ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014."

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ (ΕΦΔ), προβαίνει ςτθν καταβολι των πλθρωμϊν, μετά από πιςτοποίθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ Ρράξθσ, και κατόπιν υποβολισ από τθν επιχείρθςθ όλων των προβλεπόμενων δθλϊςεων, ςτοιχείων ι δικαιολογθτικϊν, κακϊσ και των ςχετικϊν εγγράφων οικονομικϊν αιτθμάτων πλθρωμισ. O ΕΦΔ προβαίνει ςε επεξεργαςία των ςτοιχείων που ζχουν υποβλθκεί με το αίτθμα του δικαιοφχου και ειδικότερα ςτθν πιςτοποίθςθ: του οικονομικοφ αντικειμζνου, ςτον ζλεγχο δθλαδι των δαπανϊν με βάςθ τα υποβλθκζντα παραςτατικά, του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ επζνδυςθσ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που υποβάλλονται από τον δικαιοφχο. Σε κάκε περίπτωςθ επιςθμαίνεται ότι το οικονομικό αντικείμενο του ζργου που υλοποιεί θ επιχείρθςθ ςυνδζεται άμεςα και με το φυςικό αντικείμενο. Ο ΕΦΔ εξετάηει επίςθσ τθ ςυμμόρφωςθ του δικαιοφχου με τυχόν ςυςτάςεισ προγενζςτερων επαλθκεφςεων που ζχουν διενεργθκεί ςτθν Ρράξθ από τα ελεγκτικά όργανα (ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ). Ο ςκοπόσ τθσ διαδικαςίασ είναι θ επιβεβαίωςθ από τον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ τθσ ολοκλιρωςθσ και ικανοποίθςθσ των ςτόχων τθσ Ρράξθσ, ςφμφωνα με τθν Εγκεκριμζνθ Απόφαςθ Χρθματοδότθςθσ Ζνταξθσ Ρράξθσ και τουσ όρουσ τθσ ιςχφουςασ ςφμβαςθσ, κακϊσ και θ επιβεβαίωςθ τθσ ορκότθτασ, κανονικότθτασ και επιλεξιμότθτασ των αντίςτοιχων δθλϊςεων δαπανϊν. Ειδικότερα, θ Ρράξθ κεωρείται ολοκλθρωμζνθ εφόςον: πιςτοποιθκεί το ςφνολο του φυςικοφ αντικειμζνου, εγκρικοφν οι δαπάνεσ (πιςτοποίθςθ οικονομικοφ αντικειμζνου), επιτευχκοφν λοιποί ςτόχοι τθσ Ρράξθσ. Υπενκυμίηεται ότι θ ςφμβαςθ μεταξφ ΕΦΔ-ΕΙΕΑΔ και δικαιοφχου κεωρείται ότι εκτελζςτθκε, εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά οι εξισ προχποκζςεισ: α. Ραραλαβι και επαλικευςθ τθσ Ρράξθσ από τον ΕΦΔ-ΕΙΕΑΔ. β. Καταβολι του ποςοφ τθσ αποπλθρωμισ ςτo Δικαιοφχο. ΡΟΣΚΛΗΣΗ Β ΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ φακζλων αποπλθρωμισ για το ςφνολο των αξόνων 30/11/ /10/2014 Για τθν πρόςκλθςθ Β: Γίνονται δεκτζσ ωσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ, οι δαπάνεσ κατάρτιςθσ και ςυμβουλευτικισ που ζχουν τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου Για τθν πρόςκλθςθ Γ: Γίνονται δεκτζσ ωσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ, οι δαπάνεσ κατάρτιςθσ και ςυμβουλευτικισ που ζχουν τιμολογθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Ιουνίου 2014 και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου Κανζνα αίτθμα αποπλθρωμισ δεν κα εξετάηεται αν οι δικαιοφχοι δεν ζχουν προβεί ςε πλιρθ ενθμζρωςθ του μθχανογραφικοφ ςυςτιματοσ. Πλεσ οι εγγραφζσ πρζπει να είναι οριςτικοποιθμζνεσ και κα πρζπει να ζχουν αναρτθκεί όλα τα ςυνθμμζνα (βλζπε ςχετικζσ αναρτιςεισ). Οι φάκελοι κατατίκενται: Για τθν πρόςκλθςθ Β : ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, ανά κλαδικό ςχζδιο και ανά Ρεριφερειακι Ενότθτα, ςε κλαςζρ Α4 και με ζνδειξθ ςτθ ράχθ του, τθσ επωνυμίασ του Κλαδικοφ Φορζα, του κωδικοφ ςχεδίου (π.χ Α5-6.) και ΘΕΜΑ ΑΡΟΡΛΗΩΜΗ. Ο φάκελοσ κα περιλαμβάνει υποχρεωτικά ςτθν πρϊτθ ςελίδα τον κατάλογο των επιχειριςεων που αιτοφνται αποπλθρωμι. Το κλαςζρ αυτό για τον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 4 να είναι χρϊματοσ μπλε, για τον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 5 χρϊματοσ κόκκινο και για τον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 6, χρϊματοσ κίτρινο. 1

2 Η αποςτολι των φακζλων κα γίνεται ανά Ρεριφζρεια, ωσ εξισ: α. ΑΤΤΙΚΘ -ΘΑΚΘ Ε.Ι.Ε.Α.Δ, Κωςτι Ραλαμά 6-8, Ακινα, ΤΚ 11141, 1 οσ ΟΟΦΟΣ Και επιπλζον, οι επιχειριςεισ του κλαδικοφ φορζα Α6-1 β. ΔΥΤΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Ρανεπιςτθμίου 19-21, ίο, Ράτρα, ΤΚ 26504, Συγκρότθμα Σχολϊν ΟΑΕΔ, ιςόγειο γ. ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΣ Τζρμα Καραϊςκάκθ-Άγιοσ Γεϊργιοσ, Τρίπολθ, ΤΚ 22100, Κτίριο ΟΑΕΔ (IEK-KEK OAEΔ) δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Δυτικι-Κεντρικι) Λαγκαδά , Τ.Κ ,Αμπελόκθποι, Θεςςαλονίκθ, εντόσ των Σχολϊν ΕΡΑΣ / ΟΑΕΔ, ιςόγειο ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ρεριγιάλι 2, Καβάλα, ΤΚ 65201, εντόσ κτιρίου ΙΕΚ ΟΑΕΔ ςτ. ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΘΡΕΙΟΣ Ερμογζνουσ 10, Λάριςα, ΤΚ 41447, εντόσ κτιρίου ΟΑΕΔ Και επιπλζον, οι επιχειριςεισ των κλαδικϊν φορζων : Α6-3, Α6-4, Α6-5, Α6-9, Α6-11, Α6-12, Α6-13 η. ΚΘΤΘ Χριςτομιχάλθ Ξυλοφρθ 64, Γιόφυροσ, ΤΚ 71201, Ηράκλειο Κριτθσ, Κτίριο ΚΕΤΕΚ ΟΑΕΔ, 1 οσ όροφοσ θ. ΙΟΝΙΑ ΝΘΣΙΑ 3ο χιλ. Εκνικισ Οδοφ Ιωαννίνων Ακθνϊν, Ιωάννινα, ΤΚ 45500, Κτίριο ΟΑΕΔ, ιςόγειο κ. ΝΑΥΡΛΙΟ Λεωφ. Άργουσ - Ναυπλίου ( Συγκρότθμα ΟΑΕΔ, 2οσ όροφοσ), ΤΚ 21100, Τίρυνκα. Μόνο οι επιχειριςεισ των κλαδικϊν ςχεδίων Α6-6, Α6-7, Α6-8, Α6-10 Για τθν πρόςκλθςθ Γ : ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία του ΕΙΕΑΔ Υπόψθ κασ Ραπαγιάννθ Τυχόν ερωτιματα κα αποςτζλλονται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 2

3 ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡΟΡΛΘΩΜΘΣ Πλα τα ζγγραφα προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι και με ΡΩΤΟΤΥΡΕΣ ΥΡΟΓΑΦΕΣ. Tα παραςτατικά που αφοροφν ςτισ πραγματοποιθκείςεσ δαπάνεσ προςκομίηονται ςε αντίγραφα. ΡΟΣΚΛΘΣΘ Β Για κάκε κλαδικό ςχζδιο κα προςκομίηεται: 1. άπαξ φάκελοσ με εμφανι ςιμανςθ όπου κα αναγράφεται ο Α/Α κατάταξθσ του κλαδικοφ φορζα και κα περιλαμβάνει: Α) ςυμπλθρωμζνο το ζντυπο 1: «Aποτφπωςθ Kατάρτιςθσ ανά Kλαδικό Σχζδιο». Β) ανά πρόγραμμα που ζχει λάβει χϊρα: μία Τελικι Αναλυτικι Ζκκεςθ Υλοποίθςθσ του πραγματοποιθκζντοσ προγράμματοσ Κατάρτιςθσ (ζντυπο 2b), μία Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτϊν, των καταρτιηομζνων, των ςτόχων και των αποτελεςμάτων του πραγματοποιθκζντοσ προγράμματοσ κατάρτιςθσ (ζντυπο 3b), κακϊσ και ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ δαπανϊν του ΚΕΚ (ζντυπο 4). Τα ανωτζρω ζγγραφα υπογράφονται αρμοδίωσ από τον Σφμβουλο Κλαδικοφ Φορζα και το ΚΕΚ, πλθν τθσ ςυγκεντρωτικισ κατάςταςθσ δαπανών του ΚΕΚ, που υπογράφεται μόνο από το ΚΕΚ. 2. φάκελοσ με εμφανι ςιμανςθ, όπου κα αναγράφεται ο Α/Α κατάταξθσ του κλαδικοφ φορζα, ο ΑΡ και θ επωνυμία δικαιοφχων με τρόπο ομαδοποιθμζνο, και κατά το δυνατό με ικανό αρικμό επιχειριςεων, που κα περιλαμβάνει και ανά δικαιοφχο τα κάτωκι: Α. Αίτθμα επαλικευςθσ, υπογεγραμμζνο από τον νόμιμο εκπρόςωπο του Δικαιοφχου. (ζντυπο 5) Β. Τελικι Ζκκεςθ Ζργου - Αίτθςθ Αποπλθρωμισ, (ζντυπο 6b) υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του Δικαιοφχου και τον Σφμβουλο του Κλαδικοφ Φορζα, ςτθν οποία κα διατυπϊνεται με ςαφινεια θ απαρζγκλιτθ αντιςτοίχιςθ παραδοτζων υπθρεςιϊν και προϊόντων με πραγματοποιθκείςεσ δαπάνεσ (ςυνοδευόμενεσ από υποςτθρικτικά ζγγραφα) και με αντίςτοιχεσ πλθρωμζσ, ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ. Στθν αίτθςθ επιςυνάπτεται: α) αναλυτικό θμερολόγιο ειςροϊν και εκροϊν τθσ Ρράξθσ (βλ. παράρτθμα 1) β) το ςφνολο των ςχετικϊν παραςτατικϊν και γ) αντίγραφα ιςοηυγίων ι βιβλία εςόδων εξόδων. (βλ. παράρτθμα 2) Γ. Για τισ Δράςεισ Κατάρτιςθσ: Υλοποίθςθ των δράςεων κατάρτιςθσ ανά δικαιοφχο, υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του δικαιοφχου και το ΚΕΚ (ζντυπο 7). Δ. Για τισ Δράςεισ Συμβουλευτικισ: Τελικι Αναλυτικι Ζκκεςθ Υλοποίθςθσ Δράςεων Συμβουλευτικισ, υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του δικαιοφχου και τον ςφμβουλο τθσ πρόςκλθςθσ Β, ςχετικι με τθν αναδιοργάνωςθ τθσ επιχείρθςθσ, τθν τεχνολογικι αναβάκμιςθ και διαφοροποίθςθ προϊόντων και υπθρεςιϊν, τθν προβολι και προϊκθςθ προϊόντων ι/και υπθρεςιϊν, τθν προϊκθςθ εξαγωγϊν κλπ. (ζντυπο 8b) Ε. Ερωτθματολόγιο Συμβουλευτικισ ανά δικαιοφχο, υπογεγραμμζνο από τον νόμιμο εκπρόςωπό του δικαιοφχου (ακολουκείται υποχρεωτικά το ζντυπο που ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΙΕΑΔ. (ζντυπο 9b) Ακολοφκωσ, ΣΕ ΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ και μετά από ειδοποίθςθ από τον ΕΦΔ/ΕΙΕΑΔ, οι δικαιοφχοι προςκομίηουν τα λοιπά δικαιολογθτικά που ορίηονται ςτο άρκρο 10 τθσ ςφμβαςθσ (κα ακολουκιςει νζα ανακοίνωςθ με τον ακριβι κατάλογο των δικαιολογθτικϊν). Δεν προςκομίηεται Δελτίο Παρακολοφκθςθσ Δαπανών και Φυςικοφ Αντικειμζνου Ενίςχυςθσ. 3

4 ΡΟΣΚΛΘΣΘ Γ Α. Αίτθμα επαλικευςθσ, υπογεγραμμζνο από τον νόμιμο εκπρόςωπο του δικαιοφχου. (ζντυπο 5) Β. Τελικι Ζκκεςθ Ζργου Αίτθςθ Αποπλθρωμισ (ζντυπο 6c), υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του δικαιοφχου και τον ςφμβουλο διαρκρωτικισ, ςτθν οποία κα διατυπϊνεται με ςαφινεια θ απαρζγκλιτθ αντιςτοίχιςθ παραδοτζων υπθρεςιϊν και προϊόντων με πραγματοποιθκείςεσ δαπάνεσ (ςυνοδευόμενεσ από υποςτθρικτικά ζγγραφα) και με αντίςτοιχεσ πλθρωμζσ, ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ. Στθν αίτθςθ επιςυνάπτεται: α) αναλυτικό θμερολόγιο ειςροϊν και εκροϊν τθσ Ρράξθσ (βλ. παράρτθμα 1) β) το ςφνολο των ςχετικϊν παραςτατικϊν και γ) αντίγραφα ιςοηυγίων ι βιβλία εςόδων εξόδων. (βλ. παράρτθμα 2) Γ. Για τισ Δράςεισ Κατάρτιςθσ: Τελικι Αναλυτικι Ζκκεςθ Υλοποίθςθσ του πραγματοποιθκζντοσ προγράμματοσ Κατάρτιςθσ (ζντυπο 2c). Ζκκεςθ αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτϊν, των καταρτιηομζνων, των ςτόχων και των αποτελεςμάτων του προγράμματοσ (ζντυπο 3c) Συγκεντρωτικι κατάςταςθ δαπανϊν του ΚΕΚ. (ζντυπο 4) Υλοποίθςθ των δράςεων κατάρτιςθσ ανά δικαιοφχο, υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του δικαιοφχου και το ΚΕΚ (ζντυπο 7). Τα ανωτζρω ζγγραφα υπογράφονται αρμοδίωσ από τον δικαιοφχο, τον ςφμβουλο και το ΚΕΚ, πλθν τθσ ςυγκεντρωτικισ κατάςταςθσ δαπανών του ΚΕΚ που υπογράφεται μόνο από το ΚΕΚ. Δ. Για τισ Συμβουλευτικζσ Υπθρεςίεσ: Τελικι Ζκκεςθ Ολοκλιρωςθσ Ζργου (ζντυπο 8c), υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του δικαιοφχου και τον ςφμβουλο, θ οποία πρζπει να περιλαμβάνει τουλάχιςτον το πραγματοποιθκζν φυςικό αντικείμενο, ςυνοπτικι αναφορά ςτα αποτελζςματα τθσ δράςθσ και τθ μεκοδολογία και τα εργαλεία ςυμβουλευτικισ που χρθςιμοποιικθκαν. Το ζντυπο κα αναρτθκεί εντόσ των επόμενων θμερϊν. Ε. Ερωτθματολόγιο Συμβουλευτικισ υπογεγραμμζνο από τον νόμιμο εκπρόςωπο του δικαιοφχου (ζντυπο 9c) ΣΤ. Αναλυτικι ζκκεςθ υλοποίθςθσ, υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του δικαιοφχου και τον ςφμβουλο, θ οποία κα περιλαμβάνει αποτίμθςθ των πεπραγμζνων ςε ςχζςθ με τουσ δείκτεσ και τουσ επιδιωκόμενουσ ςτόχουσ του ςχεδίου διαρκρωτικισ προςαρμογισ (ζντυπο 10). Το ζντυπο κα αναρτθκεί εντόσ των επόμενων θμερϊν. Ακολοφκωσ, ΣΕ ΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ και μετά από ειδοποίθςθ από τον ΕΦΔ/ΕΙΕΑΔ οι δικαιοφχοι προςκομίηουν τα λοιπά δικαιολογθτικά που ορίηονται ςτο παράρτθμα ΙΙ τθσ ςφμβαςθσ. Δεν προςκομίηεται Δελτίο Παρακολοφκθςθσ Δαπανών και Φυςικοφ Αντικειμζνου Ενίςχυςθσ. 4

5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ρροκειμζνου μια πράξθ να κεωρθκεί ότι ζχει ολοκλθρωκεί, κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί το φυςικό και το αντίςτοιχο οικονομικό αντικείμενο τθσ, και θ πράξθ να ζχει αποδϊςει το αναμενόμενο λειτουργικό αποτζλεςμα. Κακοριςτικό ςθμείο για τθν επιτυχι ολοκλιρωςι του οικονομικοφ αντικειμζνου, είναι θ ςωςτι ζκδοςθ και εξόφλθςθ των παραςτατικϊν που αφοροφν ςτισ πραγματοποιθκείςεσ δαπάνεσ, αντίγραφα των οποίων προςκομίηονται ςτο φάκελο αποπλθρωμισ. Τα παραςτατικά ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από τα προβλεπόμενα από τθν ελλθνικι φορολογικι νομοκεςία κατά περίπτωςθ λογιςτικά ζγγραφα για τθν τεκμθρίωςθ και επαλικευςθ (πιςτοποίθςθ) τθσ ορκισ υλοποίθςθσ του οικονομικοφ αντικειμζνου. Οι δαπάνεσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων του ζργου κεωροφνται επιλζξιμεσ, εφόςον : Ανικουν ςτισ επιλζξιμεσ κατθγορίεσ δαπανϊν που περιγράφονται ςτθν οικεία πρόςκλθςθ και τον Οδθγό Εφαρμογισ. Αιτιολογοφνται από τουσ όρουσ και τουσ ςτόχουσ τθσ εγκεκριμζνθσ Ρράξθσ. Ζχουν πραγματοποιθκεί μζςα ςτον επιλζξιμο χρόνο. Είναι πραγματικζσ δαπάνεσ. Ωσ πραγματικζσ, νοοφνται οι δαπάνεσ που ζχουν πράγματι καταβλθκεί, αντιςτοιχοφν ςε πλθρωμζσ που ζχουν πραγματοποιθκεί από τουσ δικαιοφχουσ, δικαιολογοφνται από τουσ όρουσ και τουσ ςτόχουσ τθσ εγκεκριμζνθσ Ρράξθσ, και δικαιολογοφνται από εξοφλθμζνα τιμολόγια ι λογιςτικά ςτοιχεία ιςοδφναμθσ αποδεικτικισ αξίασ. Το ςφνολο των δαπανϊν κα πρζπει να εξοφλθκεί, εντόσ του χρονοδιαγράμματοσ που ζχει τεκεί. Εφόςον δεν ζχουν ενταχκεί προσ χρθματοδότθςθ από άλλθ χρθματοδοτικι πθγι (Διαρκρωτικά Ταμεία τθσ ΕΕ, Ταμείο Συνοχισ, Κοινοτικζσ Ρρωτοβουλίεσ, Ρ.Δ.Ε., κα). Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ Ρράξθσ δεν δφναται να υπερβεί το εγκεκριμζνο ποςό. Το τελικό φψοσ τθσ επιχορθγοφμενθσ δαπάνθσ οριςτικοποιείται με τθν ολοκλιρωςθ του Σχεδίου, με βάςθ τισ πραγματικζσ ςυνολικζσ δαπάνεσ ςτισ επιλζξιμεσ Κατθγορίεσ Δαπανϊν, που είναι οι κάτωκι ανά πρόςκλθςθ: ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΡΟΣΚΛΘΣΘ Β Δαπάνεσ παροχισ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςτθν επιχείρθςθ ςε κζματα επιχειρθματικισ λειτουργίασ, ι προςωπικοφ ι ςε οργανωτικά ςυςτιματα-διαδικαςίεσ. Το αρμόδιο όργανο του ΕΦΔ διατθρεί το δικαίωμα να κεωριςει τθ δαπάνθ μθ επιλζξιμθ εάν το παραδοτζο δεν ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ τθσ πρόςκλθςθσ και τουσ εν γζνει κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τζχνθσ. Η αμοιβι του Συμβοφλου κα πρζπει να είναι επαρκϊσ τεκμθριωμζνθ (ανκρωπομινεσ απαςχόλθςθσ, αμοιβι ςυμμετεχόντων, υποβολι παραδοτζου, λοιπά ζξοδα). ΡΟΣΚΛΘΣΘ Γ Η αμοιβι του Συμβοφλου Ρροςαρμογισ υπολογίηεται ςε 400 ευρϊ ανά ετιςια μονάδα εργαςίασ ( ΕΜΕ), ςφμφωνα με τισ οποίεσ προτείνεται θ υπαγωγι τθσ επιχείρθςθσ ςτο πρόγραμμα. Η αμοιβι του Συμβοφλου Ρροςαρμογισ κα πρζπει να είναι επαρκϊσ τεκμθριωμζνθ (ανκρωπομινεσ απαςχόλθςθσ, αμοιβι ςυμμετεχόντων, λοιπά ζξοδα) λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ςτθν κατθγορία αυτι, οι δαπάνεσ αφοροφν ςε: - Σφνταξθ Σχεδίου Ρροςαρμογισ και Φακζλου Υποβολισ/ Επίβλεψθ Υλοποίθςθσ Σχεδίου Ρροςαρμογισ/Υποβολι Τεχνικοφ Δελτίου Ρράξθσ/ δαπάνεσ μετακίνθςθσ διαμονισ διατροφισ - Τεχνικι Υποςτιριξθ (ςφνταξθ ςχεδίου προςαρμογισ, ςφνταξθ φακζλου υποβολισ, υποβολι τεχνικοφ δελτίου πράξθσ, ομαδοποίθςθ των απαςχολουμζνων τθσ επιχείρθςθσ για τθ ςυμμετοχι τθσ ςε προγράμματα Κατάρτιςθσ, επίβλεψθ υλοποίθςθσ του ςχεδίου και 5

6 ΚΑΤΑΤΙΣΘ (και για τισ δφο προςκλιςεισ) ςφνταξθ των περιοδικϊν εκκζςεων κακϊσ και τθν τελικι απολογιςτικι ζκκεςθ). - Δαπάνεσ παροχισ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςτθν επιχείρθςθ για κζματα επιχειρθματικισ λειτουργίασ, ι προςωπικοφ ι ςε οργανωτικά ςυςτιματα-διαδικαςίεσ. Για το Ρεριεχόμενο Ενζργειασ ιςχφουν ςυμπλθρωματικά και τα αναφερόμενα ςτθν προκιρυξθ και τον Οδθγό Εφαρμογισ. Δαπάνεσ πιςτοποιθμζνων φορζων Κατάρτιςθσ (ΚΕΚ), Δαπάνεσ καταρτιηομζνων. (Η αμοιβι για κάκε καταρτιηόμενο υπολογίηεται ανά φυςικό πρόςωπο, ανεξάρτθτα από το κακεςτϊσ απαςχόλθςθσ του ςτθν επιχείρθςθ και όχι ςφμφωνα με τισ ετιςιεσ μονάδεσ εργαςίασ ΕΜΕ). Δαπάνεσ επιχείρθςθσ (δαπάνεσ υλοποίθςθσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ επιχείρθςθσ, πρϊτεσ φλεσ π.χ. γραφικι φλθ). Το Μζςο Ωριαίο Κόςτοσ (Μ.Ω.Κ.), υλοποίθςθσ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ ανά καταρτιηόμενο ανζρχεται μζχρι το ποςό των δεκατριϊν (13,00) Ευρϊ, εκ των οποίων πζντε (5) ευρϊ, ανά ϊρα κατάρτιςθσ είναι το εκπαιδευτικό επίδομα για κάκε καταρτιηόμενο, και το υπόλοιπο ποςό αφορά: - ςτθν αμοιβι του ΚΕΚ για τισ δαπάνεσ υλοποίθςθσ τθσ κατάρτιςθσ, και - τισ δαπάνεσ τθσ Επιχείρθςθσ για πρόςκετθ παροχι ςε πρϊτεσ φλεσ και λοιπζσ δαπάνεσ για τθν υλοποίθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ. Στισ οικείεσ προςκλιςεισ και τουσ οδθγοφσ εφαρμογισ ορίηεται ότι ςτθν περίπτωςθ απουςιϊν το ςυνολικό κόςτοσ του προγράμματοσ μειϊνεται με τα ποςά που αντιςτοιχοφν ςτα εκπαιδευτικά επιδόματα των απόντων καταρτιηομζνων. Υπενκυμίηεται ότι βάςει του ΕΣΔΕΚ, καταρτιηόμενοι που ζχουν πραγματοποιιςει απουςίεσ άνω του 10% επί του ςυνολικοφ αρικμοφ των ωρϊν του προγράμματοσ δεν δικαιοφνται οποιαςδιποτε αμοιβισ και δεν τουσ χορθγείται βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ. Δεν είναι επιλζξιμεσ για ςυνειςφορά από το ΕΚΤ οι ακόλουκεσ δαπάνεσ (παράγραφοσ 2 του άρκρου 11 του 1081/2006): α) ανακτιςιμοσ φόροσ προςτικζμενθσ αξίασ, β) τόκοι επί χρεϊν, γ) αγορά επίπλωςθσ, εξοπλιςμοφ, οχθμάτων, υποδομισ, ακινιτων και γθπζδων. Δεν είναι επιλζξιμοι οι χρεωςτικοί τόκοι, οι προμικειεσ χρθματοπιςτωτικϊν ςυναλλαγϊν, τα ζξοδα ςυναλλάγματοσ και χρεωςτικζσ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ, κακϊσ και τα λοιπά κακαρά χρθματοοικονομικά ζξοδα του δικαιοφχου. Υπενκυμίηεται ότι: Οι δαπάνεσ που ςχετίηονται με τθν υλοποίθςθ του ζργου αποδεικνφονται από τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά και παραςτατικά που προβλζπει ο ΚΦΑΣ. Τα παραςτατικά των δαπανϊν ζχουν εκδοκεί ςτο όνομα του δικαιοφχου. Αναγράφονται πάνω ςτα παραςτατικά των δαπανϊν το ΑΦΜ και ο εκδότθσ. Τα παραςτατικά των δαπανϊν ζχουν εκδοκεί και εξοφλθκεί μζςα ςτα προβλεπόμενα χρονικά πλαίςια. Γίνεται επαρκισ περιγραφι ςτα παραςτατικά των δαπανϊν, τθσ εργαςίασ / υπθρεςίασ / προμικειασ που αφορά. Πλα τα παραςτατικά κα πρζπει να φζρουν ςτο πίςω ι μπροςτινό μζροσ ςφραγίδα όπου αναγράφεται θ επικοινωνιακι ταυτότθτα του προγράμματοσ και του ΕΚΤ (βλ. ανακοίνωςθ «ΤΘΘΣΘ ΦΑΚΕΛΩΝ»). Τα τιμολόγια ςυνοδεφονται από τα απαιτοφμενα ςε κάκε περίπτωςθ αποδεικτικά ςτοιχεία και παραςτατικά εξόφλθςθσ. 6

7 Διευκρινίςεισ επί των δαπανϊν τθσ Επιχείρθςθσ για πρόςκετθ παροχι ςε πρϊτεσ φλεσ, και λοιπζσ δαπάνεσ για τθν υλοποίθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ Για κάκε δαπάνθ που αφορά ςτθν υλοποίθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ επιχείρθςθσ, είναι απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ τιμολογίων δελτίων αποςτολισ που αφοροφν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ι υποςτθρικτικϊν εγγράφων. Σε κάκε περίπτωςθ, δεν είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ που αφοροφν ςε διαρκι ι περιοδικι δραςτθριότθτα του δικαιοφχου, ι ςυνδζονται με τισ ςυνικεισ λειτουργικζσ δαπάνεσ αυτοφ. Επιλζξιμεσ είναι οι δαπάνεσ τθσ Επιχείρθςθσ για: (1) πρόςκετθ παροχι ςε πρϊτεσ φλεσ. Θα πρζπει να αποδεικνφεται ςε κάκε περίπτωςθ, ότι θ ςυγκεκριμζνθ προμικεια ζγινε για τισ ανάγκεσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, και θ αγορά να αιτιολογείται από τθν κεματολογία τθσ κατάρτιςθσ. (2) λοιπζσ δαπάνεσ για τθν υλοποίθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ. Στθν κατθγορία αυτι οι δαπάνεσ αφοροφν ςε: διατροφι των καταρτιηομζνων, αμοιβι εκπαιδευτϊν πρακτικισ άςκθςθσ, ταχυμεταφορζσ- ταχυδρομικά ζξοδα, γραφικι φλθ και λοιπά υλικά γραφείου υλικά πολλαπλϊν εκτυπϊςεων, αποςβζςεισ, Θα γίνει επίςθσ δεκτι οποιαδιποτε άλλθ δαπάνθ (π.χ. λειτουργικά ζξοδα) που ζγινε για τισ ανάγκεσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, εντόσ επιχείρθςθσ, εφόςον αποδεικνφεται θ αναγκαιότθτά τθσ, και θ άμεςθ ςυνάρτθςι τθσ με τθν κεματολογία κατάρτιςθσ. Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςτθν υποχρζωςθ τιρθςθσ των όρων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, και ιδιαίτερα των προβλζψεων των ςχετικϊν άρκρων τθσ ΥΡΑΣΥΔ (ενδεικτικά αναφζρουμε τθν τιρθςθ των προβλεπομζνων ςτα άρκρα 22, 27 και 32). Διευκρινίςεισ: Οι δαπάνεσ για αποςβζςεισ επίπλωςθσ, εξοπλιςμοφ, οχθμάτων, υποδομισ, ακινιτων και γθπζδων που ςυνδζονται άμεςα με τουσ ςτόχουσ τθσ πράξθσ είναι επιλζξιμεσ υπό τουσ ακόλουκουσ όρουσ: α. εκνικζσ ι κοινοτικζσ επιχορθγιςεισ δεν ςυνζβαλαν ςτθν αγορά των ακινιτων ι του εξοπλιςμοφ, β. υπολογίηονται με τουσ κατάλλθλουσ λογιςτικοφσ κανόνεσ και γ. αφοροφν αποκλειςτικά τθν περίοδο τθσ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ πράξθσ Οι αποςβζςεισ του ζτουσ με βάςθ τον ιςολογιςμό κα υπολογιςτοφν κατά το τμιμα του εξοπλιςμοφ που χρθςιμοποιικθκε ςτθν πρακτικι άςκθςθ, κατϋ αναλογία του αρικμοφ των καταρτιηομζνων ςε ςχζςθ με το ςφνολο του προςωπικοφ παραγωγισ και κατά το διάςτθμα υλοποίθςθσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ. Τα λειτουργικά ζξοδα είναι επιλζξιμεσ δαπάνεσ εάν είναι ςτοιχείο του πραγματικοφ κόςτουσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου και καταλογίηονται βάςει ςυγκεκριμζνων τιμολογίων. Οι λογαριαςμοί κα πρζπει να εκδίδονται ςτθν επωνυμία του δικαιοφχου. Ραράδειγμα επιμεριςμοφ λειτουργικϊν εξόδων Ζςτω: τιμολόγιο παροχισ αξίασ 1000 για χρονικό διάςτθμα 2 μθνϊν και αρικμόσ απαςχολοφμενων ςτο ζργο 5, εκ των οποίων 2 με μερικι απαςχόλθςθ 4 ωρϊν θμερθςίωσ και 3 με πλιρθ απαςχόλθςθ 8 ωρϊν θμερθςίωσ. Άρα ςτο διάςτθμα των 2 μθνϊν που αντιςτοιχεί θ δαπάνθ ο αρικμόσ των παραγωγικϊν ωρϊν υπολογίηεται ςε: ((2άτομαΧ4ϊρεσ/θμζρα) + (3 άτομα Χ 8 ϊρεσ /θμζρα)) Χ44θμζρεσ= 1408 ϊρεσ. Στο διάςτθμα των 2 μθνϊν που αντιςτοιχεί θ δαπάνθ ζςτω ότι υλοποιικθκαν ςυνολικά ϊρεσ απαςχόλθςθσ ςτο πλαίςιο διαφόρων ζργων. Επομζνωσ ο ωριαίοσ ςυντελεςτισ τθσ δαπάνθσ υπολογίηεται ςε 1000/5000=0,2 / ϊρα άμεςθσ εργαςίασ. Άρα το ςυγχρθματοδοτοφμενο ζργο κα επιφορτιςτεί με το ποςό των 1408*0,2=281,6. Σθμειϊνεται ότι θ βάςθ επιμεριςμοφ είναι οι ςυνολικζσ ϊρεσ άμεςθσ εργαςίασ, δθλαδι δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι ϊρεσ εργαςίασ του προςωπικοφ που απαςχολείται ςτισ υποςτθρικτικζσ λειτουργίεσ του φορζα π.χ. λογιςτζσ, διοίκθςθ κλπ. 7

8 Σε περίπτωςθ που θ πρακτικι άςκθςθ δεν λαμβάνει χϊρα ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ επιχείρθςθσ (π.χ. case study ςε ΚΕΚ), επιλζξιμεσ είναι οι δαπάνεσ οι οποίεσ ζχει αποδεδειγμζνα προβεί ο δικαιοφχοσ για τισ ανάγκεσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ του προςωπικοφ του, και οι οποίεσ ςαφϊσ περιγράφεται ςτθ ςφμβαςθ ΚΕΚ και δικαιοφχου ότι βαραίνουν τον δικαιοφχο. Πταν θ κατάρτιςθ υλοποιείται εντόσ ωρϊν εργαςίασ και εντόσ επιχείρθςθσ, τότε για τθν πρακτικι άςκθςθ δφναται να καταβλθκεί ςτθν επιχείρθςθ για κάκε καταρτιηόμενο το Μ.Ω.Κ του προγράμματοσ, ςτο οποίο ςυμπεριλαμβάνεται θ αναλογία του ωρομιςκίου του καταρτιηόμενου. Η υλοποίθςθ τθσ κατάρτιςθσ, εντόσ ωραρίου και εντόσ επιχείρθςθσ, πιςτοποιείται με τθν προςκόμιςθ ςυγκεντρωτικισ κατάςταςθσ, ςτθν οποία κα απεικονίηονται οι ϊρεσ πρακτικισ άςκθςθσ ανά καταρτιηόμενο και με μιςκοδοτικζσ καταςτάςεισ εργαηομζνων καταρτιηομζνων ςυνοδευόμενεσ από πίνακα ςτον οποίο κα απεικονίηεται το ωρομίςκιο ανά καταρτιηόμενο και από τα κατάλλθλα ςυνοδευτικά ζγγραφα από τα οποία αποδεικνφεται το ωράριο κάκε καταρτιηομζνου. Το κόςτοσ μιςκοδοςίασ πρζπει να βαρφνει πραγματικά τον δικαιοφχο. Ο δικαιοφχοσ επιμερίηει το πραγματικό ωρομίςκιο του καταρτιηομζνου (όχι τον μζςο όρο των ωρομιςκίων όλων των καταρτιηομζνων), όπωσ προκφπτει από τισ μιςκοδοτικζσ καταςτάςεισ και από κατάλλθλα αποδεικτικά ζγγραφα. 8

9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΥΡΩΝ ΟΔΘΓΙΕΣ ΕΝΤΥΡΟ 1 ΕΝΤΥΡΟ 2 ΕΝΤΥΡΟ 3 ΕΝΤΥΡΟ 4 ΕΝΤΥΡΟ 5 ΕΝΤΥΡΟ 6 ΕΝΤΥΡΟ 7 ΕΝΤΥΡΟ 8β ΕΝΤΥΡΟ 8γ ΕΝΤΥΡΟ 9β ΕΝΤΥΡΟ 9γ Αποτφπωςθ Κατάρτιςθσ ανά Κλαδικό Σχζδιο. Τελικι Αναλυτικι Ζκκεςθ Υλοποίθςθσ του πραγματοποιθκζντοσ προγράμματοσ Κατάρτιςθσ. Ζκκεςθ αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτϊν, των καταρτιηομζνων, των ςτόχων και των αποτελεςμάτων του προγράμματοσ. Συγκεντρωτικι Κατάςταςθ Δαπανϊν του ΚΕΚ. Αίτθμα επαλικευςθσ/ πιςτοποίθςθσ φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου αποπλθρωμι. Τελικι Ζκκεςθ Ζργου - Αίτθςθ Αποπλθρωμισ. Υλοποίθςθ των δράςεων κατάρτιςθσ ανά δικαιοφχο. Τελικι Ζκκεςθ Ολοκλιρωςθσ Ζργου για τισ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ. (πρόςκλθςθ Β). Τελικι Ζκκεςθ Ολοκλιρωςθσ Ζργου για τισ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ (πρόςκλθςθ Γ). Ερωτθματολόγιο Συμβουλευτικισ (πρόςκλθςθ Β). Ερωτθματολόγιο Συμβουλευτικισ (πρόςκλθςθ Γ). Αποτυπϊνονται τα ςτοιχεία κατάρτιςθσ ανά κλαδικό ςχζδιο για το ςφνολο των δικαιοφχων. Επιςθμαίνεται ότι ο Υποπίνακασ Α αφορά ςτα αρχικά δθλωκζντα ςτοιχεία (και τυχόν τροποποιιςεισ) και ο Υποπίνακασ Β αφορά ςτα υλοποιθκζντα. Στον Υποπίνακα Γ ςυμπλθρϊνονται από το ΚΕΚ τα ςτοιχεία τιμολόγθςθσ ςε όλουσ τουσ δικαιοφχουσ. Εφιςτοφμε ςτθν προςοχι ςασ ςτα κάτωκι: α) ςε περίπτωςθ υλοποίθςθσ με τθλεκατάρτιςθ, προθγείται υποχρεωτικά θ ανάρτθςθ ςτο ςφςτθμα αναφορϊν αποτφπωςθσ των ςυνολικϊν ωρϊν παρακολοφκθςθσ του καταρτιηομζνου, εντόσ ι εκτόσ ωραρίου εργαςίασ, υπογεγραμμζνων από τον υπεφκυνο Ρρογράμματοσ. Οι ανωτζρω αναφορζσ κα ςυνοδεφονται από τθν διαδρομι (path) τθσ πλατφόρμασ, όπου βρίςκεται καταγεγραμμζνθ θλεκτρονικά θ πλθροφορία κακϊσ και από ςτατιςτικά και ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία των αναφορϊν (reports) που παράγονται από τθν πλατφόρμα ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που είχαν τεκεί από τθν οικεία ανακοίνωςθ. Β) Στθν περίπτωςθ τθσ πρακτικισ με case studies, προθγείται υποχρεωτικά θ ανάρτθςθ ςτο ςφςτθμα τθσ υποβλθκείςασ ανά καταρτιηόμενο τθσ επιχείρθςθσ, μελζτθσ περίπτωςθσ. Επιςυνάπτονται ερωτθματολόγια, εκκζςεισ εκπαιδευτϊν, καταρτιηομζνων κλπ. Τα παραπάνω ποςά αφοροφν ςε ζξοδα του ΚΕΚ για το πρόγραμμα κατάρτιςθσ και πιςτοποιοφν τθν τιρθςθ των διατάξεων του ΕΣΔΕΚ. Ρροςοχι: τα ερωτθματολόγια υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόςωπο του δικαιοφχου ΕΝΤΥΡΟ 10 Αναλυτικι ζκκεςθ υλοποίθςθσ. H ζκκεςθ περιλαμβάνει αποτίμθςθ των πεπραγμζνων ςε ςχζςθ με τουσ δείκτεσ και τουσ επιδιωκόμενουσ ςτόχουσ του ςχεδίου διαρκρωτικισ προςαρμογισ Στθν περίπτωςθ μεγάλων αποκλίςεων και ςε ςχζςθ με τα οριηόμενα ςτα εγκεκριμζνα Σχζδια, απαιτείται να τεκμθριωκεί ςτα ςυναφι ζντυπα (π.χ. 1, 2, 7, 8β, 8γ, 9β, 9γ και 10 ανά περίπτωςθ), κατά πόςον αυτζσ επθρζαςαν τθν αποτελεςματικότθτα του Ζργου. Το ζργο υλοποιείται με τρόπο, ϊςτε να επιτευχκοφν οι ςτόχοι τθσ Εγκριτικισ Απόφαςθσ, και ωσ εκ τοφτου ςε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να αλλοιϊνονται οι προχποκζςεισ ζνταξθσ του ζργου ςτθν Ρράξθ. 9

10 ΡΑΑΤΘΜΑ Ι.: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΘΜΕΟΛΟΓΙΟ ΕΙΣΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΟΩΝ ΤΘΣ ΡΑΞΘΣ ΕΙΣΟΕΣ Α/Α ΘΜΕ/ΝΙΑ ΡΟΣΟ ΡΟΣΟ ΚΑΤΑΒΟΛΘΣ (ΧΩΙΣ ΦΡΑ) ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΕΡΙΛΕΞΙΜΘΣ ΔΑΡΑΝΘΣ ΕΡΩΝΥΜΙΑ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ ΑΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΕΚΔΟΣΘΣ ΡΟΣΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΧΩΙΣ ΦΡΑ) ΑΙΤΙΟΛΟΓΘΣΘ ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΙΣ Ο πίνακασ τθρείται θμερολογιακά και κακ όλθ τθν διάρκεια του ζργου ςτον φάκελο οικονομικό αντικείμενο. Στθν ςτιλθ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ όςον αφορά ςτισ ειςροζσ καταχωρίηεται θ θμερομθνία κατάκεςθσ του ποςοφ από το ΕΙΕΑΔ ςτον τραπεηικό λογαριαςμό του δικαιοφχου (παράδειγμα 1). Στθν γραμμι καταχωριςεων «ΕΙΣΟΕΣ», τα κελιά που αφοροφν ςτισ «ΕΚΟΕΣ» μζνουν κενά. Στθν ςτιλθ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ όςον αφορά ςτισ εκροζσ καταχωρίηεται θ θμερομθνία εξόφλθςθσ του τιμολογίου από τον δικαιοφχο (παράδειγμα 2) Σε περίπτωςθ τμθματικϊν εξοφλιςεων τιμολογίου όταν αυτό βαρφνει το ζργο ςτο ςφνολό του, καταχωρίηεται ςτθν ςτιλθ ποςό τιμολογίου χωρίσ ΦΡΑ το ςυνολικό ποςό του τιμολογίου και ςτθν ςτιλθ ποςό καταβολισ το ποςό που πλθρϊκθκε ςτθν θμερομθνία αναφοράσ (παράδειγμα 3). Οι επόμενεσ πλθρωμζσ καταχωροφνται αναλόγωσ. Σε περίπτωςθ πλθρωμισ που αφορά ςε τιμολόγιο που μζροσ του βαρφνει το ζργο και το ςυγκεκριμζνο μζροσ πλθρϊνεται εφάπαξ, καταχωρίηεται ςτθν ςτιλθ ποςό τιμολογίου χωρίσ ΦΡΑ το ποςό του τιμολογίου που αφορά ςτο ζργο και ςτθν ςτιλθ ποςό καταβολισ το ποςό που πλθρϊκθκε ςτθν θμερομθνία αναφοράσ (παράδειγμα 4). Στθν περίπτωςθ αυτι (α) ςτθν αιτιολόγθςθ κα αναγραφεί το ςυνολικό ποςό του τιμολογίου (β) κα επιςυνάπτεται ςτθν κατάςταςθ φωτοτυπία του τιμολογίου και φφλλο μεριςμοφ του τιμολογίου. Σε περίπτωςθ πλθρωμισ που αφορά ςε τιμολόγιο που μζροσ του βαρφνει το ζργο και το ςυγκεκριμζνο μζροσ πλθρϊνεται ςε δόςεισ, καταχωρίηεται ςτθν ςτιλθ ποςό τιμολογίου χωρίσ ΦΡΑ το ποςό του τιμολογίου που αφορά ςτο ζργο και ςτθν ςτιλθ ποςό καταβολισ το ποςό που πλθρϊκθκε ςτθν θμερομθνία αναφοράσ (παράδειγμα 5). Στθν περίπτωςθ αυτι (α) ςτθν αιτιολόγθςθ κα αναγραφεί το ςυνολικό ποςό του τιμολογίου και το ποςό κα χρεωκεί ςτο ζργο (β) κα επιςυνάπτεται ςτθν κατάςταςθ φωτοτυπία του τιμολογίου και φφλλο μεριςμοφ του τιμολογίου. 10

11 ΕΙΣΟΕΣ παρ άδει γμα Α/Α ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΡΟΣΟ ΡΟΣΟ ΚΑΤΑΒΟΛΘΣ (ΧΩΙΣ ΦΡΑ) ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΕΡΙΛΕΞΙΜΘΣ ΔΑΡΑΝΘΣ ΕΡΩΝΥΜΙΑ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ ΑΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΘΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΘΣ ΡΟΣΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΧΩΙΣ ΦΡΑ) ΑΙΤΙΟΛΟΓΘΣΘ 1 11/2/ /2/ Συμβουλευ τικι 3 14/3/ Αγορά χαρτικϊν 14/5/ Αγορά χαρτικϊν 4 12/6/ Αγορά ξυλείασ 5 12/6/ Αγορά ξυλείασ 12/7/ Αγορά ξυλείασ ΦΧΨΩ 1 31/1/ Ρρϊτθ δόςθ αμοιβισ ςυμβοφλου ΚΞΛΗ 33 12/3/ Αγορά χαρτικϊν για ανάγκεσ πρακτικισ άςκθςθσ ΚΞΛΗ 33 12/3/ Αγορά χαρτικϊν για ανάγκεσ πρακτικισ άςκθςθσ (αποπλθρωμι τιμολογίου) ΑΒΩΗ 54 11/2/ Αγορά ξυλείασ για ανάγκεσ πρακτικισ άςκθςθσ (εφάπαξ πλθρωμι επιμεριηόμενου ποςοφ) ΑΒΩΗ 54 11/2/ Αγορά ξυλείασ για ανάγκεσ πρακτικισ άςκθςθσ (1 θ πλθρωμι επιμεριηόμενου ποςοφ 320 ) ΑΒΩΗ 54 11/2/ Αγορά ξυλείασ για ανάγκεσ πρακτικισ άςκθςθσ (2θ πλθρωμι εξόφλθςθ επιμεριηόμενου ποςοφ 320 ) 11

12 ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ. ΑΝΤΙΓΑΦΑ ΙΣΟΗΥΓΙΩΝ Θ ΒΙΒΛΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Βιβλία Β Κατθγορίασ Αντίγραφα των ςελίδων του βιβλίου εςόδων-εξόδων (και των αναλυτικϊν καταςτάςεων των εξόδων όπου αυτό απαιτείται κατά περίπτωςθ), ςτα οποία ζχουν καταχωριςκεί τα παραςτατικά των εςόδων και των δαπανϊν τθσ επζνδυςθσ. Αντίγραφο του Μθτρϊου / Βιβλίου Ραγίων τθσ επιχείρθςθσ, όπου εμφανίηονται τα πάγια τθσ επιχείρθςθσ. Βιβλία Γ Κατθγορίασ Αντίγραφα των Αναλυτικϊν Κακολικϊν (καρτζλεσ) των τεταρτοβάκμιων λογαριαςμϊν των δαπανϊν (και των αναλυτικϊν καταςτάςεων των δαπανϊν αυτϊν όπου αυτό απαιτείται κατά περίπτωςθ). Αντίγραφα των λογιςτικϊν άρκρων τθσ καταχϊριςθσ των δαπανϊν και των εξοφλιςεων τουσ. Αντίγραφα των λογιςτικϊν άρκρων καταχϊριςθσ τθσ τυχόν λιψθσ προκαταβολισ ι ενδιάμεςθσ πλθρωμισ. Αντίγραφο του Μθτρϊου / Βιβλίου Ραγίων τθσ επιχείρθςθσ, ςφραγιςμζνο και υπογεγραμμζνο από τον νόμιμο εκπρόςωπο και το λογιςτι τθσ επιχείρθςθσ, όπου εμφανίηονται τα πάγια τθσ επιχείρθςθσ (προςκομίηεται μόνο ςτθν περίπτωςθ που το ςχζδιο περιλαμβάνει αποςβζςεισ παγίων). 12

13 ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ: ΤΘΘΣΘ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ Τα ςτοιχεία που πρζπει να τθροφνται από τουσ δικαιοφχουσ των ενιςχφςεων ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από τα προβλεπόμενα από τθν ελλθνικι φορολογικι νομοκεςία λογιςτικά ζγγραφα κατά περίπτωςθ (π.χ. καρτζλεσ προμθκευτϊν, καρτζλεσ ταμείου, καρτζλεσ λογαριαςμϊν, εξοφλθτικζσ αποδείξεισ, extrait, ΤΡΥ,ΤΔΑ, παραςτατικά μεταφοράσ από εξωτερικό, κεωρθμζνα ιςοηφγια, κ.λ.π.) για τθν τεκμθρίωςθ και επαλικευςθ (πιςτοποίθςθ) τθσ ορκισ υλοποίθςθσ του οικονομικοφ αντικειμζνου. Τονίηεται ότι Δικαιοφχοσ οφείλει ςε κάκε περίπτωςθ να τθρεί ςτοιχεία: των δαπανϊν (Τιμολόγια Ραροχισ Υπθρεςιϊν, Αποδείξεισ Ραροχισ Υπθρεςιϊν, Δελτία Ραροχισ Υπθρεςιϊν, Αποδείξεισ Δαπανϊν, Τιμολόγια Δελτία Αποςτολισ, Τιμολόγια Ρϊλθςθσ, Αποδείξεισ Λιανικισ, Τιμολόγια Αγοράσ) τθρϊντασ και τα πιςτοποιθτικά παραλαβισ των υλικϊν και υπθρεςιϊν κλπ.σε περιπτϊςεισ μιςκοδοςίασ τθροφνται όλα τα προβλεπόμενα ςτθν ΥΡΑΣΥΔ (π.χ φφλλα μεριςμοφ κλπ). των πλθρωμϊν του ςυνοδευόμενων υποχρεωτικά από τα προβλεπόμενα από τθν ελλθνικι φορολογικι νομοκεςία λογιςτικά ζγγραφα (εξοφλθμζνα τιμολόγια, αποδείξεισ πλθρωμϊν, επιταγζσ) ι ζγγραφα ιςοδφναμθ σ αποδεικτικισ ιςχφοσ. Σε κάκε περίπτωςθ ο δικαιοφχοσ οφείλει να τθρεί, είτε χωριςτό λογιςτικό ςφςτθμα, είτε επαρκι λογιςτικι κωδικοποίθςθ για τισ ςυναλλαγζσ που ζχουν ςχζςθ με τθν Ρράξθ, με τθν επιφφλαξθ των εκνικϊν λογιςτικϊν κανόνων. Σθμειϊνεται ότι λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ του ζργου (αφενόσ κλαδικοί φορείσ, αφετζρου πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ), βαρφτθτα δίνεται ςτθν φπαρξθ επαρκοφσ λογιςτικισ κωδικοποίθςθσ για τισ ςυναλλαγζσ που ζχουν ςχζςθ με τθν Ρράξθ. Ζτςι κα πρζπει: οι λογιςτικζσ καταχωρίςεισ να παρζχουν πλιρθ, ακριβι και διακριτι εικόνα των λογιςτικϊν ςτοιχείων τθσ Ρράξθσ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν επιλεξιμότθτα των δαπανϊν είναι θ εφαρμογι των διατάξεων τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ ςχετικά με τα τθροφμενα βιβλία και ςτοιχεία αλλά και τισ λοιπζσ απορρζουςεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ. να διαςφαλίηεται επαρκισ διαδρομι ελζγχου. Η διαδρομι ελζγχου κεωρείται επαρκισ όταν τα λογιςτικά αρχεία που τθροφνται παρζχουν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ για τισ δαπάνεσ που πραγματοποιικθκαν. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ αναφζρουν κατ ελάχιςτον τθν θμερομθνία κατά τθν οποία εκδόκθκαν τα δικαιολογθτικά ςτοιχεία, το ποςό εκάςτου κονδυλίου δαπάνθσ, το είδοσ του ςυνοδευτικοφ εγγράφου κακϊσ και τθν θμερομθνία και τον τρόπο πλθρωμισ. Επιςυνάπτονται τα αναγκαία δικαιολογθτικά ςτοιχεία (τιμολόγια, κ.λπ.). Σε κάκε περίπτωςθ ςε όλα τα ςτάδια του ζργου οι δικαιοφχοι κα πρζπει να τθροφν εξολογιςτικά (αν δεν ζχουν τθν δυνατότθτα να το πράττουν μζςω του λογιςτικοφ τθσ ςυςτιματοσ) φφλλο παρακολοφκθςθσ των δαπανϊν που ζχουν ςχζςθ με τθν Ρράξθ και να προςκομίςουν αποδεικτικά που να τεκμθριϊνουν ότι διακζτουν είτε ξεχωριςτι λογιςτικι μερίδα είτε επαρκι λογιςτικι κωδικοποίθςθ. 13

14 ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV: ΑΡΟΔΕΚΤΟΙ ΤΟΡΟΙ ΕΞΟΦΛΘΣΘΣ Ζκδοςθ τραπεηικισ επιταγισ από τον εταιρικό λογαριαςμό του λιπτθ τθσ ενίςχυςθσ (δικαιοφχου) προσ τον προμθκευτι. Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ πλθρωμισ απαιτείται τουλάχιςτον: (α) τα ςχετικά με τθν εκδοκείςα τραπεηικι επιταγι ζντυπα κίνθςθσ των επαγγελματικϊν τραπεηικϊν λογαριαςμϊν (extrait) τθσ επιχορθγοφμενθσ επιχείρθςθσ ι/και βεβαίωςθ τθσ τράπεηασ ότι ζχει εξοφλθκεί (αρικμόσ επιταγισθμερομθνία-ποςό) (β) φωτοαντίγραφο του ςϊματοσ τθσ επιταγισ, (γ) απόδειξθ είςπραξθσ του προμθκευτι και για τισ επιχειριςεισ που τθροφν βιβλία Γϋ κατθγορίασ, επιπρόςκετα (δ) καρτζλα προμθκευτι (λογαριαςμόσ 50). Κατάκεςθ μετρθτϊν ςτον τραπεηικό λογαριαςμό του προμθκευτι, από τον λιπτθ τθσ ενίςχυςθσ (δικαιοφχο). Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ πλθρωμισ απαιτείται τουλάχιςτον: (α) το αντίγραφο κατάκεςθσ του ποςοφ ςτον τραπεηικό λογαριαςμό, από τον οποίο κα φαίνεται ωσ δικαιοφχοσ του λογαριαςμοφ ο προμθκευτισ των αγακϊν και υπθρεςιϊν προσ τον λιπτθ τθσ Ενίςχυςθσ (δικαιοφχο), ο κατακζτθσ δικαιοφχοσ, κακϊσ και τα ςτοιχεία του εξοφλοφμενου παραςτατικοφ, (β) καρτζλα ταμείου (λογαριαςμόσ 38) ι/και extrait εταιρικοφ λογαριαςμοφ από όπου κα διαπιςτϊνεται θ ανάλθψθ των μετρθτϊν, (γ) απόδειξθ είςπραξθσ του προμθκευτι και (δ) καρτζλα προμθκευτι (λογαριαςμόσ 50). Για τισ απαιτιςεισ που αναφζρονται ωσ β και δ αφοροφν ςτισ επιχειριςεισ που τθροφν βιβλία Γϋ κατθγορίασ. Μεταφορά από τον εταιρικό λογαριαςμό του λιπτθ τθσ ενίςχυςθσ (δικαιοφχου) ςε εταιρικό λογαριαςμό του προμθκευτι. Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ πλθρωμισ απαιτείται τουλάχιςτον: (α) αντίγραφο του εγγράφου τθσ τράπεηασ για μεταφορά χρθμάτων όπου φαίνονται τα ςτοιχεία των λογαριαςμϊν (β) απόδειξθ είςπραξθσ του προμθκευτι και για τισ επιχειριςεισ που τθροφν βιβλία Γϋ κατθγορίασ (γ) καρτζλα προμθκευτι (λογαριαςμόσ 50). Ζκδοςθ Τραπεηικισ Επιταγισ από τθν επιχορθγοφμενθ επιχείρθςθ προσ τον προμθκευτι. Ρρόκειται για επιταγζσ που εκδίδονται από νόμιμα λειτουργοφςα ςτθν Ελλάδα τράπεηα, με αντίςτοιχθ κατάκεςθ μετρθτϊν ςτθν τράπεηα από τθν επιχορθγοφμενθ επιχείρθςθ. Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ πλθρωμισ αποδεικτικά εκτόσ των άλλων (π.χ. κατακετιριο) αποτελοφν τα ζγγραφα τθσ τράπεηασ για τθν ζκδοςθ τθσ επιταγισ προσ τον προμθκευτι, αντίγραφο και φωτοτυπία του ςϊματοσ τθσ αντίςτοιχθσ επιταγισ. Είναι δυνατι και θ χριςθ θλεκτρονικϊν τραπεηικϊν ςυναλλαγϊν (π.χ. θλεκτρονικι κατάκεςθ) για τισ εξοφλιςεισ των παραςτατικϊν, αρκεί να προςκομιςτεί ςφραγιςμζνο από τθν Τράπεηα ζντυπο κίνθςθσ λογαριαςμοφ (extrait). Δφναται να ηθτοφνται και τα αντίγραφα τθσ θλεκτρονικισ ςυναλλαγισ ςφραγιςμζνα από τθν Τράπεηα και ςυναφι με τισ ωσ άνω τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ αποδεικτικά ςτοιχεία. Δεν είναι επιτρεπτι για τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ θ εξόφλθςθ δαπανϊν με επιταγζσ τρίτων. 14

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη)

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη) ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει (κατθγορία

Διαβάστε περισσότερα

N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α')

N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α') N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α') Ρερί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ διατάξεων τινϊν τθσ περί των προςόδων των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοικιςεωσ Νομοκεςίασ και άλλων τινϊν ςυναφϊν διατάξεων Άρθρον 1 Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ A. AKINHTA A.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΘ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘ ΤΩΝ ΛΟΓΑΙΑΣΜΩΝ. 10 & 11 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Α.1.α ΓΘΡΕΔΑ - ΟΙΚΟΡΕΔΑ (ΛΟΓ.10) Α.1.β ΚΤΙΙΑ-

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Α Για να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν ςτο οποίο ζχετε επιλεγεί (Kατθγορία Α) πρζπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 Για τθν προμικεια Ετικετών Barcode «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 40.000,00 ΕΤΡΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) Οι Θζςεισ όλων των κατθγοριϊν εκπαίδευςθσ (ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάςςονται ςε 6 ςυνολικά βακμοφσ. Σ Ε Δ Γ Β Α Οι προαγωγζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Α Π Α Ι Σ Η Ε Ι. Μάρτιος 2012

ΣΕΧΝΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Α Π Α Ι Σ Η Ε Ι. Μάρτιος 2012 ΣΕΧΝΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Α Π Α Ι Σ Η Ε Ι Μάρτιος 2012 ΜΤΡΝΗ 13-15, 165 62 ΓΛΤΦΑΔΑ ΣΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr Σελίδα 2 από 21 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ ΤΜΘΜΑ Α Μαροφςι,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 271.576,79 Φ.Π.Α. : 35.539,67 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 307.116,46 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ»

ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 271.576,79 Φ.Π.Α. : 35.539,67 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 307.116,46 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Ν.Π.Γ.Γ. «ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ» ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ & ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΑΡΘΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ : 5/2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ :14/02/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα