ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014."

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ (ΕΦΔ), προβαίνει ςτθν καταβολι των πλθρωμϊν, μετά από πιςτοποίθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ Ρράξθσ, και κατόπιν υποβολισ από τθν επιχείρθςθ όλων των προβλεπόμενων δθλϊςεων, ςτοιχείων ι δικαιολογθτικϊν, κακϊσ και των ςχετικϊν εγγράφων οικονομικϊν αιτθμάτων πλθρωμισ. O ΕΦΔ προβαίνει ςε επεξεργαςία των ςτοιχείων που ζχουν υποβλθκεί με το αίτθμα του δικαιοφχου και ειδικότερα ςτθν πιςτοποίθςθ: του οικονομικοφ αντικειμζνου, ςτον ζλεγχο δθλαδι των δαπανϊν με βάςθ τα υποβλθκζντα παραςτατικά, του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ επζνδυςθσ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που υποβάλλονται από τον δικαιοφχο. Σε κάκε περίπτωςθ επιςθμαίνεται ότι το οικονομικό αντικείμενο του ζργου που υλοποιεί θ επιχείρθςθ ςυνδζεται άμεςα και με το φυςικό αντικείμενο. Ο ΕΦΔ εξετάηει επίςθσ τθ ςυμμόρφωςθ του δικαιοφχου με τυχόν ςυςτάςεισ προγενζςτερων επαλθκεφςεων που ζχουν διενεργθκεί ςτθν Ρράξθ από τα ελεγκτικά όργανα (ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ). Ο ςκοπόσ τθσ διαδικαςίασ είναι θ επιβεβαίωςθ από τον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ τθσ ολοκλιρωςθσ και ικανοποίθςθσ των ςτόχων τθσ Ρράξθσ, ςφμφωνα με τθν Εγκεκριμζνθ Απόφαςθ Χρθματοδότθςθσ Ζνταξθσ Ρράξθσ και τουσ όρουσ τθσ ιςχφουςασ ςφμβαςθσ, κακϊσ και θ επιβεβαίωςθ τθσ ορκότθτασ, κανονικότθτασ και επιλεξιμότθτασ των αντίςτοιχων δθλϊςεων δαπανϊν. Ειδικότερα, θ Ρράξθ κεωρείται ολοκλθρωμζνθ εφόςον: πιςτοποιθκεί το ςφνολο του φυςικοφ αντικειμζνου, εγκρικοφν οι δαπάνεσ (πιςτοποίθςθ οικονομικοφ αντικειμζνου), επιτευχκοφν λοιποί ςτόχοι τθσ Ρράξθσ. Υπενκυμίηεται ότι θ ςφμβαςθ μεταξφ ΕΦΔ-ΕΙΕΑΔ και δικαιοφχου κεωρείται ότι εκτελζςτθκε, εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά οι εξισ προχποκζςεισ: α. Ραραλαβι και επαλικευςθ τθσ Ρράξθσ από τον ΕΦΔ-ΕΙΕΑΔ. β. Καταβολι του ποςοφ τθσ αποπλθρωμισ ςτo Δικαιοφχο. ΡΟΣΚΛΗΣΗ Β ΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ φακζλων αποπλθρωμισ για το ςφνολο των αξόνων 30/11/ /10/2014 Για τθν πρόςκλθςθ Β: Γίνονται δεκτζσ ωσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ, οι δαπάνεσ κατάρτιςθσ και ςυμβουλευτικισ που ζχουν τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου Για τθν πρόςκλθςθ Γ: Γίνονται δεκτζσ ωσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ, οι δαπάνεσ κατάρτιςθσ και ςυμβουλευτικισ που ζχουν τιμολογθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Ιουνίου 2014 και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου Κανζνα αίτθμα αποπλθρωμισ δεν κα εξετάηεται αν οι δικαιοφχοι δεν ζχουν προβεί ςε πλιρθ ενθμζρωςθ του μθχανογραφικοφ ςυςτιματοσ. Πλεσ οι εγγραφζσ πρζπει να είναι οριςτικοποιθμζνεσ και κα πρζπει να ζχουν αναρτθκεί όλα τα ςυνθμμζνα (βλζπε ςχετικζσ αναρτιςεισ). Οι φάκελοι κατατίκενται: Για τθν πρόςκλθςθ Β : ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, ανά κλαδικό ςχζδιο και ανά Ρεριφερειακι Ενότθτα, ςε κλαςζρ Α4 και με ζνδειξθ ςτθ ράχθ του, τθσ επωνυμίασ του Κλαδικοφ Φορζα, του κωδικοφ ςχεδίου (π.χ Α5-6.) και ΘΕΜΑ ΑΡΟΡΛΗΩΜΗ. Ο φάκελοσ κα περιλαμβάνει υποχρεωτικά ςτθν πρϊτθ ςελίδα τον κατάλογο των επιχειριςεων που αιτοφνται αποπλθρωμι. Το κλαςζρ αυτό για τον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 4 να είναι χρϊματοσ μπλε, για τον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 5 χρϊματοσ κόκκινο και για τον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 6, χρϊματοσ κίτρινο. 1

2 Η αποςτολι των φακζλων κα γίνεται ανά Ρεριφζρεια, ωσ εξισ: α. ΑΤΤΙΚΘ -ΘΑΚΘ Ε.Ι.Ε.Α.Δ, Κωςτι Ραλαμά 6-8, Ακινα, ΤΚ 11141, 1 οσ ΟΟΦΟΣ Και επιπλζον, οι επιχειριςεισ του κλαδικοφ φορζα Α6-1 β. ΔΥΤΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Ρανεπιςτθμίου 19-21, ίο, Ράτρα, ΤΚ 26504, Συγκρότθμα Σχολϊν ΟΑΕΔ, ιςόγειο γ. ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΣ Τζρμα Καραϊςκάκθ-Άγιοσ Γεϊργιοσ, Τρίπολθ, ΤΚ 22100, Κτίριο ΟΑΕΔ (IEK-KEK OAEΔ) δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Δυτικι-Κεντρικι) Λαγκαδά , Τ.Κ ,Αμπελόκθποι, Θεςςαλονίκθ, εντόσ των Σχολϊν ΕΡΑΣ / ΟΑΕΔ, ιςόγειο ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ρεριγιάλι 2, Καβάλα, ΤΚ 65201, εντόσ κτιρίου ΙΕΚ ΟΑΕΔ ςτ. ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΘΡΕΙΟΣ Ερμογζνουσ 10, Λάριςα, ΤΚ 41447, εντόσ κτιρίου ΟΑΕΔ Και επιπλζον, οι επιχειριςεισ των κλαδικϊν φορζων : Α6-3, Α6-4, Α6-5, Α6-9, Α6-11, Α6-12, Α6-13 η. ΚΘΤΘ Χριςτομιχάλθ Ξυλοφρθ 64, Γιόφυροσ, ΤΚ 71201, Ηράκλειο Κριτθσ, Κτίριο ΚΕΤΕΚ ΟΑΕΔ, 1 οσ όροφοσ θ. ΙΟΝΙΑ ΝΘΣΙΑ 3ο χιλ. Εκνικισ Οδοφ Ιωαννίνων Ακθνϊν, Ιωάννινα, ΤΚ 45500, Κτίριο ΟΑΕΔ, ιςόγειο κ. ΝΑΥΡΛΙΟ Λεωφ. Άργουσ - Ναυπλίου ( Συγκρότθμα ΟΑΕΔ, 2οσ όροφοσ), ΤΚ 21100, Τίρυνκα. Μόνο οι επιχειριςεισ των κλαδικϊν ςχεδίων Α6-6, Α6-7, Α6-8, Α6-10 Για τθν πρόςκλθςθ Γ : ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία του ΕΙΕΑΔ Υπόψθ κασ Ραπαγιάννθ Τυχόν ερωτιματα κα αποςτζλλονται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 2

