ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΤΛΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Α & Β ΛΤΚΔΙΟΤ Α ΛΤΚΔΙΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΤΛΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Α & Β ΛΤΚΔΙΟΤ Α ΛΤΚΔΙΟΤ"

Transcript

1 ΝΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Γηα ην κάζεκα ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο ηεο Α ηάμεο Ζκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ σο δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα βηβιία: α) Έθθξαζε-Έθζεζε Σεχρνο Α ηεο Α ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ β) Έθθξαζε-Έθζεζε γηα ην Γεληθφ Λχθεην-Θεκαηηθνί Κχθινη ησλ Α, Β, Γ ηάμεσλ Γεληθνχ Λπθείνπ γ) Γισζζηθέο Αζθήζεηο γηα ην Γεληθφ Λχθεην Απφ ην βηβιίν Έθθξαζε-Έθζεζε, Σεχρνο Α, ηεο Α ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ ζα δηδαρζνχλ ηα εμήο: ΠΡΟΛΟΓΗΚΑ Σα φξηα ηεο ιέμεο ΓΛΩΑ ΚΑΗ ΓΛΩΗΚΔ ΠΟΗΚΗΛΗΔ Η. ΣΑ ΟΡΘΑ ΣΗ ΓΛΩΑ 1. Ζ απεξαληνζχλε ηεο 2. Ζ πνιπκνξθία ηεο 3. Ζ παληνδπλακία ηεο ΗΗ. ΟΘ ΠΟΘΚΘΛΘΕ ΣΗ ΓΛΩΑ (ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΘΚΟΣΕΡΗ ΓΛΩΑ) 1. Γεσγξαθηθέο γισζζηθέο πνηθηιίεο 2. Κνηλσληθέο γισζζηθέο πνηθηιίεο ΗΗΗ. ΟΘ ΟΠΣΘΚΕ ΣΗ ΓΛΩΑ IV. Η ΔΗΜΘΟΤΡΓΘΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΓΛΩΑ V. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΘΜΕΝΩΝ VI. ΕΘΔΘΚΕ ΓΛΩΕ VII. ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ VIII. ΘΕΜΑΣΑ ΓΘΑ ΤΖΗΣΗΗ ΚΑΘ ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Ο ΛΟΓΟ I. ΠΡΟΦΟΡΘΚΟ ΚΑΘ ΓΡΑΠΣΟ ΛΟΓΟ 1. Δπηζεκαίλσ ηα ζηνηρεία ηεο νκηιίαο 2. πγθξίλσ ηνλ πξνθνξηθφ κε ην γξαπηφ ιφγν Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε ζρεηηθά κε ηνλ πξνθνξηθφ θαη ην γξαπηφ ιφγν ΗΗ. ΔΘΑΛΟΓΟ 1. Γηάινγνο. Ζ ζρέζε ηνπ ιφγνπ κε ην ζψκα, ην ρξφλν θαη ην ρψξν ΑΡΧΕΙΟ: ΣΕΛΙΔΕΣ: ΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 19

2 2. Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρία ελφο δηαιφγνπ/κηαο ζπλνκηιίαο 3. Ο ινγνηερληθφο δηάινγνο Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε ζρεηηθά κε ην δηάινγν Λεμηιφγην Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ εθεβεία Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ αγάπε θαη κε ηνλ έξσηα ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Η. ΓΕΝΘΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΘ 1. Μεζφδεπζε ηεο πεξηγξαθήο α. Ζ επηινγή θαη ε παξάζεζε/νξγάλσζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ β. Ζ αθξίβεηα θαη ε ζαθήλεηα ζηελ πεξηγξαθή 2. Ζ γιψζζα ηεο πεξηγξαθήο α. Ζ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ιέμεσλ/θξάζεσλ β. Κπξηνιεθηηθή (δεισηηθή) θαη κεηαθνξηθή (ζπλππνδεισηηθή) ρξήζε ηεο γιψζζαο 3. Σν ζρφιην θαη ε νπηηθή γσλία ζηελ πεξηγξαθή. ΗΗ. ΔΘΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΣΑ / ΑΝΣΘΚΕΘΜΕΝΑ ΣΗ ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ 1.Πεξηγξαθή ελφο ρψξνπ / θηηξίνπ 2.Πεξηγξαθή πξνζψπνπ/αηφκνπ α. Σα ηππηθά θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξνζψπνπ / αηφκνπ β. Σν ζρφιην ζηελ πεξηγξαθή ελφο αηφκνπ 3. Πεξηγξαθή δσγξαθηθνχ πίλαθα ή άιινπ έξγνπ ηέρλεο 4. Δηδηθά ζέκαηα β. Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ή ηε ρξήζε ελφο αληηθεηκέλνπ ΗΗΗ. ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ: θέμαηα ζσεηικά με ηην ενδςμαζία και ηη μόδα ΗV. ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ Αλάπηπμε κηαο παξαγξάθνπ κε αλαινγία. ΑΦΖΓΖΖ Η. ΑΦΗΓΗΗ 1.Οξηζκφο ηεο αθήγεζεο. 2.Αθεγεκαηηθφ πεξηερφκελν θαη αθεγεκαηηθή πξάμε. 7.Αθεγεκαηηθφο ρξφλνο Λεμηιφγην ζρεηηθφ κε ηα ζέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε/έθζεζε πνπ αθνινπζνχλ. Θέκαηα γηα ζπδήηεζε ή έθθξαζε/έθζεζε (Γεξαηεηά θαη λεφηεηα. Υζεο-ήκεξα-Αχξην. Αθεγήζεηο γηα ην παξειζφλ θαη ην κέιινλ) ΑΡΧΕΙΟ: ΣΕΛΙΔΕΣ: ΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 19

3 ΗΗ. ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ ΚΑΘ ΑΦΗΓΗΗ Λεμηιφγην Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε/έθζεζε. Σν Κσκηθφ θαη ε ζεκαζία ηνπ γέιηνπ ΗΗΗ. ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ: πλνρή θεηκέλνπ πλνρή ζε έλα αθεγεκαηηθφ θείκελν ΣΟ ΥΡΟΝΟΓΡΑΦΖΜΑ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ηε δηδαθηέα-εμεηαζηέα χιε ηνπ καζήκαηνο ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο θαη Γξακκαηείαο ηεο Α Σάμεο ηνπ Ζκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ πεξηιακβάλνληαη: α) νη παξαθάησ ελφηεηεο απφ ην Δγρεηξίδην Γισζζηθήο Γηδαζθαιίαο ηεο Α Λπθείνπ ησλ Ν. Μήηζε, Δηξ. Εακάξνπ, Η. Παπαλδξένπ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21. Απφ ηελ ελφηεηα 7 δελ ζα δηδαρζνχλ ηα αθνξψληα ζηελ εθθνξά ησλ δεπηεξεπνπζψλ πξνηάζεσλ. Όζνλ αθνξά ηηο ελφηεηεο 8, 9, 10, πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ππνζεηηθνχο ιφγνπο, ε δηδαζθαιία ζα πεξηνξηζζεί κφλν ζηνλ εληνπηζκφ ηνπο (ππφζεζε απφδνζε) δελ ζα επεθηαζεί ζηελ αλαγλψξηζε ησλ εηδψλ. Απφ ηελ ελφηεηα 14 ζα δηδαρζεί κφλν ε ηππνινγία ηεο ζπδπγίαο ησλ ξεκάησλ εηο κη ρσξίο εθκάζεζε ηεο θιίζεο ηνπο. β) ε παξαθάησ χιε απφ ην εγρεηξίδην Αξραίνη Έιιελεο Ηζηνξηνγξάθνη (Ξελνθψλ, Θνπθπδίδεο) ησλ Κ. Γηαιεζκά, Α. Γξνπθφπνπινπ, Δ. Κνπηξνπκπέιε, Γ. Υξπζάθε: 1. Δηζαγωγή α) Κεθάιαην Β Θνπθπδίδεο Οιφξνπ Αιηκνχζηνο (1. Ζ δσή ηνπ. 2. Σν έξγν ηνπ- Δλδηαθέξνληα θαη ηδέεο. Μέζνδνο. Ζ δνκή ηνπ έξγνπ-ο ρξφλνο ηεο ζχλζεζήο ηνπ. Γιψζζα θαη χθνο). β) Κεθάιαην Γ Ξελνθψλ Γξχιινπ Δξρηεχο (1. Ζ δσή ηνπ. 2. Σν έξγν ηνπ-δλδηαθέξνληα θαη ηδέεο). 2. Κείκελα α) Ξελνθψλ, Διιεληθά, Βηβιίν Β ΔΝΟΣΖΣΔ Η,16-32 ΗΗ,1-4 ΗΗ,16-23 ΗΗΗ,11-16(απφ κεηάθξαζε) ΗΗΗ,50-56 ΗV,1-17(απφ κεηάθξαζε) ΗV, ΑΡΧΕΙΟ: ΣΕΛΙΔΕΣ: ΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 19

4 β) Θνπθπδίδεο, Βηβιίν Γ ΔΝΟΣΖΣΔ Γ,70 Γ,71-74 Γ,75 Γ,76-78 Γ,79-80 Γ,81 Γ, (απφ κεηάθξαζε) Τπνζεκείωζε: Δπεηδή ηα δηαγσλίζκαηα ηεο Β θάζεο αθνξνχλ ην ζχλνιν ηεο χιεο γη απηφ δίλεηαη νιφθιεξε ε χιε φπσο απηή νξίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν. Δληνχηνηο θξίλνπκε ζθφπηκν λα επηζεκάλνπκε φηη, επεηδή θάπνηνη ζπλάδειθνη ελδερνκέλσο λα κελ έρνπλ θαιχςεη κέρξη ηελ εκέξα ησλ εμεηάζεσλ ηελ χιε απηή φπσο άιισζηε θαη ζην ζρνιείν κπνξεί λα ζπκβεί κέρξη ην ηέινο ηεο ρξνληάο νη ηειεπηαίεο παξάγξαθνη απφ ηνλ Θνπθπδίδε δε ζα δεηεζνχλ. ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Γηδαθηέα -εμεηαζηέα χιε Απφ ην βηβιίν «Άιγεβξα θαη ηνηρεία Πηζαλνηήησλ Α Γεληθνχ Λπθείνπ» Κεθ.1 ν : Πηζαλόηεηεο 1.1 Γεηγκαηηθφο Υψξνο-Δλδερφκελα 1.2 Έλλνηα ηεο Πηζαλφηεηαο (εθηφο ηεο ππνπαξαγξάθνπ «Αμησκαηηθφο Οξηζκφο Πηζαλφηεηαο») Κεθ.2 ν : Οη Πξαγκαηηθνί Αξηζκνί 2.1 Οη Πξάμεηο θαη νη Ηδηφηεηέο ηνπο 2.2 Γηάηαμε Πξαγκαηηθψλ Αξηζκψλ (εθηφο ηεο απφδεημεο ηεο ηδηφηεηαο 4) 2.3 Απφιπηε Σηκή Πξαγκαηηθνχ Αξηζκνχ 2.4 Ρίδεο Πξαγκαηηθψλ Αξηζκψλ (εθηφο ησλ απνδείμεσλ ησλ ηδηνηήησλ 3 θαη 4) Κεθ.3 ν : Δμηζώζεηο 3.1 Δμηζψζεηο 1 νπ Βαζκνχ 3.2 Ζ Δμίζσζε x λ =α 3.3 Δμηζψζεηο 2 νπ Βαζκνχ Κεθ.4 ν : Αληζώζεηο 4.1 Αληζψζεηο 1 νπ Βαζκνχ 4.2 Αληζψζεηο 2 νπ Βαζκνχ Κεθ.5 ν : Πξόνδνη 5.1 Αθνινπζίεο 5.2 Αξηζκεηηθή πξφνδνο (εθηφο ηεο απφδεημεο γηα ην S λ ) ΑΡΧΕΙΟ: ΣΕΛΙΔΕΣ: ΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 19

5 5.3 Γεσκεηξηθή πξφνδνο (εθηφο ηεο απφδεημεο γηα ην Sλ) Κεθ.6 ν : Βαζηθέο Έλλνηεο ηωλ πλαξηήζεωλ 6.1 Ζ Έλλνηα ηεο πλάξηεζεο 6.2 Γξαθηθή Παξάζηαζε πλάξηεζεο (εθηφο ηεο ππνπαξαγξάθνπ «Απφζηαζε ζεκείσλ») 6.3 Ζ πλάξηεζε f(x)= αx+β (εθηφο ηεο θιίζεο επζείαο σο ιφγνο κεηαβνιήο) ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ Γηδαθηέα εμεηαζηέα χιε Απφ ην βηβιίν «Δπθιείδεηα ΓεσκεηξίαΑ θαη Β Δληαίνπ Λπθείνπ» ησλ Αξγπξφπνπινπ Ζ., Βιάκνπ Π., Καηζνχιε Γ., Μαξθάηε., ίδεξε Π. Κεθ.3 ν : Σξίγωλα 3.1 Δίδε θαη ζηνηρεία ηξηγψλσλ ν Κξηηήξην ηζφηεηαο ηξηγψλσλ (εθηφο ηεο απφδεημεο ηνπ ζεσξήκαηνο) ν Κξηηήξην ηζφηεηαο ηξηγψλσλ (εθηφο ηεο απφδεημεο ηνπ ζεσξήκαηνο) ν Κξηηήξην ηζφηεηαο ηξηγψλσλ (εθηφο ηεο απφδεημεο ηνπ ζεσξήκαηνο) 3.5 Ύπαξμε θαη κνλαδηθφηεηα θαζέηνπ (εθηφο ηεο απφδεημεο ηνπ ζεσξήκαηνο) 3.6 Κξηηήξηα ηζφηεηαο νξζνγψλησλ ηξηγψλσλ (εθηφο ηεο απφδεημεο ησλ ζεσξεκάησλ Η θαη ΗΗ). 3.7 Κχθινο - Μεζνθάζεηνο Γηρνηφκνο 3.10 ρέζε εμσηεξηθήο θαη απέλαληη γσλίαο (εθηφο ηεο απφδεημεο ηνπ ζεσξήκαηνο) 3.11 Αληζνηηθέο ζρέζεηο πιεπξψλ θαη γσληψλ (εθηφο ηεο απφδεημεο ηνπ ζεσξήκαηνο) 3.12 Tξηγσληθή αληζφηεηα (εθηφο ηεο απφδεημεο ηνπ ζεσξήκαηνο) 3.13 Κάζεηεο θαη πιάγηεο (εθηφο ηεο απφδεημεο ηνπ ζεσξήκαηνο ΗΗ) 3.14 ρεηηθέο ζέζεηο επζείαο θαη θχθινπ (εθηφο ηεο απφδεημεο ηνπ ζεσξήκαηνο Η) 3.15 Δθαπηφκελα ηκήκαηα 3.16 ρεηηθέο ζέζεηο δχν θχθισλ Κεθ.4 ν :Παξάιιειεο επζείεο 4.1. Δηζαγσγή 4.2. Σέκλνπζα δχν επζεηψλ -Δπθιείδεην αίηεκα (εθηφο ηεο απφδεημεο ηνπ Πνξίζκαηνο ΗΗ θαη ησλ πξνηάζεσλ Η, ΗΗ, ΗΗΗ θαη ΗV) 4.3. Καηαζθεπή παξάιιειεο επζείαο 4.4. Γσλίεο κε πιεπξέο παξάιιειεο 4.5. Αμηνζεκείσηνη θχθινη ηξηγψλνπ (εθηφο ηεο απφδεημεο ηνπ ζεσξήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ εγγεγξακκέλν θχθιν ηξηγψλνπ) Άζξνηζκα γσληψλ ηξηγψλνπ 4.7. Γσλίεο κε πιεπξέο θάζεηεο (εθηφο ηεο απφδεημεο ηνπ ζεσξήκαηνο θαη ηνπ πνξίζκαηνο) 4.8. Άζξνηζκα γσληψλ θπξηνχ λ-γψλνπ (Δθηφο ηεο απφδεημεο ηνπ Πνξίζκαηνο) Κεθ.5 ν : Παξαιιειόγξακκα Σξαπέδηα 5.1. Δηζαγσγή 5.2. Παξαιιειφγξακκα ΑΡΧΕΙΟ: ΣΕΛΙΔΕΣ: ΕΛΙΔΑ 5 ΑΠΟ 19

6 5.3. Οξζνγψλην 5.4. Ρφκβνο 5.5. Σεηξάγσλν 5.6. Δθαξκνγέο ζηα ηξίγσλα (εθηφο ηεο απφδεημεο ηνπ Θεσξήκαηνο ΗΗΗ) 5.7. Βαξχθεληξν ηξηγψλνπ (εθηφο ηεο απφδεημεο ηνπ ζεσξήκαηνο) 5.8. Σν νξζφθεληξν ηξηγψλνπ (Υσξίο ην πφξηζκα) Μηα ηδηφηεηα ηνπ νξζνγψληνπ ηξηγψλνπ 5.10.Σξαπέδην 5.11.Ηζνζθειέο ηξαπέδην Κεθ.6: Δγγεγξακκέλα ζρήκαηα 6.1. Δηζαγσγηθά Οξηζκνί 6.2. ρέζε εγγεγξακκέλεο θαη αληίζηνηρεο επίθεληξεο (Δθηφο ηεο απφδεημεο ηνπ ζεσξήκαηνο) 6.3. Γσλία ρνξδήο θαη εθαπηνκέλεο (Δθηφο ηεο απφδεημεο ηνπ ζεσξήκαηνο) 6.5 Σν εγγεγξακκέλν ηεηξάπιεπξν 6.6 Σν εγγξάςηκν ηεηξάπιεπξν (εθηφο ηεο απφδεημεο ηνπ ζεσξήκαηνο) ΦΤΙΚΗ Βηβιίν «Φπζηθή Α Γεληθνχ Λπθείνπ» Βιάρνο θ.α. 1.1 Δπζύγξακκε θίλεζε έσο θαη Γπλακηθή ζε κηα δηάζηαζε έσο θαη Γπλακηθή ζην επίπεδν έσο θαη 1.3.4, Γελ απνηεινχλ κέξνο ηεο εμεηαζηέαο χιεο, φιεο νη εξσηήζεηο, αζθήζεηο θαη πξνβιήκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε χιε πνπ αθαηξείηαη. Δπηπιένλ αθαηξνχληαη νη αζθήζεηο 6 θαη 12 (ζειίδα 157 θαη 158 αληίζηνηρα) 2.1 Γηαηήξεζε ηεο Μεραληθήο Δλέξγεηαο έσο θαη εθηφο απφ ηε ζειίδα 170 «Ζ δπλακηθή ελέξγεηα U»έσο ηε ζειίδα 172 «..δηαθνξέο ησλ δπλακηθψλ ελεξγεηψλ» εθηφο απφ ηε ζειίδα 174 «Πνζνηηθά ε δηαηήξεζε...» έσο θαη ηε γξακκή πξηλ απφ ηε ζρέζε ΓK+ΓU=0 (ε ζρέζε απηή είλαη εληφο χιεο) Γελ απνηεινχλ κέξνο ηεο εμεηαζηέαο χιεο, φιεο νη εξσηήζεηο, αζθήζεηο θαη πξνβιήκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε χιε πνπ αθαηξείηαη. Δπηπιένλ αθαηξείηαη ε άζθεζε 20 (ζειίδα 195). ΑΡΧΕΙΟ: ΣΕΛΙΔΕΣ: ΕΛΙΔΑ 6 ΑΠΟ 19

7 ΥΗΜΔΙΑ Ζ εμεηαζηέα χιε ηνπ καζήκαηνο νξίδεηαη σο εμήο: ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ 1.3. «Γνκηθά ζσκαηίδηα ηεο χιεο Γνκή ηνπ αηφκνπ Αηνκηθφο αξηζκφο Μαδηθφο αξηζκφο Ηζφηνπα» 1.5. «Σαμηλφκεζε ηεο χιεο Γηαιχκαηα Πεξηεθηηθφηεηεο δηαιπκάησλ Γηαιπηφηεηα» ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΔΡΙΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΓΔΜΟΙ 2.1 «Ζιεθηξνληαθή δνκή ησλ αηφκσλ» 2.2 «Καηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ (Πεξηνδηθφο Πίλαθαο). Υξεζηκφηεηα ηνπ Πεξηνδηθνχ Πίλαθα» 2.3 «Γεληθά γηα ην ρεκηθφ δεζκφ. Παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ρεκηθήζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ- Αηνκηθή αθηίλα. Δίδε ρεκηθψλ δεζκψλ» 2.4 «Ζ γιψζζα ηεο Υεκείαο - Αξηζκφο νμείδσζεο - Γξαθή ηχπσλ θαη εηζαγσγή ζηελ νλνκαηνινγία ησλ ελψζεσλ» Παπαηηπήζειρ: α) Ο Πίλαθαο 2.3 Ονομαηολογία ηων κςπιόηεπων μονοαηομικών ιόνηων λα απνκλεκνλεπζεί. β) Απφ ηνλ Πίλαθα 2.4 Ονομαηολογία ηων κςπιόηεπων πολςαηομικών ιόνηων λα απνκλεκνλεπζεί νιφθιεξε ε 1ε ζηήιε. Απφ ηε 2ε θαη ηελ 3ε ζηήιε λα απνκλεκνλεπζνχλ νη νλνκαζίεο θαη νη ζπκβνιηζκνί ησλ πνιπαηνκηθψλ ηφλησλ: θπάλην, όμηλν αλζξαθηθό θαη ππεξκαγγαληθό. γ) Απφ ηνλ Πίλαθα 2.5 ςνήθειρ ηιμέρ Α.Ο. ζηοισείων ζε ενώζειρ ηοςρ λα απνκλεκνλεπζνχλ νη Α.Ο. ησλ K, Na, Ag, Ba, Ca, Mg, Zn, Al, F θαη απφ ην Η (+1), ην Ο (-2), ην Cl, Br, I (-1). ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΥΗΜΙΚΔ ΑΝΣΙΓΡΑΔΙ 3.1 «Υεκηθέο αληηδξάζεηο» (Πσο ζπκβνιίδνληαη νη ρεκηθέο αληηδξάζεηο, Υαξαθηεξηζηηθά ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ, Μεξηθά είδε ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ) Παπαηηπήζειρ: α) Ζ ειπά δπαζηικόηηηαρ οπιζμένων μεηάλλων και αμεηάλλων λα κελ απνκλεκνλεπζεί. β) Ο Πίλαθαο 3.1 Κςπιόηεπα αέπια και ιζήμαηα λα κελ απνκλεκνλεπζεί. γ) Απφ ηελ ππνελφηεηα «2. Εξοςδεηέπωζη», είναι εθηφο νη αληηδξάζεηο: Όμηλν νμείδην + βάζε, Βαζηθφ νμείδην + νμχ, Όμηλν νμείδην + βαζηθφ νμείδην ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΟΙΥΔΙΟΜΔΣΡΙΑ 4.1 «Βαζηθέο έλλνηεο γηα ηνπο ρεκηθνχο ππνινγηζκνχο : ζρεηηθή αηνκηθή κάδα, ΑΡΧΕΙΟ: ΣΕΛΙΔΕΣ: ΕΛΙΔΑ 7 ΑΠΟ 19

8 ζρεηηθή κνξηαθή κάδα, mol, αξηζκφο Avogadro, γξακκνκνξηαθφο φγθνο» 4.2 «Καηαζηαηηθή εμίζσζε ησλ αεξίσλ» 4.3 «πγθέληξσζε δηαιχκαηνο αξαίσζε, αλάκεημε δηαιπκάησλ» 4.4 «ηνηρεηνκεηξηθνί ππνινγηζκνί». Παρατήρηση : Δθηόο νη ππνελόηεηεο : Αζθήζεηο ζηηο νπνίεο ε νπζία πνπ δίλεηαη ή δεηείηαη δελ είλαη θαζαξή Αζθήζεηο ζηηο νπνίεο δίλνληαη νη πνζφηεηεο δχν αληηδξψλησλ νπζηψλ Αζθήζεηο κε δηαδνρηθέο αληηδξάζεηο ΝΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ (Γηάξθεηα Γηαγωλίζκαηνο: 3 ώξεο) Β ΛΤΚΔΙΟΤ Γηα ην κάζεκα ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο ηεο Β ηάμεο Ζκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ σο δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα βηβιία: α) Έθθξαζε-Έθζεζε Σεχρνο Β ηεο Β ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ β) Έθθξαζε-Έθζεζε γηα ην Γεληθφ Λχθεην-Θεκαηηθνί Κχθινη ησλ Α, Β, Γ ηάμεσλ Γεληθνχ Λπθείνπ γ) Γισζζηθέο Αζθήζεηο γηα ην Γεληθφ Λχθεην Απφ ην βηβιίν Έκθπαζη Έκθεζη, Σεχρνο Β ζα δηδαρηνχλ ηα εμήο: Η ΔΙΓΗΗ Ι. Η ΔΙΓΗΗ ΚΑΙ ΣΟ ΥΟΛΙΟ 1.Σν γεγνλφο θαη ην ζρφιην ζηελ είδεζε 2.Πξνβνιή θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο είδεζεο 3.Παξεκβνιή μέλνπ ζρνιίνπ ζηελ είδεζε 4. Γηαπινθή ηνπ γεγνλφηνο κε ην ζρφιην ζηελ είδεζε Λεμηιφγην (ζρεηηθφ κε ην ζρφιην θαη ηελ είδεζε) Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ηελ πιεξνθφξεζε, ηε δεκνζηνγξαθία, ηνλ Σχπν) ΙΙ. Η ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΔΙΓΗΗ 1.Ζ νξγάλσζε ηεο είδεζεο 2.Ζ νπηηθή γσλία ηνπ δεκνζηνγξάθνπ ζηελ είδεζε 3.Ο ηίηινο ηεο είδεζεο 4.πληαθηηθά ζηνηρεία ζηελ είδεζε α. Ζ ζεηξά ησλ ιεθηηθψλ ζπλφισλ ζηελ είδεζε β. Δλεξγεηηθή θαη παζεηηθή ζχληαμε ζηελ είδεζε γ. Ζ ρξήζε ησλ νλνκαηηθψλ πξνζδηνξηζκψλ ζηελ είδεζε. Υξήζε νλνκάησλ θαη επηζέησλ δ. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ ζηελ είδεζε 5. Σν ζρφιην πάλσ ζε κηα είδεζε Λεμηιφγην (ζρεηηθφ κε ην ρξφλν) ΑΡΧΕΙΟ: ΣΕΛΙΔΕΣ: ΕΛΙΔΑ 8 ΑΠΟ 19

9 Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο) Οξγάλσζε ηνπ ιφγνπ. Ζ ρξήζε ηνπ παξαδείγκαηνο ζηελ αλάπηπμε παξαγξάθνπ θαη επξχηεξνπ θεηκέλνπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΓΗ Βηνγξαθηθά είδε 1. Βηνγξαθία, κπζηζηνξεκαηηθή βηνγξαθία 2. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα α. Σα γεγνλφηα θαη ηα ζρφιηα ζε έλα βηνγξαθηθφ ζεκείσκα β. Ζ δνκή θαη ην πεξηερφκελν ελφο βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο Λεμηιφγην βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο 4. Απηνβηνγξαθηθφ ζεκείσκα α. χγθξηζε ελφο απηνβηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο κε έλα βηνγξαθηθφ ζεκείσκα β. Σν έκκεζν ζρφιην ζην απηνβηνγξαθηθφ ζεκείσκα δ. Ο πξαθηηθφο ζθνπφο ελφο (απην)βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία θαη ηελ επηινγή επαγγέικαηνο) 6. Ζκεξνιφγην 7. πζηαηηθή επηζηνιή Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ην ραξαθηεξηζκφ αηφκνπ, ηηο ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο, ην θπιεηηθφ θαη θνηλσληθφ ξαηζηζκφ) Οξγάλσζε ηνπ ιφγνπ: Η. Παξάγξαθνο. Αλάπηπμε κε ζχγθξηζε θαη αληίζεζε ΗΗ. Ο ξφινο ηεο αληίζεζεο ζηε ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ α. πλνρή πξνηάζεσλ θαη πεξηφδσλ β. πλνρή παξαγξάθσλ κε αληηζεηηθή ζχλδεζε. Αλάπηπμε δχν ελλνηψλ ζε έλα επξχηεξν θείκελν ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΡΙΣΙΚΗ Η. Παξνπζίαζε θαη θξηηηθή ελφο βηβιίνπ 3. Βηβιηνθξηηηθή α. Λνγνηερληθή θξηηηθή Λεμηιφγην (ζρεηηθφ κε ηε ινγνηερληθή θξηηηθή) β. Κξηηηθή άιισλ θεηκέλσλ 5. Απιή θαη δηαδνρηθή ππφηαμε 6. Οη αλαθνξηθέο πξνηάζεηο Λεμηιφγην (ζρεηηθφ κε ηα ζέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε/έθζεζε πνπ αθνινπζνχλ) Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ηελ ηέρλε θαη ηελ θξηηηθή έξγνπ ηέρλεο) ΗΗ. Παξνπζίαζε θαη θξηηηθή κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο Λεμηιφγην (ζρεηηθφ κε ηε ζεαηξηθή θξηηηθή) ΗΗΗ. Παξνπζίαζε θαη θξηηηθή άιισλ κνξθψλ ηέρλεο Λεμηιφγην (ζρεηηθφ κε ηελ θξηηηθή) Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ηελ θξηηηθή/αμηνιφγεζε ηνπ αηφκνπ θαη ηελ απηνθξηηηθή) ΗV. Οξγάλσζε ηνπ ιφγνπ νξηζκφο θαη δηαίξεζε κηαο έλλνηαο 1.Οξηζκφο ΑΡΧΕΙΟ: ΣΕΛΙΔΕΣ: ΕΛΙΔΑ 9 ΑΠΟ 19

10 2.Γηαίξεζε ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η. εκεηψζεηο Α. εκεηψζεηο απφ γξαπηφ ιφγν 1.Κξαηψ ζεκεηψζεηο θαηά παξάγξαθν 2.Δξγάδνκαη ζε επξχηεξεο (απφ ηελ παξάγξαθν) λνεκαηηθέο ελφηεηεο θαη θξαηψ ζεκεηψζεηο 3.Απφ ηηο ζεκεηψζεηο πξνρσξψ ζην δηάγξακκα ηνπ θεηκέλνπ Β. εκεηψζεηο απφ πξνθνξηθφ ιφγν ΗΗ. Πεξίιεςε Α. Πεξίιεςε γξαπηνχ ιφγνπ 1.Πψο νδεγνχκαη ζηελ πεξίιεςε 2.Ση πξέπεη λα πξνζέρσ ζε κηα πεξίιεςε 3.πγθξίλσ δχν πεξηιήςεηο, κία εθηελή θαη κία ζπλνπηηθή ηνπ ίδηνπ θεηκέλνπ 4.Δμεηάδσ ηε ρξήζε ηεο ελεξγεηηθήο θαη ηεο παζεηηθήο ζχληαμεο ζε κία πεξίιεςε 5.Παξαηεξψ πεξηιήςεηο απφ πνηθίια θείκελα Β. Πεξίιεςε πξνθνξηθνχ ιφγνπ 1. Γηαβάδσ ηε δεκνζηνγξαθηθή πεξίιεςε κηαο ζπδήηεζεο 2. Παξνπζηάδσ ζε πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν πεξίιεςε κηαο ζπδήηεζεο Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ηε ιαθσληθή έθθξαζε θαη ηελ πξνζπάζεηα γηα εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ ζηε ζχγρξνλε θαζεκεξηλή δσή) ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΣΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ (Γηάξθεηα Γηαγωλίζκαηνο: 3 ώξεο) α) Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία: Λπζία, Τπέξ Μαληηζένπ Απφ ην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην : «Ρεηνξηθά Κείκελα Β Λπθείνπ» ησλ Κ. Γάιθνπ, Υ. Γάιθνπ, Γ. Μαλνπζφπνπινπ θ. ά. : Α) Δηζαγσγή : 1. Ζ ξεηνξηθή ζηελ Αξραία Διιάδα: Α. Ζ θπζηθή ξεηνξεία Β. Ζ γέλλεζε ηεο ζπζηεκαηηθήο ξεηνξείαο Γ. Ρεηνξεία θαη ζνθηζηηθή Δ. Σα είδε ηνπ αηηηθνχ ξεηνξηθνχ ιφγνπ Σ. Σα κέξε ηνπ ξεηνξηθνχ ιφγνπ. 2. Ο βίνο ηνπ Λπζία ην έξγν ηνπ Λπζία ε αμία ηνπ έξγνπ. 3. Δηζαγσγή ζηνλ Τπέξ Μαληηζένπ ιφγν ηνπ Λπζία. Β) Κείκελν: Λπζία, Τπέξ Μαληηζένπ, νιφθιεξνο ν ιφγνο. β) Αξραία Διιεληθή Γιώζζα (ζεκαηνγξαθία) 1. Απφ ην Δγρεηξίδην Γισζζηθήο Γηδαζθαιίαο ηεο Α Λπθείνπ ησλ Ν, Μήηζε, Δηξ. Εακάξνπ, Η. Παπαλδξένπ ζην ζχλνιφ ηνπο νη ελφηεηεο 7,8,9,10, 14,15,16,17, Θέκα εθηάζεσο δέθα (10) έσο δψδεθα (12) πεξίπνπ ζηίρσλ ζηεξενηχπνπ ΑΡΧΕΙΟ: ΣΕΛΙΔΕΣ: ΕΛΙΔΑ 10 ΑΠΟ 19

11 εθδφζεσο απφ πεδά θείκελα ηεο αηηηθήο δηαιέθηνπ. ΑΛΓΔΒΡΑ Γηδαθηέα-εμεηαζηέα χιε Απ ην ην βηβιίν Άιγεβξα Β Γεληθνχ Λπθείνπ ησλ Αλδξεαδάθε. θ.α. Κεθ. 1 ν: πζηήκαηα 1.1 Γξακκηθά ζπζηήκαηα (ρσξίο ηηο απνδείμεηο ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ «Λχζε Γηεξεχλεζε γξακκηθνχ ζπζηήκαηνο 2x2) 1.2 Με Γξακκηθά πζηήκαηα Κεθ.3o: Σξηγωλνκεηξία 3.1 Σξηγσλνκεηξηθνί αξηζκνί γσλίαο 3.2 Βαζηθέο Σξηγσλνκεηξηθέο Σαπηφηεηεο (Υσξίο ηελ απφδεημε ηεο ηαπηφηεηαο 4) 3.3 Αλαγσγή ζην 1 ν Σεηαξηεκφξην 3.4 Οη ηξηγσλνκεηξηθέο ζπλαξηήζεηο 3.5 Βαζηθέο ηξηγσλνκεηξηθέο εμηζψζεηο 3.6 Σξηγσλνκεηξηθνί αξηζκνί αζξνίζκαηνο γσληψλ (ρσξίο ηηο απνδείμεηο ησλ ηχπσλ) 3.7 Σξηγσλνκεηξηθνί αξηζκνί ηεο γσλίαο 2α (ρσξίο ηηο απνδείμεηο ησλ ηχπσλ) Κεθ 4 ν :Πνιπώλπκα- Πνιπωλπκηθέο εμηζώζεηο 4.1 Πνιπψλπκα 4.2 Γηαίξεζε πνιπσλχκσλ 4.3 Πνιπσλπκηθέο εμηζψζεηο θαη αληζψζεηο(ρσξίο ηελ ππνπαξάγξαθν «Πξνζδηνξηζκφο ξίδαο κε πξνζέγγηζε» 4.4 Δμηζψζεηο θαη αληζψζεηο πνπ αλάγνληαη ζε πνιπσλπκηθέο Κεθ 5 ν :Δθζεηηθή θαη ινγαξηζκηθή ζπλάξηεζε 5.1 Δθζεηηθή ζπλάξηεζε 5.2 Λνγάξηζκνη (ρσξίο ηελ απφδεημε ηεο αιιαγήο βάζεο ) 5.3 Λνγαξηζκηθή ζπλάξηεζε (λα δηδαρζνχλ κφλν νη ινγαξηζκηθέο ζπλαξηήζεηο κε βάζε ην 10 θαη ην e) ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ Γηδαθηέα-Δμεηαζηέα χιε Απφ ην βηβιίν «Δπθιείδεηα Γεσκεηξία Α θαη Β Δληαίνπ Λπθείνπ» ησλ Αξγπξφπνπινπ Ζ, Βιάκνπ Π., Καηζνχιε Γ., Μαξθάθε. θαη ηδέξε Π. Κεθ. 7 ν : Αλαινγίεο 7.1. Δηζαγσγή 7.2. Γηαίξεζε επζχγξακκνπ ηκήκαηνο ζε λ ίζα κέξε 7.3. Γηλφκελν επζχγξακκνπ ηκήκαηνο κε αξηζκφ Λφγνο επζχγξακκσλ ηκεκάησλ ΑΡΧΕΙΟ: ΣΕΛΙΔΕΣ: ΕΛΙΔΑ 11 ΑΠΟ 19

12 7.4. Αλάινγα επζχγξακκα ηκήκαηα Αλαινγίεο 7.5. Μήθνο επζχγξακκνπ ηκήκαηνο 7.6. Γηαίξεζε ηκεκάησλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά σο πξνο δνζκέλν ιφγν (Μφλν νη νξηζκνί ηεο δηαίξεζεο επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο ΑΒ απφ ζεκείν Μ, εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά) 7.7. Θεψξεκα ηνπ Θαιή { (ρσξίο ηηο απνδείμεηο ησλ ζεσξεκάησλ θαη ηνπ Πνξίζκαηνο, ην πξφβιεκα 2 (Γηαίξεζε επζχγξακκνπ ηκήκαηνο ζε δνζκέλν ιφγν ) θαη ρσξίο ηνπο νξηζκνχο «ζπδπγή αξκνληθά» θαη «αξκνληθή ηεηξάδα»)}. Κεθ. 8 ν : Οκνηόηεηα 8.1. Όκνηα επζχγξακκα ζρήκαηα 8.2. Κξηηήξηα νκνηφηεηαο (ρσξίο ηηο απνδείμεηο ησλ ζεσξεκάησλ I, ΗΗ θαη ΗΗΗ θαη ηηο εθαξκνγέο 1, 2 θαη 3) ΖΜΔΗΩΖ: Να κελ δηδαρζνχλ νη απνδεηθηηθέο αζθήζεηο, ηα ζχλζεηα ζέκαηα θαη νη γεληθέο αζθήζεηο απφ ηα θεθάιαηα 7 θαη 8. Κεθ. 9 ν : Μεηξηθέο ζρέζεηο 9.1. Οξζέο πξνβνιέο 9.2. Σν Ππζαγφξεην ζεψξεκα 9.4. Γελίθεπζε ηνπ Ππζαγφξεηνπ ζεσξήκαηνο (ρσξίο ηελ εθαξκνγή ΗΗ) 9.5. Θεσξήκαηα Γηακέζσλ 9.7. Σέκλνπζεο θχθινπ Κεθ. 10 ν : Δκβαδά Δκβαδφλ επζχγξακκνπ ζρήκαηνο -Ηζνδχλακα επζχγξακκα ζρήκαηα Δκβαδφλ βαζηθψλ επζχγξακκσλ ζρεκάησλ Άιινη ηχπνη γηα ην εκβαδφλ ηξηγψλνπ (ρσξίο ηελ απφδεημε ησλ ηχπσλ Η θαη ΗΗΗ) Λφγνο εκβαδψλ φκνησλ ηξηγψλσλ πνιπγψλσλ (ρσξίο ηελ απφδεημε ηνπ Θεσξήκαηνο ΗΗ) Κεθ. 11 ν : Μέηξεζε Κύθινπ Οξηζκφο θαλνληθνχ πνιπγψλνπ Ηδηφηεηεο θαη ζηνηρεία θαλνληθψλ πνιπγψλσλ (ρσξίο ηηο απνδείμεηο ησλ ζεσξεκάησλ θαη ηνπ Πνξίζκαηνο ) Δγγξαθή βαζηθψλ θαλνληθψλ πνιπγψλσλ ζε θχθιν θαη ζηνηρεία ηνπο (ρσξίο ηηο εθαξκνγέο 2,3) Πξνζέγγηζε ηνπ κήθνπο ηνπ θχθινπ κε θαλνληθά πνιχγσλα Μήθνο ηφμνπ Πξνζέγγηζε ηνπ εκβαδνχ θχθινπ κε θαλνληθά πνιχγσλα Δκβαδφλ θπθιηθνχ ηνκέα θαη θπθιηθνχ ηκήκαηνο ΑΡΧΕΙΟ: ΣΕΛΙΔΕΣ: ΕΛΙΔΑ 12 ΑΠΟ 19

13 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΣΩΝ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ (Γηάξθεηα Γηαγωλίζκαηνο: 3 ώξεο) Γηδαθηέα Δμεηαζηέα χιε: Απφ ην βηβιίν «Μαζεκαηηθά Θεηηθήο θαη Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο Β Σάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ» ησλ Αδακφπνπινπ Λ., Βηζθαδνπξάθε Β., ΓαβαιάΓ., Πνιχδνπ Γ. θαη βέξθνπ Α. Κεθ. 1 ν : Γηαλύζκαηα 1.1. Ζ Έλλνηα ηνπ Γηαλχζκαηνο 1.2. Πξφζζεζε θαη Αθαίξεζε Γηαλπζκάησλ 1.3. Πνιιαπιαζηαζκφο Αξηζκνχ κε Γηάλπζκα (ρσξίο ηηο Δθαξκνγέο 1 θαη 2) 1.4. πληεηαγκέλεο ζην Δπίπεδν {(Υσξίο ηελ απφδεημε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν «πληεηαγκέλεο δηαλχζκαηνο», ρσξίο ηελ Δθαξκνγή 2 θαη ρσξίο ηελ απφδεημε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν «πλζήθε Παξαιιειίαο Γηαλπζκάησλ»)} Δζσηεξηθφ Γηλφκελν Γηαλπζκάησλ (ρσξίο ηελ απφδεημε ηνπ ηχπνπ ηεο αλαιπηηθήο έθθξαζεο Δζσηεξηθνχ Γηλνκέλνπ). Κεθ. 2 ν : Η Δπζεία ζην Δπίπεδν 2.1. Δμίζσζε Δπζείαο 2.2. Γεληθή Μνξθή Δμίζσζεο Δπζείαο (ρσξίο ηελ εθαξκνγή 2) 2.3. Δκβαδφλ Σξηγψλνπ (ρσξίο ηηο απνδείμεηο ησλ ηχπσλ ηεο απφζηαζεο ζεκείνπ απφ επζεία, ηνπ εκβαδνχ ηξηγψλνπ θαη ρσξίο ηελ Δθαξκνγή 1). Κεθ. 3 ν : Κωληθέο Σνκέο 3.1. Ο Κχθινο (ρσξίο ηελ ππνπαξάγξαθν «Παξακεηξηθέο Δμηζψζεηο Κχθινπ») Ζ Παξαβνιή (ρσξίο ηελ απφδεημε ηεο εμίζσζεο ηεο παξαβνιήο, ηελ απφδεημε ηνπ ηχπνπ ηεο εθαπηνκέλεο θαη ηελ Δθαξκνγή 1) 3.3. Ζ Έιιεηςε (ρσξίο ηελ απφδεημε ηεο εμίζσζεο ηεο έιιεηςεο, ηελ ππνπαξάγξαθν «Παξακεηξηθέο Δμηζψζεηο Έιιεηςεο» θαη ρσξίο ηηο εθαξκνγέο απηήο ηεο παξαγξάθνπ) 3.4. Ζ Τπεξβνιή (ρσξίο ηελ απφδεημε ηεο εμίζσζεο ηεο ππεξβνιήο θαη ηελ απφδεημε ηνπ ηχπνπ ησλ αζχκπησησλ) ΗΜΕΘΩΗ Α) Γελ ζα δηδαρζνχλ νη αζθήζεηο Β νκάδαο ησλ παξαγξάθσλ 3.2, 3.3 θαη 3.4. Β) Απφ ηηο γεληθέο αζθήζεηο ηνπ 3 νπ Κεθαιαίνπ δελ ζα δηδαρζνχλ αζθήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο (Παξαβνιή, Έιιεηςε θαη Τπεξβνιή). ΑΡΧΕΙΟ: ΣΕΛΙΔΕΣ: ΕΛΙΔΑ 13 ΑΠΟ 19

14 ΦΤΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ Βηβιίν: «Φπζηθή Γεληθήο Παηδείαο Β Γεληθνύ Λπθείνπ» ησλ Ν. Αιεμάθε θ.ά. 1: ΓΤΝΑΜΔΙ ΜΔΣΑΞΤ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΦΟΡΣΙΩΝ Δηζαγσγηθφ Έλζεην. 1.1 Ο Νφκνο ηνπ Coulomb Να κε δηδαρζεί ην παξάδεηγκα 2 (ζει ) 1.2 Ζιεθηξηθφ πεδίν 1.4 Γπλακηθφ δηαθνξά δπλακηθνχ Να κε δηδαρζεί ην εξψηεκα (γ) ζην Παξάδεηγκα 7 (ζειίδα 29) Παξαηήξεζε: Να νξηζηεί αμησκαηηθά ε δπλακηθή ελέξγεηα, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.4, αθνχ ε ελφηεηα 1.3 είλαη εθηφο χιεο. ηξαηεγηθή επίιπζεο πξνβιεκάηωλ Ζ ζηξαηεγηθή επίιπζεο πξνβιεκάησλ δελ απνηειεί εμεηαζηέα χιε. Λπκέλα πξνβιήκαηα. Να κε δηδαρζνχλ ηα ιπκέλα πξνβιήκαηα 1, 2, 3 θαη 4 (ζειίδεο 39-42). Δξωηήζεηο Γξαζηεξηόηεηεο, Πξνβιήκαηα Αθαηξνχληαη εξσηήζεηο - δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνβιήκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε χιε πνπ αθαηξείηαη. Να δηδαρζνχλ εξσηήζεηο θαη πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε έσο θαη 3 ζπλεπζεηαθά ειεθηξηθά θνξηία. Να κε δηδαρηνχλ: εξσηήζεηο θαη πξνβιήκαηα: α) πνπ αλαθέξνληαη ζε 3 ή πεξηζζφηεξα ειεθηξηθά θνξηία πνπ δελ είλαη ζπλεπζεηαθά β) θίλεζεο θνξηίσλ, γ) ηζνξξνπίαο θνξηίσλ κε δπλάκεηο ζην επίπεδν. ηα πξνβιήκαηα 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20,27 κέρξη 44 Δπηζήκαλζε: Να γίλεη δηφξζσζε ζηελ εθθψλεζε ηεο εξψηεζεο 12 «ηα θελά ηνπ θεηκέλνπ κε κία ή πεξηζζφηεξεο ιέμεηο». Έλζεηα: Να κε δηδαρζνχλ Δξγαζηεξηαθή δξαζηεξηφηεηα: Όρη 2. ΗΛΔΚΣΡΙΜΟ: ΤΝΔΥΔ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΡΔΤΜΑ 2.1 Ζιεθηξηθέο πεγέο 2.2 Ζιεθηξηθφ ξεχκα Να κε δηδαρζεί ην «Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηνπο κεηαιιηθνχο αγσγνχο» ( ζειίδα 65) 2.3 Καλφλεο ηνπ Kirchhoff ΑΡΧΕΙΟ: ΣΕΛΙΔΕΣ: ΕΛΙΔΑ 14 ΑΠΟ 19

15 Να κε δηδαρζεί ην «2 νο Καλφλαο Kirchhoff (Κίξρνθ)» ( ζειίδα 71-72) 2.4 Αληίζηαζε - Αληηζηάηεο Να κε δηδαρζνχλ νη «Σχπνη αληηζηαηψλ (αληηζηάζεσλ)», «Υξσκαηηθφο θψδηθαο» θαη ην Παξάδεηγκα ππνινγηζκνχ αληίζηαζεο ( ζειίδα 79-80) 2.5 πλδεζκνινγία αληηζηαηψλ (αληηζηάζεσλ) Να κε δηδαρζεί ν 1 νο ηξφπνο επίιπζεο ηνπ εξσηήκαηνο (β) ζην παξάδεηγκα 7 (ζειίδα 86) 2.7 Δλέξγεηα θαη ηζρχο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 2.8 Ζιεθηξεγεξηηθή δχλακε (ΖΔΓ) πεγήο 2.9 Νφκνο ηνπ Οhm γηα θιεηζηφ θχθισκα Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε: Δλεξγεηαθή κειέηε ησλ ζηνηρείσλ απινχ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο κε πεγή θαη σκηθφ θαηαλαισηή (εθηφο ηνπ θηλεηήξα) Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε: Μειέηε ηεο ραξαθηεξηζηηθήο θακπχιεο ειεθηξηθήο πεγήο θαη σκηθνχ θαηαλαισηή (εθηφο ηεο θξπζηαιινδηφδνπ) ηξαηεγηθή επίιπζεο πξνβιεκάηωλ Ζ ζηξαηεγηθή επίιπζεο πξνβιεκάησλ δελ απνηειεί εμεηαζηέα χιε. Λπκέλα πξνβιήκαηα Να κε δηδαρζνχλ ηα ιπκέλα πξνβιήκαηα 1, 3, 4 θαη 5 ( ζειίδεο 113, ). Δξωηήζεηο Γξαζηεξηόηεηεο, Πξνβιήκαηα Αθαηξνχληαη εξσηήζεηο-δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε χιε ε νπνία δελ δηδάζθεηαη. Αθαηξνχληαη ηα πξνβιήκαηα 1, 2, 3, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 31, 38, 41, 43 έσο θαη 48 Έλζεηα: Να κε δηδαρζνχλ 3. ΦΩ Σν εηζαγσγηθφ έλζεην απνηειεί δηδαθηέα θαη φρη εμεηαζηέα χιε. 3.1 Ζ θχζε ηνπ θσηφο. 3.3 Μήθνο θχκαηνο θαη ζπρλφηεηα ηνπ θσηφο θαηά ηε δηάδνζή ηνπ. 3.4 Αλάιπζε ιεπθνχ θσηφο θαη ρξψκαηα. Αθαηξνχληαη εξσηήζεηο, αζθήζεηο θαη πξνβιήκαηα ηνπ θεθαιαίνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε χιε πνπ αθαηξείηαη. Παξαηεξήζεηο: 1. Γελ απνηεινχλ δηδαθηέα - εμεηαζηέα χιε ηα πεξηερφκελα ησλ έγρξσκσλ πιαηζίσλ (κε πξάζηλν ρξψκα). 2. Γελ απνηειεί δηδαθηέα - εμεηαζηέα χιε ην ειεχζεξν αλάγλσζκα θαζψο θαη ε ζχλνςε ηνπ 3νπ θεθαιαίνπ. 3. Σν παξάδεηγκα 3-2 απνηειεί δηδαθηέα- εμεηαζηέα χιε. 4. ΑΣΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΔΝΑ 4.1 Δλέξγεηα ηνπ ειεθηξνλίνπ ζην άηνκν ηνπ πδξνγφλνπ. Παξαηήξεζε: Να νξηζηνχλ αμησκαηηθά νη έλλνηεο ηεο ζηξνθνξκήο πιηθνχ ζεκείνπ (ζειίδα 181), ηεο θεληξνκφινπ δχλακεο θαη ηεο θεληξνκφινπ επηηάρπλζεο (ζειίδα 182). 4.2 Γηαθξηηέο ελεξγεηαθέο ζηάζκεο. 4.3 Μεραληζκφο παξαγσγήο θαη απνξξφθεζεο θσηνλίσλ. ΑΡΧΕΙΟ: ΣΕΛΙΔΕΣ: ΕΛΙΔΑ 15 ΑΠΟ 19

16 Αθαηξείηαη ην παξάδεηγκα 4-4 (ζειίδεο ) θαη γεληθφηεξα εξσηήζεηο, αζθήζεηο πξνβιήκαηα κε ππνζεηηθά άηνκα θαη πδξνγνλνεηδή. 4.4 Αθηίλεο Υ. Αθαηξνχληαη εξσηήζεηο, αζθήζεηο θαη πξνβιήκαηα ηνπ θεθαιαίνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε χιε πνπ αθαηξείηαη. Παξαηεξήζεηο: 1. Γελ απνηεινχλ δηδαθηέα- εμεηαζηέα χιε ηα πεξηερφκελα ησλ έγρξσκσλ πιαηζίσλ (κε πξάζηλν ρξψκα). 2. Γελ απνηειεί δηδαθηέα- εμεηαζηέα χιε ε ζχλνςε ηνπ 4νπ θεθαιαίνπ. 3. Σα παξαδείγκαηα 4-1, 4-2, 4-3, 4-5 θαη 4-6 απνηεινχλ δηδαθηέα- εμεηαζηέα χιε. ΦΤΙΚΗ ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΣΩΝ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ (Γηάξθεηα Γηαγωλίζκαηνο: 3 ώξεο) Βηβιίν: «Φπζηθή Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ Θεηηθώλ πνπδώλ Β ΓΔΛ» ησλ Η. Βιάρνπ θ.ά. 1: ΚΑΜΠΤΛΟΓΡΑΜΜΔ ΚΙΝΗΔΙ 1-1 Οξηδφληηα βνιή Παξαηήξεζε: Πξνηείλεηαη νη δηδάζθνληεο αξρηθά λα αλαθεξζνχλ ζηελ δηαλπζκαηηθή κνξθή ηνπ ζεκειηψδνπο λφκνπ ηεο Μεραληθήο. 1-2 Οκαιή θπθιηθή θίλεζε 1-3 Κεληξνκφινο επηηάρπλζε Γελ απνηεινχλ δηδαθηέα- εμεηαζηέα χιε: ηα έλζεηα Απφ ηνλ Αξηζηνηέιε ζην Νεχησλα θαη Νηεηεξκηληζκφο ή ράνο θαη ε πεξίιεςε ηνπ θεθαιαίνπ. Αθαηξνχληαη εξσηήζεηο θαη αζθήζεηο - πξνβιήκαηα ηνπ θεθαιαίνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε χιε πνπ αθαηξείηαη θαζψο θαη ε άζθεζε 7 (ζειίδα 34) 2: ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΟΡΜΗ 2-1 Ζ έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο 2-2 Σν θαηλφκελν ηεο θξνχζεο 2-3 Ζ έλλνηα ηεο νξκήο 2-4 Ζ δχλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο 2-5 Ζ αξρή δηαηήξεζεο ηεο νξκήο 2-6 Μεγέζε πνπ δελ δηαηεξνχληαη ζηελ θξνχζε 2-7 Δθαξκνγέο ηεο δηαηήξεζεο ηεο νξκήο Γελ απνηειεί δηδαθηέα- εμεηαζηέα χιε ε πεξίιεςε ηνπ θεθαιαίνπ. 3. ΚΙΝΗΣΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΣΩΝ ΑΔΡΙΩΝ 3-1 Δηζαγσγή. 3-2 Οη λφκνη ησλ αεξίσλ. 3-3 Καηαζηαηηθή εμίζσζε ησλ ηδαληθψλ αεξίσλ. 3-4 Κηλεηηθή ζεσξία. ΑΡΧΕΙΟ: ΣΕΛΙΔΕΣ: ΕΛΙΔΑ 16 ΑΠΟ 19

17 3-5 Σα πξψηα ζεκαληηθά απνηειέζκαηα Αθαηξείηαη ε απφδεημε ηεο ζρέζεο p 1 3 Nmv V 2. ( ζειίδα 79-80) Γελ απνηειεί δηδαθηέα- εμεηαζηέα χιε ε ζχλνςε ηνπ θεθαιαίνπ. Αθαηξνχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο (ζειίδα 87) Δξωηήζεηο, αζθήζεηο, πξνβιήκαηα. Αθαηξνχληαη εξσηήζεηο θαη αζθήζεηο - πξνβιήκαηα ηνπ θεθαιαίνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε χιε πνπ αθαηξείηαη, θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα 34 θαη 35 (ζειίδα 93) Έλζεηα: Να κε δηδαρζνχλ. Δξγαζηεξηαθή δξαζηεξηόηεηα. Πεηξακαηηθή επηβεβαίσζε ηνπ γεληθνχ λφκνπ ησλ ηδαληθψλ αεξίσλ (Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 1). 4. ΘΔΡΜΟΓΤΝΑΜΙΚΗ 4-1 Δηζαγσγή 4-2 Θεξκνδπλακηθφ ζχζηεκα. 4-3 Ηζνξξνπία ζεξκνδπλακηθνχ ζπζηήκαηνο. 4-4 Αληηζηξεπηέο κεηαβνιέο. 4-5 Έξγν παξαγφκελν απφ αέξην θαηά ηε δηάξθεηα κεηαβνιψλ φγθνπ. 4-6 Θεξκφηεηα. 4-7 Δζσηεξηθή ελέξγεηα. 4-8 Πξψηνο ζεξκνδπλακηθφο λφκνο. 4-9 Δθαξκνγή ηνπ πξψηνπ ζεξκνδπλακηθνχ λφκνπ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο Γξακκνκνξηαθέο εηδηθέο ζεξκφηεηεο αεξίσλ Θεξκηθέο κεραλέο. Δθηφο χιεο ην παξάδεηγκα 4.4 (ζειίδεο ) 4-12 Ο δεχηεξνο ζεξκνδπλακηθφο λφκνο Ζ κεραλή ηνπ Carnot. Γελ απνηειεί δηδαθηέα- εμεηαζηέα χιε ε ζχλνςε ηνπ θεθαιαίνπ. Αθαηξνχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζειίδα 128. Δξωηήζεηο, αζθήζεηο, πξνβιήκαηα. Αθαηξνχληαη εξσηήζεηο θαη αζθήζεηο - πξνβιήκαηα ηνπ θεθαιαίνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε χιε πνπ αθαηξείηαη θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα 71, 72 (ζειίδα 141). Αθαηξνχληαη πξνβιήκαηα ηεο κνξθήο ηνπ παξαδείγκαηνο 4.4, γηα νπνηαδήπνηε ζεξκηθή κεραλή. Έλζεην: Να κε δηδαρζεί. 5. ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΠΔΓΙΟ 5-6 Ζ δπλακηθή ελέξγεηα πνιιψλ ζεκεηαθψλ θνξηίσλ. 5-7 ρέζε έληαζεο θαη δηαθνξάο δπλακηθνχ ζην νκνγελέο ειεθηξνζηαηηθφ πεδίν 5-8 Κηλήζεηο θνξηηζκέλσλ ζσκαηηδίσλ ζε νκνγελέο ειεθηξνζηαηηθφ πεδίν Γελ απνηεινχλ δηδαθηέα- εμεηαζηέα χιε νη ελφηεηεο: Ο θαζνδηθφο ζσιήλαο θαη Παικνγξάθνο (ζειίδεο ) ΑΡΧΕΙΟ: ΣΕΛΙΔΕΣ: ΕΛΙΔΑ 17 ΑΠΟ 19

18 5-9 Ππθλσηήο θαη ρσξεηηθφηεηα 5-10 Δλέξγεηα απνζεθεπκέλε ζε θνξηηζκέλν ππθλσηή Γελ απνηειεί δηδαθηέα- εμεηαζηέα χιε ην Τπνινγηζκφο ηεο ελέξγεηαο θνξηηζκέλνπ ππθλσηή (ζειίδα 169). Γελ απνηειεί δηδαθηέα- εμεηαζηέα χιε ε ζχλνςε ηνπ θεθαιαίνπ. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο ζειίδαο 185 λα κελ δηδαρηεί. Δξωηήζεηο, αζθήζεηο πξνβιήκαηα Αθαηξνχληαη εξσηήζεηο θαη αζθήζεηο - πξνβιήκαηα ηνπ θεθαιαίνπ πνπ αλαθέξνληαη ζε χιε πνπ αθαηξείηαη θαζψο θαη νη αζθήζεηο 59, 61 (ζειίδα 195), ηα πξνβιήκαηα 94, 96 θαη 101 (ζειίδεο 201 θαη 202). Δξγαζηεξηαθή δξαζηεξηόηεηα Γλσξηκία κε ηνλ παικνγξάθν (δελ απνηειεί εμεηαζηέα χιε). ΥΗΜΔΙΑ Ζ εμεηαζηέα χιε ηνπ καζήκαηνο νξίδεηαη σο εμήο: ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΗΜΔΙΑ 1.1 «Δηζαγσγή ζηελ νξγαληθή ρεκεία» 1.2 «Σαμηλφκεζε νξγαληθψλ ελψζεσλ νκφινγεο ζεηξέο» 1.3 «Ολνκαηνινγία άθπθισλ νξγαληθψλ ελψζεσλ» 1.4 «Ηζνκέξεηα» Παπαηήπηζη: Οη καζεηέο λα αζθεζνχλ ζηελ εχξεζε ηζνκεξψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε κνξηαθνχο ηχπνπο άθπθισλ νξγαληθψλ ελψζεσλ πνπ πεξηέρνπλ κέρξη θαη ηέζζεξα (4) άηνκα άλζξαθα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΔ 2.1 «Πεηξέιαην-πξντφληα πεηξειαίνπ. Βελδίλε. Καχζε-θαχζηκα» 2.2 «Νάθζα Πεηξνρεκηθά» 2.3 «Αιθάληα κεζάλην, θπζηθφ αέξην, βηναέξην» Δθηφο ε παξάγξαθνο «Παξαζθεπέο» ησλ αιθαλίσλ 2.4 «Καπζαέξηα- θαηαιχηεο απηνθηλήησλ» 2.5 Αιθέληα αηζέλην ή αηζπιέλην Δθηφο ε παξάγξαθνο «Πξνέιεπζε -Παξαζθεπέο» αιθελίσλ Δθηφο ν πίλαθαο κε ηα παξαδείγκαηα πνιπκεξηζκνχ πξνζζήθεο Δθηφο ν πίλαθαο κε ηηο βηνκεραληθέο ρξήζεηο ηνπ αηζπιελίνπ 2.6 Αιθίληα - αηζίλην ή αθεηπιέλην Δθηφο ε παξάγξαθνο «Παξαζθεπέο» ηνπ αθεηπιελίνπ Δθηφο ε αληίδξαζε ζρεκαηηζκνχ ηνπ ραιθναθεηπιεληδίνπ ΑΡΧΕΙΟ: ΣΕΛΙΔΕΣ: ΕΛΙΔΑ 18 ΑΠΟ 19

19 Δθηφο ν πίλαθαο κε ηηο ζπλζέζεηο ηνπ αθεηπιελίνπ θαη ην παξάδεηγκα (2.6) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξαζθεπή ηεο αηζαλάιεο κε πξψηε χιε ην αλζξαθαζβέζηην «Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε Φαηλφκελν ζεξκνθεπίνπ Σξχπα φδνληνο» ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 : ΑΛΚΟΟΛΔ ΦΑΙΝΟΛΔ 3.1 «Αιθνφιεο» 3.2 «Κνξεζκέλεο κνλνζζελείο αιθνφιεο-αηζαλφιε» ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 : ΚΑΡΒΟΞΤΛΙΚΑ ΟΞΔΑ 4.1 «Κνξεζκέλα κνλνθαξβνμπιηθά νμέα αηζαληθφ νμχ» 4.2 «Γαιαθηηθφ νμχ ή 2-πδξνμππξνπαληθφ νμχ» ΑΡΧΕΙΟ: ΣΕΛΙΔΕΣ: ΕΛΙΔΑ 19 ΑΠΟ 19

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΤΛΗ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ Α & Β ΛΤΚΔΙΟΤ Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΤΛΗ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ Α & Β ΛΤΚΔΙΟΤ Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Γιάπκεια διαγωνιζμάηων: 2 ώπερ ΝΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γηα ην κάζεκα ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο ηεο Α ηάμεο Ζκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ σο δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα βηβιία: α) Έκθπαζη-Έκθεζη

Διαβάστε περισσότερα

Α Σάμε Γπκλαζίνπ Μ Α Θ Η Μ Α Σ Ι Κ Α. Γηδαθηέα ύιε

Α Σάμε Γπκλαζίνπ Μ Α Θ Η Μ Α Σ Ι Κ Α. Γηδαθηέα ύιε Α Σάμε Γπκλαζίνπ Μ Α Θ Η Μ Α Σ Ι Κ Α Γηδαθηέα ύιε Από ην βηβιίν «Μαζεκαηηθά Α Γπκλαζίνπ» ησλ Ισάλλε Βαλδνπιάθε, Υαξάιακπνπ Καιιηγά, Νηθεθόξνπ Μαξθάθε, πύξνπ Φεξεληίλνπ, έθδνζε Ο.Δ.Γ.Β. 2010 ΜΔΡΟ Α ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ

ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ Γιδακηέα- Δξεηαζηέα ύλη Από ην βηβιίν «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α θαη Β Δληαίνπ Λπθείνπ» ησλ Αξγπξόπνπινπ Η, Βιάκνπ Π., Καηζνύιε Γ., Μαξθάθε Σ. θαη Σηδέξε Π. Κεθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

αο απνζηέιινπκε ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα ηε δηδαθηέα χιε ησλ Θεηηθψλ Μαζεκάησλ ησλ ηάμεσλ ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ. πγθεθξηκέλα:

αο απνζηέιινπκε ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα ηε δηδαθηέα χιε ησλ Θεηηθψλ Μαζεκάησλ ησλ ηάμεσλ ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ. πγθεθξηκέλα: Αζήλα, 28-09-2012 Αξ. Πξση. 115360/Γ2 Γ/λζεηο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Γξαθεία ρνιηθψλ πκβνχισλ Γεληθά Λχθεηα (κέζσ ησλ Γ/λζεσλ Γ.Δ.) ΠΡΟ: ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο θαη δηαρείξηζε δηδαθηέαο χιεο Θεηηθψλ Μαζεκάησλ ησλ Β

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΔΡΙΔΥΟΝΣΑΙ ΜΟΝΟ TA ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ)

(ΠΔΡΙΔΥΟΝΣΑΙ ΜΟΝΟ TA ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Να δηαηεξεζεί κέρξη... ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Γ/ΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαξνύζη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ Α ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ

ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ Α ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ Α ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ Διδακηέα ύλη Από ην βηβιίν «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α θαη Β Δληαίνπ Λπθείνπ» ησλ Αξγπξόπνπινπ Η., Βιάκνπ Π., Καηζνύιε Γ., Μαξθάηε., ίδεξε Π. Κεθ.3 ο : Σρίγωνα 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ ηεο Α ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ θαη Α θαη Β ηάμεο Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ γηα ην ζρ.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ ηεο Α ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ θαη Α θαη Β ηάμεο Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ γηα ην ζρ. Αζήλα, 19-09-2012 Αξ. Πξση. 109582/Γ2 Γ/λζεηο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Γξαθεία ρνιηθώλ πκβνύισλ Γεληθά Λύθεηα (κέζσ ησλ Γ/λζεσλ Γ.Δ.) ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ ηεο Α ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηωλ Θεηηθώλ Μαζεκάηωλ ηωλ Α, Β θαη Γ ηάμεωλ Ηκεξήζηνπ θαη Δζπεξηλνύ Γπκλαζίνπ γηα ην ζρ.

ΠΡΟ: ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηωλ Θεηηθώλ Μαζεκάηωλ ηωλ Α, Β θαη Γ ηάμεωλ Ηκεξήζηνπ θαη Δζπεξηλνύ Γπκλαζίνπ γηα ην ζρ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Καζνξηζκόο εμεηαζηέαο - δηδαθηέαο ύιεο ησλ παλειιαδηθά εμεηαδόκελσλ καζεκάησλ ηεο Γ ηάμεο ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2012-2013

ΘΔΜΑ: Καζνξηζκόο εμεηαζηέαο - δηδαθηέαο ύιεο ησλ παλειιαδηθά εμεηαδόκελσλ καζεκάησλ ηεο Γ ηάμεο ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ----- ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΗΑ ΚΑΗ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ Γ/ΝΖ ΠΟΤΓΧΝ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΣΜΖΜΑ Α ----- Σαρ. Γ/λζε: Αλδξέα Παπαλδξένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκάησλ ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκάησλ ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ----- ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ Γ/ΝΖ ΠΟΤΓΧΝ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΣΜΖΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκφο Αζθαιείαο... Μαξνύζη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε:

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/14 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.1-Α.8 και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ηεο Α ηάμεο ΓΔ.Λ. θαη ηεο Α θαη Β Δζπεξηλνύ ΓΔ.Λ. γηα ην ζρ.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ηεο Α ηάμεο ΓΔ.Λ. θαη ηεο Α θαη Β Δζπεξηλνύ ΓΔ.Λ. γηα ην ζρ. ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ηεο Α ηάμεο ΓΔ.Λ. θαη ηεο Α θαη Β Δζπεξηλνύ ΓΔ.Λ. γηα ην ζρ. έηνο 2012-2013 αο απνζηέιινπκε ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ Α - ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΘΕΩΡΙΑ (ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΣΑΞΗ Α - ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΘΕΩΡΙΑ (ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΣΑΞΗ Α - ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΘΕΩΡΙΑ (ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Α ΜΕΡΟ- ΑΛΓΕΒΡΑ ΕΡΩΣΗΗ 1 Πνηνη αξηζκνί νλνκάδνληαη πξώηνη θαη πνηνη ζύλζεηνη; Να δώζεηε παξαδείγκαηα. ΑΠΑΝΣΗΗ 1 Όηαλ έλαο αξηζκόο δηαηξείηαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ον/μο:.. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι 58 Β Λςκείος Γεν. Παιδείαρ 9-11-2014 Θέμα 1 ο : 1. Γύν ζεηηθά θνξηία πνπ βξίζθνληαη ζε απόζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplac Δηεπξύλεη ηε θιάζε ηωλ ζεκάηωλ γηα ηα νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί ε κεηάβαζε από ην πεδίν ηνπ ρξόλνπ ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο. Παξέρεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη :

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Θέμα Α. Σηιρ επωηήζειρ πολλαπλήρ επιλογήρ πος ακολοςθούν ζημειώζηε ζηο γπαπηό ζαρ ηον απιθμό ηηρ επώηηζηρ και δίπλα ηην ένδειξη ηηρ ζωζηήρ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημαηικά Γ Σάξηρ Γςμναζίος

Μαθημαηικά Γ Σάξηρ Γςμναζίος Μαθημαηικά Γ Σάξηρ Γςμναζίος Γηδαθηέα ύιε θαη νδεγίεο δηδαζθαιίαο θαη δηαρείξηζεο ηεο ύιεο. 1 Πεπιεσόμενα Ι. Γιδακηέα ύλη...3 Μ Δ Ρ Ο Α...3 Μ Δ Ρ Ο Β...4 ΙΙ. Γιασείπιζη Γιδακηέαρ ύληρ...6 Μ Δ Ρ Ο Α...

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 0 ΒΑΙΚΟΙ ΟΡΙΜΟΙ ΟΜΟΙΟΘΔΣΟ ΗΜΔΙΟΤ Ολνκάδνπκε ομοιοθεζία με κένηπο ηο ζημείο και λόγο ην γεωκεηξηθό κεηαζρεκαηηζκό κε ηνλ νπνίν ζε θάζε ζεκείν ηνπ επηπέδνπ αληηζηνηρνύκε έλα θαη κόλν ζεκείν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΥΗΜΑΣΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ Ε ΚΤΚΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕ ΓΧΝΙΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΥΗΜΑΣΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ Ε ΚΤΚΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕ ΓΧΝΙΕ 1 ΣΟΚΝ ΠΝΙΧΣΗ ΜΘΗΜΣΙΚΟ ΚΕΦΛΙΟ 6 ο ΥΗΜΣ ΕΕΡΜΜΕΝ Ε ΚΤΚΛΟ ΕΕΡΜΜΕΝΕ ΧΝΙΕ ΟΡΙΜΟ: Εγγεγπαμμένη γσλία νλνκάδεηαη ε γσλία ηεο νπνίαο ε θνξπθή είλαη ζεκείν ηνπ θύθινπ θαη νη πιεπξέο ηεο ηέκλνπλ ηνλ θύθιν. Τν ηόμν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 61 Ον/μο:.. Β Λσκείοσ Ύλη: Ηλεκηρικό ρεύμα Το Φως Γενικής Παιδείας 22-3-2015 Θέμα 1 ο : 1. Μία ειεθηξηθή ζπζθεπή ιεηηνπξγεί γηα ρξνληθή δηάξθεηα 0,5h θαη θαηαλαιώλεη 2kWh ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ Αρχική θάζε Οη ζρέζεηο x= Aεκσt π = π max ζπλσt α = - α max εκσt ηζρύνπλ, όηαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο (x=0) θαη θηλείηαη θαηά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Αλεξάνδπα Ιωαννίδου :Ειζαγωγή ζηην Παλαιά Εκκληζιαζηική Σλαβική Γ2. ΣΑ ΡΖΜΑΣΑ Γ2.1. Ζ ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΡΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ. : ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ηνπ Γεληθνχ θαη ηνπ Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ. : ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ηνπ Γεληθνχ θαη ηνπ Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ----- ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ Γ/ΝΖ ΠΟΤΓΧΝ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΣΜΖΜΑ Α ----- Σαρ. Γ/λζε: Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πφιε: 15180 Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ. Γιδακηέα ύλη. Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ»

ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ. Γιδακηέα ύλη. Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ» ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Γιδακηέα ύλη Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ» Διζαγωγικό κεθάλαιο E.2. ύλνια Κεθ.1 ο : Πιθανόηηηερ 1.1

Διαβάστε περισσότερα