Εισαγωγή στην Πλανητική Φωτογράφιση με χρήση Web Camera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στην Πλανητική Φωτογράφιση με χρήση Web Camera"

Transcript

1 Εισαγωγή στην Πλανητική Φωτογράφιση με χρήση Web Camera Σταυρόπουλοσ Κων/νοσ 2 θ Ζκδοςθ Ιοφλιοσ 2010

2 2 Ειςαγωγι ςτθν Ρλανθτικι Φωτογράφιςθ με Χριςθ Web Camera Ο ςυγκεκριμζνοσ οδθγόσ είναι δωρεάν, παρακαλϊ όμωσ εάν τον χρθςιμοποιιςετε ςαν πθγι ςε κάποιο κείμενο ςασ, να τον αναφζρετε ςτισ πθγζσ ςασ.

3 Ειςαγωγι ςτθν Ρλανθτικι Φωτογράφιςθ με Χριςθ Web Camera 3 Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 4 Τροποποίθςθ τθσ Philips SPC900NC... 4 Φωτογραφίηοντασ με τθν κάμερα... 8 Επεξεργαςία με το Registax Βιματα επεξεργαςίασ Τελικζσ Σθμειϊςεισ Ραράρτθμα Seeing και Transparency Ρθγζσ... 25

4 4 Ειςαγωγι ςτθν Ρλανθτικι Φωτογράφιςθ με Χριςθ Web Camera Ειςαγωγή Για να φωτογραφιςουμε τουσ πλανιτεσ του θλιακοφ μασ ςυςτιματοσ κακϊσ και τθν Σελινθ ο πιο διαδεδομζνοσ τρόποσ από τουσ εραςιτζχνεσ αςτρονόμουσ είναι με τθν χριςθ μιασ web camera. Ο λόγοσ πίςω από αυτι τθν τεχνικι είναι ότι καταγράφοντασ ζνα βίντεο, το οποίο αποτελείται από διαδοχικά καρζ, το οποίο κεωρείτε ςαν διαδοχικζσ φωτογραφίεσ, τισ οποίεσ μποροφμε να επεξεργαςτοφμε με το κατάλλθλο πρόγραμμα και να δϊςουν ζνα δραματικά καλφτερο αποτζλεςμα. Αυτό ςυμβαίνει γιατί βελτιϊνουμε το SNR, δθλαδι τον λόγο ςιμα προσ κόρυβο. Ο μόνοσ περιοριςμόσ ςε αυτι τθν τεχνικι φωτογράφιςθσ είναι ότι θ web camera που κα διαλζξουμε κα πρζπει να ζχει αιςκθτιρα CCD και όχι CMOS. Αυτό γίνεται γιατί οι αιςκθτιρεσ CCD ζχουν μεγαλφτερθ ευαιςκθςία ςτο φωσ από τουσ αιςκθτιρεσ CMOS. Επίςθσ οι drivers των καμερϊν με CCD αιςκθτιρα παρζχουν περιςςότερο ζλεγχο ςτισ ιδιότθτεσ του βίντεο όπωσ θ φωτεινότθτα, το κοντράςτ, θ ταχφτθτα του κλείςτρου (shutter) και το gain. Στο εμπόριο οι πιο γνωςτζσ κάμερεσ είναι θ Philips ToUCAM και το πιο ςφγχρονο μοντζλο τθσ, θ Philips SPC900NC. Δυςτυχϊσ και τα δυο αυτά μοντζλα δεν παράγονται πια αλλά μπορεί κάποιοσ να βρει ςε καταςτιματα με αςτρονομικό εξοπλιςμό τθν Philips SPC900NC. Επίςθσ υπάρχουν εξειδικευμζνεσ κάμερεσ όπωσ οι κάμερεσ DBK και DMK τθσ Imaging Source, θ NexImage τθσ Celestron, θ SkyNyx τθσ Lumenera, θ Flea 2 & 3 τθσ PointGrey και άλλεσ. Η κφρια διαφορά ανάμεςα ςτισ αςτρονομικζσ κάμερεσ και ςτισ κοινζσ web κάμερεσ είναι ότι οι αςτρονομικζσ κάμερεσ είναι καταςκευαςμζνεσ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να είναι πιο ευαίςκθτεσ από τισ κοινζσ web κάμερεσ. Επίςθσ οι κοινζσ web κάμερεσ πρζπει να τροποποιθκοφν με τζτοιο τρόπο ϊςτε να μποροφν να τοποκετθκοφν ςτον εςτιαςτι του τθλεςκοπίου ϊςτε να μθν παρεμβάλλονται αλλά οπτικά ανάμεςα ςτον αιςκθτιρα τθσ κάμερασ και το τθλεςκόπιο τα οποία κα υποβιβάςουν τθν εικόνα. Το κείμενο αυτό είναι ζνασ ειςαγωγικόσ οδθγόσ ςτθ λιψθσ φωτογραφίασ με τθν χριςθ μιασ web camera και επεξεργαςίασ με το Registax κακϊσ και ςτθν τροποποίθςθ τθσ Philips SPC900NC, μιασ και είναι θ πιο διαδεδομζνθ κάμερα ανάμεςα ςτουσ εραςιτζχνεσ αςτρονόμουσ. Τροποποίηςη τησ Philips SPC900NC Για να μπορζςουμε να τραβιξουμε πλανθτικζσ φωτογραφίεσ κα πρζπει να τροποποιιςουμε τθν κάμερα με τζτοιο τρόπο ϊςτε να μπορεί να τοποκετθκεί ςτον εςτιαςτι του τθλεςκοπίου. Αυτό γίνεται με τθν τοποκζτθςθ ενόσ αντάπτορα 1,25 ο οποίοσ βιδϊνει ςτθν κζςθ του αρχικοφ φακοφ τθσ κάμερασ, επίςθσ κα χρειαςτοφμε και ζνα φίλτρο UV-IR Cut φίλτρο. Ο λόγοσ που χρθςιμοποιοφμε το ςυγκεκριμζνο φίλτρο είναι ότι οι CCD αιςκθτιρεσ είναι επίςθσ ευαίςκθτοι ςτο υπζρυκρο και λίγο ςτο υπεριϊδεσ με αποτζλεςμα να αλλοιϊνονται τα πραγματικά χρϊματα των πλανθτϊν. Στθ ςυνζχεια αυτισ τθσ παραγράφου δείχνουμε πϊσ να τροποποιιςετε τθν SPC900NC. Ζχοντασ αποςυςκευάςει τθν κάμερα το πρϊτο πράγμα που ζχουμε να κάνουμε είναι να βγάλουμε το δαχτυλίδι εςτίαςθσ με τθ βοικεια ενόσ λεπτοφ κατςαβιδιοφ, ςτθν ςυνζχεια ξεβιδϊνουμε τον αρχικό φακό και βιδϊνουμε ςτθν κζςθ του τον αντάπτορα 1,25.

5 Ειςαγωγι ςτθν Ρλανθτικι Φωτογράφιςθ με Χριςθ Web Camera 5 Η μθ τροποποιθμζνθ κάμερα Με τθν βοικεια ενόσ λεπτοφ κατςαβιδιοφ τραβάμε το δαχτυλίδι εςτίαςθσ τθσ κάμερασ προςεκτικά μζχρι να βγει.

6 6 Ειςαγωγι ςτθν Ρλανθτικι Φωτογράφιςθ με Χριςθ Web Camera Η κάμερα μετά τθν αφαίρεςθ του δαχτυλιδιοφ εςτίαςθσ και αφοφ ξεβιδϊςουμε τον αρχικό φακό τθσ κάμερασ, επίςθσ αφαιρζκθκε θ πλαςτικι βάςθ για ευκολία ςτον χειριςμό τθσ. Στθν δεφτερθ φωτογραφία φαίνεται και ο αιςκθτιρασ CCD. Ο 1,25 αντάπτορασ που κα βιδωκεί ςτθν κάμερα

7 Ειςαγωγι ςτθν Ρλανθτικι Φωτογράφιςθ με Χριςθ Web Camera 7 Η κάμερα αφοφ βιδϊςουμε τον αντάπτορα 1,25. Επίςθσ, αν και περιττό, το άςπρο LED τθσ κάμερασ καλφφκθκε με μαφρθ ταινία για να περιοριςτεί το ανεπικφμθτο φωσ. Εάν διακζτετε γνϊςεισ από θλεκτρονικζσ καταςκευζσ μπορείτε να αφαιρζςετε το LED αυτό από τθν θλεκτρονικι πλακζτα. UV-IR Cut φίλτρο

8 8 Ειςαγωγι ςτθν Ρλανθτικι Φωτογράφιςθ με Χριςθ Web Camera Η τελικι εμφάνιςθ τθσ κάμερασ με το UV-IR Cut φίλτρο. Το φίλτρο αυτό για να μθν φκαρεί το τοποκετοφμε πριν από τθν χριςθ και το αφαιροφμε μετά τθν χριςθ απλά βιδϊνοντασ και ξεβιδϊνοντασ το ςτον αντάπτορα 1,25. Φωτογραφίζοντασ με την κάμερα Για να μπορζςουμε να κάνουμε πλανθτικι φωτογράφιςθ τραβάμε ζνα βίντεο του ςτόχου και ςτθ ςυνζχεια κάνουμε επεξεργαςία με το Registax. Αν και θ SPC900NC ζχει το δικό τθσ λογιςμικό για τθν λιψθ βίντεο υπάρχουν λογιςμικά με επιλογζσ και περιβάλλον πιο κατάλλθλα και φιλικά για αςτρονομικι χριςθ. Τα πιο γνωςτά είναι το AMCap και το wxastrocapture κακϊσ και το Firecapture τα οποία είναι και δωρεάν. Οι δε αςτρονομικζσ κάμερεσ ζχουν δικό τουσ λογιςμικό λιψθσ βίντεο αλλά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και ςε αυτζσ τα προαναφερκζντα λογιςμικά εφόςον θ κάμερα αναγνωριςτεί από αυτά. Ρριν ξεκινιςουμε το βράδυ τθν φωτογράφιςθ του ςτόχου που μασ ενδιαφζρει καλό είναι κατά τθν διάρκεια τθσ θμζρασ να ζχουμε δοκιμάςει εξοπλιςμό μασ ςε ζνα μακρινό επίγειο ςτόχο και ποτζ ςτον ιλιο χωρίσ προςτατευτικό φίλτρο. Με αυτό τον τρόπο κα αποφφγουμε τυχόν εκπλιξεισ που μπορεί να μασ δυςκολζψουν κατά τθν διάρκεια τθσ φωτογράφιςθσ ςτο ςκοτάδι. Μια μελζτθ του ςτόχου που μασ ενδιαφζρει και πωσ κα τον φωτογραφίςουμε από πριν ςυνιςτάται για να ζχουμε τα επικυμθτά αποτελζςματα. Επίςθσ κα πρζπει τα οπτικά του τθλεςκοπίου να είναι όςο το δυνατόν καλφτερα ευκυγραμμιςμζνα ζτςι ϊςτε να ζχουμε όςο το δυνατόν πιο κακαρι εικόνα. Τθν βραδιά τθσ φωτογράφιςθσ το πρϊτο πράγμα που πρζπει να κάνουμε πριν τθν φωτογράφιςθ είναι να ζχουμε καλι πολικι ευκυγράμμιςθ ϊςτε ο ςτόχοσ μασ να είναι ακίνθτοσ όςο περιςςότερο γίνεται ςτθν οκόνθ (θ ςτιριξθ που κα χρθςιμοποιιςουμε κα πρζπει να είναι ςτακερι και εξοπλιςμζνθ με μοτζρ κίνθςθσ για να ακολουκεί τον ςτόχο). Μιασ και ο μζγιςτοσ χρόνοσ λιψθσ βίντεο ενόσ πλανιτθ είναι 2 με 3 λεπτά κα πρζπει να φροντίςουμε να μζνει εντόσ τθσ οκόνθσ μασ για αυτόν τον χρόνο. Ανάλογα με το μοντζλο τθσ ιςθμερινισ ςτιριξθσ που χρθςιμοποιείτε κα πρζπει να απευκυνκείτε ςτο εγχειρίδιο χριςθσ τθσ για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ. Για SCT τθλεςκόπια με χριςθ πιρουνιοφ ι go-to αλταηιμουκιακζσ ςτθρίξεισ θ βάςθ κα πρζπει να βλζπει με όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ ακρίβεια ςτον βορρά και να ζχουμε κάνει ςωςτό calibration με τρία ι

9 Ειςαγωγι ςτθν Ρλανθτικι Φωτογράφιςθ με Χριςθ Web Camera 9 περιςςότερα αςτζρια. Και πάλι εδϊ κα πρζπει να ανατρζξετε ςτο εγχειρίδιο λειτουργίασ τθσ ςτιριξι ςασ. Εάν ζχετε τθλεςκόπιο με βάςθ Dobson ι alt-az ςτιριξθ μπορείτε να κάνετε πλανθτικι φωτογράφιςθ με τθν μζκοδο drift. Με λίγα λόγια αφοφ κάνετε ςωςτι εςτίαςθ τθσ κάμερασ κα πρζπει να τοποκετιςετε το τθλεςκόπιο λίγο πριν από τον ςτόχο και να αφιςετε το τθλεςκόπιο ακίνθτο χωρίσ να το ακουμπάτε ζτςι ϊςτε ο ςτόχοσ να περάςει μζςα από το πεδίο τθσ κάμερασ. Η τεχνικι αυτι είναι αρκετά δφςκολθ και χρονοβόρα μιασ και οι χρόνοι ςυνολικισ ζκκεςθσ είναι μικροί ανάλογα με τθν μεγζκυνςθ του ςτόχου κακϊσ αυτόσ κινείται ςτο πεδίο τθσ κάμερασ και αν χρειαςτεί να κάνουμε κάποια ρφκμιςθ κα πρζπει να επαναλάβουμε όλθ τθν διαδικαςία από τθν αρχι. Το δεφτερο βιμα προτοφ ξεκινιςουμε τθν φωτογράφιςθ είναι να φζρουμε τον ςτόχο ςτο κζντρο τθσ κάμερασ. Αυτό μπορεί να αποδειχκεί δφςκολο για κάποιον που δεν ζχει πείρα μιασ και το οπτικό πεδίο κα περιοριςτεί ςθμαντικά. Ζτςι λοιπόν καλό κα ιταν ςτθν αρχι να φζρουμε τον ςτόχο μασ ςτο κζντρο χρθςιμοποιϊντασ τα προςοφκάλμια που ζχουμε για παρατιρθςθ. Ξεκινάμε πρϊτα με ζνα προςοφκάλμιο μικρισ μεγζκυνςθσ π.χ. 25mm και φζρνουμε τον ςτόχο ςτο κζντρο του οπτικοφ μασ πεδίου, ςτθ ςυνζχεια αλλάηουμε με ζνα προςοφκάλμιο μεγαλφτερθσ μεγζκυνςθσ πχ. 10mm και επαναλαμβάνουμε τθν ίδια διαδικαςία. Στο τζλοσ τοποκετοφμε τθν κάμερα και ξεκινάμε το λογιςμικό λιψθσ βίντεο. Εδϊ κα πρζπει να αναφζρουμε ότι ο ςτόχοσ μπορεί να μθν φαίνεται αμζςωσ μια και κα χρειαςτεί να εςτιάςουμε ςτο ςθμείο που εςτιάηει κάμερα ςτο τθλεςκόπιο μασ ι ακόμα να είναι και λίγο εκτόσ οπτικοφ πεδίου οπότε με μικρζσ κινιςεισ ςτου τθλεςκοπίου να φζρουμε τον ςτόχο ςτο κζντρο. Τζλοσ ανάλογα με το πόςο καλι πολικι ευκυγράμμιςθ ζχουμε κάνει κα πρζπει να ρυκμίςουμε και τθν ταχφτθτα τθσ βάςθσ μασ ϊςτε να ακολουκεί τον ςτόχο μασ. Αφοφ ζχουμε το ςτόχο ςτο κζντρο τθσ οκόνθσ μασ κα πρζπει να εςτιάςουμε με μεγαλφτερθ λεπτομζρεια και αυτό μπορεί να πάρει λίγο χρόνο μιασ και οι ατμοςφαιρικζσ διαταραχζσ κα δείχνουν τθν εικόνα να βράηει άλλεσ φορζσ περιςςότερο και άλλεσ φορζσ λιγότερο. Ο καλφτεροσ τρόποσ για να ζχουμε καλι εςτίαςθ είναι να προςπακιςουμε να διακρίνουμε μια ςυγκεκριμζνθ λεπτομζρεια του ςτόχου μασ όςο πιο κακαρά γίνεται πχ. να δοφμε όςο πιο λεπτοφσ και κακαροφσ τουσ δακτυλίουσ του Κρόνου, τουσ πολικοφσ πάγουσ ςτον Άρθ, τισ ηϊνεσ του Δία πιο κακαρζσ ι ακόμα εάν υπάρχει ςτο οπτικό πεδίο του Δία ι του Κρόνου κάποιο από τα φεγγάρια τουσ να τα δοφμε όςο πιο ςθμειακά γίνεται. Εάν κάνουμε τθν εςτίαςθ με το χζρι καλό κα ιταν να αλλάηουμε τθν εςτίαςθ ςταδιακά και να περιμζνουμε να ςτακεροποιθκεί από τισ ταλαντϊςεισ θ εικόνα για να δοφμε αν ζχουμε καλι εςτίαςθ, εναλλακτικά μποροφμε να τοποκετιςουμε ζνα θλεκτρονικό εςτιαςτι και να εςτιάηουμε πιο γριγορα και με μεγαλφτερθ ακρίβεια. Επίςθσ ο ςτόχοσ μπορεί να φαίνεται ςκοτεινόσ, εάν ιςχφει αυτό απλά ανεβάςτε λίγο τθν φωτεινότθτα, το κοντράςτ ι και το gain και το shutter speed μζχρι να φαίνεται ο ςτόχοσ μασ ικανοποιθτικά, αντίκετα εάν ο ςτόχοσ μασ είναι πολφ φωτεινόσ απλά μειϊνουμε τισ παραπάνω ρυκμίςεισ. Tip: Για να μθν ψάχνετε το ςθμείο εςτίαςθσ τθσ κάμερασ ςε κάκε φωτογράφιςθ, όταν εςτιάςετε για πρϊτθ φορά τον ςτόχο ςασ και ζχετε ςχετικά καλι εςτίαςθ μαρκάρετε το ςθμείο τθσ εςτίαςθσ ϊςτε ςτο μζλλον να μθν ζχετε μεγάλθ δυςκολία ςτθν εςτίαςθ.

10 10 Ειςαγωγι ςτθν Ρλανθτικι Φωτογράφιςθ με Χριςθ Web Camera Μαρκάριςμα ςθμείων εςτίαςθσ ςε εςτιαςτι τφπου Crayford ςε νευτϊνειο τθλεςκόπιο 8, f/6. Από επάνω προσ τα κάτω: εςτίαςθ τθσ SPC900NC, εςτίαςθ τθσ Atik 16 IC Colour, εςτίαςθ τθσ SPC900NC με Barlow 2x, εςτίαςθ τθσ SPC900NC με Barlow 3x. Τζλοσ αναφζρουμε ότι ο ςτόχοσ όταν ζχει εςτιάςει καλά δεν κα φαίνεται τελείωσ κακαρόσ με όλεσ τισ λεπτομζρειεσ αλλά κα είναι λίγο ξεβγαλμζνοσ, οι τελικζσ λεπτομζρειεσ κα φανοφν ςτθν επεξεργαςία. Εςτίαςθ του Κρόνου με ςχετικά μζτριεσ ατμοςφαιρικζσ αναταράξεισ ςτισ 18/3/2010

11 Ειςαγωγι ςτθν Ρλανθτικι Φωτογράφιςθ με Χριςθ Web Camera 11 Η διάρκεια φωτογράφιςθσ είναι ςυνικωσ από 60 sec ζωσ 180 sec ι ζνασ αρικμόσ από 600 ζωσ 1800 frames (αλλά ανάλογα με τον ςτόχο και τισ ατμοςφαιρικζσ ςυνκικεσ μπορεί να είναι και διαφορετικοί). Οι χρόνοι αυτοί είναι οι ςυνθκιςμζνοι για τθν αποφυγι απϊλειασ λεπτομερειϊν του πλανιτθ λόγω τθσ περιςτροφισ του, όμωσ αυτόσ ο μζγιςτοσ χρόνοσ είναι ςυνικωσ καλόσ για να αναδειχτοφν αρκετζσ λεπτομζρειεσ του ςτόχου που μασ ενδιαφζρει. Σε αμυδροφσ ςτόχουσ όπωσ ο Ερμισ ι θ Αφροδίτθ επειδι είναι χαμθλά ςτον ορίηοντα και θ εικόνα ςυνζχεια μεταβάλλεται λόγω τθσ ατμόςφαιρασ μποροφμε να τραβιξουμε μεγαλφτερθσ διάρκειασ βίντεο και να κρατιςουμε τα καλφτερα frames ϊςτε να αναδείξουμε τυχόν λεπτομζρειεσ. Ξεκινϊντασ το πρόγραμμα λιψθσ βίντεο διαλζγουμε τθν κάμερα μασ κακϊσ και τθν ανάλυςθ που κα ζχει το βίντεο θ οποία είναι ςυνικωσ 640x480 κακϊσ και τθν κωδικοποίθςθ του βίντεο, ςυνικωσ χρθςιμοποιείται το I420 (για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τισ διαφορζσ των codecs κάντε μια αναηιτθςθ ςτο Internet). Ανάλογα με το πρόγραμμα που χρθςιμοποιοφμε κα πρζπει να μεταβάλουμε τα frames per second (fps), τθν φωτεινότθτα, το κοντράςτ, το gamma, τθν ζκκεςθ (gain) και τθν ταχφτθτα του κλείςτρου (shutter speed). Πταν φωτογραφίςουμε για πρϊτθ φορά κα πρζπει να φροντίςουμε να απενεργοποιιςουμε τθν επιλογι Full Auto Exposure. Αν αφιςουμε αυτι τθν επιλογι ενεργοποιθμζνθ τότε ο υπολογιςτισ μασ κα ζχει πλιρθ ζλεγχο ςε όλεσ τισ ρυκμίςεισ τθσ κάμερα με αποτζλεςμα θ εικόνα να είναι υπερεκετκειμζνθ (Tip: εάν ζχουμε πρόβλθμα να εντοπίςουμε τον ςτόχο μασ ενεργοποιοφμε τθν επιλογι αυτι με αποτζλεςμα ο ςτόχοσ να είναι πολφ φωτεινόσ και να φαίνεται πιο εφκολα ςτθν οκόνθ μασ, μθν ξεχάςετε όμωσ να τθν απενεργοποιιςετε μετά). Για να ζχουμε τα επικυμθτά αποτελζςματα ςτθ φωτογράφιςθ το πρϊτο που φροντίηουμε να κάνουμε είναι να κατεβάςουμε τα fps ςτα 15 μζχρι 5. Αυτό γίνεται γιατί ςε μεγαλφτερα fps θ εικόνα ςυμπιζηεται με αποτζλεςμα να χάνουμε λεπτομζρειεσ. Η δεφτερθ ρφκμιςθ που μεταβάλουμε είναι θ ζκκεςθ (Gain). Εάν αυξιςουμε τθν ζκκεςθ τότε αυξάνουμε και τον κόρυβο οπότε για φωτεινοφσ ςτόχουσ φρόνιμο είναι να ζχουμε τθν ρφκμιςθ αυτι όςο πιο χαμθλά γίνεται ενϊ για αμυδροφσ κα πρζπει να το αυξιςουμε με φειδϊ. Η τρίτθ αλλαγι που κάνουμε είναι θ ταχφτατα του κλείςτρου θ οποία ελζγχει τθν ζκκεςθ του κάκε frame. Ζτςι για φωτεινοφσ ςτόχουσ κζλουμε μικρζσ εκκζςεισ ενϊ για αμυδροφσ ςτόχουσ κζλουμε μεγαλφτερεσ εκκζςεισ. Σε ςυνκικεσ κακοφ seeing ζχοντασ μεγάλο frame rate και μεγάλεσ εκκζςεισ αυξάνουμε τισ πικανότθτεσ να πιάςουμε πιο ζντονεσ εικόνεσ του ςτόχου μασ. Τζλοσ μεταβάλουμε τθν φωτεινότθτα, το κοντράςτ ι και το gain ϊςτε να ζχουμε τθν επικυμθτι εικόνα ςτθ οκόνθ μασ. Εάν δεν μασ αρζςουν τα χρϊματα που μασ δείχνει θ κάμερα ανάλογα με το πρόγραμμα που χρθςιμοποιοφμε μποροφμε να μεταβάλουμε το White Balance ι και το επίπεδο ςτα κανάλια RGB, εδϊ φροντίηουμε ςυνικωσ να ζχουμε το White Balance ςτο Auto. Πμωσ μποροφμε να μεταβάλουμε (εφόςον μασ το επιτρζπει το πρόγραμμα) το Saturation των χρωμάτων εάν δεν μασ ικανοποιεί. Και πάλι εδϊ κα πρζπει αυτι θ ρφκμιςθ να γίνεται με φειδϊ ζτςι ϊςτε να μθν χαλάςουμε τθν ιςορροπία των χρωμάτων (Tip: εάν ζχουμε πειράξει τισ ρυκμίςεισ τθσ κάμερασ και δεν μποροφμε να ζχουμε τα επικυμθτά αποτελζςματα φρόνιμο είναι να επαναφζρουμε τισ ρυκμίςεισ τθσ κάμερασ ςτισ εργοςταςιακζσ ρυκμίςεισ και να δοκιμάςουμε ξανά, εναλλακτικά ανάλογα με το πρόγραμμα που χρθςιμοποιοφμε μποροφμε να αποκθκεφςουμε διαφορετικζσ ρυκμίςεισ ανάλογα με τον ςτόχο που φωτογραφίηουμε).

12 12 Ειςαγωγι ςτθν Ρλανθτικι Φωτογράφιςθ με Χριςθ Web Camera υκμίςεισ τθσ Philips SPC900NC μζςω του προγράμματοσ wxastrocapture

13 Ειςαγωγι ςτθν Ρλανθτικι Φωτογράφιςθ με Χριςθ Web Camera 13 υκμίςεισ τθσ Philips SPC900NC μζςω του προγράμματοσ wxastrocapture Πταν φωτογραφίηουμε ζναν πλανιτθ ι τθν Σελινθ ανάλογα με τθν εςτιακι απόςταςθ του τθλεςκοπίου και το μεγζκουσ του αιςκθτιρα τθσ κάμερασ που ζχουμε, κα ζχουμε και τθν αντίςτοιχθ μεγζκυνςθ. Ο Δίασ κα φαίνεται πιο μικρόσ ςε τθλεςκόπιο f/6 και πιο μεγάλοσ ςε τθλεςκόπιο με f/10. Γι αυτό τον λόγο πολλοί φωτογραφίηουν με τθν χριςθ ενόσ Barlow ι ενόσ Powermate μεγαλϊνοντασ τθν εςτιακι απόςταςθ του τθλεςκοπίου τουσ και φωτογραφίηουν ςε εςτιακοφσ λόγουσ από f/20 ζωσ f/50 για να φανοφν περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ. Ζτςι λοιπόν ςε ζνα τθλεςκόπιο με εςτιακό λόγο f/10 κα χρειαςτοφμε π.χ. ζνα Barlow 3x ενϊ για ζνα τθλεςκόπιο με εςτιακό λόγο f/6 κα χρειαςτοφμε ζνα Barlow 5x. Εάν κζλουμε να φωτογραφίςουμε μεγάλεσ περιοχζσ τθσ Σελινθσ ι ακόμα και ολόκλθρθ τθν Σελινθ πολφ κα χρειαςτοφμε ζναν μειωτι εςτιακισ απόςταςθσ μιασ και τθλεςκόπια με μεγάλθ εςτιακι απόςταςθ ζχουν μικρό οπτικό πεδίο. Πταν φωτογραφίηουμε με web camera μιασ και οι χρόνοι λιψθσ είναι μικροί κα πρζπει να κάνουμε αρκετζσ λιψεισ του ςτόχου μασ και ειδικά όταν ζχουμε κακό seeing για να αυξιςουμε τισ πικανότθτεσ να ζχουμε μια καλι φωτογραφία. Στον Δία εάν ζχουμε τραβιξει φωτογραφίεσ ανά τακτικά χρονικά διαςτιματα π.χ. 3 ι 5 λεπτά μποροφμε να φτιάξουμε ζνα animation με τθν περιςτροφι του πλανιτθ ι τθν διάβαςθ τθσ ερυκράσ κθλίδασ και των φεγγαριϊν του. Οι πρϊτεσ φωτογραφίεσ ενόσ αρχάριου φωτογράφου ςτθν αρχι μπορεί να μθν είναι οι αναμενόμενεσ όπωσ προχωρθμζνων φωτογράφων αλλά με ςυνεχι πειραματιςμό, μελζτθ και πλθκϊρα φωτογραφιϊν θ βελτίωςθ κα είναι ςχεδόν ραγδαία, άλλωςτε και οι καλοί αςτροφωτογράφοι ζχουν και τισ κακζσ ςτιγμζσ τουσ.

14 14 Ειςαγωγι ςτθν Ρλανθτικι Φωτογράφιςθ με Χριςθ Web Camera Επεξεργαςία με το Registax 5.0 Το λογιςμικό Registax επεξεργάηεται τα διαφορετικά frames ενόσ βίντεο ςαν διαδοχικζσ φωτογραφίεσ με αποτζλεςμα να ζχουμε μεγάλα SNR και να αναδεικνφουμε τισ λεπτομζρειεσ του ςτόχου εφόςον to βίντεο που ζχουμε τραβιξει είναι καλισ ποιότθτασ. Σε αυτό το κείμενο αναφζρουμε τα βαςικά βιματα για τθν επεξεργαςία ενόσ βίντεο, για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ όμωσ ανατρζξτε ςτο εγχειρίδιο χριςθσ του. Επίςθσ υπάρχουν και άλλα προγράμματα επεξεργαςίασ όπωσ το Κ3ccdTools. Βήματα επεξεργαςίασ Ξεκινϊντασ το Registax κα δοφμε τθν παρακάτω κεντρικι οκόνθ του προγράμματοσ. Η κεντρικι οκόνθ του Registax 5.0 Ξεκινϊντασ τθν επεξεργαςία του βίντεο διαλζγουμε ζνα βίντεο που τραβιξαμε μζςω τθσ επιλογισ Select επάνω αριςτερά. Εάν το βίντεο που τραβιξαμε ζχει μζγεκοσ άνω των 2 GB κα πρζπει να ενεργοποιιςουμε τθν επιλογι Avi > 2Gb αλλιϊσ το πρόγραμμα κα κολλιςει, επίςθσ εάν

15 Ειςαγωγι ςτθν Ρλανθτικι Φωτογράφιςθ με Χριςθ Web Camera 15 δουλεφουμε ςε Windows Vista κα πρζπει να ενεργοποιιςουμε τθν αντίςτοιχθ επιλογι για αρχεία άνω των 2 GB. Αφοφ φορτϊςουμε τθν εικόνα ελζγχουμε εάν είναι ενεργοποιθμζνθ θ επιλογι Colour εφόςον ζχουμε τραβιξει ζγχρωμο βίντεο. Το πρόγραμμα μπορεί να μασ ρωτιςει εάν κζλουμε να ενεργοποιιςει τθν επιλογι αυτι όταν ανιχνεφςει ζγχρωμο βίντεο ι να τθν απενεργοποιιςει εάν ζχουμε αςπρόμαυρο βίντεο. Το αμζςωσ επόμενο βιμα είναι να διαλζξουμε ζνα καλό frame ευκυγράμμιςθσ. Αυτό το επιτυγχάνουμε μετακινϊντασ τθν μπάρα που βρίςκετε ςτο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ και διαλζγοντασ ζνα όςο πιο κακαρό frame μποροφμε να δοφμε. Αυτό το frame κα είναι θ αρχικι βάςθ με τθν οποία το πρόγραμμα κα ςυγκρίνει τα άλλα frames και κα τα τακτοποίθςθ ανάλογα με το κόρυβο που ζχουν από τον μικρότερο ζωσ τον μεγαλφτερο. Εναλλακτικά μποροφμε να ενεργοποιιςουμε τθν επιλογι Frame List επάνω από τθν αρχικι εικόνα όποτε κα εμφανιςτεί μια λίςτα με τα frames του βίντεο και να επιλζξουμε από εκεί το αρχικό frame. Επίςθσ μποροφμε να αφαιρζςουμε όςα frames ζχουν πολφ άςχθμθ εικόνα. Μετακινϊντασ τον κζρςορα επάνω από το frame που ζχουμε επιλζξει εμφανίηεται το τετράγωνο ευκυγράμμιςθσ. Αυτό κακορίηει τθν περιοχι ευκυγράμμιςθσ όλων των frames που τοποκετθκοφν το ζνα επάνω ςτο άλλο. Το μζγεκοσ αυτοφ του τετραγϊνου μποροφμε να το αλλάξουμε από τθν επιλογι Alignment size ςτα αριςτερά τθσ οκόνθσ ανάλογα με το μζγεκοσ του ςτόχου μασ. Για πλανιτεσ με μεγάλο μζγεκοσ ςτο βίντεο χρθςιμοποιοφμε το 128 ι 256. Για μικροφσ ςτόχουσ όπωσ πλανιτεσ που φαίνονται μικροί ςτο βίντεο ι για να ευκυγραμμίςουμε με ζναν κρατιρα τθσ Σελινθσ χρθςιμοποιοφμε το 32 ι 64, επίςθσ καλό είναι όταν διαλζγουμε ςθμείο ευκυγράμμιςθσ να διαλζγουμε ζνα ςθμείο με ζνα εμφανζσ χαρακτθριςτικό με μεγάλθ αντίκεςθ. Στο δικό μασ παράδειγμα επιλζξαμε ζνα τετράγωνο 64 pixel και από ζνα καλό frame του βίντεο επιλζξαμε το κεντρικό ςϊμα του πλανιτθ Κρόνου.

16 16 Ειςαγωγι ςτθν Ρλανθτικι Φωτογράφιςθ με Χριςθ Web Camera Διαλζγοντασ frame ευκυγράμμιςθσ Αφοφ ζχουμε διαλζξει το ςθμείο ευκυγράμμιςθσ από τθν επιλογι Quality settings και το Lowest quality διαλζγουμε το επίπεδο ποιότθτασ των εικόνων που κα ευκυγραμμιςτοφν. Εδϊ ζχουμε επιλεγμζνο το 90% το οποίο ςθμαίνει ότι οι εικόνεσ με ποιότθτα άνω του 90% κα ευκυγραμμιςτοφν. Σε νφχτεσ με καλζσ ατμοςφαιρικζσ ςυνκικεσ το 80% με 90% είναι ζνα καλό ποςοςτό αλλά ςε νφχτεσ με κακζσ ατμοςφαιρικζσ ςυνκικεσ το ποςοςτό αυτό μπορεί να μειωκεί μζχρι και 60% Επίςθσ ενεργοποιϊντασ τθν επιλογι FFT Graph φαίνεται το φάςμα του ςθμείου ευκυγράμμιςθσ (εάν δεν φαίνεται ενεργοποιιςτε τθν επιλογι Manual). Εάν αυξιςουμε τθν τιμι κα δοφμε ότι θ κθλίδα που εμφανίηεται μικραίνει. Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα να ζχουμε καλφτερθ ευκυγράμμιςθ. Πταν μεταβάλουμε τον αρικμό αυτό προςζχουμε τα χρϊματα να είναι όςο το δυνατόν πιο λίγα, μαηεμζνα ςτο κζντρο και ομόκεντρα. Στο δικό μασ παράδειγμα ξεκινιςαμε με FFT φίλτρο ςτο 3 και το ανεβάςαμε ςτο 6. Στθν περίπτωςθ τθσ Σελινθσ όπου κα ζχουμε περιςςότερα χρϊματα αυξάνουμε το φίλτρο μζχρι να ζχουμε τθν κθλίδα ςτο κζντρο

17 Ειςαγωγι ςτθν Ρλανθτικι Φωτογράφιςθ με Χριςθ Web Camera 17 FFT γράφθμα πριν και αφοφ το αλλάξουμε Από τθν ςτιγμι που είμαςτε ικανοποιθμζνοι με τισ επιλογζσ μασ πατάμε το πλικτρο Allign και το πρόγραμμα κα αρχίςει να ευκυγραμμίηει τα frames του βίντεο που τραβιξαμε. Πταν τελειϊςει θ ευκυγράμμιςθ το πρόγραμμα μασ δείχνει πόςα frames κα χρθςιμοποιιςει ανάλογα με τισ παραπάνω ρυκμίςεισ που κάναμε. Επίςθσ μποροφμε με τθν μπάρα ςτο κάτω μζροσ να ορίςουμε πόςα από τα ςυνολικά frames κα χρθςιμοποιιςει το πρόγραμμα ςτθν ςυνζχεια, εναλλακτικά μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε και τθν λίςτα των frames. Το πόςα frames κα κόψουμε μπορεί να μασ βοθκιςει και θ επιλογι Registration Graph. Το ςυγκεκριμζνο γράφθμα μασ δείχνει τθν μεταβολι τθσ ποιότθτασ τθσ εικόνασ με μια κόκκινθ γραμμι ςε ςχζςθ με το αρχικό frame ευκυγράμμιςθσ ενϊ θ πράςινθ γραμμι μασ δείχνει το ςφάλμα τθσ ευκυγράμμιςθσ. Στο δικό μασ παράδειγμα βλζπουμε ότι θ ποιότθτα ξεκινάει από το 100% και κατεβαίνει ςτο 82% και δεν χρειάηεται να κόψουμε κάποια frames. Εάν ζπεφτε πολφ χαμθλότερα π.χ. 70% τότε κα κόβαμε ζνα ποςοςτό από 10% ζωσ 30% Καλό όμωσ είναι να μθν κόψουμε πζρα πολλά frames γιατί κα μειωκεί και ο λόγοσ SNR και κα χάςουμε λεπτομζρειεσ. Registration Graph Πταν αποφαςίςουμε για τα frames που κα χρθςιμοποιιςουμε πατάμε το πλικτρο Limit. Η επόμενθ οκόνθ που κα δοφμε είναι θ οκόνθ Optimization όπου πατϊντασ Optimize το πρόγραμμα κα διορκϊςει μικροατζλειεσ τθσ ευκυγράμμιςθσ ενϊ με τθν επιλογι Optimize & Stack ςυνεχίηουμε και ςτο stacking των εικόνων αυτόματα. Εδϊ δεν είναι απαραίτθτο να παίξουμε με τισ ρυκμίςεισ

18 18 Ειςαγωγι ςτθν Ρλανθτικι Φωτογράφιςθ με Χριςθ Web Camera οπότε πατάμε το Optimize & Stack. Μόλισ τελειϊςει το stacking των εικόνων μεταφερόμαςτε ςτθν τελικι οκόνθ για τθν επεξεργαςία τθσ εικόνασ. Οκόνθ τελικισ επεξεργαςίασ Εδϊ μποροφμε να αναδείξουμε τισ διάφορεσ λεπτομζρειεσ του ςτόχου πειράηοντασ τισ μπάρεσ των wavelets ςτα αριςτερά οι οποίεσ ενεργοφν ςαν μια Unsharp Mask. Οι μπάρεσ ςτα επίπεδα 1:1 και 2:1 αναδεικνφουν μικρζσ λεπτομζρειεσ ςτον ςτόχο μασ ενϊ τα οι μπάρεσ ςτα επίπεδα 5:1 και 6:1 αναδεικνφουν πιο χοντρικά χαρακτθριςτικά. Συνικωσ μεταβάλλουμε τα επίπεδα 2 και 3 και λιγότερο τα υπόλοιπα. Εδϊ κα πρζπει να πειραματιςτείτε αλλά πρζπει να προςζξετε να μθν ειςάγετε μεγάλο κόρυβο ςτθν εικόνα. Επίςθσ μποροφμε να μεταβάλουμε τθν φωτεινότθτα και το κοντράςτ τθσ εικόνασ μασ ι και το Gamma. Σθμαντικά κομμάτια τθσ επεξεργαςίασ είναι και θ ευκυγράμμιςθ των καναλιϊν χρϊματοσ RGB. Πταν ο πλανιτθσ είναι ςχετικά χαμθλά ςτον ορίηοντα ι από τα οπτικά που χρθςιμοποιοφμε για τθν φωτογράφιςθ ι λόγο ατμοςφαιρικϊν ςυνκθκϊν το κανάλι του μπλε ι και του κόκκινου να μθν είναι κεντραριςμζνα ςτθν φωτογραφία μασ. Για να τα διορκϊςουμε ελζγχουμε πρϊτα τθν φωτογραφία μασ με το πλικτρο View Zoomed και κοιτάηουμε τθν περιφζρεια του ςτόχου μασ για τυχόν τζτοια ςφάλματα. Εφόςον τα εντοπίςουμε με το πλικτρο RGB Align μετακινοφμε πάνω - κάτω ι δεξιά - αριςτερά το κόκκινο ι και το μπλε κανάλι. Στο δικό μασ παράδειγμα μετακινιςαμε το κόκκινο και το μπλε κανάλι 1 κζςθ πάνω και 2 κζςεισ κάτω αντίςτοιχα.

19 Ειςαγωγι ςτθν Ρλανθτικι Φωτογράφιςθ με Χριςθ Web Camera 19 Η οκόνθ RGB Align Πταν είμαςτε ικανοποιθμζνοι με τισ ρυκμίςεισ μασ πατάμε το πλικτρο Do All ϊςτε να εφαρμοςτοφν οι αλλαγζσ μασ. Εάν δεν είμαςτε ικανοποιθμζνοι με τθν κάκε ενεργεία που κάνουμε μποροφμε να κάνουμε Reset είτε με δεξί κλικ ςτθν μπάρα τθσ κάκε αλλαγισ ι πατϊντασ το πλικτρο Reset ςε οριςμζνα παράκυρα που κα ανοίξουμε, είτε πατϊντασ το πλικτρο Reset ςτο επάνω μζροσ τθσ οκόνθσ οπότε και θ εικόνα κα επανζλκει ςτθν αρχικι τθσ κατάςταςθ. Τζλοσ με το πλικτρο Save Image ςϊηουμε τθν εικόνα ςτον ςκλθρό μασ δίςκο. Η τελικι οκόνθ του Registax ζχει να κάνει με τελικζσ μικρορυκμίςεισ τθσ εικόνασ όπωσ τθν περιςτροφι τθσ, να τθν βελτιϊςουμε με τθν χριςθ κάποιου φίλτρου ι να αλλάξουμε το μζγεκοσ τθσ (resize). Πταν κάνουμε resize μια εικόνα κα πρζπει να προςζξουμε να μθν ζχουμε πιξελάριςμα το οποίο κα χαλάςειι τθν τελικι μασ εικόνα. Πταν τελειϊςουμε τθν επεξεργαςία τθσ εικόνασ μποροφμε με κάποιο πρόγραμμα επεξεργαςίασ εικόνασ να βελτιϊςουμε οριςμζνα χαρακτθριςτικά με τθν βοικεια διάφορων φίλτρων που διακζτει.

20 20 Ειςαγωγι ςτθν Ρλανθτικι Φωτογράφιςθ με Χριςθ Web Camera Ρεριςτροφι τθσ τελικισ εικόνασ κατά 19 μοίρεσ Μεγζκυνςθ τθσ εικόνασ κατά 150%

21 Ειςαγωγι ςτθν Ρλανθτικι Φωτογράφιςθ με Χριςθ Web Camera 21 Μεγζκυνςθ τθσ εικόνασ κατά 200% Τελικέσ Σημειώςεισ Η φωτογράφιςθ των πλανθτϊν του θλιακοφ μασ ςυςτιματοσ είναι μια απαιτθτικι αςχολία αλλά ςε μικρότερο βακμό για εικόνεσ μζτριασ ανάλυςθσ. Για να πετφχουμε όμωσ εικόνεσ υψθλισ ανάλυςθσ απαιτεί πολφ χρόνο - λιψθσ - δοκιμϊν - τεχνικϊν-επεξεργαςίασ που δεν περιγράφονται ςε αυτό το ειςαγωγικό κείμενο Επίςθσ είναι μια διαδικαςία με λιγότερο κόςτοσ και κάποιοσ με ςχετικά φκθνό εξοπλιςμό μπορεί να ζχει εξαιρετικά αποτελζςματα ακόμα και μζςα από πόλεισ με μεγάλθ φωτορφπανςθ. Σε αυτό όμωσ βοθκάει θ επιμονι και θ υπομονι κακϊσ και αρκετά λάκθ μζχρι να ζχουμε τα επικυμθτά αποτελζςματα και πειραματιςμόσ με τισ διάφορεσ ρυκμίςεισ του εξοπλιςμοφ μασ. Μια από τισ καλφτερεσ ςυμβουλζσ είναι να κάνετε με τον εξοπλιςμό ςασ δοκιμζσ ςτθ Σελινθ και να διορκϊςετε τυχόν λάκθ που κάνετε. Επίςθσ καλό είναι κάποια ςτιγμι να αναλάβετε το project ενόσ μωςαϊκοφ τθσ Σελινθσ ςε διάφορεσ φάςεισ τθσ. Για να το πετφχετε αυτό κα πρζπει θ κάκε φωτογραφία που τραβάτε να καλφπτει ζνα κομμάτι από τθν διπλανι περιοχι, επίςθσ κάντε οριηόντιεσ ι κάκετεσ ςαρϊςεισ τθσ Σελινθσ. Αν και είναι κουραςτικό να το κάνετε αυτό ςε μια νφχτα το τελικό αποτζλεςμα κα ςασ κόψει τθν ανάςα. Πςον αφορά τθν λειτουργία των λογιςμικϊν που χρθςιμοποιικθκαν εδϊ περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ για τθν λειτουργία τουσ κα βρείτε ςτα αντίςτοιχα εγχειρίδια χριςθσ.

22 22 Ειςαγωγι ςτθν Ρλανθτικι Φωτογράφιςθ με Χριςθ Web Camera Παράρτημα Seeing και Transparency Εδϊ αναφζρουμε τισ κλίμακεσ seeing και transparency που χρθςιμοποιοφνται. Υπάρχουν δυο κλίμακεσ και είναι θ κλίμακα Αντωνιάδθ και θ κλίμακα Pickering, θ οποία είναι και θ πιο διαδεδομζνθ. Για να μπορζςουμε να δοφμε με ακρίβεια τι seeing ζχουμε κα πρζπει να εςτιάςουμε ςε ζνα αςτζρι και από το προςοφκάλμιο μασ με μζτρια ζωσ μεγάλθ μεγζκυνςθ κα πρζπει να αντιςτοιχίςουμε το airy disk που βλζπουμε με μια από τισ δυο κλίμακεσ. Πταν αναφζρουμε το seeing ςε μια φωτογραφία κα πρζπει να αναφζρεται με τον αρικμό τθσ κλίμακασ που χρθςιμοποιοφμε πχ. Seeing: III ι S: III, Seeing: 6 ι S:6 ι S: 6/10. Με τον καιρό κα βελτιϊνεται και θ εμπειρία μασ ςτο να αναγνωρίηουμε και το τι είδοσ seeing ζχουμε. Κλίμακα Αντωνιάδη Βαθμός Κλίμακα Image Περιγραφή Άςχθμο V Η εικόνα βράηει χωρίσ ορατά ςθμεία περίκλαςθσ Φτωχό Μζτριο IV III Σθμαντικοί ςτροβιλιςμοί ςτον κεντρικό δίςκο. Οι δακτφλιοι περίκλαςθσ λείπουν ι λείπουν μερικϊσ. Ραραμορφϊςεισ του κεντρικοφ δίςκου και διακοπζσ ςτουσ δακτυλίουσ περίκλαςθσ. Καλό II Ελαφροί κυματιςμοί ςτουσ δακτυλίουσ περίκλαςθσ. Εξαιρετικό I Τζλεια ακίνθτα ςχζδια περίκλαςθσ.

23 Ειςαγωγι ςτθν Ρλανθτικι Φωτογράφιςθ με Χριςθ Web Camera 23 Βαθμός Κλίμακα Εικόνα 1 Κλίμακα Pickering Περιγραφή Η εικόνα ηος αζηεπιού είναι διπλάζια από ηην διάμεηπο ηος ηπίηος δακηςλίος πεπίθλαζηρ ένα αςηόρ ήηαν εμθανήρ.. Πολύ κακό 2 Η εικόνα είναι πεπιζηαζιακά διπλάζια από ηην διάμεηπο ηος ηπίηος δακηςλίος. Φηωσό Καλό Εξαιπεηικό Η εικόνα έσει ζσεδόν ηην ίδια διάμεηπο με αςηή ηος ηπίηος δακηςλίος πεπίθλαζηρ. Η κενηπική πεπιοσή ηος airy disk είναι ζςσνά οπαηή και ηόξα θαίνονηαι μεπικέρ θοπέρ ζηοςρ δακηςλίοςρ πεπίθλαζηρ ζε μεγαλύηεπα αζηέπια. Το airy disk είναι πάνηα οπαηό και μικπά ηόξα θαίνονηαι ζςσνά ζηοςρ δακηςλίοςρ πεπίθλαζηρ. Το airy disk είναι πάνηα οπαηό και μικπά ηόξα θαίνονηαι ζςνέσεια ζηοςρ δακηςλίοςρ πεπίθλαζηρ. Το airy disk είναι μεπικώρ ένηονα εμθανέρ. Οι δακηύλιοι πεπίθλαζηρ θαίνονηαι ζαν μακπιά ηόξα ή κύκλοι. Το airy disk είναι ένηονα οπαηό, οι δακηύλιοι πεπίθλαζηρ θαίνονηαι ζαν ηόξα ή ολόκληποι αλλά πάνηα ζε κίνηζη. Ο εζωηεπικόρ δακηύλιορ πεπίθλαζηρ είναι ζηαθεπόρ. Οι εξωηεπικοί δακηύλιοι είναι πεπιζηαζιακά ζηαθεποί. 10 Το ζσέδιο πεπίθλαζηρ είναι ζηαθεπό Πταν πρόκειται να κάνουμε παρατιρθςθ ι φωτογράφιςθ το seeing παίηει ςθμαντικό ρόλο μιασ και κακορίηει το μζγεκοσ των ατμοςφαιρικϊν διαταραχϊν και κατά ςυνζπεια πόςο ςτακερό είναι το είδωλο του ςτόχου. Για να ζχουμε μια πρϊτθ ιδζα για το αν ζχουμε καλό seeing ι όχι για αρχι κα πρζπει να ρίξουμε μια ματιά ςτον ουρανό και να δοφμε εάν τα αςτζρια τρεμοπαίηουν. Εάν ςυμβαίνει αυτό τότε πικανϊσ ζχουμε και κακό seeing. Αυτό οφείλεται κυρίωσ ςτισ αζριεσ μάηεσ που κινοφνται ςτα διάφορα φψθ τθσ ατμόςφαιρασ και λειτουργοφν ςαν ζνα είδοσ παραμορφωτικοφ φακοφ. Μποροφμε να προβλζψουμε και το seeing που κα ζχουμε απλά παρακολουκϊντασ τα δελτία καιροφ. Εάν δοφμε ότι ζνα ψυχρό μζτωπο περνάει από τθν περιοχι μασ τότε κα ζχουμε και ανζμουσ με αποτζλεςμα να ζχουμε και κακό seeing για παρατιρθςθ και φωτογράφιςθ πλανθτϊν

24 24 Ειςαγωγι ςτθν Ρλανθτικι Φωτογράφιςθ με Χριςθ Web Camera αλλά μποροφμε να παρατθριςουμε και να φωτογραφίςουμε αντικείμενα βακφ ουρανοφ χωρίσ πολλά προβλιματα με τθν προχπόκεςθ ότι ςτθν επιφάνεια που ζχουμε τον εξοπλιςμό μασ ζχουμε ςχετικι άπνοια και ξαςτεριά, εναλλακτικά υπάρχουν διάφορα site ςτο internet όπωσ θ διεφκυνςθ τα οποία κάνουν και πρόβλεψθ του seeing παράλλθλα με τθν πρόβλεψθ του καιροφ. Ζτςι λοιπόν κατά κανόνα αναηθτάμε θμζρεσ με άπνοια όπου θ ατμόςφαιρα μπορεί να είναι κάπωσ κολι από τθν υγραςία ι από ςκόνθ αλλά κα ζχουμε και ςχετικά καλό seeing. Επίςθσ το ανάγλυφο τθσ περιοχισ που είμαςτε παίηει ρόλο κακϊσ θ γθ αποβάλλει κερμότθτα διαφορετικά και ο αζρασ επθρεάηεται από το ανάγλυφο τθσ γθσ. Για παράδειγμα εάν κάνουμε φωτογράφιςθ ι παρατιρθςθ πλανθτϊν πολφ κοντά και πιο χαμθλά από μια βουνοκορυφι τότε ο αζρασ που κα περνάει από τθν κορυφι κα είναι τυρβϊδθσ με αποτζλεςμα να ζχουμε κακό seeing. Στο φπαικρο μπορεί να ζχουμε πολφ λίγο ζωσ κακόλου φωτορφπανςθ αλλά θ κερμότθτα από τθν επιφάνεια να μθν αποβάλλεται ομοιόμορφα με αποτζλεςμα το είδωλο να φαίνεται να βράηει. Αντίκετα ςτισ πόλεισ όπου το κυρίαρχο υλικό είναι το τςιμζντο όταν δφςει ο ιλιοσ θ κερμότθτα αρχίηει να αποβάλλεται ςχεδόν ομοιόμορφα με αποτζλεςμα να ζχουμε πολλζσ φορζσ καλό seeing για πλανθτικι φωτογράφιςθ. Το transparency ζχει να κάνει με το πόςο κακαρι είναι θ ατμόςφαιρα από υγραςία ι και ςκόνθ. Η πιο γνωςτι κλίμακα ζχει δζκα διαβακμίςεισ και είναι θ παρακάτω. Βαθμός Περιγραφή 0 Τελείωσ ςυννεφιαςμζνθ νφχτα 1 περιςςότερο του 50% του ουρανοφ είναι καλυμμζνοσ με ςφννεφα 2 περιςςότερο του 25% του ουρανοφ και λιγότερο του 50% είναι καλυμμζνοσ με ςφννεφα 3 περιςςότερο του 10% του ουρανοφ και λιγότερο του 25% είναι καλυμμζνοσ με ςφννεφα 4 Δεν υπάρχουν ςφννεφα αλλά αχλι θ οποία επιτρζπει μόνο ςτα πιο λαμπερά αςτζρια ζωσ mag 4 να φαίνονται 5 Υπάρχει ςχετικι αχλι θ οποία επιτρζπει μόνο ςτα πιο λαμπερά αςτζρια ζωσ mag 5 να φαίνονται. Επίςθσ φαίνεται και το Milky Way αλλά μόνο τα πιο φωτεινά ςθμεία του 6 Δεν σπάρτει οραηή άτλη αλλά ηο Milky Way είναι οραηό ζηις πιο θωηεινές περιοτές (Sagittarius, Cygnus, Norma + Crux) και σπάρτοσν αζηέρια οραηά έως mag 5,8 7 Αμσδρά αζηέρια είναι οραηά έως mag 6.0, επίζης αμσδρά μέρη ηοσ Milky Way είναι οραηά ενώ ηο ζωδιακό θως θαίνεηαι με πλάγια όραζη 8 Αμσδρά αζηέρια άνω ηοσ mag 6.0 είναι οραηά, επίζης ηα πιο αμσδρά μέρη Milky Way είναι οραηά και ηο ζωδιακό θως είναι οραηό 9 Αμσδρά αζηέρια είναι οραηά άνω ηοσ mag 6.0, επίζης αμσδρά μέρη ηοσ Milky Way είναι οραηά και θαίνεηαι και ηο θως gegenschein με πλάγια όραζη 10 Πληθώρα αζηέρων, ηο ζωδιακό και ηο θως gegenschein δημιοσργούν μια ομοιόμορθη ζώνη. Το Milky Way είναι πλαηύ και θωηεινό

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ.

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ. Drift Alighment με το PHD2 (Μετϊφραςη από το πρωτότυπο από τον Θοδωρή Καψή) Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικός Οδηγός για το EQMod

Εισαγωγικός Οδηγός για το EQMod Εισαγωγικός Οδηγός για το EQMod ταυρόπουλοσ Κων/νοσ 3 θ Ζκδοςθ Ιοφλιοσ 2010 Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 φνδεςθ τθσ Βάςθσ... 3 Λειτουργία EQMod... 8 φνδεςθ τθσ βάςθσ με το Cartes du Ciel (CdC)... 15 Πολικι

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 5 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη LRGB ζηο CCDstack2

Σύνθεζη LRGB ζηο CCDstack2 Σε αυηόν ηον οδηγό θα δούμε πώς κάνουμε LRGB ζύνθεζη ζηο CCDstack2 Ππιν ξεκινήζοςμε παπαθέηυ κάποιερ πληποθοπίερ για ηον εξοπλιζμό μος και ηιρ λήτειρ πος σπηζιμοποιηθήκαν ζηα παπακάηυ βήμαηα. Εξοπλιζμόρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιϊν ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 2

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

- Σετάρτθ ξεκοφραςθ (Ο)!!!

- Σετάρτθ ξεκοφραςθ (Ο)!!! Ε ΑΤΣΗ ΣΗ ΕΙΡΑ, Α ΠΑΡΑΘΕΣΩ ΣΗΝ ΚΛΑΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΡΟΠΟΝΗΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΑΙ Ω ΒΑΗ, ΚΑΙ ΠΑΝΩ Ε ΑΤΣΗ, ΜΠΟΡΕΙΣΕ ΟΟ ΠΕΡΝΑΣΕ ΣΑΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΝΕΣΕ ΠΙΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ, ΝΑ ΚΑΝΕΣΕ ΣΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΟΤ Α ΑΝΑΦΕΡΩ ΣΟ ΣΕΛΟ ΑΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

: Α ΚΗ ΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ Α ΚΗ Η ΠΑ Α

: Α ΚΗ ΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ Α ΚΗ Η ΠΑ Α Craig Brown, Former National Coach Team "A" Scotland The Development of the 4-4-2 System Presented at the NSCAA Convention, St. Louis / USA, January 2009 Craig Brown : ΑΚΗΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ ΚΑΣΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ISO 2859 W Z Z W Προδιαγραφι ΕΣΕΜ 0,6 x 0.7 = 0,42 0.6 L Προδιαγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user)

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) 1 Ρυκμίςεισ testware ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) Η εγκατάςταςθ του testware πρζπει να γίνει για όλουσ τουσ χριςτθσ (All users) και το αρχείο εγκατάςταςθσ (setup.exe και *.msi) από το

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό. Διάλεξθ 10

Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό. Διάλεξθ 10 Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό Διάλεξθ 10 Γενικό Σχιμα Μετατροπζασ Αναλογικοφ ςε Ψθφιακό Ψθφιακό Τθλεπικοινωνιακό Κανάλι Μετατροπζασ Ψθφιακοφ ςε Αναλογικό Τα αναλογικά ςιματα μετατρζπονται ςε

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.)

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Το ςυγκεκριμζνο βιβλιάριο ζχει δθμιουργθκεί και διατίκεται από τθν CCS ΑΕ μόνο για τουσ χριςτεσ τθσ Ελλάδασ και

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Οι μαθηηές να μάθοσν πώς να διενεργήζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίεσ χρήςησ TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδζςεισ 1.1 Πίςω πλευρά TD-2304SE χιμα.2.1 πίςω πλευρά καταγραφικοφ 4 καναλιϊν 1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι Στατιςτικζσ δοκιμζσ Συνεχι δεδομζνα Γεωργία Σαλαντι Τι κζλουμε να ςυγκρίνουμε; Δφο δείγματα Μζςθ αρτθριακι πίεςθ ςε δφο ομάδεσ Πικανότθτα κανάτου με δφο διαφορετικά είδθ αντικατακλιπτικϊν Τθν μζςθ τιμι

Διαβάστε περισσότερα

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching WARM-UP Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching Η επίδραςθ τθσ προκζρμανςθσ ςτθν απόδοςθ εξετάηεται από τθ δεκαετία του 30 για το αν και πόςο ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ τθσ ακλθτικισ απόδοςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ)

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) Για να χορηγήςετε ςε πελάτθ ςασ κάποια φάρμακα με τη μορφή «δανεικών» (δθλαδι φάρμακα για τα οποία κα φζρει ςτο επόμενο διάςτθμα ςυνταγι του ταμείου του), ακολουκιςτε

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςτηριακό Εγχειρι διό. Μετρη ςεισ Πα χόυσ Λεπτών Υμενι ών

Εργαςτηριακό Εγχειρι διό. Μετρη ςεισ Πα χόυσ Λεπτών Υμενι ών Εργαςτηριακό Εγχειρι διό Μετρη ςεισ Πα χόυσ Λεπτών Υμενι ών ςτο πλαίςιο του εργαςτθρίου του μακιματοσ Η Εξαμινου «Νανοθλεκτρονικι Σεχνολογία» Δρ. Παναγιϊτθσ αράφθσ Ακινα, 11/2016 Περιεχόμενα 1 φντομθ Περιγραφι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Visual C Express - Οδηγός Χρήσης

Visual C Express - Οδηγός Χρήσης Visual C++ 2008 Express - Οδηγός Χρήσης Ζερβός Μιχάλης, Πρίντεζης Νίκος Σκοπόσ του οδθγοφ αυτοφ είναι να παρουςιάςει τισ βαςικζσ δυνατότθτεσ του Visual C++ 2008 Express Edition και πωσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Θ ανάλυςθ κλειςτϊν δικτφων ςτθρίηεται ςτθ διατιρθςθ τθσ μάηασ και τθσ ενζργειασ. Σε ζνα τυπικό βρόχο ABCDA υπάρχει ζνασ αρικμόσ από κόμβουσ, εδϊ A,B,C,D, ςτουσ οποίουσ ιςχφει θ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 JOOMLA CMS MANUAL V 1.2 Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 info@greekinternetmarketing.com 15/9/2011 1 Περιεχόμενα Τι Είναι το Joomla?... 3

Διαβάστε περισσότερα