Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών"

Transcript

1 Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: Στρωμνίτσης Θεσσαλονίκη Δρ. Mαρία Σαμολαδά Θεσσαλονίκη: 16 / 01 /2015 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 391 Σχετ.: 3323/πε, 10586/πε Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ./Κ.Μ. 3323/ Απόφαση για την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας «Μονάδα Παραγωγής Εδαφοβελτιωτικών Οργανοχουμικών Λιπασμάτων και Κόμποστ» με την επωνυμία AGRO REA Γ. ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. υφιστάμενη στο με αριθ. 5ε αγρ/χιο Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, (Π.Κ.Μ.), ως προς: α) την ισχύ του εγκατεστημένου μηχανολογικού εξοπλισμού από 127,70 kw σε 203,49 kw και β) τη λίστα των χρησιμοποιούμενων α - υλών/ αποβλήτων (Ομάδα 4 η, α.α. 12) Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ160Α/ ), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, με το Ν. 3010/ (ΦΕΚ 91Α/25-4- ). 2. Τις διατάξεις του Ν. 4014/11 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209Α/ ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 4042/12 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 24Α/13--12). 4. Την ΚΥΑ 69269/5387/90 «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/86» (ΦΕΚ678Β/ ), όπως ισχύει. Σελίδα 1 από 26

2 5. Την ΚΥΑ Η.Π /21/ (ΦΕΚ 1391/ ) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων». 6. Την ΥΑ 1958/ «Κατάταξη δημοσίων έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ (ΦΕΚ209Α/2011)» (ΦΕΚ 21Β/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Την ΚΥΑ με αρ. πρωτ. οικ /12 (ΦΕΚ 2703Β/ ) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α' της υπ αριθμ. 1958/ απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β' 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του ν. 4014/2011 (Α' 209)». 8. Την Υ.Α. με αρ. πρωτ. οικ /ευπε/13 (ΦΕΚ 964/Β/ ) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν.4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών». 9. Το Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α/ ) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143Α/ ). 10. Την Κ.Υ.Α. οικ. 3137/191/Φ.15/12 (ΦΕΚ 1048Β/ ) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα». 11. Το Π.Δ. 109/ (ΦΕΚ75Α/ ) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους». 12. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-01) «Περί συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 13. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/ ) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Ακινήτων». 14. Την ΚΥΑ Η.Π /725 (ΦΕΚ 383Β/ ) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου Αντικατάσταση της υπ αριθ /1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (Β 604). 15. Την ΚΥΑ Η.Π /1159/06 (ΦΕΚ 791Β/ ) «Έγκριση Γενικών Προδιαγραφών με την διαχείριση επικινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ αριθμ /725 κοινής υπουργικής απόφασης». 16. Την ΚΥΑ 8668/07 (ΦΕΚ 287Β/2-3-07) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)». 17. Την Υγειονομική Διάταξη Ε1β/221/ «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 18. Την ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264Β/ ) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες, ατμογεννήτριες, ελαιόθερμα και αερόθερμα που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, ντίζελ ή αέριο». 19. Την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/6-5-93) «Επιτρεπόμενα είδη καυσίμου στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις στους αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών μονάδων και μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης». 20. Την ΥΑ οικ /11 (ΦΕΚ 2654Β/ ) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού». Σελίδα 2 από 26

3 21. Τη με αριθ. πρωτ / Εγκύκλιο της Δ/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 3 της Κ.Υ.Α. Η.Π /703/Φ104 ΦΕΚ 332/Β/2003 όσον αφορά την υποχρέωση ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών για τις απορρίψεις ρύπανσης (εκπομπών και αποβλήτων) από τις δραστηριότητες του παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 5, της υπ αρ. Η.Π.15393/2332/20 ΚΥΑ (Β 12). 22. Τη με αριθ. πρωτ / της Δ/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ «Γνωμοδότηση για την κατάταξη δραστηριοτήτων αποθήκευσης χημικών ουσιών», σύμφωνα με την οποία συγκαταλέγονται στα επικίνδυνα μόνο τα χαρακτηριζόμενα με τις φράσεις κινδύνου Τ+, Τ και Ν (αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ./Π.Κ.Μ. 5106/ ). 23. Το με αριθ. πρωτ. ΕΥΠΕ οικ / έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ με θέμα «Παύση της κοινοποίησης προς τις Υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ των ΑΕΠΟ αδειών ή αποφάσεων που εκδίδονται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Περιφέρειες». 24. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και από 17/9/2001 αρ.πρωτ.21/6896 εισήγηση άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107Α). 25. Το Ν. 2647/ (ΦΕΚ ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 26. Τις διατάξεις του Ν. 3582/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/ ). 27. Το Π.Δ. 142/10 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 235Α/ ). 28. Τη με Αριθ. Οικ /2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Φ.Ε.Κ. 3105Β/ ) «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης». 29. Η με αριθ. πρωτ. οικ. 7083/ της Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου, Τμήμα Τεχνικών Εφαρμογών της Π.Κ.Μ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την υφιστάμενη δραστηριότητα του θέματος. 30. Η με αριθ. πρωτ. 15/Φ /3779/ άδεια λειτουργίας που εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Ν.Α. Θεσσαλονίκης για τη δραστηριότητα του θέματος. 31. Η με αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ./Κ.Μ./Α.Δ. - Μ.Θ. 3323/ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τη δραστηριότητα του θέματος. 32. Το με αριθ. Πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.-Κ.Μ./Α.Δ. - Μ.Θ. 5303/ αίτημα του φορέα της δραστηριότητας του θέματος για τη χορήγηση βεβαίωσης από την Υπηρεσία μας για την ισχύ της ΑΕΠΟ της μονάδας του θέματος 33. Το με αριθ. Πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.-Κ.Μ./Α.Δ. - Μ.Θ. 5303/ έγγραφό μας για τη συμπλήρωση του φακέλου τροποποίησης της ΑΕΠΟ της μονάδας του θέματος 34. Η με αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.-Κ.Μ./Α.Δ. Μ.Θ. 99/ αίτησή σας για την Τροποποίηση της ΑΕΠΟ της μονάδας του θέματος και η υποβολή της τροποποιημένης ΜΠΕ σε 1 αντίγραφο 35. Η με αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.-Κ.Μ./Α.Δ. Μ.Θ. 9919/ αίτησή σας για την Τροποποίηση της ΑΕΠΟ της μονάδας του θέματος με υποβολή τροποποιημένης ΜΠΕ σε 2 αντίγραφα και συνημμένο έντυπο Τα 36. Η με αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.-Κ.Μ./Α.Δ. Μ.Θ / υποβολή τροποποιημένης λίστας των χρησιμοποιούμενων α υλών και επαρκή τεκμηρίωση 37. Η με αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.-Κ.Μ./Α.Δ. Μ.Θ πε/ διαβίβαση της τροποποιημένης ΜΠΕ στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο για τη διενέργεια δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011 Σελίδα 3 από 26

4 38. Η υποβολή της τροποποιημένης ΜΠΕ σε δύο (2) ενιαία αντίγραφα στις Το γεγονός ότι οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν: α) την κατάταξη της δραστηριότητας στις κατηγορίες της με αριθ. 6 ΚΥΑ του προϊμίου και β) τη δυναμικότητα των χρησιμοποιούμενων α υλών και προϊόντων και κατά συνέπεια: α) δεν επέρχεται ουσιαστική τροποποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της δραστηριότητας και β) δεν απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ για την έκδοση νέας ΑΕΠΟ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν 4014/2011. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας «Μονάδα Παραγωγής Εδαφοβελτιωτικών Οργανοχουμικών Λιπασμάτων και Κόμποστ» με την επωνυμία AGRO REA Γ. ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., η οποία υφίσταται στο με αριθ. 5ε αγρoτεμάχιο της Δ.Ε. Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, ΑΒΓΔΕορ40ΖΑ συνολικής έκτασης 8353,85 τ.μ., όπως περιγράφεται στο συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα της ΜΠΕ του Νικόλαου Καϊλίδη (Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού). Η δραστηριότητα περιγράφεται αναλυτικά στη ΜΠΕ και τα σχετικά διαγράμματα που κατατέθηκαν με το με αριθ. 42 του προϊμίου στην Υπηρεσία μας, με εξαίρεση τα σημεία που τροποποιούνται με την παρούσα Απόφαση και συνεπώς ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι (Π.Ο.), που επιβάλλονται με αυτήν. Με την έκδοση της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει η με αριθ. 29 του προϊμίου ΑΕΠΟ της υφιστάμενης δραστηριότητας. Η εφαρμογή έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της δραστηριότητας του θέματος και βαρύνει το φορέα εκτέλεσης. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Συνοπτικά στοιχεία επιχείρησης ΕΠΩΝΥΜΙΑ: AGRO REA Γ. ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Μονάδα Παραγωγής Εδαφοβελτιωτικών Οργανοχουμικών Λιπασμάτων και Κόμποστ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ: 5ε αγρ/χιο Νεοχωρούδας ΤΗΛ: , FAX: Η μονάδα του θέματος αποτελεί δραστηριότητα που εντάσσεται στη 2 η υποκατηγορία της Α κατηγορίας έργων και δραστηριοτήτων της ΥΑ 1958/12 (αριθ. 6 του προιμίου) και συγκεκριμένα εντάσσεται στη 2 η υποκατηγορία της κατηγορίας Α έργων της 4 ης Ομάδας, Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, με: Α/Α 12 : Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικών ή οργανοχουμικών λιπασμάτων από: α) στερεά (περιεχόμενη υγρασία: 40 % κ.β.) μη επικίνδυνα απόβλητα (εκτός των αστικών στερεών αποβλήτων ) ή βιομάζας με ημερήσια δυναμικότητα Q=50 t/μέρα ( 50 t/μέρα) και β) υγρά (περιεχόμενη υγρασία: < 40 % κ.β.) μη επικίνδυνα απόβλητα, με ημερήσια δυναμικότητα Q=16 t/μέρα (< 20 t/μέρα) Η δραστηριότητα βρίσκεται εγκατεστημένη και λειτουργεί στο με αριθ. 5ε αγρoτεμάχιο της Δ.Ε. Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης και διαθέτει τη με αριθ. 4048/1991 Οικοδομική Άδεια του Γραφείου Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης και τη με Σελίδα 4 από 26

5 αριθ. πρωτ. 15/Φ /3779/ της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΝΑΘ Άδεια Λειτουργίας. Η υφιστάμενη δραστηριότητα διαθέτει τη με αριθ. 29 του προϊμίου ΑΕΠΟ. Η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού θα ανέρχεται στα 203,49 kw μετά την προγραμματιζόμενη επέκταση. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/12 (α.α. 91) η βιομηχανική μονάδα ήταν και παραμένει χαμηλής όχλησης. Η επιχείρηση θα επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε υφιστάμενο κτίριο (κτίριο Α) εντός του γηπέδου της που έχει αναγερθεί με τη με αριθμ. 4434/1996 οικοδομική άδεια. Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας όπως φαίνεται και στο συνημμένο διάγραμμα κάλυψης - συνολικής επιφάνειας 1831,572 m 2 και όγκου 9769,51 m 3, βρίσκονται σε οικόπεδο έκτασης 8.353,85 m 2 και περιλαμβάνουν όπως προαναφέρθηκε: i. Ισόγειο κτίσμα Α ii. Ισόγειο κτίσμα Β iii. Κυψέλη φόρτωσης iv. Οικίσκο θυρωρείου Αντικείμενο της μονάδας Η παραγωγική διαδικασία της υφιστάμενης δραστηριότητας θα επεκταθεί στο κτίριο Α, στο οποίο θα λαμβάνει χώρα η κομποστοποίηση των στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων. Η κομποστοποίηση (πριν την επέκταση) λάμβανε χώρα στο κτίριο Β σε μικρότερη κλίμακα. Η επιχείρηση θα παράγει και εδαφοβελτιωτικά λιπάσματα, εκτός των οργανοχουμικών και βιολογικών, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσει την παραγωγική της δυναμικότητα από 5000 σε tn/yr. Η νέα δυναμικότητα της μονάδας θα ανέρχεται συνολικά σε tn/yr ή 66 tn/d και θα αφορά ενδεικτικά (ανάλογα με τη ζήτηση) την παραγωγή : Εδαφοβελτιωτικών λιπασμάτων: 22,9 tn/d Οργανοχουμικών λιπασμάτων: 17,7 tn/d Βιολογικών λιπασμάτων : 19,4 tn/d Η δραστηριότητα βρίσκεται σε περιοχή με επιτρεπόμενη χρήση «Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων του Πρωτογενούς Τομέα» σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ / βεβαίωση Χρήσεων Γης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ. Ωραιοκάστρου και όπως προκύπτει από το Εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου (ΦΕΚ 165 ΑΑΠ/ ). Η εν λόγω υφιστάμενη δραστηριότητα δύναται να επεκταθεί στο γήπεδό της σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις (παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 3325/2005 και παρ 9 του άρθρου 17 του Ν. 3982/2011 και την παρ του εγκεκριμένου ΓΠΣ), καθώς δεν αλλάζει ο κωδικός και το αντικείμενο της παραγωγικής της δραστηριότητας, που είναι η: Παρασκευή εδαφοβελτιωτικών ή οργανοχουμικών λιπασμάτων από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα (εκτός των αστικών στερεών αποβλήτων ) ή βιομάζα». Η παραγωγική δαδικασία της εγκατάστασης περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής στάδια: 1. Είσοδος και έλεγχος των α υλών (αποβλήτων) 2. Προσωρινή αποθήκευση α υλών 3. Προεπεξεργασία πρώτων Υλών 4. Παραγωγή οργανοχουμικών λιπασμάτων 5. Συσκευασία Στην επιχείρηση ακολουθείται το οριζόντιο κλειστό σύστημα κομποστοποίησης τύπου καναλιών, στο οποίο το οργανικό υλικό εισέρχεται σε στεγασμένο κτίριο το οποίο είναι διαμορφωμένο με παράλληλα κανάλια διαχωρισμένα με τείχος. Στα κανάλια το οργανικό υλικό τοποθετείται σε ένα συνεχές στρώμα και αναστρέφεται τμηματικά από κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό. Τα συστήματα αυτού του τύπου είναι συνεχούς ή ασυνεχούς Σελίδα 5 από 26

6 λειτουργίας, ενώ παράλληλα με την ανάδευση εξασφαλίζεται και ο αερισμός του υποστρώματος. Το σύστημα της AGROREA βασίζεται σε δύο βασικές μεθόδους χουμοποίησης της βιομάζας διαδοχικά εφαρμοζόμενες με τη χρήση χουμοποιητικών μικρο-οργανισμών: Α. Μέθοδος static-pice ελεγχόμενης αναερόβιας ζύμωσης Β. Μέθοδος OKADA-TRANSFER ελεγχόμενης αερόβιας ζύμωσης Η διαδικασία που γινόταν στο Κτίριο Β (αερόβια ζύμωση και χουμοποίηση των απορριμμάτων της γεωργικής βιομηχανίας) πλέον θα διεξάγεται στο νέο Κτίριο (Κτίριο Α), ενώ δε θα χρησιμοποιούνται πλέον ζωϊκά υποπροϊόντα. Το παραγόμενο κόμποστ θα μεταφέρεται στο Κτίριο Β και θα αποτελεί πρώτη ύλη στην παραγωγή οργανοχουμικών και εδαφοβελτιωτικών λιπασμάτων, με σταδιακή υποκατάσταση του χρησιμοποιούμενου μέχρι τώρα λεοναρδίτη. Στo κτίριο Β που στεγαζόταν η υφιστάμενη δραστηριότητα θα παράγονται: a) Πέντε (5) τύποι οργανοχουμικών λιπασμάτων b) Τέσσερις (4) τύποι οργανικών μεταπλαστών (ειδικά εδαφοβελτιωτικά) c) Επτά (7) τύποι βιολογικών λιπασμάτων Η μονάδα στην οποία γίνεται η παραγωγή των παραπάνω προϊόντων είναι μια κλασική μονάδα σύνθεσης προϊόντων. Βασικές πρώτες ύλες για την παραγωγή των παραπάνω προϊόντων είναι: Το παραγόμενο κόμποστ της νέας μονάδας. Η συμμετοχή του στην παραγωγή των προϊόντων αυτών είναι από 20% - 55% του συνολικού βάρους των διαφόρων προϊόντων. Το κόμποστ, εξασφαλίζει τα απαιτούμενα κατά περίπτωση οργανικά υλικά και χουμικά συστατικά στα παραγόμενα προϊόντα. Απόβλητα από εξόρυξη, από εργασίες λατομείου και φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών. Από τα υλικά αυτά εξασφαλίζονται ανάλογα με το προϊόν: i. Τα απαιτούμενα για την παραγωγή τους αδρανή συστατικά ii. Φυτοθρεπτικά μεταλλικά στοιχεία όπως Κάλιο, Ασβέστιο, Φώσφορος, Μαγνήσιο, Μαγγάνιο, Σίδηρος iii. Τα όξινα ή αλκαλικά στοιχεία για την παραγωγή μεταπλαστών Απόβλητα από την παραγωγή ζάχαρης. Από τα υλικά αυτά εξασφαλίζεται εξαιρετικής ποιότητας ανθρακικό ασβέστιο για την παραγωγή αλκαλικών μεταπλαστών Απόβλητα από ανόργανες χημικές διαδικασίες. Από αυτά εξασφαλίζονται τα μεταλλικά οξείδια για την παραγωγή όξινων οργανικών μεταπλαστών για μετάπλαση και βελτίωση των αλκαλικών και αζωτούχων εδαφών Απόβλητα από θερμικές επεξεργασίες. Από τα υλικά αυτά εξασφαλίζονται εξαιρετικής αξίας φυτοθρεπτικά μεταλλικά στοιχεία όπως Σίδηρος, Μαγγάνιο, Ψευδάργυρος, κ.τ.λ. Απόβλητα από τη μορφοποίηση (φυσική και μηχανική επεξεργασία ) μετάλλων. Χρησιμοποιούνται για τον εμπλουτισμό των οργανοχουμικών λιπασμάτων και οργανικών μεταπλαστών με φυτοθρεπτικά μεταλλικά στοιχεία Α Ύλες H συνολική ποσότητα των εισερχόμενων στη μονάδα στερεών αποβλήτων (υγρασία 40 % κ.β.) θα είναι 50 tn/day και υγρών αποβλήτων (υγρασία >40%) 16 tn/day, σύμφωνα με το διαχωρισμό κατάταξη των σχετικών δραστηριοτήτων που αναφέρεται στη με αριθ. 6 ΚΥΑ του προοιμίου. Οι κωδικοί ΕΚΑ των αποβλήτων που θα χρησιμοποιούνται ως α ύλες είναι οι εξής: Σελίδα 6 από 26

7 EΚΑ 01 Στερεά Απόβλητα : Συνολική ποσότητα: tn/έτος = 50 tn/d Ε Περιγραφή ΕΚΑ Ποσ/τα tn/έτος 0Απόβλητα 0 0 από εξερεύνηση, εξόρυξη, εργασίες λατομείου και φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών 01 Απόβλητα 0 από την εκσκαφή υλικών που περιέχουν μέταλλα 01 Χρήση στην παραγωγή οργανοχουμικών (πηγή μεταλ. Ιόντων) 04 Απόβλητα 0 από την εκσκαφή υλικών που δεν περιέχουν μέταλλα 0 απόβλητα από φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα 1 Απόβλητα από την επεξεργασία ποτάσας και αλατούχου 01 βράχου εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο Απόβλητα από την κοπή και το πριόνισμα πέτρας εκτός εκείνων 03 που αναφέρονται στο σημείο Απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομεία, θήρα και αλιεία, προετοιμασία και επεξεργασία τροφίμων Απόβλητα 0 από τη γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομεία, θήρα 01 και αλιεία 2570 οργανοχουμικών (πηγή ανθρακικών στοιχείων) οργανοχουμικών (πηγή καλίου) οργανοχουμικών (όξινα-αλκαλικά αδρανή) Απόβλητα 0 ιστών φυτών 03 Απόβλητα 0 από δασοκομία 07 Αγροχημικά 0 απόβλητα εκτός εκείνων που αναγράφονται στο σημείο Απόβλητα 0 από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων και λαχανικών, 03 δημητριακών, βρώσιμων ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού, παραγωγή κονσερβών, παραγωγή ζύμης και εκχυλισμάτων ζύμης, προπαρασκευή και ζύμωση μελάσας 0 Απόβλητα από υλικά συντήρησης 0 Απόβλητα από εκχύλισμα διαλύτου 03 0 Υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως Απόβλητα 0 από τη διεργασία παραγωγής ζάχαρης 04 compost compost compost πηγή στοιχείων compost compost Θρεπτικά compost Υλικό compost φωτοπροστατευτικών 0 Χώματα από τον καθαρισμό και πλύση σακχαρότευτλων οργανοχουμικών / 01 εδαφοβελτιωτικών 0 Ανθρακικό ασβέστιο εκτός προδιαγραφών μεταπλαστών / εδαφοβελτιωτικών (πηγή ασβεστίου) 9 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως οργανοχουμικών / 99 εδαφοβελτιωτικών Απόβλητα 0 από τη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων 05 0 Υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία Φυτοθρεπτικά compost 01 0 Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών Εκροής Φυτοθρεπτικά compost 9 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως Φυτοθρεπτικά compost 99 Απόβλητα 0 από την παραγωγή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών 07 (εξαιρουμένων των καφέ, κακάο και τσαγιού. Απόβλητα 0 από την πλύση και καθαρισμό και μηχανική αναγωγή πρώτων 01 υλών Φυτοθρεπτικά compost Σελίδα 7 από 26

8 03 0 Απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης 0 Απόβλητα από τη χημική επεξεργασία 03 9 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 99 0Απόβλητα 0 0 από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταμπλάδων και επίπλων καθώς και πολτού, χαρτιού και χαρτονιού Απόβλητα 0 από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταμπλάδων και 01 επίπλων Απόβλητα 0 φλοιών και φελλών 01 Πριονίδι, 0 ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια κατάλοιπα ξυλείας, 05 μοριοσανίδες και καπλαμάδες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο Απόβλητα 9 μη προδιαγραφόμενα άλλως 99 Απόβλητα 0 από την παραγωγή και κατεργασία πολτού, χαρτιού και 03 χαρτονιών 300 Φυτοθρεπτικά compost compost compost Ξηρά Υλικά compost Ξηρά Υλικά compost Ξηρά Υλικά compost Απόβλητα 0 λάσπης από άνυδρο ασβέστη Οργανοχπυμικά/εδαφοβελτιωτικά 09 (πηγή ασβεστίου) 0Απόβλητα 0 0 από τις βιομηχανίες δέρματος, γούνας και υφαντουργίας απόβλητα 0 από τις βιομηχανίες δέρματος και γούνας 01 0 Απόβλητα ασβέστωσης Οργανοχουμικά/εδαφοβελτιωτικά (πηγή ασβεστίου) 0Απόβλητα 0 0 από ανόργανες χημικές διαδικασίες απόβλητα 0 από την ΠΔΠΧ αλάτων και των διαλυμάτων τους, καθώς και 03 μεταλλικών οξειδίων Μεταλλικά 1 οξείδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο απόβλητα 0 από την ΠΔΠΧ φωσφορούχων χημικών ουσιών και από χημικές 09 διεργασίες φωσφόρου Φωσφορική 0 σκωρία οργανοχουμικών εδαφοβελτιωτικών/οργανοχουμικ ών (πηγή φωσφόρου) Απόβλητα 0 αντιδράσεων με βάση το ασβέστιο εκτός εκείνων που εδαφοβελτιωτικών/οργανοχουμικ 04 περιλαμβάνονται στο σημείο ών (πηγή φωσφόρου/ ασβεστίου) 1Απόβλητα 0 0 από θερμικές επεξεργασίες Απόβλητα 0 0 από σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλους σταθμούς 01 καύσης Τέφρα 0κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα Οργανοχουμικών (πηγή Καλίου) 01 Πτητική 0 τέφρα άνθρακα Οργανοχουμικών (πηγή Καλίου) Πτητική 0 τέφρα τύρφης ακατέργαστου ξύλου Οργανοχουμικών (πηγή Καλίου) 03 Απόβλητα 0 από τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα 01 0 Απόβλητα από την επεξεργασία σκωρίας 0 Ανεπεξέργαστη σκωρία Απόβλητα 0 από τη θερμική μεταλλουργία άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 08 0 Άλλες σκωρίες 09 0 απόβλητα από τη χύτευση σιδηρούχων τεμαχίων Σκωρία καμίνων εδαφοβελτιωτικών/ οργανοχουμικών (πηγή σιδήρου) οργανοχουμικών (πηγή σιδήρου) οργανοχουμικών οργανοχουμικών Σελίδα 8 από 26

9 Απόβλητα 0 0 από τη μορφοποίηση και τη φυσική και μηχανική επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών απόβλητα 0 από τη μορφοποίηση και τη φυσική και μηχανική επιφανειακή 01 επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών Προϊόντα 0 λιμαρίσματος και τόρνευσης σιδηρούχων μετάλλων 01 Σκόνη 0και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων Προϊόντα 0 λιμαρίσματος και τόρνευσης μη σιδηρούχων μετάλλων 03 1Απόβλητα 0 0 από κατασκευές και κατεδαφίσεις (περιλαμβάνεται χώμα εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες 0 σκυρόδεμα, τούβλα, πλακίδια και κεραμικά 01 0 Τούβλα 0 Πλακάκια και κεραμικά 03 Μίγμα 0σκυροδέματος τούβλων, πλακακίων και κεραμικών εκτός εκείνων 07 που περιλαμβάνονται στο σημείο Απόβλητα 0 0 από τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, εγκαταστάσεις 19 επεξεργασίας υγρών αποβλήτων εκτός σημείου παραγωγής και την προετοιμασία ύδατος προοριζόμενου για κατανάλωση από τον άνθρωπο και ύδατος για βιομηχανική χρήση Απόβλητα 0 από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μη 08 προδιαγραφόμενα άλλως 0 Απόβλητα από την εξάμμωση Λάσπες 0 από την επεξεργασία αστικών λυμάτων, με υγρασία 40 % κ.β. 05 απόβλητα 0 από την προπαρασκευή νερού που προορίζεται για κατανάλωση 09 από τον άνθρωπο ή νερού για βιομηχανική χρήση Στερεά απόβλητα από πρωτοβάθμια διύλιση και εσχαρίσματα Χρησιμοποιημένος ενεργός άνθρακας οργανοχουμικών (πηγή σιδήρου) οργανοχουμικών (πηγή σιδήρου) Μεταπλαστών/οργανοχουμικών (πηγή σιδήρου) εδαφοβελτιωτικών/μεταπλαστών (όξινο αδρανές) εδαφοβελτιωτικών/μεταπλαστών εδαφοβελτιωτικών/μεταπλαστών) Μεταπλαστών Οργανικές ύλες compost Στερεά Υλικά compost Ρύθμιση N/C compost Υγρά απόβλητα (υγρασία >40%): Συνολική ποσότητα : 5400 tn/έτος = 16 tn/d ΕΚΑ Ε Περιγραφή ΕΚΑ 0Απόβλητα 0 0 από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομεία, θήρα και αλιεία, προετοιμασία και επεξεργασία τροφίμων Ποσότητα tn/έτος 700 Χρήση στην παραγωγή 0 Απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων και 03 λαχανικών, δημητριακών, βρώσιμων ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού, παραγωγή κονσερβών, παραγωγή ζύμης και εκχυλισμάτων ζύμης, προπαρασκευή και ζύμωση μελάσας Λάσπες 0 από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση και 01 διαχωρισμό compost Λάσπες 0 από επιτόπου επεξεργασία υγρών Εκροής 5 0 Απόβλητα από τη διεργασία παραγωγής ζάχαρης 04 0 Λάσπες από επιτόπου από επεξεργασία υγρών εκροής 03 0 Απόβλητα από τη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων 05 Οργανική ύλη compost Θρεπτικά compost Σελίδα 9 από 26

10 0 Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών Εκροής 0 Απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και μη 07 αλκοολούχων ποτών (εξαιρουμένων των καφέ, κακάο και τσαγιού. Λάσπες 0 από επιτόπου από επεξεργασία υγρών εκροής Απόβλητα από τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, 19 εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων εκτός σημείου παραγωγής και την προετοιμασία ύδατος προοριζόμενου για κατανάλωση από τον άνθρωπο και ύδατος για βιομηχανική χρήση 0 Απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 08 μη προδιαγραφόμενα άλλως Λάσπες 0 από την επεξεργασία αστικών λυμάτων 05 (αφυδατωμένη λάσπη από την επεξεργασία αστικών λυμάτων με υγρασία 40-50%) Λάσπες 1 από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών 12 υδάτων 1 Λάσπες που περιέχουν ουσίες από άλλη κατεργασία 14 αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο * 9 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 99 0 απόβλητα από την προπαρασκευή νερού που προορίζεται για 09 κατανάλωση από τον άνθρωπο ή νερού για βιομηχανική χρήση Λάσπες από τη διαύγαση νερού Λάσπες από την αφαίρεση ανθρακικών αλάτων 4700 Φυτοθρεπτικά compost Compost Οργανικές ύλες compost Compost Ccompost Compost) Compost Compost Δευτερεύουσες ύλες Λοναρδίτης : 6,5 tn/ημέρα Ο λεοναρδίτης αγοράζεται έτοιμος και δεν επιδέχεται καμία επεξεργασία πριν να χρησιμοποιηθεί. Είναι ένα μίγμα πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία όπως άζωτο (Ν), φωσφόρο (Ρ) και κάλιο (Κ) καθώς και ασβέστιο, μαγνήσιο, σίδηρο και ψευδάργυρο. Το μειονέκτημα αυτού είναι το μεγάλο κόστος του. Για το λόγο αυτό η επιχείρηση χρησιμοποιεί πλέον στερεά απόβλητα πλούσια σε Ν, Ρ, και Κ προς αντικατάσταση ποσοστού του λεοναρδίτη με αποτέλεσμα την αύξηση της δυναμικότητας των διαχειριζόμενων αποβλήτων. Δολομίτης - 3,5 tn/ημέρα Ασβεστόλιθος (CaCO 3 ) - 6,0 tn/ημέρα Άμμος 250 tn/έτος 1,5 tn/ημέρα Προϊόντα Τα ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων κομποστοποίησης σύμφωνα νε το Κεφ. 7 παρ. 7 του Παραρτήματος Ι του άρθρου 3 της ΚΥΑ /97 είναι: Κάδμιο Χαλκός Νικέλιο Μόλυβδος 10mg/kg ξηρού βάρους 500 mg/kg ξηρού βάρους 200 mg/kg ξηρού βάρους 500 mg/kg ξηρού βάρους Σελίδα 10 από 26

11 Χρώμιο ΙΙΙ 500 mg/kg ξηρού βάρους Χρώμιο VI 10 mg/kg ξηρού βάρους Ψευδάργυρος 2000 mg/kg ξηρού βάρους Αρσενικό 15 mg/kg ξηρού βάρους Υδράργυρος 5 mg/kg ξηρού βάρους pη 6-8 Εντεροβακτήρια Μηδέν Περιεκτικότητα σε πλαστικό <0,3% ξηρού βάρους Περιεκτικότητα σε γυαλί <0,5% ξηρού βάρους Υγρασία <40% Κοκκομετρική διαβάθμιση <10mm για το 90% κατά βάρος μέγεθος Στο παραγόμενο κόμποστ θα διεξάγονται φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις ώστε να προσδιοριστεί εάν η συγκεκριμένη παρτίδα είναι εντός των προδιαγραφών. Για τις μετρήσεις αυτές θα λαμβάνονται υπόψη οι συγκεντρώσεις των βαρέων μετάλλων που ορίζει η Ελληνική Νομοθεσία (Κεφ. 7 παρ. 7 του Παραρτήματος Ι του άρθρου 3 της ΚΥΑ /97. Tα τελικά προϊόντα της μονάδας θα είναι: ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ: 17.7 tn/d ( tn/y) F TOP ORMON MAN F TOP ORMON CALCI MAGNE F TOP PRMON 30 F TOP PRMON 20 F TOP PRMON ZINCO ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ : 19.4 tn/d (7081 tn/y) BIO-GRA VINE BIO-GRA COMPLE P-K BIO-ELEA BIO-GRA OROS NATURA KALI MAGNE HUMO BIO-GRA COMPLE Ca-Mg ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ : 22,9 tn/d ( tn/y) Σελίδα 11 από 26

12 PLASIS MAGNE CALCIUM ALK PLASIS FERA - AC PLASIS MAGNE ALK PLASIS CALCIUM ALK Στο παράρτημα της ΜΠΕ αναφέρονται οι περιεκτικότητες κατά βάρος κάθε προϊόντος καθώς και τα Πιστοποιητικά Ποιοτικής και Ποσοτικής Ανάλυσης (MSDS). Κόμποστ (ενδιάμεσo προϊόν, 15,7 tn/d) Το κόμποστ που θα παράγεται στο κτίριο Α από τη διαδικασία της κομποστοποίησης, θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικών και οργανοχουμικών λιπασμάτων στο κτίριο Β. Για την Παρασκευή του χρησιμοποιούνται οι παρακάτω γενικές κατηγορίες αποβλήτων α υλών. λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση και διαχωρισμό κατά την κατεργασία φρούτων, λαχανικών, δημητριακών, βρώσιμων ελαίων και παραγωγή κονσερβών λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων (περιεκτικότητα σε στερεά από 60%-95 % κ.β.) % 30-40% απόβλητα από τη γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια και δασοκομία απόβλητα από την κατεργασία ξύλου (ξηρά οργανικά υλικά) 3 5 % 3 5 % Οργανοχουμικά (17.7 tn/d) Οργανικά - χουμικά % i. Κομποστοποιημένη βιομάζα (κόμποστ) ii. Λεοναρδίτης μαύρη τύρφη Θρεπτικά συστατικά % i. Άζωτο, Φώσφορος, Κάλιο ii. Ιχνοστοιχεία iii. Δευτερεύοντα θρεπτικά Λοιπά συστατικά 3 5 % i. Ζεόλιθος, άνθρακας, κ.λ.π. Σελίδα 12 από 26

13 Bιολογικά (19.4 tn/d) Οργανικά - χουμικά % i. Κομποστοποιημένη βιομάζα (σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ε.Ε. για παραγωγή βιολ. λιπασμάτων) ii. Λεοναρδίτης μαύρη τύρφη Θρεπτικά συστατικά % i. Φωσφορίτες, Αλατίτες (πηγή φωσφόρου) ii. Θειϊκό κάλιο (πηγή καλίου) iii. Δολομίτες (πηγή μαγνησίου ασβεστίου) iv. Βιομηχανικά υποπροϊόντα (σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε.Ε.) Λοιπά συστατικά 5 10 % i. Ζεόλιθος, μάργες, άνθρακας, κ.λ.π. Εδαφοβελτιωτικά Ποσότητα : (22,9 tn/d) Για την παραγωγή τους χρησιμοποιούνται γενικά οι παρακάτω α ύλες: Πηγές ασβεστίου % i. ανθρακικό ασβέστιο (λατομεία) ii. iii. iv. ασβεστοποιημένες ιλύς (ζαχαρουργεία) ασβεστοποιημένες ιλύες (ΕΕΛ) δολομίτες (λατομεία) Οργανικά - χουμικά % i. Κομποστοποιημένη βιομάζα (κόμποστ) ii. Λεοναρδίτης μαύρη τύρφη Θρεπτικά συστατικά 3 5 % i. Άζωτο, Φώσφορος, Κάλιο ii. Ιχνοστοιχεία Λοιπά συστατικά 3 5 % i. Ζεόλιθος, άνθρακας, κ.λ.π. Σελίδα 13 από 26

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 03-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1921/50472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετικά: 4270/111879, 121756/4471, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29-10 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29-10 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29-10 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. πρωτ.: 3719/212431 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα : 20-10 - 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8542 / Φ14 / 3238 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 29 /12 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : οικ. 97311 / 985 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/06/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6131 / 2985 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ /ΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239 ΤΑΧ.ΚΩ : 15451 Ν.ΨΥΧΙΚΟ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/05/2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 5734 / 1813 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-02-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:Φ5987/85/2013 /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σχετ:Φ5987/235/12, Φ5987/2676/12, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ00-ΕΘΛ. Σχετ.: 105499, 165191, 166382, 166531, 168331, 168535, 168719, 169303, 169390, 169415, 169801, 189152, 211272

ΑΔΑ: ΒΙΨ00-ΕΘΛ. Σχετ.: 105499, 165191, 166382, 166531, 168331, 168535, 168719, 169303, 169390, 169415, 169801, 189152, 211272 1 Υπαγωγή στην Οδηγία 2010/75/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση :Πατησίων 147 11251, Αθήνα Πληρ. : Γ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-9 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. 52891 ΑΠΟΦΑΣΗ Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Τμήμα Περιβ/κού

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3072 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 171914 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 24 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 369/2014

Συνεδρίαση 24 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 369/2014 Συνεδρίαση 24 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 369/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1275 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.15/4187/266 Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 24 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 59845 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-ΧΗΝ. Σχετ.: 183075, 183831, 184059, 184146, 184403. Τηλ./fax: 210 8650214 210 8646939

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-ΧΗΝ. Σχετ.: 183075, 183831, 184059, 184146, 184403. Τηλ./fax: 210 8650214 210 8646939 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση :Πατησίων 147 11251, Αθήνα Πληρ. : Γ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ./fax: 210 8650214

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Άρθρο 1. Γενικά ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ.

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα