ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ."

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ ζε εξγαζηεξηαθό ρώξν Development of security alarm system in working area Σνπ θνηηεηή ΒΔΛΛΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟΤ Αξ. Μεηξψνπ: 4994 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο Γξ. Μαγθαθάο Λπθνχξγνο Καβάια, Οθηψβξηνο

2 ΠΡΟΛΟΓΟ Η εξγαζία απηή απνηειεί ηελ πηπρηαθή κνπ εξγαζία ζηα πιαίζηα ησλ ζπνπδψλ κνπ ζην Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ηνπ Σερλνινγηθνχ Ιδξχκαηνο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Η εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο μεθίλεζε ηνλ Μάξηην ηνπ 2014 θαη νινθιεξψζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014 ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ θ. Γξ Μαγθαθά Λπθνχξγνπ θαζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. Η παξνχζα εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν ηελ κειέηε θαη εγθαηάζηαζε νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ θαη ηεο επίβιεςεο ελφο ρψξνπ κε έλα ζχζηεκα απφ θάκεξεο (CCTV) κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ή απφ απφζηαζε κέζσ smartphone. Η κειέηε, ν ζρεδηαζκφο θαη ε εγθαηάζηαζε πξνυπνζέηνπλ γλψζε, εμεηδίθεπζε, ιεπηνκεξή αλάιπζε ηνπ ρψξνπ θαη ηεο ηερλνινγίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Αηζζάλνκαη ηελ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θαζεγεηή θ. Γξ. Μαγθαθά Λπθνχξγν ηφζν γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ζέκαηνο, φζν θαη γηα ην ακείσην ελδηαθέξσλ θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ ακέξηζηε θαζνδήγεζε θαη ζπκπαξάζηαζε πνπ καο παξείρε φιν απηφ ην δηάζηεκα. 2 Σ ε λ ί δ α

3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πρόλογοσ...2 Περίληψη.4 Abstract.5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1.Τι είναι το cctv. 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κάμερεσ cctv Φακοί καμερϊν...11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Πωσ επιλζγω τη ςωςτή κάμερα αςφαλείασ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Λόγοι για αν αποκτήςετε κάμερεσ αςφαλείασ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. <<Μυςτικά>> Στην εγκατάςταςη ςυςτημάτων αςφαλείασ...23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μελζτη εγκαταςτάςεισ ςυςτήματοσ cctv Ιδανική λφςη για : το κατάςτημα Ιδανική λφςη για : το ςοφπερ μάρκετ Ιδανική λφςη για : την εταιρεία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Εγκατάςταςη cctv ςε εργαςτηριακό χϊρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. CCTV: προϊόντα και λφςεισ. 37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Υλικά που χρηςιμοποιηθήκαν...47 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Κοςτολόγιο..52 Συμπεράςματα Βιβλιογραφία Σ ε λ ί δ α

4 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο, είλαη έλα θιεηζηφ θχθισκα θακεξψλ (CCTV), κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνχκε λα έρνπκε 24σξε θάιπςε ζηνλ ρψξν πνπ ζέινπκε λα θαηαγξάςνπκε. Θα κπνξνχκε λα ειέγρνπκε ηνλ ρψξν θαη απφ απφζηαζε κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή καο ή ηνπ smartphone καο. Δπίζεο, ζηελ παξνχζα εξγαζία, ζαο παξνπζηάζνπκε ηξφπνπο ηνπνζέηεζεο θακεξψλ ζε δηάθνξνπο ρψξνπο (π.ρ. ζην θαηάζηεκα, ζηελ εηαηξία θαη ζην ζνχπεξ κάξθεη). Σέινο, αλαθέξνπκε, ζην πσο κπνξνχκε λα επηιέμνπκε ηελ ζσζηή θάκεξα αζθαιείαο θαη πνηνη είλαη νη ηξφπνη θαθήο εγθαηάζηαζεο ησλ θακεξψλ. 4 Σ ε λ ί δ α

5 ABSTRACT The subject of the present thesis, is about a closed circuit of cameras (CCTV), via which we can have a 24 hours monitoring in the space that we want to record. We will be able to inspect the space also from distance through our computer or our smartphone. Also, in the present thesis, we present to you installation modes of cameras in various spaces (eg in the shop, in the company and in the supermarket). Finally, we refer how we make the choice of a suitable security camera and which are the wrong installation modes of cameras. 5 Σ ε λ ί δ α

6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ CCTV Με ηνλ φξν CCTV (Closed Circuit TV) ελλννχκε έλα ζχζηεκα απφ θάκεξεο πνπ ζα παξαθνινπζεί ηνλ ρψξν πνπ ζέινπκε θαη ε εηθφλα ζα κπνξεί λα παξαηεξεζεί ζε κηα νζφλε θαη λα θαηαγξαθεί ζε έλα βίληεν. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο εγθαηάζηαζεο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε επίβιεςε ελφο ρψξνπ (π.ρ. ζε κηα ηξάπεδα, ζε έλα super market, θηι.) κε ζθνπφ ηελ έκκεζε πξνζηαζία ησλ ππαιιήισλ (π.ρ. απφ απεηιέο), ηνπ εκπνξεχκαηνο (π.ρ. θινπή) θαη ηνπ ρψξνπ (π.ρ. απφ βαλδαιηζκνχο, ππξθαγηέο, θηι.). Έρεη παξαηεξεζεί φηη ε χπαξμε θαη κφλν θακεξψλ παξαθνινχζεζεο ζε έλα ρψξν, ιεηηνπξγεί σο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο, θαζψο πξνθαινχλ κεγαιχηεξε ςπρνινγηθή πίεζε ζην άηνκν πνπ ζθέθηεηαη λα παξαλνκήζεη. ε κεγάινπο ρψξνπο κε πνιπθνζκία ην ζχζηεκα CCTV είλαη απαξαίηεην. Όκσο είλαη απαξαίηεηε ε πξνεηδνπνίεζε ηνπ θνηλνχ (π.ρ. κε ηακπέιεο) φηη ν ρψξνο παξαθνινπζείηαη, θαζψο κπνξεί λα βξεζείηε αληηκέησπνη κε ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ ηνηρείσλ. Η απινχζηεξε ινηπφλ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο CCTV απνηειείηαη απφ κηα θάκεξα, κηα νζφλε θαη έλα βίληεν (πξναηξεηηθφ). Θεσξεηηθά ε εγθαηάζηαζε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο CCTV είλαη απιή. Οη πεξηζζφηεξεο θάκεξεο CCD παξέρνπλ ζηελ έμνδν ηνπο ζχλζεην βίληεν ζήκα ηχπνπ PAL (PAL composite video) κε ην νπνίν κπνξείηε λα ηξνθνδνηήζεηε αθφκα θαη ηελ απιή ηειεφξαζε ζαο ή λα ην εγγξάςεηε ζην νηθηαθφ ζαο βίληεν κέζσ SCART. Σν ελ ιφγσ βίληεν ζήκα έρεη ηάζε 1Vpp ζηα 75Χ. Δπνκέλσο ε κεηαθνξά ηνπ ζήκαηνο απφ ηελ θάκεξα πξνο ηελ ηειεφξαζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ ρξήζε 20 κέηξσλ νκναμνληθνχ θαισδίνπ 75Χ, ρσξίο λα ππάξμεη θακία ηδηαίηεξα εκθάληζε απψιεηαο πνηφηεηαο ζην ζήκα. ε πεξίπησζε πνπ ε θάκεξα απέρεη θαηά πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηελ νζφλε, ηφηε κπνξείηε λα εθαξκφζεηε δηάθνξνπο κεζφδνπο επίιπζεο. Μεξηθέο ιχζεηο είλαη νη εμήο: α) Αλ ε νζφλε επηηήξεζεο είλαη κηα απιή ζπζθεπή ηειεφξαζεο, ηφηε κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα RF δηακνξθσηή (RF modulator) γηα λα κεηαηξέςεηε ην ζχλζεην ζήκα ζε ζήκα δηακνξθσκέλν. Απηφ κπνξεί λα κεηαδνζεί αξθεηά κέηξα καθξηά κέζσ ελφο νκναμνληθνχ θαισδίνπ 75Χ (π.ρ. RG58) γηα λα ηξνθνδνηήζεη ηελ ηειεφξαζε ζαο ζην ζεκείν πνπ ζπλδέεηε ηελ θεξαία. β) Αλ είλαη αδχλαηε ή πνιχ δχζθνιε ε δξνκνιφγεζε θαισδίσλ, ηφηε γηα απνζηάζεηο έσο 100 κέηξα κπνξείηε λα ζπλδέζεηε έλα πνκπφ UHF (ρακειήο ηζρχνο π.ρ. 100mW) ζηελ θάκεξα θαη έλαλ δέθηε ζηελ ηειεφξαζε. 6 Σ ε λ ί δ α

7 γ) Αλ ππάξρεη δίθηπν ππνινγηζηψλ, ηφηε κπνξείηε λα ζπλδέζεηε κηα εηδηθή θάκεξα δηθηχνπ πάλσ ζην δίθηπν θαη λα ηελ παξαθνινπζείηε θαηεπζείαλ απφ ηνλ ππνινγηζηή ζαο. Σα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα θιεηζηνχ θπθιψκαηνο ηειεφξαζεο απνηεινχληαη απφ 4 ηνπιάρηζηνλ θάκεξεο. Γηα λα απνθχγνπκε ηελ ρξήζε 4 νζνλψλ ρξεζηκνπνηνχκε είηε κηα ζπζθεπή ελαιιάθηε εηθφλσλ (switcher) πνπ εκθαλίδεη ηηο εηθφλεο δηαδνρηθά (π.ρ αλά 2 δεπηεξφιεπηα), είηε έλα πνιππιέθηε (multiplexer) πνπ δέρεηαη ηα ζήκαηα απφ ηηο 4 θάκεξεο θαη ζηελ έμνδν ηνπ ηξνθνδνηεί ηελ νζφλε κε έλα ζήκα πνπ πεξηέρεη είηε θαη ηα 4 ζήκαηα ζε δηάηαμε ζηαπξνχ, είηε ηα εκθαλίδεη δηαδνρηθά (δειαδή ιεηηνπξγεί θαη σο switcher). Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ βίληεν ζεκάησλ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη έλα απιφ νηθηαθφ βίληεν. Όκσο αθφκα θαη αλ ην ξπζκίζνπκε ζηελ αξγή εγγξαθή κε κηα θαζέηα 240 ιεπηψλ, δελ ζα κπνξέζνπκε λα γξάςνπκε πάλσ απφ 360 ιεπηά (δειαδή 6 ψξεο). Έπεηηα ε θαζέηα ζα γπξίζεη απφ ηελ αξρή θαη ζα γξάςεη πάλσ απφ ηα πξνεγνχκελα. Γη απηφ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί εηδηθέο ζπζθεπέο θαηαγξαθήο βίληεν (time lapse VCR) κε δηάθνξεο ηαρχηεηεο εγγξαθήο, θαηάιιειεο γηα λα κπνξνχκε λα γξάςνπκε πνιιά εηθνζηηεηξάσξα (κέρξη θαη 960 ψξεο!). Όκσο ην θφζηνο αγνξάο ηνπο δελ είλαη ην ίδην κε ηα νηθηαθά βίληεν Σα ηειεπηαία ρξφληα ηα αλαινγηθά βίληεν έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ ηα ςεθηαθά, κε απνηέιεζκα λα κηιάκε γηα ζπζθεπέο DVR (Digital Video Recorders). Αλ θαη ιίγν αθξηβφηεξεο, είλαη ζαθψο πξνηηκφηεξεο ιφγσ ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπο, φπσο α) ην ζήκα ηνπο εγγξάθεηαη ςεθηαθά ζε ζθιεξφ δίζθν ή DVD (απαιιαγή απφ ηα αλαινγηθά πξνβιήκαηα εγγξαθήο ζε θαζέηα), β) δελ ράλνπκε ηνλ ρξφλν γπξίζκαηνο ηεο θαζέηαο ζηελ αξρή, γ) εθαξκφδνληαη αιγφξηζκνη ζπκπίεζεο (mpeg4) γηα λα γξάθνπκε πεξηζζφηεξεο ψξεο, δ) θαηαγξάθνπλ ηαπηφρξνλα πνιιά θαλάιηα (π.ρ. 16 θάκεξεο), ε) ρξεζηκνπνηψληαο κεγαιχηεξν ζθιεξφ δίζθν (αλαβάζκηζε) κπνξνχκε λα απμήζνπκε ηνλ κέγηζην αξηζκφ εκεξψλ θαηαγξαθήο βίληεν, ζη) επεμεξγάδνληαη ηελ εηθφλα θάζε θάκεξαο θαη δελ ηελ θαηαγξάθνπλ αλ δελ ππάξρεη κεηαβνιή (γιηηψλνπλ ην γέκηζκα ηνπ ζθιεξνχ δίζθνπ κε ζηαηηθέο εηθφλεο), ψζηε λα γξάθνπκε πνιιέο κέξεο θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ εγγξαθέλησλ βίληεν λα έρεη λφεκα, δ) θαηαγξάθνπλ μερσξηζηά θάζε θάκεξα, ψζηε λα κπνξνχκε ηελ δνχκε είηε κφλε ηεο, είηε καδί κε ηηο ππφινηπεο, θηι. Σα ζπζηήκαηα DVR ππάξρνπλ ζε κνξθή απηφλνκεο ζπζθεπήο (standalone), αιιά θαη ζε κνξθή πιαθέηαο πνπ κπαίλεη ζε ππνινγηζηή (θζελφηεξε έθδνζε). Έλα ζχζηεκα CCTV κε DVR βαζηζκέλν ζε Η/Τ είλαη εχθνιν αλαβαζκίζηκν, θαζψο αληαιιαθηηθά ππνινγηζηψλ (κλήκεο, ζθιεξνί, θηι.) ππάξρνπλ ζε αθζνλία θαη ζε ρακειέο ηηκέο ζηελ αγνξά. Δπίζεο γιηηψλνπκε πνιιά ρξήκαηα ρξεζηκνπνηήζνπκε 7 Σ ε λ ί δ α

8 ηνλ ππάξρνλ ππνινγηζηή καο. Όζνλ αθνξά ηελ ηηκή ηνπο είλαη ηδηαίηεξα πξνζηηή, αλ αλαινγηζηνχκε φηη ν Η/Τ κε ηελ θάξηα αληηθαζηζηά ηνπο ελαιιάθηεο, ηνπο πνιππιέθηεο θαη ην κφληηνξ. Με άιια ιφγηα ηα θάλεη φια θαη ζπκθέξεη Δπνκέλσο γηα κηα ζχγρξνλε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο (αλαβάζκηζε) ηα κφλα πιηθά πνπ ρξεηάδεζηε είλαη νη θάκεξεο, έλα Η/Τ κε κηα νζφλε, κηα πιαθέηα κε ηηο θαηάιιειεο εηζφδνπο, ην πξφγξακκα θαηαγξαθήο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ βίληεν, ηξνθνδνζία γηα ηηο θάκεξεο θαη αξθεηά κέηξα θαιψδην γηα ηελ ζχλδεζε ησλ θακεξψλ κε ην ζχζηεκα θαηαγξαθήο. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δψζεηε ζηηο ηξνθνδνζίεο ησλ θακεξψλ, θαζψο πξέπεη λα ηηο ηξνθνδνηείηε κε ζηαζεξνπνηεκέλα ηξνθνδνηηθά 12V. Οη θάκεξεο έρνπλ κηα επαηζζεζία ζηηο ππεξηάζεηο θαη αλ ρξεζηκνπνηεζεί κε ζηαζεξνπνηεκέλα ηξνθνδνηηθά 12V, εχθνια ε ηάζε εμφδνπ ηνπο κπνξεί λα ππεξβεί ηα 13,5V θαη λα αρξεζηεπηνχλ νη θάκεξεο! Σα ζηαζεξνπνηεκέλα ηξνθνδνηηθά ηα πξνηείλνπκε αθφκα θαη γηα θάκεξεο πνπ δηαζέηνπλ εζσηεξηθά θπθιψκαηα ζηαζεξνπνίεζεο ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπο. 8 Σ ε λ ί δ α

9 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΑΜΔΡΔ CCTV 1)Δπαηζζεζία Η επαηζζεζία κηαο θάκεξαο CCD, είλαη ε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηεο ζε ζπλζήθεο ρακεινχ θσηηζκνχ. Οη πεξηζζφηεξνη θαηαζθεπαζηέο δειψλνπλ ηε ζηάζκε επαηζζεζίαο ησλ θακεξψλ ηνπο, σο κηα ειάρηζηε ηηκή θσηεηλφηεηαο ηεο εηθφλαο, ε νπνία απαηηείηαη κε κηα δεδνκέλε ηηκή δηαθξάγκαηνο. Μηα ηππηθή ηηκή κπνξεί λα είλαη 0,1Lux γηα ηηκή δηαθξάγκαηνο f ζην 1,2. 2)Αλάιπζε Η αλάιπζε είλαη ε ηθαλφηεηα κηαο θάκεξαο λα δηαθξίλεη κηθξέο ιεπηνκέξεηεο ζε κηα εηθφλα. Η αλάιπζε κηαο θάκεξαο ζπλήζσο εθθξάδεηαη κε ηηο νξηδφληηεο γξακκέο ζάξσζεο ηειενπηηθνχ ζήκαηνο (TVL, Σλ Lines). Οη θάκεξεο ζπρλά πεξηγξάθνληαη σο θάκεξεο κεζαίαο θαη πςειήο αλάιπζεο. ηηο έγρξσκεο θάκεξεο ε κέζε αλάιπζε είλαη 330TVL, ελψ ε πςειή 480TVL. ηηο αζπξφκαπξεο θάκεξεο ε κέζε αλάιπζε είλαη 380TVL θαη ε πςειή αλάιπζε 570TVL. Όζν πςειφηεξε είλαη ε αλάιπζε ηφζν θαιχηεξα δηαθξίλνληαη νη ιεπηνκέξεηεο ηεο εηθφλαο. 3)Αληηζηάζκηζε νπίζζηνπ θσηηζκνχ (BLC, Back Light Control) πρλά εκθαλίδνληαη πεξηπηψζεηο φπνπ ην θσηεηλφηεξν ζεκείν ηεο εηθφλαο έξρεηαη απφ ην πίζσ κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ην νπνίν καο ελδηαθέξεη. Φαληαζηείηε κηα θάκεξα ε νπνία παξαθνινπζεί κηα πφξηα εηζφδνπ. ε απηφ ην παξάδεηγκα, ν θσηηζκφο έμσ απφ ηελ πφξηα είλαη πνιχ ηζρπξφηεξνο απφ ηνλ θσηηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο ζην δσκάηην φπνπ βξίζθεηαη ε θάκεξα. Σν ζχζηεκα έθζεζεο ηεο θάκεξαο ξπζκίδεηαη κφλν ηνπ ζχκθσλα κε ηε κέζε ηηκή ηεο ζηάζκεο ηνπ θσηφο ηεο εηθφλαο. Δληνχηνηο, αλ θάπνηνο αλνίμεη ηελ πφξηα, ην ζχζηεκα έθζεζεο αληηδξά ζηελ απμαλφκελε ζηάζκε ηνπ θσηφο, κε απνηέιεζκα νπνηνζδήπνηε εηζέξρεηαη ζην δσκάηην λα θαίλεηαη ζαλ κηα ζθνηεηλή ζηινπέηα. Η ιεηηνπξγία αληηζηάζκηζεο ηνπ νπίζζηνπ θσηηζκνχ κπνξεί λα βνεζήζεη λα μεπεξάζεηε απηφ ην πξφβιεκα. 4)Ιζνξξφπεζε ρξψκαηνο (Amr) ε ιεηηνπξγία είλαη θνηλή κφλν ζηηο έγρξσκεο θάκεξεο. Οη θάκεξεο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο ηζνξξφπεζεο ρξψκαηνο ζε γεληθέο γξακκέο δηαζέηνπλ ηέζζεξηο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο: γηα εζσηεξηθή ιήςε, γηα εμσηεξηθή ιήςε, γηα ιήςε κε θσηηζκφ θζνξηζκνχ θαη γηα απηφκαηε ιήςε. Λφγσ ηνπ φηη θαλέλαο ηχπνο θσηηζκνχ δελ έρεη κηα ζηαζεξή ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο, δελ κπνξεί λα γίλεη αθξηβήο ξχζκηζε ηεο ηηκήο ηνπ ιεπθνχ ρξψκαηνο. Η αληηζηάζκηζε ηνπ ιεπθνχ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί, κφλν αλ ε εηθφλα πνπ εκθαλίδεηαη πεξηέρεη έλαλ αξηζκφ απφ 9 Σ ε λ ί δ α

10 δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο θσηφο. Γηα απηφ ε εμηζνξξφπεζε ρξψκαηνο πξέπεη λα είλαη κφληκα ζηε ζέζε auto. πληειεζηήο Gamma: Σα ραξαθηεξηζηηθά αλαπαξαγσγήο ησλ ρξσκάησλ ησλ πεξηζζφηεξσλ θακεξψλ θαη ζπζθεπψλ απεηθφληζεο εηθφλαο δελ είλαη γξακκηθά. Απηή ε κε γξακκηθφηεηα είλαη γλσζηή σο ζπληειεζηήο Gamma. Γηα λα αληηζηαζκηζηεί ην ζήκα θαη λα βειηησζεί ε γξακκηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, νη θάκεξεο δηαζέηνπλ έλα ελζσκαησκέλν θχθισκα δηφξζσζεο ζπληειεζηή Gamma. 5)Απηφκαηνο έιεγρνο απνιαβήο (AGC, Automatic Gain Control) Οη θάκεξεο πεξηέρνπλ έλαλ εληζρπηή εηθφλαο πνπ εληζρχεη ην ζήκα εηθφλαο φπσο απαηηείηαη (κέρξη κηα κέγηζηε ηηκή ησλ 28dB). Σν θχθισκα έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα αληηζηαζκίδεη ηηο κεηαβνιέο ηεο θσηεηλφηεηαο ηεο εηθφλαο, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πηψζε ηεο ζηάζκεο εμφδνπ ηνπ ζήκαηνο εηθφλαο. Αλ ε ζηάζκε ηνπ ζήκαηνο είλαη επαξθήο, ην θχθισκα δελ ζα εληζρχζεη ην ζήκα. Η θάκεξα ρξεζηκνπνηεί κφλν φζε απφ ηελ απνιαβή είλαη απαξαίηεηε, γηα λα θέξεη ην ζήκα εηθφλαο ζε έλα ινγηθφ επίπεδν (ηππηθή ηηκή 1Vp-p). Σν κεηνλέθηεκα ηνπ AGC είλαη φηη καδί κε ην ζήκα εληζρχεηαη θαη ν ζφξπβνο πνπ πεξηέρεηαη ζε απηφ. Η ιεηηνπξγία AGC πξνηείλεηαη λα είλαη πάληα ελεξγνπνηεκέλε, αθνχ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θσηηζκφο είλαη επαξθήο νη επηπηψζεηο ζα είλαη ακειεηέεο. Μφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ξπζκίδεηε ηνλ θαθφ πξέπεη λα απελεξγνπνηήζηε ην AGC. Αθνχ έρεη ξπζκηζηεί ε ζηάζκε ηνπ ζήκαηνο ηνπ θαθνχ, ελεξγνπνηήζηε μαλά ην θχθισκα AGC. 6) Ηιεθηξνληθή ίξηδα (EI, Electronic Iris) ε αληίζεζε κε ηνλ απηφκαην έιεγρν απνιαβήο, ε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο ίξηδαο (ΔΙ) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αληηζηαζκίζεη ηηο απξνζδφθεηεο απμήζεηο ζηε ζηάζκε ηνπ ζήκαηνο εηθφλαο. Σν θχθισκα ηεο ειεθηξνληθήο ίξηδαο έρεη ζρεδηαζηεί έηζη, ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηε βέιηηζηε ηηκή ηνπ 1Vp-p ζηελ έμνδν εηθνλνζήκαηνο ηεο θάκεξαο. Γηα κηα αθφκε θνξά ε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο ίξηδαο έρεη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο. Αλ πέζεη πνιχ θσο ζηνλ αηζζεηήξα CCD, απηφ κπνξεί λα θαηαιήμεη ζην θαηλφκελν ηεο εκθάληζεο ησλ θειίδσλ ζηελ εηθφλα. 7)Σνπνζέηεζε θάκεξαο Οη θάκεξεο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ κε θαηάιιεια κπξάηζα ζηήξημεο είηε απφ ηελ πάλσ πιεπξά ηεο θάκεξαο είηε απφ ηελ θάησ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν θαθφο δπγίδεη 10 Σ ε λ ί δ α

11 πεξηζζφηεξν απφ 0,5kg, επηβάιιεηαη ε ζηήξημε λα επηηεπρζεί απφ ηελ θάησ πιεπξά ηεο θάκεξαο. 8)Καιψδηα Να ρξεζηκνπνηείηε πάληα ην πςειφηεξεο πνηφηεηαο νκναμνληθφ θαιψδην απφ έλαλ αλαγλσξηζκέλν θαηαζθεπαζηή. Σν θησρήο πνηφηεηαο θαιψδην κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα εηθφλα κε ζφξπβν, παξεκβνιή θαη παξακφξθσζε. Χο ηπθιφο θαλφλαο κπνξεί λα εηπσζεί φηη ηππηθά κήθε ησλ 250 κέηξσλ απφ RG59 θαη 500 κέηξσλ απφ RG11 ζα δψζνπλ θαιήο πνηφηεηαο θαζαξέο εηθφλεο. 2.2 ΦΑΚΟΗ ΚΑΜΔΡΧΝ Η επηινγή ηεο θάκεξαο ζηα ζπζηήκαηα CCTV είλαη κία αξθεηά πεξίπινθε δηαδηθαζία θαη εμαξηάηαη απφ πάκπνιιεο παξακέηξνπο, φπσο εάλ ε θάκεξα είλαη έγρξσκε ή αζπξφκαπξε, απφ ην είδνο ηνπ θαθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ή αθφκα θαη απφ θάπνηεο εηδηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ απαηηεί ε θάζε εθαξκνγή. ήκεξα, νη πεξηζζφηεξεο θάκεξεο δηαζέηνπλ κηθξνδηαθφπηεο ή πιήθηξα πνπ κέζσ απηψλ κπνξνχκε λα επηιέμνπκε ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο πνπ επηζπκνχκε θάζε θνξά. 1)Πσο επηιέγσ θαθφ Ο θαθφο είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εμαξηήκαηα κίαο θάκεξαο CCTV αθνχ, ε θαθή επηινγή ηνπ, επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ απφδνζή ηεο. Μία ιαλζαζκέλε ή θησρή επηινγή είλαη αξθεηή λα θαηαζηξέςεη έλα ζχζηεκα CCTV. Η επηινγή ηνπ θαθνχ εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, φπσο απφ ηε θπζηθή ζέζε ηεο θάκεξαο, απφ ηνλ δηαζέζηκν θσηηζκφ ηνπ ρψξνπ, απφ ηνλ ηχπν παξαθνινχζεζεο ηεο εηθφλαο θ.ά. πλήζσο ε επηινγή ηνπ θαθνχ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θάζε ρξήζηε, αιιά θαη ην θαηά πφζνλ απηέο είλαη δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε έλα ζχζηεκα. Σα ζεκαληηθφηεξα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ελφο θαθνχ είλαη ην εζηηαθφ κήθνο θαη ν έιεγρνο ηεο ίξηδαο. 2)Πξνζαξκνγή Παιαηφηεξα, νη θάκεξεο κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο, φπσο ηεο 1 ίληζαο θαη ησλ 2/3 ηεο ίληζαο, ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ ηχπν πξνζαξκνγήο θαθνχ C γηα λα ηνπνζεηεζνχλ νη θαθνί επάλσ ζηελ θάκεξα. Με ηελ έιεπζε κηθξφηεξσλ αηζζεηήξσλ CCD φπσο ηεο 1/2" θαη 1/3", ε βηνκεραλία CCTV πηνζέηεζε ηνλ ηχπν πξνζαξκνγήο CS. Η βαζηθή δηαθνξά ζηηο δηαζηάζεηο ησλ δπν ζπζηεκάησλ είλαη ην ηκήκα ηνπ θαθνχ ή θιάληδα, πνπ βπζίδεηαη κέζα ζηελ θάκεξα. Αξθεηέο θάκεξεο ρξεζηκνπνηνχλ έλα κεραληζκφ νπίζζηαο εζηίαζεο ησλ θαθψλ, ν νπνίνο επηηξέπεη ηε ρξήζε θαη ησλ δχν ηχπσλ 11 Σ ε λ ί δ α

12 πξνζαξκνγήο θαθψλ. ε αληίζεζε κε ηηο θάκεξεο ηχπνπ CS, νη νπνίεο κε ηελ ρξήζε θαηάιιεινπ κεηαηξνπέα κπνξνχλ λα δερηνχλ θαθφ πξνζαξκνγήο ηχπνπ C, νη θάκεξεο πνπ είλαη ζρεδηαζκέλεο λα ιεηηνπξγνχλ κε θαθφ πξνζαξκνγήο ηχπνπ C, δελ ιεηηνπξγνχλ κε θαθφ πξνζαξκνγήο ηχπνπ CS. Οη θαθνί κε ηχπν πξνζαξκνγήο ηχπνπ CS ζπλήζσο είλαη θηελφηεξνη. 3)Μεγέζε θαθψλ Σν κέγεζνο ελφο θαθνχ ζπρλά ζεκεηψλεηαη σο 1", 1/2", 1/3", ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηνλ ιφγν ηεο δηακέηξνπ ηνπ θαθνχ πξνο ην κέγεζνο ηεο εηθφλαο πνπ παξάγεηαη. ε κία θάκεξα ε πην ζπλήζεο πξαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη είλαη ην κέγεζνο ηνπ θαθνχ λα είλαη φκνην κε απηφ ηνπ αηζζεηήξα CCD. Πάξαπηα, είλαη επίζεο δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαθνί κε κεγαιχηεξν κέγεζνο ζε θάκεξεο κε κηθξφηεξν αηζζεηήξα CCD. Ο θαλφλαο πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηελ επηινγή ηνπ κεγέζνπο ηνπ θαθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη φηη ε εηθφλα ε νπνία ζα παξαρζεί απφ ηνλ θαθφ, πξέπεη λα ηαηξηάδεη πάληα ή λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηνλ αηζζεηήξα ηνπ CCD. Η ρξήζε θαθψλ κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο ζε θάκεξεο κε αηζζεηήξεο CCD κηθξφηεξνπ κεγέζνπο ζπλνδεχεηαη απφ κεξηθά πιενλεθηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα ν ρξήζηεο κε ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα απμήζεη ην βάζνο πεδίνπ, ελψ ε εηθφλα πνπ ζα παξαρζεί απφ έλαλ ηέηνην θαθφ ζα έρεη ιηγφηεξε παξακφξθσζε ζηηο ΔΠΔΞΗΓΗΗ ΤΝΣΜΗΔΧΝ Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θακεξψλ ρξεζηκνπνηνχληαη θάπνηεο ζπληνκνγξαθίεο. Παξαθάησ δίλνληαη αλαιπηηθφηεξεο εμεγήζεηο: 1)AUTOIRIS Η ιεηηνπξγία απηή αιιάδεη απηφκαηα ην δηάθξαγκα, αλάινγα κε ηελ θσηεηλφηεηα ηνπ ρψξνπ. Πνιχ ρξήζηκν γηα εθαξκνγέο ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο φπνπ νη κεηαβνιέο ηνπ θσηηζκνχ είλαη ζεκαληηθέο. 2)N&D (NIGHT & DAY): Η θάκεξα ιεηηνπξγεί αθφκα θαη ηηο λπρηεξηλέο ψξεο, δειαδή ζε ζπλζήθεο ρακεινχ θσηηζκνχ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο παξέρεη έγρξσκεο εηθφλεο, ελψ ηε λχρηα αζπξφκαπξεο. Ο θσηηζκφο ηεο επηηεξνχκελεο πεξηνρήο βειηηψλεη πάληα ηε απφδνζε θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο θαη ην ζθνπφ απηφ εμππεξεηνχλ ηα LED IR πνπ βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα ζηηο θάκεξεο. 3)ICR 12 Σ ε λ ί δ α

13 (IR Cut Removable): έλα αθαηξνχκελν θίιηξν θσηηζκνχ IR πνπ βειηηψλεη ηελ απφδνζε ησλ επαίζζεησλ ζε IR θακεξψλ. Παξέρεη επθξηλέζηεξεο εηθφλεο κε θαζαξφηεξα ρξψκαηα ηελ εκέξα θαη αζπξφκαπξεο επθξηλέζηεξεο εηθφλεο ηε λχρηα ή ζε ζπλζήθεο ρακεινχ θσηηζκνχ. Λεηηνπξγία: Σελ εκέξα έλα θίιηξν ηνπ θσηφο IR ηνπνζεηείηαη κπξνζηά απφ ην ηνλ αηζζεηήξα ηεο θάκεξαο. ε ζπλζήθεο ρακεινχ θσηηζκνχ, ην θίιηξν κεηαθηλείηαη θαη επηηξέπεη ζηελ θάκεξα κεγαιχηεξε επαηζζεζία ζην θσηηζκφ IR. 4)SPEED DOME Κάκεξα κεραλνθίλεηε, ηθαλή γηα πνιχ γξήγνξεο θηλήζεηο. Μπνξεί λα αιιάμεη ζέζε ζε ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη λα αθνινπζήζεη ηελ θίλεζε νπνηνπδήπνηε αληηθεηκέλνπ / ζέκαηνο. 5)TVL (TV LINES) Οξηδφληηα αλάιπζε, κέγηζηνο αξηζκφο ησλ θάζεησλ γξακκψλ ζε κηα εηθφλα πνπ ιακβάλεηαη απφ κία θάκεξα. εκαληηθή παξάκεηξνο πνπ θαζνξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο εηθφλαο ηεο θάκεξαο ζε άξηζηεο ζπλζήθεο. Καιήο πνηφηεηαο εηθφλεο ιακβάλνληαη ζε αλάιπζε πςειφηεξε ησλ 380 TVL. Με ζήκα PAL, κέγηζηε ρξεζηκνπνηνχκελε αλάιπζε είλαη νη )PTZ (Pan Tilt Zoom): κεραλνθίλεηε θάκεξα ζε ηξεηο άμνλεο (νξηδφληηα, θάζεηε, zoom). Πην αξγή απφ ηηο θάκεξεο SPEED DOME Απηνκαηνπνηεκέλε απιή δηαδξνκή: ε θάκεξα θηλείηαη απηφκαηα πάλσ ζε πξνθαζνξηζκέλε δηαδξνκή ζχκθσλα κε έλα πξφγξακκα πνπ επαλαιακβάλεηαη θπθιηθά. Η θίλεζε γίλεηαη γξακκηθά κεηαμχ ελδηάκεζσλ πξνθαζνξηζκέλσλ ζεκείσλ. Απηνκαηνπνηεκέλε ζχλζεηε δηαδξνκή: παξφκνηα ιεηηνπξγία, αιιά ε θίλεζε αθνινπζεί κηα δηαδξνκή πξνο νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε. Μπνξεί π.ρ. λα νξηζηεί ε δηαδξνκή ρεηξνθίλεηα απφ ηε ζέζε ειέγρνπ. 7)AWB (Automatic White Balance): ξπζκίδεη ηελ έληαζε ησλ ρξσκάησλ ψζηε λα ππάξρεη ζσζηή πνηφηεηα ηεο εηθφλαο ησλ ιεπθψλ πεξηνρψλ, αιιά θαη άιισλ ρξσκάησλ ηνπ ζέκαηνο. 8)BLC (Blacklight Compensation): δίλεη κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα ζηηο ζθνηεηλέο πεξηνρέο ελφο ζέκαηνο, φηαλ ππάξρεη πίζσ ηνπ πεγή ιακπεξνχ θσηηζκνχ 13 Σ ε λ ί δ α

14 9)AGC (Automatic Gain Control): απμάλεη ηελ έληαζε ηνπ ζήκαηνο ηεο θάκεξαο φηαλ ην επίπεδν θσηηζκνχ είλαη ρακειφ θαη αληίζηξνθα ηε ρακειψλεη φηαλ είλαη πςειφ. 14 Σ ε λ ί δ α

15 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 Πωο επηιέγω ηε ζωζηή θάκεξα αζθαιείαο Όιεο νη θάκεξεο δελ είλαη ίδηεο. Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο θάκεξαο ζα πξέπεη λα γίλεη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηηο ζπλζήθεο ψζηε ε απφδνζε ηνπ θαηαγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο λα είλαη άξηζηε. Όπνπ είλαη απαξαίηεηε ε θαηαγξαθή θαη ηεο παξακηθξήο ιεπηνκέξεηαο, ζα πξέπεη λα γίλεη επηινγή θάκεξαο κε πςειή αλάιπζε. Αλ ε ηνπνζέηεζε ηεο θάκεξαο πξέπεη λα γίλεη ζε ζεκείν πνπ δελ έρεη θαιφ θσηηζκφ, ζα πξέπεη λα γίλεη επηινγή πηφ επαίζζεηεο θάκεξαο πνπ λα έρεη θαη δπλαηφηεηα BLC (back light compensation). ε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζχζηεκα ζα έρεη ηέιεηα εηθφλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο αιιά πνιχ ρακειή πνηφηεηα εηθφλαο ην βξάδπ φηαλ ην θψο πέθηεη. 1)Πσο επηιέγσ ην ζσζηφ κφληηνξ γηα έλα ζχζηεκα cctv; To κέγεζνο εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αξηζκφ θακεξψλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην θαηαγξαθηθφ ζχζηεκα. Όζν πεξηζζφηεξεο θάκεξεο ζα θιεζεί λα απεηθνλίδεη ηφζν κεγαιχηεξν ζα πξέπεη λα είλαη ην κφληηνξ. Αλ πξφθεηηαη λα γίλεη εγθαηάζηαζε κηαο κφλν θάκεξαο ηφηε αξθεί ην κηθξφηεξν θαη νηθνλνκηθφηεξν κφληηνξ. 2)Πσο επηιέγνπκε ην ζσζηφ ζεκείν ηνπνζέηεζεο ηεο θάκεξαο; Η επηινγή ηνπ ζσζηνχ ζεκείνπ ελψ αξρηθά κνηάδεη εχθνιε θαη πξνθαλή, δελ είλαη θάηη πνπ ζα πξέπεη λα απνθαζίζνπκε ρσξίο αξθεηή ζθέςε. Ιδαληθά, ε επηινγή ησλ ζεκείσλ εγθαηάζηαζεο ησλ θακεξψλ ζα πξέπεη λα γίλεη απφ θάπνην έκπεηξν ζπλεξγείν εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ αζθαιείαο πνπ εκπηζηεπφκαζηε απφιπηα. Αθνχ ν ππεχζπλνο ηεο εγθαηάζηαζεο αθνχζεη πξνζεθηηθά ηηο αλάγθεο ζαο, ζα είλαη ζε ζέζε λα ζαο ππνδείμεη ηα πην θαηάιιεια ζεκεία. Έλα απιφ παξάδεηγκα, αλ ππάξρνπλ θαηλφκελα βαλδαιηζκνχ ζηελ είζνδν ηεο πνιπθαηνηθίαο θαη πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί θάκεξα γηα απηφ ηνλ ιφγν, είλαη θξίκα λα ηνπνζεηήζεηε κηα κφλν θάκεξα θαη κάιηζηα ζε ιάζνο ζεκείν. Πνιχ απιά ζχληνκα ζα βξείηε θαη ηελ θάκεξα θαηεζηξακκέλε, ε ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε θνκκέλε ηελ θαισδίσζε. Θα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχκε 2 θάκεξεο θαη κάιηζηα ζηα θαηάιιεια ζεκεία ψζηε ελψ ζα επηηεξνχλ ην ρψξν, παξάιιεια ε κηα ζα βιέπεη θαη ηελ άιιε ψζηε λα είλαη αδχλαηε ε θαηαζηξνθή ηνπο ρσξίο λα θαηαγξαθεί ην άηνκν πνπ επηρείξεζε λα ηηο θαηαζηξέςεη. Δάλ έρεηε πςειέο απαηηήζεηο απφ ην ζχζηεκα, θξνληίζηε ε εγθαηάζηαζε λα γίλεη απφ έκπεηξε θαη αμηφπηζηε εηαηξεία ηεο εκπηζηνζχλεο ζαο. 15 Σ ε λ ί δ α

16 Η ζσζηή εγθαηάζηαζε ησλ θακεξψλ δελ είλαη ζέκα άξπα θφια. Πξέπεη λα γίλεη κειέηε ηνπ ρψξνπ θαη ησλ αλαγθψλ, ψζηε λα πξνθχςεη ην πιένλ αμηφπηζην ζρέδην ηνπνζέηεζεο ησλ θακεξψλ θαη αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ αζθαιείαο. Απηφ δε θνζηίδεη ηδηαίηεξα ζε πιηθά, αιιά θνζηίδεη ζε ρξφλν θαη ζα πξέπεη εθείλνο πνπ επηιέμαηε λα ζαο θάλεη ηελ εγθαηάζηαζε, λα αληαπνδψζεη ηελ εκπηζηνζχλε ζαο κε επαγγεικαηηζκφ θαη λα ζαο ππνδείμεη ηα πιένλ θαηάιιεια ζεκεία αθφκα θη αλ απηφ ζεκαίλεη πην ρξνλνβφξα εγθαηάζηαζε. Θα πξέπεη εμεγψληαο ζαο ηνλ ηξφπν επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ ζεκείσλ γηα ηνπνζέηεζε, λα ζαο ελεκεξψζεη θαη ηηο αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο κε ηηο νπνίεο ζα ζσξαθίζεη ην ζχζηεκα - ζπρλά ρσξίο πξφζζεην θφζηνο. Κάηη πνπ ζπρλά δε γίλεηαη γηαηί ε ζσζηή ξχζκηζε θαη ζσξάθηζε ηνπ ζπζηήκαηνο απαηηεί γλψζε, επαγγεικαηηζκφ θαη εκπεηξία, δελ είλαη απιά λα έρνπκε εηθφλα ζην κφληηνξ. Έλα απιφ παξάδεηγκα. Έζησ πσο ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα ηνπνζεηήζακε πξάγκαηη δχν θάκεξεο ηε κία απέλαληη ζηελ άιιε. Ση γίλεηε αλ θάπνηνο απφ απφζηαζε (πρ κε κηα απιή ζθεληφλα) θαηαζηξέςεη ηηο θάκεξεο; Ο έκπεηξνο θαη επαγγεικαηίαο ηερληθφο ζα έρεη ξπζκίζεη ηνλ εγθέθαιν ηνπ ζπζηήκαηνο έηζη ψζηε κφιηο ραζεί ην ζήκα απφ νπνηαδήπνηε θάκεξα λα ζεκάλεη ν ζπλαγεξκφο. Απφ ηελ άιιε, αλ δελ έρεηε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο θαη ζέιεηε απιά κηα θάκεξα πεξηζζφηεξν γηα απνηξεπηηθνχο ιφγνπο, ζα πξέπεη ε ιχζε πνπ ζα ζαο πξνηείλνπλ θαη λα επηιέμεηε λα είλαη ε πην ζσζηή θαη νηθνλνκηθή γηα εζάο, θαη φρη γηα ηελ εηαηξεία πνπ ζα αλαιάβεη ηελ εγθαηάζηαζε. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ αθφκα θαη κηα κφλν θάκεξα είλαη ππέξ αξθεηή γηα λα θαιχςεη απφιπηα ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο αζθαιείαο. Σέινο, ζεκαζία έρεη θαη ε ζσζηή εγθαηάζηαζε. Αλ γίλεη ρξήζε ελζχξκαησλ θακεξψλ, ηα θαιψδηα λα είλαη πνηνηηθά, ζσζηά θξπκκέλα θαη κνλσκέλα. Καθή εγθαηάζηαζε ζεκαίλεη πσο κπνξεί λα θνζηίζεη ιίγν πην νηθνλνκηθά βξαρππξφζεζκα, αιιά ζα καο θέξεη πξνβιήκαηα ζην κέιινλ. Ο ζσζηφο ηερληθφο ζα θάλεη ηελ εγθαηάζηαζε ζσζηά θαη ππεχζπλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κε ρξεηαζηεί λα μαλαεπηζθεθηεί ην ρψξν ηεο εγθαηάζηαζεο γηα απνθαηάζηαζε βιάβεο ζηα πιαίζηα ηεο εγγχεζεο. Θα εμαζθαιίζεη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο αιιά θπξίσο γηα ιφγνπο αζθαιείαο. ην θάησ θάησ ηη αζθάιεηα παξέρεη έλα ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο φηαλ δελ έρεη πνηφηεηα εηθφλαο κφιηο ραζεί ην θψο ηνπ ήιηνπ, ή φηαλ θάζε ηφζν ραιάεη θάπνηα θάκεξα πνπ δελ έρεη κνλσζεί ζσζηά απφ ηελ πγξαζία; 16 Σ ε λ ί δ α

17 ΜΔΡΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ ΚΑΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ Δηθφλα 1. Λάζνο ηχπνο θάκεξαο θαη αλχπαξθηε κφλσζε (θαθή πνηφηεηα εηθφλαο, ιάζνο εζηίαζε, κηθξφο ρξφλνο δσήο) Δηθφλα 2.Σειείσο πξφρεηξε εγθαηάζηαζε - θαιψδηα ζηνλ αέξα ζπλεζηξακκέλα (θαθφ ζήκα θαη κεησκέλε αμηνπηζηία) 17 Σ ε λ ί δ α

18 Δηθφλα 3.Ο νξηζκφο ηεο κνχθαο (κεησκέλε πνηφηεηα ζήκαηνο ιφγσ θαθήο θαισδίσζεο. Όια ηα κεραλήκαηα, ηα ιεηηνπξγνχλ νη άλζξσπνη. Έηζη θαη κε ηηο θάκεξεο cctv ζα πξέπεη λα ηα εγθαηαζηήζνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη θαηάιιεια ελεκεξσκέλνη άλζξσπνη ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ κέγηζηε απφδνζε θαη βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηνπο. 18 Σ ε λ ί δ α

19 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 Λόγνη γηα λα απνθηήζεηε θάκεξεο αζθάιεηαο Οη επηρεηξήζεηο θαη ηδηαίηεξα ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά πνιιαπινχο θηλδχλνπο, φπσο είλαη νη θινπέο, δηνηθεηηθά ιάζε, ή αθφκα θαη θαθφβνπιεο ελέξγεηεο ή βαλδαιηζκνχο Γηα λα θαηαθέξεη κία επηρείξεζε λα δηαζθαιίζεη ην κέιινλ ηεο ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο πξφιεςεο γηα ηελ απνθπγή ησλ παξαπάλσ θηλδχλσλ. Γλσξίζηε ηνπο 5 ιφγνπο πνπ θάλνπλ ηα θιεηζηά θπθιψκαηα παξαθνινχζεζεο απαξαίηεηα ηφζν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ππάξρνπζαο εηαηξηθήο ζαο πεξηνπζίαο φζν θαη ηελ κειινληηθή ηεο αλάπηπμε 1) Απνθπγή Κινπψλ ην ιηαλεκπφξην, ή ζε ρψξνπο θχιαμεο αληηθεηκέλσλ κεγάιεο αμίαο, φπσο νη απνζήθεο θάζε εηαηξίαο, ηα ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη παξαδνζηαθά γηα λα απμήζνπλ ηελ αζθάιεηα. Σα θιεηζηά θπθιψκαηα παξαθνινχζεζεο ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ησλ θινπψλ, ηδηαίηεξα φηαλ νη πειάηεο γλσξίδνπλ ηελ χπαξμή ηνπο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο ρεδηάγξακκα 1. Έξεπλα ηνπ 2009 ζρεηηθά κε ηελ Αζθάιεηα ζην Ληαλεκπφξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Φιφξηληα 19 Σ ε λ ί δ α

20 χκθσλα κε έξεπλεο, νη επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ πνιιψλ κνξθψλ θηλδχλνπο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην εκπφξεπκά ηνπο, Σέηνηνη θίλδπλνη κπνξεί λα είλαη δηαδηθαζηηθά ιάζε, θινπέο ή θαη απψιεηεο θαηά ηελ απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ. Πην αλαιπηηθά, νη θχξηεο πεγέο θινπήο είλαη : Δζσηεξηθέο Κινπέο (43%) Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ηε κείσζε απηνχ ηνπ πνζνζηνχ είλαη ν ζπλδπαζκφο ησλ παξαθάησ κέηξσλ πξφιεςεο: -Σνπνζεηήζηε ηηο θάκεξεο αζθαιείαο ζε εκθαλή ζεκεία. -Δπηιέμηε ηνπο ζπλεξγάηεο ζαο βάζεη ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπο θαη εμαθξηβψζηε φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζε απηφ είλαη αιεζή. -Γψζηε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ θαζεθφλησλ εξγαζίαο θαη ππνδείμηε ηελ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά Κινπέο Πειαηψλ (35%) πρλά νη πειάηεο ησλ θαηαζηεκάησλ ή εηαηξηθνί επηζθέπηεο κπαίλνπλ ζηνλ πεηξαζκφ ηα θιέςνπλ θάπνην αληηθείκελν. -Σνπνζεηήζηε φια ηα πνιχηηκα αληηθείκελα κέζα ζε εηδηθέο πξνζήθεο θαη θάησ απφ θάκεξεο αζθαιείαο. Έηζη, ζα είζηε ζίγνπξνη φηη φια ηα αληηθείκελα κεγάιεο αμίαο δελ ζα θηλδπλεχνπλ. Γηνηθεηηθά Λάζε (15%) Δλψ νη κεγαιχηεξεο απψιεηεο πξνθαινχληαη απφ ηηο θινπέο πειαηψλ ή εηαηξηθψλ επηζθεπηψλ, ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε ιαλζαζκέλε ηηκνιφγεζε πξντφλησλ. -Πξαγκαηνπνηήζηε ζπρλέο απνγξαθέο θαη θνηλνπνηήζηε ηα απνηειέζκαηα ζηνπο ππεπζχλνπο 20 Σ ε λ ί δ α

21 -Γεκηνπξγήζηε ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κε ηνπο εξγαδφκελνχο ζαο, έηζη ψζηε λα ζθέθηνληαη κε γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζήο ζαο -Δμεγήζηε ζηνπο εξγαδφκελνχο ζαο φηη κηα ιάζνο ηηκνιφγεζε θνζηίδεη δηπιά, κηαο θαη αιινηψλεη ην απφζεκα θαη κεηψλεη ηα έζνδα ηεο εηαηξείαο. Κινπέο θαηά ηελ παξαιαβή απφ Πξνκεζεπηέο (4%) Κινπέο πξντφλησλ ζπλεζίδνπλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζηηο απνζήθεο ησλ θαηαζηεκάησλ ή ησλ εηαηξεηψλ. -Σνπνζεηήζηε θάκεξεο αζθαιείαο ζηα ζεκεία παξαιαβήο θαη θαηακέηξεζεο ησλ πξντφλησλ. -Παξαθνινπζήζηε θάζε ζεκείν ηεο απνζήθεο, θαη δψζηε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε ρψξνπο φπνπ απνζεθεχνληαη αληηθείκελα κεγάιεο αμίαο 2)Πξνζηαζία ησλ Πειαηψλ ζαο & επηζθεπηψλ ζαο πρλά νη εηαηξείεο απεηινχληαη θαη απφ εμσγελείο παξάγνληεο, φπσο είλαη νη ιεζηείεο ή νη βαλδαιηζκνί. Η αζθάιεηα δελ είλαη απαξαίηεηε κφλν ζε εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο, φπσο είλαη ηα βελδηλάδηθα ή δηαλπθηεξεχνληαο θαξκαθεία, mini market, αιιά θαη εηαηξείεο πνπ έρνπλ ζπρλέο ζπλδηαιιαγέο κεηξεηψλ, φπσο ηαηξηθά θαη δηθεγνξηθά γξαθεία. Με ηελ ηνπνζέηεζε θακεξψλ αζθαιείαο ζε εκθαλή ζεκεία, απνηξέπεηε θαθφβνπιεο ελέξγεηεο ζε βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζαο ή ησλ πειαηψλ ζαο θαη δηαζθαιίδεηε θιίκα αζθάιεηαο ζηελ επηρείξεζή ζαο. 3)Απνηειεζκαηηθφηεξε Γηνίθεζε Γηα λα κπνξείηε λα θάλεηε θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζαο θαη λα απμήζεηε ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ ηκεκάησλ ζαο, δελ αξθεί κφλν ε ζσζηή ζπκπεξηθνξά απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζα, αιιά θαη ε ζσζηή δηνίθεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζαο. Με ηελ ηνπνζέηεζε θακεξψλ αζθαιείαο ζε ζηξαηεγηθά ζεκεία, κπνξείηε λα δηνηθήζεηε θαιχηεξα ηηο νκάδεο ζαο. 21 Σ ε λ ί δ α

22 Έηζη είζηε ζε ζέζε λα εληνπίδεηε νπξέο ζηα ηακεία ηνπ θαηαζηήκαηφο ζαο θαη λα ηα εληζρχζεηε άκεζα κε επηπιένλ πξνζσπηθφ ή λα αλαηξνθνδνηείηε ηα ξάθηα ζαο πξηλ λα αδεηάζνπλ. 4)Αλάπηπμε θιίκαηνο αζθαιείαο ζηνπο εξγαδφκελνχο ζαο ηηο εηαηξείεο πνπ δηαρεηξίδνληαη θαζεκεξηλά κεγάιν φγθν ρξεκάησλ, ή έξρνληαη ζε επαθή κε επξχ θνηλφ, ζπρλά νη εξγαδφκελνη ληψζνπλ έληνλε αλαζθάιεηα γηα χπνπηεο ελέξγεηεο. Με ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ αζθαιείαο δεκηνπξγείηε έλα θιίκα ζηγνπξηάο απφ ηε κεξηά ησλ εξγαδνκέλσλ ζαο κηαο θαη γλσξίδνπλ φηη κπνξείηε πνιχ εχθνια λα εληνπίδεηε χπνπηα πεξηζηαηηθά θαη λα παξεκβαίλεηε άκεζα φηαλ ρξεηαζηεί. Σν απνηέιεζκα είλαη αθφκα κεγαιχηεξε αζθάιεηα, πνπ ζεκαίλεη αθφκα πην θηιηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ γηα θάζε εξγαδφκελν. 5)Αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ κάξθεηηλγθ & merchandising Ο πην εχθνινο θαη νηθνλνκηθφο ηξφπνο γηα ηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ζαο είλαη ε παξαθνινχζεζε θαη κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή. Με ηελ ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ αζθαιείαο κπνξείηε λα θαηαγξάθεηε θαη λα κειεηάηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ ζαο, αλαγλσξίδνληαο ηα πην δεκνθηιή ζεκεία ηνπ θαηαζηήκαηφο ζαο ή ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θάζε ελέξγεηαο κάξθεηηλγθ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην ρψξν ζαο. 22 Σ ε λ ί δ α

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ μαϊοσ 2012. CCTV Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ μαϊοσ 2012. CCTV Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ μαϊοσ 2012 CCTV Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ γενικα χαρακτηριστικα Λύσεις για κάθε είδους εφαρμογή 02 Παραδείγματα εγκαταστάσεων 04 Το κατάστημα 04 Το σούπερμαρκετ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012. CCTV Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012. CCTV Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012 CCTV Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ γενικα χαρακτηριστικα Λύσεις για κάθε είδους εφαρμογή 02 Παραδείγματα εγκαταστάσεων 04 Το κατάστημα 04 Το σούπερμαρκετ 05 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

SOLO. intelligent security systems

SOLO. intelligent security systems SOLO intelligent security systems ΕΝΘ.1 HIK VISION ANALOG PICADIS SYSTEM DS-2CE15C2P(N)-VFIT3Bullet 720 TVL High Resolution Vari-focal 1/3'' PICADIS,1.3 MP, DS-2CE15C2P-IR DS-2CE55C2P-IRM 1280 (H) 960

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα