ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΤΛΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Α & Β ΛΤΚΔΙΟΤ Α ΛΤΚΔΙΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΤΛΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Α & Β ΛΤΚΔΙΟΤ Α ΛΤΚΔΙΟΤ"

Transcript

1 ΝΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Γηα ην κάζεκα ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο ηεο Α ηάμεο Ζκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ σο δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα βηβιία: α) Έθθξαζε-Έθζεζε Σεχρνο Α ηεο Α ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ β) Έθθξαζε-Έθζεζε γηα ην Γεληθφ Λχθεην-Θεκαηηθνί Κχθινη ησλ Α, Β, Γ ηάμεσλ Γεληθνχ Λπθείνπ γ) Γισζζηθέο Αζθήζεηο γηα ην Γεληθφ Λχθεην Απφ ην βηβιίν Έθθξαζε-Έθζεζε, Σεχρνο Α, ηεο Α ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ ζα δηδαρζνχλ ηα εμήο: ΠΡΟΛΟΓΗΚΑ Σα φξηα ηεο ιέμεο ΓΛΩΑ ΚΑΗ ΓΛΩΗΚΔ ΠΟΗΚΗΛΗΔ Η. ΣΑ ΟΡΘΑ ΣΗ ΓΛΩΑ 1. Ζ απεξαληνζχλε ηεο 2. Ζ πνιπκνξθία ηεο 3. Ζ παληνδπλακία ηεο ΗΗ. ΟΘ ΠΟΘΚΘΛΘΕ ΣΗ ΓΛΩΑ (ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΘΚΟΣΕΡΗ ΓΛΩΑ) 1. Γεσγξαθηθέο γισζζηθέο πνηθηιίεο 2. Κνηλσληθέο γισζζηθέο πνηθηιίεο ΗΗΗ. ΟΘ ΟΠΣΘΚΕ ΣΗ ΓΛΩΑ IV. Η ΔΗΜΘΟΤΡΓΘΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΓΛΩΑ V. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΘΜΕΝΩΝ VI. ΕΘΔΘΚΕ ΓΛΩΕ VII. ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ VIII. ΘΕΜΑΣΑ ΓΘΑ ΤΖΗΣΗΗ ΚΑΘ ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Ο ΛΟΓΟ I. ΠΡΟΦΟΡΘΚΟ ΚΑΘ ΓΡΑΠΣΟ ΛΟΓΟ 1. Δπηζεκαίλσ ηα ζηνηρεία ηεο νκηιίαο 2. πγθξίλσ ηνλ πξνθνξηθφ κε ην γξαπηφ ιφγν Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε ζρεηηθά κε ηνλ πξνθνξηθφ θαη ην γξαπηφ ιφγν ΗΗ. ΔΘΑΛΟΓΟ 1. Γηάινγνο. Ζ ζρέζε ηνπ ιφγνπ κε ην ζψκα, ην ρξφλν θαη ην ρψξν ΑΡΧΕΙΟ: ΣΕΛΙΔΕΣ: ΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 19

2 2. Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρία ελφο δηαιφγνπ/κηαο ζπλνκηιίαο 3. Ο ινγνηερληθφο δηάινγνο Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε ζρεηηθά κε ην δηάινγν Λεμηιφγην Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ εθεβεία Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ αγάπε θαη κε ηνλ έξσηα ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Η. ΓΕΝΘΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΘ 1. Μεζφδεπζε ηεο πεξηγξαθήο α. Ζ επηινγή θαη ε παξάζεζε/νξγάλσζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ β. Ζ αθξίβεηα θαη ε ζαθήλεηα ζηελ πεξηγξαθή 2. Ζ γιψζζα ηεο πεξηγξαθήο α. Ζ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ιέμεσλ/θξάζεσλ β. Κπξηνιεθηηθή (δεισηηθή) θαη κεηαθνξηθή (ζπλππνδεισηηθή) ρξήζε ηεο γιψζζαο 3. Σν ζρφιην θαη ε νπηηθή γσλία ζηελ πεξηγξαθή. ΗΗ. ΔΘΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΣΑ / ΑΝΣΘΚΕΘΜΕΝΑ ΣΗ ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ 1.Πεξηγξαθή ελφο ρψξνπ / θηηξίνπ 2.Πεξηγξαθή πξνζψπνπ/αηφκνπ α. Σα ηππηθά θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξνζψπνπ / αηφκνπ β. Σν ζρφιην ζηελ πεξηγξαθή ελφο αηφκνπ 3. Πεξηγξαθή δσγξαθηθνχ πίλαθα ή άιινπ έξγνπ ηέρλεο 4. Δηδηθά ζέκαηα β. Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ή ηε ρξήζε ελφο αληηθεηκέλνπ ΗΗΗ. ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ: θέμαηα ζσεηικά με ηην ενδςμαζία και ηη μόδα ΗV. ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ Αλάπηπμε κηαο παξαγξάθνπ κε αλαινγία. ΑΦΖΓΖΖ Η. ΑΦΗΓΗΗ 1.Οξηζκφο ηεο αθήγεζεο. 2.Αθεγεκαηηθφ πεξηερφκελν θαη αθεγεκαηηθή πξάμε. 7.Αθεγεκαηηθφο ρξφλνο Λεμηιφγην ζρεηηθφ κε ηα ζέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε/έθζεζε πνπ αθνινπζνχλ. Θέκαηα γηα ζπδήηεζε ή έθθξαζε/έθζεζε (Γεξαηεηά θαη λεφηεηα. Υζεο-ήκεξα-Αχξην. Αθεγήζεηο γηα ην παξειζφλ θαη ην κέιινλ) ΑΡΧΕΙΟ: ΣΕΛΙΔΕΣ: ΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 19

3 ΗΗ. ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ ΚΑΘ ΑΦΗΓΗΗ Λεμηιφγην Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε/έθζεζε. Σν Κσκηθφ θαη ε ζεκαζία ηνπ γέιηνπ ΗΗΗ. ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ: πλνρή θεηκέλνπ πλνρή ζε έλα αθεγεκαηηθφ θείκελν ΣΟ ΥΡΟΝΟΓΡΑΦΖΜΑ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ηε δηδαθηέα-εμεηαζηέα χιε ηνπ καζήκαηνο ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο θαη Γξακκαηείαο ηεο Α Σάμεο ηνπ Ζκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ πεξηιακβάλνληαη: α) νη παξαθάησ ελφηεηεο απφ ην Δγρεηξίδην Γισζζηθήο Γηδαζθαιίαο ηεο Α Λπθείνπ ησλ Ν. Μήηζε, Δηξ. Εακάξνπ, Η. Παπαλδξένπ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21. Απφ ηελ ελφηεηα 7 δελ ζα δηδαρζνχλ ηα αθνξψληα ζηελ εθθνξά ησλ δεπηεξεπνπζψλ πξνηάζεσλ. Όζνλ αθνξά ηηο ελφηεηεο 8, 9, 10, πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ππνζεηηθνχο ιφγνπο, ε δηδαζθαιία ζα πεξηνξηζζεί κφλν ζηνλ εληνπηζκφ ηνπο (ππφζεζε απφδνζε) δελ ζα επεθηαζεί ζηελ αλαγλψξηζε ησλ εηδψλ. Απφ ηελ ελφηεηα 14 ζα δηδαρζεί κφλν ε ηππνινγία ηεο ζπδπγίαο ησλ ξεκάησλ εηο κη ρσξίο εθκάζεζε ηεο θιίζεο ηνπο. β) ε παξαθάησ χιε απφ ην εγρεηξίδην Αξραίνη Έιιελεο Ηζηνξηνγξάθνη (Ξελνθψλ, Θνπθπδίδεο) ησλ Κ. Γηαιεζκά, Α. Γξνπθφπνπινπ, Δ. Κνπηξνπκπέιε, Γ. Υξπζάθε: 1. Δηζαγωγή α) Κεθάιαην Β Θνπθπδίδεο Οιφξνπ Αιηκνχζηνο (1. Ζ δσή ηνπ. 2. Σν έξγν ηνπ- Δλδηαθέξνληα θαη ηδέεο. Μέζνδνο. Ζ δνκή ηνπ έξγνπ-ο ρξφλνο ηεο ζχλζεζήο ηνπ. Γιψζζα θαη χθνο). β) Κεθάιαην Γ Ξελνθψλ Γξχιινπ Δξρηεχο (1. Ζ δσή ηνπ. 2. Σν έξγν ηνπ-δλδηαθέξνληα θαη ηδέεο). 2. Κείκελα α) Ξελνθψλ, Διιεληθά, Βηβιίν Β ΔΝΟΣΖΣΔ Η,16-32 ΗΗ,1-4 ΗΗ,16-23 ΗΗΗ,11-16(απφ κεηάθξαζε) ΗΗΗ,50-56 ΗV,1-17(απφ κεηάθξαζε) ΗV, ΑΡΧΕΙΟ: ΣΕΛΙΔΕΣ: ΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 19

4 β) Θνπθπδίδεο, Βηβιίν Γ ΔΝΟΣΖΣΔ Γ,70 Γ,71-74 Γ,75 Γ,76-78 Γ,79-80 Γ,81 Γ, (απφ κεηάθξαζε) Τπνζεκείωζε: Δπεηδή ηα δηαγσλίζκαηα ηεο Β θάζεο αθνξνχλ ην ζχλνιν ηεο χιεο γη απηφ δίλεηαη νιφθιεξε ε χιε φπσο απηή νξίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν. Δληνχηνηο θξίλνπκε ζθφπηκν λα επηζεκάλνπκε φηη, επεηδή θάπνηνη ζπλάδειθνη ελδερνκέλσο λα κελ έρνπλ θαιχςεη κέρξη ηελ εκέξα ησλ εμεηάζεσλ ηελ χιε απηή φπσο άιισζηε θαη ζην ζρνιείν κπνξεί λα ζπκβεί κέρξη ην ηέινο ηεο ρξνληάο νη ηειεπηαίεο παξάγξαθνη απφ ηνλ Θνπθπδίδε δε ζα δεηεζνχλ. ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Γηδαθηέα -εμεηαζηέα χιε Απφ ην βηβιίν «Άιγεβξα θαη ηνηρεία Πηζαλνηήησλ Α Γεληθνχ Λπθείνπ» Κεθ.1 ν : Πηζαλόηεηεο 1.1 Γεηγκαηηθφο Υψξνο-Δλδερφκελα 1.2 Έλλνηα ηεο Πηζαλφηεηαο (εθηφο ηεο ππνπαξαγξάθνπ «Αμησκαηηθφο Οξηζκφο Πηζαλφηεηαο») Κεθ.2 ν : Οη Πξαγκαηηθνί Αξηζκνί 2.1 Οη Πξάμεηο θαη νη Ηδηφηεηέο ηνπο 2.2 Γηάηαμε Πξαγκαηηθψλ Αξηζκψλ (εθηφο ηεο απφδεημεο ηεο ηδηφηεηαο 4) 2.3 Απφιπηε Σηκή Πξαγκαηηθνχ Αξηζκνχ 2.4 Ρίδεο Πξαγκαηηθψλ Αξηζκψλ (εθηφο ησλ απνδείμεσλ ησλ ηδηνηήησλ 3 θαη 4) Κεθ.3 ν : Δμηζώζεηο 3.1 Δμηζψζεηο 1 νπ Βαζκνχ 3.2 Ζ Δμίζσζε x λ =α 3.3 Δμηζψζεηο 2 νπ Βαζκνχ Κεθ.4 ν : Αληζώζεηο 4.1 Αληζψζεηο 1 νπ Βαζκνχ 4.2 Αληζψζεηο 2 νπ Βαζκνχ Κεθ.5 ν : Πξόνδνη 5.1 Αθνινπζίεο 5.2 Αξηζκεηηθή πξφνδνο (εθηφο ηεο απφδεημεο γηα ην S λ ) ΑΡΧΕΙΟ: ΣΕΛΙΔΕΣ: ΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 19

5 5.3 Γεσκεηξηθή πξφνδνο (εθηφο ηεο απφδεημεο γηα ην Sλ) Κεθ.6 ν : Βαζηθέο Έλλνηεο ηωλ πλαξηήζεωλ 6.1 Ζ Έλλνηα ηεο πλάξηεζεο 6.2 Γξαθηθή Παξάζηαζε πλάξηεζεο (εθηφο ηεο ππνπαξαγξάθνπ «Απφζηαζε ζεκείσλ») 6.3 Ζ πλάξηεζε f(x)= αx+β (εθηφο ηεο θιίζεο επζείαο σο ιφγνο κεηαβνιήο) ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ Γηδαθηέα εμεηαζηέα χιε Απφ ην βηβιίν «Δπθιείδεηα ΓεσκεηξίαΑ θαη Β Δληαίνπ Λπθείνπ» ησλ Αξγπξφπνπινπ Ζ., Βιάκνπ Π., Καηζνχιε Γ., Μαξθάηε., ίδεξε Π. Κεθ.3 ν : Σξίγωλα 3.1 Δίδε θαη ζηνηρεία ηξηγψλσλ ν Κξηηήξην ηζφηεηαο ηξηγψλσλ (εθηφο ηεο απφδεημεο ηνπ ζεσξήκαηνο) ν Κξηηήξην ηζφηεηαο ηξηγψλσλ (εθηφο ηεο απφδεημεο ηνπ ζεσξήκαηνο) ν Κξηηήξην ηζφηεηαο ηξηγψλσλ (εθηφο ηεο απφδεημεο ηνπ ζεσξήκαηνο) 3.5 Ύπαξμε θαη κνλαδηθφηεηα θαζέηνπ (εθηφο ηεο απφδεημεο ηνπ ζεσξήκαηνο) 3.6 Κξηηήξηα ηζφηεηαο νξζνγψλησλ ηξηγψλσλ (εθηφο ηεο απφδεημεο ησλ ζεσξεκάησλ Η θαη ΗΗ). 3.7 Κχθινο - Μεζνθάζεηνο Γηρνηφκνο 3.10 ρέζε εμσηεξηθήο θαη απέλαληη γσλίαο (εθηφο ηεο απφδεημεο ηνπ ζεσξήκαηνο) 3.11 Αληζνηηθέο ζρέζεηο πιεπξψλ θαη γσληψλ (εθηφο ηεο απφδεημεο ηνπ ζεσξήκαηνο) 3.12 Tξηγσληθή αληζφηεηα (εθηφο ηεο απφδεημεο ηνπ ζεσξήκαηνο) 3.13 Κάζεηεο θαη πιάγηεο (εθηφο ηεο απφδεημεο ηνπ ζεσξήκαηνο ΗΗ) 3.14 ρεηηθέο ζέζεηο επζείαο θαη θχθινπ (εθηφο ηεο απφδεημεο ηνπ ζεσξήκαηνο Η) 3.15 Δθαπηφκελα ηκήκαηα 3.16 ρεηηθέο ζέζεηο δχν θχθισλ Κεθ.4 ν :Παξάιιειεο επζείεο 4.1. Δηζαγσγή 4.2. Σέκλνπζα δχν επζεηψλ -Δπθιείδεην αίηεκα (εθηφο ηεο απφδεημεο ηνπ Πνξίζκαηνο ΗΗ θαη ησλ πξνηάζεσλ Η, ΗΗ, ΗΗΗ θαη ΗV) 4.3. Καηαζθεπή παξάιιειεο επζείαο 4.4. Γσλίεο κε πιεπξέο παξάιιειεο 4.5. Αμηνζεκείσηνη θχθινη ηξηγψλνπ (εθηφο ηεο απφδεημεο ηνπ ζεσξήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ εγγεγξακκέλν θχθιν ηξηγψλνπ) Άζξνηζκα γσληψλ ηξηγψλνπ 4.7. Γσλίεο κε πιεπξέο θάζεηεο (εθηφο ηεο απφδεημεο ηνπ ζεσξήκαηνο θαη ηνπ πνξίζκαηνο) 4.8. Άζξνηζκα γσληψλ θπξηνχ λ-γψλνπ (Δθηφο ηεο απφδεημεο ηνπ Πνξίζκαηνο) Κεθ.5 ν : Παξαιιειόγξακκα Σξαπέδηα 5.1. Δηζαγσγή 5.2. Παξαιιειφγξακκα ΑΡΧΕΙΟ: ΣΕΛΙΔΕΣ: ΕΛΙΔΑ 5 ΑΠΟ 19

6 5.3. Οξζνγψλην 5.4. Ρφκβνο 5.5. Σεηξάγσλν 5.6. Δθαξκνγέο ζηα ηξίγσλα (εθηφο ηεο απφδεημεο ηνπ Θεσξήκαηνο ΗΗΗ) 5.7. Βαξχθεληξν ηξηγψλνπ (εθηφο ηεο απφδεημεο ηνπ ζεσξήκαηνο) 5.8. Σν νξζφθεληξν ηξηγψλνπ (Υσξίο ην πφξηζκα) Μηα ηδηφηεηα ηνπ νξζνγψληνπ ηξηγψλνπ 5.10.Σξαπέδην 5.11.Ηζνζθειέο ηξαπέδην Κεθ.6: Δγγεγξακκέλα ζρήκαηα 6.1. Δηζαγσγηθά Οξηζκνί 6.2. ρέζε εγγεγξακκέλεο θαη αληίζηνηρεο επίθεληξεο (Δθηφο ηεο απφδεημεο ηνπ ζεσξήκαηνο) 6.3. Γσλία ρνξδήο θαη εθαπηνκέλεο (Δθηφο ηεο απφδεημεο ηνπ ζεσξήκαηνο) 6.5 Σν εγγεγξακκέλν ηεηξάπιεπξν 6.6 Σν εγγξάςηκν ηεηξάπιεπξν (εθηφο ηεο απφδεημεο ηνπ ζεσξήκαηνο) ΦΤΙΚΗ Βηβιίν «Φπζηθή Α Γεληθνχ Λπθείνπ» Βιάρνο θ.α. 1.1 Δπζύγξακκε θίλεζε έσο θαη Γπλακηθή ζε κηα δηάζηαζε έσο θαη Γπλακηθή ζην επίπεδν έσο θαη 1.3.4, Γελ απνηεινχλ κέξνο ηεο εμεηαζηέαο χιεο, φιεο νη εξσηήζεηο, αζθήζεηο θαη πξνβιήκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε χιε πνπ αθαηξείηαη. Δπηπιένλ αθαηξνχληαη νη αζθήζεηο 6 θαη 12 (ζειίδα 157 θαη 158 αληίζηνηρα) 2.1 Γηαηήξεζε ηεο Μεραληθήο Δλέξγεηαο έσο θαη εθηφο απφ ηε ζειίδα 170 «Ζ δπλακηθή ελέξγεηα U»έσο ηε ζειίδα 172 «..δηαθνξέο ησλ δπλακηθψλ ελεξγεηψλ» εθηφο απφ ηε ζειίδα 174 «Πνζνηηθά ε δηαηήξεζε...» έσο θαη ηε γξακκή πξηλ απφ ηε ζρέζε ΓK+ΓU=0 (ε ζρέζε απηή είλαη εληφο χιεο) Γελ απνηεινχλ κέξνο ηεο εμεηαζηέαο χιεο, φιεο νη εξσηήζεηο, αζθήζεηο θαη πξνβιήκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε χιε πνπ αθαηξείηαη. Δπηπιένλ αθαηξείηαη ε άζθεζε 20 (ζειίδα 195). ΑΡΧΕΙΟ: ΣΕΛΙΔΕΣ: ΕΛΙΔΑ 6 ΑΠΟ 19

7 ΥΗΜΔΙΑ Ζ εμεηαζηέα χιε ηνπ καζήκαηνο νξίδεηαη σο εμήο: ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ 1.3. «Γνκηθά ζσκαηίδηα ηεο χιεο Γνκή ηνπ αηφκνπ Αηνκηθφο αξηζκφο Μαδηθφο αξηζκφο Ηζφηνπα» 1.5. «Σαμηλφκεζε ηεο χιεο Γηαιχκαηα Πεξηεθηηθφηεηεο δηαιπκάησλ Γηαιπηφηεηα» ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΔΡΙΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΓΔΜΟΙ 2.1 «Ζιεθηξνληαθή δνκή ησλ αηφκσλ» 2.2 «Καηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ (Πεξηνδηθφο Πίλαθαο). Υξεζηκφηεηα ηνπ Πεξηνδηθνχ Πίλαθα» 2.3 «Γεληθά γηα ην ρεκηθφ δεζκφ. Παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ρεκηθήζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ- Αηνκηθή αθηίλα. Δίδε ρεκηθψλ δεζκψλ» 2.4 «Ζ γιψζζα ηεο Υεκείαο - Αξηζκφο νμείδσζεο - Γξαθή ηχπσλ θαη εηζαγσγή ζηελ νλνκαηνινγία ησλ ελψζεσλ» Παπαηηπήζειρ: α) Ο Πίλαθαο 2.3 Ονομαηολογία ηων κςπιόηεπων μονοαηομικών ιόνηων λα απνκλεκνλεπζεί. β) Απφ ηνλ Πίλαθα 2.4 Ονομαηολογία ηων κςπιόηεπων πολςαηομικών ιόνηων λα απνκλεκνλεπζεί νιφθιεξε ε 1ε ζηήιε. Απφ ηε 2ε θαη ηελ 3ε ζηήιε λα απνκλεκνλεπζνχλ νη νλνκαζίεο θαη νη ζπκβνιηζκνί ησλ πνιπαηνκηθψλ ηφλησλ: θπάλην, όμηλν αλζξαθηθό θαη ππεξκαγγαληθό. γ) Απφ ηνλ Πίλαθα 2.5 ςνήθειρ ηιμέρ Α.Ο. ζηοισείων ζε ενώζειρ ηοςρ λα απνκλεκνλεπζνχλ νη Α.Ο. ησλ K, Na, Ag, Ba, Ca, Mg, Zn, Al, F θαη απφ ην Η (+1), ην Ο (-2), ην Cl, Br, I (-1). ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΥΗΜΙΚΔ ΑΝΣΙΓΡΑΔΙ 3.1 «Υεκηθέο αληηδξάζεηο» (Πσο ζπκβνιίδνληαη νη ρεκηθέο αληηδξάζεηο, Υαξαθηεξηζηηθά ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ, Μεξηθά είδε ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ) Παπαηηπήζειρ: α) Ζ ειπά δπαζηικόηηηαρ οπιζμένων μεηάλλων και αμεηάλλων λα κελ απνκλεκνλεπζεί. β) Ο Πίλαθαο 3.1 Κςπιόηεπα αέπια και ιζήμαηα λα κελ απνκλεκνλεπζεί. γ) Απφ ηελ ππνελφηεηα «2. Εξοςδεηέπωζη», είναι εθηφο νη αληηδξάζεηο: Όμηλν νμείδην + βάζε, Βαζηθφ νμείδην + νμχ, Όμηλν νμείδην + βαζηθφ νμείδην ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΟΙΥΔΙΟΜΔΣΡΙΑ 4.1 «Βαζηθέο έλλνηεο γηα ηνπο ρεκηθνχο ππνινγηζκνχο : ζρεηηθή αηνκηθή κάδα, ΑΡΧΕΙΟ: ΣΕΛΙΔΕΣ: ΕΛΙΔΑ 7 ΑΠΟ 19

8 ζρεηηθή κνξηαθή κάδα, mol, αξηζκφο Avogadro, γξακκνκνξηαθφο φγθνο» 4.2 «Καηαζηαηηθή εμίζσζε ησλ αεξίσλ» 4.3 «πγθέληξσζε δηαιχκαηνο αξαίσζε, αλάκεημε δηαιπκάησλ» 4.4 «ηνηρεηνκεηξηθνί ππνινγηζκνί». Παρατήρηση : Δθηόο νη ππνελόηεηεο : Αζθήζεηο ζηηο νπνίεο ε νπζία πνπ δίλεηαη ή δεηείηαη δελ είλαη θαζαξή Αζθήζεηο ζηηο νπνίεο δίλνληαη νη πνζφηεηεο δχν αληηδξψλησλ νπζηψλ Αζθήζεηο κε δηαδνρηθέο αληηδξάζεηο ΝΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ (Γηάξθεηα Γηαγωλίζκαηνο: 3 ώξεο) Β ΛΤΚΔΙΟΤ Γηα ην κάζεκα ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο ηεο Β ηάμεο Ζκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ σο δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα βηβιία: α) Έθθξαζε-Έθζεζε Σεχρνο Β ηεο Β ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ β) Έθθξαζε-Έθζεζε γηα ην Γεληθφ Λχθεην-Θεκαηηθνί Κχθινη ησλ Α, Β, Γ ηάμεσλ Γεληθνχ Λπθείνπ γ) Γισζζηθέο Αζθήζεηο γηα ην Γεληθφ Λχθεην Απφ ην βηβιίν Έκθπαζη Έκθεζη, Σεχρνο Β ζα δηδαρηνχλ ηα εμήο: Η ΔΙΓΗΗ Ι. Η ΔΙΓΗΗ ΚΑΙ ΣΟ ΥΟΛΙΟ 1.Σν γεγνλφο θαη ην ζρφιην ζηελ είδεζε 2.Πξνβνιή θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο είδεζεο 3.Παξεκβνιή μέλνπ ζρνιίνπ ζηελ είδεζε 4. Γηαπινθή ηνπ γεγνλφηνο κε ην ζρφιην ζηελ είδεζε Λεμηιφγην (ζρεηηθφ κε ην ζρφιην θαη ηελ είδεζε) Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ηελ πιεξνθφξεζε, ηε δεκνζηνγξαθία, ηνλ Σχπν) ΙΙ. Η ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΔΙΓΗΗ 1.Ζ νξγάλσζε ηεο είδεζεο 2.Ζ νπηηθή γσλία ηνπ δεκνζηνγξάθνπ ζηελ είδεζε 3.Ο ηίηινο ηεο είδεζεο 4.πληαθηηθά ζηνηρεία ζηελ είδεζε α. Ζ ζεηξά ησλ ιεθηηθψλ ζπλφισλ ζηελ είδεζε β. Δλεξγεηηθή θαη παζεηηθή ζχληαμε ζηελ είδεζε γ. Ζ ρξήζε ησλ νλνκαηηθψλ πξνζδηνξηζκψλ ζηελ είδεζε. Υξήζε νλνκάησλ θαη επηζέησλ δ. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ ζηελ είδεζε 5. Σν ζρφιην πάλσ ζε κηα είδεζε Λεμηιφγην (ζρεηηθφ κε ην ρξφλν) ΑΡΧΕΙΟ: ΣΕΛΙΔΕΣ: ΕΛΙΔΑ 8 ΑΠΟ 19

9 Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο) Οξγάλσζε ηνπ ιφγνπ. Ζ ρξήζε ηνπ παξαδείγκαηνο ζηελ αλάπηπμε παξαγξάθνπ θαη επξχηεξνπ θεηκέλνπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΓΗ Βηνγξαθηθά είδε 1. Βηνγξαθία, κπζηζηνξεκαηηθή βηνγξαθία 2. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα α. Σα γεγνλφηα θαη ηα ζρφιηα ζε έλα βηνγξαθηθφ ζεκείσκα β. Ζ δνκή θαη ην πεξηερφκελν ελφο βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο Λεμηιφγην βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο 4. Απηνβηνγξαθηθφ ζεκείσκα α. χγθξηζε ελφο απηνβηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο κε έλα βηνγξαθηθφ ζεκείσκα β. Σν έκκεζν ζρφιην ζην απηνβηνγξαθηθφ ζεκείσκα δ. Ο πξαθηηθφο ζθνπφο ελφο (απην)βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία θαη ηελ επηινγή επαγγέικαηνο) 6. Ζκεξνιφγην 7. πζηαηηθή επηζηνιή Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ην ραξαθηεξηζκφ αηφκνπ, ηηο ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο, ην θπιεηηθφ θαη θνηλσληθφ ξαηζηζκφ) Οξγάλσζε ηνπ ιφγνπ: Η. Παξάγξαθνο. Αλάπηπμε κε ζχγθξηζε θαη αληίζεζε ΗΗ. Ο ξφινο ηεο αληίζεζεο ζηε ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ α. πλνρή πξνηάζεσλ θαη πεξηφδσλ β. πλνρή παξαγξάθσλ κε αληηζεηηθή ζχλδεζε. Αλάπηπμε δχν ελλνηψλ ζε έλα επξχηεξν θείκελν ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΡΙΣΙΚΗ Η. Παξνπζίαζε θαη θξηηηθή ελφο βηβιίνπ 3. Βηβιηνθξηηηθή α. Λνγνηερληθή θξηηηθή Λεμηιφγην (ζρεηηθφ κε ηε ινγνηερληθή θξηηηθή) β. Κξηηηθή άιισλ θεηκέλσλ 5. Απιή θαη δηαδνρηθή ππφηαμε 6. Οη αλαθνξηθέο πξνηάζεηο Λεμηιφγην (ζρεηηθφ κε ηα ζέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε/έθζεζε πνπ αθνινπζνχλ) Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ηελ ηέρλε θαη ηελ θξηηηθή έξγνπ ηέρλεο) ΗΗ. Παξνπζίαζε θαη θξηηηθή κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο Λεμηιφγην (ζρεηηθφ κε ηε ζεαηξηθή θξηηηθή) ΗΗΗ. Παξνπζίαζε θαη θξηηηθή άιισλ κνξθψλ ηέρλεο Λεμηιφγην (ζρεηηθφ κε ηελ θξηηηθή) Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ηελ θξηηηθή/αμηνιφγεζε ηνπ αηφκνπ θαη ηελ απηνθξηηηθή) ΗV. Οξγάλσζε ηνπ ιφγνπ νξηζκφο θαη δηαίξεζε κηαο έλλνηαο 1.Οξηζκφο ΑΡΧΕΙΟ: ΣΕΛΙΔΕΣ: ΕΛΙΔΑ 9 ΑΠΟ 19

10 2.Γηαίξεζε ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η. εκεηψζεηο Α. εκεηψζεηο απφ γξαπηφ ιφγν 1.Κξαηψ ζεκεηψζεηο θαηά παξάγξαθν 2.Δξγάδνκαη ζε επξχηεξεο (απφ ηελ παξάγξαθν) λνεκαηηθέο ελφηεηεο θαη θξαηψ ζεκεηψζεηο 3.Απφ ηηο ζεκεηψζεηο πξνρσξψ ζην δηάγξακκα ηνπ θεηκέλνπ Β. εκεηψζεηο απφ πξνθνξηθφ ιφγν ΗΗ. Πεξίιεςε Α. Πεξίιεςε γξαπηνχ ιφγνπ 1.Πψο νδεγνχκαη ζηελ πεξίιεςε 2.Ση πξέπεη λα πξνζέρσ ζε κηα πεξίιεςε 3.πγθξίλσ δχν πεξηιήςεηο, κία εθηελή θαη κία ζπλνπηηθή ηνπ ίδηνπ θεηκέλνπ 4.Δμεηάδσ ηε ρξήζε ηεο ελεξγεηηθήο θαη ηεο παζεηηθήο ζχληαμεο ζε κία πεξίιεςε 5.Παξαηεξψ πεξηιήςεηο απφ πνηθίια θείκελα Β. Πεξίιεςε πξνθνξηθνχ ιφγνπ 1. Γηαβάδσ ηε δεκνζηνγξαθηθή πεξίιεςε κηαο ζπδήηεζεο 2. Παξνπζηάδσ ζε πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν πεξίιεςε κηαο ζπδήηεζεο Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ηε ιαθσληθή έθθξαζε θαη ηελ πξνζπάζεηα γηα εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ ζηε ζχγρξνλε θαζεκεξηλή δσή) ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΣΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ (Γηάξθεηα Γηαγωλίζκαηνο: 3 ώξεο) α) Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία: Λπζία, Τπέξ Μαληηζένπ Απφ ην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην : «Ρεηνξηθά Κείκελα Β Λπθείνπ» ησλ Κ. Γάιθνπ, Υ. Γάιθνπ, Γ. Μαλνπζφπνπινπ θ. ά. : Α) Δηζαγσγή : 1. Ζ ξεηνξηθή ζηελ Αξραία Διιάδα: Α. Ζ θπζηθή ξεηνξεία Β. Ζ γέλλεζε ηεο ζπζηεκαηηθήο ξεηνξείαο Γ. Ρεηνξεία θαη ζνθηζηηθή Δ. Σα είδε ηνπ αηηηθνχ ξεηνξηθνχ ιφγνπ Σ. Σα κέξε ηνπ ξεηνξηθνχ ιφγνπ. 2. Ο βίνο ηνπ Λπζία ην έξγν ηνπ Λπζία ε αμία ηνπ έξγνπ. 3. Δηζαγσγή ζηνλ Τπέξ Μαληηζένπ ιφγν ηνπ Λπζία. Β) Κείκελν: Λπζία, Τπέξ Μαληηζένπ, νιφθιεξνο ν ιφγνο. β) Αξραία Διιεληθή Γιώζζα (ζεκαηνγξαθία) 1. Απφ ην Δγρεηξίδην Γισζζηθήο Γηδαζθαιίαο ηεο Α Λπθείνπ ησλ Ν, Μήηζε, Δηξ. Εακάξνπ, Η. Παπαλδξένπ ζην ζχλνιφ ηνπο νη ελφηεηεο 7,8,9,10, 14,15,16,17, Θέκα εθηάζεσο δέθα (10) έσο δψδεθα (12) πεξίπνπ ζηίρσλ ζηεξενηχπνπ ΑΡΧΕΙΟ: ΣΕΛΙΔΕΣ: ΕΛΙΔΑ 10 ΑΠΟ 19

11 εθδφζεσο απφ πεδά θείκελα ηεο αηηηθήο δηαιέθηνπ. ΑΛΓΔΒΡΑ Γηδαθηέα-εμεηαζηέα χιε Απ ην ην βηβιίν Άιγεβξα Β Γεληθνχ Λπθείνπ ησλ Αλδξεαδάθε. θ.α. Κεθ. 1 ν: πζηήκαηα 1.1 Γξακκηθά ζπζηήκαηα (ρσξίο ηηο απνδείμεηο ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ «Λχζε Γηεξεχλεζε γξακκηθνχ ζπζηήκαηνο 2x2) 1.2 Με Γξακκηθά πζηήκαηα Κεθ.3o: Σξηγωλνκεηξία 3.1 Σξηγσλνκεηξηθνί αξηζκνί γσλίαο 3.2 Βαζηθέο Σξηγσλνκεηξηθέο Σαπηφηεηεο (Υσξίο ηελ απφδεημε ηεο ηαπηφηεηαο 4) 3.3 Αλαγσγή ζην 1 ν Σεηαξηεκφξην 3.4 Οη ηξηγσλνκεηξηθέο ζπλαξηήζεηο 3.5 Βαζηθέο ηξηγσλνκεηξηθέο εμηζψζεηο 3.6 Σξηγσλνκεηξηθνί αξηζκνί αζξνίζκαηνο γσληψλ (ρσξίο ηηο απνδείμεηο ησλ ηχπσλ) 3.7 Σξηγσλνκεηξηθνί αξηζκνί ηεο γσλίαο 2α (ρσξίο ηηο απνδείμεηο ησλ ηχπσλ) Κεθ 4 ν :Πνιπώλπκα- Πνιπωλπκηθέο εμηζώζεηο 4.1 Πνιπψλπκα 4.2 Γηαίξεζε πνιπσλχκσλ 4.3 Πνιπσλπκηθέο εμηζψζεηο θαη αληζψζεηο(ρσξίο ηελ ππνπαξάγξαθν «Πξνζδηνξηζκφο ξίδαο κε πξνζέγγηζε» 4.4 Δμηζψζεηο θαη αληζψζεηο πνπ αλάγνληαη ζε πνιπσλπκηθέο Κεθ 5 ν :Δθζεηηθή θαη ινγαξηζκηθή ζπλάξηεζε 5.1 Δθζεηηθή ζπλάξηεζε 5.2 Λνγάξηζκνη (ρσξίο ηελ απφδεημε ηεο αιιαγήο βάζεο ) 5.3 Λνγαξηζκηθή ζπλάξηεζε (λα δηδαρζνχλ κφλν νη ινγαξηζκηθέο ζπλαξηήζεηο κε βάζε ην 10 θαη ην e) ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ Γηδαθηέα-Δμεηαζηέα χιε Απφ ην βηβιίν «Δπθιείδεηα Γεσκεηξία Α θαη Β Δληαίνπ Λπθείνπ» ησλ Αξγπξφπνπινπ Ζ, Βιάκνπ Π., Καηζνχιε Γ., Μαξθάθε. θαη ηδέξε Π. Κεθ. 7 ν : Αλαινγίεο 7.1. Δηζαγσγή 7.2. Γηαίξεζε επζχγξακκνπ ηκήκαηνο ζε λ ίζα κέξε 7.3. Γηλφκελν επζχγξακκνπ ηκήκαηνο κε αξηζκφ Λφγνο επζχγξακκσλ ηκεκάησλ ΑΡΧΕΙΟ: ΣΕΛΙΔΕΣ: ΕΛΙΔΑ 11 ΑΠΟ 19

12 7.4. Αλάινγα επζχγξακκα ηκήκαηα Αλαινγίεο 7.5. Μήθνο επζχγξακκνπ ηκήκαηνο 7.6. Γηαίξεζε ηκεκάησλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά σο πξνο δνζκέλν ιφγν (Μφλν νη νξηζκνί ηεο δηαίξεζεο επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο ΑΒ απφ ζεκείν Μ, εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά) 7.7. Θεψξεκα ηνπ Θαιή { (ρσξίο ηηο απνδείμεηο ησλ ζεσξεκάησλ θαη ηνπ Πνξίζκαηνο, ην πξφβιεκα 2 (Γηαίξεζε επζχγξακκνπ ηκήκαηνο ζε δνζκέλν ιφγν ) θαη ρσξίο ηνπο νξηζκνχο «ζπδπγή αξκνληθά» θαη «αξκνληθή ηεηξάδα»)}. Κεθ. 8 ν : Οκνηόηεηα 8.1. Όκνηα επζχγξακκα ζρήκαηα 8.2. Κξηηήξηα νκνηφηεηαο (ρσξίο ηηο απνδείμεηο ησλ ζεσξεκάησλ I, ΗΗ θαη ΗΗΗ θαη ηηο εθαξκνγέο 1, 2 θαη 3) ΖΜΔΗΩΖ: Να κελ δηδαρζνχλ νη απνδεηθηηθέο αζθήζεηο, ηα ζχλζεηα ζέκαηα θαη νη γεληθέο αζθήζεηο απφ ηα θεθάιαηα 7 θαη 8. Κεθ. 9 ν : Μεηξηθέο ζρέζεηο 9.1. Οξζέο πξνβνιέο 9.2. Σν Ππζαγφξεην ζεψξεκα 9.4. Γελίθεπζε ηνπ Ππζαγφξεηνπ ζεσξήκαηνο (ρσξίο ηελ εθαξκνγή ΗΗ) 9.5. Θεσξήκαηα Γηακέζσλ 9.7. Σέκλνπζεο θχθινπ Κεθ. 10 ν : Δκβαδά Δκβαδφλ επζχγξακκνπ ζρήκαηνο -Ηζνδχλακα επζχγξακκα ζρήκαηα Δκβαδφλ βαζηθψλ επζχγξακκσλ ζρεκάησλ Άιινη ηχπνη γηα ην εκβαδφλ ηξηγψλνπ (ρσξίο ηελ απφδεημε ησλ ηχπσλ Η θαη ΗΗΗ) Λφγνο εκβαδψλ φκνησλ ηξηγψλσλ πνιπγψλσλ (ρσξίο ηελ απφδεημε ηνπ Θεσξήκαηνο ΗΗ) Κεθ. 11 ν : Μέηξεζε Κύθινπ Οξηζκφο θαλνληθνχ πνιπγψλνπ Ηδηφηεηεο θαη ζηνηρεία θαλνληθψλ πνιπγψλσλ (ρσξίο ηηο απνδείμεηο ησλ ζεσξεκάησλ θαη ηνπ Πνξίζκαηνο ) Δγγξαθή βαζηθψλ θαλνληθψλ πνιπγψλσλ ζε θχθιν θαη ζηνηρεία ηνπο (ρσξίο ηηο εθαξκνγέο 2,3) Πξνζέγγηζε ηνπ κήθνπο ηνπ θχθινπ κε θαλνληθά πνιχγσλα Μήθνο ηφμνπ Πξνζέγγηζε ηνπ εκβαδνχ θχθινπ κε θαλνληθά πνιχγσλα Δκβαδφλ θπθιηθνχ ηνκέα θαη θπθιηθνχ ηκήκαηνο ΑΡΧΕΙΟ: ΣΕΛΙΔΕΣ: ΕΛΙΔΑ 12 ΑΠΟ 19

13 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΣΩΝ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ (Γηάξθεηα Γηαγωλίζκαηνο: 3 ώξεο) Γηδαθηέα Δμεηαζηέα χιε: Απφ ην βηβιίν «Μαζεκαηηθά Θεηηθήο θαη Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο Β Σάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ» ησλ Αδακφπνπινπ Λ., Βηζθαδνπξάθε Β., ΓαβαιάΓ., Πνιχδνπ Γ. θαη βέξθνπ Α. Κεθ. 1 ν : Γηαλύζκαηα 1.1. Ζ Έλλνηα ηνπ Γηαλχζκαηνο 1.2. Πξφζζεζε θαη Αθαίξεζε Γηαλπζκάησλ 1.3. Πνιιαπιαζηαζκφο Αξηζκνχ κε Γηάλπζκα (ρσξίο ηηο Δθαξκνγέο 1 θαη 2) 1.4. πληεηαγκέλεο ζην Δπίπεδν {(Υσξίο ηελ απφδεημε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν «πληεηαγκέλεο δηαλχζκαηνο», ρσξίο ηελ Δθαξκνγή 2 θαη ρσξίο ηελ απφδεημε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν «πλζήθε Παξαιιειίαο Γηαλπζκάησλ»)} Δζσηεξηθφ Γηλφκελν Γηαλπζκάησλ (ρσξίο ηελ απφδεημε ηνπ ηχπνπ ηεο αλαιπηηθήο έθθξαζεο Δζσηεξηθνχ Γηλνκέλνπ). Κεθ. 2 ν : Η Δπζεία ζην Δπίπεδν 2.1. Δμίζσζε Δπζείαο 2.2. Γεληθή Μνξθή Δμίζσζεο Δπζείαο (ρσξίο ηελ εθαξκνγή 2) 2.3. Δκβαδφλ Σξηγψλνπ (ρσξίο ηηο απνδείμεηο ησλ ηχπσλ ηεο απφζηαζεο ζεκείνπ απφ επζεία, ηνπ εκβαδνχ ηξηγψλνπ θαη ρσξίο ηελ Δθαξκνγή 1). Κεθ. 3 ν : Κωληθέο Σνκέο 3.1. Ο Κχθινο (ρσξίο ηελ ππνπαξάγξαθν «Παξακεηξηθέο Δμηζψζεηο Κχθινπ») Ζ Παξαβνιή (ρσξίο ηελ απφδεημε ηεο εμίζσζεο ηεο παξαβνιήο, ηελ απφδεημε ηνπ ηχπνπ ηεο εθαπηνκέλεο θαη ηελ Δθαξκνγή 1) 3.3. Ζ Έιιεηςε (ρσξίο ηελ απφδεημε ηεο εμίζσζεο ηεο έιιεηςεο, ηελ ππνπαξάγξαθν «Παξακεηξηθέο Δμηζψζεηο Έιιεηςεο» θαη ρσξίο ηηο εθαξκνγέο απηήο ηεο παξαγξάθνπ) 3.4. Ζ Τπεξβνιή (ρσξίο ηελ απφδεημε ηεο εμίζσζεο ηεο ππεξβνιήο θαη ηελ απφδεημε ηνπ ηχπνπ ησλ αζχκπησησλ) ΗΜΕΘΩΗ Α) Γελ ζα δηδαρζνχλ νη αζθήζεηο Β νκάδαο ησλ παξαγξάθσλ 3.2, 3.3 θαη 3.4. Β) Απφ ηηο γεληθέο αζθήζεηο ηνπ 3 νπ Κεθαιαίνπ δελ ζα δηδαρζνχλ αζθήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο (Παξαβνιή, Έιιεηςε θαη Τπεξβνιή). ΑΡΧΕΙΟ: ΣΕΛΙΔΕΣ: ΕΛΙΔΑ 13 ΑΠΟ 19

14 ΦΤΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ Βηβιίν: «Φπζηθή Γεληθήο Παηδείαο Β Γεληθνύ Λπθείνπ» ησλ Ν. Αιεμάθε θ.ά. 1: ΓΤΝΑΜΔΙ ΜΔΣΑΞΤ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΦΟΡΣΙΩΝ Δηζαγσγηθφ Έλζεην. 1.1 Ο Νφκνο ηνπ Coulomb Να κε δηδαρζεί ην παξάδεηγκα 2 (ζει ) 1.2 Ζιεθηξηθφ πεδίν 1.4 Γπλακηθφ δηαθνξά δπλακηθνχ Να κε δηδαρζεί ην εξψηεκα (γ) ζην Παξάδεηγκα 7 (ζειίδα 29) Παξαηήξεζε: Να νξηζηεί αμησκαηηθά ε δπλακηθή ελέξγεηα, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.4, αθνχ ε ελφηεηα 1.3 είλαη εθηφο χιεο. ηξαηεγηθή επίιπζεο πξνβιεκάηωλ Ζ ζηξαηεγηθή επίιπζεο πξνβιεκάησλ δελ απνηειεί εμεηαζηέα χιε. Λπκέλα πξνβιήκαηα. Να κε δηδαρζνχλ ηα ιπκέλα πξνβιήκαηα 1, 2, 3 θαη 4 (ζειίδεο 39-42). Δξωηήζεηο Γξαζηεξηόηεηεο, Πξνβιήκαηα Αθαηξνχληαη εξσηήζεηο - δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνβιήκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε χιε πνπ αθαηξείηαη. Να δηδαρζνχλ εξσηήζεηο θαη πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε έσο θαη 3 ζπλεπζεηαθά ειεθηξηθά θνξηία. Να κε δηδαρηνχλ: εξσηήζεηο θαη πξνβιήκαηα: α) πνπ αλαθέξνληαη ζε 3 ή πεξηζζφηεξα ειεθηξηθά θνξηία πνπ δελ είλαη ζπλεπζεηαθά β) θίλεζεο θνξηίσλ, γ) ηζνξξνπίαο θνξηίσλ κε δπλάκεηο ζην επίπεδν. ηα πξνβιήκαηα 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20,27 κέρξη 44 Δπηζήκαλζε: Να γίλεη δηφξζσζε ζηελ εθθψλεζε ηεο εξψηεζεο 12 «ηα θελά ηνπ θεηκέλνπ κε κία ή πεξηζζφηεξεο ιέμεηο». Έλζεηα: Να κε δηδαρζνχλ Δξγαζηεξηαθή δξαζηεξηφηεηα: Όρη 2. ΗΛΔΚΣΡΙΜΟ: ΤΝΔΥΔ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΡΔΤΜΑ 2.1 Ζιεθηξηθέο πεγέο 2.2 Ζιεθηξηθφ ξεχκα Να κε δηδαρζεί ην «Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηνπο κεηαιιηθνχο αγσγνχο» ( ζειίδα 65) 2.3 Καλφλεο ηνπ Kirchhoff ΑΡΧΕΙΟ: ΣΕΛΙΔΕΣ: ΕΛΙΔΑ 14 ΑΠΟ 19

15 Να κε δηδαρζεί ην «2 νο Καλφλαο Kirchhoff (Κίξρνθ)» ( ζειίδα 71-72) 2.4 Αληίζηαζε - Αληηζηάηεο Να κε δηδαρζνχλ νη «Σχπνη αληηζηαηψλ (αληηζηάζεσλ)», «Υξσκαηηθφο θψδηθαο» θαη ην Παξάδεηγκα ππνινγηζκνχ αληίζηαζεο ( ζειίδα 79-80) 2.5 πλδεζκνινγία αληηζηαηψλ (αληηζηάζεσλ) Να κε δηδαρζεί ν 1 νο ηξφπνο επίιπζεο ηνπ εξσηήκαηνο (β) ζην παξάδεηγκα 7 (ζειίδα 86) 2.7 Δλέξγεηα θαη ηζρχο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 2.8 Ζιεθηξεγεξηηθή δχλακε (ΖΔΓ) πεγήο 2.9 Νφκνο ηνπ Οhm γηα θιεηζηφ θχθισκα Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε: Δλεξγεηαθή κειέηε ησλ ζηνηρείσλ απινχ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο κε πεγή θαη σκηθφ θαηαλαισηή (εθηφο ηνπ θηλεηήξα) Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε: Μειέηε ηεο ραξαθηεξηζηηθήο θακπχιεο ειεθηξηθήο πεγήο θαη σκηθνχ θαηαλαισηή (εθηφο ηεο θξπζηαιινδηφδνπ) ηξαηεγηθή επίιπζεο πξνβιεκάηωλ Ζ ζηξαηεγηθή επίιπζεο πξνβιεκάησλ δελ απνηειεί εμεηαζηέα χιε. Λπκέλα πξνβιήκαηα Να κε δηδαρζνχλ ηα ιπκέλα πξνβιήκαηα 1, 3, 4 θαη 5 ( ζειίδεο 113, ). Δξωηήζεηο Γξαζηεξηόηεηεο, Πξνβιήκαηα Αθαηξνχληαη εξσηήζεηο-δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε χιε ε νπνία δελ δηδάζθεηαη. Αθαηξνχληαη ηα πξνβιήκαηα 1, 2, 3, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 31, 38, 41, 43 έσο θαη 48 Έλζεηα: Να κε δηδαρζνχλ 3. ΦΩ Σν εηζαγσγηθφ έλζεην απνηειεί δηδαθηέα θαη φρη εμεηαζηέα χιε. 3.1 Ζ θχζε ηνπ θσηφο. 3.3 Μήθνο θχκαηνο θαη ζπρλφηεηα ηνπ θσηφο θαηά ηε δηάδνζή ηνπ. 3.4 Αλάιπζε ιεπθνχ θσηφο θαη ρξψκαηα. Αθαηξνχληαη εξσηήζεηο, αζθήζεηο θαη πξνβιήκαηα ηνπ θεθαιαίνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε χιε πνπ αθαηξείηαη. Παξαηεξήζεηο: 1. Γελ απνηεινχλ δηδαθηέα - εμεηαζηέα χιε ηα πεξηερφκελα ησλ έγρξσκσλ πιαηζίσλ (κε πξάζηλν ρξψκα). 2. Γελ απνηειεί δηδαθηέα - εμεηαζηέα χιε ην ειεχζεξν αλάγλσζκα θαζψο θαη ε ζχλνςε ηνπ 3νπ θεθαιαίνπ. 3. Σν παξάδεηγκα 3-2 απνηειεί δηδαθηέα- εμεηαζηέα χιε. 4. ΑΣΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΔΝΑ 4.1 Δλέξγεηα ηνπ ειεθηξνλίνπ ζην άηνκν ηνπ πδξνγφλνπ. Παξαηήξεζε: Να νξηζηνχλ αμησκαηηθά νη έλλνηεο ηεο ζηξνθνξκήο πιηθνχ ζεκείνπ (ζειίδα 181), ηεο θεληξνκφινπ δχλακεο θαη ηεο θεληξνκφινπ επηηάρπλζεο (ζειίδα 182). 4.2 Γηαθξηηέο ελεξγεηαθέο ζηάζκεο. 4.3 Μεραληζκφο παξαγσγήο θαη απνξξφθεζεο θσηνλίσλ. ΑΡΧΕΙΟ: ΣΕΛΙΔΕΣ: ΕΛΙΔΑ 15 ΑΠΟ 19

16 Αθαηξείηαη ην παξάδεηγκα 4-4 (ζειίδεο ) θαη γεληθφηεξα εξσηήζεηο, αζθήζεηο πξνβιήκαηα κε ππνζεηηθά άηνκα θαη πδξνγνλνεηδή. 4.4 Αθηίλεο Υ. Αθαηξνχληαη εξσηήζεηο, αζθήζεηο θαη πξνβιήκαηα ηνπ θεθαιαίνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε χιε πνπ αθαηξείηαη. Παξαηεξήζεηο: 1. Γελ απνηεινχλ δηδαθηέα- εμεηαζηέα χιε ηα πεξηερφκελα ησλ έγρξσκσλ πιαηζίσλ (κε πξάζηλν ρξψκα). 2. Γελ απνηειεί δηδαθηέα- εμεηαζηέα χιε ε ζχλνςε ηνπ 4νπ θεθαιαίνπ. 3. Σα παξαδείγκαηα 4-1, 4-2, 4-3, 4-5 θαη 4-6 απνηεινχλ δηδαθηέα- εμεηαζηέα χιε. ΦΤΙΚΗ ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΣΩΝ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ (Γηάξθεηα Γηαγωλίζκαηνο: 3 ώξεο) Βηβιίν: «Φπζηθή Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ Θεηηθώλ πνπδώλ Β ΓΔΛ» ησλ Η. Βιάρνπ θ.ά. 1: ΚΑΜΠΤΛΟΓΡΑΜΜΔ ΚΙΝΗΔΙ 1-1 Οξηδφληηα βνιή Παξαηήξεζε: Πξνηείλεηαη νη δηδάζθνληεο αξρηθά λα αλαθεξζνχλ ζηελ δηαλπζκαηηθή κνξθή ηνπ ζεκειηψδνπο λφκνπ ηεο Μεραληθήο. 1-2 Οκαιή θπθιηθή θίλεζε 1-3 Κεληξνκφινο επηηάρπλζε Γελ απνηεινχλ δηδαθηέα- εμεηαζηέα χιε: ηα έλζεηα Απφ ηνλ Αξηζηνηέιε ζην Νεχησλα θαη Νηεηεξκηληζκφο ή ράνο θαη ε πεξίιεςε ηνπ θεθαιαίνπ. Αθαηξνχληαη εξσηήζεηο θαη αζθήζεηο - πξνβιήκαηα ηνπ θεθαιαίνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε χιε πνπ αθαηξείηαη θαζψο θαη ε άζθεζε 7 (ζειίδα 34) 2: ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΟΡΜΗ 2-1 Ζ έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο 2-2 Σν θαηλφκελν ηεο θξνχζεο 2-3 Ζ έλλνηα ηεο νξκήο 2-4 Ζ δχλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο 2-5 Ζ αξρή δηαηήξεζεο ηεο νξκήο 2-6 Μεγέζε πνπ δελ δηαηεξνχληαη ζηελ θξνχζε 2-7 Δθαξκνγέο ηεο δηαηήξεζεο ηεο νξκήο Γελ απνηειεί δηδαθηέα- εμεηαζηέα χιε ε πεξίιεςε ηνπ θεθαιαίνπ. 3. ΚΙΝΗΣΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΣΩΝ ΑΔΡΙΩΝ 3-1 Δηζαγσγή. 3-2 Οη λφκνη ησλ αεξίσλ. 3-3 Καηαζηαηηθή εμίζσζε ησλ ηδαληθψλ αεξίσλ. 3-4 Κηλεηηθή ζεσξία. ΑΡΧΕΙΟ: ΣΕΛΙΔΕΣ: ΕΛΙΔΑ 16 ΑΠΟ 19

17 3-5 Σα πξψηα ζεκαληηθά απνηειέζκαηα Αθαηξείηαη ε απφδεημε ηεο ζρέζεο p 1 3 Nmv V 2. ( ζειίδα 79-80) Γελ απνηειεί δηδαθηέα- εμεηαζηέα χιε ε ζχλνςε ηνπ θεθαιαίνπ. Αθαηξνχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο (ζειίδα 87) Δξωηήζεηο, αζθήζεηο, πξνβιήκαηα. Αθαηξνχληαη εξσηήζεηο θαη αζθήζεηο - πξνβιήκαηα ηνπ θεθαιαίνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε χιε πνπ αθαηξείηαη, θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα 34 θαη 35 (ζειίδα 93) Έλζεηα: Να κε δηδαρζνχλ. Δξγαζηεξηαθή δξαζηεξηόηεηα. Πεηξακαηηθή επηβεβαίσζε ηνπ γεληθνχ λφκνπ ησλ ηδαληθψλ αεξίσλ (Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 1). 4. ΘΔΡΜΟΓΤΝΑΜΙΚΗ 4-1 Δηζαγσγή 4-2 Θεξκνδπλακηθφ ζχζηεκα. 4-3 Ηζνξξνπία ζεξκνδπλακηθνχ ζπζηήκαηνο. 4-4 Αληηζηξεπηέο κεηαβνιέο. 4-5 Έξγν παξαγφκελν απφ αέξην θαηά ηε δηάξθεηα κεηαβνιψλ φγθνπ. 4-6 Θεξκφηεηα. 4-7 Δζσηεξηθή ελέξγεηα. 4-8 Πξψηνο ζεξκνδπλακηθφο λφκνο. 4-9 Δθαξκνγή ηνπ πξψηνπ ζεξκνδπλακηθνχ λφκνπ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο Γξακκνκνξηαθέο εηδηθέο ζεξκφηεηεο αεξίσλ Θεξκηθέο κεραλέο. Δθηφο χιεο ην παξάδεηγκα 4.4 (ζειίδεο ) 4-12 Ο δεχηεξνο ζεξκνδπλακηθφο λφκνο Ζ κεραλή ηνπ Carnot. Γελ απνηειεί δηδαθηέα- εμεηαζηέα χιε ε ζχλνςε ηνπ θεθαιαίνπ. Αθαηξνχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζειίδα 128. Δξωηήζεηο, αζθήζεηο, πξνβιήκαηα. Αθαηξνχληαη εξσηήζεηο θαη αζθήζεηο - πξνβιήκαηα ηνπ θεθαιαίνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε χιε πνπ αθαηξείηαη θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα 71, 72 (ζειίδα 141). Αθαηξνχληαη πξνβιήκαηα ηεο κνξθήο ηνπ παξαδείγκαηνο 4.4, γηα νπνηαδήπνηε ζεξκηθή κεραλή. Έλζεην: Να κε δηδαρζεί. 5. ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΠΔΓΙΟ 5-6 Ζ δπλακηθή ελέξγεηα πνιιψλ ζεκεηαθψλ θνξηίσλ. 5-7 ρέζε έληαζεο θαη δηαθνξάο δπλακηθνχ ζην νκνγελέο ειεθηξνζηαηηθφ πεδίν 5-8 Κηλήζεηο θνξηηζκέλσλ ζσκαηηδίσλ ζε νκνγελέο ειεθηξνζηαηηθφ πεδίν Γελ απνηεινχλ δηδαθηέα- εμεηαζηέα χιε νη ελφηεηεο: Ο θαζνδηθφο ζσιήλαο θαη Παικνγξάθνο (ζειίδεο ) ΑΡΧΕΙΟ: ΣΕΛΙΔΕΣ: ΕΛΙΔΑ 17 ΑΠΟ 19

18 5-9 Ππθλσηήο θαη ρσξεηηθφηεηα 5-10 Δλέξγεηα απνζεθεπκέλε ζε θνξηηζκέλν ππθλσηή Γελ απνηειεί δηδαθηέα- εμεηαζηέα χιε ην Τπνινγηζκφο ηεο ελέξγεηαο θνξηηζκέλνπ ππθλσηή (ζειίδα 169). Γελ απνηειεί δηδαθηέα- εμεηαζηέα χιε ε ζχλνςε ηνπ θεθαιαίνπ. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο ζειίδαο 185 λα κελ δηδαρηεί. Δξωηήζεηο, αζθήζεηο πξνβιήκαηα Αθαηξνχληαη εξσηήζεηο θαη αζθήζεηο - πξνβιήκαηα ηνπ θεθαιαίνπ πνπ αλαθέξνληαη ζε χιε πνπ αθαηξείηαη θαζψο θαη νη αζθήζεηο 59, 61 (ζειίδα 195), ηα πξνβιήκαηα 94, 96 θαη 101 (ζειίδεο 201 θαη 202). Δξγαζηεξηαθή δξαζηεξηόηεηα Γλσξηκία κε ηνλ παικνγξάθν (δελ απνηειεί εμεηαζηέα χιε). ΥΗΜΔΙΑ Ζ εμεηαζηέα χιε ηνπ καζήκαηνο νξίδεηαη σο εμήο: ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΗΜΔΙΑ 1.1 «Δηζαγσγή ζηελ νξγαληθή ρεκεία» 1.2 «Σαμηλφκεζε νξγαληθψλ ελψζεσλ νκφινγεο ζεηξέο» 1.3 «Ολνκαηνινγία άθπθισλ νξγαληθψλ ελψζεσλ» 1.4 «Ηζνκέξεηα» Παπαηήπηζη: Οη καζεηέο λα αζθεζνχλ ζηελ εχξεζε ηζνκεξψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε κνξηαθνχο ηχπνπο άθπθισλ νξγαληθψλ ελψζεσλ πνπ πεξηέρνπλ κέρξη θαη ηέζζεξα (4) άηνκα άλζξαθα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΔ 2.1 «Πεηξέιαην-πξντφληα πεηξειαίνπ. Βελδίλε. Καχζε-θαχζηκα» 2.2 «Νάθζα Πεηξνρεκηθά» 2.3 «Αιθάληα κεζάλην, θπζηθφ αέξην, βηναέξην» Δθηφο ε παξάγξαθνο «Παξαζθεπέο» ησλ αιθαλίσλ 2.4 «Καπζαέξηα- θαηαιχηεο απηνθηλήησλ» 2.5 Αιθέληα αηζέλην ή αηζπιέλην Δθηφο ε παξάγξαθνο «Πξνέιεπζε -Παξαζθεπέο» αιθελίσλ Δθηφο ν πίλαθαο κε ηα παξαδείγκαηα πνιπκεξηζκνχ πξνζζήθεο Δθηφο ν πίλαθαο κε ηηο βηνκεραληθέο ρξήζεηο ηνπ αηζπιελίνπ 2.6 Αιθίληα - αηζίλην ή αθεηπιέλην Δθηφο ε παξάγξαθνο «Παξαζθεπέο» ηνπ αθεηπιελίνπ Δθηφο ε αληίδξαζε ζρεκαηηζκνχ ηνπ ραιθναθεηπιεληδίνπ ΑΡΧΕΙΟ: ΣΕΛΙΔΕΣ: ΕΛΙΔΑ 18 ΑΠΟ 19

19 Δθηφο ν πίλαθαο κε ηηο ζπλζέζεηο ηνπ αθεηπιελίνπ θαη ην παξάδεηγκα (2.6) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξαζθεπή ηεο αηζαλάιεο κε πξψηε χιε ην αλζξαθαζβέζηην «Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε Φαηλφκελν ζεξκνθεπίνπ Σξχπα φδνληνο» ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 : ΑΛΚΟΟΛΔ ΦΑΙΝΟΛΔ 3.1 «Αιθνφιεο» 3.2 «Κνξεζκέλεο κνλνζζελείο αιθνφιεο-αηζαλφιε» ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 : ΚΑΡΒΟΞΤΛΙΚΑ ΟΞΔΑ 4.1 «Κνξεζκέλα κνλνθαξβνμπιηθά νμέα αηζαληθφ νμχ» 4.2 «Γαιαθηηθφ νμχ ή 2-πδξνμππξνπαληθφ νμχ» ΑΡΧΕΙΟ: ΣΕΛΙΔΕΣ: ΕΛΙΔΑ 19 ΑΠΟ 19

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Σσολείο: 2 ο Πειπαμαηικό Γημοηικό σολείο Φλώπιναρ Τάξη: Γ1 Ημεπομηνία:8/12/2009 Διδακηική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ:

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: E ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: θ. Ησάλλεο Σδελ Γεληθφο χκβνπινο

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ. Δνόηηηα 1 η : Υαπηογπαθία... 3. Δνόηηηα 2 η : Γεωγπαθικά ςζηήμαηα Πληποθοπιών (GIS)... 7

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ. Δνόηηηα 1 η : Υαπηογπαθία... 3. Δνόηηηα 2 η : Γεωγπαθικά ςζηήμαηα Πληποθοπιών (GIS)... 7 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δνόηηηα 1 η : Υαπηογπαθία... 3 Δνόηηηα 2 η : Γεωγπαθικά ςζηήμαηα Πληποθοπιών (GIS)... 7 Δνόηηηα 3 η : Υπήζη Λογιζμικού ArcGIS... 11 2009 ECDL Διιάο - All rights reserved Σειίδα 2 απφ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα