Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 2, ΞΑΝΘΗ Τμ. Προμηθειών, τηλ.: Φαξ.: , Ξάνθη Α.Π. 072 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας ΘΕΜΑ: Έγκριση α) Διενέργειας και β) Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, λαμβάνοντας υπόψη το νομοθετικό πλαίσιο του κάτωθι τμήματος Β., του παρόντος, αποφάσισε να εγκρίνει στη Συνεδρίαση 336/205 τη διενέργεια και τη διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται ως ακολούθως στα τμήματα Α και Γ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Συνημμένα: Αναπλ. Καθηγητής Παντελεήμων Μπότσαρης Αναπληρωτής Πρύτανη Δ.Π.Θ. Α. Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης) Δημόσιου Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού Προμήθειας Β. Νομοθετικό πλαίσιο Γ. Διακήρυξη Δημόσιου Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού Προμηθειών

2 Α. Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης) Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού Προμήθειας Αναθέτουσα Αρχή: Είδος Διαγωνισμού: Τύπος Προμήθειας: Τίτλος Διαγωνισμού: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠ. ΘΡΑΚΗΣ Επαναληπτικός Δημόσιος Πρόχειρος (Συνοπτικός) Διαγωνισμός Προμήθειας Προμήθεια αγαθών-υλικών Προμήθεια Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρολογικού και Εργαστηριακού Εξοπλισμού Κωδικοί CPV των προς προμήθεια ειδών: 302, 38-5 Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη σε ευρώ ( ) 3.350,00 Φ.Π.Α. Πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (ποσό: 7.20,50 ) Τίτλος Έργου στο οποίο εντάσσεται ο Δημόσιος Διαγωνισμός : Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: Δίδακτρα, χορηγίες, δωρεές και πάσης φύσεως εισφορές Κωδικός έργου Ε.Λ./Δ.Π.Θ.: ΚΕ Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.): κος Λάζαρος Ηλιάδης Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ., τηλ. επικοινωνίας: , Απόφαση έγκρισης της διενέργειας & διακήρυξης του παρόντος δημόσιου διαγωνισμού Εγκρίθηκε στη Συνεδρίαση 336/205 της Επιτροπής Ερευνών Δ.Π.Θ. Αρ. Πρωτοκ. (i) της Διακήρυξης, και (ii) της 443/ (ΑΔΑ: 6ΔΚΥ46ΨΖΥ-ΡΟ8) Απόφασης Έγκρισης Αποτελέσματος, του αρχικού (ΑΔΑ: ΩΤΚ46ΨΖΥ-Δ6Ψ) διαγωνισμού: Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών Ημερομηνία Διενέργειας διαγωνισμού 3/5/205, ημέρα: Τετάρτη, ώρα: 0:00 π.μ. (αποσφράγισης προσφορών): (από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών/Ε.Δ.Δ.Α.Π.) Τόπος Διενέργειας του διαγωνισμού: Διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ., Αθανασίου Πανταζίδου 93, Ορεστιάδα, Τ.Κ , τηλ. Επικοινωνίας: Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: /5/205, ημέρα: Δευτέρα, ώρα: 2:00 μ.μ. Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι: Τόπος Κατάθεσης προσφορών: Γραφεία Επιτροπής Ερευνών Δ.Π.Θ. ο Κτίριο Διοίκησης, Πανεπιστημιούπολη Δ.Π.Θράκης Περιοχή Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη Τ.Κ Υπ. κας Λίνας Βολτέζου τηλ. επικοινωνίας: Τόπος Παράδοσης των προς προμήθεια ειδών: Διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ., Αθανασίου Πανταζίδου 93, Ορεστιάδα, Τ.Κ , τηλ. επικοινωνίας: Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού: Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά με την διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού, τους όρους της διακήρυξης και τις διαδικασίες προσφυγής κα Ευγενία Οτέμπερη, τηλ. επικοινωνίας: , Δρ Παναγιώτης Μαρχαβίλας, Προϊστάμενος Τμ. Προμηθειών Ειδικού Λογαριασμού ΔΠΘ, Βασ. Σοφίας 2, 6700 Ξάνθη, τηλ Διάθεση της αναλυτικής διακήρυξης του Τμήμα Προμηθειών Ειδικού Λογαριασμού ΔΠΘ, Βασ. Σοφίας 2

3 διαγωνισμού, και των συμπληρωματικών 2, 6700 Ξάνθη, τηλ εγγράφων της σύμβασης : Από την ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού του Δ.Π.Θ. στο δικτυακό τόπο Αρ. Πρωτοκ. της Διακήρυξης του παρόντος 072/ δημόσιου διαγωνισμού : Γλώσσα επικοινωνίας: Ελληνικά Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία: Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα Να δεσμεύουν τους προμηθευτές για 20 ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Διαγωνιζόμενοι που θα συμμετέχουν στις διαδικασίες του διαγωνισμού με αντιπρόσωπό τους, θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους και παραστατικό εκπροσώπησης. Αρ. Πρωτ. της απόφασης συγκρότησης, κατόπιν 79/ (ΑΔΑ:7ΤΖΙ46ΨΖΥ-Κ6Ξ) κλήρωσης (σύμφωνα με το αρ. 26, του Ν.4024/20), των Επιτροπών (i) Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ), και (ii) Παραλαβής, στο πλαίσιο του ως άνω αναφερόμενου έργου 3

4 Β. Νομοθετικό πλαίσιο Το Π.Δ. 432/98 περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών Αξιοποιήσεως κονδυλίων για εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Β/89 (ΦΕΚ Β 920/ ). Τις διατάξεις της ΚΥΑ/679/ (ΦΕΚ 826Β), που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του εδαφίου γ παρ. 0 του άρθρου 2 του Ν.2233/994, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/200. Το Π.Δ. 8/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (στο βαθμό που οι διατάξεις του δεν συγκρούονται με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και το νομικό πλαίσιο που διέπει τους Ειδικούς Λογαριασμούς των ΑΕΙ). Τις διατάξεις του Ν (ΦΕΚ Α 60/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» Ότι για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.403/20, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται ΚΑΙ κράτηση ύψους 0,0%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α ΕΞ 203/ έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 0,0% διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ). Τις σχετικές διατάξεις του Οδηγού Χρηματοδότησης & Διαχείρισης, και του Οδηγού Προμηθειών, του Ειδικού Λογαριασμού του Δ. Π. Θράκης, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π. Θράκης. Την απόφαση του Συμβουλίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης περί «Ορισμού και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» (ΦΕΚ Β 2997/ ) σχετικά με: (i) τον ορισμό του κ. Παντελεήμονος Μπότσαρη, Αν. Καθηγητή του Δ.Π.Θ., ως Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας & Καινοτομίας, και (ii) τη μεταβίβαση σ αυτόν, των αρμοδιοτήτων του Πρύτανη του Δ.Π.Θ. που αφορά στην Προεδρία της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.Θ. Την απόφαση χρηματοδότησης και το τεχνικό δελτίο της εγκεκριμένης πράξης του εν λόγω προγράμματος. Το αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου της Πράξης/Εργου για την έγκριση διενέργειας και της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού Την απόφαση που ελήφθη από την Επιτροπή Ερευνών για την έγκριση διενέργειας και της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού Το αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου της Πράξης/Έργου, για τη συγκρότηση κατόπιν κλήρωσης (σύμφωνα με το αρ. 26, του Ν.4024/20), των Επιτροπών ( i) Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ), και (ii) Παραλαβής, στο πλαίσιο του ως άνω αναφερόμενου έργου. 4

5 Την απόφαση που ελήφθη από την Επ. Ερ., για την έγκριση της συγκρότησης, κατόπιν κλήρωσης (σύμφωνα με το αρ. 26, του Ν.4024/20), των Επιτροπών ( i) Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ), και (ii) Παραλαβής, στο πλαίσιο του ως άνω αναφερόμενου έργου. Τις διατάξεις του Ν.386/200 (ΦΕΚ Ά 2) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. Το άρθρο 26 Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης, του Ν.4024/20. 5

6 Γ. Διακήρυξη του Δημόσιου Διαγωνισμού Προμηθειών 6

7 Περιεχόμενα. Όροι Διαγωνισμού Τεχνικές προδιαγραφές Σχέδιο Σύμβασης

8 . Όροι Διαγωνισμού. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία έχει συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (ν. 253/997 Α 39), εφόσον η δημοπρατούμενη σύμβαση υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της ως άνω Συμφωνίας. Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά χωρίς να απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα κοινοπραξία υποχρεούται να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από κοινοπραξία οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 2. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) του προμηθευτή με τον Ειδ ικό Λογαριασμό του Δ. Π. Θράκης θα γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. 3. Οι προσφορές θα κατατίθενται, με ποινή αποκλεισμού, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) τις παρακάτω ενδείξεις (ετικέτα Νο ), εντός του οποίου θα εμπεριέχονται ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με την κάτωθι ετικέτα (Νο 2) : Ετικέτα Νο Για τις Ομάδες Ειδών: (*) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Στοιχεία του υποψηφίου : Επωνυμία:. Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. : /. (Είναι απαραίτητο στοιχείο) Διεύθυνση:.. Αριθμό τηλεφώνου:.. (Είναι απαραίτητο στοιχείο) . (Είναι απαραίτητο στοιχείο) Για το Διαγωνισμό: «Τίτλος διαγωνισμού σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες» Κωδικός Έργου:... Αριθμός Πρωτοκόλλου της Διακήρυξης:.... Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.): «Στοιχεία του Ε.Υ. σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες» Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών: «Σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες» ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο Ετικέτα Νο 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Για την Ομάδα Ειδών: (*) Στοιχεία του υποψηφίου : Επωνυμία:. Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. : /. (Είναι απαραίτητο στοιχείο) Διεύθυνση:.. Αριθμό τηλεφώνου:.. (Είναι απαραίτητο στοιχείο) . (Είναι απαραίτητο στοιχείο) 8

9 Για το Διαγωνισμό: «Τίτλος διαγωνισμού σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες» Κωδικός Έργου:... Αριθμός Πρωτοκόλλου της Διακήρυξης:.... Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.): «Στοιχεία του Ε.Υ. σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες» Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών: «Σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες» ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο (*) Στην περίπτωση τμηματικής κατακύρωσης (δηλ. ανά ομάδα ειδών), πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να κατατεθούν ξεχωριστοί φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για την κάθε ομάδα ειδών, με σαφή αναφορά σ αυτές 4. Οι προσφορές (Οικονομική και Τεχνική) θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Με εξαίρεση τα τυχόν συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι και στην Αγγλική γλώσσα. 5. Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε Ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο νόμισμα εκτός από το ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6. Εναλλακτικές Προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 8. Ο προσφέρων εφόσον συμμετέχει στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του υποβάλλει παραστατικό εκπροσώπησης. 9. Προσφορές που θα υποβληθούν ή περιέλθουν στην Ε.Δ.Δ.Α.Π με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 0. Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (Ε.Δ.Δ.Α.Π).. Η σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα 2. Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (0) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 3. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα (0) ημερών από την κοινοποίηση της κατακύρωσης, λύεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο, της Αναθέτουσας Αρχής επιφυλασσομένης της αναζήτησης κάθε ζημιάς από την αιτία αυτή. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά σε κοινοποίηση κατακύρωσης στον επόμενο υποψήφιο βάσει του πίνακα κατάταξης κοκ. 4. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, να αποφασίσει την τελική ματαίωση της προμήθειας που διενεργεί με την παρούσα διακήρυξη. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες, να δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 5. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων και απαιτήσεων του συγκεκριμένου έργου η δωρεάν προσφορά υπηρεσιών ή επιπλέον συνοδευόντων στοιχείων τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της διακήρυξης δεν αποκλείονται, θα διαχωρίζονται όμως σαφώς τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική προσφορά και θα συνεκτιμώνται από την Ε.Δ.Δ.Α.Π.. 6. Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 7. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, θα αναγγέλλει-παραγγέλλει στον ανάδοχο, τις ημερομηνίες παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών. 8. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται από τον ανάδοχο εντός 20 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας τους από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου. 9

10 9. Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει στους χώρους του Δ.Π.Θ. στην πόλη Ορεστιάδα, κατόπιν συνεννοήσεως με τον Υπεύθυνο της πράξης - Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου. 20. Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών στους προμηθευτές θα γίνει με την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αντίστοιχων ειδών. Για τους προμηθευτές Ελληνικής Επικράτειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Νόμου 298/94 (ΦΕΚ 43/Α/ ) παρακρατείται φόρος επί του καθαρού ποσού της αξίας των υπό προμήθεια ειδών. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του προμηθευτή. 2. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.403/20, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,0%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α ΕΞ 203/ έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 0,0% διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ). 22. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που θα περιγράφονται στην υπογεγραμμένη σύμβαση με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα) και εφόσον έχει καταβληθεί η σχετική χρηματοδότηση στον Ειδικό Λογαριασμό του Δ.Π.Θ. 23. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Ξάνθης. 0

11 2. Τεχνικές προδιαγραφές 2. Περιγραφή του έργου Σύντομη περιγραφή του έργου: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» 2.2 Είδη προς Προμήθεια και τεχνικά χαρακτηριστικά Ομάδα Ειδών : Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες Προϋπολογισμός (με/χωρίς ΦΠΑ) : ,00 / ,00 α/α CPV Είδος προς προμήθεια Ποσότητα Κόστος (χωρίς ΦΠΑ)( ) Ποσοστό ΦΠΑ (%) ΦΠΑ ( ) Συνολική αξία ( ) 302 Τηλεόραση με τροχήλατη βάση οθόνης Γενικά Μέγεθος οθόνης 49 Τύπος οθόνης LED Ανάλυση 920x080 Dynamic MCI Hz BLU Type Edge LED Micro Pixel Control (Local Dimming) Εικόνα Triple XD Engine Aspect Ratio 8 modes (6:9, Just scan,original, Full Wide,4:3,4:9,Cinema Zoom,Zoom) Picture Mode 8 Mode (Vivid/ Stan dard/ Eco/ Cinema/ Game/ Photo/ isf Expert/isf Expert2 Ψηφιακή Λήψη Επίγεια (mpeg4) DVB-T2 & DVB-C Αναλογική Λήψη CI+ Smart Color Gradation Resolution Upscaler (Plus/Basic) Dynamic Color Enhancer Just Scan (: Pixel Matching) 0% OverScan (HDMI/ Component /RF) 080i / 080p / 720p Real Cinema 24p AV Mode (Picture & Sound) (Off / Cinema / Game) (3D/MPEG) Noise Reduction Contrast Optimizer Picture Wizard II (2D) 3D Προδιαγραφές 3D Τύπος 3D FPR Supporting Format S/S, T/B, C/B, F/S Format Auto Detection Nαι 3D to 2D Convert Source Nαι 3D Depth Control Nαι 3D Viewpoint Control -0~+0 (default : 0).097, ,44.350,00

12 3D Image Correction 3D Sound Zooming 3D Picture Mode Dual Play Ready 2D to 3D Convert Source 2D to 3D Mode 5 modes (Standard, Manual, Cinema, Sport, Extreme) Depth Control 0~+20 (default : 0) Viewpoint Control -0~+0 (default : 0) Format S/S, T/B, C/B, F/S 3D Moving Picture Format WMV, H.264 Ήχος Έξοδος ήχου L/R : 5W + 5W WF: 0W + 0W Σύστημα ηχείων 2.2 Ch Speaker system Αποκωδικοποιητής Dolby Digital Αποκωδικοποιητής DTS Σύστημα Surround ULTRA Surround Clear Voice II Τρόπος λειτουργίας ήχου 6 modes (Standard, News, Music, Cinema, Sport, Game) Έξυπνη ρύθμιση έντασης ήχου Sound Optimizer 3 modes(normal, Wall-Mount Type, Stand Type) Mono / Stereo / Dual (MTS/SAP) SubWoofer Optical Sound Sync Wireless Sound Sync apt-x codec Χαρακτηριστικά SIMPLINK (HDMI CEC) Teletext 2 USB 2.0 Skype MHL WiFi Direct Network File Browser WiDi Nαι Picture JPEG,JPS,MPO Input Labeling e-manual Quick Menu Auto Tuning / Programming Program (Channel) Edit (Add / Delete) Favorite Channel Programming Auto/Manual Clock On/Off Timer Sleep Timer Auto Off/ Auto Sleep Audio Codec AC3(Dolby Digital), EAC3(DDP), AAC, AAC HE, MPEG- Layer I&II, MP3, PCM, DTS Language 34 Language Divx (SD/HD/Plus HD) DivX HD Subtitle for DivX (Language) 45 Language EPG Motion eye care Smart Energy Saving Multi task (2 screen) Parent Lock Remote App Wi-Fi Ενσωματωμένο / Wi-Fi ReadyWi-Fi Ενσωματωμένο Miracast 2

13 2 302 Media Link 2nd Display DLNA Smart Phone Remote Controller (Remote App) Magic Remote Ενσωματωμένο Λειτουργίες Magic Remote Pointing / Gesture/ Wheel/ Voice Είσοδοι- έξοδοι (στο πλάι) USB (V) HDMI.4 (Simplink : HDMI CEC) 3 (V) CI Slot V Είσοδοι έξοδοι (πίσω) Είσοδος RF LAN Ψηφιακή έξοδος ήχου RS-232C (Control / SVC) Component In (Y,Pb,Pr) + Audio (V, Gender) Composite In (CVBS + Audio) Scart (Full) HDMI.4 (Simplink : HDMI CEC) (H) PC Audio Input Share with AV 2 Headphone out V ECO Κατανάλωση σε Λειτουργία (IEC62087 Ed 2) (W) 50 Σε κατάσταση αναμονής (W) 0.3 Αναλογία Φωτεινότητας (%) 65 Περιεκτικότητα σε Υδράργυρο (mg) 0 Παρουσία Μολύβδου - Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε συγκεκριμένα μέρη και εξαρτήματα για τα οποία δεν υπάρχει εναλλακτική τεχνολογική πρόταση, σύμφωνα με τις υφιστάμενες υποδείξεις της πιστοποίησης RoHS. ErP Class A+ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΧΗΛΑΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ Με φαρδιά βάση που εξασφαλίζει σταθερότητα Με 4 ρόδες που ασφαλίζουν Για οθόνες/τηλεοράσεις από 40" έως 60" Με ράφι στην κορυφή για τοποθέτηση κάμερας Με ράφι κάτω από την οθόνη για τοποθέτηση συσκευών (dvd κ.λπ) Ρυθμιζόμενο ύψος οθόνης Ρυθμιζόμενη κλίση οθόνης (από -5 έως +0 ) Περιστρεφόμενη θέση οθόνης κατά 90 για οριζόντια (landscape) ή κάθετη (portrait) χρήση Μέγιστο βάρος οθόνης: 45,5 kg Πρότυπα Vesa: , , , , , Επεξεργασμένες επιφάνειες, χωρίς αιχμηρές γωνίες για την αποφυγή ατυχημάτων Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Επεξεργαστής CPU Intel Quad Core i GHz with Turbo Boost up to 3.80 GHz (4MB L3 Cache) ή ισόδύναμο RAM Memory 8 GB Τύπος Δίσκου HDD Χωρητικότητα Δίσκου GB Sound Card Κάρτα Γραφικών Onboard Nvidia GeForce GTX 775M graphics processor with 2GB of GDDR5 memory ή ισόδύναμη Μνήμη κάρτας γραφικών 2 GB Λειτουργικό Σύστημα OS X Yosemite ή ισόδύναμο Σειρά Επεξεργαστή CPU Intel Core i5 ή ισόδύναμο Ταχύτητα Επεξεργαστή σε Ghz 3.40 GHz Τύπος Μνήμης RAM DDR , , ,00

14 3 302 Ταχύτητα Σκληρού Δίσκου (rpm) 7200 Κάρτα Δικτύου Διαθέτει Οπτικό Μέσο Δεν υποστηρίζεται Card Reader SDXC ή ισόδύναμο TV Tuner Δεν υποστηρίζεται HDMI Δεν υποστηρίζεται DVI Δεν υποστηρίζεται USB 2.0 Δεν υποστηρίζεται USB FireWire (IEEE 394) Δεν υποστηρίζεται ThunderBolt 2 WiFi 802.ac Πληκτρολόγιο Ασύρματο Ποντίκι Ασύρματο Οθόνη LED 27'' Ανάλυση 2560 x 440 Χρώμα Αλουμίνιο Γλώσσα Ελληνικά Βάρος σε Kg περίπου 9.50 κιλά Table με προστατευτική θήκη Operating System Apple ios 7 ή ισοδύναμο Display: Type 7.9" IPS TFT - LED backlight Resolution 2048 x 536 ( 326 ppi ) Touchscreen Multi-Touch FeaturesFingerprint resistant oleophobic coating Processor: Processor Apple A7 64-bit ComputingYes Memory: Storage 64 GB Communications: Cellular Technology 3G,4G Cellular Protocols GSM,UMTS,EDGE,CDMA 2 X EV-DO Rev. A,HSPA,HSPA+,LTE,DC-HSDPA,CDMA 2 X EV-DO Rev. B Band GSM 850/900/800/900 / UMTS 850/900/900/200 / CDMA 2 X 800/900 / LTE 700b/700c/800/800 DD/850/900/800/900/200/2600 / AWS 700/200 Wireless Connectivity 802. a/b/g/n,bluetooth 4.0 Camera: Rear-facing Camera 5 Megapixel HD Video Recording 080p Features Video stabilizer,tap to focus,photo and video geotagging,face detection in still images,5-megapixel isight camera,autofocus,facetime HD camera Front-facing Camera.2 Megapixel Location: Receiver A-GPS Multimedia: Supported Digital Video Formats MPEG-4 SP (up to 640x480),Motion JPEG (up to 280x720),H.264 High Profile Level 4.2 (up to 080p) Audio Two microphones,speaker Supported Digital Audio Formats MP3,WAV,AAC,AIFF,protected AAC,Audible,Apple Lossless Software: Preloaded Software Clock, Mail, Notes, Calendar, Contacts, Messages, 4 487,8 23 2,20 600,0

15 System Requirements for PC Connection: OS Required Camera, FaceTime, Photo Booth, Safari, Videos, Photos, App Store, Maps, Game Center, ibooks, Newsstand, Siri, icloud, Reminders, Music, itunes Store Microsoft Windows 7,Microsoft Windows Vista,Microsoft Windows XP Professional SP3 or later,microsoft Windows XP Home Edition SP3 or later,apple MacOS X or later,windows 8 Expansion and Connectivity: Expansion Slots x Nano-SIM card Interfaces x headphones, x Lightning Battery: Technology Lithium polymer Capacity 23.8 Wh Run Time Up to 0 hours Run Time Details Web browsing over Wi-Fi - up to 0 hour(s) Video playback - up to 0 hour(s) Audio playback - up to 0 hour(s) Web browsing over cellular data network - up to 9 hour(s) Miscellaneous: Colour Sensors Features Space grey Accelerometer, ambient light sensor, three-axis gyro sensor,digital compass Charging via USB, aluminum enclosure,voiceover screen reader, AirPrint, AirPlay, parental controls, Dictation, AssistiveTouch, MIMO technology, AirDrop, Apple M7 motion coprocessor Included Accessories Power adapter Cables Included x Lightning to USB cable Localisation English / United Kingdom Environmental Parameters: Min Operating Temperature 0 C Max Operating Temperature 35 C Humidity Range Operating5-95% (non-condensing) Min Storage Temperature -20 C Max Storage Temperature 45 C Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με Πληκτρολόγιο και Ποντίκι Λειτουργικό σύστημα Windows 8. GR ή ισοδύναμο Επεξεργαστής Intel Core i processor (8M cache, up to 3.9 GHz) ή ισοδύναμο Μητρική Intel Z87 Express Chipset ή αντίστοιχο Μνήμη RAM 6 GB DDR3-600MHz Σκληρός Δίσκος 2 ΤΒ 7200rpm + 32 GB SSD Οπτικός Δίσκος DVD-RW Κάρτα Γραφικών Radeon R GB ή αντίστοιχη Δικτύωση Ethernet 0/00/ Κουτί ΑΤΧ minitower Πληκτρολόγιο - Ποντίκι Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με Πληκτρολόγιο και Ποντίκι Λειτουργικό σύστημα Windows 7 Professional (GR 64 bit) & Windows 8 Pro License Media Gr ή ισοδύναμο Επεξεργαστής Intel Core i (3.20GHz) ή ισοδύναμο Μητρική με Chipset Intel Express Μνήμη RAM 4 GB DDR3 600MHz Σκληρός Δίσκος 500GB/7200 rpm Οπτικός Δίσκος DVD-RW Κάρτα Γραφικών Αυτόνομη GB Δικτύωση Ethernet 0/00/ , , , , , ,00

16 Εγγύηση 60 μηνών Πληκτρολόγιο - Ποντίκι Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με Οθόνη, Πληκτρολόγιο και Ποντίκι Κεντρική Μονάδα Επεξεργαστής Intel-CPU Core i ή ισοδύναμος Ταχύτητα 3.50 GHz Λειτουργικό Windows Bit ή ισοδύναμο Μνήμη 6 GB Τύπος Μνήμης DDR3 Ταχύτητα Μνήμης 600MHz Σκληρός Δίσκος SSD 240GB Sata III Σκληρός Δίσκος WD-Black 3TB HDD 3.5" με σύνδεση SATA III και ταχύτητα 7200 rpm Chipset Μητρικής Intel Τύπος Chipset Μητρικής Gigabyte-H97 (50/DDR3) ή ισοδύναμη Τύπος Υποστηριζόμενης Μνήμης DDR3 Carbide 200R Gaming case (Midi Tower,Black) ή αντίστοιχο Τροφοδοτικό 650W 4'' FAN Silent DVD±RW Double layer Gigabit Ethernet 0/00/ Mbps Wireless Lan (802.a/b/g/n) WIFIN Κανάλια Ήχου 5. Πληκτρολόγιο & ποντίκι Χρώμα Μαύρο Εργονομική σχεδίαση SLIM Σύνδεση Ασύρματη Bluetooth Διάταξη Πλήκτρων Αγγλικά Πλήκτρα συντομεύσεων 8 Τύπος Μπαταρίας x AA x AAA Εκτεταμένη διάρκεια μπαταρίας Ασύρματο ποντίκι Ποντίκι Τεχνολογίας laser Tilt Wheel Μικροσκοπικός δέκτης Unifying και εσωτερική θήκη αποθήκευσης Οθόνη Μέγεθος 23'' ή 24'' Τύπος IPS Panel, LED Διαγώνιος 23 in Ανάλυση 920 x 080 Αντίθεση 5 : Χρόνος απόκρισης 5 ms Συνδεσιμότητα HDMI, VGA Χρόνος Απόκρισης 5 ms Γωνία Θέασης (Οριζόντια) 78 ή καλύτερη Γωνία Θέασης (Κάθετη) 78 ή καλύτερη Οθόνη Μέγεθος 42 Ευκρίνεια Full HD Τεχνολογία LED Ανάλυση 920 x 080 Επεξεργαστής σήματος Triple XD Engine Ψηφιακός ΔέκτηςDVB-T Καλωδιακός Δέκτης (DVB-C) Κωδικοποίηση ψηφιακού σήματος MPEG4/MPEG2 Αudio Technology Virtual Surround, Dolby Digital, DTS Ισχύς Ηχείων 2 x 0 Watt Γλώσσα Teletext Ελληνικά Είσοδοι 3 x HDMI Είσοδος Component x RGB , , ,00 276, ,58 340,0

17 Είσοδος x Scart Audio x RCA (L/R) in Έξοδος x Optical Λοιπές Συνδέσεις xci Slot, 3xUSB 2.0, WiFi Πολύπριζο ασφαλείας Θέσεων 5 Προστασία υπέρτασης Διακόπτης Μήκος καλωδίου,5 μέτρο Τηλεφωνική Συσκευή Ενσύρματο Οθόνη Ανοιχτή ακρόαση Tablet Οθόνη: Διαγώνιος Οθόνης 8" Ανάλυση Οθόνης 200 x 920 pixels Τεχνολογία Οθόνης IPS panel Camera: Κάμερα μπροστά 2.0 Mp Κάμερα πίσω 8.0 Mp Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Λειτουργικό Σύστημα Android 4.4 (KitKat) Μοντέλο Επεξεργαστή Quad Core Snapdragon Ταχύτητα Επεξεργαστή 2.5 GHz Πυρήνες Επεξεργαστή 4πύρηνο Χωρητικότητα 6 GB Μνήμη RAM 3 GB Συνδεσιμότητα: WiFi Bluetooth GPS Θύρα USB Micro USB 2.0 Τύπος Κάρτας Μνήμης microsd Μέγιστη χωρητικ. κάρτας μνήμης 64 GB Ασύρματη Σύνδεση WiFi Μπαταρία: Τύπος Μπαταρίας Li-Ion Polymer Χωρητικότητα Μπαταρίας 6mAh Συσκευασία: Οδηγίες Χρήσης Καλώδιο Σύνδεσης Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με Οθόνη, Πληκτρολόγιο και Ποντίκι Επεξεργαστής Intel-CPU Core i ή ισοδύναμος Ταχύτητα Επεξεργαστή 3.50 GHz Software Windows Bit ή ισοδύναμο Μνήμη 6 GB Τύπος Μνήμης DDR3 Ταχύτητα Μνήμης 600MHz Σκληρός Δίσκος SSD 240GB SATA III ή ισοδύναμος Σκληρός Δίσκος WD-Black 3TB HDD 3.5" με σύνδεση SATA III και ταχύτητα 7200 rpm ή ισοδύναμος Chipset Μητρικής Intel ή ισοδύναμο Τύπος Chipset Μητρικής Gigabyte-H97 (50/DDR3) ή ισοδύναμη Τύπος Υποστηριζόμενης Μνήμης DDR3 Carbide 200R Gaming case (Midi Tower,Black) ή αντίστοιχο Τροφοδοτικό 650W 4'' FAN Silent DVD±RW Double layer Gigabit Ethernet 0/00/ Mbps 22,7 23 5,24 28,0 9, ,49 24,0 276, ,58 340,0 894, ,69.00,00 7

18 Wireless Lan (802.a/b/g/n) WIFIN Κανάλια Ήχου 5. Πληκτρολόγιο & ποντίκι Χρώμα Μαύρο Εργονομική σχεδίαση SLIM Σύνδεση Ασύρματη Bluetooth Διάταξη Πλήκτρων Αγγλικά Οκτώ πλήκτρα συντομεύσεων Τύπος Μπαταρίας x AA x AAA Εκτεταμένη διάρκεια μπαταρίας Ασύρματο ποντίκι Ποντίκι τεχνολογίας laser Tilt Wheel Μικροσκοπικός δέκτης Unifying και εσωτερική θήκη αποθήκευσης Οθόνη Μέγεθος 23'' ή 24'' Τύπος IPS Panel, LED Διαγώνιος 23 in Ανάλυση 920x080 Αντίθεση 5 : Χρόνος απόκρισης 5 ms Συνδεσιμότητα HDMI, VGA Χρόνος Απόκρισης 5 ms Γωνία Θέασης (Οριζόντια) 78 ή καλύτερη Γωνία Θέασης (Κάθετη) 78 ή καλύτερη Εκτυπωτής Τύπος εκτύπωσης Μονόχρωμη (ασπρόμαυρη) Ταχύτητα εκτύπωσης έως 28 σελ/λεπτό Ανάλυση εκτύπωσης έως 600 x 600 dpi Μηνιαίος κύκλος έως 30. σελίδες Συνδέσεις x USB 2.0 Θύρα Ethernet Μνήμη 32 MB Γλώσσα PCL5c PCL6 Postscript3 Smartphone/tablet applications Printback Συνιστ. μηνιαίος όγκος έως 500 σελίδες Λειτουργικό σύστημα Mac OS 0.3 Mac OS 0.4 Mac OS 0.5 Windows 2 Windows 7 Windows 8 32 Bit Windows 8 64 Bit Windows Vista Windows XP Card reader Όχι LCD οθόνη Όχι Εκτύπωση διπλής όψης Αυτόματη Εκτύπωση χωρίς Περιθώρια Όχι Εκτύπωση σε CD/DVD Όχι Τροφοδοσία χαρτιού 250 φύλλα Ελάχιστο βάρος χαρτιού 60 gr Μέγιστο βάρος Χαρτιού 23 gr Netswitch Interface 6 0/00Mbps RJ45 Ports Standards IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Transfer Rate 0/00 Input power: Power Adaptor Operating Temperature: 0 C to 40 C Auto-MDI/MDI-X and auto learning Package Contents: Power Cord, Installation Guide, Rackmount Kit, Rubber Feet Πολύπριζο ασφαλείας Θέσεων 5 Προστασία υπέρτασης Διακόπτης Μήκος καλωδίου,5 μέτρο 8 3, ,8 40,00 44, ,27 54,9 22, ,24 28,0

19 Τηλεφωνική Συσκευή Ενσύρματο Οθόνη Ανοιχτή ακρόαση Φορητός υπολογιστής με Trackpoint Επεξεργαστής Intel Core i5 2,6GHz με Hyper-Threading technology/intel vpro ή ισοδύναμος Μνήμη RAM 8 GB DDR3 Χωρητικότητα δίσκου 20 GB SSD Οθόνη 4 600*900 Κάρτα γραφικών Intel HD, x VGA, ή ισοδύναμη Κάρτα HD Ενσύρματο δίκτυο Gigabit Ethernet Ασύρματο δίκτυο Wi-fi 802.a/b/g/n, Bluetooth Θύρα USB USB 3.0 x, USB 2.0 x3 Θύρα μικροφώνου Θύρα ακουστικών Επιπλέον Fingerprint reader Αναγνώστης μνήμης 4 in Μπαταρία 6 Cell Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 8 Professional ή ισοδύναμο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με Πληκτρολόγιο και Ποντίκι Λειτουργικό σύστημα Windows 7 Professional (GR 64 bit) & Windows 8 Pro License Media Gr Επεξεργαστής Intel Core i (3.20GHz) ή ισοδύναμο Μητρική με Chipset Intel Express Μνήμη RAM 4 GB DDR3 600MHz Σκληρός Δίσκος 500GB/7200 rpm Οπτικός Δίσκος DVD-RW Κάρτα Γραφικών Αυτόνομη GB Δικτύωση Ethernet 0/00/ Εγγύηση 60 μηνών Πληκτρολόγιο - Ποντίκι UPS Line Interactive με προσομοιωμένη ημιτονοειδή τάση στην έξοδο. Ισχύς: 650VA / 390Watt Εκκίνηση χωρίς την ύπαρξη δικτύου Ευανάγνωστη οθόνη LED Γρήγορη φόρτιση των μπαταριών Θύρα USB (για τα μοντέλα AP) Αυτονομία έως 0 min (50%φορτίο) Με μικροεπεξεργαστή ελέγχου και ενσωματωμένο κύκλωμα σταθεροποίησης τάσης εισόδου για μεγαλύτερη αξιοπιστία. Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Επεξεργαστής: Intel Core i5-420u.70 GHz Μνήμη RAM: 8 GB - DDR3 SDRAM MHz Σκληρός Δίσκος: 500 GB - SSHD (8 GB) rpm Κάρτα Γραφικών: Intel HD Graphics 4400 Οθόνη: 3.3" TrueLife LED IPS touch - 920x080 Ενσύρματο Δίκτυο: 0/00/ Mbps Gigabit Ethernet LAN Ασύρματο Δίκτυο: Wi-Fi 802.b/g/n Bluetooth: Bluetooth 4.0 Camera: Ενσωματωμένη HD WebCam με μικρόφωνο, Card Reader: Cardreader, Θύρες USB: 2 x USB 3.0, x USB 2.0 Εξοδοι εικόνας: VGA out, x HDMI out Μπαταρία: Li-Ion Βάρος:.67 Kg Λειτουργικό Σύστημα: Windows 8. PROFESSIONAL 64 Bit 9, ,49 24,0.056, ,09.300, , ,98 3., , ,80 400,0 934, ,04.50,00 9

Προκήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού

Προκήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΚΥΑ 679/22.08.96) Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 Ξάνθη Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη εστίαση (AF): Λειτουργία αυτόματης εστίασης ενός καρέ (AF-S), διαρκής λειτουργία αυτόματης εστίασης

Αυτόματη εστίαση (AF): Λειτουργία αυτόματης εστίασης ενός καρέ (AF-S), διαρκής λειτουργία αυτόματης εστίασης Προδιαγραφές της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής SLR D4 της Nikon Τύπος φωτογραφικής μηχανής Μονοοπτική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή reflex Υποδοχή φακού Μοντούρα F της Nikon (με σύζευξη AF και επαφές AF)

Διαβάστε περισσότερα

Φακός: AF DX Fisheye-Nikkor 10,5mm f/2,8g ED Έκθεση: Λειτουργία [M], 1/1000 δευτερόλεπτα, f/2,8 Ισορροπία λευκού: Συννεφιά Ευαισθησία: ISO 1600

Φακός: AF DX Fisheye-Nikkor 10,5mm f/2,8g ED Έκθεση: Λειτουργία [M], 1/1000 δευτερόλεπτα, f/2,8 Ισορροπία λευκού: Συννεφιά Ευαισθησία: ISO 1600 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Φακός: AF DX Fisheye-Nikkor 10,5mm f/2,8g ED Έκθεση: Λειτουργία [M], 1/1000 δευτερόλεπτα, f/2,8 Ισορροπία λευκού: Συννεφιά Ευαισθησία: ISO 1600 Σύστημα στοιχείων ελέγχου φωτογραφιών: Ζωηρό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΡΥΞ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας : 49100 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:03(ΕΛΚΕ)/2011

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:03(ΕΛΚΕ)/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002819138 2015-06-03

15PROC002819138 2015-06-03 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σοφ. Βενιζέλου 1 Λυκόβρυση Τηλ: 210 2845940 Fax: 210 2840740 E-mail: inst.itap@nagref.gr Λυκόβρυση, 03/06/2015 Αριθ. Πρωτ.: 818 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37073-37063 / Fax (28210) 37082

Διαβάστε περισσότερα

Φακός: AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2,8g ED Ποιότητα εικόνας: 14 bit RAW (NEF) Έκθεση: Λειτουργία [M], 1/250 δευτερόλεπτα, f/8 Ισορροπία λευκού:

Φακός: AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2,8g ED Ποιότητα εικόνας: 14 bit RAW (NEF) Έκθεση: Λειτουργία [M], 1/250 δευτερόλεπτα, f/8 Ισορροπία λευκού: Φακός: AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2,8g ED Ποιότητα εικόνας: 14 bit RAW (NEF) Έκθεση: Λειτουργία [M], 1/250 δευτερόλεπτα, f/8 Ισορροπία λευκού: Θερμοκρασία χρώματος (4550K) Ευαισθησία ISO: ISO 100 Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 07/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΔΡΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟ Υ.ΠΕ.ΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20%

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002839923 2015-06-11

15PROC002839923 2015-06-11 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Για προμήθεια Ηλεκτρικών συσκευών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Για προμήθεια Ηλεκτρικών συσκευών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 22. 7. 2015 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 3773 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για προμήθεια Ηλεκτρικών συσκευών Ο Δήμος Κυθήρων δυνάμει της υπ αρίθμ 46/2015 (ΑΔΑ: ΩΥΑΟΩΛΨ-2ΣΘ) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Καζαρλής Σπυρίδων Μαστοροκώστας Πάρις Χειλάς Κωνσταντίνος Σέρρες, 13 / 6 / 2013

Καζαρλής Σπυρίδων Μαστοροκώστας Πάρις Χειλάς Κωνσταντίνος Σέρρες, 13 / 6 / 2013 Αρχιμήδης ΙΙΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνσιμού ΤΗΛ.23210-49239,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 'Η ΣΤΗΡΙΞΗ' Πληροφ. κ Αλατζά Κυριακή Τηλ. 2542350120 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ The Programme is co-funded by the European

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 656 Αρ. Προκήρυξης: 10/2015

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 656 Αρ. Προκήρυξης: 10/2015 Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση: Ιωλκού & Αναλήψεως Πληροφορίες : Κ.Χριστοδούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων των Κ.Υ Ικαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75: «ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75: «ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75: «ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Εθνικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia Προϋπολογισμός Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 1 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 25η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: Αρχαία Κόρινθος Ταχ.Κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα