Annex : Practical Guidelines for the Local Action Plan Implementation in the Regional Union of Chania, Crete

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Annex 7.2.26: Practical Guidelines for the Local Action Plan Implementation in the Regional Union of Chania, Crete"

Transcript

1 Annex : Practical Guidelines for the Local Action Plan Implementation in the Regional Union of Chania, Crete

2 Πρακτικόσ οδηγόσ εφαρμογήσ μζτρων Φορζασ υλοποίηςησ Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) Σελίδα 2

3 Δ1 Προϊκθςθ ςυλλογισ οργανικοφ από μεγάλθσ κλίμακασ παραγωγοφσ Διμοσ Χανίων, Δ/νςθ κακαριότθτασ Δ.Ε.ΔΙ..Α. Α.Ε. Ο.Σ.Α., Δ/νςθ Δρομολογίων Προπαραςκευαςτικζσ δράςεισ φνταξθ δελτίων τφπου Οργάνωςθ ςθμείων αποκομιδισ Ζγκριςθ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των αντίςτοιχων δαπανϊν Φάςεισ υλοποίθςθσ Ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δ.Ε.ΔΙ..Α. Α.Ε. (Ο.Σ.Α.) υνεργαςία με μεγάλθσ κλίμακασ μονάδεσ (π.χ. ξενοδοχειακζσ, ςτρατιωτικζσ, ςχολικζσ) κατά τθν οποία κα γίνεται ςυλλογι του οργανικοφ ςε ξεχωριςτό κάδο και ζγκειται ςτθν εκτροπι μεγάλθσ ποςότθτασ βιοαποικοδομιςιμου κλάςματοσ από το Χϊρο Τγειονομικισ Σαφισ ενιςχφοντασ ταυτόχρονα τθν παραγωγι εδαφοβελτιωτικοφ υλικοφ (κομπόςτ). Δείκτθσ υλοποίθςθσ: tn/ζτοσ Εκτιμϊμενο κόςτοσ: ,00 Σελίδα 3

4 Δ2 Παρακολοφκθςθ Βιοαερίου (monitoringμετριςεισ αποτελζςματα) Δ.Ε.ΔΙ..Α. Α.Ε. (Ο.Σ.Α.), ςε ςυνεργαςία με το Πολυτεχνείο Κριτθσ, τμιμα ΜΗ.ΠΕΡ. Φάςεισ υλοποίθςθσ υνεχισ καταγραφι και αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων Παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων ςε εςπερίδεσ Σα οργανικά υλικά που ενταφιάηονται ςτον ΧΤΣΑ αποςυντίκενται ςταδιακά απουςία οξυγόνου (αναερόβια ηφμωςθ). Η διαδικαςία αυτι εκλφει διάφορα αζρια που αποκαλοφνται ςυλλογικά βιοαζριο. Σο βιοαζριο αποτελείται κατά κφριο λόγο (>90%) από περίπου ίςα μζρθ μονοξειδίου του άνκρακα και μεκανίου, ενϊ ςε μικρζσ ποςότθτεσ περιλαμβάνει αμμωνία, διοξείδιο του άνκρακα, υδρογόνο, υδρόκειο, άηωτο και οξυγόνο. Η ανεξζλεγκτθ παραγωγι βιοαερίου μπορεί να αποτελζςει κίνδυνο ζκρθξθσ και πυρκαγιάσ, ενϊ το μεκάνιο ςυνειςφζρει ςθμαντικά ςτο φαινόμενο του κερμοκθπίου. Αντίκετα, αν ςυγκεντρωκεί με κατάλλθλα ςυςτιματα, το βιοαζριο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν παραγωγι ενζργειασ από τα ςτερεά απόβλθτα. Δείκτθσ υλοποίθςθσ: Ανάλυςθ ςε 14 ςθμεία CH 4, CO 2, O 2 Εκτιμϊμενο κόςτοσ: ,00 Σελίδα 4

5 Δ3 υνκομποςτοποίθςθ Οργανικϊν Τλικϊν Δ.Ε.ΔΙ..Α. Α.Ε. (Ο.Σ.Α.) Δ.Ε.Τ.Α. Χανίων Προπαραςκευαςτικζσ δράςεισ χεδιαςμόσ Προετοιμαςία Τποδοχισ Οργανικϊν Τλικϊν Ανάλυςθ Αποτελεςμάτων Φάςεισ υλοποίθςθσ υνεχισ καταγραφι και αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων Παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων ςε εςπερίδεσ Η Δ.Ε.ΔΙ..Α. Α.Ε. (Ο.Σ.Α.) υλοποιεί το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου, «Βελτιςτοποίθςθ ανάκτθςθσ και κομποςτοποίθςθσ του οργανικοφ κλάςματοσ των ςτζρεων αςτικϊν αποβλιτων και αποτελεςματικι αξιοποίθςθ του κομπόςτ ςε αγροτικζσ και περιβαλλοντικζσ εφαρμογζσ» μαηί με τθν υποςτιριξθ του Πολυτεχνείου Κριτθσ, του ΣΕΙ Κριτθσ, τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ Χανίων (ΔΕΤΑΧ) και του Δαςαρχείου, τθσ Περιφζρειασ Κριτθσ και του Νορβθγικοφ Ινςτιτοφτου Bioforsk. το πρόγραμμα προβλζπεται θ αξιοποίθςθ και άλλων οργανικϊν υλικϊν και θ παραγωγι πζντε (5) ποιοτιτων κομπόςτ. Δείκτθσ υλοποίθςθσ: Εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ Τποδοχισ και Ανάμιξθσ Οργανικϊν Αναςτροφζασ κομπόςτ Κόςκινο Εκτιμϊμενο κόςτοσ: ,00 Σελίδα 5

6 Δ4 Ενθμζρωςθ-Ευαιςκθτοποίθςθ Δ.Ε.ΔΙ..Α. Α.Ε. (Ο.ΣΑ.) Προπαραςκευαςτικζσ δράςεισ Δθμιουργία ενθμερωτικϊν φυλλαδίων Δθμιουργία Βίντεο για προβολι Φάςεισ υλοποίθςθσ Διαρκισ ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ μζςω Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ Επιςκζψεισ ςτα ςχολεία Α βάκμιασ και Β βάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ξεναγιςεισ ςτο Ε.Μ.Α.Κ. και Χ.Τ.Σ. Χανίων Η Δ.Ε.ΔΙ..Α. Α.Ε. (Ο.Σ.Α.) αναλαμβάνει τθ ςταδιακι υλοποίθςθ του Σοπικοφ χεδίου Δράςθσ ςτο βακμό που οι περιγραφόμενεσ ςε αυτό δράςεισ αφοροφν άμεςα τθ λειτουργία τθσ ίδιασ. Για τισ προβλεπόμενεσ δράςεισ που θ υλοποίθςι τουσ δεν εξαρτάται άμεςα από τθν επιχείρθςθ, αλλά από τρίτουσ (δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα, Περιφζρεια Κριτθσ), θ ΔΕΔΙΑ προτίκεται να προχωριςει ςε εκςτρατείεσ προϊκθςθσ και διάδοςθσ των δράςεων. Ενϊ παράλλθλα, κα προχωριςει ςε καμπάνιεσ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν για τθν κλιματικι αλλαγι. Η υλοποίθςθ του προγράμματοσ ενθμζρωςθσ μπορεί να γίνει μεταξφ άλλων με: δράςεισ ενθμζρωςθσ ςτα ςχολεία, όπου και κα δοκεί ιδιαίτερθ ζμφαςθ κακϊσ θ περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ και ενθμζρωςθ των μακθτϊν ζχει ςυνικωσ πολλαπλαςιαςτικά οφζλθ. Θα αξιοποιθκεί θ ιςτοςελίδα τθσ επιχείρθςθσ κάνοντασ ςυχνι ενθμζρωςθ ςχετικά με τα αποτελζςματα του τοπικοφ ςχεδίου δράςθσ. Δθμοςίευςθ άρκρων ςτον τοπικό τφπο ςχετικά με τθν εξζλιξθ τθσ πορείασ του Σελίδα 6

7 ζργου. Δείκτθσ υλοποίθςθσ Ζνα (1) βίντεο 5000 φυλλάδια 3 δθμοςιεφςεισ 100 επιςκζψεισ-ξεναγιςεισ Εκτιμϊμενο κόςτοσ ,00 Σελίδα 7

8 Δ5 Ορκι χωροκζτθςθ Κάδων Δ.Ε.ΔΙ..Α. Α.Ε. (Ο.Σ.Α.) Προπαραςκευαςτικζσ δράςεισ Χωροταξικι Διερεφνθςθ Χαρτογραφικι αποτφπωςθ Αναπροςαρμογι του προγράμματοσ Φάςεισ υλοποίθςθσ υνεχισ καταγραφι και αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων Η νξζή ρωξνζέηεζε ηωλ θάδωλ είλαη έλα κέηξν ην νπνίν βξίζθεηαη ήδε ζε ηζρύ, ζα πξέπεη λα γίλεη πηζαλόηαηα θάπνηα αλαπξνζαξκνγή ηνπ κέηξνπ ζε όηη αθνξά: Δξνκνιόγηα-Οξγάλωζε δξνκνινγίωλ (πξνζωπηθό, ζηόινο νρεκάηωλ) θαη ωξαξίωλ έηζη λα θαιύπηεηαη πιήξωο θαη θαζεκεξηλώο ε Πεξηθεξηαθή Ελόηεηα Χαλίωλ. Αξηζκόο, ρωξεηηθόηεηα θαη ρωξνζέηεζε θάδωλ/ αληηθαηάζηαζε ιόγω θζνξώλ, αλεπάξθεηαο ή παιηάο ηερλνινγίαο. Επνπηεία απνθνκηδήο θαη νδνθαζαξηζκνύ Εμνπιηζκόο (θάδνη θιπ) Πξωηόθνιιν θαζαξηόηεηαο Σθνπόο ηνπ κέηξνπ είλαη ε εύξεζε ηεο βέιηηζηεο δηαδξνκήο ηωλ νρεκάηωλ έηζη ώζηε λα πεξηνξηζηεί ε δηάξθεηα ηνπ δξνκνινγίνπ ζην ειάρηζην δπλαηό, κε ηαπηόρξνλε κείωζε ηωλ λεθξώλ ρξόλωλ. Απμεκέλε δηάξθεηα δξνκνινγίνπ ζπλεπάγεηαη θαηαπόλεζε ηωλ απνξξηκκαηνθόξωλ νρεκάηωλ, θαζώο θαη κεγαιύηεξε θαηαλάιωζε θαπζίκνπ πνπ κεηαθξάδεηαη πέξα από ην θόζηνο θαη ζε κεγαιύηεξεο εθπνκπέο ΑΦΘ. Δείκτθσ υλοποίθςθσ: Εκτιμϊμενο κόςτοσ: Σελίδα 8

9 Δ6 Διαλογι ςτθν Πθγι Βιοαποβλιτων Δ.Ε.ΔΙ..Α. Α.Ε. (Ο.Σ.Α.) Προπαραςκευαςτικζσ δράςεισ Χωροταξικι Διερεφνθςθ Επιλογι περιοχισ Χαρτογραφικι αποτφπωςθ Φάςεισ υλοποίθςθσ υνεχισ καταγραφι και αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων Παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων ςε εςπερίδεσ-μ.μ.ε. Η διαλογι των Βιοαποβλιτων ςτθν πθγι δεν είναι μόνο κζμα νομικισ υποχρζωςθσ είναι επίςθσ ζνα κζμα περιβαλλοντικό και οικονομικό. Οι ιςχυρότερεσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ που απορρζουν από τθ διαχείριςθ των απορριμμάτων, όταν αυτά κάβονται, είναι οι εκπομπζσ μεκανίου ςτθν ατμόςφαιρα, θ παραγωγι ςτραγγιςμάτων ςτο ζδαφοσ και θ χριςθ γθσ. Η επονομαηόμενθ Οδθγία για τουσ ΧΤΣΑ (1999/31/ΕΚ) απευκφνεται ςε αυτά τα προβλιματα και κζτει τθν προοδευτικι μείωςθ τθσ ποςότθτασ βιοαποδομιςιμων υλικϊν, που οδθγοφνται προσ ταφι (βιοαπόβλθτα και χαρτί). Εν τοφτοισ, τα βιοαπόβλθτα πρζπει να κεωροφνται φυςικόσ πόροσ, επειδι μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ πρϊτθ φλθ για τθν παραγωγι κομπόςτ, θλεκτρικισ και κερμικισ ενζργειασ. Κομπόςτ άριςτθσ ποιότθτασ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ςτθ γεωργία, προςφζροντασ υψθλζσ αποδόςεισ. Για τθν παραγωγι καλοφ κομπόςτ, θ διαλογι ςτθν πθγι είναι προαπαιτοφμενθ, επειδι μόνο τότε οι επιμολφνςεισ, από μθ οργανικά υλικά, είναι ςε χαμθλά ποςοςτά. Οι κλαςικζσ πλαςτικζσ ςακοφλεσ απορριμμάτων, που καταςκευάηονται κυρίωσ από πολυαικυλζνιο, αποτελοφν ανεπικφμθτο υπόλειμμα, που πρζπει να απομακρφνεται από τθ διαδικαςία τθσ κομποςτοποίθςθσ. Αντ αυτοφ, οι βιοαποδομιςιμεσ ςακοφλεσ απορριμμάτων ςυμπεριφζρονται, μζςα ςτθ διαδικαςία τθσ κομποςτοποίθςθσ, με τον ίδιο τρόπο όπωσ και τα βιοαπόβλθτα, μειϊνοντασ ζτςι το κόςτοσ επεξεργαςίασ, το κόςτοσ τελικισ διάκεςθσ του πλαςτικοφ και τζλοσ, οδθγοφν ςε παραγωγι καλφτερου προϊόντοσ. Σελίδα 9

10 Δείκτθσ υλοποίθςθσ: Εκτιμϊμενο κόςτοσ: κάδοι- 2 οχιματα υλλογισ Σελίδα 10

11 Δ7 Ενίςχυςθ ςυςτιματοσ Διαλογισ ςτθν Πθγι Ανακυκλϊςιμων Τλικϊν Δ.Ε.ΔΙ..Α. Α.Ε. (Ο.Σ.Α.) Προπαραςκευαςτικζσ δράςεισ Διερεφνθςθ και επιλογι περιοχϊν Σροποποίθςθ δρομολογίων Φάςεισ υλοποίθςθσ υνεχισ καταγραφι και αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων Ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ Η διαλογι υλικϊν ςτθ πθγι παραγωγισ των απορριμμάτων μειϊνει το ρεφμα των απορριμμάτων που κα πρζπει να οδθγθκοφν ςε εγκαταςτάςεισ διάκεςθσ και ανακτά ςχετικά κακαρά δευτερογενι υλικά. Η ανάκτθςθ δευτερογενϊν υλικϊν ςθμαίνει μειωμζνθ χριςθ πρϊτων υλϊν και ενζργειασ ςτισ εγκαταςτάςεισ που παράγονται αυτζσ οι φλεσ. Μείωςθ τθσ ενζργειασ ςτισ εγκαταςτάςεισ ςθμαίνει και μείωςθ των εκπομπϊν ΑΦΘ. Η διαλογι ςτθ πθγι είναι το μοναδικό ςφςτθμα ςυλλογισ που προωκεί αποτελεςματικά τθν ανακφκλωςθ για τι προςφζρει τθ δυνατότθτα εκτροπισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν από τα απορρίμματα. υνοπτικά τα πλεονεκτιματα τθσ Διαλογισ ςτθ Πθγι είναι: Μείωςθ τθσ ρφπανςθσ, λόγω τθσ μειωμζνθσ ποςότθτασ των απορριμμάτων που κάβεται ςτο Χϊρο Τγειονομικισ Σαφισ Εξοικονόμθςθ ενζργειασ, μειϊνεται θ ενζργεια που καταναλϊνεται για τθν επεξεργαςία των ανακυκλωμζνων υλικϊν Εξοικονόμθςθ κόςτουσ ςυλλογισ Εξοικονόμθςθ πρϊτων υλϊν υνδράμει ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν ςε κζματα περιβαλλοντικά και κοινοφ ενδιαφζροντοσ τονίηοντασ τθν αρχι ότι όλοι είμαςτε μζροσ του προβλιματοσ, άρα όλοι Σελίδα 11

12 πρζπει να προςφζρουμε ςτθ λφςθ του Δείκτθσ υλοποίθςθσ Εκτιμϊμενο κόςτοσ: 300 κάδοι (Μπλε) /ζτοσ Σελίδα 12

13 Δ8 Οικολογικι οδιγθςθ Δ.Ε.ΔΙ..Α. Α.Ε. (Ο.Σ.Α.) Προπαραςκευαςτικζσ δράςεισ Ενθμζρωςθ των οδθγϊν απορριμματοφόρων για τθ ςυμβολι τθσ οικολογικισ οδιγθςθσ ςτθ μείωςθ των εκπομπϊν ΑΦΘ Φάςεισ υλοποίθςθσ: Η οικολογικι οδιγθςθ είναι ζνασ ζξυπνοσ τρόποσ οδιγθςθσ, ο οποίοσ ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ καυςίμου, ςτθ μείωςθ των εκπομπϊν ρφπων και αερίων που προκαλοφν το φαινόμενο του κερμοκθπίου, κακϊσ και ςτον περιοριςμό των τροχαίων ατυχθμάτων. Είναι ζνασ τρόποσ οδιγθςθσ που μπορεί εφκολα να εφαρμοςτεί τόςο από τουσ οδθγοφσ ςφγχρονων επιβατικϊν αυτοκίνθτων όςο και από τουσ επαγγελματίεσ οδθγοφσ φορτθγϊν και λεωφορείων. Ecodriving ςθμαίνει ςυνετι, ιπια και αςφαλισ οδιγθςθ ςε χαμθλό αρικμό ςτροφϊν κινθτιρα ( ςτροφζσ ανά λεπτό) και ιπιεσ επιταχφνςεισ. Οφζλη % λιγότερα ατυχιματα επομζνωσ βελτίωςθ οδικισ αςφάλειασ % λιγότερθ κατανάλωςθ καυςίμου και ςυνακόλουκα μείωςθ των εκπεμπόμενων αζριων ρφπων. 3. θμαντικι μείωςθ θχορφπανςθσ. 4. Μείωςθ ενεργειακοφ κόςτουσ κακϊσ και κόςτουσ ςυντιρθςθσ οχιματοσ και αςφάλιςισ του. 5. Μεγαλφτερθ άνεςθ για τον οδθγό και τουσ επιβάτεσ ςε δθμόςια και ιδιωτικά οχιματα. 6. Ενίςχυςθ εμπιςτοςφνθσ του επιβατικοφ κοινοφ προσ τα δθμόςια μζςα όταν εφαρμόηουν τθν οικολογικι οδιγθςθ. 7. Κςοσ χρόνοσ ταξιδιοφ ςε ςχζςθ με τον ςυνικθ τρόπο οδιγθςθσ. Δείκτθσ υλοποίθςθσ: Εφαρμογι ςε όλα τα οχιματα Εκτιμϊμενο κόςτοσ: 500,00 Σελίδα 13

14 Δ9 Δθμιουργία οδθγοφ με τισ καλφτερεσ πρακτικζσ διαχείριςθσ αποβλιτων Δ.Ε.ΔΙ..Α. Α.Ε. (Ο.Σ.Α.) Προπαραςκευαςτικζσ δράςεισ υλλογι πλθροφοριϊν Φάςεισ υλοποίθςθσ Εκτφπωςθ οδθγοφ Διανομι ςτουσ κατάλλθλουσ φορείσ Η Δ.Ε.ΔΙ..Α. Α.Ε. Ο.Σ.Α. βάςει τθσ εμπειρίασ που διακζτει πάνω ςτθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των αποβλιτων, κα δθμιουργιςει ζναν οδθγό με τισ καλφτερεσ πρακτικζσ διαχείριςθσ των αποβλιτων. τόχοσ του οδθγοφ κα είναι να μειωκοφν οι αρνθτικζσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ των αποβλιτων κακϋόλο τον κφκλο ηωισ τουσ, από τθν παραγωγι μζχρι τθν τελικι διάκζςθ τουσ, κα αφορά επίςθσ εγκαταςτάςεισ Ο.Ε.Δ.Α. Η προςζγγιςθ αυτι επιτρζπει να αντιμετωπίηεται κάκε είδοσ αποβλιτων όχι μόνο ωσ πθγι ρφπανςθσ που επιβάλλεται να μειωκεί, αλλά και ωσ οικονομικόσ πόροσ που προςφζρεται για εκμετάλλευςθ. Οι ςτόχοι τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ πριν από τθν ζγκριςθ του παρόντοσ οδθγοφ εξακολουκοφν να ιςχφουν: Πρόκειται για τον περιοριςμό των αποβλιτων μζςω τθσ πρόλθψθσ, τθ προαγωγι τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ τουσ, τθν ανακφκλωςθ και τθν αξιοποίθςι τουσ. Οι εν λόγω ςτόχοι εντάςςονται ςτθν προςζγγιςθ που βαςίηεται ςτθν αξιολόγθςθ του περιβαλλοντικοφ αντίκτυπου και τον κφκλο ηωισ των πόρων. Δείκτθσ υλοποίθςθσ: φυλλάδια Εκτιμϊμενο κόςτοσ: 6.000,00 Σελίδα 14

15 Προπαραςκευαςτικζσ δράςεισ Δ10 υντιρθςθ εξοπλιςμοφ/ μετατροπι οχθμάτων φιλικά προσ το περιβάλλον Δ.Ε.ΔΙ..Α. Α.Ε. Ο.Σ.Α. Φάςεισ υλοποίθςθσ υνεχισ καταγραφι και αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων Ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ Παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων ςε εςπερίδεσ Η παροφςα δράςθ αποςκοπεί ςτο να ςυνειςφζρει ςτθν επίλυςθ του προβλιματοσ τθσ επιβάρυνςθσ του περιβάλλοντοσ με ατμοςφαιρικοφσ ρφπουσ, οι οποίοι προζρχονται από τθν χριςθ υγρϊν καυςίμων. Σα οφζλθ από τθ χριςθ κακαρισ και ανανεϊςιμθσ ενζργειασ ςε ςυμβατικά αυτοκίνθτα είναι ιδιαίτερα προφανι ςτθν εποχι μασ, όπου οι κλιματικζσ αλλαγζσ, θ ρφπανςθ και θ μείωςθ των αποκεμάτων των ςτερεϊν καυςίμων, αλλά και οι ολοζνα αυξανόμενεσ απαιτιςεισ ςε ενζργεια, αποτελοφν πρόκλθςθ που καλοφμαςτε να αντιμετωπίςουμε. Δεδομζνου του μεγάλου αρικμοφ ςυμβατικϊν παλαιάσ τεχνολογίασ αυτοκινιτων που κυκλοφοροφν παγκοςμίωσ, θ ιδζα τθσ ςταδιακισ μετατροπισ αυτϊν ςε φιλικά προσ το περιβάλλον, ζγινε ζναυςμα για αυτιν τθν δράςθ. Δείκτθσ υλοποίθςθσ ε όςον το δυνατόν περιςςότερα οχιματα Εκτιμϊμενο κόςτοσ: 1.500,00 /όχθμα Σελίδα 15

16 Δ11 Βελτιςτοποίθςθ Εργοςταςίου Μθχανικισ Ανακφκλωςθσ και Κομποςτοποίθςθσ και δθμιουργία καινοφργιου κυττάρου ςτο Χϊρο Τγειονομικισ Σαφισ Δ.Ε.ΔΙ..Α. Α.Ε. (Ο.Σ.Α.) Προπαραςκευαςτικζσ δράςεισ Περιφζρεια Κριτθσ χεδιαςμόσ Εγκατάςταςθσ Φάςεισ υλοποίθςθσ υνεχισ καταγραφι και αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων Παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων ςε εςπερίδεσ Με βάςθ τα δεδομζνα, που ςτθρίηονται ςτθν ζωσ τϊρα λειτουργία του Ε.Μ.Α.Κ. και ςτθ ςυμβολι του ςτθ γενικότερθ ποιοτικι αναβάκμιςθ τθσ διαχείριςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων ςτθν περιοχι, είναι ςιμερα εφικτό με τθ βοικεια και του προτεινόμενου εκςυγχρονιςμοφ τθσ Μονάδασ Μθχανικισ Διαλογισ του Ε.Μ.Α.Κ. να επιτευχκοφν ποιοτικοί και ποςοτικοί ςτόχοι ςθμαντικά υψθλότεροι των ςθμερινϊν. Σο αποτζλεςμα δθλαδι από τισ προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ, κα είναι θ δυνατότθτα ανάκτθςθσ μεγαλφτερων ποςοτιτων ανακυκλϊςιμων υλικϊν με τθν ίδια δυναμικότθτα λειτουργίασ, ανακυκλϊςιμων υλικϊν που κα ζχουν πολφ μεγαλφτερο ποςοςτό κακαρότθτασ και άρα μεγαλφτερθ εμπορικι αξία, κακϊσ και τθ δυνατότθτα ανάκτθςθσ περιςςοτζρων διακριτϊν κατθγοριϊν ανακυκλϊςιμων υλικϊν. Επιπλζον, ζνα ιδιαίτερα ςθμαντικό πρόβλθμα που αντιμετωπίηεται με το προτεινόμενο ζργο, είναι θ δυνατότθτα ανάκτθςθσ ςθμαντικά μεγαλφτερων ποςοτιτων ανακυκλϊςιμων υλικϊν, αλλά το κυριότερο κακαρότερων προϊόντων (κυρίωσ χαρτιοφ και φφλλων πλαςτικοφ) από το ρεφμα των ςφμμεικτων απορριμμάτων που επεξεργάηεται ςτισ εγκαταςτάςεισ. Με τισ προςκικεσ δθλαδι αυτζσ, κα ζχουμε μεγαλφτερθ και ποιοτικότερθ παραγωγι κακαρϊν ανακυκλϊςιμων προϊόντων και από τα δφο ρεφματα απορριμμάτων που κα οδθγοφνται ςτο Ε.Μ.Α.Κ. (ανακυκλϊςιμα υλικά από Πρόγραμμα Διαλογισ ςτθν Πθγι και ςφμμεικτα απορρίμματα), επομζνωσ και μεγαλφτερα ζςοδα, βελτίωςθ των εργαςιακϊν Σελίδα 16

17 ςυνκθκϊν ςτθ χειροδιαλογι κ.λπ Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με χρήματα από το Ε.Σ.Π.Α. Δείκτθσ υλοποίθςθσ: Εννζα (9) οπτικοί διαχωριςτζσ, Δφο (2) βαλλιςτικοί Διαχωριςτζσ, Δφο (2) χίςτεσ ςάκων, Μία (1) πρζςα Εκτιμϊμενο κόςτοσ: ,00 Σελίδα 17

18 Δ12 Δθμιουργία.Μ.Α. Δ.Ε.ΔΙ..Α. Α.Ε. (Ο.Σ.Α.) Περιφζρεια Κριτθσ Προπαραςκευαςτικζσ δράςεισ χεδιαςμόσ Καταςκευι Φάςεισ υλοποίθςθσ υνεχισ καταγραφι και αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων Παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων ςε εςπερίδεσ Σα πλεονεκτιματα τθσ παρεμβολισ ςτο κφκλωμα μεταφοράσ ενόσ ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ είναι: υντόμευςθ δρομολογίων μεταφοράσ και άρα ελάφρυνςθ του κυκλοφοριακοφ φόρτου, κακϊσ και μείωςθ τθσ φκοράσ και καλφτερθ αξιοποίθςθ των απορριμματοφόρων οχθμάτων. Η δυνατότθτα εξυπθρζτθςθσ από χϊρουσ ΧΤΣΑ που βρίςκονται ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ Η δυνατότθτα εφκολου διαχωριςμοφ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν Η διευκόλυνςθ των πολιτϊν για τθν απευκείασ μεταφορά ογκωδϊν αντικειμζνων Η δυνατότθτα χωροκζτθςθσ κοντά ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ λόγω μειωμζνων περιβαλλοντικϊν οχλιςεων Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με χρήματα από το Ε.Σ.Π.Α. Δείκτθσ υλοποίθςθσ: 3 ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Χανίων Εκτιμϊμενο κόςτοσ: ,00 Σελίδα 18

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

THINK GREEN ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ

THINK GREEN ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ Περιβάλλον Η προϊκθςθ των «πράςινων μεταφορϊν» ζχει ςαν ςτόχο τθ μείωςθ των αρνθτικϊν περιβαλλοντικϊν και κοινωνικϊν επιπτϊςεων των μεταφορϊν με τθν ταυτόχρονθ λειτουργία ενόσ αποτελεςματικοφ και ενεργειακά

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας χεδίαςθ ςυςτθμάτων γείωςθσ αιολικϊν πάρκων. Θλεκτρονικι μάκθςθ και πλατφόρμεσ τθλε-εκπαίδευςθσ. Προοπτικζσ και αςφάλεια δικτφων

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Ι. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα ( 2012) 2013 - (2014)2015 Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ Περιβάλλοντοσ & Τποδομϊν επτζμβριοσ 2012 1 / 79 Επιχειρηςιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης Βεληίωζη Αλγορίθμοσ Collaborative Filtering με τρήζη μεθόδων Πολσκριηήριας Ανάλσζης για ηην

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Διπλωματική Εργαςία τησ Κομνηνοφ Μυρςίνησ ΔΔ114 υπό την επίβλεψη του: Ανδρζα Λ. Συμεωνίδη Λζκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ;

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; Η πρϊτθ οργάνωςθ νζων ςτθν Ελλάδα ζχει αναδείξει ςθμαντικά ηθτιματα και κζςεισ πρϊτθ από όλουσ. Πρϊτθ θ ΟΝΝΕΔ ζχει ςυμπεριλάβει

Διαβάστε περισσότερα