3 ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡΟΡΛΘΩΜΘΣ Πλα τα ζγγραφα προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι και με ΡΩΤΟΤΥΡΕΣ ΥΡΟΓΑΦΕΣ. Tα παραςτατικά που αφοροφν ςτισ πραγματοποιθκείςεσ δαπάνεσ προςκομίηονται ςε αντίγραφα. ΡΟΣΚΛΘΣΘ Β Για κάκε κλαδικό ςχζδιο κα προςκομίηεται: 1. άπαξ φάκελοσ με εμφανι ςιμανςθ όπου κα αναγράφεται ο Α/Α κατάταξθσ του κλαδικοφ φορζα και κα περιλαμβάνει: Α) ςυμπλθρωμζνο το ζντυπο 1: «Aποτφπωςθ Kατάρτιςθσ ανά Kλαδικό Σχζδιο». Β) ανά πρόγραμμα που ζχει λάβει χϊρα: μία Τελικι Αναλυτικι Ζκκεςθ Υλοποίθςθσ του πραγματοποιθκζντοσ προγράμματοσ Κατάρτιςθσ (ζντυπο 2b), μία Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτϊν, των καταρτιηομζνων, των ςτόχων και των αποτελεςμάτων του πραγματοποιθκζντοσ προγράμματοσ κατάρτιςθσ (ζντυπο 3b), κακϊσ και ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ δαπανϊν του ΚΕΚ (ζντυπο 4). Τα ανωτζρω ζγγραφα υπογράφονται αρμοδίωσ από τον Σφμβουλο Κλαδικοφ Φορζα και το ΚΕΚ, πλθν τθσ ςυγκεντρωτικισ κατάςταςθσ δαπανών του ΚΕΚ, που υπογράφεται μόνο από το ΚΕΚ. 2. φάκελοσ με εμφανι ςιμανςθ, όπου κα αναγράφεται ο Α/Α κατάταξθσ του κλαδικοφ φορζα, ο ΑΡ και θ επωνυμία δικαιοφχων με τρόπο ομαδοποιθμζνο, και κατά το δυνατό με ικανό αρικμό επιχειριςεων, που κα περιλαμβάνει και ανά δικαιοφχο τα κάτωκι: Α. Αίτθμα επαλικευςθσ, υπογεγραμμζνο από τον νόμιμο εκπρόςωπο του Δικαιοφχου. (ζντυπο 5) Β. Τελικι Ζκκεςθ Ζργου - Αίτθςθ Αποπλθρωμισ, (ζντυπο 6b) υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του Δικαιοφχου και τον Σφμβουλο του Κλαδικοφ Φορζα, ςτθν οποία κα διατυπϊνεται με ςαφινεια θ απαρζγκλιτθ αντιςτοίχιςθ παραδοτζων υπθρεςιϊν και προϊόντων με πραγματοποιθκείςεσ δαπάνεσ (ςυνοδευόμενεσ από υποςτθρικτικά ζγγραφα) και με αντίςτοιχεσ πλθρωμζσ, ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ. Στθν αίτθςθ επιςυνάπτεται: α) αναλυτικό θμερολόγιο ειςροϊν και εκροϊν τθσ Ρράξθσ (βλ. παράρτθμα 1) β) το ςφνολο των ςχετικϊν παραςτατικϊν και γ) αντίγραφα ιςοηυγίων ι βιβλία εςόδων εξόδων. (βλ. παράρτθμα 2) Γ. Για τισ Δράςεισ Κατάρτιςθσ: Υλοποίθςθ των δράςεων κατάρτιςθσ ανά δικαιοφχο, υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του δικαιοφχου και το ΚΕΚ (ζντυπο 7). Δ. Για τισ Δράςεισ Συμβουλευτικισ: Τελικι Αναλυτικι Ζκκεςθ Υλοποίθςθσ Δράςεων Συμβουλευτικισ, υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του δικαιοφχου και τον ςφμβουλο τθσ πρόςκλθςθσ Β, ςχετικι με τθν αναδιοργάνωςθ τθσ επιχείρθςθσ, τθν τεχνολογικι αναβάκμιςθ και διαφοροποίθςθ προϊόντων και υπθρεςιϊν, τθν προβολι και προϊκθςθ προϊόντων ι/και υπθρεςιϊν, τθν προϊκθςθ εξαγωγϊν κλπ. (ζντυπο 8b) Ε. Ερωτθματολόγιο Συμβουλευτικισ ανά δικαιοφχο, υπογεγραμμζνο από τον νόμιμο εκπρόςωπό του δικαιοφχου (ακολουκείται υποχρεωτικά το ζντυπο που ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΙΕΑΔ. (ζντυπο 9b) Ακολοφκωσ, ΣΕ ΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ και μετά από ειδοποίθςθ από τον ΕΦΔ/ΕΙΕΑΔ, οι δικαιοφχοι προςκομίηουν τα λοιπά δικαιολογθτικά που ορίηονται ςτο άρκρο 10 τθσ ςφμβαςθσ (κα ακολουκιςει νζα ανακοίνωςθ με τον ακριβι κατάλογο των δικαιολογθτικϊν). Δεν προςκομίηεται Δελτίο Παρακολοφκθςθσ Δαπανών και Φυςικοφ Αντικειμζνου Ενίςχυςθσ. 3

4 ΡΟΣΚΛΘΣΘ Γ Α. Αίτθμα επαλικευςθσ, υπογεγραμμζνο από τον νόμιμο εκπρόςωπο του δικαιοφχου. (ζντυπο 5) Β. Τελικι Ζκκεςθ Ζργου Αίτθςθ Αποπλθρωμισ (ζντυπο 6c), υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του δικαιοφχου και τον ςφμβουλο διαρκρωτικισ, ςτθν οποία κα διατυπϊνεται με ςαφινεια θ απαρζγκλιτθ αντιςτοίχιςθ παραδοτζων υπθρεςιϊν και προϊόντων με πραγματοποιθκείςεσ δαπάνεσ (ςυνοδευόμενεσ από υποςτθρικτικά ζγγραφα) και με αντίςτοιχεσ πλθρωμζσ, ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ. Στθν αίτθςθ επιςυνάπτεται: α) αναλυτικό θμερολόγιο ειςροϊν και εκροϊν τθσ Ρράξθσ (βλ. παράρτθμα 1) β) το ςφνολο των ςχετικϊν παραςτατικϊν και γ) αντίγραφα ιςοηυγίων ι βιβλία εςόδων εξόδων. (βλ. παράρτθμα 2) Γ. Για τισ Δράςεισ Κατάρτιςθσ: Τελικι Αναλυτικι Ζκκεςθ Υλοποίθςθσ του πραγματοποιθκζντοσ προγράμματοσ Κατάρτιςθσ (ζντυπο 2c). Ζκκεςθ αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτϊν, των καταρτιηομζνων, των ςτόχων και των αποτελεςμάτων του προγράμματοσ (ζντυπο 3c) Συγκεντρωτικι κατάςταςθ δαπανϊν του ΚΕΚ. (ζντυπο 4) Υλοποίθςθ των δράςεων κατάρτιςθσ ανά δικαιοφχο, υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του δικαιοφχου και το ΚΕΚ (ζντυπο 7). Τα ανωτζρω ζγγραφα υπογράφονται αρμοδίωσ από τον δικαιοφχο, τον ςφμβουλο και το ΚΕΚ, πλθν τθσ ςυγκεντρωτικισ κατάςταςθσ δαπανών του ΚΕΚ που υπογράφεται μόνο από το ΚΕΚ. Δ. Για τισ Συμβουλευτικζσ Υπθρεςίεσ: Τελικι Ζκκεςθ Ολοκλιρωςθσ Ζργου (ζντυπο 8c), υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του δικαιοφχου και τον ςφμβουλο, θ οποία πρζπει να περιλαμβάνει τουλάχιςτον το πραγματοποιθκζν φυςικό αντικείμενο, ςυνοπτικι αναφορά ςτα αποτελζςματα τθσ δράςθσ και τθ μεκοδολογία και τα εργαλεία ςυμβουλευτικισ που χρθςιμοποιικθκαν. Το ζντυπο κα αναρτθκεί εντόσ των επόμενων θμερϊν. Ε. Ερωτθματολόγιο Συμβουλευτικισ υπογεγραμμζνο από τον νόμιμο εκπρόςωπο του δικαιοφχου (ζντυπο 9c) ΣΤ. Αναλυτικι ζκκεςθ υλοποίθςθσ, υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του δικαιοφχου και τον ςφμβουλο, θ οποία κα περιλαμβάνει αποτίμθςθ των πεπραγμζνων ςε ςχζςθ με τουσ δείκτεσ και τουσ επιδιωκόμενουσ ςτόχουσ του ςχεδίου διαρκρωτικισ προςαρμογισ (ζντυπο 10). Το ζντυπο κα αναρτθκεί εντόσ των επόμενων θμερϊν. Ακολοφκωσ, ΣΕ ΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ και μετά από ειδοποίθςθ από τον ΕΦΔ/ΕΙΕΑΔ οι δικαιοφχοι προςκομίηουν τα λοιπά δικαιολογθτικά που ορίηονται ςτο παράρτθμα ΙΙ τθσ ςφμβαςθσ. Δεν προςκομίηεται Δελτίο Παρακολοφκθςθσ Δαπανών και Φυςικοφ Αντικειμζνου Ενίςχυςθσ. 4

5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ρροκειμζνου μια πράξθ να κεωρθκεί ότι ζχει ολοκλθρωκεί, κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί το φυςικό και το αντίςτοιχο οικονομικό αντικείμενο τθσ, και θ πράξθ να ζχει αποδϊςει το αναμενόμενο λειτουργικό αποτζλεςμα. Κακοριςτικό ςθμείο για τθν επιτυχι ολοκλιρωςι του οικονομικοφ αντικειμζνου, είναι θ ςωςτι ζκδοςθ και εξόφλθςθ των παραςτατικϊν που αφοροφν ςτισ πραγματοποιθκείςεσ δαπάνεσ, αντίγραφα των οποίων προςκομίηονται ςτο φάκελο αποπλθρωμισ. Τα παραςτατικά ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από τα προβλεπόμενα από τθν ελλθνικι φορολογικι νομοκεςία κατά περίπτωςθ λογιςτικά ζγγραφα για τθν τεκμθρίωςθ και επαλικευςθ (πιςτοποίθςθ) τθσ ορκισ υλοποίθςθσ του οικονομικοφ αντικειμζνου. Οι δαπάνεσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων του ζργου κεωροφνται επιλζξιμεσ, εφόςον : Ανικουν ςτισ επιλζξιμεσ κατθγορίεσ δαπανϊν που περιγράφονται ςτθν οικεία πρόςκλθςθ και τον Οδθγό Εφαρμογισ. Αιτιολογοφνται από τουσ όρουσ και τουσ ςτόχουσ τθσ εγκεκριμζνθσ Ρράξθσ. Ζχουν πραγματοποιθκεί μζςα ςτον επιλζξιμο χρόνο. Είναι πραγματικζσ δαπάνεσ. Ωσ πραγματικζσ, νοοφνται οι δαπάνεσ που ζχουν πράγματι καταβλθκεί, αντιςτοιχοφν ςε πλθρωμζσ που ζχουν πραγματοποιθκεί από τουσ δικαιοφχουσ, δικαιολογοφνται από τουσ όρουσ και τουσ ςτόχουσ τθσ εγκεκριμζνθσ Ρράξθσ, και δικαιολογοφνται από εξοφλθμζνα τιμολόγια ι λογιςτικά ςτοιχεία ιςοδφναμθσ αποδεικτικισ αξίασ. Το ςφνολο των δαπανϊν κα πρζπει να εξοφλθκεί, εντόσ του χρονοδιαγράμματοσ που ζχει τεκεί. Εφόςον δεν ζχουν ενταχκεί προσ χρθματοδότθςθ από άλλθ χρθματοδοτικι πθγι (Διαρκρωτικά Ταμεία τθσ ΕΕ, Ταμείο Συνοχισ, Κοινοτικζσ Ρρωτοβουλίεσ, Ρ.Δ.Ε., κα). Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ Ρράξθσ δεν δφναται να υπερβεί το εγκεκριμζνο ποςό. Το τελικό φψοσ τθσ επιχορθγοφμενθσ δαπάνθσ οριςτικοποιείται με τθν ολοκλιρωςθ του Σχεδίου, με βάςθ τισ πραγματικζσ ςυνολικζσ δαπάνεσ ςτισ επιλζξιμεσ Κατθγορίεσ Δαπανϊν, που είναι οι κάτωκι ανά πρόςκλθςθ: ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΡΟΣΚΛΘΣΘ Β Δαπάνεσ παροχισ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςτθν επιχείρθςθ ςε κζματα επιχειρθματικισ λειτουργίασ, ι προςωπικοφ ι ςε οργανωτικά ςυςτιματα-διαδικαςίεσ. Το αρμόδιο όργανο του ΕΦΔ διατθρεί το δικαίωμα να κεωριςει τθ δαπάνθ μθ επιλζξιμθ εάν το παραδοτζο δεν ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ τθσ πρόςκλθςθσ και τουσ εν γζνει κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τζχνθσ. Η αμοιβι του Συμβοφλου κα πρζπει να είναι επαρκϊσ τεκμθριωμζνθ (ανκρωπομινεσ απαςχόλθςθσ, αμοιβι ςυμμετεχόντων, υποβολι παραδοτζου, λοιπά ζξοδα). ΡΟΣΚΛΘΣΘ Γ Η αμοιβι του Συμβοφλου Ρροςαρμογισ υπολογίηεται ςε 400 ευρϊ ανά ετιςια μονάδα εργαςίασ ( ΕΜΕ), ςφμφωνα με τισ οποίεσ προτείνεται θ υπαγωγι τθσ επιχείρθςθσ ςτο πρόγραμμα. Η αμοιβι του Συμβοφλου Ρροςαρμογισ κα πρζπει να είναι επαρκϊσ τεκμθριωμζνθ (ανκρωπομινεσ απαςχόλθςθσ, αμοιβι ςυμμετεχόντων, λοιπά ζξοδα) λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ςτθν κατθγορία αυτι, οι δαπάνεσ αφοροφν ςε: - Σφνταξθ Σχεδίου Ρροςαρμογισ και Φακζλου Υποβολισ/ Επίβλεψθ Υλοποίθςθσ Σχεδίου Ρροςαρμογισ/Υποβολι Τεχνικοφ Δελτίου Ρράξθσ/ δαπάνεσ μετακίνθςθσ διαμονισ διατροφισ - Τεχνικι Υποςτιριξθ (ςφνταξθ ςχεδίου προςαρμογισ, ςφνταξθ φακζλου υποβολισ, υποβολι τεχνικοφ δελτίου πράξθσ, ομαδοποίθςθ των απαςχολουμζνων τθσ επιχείρθςθσ για τθ ςυμμετοχι τθσ ςε προγράμματα Κατάρτιςθσ, επίβλεψθ υλοποίθςθσ του ςχεδίου και 5

6 ΚΑΤΑΤΙΣΘ (και για τισ δφο προςκλιςεισ) ςφνταξθ των περιοδικϊν εκκζςεων κακϊσ και τθν τελικι απολογιςτικι ζκκεςθ). - Δαπάνεσ παροχισ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςτθν επιχείρθςθ για κζματα επιχειρθματικισ λειτουργίασ, ι προςωπικοφ ι ςε οργανωτικά ςυςτιματα-διαδικαςίεσ. Για το Ρεριεχόμενο Ενζργειασ ιςχφουν ςυμπλθρωματικά και τα αναφερόμενα ςτθν προκιρυξθ και τον Οδθγό Εφαρμογισ. Δαπάνεσ πιςτοποιθμζνων φορζων Κατάρτιςθσ (ΚΕΚ), Δαπάνεσ καταρτιηομζνων. (Η αμοιβι για κάκε καταρτιηόμενο υπολογίηεται ανά φυςικό πρόςωπο, ανεξάρτθτα από το κακεςτϊσ απαςχόλθςθσ του ςτθν επιχείρθςθ και όχι ςφμφωνα με τισ ετιςιεσ μονάδεσ εργαςίασ ΕΜΕ). Δαπάνεσ επιχείρθςθσ (δαπάνεσ υλοποίθςθσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ επιχείρθςθσ, πρϊτεσ φλεσ π.χ. γραφικι φλθ). Το Μζςο Ωριαίο Κόςτοσ (Μ.Ω.Κ.), υλοποίθςθσ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ ανά καταρτιηόμενο ανζρχεται μζχρι το ποςό των δεκατριϊν (13,00) Ευρϊ, εκ των οποίων πζντε (5) ευρϊ, ανά ϊρα κατάρτιςθσ είναι το εκπαιδευτικό επίδομα για κάκε καταρτιηόμενο, και το υπόλοιπο ποςό αφορά: - ςτθν αμοιβι του ΚΕΚ για τισ δαπάνεσ υλοποίθςθσ τθσ κατάρτιςθσ, και - τισ δαπάνεσ τθσ Επιχείρθςθσ για πρόςκετθ παροχι ςε πρϊτεσ φλεσ και λοιπζσ δαπάνεσ για τθν υλοποίθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ. Στισ οικείεσ προςκλιςεισ και τουσ οδθγοφσ εφαρμογισ ορίηεται ότι ςτθν περίπτωςθ απουςιϊν το ςυνολικό κόςτοσ του προγράμματοσ μειϊνεται με τα ποςά που αντιςτοιχοφν ςτα εκπαιδευτικά επιδόματα των απόντων καταρτιηομζνων. Υπενκυμίηεται ότι βάςει του ΕΣΔΕΚ, καταρτιηόμενοι που ζχουν πραγματοποιιςει απουςίεσ άνω του 10% επί του ςυνολικοφ αρικμοφ των ωρϊν του προγράμματοσ δεν δικαιοφνται οποιαςδιποτε αμοιβισ και δεν τουσ χορθγείται βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ. Δεν είναι επιλζξιμεσ για ςυνειςφορά από το ΕΚΤ οι ακόλουκεσ δαπάνεσ (παράγραφοσ 2 του άρκρου 11 του 1081/2006): α) ανακτιςιμοσ φόροσ προςτικζμενθσ αξίασ, β) τόκοι επί χρεϊν, γ) αγορά επίπλωςθσ, εξοπλιςμοφ, οχθμάτων, υποδομισ, ακινιτων και γθπζδων. Δεν είναι επιλζξιμοι οι χρεωςτικοί τόκοι, οι προμικειεσ χρθματοπιςτωτικϊν ςυναλλαγϊν, τα ζξοδα ςυναλλάγματοσ και χρεωςτικζσ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ, κακϊσ και τα λοιπά κακαρά χρθματοοικονομικά ζξοδα του δικαιοφχου. Υπενκυμίηεται ότι: Οι δαπάνεσ που ςχετίηονται με τθν υλοποίθςθ του ζργου αποδεικνφονται από τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά και παραςτατικά που προβλζπει ο ΚΦΑΣ. Τα παραςτατικά των δαπανϊν ζχουν εκδοκεί ςτο όνομα του δικαιοφχου. Αναγράφονται πάνω ςτα παραςτατικά των δαπανϊν το ΑΦΜ και ο εκδότθσ. Τα παραςτατικά των δαπανϊν ζχουν εκδοκεί και εξοφλθκεί μζςα ςτα προβλεπόμενα χρονικά πλαίςια. Γίνεται επαρκισ περιγραφι ςτα παραςτατικά των δαπανϊν, τθσ εργαςίασ / υπθρεςίασ / προμικειασ που αφορά. Πλα τα παραςτατικά κα πρζπει να φζρουν ςτο πίςω ι μπροςτινό μζροσ ςφραγίδα όπου αναγράφεται θ επικοινωνιακι ταυτότθτα του προγράμματοσ και του ΕΚΤ (βλ. ανακοίνωςθ «ΤΘΘΣΘ ΦΑΚΕΛΩΝ»). Τα τιμολόγια ςυνοδεφονται από τα απαιτοφμενα ςε κάκε περίπτωςθ αποδεικτικά ςτοιχεία και παραςτατικά εξόφλθςθσ. 6

7 Διευκρινίςεισ επί των δαπανϊν τθσ Επιχείρθςθσ για πρόςκετθ παροχι ςε πρϊτεσ φλεσ, και λοιπζσ δαπάνεσ για τθν υλοποίθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ Για κάκε δαπάνθ που αφορά ςτθν υλοποίθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ επιχείρθςθσ, είναι απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ τιμολογίων δελτίων αποςτολισ που αφοροφν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ι υποςτθρικτικϊν εγγράφων. Σε κάκε περίπτωςθ, δεν είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ που αφοροφν ςε διαρκι ι περιοδικι δραςτθριότθτα του δικαιοφχου, ι ςυνδζονται με τισ ςυνικεισ λειτουργικζσ δαπάνεσ αυτοφ. Επιλζξιμεσ είναι οι δαπάνεσ τθσ Επιχείρθςθσ για: (1) πρόςκετθ παροχι ςε πρϊτεσ φλεσ. Θα πρζπει να αποδεικνφεται ςε κάκε περίπτωςθ, ότι θ ςυγκεκριμζνθ προμικεια ζγινε για τισ ανάγκεσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, και θ αγορά να αιτιολογείται από τθν κεματολογία τθσ κατάρτιςθσ. (2) λοιπζσ δαπάνεσ για τθν υλοποίθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ. Στθν κατθγορία αυτι οι δαπάνεσ αφοροφν ςε: διατροφι των καταρτιηομζνων, αμοιβι εκπαιδευτϊν πρακτικισ άςκθςθσ, ταχυμεταφορζσ- ταχυδρομικά ζξοδα, γραφικι φλθ και λοιπά υλικά γραφείου υλικά πολλαπλϊν εκτυπϊςεων, αποςβζςεισ, Θα γίνει επίςθσ δεκτι οποιαδιποτε άλλθ δαπάνθ (π.χ. λειτουργικά ζξοδα) που ζγινε για τισ ανάγκεσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, εντόσ επιχείρθςθσ, εφόςον αποδεικνφεται θ αναγκαιότθτά τθσ, και θ άμεςθ ςυνάρτθςι τθσ με τθν κεματολογία κατάρτιςθσ. Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςτθν υποχρζωςθ τιρθςθσ των όρων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, και ιδιαίτερα των προβλζψεων των ςχετικϊν άρκρων τθσ ΥΡΑΣΥΔ (ενδεικτικά αναφζρουμε τθν τιρθςθ των προβλεπομζνων ςτα άρκρα 22, 27 και 32). Διευκρινίςεισ: Οι δαπάνεσ για αποςβζςεισ επίπλωςθσ, εξοπλιςμοφ, οχθμάτων, υποδομισ, ακινιτων και γθπζδων που ςυνδζονται άμεςα με τουσ ςτόχουσ τθσ πράξθσ είναι επιλζξιμεσ υπό τουσ ακόλουκουσ όρουσ: α. εκνικζσ ι κοινοτικζσ επιχορθγιςεισ δεν ςυνζβαλαν ςτθν αγορά των ακινιτων ι του εξοπλιςμοφ, β. υπολογίηονται με τουσ κατάλλθλουσ λογιςτικοφσ κανόνεσ και γ. αφοροφν αποκλειςτικά τθν περίοδο τθσ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ πράξθσ Οι αποςβζςεισ του ζτουσ με βάςθ τον ιςολογιςμό κα υπολογιςτοφν κατά το τμιμα του εξοπλιςμοφ που χρθςιμοποιικθκε ςτθν πρακτικι άςκθςθ, κατϋ αναλογία του αρικμοφ των καταρτιηομζνων ςε ςχζςθ με το ςφνολο του προςωπικοφ παραγωγισ και κατά το διάςτθμα υλοποίθςθσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ. Τα λειτουργικά ζξοδα είναι επιλζξιμεσ δαπάνεσ εάν είναι ςτοιχείο του πραγματικοφ κόςτουσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου και καταλογίηονται βάςει ςυγκεκριμζνων τιμολογίων. Οι λογαριαςμοί κα πρζπει να εκδίδονται ςτθν επωνυμία του δικαιοφχου. Ραράδειγμα επιμεριςμοφ λειτουργικϊν εξόδων Ζςτω: τιμολόγιο παροχισ αξίασ 1000 για χρονικό διάςτθμα 2 μθνϊν και αρικμόσ απαςχολοφμενων ςτο ζργο 5, εκ των οποίων 2 με μερικι απαςχόλθςθ 4 ωρϊν θμερθςίωσ και 3 με πλιρθ απαςχόλθςθ 8 ωρϊν θμερθςίωσ. Άρα ςτο διάςτθμα των 2 μθνϊν που αντιςτοιχεί θ δαπάνθ ο αρικμόσ των παραγωγικϊν ωρϊν υπολογίηεται ςε: ((2άτομαΧ4ϊρεσ/θμζρα) + (3 άτομα Χ 8 ϊρεσ /θμζρα)) Χ44θμζρεσ= 1408 ϊρεσ. Στο διάςτθμα των 2 μθνϊν που αντιςτοιχεί θ δαπάνθ ζςτω ότι υλοποιικθκαν ςυνολικά ϊρεσ απαςχόλθςθσ ςτο πλαίςιο διαφόρων ζργων. Επομζνωσ ο ωριαίοσ ςυντελεςτισ τθσ δαπάνθσ υπολογίηεται ςε 1000/5000=0,2 / ϊρα άμεςθσ εργαςίασ. Άρα το ςυγχρθματοδοτοφμενο ζργο κα επιφορτιςτεί με το ποςό των 1408*0,2=281,6. Σθμειϊνεται ότι θ βάςθ επιμεριςμοφ είναι οι ςυνολικζσ ϊρεσ άμεςθσ εργαςίασ, δθλαδι δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι ϊρεσ εργαςίασ του προςωπικοφ που απαςχολείται ςτισ υποςτθρικτικζσ λειτουργίεσ του φορζα π.χ. λογιςτζσ, διοίκθςθ κλπ. 7

8 Σε περίπτωςθ που θ πρακτικι άςκθςθ δεν λαμβάνει χϊρα ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ επιχείρθςθσ (π.χ. case study ςε ΚΕΚ), επιλζξιμεσ είναι οι δαπάνεσ οι οποίεσ ζχει αποδεδειγμζνα προβεί ο δικαιοφχοσ για τισ ανάγκεσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ του προςωπικοφ του, και οι οποίεσ ςαφϊσ περιγράφεται ςτθ ςφμβαςθ ΚΕΚ και δικαιοφχου ότι βαραίνουν τον δικαιοφχο. Πταν θ κατάρτιςθ υλοποιείται εντόσ ωρϊν εργαςίασ και εντόσ επιχείρθςθσ, τότε για τθν πρακτικι άςκθςθ δφναται να καταβλθκεί ςτθν επιχείρθςθ για κάκε καταρτιηόμενο το Μ.Ω.Κ του προγράμματοσ, ςτο οποίο ςυμπεριλαμβάνεται θ αναλογία του ωρομιςκίου του καταρτιηόμενου. Η υλοποίθςθ τθσ κατάρτιςθσ, εντόσ ωραρίου και εντόσ επιχείρθςθσ, πιςτοποιείται με τθν προςκόμιςθ ςυγκεντρωτικισ κατάςταςθσ, ςτθν οποία κα απεικονίηονται οι ϊρεσ πρακτικισ άςκθςθσ ανά καταρτιηόμενο και με μιςκοδοτικζσ καταςτάςεισ εργαηομζνων καταρτιηομζνων ςυνοδευόμενεσ από πίνακα ςτον οποίο κα απεικονίηεται το ωρομίςκιο ανά καταρτιηόμενο και από τα κατάλλθλα ςυνοδευτικά ζγγραφα από τα οποία αποδεικνφεται το ωράριο κάκε καταρτιηομζνου. Το κόςτοσ μιςκοδοςίασ πρζπει να βαρφνει πραγματικά τον δικαιοφχο. Ο δικαιοφχοσ επιμερίηει το πραγματικό ωρομίςκιο του καταρτιηομζνου (όχι τον μζςο όρο των ωρομιςκίων όλων των καταρτιηομζνων), όπωσ προκφπτει από τισ μιςκοδοτικζσ καταςτάςεισ και από κατάλλθλα αποδεικτικά ζγγραφα. 8

9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΥΡΩΝ ΟΔΘΓΙΕΣ ΕΝΤΥΡΟ 1 ΕΝΤΥΡΟ 2 ΕΝΤΥΡΟ 3 ΕΝΤΥΡΟ 4 ΕΝΤΥΡΟ 5 ΕΝΤΥΡΟ 6 ΕΝΤΥΡΟ 7 ΕΝΤΥΡΟ 8β ΕΝΤΥΡΟ 8γ ΕΝΤΥΡΟ 9β ΕΝΤΥΡΟ 9γ Αποτφπωςθ Κατάρτιςθσ ανά Κλαδικό Σχζδιο. Τελικι Αναλυτικι Ζκκεςθ Υλοποίθςθσ του πραγματοποιθκζντοσ προγράμματοσ Κατάρτιςθσ. Ζκκεςθ αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτϊν, των καταρτιηομζνων, των ςτόχων και των αποτελεςμάτων του προγράμματοσ. Συγκεντρωτικι Κατάςταςθ Δαπανϊν του ΚΕΚ. Αίτθμα επαλικευςθσ/ πιςτοποίθςθσ φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου αποπλθρωμι. Τελικι Ζκκεςθ Ζργου - Αίτθςθ Αποπλθρωμισ. Υλοποίθςθ των δράςεων κατάρτιςθσ ανά δικαιοφχο. Τελικι Ζκκεςθ Ολοκλιρωςθσ Ζργου για τισ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ. (πρόςκλθςθ Β). Τελικι Ζκκεςθ Ολοκλιρωςθσ Ζργου για τισ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ (πρόςκλθςθ Γ). Ερωτθματολόγιο Συμβουλευτικισ (πρόςκλθςθ Β). Ερωτθματολόγιο Συμβουλευτικισ (πρόςκλθςθ Γ). Αποτυπϊνονται τα ςτοιχεία κατάρτιςθσ ανά κλαδικό ςχζδιο για το ςφνολο των δικαιοφχων. Επιςθμαίνεται ότι ο Υποπίνακασ Α αφορά ςτα αρχικά δθλωκζντα ςτοιχεία (και τυχόν τροποποιιςεισ) και ο Υποπίνακασ Β αφορά ςτα υλοποιθκζντα. Στον Υποπίνακα Γ ςυμπλθρϊνονται από το ΚΕΚ τα ςτοιχεία τιμολόγθςθσ ςε όλουσ τουσ δικαιοφχουσ. Εφιςτοφμε ςτθν προςοχι ςασ ςτα κάτωκι: α) ςε περίπτωςθ υλοποίθςθσ με τθλεκατάρτιςθ, προθγείται υποχρεωτικά θ ανάρτθςθ ςτο ςφςτθμα αναφορϊν αποτφπωςθσ των ςυνολικϊν ωρϊν παρακολοφκθςθσ του καταρτιηομζνου, εντόσ ι εκτόσ ωραρίου εργαςίασ, υπογεγραμμζνων από τον υπεφκυνο Ρρογράμματοσ. Οι ανωτζρω αναφορζσ κα ςυνοδεφονται από τθν διαδρομι (path) τθσ πλατφόρμασ, όπου βρίςκεται καταγεγραμμζνθ θλεκτρονικά θ πλθροφορία κακϊσ και από ςτατιςτικά και ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία των αναφορϊν (reports) που παράγονται από τθν πλατφόρμα ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που είχαν τεκεί από τθν οικεία ανακοίνωςθ. Β) Στθν περίπτωςθ τθσ πρακτικισ με case studies, προθγείται υποχρεωτικά θ ανάρτθςθ ςτο ςφςτθμα τθσ υποβλθκείςασ ανά καταρτιηόμενο τθσ επιχείρθςθσ, μελζτθσ περίπτωςθσ. Επιςυνάπτονται ερωτθματολόγια, εκκζςεισ εκπαιδευτϊν, καταρτιηομζνων κλπ. Τα παραπάνω ποςά αφοροφν ςε ζξοδα του ΚΕΚ για το πρόγραμμα κατάρτιςθσ και πιςτοποιοφν τθν τιρθςθ των διατάξεων του ΕΣΔΕΚ. Ρροςοχι: τα ερωτθματολόγια υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόςωπο του δικαιοφχου ΕΝΤΥΡΟ 10 Αναλυτικι ζκκεςθ υλοποίθςθσ. H ζκκεςθ περιλαμβάνει αποτίμθςθ των πεπραγμζνων ςε ςχζςθ με τουσ δείκτεσ και τουσ επιδιωκόμενουσ ςτόχουσ του ςχεδίου διαρκρωτικισ προςαρμογισ Στθν περίπτωςθ μεγάλων αποκλίςεων και ςε ςχζςθ με τα οριηόμενα ςτα εγκεκριμζνα Σχζδια, απαιτείται να τεκμθριωκεί ςτα ςυναφι ζντυπα (π.χ. 1, 2, 7, 8β, 8γ, 9β, 9γ και 10 ανά περίπτωςθ), κατά πόςον αυτζσ επθρζαςαν τθν αποτελεςματικότθτα του Ζργου. Το ζργο υλοποιείται με τρόπο, ϊςτε να επιτευχκοφν οι ςτόχοι τθσ Εγκριτικισ Απόφαςθσ, και ωσ εκ τοφτου ςε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να αλλοιϊνονται οι προχποκζςεισ ζνταξθσ του ζργου ςτθν Ρράξθ. 9

10 ΡΑΑΤΘΜΑ Ι.: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΘΜΕΟΛΟΓΙΟ ΕΙΣΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΟΩΝ ΤΘΣ ΡΑΞΘΣ ΕΙΣΟΕΣ Α/Α ΘΜΕ/ΝΙΑ ΡΟΣΟ ΡΟΣΟ ΚΑΤΑΒΟΛΘΣ (ΧΩΙΣ ΦΡΑ) ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΕΡΙΛΕΞΙΜΘΣ ΔΑΡΑΝΘΣ ΕΡΩΝΥΜΙΑ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ ΑΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΕΚΔΟΣΘΣ ΡΟΣΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΧΩΙΣ ΦΡΑ) ΑΙΤΙΟΛΟΓΘΣΘ ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΙΣ Ο πίνακασ τθρείται θμερολογιακά και κακ όλθ τθν διάρκεια του ζργου ςτον φάκελο οικονομικό αντικείμενο. Στθν ςτιλθ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ όςον αφορά ςτισ ειςροζσ καταχωρίηεται θ θμερομθνία κατάκεςθσ του ποςοφ από το ΕΙΕΑΔ ςτον τραπεηικό λογαριαςμό του δικαιοφχου (παράδειγμα 1). Στθν γραμμι καταχωριςεων «ΕΙΣΟΕΣ», τα κελιά που αφοροφν ςτισ «ΕΚΟΕΣ» μζνουν κενά. Στθν ςτιλθ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ όςον αφορά ςτισ εκροζσ καταχωρίηεται θ θμερομθνία εξόφλθςθσ του τιμολογίου από τον δικαιοφχο (παράδειγμα 2) Σε περίπτωςθ τμθματικϊν εξοφλιςεων τιμολογίου όταν αυτό βαρφνει το ζργο ςτο ςφνολό του, καταχωρίηεται ςτθν ςτιλθ ποςό τιμολογίου χωρίσ ΦΡΑ το ςυνολικό ποςό του τιμολογίου και ςτθν ςτιλθ ποςό καταβολισ το ποςό που πλθρϊκθκε ςτθν θμερομθνία αναφοράσ (παράδειγμα 3). Οι επόμενεσ πλθρωμζσ καταχωροφνται αναλόγωσ. Σε περίπτωςθ πλθρωμισ που αφορά ςε τιμολόγιο που μζροσ του βαρφνει το ζργο και το ςυγκεκριμζνο μζροσ πλθρϊνεται εφάπαξ, καταχωρίηεται ςτθν ςτιλθ ποςό τιμολογίου χωρίσ ΦΡΑ το ποςό του τιμολογίου που αφορά ςτο ζργο και ςτθν ςτιλθ ποςό καταβολισ το ποςό που πλθρϊκθκε ςτθν θμερομθνία αναφοράσ (παράδειγμα 4). Στθν περίπτωςθ αυτι (α) ςτθν αιτιολόγθςθ κα αναγραφεί το ςυνολικό ποςό του τιμολογίου (β) κα επιςυνάπτεται ςτθν κατάςταςθ φωτοτυπία του τιμολογίου και φφλλο μεριςμοφ του τιμολογίου. Σε περίπτωςθ πλθρωμισ που αφορά ςε τιμολόγιο που μζροσ του βαρφνει το ζργο και το ςυγκεκριμζνο μζροσ πλθρϊνεται ςε δόςεισ, καταχωρίηεται ςτθν ςτιλθ ποςό τιμολογίου χωρίσ ΦΡΑ το ποςό του τιμολογίου που αφορά ςτο ζργο και ςτθν ςτιλθ ποςό καταβολισ το ποςό που πλθρϊκθκε ςτθν θμερομθνία αναφοράσ (παράδειγμα 5). Στθν περίπτωςθ αυτι (α) ςτθν αιτιολόγθςθ κα αναγραφεί το ςυνολικό ποςό του τιμολογίου και το ποςό κα χρεωκεί ςτο ζργο (β) κα επιςυνάπτεται ςτθν κατάςταςθ φωτοτυπία του τιμολογίου και φφλλο μεριςμοφ του τιμολογίου. 10

11 ΕΙΣΟΕΣ παρ άδει γμα Α/Α ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΡΟΣΟ ΡΟΣΟ ΚΑΤΑΒΟΛΘΣ (ΧΩΙΣ ΦΡΑ) ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΕΡΙΛΕΞΙΜΘΣ ΔΑΡΑΝΘΣ ΕΡΩΝΥΜΙΑ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ ΑΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΘΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΘΣ ΡΟΣΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΧΩΙΣ ΦΡΑ) ΑΙΤΙΟΛΟΓΘΣΘ 1 11/2/ /2/ Συμβουλευ τικι 3 14/3/ Αγορά χαρτικϊν 14/5/ Αγορά χαρτικϊν 4 12/6/ Αγορά ξυλείασ 5 12/6/ Αγορά ξυλείασ 12/7/ Αγορά ξυλείασ ΦΧΨΩ 1 31/1/ Ρρϊτθ δόςθ αμοιβισ ςυμβοφλου ΚΞΛΗ 33 12/3/ Αγορά χαρτικϊν για ανάγκεσ πρακτικισ άςκθςθσ ΚΞΛΗ 33 12/3/ Αγορά χαρτικϊν για ανάγκεσ πρακτικισ άςκθςθσ (αποπλθρωμι τιμολογίου) ΑΒΩΗ 54 11/2/ Αγορά ξυλείασ για ανάγκεσ πρακτικισ άςκθςθσ (εφάπαξ πλθρωμι επιμεριηόμενου ποςοφ) ΑΒΩΗ 54 11/2/ Αγορά ξυλείασ για ανάγκεσ πρακτικισ άςκθςθσ (1 θ πλθρωμι επιμεριηόμενου ποςοφ 320 ) ΑΒΩΗ 54 11/2/ Αγορά ξυλείασ για ανάγκεσ πρακτικισ άςκθςθσ (2θ πλθρωμι εξόφλθςθ επιμεριηόμενου ποςοφ 320 ) 11

12 ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ. ΑΝΤΙΓΑΦΑ ΙΣΟΗΥΓΙΩΝ Θ ΒΙΒΛΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Βιβλία Β Κατθγορίασ Αντίγραφα των ςελίδων του βιβλίου εςόδων-εξόδων (και των αναλυτικϊν καταςτάςεων των εξόδων όπου αυτό απαιτείται κατά περίπτωςθ), ςτα οποία ζχουν καταχωριςκεί τα παραςτατικά των εςόδων και των δαπανϊν τθσ επζνδυςθσ. Αντίγραφο του Μθτρϊου / Βιβλίου Ραγίων τθσ επιχείρθςθσ, όπου εμφανίηονται τα πάγια τθσ επιχείρθςθσ. Βιβλία Γ Κατθγορίασ Αντίγραφα των Αναλυτικϊν Κακολικϊν (καρτζλεσ) των τεταρτοβάκμιων λογαριαςμϊν των δαπανϊν (και των αναλυτικϊν καταςτάςεων των δαπανϊν αυτϊν όπου αυτό απαιτείται κατά περίπτωςθ). Αντίγραφα των λογιςτικϊν άρκρων τθσ καταχϊριςθσ των δαπανϊν και των εξοφλιςεων τουσ. Αντίγραφα των λογιςτικϊν άρκρων καταχϊριςθσ τθσ τυχόν λιψθσ προκαταβολισ ι ενδιάμεςθσ πλθρωμισ. Αντίγραφο του Μθτρϊου / Βιβλίου Ραγίων τθσ επιχείρθςθσ, ςφραγιςμζνο και υπογεγραμμζνο από τον νόμιμο εκπρόςωπο και το λογιςτι τθσ επιχείρθςθσ, όπου εμφανίηονται τα πάγια τθσ επιχείρθςθσ (προςκομίηεται μόνο ςτθν περίπτωςθ που το ςχζδιο περιλαμβάνει αποςβζςεισ παγίων). 12

13 ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ: ΤΘΘΣΘ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ Τα ςτοιχεία που πρζπει να τθροφνται από τουσ δικαιοφχουσ των ενιςχφςεων ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από τα προβλεπόμενα από τθν ελλθνικι φορολογικι νομοκεςία λογιςτικά ζγγραφα κατά περίπτωςθ (π.χ. καρτζλεσ προμθκευτϊν, καρτζλεσ ταμείου, καρτζλεσ λογαριαςμϊν, εξοφλθτικζσ αποδείξεισ, extrait, ΤΡΥ,ΤΔΑ, παραςτατικά μεταφοράσ από εξωτερικό, κεωρθμζνα ιςοηφγια, κ.λ.π.) για τθν τεκμθρίωςθ και επαλικευςθ (πιςτοποίθςθ) τθσ ορκισ υλοποίθςθσ του οικονομικοφ αντικειμζνου. Τονίηεται ότι Δικαιοφχοσ οφείλει ςε κάκε περίπτωςθ να τθρεί ςτοιχεία: των δαπανϊν (Τιμολόγια Ραροχισ Υπθρεςιϊν, Αποδείξεισ Ραροχισ Υπθρεςιϊν, Δελτία Ραροχισ Υπθρεςιϊν, Αποδείξεισ Δαπανϊν, Τιμολόγια Δελτία Αποςτολισ, Τιμολόγια Ρϊλθςθσ, Αποδείξεισ Λιανικισ, Τιμολόγια Αγοράσ) τθρϊντασ και τα πιςτοποιθτικά παραλαβισ των υλικϊν και υπθρεςιϊν κλπ.σε περιπτϊςεισ μιςκοδοςίασ τθροφνται όλα τα προβλεπόμενα ςτθν ΥΡΑΣΥΔ (π.χ φφλλα μεριςμοφ κλπ). των πλθρωμϊν του ςυνοδευόμενων υποχρεωτικά από τα προβλεπόμενα από τθν ελλθνικι φορολογικι νομοκεςία λογιςτικά ζγγραφα (εξοφλθμζνα τιμολόγια, αποδείξεισ πλθρωμϊν, επιταγζσ) ι ζγγραφα ιςοδφναμθ σ αποδεικτικισ ιςχφοσ. Σε κάκε περίπτωςθ ο δικαιοφχοσ οφείλει να τθρεί, είτε χωριςτό λογιςτικό ςφςτθμα, είτε επαρκι λογιςτικι κωδικοποίθςθ για τισ ςυναλλαγζσ που ζχουν ςχζςθ με τθν Ρράξθ, με τθν επιφφλαξθ των εκνικϊν λογιςτικϊν κανόνων. Σθμειϊνεται ότι λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ του ζργου (αφενόσ κλαδικοί φορείσ, αφετζρου πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ), βαρφτθτα δίνεται ςτθν φπαρξθ επαρκοφσ λογιςτικισ κωδικοποίθςθσ για τισ ςυναλλαγζσ που ζχουν ςχζςθ με τθν Ρράξθ. Ζτςι κα πρζπει: οι λογιςτικζσ καταχωρίςεισ να παρζχουν πλιρθ, ακριβι και διακριτι εικόνα των λογιςτικϊν ςτοιχείων τθσ Ρράξθσ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν επιλεξιμότθτα των δαπανϊν είναι θ εφαρμογι των διατάξεων τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ ςχετικά με τα τθροφμενα βιβλία και ςτοιχεία αλλά και τισ λοιπζσ απορρζουςεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ. να διαςφαλίηεται επαρκισ διαδρομι ελζγχου. Η διαδρομι ελζγχου κεωρείται επαρκισ όταν τα λογιςτικά αρχεία που τθροφνται παρζχουν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ για τισ δαπάνεσ που πραγματοποιικθκαν. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ αναφζρουν κατ ελάχιςτον τθν θμερομθνία κατά τθν οποία εκδόκθκαν τα δικαιολογθτικά ςτοιχεία, το ποςό εκάςτου κονδυλίου δαπάνθσ, το είδοσ του ςυνοδευτικοφ εγγράφου κακϊσ και τθν θμερομθνία και τον τρόπο πλθρωμισ. Επιςυνάπτονται τα αναγκαία δικαιολογθτικά ςτοιχεία (τιμολόγια, κ.λπ.). Σε κάκε περίπτωςθ ςε όλα τα ςτάδια του ζργου οι δικαιοφχοι κα πρζπει να τθροφν εξολογιςτικά (αν δεν ζχουν τθν δυνατότθτα να το πράττουν μζςω του λογιςτικοφ τθσ ςυςτιματοσ) φφλλο παρακολοφκθςθσ των δαπανϊν που ζχουν ςχζςθ με τθν Ρράξθ και να προςκομίςουν αποδεικτικά που να τεκμθριϊνουν ότι διακζτουν είτε ξεχωριςτι λογιςτικι μερίδα είτε επαρκι λογιςτικι κωδικοποίθςθ. 13

14 ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV: ΑΡΟΔΕΚΤΟΙ ΤΟΡΟΙ ΕΞΟΦΛΘΣΘΣ Ζκδοςθ τραπεηικισ επιταγισ από τον εταιρικό λογαριαςμό του λιπτθ τθσ ενίςχυςθσ (δικαιοφχου) προσ τον προμθκευτι. Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ πλθρωμισ απαιτείται τουλάχιςτον: (α) τα ςχετικά με τθν εκδοκείςα τραπεηικι επιταγι ζντυπα κίνθςθσ των επαγγελματικϊν τραπεηικϊν λογαριαςμϊν (extrait) τθσ επιχορθγοφμενθσ επιχείρθςθσ ι/και βεβαίωςθ τθσ τράπεηασ ότι ζχει εξοφλθκεί (αρικμόσ επιταγισθμερομθνία-ποςό) (β) φωτοαντίγραφο του ςϊματοσ τθσ επιταγισ, (γ) απόδειξθ είςπραξθσ του προμθκευτι και για τισ επιχειριςεισ που τθροφν βιβλία Γϋ κατθγορίασ, επιπρόςκετα (δ) καρτζλα προμθκευτι (λογαριαςμόσ 50). Κατάκεςθ μετρθτϊν ςτον τραπεηικό λογαριαςμό του προμθκευτι, από τον λιπτθ τθσ ενίςχυςθσ (δικαιοφχο). Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ πλθρωμισ απαιτείται τουλάχιςτον: (α) το αντίγραφο κατάκεςθσ του ποςοφ ςτον τραπεηικό λογαριαςμό, από τον οποίο κα φαίνεται ωσ δικαιοφχοσ του λογαριαςμοφ ο προμθκευτισ των αγακϊν και υπθρεςιϊν προσ τον λιπτθ τθσ Ενίςχυςθσ (δικαιοφχο), ο κατακζτθσ δικαιοφχοσ, κακϊσ και τα ςτοιχεία του εξοφλοφμενου παραςτατικοφ, (β) καρτζλα ταμείου (λογαριαςμόσ 38) ι/και extrait εταιρικοφ λογαριαςμοφ από όπου κα διαπιςτϊνεται θ ανάλθψθ των μετρθτϊν, (γ) απόδειξθ είςπραξθσ του προμθκευτι και (δ) καρτζλα προμθκευτι (λογαριαςμόσ 50). Για τισ απαιτιςεισ που αναφζρονται ωσ β και δ αφοροφν ςτισ επιχειριςεισ που τθροφν βιβλία Γϋ κατθγορίασ. Μεταφορά από τον εταιρικό λογαριαςμό του λιπτθ τθσ ενίςχυςθσ (δικαιοφχου) ςε εταιρικό λογαριαςμό του προμθκευτι. Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ πλθρωμισ απαιτείται τουλάχιςτον: (α) αντίγραφο του εγγράφου τθσ τράπεηασ για μεταφορά χρθμάτων όπου φαίνονται τα ςτοιχεία των λογαριαςμϊν (β) απόδειξθ είςπραξθσ του προμθκευτι και για τισ επιχειριςεισ που τθροφν βιβλία Γϋ κατθγορίασ (γ) καρτζλα προμθκευτι (λογαριαςμόσ 50). Ζκδοςθ Τραπεηικισ Επιταγισ από τθν επιχορθγοφμενθ επιχείρθςθ προσ τον προμθκευτι. Ρρόκειται για επιταγζσ που εκδίδονται από νόμιμα λειτουργοφςα ςτθν Ελλάδα τράπεηα, με αντίςτοιχθ κατάκεςθ μετρθτϊν ςτθν τράπεηα από τθν επιχορθγοφμενθ επιχείρθςθ. Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ πλθρωμισ αποδεικτικά εκτόσ των άλλων (π.χ. κατακετιριο) αποτελοφν τα ζγγραφα τθσ τράπεηασ για τθν ζκδοςθ τθσ επιταγισ προσ τον προμθκευτι, αντίγραφο και φωτοτυπία του ςϊματοσ τθσ αντίςτοιχθσ επιταγισ. Είναι δυνατι και θ χριςθ θλεκτρονικϊν τραπεηικϊν ςυναλλαγϊν (π.χ. θλεκτρονικι κατάκεςθ) για τισ εξοφλιςεισ των παραςτατικϊν, αρκεί να προςκομιςτεί ςφραγιςμζνο από τθν Τράπεηα ζντυπο κίνθςθσ λογαριαςμοφ (extrait). Δφναται να ηθτοφνται και τα αντίγραφα τθσ θλεκτρονικισ ςυναλλαγισ ςφραγιςμζνα από τθν Τράπεηα και ςυναφι με τισ ωσ άνω τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ αποδεικτικά ςτοιχεία. Δεν είναι επιτρεπτι για τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ θ εξόφλθςθ δαπανϊν με επιταγζσ τρίτων. 14

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ιοφνιοσ 2011 : οδηγίες ζσμπλήρωζης αιηήμαηος εκηαμίεσζης Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ... 3 2 Επεξεργαςία αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Παρακολοφκθςθσ & Υλοποίθςθσ Ενταγμζνων Πράξεων - Φ2-ΕΕΤΣΣΜ

Ημερίδα Παρακολοφκθςθσ & Υλοποίθςθσ Ενταγμζνων Πράξεων - Φ2-ΕΕΤΣΣΜ Ημερίδα Παρακολοφκθςθσ & Υλοποίθςθσ Ενταγμζνων Πράξεων - Φ2-ΕΕΤΣΣΜ Συστάσεις επιλεξιμότητας δαπανών και επισημάνσεις επί της διαδικασίας Διοικητικής και Επιτόπιας Επαλήθευσης-Πιστοποίησης 27 Ιουλίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1 Πράςινοσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΤΠΠΟΣ/ΓΓΣ/ΕΤΔΕΔ/Α/798/14-12-2010 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ Το Πρόγραμμα ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ Ερωτήςεισ Απαντήςεισ Α/Α Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ 1 Επιβάλλεται θ χριςθ εςωτερικοφ εξακριβωτι;

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων»

Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» Σαυτότθτα του Προγράμματοσ Αξιοποιϊντασ 72 εκ. ευρϊ από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» του

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή φγκλιςη «digi-lodge»

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή φγκλιςη «digi-lodge» Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή φγκλιςη «digi-lodge» Ενίςχυςη Ξενοδοχειακών και Τουριςτικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολήσ και Συςτημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήςεων ΟΔΗΓΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Παγίου

Εισαγωγή Νέου Παγίου Εισαγωγή Νέου Παγίου 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ ειςαγωγήσ νζου παγίου ςτην εφαρμογή τησ ςειράσ Hyper Axion. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ε.Π. Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ, ΕΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οδθγόσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ Λειτουργικών Δαπανών Γ Περιόδου Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

το ςυγκεκριμζνο πεδίο εμφανίηονται τα δικαιολογθτικά που πρζπει να αποςτείλει ο Δικαιοφχοσ (επιχείρθςθ).

το ςυγκεκριμζνο πεδίο εμφανίηονται τα δικαιολογθτικά που πρζπει να αποςτείλει ο Δικαιοφχοσ (επιχείρθςθ). ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΑΙΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΘΕΗ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΑΜΙΕΤΗ ΣΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 2010» ΠΕΔΙΟ 1 1. τθ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ )

ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ) ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ) 1. ΣΗΡΗΗ ΠΡΟΘΕΜΙΩΝ ΣΟΤ ΤΜΦΩΝΟΤ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΣΑΞΗ o Με ιδιαίτερθ

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα : Ψηφιακή Σφγκλιςη e-security «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2009 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Όργανα που ςυμμετζχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal».

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal». Λευκωςία, 8 Φεβρουαρίου 2016 ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ ΔΑΔ Φ.311.12/5/2016 Προσ όλο το Προςωπικό Συγκροτιματοσ Τράπεηασ Κφπρου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Διευκφνοντα

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ. digi-content

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ. digi-content Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2010 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΣΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ Χριςτοσ Κφρκογλου Προϊςτάμενοσ Μονάδασ Βϋ ΕΤΕΚΣ Α. Γενικό πλαίςιο προγράμματοσ Στόχευςθ πολιτικισ και κεςμικό πλαίςιο Ν. 4368

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Συνεργαςία Τελωνείων Επιχειριςεων για τθν αςφάλεια τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και για τθ διευκόλυνςθ του εμπορίου * Authorised Economic

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΡΟΙΘΣΘ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΘΚΕΣ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν 8395/823/15-7--2010

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα, 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr Ακινα, 20/09/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013» Σο παρόν αφορά τθν προκιρυξθ δράςθσ, από το Τπουργείο Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ «Κε.Γι.Βι.Μ.2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ Α.Δ» Μ.Α.Δ 34822/59/Β/95/18 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ 113267752000 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΡΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΡΡ & ΔΕ ΕΙΚΗ ΥΡΗΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΡΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΡΡ & ΔΕ ΕΙΚΗ ΥΡΗΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΡΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΡΡ & ΔΕ ΕΙΚΗ ΥΡΗΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 10, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 105 63 Ρλθροφορίεσ: Α. Αρβανίτθ Τθλ. : 210-3742004 Fax

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ αυτόματησ δημιουργίασ ςτηλών και αντιςτοίχιςησ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. Κωδικός Πρόσκλησης: 15181435/2015 Η TÜV AUSTRIA HELLAS ωσ Φορζασ Τλοποίθςθσ των

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική παρουςίαςη διαδικαςίασ πραγματοποίηςησ Πρακτικήσ Άςκηςησ φοιτητή

Αναλυτική παρουςίαςη διαδικαςίασ πραγματοποίηςησ Πρακτικήσ Άςκηςησ φοιτητή 1 Αναλυτική παρουςίαςη διαδικαςίασ πραγματοποίηςησ Πρακτικήσ Άςκηςησ φοιτητή ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Σι είναι? Η Πρακτικι Άςκθςθ (ΠΑ) είναι μία δυνατότθτα που δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7)

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7) Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ ειδικών λογαριαςμών. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικι Παρακολοφκθςθ & Επιλεξιμότθτα Δαπανών Προγράμματοσ «Φάςθ-2 ΕΕΤΣΣΜ» Ερωτιςεισ/Απαντιςεισ

Οικονομικι Παρακολοφκθςθ & Επιλεξιμότθτα Δαπανών Προγράμματοσ «Φάςθ-2 ΕΕΤΣΣΜ» Ερωτιςεισ/Απαντιςεισ Οικονομικι Παρακολοφκθςθ & Επιλεξιμότθτα Δαπανών Προγράμματοσ «Φάςθ-2 ΕΕΤΣΣΜ» ημείωςη Disclaimer: Σο παρόν κείμενο ζχει ςαν ςτόχο να παρζχει ςυμβουλευτικζσ πληροφορίεσ για ερωτήςεισ που υποβάλλονται από

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ Ιονίων Νήςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ενότητα 1:Ειςαγωγι ςτθν Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι Ειςαγωγικζσ Ζννοιεσ Βαςικζσ λογιςτικζσ Καταςτάςεισ και Λογιςτικι Ιςότθτα. Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ε Α Ε Α Ε Α. Δήλωση Ε9 ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ.

Ε Α Ε Α Ε Α Ε Α. Δήλωση Ε9 ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ. ΤΧΝ ΡΩΣΗΙ - ΠΝΣΗΙ Δήλωση 9 Ν.Φ.Ι.. 1. 2. 3. 4. 5. Ποιεσ υπθρεςίεσ παρζχονται ςτα Φυςικά πρόςωπα (Φ.Π.) μζςω τθσ εφαρμογισ του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Περιουςιολογίου; πό τθν υπθρεςία αυτι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ), όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ), όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ - ΣΜΗΜΑ Α Σαχ. Δ/νςθ : Καρ. ερβίασ 10

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Ιονίων Νιςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. Ενότθτα 12: Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΣΕΙ Ιονίων Νιςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. Ενότθτα 12: Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΣΕΙ Ιονίων Νιςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ενότθτα 12: Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Τα νομικά πρόςωπα που ζχουν τθ μορφι τθσ Α.Ε., Ε.Π.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 2-12-2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αρικ. πρωτ: 13413/152622 Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 E-mail: tnikolaou@oadyk.

ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 E-mail: tnikolaou@oadyk. ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 -mail: tnikolaou@oadyk.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΘΕΜΑ: Αντικατάςταςη των όρων τησ Διακήρυξησ του Διεθνοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ EUCoopC Σχζδιο αρ.: 527301-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ D.3.3. Επιχειρηςιακόσ οδηγόσ για τη χορήγηςη διδακτικών μονάδων Ευρωπαϊκό φςτημα Βαθμών για την Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : Τ.Θ Αγ. Παρασκεσή Αττικής

Δ/νση : Τ.Θ Αγ. Παρασκεσή Αττικής Πραγματοποιηθζντεσ ζλεγχοι και επί τόπου μετρήςεισ των επιπζδων τησ ηλεκτρομαγνητικήσ ακτινοβολίασ ςτο περιβάλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατά το ζτοσ 2010 Συγκεντρωτικά ςτοιχεία Θ Ελλθνικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 19/05/2010. Αθήνα, 06-05-2011 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5054/399

Αζήλα 19/05/2010. Αθήνα, 06-05-2011 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5054/399 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ Ωο πξνο ηε δηαηύπσζε ή ην πεξηερόκελν ησλ εξσηήζεσλ απαληήζεσλ (1) θαη (23) ηεο ζπλεκκέλεο ζην παξόλ Καηάζηαζεο Δξσηήζεσλ Απαληήζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα Αληαγσληζηηθόηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ».

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Καταβολή ποςοφ κατ άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό ζφεςησ χετ.: ΠΟΛ 1192/2011

ΘEMA: Καταβολή ποςοφ κατ άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό ζφεςησ χετ.: ΠΟΛ 1192/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Ι. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Αϋ Σθλζφωνο : 210 3605159 ΙΙ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΜΗΜΑ Βϋ Σθλζφωνο : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη ΑΔΑΜ: 14SYMV002341238 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων

Διαβάστε περισσότερα

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail»

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» 1. Επιλζξιμεσ Επιχειριςεισ Επιλζξιμεσ είναι υφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του λιανεμπορίου, για τισ οποίεσ ιςχφον ακροιςτικά τα ακόλουκα:

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ

ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΦΤΛΑΞΗ ΣΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ Αρ. Διαγωνισμού: 2010/015 Τελεσταία προθεσμία σποβολής προσυορών 13 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 12.00

Διαβάστε περισσότερα

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό υντάκτθσ : Θωμάσ Παπαπολφηοσ χόλιο: 1. Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ που απαιτοφνται να κατατεκοφν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. LEADER ΠΗΛΙΟΤ Το πρόγραμμα αποτελεί νζα ςθμαντικι ευκαιρία για φυςικά πρόςωπα, πολφ μικρζσ & μικρζσ επιχειριςεισ και δθμόςιουσ φορείσ, που κζλουν να επενδφςουν ςε αγροτουριςμό, βιοτεχνίεσ, ζργα υποδομϊν,

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ζκδοςθ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ζκδοςθ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ Φ/Π ΚΑΙ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΞΤ ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΑ) KAI ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΑΑΑ) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α... 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα