Δθαξκνγή Σερληθώλ Σαηξηάζκαηνο Οληνινγηώλ γηα Απηόκαηεο Οληόηεηεο Ηιεθηξνληθώλ Αγνξώλ (Shopbots)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δθαξκνγή Σερληθώλ Σαηξηάζκαηνο Οληνινγηώλ γηα Απηόκαηεο Οληόηεηεο Ηιεθηξνληθώλ Αγνξώλ (Shopbots)"

Transcript

1 ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δθαξκνγή Σερληθώλ Σαηξηάζκαηνο Οληνινγηώλ γηα Απηόκαηεο Οληόηεηεο Ηιεθηξνληθώλ Αγνξώλ (Shopbots) Καραζμάνογλοσ Ι. Γεώργιος Δπηβιέπνληεο: Δπζηάζηνο Υαηδεεπζπκηάδεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΔΚΠΑ Κωλζηαληίλνο Κνινκβάηζνο, Τπνςήθηνο Γηδάθησξ ΔΚΠΑ ΑΘΗΝΑ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2009

2 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δθαξκνγή Σερληθψλ Σαηξηάζκαηνο Οληνινγηψλ γηα Απηφκαηεο Οληφηεηεο Ηιεθηξνληθψλ Αγνξψλ (Shopbots) Καξαζκάλνγινπ Ι. Γεώξγηνο Α.Μ.: ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΔ: Δπζηάζηνο Υαηδεεπζπκηάδεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΔΚΠΑ Κωλζηαληίλνο Κνινκβάηζνο, Τπνςήθηνο Γηδάθησξ ΔΚΠΑ Ηκεξνκελία εμέηαζεο 15/09/2005 Καραζμάνογλοσ Ι. Γεώργιος 2

3 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η αλάπηπμε ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ιζηνχ (Ι - Semantic Web), αλακέλεηαη λα θέξεη επαλάζηαζε ζηελ δσή ησλ αλζξψπσλ, κε πνιιαπιέο εθαξκνγέο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Οη πιεξνθνξίεο ζην ζεκαζηνινγηθφ ηζηφ, απνζεθεχνληαη κε ηελ βνήζεηα νληνινγηψλ, νη νπνίεο απνηεινχλ κηα δνκή ζεκαζηνινγηθήο αλαπαξάζηαζεο, θαηάιιειε, ψζηε λα είλαη επεμεξγάζηκε απφ ηηο κεραλέο. Οη ειεθηξνληθέο αγνξέο απνηεινχλ εηθνληθνχο ηφπνπο αγνξψλ θαη πσιήζεσλ αγαζψλ. ηηο αγνξέο απηέο ζπκκεηέρνπλ δηάθνξεο νληφηεηεο φπσο νη αγνξαζηέο (απηνί πνπ ζέινπλ λα απνθηήζνπλ έλα αγαζφ), νη πσιεηέο (πνπ ζέινπλ λα πνπιήζνπλ έλα αγαζφ) θαζψο θαη θάπνηεο ελδηάκεζεο βνεζεηηθέο νληφηεηεο. Μηα απφ απηέο, ε νπνία απνηειεί ηε βάζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, είλαη νη νληφηεηεο αγνξψλ (shopbots). Οη νληφηεηεο απηέο, είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ αλαδήηεζε, ηελ εχξεζε θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ πνπ ηαηξηάδνπλ κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ αγνξαζηψλ. Παξά ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο δηεπθνιχλζεηο πνπ πξνζθέξεη ε χπαξμή ηνπο ζηνπο ρξήζηεο, ππάξρνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα ηα νπνία κεηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. Έλα απφ απηά ηα πξνβιήκαηα απνηειεί ε εηεξνγέλεηα πνπ κπνξεί λα ππάξμεη ζρεηηθά κε ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνηφλησλ. Σα πξνβιήκαηα απηά, κπνξνχλ λα ιπζνχλ κε ηελ ρξήζε ησλ νληνινγηψλ ζην πεξηβάιινλ ηεο ειεθηξνληθήο αγνξάο. Έηζη, νλφηεηεο φπσο ηα shopbots ζα κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ θαιχηεξα θαη ζε ιηγφηεξν ρξφλν ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ θαη λα θαηαιήμνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφηεξα απνηειέζκαηα. Παξφια απηά, δελ ππάξρνπλ θαλφλεο σο πξνο ηε δεκηνπξγία ησλ νληνινγηψλ, θαη έηζη, ε δνκή ηνπο αιιάδεη ζχκθσλα κε ηηο ζπκβάζεηο πνπ έρεη ζην κπαιφ ηνπ ν εθάζηνηε δεκηνπξγφο. Έηζη, πξνθχπηεη ην πξφβιεκα ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα κπνξνχλ ηα δηάθνξα shopbots λα αληηιεθζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζε απηέο. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ησλ ππαξρνπζψλ κεζφδσλ θαη αιγνξίζκσλ ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα απηφ, θαζψο θαη ε πξφηαζε ελφο λένπ αιγνξίζκνπ πνπ λα ππεξθαιχπηεη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ ήδε ππαξρφλησλ κεζνδνινγηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κειεηάκε ηελ ηζηνξία θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ι, θαζψο θαη ησλ νληνινγηψλ ζηηο νπνίεο απνζεθεχνληαη νη πιεξνθνξίεο ηνπ. ηε ζπλέρεηα Καραζμάνογλοσ Ι. Γεώργιος 3

4 εμεηάδνπκε ην ζελάξην ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγία ηνπο, πνπ κπνξεί λα επεθηαζεί ζε πνιιέο εθαξκνγέο ηνπ Ι. ε απηφ ην ζελάξην ζα βαζίδνπκε ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο απηήο. Έπεηηα, εξεπλνχκε δηάθνξεο κεζφδνπο γηα ηελ αληηζηνίρηζε παλνκνηφηππσλ ζηνηρείσλ ζε δχν δηαθνξεηηθέο νληνινγίεο (ηαίξηαζκα). ηε ζπλέρεηα, επεθηείλνπκε ηε κειέηε ζε αιγνξίζκνπο πνπ βξίζθνπλ αληηζηνηρίεο ζπλνιηθά ζε δχν νληνινγίεο, θαη φρη κεκνλσκέλα ζε δχν ζηνηρεία φπσο ζηηο ήδε πξνηεηλφκελεο κεζφδνπο. Μέζα απφ ηελ κειέηε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηνπο, θαηαιήμακε ζε κηα δηθή καο πινπνίεζε ηελ νπνία θαη παξνπζηάδνπκε. ην θεθάιαην 6 παξνπζηάδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πξνηεηλφκελνπ αιγνξίζκνπ, ελψ ζην θεθάιαην 7 ζπγθξίλεηαη πεηξακαηηθά κε θάπνηνπο ππάξρνληεο αιγνξίζκνπο. Σα πεηξάκαηα πνπ δηελεξγήζακε, ππνδειψλνπλ κηα ηθαλνπνηεηηθή επίδνζε φζνλ αθνξά ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ shopbots. Σν δεχηεξν ζθέινο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ε κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ απφ κηα νληνινγία ζε κηα άιιε (ζεκαζηνινγηθή κεηάθξαζε). Γηα ηε βέιηηζηε ιεηηνπξγία ησλ shopbots, ζα πξέπεη νη πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο είλαη απνζεθεπκέλεο ζε κηα νληνινγία, λα κπνξνχλ λα αληηγξαθνχλ ζε κηα άιιε νληνινγία, ψζηε λα κπνξνχλ έηζη νη απηφκαηεο νληφηεηεο λα ηηο επεμεξγαζηνχλ θαη λα παξνπζηάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ζην ρξήζηε. Παξφια απηά, ε κειέηε έρεη επηθεληξσζεί θπξίσο ζηε κειέηε ηεο δηαδηθαζίαο ηαηξηάζκαηνο. Ο δεχηεξνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα θαιπθζεί απηφ ην θελφ. Πξνηείλεηαη ινηπφλ, κηα δηαδηθαζία ζεκαζηνινγηθήο κεηάθξαζεο ησλ νληνινγηψλ, ε νπνία παξνπζηάδεηαη θαη απηή ζην θεθάιαην 6. Σειηθέο παξαηεξήζεηο, ζπκπεξάζκαηα θαη θαηεπζχλζεηο γηα κειινληηθέο επεθηάζεηο δίδνληαη ζην 8ν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο παξνχζαο κειέηεο. Λέμεηο Κιεηδηά: ηαίξηαζκα νληνινγηψλ, νληνινγίεο, ειεθηξνληθφ εκπφξην, ραξηνγξάθεζε νληνινγηψλ, απηφκαηεο νληφηεηεο αγνξψλ, κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ ζε νληνινγίεο, ζεκαζηνινγηθή κεηάθξαζε Καραζμάνογλοσ Ι. Γεώργιος 4

5 ABSTRACT The development of the Semantic Web (SW - Semantic Web), is expected to revolutionize the people s lives with multiple applications in their daily activities. The information in the SW, is stored by using ontological terms. Ontologies provide a common conceptualization of a domain and define terms for a storage structure suitable to be editable from the machines. Electronic markets are virtual places where entities not known in advance can negotiate and agree upon the exchange of products. These markets involve various entities such as buyers (who want to acquire goods), sellers (who want to sell a good) and some intermediate entities. One type of the intermediaries are shopbots (shopping robots). Shopbots consist of the basis of this thesis. They are responsible to seek, find and present a set of products which are conformed by the preferences of buyers. Despite of the advantages and facilities that they offer to users, there are some problems that can limit their effectiveness. These problems can be solved by the use of ontologies and especially in an electronic market environment. Thus, shopbots can act more efficiently providing the most appropriate results. However, there is no common methodology for ontology development. For this reason, their structure depends on their creator view on the specific domain. Thus, shopbots acting in a heterogeneous environment should be capable of dealing with this heterogeneity in order to be able to provide the most efficient results. The purpose of this work is to study existing methods and algorithms to address this problem, and propose a new algorithm. In particular, we study the history and main features of the SW and the ontologies that are its core technology. We examine the scenario of buying and their function, which can be extended to many applications of the SW. Next, we investigate various methods to match items taken by two different ontologies (ontology matching). Then we expand this study to algorithms that find matches to a total of two ontologies, rather than two individual elements. Through this study, we present the advantages and disadvantages of each methodology. Through this, we present our proposal for this specific shopbots scenario. Chapter 6 presents our algorithm, while in Chapter 7 we provide a comparison of our approach with some other existing algorithms. The experiments conducted, indicate a satisfactory performance in improving the functionality of shopbots. Καραζμάνογλοσ Ι. Γεώργιος 5

6 The second part of this work is to study the transfer of information from one ontology to another (semantic translation). In order to gain the optimum operation of shopbots, there must be a way of copying the data which is stored in an ontology to another ontology, so that the autonomous entities could be able to process them and present their results to users. However, the study has focused mainly on studying the matching process. The second aim of this thesis is to fill this gap. So, a semantic translation of data is introduced in chapter 6. Final remarks, conclusions and directions for future work are given in the 8th chapter of this study. Keywords: Ontology matching, ontologies, electronic market, ontology mapping, data copying in ontologies, shopbots, semantic translation Καραζμάνογλοσ Ι. Γεώργιος 6

7 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ αξρηθά, ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, θ. Δπζηάζην Υαηδεεπζπκηάδε, Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ ΔΚΠΑ, ν νπνίνο κνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα αζρνιεζψ κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Αθφκα, ζα ήζεια λα ηνλ επραξηζηήζσ, γηα ηε ζπκβνιή ηνπ θαη ηε βνήζεηα ηνπ θαηά ην δηάζηεκα πνπ πξνζπαζνχζα λα θέξσ εηο πέξαο ηελ εξγαζία. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην κεηαπηπρηαθφ ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ, θ. Κνινκβάηζν Κψζηα γηα ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο θαη ηε βνήζεηα ηνπ. Οη παξαηεξήζεηο ηνπ, απνδείρζεθαλ πνιχηηκεο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο. Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ηα θνληηλά κνπ πξφζσπα γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπο φιν απηφ ην δηάζηεκα. Καραζμάνογλοσ Ι. Γεώργιος 7

8 Πεξηερόκελα ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΡΟ ΔΠΙΓΙΧΚΟΜΔΝΟΙ ΣΟΥΟΙ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΠΙΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΣΟΛΟΓΙΔ ΔΠΙΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΣΟΣΗΣΔ ΠΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ Δ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΑΓΟΡΔ Πειάηεο ή Καηαλαισηέο Παξνρείο Αγαζψλ ή Πσιεηέο Δλδηάκεζεο νληφηεηεο ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΟΝΣΟΣΗΣΔ ΑΓΟΡΧΝ ΔΠΙΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΛΔΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΟΙΟΣΗΣΑ Αιγφξηζκνο Levenshtein Αιγφξηζκνο Needleman-Wunch Αιγφξηζκνο Jaro Σερληθή q-gram Αιγφξηζκνο Maedche-Staab Μεηξηθή Jaccard Μεηξηθή TF-IDF Μέζνδνο Prefix (θαη Suffix) χλνςε Καραζμάνογλοσ Ι. Γεώργιος 8

9 4.3 ΗΜΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΟΙΟΣΗΣΑ Αιγφξηζκνο Wu-Palmer Αιγφξηζκνο Jiang-Conrath Αιγφξηζκνο Lin πκπιεξσκαηηθνί αιγφξηζκνη δνκήο χλνςε ΔΠΙΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΝΙΚΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΔΡΓΑΛΔΙΑ Prompt θαη Anchor-Prompt OMEN (Ontology Mapping Enhancer) LSD (Learning Source Descriptions) GLUE S-Match Falcon AO NOM (Naïve Ontology Matching) Similarity Flooding (SF) CROSI (CMS) Ctx Match (Context Match) Cupid COMA COMA IF-Map RiMOM (Risk Minimization based Ontology Mapping) ASMOV GAOM (Genetic Algorithm based Ontology Matching) MapPSO Dublin Τπφινηπνη αιγφξηζκνη ΔΠΙΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΓΧΓΗ Καραζμάνογλοσ Ι. Γεώργιος 9

10 6.2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ Οκνηφηεηα θιάζεσλ Οκνηφηεηα ηδηνηήησλ Αλάζεζε ηηγκηφηππσλ ΔΠΙΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΔΙ ΚΑΙ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Γηαδηθαζία Σαηξηάζκαηνο Οληνινγηψλ Γηαδηθαζία Αληηγξαθήο Σηκψλ απφ κηα νληνινγία πεγήο, ζηελ νληνινγία πξντφληνο ΔΠΙΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΔΛΙΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΙ ΔΠΙΛΟΓΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΑΝΑΦΟΡΔ / ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Καραζμάνογλοσ Ι. Γεώργιος 10

11 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΓΧΓΗ 1.1 Κίλεηξν Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε αλάπηπμε ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ (World Wide Web WWW) έρεη θέξεη επαλάζηαζε ζηελ θνηλσλία πνπ δνχκε. Μηα πιεζψξα απφ εθαξκνγέο, πιεξνθνξίεο, ππεξεζίεο έρνπλ αλαπηπρζεί πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αλζξψπσλ. Η καδηθή πξφζβαζε θαη ε κεγάιε πξνζθνξά ζε ππεξεζίεο νδήγεζε ζηελ αλάδεημε ηνπ WWW σο έλα κέζν παγθφζκην, ηζρπξφηεξν απφ ηα άιια ζπκβαηηθά κέζα επηθνηλσλίαο φπσο ηελ ηειεφξαζε ή ην ξαδηφθσλν. Η αλάπηπμε απηή, νδήγεζε θαη ζηελ αχμεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ Ιζηφ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε πσο βαζηδφκελνη ζηα δεδνκέλα ηνπ Netcraft, ν αξηζκφο ησλ ζειίδσλ ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ μεπεξλά ηηο 29.7 δηζεθαηνκκχξηα ζειίδεο. Με ηελ αχμεζε ησλ πιεξνθνξηψλ επήιζε θαη αχμεζε ηεο δήηεζεο απφ ηνπο ρξήζηεο. Παξφια απηά, ε κεγάιε πιεζψξα πιεξνθνξηψλ θαζηζηά ηελ αλαδήηεζε ηνπο κηα πνιχ δχζθνιε θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία. Απηφ ην πξφβιεκα ζθνπεχεη λα θαιχςεη ε αλάπηπμε ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ ηζηνχ (Semantic Web - Ι) [3]. Μέζα απφ ηνλ Παγθφζκην Ιζηφ ε αλαδήηεζε δεδνκέλσλ γίλεηαη ζπλήζσο κε βάζε θάπνηεο ζπκβνινζεηξέο ρσξίο λα γίλεηαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, ε νπνία επαθίεηαη ζην ρξήζηε. Απηφ ην θελφ ζηνρεχεη λα θαιχςεη ν Ι. Χο Ι νξίδνπκε ηελ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ(πνπ ζην Παγθφζκην Ιζηφ βξίζθνληαη ειεχζεξεο) ζε έλα πιέγκα, ζπλδεδεκέλεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη επεμεξγάζηκεο απφ ηηο κεραλέο. Ο Ι απνηειεί έκπλεπζε ηνπ Tim Berners-Lee πνπ νπζηαζηηθά είλαη ν εθεπξέηεο θαη ηνπ ζεκεξηλνχ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ. Ο νξηζκφο πνπ έδσζε γη απηφλ είλαη: The Semantic Web is not a separate Web but an extension of the current one, in which information is given well-defined meaning, better enabling computers and people to work in cooperation [Tim Berners-Lee, James Hedler, Ora Lassila, The Semantic Web, Scientific American, May 2001]. Καραζμάνογλοσ Ι. Γεώργιος 11

12 χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, ν Ι δελ απνηειεί θάηη λέν αιιά κηα επέθηαζε ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ. Απνηειεί έλα εξγαιείν, θαηά ην νπνίν νη κεραλέο επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα θαη ηηο πιεξνθνξίεο αλαιφγσο κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε, θαη ηνπ παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα. Σα κέζα ζην νπνίν απνζεθεχνληαη νη πιεξνθνξίεο ψζηε λα είλαη επεμεξγάζηκεο απφ ηηο νληφηεηεο ινγηζκηθνχ (bots) πνπ πεξηέρεη ν Ι, νλνκάδνληαη νληνινγίεο. Οη νληνινγίεο [2] είλαη έλαο ηξφπνο νξγάλσζεο ησλ δεδνκέλσλ, θαηά ηξφπν ηέηνην ψζηε λα γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή ε ζρέζε κεηαμχ ηνπο απφ ηα bots. Μηα άιιε έλλνηα πνπ πξέπεη λα εμεηάζνπκε απνηεινχλ νη ειεθηξνληθέο αγνξέο. Με ηνλ φξν ειεθηξνληθή αγνξά ελλννχκε έλα κέξνο φπνπ γίλνληαη ειεθηξνληθέο αληαιιαγέο δηαθφξσλ αγαζψλ. Τπάξρνπλ νη πειάηεο, φπνπ εθθξάδνπλ δήηεζε γηα θάπνηα αγαζά, νη πσιεηέο, νη νπνίνη έρνπλ ηα αγαζά θαη ηα πξνζθέξνπλ κε θάπνην αληίηηκν, θαζψο θαη νη ελδηάκεζεο νληφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ βνήζεηα θαη αμηνπηζηία ζηηο ππφινηπεο. Οη νληφηεηεο απηέο έρνπλ αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα(νη πειάηεο ελδηαθέξνληαη λα αγνξάζνπλ ζηε ρακειφηεξε δπλαηή ηηκή, ελψ νη πσιεηέο λα πνπιήζνπλ ζηελ πςειφηεξε). Έηζη, ζε απηέο ηηο αγνξέο κπνξεί λα πθίζηαηαη κηα δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, θαηά ηελ νπνία γίλνληαη δηάθνξεο πξνηάζεηο αληηηίκνπ θαη απφ ηηο δχν κεξηέο γηα λα θαηαιήμνπλ ζε κηα ηηκή πνπ ηθαλνπνηεί θαη ηηο δχν κεξηέο ή λα πθίζηαηαη κηα δηαδηθαζία δεκνπξαζίαο ζρεηηθά κε ηελ αγνξά ελφο πξνηφληνο. Μηα αγνξαπσιεζία ζεσξείηαη πεηπρεκέλε, αλ θαηαιήμεη ζε κηα ηηκή πνπ ζπκθέξεη θαη ηηο δχν πιεπξέο θαη επηηεπρζεί ζπκθσλία, ελψ ζεσξείηαη απνηπρεκέλε ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε. Όιεο νη νληφηεηεο πνπ πεξηγξάςακε κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ απηφλνκν ινγηζκηθφ ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ηήξεζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε ιεηηνπξγία απφ ηελ πιεπξά ησλ ρξεζηψλ. Με ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ, απμάλεηαη ε επηηπρία θαη απηνλνκία ησλ ζπλαιιαγψλ αιιά θαη κεηψλεηαη ζεκαληηθά ν ρξφλνο πνπ ζπαηαιά ν ρξήζηεο γηα ηε δηαδηθαζία απηή Μηα θαηεγνξία ηέηνησλ νληνηήησλ ινγηζκηθνχ απνηεινχλ νη νληφηεηεο αγνξάο (shopping bots ή shopbots) [76] Σα shopbots, φπσο δειψλεη θαη ην φλνκα ηνπο, απνηεινχλ απηφκαηεο νληφηεηεο ινγηζκηθνχ, νη νπνίεο θάλνπλ αλαδήηεζε ζε δηάθνξνπο πσιεηέο, γηα ηελ εχξεζε πξντφλησλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θαηαλαισηή. Μπνξνχλ κέζα απφ ηελ αλαδήηεζε απηή, λα ηνπ παξνπζηάζνπλ ζρεδφλ φιεο ηηο πξνζθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξντφλ πνπ αλαδεηά. Καραζμάνογλοσ Ι. Γεώργιος 12

13 Γηα λα εθπιεξσζνχλ πεηπρεκέλα νη δηαδηθαζίεο αλαδήηεζεο αγαζψλ ζε δηάθνξνπο πσιεηέο, ε γξήγνξε εχξεζε ησλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ, θαη ε πξνζαξκνζκέλε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηνπο αγνξαζηέο, ζα πξέπεη ηα shopbots λα είλαη αξθεηά επέιηθηα ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο. Με ηνλ φξν επέιηθηα ελλννχκε λα κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη λα κπνξνχλ λα ηηο ζπγθξίλνπλ κε ηα πξντφληα γηα λα απνθαλζνχλ αλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ελδηαθέξνπλ ην αγνξαζηή ή φρη. Να κπνξνχλ κε άιια ιφγηα λα επεμεξγαζηνχλ ηα δεδνκέλα. Απηφ πεηπραίλεηαη κε ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ειεθηξνληθήο αγνξάο κε ηελ ηερλνινγία ηνπ Ι. Μέζα απφ ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ κε νληνινγίεο, έρνπκε πνιιά πιενλεθηήκαηα φπσο: Γπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. Γπλαηφηεηα νκαδνπνίεζεο ηνπο. Σα δεδνκέλα ζα κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, θαηαηάμεηο, κνξθέο αλαιφγσο κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ, φπσο θαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ. Άκεζε θαη εχθνιε αλαλέσζε ησλ δεδνκέλσλ. Γπλαηφηεηα ζχγθξηζεο κε άιια παξφκνηα πξντφληα. Παξφια απηά, ππάξρνπλ νξηζκέλεο πξνθιήζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα επηιπζνχλ γηα ηελ βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ παξαπάλσ ζελαξίνπ. Θα πξέπεη λα ππάξμεη έλαο ηξφπνο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ νληνηήησλ. Έλαο ηξφπνο, θαηά ηνλ νπνίν ζα απνζηέιινληαη νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα αγαζά απφ ηελ κηα νληφηεηα ζηελ άιιε, θαη ζα κπνξνχλ λα είλαη επεμεξγάζηκεο. Οη νληνινγίεο, παξά ηηο δηεπθνιχλζεηο πνπ πξνζθέξνπλ φζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε, ηελ επεμεξγαζηκφηεηα ηνπο απφ ηηο κεραλέο θαη ηελ εχθνιε επαλάθιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ έρνπλ θαη θάπνηα πξνβιήκαηα: Γελ ππάξρεη θάπνην πξφηππν λα ηελ δεκηνπξγία ηνπο, θαη έηζη ε δνκή θαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη απνθιεηζηηθά ζέκα ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπο. Έηζη, ζα ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξέο απφ νληνινγία ζε νληνινγία, αλαιφγσο κε ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ δεκηνπξγνχ, ηηο ζπκβάζεηο πνπ θάλεη θ.ι.π. αθφκα θαη αλ αλαθέξνληαη ζηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο. Αιιά θαη γηα ηελ κεηάβαζε απφ ηνλ Παγθφζκην Ιζηφ, φπνπ νη πιεξνθνξίεο είλαη απνζεθεπκέλεο θπξίσο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ, ζην Ι πνπ ρξεζηκνπνηεί νληνινγίεο, ρξεηάδεηαη έλα είδνο επηθνηλσλίαο γηα ηελ κεηαθνξά θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Ο ζηφρνο απηήο ηεο επηθνηλσλίαο είλαη ε ελνπνίεζε δηαθφξσλ εηεξνγελψλ ζηνηρείσλ απφ δηάθνξεο πεγέο(πσιεηέο) ζε έλα ζχλνιν, ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη αλαδήηεζε απφ ην ηειηθφ ρξήζηε, αιιά θαη γηα επθνιφηεξε ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο. Καραζμάνογλοσ Ι. Γεώργιος 13

14 πλνςίδνληαο ινηπφλ, είλαη αλάγθε λα βξεζεί έλαο ηξφπνο, θαηά ηνλ νπνίν ζα είλαη πηζαλφ, νη πιεξνθνξίεο απφ κηα νληφηεηα (νληνινγία ή βάζε δεδνκέλσλ) λα δηαβαζηνχλ, λα αληηγξαθνχλ θαη λα απνζεθεπηνχλ ζε κηα άιιε νληφηεηα (νληνινγία), κε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ινγηθή, ψζηε λα είλαη εχθνια επεμεξγάζηκεο απφ ην ινγηζκηθφ. 1.2 Δπηδηωθόκελνη ηόρνη Έρνπλ ππάξμεη πνιιέο κειέηεο θαηά θαηξνχο ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ νληνινγηψλ. Οη κειέηεο απηέο είλαη θπξίσο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ εχξεζε ησλ παλνκνηφηππσλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα ππάξμεη κηα αληηζηνίρηζε. ηε παξνχζα εξγαζία, νη ζηφρνη ζηνπο νπνίνπο πξνζβιέπνπκε είλαη νη εμήο: Αξρηθφο ζηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ησλ ήδε ππαξρφλησλ αιγνξίζκσλ γηα εχξεζε νκνηνηήησλ αλάκεζα ζε νληνινγίεο. Η κειέηε απηή γίλεηαη ππφ ην πξίζκα ηνπ ζελαξίνπ κηαο ειεθηξνληθήο αγνξάο ζηελ νπνία γίλεηαη δηαθίλεζε πιεξνθνξηψλ γηα πξντφληα. Μειεηψληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα απηψλ γηα ηελ εμαγσγή νξηζκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ. Γηα ηελ κειέηε απηή γίλεηαη εθηελήο αλαδήηεζε ζε βηβιηνγξαθία, ψζηε λα θαλνχλ νη φπνηεο ιεηηνπξγίεο ηνπο. ηε παξνχζα κειέηε παξνπζηάδνληαη νη βαζηθφηεξνη αιγφξηζκνη. Η επηινγή ηνπο έγηλε κε βάζε ηελ πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ππνινγίζνπλ ηελ νκνηφηεηα, ψζηε λα θαιπθζνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο ηερληθέο. Δπφκελνο ζηφρνο είλαη λα θαηαιήμνπκε ζε έλα αιγφξηζκν θαηάιιειν γηα ην ζελάξην ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Η επηινγή απηή ζα βαζηζηεί ζηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ησλ αιγνξίζκσλ πνπ κειεηήζακε. Θα πξνζπαζήζνπκε ν αιγφξηζκνο απηφο λα έρεη ηθαλνπνηεηηθή ζπκπεξηθνξά, ππφ ηελ έλλνηα φηη ζα έρεη πςειφ πνζνζηφ επηηπρίαο ζην ηαίξηαζκα νληνινγηψλ πξντφλησλ, ρσξίο λα πεξηέρεη κεηνλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο αιγφξηζκνπο θαη ηερληθέο πνπ κειεηήζακε. Σέινο, ζα κειεηεζεί θαη ζα πινπνηεζεί κηα ιεηηνπξγία θαηά ηελ νπνία ζα έρνπκε αληηγξαθή ησλ πιεξνθνξηψλ απφ κηα νληνινγία θαη εηζαγσγή ηνπο ζε κηα άιιε. Η ιεηηνπξγία απηή ζα γίλεη κε βάζε ηηο νκνηφηεηεο πνπ ζα βξεζνχλ απφ ηνλ αιγφξηζκν ζηνλ νπνίν θαηαιήμακε. Απνζθνπνχκε έηζη λα πεηχρνπκε ηελ κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ απφ δηάθνξεο νληνινγίεο, ζε κηα γεληθή, κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα πεηχρνπκε κηα θαιή νξγάλσζε Καραζμάνογλοσ Ι. Γεώργιος 14

15 ησλ δεδνκέλσλ, αιιά θαη λα κπνξνχλ νη πιεξνθνξίεο απηέο λα γίλνπλ εχθνια αληηιεπηέο απφ ηα δηάθνξεο νληφηεηεο ινγηζκηθνχ. Πηζηεχνπκε φηη κε ηελ παξνχζα κειέηε θαιχπηνπκε έλα κεγάιν πνζνζηφ εηεξνγέλεηαο ζηηο πιεξνθνξίεο θαη πεηπραίλνπκε έηζη ηνλ γεληθφ ζηφρν ηεο νκνγελνπνηήζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, φζνλ αθνξά ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη ηα πξντφληα. 1.3 Πεξηγξαθή Η παξνχζα εξγαζία έρεη νξγαλσζεί ζε 8 θεθάιαηα. Σν παξφλ θεθάιαην απνηειεί ην αξρηθφ, κηα εηζαγσγή ζηηο έλλνηεο πνπ ζα ζπλαληήζνπκε θαη ζα αλαπηχμνπκε ιεπηνκεξέζηαηα ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο. ην θεθάιαην 2 κειεηάκε ηνλ Ι. Αλαθέξνπκε ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζψο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ νληνινγηψλ πνπ απνηεινχλ ηελ βαζηθφηεξε ηερλνινγία ηνπ Ι. Αλαπηχζζνπκε επίζεο ηε δνκή ησλ νληνινγηψλ, θαη αλαθέξνπκε απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κεζνδνινγίαο καο. ην θεθάιαην 3, πξαγκαηνπνηνχκε κηα επηζθφπεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ ελψ ηαπηφρξνλα αλαιχεηαη ην ζελάξην πάλσ ζην νπνίν βαζίδεηαη ε εξγαζία απηή. Μειεηάκε ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαζψο θαη ηηο νληφηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο. Αθφκα, παξνπζηάδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπο ζε ζρέζε κε ην πξαγκαηηθφ εκπφξην. Σέινο, κειεηψληαη νη απηφκαηεο νληφηεηεο πνπ κπνξεί λα πεξηέρνπλ θαη εηδηθφηεξα νη απηφκαηεο νληφηεηεο αγνξψλ, πνπ καο απαζρνινχλ ζηε παξνχζα εξγαζία. Δκθαλίδνληαη νη ιεηηνπξγίεο θαη ε αλάγθε χπαξμεο ηνπο, θαζψο θαη νη βειηηψζεηο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ κε ηελ ρξήζε ησλ νληνινγηψλ. Δδψ, γίλεηαη πην εκθαλήο ε αλάγθε γηα επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ νληνηήησλ θαη γηα νκνγελνπνηεκέλα δεδνκέλα. ην θεθάιαην 4 εκθαλίδνπκε ηηο θπξηφηεξεο ηερληθέο κε βάζε ηηο νπνίεο γίλεηαη ε αληηζηνίρηζε ησλ νληνινγηψλ. Έρνπκε ρσξίζεη ην θεθάιαην ζε δχν ηκήκαηα, γηα λα αλαπηχμνπκε ηηο θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο ειέγρνπ. ην πξψην θνκκάηη εμεηάδνπκε ηε ιεμηθνγξαθηθή νκνηφηεηα, θαηά ηελ νπνία ειέγρνληαη ηα νλφκαηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ ηηο νληνινγίεο, θαη εμεηάδεηαη ε νκνηφηεηα ή κε αλαιφγσο κε ηα ζηνηρεία/ζχκβνια πνπ ηηο απνηεινχλ. ην επφκελν θνκκάηη εμεηάδεηαη ε ζεκαζηνινγηθή νκνηφηεηα ε νπνία εμεηάδεη αλ δχν νληφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζε νληνινγίεο έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά π.ρ. ζπλψλπκα. ην επφκελν θεθάιαην, ην 5ν, εμεηάδνληαη νη αιγφξηζκνη πνπ έρνπλ πξνηαζεί θαηά θαηξνχο γηα ηελ αληηζηνίρηζε ησλ νληνινγηψλ, νη νπνίνη βαζίδνληαη ζηηο ηερληθέο ηνπ Καραζμάνογλοσ Ι. Γεώργιος 15

16 θεθαιαίνπ 4. Δμεηάδεηαη κηα πιεζψξα αιγνξίζκσλ, κε δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζην πξφβιεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάδνπκε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηηο κεζφδνπο ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη θαζψο θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπο. ην 6ν θεθάιαην, πνπ απνηειεί θαη ηε βάζε ηεο πηπρηαθήο, παξνπζηάδνπκε ηνλ αιγφξηζκν πνπ πξνηείλνπκε. ε απηφ, εκθαλίδνπκε εθηελέζηαηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ. Αλαιχνπκε επαθξηβψο ηα βήκαηα ηνπ θαη επεμεγνχκε ηνπο ιφγνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε απηά ηα βήκαηα. Δμεηάδνπκε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο πεηπραίλεη ηελ αληηζηνίρηζε ησλ νληνινγηψλ. Η αληηζηνίρηζε απηή, γίλεηαη κεηαμχ δχν νληνινγηψλ θάζε θνξά: ηελ νληνινγία πεγήο θαη ηελ νληνινγία ζηφρνπ. Χο νληνινγία πεγήο ζεσξνχκε ηελ νληνινγία πνπ πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηα δηάθνξα πξντφληα, ηελ νληνινγία ησλ πσιεηψλ. Η νληνινγία ζηφρνπ είλαη ε νληνινγία ηνπ ρξήζηε, απηή ζηελ νπνία ζα εηζάγνπκε ηα δεδνκέλα γηα ηα πξντφληα ηα νπνία ελδηαθέξεηαη θαη βξίζθνληαη ζηελ νληνινγία πεγήο. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ε νληνινγία πεγήο είλαη ε νληνινγία απφ ηελ νπνία αληηγξάθνληαη ηα δεδνκέλα, ελψ νληνινγία ζηφρνπ ε νληνινγία ζηελ νπνία ζα πξνζηεζνχλ ηα δεδνκέλα απηά. ηε ζπλέρεηα, εκθαλίδνπκε ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απφ ηελ νληνινγία πεγήο αιιά θαη ε εηζαγσγή ηνπο ζηελ νληνινγία ζηφρνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αληηζηνίρηζε πνπ δηακνξθψζεθε ζην πξνεγνχκελν βήκα. Σέινο, αλαιχνπκε θαη θάπνηεο ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπκε αλαπηχμεη γηα δηεπθφιπλζε ησλ ππνινγηζκψλ θαη ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηνπ αιγνξίζκνπ (δεκηνπξγία πίλαθα πηζαλνηήησλ νκνηφηεηαο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ψζηε λα γίλεηαη εχθνιε αλάθιεζε θαη επεμεξγαζία ησλ ηηκψλ ηνπ, ππνινγηζκφο κέζνπ φξνπ ηηκψλ ηνπ πίλαθα απηνχ κε βάξε θαη ρσξίο, ππνινγηζκφο πηζαλφηεξνπ ηαηξηάζκαηνο θαζψο θαη έιεγρνο θαη επεμεξγαζία ησλ βαξψλ). ην 7ν θεθάιαην, γίλεηαη ε απνηίκεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αιγνξίζκνπ κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα. Δκθαλίδνπκε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζε πξαγκαηηθά ζελάξηα, θαη ηα αληηπαξαζέηνπκε κε άιινπο αιγνξίζκνπο γηα ζχγθξηζε. ην 8ν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην δίλνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα καο φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ αιγφξηζκνπ θαη θάλνπκε θάπνηεο πξνηάζεηο γηα κειινληηθή θαηεχζπλζε. 1.4 Δπίινγνο Σν παξφλ θεθάιαην απνηειεί ηελ εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο καο. Πεξηγξάθεθε επηγξακκαηηθά ην πξφβιεκα, θαη ε αλάγθε γηα νκνηνγέλεηα θαη ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζε έλα ζελάξην ειεθηξνληθήο αγνξάο, αιιά θαη γεληθφηεξα ζην Ι. Σν πξφβιεκα απηφ αλάγεηαη ζε δχν ζηάδηα: απηφ ηεο εχξεζεο ησλ νκνηνηήησλ κεηαμχ νληνινγηψλ, δειαδή Καραζμάνογλοσ Ι. Γεώργιος 16

17 ηα ζηνηρεία πνπ είλαη παξφκνηα κεηαμχ δχν νληνινγίεο, θαη απηφ ηεο αληηγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ απφ ηε κηα νληνινγία ζηελ άιιε ζε θαηάιιειεο ζέζεηο κε βάζε απηέο ηηο νκνηφηεηεο. Η κέρξη ηψξα έξεπλα πάλσ ζην πξφβιεκα απηφ, πξνζαλαηνιίδεηαη θπξίσο ζην πξψην ζηάδην. Οη ζηφρνη καο αθνξνχλ θαη ηα δχν ζηάδηα. Όζνλ αθνξά ην πξψην, ζα κειεηήζνπκε ηνπο αιγφξηζκνπο πνπ ήδε ππάξρνπλ, θαη ζα ηνπο παξνπζηάζνπκε θαζψο θαη κηα λέα ηερληθή πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη εηδηθά γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Γηα ην δεχηεξν ζηάδην, έρνπκε σο ζηφρν ηελ πινπνίεζε κηαο ιεηηνπξγίαο πνπ απνπεξαηψλεη πιήξσο ηε κεηαθνξά ησλ πιεξνθνξηψλ ζηηο ζσζηέο ζέζεηο. Καραζμάνογλοσ Ι. Γεώργιος 17

18 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΗΜΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΟ - ΟΝΣΟΛΟΓΙΔ 2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή Ο Παγθφζκηνο Ιζηφο απνηειεί έλα παγθφζκην κέζν δεδνκέλσλ ζην νπνίν κπνξνχλ νη ρξήζηεο λα αλαθηήζνπλ ή/θαη λα ηνπνζεηήζνπλ λέα δεδνκέλα. Μέζσ ελφο πξνγξάκκαηνο πεξηεγεηή (browser), κπνξνχλ λα πξνβάινπλ ηζηνζειίδεο κε θείκελν, ήρν, εηθφλα θαη άιια πνιπκέζα. Λφγσ ηεο επθνιίαο ηνπ, ηνπ πιήζνπο εθαξκνγψλ πνπ ππνζηεξίδεη θαη ηελ επθνιία πξφζβαζεο έρεη επεξεάζεη πνιιέο πηπρέο ηεο δσήο καο. Απφ ηα επαγγεικαηηθά θαη ηε δηαζθέδαζε κέρξη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. Παξφια απηά, ππάξρνπλ θάπνηεο εξγαζίεο πνπ δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ή είλαη πνιχ δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ. Η αλαδήηεζε ησλ πην θαηάιιεισλ αγαζψλ κέζα ζε έλα ηεξάζηην ζχλνιν πεγψλ είλαη έλα απφ απηά. Γηα παξάδεηγκα, έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα βξεη ηελ αληίζηνηρε ξψζηθε γηα ηελ ειιεληθή ιέμε απηνθίλεην ή λα αγνξάζνπλ έλα DVD. Έλαο ππνινγηζηήο ή πξφγξακκα ινγηζκηθνχ δελ είλαη ζε ζέζε λα ην θάλεη απηφ. Έηζη ν ρξήζηεο, γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ην ζθνπφ ηνπ ζα πξέπεη λα αλαισζεί ζε κηα ρξνλνβφξα (ιφγσ ηεξαζηίνπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ), θνπξαζηηθή (ιφγσ ηνπ φηη ζα πξέπεη απφ κφλνο ηνπ λα μεθαζαξίζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ απφ ηηο άρξεζηεο γη απηφλ) αλαδήηεζε. Απηά ηα πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα ιπζνχλ κε ηελ ρξήζε θαη ηελ επέθηαζε ηνπ Ι. Έλαο γεληθφο νξηζκφο ηνπ Ι είλαη ε απφδνζε λνήκαηνο ζηηο πιεξνθνξίεο, ψζηε λα γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηηο κεραλέο. Ο απψηεξνο ζθνπφο ηνπ, είλαη ε χπαξμε ινγηζκηθνχ ην νπνίν λα αληηιακβάλεηαη ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ ρξήζηε, θαη λα ηνπο εθηειεί απηφλνκα δίρσο θακία παξέκβαζε. Οπζηαζηηθά ε αλαδήηεζε αγαζψλ θαη πιεξνθνξηψλ ζε δηάθνξεο ηνπνζεζίεο ηνπ Ιζηνχ, πνπ γίλεηαη κέρξη ζήκεξα απφ ην ρξήζηε, ζα γίλεηαη κέζσ ηερλνινγηψλ θαη νληνηήησλ ινγηζκηθνχ. Έηζη ν ρξήζηεο ζα έρεη ην απνηέιεζκα πνπ ζέιεη ηαρχηεξα θαη δίρσο θφπν. Ο Tim Berners-Lee, πνπ πξψηνο εκπλεχζηεθε ην Ι είπε ραξαθηεξηζηηθά: I have a dream for the Web [in which computers] become capable of analyzing all the data on the Web the content, links, and transactions between people and computers. A Semantic Web, which should make this possible, has yet to emerge, but when it Καραζμάνογλοσ Ι. Γεώργιος 18

19 does, the day-to-day mechanisms of trade, bureaucracy and our daily lives will be handled by machines talking to machines. The intelligent agents people have touted for ages will finally materialize. Tim Berners-Lee, 1999 Μέζα απφ ηα ιφγηα ηνπ Berners-Lee, γίλνληαη πξνθαλείο νη εθαξκνγέο πνπ κπνξεί λα έρεη, θαζψο θαη ε επίδξαζε ηνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο. Αθφκα, ν Ι, πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Berners-Lee σο ηζηφο δεδνκέλσλ, ζε αληίζεζε κε ηνλ ζεκεξηλφ ηζηφ εγγξάθσλ, έρεη πξννπηηθέο λα δψζεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα επηδξάζεη ζηα δεδνκέλα (λα επηιέμεη πνηα δεδνκέλα ηνπ εκθαλίδνληαη, ζε ηη κνξθή θ.ι.π.). Αλαθέξεηαη ζε εθαξκνγέο θαξκαθεπηηθέο θαη ηαηξηθέο, αθφκα θαη ηεηξηκκέλεο φπσο ην λα μέξεηο πνπ είλαη νη θίινη ζνπ ζε ζρέζε κε ην θνληηλφηεξν καγαδί. Αθφκα, αλακέλεηαη λα θέξεη επαλάζηαζε ζηα επηζηεκνληθά έγγξαθα θαη εξγαζίεο, θαζψο θαη ζην δηακνηξαζκφ θαη θνηλή ρξήζε πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Ι απνηεινχλ ηα κεηα-δεδνκέλα (meta-data ή αιιηψο metainformation). Σα κεηα-δεδνκέλα, είλαη δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ άιια δεδνκέλα νπνηαδήπνηε κνξθήο. Έλα αληηθείκελν κεηα-δεδνκέλσλ, κπνξεί λα πεξηγξάθεη έλα θνκκάηη πιεξνθνξίαο ή κηα ζπιινγή δεδνκέλσλ, καδί κε ηελ δνκή ηνπο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο. Μπνξεί λα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν (ζεκαζία) ησλ δεδνκέλσλ, ηελ πνηφηεηα θαη θαηάζηαζε ή ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεδνκέλσλ. Έηζη, θαηαθέξλεη λα θάλεη ηελ αφξηζηε πιεξνθνξία (θείκελν) ζαθή, πξνζθέξνληαο κηα νξγάλσζε πξνζπειάζηκε θαη επεμεξγάζηκε απφ ηηο κεραλέο. Σα κεηα-δεδνκέλα απνζεθεχνληαη ζε κηα ηεξαξρηθή δηάηαμε, κε βάζε ην πεξηερφκελν θαη ηε ζεκαζία ηνπο, ε νπνία νλνκάδεηαη νληνινγία (ontology ή schema) [2]. Οη νληνινγίεο εθηφο απφ ηα δεδνκέλα, πεξηέρνπλ θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά, ψζηε λα γίλεηαη επθνιφηεξα ε επεμεξγαζία ησλ ζεκαζηψλ ηνπο. Έηζη, κέζσ ησλ νληνινγηψλ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα αλαπαξάζηαζεο ησλ δεδνκέλσλ φπσο αθξηβψο θαη ζην κπαιφ ελφο αλζξψπνπ. Γηα παξάδεηγκα, αλ ν ρξήζηεο επηζπκεί ηελ εχξεζε κηαο δηεχζπλζεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (electronic mail ή ) ελφο θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ, ζα πξέπεη λα κπεη ζηνλ επίζεκν ηζηφηνπν ηεο ζρνιήο θαη λα θάλεη κηα αλαδήηεζε ζηηο ζειίδεο ηνπ κέρξη λα βξεη ηελ δηεχζπλζε πνπ αλαδεηεί. Απηφ γίλεηαη δηφηη, ην παξφλ ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο γηα δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ ή HTML (Hyper- Text Marking Language) έρεη ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ κφλν ηνλ ηξφπν εκθάληζε ησλ Καραζμάνογλοσ Ι. Γεώργιος 19

20 Digital Signature Δθαρμογή ηετνικών ηαιριάζμαηος ονηολογιών για ασηόμαηες ονηόηηηες ηλεκηρονικών αγορών (Shopbots) δεδνκέλσλ δίρσο λα μερσξίδνπλ ηα δεδνκέλα κεηαμχ ηνπο, φζνλ αθνξά ηηο κεραλέο. Ο Ι θάλεη ηελ κεηάβαζε απφ ηελ απιή εκθάληζε ησλ δεδνκέλσλ, ζηελ απφδνζε ζεκαζίαο ζε απηά, κε ηελ ρξήζε δηαθφξσλ εηηθεηψλ κε πεξηγξαθέο. ην παξάδεηγκα απηφ, ελψ ε HTML ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εηηθέηα <link> πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα φιεο ηηο ζπλδέζεηο, ν Ι ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εηηθέηα <mailing address> πνπ δειψλεη ηνλ ηχπν ηεο πιεξνθνξίαο. Αθφκα, πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα γηα εχξεζε ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ κε ηελ ρξήζε θάπνησλ θαλφλσλ αιιά θαη εξγαιείσλ πνπ πεξηέρνπλ νξγαλσκέλεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο. Σα εξγαιεία απηά νλνκάδνληαη νληνινγίεο θαη ζα ηα εμεηάζνπκε αξγφηεξα ζηελ παξάγξαθν 2.2. Έηζη ηειηθά, νη κεραλέο ζα κπνξνχλ λα θάλνπλ πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνο ην παξφλ γίλνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο απνθιεηζηηθά, φπσο αλαδήηεζε, ζχλζεζε, δηαζηαχξσζε θαη αληηζηνίρηζε πιεξνθνξηψλ κε ηελ ρξήζε έμππλσλ πξαθηφξσλ ινγηζκηθνχ. Θα αληηιακβάλνληαη πιένλ ηηο έλλνηεο, ζα κπνξνχλ λα ζπλδπάζνπλ δηάθνξεο έλλνηεο απφ δηάθνξνπο ηζηνηφπνπο θαη ηειηθά λα παξνπζηάζνπλ έλα ζχλνιν πιεξνθνξηψλ πνπ βξίζθνληαη δηάζπαξηα ζηνλ ηζηφ. Γηα παξάδεηγκα, αλ δεηήζσ απφ έλα πξάθηνξα γηα πιεξνθφξεζε γηα έλα ηαμίδη πνπ ζα θάλσ, κπνξεί λα κνπ παξνπζηάζεη πξνηάζεηο φπσο ξνχρα πνπ πξέπεη λα πάξσ καδί κνπ, ηα νλφκαηα θίισλ πνπ βξίζθνληαη ήδε εθεί θ.ι.π. Σειηθά, ν ζθνπφο ηνπ Ι, κε κηα θξάζε, είλαη ε Δλνπνίεζε Γεδνκέλσλ (Data Integration). Η αξρηηεθηνληθή ηνπ Ι, πξνηάζεθε απφ ηνλ Tim Berners-Lee ζην ζπλέδξην XML 2000 [96]. ρεκαηηθά, ηα επίπεδά ηνπ είλαη ηα παξαθάησ: Self. Desc. Doc. Data Rules Trust Data Proof Logic Ontology Vocabulary RDF + RDFSchema XML + NS + XMLSchema Unicode URI Δηθόλα 2.1 Γηάξζξωζε ηωλ επηπέδωλ ηνπ εκαζηνινγηθνύ Ιζηνύ. Καραζμάνογλοσ Ι. Γεώργιος 20

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σημασιολογική Συσταδοποίηση Αντικειμένων Με Χρήση Οντολογικών Περιγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΗΗ ΣΟΤ ΣΑ ΟΤΠΕΡΜΑΡΚΕΣ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΞΟΡΤΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΗΗ ΣΟΤ ΣΑ ΟΤΠΕΡΜΑΡΚΕΣ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΟΡΤΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΗΗ ΣΟΤ ΣΑ ΟΤΠΕΡΜΑΡΚΕΣ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΠΑΖΙΜΑ ΟΛΓΑ ΑΜ:8286 22/1/2015 ΕΞΟΡΤΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΗΗ ΣΟΤ ΣΑ ΟΤΠΕΡΜΑΡΚΕΣ Σ.Δ.Η Ζπείξνπ Άξηα Σκήκα ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας: Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα σποβληθείζα ζηον Αναπλ. Καθηγηηή Κλεοβούλοσ Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ βαζηδόκελνπ ζηε κνληεινπνίεζε ηνπ πξνθίι ησλ ρξεζηώλ κε ζηόρν ηελ πξνζσπνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΟΙΚΗΗ. Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Σκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΟΙΚΗΗ. Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Σκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Σκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Γηαθάλεηεο βαζηζκέλεο ζην βηβιίν: Laudon & Laudon, Management Information Systems,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Search Engine Optimization: Διαδικτυακή υπηρεςία αξιολόγηςησ τησ ευρεςιμότητασ ιςτοςελίδων Γιπλφμαηική Δργαζία ηών Aνηφνίοσ Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα: Δπιβλέπων: Νικόλαορ Γλάπορ. ποςδάζηπια: ηέλλα Κόκκολα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα: Δπιβλέπων: Νικόλαορ Γλάπορ. ποςδάζηπια: ηέλλα Κόκκολα Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Αλάπηπμε Οληνινγίαο γηα ην κάζεκα Πεξηθεξεηαθή Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε θαη Πνιηηηθή Δπιβλέπων: Νικόλαορ Γλάπορ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Απηόκαηε πκπιήξωζε Οληνινγίαο Πξνϊόληωλ από ειίδεο ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ

Απηόκαηε πκπιήξωζε Οληνινγίαο Πξνϊόληωλ από ειίδεο ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Απηόκαηε πκπιήξωζε Οληνινγίαο Πξνϊόληωλ από ειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα