ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ."

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ ζε εξγαζηεξηαθό ρώξν Development of security alarm system in working area Σνπ θνηηεηή ΒΔΛΛΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟΤ Αξ. Μεηξψνπ: 4994 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο Γξ. Μαγθαθάο Λπθνχξγνο Καβάια, Οθηψβξηνο

2 ΠΡΟΛΟΓΟ Η εξγαζία απηή απνηειεί ηελ πηπρηαθή κνπ εξγαζία ζηα πιαίζηα ησλ ζπνπδψλ κνπ ζην Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ηνπ Σερλνινγηθνχ Ιδξχκαηνο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Η εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο μεθίλεζε ηνλ Μάξηην ηνπ 2014 θαη νινθιεξψζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014 ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ θ. Γξ Μαγθαθά Λπθνχξγνπ θαζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. Η παξνχζα εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν ηελ κειέηε θαη εγθαηάζηαζε νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ θαη ηεο επίβιεςεο ελφο ρψξνπ κε έλα ζχζηεκα απφ θάκεξεο (CCTV) κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ή απφ απφζηαζε κέζσ smartphone. Η κειέηε, ν ζρεδηαζκφο θαη ε εγθαηάζηαζε πξνυπνζέηνπλ γλψζε, εμεηδίθεπζε, ιεπηνκεξή αλάιπζε ηνπ ρψξνπ θαη ηεο ηερλνινγίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Αηζζάλνκαη ηελ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θαζεγεηή θ. Γξ. Μαγθαθά Λπθνχξγν ηφζν γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ζέκαηνο, φζν θαη γηα ην ακείσην ελδηαθέξσλ θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ ακέξηζηε θαζνδήγεζε θαη ζπκπαξάζηαζε πνπ καο παξείρε φιν απηφ ην δηάζηεκα. 2 Σ ε λ ί δ α

3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πρόλογοσ...2 Περίληψη.4 Abstract.5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1.Τι είναι το cctv. 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κάμερεσ cctv Φακοί καμερϊν...11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Πωσ επιλζγω τη ςωςτή κάμερα αςφαλείασ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Λόγοι για αν αποκτήςετε κάμερεσ αςφαλείασ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. <<Μυςτικά>> Στην εγκατάςταςη ςυςτημάτων αςφαλείασ...23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μελζτη εγκαταςτάςεισ ςυςτήματοσ cctv Ιδανική λφςη για : το κατάςτημα Ιδανική λφςη για : το ςοφπερ μάρκετ Ιδανική λφςη για : την εταιρεία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Εγκατάςταςη cctv ςε εργαςτηριακό χϊρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. CCTV: προϊόντα και λφςεισ. 37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Υλικά που χρηςιμοποιηθήκαν...47 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Κοςτολόγιο..52 Συμπεράςματα Βιβλιογραφία Σ ε λ ί δ α

4 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο, είλαη έλα θιεηζηφ θχθισκα θακεξψλ (CCTV), κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνχκε λα έρνπκε 24σξε θάιπςε ζηνλ ρψξν πνπ ζέινπκε λα θαηαγξάςνπκε. Θα κπνξνχκε λα ειέγρνπκε ηνλ ρψξν θαη απφ απφζηαζε κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή καο ή ηνπ smartphone καο. Δπίζεο, ζηελ παξνχζα εξγαζία, ζαο παξνπζηάζνπκε ηξφπνπο ηνπνζέηεζεο θακεξψλ ζε δηάθνξνπο ρψξνπο (π.ρ. ζην θαηάζηεκα, ζηελ εηαηξία θαη ζην ζνχπεξ κάξθεη). Σέινο, αλαθέξνπκε, ζην πσο κπνξνχκε λα επηιέμνπκε ηελ ζσζηή θάκεξα αζθαιείαο θαη πνηνη είλαη νη ηξφπνη θαθήο εγθαηάζηαζεο ησλ θακεξψλ. 4 Σ ε λ ί δ α

5 ABSTRACT The subject of the present thesis, is about a closed circuit of cameras (CCTV), via which we can have a 24 hours monitoring in the space that we want to record. We will be able to inspect the space also from distance through our computer or our smartphone. Also, in the present thesis, we present to you installation modes of cameras in various spaces (eg in the shop, in the company and in the supermarket). Finally, we refer how we make the choice of a suitable security camera and which are the wrong installation modes of cameras. 5 Σ ε λ ί δ α

6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ CCTV Με ηνλ φξν CCTV (Closed Circuit TV) ελλννχκε έλα ζχζηεκα απφ θάκεξεο πνπ ζα παξαθνινπζεί ηνλ ρψξν πνπ ζέινπκε θαη ε εηθφλα ζα κπνξεί λα παξαηεξεζεί ζε κηα νζφλε θαη λα θαηαγξαθεί ζε έλα βίληεν. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο εγθαηάζηαζεο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε επίβιεςε ελφο ρψξνπ (π.ρ. ζε κηα ηξάπεδα, ζε έλα super market, θηι.) κε ζθνπφ ηελ έκκεζε πξνζηαζία ησλ ππαιιήισλ (π.ρ. απφ απεηιέο), ηνπ εκπνξεχκαηνο (π.ρ. θινπή) θαη ηνπ ρψξνπ (π.ρ. απφ βαλδαιηζκνχο, ππξθαγηέο, θηι.). Έρεη παξαηεξεζεί φηη ε χπαξμε θαη κφλν θακεξψλ παξαθνινχζεζεο ζε έλα ρψξν, ιεηηνπξγεί σο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο, θαζψο πξνθαινχλ κεγαιχηεξε ςπρνινγηθή πίεζε ζην άηνκν πνπ ζθέθηεηαη λα παξαλνκήζεη. ε κεγάινπο ρψξνπο κε πνιπθνζκία ην ζχζηεκα CCTV είλαη απαξαίηεην. Όκσο είλαη απαξαίηεηε ε πξνεηδνπνίεζε ηνπ θνηλνχ (π.ρ. κε ηακπέιεο) φηη ν ρψξνο παξαθνινπζείηαη, θαζψο κπνξεί λα βξεζείηε αληηκέησπνη κε ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ ηνηρείσλ. Η απινχζηεξε ινηπφλ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο CCTV απνηειείηαη απφ κηα θάκεξα, κηα νζφλε θαη έλα βίληεν (πξναηξεηηθφ). Θεσξεηηθά ε εγθαηάζηαζε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο CCTV είλαη απιή. Οη πεξηζζφηεξεο θάκεξεο CCD παξέρνπλ ζηελ έμνδν ηνπο ζχλζεην βίληεν ζήκα ηχπνπ PAL (PAL composite video) κε ην νπνίν κπνξείηε λα ηξνθνδνηήζεηε αθφκα θαη ηελ απιή ηειεφξαζε ζαο ή λα ην εγγξάςεηε ζην νηθηαθφ ζαο βίληεν κέζσ SCART. Σν ελ ιφγσ βίληεν ζήκα έρεη ηάζε 1Vpp ζηα 75Χ. Δπνκέλσο ε κεηαθνξά ηνπ ζήκαηνο απφ ηελ θάκεξα πξνο ηελ ηειεφξαζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ ρξήζε 20 κέηξσλ νκναμνληθνχ θαισδίνπ 75Χ, ρσξίο λα ππάξμεη θακία ηδηαίηεξα εκθάληζε απψιεηαο πνηφηεηαο ζην ζήκα. ε πεξίπησζε πνπ ε θάκεξα απέρεη θαηά πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηελ νζφλε, ηφηε κπνξείηε λα εθαξκφζεηε δηάθνξνπο κεζφδνπο επίιπζεο. Μεξηθέο ιχζεηο είλαη νη εμήο: α) Αλ ε νζφλε επηηήξεζεο είλαη κηα απιή ζπζθεπή ηειεφξαζεο, ηφηε κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα RF δηακνξθσηή (RF modulator) γηα λα κεηαηξέςεηε ην ζχλζεην ζήκα ζε ζήκα δηακνξθσκέλν. Απηφ κπνξεί λα κεηαδνζεί αξθεηά κέηξα καθξηά κέζσ ελφο νκναμνληθνχ θαισδίνπ 75Χ (π.ρ. RG58) γηα λα ηξνθνδνηήζεη ηελ ηειεφξαζε ζαο ζην ζεκείν πνπ ζπλδέεηε ηελ θεξαία. β) Αλ είλαη αδχλαηε ή πνιχ δχζθνιε ε δξνκνιφγεζε θαισδίσλ, ηφηε γηα απνζηάζεηο έσο 100 κέηξα κπνξείηε λα ζπλδέζεηε έλα πνκπφ UHF (ρακειήο ηζρχνο π.ρ. 100mW) ζηελ θάκεξα θαη έλαλ δέθηε ζηελ ηειεφξαζε. 6 Σ ε λ ί δ α

7 γ) Αλ ππάξρεη δίθηπν ππνινγηζηψλ, ηφηε κπνξείηε λα ζπλδέζεηε κηα εηδηθή θάκεξα δηθηχνπ πάλσ ζην δίθηπν θαη λα ηελ παξαθνινπζείηε θαηεπζείαλ απφ ηνλ ππνινγηζηή ζαο. Σα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα θιεηζηνχ θπθιψκαηνο ηειεφξαζεο απνηεινχληαη απφ 4 ηνπιάρηζηνλ θάκεξεο. Γηα λα απνθχγνπκε ηελ ρξήζε 4 νζνλψλ ρξεζηκνπνηνχκε είηε κηα ζπζθεπή ελαιιάθηε εηθφλσλ (switcher) πνπ εκθαλίδεη ηηο εηθφλεο δηαδνρηθά (π.ρ αλά 2 δεπηεξφιεπηα), είηε έλα πνιππιέθηε (multiplexer) πνπ δέρεηαη ηα ζήκαηα απφ ηηο 4 θάκεξεο θαη ζηελ έμνδν ηνπ ηξνθνδνηεί ηελ νζφλε κε έλα ζήκα πνπ πεξηέρεη είηε θαη ηα 4 ζήκαηα ζε δηάηαμε ζηαπξνχ, είηε ηα εκθαλίδεη δηαδνρηθά (δειαδή ιεηηνπξγεί θαη σο switcher). Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ βίληεν ζεκάησλ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη έλα απιφ νηθηαθφ βίληεν. Όκσο αθφκα θαη αλ ην ξπζκίζνπκε ζηελ αξγή εγγξαθή κε κηα θαζέηα 240 ιεπηψλ, δελ ζα κπνξέζνπκε λα γξάςνπκε πάλσ απφ 360 ιεπηά (δειαδή 6 ψξεο). Έπεηηα ε θαζέηα ζα γπξίζεη απφ ηελ αξρή θαη ζα γξάςεη πάλσ απφ ηα πξνεγνχκελα. Γη απηφ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί εηδηθέο ζπζθεπέο θαηαγξαθήο βίληεν (time lapse VCR) κε δηάθνξεο ηαρχηεηεο εγγξαθήο, θαηάιιειεο γηα λα κπνξνχκε λα γξάςνπκε πνιιά εηθνζηηεηξάσξα (κέρξη θαη 960 ψξεο!). Όκσο ην θφζηνο αγνξάο ηνπο δελ είλαη ην ίδην κε ηα νηθηαθά βίληεν Σα ηειεπηαία ρξφληα ηα αλαινγηθά βίληεν έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ ηα ςεθηαθά, κε απνηέιεζκα λα κηιάκε γηα ζπζθεπέο DVR (Digital Video Recorders). Αλ θαη ιίγν αθξηβφηεξεο, είλαη ζαθψο πξνηηκφηεξεο ιφγσ ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπο, φπσο α) ην ζήκα ηνπο εγγξάθεηαη ςεθηαθά ζε ζθιεξφ δίζθν ή DVD (απαιιαγή απφ ηα αλαινγηθά πξνβιήκαηα εγγξαθήο ζε θαζέηα), β) δελ ράλνπκε ηνλ ρξφλν γπξίζκαηνο ηεο θαζέηαο ζηελ αξρή, γ) εθαξκφδνληαη αιγφξηζκνη ζπκπίεζεο (mpeg4) γηα λα γξάθνπκε πεξηζζφηεξεο ψξεο, δ) θαηαγξάθνπλ ηαπηφρξνλα πνιιά θαλάιηα (π.ρ. 16 θάκεξεο), ε) ρξεζηκνπνηψληαο κεγαιχηεξν ζθιεξφ δίζθν (αλαβάζκηζε) κπνξνχκε λα απμήζνπκε ηνλ κέγηζην αξηζκφ εκεξψλ θαηαγξαθήο βίληεν, ζη) επεμεξγάδνληαη ηελ εηθφλα θάζε θάκεξαο θαη δελ ηελ θαηαγξάθνπλ αλ δελ ππάξρεη κεηαβνιή (γιηηψλνπλ ην γέκηζκα ηνπ ζθιεξνχ δίζθνπ κε ζηαηηθέο εηθφλεο), ψζηε λα γξάθνπκε πνιιέο κέξεο θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ εγγξαθέλησλ βίληεν λα έρεη λφεκα, δ) θαηαγξάθνπλ μερσξηζηά θάζε θάκεξα, ψζηε λα κπνξνχκε ηελ δνχκε είηε κφλε ηεο, είηε καδί κε ηηο ππφινηπεο, θηι. Σα ζπζηήκαηα DVR ππάξρνπλ ζε κνξθή απηφλνκεο ζπζθεπήο (standalone), αιιά θαη ζε κνξθή πιαθέηαο πνπ κπαίλεη ζε ππνινγηζηή (θζελφηεξε έθδνζε). Έλα ζχζηεκα CCTV κε DVR βαζηζκέλν ζε Η/Τ είλαη εχθνιν αλαβαζκίζηκν, θαζψο αληαιιαθηηθά ππνινγηζηψλ (κλήκεο, ζθιεξνί, θηι.) ππάξρνπλ ζε αθζνλία θαη ζε ρακειέο ηηκέο ζηελ αγνξά. Δπίζεο γιηηψλνπκε πνιιά ρξήκαηα ρξεζηκνπνηήζνπκε 7 Σ ε λ ί δ α

8 ηνλ ππάξρνλ ππνινγηζηή καο. Όζνλ αθνξά ηελ ηηκή ηνπο είλαη ηδηαίηεξα πξνζηηή, αλ αλαινγηζηνχκε φηη ν Η/Τ κε ηελ θάξηα αληηθαζηζηά ηνπο ελαιιάθηεο, ηνπο πνιππιέθηεο θαη ην κφληηνξ. Με άιια ιφγηα ηα θάλεη φια θαη ζπκθέξεη Δπνκέλσο γηα κηα ζχγρξνλε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο (αλαβάζκηζε) ηα κφλα πιηθά πνπ ρξεηάδεζηε είλαη νη θάκεξεο, έλα Η/Τ κε κηα νζφλε, κηα πιαθέηα κε ηηο θαηάιιειεο εηζφδνπο, ην πξφγξακκα θαηαγξαθήο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ βίληεν, ηξνθνδνζία γηα ηηο θάκεξεο θαη αξθεηά κέηξα θαιψδην γηα ηελ ζχλδεζε ησλ θακεξψλ κε ην ζχζηεκα θαηαγξαθήο. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δψζεηε ζηηο ηξνθνδνζίεο ησλ θακεξψλ, θαζψο πξέπεη λα ηηο ηξνθνδνηείηε κε ζηαζεξνπνηεκέλα ηξνθνδνηηθά 12V. Οη θάκεξεο έρνπλ κηα επαηζζεζία ζηηο ππεξηάζεηο θαη αλ ρξεζηκνπνηεζεί κε ζηαζεξνπνηεκέλα ηξνθνδνηηθά 12V, εχθνια ε ηάζε εμφδνπ ηνπο κπνξεί λα ππεξβεί ηα 13,5V θαη λα αρξεζηεπηνχλ νη θάκεξεο! Σα ζηαζεξνπνηεκέλα ηξνθνδνηηθά ηα πξνηείλνπκε αθφκα θαη γηα θάκεξεο πνπ δηαζέηνπλ εζσηεξηθά θπθιψκαηα ζηαζεξνπνίεζεο ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπο. 8 Σ ε λ ί δ α

9 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΑΜΔΡΔ CCTV 1)Δπαηζζεζία Η επαηζζεζία κηαο θάκεξαο CCD, είλαη ε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηεο ζε ζπλζήθεο ρακεινχ θσηηζκνχ. Οη πεξηζζφηεξνη θαηαζθεπαζηέο δειψλνπλ ηε ζηάζκε επαηζζεζίαο ησλ θακεξψλ ηνπο, σο κηα ειάρηζηε ηηκή θσηεηλφηεηαο ηεο εηθφλαο, ε νπνία απαηηείηαη κε κηα δεδνκέλε ηηκή δηαθξάγκαηνο. Μηα ηππηθή ηηκή κπνξεί λα είλαη 0,1Lux γηα ηηκή δηαθξάγκαηνο f ζην 1,2. 2)Αλάιπζε Η αλάιπζε είλαη ε ηθαλφηεηα κηαο θάκεξαο λα δηαθξίλεη κηθξέο ιεπηνκέξεηεο ζε κηα εηθφλα. Η αλάιπζε κηαο θάκεξαο ζπλήζσο εθθξάδεηαη κε ηηο νξηδφληηεο γξακκέο ζάξσζεο ηειενπηηθνχ ζήκαηνο (TVL, Σλ Lines). Οη θάκεξεο ζπρλά πεξηγξάθνληαη σο θάκεξεο κεζαίαο θαη πςειήο αλάιπζεο. ηηο έγρξσκεο θάκεξεο ε κέζε αλάιπζε είλαη 330TVL, ελψ ε πςειή 480TVL. ηηο αζπξφκαπξεο θάκεξεο ε κέζε αλάιπζε είλαη 380TVL θαη ε πςειή αλάιπζε 570TVL. Όζν πςειφηεξε είλαη ε αλάιπζε ηφζν θαιχηεξα δηαθξίλνληαη νη ιεπηνκέξεηεο ηεο εηθφλαο. 3)Αληηζηάζκηζε νπίζζηνπ θσηηζκνχ (BLC, Back Light Control) πρλά εκθαλίδνληαη πεξηπηψζεηο φπνπ ην θσηεηλφηεξν ζεκείν ηεο εηθφλαο έξρεηαη απφ ην πίζσ κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ην νπνίν καο ελδηαθέξεη. Φαληαζηείηε κηα θάκεξα ε νπνία παξαθνινπζεί κηα πφξηα εηζφδνπ. ε απηφ ην παξάδεηγκα, ν θσηηζκφο έμσ απφ ηελ πφξηα είλαη πνιχ ηζρπξφηεξνο απφ ηνλ θσηηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο ζην δσκάηην φπνπ βξίζθεηαη ε θάκεξα. Σν ζχζηεκα έθζεζεο ηεο θάκεξαο ξπζκίδεηαη κφλν ηνπ ζχκθσλα κε ηε κέζε ηηκή ηεο ζηάζκεο ηνπ θσηφο ηεο εηθφλαο. Δληνχηνηο, αλ θάπνηνο αλνίμεη ηελ πφξηα, ην ζχζηεκα έθζεζεο αληηδξά ζηελ απμαλφκελε ζηάζκε ηνπ θσηφο, κε απνηέιεζκα νπνηνζδήπνηε εηζέξρεηαη ζην δσκάηην λα θαίλεηαη ζαλ κηα ζθνηεηλή ζηινπέηα. Η ιεηηνπξγία αληηζηάζκηζεο ηνπ νπίζζηνπ θσηηζκνχ κπνξεί λα βνεζήζεη λα μεπεξάζεηε απηφ ην πξφβιεκα. 4)Ιζνξξφπεζε ρξψκαηνο (Amr) ε ιεηηνπξγία είλαη θνηλή κφλν ζηηο έγρξσκεο θάκεξεο. Οη θάκεξεο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο ηζνξξφπεζεο ρξψκαηνο ζε γεληθέο γξακκέο δηαζέηνπλ ηέζζεξηο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο: γηα εζσηεξηθή ιήςε, γηα εμσηεξηθή ιήςε, γηα ιήςε κε θσηηζκφ θζνξηζκνχ θαη γηα απηφκαηε ιήςε. Λφγσ ηνπ φηη θαλέλαο ηχπνο θσηηζκνχ δελ έρεη κηα ζηαζεξή ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο, δελ κπνξεί λα γίλεη αθξηβήο ξχζκηζε ηεο ηηκήο ηνπ ιεπθνχ ρξψκαηνο. Η αληηζηάζκηζε ηνπ ιεπθνχ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί, κφλν αλ ε εηθφλα πνπ εκθαλίδεηαη πεξηέρεη έλαλ αξηζκφ απφ 9 Σ ε λ ί δ α

10 δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο θσηφο. Γηα απηφ ε εμηζνξξφπεζε ρξψκαηνο πξέπεη λα είλαη κφληκα ζηε ζέζε auto. πληειεζηήο Gamma: Σα ραξαθηεξηζηηθά αλαπαξαγσγήο ησλ ρξσκάησλ ησλ πεξηζζφηεξσλ θακεξψλ θαη ζπζθεπψλ απεηθφληζεο εηθφλαο δελ είλαη γξακκηθά. Απηή ε κε γξακκηθφηεηα είλαη γλσζηή σο ζπληειεζηήο Gamma. Γηα λα αληηζηαζκηζηεί ην ζήκα θαη λα βειηησζεί ε γξακκηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, νη θάκεξεο δηαζέηνπλ έλα ελζσκαησκέλν θχθισκα δηφξζσζεο ζπληειεζηή Gamma. 5)Απηφκαηνο έιεγρνο απνιαβήο (AGC, Automatic Gain Control) Οη θάκεξεο πεξηέρνπλ έλαλ εληζρπηή εηθφλαο πνπ εληζρχεη ην ζήκα εηθφλαο φπσο απαηηείηαη (κέρξη κηα κέγηζηε ηηκή ησλ 28dB). Σν θχθισκα έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα αληηζηαζκίδεη ηηο κεηαβνιέο ηεο θσηεηλφηεηαο ηεο εηθφλαο, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πηψζε ηεο ζηάζκεο εμφδνπ ηνπ ζήκαηνο εηθφλαο. Αλ ε ζηάζκε ηνπ ζήκαηνο είλαη επαξθήο, ην θχθισκα δελ ζα εληζρχζεη ην ζήκα. Η θάκεξα ρξεζηκνπνηεί κφλν φζε απφ ηελ απνιαβή είλαη απαξαίηεηε, γηα λα θέξεη ην ζήκα εηθφλαο ζε έλα ινγηθφ επίπεδν (ηππηθή ηηκή 1Vp-p). Σν κεηνλέθηεκα ηνπ AGC είλαη φηη καδί κε ην ζήκα εληζρχεηαη θαη ν ζφξπβνο πνπ πεξηέρεηαη ζε απηφ. Η ιεηηνπξγία AGC πξνηείλεηαη λα είλαη πάληα ελεξγνπνηεκέλε, αθνχ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θσηηζκφο είλαη επαξθήο νη επηπηψζεηο ζα είλαη ακειεηέεο. Μφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ξπζκίδεηε ηνλ θαθφ πξέπεη λα απελεξγνπνηήζηε ην AGC. Αθνχ έρεη ξπζκηζηεί ε ζηάζκε ηνπ ζήκαηνο ηνπ θαθνχ, ελεξγνπνηήζηε μαλά ην θχθισκα AGC. 6) Ηιεθηξνληθή ίξηδα (EI, Electronic Iris) ε αληίζεζε κε ηνλ απηφκαην έιεγρν απνιαβήο, ε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο ίξηδαο (ΔΙ) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αληηζηαζκίζεη ηηο απξνζδφθεηεο απμήζεηο ζηε ζηάζκε ηνπ ζήκαηνο εηθφλαο. Σν θχθισκα ηεο ειεθηξνληθήο ίξηδαο έρεη ζρεδηαζηεί έηζη, ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηε βέιηηζηε ηηκή ηνπ 1Vp-p ζηελ έμνδν εηθνλνζήκαηνο ηεο θάκεξαο. Γηα κηα αθφκε θνξά ε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο ίξηδαο έρεη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο. Αλ πέζεη πνιχ θσο ζηνλ αηζζεηήξα CCD, απηφ κπνξεί λα θαηαιήμεη ζην θαηλφκελν ηεο εκθάληζεο ησλ θειίδσλ ζηελ εηθφλα. 7)Σνπνζέηεζε θάκεξαο Οη θάκεξεο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ κε θαηάιιεια κπξάηζα ζηήξημεο είηε απφ ηελ πάλσ πιεπξά ηεο θάκεξαο είηε απφ ηελ θάησ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν θαθφο δπγίδεη 10 Σ ε λ ί δ α

11 πεξηζζφηεξν απφ 0,5kg, επηβάιιεηαη ε ζηήξημε λα επηηεπρζεί απφ ηελ θάησ πιεπξά ηεο θάκεξαο. 8)Καιψδηα Να ρξεζηκνπνηείηε πάληα ην πςειφηεξεο πνηφηεηαο νκναμνληθφ θαιψδην απφ έλαλ αλαγλσξηζκέλν θαηαζθεπαζηή. Σν θησρήο πνηφηεηαο θαιψδην κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα εηθφλα κε ζφξπβν, παξεκβνιή θαη παξακφξθσζε. Χο ηπθιφο θαλφλαο κπνξεί λα εηπσζεί φηη ηππηθά κήθε ησλ 250 κέηξσλ απφ RG59 θαη 500 κέηξσλ απφ RG11 ζα δψζνπλ θαιήο πνηφηεηαο θαζαξέο εηθφλεο. 2.2 ΦΑΚΟΗ ΚΑΜΔΡΧΝ Η επηινγή ηεο θάκεξαο ζηα ζπζηήκαηα CCTV είλαη κία αξθεηά πεξίπινθε δηαδηθαζία θαη εμαξηάηαη απφ πάκπνιιεο παξακέηξνπο, φπσο εάλ ε θάκεξα είλαη έγρξσκε ή αζπξφκαπξε, απφ ην είδνο ηνπ θαθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ή αθφκα θαη απφ θάπνηεο εηδηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ απαηηεί ε θάζε εθαξκνγή. ήκεξα, νη πεξηζζφηεξεο θάκεξεο δηαζέηνπλ κηθξνδηαθφπηεο ή πιήθηξα πνπ κέζσ απηψλ κπνξνχκε λα επηιέμνπκε ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο πνπ επηζπκνχκε θάζε θνξά. 1)Πσο επηιέγσ θαθφ Ο θαθφο είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εμαξηήκαηα κίαο θάκεξαο CCTV αθνχ, ε θαθή επηινγή ηνπ, επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ απφδνζή ηεο. Μία ιαλζαζκέλε ή θησρή επηινγή είλαη αξθεηή λα θαηαζηξέςεη έλα ζχζηεκα CCTV. Η επηινγή ηνπ θαθνχ εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, φπσο απφ ηε θπζηθή ζέζε ηεο θάκεξαο, απφ ηνλ δηαζέζηκν θσηηζκφ ηνπ ρψξνπ, απφ ηνλ ηχπν παξαθνινχζεζεο ηεο εηθφλαο θ.ά. πλήζσο ε επηινγή ηνπ θαθνχ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θάζε ρξήζηε, αιιά θαη ην θαηά πφζνλ απηέο είλαη δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε έλα ζχζηεκα. Σα ζεκαληηθφηεξα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ελφο θαθνχ είλαη ην εζηηαθφ κήθνο θαη ν έιεγρνο ηεο ίξηδαο. 2)Πξνζαξκνγή Παιαηφηεξα, νη θάκεξεο κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο, φπσο ηεο 1 ίληζαο θαη ησλ 2/3 ηεο ίληζαο, ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ ηχπν πξνζαξκνγήο θαθνχ C γηα λα ηνπνζεηεζνχλ νη θαθνί επάλσ ζηελ θάκεξα. Με ηελ έιεπζε κηθξφηεξσλ αηζζεηήξσλ CCD φπσο ηεο 1/2" θαη 1/3", ε βηνκεραλία CCTV πηνζέηεζε ηνλ ηχπν πξνζαξκνγήο CS. Η βαζηθή δηαθνξά ζηηο δηαζηάζεηο ησλ δπν ζπζηεκάησλ είλαη ην ηκήκα ηνπ θαθνχ ή θιάληδα, πνπ βπζίδεηαη κέζα ζηελ θάκεξα. Αξθεηέο θάκεξεο ρξεζηκνπνηνχλ έλα κεραληζκφ νπίζζηαο εζηίαζεο ησλ θαθψλ, ν νπνίνο επηηξέπεη ηε ρξήζε θαη ησλ δχν ηχπσλ 11 Σ ε λ ί δ α

12 πξνζαξκνγήο θαθψλ. ε αληίζεζε κε ηηο θάκεξεο ηχπνπ CS, νη νπνίεο κε ηελ ρξήζε θαηάιιεινπ κεηαηξνπέα κπνξνχλ λα δερηνχλ θαθφ πξνζαξκνγήο ηχπνπ C, νη θάκεξεο πνπ είλαη ζρεδηαζκέλεο λα ιεηηνπξγνχλ κε θαθφ πξνζαξκνγήο ηχπνπ C, δελ ιεηηνπξγνχλ κε θαθφ πξνζαξκνγήο ηχπνπ CS. Οη θαθνί κε ηχπν πξνζαξκνγήο ηχπνπ CS ζπλήζσο είλαη θηελφηεξνη. 3)Μεγέζε θαθψλ Σν κέγεζνο ελφο θαθνχ ζπρλά ζεκεηψλεηαη σο 1", 1/2", 1/3", ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηνλ ιφγν ηεο δηακέηξνπ ηνπ θαθνχ πξνο ην κέγεζνο ηεο εηθφλαο πνπ παξάγεηαη. ε κία θάκεξα ε πην ζπλήζεο πξαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη είλαη ην κέγεζνο ηνπ θαθνχ λα είλαη φκνην κε απηφ ηνπ αηζζεηήξα CCD. Πάξαπηα, είλαη επίζεο δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαθνί κε κεγαιχηεξν κέγεζνο ζε θάκεξεο κε κηθξφηεξν αηζζεηήξα CCD. Ο θαλφλαο πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηελ επηινγή ηνπ κεγέζνπο ηνπ θαθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη φηη ε εηθφλα ε νπνία ζα παξαρζεί απφ ηνλ θαθφ, πξέπεη λα ηαηξηάδεη πάληα ή λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηνλ αηζζεηήξα ηνπ CCD. Η ρξήζε θαθψλ κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο ζε θάκεξεο κε αηζζεηήξεο CCD κηθξφηεξνπ κεγέζνπο ζπλνδεχεηαη απφ κεξηθά πιενλεθηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα ν ρξήζηεο κε ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα απμήζεη ην βάζνο πεδίνπ, ελψ ε εηθφλα πνπ ζα παξαρζεί απφ έλαλ ηέηνην θαθφ ζα έρεη ιηγφηεξε παξακφξθσζε ζηηο ΔΠΔΞΗΓΗΗ ΤΝΣΜΗΔΧΝ Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θακεξψλ ρξεζηκνπνηνχληαη θάπνηεο ζπληνκνγξαθίεο. Παξαθάησ δίλνληαη αλαιπηηθφηεξεο εμεγήζεηο: 1)AUTOIRIS Η ιεηηνπξγία απηή αιιάδεη απηφκαηα ην δηάθξαγκα, αλάινγα κε ηελ θσηεηλφηεηα ηνπ ρψξνπ. Πνιχ ρξήζηκν γηα εθαξκνγέο ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο φπνπ νη κεηαβνιέο ηνπ θσηηζκνχ είλαη ζεκαληηθέο. 2)N&D (NIGHT & DAY): Η θάκεξα ιεηηνπξγεί αθφκα θαη ηηο λπρηεξηλέο ψξεο, δειαδή ζε ζπλζήθεο ρακεινχ θσηηζκνχ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο παξέρεη έγρξσκεο εηθφλεο, ελψ ηε λχρηα αζπξφκαπξεο. Ο θσηηζκφο ηεο επηηεξνχκελεο πεξηνρήο βειηηψλεη πάληα ηε απφδνζε θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο θαη ην ζθνπφ απηφ εμππεξεηνχλ ηα LED IR πνπ βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα ζηηο θάκεξεο. 3)ICR 12 Σ ε λ ί δ α

13 (IR Cut Removable): έλα αθαηξνχκελν θίιηξν θσηηζκνχ IR πνπ βειηηψλεη ηελ απφδνζε ησλ επαίζζεησλ ζε IR θακεξψλ. Παξέρεη επθξηλέζηεξεο εηθφλεο κε θαζαξφηεξα ρξψκαηα ηελ εκέξα θαη αζπξφκαπξεο επθξηλέζηεξεο εηθφλεο ηε λχρηα ή ζε ζπλζήθεο ρακεινχ θσηηζκνχ. Λεηηνπξγία: Σελ εκέξα έλα θίιηξν ηνπ θσηφο IR ηνπνζεηείηαη κπξνζηά απφ ην ηνλ αηζζεηήξα ηεο θάκεξαο. ε ζπλζήθεο ρακεινχ θσηηζκνχ, ην θίιηξν κεηαθηλείηαη θαη επηηξέπεη ζηελ θάκεξα κεγαιχηεξε επαηζζεζία ζην θσηηζκφ IR. 4)SPEED DOME Κάκεξα κεραλνθίλεηε, ηθαλή γηα πνιχ γξήγνξεο θηλήζεηο. Μπνξεί λα αιιάμεη ζέζε ζε ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη λα αθνινπζήζεη ηελ θίλεζε νπνηνπδήπνηε αληηθεηκέλνπ / ζέκαηνο. 5)TVL (TV LINES) Οξηδφληηα αλάιπζε, κέγηζηνο αξηζκφο ησλ θάζεησλ γξακκψλ ζε κηα εηθφλα πνπ ιακβάλεηαη απφ κία θάκεξα. εκαληηθή παξάκεηξνο πνπ θαζνξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο εηθφλαο ηεο θάκεξαο ζε άξηζηεο ζπλζήθεο. Καιήο πνηφηεηαο εηθφλεο ιακβάλνληαη ζε αλάιπζε πςειφηεξε ησλ 380 TVL. Με ζήκα PAL, κέγηζηε ρξεζηκνπνηνχκελε αλάιπζε είλαη νη )PTZ (Pan Tilt Zoom): κεραλνθίλεηε θάκεξα ζε ηξεηο άμνλεο (νξηδφληηα, θάζεηε, zoom). Πην αξγή απφ ηηο θάκεξεο SPEED DOME Απηνκαηνπνηεκέλε απιή δηαδξνκή: ε θάκεξα θηλείηαη απηφκαηα πάλσ ζε πξνθαζνξηζκέλε δηαδξνκή ζχκθσλα κε έλα πξφγξακκα πνπ επαλαιακβάλεηαη θπθιηθά. Η θίλεζε γίλεηαη γξακκηθά κεηαμχ ελδηάκεζσλ πξνθαζνξηζκέλσλ ζεκείσλ. Απηνκαηνπνηεκέλε ζχλζεηε δηαδξνκή: παξφκνηα ιεηηνπξγία, αιιά ε θίλεζε αθνινπζεί κηα δηαδξνκή πξνο νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε. Μπνξεί π.ρ. λα νξηζηεί ε δηαδξνκή ρεηξνθίλεηα απφ ηε ζέζε ειέγρνπ. 7)AWB (Automatic White Balance): ξπζκίδεη ηελ έληαζε ησλ ρξσκάησλ ψζηε λα ππάξρεη ζσζηή πνηφηεηα ηεο εηθφλαο ησλ ιεπθψλ πεξηνρψλ, αιιά θαη άιισλ ρξσκάησλ ηνπ ζέκαηνο. 8)BLC (Blacklight Compensation): δίλεη κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα ζηηο ζθνηεηλέο πεξηνρέο ελφο ζέκαηνο, φηαλ ππάξρεη πίζσ ηνπ πεγή ιακπεξνχ θσηηζκνχ 13 Σ ε λ ί δ α

14 9)AGC (Automatic Gain Control): απμάλεη ηελ έληαζε ηνπ ζήκαηνο ηεο θάκεξαο φηαλ ην επίπεδν θσηηζκνχ είλαη ρακειφ θαη αληίζηξνθα ηε ρακειψλεη φηαλ είλαη πςειφ. 14 Σ ε λ ί δ α

15 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 Πωο επηιέγω ηε ζωζηή θάκεξα αζθαιείαο Όιεο νη θάκεξεο δελ είλαη ίδηεο. Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο θάκεξαο ζα πξέπεη λα γίλεη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηηο ζπλζήθεο ψζηε ε απφδνζε ηνπ θαηαγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο λα είλαη άξηζηε. Όπνπ είλαη απαξαίηεηε ε θαηαγξαθή θαη ηεο παξακηθξήο ιεπηνκέξεηαο, ζα πξέπεη λα γίλεη επηινγή θάκεξαο κε πςειή αλάιπζε. Αλ ε ηνπνζέηεζε ηεο θάκεξαο πξέπεη λα γίλεη ζε ζεκείν πνπ δελ έρεη θαιφ θσηηζκφ, ζα πξέπεη λα γίλεη επηινγή πηφ επαίζζεηεο θάκεξαο πνπ λα έρεη θαη δπλαηφηεηα BLC (back light compensation). ε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζχζηεκα ζα έρεη ηέιεηα εηθφλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο αιιά πνιχ ρακειή πνηφηεηα εηθφλαο ην βξάδπ φηαλ ην θψο πέθηεη. 1)Πσο επηιέγσ ην ζσζηφ κφληηνξ γηα έλα ζχζηεκα cctv; To κέγεζνο εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αξηζκφ θακεξψλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην θαηαγξαθηθφ ζχζηεκα. Όζν πεξηζζφηεξεο θάκεξεο ζα θιεζεί λα απεηθνλίδεη ηφζν κεγαιχηεξν ζα πξέπεη λα είλαη ην κφληηνξ. Αλ πξφθεηηαη λα γίλεη εγθαηάζηαζε κηαο κφλν θάκεξαο ηφηε αξθεί ην κηθξφηεξν θαη νηθνλνκηθφηεξν κφληηνξ. 2)Πσο επηιέγνπκε ην ζσζηφ ζεκείν ηνπνζέηεζεο ηεο θάκεξαο; Η επηινγή ηνπ ζσζηνχ ζεκείνπ ελψ αξρηθά κνηάδεη εχθνιε θαη πξνθαλή, δελ είλαη θάηη πνπ ζα πξέπεη λα απνθαζίζνπκε ρσξίο αξθεηή ζθέςε. Ιδαληθά, ε επηινγή ησλ ζεκείσλ εγθαηάζηαζεο ησλ θακεξψλ ζα πξέπεη λα γίλεη απφ θάπνην έκπεηξν ζπλεξγείν εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ αζθαιείαο πνπ εκπηζηεπφκαζηε απφιπηα. Αθνχ ν ππεχζπλνο ηεο εγθαηάζηαζεο αθνχζεη πξνζεθηηθά ηηο αλάγθεο ζαο, ζα είλαη ζε ζέζε λα ζαο ππνδείμεη ηα πην θαηάιιεια ζεκεία. Έλα απιφ παξάδεηγκα, αλ ππάξρνπλ θαηλφκελα βαλδαιηζκνχ ζηελ είζνδν ηεο πνιπθαηνηθίαο θαη πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί θάκεξα γηα απηφ ηνλ ιφγν, είλαη θξίκα λα ηνπνζεηήζεηε κηα κφλν θάκεξα θαη κάιηζηα ζε ιάζνο ζεκείν. Πνιχ απιά ζχληνκα ζα βξείηε θαη ηελ θάκεξα θαηεζηξακκέλε, ε ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε θνκκέλε ηελ θαισδίσζε. Θα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχκε 2 θάκεξεο θαη κάιηζηα ζηα θαηάιιεια ζεκεία ψζηε ελψ ζα επηηεξνχλ ην ρψξν, παξάιιεια ε κηα ζα βιέπεη θαη ηελ άιιε ψζηε λα είλαη αδχλαηε ε θαηαζηξνθή ηνπο ρσξίο λα θαηαγξαθεί ην άηνκν πνπ επηρείξεζε λα ηηο θαηαζηξέςεη. Δάλ έρεηε πςειέο απαηηήζεηο απφ ην ζχζηεκα, θξνληίζηε ε εγθαηάζηαζε λα γίλεη απφ έκπεηξε θαη αμηφπηζηε εηαηξεία ηεο εκπηζηνζχλεο ζαο. 15 Σ ε λ ί δ α

16 Η ζσζηή εγθαηάζηαζε ησλ θακεξψλ δελ είλαη ζέκα άξπα θφια. Πξέπεη λα γίλεη κειέηε ηνπ ρψξνπ θαη ησλ αλαγθψλ, ψζηε λα πξνθχςεη ην πιένλ αμηφπηζην ζρέδην ηνπνζέηεζεο ησλ θακεξψλ θαη αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ αζθαιείαο. Απηφ δε θνζηίδεη ηδηαίηεξα ζε πιηθά, αιιά θνζηίδεη ζε ρξφλν θαη ζα πξέπεη εθείλνο πνπ επηιέμαηε λα ζαο θάλεη ηελ εγθαηάζηαζε, λα αληαπνδψζεη ηελ εκπηζηνζχλε ζαο κε επαγγεικαηηζκφ θαη λα ζαο ππνδείμεη ηα πιένλ θαηάιιεια ζεκεία αθφκα θη αλ απηφ ζεκαίλεη πην ρξνλνβφξα εγθαηάζηαζε. Θα πξέπεη εμεγψληαο ζαο ηνλ ηξφπν επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ ζεκείσλ γηα ηνπνζέηεζε, λα ζαο ελεκεξψζεη θαη ηηο αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο κε ηηο νπνίεο ζα ζσξαθίζεη ην ζχζηεκα - ζπρλά ρσξίο πξφζζεην θφζηνο. Κάηη πνπ ζπρλά δε γίλεηαη γηαηί ε ζσζηή ξχζκηζε θαη ζσξάθηζε ηνπ ζπζηήκαηνο απαηηεί γλψζε, επαγγεικαηηζκφ θαη εκπεηξία, δελ είλαη απιά λα έρνπκε εηθφλα ζην κφληηνξ. Έλα απιφ παξάδεηγκα. Έζησ πσο ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα ηνπνζεηήζακε πξάγκαηη δχν θάκεξεο ηε κία απέλαληη ζηελ άιιε. Ση γίλεηε αλ θάπνηνο απφ απφζηαζε (πρ κε κηα απιή ζθεληφλα) θαηαζηξέςεη ηηο θάκεξεο; Ο έκπεηξνο θαη επαγγεικαηίαο ηερληθφο ζα έρεη ξπζκίζεη ηνλ εγθέθαιν ηνπ ζπζηήκαηνο έηζη ψζηε κφιηο ραζεί ην ζήκα απφ νπνηαδήπνηε θάκεξα λα ζεκάλεη ν ζπλαγεξκφο. Απφ ηελ άιιε, αλ δελ έρεηε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο θαη ζέιεηε απιά κηα θάκεξα πεξηζζφηεξν γηα απνηξεπηηθνχο ιφγνπο, ζα πξέπεη ε ιχζε πνπ ζα ζαο πξνηείλνπλ θαη λα επηιέμεηε λα είλαη ε πην ζσζηή θαη νηθνλνκηθή γηα εζάο, θαη φρη γηα ηελ εηαηξεία πνπ ζα αλαιάβεη ηελ εγθαηάζηαζε. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ αθφκα θαη κηα κφλν θάκεξα είλαη ππέξ αξθεηή γηα λα θαιχςεη απφιπηα ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο αζθαιείαο. Σέινο, ζεκαζία έρεη θαη ε ζσζηή εγθαηάζηαζε. Αλ γίλεη ρξήζε ελζχξκαησλ θακεξψλ, ηα θαιψδηα λα είλαη πνηνηηθά, ζσζηά θξπκκέλα θαη κνλσκέλα. Καθή εγθαηάζηαζε ζεκαίλεη πσο κπνξεί λα θνζηίζεη ιίγν πην νηθνλνκηθά βξαρππξφζεζκα, αιιά ζα καο θέξεη πξνβιήκαηα ζην κέιινλ. Ο ζσζηφο ηερληθφο ζα θάλεη ηελ εγθαηάζηαζε ζσζηά θαη ππεχζπλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κε ρξεηαζηεί λα μαλαεπηζθεθηεί ην ρψξν ηεο εγθαηάζηαζεο γηα απνθαηάζηαζε βιάβεο ζηα πιαίζηα ηεο εγγχεζεο. Θα εμαζθαιίζεη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο αιιά θπξίσο γηα ιφγνπο αζθαιείαο. ην θάησ θάησ ηη αζθάιεηα παξέρεη έλα ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο φηαλ δελ έρεη πνηφηεηα εηθφλαο κφιηο ραζεί ην θψο ηνπ ήιηνπ, ή φηαλ θάζε ηφζν ραιάεη θάπνηα θάκεξα πνπ δελ έρεη κνλσζεί ζσζηά απφ ηελ πγξαζία; 16 Σ ε λ ί δ α

17 ΜΔΡΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ ΚΑΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ Δηθφλα 1. Λάζνο ηχπνο θάκεξαο θαη αλχπαξθηε κφλσζε (θαθή πνηφηεηα εηθφλαο, ιάζνο εζηίαζε, κηθξφο ρξφλνο δσήο) Δηθφλα 2.Σειείσο πξφρεηξε εγθαηάζηαζε - θαιψδηα ζηνλ αέξα ζπλεζηξακκέλα (θαθφ ζήκα θαη κεησκέλε αμηνπηζηία) 17 Σ ε λ ί δ α

18 Δηθφλα 3.Ο νξηζκφο ηεο κνχθαο (κεησκέλε πνηφηεηα ζήκαηνο ιφγσ θαθήο θαισδίσζεο. Όια ηα κεραλήκαηα, ηα ιεηηνπξγνχλ νη άλζξσπνη. Έηζη θαη κε ηηο θάκεξεο cctv ζα πξέπεη λα ηα εγθαηαζηήζνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη θαηάιιεια ελεκεξσκέλνη άλζξσπνη ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ κέγηζηε απφδνζε θαη βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηνπο. 18 Σ ε λ ί δ α

19 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 Λόγνη γηα λα απνθηήζεηε θάκεξεο αζθάιεηαο Οη επηρεηξήζεηο θαη ηδηαίηεξα ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά πνιιαπινχο θηλδχλνπο, φπσο είλαη νη θινπέο, δηνηθεηηθά ιάζε, ή αθφκα θαη θαθφβνπιεο ελέξγεηεο ή βαλδαιηζκνχο Γηα λα θαηαθέξεη κία επηρείξεζε λα δηαζθαιίζεη ην κέιινλ ηεο ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο πξφιεςεο γηα ηελ απνθπγή ησλ παξαπάλσ θηλδχλσλ. Γλσξίζηε ηνπο 5 ιφγνπο πνπ θάλνπλ ηα θιεηζηά θπθιψκαηα παξαθνινχζεζεο απαξαίηεηα ηφζν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ππάξρνπζαο εηαηξηθήο ζαο πεξηνπζίαο φζν θαη ηελ κειινληηθή ηεο αλάπηπμε 1) Απνθπγή Κινπψλ ην ιηαλεκπφξην, ή ζε ρψξνπο θχιαμεο αληηθεηκέλσλ κεγάιεο αμίαο, φπσο νη απνζήθεο θάζε εηαηξίαο, ηα ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη παξαδνζηαθά γηα λα απμήζνπλ ηελ αζθάιεηα. Σα θιεηζηά θπθιψκαηα παξαθνινχζεζεο ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ησλ θινπψλ, ηδηαίηεξα φηαλ νη πειάηεο γλσξίδνπλ ηελ χπαξμή ηνπο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο ρεδηάγξακκα 1. Έξεπλα ηνπ 2009 ζρεηηθά κε ηελ Αζθάιεηα ζην Ληαλεκπφξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Φιφξηληα 19 Σ ε λ ί δ α

20 χκθσλα κε έξεπλεο, νη επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ πνιιψλ κνξθψλ θηλδχλνπο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην εκπφξεπκά ηνπο, Σέηνηνη θίλδπλνη κπνξεί λα είλαη δηαδηθαζηηθά ιάζε, θινπέο ή θαη απψιεηεο θαηά ηελ απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ. Πην αλαιπηηθά, νη θχξηεο πεγέο θινπήο είλαη : Δζσηεξηθέο Κινπέο (43%) Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ηε κείσζε απηνχ ηνπ πνζνζηνχ είλαη ν ζπλδπαζκφο ησλ παξαθάησ κέηξσλ πξφιεςεο: -Σνπνζεηήζηε ηηο θάκεξεο αζθαιείαο ζε εκθαλή ζεκεία. -Δπηιέμηε ηνπο ζπλεξγάηεο ζαο βάζεη ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπο θαη εμαθξηβψζηε φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζε απηφ είλαη αιεζή. -Γψζηε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ θαζεθφλησλ εξγαζίαο θαη ππνδείμηε ηελ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά Κινπέο Πειαηψλ (35%) πρλά νη πειάηεο ησλ θαηαζηεκάησλ ή εηαηξηθνί επηζθέπηεο κπαίλνπλ ζηνλ πεηξαζκφ ηα θιέςνπλ θάπνην αληηθείκελν. -Σνπνζεηήζηε φια ηα πνιχηηκα αληηθείκελα κέζα ζε εηδηθέο πξνζήθεο θαη θάησ απφ θάκεξεο αζθαιείαο. Έηζη, ζα είζηε ζίγνπξνη φηη φια ηα αληηθείκελα κεγάιεο αμίαο δελ ζα θηλδπλεχνπλ. Γηνηθεηηθά Λάζε (15%) Δλψ νη κεγαιχηεξεο απψιεηεο πξνθαινχληαη απφ ηηο θινπέο πειαηψλ ή εηαηξηθψλ επηζθεπηψλ, ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε ιαλζαζκέλε ηηκνιφγεζε πξντφλησλ. -Πξαγκαηνπνηήζηε ζπρλέο απνγξαθέο θαη θνηλνπνηήζηε ηα απνηειέζκαηα ζηνπο ππεπζχλνπο 20 Σ ε λ ί δ α

21 -Γεκηνπξγήζηε ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κε ηνπο εξγαδφκελνχο ζαο, έηζη ψζηε λα ζθέθηνληαη κε γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζήο ζαο -Δμεγήζηε ζηνπο εξγαδφκελνχο ζαο φηη κηα ιάζνο ηηκνιφγεζε θνζηίδεη δηπιά, κηαο θαη αιινηψλεη ην απφζεκα θαη κεηψλεη ηα έζνδα ηεο εηαηξείαο. Κινπέο θαηά ηελ παξαιαβή απφ Πξνκεζεπηέο (4%) Κινπέο πξντφλησλ ζπλεζίδνπλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζηηο απνζήθεο ησλ θαηαζηεκάησλ ή ησλ εηαηξεηψλ. -Σνπνζεηήζηε θάκεξεο αζθαιείαο ζηα ζεκεία παξαιαβήο θαη θαηακέηξεζεο ησλ πξντφλησλ. -Παξαθνινπζήζηε θάζε ζεκείν ηεο απνζήθεο, θαη δψζηε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε ρψξνπο φπνπ απνζεθεχνληαη αληηθείκελα κεγάιεο αμίαο 2)Πξνζηαζία ησλ Πειαηψλ ζαο & επηζθεπηψλ ζαο πρλά νη εηαηξείεο απεηινχληαη θαη απφ εμσγελείο παξάγνληεο, φπσο είλαη νη ιεζηείεο ή νη βαλδαιηζκνί. Η αζθάιεηα δελ είλαη απαξαίηεηε κφλν ζε εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο, φπσο είλαη ηα βελδηλάδηθα ή δηαλπθηεξεχνληαο θαξκαθεία, mini market, αιιά θαη εηαηξείεο πνπ έρνπλ ζπρλέο ζπλδηαιιαγέο κεηξεηψλ, φπσο ηαηξηθά θαη δηθεγνξηθά γξαθεία. Με ηελ ηνπνζέηεζε θακεξψλ αζθαιείαο ζε εκθαλή ζεκεία, απνηξέπεηε θαθφβνπιεο ελέξγεηεο ζε βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζαο ή ησλ πειαηψλ ζαο θαη δηαζθαιίδεηε θιίκα αζθάιεηαο ζηελ επηρείξεζή ζαο. 3)Απνηειεζκαηηθφηεξε Γηνίθεζε Γηα λα κπνξείηε λα θάλεηε θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζαο θαη λα απμήζεηε ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ ηκεκάησλ ζαο, δελ αξθεί κφλν ε ζσζηή ζπκπεξηθνξά απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζα, αιιά θαη ε ζσζηή δηνίθεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζαο. Με ηελ ηνπνζέηεζε θακεξψλ αζθαιείαο ζε ζηξαηεγηθά ζεκεία, κπνξείηε λα δηνηθήζεηε θαιχηεξα ηηο νκάδεο ζαο. 21 Σ ε λ ί δ α

22 Έηζη είζηε ζε ζέζε λα εληνπίδεηε νπξέο ζηα ηακεία ηνπ θαηαζηήκαηφο ζαο θαη λα ηα εληζρχζεηε άκεζα κε επηπιένλ πξνζσπηθφ ή λα αλαηξνθνδνηείηε ηα ξάθηα ζαο πξηλ λα αδεηάζνπλ. 4)Αλάπηπμε θιίκαηνο αζθαιείαο ζηνπο εξγαδφκελνχο ζαο ηηο εηαηξείεο πνπ δηαρεηξίδνληαη θαζεκεξηλά κεγάιν φγθν ρξεκάησλ, ή έξρνληαη ζε επαθή κε επξχ θνηλφ, ζπρλά νη εξγαδφκελνη ληψζνπλ έληνλε αλαζθάιεηα γηα χπνπηεο ελέξγεηεο. Με ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ αζθαιείαο δεκηνπξγείηε έλα θιίκα ζηγνπξηάο απφ ηε κεξηά ησλ εξγαδνκέλσλ ζαο κηαο θαη γλσξίδνπλ φηη κπνξείηε πνιχ εχθνια λα εληνπίδεηε χπνπηα πεξηζηαηηθά θαη λα παξεκβαίλεηε άκεζα φηαλ ρξεηαζηεί. Σν απνηέιεζκα είλαη αθφκα κεγαιχηεξε αζθάιεηα, πνπ ζεκαίλεη αθφκα πην θηιηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ γηα θάζε εξγαδφκελν. 5)Αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ κάξθεηηλγθ & merchandising Ο πην εχθνινο θαη νηθνλνκηθφο ηξφπνο γηα ηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ζαο είλαη ε παξαθνινχζεζε θαη κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή. Με ηελ ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ αζθαιείαο κπνξείηε λα θαηαγξάθεηε θαη λα κειεηάηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ ζαο, αλαγλσξίδνληαο ηα πην δεκνθηιή ζεκεία ηνπ θαηαζηήκαηφο ζαο ή ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θάζε ελέξγεηαο κάξθεηηλγθ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην ρψξν ζαο. 22 Σ ε λ ί δ α

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΔΥΑΓΙΑ Δπηβιέπσλ :

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Δηπισκαηηθή εξγαζία Μειέηε θαη πινπνίεζε εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο κε αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ Always Best Connected Τινπνίεζε κεραληζκψλ επηινγήο δηθηχνπ πξφζβαζεο ζε πεξηβάιινληα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 4 εο Γεληάο Καλτςάσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία «ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΟΠΣΗΚΧΝ ΗΝΧΝ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΟΗΚΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ»

Πτυχιακή εργασία «ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΟΠΣΗΚΧΝ ΗΝΧΝ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΟΗΚΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ» ΣΔΗ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΔΦ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ(ΠΡΧΖΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΟΗΚΗΝΧΝΗΧΝ) Πτυχιακή εργασία «ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΟΠΣΗΚΧΝ ΗΝΧΝ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΟΗΚΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ» Στατιρθ ειρινθ 1/1/2014 ΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ» ΓΕΩΡΓΘΟΣ ΖΑΝΑΚΗΣ ΑΕΜ: 3777 ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΕΜ: 3772 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ» ΓΕΩΡΓΘΟΣ ΖΑΝΑΚΗΣ ΑΕΜ: 3777 ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΕΜ: 3772 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ» ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γρ ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΙΝΙΓΗ ΓΕΩΡΓΘΟΣ ΖΑΝΑΚΗΣ ΑΕΜ: 3777 ΝΘΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας.

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Κνζκίδεο Θεόδσξνο

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ»

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» Ρίδνο Γεκήηξεο ηνπ Κωλζηαληίλνπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεψξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Αλάπηπμε Αζύξκαηνπ Γηθηύνπ Πξνζσπηθήο Δκβέιεηαο γηα Δθαξκνγέο Σειεταηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηυιακών Σσστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ «Διδακηικής ηης Σεχνολογίας & Φηθιακών υζηημάηων» Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία Δπηζέζεηο Distributed Denial of Service

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ (ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ/ΚΑΒΑΛΑ) -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- Ζ εζεινληηθή νκάδα εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα