ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία"

Transcript

1 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ του ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΛΙΟΣ Επιβλέπων καθηγητής: Ευτύχιος Σαρτζετάκης Οκτώβριος / Μάρτιος 2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

2 στη Ζωή, ii

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή µου, κύριο Ευτύχιο Σαρτζετάκη για τη συµπαράστασή του καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας και γιατί το µάθηµά του αποτέλεσε πηγή έµπνευσης για την επιλογή του θέµατος της διπλωµατικής µου εργασίας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τη σύζυγό µου Ζωή για τη πολύτιµη και ουσιαστική βοήθεια και στήριξη που µου προσέφερε κατά τη διάρκεια της συγγραφής και τους γονείς µου που υπήρξαν δίπλα µου σε όλη τη διάρκεια των σπουδών µου για ότι χρειάστηκα. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελένη Κετζάκη για την πολύτιµη βοήθειά της στο κοµµάτι της στατιστικής ανάλυσης, τους συµφοιτητές µου Σταύρο Ραλλάκη και Γιώργο Μπόνια για τη συνεργασία τους και τις συµβουλές τους καθώς και όσους βοήθησαν στην αποστολή των ερωτηµατολογίων. iii

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εκπόνηση της παρούσας εργασίας διεξήχθη στα πλαίσια του ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών στο τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.) του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του Είναι αποτέλεσµα βιβλιογραφικής και περιγραφικής έρευνας. Αντικείµενο της εργασίας αποτελεί η διαχείριση των στερεών αποβλήτων και συγκεκριµένα η συµβολή της µεθόδου της κοµποστοποίησης αποτιµώµενη σε οικονοµικούς και περιβαλλοντικούς όρους. Το πρώτο και βιβλιογραφικό µέρος της εργασίας αναφέρεται στα οργανικά απόβλητα, αναλύοντας τις κατηγορίες τους, τη σύνθεσή τους και τις παραγόµενες ποσότητές τους. Επίσης, γίνεται µια αναφορά στις µεθόδους επεξεργασίας των αστικών στερεών αποβλήτων και περιγράφεται η ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά αυτό το είδος αποβλήτων. Στη συνέχεια, δίνεται ο ορισµός και οι κατηγορίες της κοµποστοποίησης, αναλύονται οι φάσεις της και περιγράφονται οι παράµετροι λειτουργίας και απόδοσης που επηρεάζουν την διαδικασία της. Τέλος, αναλύεται η κοµποστοποίηση µε «ιαλογή στην Πηγή» και η οικιακή κοµποστοποίηση. Το δεύτερο µέρος είναι το αποτέλεσµα της περιγραφικής έρευνας και το µέσο συλλογής του ερευνητικού υλικού που επιλέχθηκε ήταν το γραπτό ερωτηµατολόγιο. Τα υποκείµενα της έρευνας της παρούσας εργασίας αποτελούν κάτοικοι του δηµοτικού διαµερίσµατος Αλεξανδρούπολης. Σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσουµε το βαθµό ενηµέρωσης των δηµοτών σχετικά µε τις µεθόδους διαχείρισης απορριµµάτων, τις υπηρεσίες αποκοµιδής απορριµµάτων του δήµου τους και την προθυµία τους να συµµετέχουν σε ένα πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης απορριµµάτων όπως είναι η µέθοδος της οικιακής κοµποστοποίησης. Στο τέλος της εργασίας πραγµατοποιείται περιγραφική ανάλυση και κριτική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων, µαζί µε τα τελικά συµπεράσµατα της έρευνας. iv

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 1. Εισαγωγή Οργανικά απόβλητα Παραγόµενες Ποσότητες ΑΣΑ Σύνθεση Αστικών Στερεών Αποβλήτων Επισκόπηση Μεθόδων Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων ιαχωρισµός στην πηγή Συλλογή και µεταφορά Ανακύκλωση Θερµική επεξεργασία Βιολογική επεξεργασία Εδαφική ιάθεση Νοµοθετικές ρυθµίσεις Ευρωπαϊκή νοµοθεσία Υφιστάµενη Κατάσταση Φορείς ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο ΣΑ) Κοµποστοποίηση Εισαγωγή - Ιστορικά στοιχεία Ορισµός Κατηγορίες Φάσεις Κοµποστοποίησης Αναλογία Άνθρακα / Αζώτου Παράµετροι Λειτουργίας και Απόδοσης Κοµποστοποιήσιµα απορρίµµατα Προδιαγραφές ποιότητας παραγόµενου Compost Η σηµασία του χούµου στη γεωργία Κοµποστοποίηση µε σπ Οικιακή κοµποστοποίηση Μελέτη: Ολοκληρωµένη διαχείριση των βιοαποικοδοµήσιµων υλικών στις πόλεις Αλεξανδρούπολη, ράµα, Καβάλα, Κοµοτηνή και Ξάνθη 39 v

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ 3. Μεθοδολογία Έρευνας Μορφή Ερωτήσεων Περιεχόµενα του ερωτηµατολογίου Περιγραφική ανάλυση ερωτηµατολογίου Συσχετίσεις µεταξύ των ερωτήσεων Συµπεράσµατα - σχολιασµός των αποτελεσµάτων 72 Βιβλιογραφία 78 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 83 vi

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1. Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ) για τα ηµοτικά Απόβλητα 3 Πίνακας 1. Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ) για τα ηµοτικά Απόβλητα 6 Πίνακας 3: Σύνθεση Οικιακών Στερεών Αποβλήτων (µέσες τιµές, % κατά βάρος) στους Ο.Τ.Α. της χώρας (1997) 7 Πίνακας 4: Καµπύλη θερµοκρασίας που παρατηρείται κατά τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων της κοµποστοποίησης 29 Πίνακας 5: Σχέση C/N Επιλεγµένων Υλικών 30 Πίνακας 6: Επιλογή Απορριµµάτων για κοµποστοποίηση 34 Πίνακας 7: Είδη κάδων κοµποστοποίησης 39 Πίνακας 8: Εκτίµηση οικονοµικών αποτελεσµάτων Αργού Σεναρίου 41 Πίνακας 9: Εκτίµηση οικονοµικών αποτελεσµάτων Γρήγορου Σεναρίου 42 vii

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος ιαγραµµάτων ιάγραµµα 1: Μέση ποιοτική σύσταση των αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα µε βάση τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (2003) 9 ιάγραµµα 2: Φύλο 48 ιάγραµµα 3: Μορφωτικό Επίπεδο 49 ιάγραµµα 4: Ηλικία 49 ιάγραµµα 5: Είδος Κατοικίας 50 ιάγραµµα 6: Αριθµός ατόµων στο νοικοκυριό 51 ιάγραµµα 7:Αριθµός Σακούλων Σκουπιδιών 51 ιάγραµµα 8: Μέθοδος Α 52 ιάγραµµα 9: Τέλη καθαριότητας 53 ιάγραµµα 10:Υπηρεσίες περισυλλογής 54 ιάγραµµα 11:Μείωση σκουπιδιών - µείωση τελών 54 ιάγραµµα 12:Ποσό για ΣΟ Α 55 ιάγραµµα 13:Απαλλαγή από φρούτα, λαχανικά 56 ιάγραµµα 14:Φυτικά υπολείµµατα 56 ιάγραµµα 15:Χηµικό - Οργανικό λίπασµα 57 ιάγραµµα 16:Οικιακή κοµποστοποίηση 58 ιάγραµµα 17: Εφαρµογή οικιακής κοµποστοποίησης 58 ιάγραµµα 18: Γνώση συστηµάτων στην Ελλάδα 59 ιάγραµµα19: Είδος κάδων 60 ιάγραµµα 20: Ποσό για κάδους 60 ιάγραµµα 21: Ανακύκλωση 64 ιάγραµµα 22: Συσχέτιση Φύλο µε Ανακύκλωση 66 ιάγραµµα 23: Συσχέτιση φύλο µε ποσό για ΣΟ Α 67 ιάγραµµα 24: Συσχέτιση Μόρφωση µε Ανακύκλωση 68 ιάγραµµα 25: Συσχέτιση Μόρφωση µε υπηρεσίες περισυλλογής 69 ιάγραµµα 26: Συσχέτιση Ηλικία µε δηµοτικά τέλη 70 ιάγραµµα 27: Συσχέτιση Ηλικία µε υπηρεσίες περισυλλογής 71 ιάγραµµα 28: Συσχέτιση Άτοµα στο νοικοκυριό µε είδος κάδου 72 viii

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ακρωνύµια ΑΣΑ ΕΚΑ Α/Φ ΧΥΤΑ ΣΜΑ ΧΕ Υ ΒΑΑ ΧΥΤΥ Φο ΣΑ σπ Αστικά Στερεά Απόβλητα Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων Απορριµµατοφόρα Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων Σταθµός Μεταφόρτωσης Αποβλήτων Χώρος Εδαφικής ιάθεσης Υπολειµµάτων Βιοαποικοδοµήσιµα Αστικά Απόβλητα Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων Φορείς ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ιαλογή στην Πηγή ix

10 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 1. Εισαγωγή Στις αρχές του 21ου αιώνα, το σηµαντικότερο πρόβληµα που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι ανεπτυγµένες χώρες, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων, είναι η ανάπτυξη ολοκληρωµένων συστηµάτων, τεχνικών και κανονισµών µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των απορριµµάτων που πρόκειται να οδηγηθούν προς τελική διάθεση. Η διαχείριση των δηµοτικών απορριµµάτων είναι µια από τις πλέον σηµαντικές προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει σήµερα η Ελλάδα µπροστά στις ραγδαίες τεχνολογικές και θεσµικές εξελίξεις που σχετίζονται µε την αειφορία και την καλύτερη ποιότητα ζωής. Είναι γεγονός επίσης πως το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσµικό πλαίσιο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων θέτουν συνεχώς αυστηρότερες προδιαγραφές. Η ανάγκη λοιπόν για την εφαρµογή µεθόδων εναλλακτικής διαχείρισης απορριµµάτων κρίνεται επιτακτική. Γίνεται επιπλέον σαφές ότι θα πρέπει να επανασχεδιαστεί το σύστηµα διαχείρισης απορριµµάτων προς όφελος της ποιότητας ζωής των πολιτών, της αναβάθµισης του περιβάλλοντος και της µείωσης του συνολικού κόστους διαχείρισης. Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται µια εισαγωγή στον όρο «οργανικά απόβλητα», και γίνεται διαχωρισµός σε κατηγορίες. Στη συνέχεια αναλύονται οι παραγόµενες ποσότητες των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ), η σύνθεσή τους και γίνεται µια επισκόπηση των µεθόδων επεξεργασίας των ΑΣΑ. Τέλος δίνονται οι νοµοθετικές ρυθµίσεις του θεσµικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη και περιγράφεται η υφιστάµενη κατάσταση στη χώρα. 1

11 1.1 Οργανικά απόβλητα Κάθε αγαθό δηµιουργείται για να καλύψει µια ανάγκη που αναφέρεται στον ιδιοκτήτη του αγαθού. Σε περίπτωση που η αρχική ανάγκη έχει εκλείψει ή καµία νέα ανάγκη δεν έχει ανακύψει για το αγαθό αυτό, τότε θεωρείται απόβλητο για τον ιδιοκτήτη του. Ένας άλλος πολίτης όµως θα µπορούσε να έχει ανάγκη αυτό το απόβλητο, αποδίδοντάς του και πάλι την ιδιότητα του αγαθού (όπως συµβαίνει µε τα παλιά έπιπλα, τα ρούχα από "δεύτερο χέρι" κτλ.). εδοµένου όµως ότι η έννοια και η χρησιµότητα ενός αγαθού είναι υποκειµενική, ως εκ τούτου και η έννοια του αποβλήτου θα σχετίζεται µε ένα υποκείµενο, τον ιδιοκτήτη. Το πότε και πως ένα προϊόν µετατρέπεται σε απόβλητο και το πότε και πώς µετατρέπεται ξανά σε προϊόν, δεν έχει οριστεί ακόµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Παναγιωτακόπουλος, 2002). Εφόσον η παρούσα εργασία ασχολείται µε τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, κρίνεται σκόπιµο να δοθούν οι ορισµοί για τις διαφορετικές κατηγορίες αποβλήτων προς αποφυγή σύγχυσης ή λαθεµένων αντιλήψεων. Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 69728/824, ως στερεό απόβλητο ορίζεται κάθε ουσία ή αντικείµενο που εµπίπτει στις κατηγορίες αποβλήτων ΙΑ και ΙΒ του παραρτήµατος 1 (και δεν περιλαµβάνεται στον κατάλογο των επικίνδυνων αποβλήτων που έχει υιοθετηθεί µε την απόφαση 94/904/ΕΚ) και το οποίο ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει. Στα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ), στα οποία και θα αναφερθούµε περαιτέρω, περιλαµβάνονται τα οικιακά απόβλητα, καθώς και άλλα απόβλητα, τα οποία λόγω φύσης ή σύνθεσης, είναι παρόµοια µε τα οικιακά, όπως απόβλητα από εµπορικές και συναφείς δραστηριότητες, κτίρια γραφείων και ιδρύµατα (σχολεία, νοσοκοµεία, κυβερνητικά κτίρια). Περιλαµβάνει επίσης ογκώδη απόβλητα (στρώµατα, έπιπλα κ.α.) και απόβλητα κήπων, 2

12 φύλλα, κλαδιά, κηπευτικά, καθώς και απόβλητα από καθαρισµό δρόµων. Αναλυτικά, µε βάση τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (σύµφωνα µε το Παράρτηµα της απόφασης 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ.), τα ΑΣΑ ταξινοµούνται µε τον κωδικό 20, όπως βλέπουµε στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, µε εξαίρεση τα απόβλητα που περιλαµβάνονται στον κατάλογο των επικίνδυνων αποβλήτων (Απόφαση 94/904/ΕΚ). Πίνακας 1. Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ) για τα ηµοτικά Απόβλητα 20 ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ χωριστά συλλεγέντα µέρη (εκτός από το σηµείο 15 01) χαρτιά και χαρτόνια γυαλιά βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα κουζίνας και χωρών ενδιαίτησης ρούχα υφάσµατα * φωτογραφικά χηµικά * ζιζανιοκτόνα σωλήνες φθορισµού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο αεροζόλ απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες * κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρµακευτικές ουσίες φάρµακα άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο * µπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαµβάνονται στα σηµεία , ή και µεικτές µπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω µπαταρίες µπαταρίες και συσσωρευτές άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο * απορριπτόµενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός άλλος από τον αναφερόµενο στα σηµεία και που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία απορριπτόµενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός άλλος από τον αναφερόµενο στα σηµεία , και * ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες ξύλο εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο

13 πλαστικά µέταλλα απόβλητα από τον καθαρισµό καµινάδων άλλα µέρη µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαµβάνονται απόβλητα νεκροταφείων) βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα χώµατα και πέτρες άλλα µη βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα άλλα δηµοτικά απόβλητα ανάµεικτα δηµοτικά απόβλητα απόβλητα από αγορές υπολείµµατα από τον καθαρισµό δρόµων λάσπη σηπτικής δεξαµενής απόβλητα από τον καθαρισµό λυµάτων ογκώδη απόβλητα δηµοτικά απόβλητα µε προδιαγραφόµενα άλλως Η εφαρµογή της κοµποστοποίησης, όπως θα δούµε και στο Κεφάλαιο 2, αφορά οργανικές ενώσεις των στερεών αποβλήτων ή αλλιώς τα «οργανικά απόβλητα». Κάθε αναφορά στους όρους «οργανικό απόβλητο», «βιοαποικοδοµήσιµο απόρριµµα», «βιοµάζα», περιέχει ένα βαθµό επικάλυψης. Ο γενικότερος όρος-οµπρέλα των παραπάνω είναι η βιοµάζα η οποία µπορεί να θεωρηθεί ότι περιλαµβάνει κάθε οργανική ύλη που είναι διαθέσιµη σε ανανεώσιµη βάση. Σε επίπεδο νοµοθεσίας, υπάρχουν τρεις διαφορετικοί ορισµοί για τον όρο «βιοµάζα» µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται σύγχυση (Μαλαµάκης, 2009). Ο νεώτερος ορισµός περιέχεται στην Οδηγία 98/2008ΕΚ και είναι ο εξής: «βιολογικά απόβλητα είναι τα βιοαποδοµήσιµα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίµµατα τροφών και µαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις οµαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις µεταποίησης τροφίµων». Στην παρούσα εργασία θα χρησιµοποιηθεί ο παραπάνω ορισµός και όταν θα αναφέρεται όρος «οργανικά απόβλητα» θα παραπέµπει στον ορισµό αυτό. 4

14 Κατηγορίες οργανικών αποβλήτων ιακρίνονται τρεις µεγάλες κατηγορίες οργανικών αποβλήτων: 1. Τα απόβλητα που περιλαµβάνονται στο βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα των αστικών στερεών αποβλήτων 2. Τα οργανικά απόβλητα από γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες συµπεριλαµβανοµένου και του δευτερογενούς τοµέα 3. Οι ιλύς εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων. 1.2 Παραγόµενες Ποσότητες ΑΣΑ Τα οικιακά απορρίµµατα ποικίλουν ως προς τη σύσταση και την ποσότητά τους. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις µεταβλητές αυτές, είναι το βιοτικό επίπεδο, τα καταναλωτικά πρότυπα, η κινητικότητα του αστικού πληθυσµού και οι εποχές του έτους. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα εµπορικής προέλευσης απορρίµµατα είναι κυρίως υλικά συσκευασίας. Με βάση τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (2003), στην Ελλάδα παράγονται περίπου 4,6 εκατοµµύρια τόνοι ΑΣΑ ετησίως. Κατά κανόνα οι ποσότητες των οικιακών αποβλήτων αλλά και των ΑΣΑ εκφράζονται σε µονάδες βάρους ανά κάτοικο ανά ηµέρα (kg/άτοµο/ηµέρα). Οι µετρήσεις του βάρους γίνονται κυρίως µε ζυγίσµατα των απορριµµατοφόρων (Α/Φ) στην είσοδο του χώρου υγειονοµικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ) ή σε σταθµό µεταφόρτωσης αποβλήτων (ΣΜΑ), ή, αν δεν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες σε άλλες εγκαταστάσεις. 5

15 Εδώ και πολλά χρόνια η κατά άτοµο παραγωγή ΑΣΑ εµφανίζει αυξητική τάση σε συνδυασµό µε τη βελτίωση του οικονοµικού επιπέδου της ζωής των κατοίκων. Στην Ελλάδα εκτιµάται (2002) ότι σε χωριά µε πληθυσµό κάτω των 2000 κατοίκων, η µέση (σε ετήσια βάση) παραγωγή ΑΣΑ είναι από 0,6 έως 0,8 kg/άτοµο/ ηµέρα. Σε πόλεις µέχρι κατοίκους η µέση παραγωγή ανέρχεται από 0,8 έως 1,2 kg/άτοµο/ ηµέρα ενώ σε µεγαλύτερες πόλεις κυµαίνεται από 1,2 έως και 1,4 kg/άτοµο/ ηµέρα. Μέσα στην ίδια πόλη φυσικά η παραγωγή µπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα τη συνοικία (Παναγιωτακόπουλος, ΚΥΑ 14312/1302). Πίνακας 2 : Παραγωγή ΑΣΑ στην Ελλάδα (kg/άτοµο/ηµέρα) - Τυπικές Τιµές Πληθυσµός Οικισµού Εµπορικά, Οικιακά Απόβλητα ή Πόλης Ιδρυµάτων κτλ Σύνολο < ,5 0,2 0, ,7 0,2 0, ,7 0,3 1,0 > ,8 0,5 1,3 *Πηγή: Βιώσιµη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων (Παναγιωτακόπουλος 2002) 1.3 Σύνθεση Αστικών Στερεών Αποβλήτων Για να διαπιστώσει κανείς την ποικιλία των υλικών που περιέχονται στα οικιακά και γενικότερα στα ΑΣΑ, αρκεί µια απλή µατιά στον κάδο της γειτονιάς του. ιαπιστώνεται πως παρά την ποικιλία, διακρίνεται µια οµοιότητα ως προς τα είδη των συστατικών υλικών ακόµη και στα ποσοστά από πόλη σε πόλη. Στον Πίνακα 3 και στο ιάγραµµα 1 παρουσιάζεται η σύνθεση των οικιακών αποβλήτων στη χώρα µας. Επειδή οι δειγµατοληψίες γίνονται σε κάδους γειτονιών οι µελέτες αυτές εκτιµούν ακριβέστερα τη σύνθεση των οικιακών αποβλήτων και όχι τόσο των ΑΣΑ. 6

16 Πίνακας 3: Σύνθεση Οικιακών Στερεών Αποβλήτων (µέσες τιµές, % κατά βάρος) στους Ο.Τ.Α. της χώρας (1997) Συστατικά Υλικά στα Οικιακά Στερεά Απόβλητα Οργανικά Υλικά Τροφικά Υπολείµµατα Χαρτί / Χαρτόνι ιακύµανση Μέσων Τιµών Πληθυσµός Ο.Τ.Α. > Πληθυσµός Ο.Τ.Α. < Πληθυσµός Ο.Τ.Α. > Τυπική Τιµή Πληθυσµός Ο.Τ.Α. < Πλαστικά ,5 7 Υφάσµατα, Λάστιχα, έρµατα, Ξύλα Απορρίµµατα Κήπων - - 1,5 1 Ανόργανα Υλικά Γυαλί 2, ,5 2,5 Κουτιά Κασσίτερου και Αλουµινίου, άλλα µέταλλα Άλλα Αδρανή (Χώµα, Τέφρα κ.ά.) 2, , Υπόλοιπα - - 6,5 4 * Πηγή: Βιώσιµη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων (Παναγιωτακόπουλος 2002) 7

17 ιάγραµµα 1: Μέση ποιοτική σύσταση των αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα µε βάση τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (2003). 5% 5% 16% 46% Ζυμώσιμα Χαρτί 9% Πλατικά Μέταλλα 19% Γυαλί Άλλα *Πηγή: Ελληνική Εταιρεία ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕ ΣΑ). 1.4 Επισκόπηση Μεθόδων Επεξεργασίας Αστικών ΣτερεώνΑποβλήτων Οι µέθοδοι επεξεργασίας των ΑΣΑ αφορούν τους µετασχηµατισµούςτων των χαρακτηριστικών τους πριν και µετά την τοποθέτησή τους σε σακούλες ή σε κάδους για αποκοµιδή. Μέχρι σήµερα στη χώρα µας ο κανόνας είναι η ταφή των απορριµµάτων. Τατελευταία χρόνια όµως έχουν αρχίσει να εµφανίζονται εναλλακτικές µέθοδοι επεξεργασίαςτωνασα. Σύµφωνα µε το βιβλίο του Παναγωτακόπουλου Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων, οι βασικές µέθοδοι επεξεργασίας ΑΣΑ είναι οι εξής: 8

18 Ο διαχωρισµός στην πηγή Η συλλογή και µεταφορά Η ανακύκλωση (ανάκτηση και αξιοποίηση υλικών) Η βιολογική επεξεργασία (µε ή χωρίς ανάκτηση ενέργειας και compost) Η θερµική επεξεργασία (µε ή χωρίς ανάκτηση ενέργειας) Η υγειονοµική ταφή (µε ή χωρίς ανάκτηση ενέργειας) ιαχωρισµός στην πηγή Η επεξεργασία στην πηγή προϋποθέτει ενεργό συµµετοχή των πολιτών, αλλαγή στην κοινωνική συµπεριφορά τους και ενίσχυση της περιβαλλοντικής του συνείδησης. Ο διαχωρισµός στην πηγή αποτελεί συµπληρωµατικό στάδιο της συνολικής διαχείρισης των ΑΣΑ και αφορά την επεξεργασία των απορριµµάτων πριν την τοποθέτησή τους σε κάδους µε σκοπό την αποκοµιδή τους. Παραδείγµατα επεξεργασίας ΑΣΑ στην πηγή είναι ο διαχωρισµός των συστατικών υλικών σε κάδους κατά κατηγορίες, κοµποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων, άλεση των τροφικών υπολειµµάτων (µε ειδικές συσκευές στην κουζίνα), συµπίεση των απορριµµάτων και µερική καύση τους. Επίσης απαραίτητη θεωρείται και η εισαγωγή ενός συστήµατος καταγραφής της υφιστάµενης κατάστασης και της εξέλιξής της. Με αυτές τις επεξεργασίες επιτυγχάνεται µετασχηµατισµός και µείωση των απορριπτόµενων, αλλά όχι µείωση των παραγόµενων ΑΣΑ (Παναγιωτακόπουλος, 2002). Οι επεξεργασίες αυτές όµως επηρεάζουν θετικά τις επόµενες φάσεις επεξεργασίας των ΑΣΑ. 9

19 1.4.2 Συλλογή και µεταφορά Η συλλογή και µεταφορά καλύπτει το 90% περίπου των παραγόµενων ΑΣΑ και αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής δαπάνης των συστηµάτων διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων. Οι εναλλακτικές επιλογές που µπορεί να έχει ο φορέας διαχείρισης απορριµµάτων αφορούν τη συχνότητα συλλογής των απορριµµάτων, το µέγεθος και τον αριθµό των κάδων και των απορριµµατοφόρων (Α/Φ), τις διαδροµές των Α/Φ, τη χρήση ή µη σταθµών µεταφόρτωσης κτλ. Συνήθεις δείκτες µέτρησης της οικονοµικής επίδοσης είναι το κόστος ανά τόνο ή το κόστος ανά νοικοκυριό. (Το Φεβρουάριο του 2001, το Υπουργείο Εσωτερικών και ηµόσιας ιοίκησης, στα πλαίσια του προγράµµατος βελτίωσης της παραγωγικότητας του δηµόσιου τοµέα, επέλεξε το κόστος αποκοµιδής των ΑΣΑ ανά νοικοκυριό ως έναν από τους δείκτες αποδοτικότητας των δήµων) Ανακύκλωση Με την έννοια που χρησιµοποιείται σήµερα, η ανακύκλωση συνεπάγεται διαχωρισµό των ΑΣΑ σε οµοιογενείς κατηγορίες συστατικών τους, ανάκτηση των υλικών και επαναχρησιµοποίησή τους ενδεχοµένως µετά από επεξεργασία (Παναγιωτακόπουλος 2002). Αναφορικά µε το πού και πώς γίνεται ο διαχωρισµός, διακρίνουµε δύο περιπτώσεις: ιαχωρισµός στην πηγή, ο οποίος γίνεται µέσα στο σπίτι και στη συνέχεια µεταφορά σε ειδικούς κάδους, και διαχωρισµός σε εγκατάσταση ανάκτησης υλικών στην οποία εισρέουν τα ΑΣΑ είτε διαχωρισµένα είτε ανάµεικτα. 10

20 1.4.4 Θερµική επεξεργασία Η θερµική επεξεργασία των στερεών αποβλήτων αποσκοπεί στην ελάττωση του όγκου τους και στη µετατροπή τους σε λιγότερο επικίνδυνα αέρια, υγρά και στερεά προϊόντα µε ταυτόχρονη ή συνεπακόλουθη αποδέσµευση θερµικής ενέργειας. Ανάλογα µε την ποσότητα του παρόντος οξυγόνου διακρίνουµε τρία είδη θερµικής επεξεργασίας: την καύση (περίσσεια οξυγόνου), την πυρόλυση (απουσία οξυγόνου) και την αεριοποίηση (ενδιάµεση κατάσταση). Η πιο διαδεδοµένη µέθοδος θερµικής επεξεργασίας στην Ευρώπη αυτή τη στιγµή είναι η καύση. Προϊόντα της καύσης είναι οι αέριες εκποµπές και τα στερεά υπολείµµατα. Οι αέριες εκποµπές περιλαµβάνουν µη όξινα αέρια (µονοξείδιο του άνθρακα και ατµούς), όξινα αέρια (διοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου υδρόθειο κτλ), βαρέα µέταλλα (µόλυβδο, κάδµιο κτλ), καπνό και σκόνη. Στα στερεά υπολείµµατα περιλαµβάνονται η τέφρα των λεβήτων, σκωρίες και σκόνη των φίλτρων που όλα περιέχουν βαρέα µέταλλα και τοξικές ουσίες. Οι εκποµπές αυτές πριν αποβληθούν στην ατµόσφαιρα υφίστανται επεξεργασία ώστε να ικανοποιούνται τα συγκεκριµένα ανώτατα όρια εκποµπών. Σηµειωτέο πως οι ρύποι αυτοί δεν καταστρέφονται, απλώς συλλέγονται στα φίλτρα για ελεγχόµενη διάθεση Βιολογική επεξεργασία Η βιολογική επεξεργασία των ΑΣΑ διακρίνεται σε αερόβια (κοµποστοποίηση) από την οποία προκύπτει το compost, και σε αναερόβια (χώνευση) από την οποία παράγεται το βιοαέριο. Σε αναερόβια επεξεργασία υπόκειται επίσης και το οργανικό κλάσµα των ΑΣΑ που θάβονται σε χώρους υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (ΧΥΤΑ). Με την βιολογική επεξεργασία των ΑΣΑ διακρίνεται µείωση του εκλυόµενου βιοαερίου από τους ΧΥΤΑ το 11

21 οποίο υποτίθεται ότι συµβάλει στον έλεγχο του φαινοµένου του θερµοκηπίου. Η µέθοδος της κοµποστοποίησης θα παρουσιαστεί εκτενώς στο Κεφάλαιο Εδαφική ιάθεση Η εδαφική διάθεση ή αλλιώς «ταφή» των ΑΣΑ είναι η µόνη µέθοδος επεξεργασίας που είναι δυνατή για κάθε τύπο ΑΣΑ. Είναι ένα αναπόφευκτο κοµµάτι κάθε συστήµατος διαχείρισης ΑΣΑ καθώς τα υπολείµµατα κάθε µεθόδου επεξεργασίας καταλήγουν σε χώρο εδαφικής διάθεσης υπολειµµάτων (ΧΕ Υ) ή χώρο υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (ΕΕ ΣΑ). Ο ΧΥΤΑ είναι ένας υπεδάφιος ή υπερεδάφιος χώρος, για την απόθεση στερεών αποβλήτων µέχρις ότου τα προϊόντα της αποσύνθεσής τους να θεωρούνται µη επικίνδυνα για την υγεία. Στα πλεονεκτήµατα της υγειονοµικής ταφής έναντι των άλλων µεθόδων περιλαµβάνονται: η σχετικά εύκολη τεχνολογία, η µικρότερη δαπάνη υποδοµής και λειτουργίας, η επαναχρησιµοποίηση του χώρου και η πιθανή αξιοποίηση του παραγόµενου βιοαερίου. Ως µειονεκτήµατα θεωρούνται: οι µεγάλοι απαιτούµενοι χώροι, η κοινωνική αντίδραση σχετικά µε την υποβάθµιση της περιοχής, η έκλυση αερίων θερµοκηπίου και η περίοδος µεταφροντίδας. (Παναγιωτακόπουλος, 2002). Το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσµικό πλαίσιο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων θέτει συνεχώς αυστηρότερες προδιαγραφές. Πιο συγκεκριµένα, η ΚΥΑ 29407/3508/2002, που ενσωµατώνει στο Εθνικό ίκαιο την Κοινοτική Οδηγία για την Υγειονοµική ταφή (99/31/ΕΚ) θέτει σταδιακά αυξανόµενους στόχους για την εκτροπή των βιοαποικοδοµήσιµων αστικών αποβλήτων (ΒΑΑ) από την υγειονοµική ταφή: 12

22 Μέχρι 16/07/2010: Οι ΧΥΤΑ µπορούν να δέχονται έως το 75% των ΒΑΑ που είχαν παραχθεί το Μέχρι 17/07/2013: Οι ΧΥΤΑ µπορούν να δέχονται έως το 50% των ΒΑΑ που είχαν παραχθεί το Μέχρι 16/07/2020: Οι ΧΥΤΑ µπορούν να δέχονται έως το 35% των ΒΑΑ που είχαν παραχθεί το Η υπόλοιπη ποσότητα θα πρέπει να οδηγηθεί προς επεξεργασία η οποία θα ελαττώσει το βαθµό βιοαποδοµησιµότητάς της. Αυτό που επιδιώκεται µε την εδαφική διάθεση είναι η προστασία της υγείας και η προστασία του περιβάλλοντος, να είναι δηλαδή υγειονοµική και βιώσιµη αντίστοιχα. Στη χώρα µας σχεδόν το 90% των ΑΣΑ οδηγούνται σε εδαφική διάθεση (50% σε ΧΥΤΑ και 40% σε ανεξέλεγκτες παράνοµες χωµατερές) και για τουλάχιστον 20 ακόµα χρόνια η εδαφική διάθεση θα παραµείνει ως κύρια µέθοδος επεξεργασίας και διάθεσης. Επίσης δεν θα ήταν υπερβολή να πούµε πως κανένας ΧΥΤΑ στη χώρα µας δεν λειτουργεί µε τρόπο που να δικαιολογεί τον όρο υγειονοµική ταφή (Παναγιωτακόπουλος, 2002). Σύµφωνα µε την έρευνα των Μαυρόπουλου, Κουσκούρη και Χαγιου Η πορεία υλοποίησης της Οδηγίας 99/31 της Ε.Ε. στην Ελλάδα, για την εναρµόνιση της χώρας µας µε την Οδηγία 99/31 της Ε.Ε., το κέντρο βάρους των εµπλεκόµενων φορέων (δήµοι, νοµαρχίες, περιφέρειες, µελετητικές εταιρίες κτλ) θα πρέπει να µετατοπιστεί από την προετοιµασία έργων στα θέµατα λειτουργίας και διαχείρισης των έργων υγειονοµικής ταφής στερεών αποβλήτων. Στόχος θα πρέπει να είναι όχι η µελέτη µεµονωµένων έργων, αλλά η δηµιουργία ολοκληρωµένων συστηµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 13

23 1.5 Νοµοθετικές ρυθµίσεις Η Ελληνική Εταιρία ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕ ΣΑ), καταγράφει ένα σύντοµο ιστορικό του θεσµικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα. Σύµφωνα λοιπόν µε την ΕΕ ΣΑ, η πρώτη διάταξη για τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ελλάδα, ήταν η ΥΑ ΕΙβ/301/64 «περί συλλογής, αποκοµιδής και διάθεσης απορριµµάτων», η οποία και καθόριζε τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διαχείριση των απορριµµάτων και πιο συγκεκριµένα για τη συλλογή αλλά και τη διάθεση αυτών. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 «Επιτρέπονται κατόπιν αποφάσεως του Νοµάρχου εκδιδοµένης µετά σύµφωνον γνώµην του Υγειονοµικού Κέντρου τη αιτήσει του ήµου ή της Κοινότητος, αι κάτωθι παρεκκλίσεις των δια της παρούσης καθοριζοµένων όρων», δινόταν ουσιαστικά ή δυνατότητα για παρέκκλιση από τα άρθρα της ρύθµισης µε απλή απόφαση νοµάρχη. Λίγα χρόνια αργότερα ψηφίζονται οι Νοµοθετικές ρυθµίσεις Ν.. 703/1970, Ν. 25/1975, Ν. 429/1976, Ν. 1080/1980 οι οποίες καθορίζουν τον υπολογισµό των δηµοτικών τελών καθαριότητας (αποκοµιδή απορριµµάτων) µε βάση τα τ.µ. του νοικοκυριού. Με βάση αυτές τις ρυθµίσεις καθορίζονται σε ετήσια βάση τα δηµοτικά τέλη που καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες. Η σύνδεση των τελών διαχείρισης απορριµµάτων µε το µέγεθος του οικοπέδου και όχι µε την παραγωγή αυτών, έχει ως αποτέλεσµα ο πολίτης είτε να µη γνωρίζει είτε να µην έχει κίνητρο να µειώσει τα παραγόµενα απορρίµµατα. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η εφαρµογή ενός συστήµατος κοστολόγησης µε βάση τη συµπεριφορά του πολίτη ή της επιχείρησης και όχι την αντικειµενική αξία του ακινήτου και το συνολικό εµβαδόν του. Το 1985 ψηφίζεται ο Νόµος 1650 «για την προστασία του Περιβάλλοντος», ο οποίος και θέτει το γενικό πλαίσιο αλλά και τους στόχους και τα µέσα για την προστασία του Περιβάλλοντος. Σύµφωνα µε το άρθρο 12 ορίζονταν αρµόδιοι φορείς για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, οι ΟΤΑ η οποίοι όµως είχαν τη δυνατότητα να µην διαχειρίζονται 14

24 απόβλητα που λόγω της σύστασής τους δεν µπορούν να διατεθούν µαζί µε τα οικιακά απορρίµµατα. Σε αυτή την περίπτωση αρµόδιος για τη διαχείριση µε βάση το Νόµο, είναι τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα από τις δραστηριότητες των οποίων παράγονται τα συγκεκριµένα απόβλητα. Η πρώτη προσπάθεια προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τη διαχείριση των απορριµµάτων µε την αντίστοιχη Κοινοτική έγινε µε την ΚΥΑ 49541/1424/86 «Στερεά απόβλητα σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 75/442/ΕΟΚ». Με την ΚΥΑ αυτή, διατυπώνονται οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη διαχείριση των απορριµµάτων, ώστε να µην τίθεται σε κίνδυνο, άµεσα ή έµµεσα η ηµόσια Υγεία και να µην δηµιουργούνται βλάβες στο περιβάλλον, ενώ περιγράφεται για πρώτη φορά η αναγκαιότητα σύνταξης Σχεδίων ιαχείρισης, καθώς και οι διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται. Επιπροσθέτως: δίνεται ο ορισµός των βασικών εννοιών και ορίζονται οι φορείς διαχείρισης των απορριµµάτων, καθορίζονται οι φάσεις του σχεδιασµού διαχείρισης, ρυθµίζεται το θέµα των αδειών για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, που χορηγούνται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, πέρα των ΟΤΑ. Προβλέπεται επίσης, η άσκηση ελέγχου στις εγκαταστάσεις, βιοµηχανίες και επιχειρήσεις που διαχειρίζονται στερεά απόβλητα, καθορίζονται οι υπόχρεοι καταβολής δαπάνης διαχείρισης και αναφέρονται οι κατά περίπτωση κυρώσεις για τη µη συµµόρφωση των υπόχρεων προς τις οδηγίες των αρµόδιων υπηρεσιών, που µπορεί να είναι ποινικές, διοικητικές ή και χρηµατικά πρόστιµα. Το 1994 συγκροτείται µε το Ν. 2242/1994 (άρθρο 4) «Ειδικό Σώµα Ελεγκτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος», που τελούσε υπό την «εποπτεία» του Υπουργού 15

25 Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων, καθώς και του οικείου Νοµάρχη και του Περιφερειάρχη. Ανάµεσα στις αρµοδιότητές του ήταν «η προστασία του περιβάλλοντος από τις καταστροφές του δασικού πλούτου, τις καταπατήσεις των δηµόσιων εκτάσεων, τις παράνοµες κατατµήσεις γης, τις αυθαίρετες κατασκευές, τις παράνοµες επεµβάσεις στα ρέµατα, στον αιγιαλό και στη ζώνη παραλίας και σε κάθε άλλη παράνοµη δραστηριότητα, που µπορεί να έχει δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον». Επίσης, ασκούσε τον έλεγχο για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων σε περιπτώσεις κατασκευής έργων ή εκτέλεσης δραστηριοτήτων που θέτουν σε κίνδυνο το περιβάλλον. Επρόκειτο, όπως αποδείχθηκε, για µια ελάχιστα ευέλικτη υπηρεσιακή µονάδα, που την έφερναν συχνά σε αντιπαράθεση µε τις υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκηση. Με το άρθρο 9 του N. 2947/2001, καταργήθηκε το Ειδικό Σώµα Ελεγκτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος και προβλέφθηκε η αντικατάστασή του από µια νέα οργανωτική µονάδα. Η «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος» (Ε.Υ.Ε.Π.) υπάγεται απευθείας στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ..Ε. και διαθέτει αρµοδιότητες µε περιεχόµενο κυρίως ελεγκτικό και γνωµοδοτικό. Λίγα χρόνια αργότερα ο Νόµος 2939/2001 διαµορφώνει το θεσµικό πλαίσιο για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Με τον νόµο αυτόν, ενσωµατώνεται η Οδηγία 94/62/ΕΟΚ στο Εθνικό ίκαιο, και καθορίζεται το πλαίσιο για την υλοποίηση προγραµµάτων ανακύκλωσης/επαναχρησιµοποίησης/αξιοποίησης συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά, ελαστικά κ.α.), µε τη θέσπιση συγκεκριµένων ποσοτικούς στόχους και χρονικών ορίων για την προσέγγισή τους. Εκτός όµως από τους παραπάνω Νόµους και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που παρουσιάζονται από την ΕΕ ΣΑ, υπάρχουν και κάποια επιπλέον σηµαντικά στοιχεία που αφορούν τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Σύµφωνα λοιπόν µε το Ν.3536/07 και το 16

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρακτηρισµός µιας ουσίας ως «απόβλητο» δεν εξαρτάται µόνο από τις ιδιότητες της αλλά και από:

Ο χαρακτηρισµός µιας ουσίας ως «απόβλητο» δεν εξαρτάται µόνο από τις ιδιότητες της αλλά και από: 1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1.1. Κατηγορίες στερεών αποβλήτων «Στερεά Απόβλητα νοούνται ουσίες ή αντικείµενα που εµφανίζονται κυρίως σε στερεά φυσική κατάσταση, από τις οποίες ο κάτοχος τους θέλει ή

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5 1.1 Εισαγωγή... 5 1.2 Πολιτικές και δράσεις για την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων... 5 2 κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Βασίλειος Η. Κοντζίνος Η πτυχιακή αυτή κατατέθηκε στο Τμήμα Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 312, 22.11.2008, σ. 3. (α) «οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κείμενο Βάσης προς Δημόσια Διαβούλευση (Με βάση τις κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση στερεών αποβλήτων και οχημάτων τέλους ζωής

Διαχείριση στερεών αποβλήτων και οχημάτων τέλους ζωής ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ Διαχείριση στερεών αποβλήτων και οχημάτων τέλους ζωής ΘΩΜΑΣ Γ. ΧΟΝΔΡΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Δευτέρα 23

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δήμος Παπάγου- Χολαργού Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Σ ε λ ί δ α i Περιεχόμενα 1. Γενική Επισκόπηση Ελληνικής Οικονομίας... 2 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων

Πτυχιακή Εργασία. Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενέργειας και Περιβάλλοντος Πτυχιακή Εργασία Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων Φραγκουλίδου Μαρίνα Α.Μ.: 2792

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου. ιπλωµατική εργασία:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου. ιπλωµατική εργασία: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου ιπλωµατική εργασία: Ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Η πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ιαχείριση Νοσοκοµειακών Αποβλήτων : Συµπεράσµατα από την Ελληνική Πραγµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Γιατί είναι απαραίτητη μία θεματική στρατηγική σχετική με τα απόβλητα;... 5 2.1. Απόβλητα:

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜ ΜΑΝΣΗΣΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜ ΜΑΤΩΝ»» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικός υπεύθυνος: ημήτριος Αργυρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ... 4 2.1. Αρχές και Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥΣ [Οδηγός εκπαιδευτικών]

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥΣ [Οδηγός εκπαιδευτικών] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ 1.1.ΣΤ.1.Γ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Καθαριότητας Του Δήμου Ελευσίνος

Κανονισμός Καθαριότητας Του Δήμου Ελευσίνος Κανονισμός Καθαριότητας Του Δήμου Ελευσίνος 0 παρών κανονισμός ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 93/2009 απόφασή του, εγκρίθηκε με την 3061/8-4-09 πράξη της Περιφέρειας και εκδίδεται σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα