Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΚΥΑ 679/ ) Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, Ξάνθη Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: , Φαξ.: web: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ρ Α Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ H E L L E N I C R E P U B L I C D E M O K R I T U S U N I V E R S I T Y O F T H R A C E SCHOOL OF AGRICULTURAL AND FORESTRY SCIENCES D E P A R T M E N T OF FORESTRY AND MANAGEMENT OF THE ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES PANTAZIDOU STR. 193 GR ORESTIADA Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν «Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ι Κ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Φ Υ Σ Ι Κ Ω Ν Π Ο Ρ Ω Ν» ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ξάνθη 13/02/2015 Α.Π Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας ΘΕΜΑ: Έγκριση α) Διενέργειας και β) Προκήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού με τα κάτωθι στοιχεία, ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους, που αποτυπώνονται ως ακολούθως: Α. Περίληψη Προκήρυξης Είδος Διαγωνισμού: Τύπος Προμήθειας: Τίτλος Διαγωνισμού: Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη (Π.Υ.) σε ευρώ ( ) Φ.Π.Α. Δημόσιος Πρόχειρος Διαγωνισμός Προμήθεια αγαθών-υλικών Προμήθεια Ηλεκτρονικού, ηλεκτρολογικού και εργαστηριακού εξοπλισμού ,50 Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

2 Τίτλος Έργου στο οποίο εντάσσεται ο Δημόσιος Διαγωνισμός : Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: ΔΙΔΑΚΤΡΑ,ΧΟΡΗΓΙΕΣ,ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Κωδικός έργου Ε.Λ./Δ.Π.Θ.: ΚΕ Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.): κος Λάζαρος Ηλιάδης, Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ., Αρ. Πρωτοκ. του αιτήματος του Ε.Υ. για έγκριση 2780/ της διενέργειας & προκήρυξης του παρόντος δημόσιου διαγωνισμού Απόφαση έγκρισης της διενέργειας & Εγκρίθηκε στη Συνεδρίαση 333/ της Επιτροπής προκήρυξης του παρόντος δημόσιου διαγωνισμού Ερευνών Δ.Π.Θ. Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών Ημερομηνία Διενέργειας διαγωνισμού: (από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 25/02/2015, ημέρα: Τετάρτη ώρα: 10:00 Προσφορών/Ε.Δ.Δ.Α.Π.) Τόπος Διενέργειας του διαγωνισμού: Διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Αθανασίου Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΔΠΘ, τηλ. επικοινωνίας: Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με 24/02/2015, ημέρα: Τρίτη ώρα: 15:00 οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν το αργότερο μέχρι: Τόπος Κατάθεσης προσφορών: Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού Δωρεάν διάθεση της περίληψης και της αναλυτικής Διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ, Αθανασίου Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, τηλ. επικοινωνίας: κα Ευγενία Οτέμπερη, τηλ. επικοινωνίας: , Από την ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού του Δ.Π.Θ. στο δικτυακό τόπο προκήρυξης του διαγωνισμού Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία: Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα Αρ. Πρωτ. της απόφασης συγκρότησης, κατόπιν κλήρωσης (σύμφωνα με το αρ. 26, του Ν.4024/2011), των Επιτροπών (i) Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ), και (ii) Παραλαβής, στο πλαίσιο του ως άνω αναφερόμενου έργου λαμβάνοντας υπόψη: Να δεσμεύουν τους προμηθευτές για 120 ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Διαγωνιζόμενοι που θα συμμετέχουν στις διαδικασίες του διαγωνισμού με αντιπρόσωπό τους, θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους και παραστατικό εκπροσώπησης. 7256/ Το Π.Δ. 432/1981 περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών Αξιοποιήσεως κονδυλίων για εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Β1/819 (ΦΕΚ Β 920/ ). 2

3 Τις διατάξεις της ΚΥΑ/679/ (ΦΕΚ 826Β), που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του εδαφίου γ παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν.2233/1994, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/2010. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (στο βαθμό που οι διατάξεις του δεν συγκρούονται με τους όρους της παρούσας προκήρυξης και το νομικό πλαίσιο που διέπει τους Ειδικούς Λογαριασμούς των ΑΕΙ). Ότι για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται ΚΑΙ κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α ΕΞ 2013/ έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 0,10% διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ). Τις σχετικές διατάξεις του Οδηγού Χρηματοδότησης & Διαχείρισης, και του Οδηγού Προμηθειών, του Ειδικού Λογαριασμού του Δ. Π. Θράκης, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π. Θράκης. Την με αριθμό 383/2013 απόφαση του Πρύτανη του Δ.Π.Θ. σχετικά με τον ορισμό του Αναπληρωτή Πρύτανη του Δ.Π.Θ. Αν. Καθηγητή κ. Παντελεήμονα Μπότσαρη ως Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχ/σης του Ειδικού Λογαριασμού (Επιτροπής Ερευνών) Την απόφαση χρηματοδότησης και το τεχνικό δελτίο της εγκεκριμένης πράξης του εν λόγω προγράμματος. Το αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου του Έργου για την έγκριση διενέργειας και της προκήρυξης του παρόντος διαγωνισμού Την απόφαση που ελήφθη από την Επιτροπή Ερευνών για την έγκριση διενέργειας και της προκήρυξης του παρόντος διαγωνισμού Το αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου του Έργου, για τη συγκρότηση κατόπιν κλήρωσης (σύμφωνα με το αρ. 26, του Ν.4024/2011), των Επιτροπών ( i) Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ), και (ii) Παραλαβής, στο πλαίσιο του ως άνω αναφερόμενου έργου. Την απόφαση που ελήφθη από την Επ. Ερ., για την έγκριση της συγκρότησης, κατόπιν κλήρωσης (σύμφωνα με το αρ. 26, του Ν.4024/2011), των Επιτροπών ( i) Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ), και (ii) Παραλαβής, στο πλαίσιο του ως άνω αναφερόμενου έργου. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Ά 112) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. Το άρθρο 26 Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης, του Ν.4024/2011. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.Θ. Αν. Καθηγητής Παντελεήμων Μπότσαρης Αναπληρωτής Πρύτανη Δ.Π. Θράκης 3

4 Β. Αναλυτική Προκήρυξη του Δημόσιου Διαγωνισμού Προμηθειών 4

5 Περιεχόμενα 1. Όροι Διαγωνισμού Τεχνικές προδιαγραφές Σχέδιο Σύμβασης

6 ΌΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες και ενώσεις προμηθευτών που διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική αξιοπιστία και φερεγγυότητα με συναφή δραστηριότητα στο αντικείμενο του διαγωνισμού και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 2513/ Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) του προμηθευτή με τον Ειδικό Λογαριασμό του Δ. Π. Θράκης θα γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. 3. Οι προσφορές θα κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (εντός του οποίου θα εμπεριέχονται ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς) που θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Για την Ομάδα Ειδών: (*) Στοιχεία του υποψηφίου : Επωνυμία:. Διεύθυνση: Αριθμό τηλεφώνου:.. (Είναι απαραίτητο στοιχείο) (Είναι απαραίτητο στοιχείο) Για το Διαγωνισμό: «Προμήθεια ηλεκτρονικού, ηλεκτρολογικού και εργαστηριακού εξοπλισμού» Κωδικός Έργου: Αριθμός Πρωτοκόλλου της Προκήρυξης: Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.): «Καθηγητής κ. Λάζαρος Ηλιάδης» Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών: «Γραμματεία Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ., Αθανασίου Πανταζίδου 193, Τ.Κ , Ορεστιάδα» ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο (*) Στην περίπτωση τμηματικής κατακύρωσης (δηλ. ανά ομάδα ειδών), πρέπει υποχρεωτικά να κατατεθούν ξεχωριστοί φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για την κάθε ομάδα ειδών, με σαφή αναφορά σ αυτές 4. Οι προσφορές (Οικονομική και Τεχνική) θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Με εξαίρεση τα τυχόν συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι και στην Αγγλική γλώσσα. 5. Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε Ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο νόμισμα εκτός από το ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6. Εναλλακτικές Προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 8. Ο προσφέρων εφόσον συμμετέχει στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του υποβάλλει παραστατικό εκπροσώπησης. 9. Προσφορές που θα υποβληθούν ή περιέλθουν στην Ε.Δ.Δ.Α.Π με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 10. Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (Ε.Δ.Δ.Α.Π). 11. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγιστούν από την Ε.Δ.Δ.Α.Π., για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων. 6

7 12. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (Ε.Δ.Δ. Α.Π.), με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της, μπορεί να προτείνει ότι αναφέρεται στο άρθρο 21 του Π.Δ.118/ Η σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα 14. Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 15. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της κατακύρωσης, λύεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο, της Αναθέτουσας Αρχής επιφυλασσομένης της αναζήτησης κάθε ζημιάς από την αιτία αυτή. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά σε κοινοποίηση κατακύρωσης στον επόμενο υποψήφιο βάσει του πίνακα κατάταξης κοκ. 16. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, να αποφασίσει την τελική ματαίωση της προμήθειας που διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες, να δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 17. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων και απαιτήσεων του συγκεκριμένου έργου η δωρεάν προσφορά υπηρεσιών ή επιπλέον συνοδευόντων στοιχείων τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της προκήρυξης δεν αποκλείονται, θα διαχωρίζονται όμως σαφώς τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική προσφορά και θα συνεκτιμώνται από την Ε.Δ.Δ.Α.Π Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 19. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, θα αναγγέλλει-παραγγέλλει στον ανάδοχο, τις ημερομηνίες παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών. 20. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται από τον ανάδοχο εντός 120 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας τους από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου. 21. Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει στους χώρους του Δ.Π.Θ. στην πόλη Ορεστιάδα, κατόπιν συνεννοήσεως με τον Υπεύθυνο της πράξης - Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου. 22. Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών στους προμηθευτές θα γίνει με την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αντίστοιχων ειδών. Για τους προμηθευτές Ελληνικής Επικράτειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Νόμου 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/ ) παρακρατείται φόρος επί του καθαρού ποσού της αξίας των υπό προμήθεια ειδών. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του προμηθευτή. 23. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α ΕΞ 2013/ έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 0,10% διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ). 24. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που θα περιγράφονται στην υπογεγραμμένη σύμβαση με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα) και εφόσον έχει καταβληθεί η σχετική χρηματοδότηση στον Ειδικό Λογαριασμό του Δ.Π.Θ. 25. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Ξάνθης. 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΚΥΑ 679/ ) Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, Ξάνθη Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: , Φαξ.: web: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Είδη προς Προμήθεια και τεχνικά χαρακτηριστικά Ομάδα Ειδών 1: Εξοπλισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Προμήθειες Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) : ,00 α/α CPV Είδος προς προμήθεια Ποσότητα Τηλεόραση με τροχήλατη βάση οθόνης 1 Γενικά Μέγεθος οθόνης 49 Τύπος οθόνης LED Ανάλυση 1920x1080 Dynamic MCI Hz 1000 BLU Type Edge LED Micro Pixel Control (Local Dimming) Εικόνα Triple XD Engine Aspect Ratio 8 modes (16:9, Just scan,original, Full Wide,4:3,14:9,Cinema Zoom 1,Zoom) Picture Mode 8 Mode (Vivid/ Standard/ Eco/ Cinema/ Game/ Photo/ isf Expert1/isf Expert2 Ψηφιακή Λήψη Επίγεια (mpeg4) DVB-T2 & DVB-C Αναλογική Λήψη CI+ Smart Color Gradation Resolution Upscaler (Plus/Basic) Dynamic Color Enhancer Just Scan (1:1 Pixel Matching) 0% OverScan (HDMI/ Component /RF) 1080i / 1080p / 720p Real Cinema 24p AV Mode (Picture & Sound) (Off / Cinema / Game) (3D/MPEG) Noise Reduction Contrast Optimizer Picture Wizard II (2D) 3D Προδιαγραφές 3D Τύπος 3D FPR Supporting Format S/S, T/B, C/B, F/S Format Auto Detection Nαι 3D to 2D Convert Source Nαι 3D Depth Control Nαι 3D Viewpoint Control -10~+10 (default : 0) 3D Image Correction 3D Sound Zooming 3D Picture Mode Dual Play Ready 2D to 3D Convert Source 2D to 3D Mode 5 modes (Standard, Manual, Cinema, Sport, Extreme) Depth Control 0~+20 (default : 10) Viewpoint Control -10~+10 (default : 0)

9 Format S/S, T/B, C/B, F/S 3D Moving Picture Format WMV, H.264 Ήχος Έξοδος ήχου L/R : 15W + 15W WF: 10W + 10W Σύστημα ηχείων 2.2 Ch Speaker system Αποκωδικοποιητής Dolby Digital Αποκωδικοποιητής DTS Σύστημα Surround ULTRA Surround Clear Voice II Τρόπος λειτουργίας ήχου 6 modes (Standard, News, Music, Cinema, Sport, Game) Έξυπνη ρύθμιση έντασης ήχου Sound Optimizer 3 modes(normal, Wall-Mount Type, Stand Type) Mono / Stereo / Dual (MTS/SAP) SubWoofer Optical Sound Sync Wireless Sound Sync apt-x codec Χαρακτηριστικά SIMPLINK (HDMI CEC) Teletext 2000 USB 2.0 Skype MHL WiFi Direct Network File Browser WiDi Nαι Picture JPEG,JPS,MPO Input Labeling e-manual Quick Menu Auto Tuning / Programming Program (Channel) Edit (Add / Delete) Favorite Channel Programming Auto/Manual Clock On/Off Timer Sleep Timer Auto Off/ Auto Sleep Audio Codec AC3(Dolby Digital), EAC3(DDP), AAC, AAC HE, MPEG-1 Layer I&II, MP3, PCM, DTS Language 34 Language Divx (SD/HD/Plus HD) DivX HD Subtitle for DivX (Language) 45 Language EPG Motion eye care Smart Energy Saving Multi task (2 screen) Parent Lock Remote App Wi-Fi Ενσωματωμένο / Wi-Fi Ready Wi-Fi Ενσωματωμένο Miracast Media Link 2nd Display DLNA Smart Phone Remote Controller (Remote App) Magic Remote Ενσωματωμένο Λειτουργίες Magic Remote Pointing / Gesture/ Wheel/ Voice Είσοδοι- έξοδοι (στο πλάι) USB (V) HDMI1.4 (Simplink : HDMI CEC)3 (V)

10 Μάρης CI Slot 1V Είσοδοι έξοδοι (πίσω) Είσοδος RF LAN 1 Ψηφιακή έξοδος ήχου RS-232C (Control / SVC) 1 Component In (Y,Pb,Pr) + Audio 1 (V, Gender) Composite In (CVBS + Audio) 1 Scart (Full) HDMI1.4 (Simplink : HDMI CEC)1 (H) PC Audio Input Share with AV 2 Headphone out 1V ECO Κατανάλωση σε Λειτουργία (IEC62087 Ed 2) (W) 50 Σε κατάσταση αναμονής (W) 0.3 Αναλογία Φωτεινότητας (%) 65 Περιεκτικότητα σε Υδράργυρο (mg) 0 Παρουσία Μολύβδου - Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε συγκεκριμένα μέρη και εξαρτήματα για τα οποία δεν υπάρχει εναλλακτική τεχνολογική πρόταση, σύμφωνα με τις υφιστάμενες υποδείξεις της πιστοποίησης RoHS. ErP Class A+ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΧΗΛΑΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ Με φαρδιά βάση που εξασφαλίζει σταθερότητα Με 4 ρόδες που ασφαλίζουν Για οθόνες/τηλεοράσεις από 40" έως 60" Με ράφι στην κορυφή για τοποθέτηση κάμερας Με ράφι κάτω από την οθόνη για τοποθέτηση συσκευών (dvd κ.λπ) Ρυθμιζόμενο ύψος οθόνης Ρυθμιζόμενη κλίση οθόνης (από -5 έως +10 ) Περιστρεφόμενη θέση οθόνης κατά 90 για οριζόντια (landscape) ή κάθετη (portrait) χρήση Μέγιστο βάρος οθόνης: 45,5 kg Πρότυπα Vesa: , , , , , Επεξεργασμένες επιφάνειες, χωρίς αιχμηρές γωνίες για την αποφυγή ατυχημάτων Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Επεξεργαστής CPU RAM Memory Τύπος Δίσκου Χωρητικότητα Δίσκου Sound Card Κάρτα Γραφικών Intel Quad Core i GHz with Turbo Boost up to 3.80 GHz (4MB L3 Cache) ή ισόδύναμο 8 GB HDD 1000 GB Onboard Nvidia GeForce GTX 775M graphics processor with 2GB of GDDR5 memory ή ισόδύναμη Μνήμη κάρτας γραφικών 2 GB Λειτουργικό Σύστημα OS X Yosemite ή ισόδύναμο Σειρά Επεξεργαστή CPU Intel Core i5 ή ισόδύναμο Ταχύτητα Επεξεργαστή σε Ghz 3.40 GHz Τύπος Μνήμης RAM DDR3 Ταχύτητα Σκληρού Δίσκου (rpm) 7200 Κάρτα Δικτύου Διαθέτει Οπτικό Μέσο Δεν υποστηρίζεται Card Reader SDXC ή ισόδύναμο TV Tuner Δεν υποστηρίζεται HDMI Δεν υποστηρίζεται DVI Δεν υποστηρίζεται 1

11 USB 2.0 Δεν υποστηρίζεται USB FireWire (IEEE 1394) Δεν υποστηρίζεται ThunderBolt 2 WiFi ac Πληκτρολόγιο Ασύρματο Ποντίκι Ασύρματο Οθόνη LED 27'' Ανάλυση 2560 x 1440 Χρώμα Αλουμίνιο Γλώσσα Ελληνικά Βάρος σε Kg περίπου 9.50 κιλά Table με προστατευτική θήκη Operating System Apple ios 7 ή ισοδύναμο Display: Type 7.9" IPS TFT - LED backlight Resolution 2048 x 1536 ( 326 ppi ) Touchscreen Multi-Touch Features Fingerprint resistant oleophobic coating Processor: Processor Apple A7 64-bit Computing Yes Memory: Storage 64 GB Communications: Cellular Technology 3G,4G Cellular Protocols GSM,UMTS,EDGE,CDMA X EV- DO Rev. A,HSPA,HSPA+,LTE,DC- HSDPA,CDMA X EV-DO Rev. B Band GSM 850/900/1800/1900 / UMTS 850/900/1900/2100 / CDMA 2000 X1 800/1900 / LTE 700b/700c/800/800 DD/850/900/1800/1900/2100/2600 / AWS 1700/2100 Wireless Connectivity a/b/g/n,bluetooth 4.0 Camera: Rear-facing Camera 5 Megapixel HD Video Recording 1080p Features Video stabilizer,tap to focus,photo and video geotagging,face detection in still images,5-megapixel isight camera,autofocus,facetime HD camera Front-facing Camera 1.2 Megapixel Location: Receiver A-GPS Multimedia: Supported Digital Video Formats MPEG-4 SP (up to 640x480),Motion JPEG (up to 1280x720),H.264 High Profile Level 4.2 (up to 1080p) Audio Two microphones,speaker Supported Digital Audio Formats MP3,WAV,AAC,AIFF,protected AAC,Audible,Apple Lossless Software: Preloaded Software Clock, Mail, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Camera, FaceTime, Photo Booth, Safari, Videos, Photos, App Store, Maps, Game Center, ibooks, Newsstand, Siri, icloud, Reminders, Music, itunes Store System Requirements for PC Connection: OS Required Microsoft Windows 7,Microsoft Windows 1

12 Vista,Microsoft Windows XP Professional SP3 or later,microsoft Windows XP Home Edition SP3 or later,apple MacOS X or later,windows 8 Expansion and Connectivity: Expansion Slots 1 x Nano-SIM card Interfaces 1 x headphones, 1 x Lightning Battery: Technology Lithium polymer Capacity Run Time Miscellaneous: Colour Sensors Features Included Accessories Cables Included Localisation Environmental Parameters: Min Operating Temperature 0 C Max Operating Temperature 35 C 23.8 Wh Up to 10 hours Run Time Details Web browsing over Wi- Fi - up to 10 hour(s) Video playback - up to 10 hour(s) Audio playback - up to 10 hour(s) Web browsing over cellular data network - up to 9 hour(s) Space grey Accelerometer, ambient light sensor, threeaxis gyro sensor,digital compass Charging via USB, aluminum enclosure,voiceover screen reader, AirPrint, AirPlay, parental controls, Dictation, AssistiveTouch, MIMO technology, AirDrop, Apple M7 motion coprocessor Power adapter 1 x Lightning to USB cable English / United Kingdom Humidity Range Operating Min Storage Temperature -20 C Max Storage Temperature 45 C Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 5-95% (non-condensing) Λειτουργικό σύστημα Windows 8.1 GR ή ισοδύναμο Επεξεργαστής Intel Core i processor (8M cache, up to 3.9 GHz) Μητρική Intel Z87 Express Chipset Μνήμη RAM 16 GB DDR3-1600MHz Σκληρός Δίσκος 2 ΤΒ 7200rpm + 32 GB SSD Οπτικός Δίσκος DVD-RW Κάρτα Γραφικών Radeon R GB Δικτύωση Ethernet 10/100/1000 Κουτί ΑΤΧ minitower Πληκτρολόγιο - Ποντίκι Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Λειτουργικό σύστημα Windows 7 Professional (GR 64 bit) &Windows 8 Pro License Media Gr ή ισοδύναμο Επεξεργαστής Intel Core i (3.20GHz) ή ισοδύναμο με Chipset Intel Express Q77 4 GB DDR3 1600MHz 500GB/7200 rpm DVD-RW AMD Radeon HD GB Μητρική Μνήμη RAM Σκληρός Δίσκος Οπτικός Δίσκος Κάρτα Γραφικών Δικτύωση Ethernet 10/100/1000 Πληκτρολόγιο - Ποντίκι 2 6

13 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με Οθόνη, Πληκτρολόγιο και Ποντίκι Κεντρική Μονάδα Επεξεργαστής Intel-CPU Core i ή ισοδύναμος Ταχύτητα 3.50 GHz Λειτουργικό Windows Bit ή ισοδύναμο Μνήμη 16 GB Τύπος Μνήμης DDR3 Ταχύτητα Μνήμης Corsair-RAM DDR3 8GB (2x4)Kit 1600MHz XMS3 Σκληρός Δίσκος 1 SSD 240GB Sata III Ultra II με σύνδεση SATA III Σκληρός Δίσκος 3 TB WD-RED WD30EFRX 3TB HDD 3.5" με σύνδεση SATA III και ταχύτητα 7200 rpm Chipset Μητρικής Intel Τύπος Chipset Μητρικής Gigabyte-H97M-D3H (1150/H97/DDR3) Τύπος Υποστηριζόμενης Μνήμης DDR3 Carbide 200R Gaming case (Midi Tower,Black) Θύρα USB3 Τροφοδοτικό Approax 650W 14'' FAN Silent DVD±RW Double layer Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps Wireless Lan (802.11a/b/g/n) WIFIN Κανάλια Ήχου 5.1 Πληκτρολόγιο & ποντίκι Χρώμα Μαύρο Εργονομική σχεδίαση SLIM Σύνδεση Ασύρματη Bluetooth Διάταξη Πλήκτρων Αγγλικά Πλήκτρα συντομεύσεων 8 Τύπος Μπαταρίας 1 x AA 1 x AAA Εκτεταμένη διάρκεια μπαταρίας Ασύρματο ποντίκι Ποντίκι Τεχνολογίας laser Tilt Wheel Μικροσκοπικός δέκτης Unifying και εσωτερική θήκη αποθήκευσης Οθόνη Μέγεθος 23'' ή 24'' Τύπος IPS Panel, LED Διαγώνιος 23 in Ανάλυση 1920x1080 Αντίθεση :1 Χρόνος απόκρισης 5 ms Συνδεσιμότητα HDMI, VGA Χρόνος Απόκρισης 5 ms Γωνία Θέασης (Οριζόντια)178 ή καλύτερη Γωνία Θέασης (Κάθετη) 178 ή καλύτερη Οθόνη Ευκρίνεια Full HD Τεχνολογία LED Ανάλυση 1920 x 1080 Επεξεργαστής σήματος Triple XD Engine Ψηφιακός ΔέκτηςDVB-T Καλωδιακός Δέκτης (DVB-C) Κωδικοποίηση ψηφιακού σήματος MPEG4/MPEG2 Αudio Technology Dolby Digital Ισχύς Ηχείων 2 x 5 Watt Γλώσσα Teletext Ελληνικά Είσοδοι 2 x HDMI Είσοδος Component 1 x RGB Είσοδος 1 x Scart 2 1

14 Audio 1 x RCA (L/R) in Έξοδος 1 x Optical Λοιπές Συνδέσεις 1 x USB 2.0, 1xCI Slot, 3xUSB 2.0, Θύρα RJ- 45 (Ethernet) Πολύπριζο ασφαλείας Θέσεων 5 Προστασία υπέρτασης Διακόπτης Μήκος καλωδίου 1,5 μέτρο Τηλεφωνική Συσκευή Ενσύρματο Οθόνη Ανοιχτή ακρόαση Tablet Οθόνη: Διαγώνιος Οθόνης 8" Ανάλυση Οθόνης 1200 x 1920 pixels Τεχνολογία Οθόνης IPS panel Camera: Κάμερα μπροστά 2.0 Mp Κάμερα πίσω 8.0 Mp Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Λειτουργικό Σύστημα Android 4.4 (KitKat) Μοντέλο Επεξεργαστή Quad Core Snapdragon Ταχύτητα Επεξεργαστή 2.5 GHz Πυρήνες Επεξεργαστή 4πύρηνο Χωρητικότητα 16 GB Μνήμη RAM 3 GB Συνδεσιμότητα: WiFi Bluetooth GPS Θύρα USB Micro USB 2.0 Τύπος Κάρτας Μνήμης microsd Μέγιστη χωρητικ. κάρτας μνήμης 64 GB Ασύρματη Σύνδεση WiFi Μπαταρία: Τύπος Μπαταρίας Li-Ion Polymer Χωρητικότητα Μπαταρίας 6000mAh Συσκευασία: Οδηγίες Χρήσης Καλώδιο Σύνδεσης Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με Οθόνη, Πληκτρολόγιο και Ποντίκι Επεξεργαστής Intel-CPU Core i ή ισοδύναμος Ταχύτητα Επεξεργαστή 3.50 GHz Software Windows Bit ή ισοδύναμο Μνήμη 16 GB Τύπος Μνήμης DDR3 Ταχύτητα Μνήμης Corsair-RAM DDR3 8GB (2x4)Kit 1600MHz XMS3 Σκληρός Δίσκος 1 SSD 240GB Sata III Ultra II με σύνδεση SATA III ή ισοδύναμος Σκληρός Δίσκος 3 TB WD-RED WD30EFRX 3TB HDD 3.5" με σύνδεση SATA III και ταχύτητα 7200 rpm ή ισοδύναμος Chipset Μητρικής Intel ή ισοδύναμο Τύπος Chipset Μητρικής Gigabyte-H97M-D3H (1150/H97/DDR3) Τύπος Υποστηριζόμενης Μνήμης DDR3 Carbide 200R Gaming case (Midi Tower,Black) Θύρα USB3 Τροφοδοτικό Approax 650W 14'' FAN Silent DVD±RW Double layer

15 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps Wireless Lan (802.11a/b/g/n) WIFIN Κανάλια Ήχου 5.1 Πληκτρολόγιο & ποντίκι Χρώμα Μαύρο Εργονομική σχεδίαση SLIM Σύνδεση Ασύρματη Bluetooth Διάταξη Πλήκτρων Αγγλικά Οκτώ πλήκτρα συντομεύσεων Τύπος Μπαταρίας 1 x AA 1 x AAA Εκτεταμένη διάρκεια μπαταρίας Ασύρματο ποντίκι Ποντίκι τεχνολογίας laser Tilt Wheel Μικροσκοπικός δέκτης Unifying και εσωτερική θήκη αποθήκευσης Οθόνη Μέγεθος 23'' ή 24'' Τύπος IPS Panel, LED Διαγώνιος 23 in Ανάλυση 1920x1080 Αντίθεση :1 Χρόνος απόκρισης 5 ms Συνδεσιμότητα HDMI, VGA Χρόνος Απόκρισης 5 ms Γωνία Θέασης (Οριζόντια) 178 ή καλύτερη Γωνία Θέασης (Κάθετη) 178 ή καλύτερη Εκτυπωτής Τύπος εκτύπωσης Μονόχρωμη (ασπρόμαυρη) Ταχύτητα εκτύπωσης έως 28 σελ/λεπτό Ανάλυση εκτύπωσης έως 600 x 600 dpi Μηνιαίος κύκλος έως σελίδες Συνδέσεις 1 x USB 2.0 Θύρα Ethernet Μνήμη 32 MB Γλώσσα PCL5c PCL6 Postscript3 Smartphone/tablet applications Printback Συνιστ. μηνιαίος όγκος έως 1500 σελίδες Λειτουργικό σύστημα Mac OS 10.3 Mac OS 10.4 Mac OS 10.5 Windows 2000 Windows 7 Windows 8 32 Bit Windows 8 64 Bit Windows Vista Windows XP Card reader Όχι LCD οθόνη Όχι Εκτύπωση διπλής όψης Αυτόματη Εκτύπωση χωρίς Περιθώρια Όχι Εκτύπωση σε CD/DVD Όχι Τροφοδοσία χαρτιού 250 φύλλα Ελάχιστο βάρος χαρτιού 60 gr Μέγιστο βάρος Χαρτιού 123 gr Netswitch Interface RJ-45 - Ports: 16 χ RJ-45 Standards IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x Transfer Rate 10/100 Full Duplex Network Architecture Types Infrastructure LED indicators Power, LNK/ACT for LAN Input power: Power Adaptor Operating Temperature: 0 C to 40 C W 290mm/H 31mm/ 100mm Special Features: Non-Blocking Store-and-Forward architecture 1 1

16 Full wire speed filtering Auto-MDI/MDI-X and auto learning Auto-negotiation Package Contents: Quick Installation Guide, Power Adaptor Πολύπριζο ασφαλείας Θέσεων 5 Προστασία υπέρτασης Διακόπτης Μήκος καλωδίου 1,5 μέτρο Τηλεφωνική Συσκευή Ενσύρματο Οθόνη Ανοιχτή ακρόαση Φορητός υπολογιστής με Trackpoint Επεξεργαστής Intel Core i5-2520m 2,5GHz με Hyper- Threading technology/intel vpro ή ισοδύναμος Μνήμη RAM 8 GB DDR3 Χωρητικότητα δίσκου 128 GB SSD Οθόνη 14,1 1600*900 Κάρτα γραφικών Intel HD, 1x VGA, 1x DP ή ισοδύναμη Κάρτα HD Ενσύρματο δίκτυο Gigadit Ethernet Ασύρματο δίκτυο Wi-fi a/b/g/n, Bluetooth Θύρα USB 3*USB 2.0, 1*USB2.0/eSATA combo port Θύρα μικροφώνου Θύρα ακουστικών Ηχεία Ενσωματωμένα Αναγνώστης μνήμης 4 in 1 Μπαταρία 6 Cell Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7 Professional ή ισοδύναμο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με Πληκτρολόγιο και Ποντίκι Λειτουργικό σύστημα Windows 7 Professional (GR 64 bit) &Windows 8 Pro License Media Gr ή ισοδύναμο Επεξεργαστής Intel Core i (3.20GHz) ή ισοδύναμο Μητρική με Chipset Intel Express Q77 Μνήμη RAM 4 GB DDR3 1600MHz Σκληρός Δίσκος 500GB/7200 rpm Οπτικός Δίσκος DVD-RW Κάρτα Γραφικών AMD Radeon HD GB Δικτύωση Ethernet 10/100/ UPS Line Interactive με προσομοιωμένη ημιτονοειδή τάση στην έξοδο. Εκκίνηση χωρίς την ύπαρξη δικτύου Ευανάγννωστη οθόνη LED Γρήγορη φόρτιση των μπαταριών Θύρα USB (για τα μοντέλα AP) Αυτονομία έως 10 min (50%φορτίο) Με μικροεπεξεργαστή ελέγχου και ενσωματωμένο κύκλωμα σταθεροποίησης τάσης εισόδου για μεγαλύτερη αξιοπιστία Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Επεξεργαστής Intel Core i7-4700mq (2,40 GHz, 6MB L3 cache) ή ισοδύναμος Μνήμη RAM 32 GB DDR MHz (8GB*4) Μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης: 256GB Σκληρός Δίσκος 2 * 1ΤΒ Κάρτα Γραφικών Nvidia GeForce gtx 770m 3GB DDR5 ή ισοδύναμη

17 Οπτικό Μέσο Μονάδα δίσκου επανεγγραφής Blue - ray Disc (BD-RE) με υποστήριξη εγγραφής, επανεγγραφής, αναπαραγωγής και λειτουργία DVD Super Multi Οθόνη Μέγεθος: 17.3 Τεχνολογία: LED FullHD backlight Ανάλυση: 1920*1080 Ενσύρματο Δίκτυο 10/100/1000 Μbps Gigabit Ethernet LAN Ασύρματο Δίκτυο Wi-fi b/g/n Ηχεία Ενσωματωμένα Στερεοφωνικά (2*2 Ηarman Kardon με tweeter) Bluetooth 4.0 Camera Ενσωματωμένη Τύπος HD WebCam με μικρόφωνο Card reader Θύρες USB 3*USB 3.0, 2*USB 3.0 με υποστήριξη της λειτουργίας USB sleep and Charge Έξοδοι εικόνας VGA out, 1*HDMI out Μπαταρία Li-ion Λειτουργικό Σύστημα Windows Bit ή ισοδύναμο Φωτογραφική Μηχανή Τύπος Μονοοπτική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή reflex (SLR) Μοντούρα φακού Μοντούρα F της Nikon (με σύζευξη AF και επαφές AF) ή άλλης εταιρίας με ίδια χαρακτηριστικά Πραγματική γωνία προβολής Φορμά FX Nikon ή άλλης εταιρίας με ίδια χαρακτηριστικά Ωφέλιμα pixel 24,3 εκατομμύρια Αισθητήρας εικόνας Αισθητήρας CMOS 35,9 x 24,0 mm Συνολικά pixel 24,7 εκατομμύρια Σύστημα απομάκρυνσης σκόνης Καθαρισμός αισθητήρα εικόνας, δεδομένα αναφοράς για απομάκρυνση σκόνης από τη φωτογραφία (απαιτείται το προαιρετικό λογισμικό Capture NX- D) Μέγεθος εικόνας (pixel) Περιοχή εικόνας FX (36 x 24) x (Μεγ.), x (Μεσ.), x (Μικ.). Περιοχή εικόνας DX (24 x 16) x (Μεγ.), x (Μεσ.), x (Μικ.). Φωτογραφίες με φορμά FX σε ζωντανή προβολή video x (Μεγ.), x (Μεσ.), x (Μικ.). Φωτογραφίες με φορμά DX σε ζωντανή προβολή video x (Μεγ.), x (Μεσ.), x (Μικ.) Αποθήκευση - Μορφή αρχείων NEF (RAW): 12 ή 14 bit, συμπίεση χωρίς απώλειες ή απλή συμπίεση. JPEG: συμβατότητα με JPEG- Baseline με συμπίεση fine (περίπου 1 : 4), normal (περίπου 1 : 8) ή basic (περίπου 1 : 16) (Προτεραιότητα μεγέθους). Διατίθεται συμπίεση βέλτιστης ποιότητας. NEF (RAW)+JPEG: μία φωτογραφία που έχει εγγραφεί σε μορφή NEF (RAW) και JPEG 1

Προκήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού

Προκήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΚΥΑ 679/22.08.96) Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 Ξάνθη Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη εστίαση (AF): Λειτουργία αυτόματης εστίασης ενός καρέ (AF-S), διαρκής λειτουργία αυτόματης εστίασης

Αυτόματη εστίαση (AF): Λειτουργία αυτόματης εστίασης ενός καρέ (AF-S), διαρκής λειτουργία αυτόματης εστίασης Προδιαγραφές της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής SLR D4 της Nikon Τύπος φωτογραφικής μηχανής Μονοοπτική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή reflex Υποδοχή φακού Μοντούρα F της Nikon (με σύζευξη AF και επαφές AF)

Διαβάστε περισσότερα

Φακός: AF DX Fisheye-Nikkor 10,5mm f/2,8g ED Έκθεση: Λειτουργία [M], 1/1000 δευτερόλεπτα, f/2,8 Ισορροπία λευκού: Συννεφιά Ευαισθησία: ISO 1600

Φακός: AF DX Fisheye-Nikkor 10,5mm f/2,8g ED Έκθεση: Λειτουργία [M], 1/1000 δευτερόλεπτα, f/2,8 Ισορροπία λευκού: Συννεφιά Ευαισθησία: ISO 1600 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Φακός: AF DX Fisheye-Nikkor 10,5mm f/2,8g ED Έκθεση: Λειτουργία [M], 1/1000 δευτερόλεπτα, f/2,8 Ισορροπία λευκού: Συννεφιά Ευαισθησία: ISO 1600 Σύστημα στοιχείων ελέγχου φωτογραφιών: Ζωηρό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΡΥΞ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας : 49100 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:03(ΕΛΚΕ)/2011

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:03(ΕΛΚΕ)/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37073-37063 / Fax (28210) 37082

Διαβάστε περισσότερα

Φακός: AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2,8g ED Ποιότητα εικόνας: 14 bit RAW (NEF) Έκθεση: Λειτουργία [M], 1/250 δευτερόλεπτα, f/8 Ισορροπία λευκού:

Φακός: AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2,8g ED Ποιότητα εικόνας: 14 bit RAW (NEF) Έκθεση: Λειτουργία [M], 1/250 δευτερόλεπτα, f/8 Ισορροπία λευκού: Φακός: AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2,8g ED Ποιότητα εικόνας: 14 bit RAW (NEF) Έκθεση: Λειτουργία [M], 1/250 δευτερόλεπτα, f/8 Ισορροπία λευκού: Θερμοκρασία χρώματος (4550K) Ευαισθησία ISO: ISO 100 Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002819138 2015-06-03

15PROC002819138 2015-06-03 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σοφ. Βενιζέλου 1 Λυκόβρυση Τηλ: 210 2845940 Fax: 210 2840740 E-mail: inst.itap@nagref.gr Λυκόβρυση, 03/06/2015 Αριθ. Πρωτ.: 818 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 07/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Καζαρλής Σπυρίδων Μαστοροκώστας Πάρις Χειλάς Κωνσταντίνος Σέρρες, 13 / 6 / 2013

Καζαρλής Σπυρίδων Μαστοροκώστας Πάρις Χειλάς Κωνσταντίνος Σέρρες, 13 / 6 / 2013 Αρχιμήδης ΙΙΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνσιμού ΤΗΛ.23210-49239,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΔΡΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟ Υ.ΠΕ.ΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20%

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002839923 2015-06-11

15PROC002839923 2015-06-11 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 'Η ΣΤΗΡΙΞΗ' Πληροφ. κ Αλατζά Κυριακή Τηλ. 2542350120 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ The Programme is co-funded by the European

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Για προμήθεια Ηλεκτρικών συσκευών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Για προμήθεια Ηλεκτρικών συσκευών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 22. 7. 2015 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 3773 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για προμήθεια Ηλεκτρικών συσκευών Ο Δήμος Κυθήρων δυνάμει της υπ αρίθμ 46/2015 (ΑΔΑ: ΩΥΑΟΩΛΨ-2ΣΘ) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση: Ιωλκού & Αναλήψεως Πληροφορίες : Κ.Χριστοδούλου

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 656 Αρ. Προκήρυξης: 10/2015

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 656 Αρ. Προκήρυξης: 10/2015 Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75: «ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75: «ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75: «ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων των Κ.Υ Ικαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού»

Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού» Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού» του Υποέργου 4 Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 23-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Gr Πού θα το βρείτε Βρείτε αυτό που ζητάτε: i Το Ευρετήριο E&A σελ. iv ix Ξέρετε τι θέλετε να κάνετε αλλά δεν γνωρίζετε το όνομα της λειτουργίας; Βρείτε το στο

Διαβάστε περισσότερα