Άσκηση 1 «ειγµατοληψία και κβαντισµός»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άσκηση 1 «ειγµατοληψία και κβαντισµός»"

Transcript

1 Άσκηση 1 «ειγµατοληψία και κβαντισµός» Φλώρος Ανδρέας ρ. Ηλ/γος Μηχ/κός και Τεχνολογίας Υπολογιστών

2 Σκοπός της άσκησης Η εφαρµογή των διαδικασιών δειγµατοληψίας και κβαντισµού για τη δηµιουργία ψηφιακών σηµάτων Υπολογισµός και ακουστική εκτίµηση θορύβου κβαντισµού Επίδειξη της επίδρασης του φαινοµένου της αναδίπλωσης Καθορισµός της εξάρτηση της απαιτούµενης χωρητικότητας σε συνάρτηση µε τη συχνότητα δειγµατοληψίας

3 Εφαρµογή δειγµατοληψίας % Όρισε της παραµέτρους δειγµατοληψίας fs=44100; % Η συχνότητα δειγµατοληψίας fs (σε Hz) Ts=1/fs; % Η περίοδος δειγµατοληψίας Ts (σε sec) % Υπολογισµός των χρονικών σηµείων δειγµατοληψίας Signal_duration=0.01; % Η συνολική χρονική διάρκεια σε sec t=[0:ts:signal_duration]; % Ορισµός σηµείων δειγµατοληψίας 0 Ts 2Ts 3Ts 4Ts 5Ts 6Ts t

4 ηµιουργία του σήµατος διάκριτου χρόνου % Ορισµός παραµέτρων του σήµατος A=10; % Το πλάτος f=1000; % Η συχνότητα (σε Hz) % ηµιουργία του σήµατος x=a*sin(2*pi*f*t); % Εκτύπωση της κυµατοµορφής plot(t,x);

5 ηµιουργία του σήµατος διάκριτου χρόνου (συν.)

6 Εφαρµογή κβαντισµού % Ορισµός παραµέτρων κβαντιστή N=4; % Η ευκρίνεια κβαντισµού % Εφαρµογή κβαντισµού % Βήµα 1: Υπολογισµός βήµατος κβαντισµού D=(A-(-A))/(2^N-1); % Βήµα 2: Η εξίσωση mid-riser κβαντιστή xq=d*floor(x/d)+d/2; % Εκτύπωση της κυµατοµορφής πάνω στην προηγούµενη hold on plot(t,xq, g- );

7 Εφαρµογή κβαντισµού (συν.)

8 Εφαρµογή κβαντισµού (συν.)

9 Υπολογισµός σφάλµατος κβαντισµού % Υπολογισµός τιµής θορύβου quantization_error=xq-x; % Εκτύπωση θορύβου κβαντισµού plot(t,quantization_error); % Αναπαραγωγή ήχου soundsc(xq, fs) Soundsc(quantization_error,fs)

10 Υπολογισµός σφάλµατος κβαντισµού (συν.)

11 Παραλλαγές της άσκησης Αυξήστε τη διάρκεια Signal_duration για µεγαλύτερη διάρκεια αναπαραγωγής Π.χ. 10 δευτερόλεπτα Εφαρµόστε κβαντισµό για Ν=8 Αλλαγή της συχνότητας του ηµιτόνου Π.χ. 5000Hz, 10000Hz Φαινόµενο αναδίπλωσης Συχνότητα ηµιτόνου 5000Hz Συχνότητα δειγµατοληψίας 8000Hz Χωρητικότητα και φαινόµενο δειγµατοληψίας Συχνότητα δειγµατοληψίας και size(xq): µας δίνει το µέγεθος ενός σήµατος...

12 ionio.gr

13 Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Μάθηµα «Εισαγωγή στην ψηφιακή τεχνολογία» ιδάσκων: ρ. Μηχ. Φλώρος Ανδρέας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (No 1) «Συµπίεση ηχητικών δεδοµένων» 1. Χρησιµοποιώντας την εφαρµογή AudioGrabber (ή ισοδύναµη), µεταφέρετε ένα αρχείο από κάποιο µουσικό CD στον υπολογιστή υπό µορφή.wav. Το αρχείο αυτό περιέχει ηχητικά δεδοµένα κωδικοποιηµένα κατά PCM µε συχνότητα δειγµατοληψίας 44.1kHz και ευκρίνεια κβαντισµού ίση µε 16bit. Ονοµάστε το αρχείο που προέκυψε audio_pcm.wav. 2. Συµπιέστε το παραπάνω αρχείο σύµφωνα µε το πρότυπο MPEG1 Layer III µε ρυθµούς κωδικοποίησης από 320kbps έως και 64kbps. Χρησιµοποιήστε τον κωδικοποιητή LAME (εναλλακτικά τον Blade). Για δική σας διευκόλυνση χρησιµοποιείστε συστηµατική ονοµατολογία αρχείων, π.χ. ονοµάστε audio_320.mp3 το αρχείο που αντιστοιχεί σε ρυθµό κωδικοποίησης 320kbps. 3. Αποκωδικοποιήστε όλα τα παραπάνω αρχεία και σώστε τα ηχητικά δεδοµένα που προκύπτουν σε.wav αρχεία. Η αποκωδικοποίηση µπορεί να γίνει µέσω του προγράµµατος winamp (ή ισοδύναµου) και θα έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή ηχητικών δεδοµένων κωδικοποιηµένων κατά PCM. Σηµείωση: για την αποκωδικοποίηση και αποθήκευση των συµπιεσµένων mp3 αρχείων από την εφαρµογή winamp, θα πρέπει να επιλέξετε

14 Options->Preferences και στην ενότητα Plug-Ins/Output να επιλέξετε Nullsoft Disk Writer Plug-in. 4. Φορτώστε όλα τα παραπάνω.wav αρχεία (συµπεριλαµβανοµένου του audio_pcm.wav που δηµιουργήσατε στο Βήµα 1) στο περιβάλλον της MATLAB κάνοντας χρήση της διαταγής [data_320, fs, N] = wavread( wavfile.wav ), όπου wavfile.wav το όνοµα το κάθε αρχείου. Η µεταβλητή data_320 θα περιλαµβάνει τα ηχητικά δεδοµένα που προέκυψαν από την αποκωδικοποίηση του συµπιεσµένου κατά mp3 αρχείου audio_320.mp3. Εφαρµόστε παρόµοια ονοµατολογία για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις. 5. Μετατρέψτε τα στερεοφωνικά δεδοµένα σε µονοφωνικά µε χρήση της διαταγής data_320 = data_320(:,1); 6. Υπολογίστε τη διαφορά των πρώτων Ν δειγµάτων όλων των δεδοµένων από τα αρχικά PCM ηχητικά δεδοµένα µε χρήση της ακόλουθης διαταγής της MATLAB: error_320 = data_320(1:n) data_pcm(1:n); Ακολουθείστε παρόµοια ονοµατολογία για όλες τις περιπτώσεις ρυθµών κωδικοποίησης. Σηµείωση: Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε ως τιµή της παραµέτρου Ν την (στην περίπτωση η παραπάνω διαφορά θα υπολογιστεί για τα πρώτα δείγµατα των ηχητικών δεδοµένων ή αλλιώς για τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα). 7. Αποθηκεύστε τα παραπάνω σήµατα σφάλµατος µεταξύ PCM και mp3 κωδικοποίησης υπό µορφή.wav αρχείων µε χρήση της διαταγής wavwrite(error_320, 44100, error_320.wav ); 8. Τέλος δηµιουργήστε ένα CD-DA δίσκο µε περιεχόµενα τα αρχεία τύπου.wav που προέκυψαν στο προηγούµενο βήµα.

15 Εισαγωγή στην ψηφιακή τεχνολογία «Περιεχόµενο διαδικασία µαθήµατος και εισαγωγή» Φλώρος Ανδρέας ρ. Ηλ/γος Μηχ/κός και Τεχνολογίας Υπολογιστών

16 Πληροφορίες για το µάθηµα ιδάσκων Φλώρος Ανδρέας Web site: TBD! Ωρολόγιο πρόγραµµα του µαθήµατος Ώρες διαλέξεων θεωρίας: Τρίτη 16:00 18:00 Κάποιες από τις ώρες θα γίνουν και εργαστήρια Υλικό αναφοράς «Πολυµέσα Θεωρία και Πράξη», Steinmetz Ralf

17 Πληροφορίες για το µάθηµα (συν.) ιαλέξεις Η θεωρία του µαθήµατος Φροντιστήριο Ασκήσεις παραδείγµατα Εργαστήριο Πρακτικές εφαρµογές Εκπόνηση εργασίας Οµάδες των δύο ατόµων Συµµετοχή στη βαθµολογία: 30%

18 Πληροφορίες για το µάθηµα (συν.) E-class Υπάρχει κάποιος που δεν γνωρίζει τη λειτουργία του; Εγγραφή χρηστών

19 Εισαγωγή στην Ψηφιακή Τεχνολογία

20 Στόχοι προγράµµατος σπουδών Βασική ιδέα του πενταετούς προγράµµατος σπουδών του ΤΤΗΕ Η σύγχρονη εξειδίκευση στον οπτικοακουστικό χώρο και στα πολυµέσα πρέπει να στηρίζεται σε επαρκείς γνώσεις: των οπτικοακουστικών τεχνικών των σύγχρονων ψηφιακών µεθόδων επεξεργασίας του ήχου, της εικόνας και του συνδυασµού τους της επιστηµονικής θεµελίωσης του ρόλου των οπτικοακουστικών εφαρµογών στη σύγχρονη εξελισσόµενη κοινωνία Πηγή Ιστότοπος Ιονίου Πανεπιστηµίου / ΤΤΗΕ (www.ionio.gr)

21 Στόχος του µαθήµατος «... η εισαγωγική παρουσίαση της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, όπως αυτή συναντάται σήµερα.»

22 Στόχος του µαθήµατος (συν.) Κατανόηση και επεξεργασία απλών τύπων δεδοµένων Συνδιασµό δεδοµένων σε µια πληθώρα µορφών Βίντεο ιαδραστικές εφαρµογές πολυµέσων Οργάνωση της ύλης Εισαγωγή Θεµατική ενότητα 1: Τεχνολογία ψηφιακού ήχου Θεµατική ενότητα 2: Τεχνολογία ακίνητης και κινούµενης ψηφιακής εικόνας Θεµατική ενότητα 3: Συµπίεση ψηφιακών δεδοµένων Θεµατική ενότητα 4: Συστήµατα διανοµής Θεµατική ενότητα 5: Ολοκληρωµένες ψηφιακές εφαρµογές

23 Τί άλλο εκτός από θεωρία;;;; Χρήση υπολογιστή Ψηφιακή επεξεργασία ήχου Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας Συνδιασµός ήχου και εικόνας ηµιουργία ολοκληρωµένων ψηφιακών εφαρµογών

24 Εισαγωγή στην Ψηφιακή Τεχνολογία

25 Ψηφιακά συστήµατα Τα συστήµατα που χρησιµοποιεί ο άνθρωπος διακρίνονται σε Αναλογικά Χειρίζονται σήµατα τα οποία µεταβάλλονται σε ένα συνεχές διάστηµα τιµών Ψηφιακά Χειρίζονται σήµατα τα οποία µπορούν να λάβουν ένα πεπερασµένο αριθµό τιµών

26 Ψηφιακά συστήµατα (συν.) Αναλογικά συστήµατα Σύστηµα Ψηφιακά συστήµατα Σύστηµα

27 Εργασία για το σπίτι... Task 1: Κάντε µία λίστα των αναλογικών και ψηφιακών συστηµάτων που λειτουργούν στο σπίτι σας...

28 Εφαρµογές ψηφιακών συστηµάτων Επεξεργασία ψηφιακών δεδοµένων Ψηφιακοί επεξεργαστές Μετάδοση και διανοµή δεδοµένων / επικοινωνία Ασύρµατα δίκτυα Ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα Αποθήκευση δεδοµένων Οπτικοί δίσκοι USB flash δίσκοι

29 Πλεονεκτήµατα ψηφιακής τεχνολογίας Μέγεθος Απόδοση Λήψη Εκτύπωση Επεξεργασία Ποιότητα φωτογραφιών Αντοχή στο χρόνο Κόστος Απόκτησης Χρήσης... Αναλογική µηχανή Ψηφιακή µηχανή

30 Πλεονεκτήµατα ψηφιακής τεχνολογίας (συν.) Ευέλικτοι τρόποι αποθήκευσης και διανοµής δεδοµένων Μέθοδοι ψηφιακής συµπίεσης δεδοµένων Μεγαλύτερη «αντοχή» των ψηφιακών δεδοµένων στο χρόνο Μεγαλύτερη φορητότητα Μικρό µέγεθος Χαµηλή κατανάλωση Μικρότερο κόστος ιαρκής εξέλιξη στον τοµέα του υλικού (ICs) Μαζικός προγραµµατισµός υλικού

31 Πλεονεκτήµατα ψηφιακής τεχνολογίας (συν.) Μεγαλύτερη ανοχή στο θόρυβο υνατότητα ολοκληρωµένης διαχείρισης της ψηφιακής πληροφορίας Επεξεργαστές ειδικού σκοπού Επεξεργαστές γενικού σκοπού Προσωπικοί ψηφιακοί υπολογιστές

32 Εργασία για το σπίτι... Task 2: Σκεφτείτε και καταγράψτε τα πλεονεκτήµατα (ίσως και µειονεκτήµατα) των δίσκων βινυλίου και της τεχνολογίας mp3...

33 Ψηφιακοί υπολογιστές

34 H εξέλιξη των υπολογιστικών συστηµάτων

35 H εξέλιξη των υπολογιστικών συστηµάτων (συν.) Difference Engine (Babbage, 1822) ENIAC (Univ. of Pennsylvania, 1945) Πρόσθετο υλικό

36 H εξέλιξη των υπολογιστικών συστηµάτων (συν.) Whirlwind I: η πρώτη προγραµµατιζόµενη µηχανή MANUFACTURER MIT TYPE Professional Computer ORIGIN U.S.A. YEAR April 1951 END OF PRODUCTION 1953 BUILT IN LANGUAGE None KEYBOARD Flexowriter typewriting/word processing unit CPU Vacuum tubes SPEED 20 KIPS initially, increased to 40 KIPS with core memory COPROCESSOR None RAM 2K 16-bit words (Williams-Kilburn storage CRT initially, core, 1953) VRAM None ROM Boot loader on toggle panel TEXT MODES None GRAPHIC MODES 256 x 256 COLORS Monochrome SOUND Yes SIZE / WEIGHT Two stories / Several tons I/O PORTS None BUILT IN MEDIA Tape OS None POWER SUPPLY 1 MW PERIPHERALS None PRICE $708,909

37 H εξέλιξη των υπολογιστικών συστηµάτων (συν.) Μηχανές πρώτης γεννιάς ( ) Χρήση λυχνιών Υψηλές θερµοκρασίες Χαµηλή αξιοπιστία UNIVAC I: η πρώτη µηχανή µαζικής παραγωγής NAME Univac 1 MANUFACTURER TYPE ORIGIN Remington Rand Professional Computer U.S.A. YEAR March 1951 END OF PRODUCTION Unknown BUILT IN LANGUAGE None KEYBOARD CPU SPEED RAM SIZE / WEIGHT BUILT IN MEDIA PRICE Binary, control and ASCII keyboards Vacuum tubes array 1,905 operations per second 1000 words of 72 bits in delay lines 4,25 (W) x 2,45 (D) x 2,60 (H) meters, floor space: 943 cubic feet / 13.1 tons Magnetic tapes $750,000 FOB factory. High-speed line printer: $185,000

38 H εξέλιξη των υπολογιστικών συστηµάτων (συν.) Μηχανές δεύτερης γεννιάς ( ) Αντικατάσταση λυχνιών µε τραντζίστορς Υψηλότερες ταχύτητες Μικρό µέγεθος Αποδοτικότερη µνήµη Γρήγορη είσοδος/έξοδος Χρήση γλώσσας µηχανής και συµβολικής γλώσσας

39 H εξέλιξη των υπολογιστικών συστηµάτων (συν.) Μηχανές τρίτης γεννιάς ( ) Εισαγωγή ολοκληρωµένων κυκλωµάτων Ορατά µόνο από µικροσκόπιο Τεράστια αύξηση απόδοσης και ευχρηστίας Ενσωµάτωση λειτουργικού συστήµατος Εκτέλεση πολλών προγραµµάτων ταυτόχρονα Χρήση γλωσσών υψηλού επιπέδου

40 H εξέλιξη των υπολογιστικών συστηµάτων (συν.) Μηχανές τέταρτης γεννιάς (1970 ) Σµίκρυνση των ολοκληρωµένων λογικών κυκλωµάτων ηµιουργία µικροεπεξεργαστή Ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα περιέχει ολόκληρη την κεντρική µονάδα επεξεργασίας Χρήση της ιδεατής µνήµης (virtual memory) Εκτέλεση προγραµµάτων µε υψηλές απαιτήσεις σε µνήµη Εξελίξεις σε τεχνολογίες εισόδου εξόδου CD-ROMs Εκτυπωτές Ανάλυση γραφικών

41 H εξέλιξη των υπολογιστικών συστηµάτων (συν.) Μηχανές πέµπτης γεννιάς Υψηλή κλίµακα ολοκλήρωσης Υψηλές ταχύτητες Συστήµατα πολλαπλών επεξεργαστών Συστήµατα µε δυνατότητα σκέψης Είσοδος/έξοδος η ανθρώπινη φωνή Ακριβής εντοπισµός της ζητούµενης πληροφορίας υνατότητα εκµάθησης και δηµιουργίας συµπερασµάτων

42 H εξέλιξη των υπολογιστικών συστηµάτων (συν.) Date Computers on Internet Web sites on Internet ,000,000 84,000,000 59,249,000 12,881,000 3,212, , , ,000,000 10,000,000 4,279, ,000 3,000 50

43 οµή ψηφιακών υπολογιστικών συστηµάτων

44 Τυπική δοµή υπολογιστικών συστηµάτων Μονάδα εισόδου Input device Μονάδα εξόδου Output device Κεντρική κύρια µνήµη Main memory Μονάδα ελέγχου Control unit Αριθµητική λογική µονάδα Arithmetic logical unit (ALU) Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) Μικροεπεξεργαστής

45 Η κεντρική µονάδα επεξεργασίας (ΚΜΕ) Αποτελεί την «καρδιά» του υπολογιστικού συστήµατος Πολλές φορές χρησιµοποιείται ο όρος «επεξεργαστής» είναι η εναλλακτική ονοµασία της ΚΜΕ «µικροεπεξεργαστής» είναι µια ΚΜΕ που έχει εξολοκλήρου υλοποιηθεί σε ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα (chip) Οι δυνατότητες ενός µικροεπεξεργαστή ποικίλουν ανάλογα µε τον κατασκευαστή και τον τύπο του Σε κάθε περίπτωση, η υπολογιστική ισχύς του µεγαλώνει µε την πάροδο του χρόνου

46 Τύποι επεξεργαστών Επεξεργαστές τύπου Complex Instruction Set Computer (CISC) Οι πλέον διαδεδοµένοι επεξεργαστές π.χ. Pentium Reduced Instruction Set Computer (RISC) π.χ. ARM7TDMI Μικρό ρεπερτόριο εντολών γλώσσας µηχανής Κάθε επεξεργαστής είναι µια πολύπλοκη κατασκευή που συνδιάζει Μεγάλο αριθµό σηµάτων εισόδου Μεγάλο αριθµό σηµάτων εξόδου Μεγάλο αριθµό εσωτερικών καταστάσεων

47 Χαρακτηριστικά των επεξεργαστών Ταχύτητα Μέτρηση σε MHz η ταχύτητα του ρολογιού του MIPS - αναφέρεται κυρίως στην Αριθµητική Λογική µονάδα Καθορίζεται από το πλήθος των κύκλων ρολογιού που απαιτούνται για την ολοκλήρωση µιας εντολής Εάν ένας επεξεργαστής, µε ρολόι 40-MHz, εκτελεί σε κάθε 40 παλµούς του ωρολογίου του µία εντολή, τότε έχει ταχύτητα 1 MIPS Το µήκος της λέξης Επεξεργαστές 32, 64 bit Το πλήθος των τρανζίστορ

48 Χαρακτηριστικά επεξεργαστών (συν.) Ενσωµάτωση µονάδας κινητής υποδιαστολής Floating point unit εξυπηρέτηση τεχνικών τρισδιάστατης απεικόνισης γραφικών Ενσωµάτωση µνήµης cache µικρή σε χωρητικότητα µνήµη πολύ υψηλής ταχύτητας Ίσως και πολλαπλών επιπέδων προσωρινή αποθήκευση δεδοµένων τα οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθούν συχνά στους υπολογισµούς κατά την εκτέλεση ενός προγράµµατος Ενσωµάτωση πολλαπλών πυρήνων Ταχύτητα διαύλου Τεχνολογία κατασκευής (micron) Π.χ ή µικρότερες

49 Η οργάνωση της ALU Εκτέλεση βασικών αριθµητικών/λογικών πράξεων Άλγεβρα Boole Εκτέλεση πολύπλοκων πράξεων Υπολογισµός τετραγωνικής ρίζας Υπολογισµός τριγωνοµετρικών συναρτήσεων O χρήστης δεν αντιλαµβάνεται την πολυπλοκότητα της εκτέλεσης πράξεων από την ALU Όλες οι πράξεις µετατρέπονται σε γλώσσα µηχανής

50 Η οργάνωση της ALU (συν.) Η ALU αποτελείται από Καταχωρητές (registers) προσωρινής αποθήκευσης δεδοµένων Χρήση για εκτέλεση πράξεων Ηλεκτρονικά κυκλώµατα εκτέλεσης πράξεων Η ταχύτητα της ALU εξαρτάται κυρίως από την ταχύτητα των καταχωρητών της Κάθε καταχωρητής έχει τη δική του διεύθυνση Χρήση ειδικών καταχωρητών Ειδικού σκοπού καταχωρητές Π.χ. συσσωρευτών

51 Η γλώσσα µηχανής Όλες οι εντολές προγραµµάτων µετατρέπονται σε γλώσσα µηχανής Εντολή σε γλώσσα µηχανής Κώδικας της εντολής ιαφορετικός από επεξεργαστή σε επεξεργαστή Προσδιορίζει τον τύπο της επεξεργασίας που θα εκτελεστεί Πεδίο διευθύνσεων Παράδειγµα Περιέχει τις διευθύνσεις µνήµης ή των καταχωρητών µε τα δεδοµένα που θα χρησιµοποιηθούν ADD #K1,# K2

52 Η γλώσσα µηχανής (συν.) Έστω υπολογιστικό σύστηµα µε 6 καταχωρητές A, B, C, D, E, F Έστω ότι οι διευθύνσεις µνήµης είναι της µορφής (x,y) x δηλώνει τον αριθµό της γραµµής και y τον αριθµό της στήλης Εάν a, b µεταβλητές προγράµµατος µε διευθύνσεις (2,3) και (5,2) αντίστοιχα Για την εκτέλεση της εντολής a=a*b, η γλώσσα µηχανής θα είναι η ενδεικτικά η εξής: LOAD A, 2:3 φορτώνει στον Α το περιεχόµενο της διεύθυνσης µνήµης (2,3) LOAD B, 5:2 φορτώνει στον B το περιεχόµενο της διεύθυνσης µνήµης (5,2) PROD A, B Πολλαπλασιάζει το περιεχόµενο των καταχωρητών Α και Β και σώζει το αποτέλεσµα στον πρώτο (τον Α) STORE 2:3, A Αποθηκεύει το περιεχόµενο του καταχωρητή Α στη διεύθυνση µνήµης (2,3)

53 H µονάδα ελέγχου Βασικές λειτουργίες Εντοπισµός της επόµενης προς εκτέλεση εντολής και µεταφορά της στη µνήµη Μεταφορά της εντολής από τη µνήµη στην ΚΜΕ Μετατροπή της εντολής σε γλώσσα µηχανής Επίβλεψη λειτουργιών για την εκτέλεση της εντολής Συντονισµός συστηµάτων µε σήµατα ελέγχου Παρακολούθηση/συντονισµός της µεταφοράς δεδοµένων από και προς τη µνήµη

54 Καταχωρητές της ΚΜΕ Βοηθούν στη λειτουργία της ALU και της µονάδας ελέγχου ως ολοκληρωµένη µονάδα Καταχωρητές ειδικής χρήσης Instruction Register (IR) Περιέχει την υπό εκτέλεση εντολή σε γλώσσα µηχανής Program Counter (PC) Περιέχει τη διεύθυνση µνήµης της επόµενης προς εκτέλεση εντολής Memory Address Register (MAR) Περιέχει τη διεύθυνση µνήµης από την οποία θα διαβαστεί κάποιο δεδοµένο Memory Data Register (MDR) Περιέχει το στοιχείο που µόλις διαβάστηκε από τη θέση µνήµης µε διεύθυνση που περιέχει ο MAR

55 Καταχωρητές της ΚΜΕ (συν.) Παράδειγµα ανάκλησης επόµενης εντολής Ανάγνωση PC Μεταφορά περιεχοµένου PC στον MAR ηµιουργία σήµατος ελέγχου Π.χ. Ανάγνωση από µνήµη Μεταφορά περιεχοµένου MAR στον MDR από τη µνήµη Μεταφορά περιεχοµένου MDR στον IR Κύκλος ανάκλησης εντολής (fetch cycle) Κύκλος εκτέλεσης εντολής (execution cycle)

56 Καταχωρητές της ΚΜΕ (συν.)

57 Συνδέσεις µεταξύ των µονάδων Data bus (δίαυλος δεδοµένων) Μεταφέρει Μια εντολή από τη µνήµη προς την ΚΜΕ για εκτέλεση εδοµένα από τη µνήµη προς την ΚΜΕ και αντίστροφα εδοµένα από τη µνήµη σε περιφεριακές συσκευές και αντίστροφα Address bus (δίαυλος διευθύνσεων) Μεταφέρει τη διεύθυνση Της εντολής που θα εκτελέσει η ΚΜΕ εδοµένων που θα µεταφερθούν από τη µνήµη και αντίστροφα Της περιφεριακής συσκευής εισόδου/εξόδου για την µεταφορά δεδοµένων εισόδου/εξόδου Γραµµές ελέγχου (Control bus) Μεταφορά ειδικών σηµάτων ελέγχου µεταξύ των µονάδων για εκτέλεση εντολών

58 Η κεντρική µνήµη Αποτελεί πολύ σηµαντικό υποσύστηµα Αποθηκεύει πληροφορίες, εντολές και δεδοµένα Προσπελαύνει πληροφορίες, εντολές και δεδοµένα Οποιοδήποτε δεδοµένο πρόκειται να χρησιµοποιηθεί πρέπει να βρίσκεται στη µνήµη Βασική προϋπόθεση η ταχύτητα ανάγνωσης/προσπέλασης Περιορισµός το υψηλό κόστος Χρήση βοηθητικών µνηµών και εναλλαγή µε την κύρια µνήµη

59 Κόστος Near Line Ofline Online Συστήµατος Η ιεραρχία της µνήµης Η ιεραρχία της µνήµης Χρόνος Προσπέλασης Καταχωρητές Κρυφή Μνήµη Επιπέδου 1 Κρυφή Μνήµη Επιπέδου 2 25ns 50ns Κύρια Μνήµη 30ns 90ns 1ns 2ns 3ns 10ns Σκληροί ίσκοι 5ms 20ms 100ms 5s Οπτικοί ίσκοι (Jukeboxes) 10s 3m Μαγνητικές ταινίες (Ροµποτικοί βραχίονες)

60 ΤΕΛΟΣ (για σήµερα...)

61 ionio.gr

62 Εισαγωγή στην ψηφιακή τεχνολογία «Τεχνολογία ψηφιακού ήχου» Φλώρος Ανδρέας ρ. Ηλ/γος Μηχ/κός και Τεχνολογίας Υπολογιστών

63 Προηγούµενο µάθηµα: Εργασία για το σπίτι... Task 1: Κάντε µία λίστα των αναλογικών και ψηφιακών συστηµάτων που λειτουργούν στο σπίτι σας... Task 2: Σκεφτείτε και καταγράψτε τα πλεονεκτήµατα (ίσως και µειονεκτήµατα) των δίσκων βινυλίου και της τεχνολογίας mp3...

64 Σύνδεση µε το προηγούµενο µάθηµα... Οργάνωση της ύλης Εισαγωγή Θεµατική ενότητα 1: Τεχνολογία ψηφιακού ήχου Θεµατική ενότητα 2: Τεχνολογία ακίνητης και κινούµενης ψηφιακής εικόνας Θεµατική ενότητα 3: Συµπίεση ψηφιακών δεδοµένων Θεµατική ενότητα 4: Συστήµατα διανοµής Θεµατική ενότητα 5: Ολοκληρωµένες ψηφιακές εφαρµογές

65 Τεχνολογία ψηφιακού ήχου

66 Τί είναι ο ήχος; Φυσικό φαινόµενο Παράγεται από ταλάντωση κάποιου υλικού ιαδίδεται µε εναλλαγές της πίεσης στο µέσο µετάδοσης (π.χ. αέρα) «Καταγράφεται» από το ανθρώπινο αυτί Παράδειγµα: ηµιτονοειδής κίνηση ενός πιστονιού σε σωλήνα

67 Χαρακτηριστικά του ήχου Πλάτος Ισοδύναµο της «έντασης» n x n x 10 5

68 Χαρακτηριστικά του ήχου (συν.) Περίοδος (Τ): Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ δύο ίδιων καταστάσεων της κίνησης Μήκος κύµατος (λ): η απόσταση µεταξύ δύο µεγίστων (ή ελαχίστων) της πίεσης Συχνότητα (f): Ο αριθµός των επαναλήψεων µιας κατάστασης της κίνησης στην µονάδα του χρόνου Υπόηχοι Ακουστοί (για τον άνθρωπο) ήχοι Υπέρηχοι 16Hz 20kHz

69 Περιοδικοί / µη περιοδικοί ήχοι Περίοδος (Τ) Demonstration ηµιουργία και απεικόνιση κυµατοµορφών µε λογισµικό

70 Αναλογικά/ψηφιακά σήµατα Τα ψηφιακά ηχητικά συστήµατα πρέπει να επικοινωνήσουν µε τον «αναλογικό» ανθρώπινο κόσµο Μετατροπή αναλογικών σηµάτων σε ψηφιακά δεδοµένα (π.χ. κατά την ηχογράφηση) Μετατροπή ψηφιακών δεδοµένων σε αναλογικό σήµα (π.χ. κατά την αναπαραγωγή)

71 Αναλογική/Ψηφιακή Μετατροπή ειγµατοληψία Μετατροπή ενός χρονικά συνεχούς (αναλογικού) σήµατος σε πεπερασµένο αριθµό διαδοχικών τιµών Κβαντισµός Μετατροπή των διαδοχικών τιµών πλάτους σε διάκριτες τιµές

72 Στοιχεία δειγµατοληψίας ηχητικών σηµάτων

73 ειγµατοληψία ηχητικών σηµάτων T s T s T s Αρχικό αναλογικό σήµα s c (t) είγµατα διάκριτου χρόνου s d (nt s ) T s Περίοδος δεγµατοληψίας

74 Ποιά η τιµή της περιόδου δειγµατοληψίας; Αναλογικό σήµα χαµηλής συχνότητας Αναλογικό σήµα υψηλής συχνότητας

75 Θεώρηµα του Nyquist Συχνότητα δειγµατοληψίας f s =1/T s Θεµελιώδης σχέση δειγµατοληψίας f s >2f max όπου f max η µέγιστη συχνότητα του σήµατος υπό µετατροπή Παράδειγµα: στο πρότυπο CD-DA f max =22.05kHz f s =44.1kHz Demonstration 44.1kHz 22.05kHz kHz 6kHz

76 Το φαινόµενο της αναδίπλωσης (aliasing)( Συνεχές σήµα στο χρόνο Σωστή δειγµατοληψία t Λανθασµένη δειγµατοληψία

77 Υλοποίηση της δειγµατοληψίας Βαθµίδα sample and hold HOLD Έλεγχος διακόπτη από CLOCK Αναλογική είσοδος Αναλογική έξοδος SAMPLE Βασικές απαιτήσεις: Ακριβές ρολόι (ακρίβεια<1ns) Αποφόρτηση πυκνωτή σε χρόνο µεγαλύτερο του T s

78 Στοιχεία κβαντισµού ηχητικών σηµάτων

79 Κβαντισµός - Ορισµός Μετά τη δειγµατοληψία, οι δυνατές τιµές πλάτους του σήµατος s d (nt s ) είναι άπειρες Κβαντισµός: αντιστοίχιση των άπειρων τιµών πλάτους σε πεπερασµένο αριθµό σταθµών Μη γραµµική διαδικασία Το πλήθος των σταθµών εξαρτάται από την τάξη του κβαντιστή Ευκρίνεια κβαντισµού Ν (bit) s(nt s )=Q[s d (nt s )]

80 Υλοποίηση κβαντισµού έξοδος s(nt s ) s m s m Βήµα κβαντισµού είσοδος s d (nt s ) S S max = min όπου S N max και S min η µέγιστη και 2 1 ελάχιστη τιµή πλάτους του σήµατος

81 Γραφική αναπαράσταση κβαντισµού Πλάτος 7v 6v 5v 4v 3v 2v 1v 0v Πλάτος 7v 6v 5v 4v 3v 2v 1v 0v bit αναπαράσταση (N=3)

82 Αναπαράσταση ψηφιακών σηµάτων: το δυαδικό σύστηµα Χρησιµοποιείται ευρύτατα σε ηλεκτρονικά συστήµατα Η αναπαράσταση δεκαδικού συστήµατος (10 διαφορετικών καταστάσεων) στην ηλεκτρονική είναι πολύ δύσκολη ύο ψηφία (binary digits bits): «0» και «1» «0»: απουσία ρεύµατος «1»: ροή ρεύµατος ιακόπτης ON/OFF Μαγνητισµένο ή όχι µέσο εγγραφής Λογικό «Αληθές» / «Ψευδές»

83 Το δυαδικό σύστηµα Αναπαράσταση δυαδικού αριθµού b N-1 b 4 b 3 b 2 b 1 b 0 Π.χ b o, b 1, b N-1 τα bit της δυαδικής αναπαράστασης b 0 : Least Significant Bit (LSB) b N-1 : Most Significant Bit (MSB) Πόσα bit πρέπει να χρησιµοποιήσουµε; Εξαρτάται από το πλήθος των διαφορετικών καταστάσεων που θέλουµε να αναπαραστήσουµε

84 Παραδείγµατα ψηφιακής αναπαράστασης υαδικός =b 2 x2 2 +b 1 x2 1 +b 0 x2 0 εκαδικός 000 0x2 2 +0x2 1 +0x x2 2 +0x2 1 +1x x2 2 +1x2 1 +0x x2 2 +1x2 1 +1x x2 2 +0x2 1 +0x x2 2 +0x2 1 +1x x2 2 +1x2 1 +0x x2 2 +1x2 1 +1x2 0 7

85 Ερώτηση κρίσεως... Πόσες διαφορετικές καταστάσεις µπορούν να απεικονίσουν τα 4bit 8bit 16bit Γενικός κανόνας N bit -> 2 N καταστάσεις Αυτή είναι και η δυναµική περιοχή του ψηφιακού σήµατος

86 Και η επιβεβαίωση του κανόνα... υαδικός εκαδικός

87 Η έννοια της δυναµικής περιοχής στην πράξη Για ηµιτονοειδή σήµατα, η θεωρητική δυναµική περιοχή του κβαντισµένου ηχητικού σήµατος είναι: Τάξη Ν (bits) SNR (db) SNR = 6N+1.76 (db) Demonstration 16bit 8bit 4bit

88 Θεµελιώδεις έννοιες ψηφιακών σηµάτων Nibble Μία τετράδα από bits Byte Μία οκτάδα από bits Word 2 Bytes Long word: 4 Bytes Πολλαπλάσια του bit/byte 1Kbit = 1024bits (= 2 10 bits) 1KByte (1KB) = 1024Byte 1MByte (1MB) = 1024KByte

89 Πολλαπλάσια µεγέθη δυαδικού συστήµατος Byte B (= 8 bits) Kilo Kilobyte KB = 1024 Byte Mega Megabyte MB = 1024 Kilobyte Giga Gigabyte GB = 1024 Megabyte Terra Terrabyte TB = 1024 Gigabyte Penta Pentabyte PB = 1024 Terrabyte Exa Exabyte EB = 1024 Pentabyte Zetta Zettabyte ZB = 1024 Exabyte Yota Yotabyte YB = 1024 Zettabyte

90 Ροή ψηφιακών δεδοµένων Ταχύτητα µετάδοσης ψηφιακών δεδοµένων Το πλήθος των bits που µεταδίδονται στη µονάδα του χρόνου Π.χ. bits ανά δευτερόλεπτο Η χρονική διάρκεια ενός bit Π.χ. 1µsec -> bits το δευτερόλεπτο Μονάδα µέτρησης: bit per second (bps) Kbps Mbps Παραδείγµατα: mp3: kbps CD: 1.4Mbps

91 Ροή ψηφιακών δεδοµένων (συν.) Η ροή των ψηφιακών δεδοµένων προφανώς εξαρτάται Από το ρυθµό (συχνότητα) δειγµατοληψίας Από το πλήθος των bit αναπαραστάσης Υψηλότερη ροή δεδοµένων σηµαίνει Καλύτερη ηχητική ποιότητα Μεγαλύτερος χώρος για αποθήκευση δεδοµένων Συµβιβασµός των παραπάνω µε τεχνικές συµπίεσης Demonstration 1.4Μbps 192kbps 96kbps 48kbps

92 Συνοψίζοντας... Θεµελιώδεις έννοιες ψηφιακών σηµάτων

93 Απορίες - Ερωτήσεις;

94 ΤΕΛΟΣ (για σήµερα...)

95 ionio.gr

96 Εισαγωγή στην ψηφιακή τεχνολογία «Κωδικοποίηση ψηφιακού ήχου» Φλώρος Ανδρέας ρ. Ηλ/γος Μηχ/κός και Τεχνολογίας Υπολογιστών

97 Λίγα λόγια για το e-class

98 Από το προηγούµενο µάθηµα Task 1: Υπολογίστε το ρυθµό µετάδοσης ενός CD player µε δεδοµένο ότι Ν=16bit/ bit/fs=44.1khz/2ch Task 2: Ποιός ο ρυθµός µετάδοσης ηχητικών δεδοµένων εάν Ν=24bit/ bit/fs=96khz/ khz/6ch

99 και επέκταση της πρηγούµενης εργασίας... Αυξήστε τη διάρκεια Signal_duration για µεγαλύτερη διάρκεια αναπαραγωγής Π.χ. 10 δευτερόλεπτα Εφαρµόστε κβαντισµό για Ν=8 Αλλαγή της συχνότητας του ηµιτόνου Π.χ. 5000Hz, 10000Hz Φαινόµενο αναδίπλωσης Συχνότητα ηµιτόνου 5000Hz Συχνότητα δειγµατοληψίας 8000Hz Χωρητικότητα και φαινόµενο δειγµατοληψίας Συχνότητα δειγµατοληψίας και size(xq): µας δίνει το µέγεθος ενός σήµατος...

100 Τεχνικές κωδικοποίησης ψηφιακού ήχου

101 Παράδειγµα: Σύστηµα κάρτας ήχου Ðåñéïñéóìüò ÄõíáìéêÞò Ðåñéï Þò (ð.. -5V..+5V) ÌåôáôñïðÞ Áíáëïãéêïý ÓÞìáôïò óå 16bit áêýñáéï [ ] =1 Line in Mic in S/PDIF (L) (R) Áíáëïãéêüò Ìßêôçò (L) (R) Anti Aliasing Öéëôñï (L) (R) A/Ø ÌåôáôñïðÝáò (Multibit, 1bit Ó- Ä) Øçöéáêü Ñïëüé ÄéáìïñöùôÞò - ÁðïäéáìïñöùôÞò S/PDIF (Codec) ÐïëõðëÝêôçò Buffer PCI/ISA Interface Εφαρµογή - Λογισµικού ÅðåîåñãáóôÞò (CPU) ÌíÞìç Line out (L) (R) Åíéó õôþò (L) (R) Ø/Á ÌåôáôñïðÝáò (Multibit, 1bit Ó- Ä) Προσθήκη Επικεφαλίδων Áðïèçêåõôéêü ÌÝóï (Óêëçñüò Äúóêïò) KÜñôá Ç ïõ ÕðïëïãéóôÞò

102 Ψηφιακή κωδικοποίηση ήχου Στο πρότυπο CD, τα ηχητικά δεδοµένα κωδικοποιούνται κατά PCM Παλµοκωδική διαµόρφωση (Pulse Code Modulation) Ανάλυση 16bit, συχνότητα δειγµατοληψίας 44.1kHz 2 κανάλια ήχου Ρυθµός µετάδοσης δεδοµένων = 2x44100x16= bps H PCM γρήγορα καθιερώθηκε σε ένα πλήθος εφαρµογών και συστηµάτων Επέκταση της τυποποίησης CD σε αρχεία υπολογιστή Βελτιώσεις της τυποποίησης CD Π.χ. DVD-Audio Αύξηση συχνότητας δειγµατοληψίας, ανάλυσης κβαντισµού Αύξηση του ρυθµού µετάδοσης δεδοµένων Αυξηµένες απαιτήσεις επεξεργασίας και αποθήκευσης

103 Ψηφιακή κωδικοποίηση ήχου (συν.) Ανάπτυξη νέων µεθόδων κωδικοποίησης (εκτός της PCM) Μέθοδοι συµπίεσης Χρήση κυρίως σε εφαρµογές «δικτύωσης» και «αποθήκευσης» MPEG1, 2, 4, Dolby Digital, DTS Κωδικοποιήσεις νέων τυποποιήσεων Direct Stream Digital (DSD) Κωδικοποιήσεις νέων ψηφιακών βαθµίδων Pulse Width Modulation (PWM) για βαθµίδες ψηφιακών ενισχυτών Multibit Σίγµα/ έλτα κ.λ.π.

104 Σύγκριση PCM και DSD Απαιτούµενη χωρητικότητα για αποθήκευση στερεοφωνικού σήµατος διάρκειας 1 λεπτού CD-DA DVD-V DVD-A DSD Μέσο f s =44.1kHz f s =96kHz f s =192kHz f s =2.82MHz αποθήκευσης N=16bit N=24bit N=24bit N=1bit Χωρητικότητα 10.1Mbytes 33Mbytes 66Mbytes 40.4Mbytes

105 ιάγραµµα κωδικοποιήσεων ψηφιακού ήχου Ç ÇÔÉÊÏ ÓÇÌÁ ØÇÖÉÏÐÏÉÇÓÇ ÊÙÄÉÊÏÐÏÉÇÓÇ PCM DSD PCM + ΣΥΜΠΙΕΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΚΟΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ N=8bit 16bit (1-ch, stereo/2-ch) fs (khz) = ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÓÅ ÁÑ ÅÉÏ.WAV, AIFF, AU, êëð. N=16bit (stereo/2-ch) fs (khz) =44.1 N=16bit (stereo/2-ch) fs (khz) =48 N=16bit 20bit 24bit (stereo, 5.1-ch, 7.1-ch) fs (khz) = LPCM +MLP N=16bit 20bit 24bit (stereo, 5.1-ch, 7.1-ch) fs (khz) = N=1bit (stereo, 5.1-ch) fs (MHz) = MPEG-2, DOLBY AC-3 (stereo, 5.1-ch, 7.1-ch) fs (khz) = RMAX (Mb/s) =6.1 ATRAC N=16bit (stereo, 5.1-ch, 7.1-ch) fs (khz) =44.1 R (kb/s) =292 MPEG-1 (1-ch, stereo/2-ch) fs (khz) = ÅÐÉÐÅÄÏ(LAYER) I II III R (kb/s) = ADPCM 1 Ðåñéï Þ Ôñ.Ößëôñùí N=4,8 bit N=16, 20 bit fs (khz)=11 fs (khz)= APT-X RMAX (Mb/s) =6.1 ÔÕÐÏÐÏÉÇÓÇ + + DTS DVD - ROM ISO ÊÉÔÑÉÍÏ ÂÉÂËÉÏ ISO ÊOKKINO ÂÉÂËÉÏ ISO DVD - AUDIO ISO ÌÙÂ ÂÉÂËÉÏ ISO DVD - VIDEO ISO DSD ÂÉÂËÉÏ ÏÕÑÁÍÉÏÕ ÔÏÎÏÕ ISO SDDS ISO/MPEG ISO/IEC JTCI/SC2 WG11, Draft CCITT ÌÅÓÏ / ÅÖÁÑÌÏÃÇ Film PC DVD-ROM DAT CD-ROM CD-DA DVAUDIO SA-CD DVD-VIDEO DTV MD Film PC, Musicam DAB PC, mp3 ISDN Film ÑÇÓÔÇÓ / ÁÊÑÏÁÔÇÓ

106 H κωδικοποίηση PCM Παλµοκωδική διαµόρφωση (Pulse Code Modulation, PCM) Η πλέον διαδεδοµένη µορφή ψηφιακής κωδικοποίησης Απλή υλοποίηση Μικρή (σχεδόν µηδενική) καθυστέρηση στον κωδικοποιητή Ιδιαίτερα ευαίσθητη σε σφάλµατα µετάδοσης (bit error rate) Βασικές παράµετροι κωδικοποίησης Συχνότητα δειγµατοληψίας (f s Hz) Αριθµός δειγµάτων ανά δευτερόλεπτο Ευκρίνεια κβαντισµού (Ν -bit) Αριθµός bit ανά δείγµα

107 Η κωδικοποίηση PCM (συν.)( f s N Αναλογική είσοδος A/A φίλτρο Sample and Hold Κβαντιστής Ψηφιακό µέσο µετάδοσης PCM κωδικοποιητής Αναλογική έξοδος Φίλτρο Ψ/Α µετατροπέας Ανάκτηση Ψηφιακών δεδοµένων Σύµβολα (bit)( PCM αποκωδικοποιητής καναλιού

108 Παράδειγµα PCM κωδικοποίησης (συν.) 6 4 Ψηφιακό Σήµα Αναλογικό Σήµα Πλάτος PCM Ακολουθία Παλµών (σύµβολα καναλιού) 0 50,0µ 100,0µ 150,0µ 200,0µ 250,0µ 300,0µ Χρόνος

109 Πολύπλεξη PCM καναλιών LEFT Πλάτος Καναλιού Χρόνος RIGHT Χρόνος Χρόνος L R L R L R L R Έξοδος Πολυπλέκτη

110 Τι είναι συµπίεση δεδοµένων γενικά; Αλγόριθµος συµπίεσης x bytes y bytes y < x Λόγος συµπίεσης C = y/x Π.χ. Εάν y=5mb και x=10mb, C=2:1 Γιατί συµπίεση; Μειωµένες απαιτήσεις αποθήκευσης και ταχύτητας µετάδοσης Απωλεστική (lossy) ή µη απωλεστική (lossless) συµπίεση; Εξαρτάται από την εφαρµογή (audio/video, data, κ.λ.π.)

111 Τεχνικές απωλεστικής συµπίεσης ηχητικών δεδοµένων Συνεχής εξέλιξη από τη δεκαετία του 1960 Αφαίρεση πλεονασµού από τα δεδοµένα Πλεονασµός λόγω θεωρήµατος Nyquist Μείωση της υποκειµενικά µη ακουστής πληροφορίας Τι ακούµε πραγµατικά; Τεχνικές στο πεδίο του χρόνου (time domain) Τεχνικές στο πεδίο της συχνότητας (frequency domain) Υποκειµενικές κωδικοποιήσεις Λόγος συµπίεσης µεγαλύτερος από 10:1

112 Τεχνικές υποκειµενικής κωδικοποίησης MPEG - 1 Dolby AC-2 (1989) Εφαρµογές καλωδιακής τηλεόρασης Ρυθµοί kbps (εύρος ζώνης 20kHz) Χαµηλή πολυπλοκότητα και καθυστέρηση (7-60msec) Dolby AC-3 Εφαρµογές: HDTV, DVD-Video Υποστήριξη πολυκάναλου ήχου Ρυθµοί kbps ATRAC Minidisk Ρυθµός 140kbps ανά κανάλι

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΑ...1 Μορφές ψηφιακής εικόνας...1 Α) ιανυσµατικές εικόνες (vector graphics)...1 Β) Χαρτογραφικές ή ψηφιογραφικές εικόνες (bitmap graphics)...1 Συµπίεση αρχείου ψηφιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Βασικές Αρχές και Έννοιες. Αύγουστος Τσινάκος

ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Βασικές Αρχές και Έννοιες. Αύγουστος Τσινάκος ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Βασικές Αρχές και Έννοιες Αύγουστος Τσινάκος Ευχαριστίες Στο συνάδελφο Γίαννη Σδρίµα για την διάθεση σηµειώσεων έτσι ωστε να είναι δυνατή η σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ποικίλους κώδικες αναπαράστασης (modes of representation) ποικίλες τροπικότητες (modalities).

ποικίλους κώδικες αναπαράστασης (modes of representation) ποικίλες τροπικότητες (modalities). ΠΟΛΥΜΕΣΑ Τι είναι τα Πολυµέσα Πολυµέσο: µια δοµή στην οποία συνυπάρχουν περισσότερα από ένα µέσα Ένα σύστηµα πολυµέσων είναι ένα σύστηµα οργάνωσης, πρόσβασης και παρουσίασης ψηφιακής πληροφορίας όπου η

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Μαθήματος

Σημειώσεις Μαθήματος ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Σημειώσεις Μαθήματος 1 Κύρια Μέρη του Η/Υ - Περιφερειακά 2 Κεντρική Μονάδα Περιφερειακά Περιφερειακή Μνήμη 3 1. Οθόνες Υπολογιστών Η εικόνα στον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Α Λυκείου Σημειώσεις

Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Α Λυκείου Σημειώσεις Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Α Λυκείου Σημειώσεις Συγγραφή: Οι Ομάδα Υποστήριξης του Αναλυτικού Προγράμματος και των Συμβούλων Καθηγητών Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Πολυμέσα. Πολυμέσα - Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα:

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Πολυμέσα. Πολυμέσα - Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Πολυμέσα Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Πολυμέσα - Α Λυκείου Συγγραφική ομάδα: Παπαντωνίου Ιάκωβος, Β.Δ Α Τορτούρης Μιχάλης, Β.Δ. Μιλτιάδου Μάριος, Β.Δ. Τάσου Τάσος, Β.Δ. Μιχάλης Διονυσίου,

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Πολυμέσα (Multimedia) Ο υπολογιστής πολυμέσων (multimedia

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γεώργιος Πανσεληνάς, Νικόλαος Αγγελιδάκης, Αφροδίτη Μιχαηλίδη, Χαρίλαος Μπλάτσιος, Σταύρος Παπαδάκης, Γεώργιος Παυλίδης, Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες της πληροφορικής

Βασικές έννοιες της πληροφορικής Βασικές έννοιες της πληροφορικής 1.1 Εισαγωγή στους υπολογιστές 1. Οι τρεις βασικοί τύποι υπολογιστών είναι τα Μεγάλα συστήµατα υπολογιστών (mainframe computers), οι Μίνι υπολογιστές (minicomputers) και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γεώργιος Πανσεληνάς, Νικόλαος Αγγελιδάκης, Αφροδίτη Μιχαηλίδη, Χαρίλαος Μπλάτσιος, Σταύρος Παπαδάκης, Γεώργιος Παυλίδης, Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Χρήση Η/Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας Περιεχόµενα 1. εδοµένα και Πληροφορίες. O Προσωπικός Υπολογιστής. Αποθήκευση της πληροφορίας στον υπολογιστή. 1 2. Υλικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΣΑ. Εβδομάδα 5η: 2& 9 Δεκεμβρίου. Δρ. Σιασιάκος Κωνσταντίνος. ΑΤΕΙ-Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΠΟΛΥΜΕΣΑ. Εβδομάδα 5η: 2& 9 Δεκεμβρίου. Δρ. Σιασιάκος Κωνσταντίνος. ΑΤΕΙ-Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΟΛΥΜΕΣΑ Εβδομάδα 5η: 2& 9 Δεκεμβρίου Δρ. Σιασιάκος Κωνσταντίνος ΑΤΕΙ-Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Βιβλιογραφία 1. HTML Μαθήματα από το απλό στο σύνθετο. Δρ. Συμεών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΕΤΣΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικά πρότυπα υψηλής ευκρίνειας στην εικόνα και τον ήχο

Επαγγελματικά πρότυπα υψηλής ευκρίνειας στην εικόνα και τον ήχο Επαγγελματικά πρότυπα υψηλής ευκρίνειας στην εικόνα και τον ήχο Πρότυπο καλούμε ένα σύνολο κανόνων συμμόρφωσης με σκοπό την επίτευξη ενός πολύ συγκεκριμένου αποτελέσματος. Σχοινοπλοκάκης Ροδόλφος Τεχνολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα (Multimedia)"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα (Multimedia) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα (Multimedia)" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MSc

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MSc ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MSc ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΟΥΤΙΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΣΚΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ BGC-8088

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΟΥΤΙΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΣΚΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ BGC-8088 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΟΥΤΙΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΣΚΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ BGC-8088 Πτυχιακή εργασία του Δημήτριου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Για πολλά χρόνια, ο μόνος τρόπος μετάδοσης ενός σήματος ήταν σε αναλογική μορφή. Αυτό σημαίνει πως το σήμα έχει άπειρες τιμές τάσης. Επίσης ένα σήμα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1/2: Λήψη τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών FM σημάτων / μετρήσεις πεδίου / Μελέτη εκπομπής ραδιοφωνικού Σταθμού.

Άσκηση 1/2: Λήψη τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών FM σημάτων / μετρήσεις πεδίου / Μελέτη εκπομπής ραδιοφωνικού Σταθμού. Άσκηση 1/2: Λήψη τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών FM σημάτων / μετρήσεις πεδίου / Μελέτη εκπομπής ραδιοφωνικού Σταθμού Σκοπός Εισαγωγή Σκοπός της πρώτης εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση με τις ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράμματος 2.4 Αριθμητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία με άλλες συσκευές 2.6 Άλλες αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν»

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν» Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Γ Ι Α Τ Ο Μ Α Θ Η Μ Α : «Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» Εισηγητής και Επιβλέπων καθηγητής: Μέλη της τριμελούς επιτροπής: Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας VoIP πάνω σε Υποδοµές Ασυρµάτων ικτύων Τεχνολογίας Wi-Fi.

Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας VoIP πάνω σε Υποδοµές Ασυρµάτων ικτύων Τεχνολογίας Wi-Fi. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ιπλωµατική Εργασία Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Περιεχόµενα Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών...1 Κεφάλαιο 1 ο...3 Γενική Επισκόπηση Των Εφαρµογών Πληροφορικής...3 Εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

Β2.3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη

Β2.3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη Β2.3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε τα είδη κύριας μνήμης και να τα συγκρίνουμε με βάση τα χαρακτηριστικά τους Να περιγράφουμε τον ρόλο του κάθε είδους της κύριας μνήμης

Διαβάστε περισσότερα