ΚΌΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΌΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΚΌΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ Χρήστου Γ., Μιχαηλίδης Μ., Τεκερλεκοπούλου Α., Ακράτος Χ.Σ. και Βαγενάς.Β. Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 30100, Αγρίνιο, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία εξετάζει την παραγωγή κόµποστ από πυρήνα και φύλλα ελιάς από ένα ελαιοτριβείο τριών φάσεων. Η διεργασία της κόµποστοποιήσης πραγµατοποιήθηκε µε την χρήση ενός σειραδίου, στο οποίο τοποθετηθήκαν τα φύλλα και ο πυρήνας σε αναλογία 1:2. Το κόµποστ παρέµεινε στο σειράδι για 60 ηµέρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναπτύχθηκαν θερµοφιλικές θερµοκρασίες για περίπου 40 ηµέρες. Μετά την παραµονή του στο σειράδι, το κόµποστ αποθηκεύτηκε σε κλειστό χώρο για την ωρίµανση του για άλλες 60 ηµέρες. Το τελικό προϊόν είναι καλής ποιότητας εδαφοβελτιωτικό µε λόγο C/N 27.1 και υψηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών (N: 1.79%, P: 0.17%, K: 4.97%, Na: 2.8%). Το ώριµο κόµποστ είχε τον υψηλότερο δείκτη βλαστικότητας (198%), που έχει καταγραφεί ως σήµερα. Πειράµατα έδειξαν ότι προσθήκη 3,15 ton κόµποστ ανά στρέµµα, αυξάνει την παραγωγή του µαρουλιού κατά 145%. COMPOSTING OF OLIVE MILL PLANT WASTES Michailides M., Christou G., Tekerlekopoulou A.G., Akratos C.S. and Vayenas D.V. Department of Environmental and Natural Resources Management, University of Ioannina, Seferi 2, Agrinio, ABSTRACT The composting of olive leaves and olive pomace from a three phase olive mill was tested as a method for olive mill s solid waste reuse. The process was carried out using one compost windrow and mixing olive leaves and olive pomace in a portion of 1:2. Compost resident in the windrow lasted 60 days. During this period thermophilic temperatures developed for 40 days. After windrow compost was placed in a closed area for maturation for 60 more days. The final product is a high quality amendment with C/N 27.1 and high nutrient concentrations (N, 1.79%; P, 0.17%; K 4.97%; Na, 2.8%). Mature compost had the highest germination index (198%) reported until today, when germination index in the majority of previous studies was lower than 80%. Furthermore an addition of 3.15 ton of compost per 1000 m 2, could increase lettuce yield by 145%. 1

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παραγωγή ελαιολάδου είναι ιδιαιτέρως σηµαντική για τις µεσογειακές χώρες καθώς παράγουν πάνω από το 95% της παγκόσµιας παραγωγής (Aktas et al., 2001). Τα ελαιοτριβεία παράγουν επίσης και δύο ρεύµατα αποβλήτων, τα στερεά υπολείµµατα της ελιάς και τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείου (ΥΑΕ). Τα ΥΑΕ σχηµατίζονται από το νερό που περιέχεται στον καρπό της ελιάς και από το νερό που χρησιµοποιείται στην παραγωγή του ελαιολάδου. Η ετησία παραγωγή των ΥΑΕ υπολογίζεται σε πάνω από 10 7 m 3 [1], µε ρυπαντικό φορτίο το οποίο ισούται σε 22 εκατοµµύρια ισοδύναµους κατοίκους [2]. Οι πιο κοινές τεχνολογίες για την παραγωγή ελαιόλαδου είναι τα φυγοκεντρικά συστήµατα δύο και τριών φάσεων. Τα συστήµατα δύο φάσεων, που είναι πιο σύγχρονα από αυτά των τριών και συνήθως χρησιµοποιούνται στην Ισπανία και την Ιταλία, και παράγουν ελαιόλαδο και µιας µορφή ιλύος [3]. Η ιλύς αυτή είναι ένα υδαρό στερεό υπόλειµµα (56,6% περιεχόµενο σε νερό) µε υψηλές συγκεντρώσεις φαινολών (74,5%) [4]. Η ιλύς συνήθως διασκορπίζεται σε χωράφια προκαλώντας περιβαλλοντικά προβλήµατα [3]. Στην Ελλάδα η παραγωγή ελαιολάδου γίνεται κυρίως από περίπου 2300 ελαιοτριβεία µικρής κλίµακας διασκορπισµένα σε όλη την χώρα, τα οποία είναι συνήθως τριών φάσεων, και τα παραπροϊόντα τους περιλαµβάνουν στερεά υπολείµµατα και ΥΑΕ. Ως κόµποστοποιήση συνήθως αναφέρεται η αερόβια σταθεροποίηση οργανικής ύλης, ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε καλλιέργειες για την ανάπτυξη των φυτών [5]. Η πλειονότητα των προσπαθειών για κόµποστοποίηση παραπροϊόντων ελαιοτριβείου χρησιµοποίησαν την ιλύ από ελαιοτριβεία δύο φάσεων και άλλα αγροτικά παραπροϊόντα ως παράγοντες διόγκωσης [3, 5-13]. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα προκαταρτικά αποτελέσµατα κόµποστοποίησης ελαιοπυρήνα και φύλλων ελιάς. Για την παρακολούθηση της διεργασία και την εκτίµηση της ποιότητα του κόµποστ, η θερµοκρασία, το ph, η ηλεκτρικά αγωγιµότητα, η περιεκτικότητα σε υγρασία ο ολικός C, το ολικό N και ο ολικός P προσδιορίστηκαν σε διάφορα στάδια της διεργασίας κόµποστοποιήσης. Για την εκτίµηση της ποιότητας του τελικού προϊόντος ως εδαφοβελτιωτικού πραγµατοποιηθήκαν πειράµατα του δείκτη βλαστικότητας (GI) σύµφωνα µε τους Zucconi et al. [14] µε τη χρήση σπόρων καρδάµου (Lepedium sativum) και πειράµατα µε φυτά µαρουλιού. 2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ 2.1. ιεργασία κόµποστοποίησης Τα πειράµατα διεξήχθησαν σε ένα ελαιοτριβείο τριών φάσεων, το οποίο βρίσκεται κοντά στην πόλη της Αµφιλοχίας του νοµού Αιτωλοακαρνανίας. Τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν ήταν φύλλα ελιάς και ελαιοπυρήνας, τα οποία αναµίχθηκαν σε αναλογία 1:2, αντίστοιχα. Τα υλικά τοποθετηθήκαν σε ένα σειράδι ορθογωνικής διατοµής µήκους 8 m, πλάτους 1 m και βάθους 0,5 m. Το κόµποστ παρέµεινε στο σειράδι για 60 ηµέρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης φάσης ο σωρός αναδευόταν περίπου κάθε εβδοµάδα ή όταν η θερµοκρασία του κόµποστ µειωνόταν. Κατά τη διάρκεια της κόµποστοποίησης προστεθόταν νερό, ώστε να παραµείνει η 2

3 υγρασία του κόµποστ σε υψηλά επίπεδα (πάνω από 50%). Μέτα την παραµονή του για 60 ηµέρες στο σειράδι το κόµποστ τοποθετήθηκε σε κλειστό µέρος για ωρίµανση, η οποία διήρκησε 60 ηµέρες Μέθοδοι φυσικοχηµικών αναλύσεων Η θερµοκρασία του κοσµποστ µετρούνταν κατά µήκος του σειραδιού σε βάθος 0,25 m µε τη χρήση θερµόµετρου. είγµατα από το κόµποστ συλλέγονταν κάθε 15 ηµέρες για εξεταστεί η πρόοδος της διεργασίας κόµποστοποίησης. Τα δείγµτα αναλύονταν στο εργαστήριο για το προσδιορισµό της υγρασία και των πτητικών στερεών (VS) [15], του αζώτου Kjeldahl (ΤΚΝ) [16] και του ολικού φωσφόρου (TP) [ 17]. Επίσης πραγµατοποιήθηκαν και στατικά ρεσπιροµετρικά πειράµατα όπως περιγράφονται από τους Komilis and Tziouvaras [5]. Τα µετεωρολογικά δεδοµένα (συµπεριλαµβανοµένου και της θερµοκρασίας αέρα) συλλέχθησαν από σταθµό του Εθνικού Αστεροσκοπείου στο Κοµπότι (περιοχή κοντά στο ελαιοτριβείο) Τεστ φυτοτοξικότητας Η φυτοτοξικότητα προσδιορίζεται από τη σύγκριση της βλαστικότητας (ανάπτυξη ριζών) κάποιου είδους σπόρων στο υπό µελέτη ρυπασµένο έδαφος και της βλαστικότητας των ίδιων σπόρων σε πρότυπο εδαφικό υλικό (δείγµα αναφοράς). Σε τρυβλία τοποθετήθηκαν 5 φύλλα διηθητικό χαρτί τα οποία διαβρέχθηκαν µε 5ml απόβλητου διαφορετικών αναλογιών 0% (µάρτυρας), 25%, 50%, 75%, 100% βασικού διαλύµατος αποβλήτου, αφού πρώτα είχαν τοποθετηθεί σε αυτά 25 σπόροι του φυτού. Οι επαναλήψεις που έγιναν για κάθε δείγµα ήταν τρεις. Στο µάρτυρα το διηθητικό χαρτί διαβρέχθηκε µε αποσταγµένο νερό. Τα τρυβλία τοποθετούταν σε υγρό θάλαµο και επωάζονταν επί 48 ώρες σε θερµοκρασία 26 C. Στο τέλος του χρόνου επώασης µετρήθηκαν τόσο οι σπόροι που βλάστησαν όσο και το µήκος των ριζιδίων των νεαρών φυταρίων. Ένα άλλο τεστ φυτοτοξικότητας πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση φυτών µαρουλιού (Lactuca sativa). Σε αυτό το τεστ ώριµο κόµποστ προστέθηκε στην επιφάνεια των γλαστρών που αναπτύσσονταν τα µαρούλια. Χρησιµοποιήθηκαν διαφορετικές ποσότητες κόµποστ 100, 200, 300 και 400 g σε κάθε γλάστρα. Οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν σε 3,18, 6,37, 9,56, 12,74 kg/στρέµµα. Η πρόσθεση του κόµποστ πραγµατοποιήθηκε 10 ηµέρες µετά την φύτευση. Για κάθε ποσότητα κόµποστ χρησιµοποιήθηκαν τρεις γλάστρες. Η ανάπτυξη των φυτών έγινε µέσα σε θερµοκήπιο. Οι γλάστρες αρδεύονταν καθηµερινά µε 1 kg νερού η κάθε µια. Μέτα από 20 ηµέρες όλα τα φυτά αφαιρέθησαν από τις γλάστρες για να ζυγιστούν τα φύλλα και οι ρίζες τους. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 3.1. Μεταβολές θερµοκρασίας Η συνολική διάρκεια της διεργασίας κόµποστοποίησης ήταν 120 ηµέρες (60 ηµέρες στο σειράδι και 60 ηµέρες ωρίµανση), η οποία είναι από τις συντοµότερες διάρκειας κόµποστοποίησης (για υτού του είδους υποστρώµατα). Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1 οι χρόνοι κόµποστοποίησης σε προηγούµενα πειράµατα κυµαίνονταν από 90 ηµέρες [3, 12] έως 548 ηµέρες [5]. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1 η 3

4 θερµοκρασία στο σειράδι αυξήθηκε πάνω από τους 45 o C (θερµοφιλικές θερµοκρασίες) µετά την τρίτη ηµέρα και παρέµεινε στην θερµοφιλική περιοχή έως την ηµέρα 40. Το κόµποστ παρέµεινε στο σειράδι για άλλες 20 ηµέρες, ώστε να διασφαλιστεί ότι η θερµοφιλική φάση έχει τελειώσει. Μέτα την ηµέρα 60 το κόµποστ αφαιρέθηκε από το σειράδι και τοποθετήθηκε σε κλειστό χώρο για ωρίµανση T ( o C) Compost Air Turns Day Εικόνα 1. ιάγραµµα µεταβολής της θερµοκρασίας του κόµποστ Χαρακτηριστικά του κόµποστ Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του κόµποστ στις διάφορες φάσεις (πρώτη µέρα στο σειράδι, τελευταία µέρα στο σειράδι και τέλος περιόδου ωρίµανσης). Η ξηρή µάζα µειώθηκε κατά τη διάρκεια της κόµποστοποιήσης από το 53% στο 45% στο τέλος της ωρίµανσης. Το ph του κόµποστ την ηµέρα 0 (πρώτη µέρα στο σειράδι) ήταν 7,66 και αυξήθηκε στα 8,08 την ηµέρα 60 (τελευταία µέρα στο σειράδι ). Αύξηση του ph παρατηρήθηκε επίσης από τους Hachicha et al. [9] και αποδίδεται πιθανώς στην βιοαποδόµηση των οξέων, που περιέχουν καρβοξυλικές και φαινολικές οµάδες, και στην ανοργανοποίηση των οργανικών συστατικών. Το ph του κόµποστ µετά την ωρίµανση µειώθηκε στο 7.58, το οποίο είναι αποτέλεσµα της αερόβιας ωρίµανσης του κόµποστ [9]. Η ηλεκτρική αγωγιµότητα (EC) µειώθηκε κατά την παραµονή του κόµποστ στο σειράδι από 1,21 σε 1,05 ms/cm. Η µείωση αυτή της EC οφείλεται στην εκπλύση ανόργανων συστατικών όταν προστίθεται νερό στο κόµποστ. Κατά τη φάση της ωρίµανσης οι τιµές της EC αυξήθηκαν ξανά στα 1,21 ms/cm. Οι τιµές της ΕC στο ώριµο κόµποστ είναι από τις χαµηλότερες πού έχουν αναφερθεί (Πίνακας 1) και πολύ χαµηλότερα από τα ελληνικά ανώτατα όρια για εφαρµογή στην γεωργία (4 S/cm) [18]. 4

5 Πίνακας 1. Σύγκριση των χαρακτηριστικών του κόµποστ και του GI µεταξύ της παρούσας και άλλων εργασιών. Αναφορά Υλικά κόµποστ Οργαν Ξηρή ιάρκεια EC ική Οργανικός µάζα ph (d) (ms/cm) ύλη άνθρακας (%) (%) (%) Άζωτο(%) [3] Ιλύς ελαιοτριβείου και φύλλα ελιάς [4] Ιλύς ελαιοτριβείου και αγροτικά παραπροϊόντα Ιλύς ελαιοτριβείου, φύλλα [5] ελιάς, πριονίδι και παραπροϊόντα ρυζιού 90 µ.δ. 5,4 2,4 72,0 µ.δ. 0,78 0,45 µ.δ µ.δ. µ.δ. µ.δ. µ.δ. 60,5 18,3 µ.δ. µ.δ. µ.δ , ,5 1,7 µ.δ. 22,0 62 [6] ΥΑΕ, κοπριά και στέµφυλα 280 µ.δ. 9,3 31,0 34,9 µ.δ. 1,4 0,03 15,0 72,4 [7] Λυµατολάσπη και στερεά απόβλητα ελαιοτριβείου 175 µ.δ. µ.δ. µ.δ. µ.δ. µ.δ. 3,3 0,26 µ.δ. µ.δ. [8] Ελαιοπυρήνας ,8 8,4 4,97 40,7 µ.δ. 3,51 0,65 11,5 µ.δ. [9] Ιλύς ελαιοτριβείου και κοπριά πτηνοτροφιών 120 µ.δ. 7, µ.δ. 23,1 1,4 0,53 16,5 µ.δ. [10] Ιλύς ελαιοτριβείου και κοπριά πτηνοτροφιών 210 µ.δ. 8,3 9,2 26,2 18,5 1,19 0,06 16,2 87,7 [11] Ιλύς ελαιοτριβείου και κοπριά πτηνοτροφιών 260 µ.δ. 8,9 5,4 30,1 20,3 1,7 0,07 11,9 µ.δ. [12] Ιλύς ελαιοτριβείου και wool waste and άχυρα ,4 19,5 µ.δ. 37,9 3,5 0,17 88,4 [13] Ιλύς ελαιοτριβείου και κοπριά 279 µ.δ. 9,5 7,31 µ.δ. µ.δ. µ.δ. 4,7 15,5 74,2 Παρούσα εργασία Ελαιοπυρήνας και φύλλα ελιάς ,6 1,21 83,7 48,5 1,8 0,17 27,1 195 µ.δ.: µη διαθέσιµο TP (%) C/N G.I. (%) 5

6 Η οργανική ύλη (Ο.Μ.), όπως αναµενόταν, µειώθηκε κατά την κόµποστοποίηση από 93,5% σε 83,7%, λόγω της ανοργανοποιήσης των οργανικών συστατικών. Ο ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) επίσης µειώθηκε από 54,2% σε 48,5%. Οι διαφορές µεταξύ των τιµών της Ο.M. της παρούσας εργασίας και παλαιότερων (Πίνακας 1) µπορεί να οφείλεται στην διαφορετική O.M. που περιείχαν τα αρχικά υλικά. Το TKN αυξήθηκε κατά την κόµποστοποίηση από 1,01% σε 1,79%. Πίνακας 2. Κύρια χαρακτηριστικά του κόµποστ σε διάφορα στάδια. Ηµέρα 0 Ηµέρα 60 Ηµέρα 120 ph 7,66 8,08 7,58 EC (ms/cm) 1,21 1,05 1,21 Dry matter (%) VS (%) 95,3 92,3 94,3 O.M. (%) 93,5 85,7 83,7 TOC (%) 54,2 49,7 48,5 P (mg/kg) 1202,7 1536,0 1769,8 P (%) 0,12 0,15 0,17 TKN (%) 1,01 1,19 1,79 C/N 53,7 41,8 27,1 K (%) 0,58 0,60 0,62 Na (%) 0,18 0,20 0,23 Η αναλογία C/N µειώθηκε από το 53,7 σε 27,1 στο ώριµο κόµποστ. Παρόλο που η αναλογία C/N στην παρούσα εργασία είναι από τις υψηλότερες που έχουν καταγραφεί (Πίνακας 1) δεν υπερβαίνει κατά πολύ το όριο (20) που ορίστηκε από τους Bernal et al. [19]. Η αναλογία C/N θεωρείτε από πολλούς [5,8] ως σχετικός δείκτης, που εξαρτάται από την σύσταση των αρχικών υλικών. Για αυτό καµία τιµή της αναλογίας C/N δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως απόλυτο όριο για το χαρακτηρισµό της ωριµότητας του κόµποστ. Έτσι στην παρούσα εργασία διενεργήθηκαν στατικά ρεσπιροµετρικά τεστ για τον προσδιορισµό της κατανάλωσης του οξυγόνου και της παραγωγής του διοξειδίου του άνθρακα, που µπορούν να είναι δείκτες για την ωριµότητα του κόµποστ [5]. Οι τιµές των παραπάνω δεικτών στο ώριµο κόµποστ µετά από 7 ηµέρες ήταν 3,94 g O 2 /kg ξηρής µάζας και 6,13 g CO 2 - C/kg C, αντίστοιχα. Οι τιµές αυτές δεν διαφέρουν κατά πολύ από αυτές πουν αναφέρονται από τους Komilis and Tziouvaras [5], οι οποίες ήταν 4,8 g O 2 /kg ξηρή µάζα και 7,0 g CO 2 -C/kg C. Επιπλέον η Ε.Ε. προτείνει για ώριµο κόµποστ ότι η κατανάλωση οξυγόνου σε στατικά ρεσπιροµετρικά τεστ µετά από 4 ηµέρες πρέπει να είναι κάτω από 10 g O 2 /kg ξηρή µάζα [5]. Στην παρούσα εργασία η τιµή αυτή είναι µόλις 1,86 g O 2 /kg ξηρή µάζα. Το κόµποστ µετά την φάση της ωρίµανσης εµφανίζει και υψηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών καθώς περιέχει 0,17% P, 0,62% K και 0,23% Na. Οι συγκεντρώσεις αυτές είναι συγκρίσιµες ή υψηλότερες από αυτές που αναφέρονται σε άλλες εργασίες [7, 9-12]. Υψηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών, όπως αυτές είναι χρήσιµες για εφαρµογές σε εδάφη, που έχουν υποστεί εντατική καλλιέργεια [9]. 6

7 3.3. Τεστ φυτοτοξικότητας Στα τεστ φυτοτοξικότητας το αρχικό υλικό (ηµέρα 0) είχε G.I. 50%, το οποίο υποδεικνύει φυτοτοξικό υλικό, αφού σύµφωνα µε τους Lasaridi et al. [18] κόµποστ µε τιµές G.I. µικρότερες του 80% είναι φυτοτοξικό. Οι τιµές του G.I. αυξήθηκαν για το κόµποστ µετά το σειράδι (ηµέρα 60) και µετά την ωρίµανση (ηµέρα 120), φτάνοντας το 163% και 198%, αντίστοιχα. Οι τιµές G.I. του ώριµου κόµποστ είναι οι υψηλότερες, που είχαν καταγραφεί στην βιβλιογραφία (Πίνακας 1). Ειδικότερα οι τιµές G.I. των προηγούµενων πειραµάτων είτε ήταν κάτω του ορίου του 80% ή µόλις το ξεπερνούσαν. Σύµφωνα µε το δείκτη G.I. το ώριµο κόµποστ της παρούσας εργασίας, όχι απλά δεν είναι φυτοτοξικό, αλλά είναι εξαιρετικής ποιότητας εδαφοβελτιωτικό. Τα αποτελέσµατα του τεστ G.I. επιβεβαιώνονται από τα πρόσθετα τεστ µε το µαρούλι. Η µεγαλύτερη αύξηση της µάζας των µαρουλιών (145%) παρατηρήθηκε µε την προσθήκη 100 g κόµποστ. Η µάζα αυτή του κόµποστ ισούται µε 3,15 tons/στρέµµα. Η θετική αυτή δράση του κόµποστ µπορεί να αποδοθεί στα χαρακτηριστικά του κόµποστ, που περιλαµβάνουν βελτίωση της εδαφικής δοµής, παροχή οργανικής ύλης και θρεπτικών στα φυτά. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η παρούσα εργασία ήταν η πρώτη προσπάθεια παραγωγής κόµποστ µε την χρήση στερεών υπολειµµάτων από ελαιοτριβείο τριών φάσεων. Αποδείχτηκε ότι η παραγωγή του κοµµποστ µε την χρήση ελαιοπυρήνα και φύλλων ελιάς είναι δυνατή και έχει τα παρακάτω πλεονεκτήµατα: Το κοµπστ ωριµάζει µόνο µέσα σε 120 ηµέρες, ενώ ο µέσος χρόνος στην βιβλιογραφία ήταν 200 ηµέρες. Με ένα τόσο µικρό χρόνο παραγωγής κόµποστ µια µικρή εγκατάσταση θα µπορούσε να δεχτεί όλα τα στερεά υπολείµµατα ενός ελαιοτριβείου. Το ώριµο κόµποστ περιέχει σηµαντικές ποσότητες θρεπτικών (N, P, K, Na), ώστε να είναι καλής ποιότητας εδαφοβελτιωτικό. Ο G.I. του ώριµου κόµποστ έφθασε 198%, η υψηλότερη τιµή που έχει καταγραφεί ως σήµερα. Μια προσθήκη 3,15 tons/στρέµµα ώριµου κόµποστ είναι αρκετή για ανά αυξήσει η µάζα του µαρουλιού κατά 145%. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Benitez, J., J. Beltran-Heredia, J. Torregrosa., J.L. Acero and V. Cercas (1997) Aerobic degradation of olive mill wastewaters, Applied Microbiology and Biotechnology, 47: Roig A., M.L. Cayuela and M.A. Sanchez-Monedero (2006) An overview on olive mill wastes and their valorisation methods, Waste Management, 26: Alfano G., C. Belli, G. Lustrato and G. Ranalli (2008) Pile composting of two-phase centrifuged olive husk residues: Technical solutions and quality of cured compost, Bioresource Technology, 99: Alburquerque, J.A., J. Gonza lvez, D. Garcı a, J. Cegarra (2004) Agrochemical characterisation of alperujo, a solid by-product of the two- 7

8 phase centrifugation method for olive oil extraction, Bioresource Technology 91: Komilis D.P. and I. S. Tziouvaras (2009) A statistical analysis to assess the maturity and stability of six composts, Waste Management 29: Cayuela M.L., M.A. Sanchez-Monedero and A. Roig (2006) Evaluation of two different aeration systems for composting two-phase olive mill wastes, Process Biochemistry, 41: Sanchez-Arias V., F. J. Fernandez, J. Villasenor and L. Rodrıguez (2008) Enhancing the co-composting of olive mill wastes and sewage sludge by the addition of an industrial waste, Bioresource Technology, 99: Sellami F., S. Hachicha, M. Chtourou, K. Medhioub and E. Ammar (2008) Maturity assessment of composted olive mill wastes using UV spectra and humification parameters, Bioresource Technology, 99: Hachicha S., F. Sallemi, K. Medhioub, R. Hachicha and E. Ammar (2008) Quality assessment of composts prepared with olive mill wastewater and agricultural wastes, Waste Management, 28: Hachicha R., S. Hachicha, I. Trabelsi, S. Woodward and T. Mechichi (2009) Evolution of the fatty fraction during co-composting of olive oil industry wastes with animal manure: Maturity assessment of the end product, Chemosphere, 75: Hachicha S., F. Sellami, J. Cegarra, R. Hachicha, N. Drira, K. Medhioub and E. Ammar (2009) Biological activity during co-composting of sludge issued from the OMW evaporation ponds with poultry manure Physico-chemical characterization of the processed organic matter, Journal of Hazardous Materials, 162: Altieri R. and A. Esposito (20100 Evaluation of the fertilizing effect of olive mill waste compost in short-term crops, International Biodeterioration & Biodegradation, 64: Cayuela M.L., M.A. Sanchez-Monedero and A. Roig (2010) Two-phase olive mill waste composting: enhancement of the composting rate and compost quality by grape stalks addition, Biodegradation, 21: Zucconi, F., A. Pera, M. Forte, M. and M. de Bertoldi (1981) Evaluating toxicity of immature compost, Biocycle, (March/April), FCQAO. Methods book for the analysis of compost. Stuttgart, Germany: Published by Federal Compost Quality Assurance Organization- Bundesgutegemeinschoft Kompost e.v., Abfall Now e.v. Publishing House; Bremner, J.M. and C.S.Mulvaney, Nitrogen-Total, Principles of Kjeldahl methods (p ), in Page, A.L., R.H., Miller and D.R., Keeney Methods of Soil Analysis Chemical and Mineralogical Properties, 2 nd ed., ASA Inc., Agronomy No 9 (part 2, Madison Wisconsin, USA, 1159 p. 17. Murphy J,.and J. R. Riley (1962) A modified single solution method for determination of phosphate in natural waters, Anal. Chim. Acta, 27: Lasaridi K., I. Protopapa, M. Kotsou, G. Pilidis, T. Manios and A. Kyriacou (2006) Quality assessment ofcomposts in the Greekmarket: the need for standards and quality assurance, J. Environ. Manage., 80: Bernal, M.P., Paredes, C., Sa nchez-monedero, M.A. and Cegarra, J. (1998) Maturity and stability parameters of composts prepared with a wide range of organic wastes, Bioresource Technol., 63:

Μελέτη αναερόβιας βιοαποδόµησης υγρών αποβλήτων υψηλού COD µε ηλεκτρολυτική προεπεξεργασία

Μελέτη αναερόβιας βιοαποδόµησης υγρών αποβλήτων υψηλού COD µε ηλεκτρολυτική προεπεξεργασία Μελέτη αναερόβιας βιοαποδόµησης υγρών αποβλήτων υψηλού COD µε ηλεκτρολυτική προεπεξεργασία Μαρία Πατώνη Γεωπόνος M.Sc Εργαστήριο Βιοχηµικής Μηχανικής και Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας Τµήµα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοαποκατάσταση εδαφών

Βιοαποκατάσταση εδαφών Βιοαποκατάσταση εδαφών Δρ. Μαρία Κ. Ντούλα Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας e-mail: mdoula@otenet.gr 1. Εισαγωγή Η ρύπανση των εδαφών και των υπόγειων υδάτων αποτελεί για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΤΑΡΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Κεσκιλίδου Ε. 1, Σαμαράς Π. 2 1 Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος 2 Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 57400 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Γ. Μάντζου, Π. Μπενέτου, Α.Η. Χαρίτου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΥΜΟΠΟΙΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΒΕΝΘΙΚΗ ΠΑΝΙ Α ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΥΜΟΠΟΙΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΒΕΝΘΙΚΗ ΠΑΝΙ Α ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΥΜΟΠΟΙΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΒΕΝΘΙΚΗ ΠΑΝΙ Α ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Καραούζας Ι. 1,2, Αλµπάνης Τ. 2, Καµαριανός A. 3, Κώτου E. 4, Σκουλικίδης N. 1, Γιαννάκου O. 5 1 Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Διπλωματική Διατριβή Οι επιπτώσεις του NCl του θρεπτικού διαλύματος, κλειστού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση αποβλήτων και παραπροϊόντων ελαιουργίας: Ενδεικτικές περιπτώσεις παραγωγής οργανοχουμικών εδαφοβελτιωτικών και εδώδιμης μυκητιακής βιομάζας

Αξιοποίηση αποβλήτων και παραπροϊόντων ελαιουργίας: Ενδεικτικές περιπτώσεις παραγωγής οργανοχουμικών εδαφοβελτιωτικών και εδώδιμης μυκητιακής βιομάζας Αξιοποίηση αποβλήτων και παραπροϊόντων ελαιουργίας: Ενδεικτικές περιπτώσεις παραγωγής οργανοχουμικών εδαφοβελτιωτικών και εδώδιμης μυκητιακής βιομάζας Γιώργος Ζερβάκης Εργαστήριο Γενικής & Γεωργικής Μικροβιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA) Study

Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA) Study LIFE08 ENV/GR/000578 INTEGRASTE «Development of integrated agroindustrial waste management politics maximizing materials recovery and energy exploitation» Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΕΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΕΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΕΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σ. Πατσιαλή 1, Ε. Μυγδάκος 2, Χ. Αυγουλάς 3, Γ. Μυγδάκος 4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ Τεκερλεκοπούλου Α.Γ 1, Τσιάµης Γ. 1, Μπούρτζης Κ. 1, Βαγενάς.Β 1,2 1 Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ. 30100,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Στρατηγική

Ολοκληρωμένη Στρατηγική ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ Ολοκληρωμένη Στρατηγική δράσεων, μέτρων και μέσων κατάλληλων για τις

Διαβάστε περισσότερα

2/2014 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 23 ΣΕΙΡΑ I ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2/2014 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 23 ΣΕΙΡΑ I ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/2014 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 23 ΣΕΙΡΑ I ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ GEOTECHNICAL CHAMBER OF GREECE VOL: 23 - ISSUE I - No 2/2014 CONTENTS SCIENTIFIC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ H ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Αικατερίνη Κ.

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή Πολυφαινολών Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας από Απόβλητα Ελαιοτριβείου» Δημήτριος Τσακιρίδης & ΣΙΑ Ο.Ε.

«Παραγωγή Πολυφαινολών Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας από Απόβλητα Ελαιοτριβείου» Δημήτριος Τσακιρίδης & ΣΙΑ Ο.Ε. «Παραγωγή Πολυφαινολών Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας από Απόβλητα Ελαιοτριβείου» Αρ. Κουπονιού: 92518096 01 000141 Δημήτριος Τσακιρίδης & ΣΙΑ Ο.Ε. C(t)=C(0)/(k*t 0.5 +1) Υπεύθυνος έργου Δρ. Κων/νος Πετρωτός

Διαβάστε περισσότερα

02-02: Ποώδης βιομάζα Δυναμικό

02-02: Ποώδης βιομάζα Δυναμικό Κεφάλαιο 02-02 σελ. 1 02-02: Ποώδης βιομάζα Δυναμικό Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 01-02-02, η ποώδης βιομάζα αναμένεται να είναι από τις σημαντικότερες πηγές βιομάζας στο μέλλον. Επιπρόσθετα, η χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Μαυρίδου Σ. 1, Οικονόµου Ν. 2, Κατσιφαράκης Κ.Λ. 2 και Μπίκας. 2 1 ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Fe KAI Mn ΣΕ ΑΝΟΞΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Fe KAI Mn ΣΕ ΑΝΟΞΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Fe KAI Mn ΣΕ ΑΝΟΞΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Ζαμπάρας Μ. 1, Γιάννη Α. 1, Παπαδάς Ι. 1, Δεληγιαννάκης Ι. 1, Ζαχαρίας Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ιαχείριση Νοσοκοµειακών Αποβλήτων : Συµπεράσµατα από την Ελληνική Πραγµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓEΩΠONIKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

ΓEΩΠONIKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων ΓEΩΠONIKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων ΠΜΣ: Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του ανθρώπου ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας

Εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασπασία Ευθυμιάδου, Λέκτορας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Γκούλτα, Γεωπόνος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ-2011

Διαβάστε περισσότερα

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.»

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΏΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τάσεις στον Τοµέα των λιπών και ελαίων

Σύγχρονες τάσεις στον Τοµέα των λιπών και ελαίων Το Ελληνικό Φόρουµ Λιποειδών (Greek Lipid Forum), ιδρύθηκε το εκέµβριο του 2003 και είναι µέλος του European Federation for the Science and Technology of Lipids (Euro Fed Lipid). Στόχος του είναι να φέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Υποβληθείσα στο: Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών Υπό: Saleh Saqer του Mohammed

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Σιδηραλούμινας στην παραγωγή μπελιτικού τύπου «πράσινων» τσιμέντων

Αξιοποίηση Σιδηραλούμινας στην παραγωγή μπελιτικού τύπου «πράσινων» τσιμέντων Αξιοποίηση Σιδηραλούμινας στην παραγωγή μπελιτικού τύπου «πράσινων» τσιμέντων Ι. Βαγγελάτος, Ι. Ποντίκης, Δ. Μπουφούνος και Γ. Ν. Αγγελόπουλος, * Εργαστήριο Υλικών και Μεταλλουργίας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα