (ή µια παραγωγική µονάδα) είναι αποτελεσµατική όταν είναι έτσι οργανωµένη ώστε δεδοµένων των στόχων που έχουν τεθεί δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική διαδικασία που να αποφέρει µεγαλύτερο όφελος, όταν όλα τα κόστη έχουν ληφθεί υπόψην (Shubik, 1978). Κατά τον Farell (1957), η αποτελεσµατικότητα αποτελείται από δύο συστατικά στοιχεία: την τεχνική αποτελεσµατικότητα και την κατανεµητική αποτελεσµατικότητα. Τα δύο αυτά στοιχεία µαζί συναποτελούν την ολική αποτελεσµατικότητα. Περαιτέρω, εάν ληφθεί υπόψη η κλίµακα µεγέθους µιας παραγωγικής διαδικασίας και η µορφή των αποδόσεων (σταθερές ή µεταβλητές) που η χρησιµοποιούµενη τεχνολογία έχει, τότε οδηγού- µαστε στην έννοια της αποτελεσµατικότητας κλίµακας, που αναφέρεται στην επιλογή της βέλτιστης κλίµακας παραγωγής. Οι παραπάνω έννοιες συνδέονται µεταξύ τους και µάλιστα, υπάρχει πολλές φορές σύγχυση στη χρήση τους (Rutkauskas and Paulavi ien, 2005; Shubik, 1978). Ωστόσο, χρησιµοποιούνται ευρύτατα για την αξιολόγηση των οικονοµικών µονάδων γενικά, αλλά και των µονάδων υγείας ειδικότερα. Στην εργασία αυτή θα αναλυθούν οι παραπάνω έννοιες και θα διαφανεί η µεταξύ τους σχέση διαγραµµατικά, καθώς επίσης και πως µετρώνται εµπειρικά, µε έµφαση στην εµπειρική έρευνα της αξιολόγησης µονάδων και υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. 2. Είδη αποτελεσµατικότητας 2.1. Τεχνική αποτελεσµατικότητα Σε γενικές γραµµές, ως τεχνική αποτελεσµατικότητα νοείται η δυνατότητα µιας οικονοµικής µονάδας να παράγει το µέγιστο δυνατό προϊόν από ένα δεδοµένο καλάθι εισροών και µε δεδοµένη τεχνολογία. Εναλλακτικά, η τεχνική αποτελεσµατικότητα ορίζεται ως η δυνατότητα µιας οικονοµικής µονάδας να παράγει µια δεδοµένη ποσότητα προϊόντος µε την ελάχιστη δυνατή ποσότητα εισροών. Εποµένως, στον ορισµό της τεχνικής αποτελεσµατικότητας υπάρχει έµφυτο το στοιχείο της σύγκρισης. Προκειµένου να αποφανθούµε εάν µια παραγωγική διαδικασία εµφανίζει τεχνικά αποτελεσµατική, συγκρίνονται οι πραγµατοποιηθείσες µε τις βέλτιστες εισροές και εκροές. Συνήθως η σύγκριση αυτή παίρνει τη µορφή ενός λόγου: Υ/Υ*, όπου Υ είναι το πραγµατικά παραγόµενο προϊόν και Υ* είναι το µέγιστο δυνατό παραγόµενο προϊόν µε ένα δεδοµένο διάνυσµα εισροών Χ ή Χ*/Χ, όπου Χ είναι οι πραγµατικές εισροές και Χ* είναι οι ελάχιστες δυνατές εισροές για να παραχθεί δεδοµένο προϊόν Υ. Οι παραπάνω εκφράσεις υπονοούν ότι όταν µια οικονοµική µονάδα είναι τεχνικά αποτελεσµατική τότε λειτουργεί επάνω Eλληνικό Περιοδικό της Nοσηλευτικής Επιστήµης #48#

2 στο όριο παραγωγής (production frontier) το οποίο ορίζεται ως η εν δυνάµει συνάρτηση παραγωγής. Αυτή η συνάρτηση έχει τη µορφή Όπου είναι ένα διάνυσµα εισροών, είναι ένα διάνυσµα εκροών, P(x) είναι το σύνολο των εκροών και L(y) είναι το σύνολο των εισροών (Silberberg, 1978;Varian, 1992). Με βάση αυτά, η µέτρηση της τεχνικής αποτελεσµατικότητας µιας οικονοµικής µονάδας έχει να κάνει µε τη µέτρηση της απόστασης του συνδυασµού εισροών και εκροών της µονάδας από την εν δυνάµει συνάρτηση παραγωγής. Για τη µέτρηση αυτής της απόστασης χρησιµοποιούνται οι λεγόµενες συναρτήσεις απόστασης (Shephard, 1953), οι οποίες µπορεί να οριστούν είτε ως προς τις εισροές είτε ως προς τις εκροές. Η συνάρτηση απόστασης ως προς τις εισροές ορίζεται ως (Shephard, 1953; Lovell, 1993; Färe and Primont, 1995; Kumbakhar and Lovell, 2000): Η παράµετρος λ για την οποία ισχύει λ 1, αναφέρεται στην τεχνική αποτελεσµατικότητα. Εάν λ = 1 τότε έχουµε τεχνική αποτελεσµατικότητα, ενώ εάν λ>1 τότε έχουµε τεχνική αναποτελεσµατικότητα. Έτσι, αφαιρώντας τη µονάδα από το λ έχουµε το βαθµό της τεχνικής αναποτελεσµατικότητας και εποµένως την απόσταση ώστε να γίνει η παραγωγική µονάδα τεχνικά αποτελεσµατική. Η συνάρτηση απόστασης ως προς τις εκροές ορίζεται ως (Färe and Primont, 1995; Kumbakhar and Lovell, 2000): Η παράµετρος µ για την οποία ισχύει µ 1, αναφέρεται στην τεχνική αποτελεσµατικότητα. Εάν µ = 0 τότε έχουµε τεχνική αποτελεσµατικότητα, ενώ εάν µ<1 τότε έχουµε τεχνική αναποτελεσµατικότητα. Στο ιάγραµµα 1 έχουµε µια συνάρτηση παραγωγής για µία εισροή και µία εκροή. Η εκροή (το προϊόν) y0 παράγεται µε ποσότητα εισροής x 0, ωστόσο µπορεί να παραχθεί επίσης µε µικρότερη ποσότητα x1, δηλαδή µια ποσότητα x 0 /λ. Εποµένως, υπάρχει απόσταση από την τεχνικά αποτελεσµατική παραγωγή. Αντίστοιχα, η x 0, µπορεί να παράγει εκροή (προϊόν) y 0,ωστόσο µπορεί επίσης να παράγει και µεγαλύτερη εκροή y1, δηλαδή µια ποσότητα y 0 /µ. Εποµένως, υπάρχει απόσταση από την τεχνικά αποτελεσµατική παραγωγή. ιάγραµµα 1. Τεχνική αποτελεσµατικότητα ως προς τις εισροές και ως προς τις εκροές Η τεχνική αποτελεσµατικότητα ως προς τις εκροές δίνεται από το λόγο ΓΑ/Γ ενώ η τεχνική αποτελεσµατικότητα ως προς τις εισροές δίνεται από το λόγο ΕΒ/ΕΑ. Όσο το Α πλησιάζει προς το τόσο µικραίνει η απόσταση Α και ο λόγος ΓΑ/Γ τείνει προς τη µονάδα, δηλαδή η παραγωγή γίνεται τεχνικά αποτελεσµατικότερη ως προς τις εκροές. Αντίστοιχα, όσο το Α πλησιάζει προς το Β τόσο µικραίνει η απόσταση ΑΒ και ο λόγος ΕΒ/ΕΑ τείνει προς τη µονάδα, δηλαδή η παραγωγή γίνεται τεχνικά αποτελεσµατικότερη ως προς τις εισροές. Βλέπουµε εποµένως ότι η τεχνική αποτελεσµατικότητα είτε ως προς τις εισροές είτε ως προς τις εκροές παίρνει τιµές µεταξύ µηδέν και ένα. Η πλήρως τεχνικά αποτελεσµατική παραγωγή έχει τιµή µονάδα. Όσα αναφέρθηκαν αµέσως παραπάνω αναφέρονται στην πολύ απλή περίπτωση µιας παραγωγικής διαδικασίας, που έχει µία εισροή και µία εκροή. Στο ιάγραµµα 2 εµφανίζεται η µέτρηση της τεχνικής αποτελεσµατικότητας ως προς τις εκροές για την περίπτωση που µε τη χρήση µιας εισροής x έχουµε παραγωγή δύο εκροών y1 και y2. Ο λόγος ΟΑ/ΟΒ ισούται µε το βαθµό της τεχνικής αποτελεσµατικότητας, µε άλλα λόγια, η απόσταση ΑΒ εκφράζει την τεχνική αναποτελεσµατικότητα, δηλαδή κατά πόσο θα µπορούσαν να αυξηθούν οι εκροές χωρίς να χρησιµοποιήσουµε µεγαλύτερη ποσότητα της εισροής. #49# Τόµος 03 Τεύχος 02

3 ιάγραµµα 2. Μέτρηση της τεχνικής αποτελεσµατικότητας ως προς τις εκροές (µία εισροή, δύο εκροές) Στο ιάγραµµα 3 εµφανίζεται η µέτρηση της τεχνικής αποτελεσµατικότητας ως προς τις εισροές στην περίπτωση µιας παραγωγικής διαδικασίας όπου δύο εισροές x1 και x2 παράγουν µια εκροή y. ιάγραµµα 3. Μέτρηση της τεχνικής αποτελεσµατικότητας ως προς τις εισροές (δύο εισροές, µία εκροή) Ο λόγος ΟΒ/ΟΑ ισούται µε το βαθµό της τεχνικής αποτελεσµατικότητας, µε άλλα λόγια, η απόσταση ΑΒ εκφράζει την τεχνική αναποτελεσµατικότητα, δηλαδή κατά πόσο 2.2. Η κατανεµητική αποτελεσµατικότητα Η κατανεµητική αποτελεσµατικότητα ή αποτελεσµατικότητα τιµών κατά τον Farell (1957), αναφέρεται στην ικανότητα µιας οικονοµικής µονάδας να χρησιµοποιεί τις άριστες ποσότητες και αναλογίες των εισροών µε δεδοµένο το κόστος τους. Με άλλα λόγια, κατανεµητική αποτελεσµατικότητα έχουµε όταν µε δεδοµένες τιµές των εισροών µια οικονοµική µονάδα παράγει εκροές που µεγιστοποιούν το έσοδο ή όταν το µίγµα των εισροών ελαχιστοποιεί το κόστος (Farell, 1957). Στο ιάγραµµα 4 εµφανίζεται µια παραγωγική διαδικασία µε δύο εισροές x1 και x2 που παράγουν µια εκροή y. Η γραµµή ΑΑ εκφράζει το λόγο των τιµών των εισροών, ενώ η καµπύλη ισοπαραγωγής (isoquant), y = f(x1, x2) προέρχεται από τη συνάρτηση παραγωγής και είναι ουσιαστικά όλοι οι πιθανοί συνδυασµοί των εισροών x1 και x2 προκειµένου να παραχθεί ένα δεδοµένο θα µπορούσαν να µειωθούν αναλογικά οι εισροές χωρίς να µειωθεί η παραγόµενη ποσότητα της εκροής. επίπεδο εκροής. Σε όλα τα σηµεία της γραµµής ισοπαραγωγής υπάρχει τεχνική αποτελεσµατικότητα, καθώς εξ ορισµού η γραµµή εκφράζει την παραγωγή του µέγιστου δυνατού προϊόντος από τις εισροές. Όλα τα σηµεία πάνω δεξιά από τη γραµµή αυτή είναι τεχνικά αναποτελεσµατικά. Για παράδειγµα, στο σηµείο P έχουµε τεχνική αναποτελεσµατικότητα που εκφράζεται από την απόσταση PQ. Στο σηµείο Q ωστόσο, παρόλο που έχου- µε τεχνική αποτελεσµατικότητα, δεν έχουµε κατανεµητική αποτελεσµατικότητα γιατί µπορούµε να παράγουµε την ίδια ποσότητα προϊόντος µε λιγότερο κόστος στο σηµείο Q. Η απόσταση RQ εκφράζει τη µείωση σε κόστος που θα είχαµε εάν η παραγωγή γινόταν στο σηµείο κατανεµητικής αποτελεσµατικότητας Q (Lovell, 1993; Colli et al., 2005). Ο συνδυασµός Eλληνικό Περιοδικό της Nοσηλευτικής Επιστήµης #50#

4 ιάγραµµα 4. Κατανεµητική αποτελεσµατικότητα 2.3. Ολική αποτελεσµατικότητα τεχνικής και κατανεµητικής αποτελεσµατικότητας µας δίνει την ολική αποτελεσµατικότητα. Σε όρους του ιαγράµµατος 6, η ολική αποτελεσµατικότητα είναι ο λόγος OR/OP, ενώ το κόστος που µπορεί να εξοικονοµηθεί είναι η απόσταση RP. Όσο το σηµείο της παραγωγής µετακινείται από το P προς το Q τόσο περισσότερο κόστος εξοικονοµείται Η αποτελεσµατικότητα κλίµακας Μια παραγωγική µονάδα µπορεί να λειτουργεί σε τόσο µικρή κλίµακα ώστε η συνάρτηση παραγωγής να βρίσκεται στο στάδιο που χαρακτηρίζεται από αύξουσες αποδόσεις ή αντίστοιχα σε τόσο µεγάλη κλίµακα ώστε η συνάρτηση παραγωγής να βρίσκεται στο στάδιο που χαρακτηρίζεται από φθίνουσες αποδόσεις. Η αποτελεσµατικότητα µπορεί να βελτιωθεί εάν η παραγωγική µονάδα µεταβάλλει την κλίµακα παραγωγής (Hannesson, 2005). Στο ιάγραµµα 5 εµφανίζεται µια τεχνολογία παραγωγής (συνάρτηση παραγωγής) µε σταθερές αποδόσεις κλίµακας fcrs και µια τεχνολογία παραγωγής µε µεταβλητές αποδόσεις κλίµακας fvrs. Τα σηµεία Α, Β, Γ και Ε, τα οποία βρίσκονται πάνω στη συνάρτηση fvrs είναι τεχνικά αποτελεσµατικά, σε αντίθεση µε το σηµείο το οποίο εµφανίζει τεχνική αναποτελεσµατικότητα ίση µε την απόσταση Ε. Τα σηµεία Α, Β και Γ έχουν διαφορετικό µέσο προϊόν που ισούται κατά περίπτωση µε ya/xa, yb/xb και yγ/xγ αντίστοιχα. Το µέσο προϊόν µπορεί επίσης να µετρηθεί µε την κλίση της ακτίνας που διέρχεται από το κάθε σηµείο. Η διαφορετικότητα του µέσου κόστους στα σηµεία αυτά οφείλεται στην ύπαρξη των οικονοµιών κλίµακας. Στο σηµείο Α έχουµε αύξουσες αποδόσεις κλίµακας και το µέσο προϊόν µπορεί να αυξηθεί όσο πηγαίνουµε προς το σηµείο Β. Το αντίθετο συµβαίνει στο σηµείο Γ όπου έχουµε φθίνουσες αποδόσεις κλίµακας και το µέσο προϊόν µπορεί να αυξηθεί εάν µειώσουµε την κλίµακα παραγωγής προς το σηµείο Β. Εποµένως το σηµείο Β αντιστοιχεί στο µέγιστο µέσο προϊόν και είναι το σηµείο άριστης κλίµακας παραγωγής. Η συνάρτηση παραγωγής µε σταθερές αποδόσεις κλίµακας είναι ταυτόσηµη µε την ακτίνα που διέρχεται από το σηµείο Β και είναι ουσιαστικά η εφαπτοµένη της συνάρτησης παραγωγής µε µεταβλητές αποδόσεις κλίµακας. ιάγραµµα 5. Αποτελεσµατικότητα κλίµακας #51# Τόµος 03 Τεύχος 02

5 3. Μέθοδοι εκτίµησης της αποτελεσµατικότητας Στην εµπειρική έρευνα χρησιµοποιούνται δύο κύριες προσεγγίσεις για την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας, όπως φαίνεται στο ιάγραµµα 6 (Fried et al. 2008; Greene, 2008; Thanassoulis et al., 2008; Färe et al., 2008). Κύριο χαρακτηριστικό των παραµετρικών ή οικονοµετρικών µεθόδων είναι η χρησιµοποίηση στοχαστικών εξισώσεων, όπου διαχωρίζεται η επίδραση του τυχαίου σφάλµατος και της αναποτελεσµατικότητας (Fried et al., 2008). Από την άλλη µεριά, οι µη παραµετρικές µέθοδοι βοηθούν στην αποφυγή της σύγχυσης µεταξύ σφαλµάτων εξειδίκευσης και αναποτελεσµατικότητας (Fried et al., 2008). Οι µη παραµετρικές µέθοδοι περιλαµβάνουν κυρίως τη µέθοδο (Data Envelopment Analysis) που αναπτύχθηκε από τους Charnes, Cooper and Rhodes (1978) και τη µέθοδο FHD (Free Disposal Hull), που αναπτύχθηκε από τους Deprins, Simar and Tulkens (1984). Εύλογα προκύπτει το ερώτηµα ποιά µέθοδος είναι καλύτερη και εάν τα αποτελέσµατα θα είναι διαφορετικά εάν χρησιµοποιηθεί το ίδιο σύνολο στοιχείων µε παραµετρική και µε µη παραµετρική µέθοδο. Σε αρκετές εµπειρικές µελέτες που έθεσαν αυτό το ερώτηµα η απάντηση είναι ότι όσο καλύτερα και πληρέστερα είναι τα στοιχεία τόσο περισσότερο πλησιάζουν τα αποτελέσµατα των δύο µεθόδων (Fried et al., 2008). Για παράδειγµα, σε µελέτη για αµερικανικές τράπεζες (Bauer et al. 1998), βρέθηκε υψηλός βαθµός συσχέτισης των αποτελεσµάτων δύο εναλλακτικών παραµετρικών µεθόδων µεταξύ τους, δύο εναλλακτικών µη παραµετρικών µεθόδων µεταξύ τους, και σχετικά υψηλός βαθµός συσχέτισης των αποτελεσµάτων µεταξύ των παραµετρικών και µη παρα- µετρικών µεθόδων. ιάγραµµα 6. Κύριες µεθοδολογικές προσεγγίσεις για την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας 4. Η αποτελεσµατικότητα στο χώρο της υγείας Η βιβλιογραφία των εµπειρικών µελετών για την αποτελεσµατικότητα και την παραγωγικότητα είναι πραγµατικά τεράστια και καλύπτει όλους τους τοµείς της οικονοµίας. Ειδικότερα στο χώρο της υγείας, οι σχετικές µελέτες ανάγονται από τη δεκαετία του 1960 (Lave and Lave, 1970), ενώ την τελευταία εικοσαετία πολλαπλασιάζονται µε αύξοντα ρυθµό. Ο Hollingsworth (2003) παρουσιάζει µια ανασκόπηση 188 σχετικών µελετών µέχρι το 2002, από τις οποίες οι περισσότερες αναφέρονται στη µέτρηση της τεχνικής αποτελεσµατικότητας µε τη χρήση µη παραµετρικών µεθόδων. Χαρακτηριστικό της αύξησης των µελετών είναι ότι σε προηγούµενη ανασκόπηση περίπου πέντε χρόνια πριν (Hollingsworh et al., 1999) ο αριθµός των µελετών ήταν κάτω από το µισό. Και στις δύο αυτές ανασκοπήσεις επισηµαίνονται οι δυσκολίες που αναφέρονται στη φύση των στοιχείων και ειδικότερα η δυσκολία µέτρησης του πραγµατικού αποτελέσµατος και η σοβαρή πιθανότητα µεροληψίας λόγω παράλειψης µεταβλητών. Οι περισσότερες µελέτες αναφέρονται στην αποτελεσµατικότητα των νοσοκοµειακών µονάδων, ενώ ως εισροές χρησιµοποιούνται ο αριθµός των ιατρών, ο αριθµός των νοσηλευτών, ο αριθµός των κλινών και οι δαπάνες για φαρµακευτικό και υγειονοµικό υλικό και ως εκροές χρησιµοποιούνται οι ηµέρες νοσηλείας και ο αριθ- µός των νοσηλευθέντων ασθενών. Συνήθως χρησιµοποιούνται ψευδοµεταβλητές για να χαρακτηριστεί η νοµική µορφή του νοσοκοµείου (ιδιωτικό ή δηµόσιο), ο τόπος λειτουργίας (αστικό ή περιφερειακό), το µέγεθος κλπ. Eλληνικό Περιοδικό της Nοσηλευτικής Επιστήµης #52#

6 Μελέτη Aletras et al., 2007 Athanassopoulos et al., 1999 Athanassopoulos and Gounaris, 2001 Giokas, 2001 Kontodimopoulos et al., 2007 Economou and Giorno, 2009 Polyzos, 2002 Zavras et al., 2002 Πίνακας 1. Εµπειρικές µελέτες της αποτελεσµατικότητας των ελληνικών νοσοκοµείων Μέθοδος ανάλυσης Εισροές: αριθµός ιατρών, αριθµός άλλου προσωπικού, αριθµός κρεβατιών Εκροές: αριθµός εισαγωγών, αριθµός εξωτερικών ασθενών, αριθµός χειρουργικών επεµβάσεων Εισροές: αριθµός γιατρών παθολογικού, χειρουργικού, µικροβιολογικού, αριθµός νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού, αριθµός κλινών Εκροές: αριθµός ασθενών παθολογικού, χειρουργικού, αριθµός εργαστηριακών εξετάσεων, αριθµός κλινικών εξετάσεων Εισροές: αριθµός γιατρών, αριθµός νοσηλευτικού προσωπικού, αριθµός διοικητικού προσωπικού, αριθµός κλινών, κόστος λειτουργικών δαπανών, κόστος φαρµάκων Εκροές: αριθµός ασθενών παθολογικού, χειρουργικού, αριθµός εργαστηριακών εξετάσεων, αριθµός κλινικών εξετάσεων και οικονοµετρική εκτίµηση των συναρτήσεων κόστους Εισροές: αριθµός ιατρών, αριθµός νοσηλευτών, αριθµός άλλου προσωπικού Εκροές: αριθµός νοσηλευθέντων, αριθµός διαγνωστικών εξετάσεων Οικονοµετρική εκτίµηση δύο εξισώσεων µε εξαρτηµένη µεταβλητή τη µέση διάρκεια νοσηλείας (average lenth of stay ALOS) και κόστος ανά περιστατικό. Αριθµός παρατηρήσεων: άτοµα. Εισροές: αριθµός προσωπικού κατά κατηγορία, καλυπτόµενος πληθυσµός Εκροές: ετήσιος αριθµός επισκέψεων Αριθµός νοσοκοµείων 51 νοσοκοµεία του ΕΣΥ 98 νοσοκοµεία του ΕΣΥ 98 νοσοκοµεία του ΕΣΥ 91 δηµόσια νοσοκο- µεία 133 κέντρα υγείας του ΕΣΥ και 118 ιατρεία του ΙΚΑ Σύστηµα υγείας 22 νοσοκοµεία (εξίσωση µέσης διάρκειας νοσηλείας) 127 νοσοκοµεία του ΕΣΥ (εξίσωση του ανά ασθενή κόστους νοσηλείας) 133 ιατρεία του ΙΚΑ Χρονική περίοδος Έτη 2000 και και 1993 για τις δύο εξισώσεις αντίστοιχα Κυριότερα αποτελέσµατα Η τεχνική αποτελεσµατικότητα και η αποτελεσµατικότητα κλίµακας µειώθηκαν µετά τις µεταρρυθµίσεις του ΕΣΥ µε το Ν. 2889/2001 Υπάρχει έδαφος για βελτίωση τόσο της τεχνικής αποτελεσµατικότητας όσο και της αποτελεσµατικότητας κόστους Σηµαντικές αναποτελεσµατικότητες που κοστίζουν στο σύστηµα περί τα 100 εκατοµµύρια Ecu σε τιµές 1992 Μπορεί να εξοικονοµηθεί περί το 20% των δαπανών, ενώ τα µη αποτελεσµατικά νοσοκοµεία µπορούν να παράγουν το ίδιο έργο µε µείωση του ηµερήσιου κόστους νοσηλείας ανά ασθενή κατά 26%. Επίσης το 4,1% των δαπανών υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ οφείλεται σε αναποτελεσµατική λειτουργία των νοσοκοµείων Τα ιατρεία του ΙΚΑ εµφανίζουν µεγαλύτερη τεχνική αποτελεσµατικότητα αλλά και αποτελεσµατικότητα κλίµακας από τα κέντρα υγείας. Το 75% των µονάδων λειτουργεί σε καθεστώς αυξανόµενων αποδόσεων κλίµακας Το ελληνικό σύστηµα υγείας από την 3η θέση το 1990 ανάµεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ έπεσε αποτελεσµατικότητα στη 12η θέση το 2006 Τα νοσοκοµεία κλινών είναι τα πλέον αποτελεσµατικά ως προς το κόστος, ενώ οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη µέση διάρκεια νοσηλείας (ALOS) είναι το µέγεθος και ο τύπος του νοσοκοµείου, ο αριθµός των εξειδικευµένων γιατρών, η πρόσβαση σε εξωτερικά ιατρεία, η ηλικία, το φύλο και η οικογενειακή κατάσταση του ασθενούς, κλπ. Κέντρα που διαθέτουν διαγνωστικό εξοπλισµό είναι πιο αποτελεσµατικά, όπως επίσης και κέντρα που καλύπτουν από έως κατοίκους #53# Τόµος 03 Τεύχος 02

7 4.1. Εµπειρικές µελέτες για την αποτελεσµατικότητα των νοσοκοµείων στην Ελλάδα Οι περισσότερες µελέτες για την αποτελεσµατικότητα των νοσοκοµείων στην Ελλάδα χρησιµοποιούν τη µέθοδο, ενώ κάποιες χρησιµοποιούν την οικονοµετρική παραµετρική προσέγγιση (Πίνακας 1). Υπάρχουν µελέτες που αναφέρονται γενικώς στα νοσοκοµεία αλλά και άλλες που επικεντρώνονται σε κάποια τµήµατα, π.χ. νεφρολογικό, καρδιολογικό κλπ. (Οικονόµου και συν., 2007). Είναι ίσως σκόπιµο να σηµειωθούν στο σηµείο αυτό ορισµένοι περιορισµοί της ανάλυσης. Καταρχήν, τα αποτελέσµατα που αναφέρονται σε διάφορες χώρες είναι δύσκολα συγκρίσιµα µεταξύ τους, καθώς όχι µόνο οι µεθοδολογίες διαφέρουν αλλά και το είδος των νοσοκοµείων και το γενικότερο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας τους που ποικίλει από χώρα σε χώρα. Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι λόγω της δυσκολίας µέτρησης του πραγµατικού αποτελέσµατος της νοσηλείας που είναι η βελτίωση της υγείας των πολιτών, συνήθως χρησιµοποιούνται προσεγγιστικές µεταβλητές όπως π.χ. ο αριθµός των περιστατικών, των εξετάσεων κλπ. Το ίδιο συµβαίνει και µε τις εισροές, όπου χρησιµοποιείται συνήθως ο αριθµός των γιατρών, νοσηλευτών, κλπ. κάτι που βεβαίως δεν περιλαµβάνει παράγοντες ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών που είναι πολύ σηµαντική για την επίτευξη του αποτελέσµατος υγείας στον ασθενή και γενικότερα για την αποτελεσµατικότητα του νοσοκοµείου. 5. Συµπέρασµα Βιβλιογραφία Aletras,Vassilios, Nick Kontodimopoulos, Athanasios Zagouldoudis and Dimitris Niakas (2007), The short-term effect on technical and scale efficiency of establishing regional health systems and general management in Greek NHS hospitals, Health Policy, 83, pp Athanassopoulos, A.D., C. Gounaris and A. Sissouras (1999), A descriptive assessment of the production and cost efficiency of general hospitals in Greece, Health Care Management Science, 2, pp Athanassopoulos, Antreas and Chrysostomos Gounaris (2001), Assessing the technical and allocative effciency of hospital operations in Greece and its resource allocation implications, European Journal of Operational Research, 133, pp Bauer, P. W., A. N. Berger, G. D. Ferrier and D. B. Humphrey (1998), Consistency Conditions for Regulatory Analysis of Financial Institutions:A Comparison of Frontier Methods, Journal of Economics and Business 50(2), pp Charnes, A., W.W. Cooper and E. Rhodes (1978), Measuring the efficiency of decision making units, European Journal of Operational Research, 2(6), pp Coelli T., D.S. P. Rao and G.E. Battese (1999),An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, Kluwer Academic Publishers, Boston. Coelli T., D.S. P. Rao, G.E. Battese and C. O Donnell (2005), An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, 2nd edition, Springer, New York. Deprins, D., L. Simar and H.Tulkens (1984), Measuring Labor-Efficiency in Post Offices, in M. Marchand, P. Pestieau and H. Tulkens (eds.), The Performance of Public Enterprises: Concepts and Measurement, North- Holland, Amsterdam. Η µέτρηση της αποτελεσµατικότητας, ως συστατικό στοιχείο της οικονοµικής αξιολόγησης, έχει ολοένα και ευρύτερη εφαρµογή στο χώρο της υγείας διεθνώς, ιδιαίτερα υπό το πρίσµα των συνεχώς αυξανόµενων δαπανών υγείας, που επιφέρουν δηµοσιονοµικές δυσκολίες στα κράτη και δηµιουργούν σε όλους τους εµπλεκόµενους αλλά και στην κοινωνία γενικότερα την απαίτηση να γνωρίζουν εάν οι διατιθέµενοι πόροι διασφαλίζουν την επίτευξη του άριστου αποτελέσµατος. Η ανάλυση της αποτελεσµατικότητας είναι µια αναγκαιότητα και για την Ελλάδα, όπου υπάρχουν µεγάλα κενά και σηµαντικό κόστος αναποτελεσµατικότητας, όπως διαπιστώνεται από τις σχετικές µελέτες µεµονωµένων ερευνητών σε ακαδηµαϊκό επίπεδο. Οι δηµόσιες αρχές της υγείας σε κεντρικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο διοίκησης µονάδων υγείας, θα πρέπει να εντάξουν τις σχετικές µετρήσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας τους σε τακτή βάση, καθώς επίσης και να υιοθετήσουν πρακτικές οικονοµικής αξιολόγησης για τα προγράµ- µατα υγείας και τις διάφορες εναλλακτικές θεραπείες. Έτσι, θα δοθούν πολύτιµα εργαλεία αφενός στη διοίκηση των µονάδων υγείας για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων, και αφετέρου στις κεντρικές υπηρεσίες του κράτους ώστε να ασκήσουν αποτελεσµατικότερα τον εποπτικό τους ρόλο, µε τελικό στόχο την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του συστή- µατος υγείας και την αναβάθµιση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες. Economou, Charalampos and Claude Giorno (2009), Improving the performance of the public health care system in Greece, OECD Economics Department Working Paper No. 722, Paris. Economou N.A. J. Tountas and D. Niakas (2007), Greek Studies of economic evaluations and efficiency in health care, Archives of Hellenic Medicine, 24(1), pp , (in Greek). Färe, Rolf and Daniel Primont (1995), Multi-output Production and Duality:Theory and Applications, Kluwer Academic Publishers, Boston. Färe, Rolf, Ahawna Grosskopf and Dimitri Margaritis (2008), Eficiency and Productivity: Malmquist and More, in Harold Fried, C.A. Knox Lovell and Shelton Schmidt (eds.),the Measurement of Productive Efficiency and Productivity Growth, Oxford University Press, NY. Farrell, M.J. (1957), The Measurement of Productive Efficiency, Journal of the Royal Statistical Society, Series A (General), 120(3), pp Fried, Harold, C.A. Knox Lovell and Shelton Schmidt (2008), Efficiency and Productivity, in Harold Fried, C.A. Knox Lovell and Shelton Schmidt (eds.) The Measurement of Productive Efficiency and Productivity Growth, Oxford University Press, NY. Giokas, Dimitris I. (2001), Greek hospitals: how well their resources are used, Omega, 29, pp Greene, William (2008), The Ecnometric Approach to Efficiency Analysis, in Harold Fried, C.A. Knox Lovell and Shelton Schmidt (eds.), The Measurement of Productive Efficiency and Productivity Growth, Oxford University Press, NY. Hannesson, Rögnvldur (2005), Does Scale Efficiency Tell Us Anything About Optimal Scale?, SNF Working Paper No. 23/05, Institute for Eλληνικό Περιοδικό της Nοσηλευτικής Επιστήµης #54#

8 Research in Economics and Business Administration, Bergen, Norway. Hollingsworth, Bruce (2003), Non-Parametric and Parametric Applications Measuring Efficiency in Health Care, Health Care Management Science, 6, pp Hollingsworth, Bruce, P.J. Dawson and N. Maniadakis (1999), Efficiency measurement of health care: a review of non-parametric methods and applications, Health Care Management Science, 2, pp Kontodimopoulos, Nick, Giorgos Moschovakis, Vassilis Aletras and Dimitris Niakas (2007), The effect of environmental factors on technical and scale efficiency of primary health care providers in Greece, Cost Effectiveness and Resource Allocation, 5(14). Kumbhakar, Subal and C.A. Knox Lovell (2000), Stochastic Frontier Analysis, Cambridge University Press, UK. Lave, Judith R. and Lester B. Lave (1970), Economic Analysis for Health Service Efficiency:A Review Article, Applied Economics, 1(4), pp Lovell, Knox (1993), Production frontiers and productive efficiency, in Harold O. Fried, C.A. Knox Lovell and Shelton S. Schmidt (eds.), The Measurement of Productive Efficiency, Oxford University Press, UK. Polyzos, Nicholas M. (2002), Striving towards efficiency in the Greek hospitals by reviewing case mix classifications, Health Policy, 61, pp Rutkauskas, Jonas and Eimen Paulavi ien (2005), Concept of Productivity in Service Sector, Engineering Economics, 3(43), pp Shephard, R.W. (1953), Cost and Production Functions, Princeton University Press, Princeton. Shubik, Martin (1978), On Concepts of Efficiency, Policy Sciences, 9, pp Silberberg, Eugene (1978), The Structure of Economics: A mathematical analysis, McGraw-Hill, New York. Thanassoulis, Emmanuel, Maria C.S. Portela and Ozren Despiç (2008), Data Envelopment Analysis: The Mathematical Programming Approach to Efficiency Analysis, in H. Fried, C.A. K. Lovell and S. Schmidt (eds.), The Measurement of Productive Efficiency and Productivity Growth, Oxford University Press, NY. Varian, Hal R. (1992), Microeconomic Analysis, 3rd edition, W.W. Norton & Company, New York. Zavras, Athanasios I., Georgios Tsakos, Charalabos Economou and John Kyriopoulos (2002), Using to Evaluate Efficiency and Formulate Policy Within a Greek National Primary Health Care Network, Journal of Medical Systems, 26(4), pp #55# Τόµος 03 Τεύχος 02

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ρωξάνη Καραγιάννη, Μιχάλης Χατζηπροκοπίου Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ρωξάνη Καραγιάννη και Μιχάλης Χατζηπροκοπίου Τμήμα Οικονομικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ» ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ: ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ» ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ: ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 7 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (), σελ. 375-38 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ» ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Ηστενότητα των οικονοµικών πόρων που διατίθενται για τη λειτουργία των ηµόσιων Νοσοκοµείων

Ηστενότητα των οικονοµικών πόρων που διατίθενται για τη λειτουργία των ηµόσιων Νοσοκοµείων IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 79 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Του ρα Μάριου Τσάκα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ηστενότητα των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ* *

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ* * ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ* * Γιάννης Καραγιάννης 1 και Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος 2

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της αποδοτικότητας πνευμονολογικών κλινικών ΕΣΥ και Πανεπιστημιακών

Μέτρηση της αποδοτικότητας πνευμονολογικών κλινικών ΕΣΥ και Πανεπιστημιακών Πρωτότυπη Εργασία Μέτρηση της αποδοτικότητας πνευμονολογικών κλινικών ΕΣΥ και Πανεπιστημιακών Μαρία Γείτονα 1, Λορένα Ανδρούτσου 2, Νικόλαος Κοτσόπουλος 3, Κώστας Γουργουλιάνης 4 1 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Εκµετάλλευση λιγνιτικών κοιτασµάτων και βιώσιµη ανάπτυξη Ιωάννης E. Τσώλας

Εκµετάλλευση λιγνιτικών κοιτασµάτων και βιώσιµη ανάπτυξη Ιωάννης E. Τσώλας Εκµετάλλευση λιγνιτικών κοιτασµάτων και βιώσιµη ανάπτυξη Ιωάννης E. Τσώλας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών E-mail: itsolas@central.ntua.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η βιώσιµη

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της διαχείρισης των μεταβλητών δαπανών αποτελεί αντικείμενο που χρήζει

Το πρόβλημα της διαχείρισης των μεταβλητών δαπανών αποτελεί αντικείμενο που χρήζει ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 95 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Tου Μάριου Τσάκα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πρόβλημα της διαχείρισης των μεταβλητών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

Η αποτελεσµατικότητα. των δηµόσιων νοσοκοµείων, τα οποία, 2. Θεωρητικό υπόδειγµα. 1. Εισαγωγή. Ρωξάνη Καραγιάννη

Η αποτελεσµατικότητα. των δηµόσιων νοσοκοµείων, τα οποία, 2. Θεωρητικό υπόδειγµα. 1. Εισαγωγή. Ρωξάνη Καραγιάννη Η αποτελεσµατικότητα των δηµόσιων νοσοκοµείων στην Ελλάδα Ρωξάνη Καραγιάννη 1. Εισαγωγή Αντικειµενικός σκοπός του άρθρου είναι η µέτρηση της παραγωγικής αποτελεσµατικότητας, η οποία µπορεί να εκφραστεί

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση αποδοτικότητας ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων

Εκτίμηση αποδοτικότητας ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(6):794-803 Εκτίμηση αποδοτικότητας ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

Email: vrapanos@econ.uoa.gr

Email: vrapanos@econ.uoa.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Μάθηµα: ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γραφείο 305, Σταδίου 5 ιδασκαλία: Β. Ράπανος Ηµέρα και ώρα µαθήµατος: Τρίτη, 11.00-14.00 Ώρες γραφείου:

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές προσεγγίσεις για τη µέτρηση της περιβαλλοντικής επίδοσης. Η περίπτωση της ηλεκτροπαραγωγής από θερµικούς σταθµούς

Εναλλακτικές προσεγγίσεις για τη µέτρηση της περιβαλλοντικής επίδοσης. Η περίπτωση της ηλεκτροπαραγωγής από θερµικούς σταθµούς Εναλλακτικές προσεγγίσεις για τη µέτρηση της περιβαλλοντικής επίδοσης. Η περίπτωση της ηλεκτροπαραγωγής από θερµικούς σταθµούς Ιωάννης E. Τσώλας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Επενδύσεων Έρευνας και Ανάπτυξης σε Παγκόσμιες Επιχειρήσεις

Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Επενδύσεων Έρευνας και Ανάπτυξης σε Παγκόσμιες Επιχειρήσεις Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Επενδύσεων Έρευνας και Ανάπτυξης σε Παγκόσμιες Επιχειρήσεις Φωτεινή Καλαφάτη Πολυτεχνείο Κρήτης Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΣ BSc, MSc, MBA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οκτ 2014

Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΣ BSc, MSc, MBA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οκτ 2014 Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΣ BSc, MSc, MBA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οκτ 2014 Ο ρόλος των Υπουργείων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βασική λειτουργία του Υπουργείου Υγείας εξακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Δημήτριος Ι. Γκιώκας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Δημήτριος Ι. Γκιώκας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής Δημήτριος Ι. Γκιώκας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας

Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Σε τι ποσότητα Μέθοδοι και διαδικασίες παραγωγής Μελέτες για τον προσδιορισμό των αναγκών Προσδιορισμός Αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

9.2.1 Τεχνολογία παραγωγής και όριο (frontier) παραγωγικών δυνατοτήτων

9.2.1 Τεχνολογία παραγωγής και όριο (frontier) παραγωγικών δυνατοτήτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Εισαγωγή στην μη-παραμετρική Ανάλυση Αποτελεσματικότητας: η προσέγγιση της Ανάλυσης Περιβάλλουσας Δεδομένων (Data Envelopment Analysis, DEA). Εκτίμηση αποτελεσματικότητας με την χρήση πραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Πινάκων Κατάλογος Γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διπλωματική εργασία του φοιτητή ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΛΑΝΗ: 8/07 Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αργ. Α. Κανελλόπουλου και Ανασ. Π. Ξεπαπαδέα Παν/μιο Πειραιώς και Παν/μιο Κρήτης, αντιστοίχως 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. Ενότητα 5: Θεωρία της Παραγωγής. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μικροοικονομία. Ενότητα 5: Θεωρία της Παραγωγής. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μικροοικονομία Ενότητα 5: Θεωρία της Παραγωγής Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα. M.G.Koutras,MD.

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα. M.G.Koutras,MD. Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα M.G.Koutras,MD. Τι είναι το ehealth? What Is ehealth (3): A Systematic Review of Published Definitions. Hans Oh et al, J Med Internet Res 2005;7(1).

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

3.2. είκτες λειτουργικής και οικονοµικής απόδοσης των ελληνικών δηµόσιων νοσοκοµείων

3.2. είκτες λειτουργικής και οικονοµικής απόδοσης των ελληνικών δηµόσιων νοσοκοµείων 3.2. είκτες λειτουργικής και οικονοµικής απόδοσης των ελληνικών δηµόσιων νοσοκοµείων Ρωξάνη Καραγιάννη Η νοσοκοµειακή περίθαλψη κατέχει κεντρική θέση στα συστήµατα υγείας όλων των χωρών ακόµη και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θέµα Εργασίας: «Η έννοια της ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας. Αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τα ηµόσια Νοσοκοµεία στην Ελλάδα και προτάσεις για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες. Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων. Πηγή Esy.net. Υγείας

Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες. Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων. Πηγή Esy.net. Υγείας Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες Υγείας Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων Πηγή Esy.net Απολογισμός 2013 1 Ευχαριστούμε! Τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

6 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

6 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Περιεχόμενα Αντί προλόγου...7 Πρόλογος...9 Για ένα βιώσιμο τουρισμό...11 Αγοραστάκης Γιώργος Τουριστική ανάπτυξη: προβλήματα και προοπτικές...19 Μαρινάκης Εμμανουήλ Μεθοδολογία αξιολόγησης σεναρίων τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 5. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 5. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1 ΘΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο 5. Σαρτζετάκης 1 Συνάρτηση παραγωγής Προσδιορίζει τις δυνατότητες παραγωγής ενός αγαθού ή υπηρεσίας (εκροής) ως συνάρτησης των παραγωγικών συντελεστών (εισροών) δεδομένης της τεχνολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης

Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης Μαρία Ζησιοπούλου Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονοµία στην Μακροχρόνια Περίοδο Τι είναι το κλασσικό υπόδειγµα;

Η οικονοµία στην Μακροχρόνια Περίοδο Τι είναι το κλασσικό υπόδειγµα; Η οικονοµία στην Μακροχρόνια Περίοδο Τι είναι το κλασσικό υπόδειγµα; Είναι ένα αρκετά απλό αλλά συνάµα θεωρητικά ισχυρό υπόδειγµα δοµηµένο γύρω από αγοραστές και πωλητές οι οποίοι επιδιώκουν τους δικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΙΑ, 2013 Παράρτημα 1.1: Φόρμα καταγραφής δεδομένων νοσοκομείων 2005-2009 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Data Envelopment Analysis

Data Envelopment Analysis Data Envelopment Analysis Η μέθοδος των «Βέλτιστων Προτύπων Αποδοτικότητας», γνωστή στην διεθνή βιβλιογραφία ως «Data Envelopment Analysis», εφαρμόζεται για τον υπολογισμό της σχετικής αποδοτικότητας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Security in the Cloud Era

Security in the Cloud Era Security in the Cloud Era Dimitris Gritzalis October 2011 Ασφάλεια στην εποχή του Cloud: Παράδοξο ή απλώς διαφορετικό; Δημήτρης Γκρίτζαλης Καθηγητής Ασφάλειας στις ΤΠΕ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ακαδηµαϊκό Έτος 2005-2006 Χειµερινό Εξάµηνο. Γραφείο: Κτίριο 11 Τηλ 261 0996376 e-mail tsekour@econ.upatras.gr.

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ακαδηµαϊκό Έτος 2005-2006 Χειµερινό Εξάµηνο. Γραφείο: Κτίριο 11 Τηλ 261 0996376 e-mail tsekour@econ.upatras.gr. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ακαδηµαϊκό Έτος 2005-2006 Χειµερινό Εξάµηνο ιδάσκων: Ηµέρες και ώρες ιδασκαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 2: Οικονομική Ανάπτυξη και Οικονομική Μεγέθυνση (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Το Ρικαρδιανό υπόδειγμα με ένα συντελεστή (συνέχεια) 1. Ο μόνος σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Η ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΣ;

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Η ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΣ; ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Η ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΣ; Ζάντζος Α. Ι. 1, Βουτσινάς Βασ. 2 1 Ε Πληροφορικής, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΠΕ Πληροφορικής, MSc «ιοίκηση Υγείας», Υποψ.

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκησης Επιχειρήσεων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ eμβα ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΠ5 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Credits 6 ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ος κύκλος ΟΝΟΜ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ

Διοίκησης Επιχειρήσεων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ eμβα ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΠ5 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Credits 6 ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ος κύκλος ΟΝΟΜ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ eμβα ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ Επιχειρησιακή ΔΙΕΠ5 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Έρευνα Credits 6 ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ος κύκλος ΟΝΟΜ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ Βασίλης Αγγελής Ε-ΜAIL v.angelis@aegean.gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποφασίζοντας βάσει της αποτελεσματικότητας: η αξιολόγηση της ιατρικής τεχνολογίας

Αποφασίζοντας βάσει της αποτελεσματικότητας: η αξιολόγηση της ιατρικής τεχνολογίας Αποφασίζοντας βάσει της αποτελεσματικότητας: η αξιολόγηση της ιατρικής τεχνολογίας Χρήστος Λιονής Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Κρήτης Η αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

/ P, παρά το γεγονός ότι στα διαγράµµατα συνεχίζουν

/ P, παρά το γεγονός ότι στα διαγράµµατα συνεχίζουν ΕΝΟΤΗΤΑ 4 4.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ατοµική καµπύλη προσφοράς Προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς Η καµπύλη προσφοράς αποτελεί το γεωµετρικό τόπο όλων των σηµείων που αντιστοιχούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Ένα Δυναµικό Υπόδειγµα Επενδύσεων

Κεφάλαιο 8 Ένα Δυναµικό Υπόδειγµα Επενδύσεων Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναµική Μακροοικονοµική, Αθήνα 2015 Κεφάλαιο 8 Ένα Δυναµικό Υπόδειγµα Επενδύσεων Στο κεφάλαιο αυτό αναλύουµε το βασικό δυναµικό νεοκλασσικό υπόδειγµα επιλογής των επενδύσεων. Το

Διαβάστε περισσότερα

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¹º±½ À à ÄÉ þÿ½ ûµÅÄν À Å µá³ ½Ä±¹ à þÿ µ½¹ºì Ã

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα

Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα Φωτεινή Γιαλαμά Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τεχνικές Αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κρίσιμα Σημεία Ανάπτυξης Προϋπολογισμού κατά Τμήμα, οι Απαντήσεις της Λογιστικής και η Πλευρά της Λήψης Αποφάσεων

Τα Κρίσιμα Σημεία Ανάπτυξης Προϋπολογισμού κατά Τμήμα, οι Απαντήσεις της Λογιστικής και η Πλευρά της Λήψης Αποφάσεων Τα Κρίσιμα Σημεία Ανάπτυξης Προϋπολογισμού κατά Τμήμα, οι Απαντήσεις της Λογιστικής και η Πλευρά της Λήψης Αποφάσεων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια σημεία. Μεθοδολογικές εργασίες. Άρθρα Εφαρμογών. Notes - Letters to the Editor. Εργασίες στη Στατιστική Μεθοδολογία

Κύρια σημεία. Μεθοδολογικές εργασίες. Άρθρα Εφαρμογών. Notes - Letters to the Editor. Εργασίες στη Στατιστική Μεθοδολογία Κύρια σημεία Εργασίες στη Στατιστική Μεθοδολογία Απόστολος Μπουρνέτας Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ Κατηγορίες άρθρων Στατιστικά Περιοδικά Βιβλιογραφική Έρευνα Βιβλιογραφικές Βάσεις Δεδομένων Γενικές Μηχανές

Διαβάστε περισσότερα

DOCTORS HOSPITAL (Πατησίων & Κεφαλληνίας 26, Αθήνα)

DOCTORS HOSPITAL (Πατησίων & Κεφαλληνίας 26, Αθήνα) ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Με ιδιαίτερη χαρά σας γνωρίζουμε ότι, εξασφαλίσαμε σε συνεργασία με τον ΟΜΙΛΟ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ, το Νοσηλευτικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned. Aris Sissouras

Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned. Aris Sissouras Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned Aris Sissouras Το«Υπόδειγµα» Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ενός Συστήµατος Υγείας Λειτουργικό Επίπεδο (Οργάνωση και λειτουργία του συστήµατος)

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Χριστιάνα Γ. Παυλίδου D.U., MSc Κλινικός ιατροφολόγος ιαιτολόγος Επιστηµονικός σύµβουλος ΠΑΙ ΕΙΑΤΡΟΦΗ by Epode Παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα Το

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της αποδοτικότητας του περιφερειακού οικονομικού συστήματος με χρήση της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων (Data Envelopment Analysis)

Εκτίμηση της αποδοτικότητας του περιφερειακού οικονομικού συστήματος με χρήση της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων (Data Envelopment Analysis) Εκτίμηση της αποδοτικότητας του περιφερειακού οικονομικού συστήματος με χρήση της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων (Data Envelopment Analysis) ΠΟΛΤΖΟ ΕΡΑΥΕΙΜ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Το συνολικό προϊόν παίρνει την μέγιστη τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Κυριάκος Σουλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση της αποδοτικότητας του κλάδου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τη χρήση μη παραμετρικών μεθόδων

Η αξιολόγηση της αποδοτικότητας του κλάδου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τη χρήση μη παραμετρικών μεθόδων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Δ.Π.Μ.Σ. : «Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Οικονομία» Η αξιολόγηση της αποδοτικότητας του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών Πρόγραμμα: «Κ. Καραθεοδωρή 2010-2013» Κωδικός έργου: D.160 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Ντεμούσης Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση. Νίκος Θεοχαράκης Διάλεξη 5 Ιανουάριος 2014

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση. Νίκος Θεοχαράκης Διάλεξη 5 Ιανουάριος 2014 Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Νίκος Θεοχαράκης Διάλεξη 5 Ιανουάριος 2014 Ελαστικότητα Ελαστικότητα Γενικά η ελαστικότητα μας δείχνει πως αντιδρά μια εξαρτημένη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης Kozani GR 50100

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης Kozani GR 50100 Ποσοτικές Μέθοδοι Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης 50100 Kozani GR 50100 Απλή Παλινδρόμηση Η διερεύνηση του τρόπου συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας

Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) 1 Προέλευση και ιστορία της Επιχειρησιακής Έρευνας Αλλαγές στις επιχειρήσεις Τέλος του 19ου αιώνα: βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 Εισαγωγή... 11. ΕΝΟΤΗΤΑ I: Το αγαθό «υγεία» και ο ρόλος του κράτους 15. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Συστήµατα Υγείας 61

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 Εισαγωγή... 11. ΕΝΟΤΗΤΑ I: Το αγαθό «υγεία» και ο ρόλος του κράτους 15. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Συστήµατα Υγείας 61 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...9 Εισαγωγή... 11 ΕΝΟΤΗΤΑ I: Το αγαθό «υγεία» και ο ρόλος του κράτους 15 Κεφάλαιο 1: Υγεία και Φροντίδα Υγείας...17 Εισαγωγή...17 Υγεία: Ορισµοί, προσδιοριστικοί παράγοντες, δείκτες...18

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία :

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : Συνειδητή προσπάθεια για το

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακο-οικονομία: Κατάσταση Στην Ελλάδα

Φαρμακο-οικονομία: Κατάσταση Στην Ελλάδα Φαρμακο-οικονομία: Κατάσταση Στην Ελλάδα ΛΑΜΠΡΕΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, PhD, MSc Evidera, Research Scientist, Health Economics & Epidemiology Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φαρμακευτική Σχολή, 4 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς,1.06.2006 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005 ΑΠΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσβασιμότητα και η οπτική των φαρμακευτικών εταιρειών στα στοιχεία της e-συνταγογράφησης

Προσβασιμότητα και η οπτική των φαρμακευτικών εταιρειών στα στοιχεία της e-συνταγογράφησης Προσβασιμότητα και η οπτική των φαρμακευτικών εταιρειών στα στοιχεία της e-συνταγογράφησης Πασχάλης Αποστολίδης Πρόεδρος ΣΦΕΕ Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2015 ehea;th Forum 2015, Divani Caravel Hotel E- συνταγογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Οι συντελεστές παραγωγής (κεφαλαιουχικά αγαθά, εργασία, γη, επιχειρηµατικότητα, κλπ), µετά από µια διαδικασία, µετασχηµατίζονται σε αγαθά και υπηρεσίες. Η συνολική

Διαβάστε περισσότερα

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» «Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» Νίκος Μανιαδάκης, ρ. Οικονοµίας & ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, ιοικητής Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ To Περιβάλλον Εξελίξεις και κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του δείκτη PATH στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Η εφαρμογή του δείκτη PATH στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Η εφαρμογή του δείκτη PATH στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Τραυματισμοί από βελόνα Καλλιτσάρη Σταυρούλα Ειδικός Ιατρός Εργασίας Η ανάγκη λήψης μέτρων για πρόληψη τραυματισμών από αιχμηρά Οι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη αποτίμησης νοσοκομειακών μονάδων βάσει δεικτών ESY.net

Μελέτη αποτίμησης νοσοκομειακών μονάδων βάσει δεικτών ESY.net ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2016, 33(2):198-206 Μελέτη αποτίμησης νοσοκομειακών μονάδων βάσει δεικτών ESY.net ΣΚΟΠΟΣ Απαραίτητη και επιτακτική, στις ημέρες μας, είναι η αξιολόγηση του υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ TMHMA : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

:,,,, ,,, ;,,,,,, ,, (Barro,1990), (Barro and Sala2I2Martin,1992), (Arrow and Kurz,1970),, ( Glomm and Ravikumar,1994), (Solow,1957)

:,,,, ,,, ;,,,,,, ,, (Barro,1990), (Barro and Sala2I2Martin,1992), (Arrow and Kurz,1970),, ( Glomm and Ravikumar,1994), (Solow,1957) : 3 ( 100820 :,,,,,,,;,,,,,, :,,,,,, (Barro,1990, (Barro and Sala2I2Martin,1992,(Arrow and Kurz,1970,,, ( Glomm and Ravikumar,1994,,,, (Solow,1957 3, 10 2004 3,,,,,,,,,,,, :,,, ( Inada,1963,,,,,;, ;, ;,,,,,(Ramsey,1928,,,,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας,

Διαβάστε περισσότερα

Δαπάνη Υγείας. Φαρμακευτική Δαπάνη. Καινοτομία. Μ. Ολλανδέζος Μ. Ολλανδέζος

Δαπάνη Υγείας. Φαρμακευτική Δαπάνη. Καινοτομία. Μ. Ολλανδέζος Μ. Ολλανδέζος Δαπάνη Υγείας Φαρμακευτική Δαπάνη Καινοτομία Μ. Ολλανδέζος Μ. Ολλανδέζος Δαπάνη υγείας ως % του ΑΕΠ χώρες του ΟΟΣΑ (2012) Καναδάς (e) Βέλγιο Ιαπωνία (e) Αυστρία Σουηδία Πηγή: OECD health data (Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Ρεζίτης. Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2004), σελ. 383-390

Αντώνιος Ρεζίτης. Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2004), σελ. 383-390 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 7 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (00), σελ. 383-390 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα 2011 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Πηγών: Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη και Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Συλλογή HEAL-Link

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτικό πλαίσιο και χρηματοδοτική ροή: contradictio in terminis

Οργανωτικό πλαίσιο και χρηματοδοτική ροή: contradictio in terminis Η υπέρβαση της κρίσης στον ΕΟΠΥΥ: ένα σχέδιο ανασυγκρότησης της ασφάλισης και της περίθαλψης Γιάννης Κυριόπουλος MD, MPH, MSc, PhD, Αναστάσης Σκρουμπέλος BSc, MSc Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ http://www.economics.edu.gr 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ( τρόποι επίλυσης παρατηρήσεις σχόλια ) ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ο πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων µιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 51, Τεύχος 3ο-4ο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 51, No 3-4, University of Piraeus ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2010 ΚΑΙ 2011

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2010 ΚΑΙ 2011 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2010 ΚΑΙ 2011 ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ I Μέτρα και πολιτικές, που κληθήκαμε να εφαρμόσουμε από το τέλος του 2010 και τα αποτελέσματά τους φάνηκαν σταδιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Α5. Όταν η ζήτηση για ένα αγαθό είναι ελαστική, τότε πιθανή αύξηση της τιµής του, θα οδηγήσει σε µείωση της καταναλωτικής δαπάνης για αυτό το αγαθό

Α5. Όταν η ζήτηση για ένα αγαθό είναι ελαστική, τότε πιθανή αύξηση της τιµής του, θα οδηγήσει σε µείωση της καταναλωτικής δαπάνης για αυτό το αγαθό ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 (για άριστα διαβασµένους) ΟΜΑ Α Α Να απαντήσετε στις επόµενες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής A1. Σε γραµµική ΚΠ της µορφής Y =

Διαβάστε περισσότερα