ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό"

Transcript

1 ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό B ΕΣΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΘ ΣΕΧΝΘ & ΗΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΘ ΣΕΧΝΘ Κακθγθτισ: Γκοφβθσ Δθμιτρθσ Ανάβυςςοσ, Ιανουάριοσ 2013

2 1. ΕΙΑΓΩΓΘ Σιμερα δεν υπάρχει καμία πλευρά τθσ κοινωνικισ και επιχειρθματικισ ηωισ ςτθν οποία θ πλθροφορικι και οι εφαρμογζσ τθσ να μθν καταλαμβάνουν ολοζνα και ςθμαντικότερθ κζςθ. Και ο τουριςμόσ, δεν αποτελεί εξαίρεςθ. Κακϊσ είναι κατεξοχιν κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο, με τεράςτιεσ παραγωγικζσ διαςυνδζςεισ, ςτθρίηεται όλο και περιςςότερο ςτθ λειτουργία των υπολογιςτϊν και των ςυναφϊν ψθφιακϊν τεχνολογιϊν. Στθ ξενοδοχειακι βιομθχανία θ εμφάνιςθ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν μποροφμε να κεωριςουμε ότι κακυςτζρθςε ςε ςχζςθ με άλλουσ τομείσ τθσ οικονομίασ. Αυτό ςυνζβθ λόγω τθσ δυςκολίασ που αντιμετϊπιςαν οι προγραμματιςτζσ ςτθν προςπάκειά τουσ να ςυμπεριλάβουν όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία του τουριςτικοφ προϊόντοσ μζςα ςε ζνα πρόγραμμα, κακϊσ επίςθσ και του μεγάλου κόςτουσ αγοράσ τόςο των τερματικϊν όςο και των προγραμμάτων από τθν πλευρά των επιχειρθματιϊν. Η εμφάνιςθ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ςτθν ξενοδοχία ζρχεται δειλά ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ϋ60, και θ εφαρμογι τουσ περιορίηεται ςτισ κρατιςεισ δωματίων. Αργότερα επεκτείνεται ςτθν μιςκοδοςία προςωπικοφ, ςτθν ζκδοςθ λογαριαςμϊν πελατϊν κ.τ.λ. Από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ϋ70, ζγινε ςθμαντικι πρόοδοσ με τθ χρθςιμοποίθςθ των Mini θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και τθσ τεχνικισ On Line, Real Time (αυτοματοποίθςθ και εργαςία ςε πραγματικό χρόνο), με αποτζλεςμα να επιτυγχάνεται θ ςτιγμιαία επεξεργαςία των ςτοιχείων, ο καλφτεροσ ζλεγχοσ και διαχείριςθ των τμθμάτων του ξενοδοχείου και θ ελαχιςτοποίθςθ των λακϊν. Η χριςθ των υπολογιςτϊν ςτθν ξενοδοχία αφορά κυρίωσ ςτθν μεταφορά από το χειρόγραφο τρόπο επεξεργαςίασ ςτθν θλεκτρονικι επεξεργαςία, θ οποία επιτρζπει να ελζγχει και να διαχειρίηεται κανείσ πλθροφορίεσ ςε απείρωσ λιγότερο χρόνο. 1

3 Σιμερα ζνασ αρικμόσ καταςκευαςτϊν προςφζρει ζνα ευρφτατο φάςμα διαφορετικϊν μθχανϊν που χαρακτθρίηεται ωσ hardware ι «υλικό», και ζνασ ακόμα μεγαλφτεροσ αρικμόσ επιχειριςεων προςφζρει ςυςτιματα επεξεργαςίασ που χαρακτθρίηονται ωσ software ι «λογιςμικό». Τα υπάρχοντα τεχνολογικά ςυςτιματα ειςιχκθςαν ςτθν τουριςτικι βιομθχανία και προορίηονταν για τον απλό επαγγελματία-χριςτθ ςε επιμζρουσ χϊρουσ και λειτουργίεσ τθσ παραγωγισ ςυγκεκριμζνων προϊόντων και υπθρεςιϊν που ςυμμετζχουν ςτθν παραγωγι και διάκεςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ. Τα ςυςτιματα πλθροφορικισ εφαρμόςτθκαν ςε διάφορουσ τομείσ, όπωσ ςτισ κρατιςεισ που αφοροφςαν επιχειριςεισ μεταφορϊν, καταλυμάτων και κεαμάτων, ςτθν ζκδοςθ των ειςιτθρίων με τθν ςυνακόλουκθ τιμολόγθςθ, τθν λογιςτικι και ςτατιςτικι παρακολοφκθςθ ςτισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ και ςτουσ οργανιςμοφσ τουριςμοφ, κλπ. Η ειςαγωγι όμωσ τθσ πλθροφορικισ ςτισ επιχειριςεισ αυτοφ του είδουσ προϊόντων υπθρεςιϊν γίνεται ταυτόχρονα ςε όλεσ τισ περιοχζσ τθσ παραγωγικισ τουσ διαδικαςίασ, ζτςι ϊςτε τα αναπτυςςόμενα με τον τρόπο αυτό και εφαρμοηόμενα προγράμματα πλθροφορικισ (software) να παίρνουν πλζον τθ μορφι «πακζτου». Τα προςφερόμενα, λοιπόν και εφαρμοηόμενα προγράμματα πλθροφορικισ ςτθν ξενοδοχία περιζχουν όλα τα αναγκαία δεδομζνα για τθν ςυςτθματοποίθςθ, τθν επιτάχυνςθ και τθν ορκολογικοποίθςθ τθσ παραγωγισ και διάκεςθσ των παραπάνω υπθρεςιϊν. 2. ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΘΜΑΣΑ 2.1 Οριςμόσ και ςυςτατικά ςτοιχεία ενόσ Πληροφοριακοφ υςτήματοσ Το ςφγχρονο ανταγωνιςτικό περιβάλλον ζχει κάνει απαραίτθτθ τθν προςαρμογι των επιχειριςεων ςτισ εξελίξεισ τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και τθν ενςωμάτωςθ ςτθ λειτουργία των περιςςοτζρων, ενόσ ςυςτιματοσ που βαςίηεται ςτισ Τεχνολογίεσ 2

4 Πλθροφοριϊν και Επικοινωνιϊν. Η αποτελεςματικι διαχείριςθ ενόσ τεράςτιου όγκου πλθροφοριϊν μπορεί να δϊςει το ςυγκριτικό πλεονζκτθμα ςε μια επιχείρθςθ ζναντι των ανταγωνιςτϊν τθσ. Η λφςθ για ζνα τζτοιο πρόβλθμα είναι θ χριςθ ενόσ Πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. Οριςμόσ: Πρόκειται για ζνα ςφνολο ςτοιχείων-παραγόντων (ςχιμα 1) που αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ, με κάκε παράγοντα να ζχει τθν ιδιαίτερθ ςθμαςία του και όλοι να είναι απαραίτθτοι για τθν εφρυκμθ λειτουργία του ςυςτιματοσ χήμα 1. ΑΝΘΡΩΠΟΙ: Το ςφνολο των χρθςτϊν του ςυςτιματοσ οι οποίοι καταλαμβάνουν τισ κατάλλθλεσ κζςεισ ςτθν επιχείρθςθ διακζτοντασ τα απαραίτθτα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα. ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ: πρόκειται για τισ διαδικαςίεσ (εργαςίεσ) που απαιτεί το ςυγκεκριμζνο είδοσ επιχείρθςθσ (π.χ. κρατιςεισ ςτο ξενοδοχείο, παραγγελίεσ ςτο εςτιατόριο) οι οποίεσ γίνονται με τθ χριςθ αντίςτοιχων προγραμμάτων ςτον Η/Υ αλλά και για τισ διαδικαςίεσ και κανόνεσ που απαιτεί θ χριςθ των ίδιων των ςτοιχείων του Πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ (ενεργοποίθςθ-απενεργοποίθςθ ςυςκευϊν, διαδικαςίεσ εκτφπωςθσ, κ.λ.π.) 3

5 ΔΕΔΟΜΕΝΑ: πρόκειται για τα δεδομζνα που το πλθροφοριακό ςφςτθμα μετατρζπει ςε πλθροφορίεσ μζςα από τθν κατάλλθλθ επεξεργαςία (π.χ. εκνικότθτεσ πελατϊν, τιμζσ προϊόντων, ςυνταγζσ παραςκευϊν εςτιατορίου, κ.α.) ΤΛΙΚΟ: Είναι οι μθχανικζσ ςυςκευζσ και τα μζρθ που δομοφν τον υπολογιςτι (Εικόνα 1. π.χ. Οκόνθ, επεξεργαςτισ, καλϊδια βλέπε επόμενο κεφ.) ΛΟΓΙΜΙΚΟ: Είναι ζνα ςφνολο θλεκτρονικϊν εντολϊν, αποτελοφμενο από ςφνκετουσ κϊδικεσ, ι προγράμματα, με το οποίο ο υπολογιςτισ εκτελεί εργαςίεσ. Είναι δθλαδι μια ομάδα εντολϊν που λζει ςτον υπολογιςτι πϊσ να εκτελζςει ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ. Μια ομάδα εντολϊν ςυχνά καλείται πρόγραμμα. Όταν ο υπολογιςτισ χρθςιμοποιεί ζνα ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα λζμε ότι τρζχει (running) ι ότι εκτελεί (executing) το πρόγραμμα αυτό. Οι δφο βαςικζσ κατθγορίεσ προγραμμάτων είναι το λογιςμικό ςυςτθμάτων (system software) και το λογιςμικό εφαρμογϊν (application software). Το λογιςμικό ςυςτήματοσ υπάρχει κυρίωσ για τον ίδιο τον υπολογιςτι, ϊςτε να τον βοθκά να εκτελεί ςυγκεκριμζνεσ λειτουργίεσ. O βαςικότεροσ τφποσ λογιςμικοφ ςυςτιματοσ είναι το λειτουργικό ςφςτθμα (operating system, OS). Όλοι οι υπολογιςτζσ χρειάηονται ζνα λειτουργικό ςφςτθμα. Το λειτουργικό ςφςτθμα λζει ςτον υπολογιςτι πϊσ να αλλθλεπιδρά με το χριςτθ και τισ δικζσ του ςυςκευζσ. Συνθκιςμζνα λειτουργικά ςυςτιματα είναι τα Windows, Macintosh OS, Unix, Linux. 4

6 Το λογιςμικό εφαρμογών λζει ςτον υπολογιςτι πϊσ να εκτελζςει ειδικζσ λειτουργίεσ για τον χριςτθ, όπωσ θ δθμιουργία ενόσ κειμζνου ι θ επεξεργαςία μιασ εικόνασ γραφικϊν. Μερικζσ κφριεσ κατθγορίεσ εφαρμογϊν είναι οι εξισ: Λογιςμικό επεξεργαςίασ κειμζνου για δθμιουργία εγγράφων Λογιςτικά φφλλα για δθμιουργία εγγράφων με αρικμοφσ Λογιςμικό διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων για καταςκευι και διαχείριςθ μεγάλων ομάδων δεδομζνων Προγράμματα γραφικϊν για ςχεδίαςθ εικόνων θ διαχείριςθ φωτογραφιϊν, ταινιϊν κλπ Εφαρμογζσ δθμιουργίασ πολυμζςων Πακζτα λογιςμικοφ ψυχαγωγίασ και εκπαίδευςθσ Εφαρμογζσ διαδικτφου 3. Ο ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΘ 3.1 Οριςμόσ Τπολογιςτή Ζνασ υπολογιςτισ είναι μια θλεκτρονικι ςυςκευι καταςκευαςμζνθ κυρίωσ από ψθφιακά θλεκτρονικά κυκλϊματα και δευτερευόντωσ από θλεκτρικά και μθχανικά ςυςτιματα που ζχει ωσ ςκοπό να επεξεργάηεται πλθροφορίεσ χριςιμεσ για τον άνκρωπο. Είναι ζνα αυτοματοποιθμζνο, θλεκτρονικό, ψθφιακό ςφςτθμα το οποίο μπορεί να επεξεργάηεται δεδομζνα βάςει ενόσ ςυνόλου προκακοριςμζνων οδθγιϊν, των εντολϊν που ςυνολικά ονομάηονται προγράμματα. 3.2 Σα μζρη ενόσ Θλεκτρονικοφ Τπολογιςτή Επεξεργαςτήσ 5

7 Ο εγκζφαλοσ του υπολογιςτι, ο οποίοσ οργανϊνει και εκτελεί εντολζσ από το χριςτθ ι το λογιςμικό. Ονομάηεται και Κεντρική Μονάδα Επεξεργαςίασ (ΚΜΕ) CPU (Central Processing Unit). Η μονάδα μζτρθςθσ του επεξεργαςτι είναι τα hertz. Μνήμη Όταν ξεκινά ζνα πρόγραμμα, φορτϊνεται αρχικά ςτθ μνιμθ και εκτελείται από εκεί. Η μνιμθ χωρίηεται ςε δφο βαςικζσ κατθγορίεσ: Η μνιμθ ROM (Read Only Memory) χρθςιμοποιείται κυρίωσ κατά τθν εκκίνθςθ του Η/Υ, για να του δϊςει τισ πρϊτεσ εντολζσ που κα εκτελεςτοφν. Τα δεδομζνα που περιζχονται ςτθν μνιμθ ROM είναι αμετάβλθτα, δεν μποροφν να αλλαχκοφν από εμάσ, και καταγράφονται ςε αυτιν από τον καταςκευαςτι του Η/Υ. Η μνιμθ RAM (Random Access Memory), δθλαδι θ κφρια μνιμθ του Η/Υ θ οποία κακορίηει ςε ςθμαντικό βακμό τθν ταχφτθτα και τθν ιςχφ ενόσ υπολογιςτι. Η RAM είναι προςωρινι και όταν διακοπεί θ λειτουργία του υπολογιςτι τα περιεχόμενα τθσ χάνονται. Μονάδεσ μζτρθςθσ μνιμθσ Kilobyte (KB) Megabyte (MB) Gigabyte (GB) Terabyte (TB) Μητρική κάρτα Ορκογϊνια κάρτα που περιζχει τα κυκλϊματα που ςυνδζουν τον επεξεργαςτι με το υπόλοιπο υλικό. Πάνω ςε αυτιν εφαρμόηονται μεταξφ άλλων και οι κάρτεσ κυκλωμάτων. Κάρτεσ κυκλωμάτων 6

8 Μικρότερεσ κάρτεσ κυκλωμάτων που αντιςτοιχοφν ςε εςωτερικζσ ςυςκευζσ (π.χ. κάρτα ιχου, γραφικϊν) και ςυνδζονται με τθν Μθτρικι κάρτα. υςκευζσ Αποθήκευςησ Δίνουν τθ δυνατότθτα μόνιμθσ διατιρθςθσ των δεδομζνων Παραδείγματα Σκλθροί δίςκοι ιςκζττεσ Άλλοι μαγνθτικοί δίςκοι (zip) Συςκευζσ Ταινίασ (Tape Drives) ίςκοι CD (Compact Disk): CD-ROM, CD-R, CD-RW ίςκοι DVD (Digital Video Disk) υςκευζσ Ειςόδου/Εξόδου Ζνασ υπολογιςτισ είναι άχρθςτοσ χωρίσ τθν αλλθλεπίδραςθ με τουσ χριςτεσ. Η αλλθλεπίδραςθ αυτι επιτυγχάνεται με τθ χριςθ αυτϊν των ςυςκευϊν. 1. υςκευζσ ειςόδου (input devices): δζχονται δεδομζνα από τον χριςτθ ι κάποιο άλλο ςφςτθμα υπολογιςτι (π.χ. υπολογιςτισ ςτο Internet). Συνθκζςτερεσ ςυςκευζσ ειςόδου είναι το πλθκτρολόγιο και το ποντίκι. Άλλεσ δθμοφιλείσ ςυςκευζσ ειςόδου: Touchpad (ςυςκευι αφισ) Χειριςτιριο με μοχλό (joystick) Σαρωτζσ (scanners) Ψθφιακζσ κάμερεσ (digital cameras) Μικρόφωνα (microphones) 2. υςκευζσ εξόδου (output devices): επιςτρζφουν επεξεργαςμζνα δεδομζνα ςτον χριςτθ ι ςε κάποιο άλλο ςφςτθμα υπολογιςτι. Χαρακτθριςτικά παραδείγματα αποτελοφν θ οκόνθ, ο εκτυπωτισ και τα θχεία. 7

9 Οι ςυςκευζσ επικοινωνίασ (μόντεμ, κάρτα δικτφου, φαξ) πραγματοποιοφν και τισ δφο λειτουργίεσ (είςοδο και ζξοδο), επιτρζποντασ ςτουσ υπολογιςτζσ να διαμοιράηονται πλθροφορίεσ 3.3 Θ αναγκαιότητα ενόσ Πληροφοριακοφ υςτήματοσ Όπωσ γίνεται αντιλθπτό, τα Π.Σ. είναι απαραίτθτα ςτθ λειτουργία όλων των επιχειριςεων, επομζνωσ και αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτον τουριςμό. Σα ςημαντικότερα Πλεονεκτήματα που μποροφμε να επιςθμάνουμε είναι τα εξισ: Εξαςφαλίηουν τυποποίθςθ διαδικαςιϊν Μειϊνουν τισ πικανότθτεσ ςφαλμάτων Αποτελοφν πθγι πλθροφόρθςθσ και εργαλείο ελζγχου για τθ διοίκθςθ Βελτιϊνουν τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ Εξοικονομοφν χρόνο ςτισ διάφορεσ διαδικαςίεσ και εργαςίεσ Εξοικονομοφν χϊρο για τθν αποκικευςθ πλθροφοριϊν που και δεδομζνων που υπό άλλεσ ςυνκικεσ κα είχαν ζντυπθ μορφι Μακροπρόκεςμα μειϊνουν ςθμαντικά το κόςτοσ παραγωγισ Βελτιϊνουν τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ επιχείρθςθσ και τθ βιωςιμότθτά τθσ ςτο επιχειρθςιακό περιβάλλον 3.4 Φάςεισ ανάπτυξησ ενόσ ςυςτήματοσ Π.. 1. Οριςμόσ του προβλήματοσ. Είναι το χρονικό ςθμείο που θ επιχείρθςθ διαπιςτϊνει κάποια δυςλειτουργία ι μια δυνατότθτα βελτίωςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ μζςα από τθν απόφαςθ επζνδυςθσ ςε ζνα Πλθροφοριακό Σφςτθμα. 2. Ανάλυςη απαιτήςεων. Σε αυτό το ςθμείο γίνεται μια μελζτθ ςκοπιμότθτασ θ οποία κα μασ δείξει ποιεσ είναι οι ανάγκεσ μασ και οι απαιτιςεισ τθσ 8

10 επιχείρθςθσ. Δθλ. τι λειτουργίεσ πρζπει να καλφψει το ςφςτθμα (π.χ. κρατιςεισ δωματίων, προμικειεσ, αποκικθ), ποιοσ είναι ο προχπολογιςμόσ, κ.λ.π. 3. χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ. Εδϊ αφοφ ζχουμε αποφαςίςει τι πρζπει να γίνει κα κακορίςουμε το πώσ κα γίνει αυτό. Εδϊ ζχουμε λεπτομερι περιγραφι του εξοπλιςμοφ, του λογιςμικοφ, των δεδομζνων που κα αξιοποιθκοφν, κ.λ.π. 4. Προγραμματιςμόσ ςυςτήματοσ. Εδϊ αναλαμβάνουν οι ειδικοί τθσ πλθροφορικισ οι οποίοι μπορεί να ανικουν ςτθν επιχείρθςι μασ (προγραμματιςτζσ) ι να είναι εξωτερικοί ςυνεργάτεσ. 5. Ζλεγχοσ δοκιμή ςυςτήματοσ. Είναι πολφ ςθμαντικό ςτάδιο πριν τθν τελικι εγκατάςταςθ και περιλαμβάνει και πιλοτικι χριςθ από τουσ υπαλλιλουσ που κα είναι οι μελλοντικοί χριςτεσ. Επειδι κανζνα ςφςτθμα και πρόγραμμα δεν είναι τζλειο εδϊ κα εντοπιςτοφν οι αδυναμίεσ και τα προβλιματα και κα γίνουν οι τελευταίεσ διορκϊςεισ. 6. Εγκατάςταςη και λειτουργία του ςυςτήματοσ. Η εγκατάςταςη (installation) ςθματοδοτεί τθν ζναρξθ λειτουργίασ και περιλαμβάνει: Τθν φόρτωςθ των προγραμμάτων και των βάςεων δεδομζνων ςτουσ Η/Υ τθσ επιχείρθςθσ ςυςτιματοσ Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςτα προγράμματα Παράδοςθ τεχνικϊν εγχειριδίων χριςθσ (manual) Παράδοςθ αδειϊν χριςθσ (licence codes) Αναςχεδιαςμό κανόνων, διαδικαςιϊν, και ςυνθκειϊν (π.χ. νζοι κανόνεσ αςφαλείασ, οριςμόσ υπευκφνων, κ.α.) Η λειτουργία αποτελεί τθν κατάλθξθ ενόσ ςυςτιματοσ που ζχει αναλυκεί, ςχεδιαςτεί και δοκιμαςτεί. Από αυτό το ςθμείο τίκεται ςε λειτουργία με βάςθ τισ προδιαγραφζσ ςχεδίαςισ του. Η διάρκεια λειτουργίασ του εξαρτάται από τθν πορεία τθσ επιχείρθςθσ, τισ μελλοντικζσ τθσ ανάγκεσ και τθν προςαρμοςτικότθτα του ςυςτιματοσ ςε αυτζσ. 7. υντήρηςη - υποςτήριξη Αναβάθμιςη. Η εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ ςυνεπάγεται πωσ πρζπει να υπάρχουν οι διαδικαςίεσ υποςτιριξισ του, τόςο 9

11 ςτο κομμάτι του υλικοφ και των λογιςμικϊν όςο και ςε κζματα διαδικαςιϊν και επικαιροποίθςθσ των δεδομζνων του. Σε ςχζςθ με το λογιςμικό, θ φάςθ αυτι περιλαμβάνει: Τεχνικι υποςτιριξθ (technical support) τθσ εταιρίασ για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα. Βελτιςτοποίθςθ λειτουργιϊν του προγράμματοσ Επανεγκατάςταςθ ςυςτιματοσ Προςκικθ επιπλζον δυνατοτιτων λειτουργιϊν Επίλυςθ προβλθμάτων όπωσ αντιμετϊπιςθ ιϊν, αλλαγζσ ςε φορολογικά, νομικά κζματα ςτα οποία χρειάηεται προςαρμογι, κ.α. Αναβακμίςεισ, νζεσ εκδόςεισ 8. Απόςυρςη. Η τελευταία φάςθ του κφκλου αυτοφ είναι θ απόςυρςθ του ςυςτιματοσ θ οποία μπορεί να οφείλεται ςε διάφορουσ λόγουσ όπωσ: Οικονομικοί λόγοι Λόγοι παλαιότθτασ Αδυναμία αναβάκμιςθσ Αλλαγι ςτισ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ, κ.λ.π. 10

12 4. ΜΘΧΑΝΟΡΓΑΝΩΘ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 4.1 Γενικά Μθχανοργάνωςθ είναι ο εξοπλιςμόσ του ξενοδοχείου με μθχανζσ και θ οργάνωςθ των λειτουργιϊν του με αυτζσ. Ο όροσ ςιμερα χρθςιμοποιείται για τθν θλεκτρονικι μθχανοργάνωςθ, που αφορά κυρίωσ ςτθ χριςθ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν. Το ςφςτθμα μθχανοργάνωςθσ ενόσ ξενοδοχείου αποτελείται από δφο βαςικά μζρθ: τα μθχανιματα και τα προγράμματα. Τα μθχανιματα αποτελοφν ταχφτατεσ υπολογιςτικζσ μθχανζσ, οι οποίεσ προγραμματίηονται ζτςι ϊςτε να εκτελοφν ζνα ςυγκεκριμζνο ζργο, ςυνικωσ αυτό το οποίο επικυμεί ο χριςτθσ τουσ. Ζτςι λοιπόν, υπάρχουν ςιμερα ςτθν αγορά μθχανιματα, δθλαδι computers, ςε προςιτζσ τιμζσ, τα οποία προγραμματίηονται ζτςι ϊςτε π.χ. να δζχονται τισ καταχωρίςεισ μιασ ΑΠΥ (απόδειξθ παροχισ υπθρεςιϊν), κάνοντασ ταυτόχρονα και τθν ενθμζρωςθ τθσ M/C (main courante), κάνοντασ τισ ακροίςεισ κι εξάγοντασ ζναν τεράςτιο αρικμό ςτατιςτικϊν υπολογιςμϊν ςε χρόνο μθδζν. Τα computers ζχουν μνιμθ ςτθν οποία αποκθκεφουν τα γεγονότα κάκε θμζρασ και μποροφν να ςυνδεκοφν μεταξφ τουσ ανταλλάςςοντασ πλθροφορίεσ. Ζτςι μποροφν να μπουν ςτθν αποκικθ, ςτο λογιςτιριο, το μπαρ, το ταμπλό εςτιατορίου και ςε κάκε τμιμα το οποίο απαιτεί οικονομικι διαχείριςθ, και να ςτζλνουν κάκε πλθροφορία που καταχωρίηεται ςτα τμιματα ςε μια κεντρικι μονάδα, θ οποία ανά πάςα ςτιγμι κα είναι ενιμερθ για ό,τι ςυμβαίνει από πλευράσ οικονομικισ διαχείριςθσ και κινθτικότθτασ των πελατϊν ςτο ξενοδοχείο. Ζτςι όταν ζνασ πελάτθσ αναχωρεί, δεν υπάρχει ανάγκθ επικοινωνίασ του ταμείου με τα τμιματα εκμετάλλευςθσ για να διαπιςτϊςει αν ο πελάτθσ ζχει ανεξόφλθτο υπόλοιπο ςε κάποιο τμιμα. Διότι οι χρεωςτικζσ καταχωρίηονται αυτόματα ςτο λογαριαςμό του. καταναλϊςεισ του πελάτθ 11

13 4.2 Ενδοτμηματικζσ επικοινωνίεσ μζςω ςυςτημάτων Θ/Τ Το τμιμα τθσ Υποδοχισ μποροφμε να ποφμε ότι αποτελεί τον ςυνδετικό κρίκο τόςο μεταξφ του πελάτθ και των διαφόρων υπθρεςιϊν του ξενοδοχείου, όςο και μεταξφ των τμθμάτων του ξενοδοχείου. Το ςχιμα 2 απεικονίηει τθ ςχζςθ που υπάρχει μεταξφ τθσ Υποδοχισ και των άλλων τμθμάτων. χήμα 2. Επικοινωνία τμθμάτων ξενοδοχείου Το προςωπικό τθσ Υποδοχισ αλλθλεπιδρά με όλα τα τμιματα του ξενοδοχείου και κυρίωσ των τμθμάτων μάρκετινγκ και πωλιςεων, οροφοκομίασ, εςτίαςθσ, ςυνεςτιάςεων, λογιςτθρίου, ςυντιρθςθσ, αςφάλειασ και ανκρϊπινου δυναμικοφ. Αυτά τα τμιματα, όπωσ αναφζραμε, αντιμετωπίηουν τθν Υποδοχι ωσ ζνα κρίκο επικοινωνίασ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςτουσ πελάτεσ. Κάκε τμιμα ζχει ζνα μοναδικό ςφνδεςμο επικοινωνίασ με τθν Υποδοχι. 12

14 4.3 Επιςιτιςτικά Σμήματα Η επικοινωνία μεταξφ των Επιςιτιςτικϊν τμθμάτων και τθσ Υποδοχισ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι. Οι χρεϊςεισ από τισ καταναλϊςεισ φαγθτϊν και ποτϊν των πελατϊν των επιςιτιςτικϊν τμθμάτων του ξενοδοχείου, γίνονται με τθν καταχϊρθςι τουσ ςε ςυγκεκριμζνο χϊρο ςτο πρόγραμμα Η/Υ, με αποτζλεςμα το τμιμα τθσ Υποδοχισ να γνωρίηει ανά πάςα ςτιγμι το λογαριαςμό των πελατϊν και να είναι ςε κζςθ να προβεί ςε πλθρωμζσ, εξοφλιςεισ και ζκδοςθ λογαριαςμϊν. Επίςθσ, θ Υποδοχι ενθμερϊνει για απαιτιςεισ και ιδιαίτερεσ διατροφικζσ ςυνικειεσ των πελατϊν, κακϊσ και για ςυνζδρια, γάμουσ και εκδθλϊςεισ που απαιτοφν οργάνωςθ και προγραμματιςμό από τα Επιςιτιςτικά Τμιματα. Η εφαρμογζσ τθσ μθχανοργάνωςθσ με Η/Υ ςτα εςτιατόρια των ξενοδοχείων χρθςιμοποιοφν λογιςμικά με τθν ονομαςία POS (Points of Sales). Σε αυτζσ τισ εφαρμογζσ υπάρχουν οι εξισ δυνατότθτεσ: Λιψθ παραγγελίασ και ενθμζρωςθ τμθμάτων Χρζωςθ και ζκδοςθ λογαριαςμϊν Ζκδοςθ αναφορϊν Διαχείριςθ Αποκικθσ 4.4 Αποθήκη Προμήθειεσ Ιδιαίτερα ςε ότι αφορά ςτο τμιμα τθσ Αποκικθσ και των Προμθκειϊν, αυτό ςυνεργάηεται με όλα τα επιςιτιςτικά τμιματα που είναι δυνατό να λειτουργοφν ςε ζνα ξενοδοχείο. Μζςω του Η/Υ παρακολουκοφνται οι διάφορεσ καταναλϊςεισ από τα τμιματα και ζτςι μπορεί να ρυκμιςτεί θ ςυχνότθτα των παραγγελιϊν διαφόρων αγακϊν με βάςθ τθ μίνιμουμ ποςότθτα που πρζπει να βρίςκεται πάντα μζςα ςτουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ. Μποροφν επίςθσ να ελεγχκοφν μζςα από το θλεκτρονικό ςφςτθμα οι ακριβείσ ποςότθτεσ και τα ςυγκεκριμζνα αγακά που καταναλϊκθκαν 13

15 από κάκε τμιμα του ξενοδοχείου, ϊςτε να διανεμθκοφν αυτά κατάλλθλα ςτα αντίςτοιχα τμιματα. Στο τμιμα τθσ Αποκικθσ και των Προμθκειϊν, ο Η/Υ χρθςιμοποιείται για τισ εξισ εφαρμογζσ: 1. Καταχϊρθςθ αγακϊν 2. Καταχϊρθςθ τιμϊν 3. Καταχϊρθςθ προμθκευτϊν 4. Παρακολοφκθςθ παραγγελιϊν 5. Παρακολοφκθςθ καταναλϊςεων από τα τμιματα 6. Συμπλιρωςθ εντφπου παραγγελιϊν 7. Παρακολοφκθςθ αγακϊν τθσ Αποκικθσ 8. Καταμεριςμόσ των αγακϊν ςτο χϊρο τθσ Αποκικθσ 4.5 Κριτήρια επιλογήσ ενόσ ξενοδοχειακοφ προγράμματοσ Τα κυριότερα κριτιρια για τθν επιλογι ενόσ ξενοδοχειακοφ προγράμματοσ, από αυτά που κυκλοφοροφν ςτθν αγορά, είναι: Η αξιολόγθςθ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρίασ, (υπάρχουν εγκατεςτθμζνα προγράμματα τθσ εταιρίασ ςε άλλεσ επιχειριςεισ, λειτουργοφν χωρίσ λάκθ κ.λπ.), δθλαδι θ φιμθ του καταςκευαςτι και οι ευνοϊκζσ κρίςεισ για το πρόγραμμα τθσ εταιρίασ. Η φιλικότθτα του προγράμματοσ, δθλαδι ευκολία ςτθν εκμάκθςθ και ςτθ χριςθ Η υποςτιριξθ-ςυντιρθςθ που παρζχει θ καταςκευάςτρια εταιρία. Η λειτουργικότθτα του προγράμματοσ. Η μελλοντικι δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ ςτο πρόγραμμα που αγοράηουμε και άλλων προγραμμάτων τθσ ίδιασ καταςκευάςτριασ εταιρίασ, δθλαδι θ δυνατότθτα επζκταςθσ. 14

16 4.6 Λογιςμικά Διαχείριςησ Ξενοδοχείων Η λειτουργία ενόσ Η/Υ, ςε ζνα πλιρωσ μθχανογραφθμζνο ξενοδοχείο, απαιτεί όλεσ οι εργαςίεσ των υπαλλιλων ςτο ξενοδοχείο να καταχωρίηονται ςτα αρχεία του ξενοδοχειακοφ προγράμματοσ που είναι εγκατεςτθμζνο ςτον κεντρικό υπολογιςτι. Αποτζλεςμα είναι θ ςυνεχισ ενθμζρωςθ του ςυςτιματοσ και θ άριςτθ πλθροφόρθςθ κάκε χριςτθ για διάφορα ςτοιχεία που τον ενδιαφζρουν. Τα προγράμματα αυτά επικοινωνοφν μεταξφ τουσ και είναι εγκατεςτθμζνα ςε ζναν κεντρικό υπολογιςτι, ςτον οποίο ζχουν πρόςβαςθ οι υπάλλθλοι του front office και των υπόλοιπων τμθμάτων μζςα από ζνα τοπικό δίκτυο. Μια εργαςία ενόσ υπαλλιλου π.χ. του εςτιατορίου ζκδοςθ και χρζωςθ μιασ κατανάλωςθσ ενόσ πελάτθ, ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν άμεςθ ενθμζρωςθ του λογαριαςμοφ του πελάτθ, ςτθ main courante του front office, με ςυνζπεια ο υπάλλθλοσ που δουλεφει ςτο front office να είναι απόλυτα ενθμερωμζνοσ, όςον αφορά ςτισ κινιςεισ των πελατϊν. Στθν ελλθνικι αγορά υπάρχουν αρκετζσ εταιρίεσ που προςφζρουν τα παραπάνω είδθ λογιςμικϊν. Παρακάτω παρουςιάηεται θ εταιρία Hit, ίςωσ θ πιο γνωςτι εταιρία ςτθν Ελλάδα: Η εταιρία με το δθμοφιλζςτερο ίςωσ ξενοδοχειακό λογιςμικό τθσ ελλθνικισ αγοράσ. H εταιρεία HIT είναι ο μεγαλφτεροσ Hospitality Ιntegrator ςτθν Ελλάδα, υποςτθρίηοντασ, πάνω από το 85% τθσ εγκατεςτθμζνθσ βάςθσ των μθχανογραφθμζνων ξενοδοχείων. Προςφζρει τα ακόλουκα προϊόντα: Protel Single Property Edition: λογιςμικό διαχείριςθσ για μεγάλεσ και μεςαίεσ ξενοδοχειακζσ μεμονωμζνεσ επιχειριςεισ. 15

17 Ermis: To πιο διαδεδομζνο πρόγραμμα μθχανογράφθςθσ ξενοδοχειακϊν μονάδων και καταλυμάτων ςτθν χϊρα µασ µε πάνω από εγκατεςτθμζνεσ βάςεισ ανά τθν ελλθνικι επικράτεια και παρουςία δφο δεκαετιϊν ςτον χϊρο τθσ Φιλοξενίασ. ESTiA: Εφαρμογι που απευκφνεται ςτθν οργάνωςθ αποκθκϊν και λογιςτθρίου, παρζχει τθ δυνατότθτα διαχείριςθσ για: Γενικι Λογιςτικι Αποκικθ Τροφίμων & Ποτϊν Παραγωγι Κοςτολόγθςθ Συγχρονιςμό online-offline Αναφορζσ *reports+ POS: Εφαρμογι που ςχετίηεται με τθ διαχείριςθ του εςτιατορίου και πιο ςυγκεκριμζνα με: Διαχείριςθ τραπεηίων Εκτφπωςθ πλθκϊρασ παραςτατικϊν Κράτθςθ Τραπεηιϊν Σφνδεςθ με εκτυπωτζσ για τα παραςκευαςτιρια Σφνδεςθ με Οκόνεσ ςτθ Κουηίνα (ikds) Επικοινωνία με φορολογικοφσ μθχανιςμοφσ (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) Δυνατότθτα ςφνδεςθσ με απεριόριςτο αρικμό αςφρματων τερματικϊν ανά ςτακμό εργαςίασ Κεντρικι Διαχείριςθ ειδϊν και τιμοκαταλόγων των τμθμάτων Κεντρικά Report όλων των τμθμάτων Άλλα λογιςμικά τησ αγοράσ περιλαμβάνουν τα εξήσ: Το Filoxenia τθσ ProSystems To FIDELIO τθσ Eurotel Hospitality To Αλζξανδροσ Front Office τθσ Sunsoft Το HotelDesk τθσ Intel Soft Το Petit Hotel Front Office 16

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Δομή ηλεκτρονικού υπολογιςτή - Υλικό Μια γενικι διάκριςθ ςυςτατικϊν που ςυνκζτουν ζναν Η/Υ (πόροι *resources]) Μονάδα ειςόδου (Input unit)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικζσ Γλϊςςεσ Περιγραφισ Υλικοφ Εργαςτιριο 1

Τυπικζσ Γλϊςςεσ Περιγραφισ Υλικοφ Εργαςτιριο 1 Τμήμα Μησανικών Πληποφοπικήρ, Τ.Ε.Ι. Ηπείπος Ακαδημαϊκό Έτορ 2016-2017, 6 ο Εξάμηνο Τυπικζσ Γλϊςςεσ Περιγραφισ Υλικοφ Εργαςτιριο 1 Διδάςκων Τςιακμάκθσ Κυριάκοσ, Phd MSc in Electronic Physics (Radioelectrology)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ρροςταςία Λογιςμικοφ - Ιοί

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ρροςταςία Λογιςμικοφ - Ιοί ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ρροςταςία Λογιςμικοφ - Ιοί Ρρόγραμμα-ιόσ (virus), Αντιϊικό πρόγραμμα (antivirus), Αντίγραφα αςφαλείασ (backup), Χάκερ (hacker) Είναι οι αποκθκευμζνεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ. ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ. ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.: 210-4142150 E-mail: nraxan@unipi.gr, nickrah@hotmail.com 1 Αντικείμενο μαθήματος Ο Προγραμματιςμόσ και Ζλεγχοσ Παραγωγισ

Διαβάστε περισσότερα

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format.

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Virtualization Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Το virtualization πρόκειται για μια τεχνολογία, θ οποία επιτρζπει το διαχωριςμό

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ειςαγωγι Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web - WWW) ι πιο απλά Ιςτόσ (Web) είναι μία αρχιτεκτονικι για τθν προςπζλαςθ διαςυνδεδεμζνων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Select Business. Ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ εμπορικοφ λογιςμικοφ για ςφγχρονεσ επιχειριςεισ

Select Business. Ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ εμπορικοφ λογιςμικοφ για ςφγχρονεσ επιχειριςεισ Select Business Ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ εμπορικοφ λογιςμικοφ για ςφγχρονεσ επιχειριςεισ Αξιοποιιςτε τισ πραγματικζσ δυνατότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ ςασ με το ζξυπνο λογιςμικό SELECT BUSINESS Οι ανάγκεσ τθσ κακθμερινότθτασ,

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ Μάθημα: ΔΙΚΣΤΑ Τάξη Γ Λυκείου, ΕΠΑΛ Καθηγητήσ : ιαφάκασ Γιϊργοσ Ημερομηνία : 21/02/2016 Διάρκεια: 3 ϊρεσ ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ 1. Σο πρωτόκολλο RARP μετατρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν Παράλλθλεσ Διεργαςίεσ (1/5) Δφο διεργαςίεσ λζγονται «παράλλθλεσ» (concurrent) όταν υπάρχει ταυτοχρονιςμόσ, δθλαδι οι εκτελζςεισ τουσ επικαλφπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Φιλιοποφλου Ειρινθ Βάςθ Δεδομζνων Βάζη δεδομένων είναι μια οπγανωμένη ζςλλογή πληποθοπιών οι οποίερ πποζδιοπίζοςν ένα ζςγκεκπιμένο θέμα.χπηζιμεύοςν ζηην Σςλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά

Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά Οδθγίεσ Προτείνεται να γίνει ςαφισ ο ρόλοσ κάκε τμιματοσ του ΚΝΣ και να αναδειχκεί θ ςχζςθ που ζχουν τα μζρθ αυτά με τισ ανϊτερεσ πνευματικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015 Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο Μαΰργιώτησ Αντώνησ Σύγχρονο γραφείο Δεν είναι απλϊσ ςφνολο από καρζκλεσ, γραφεία και μθχανζσ Αποτελεί χϊρο όπου οι ςφγχρονοι εργαηόμενοι περνοφν το περιςςότερο χρόνο τουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7)

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7) Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ ειδικών λογαριαςμών. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων. Αντώνησ Μαΰργιώτησ

Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων Αντώνησ Μαΰργιώτησ Το έργο ωσ ςύςτημα Ζνα ζργο (project), ωσ μία εναλλακτικι κεώρθςθ, είναι ζνα ςφςτθμα ανκρϊπων, ςυςκευϊν, υλικϊν και όλων εκείνων των ςυςτατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 7: Ειςαγωγι ςτο Δυναμικό Προγραμματιςμό Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ Σχολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες. Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ

Εισαγωγικές έννοιες. Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ Εισαγωγικές έννοιες Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ Έννοιεσ που πρϋπει να επιβεβαιώςουμε ότι τισ ξϋρουμε (1) - αναζότηςη Ιςτοςελίδα Αρχείο που περιζχει πλθροφορίεσ προοριςμζνεσ για δθμοςίευςθ ςτο Παγκόςμιο Ιςτό (www).

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Παγίου

Εισαγωγή Νέου Παγίου Εισαγωγή Νέου Παγίου 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ ειςαγωγήσ νζου παγίου ςτην εφαρμογή τησ ςειράσ Hyper Axion. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν:

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν: Μζθοδος Simplex Η πλζον γνωςτι και περιςςότερο χρθςιμοποιουμζνθ μζκοδοσ για τθν επίλυςθ ενόσ γενικοφ προβλιματοσ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, είναι θ μζκοδοσ Simplex θ οποία αναπτφχκθκε από τον George Dantzig.

Διαβάστε περισσότερα

1 θ διάλεξθ Παρουςίαςθ του μακιματοσ

1 θ διάλεξθ Παρουςίαςθ του μακιματοσ 1 θ διάλεξθ Παρουςίαςθ του μακιματοσ 1 2 3 4 5 6 7 Παραπάνω φαίνεται θ χαρακτθριςτικι καμπφλθ μετάβαςθσ δυναμικοφ (voltage transfer characteristic) για ζναν αντιςτροφζα, και φαίνεται θ διαδικαςία εξαγωγισ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Management & Liquidity

Credit Risk Management & Liquidity ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Managing Partner Νοζμβριοσ 2012 Credit Risk Management & Liquidity Old Problem New Tools Economist Conferences 1 Η Hellastat δραςτθριοποιείται ςτον τομζα τθσ Διαχείριςησ Πιςτωτικοφ Κινδφνου

Διαβάστε περισσότερα

3 θ διάλεξθ Επανάλθψθ, Επιςκόπθςθ των βαςικϊν γνϊςεων τθσ Ψθφιακισ Σχεδίαςθσ

3 θ διάλεξθ Επανάλθψθ, Επιςκόπθςθ των βαςικϊν γνϊςεων τθσ Ψθφιακισ Σχεδίαςθσ 3 θ διάλεξθ Επανάλθψθ, Επιςκόπθςθ των βαςικϊν γνϊςεων τθσ Ψθφιακισ Σχεδίαςθσ 1 2 3 4 5 6 7 Παραπάνω φαίνεται θ χαρακτθριςτικι καμπφλθ μετάβαςθσ δυναμικοφ (voltage transfer characteristic) για ζναν αντιςτροφζα,

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 3: υςτιματα ουρϊν αναμονισ Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ χολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ Μελζτθ ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ Δικτφων - Ευφυι Δίκτυα

Διαχείριςθ Δικτφων - Ευφυι Δίκτυα Διαχείριςθ Δικτφων - Ευφυι Δίκτυα Πρωτόκολλο του επιπζδου εφαρμογισ για τθ διαχείριςθ ςφνκετων δικτφων TCP/IP. Υλοποιεί λειτουργίεσ διαχείριςθσ και παρακολοφκθςθσ δικτυακϊν ςυςκευϊν που απαιτοφν παρζμβαςθ

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ»

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΛΑΔΟΙ ΣΑΞΕΙ ΤΠΟ EEEEΘΝΙΚΕ ΔΡΑΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» 1 Τποςτθρικτικζσ προσ τθ γεωργία δραςτθριότθτεσ και 01.6 δραςτθριότθτεσ μετά τθ ςυγκομιδι. 02.4 Τποςτθρικτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project Ονοματεπώνυμα και Α.Μ. μελών ομάδασ Κοφινάσ Νίκοσ ΑΜ:2007030111 Πζρροσ Ιωακείμ ΑΜ:2007030085 Site survey Τα κτιρια τθσ επιλογισ μασ αποτελοφν το κτιριο επιςτθμϊν και το κτιριο ςτο οποίο ςτεγάηεται θ λζςχθ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

9 Η ηιτθςθ των αγακϊν από τα άτομα δεν ζχει ςχζςθ με τθν προςπάκεια ικανοποίθςθσ των αναγκϊν τουσ.

9 Η ηιτθςθ των αγακϊν από τα άτομα δεν ζχει ςχζςθ με τθν προςπάκεια ικανοποίθςθσ των αναγκϊν τουσ. Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ - Κεφάλαιο Πρώτο: Βαςικζσ Οικονομικζσ Έννοιεσ Εκπαιδευτικόσ, Παναγιώτθσ Φουτςιτηισ, Οικονομολόγοσ. Όλα τα αντικείμενα επζχουν κζςθ χριματοσ, δθλαδι όλα τα αντικείμενα είναι χριματα,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7: Μοντελοποίθςθ ςυμπεριφοράσ

Κεφάλαιο 7: Μοντελοποίθςθ ςυμπεριφοράσ Κεφάλαιο 7: Μοντελοποίθςθ ςυμπεριφοράσ τόχοι Κατανόθςθ των κανόνων και των γενικϊν κατευκφνςεων για τα διαγράμματα ακολουκίασ και επικοινωνίασ, κακϊσ και για τισ ςυμπεριφορικζσ μθχανζσ καταςτάςεων. Κατανόθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό.

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό. Κωδικοποιητές Ο κωδικοποιθτισ (nor) είναι ζνα κφκλωμα το οποίο διακζτει n γραμμζσ εξόδου και το πολφ μζχρι m = 2 n γραμμζσ ειςόδου και (m 2 n ). Οι ζξοδοι παράγουν τθν κατάλλθλθ λζξθ ενόσ δυαδικοφ κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ.

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ. Οι ιδιότθτεσ των πεδίων διαφζρουν ανάλογα με τον τφπο δεδομζνων που επιλζγουμε. Ορίηονται ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου ςχεδίαςθσ του πίνακα, ςτθν καρτζλα Γενικζσ. Ιδιότθτα: Μζγεκοσ πεδίου (Field size)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ Διπλωματικι Εργαςία Σου Σςιάρα Περικλι Θεςςαλονίκθ 23/6/2014 1 ENTERSOFTERP:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου. Προμθκευτισ: HYPER SYSTEMS.

Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου. Προμθκευτισ: HYPER SYSTEMS. Λογιςμικό: Η γλϊςςα με τα μάτια μου Κατθγορία αναπθρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάκθμα:Γλϊςςα και Λογοτεχνία για Κωφοφσ και Βαρικοουσ μακθτζσ Τάξθ/εισ: Αϋ, Βϋ, Γϋ Δθμοτικοφ Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου

Διαβάστε περισσότερα